ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/KΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 197/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β.Καραπιστόλη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σκοπό την παροχή ασφαλιστηρίου συμβολαίου για την κάλυψη «Αστικής Ευθύνης Μελών Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των Διευθυντικών Στελεχών Directors & Officers (D&O) του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. έναντι τρίτων», προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 (πλέον Φ.Κ.Ε.) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων, κρατήσεων υπέρ τρίτων και λοιπών επιβαρύνσεων, με τους όρους και τις προδιαγραφές που καθορίζονται παρακάτω. Στα πλαίσια αυτά καλείσθε, εφόσον επιθυμείτε, να υποβάλετε τη σχετική προσφορά σας σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι τις 15/1/2014 και ώρα 10:00 στην Κεντρική Γραμματεία του Ο.Α.Σ.Α. (Μετσόβου 15, Αθήνα, ΤΚ 10682). Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΑΣΑ» με κεφαλαία γράμματα β. ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης (δηλ. Προκήρυξη υπ αριθμό 197/ΓΕΔΧΕ/ΔΟΥ/ γ. τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να τοποθετηθούν : α. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») στον οποίο εσωτερικά θα περιέχονται συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α», «Β» και «Γ». β. Ενυπόγραφη δήλωση του προσφέροντος ότι αποδέχεται όλους τους όρους της προκήρυξης (Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ») στον οποίο εσωτερικά πέραν της ενυπόγραφης δήλωσης του προσφέροντος ότι αποδέχεται όλους τους όρους της προκήρυξης θα περιέχονται: 1. Κατάλληλα δικαιολογητικά των αρμοδίων Κρατικών Υπηρεσιών από τα οποία θα προκύπτει ότι δεν έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της και ότι η εταιρεία λειτουργεί νόμιμα στο πλαίσιο του κωδικοποιημένου ΝΔ 400/1970 όπως ισχύει σήμερα. 1

2 2. Αντίγραφο ισολογισμού της τελευταίας χρήσης. 3. Επίσημα έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν οι αντασφαλίστριες εταιρείες. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος της ασφάλισης που θα ανακηρυχθεί από το διαγωνισμό θα αναλάβει ρητά την υποχρέωση όπως καθόλη τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστικού συμβολαίου η εταιρεία του καλύπτεται από αντασφαλίστρια Εταιρεία. 4. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα. γ. σφραγισμένος υποφάκελος στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται τα ίδια στοιχεία που αναγράφονται στον εξωτερικό φάκελο μαζί με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ενώ εσωτερικά περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Επισημαίνεται ότι προσφορές που δεν θα υποβληθούν εγκαίρως και με την παραπάνω περιγραφόμενη μορφή, δεν θα γίνουν δεκτές και δεν θα αποσφραγιστεί ο υποφάκελος οικονομικής προσφοράς. Η προσφορά θα δίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται στον πίνακα καλύψεων και θα αφορά την υλοποίηση της ανάθεσης με πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας. Εναλλακτικές Προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που η τιμή μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους, για οποιοδήποτε λόγο, η συγκεκριμένη μεταβολή θα αναφέρεται ρητά ώστε να υπολογιστεί στην αξιολόγηση, αλλιώς δεν θα ισχύει. Διευκρινίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων, (θα αναφέρεται ξεχωριστά τόσο το καθαρό ασφάλιστρο όσο και το σύνολο των επιβαρύνσεων). Η πληρωμή των ασφαλίστρων γίνεται σε δύο δόσεις και συγκεκριμένα στην αρχή κάθε εξαμήνου της ζητούμενης ασφαλιστικής κάλυψης. Η εξόφληση θα γίνεται σε εξήντα ημέρες από την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου και την πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου από τους υπεύθυνους παραλαβής που είναι η Διεύθυνση Διοικητικού του Ο.Α.Σ.Α. Από την αμοιβή του αναδόχου Θα γίνει παρακράτηση 0,10% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/ Κατά την πληρωμή μαζί με το τιμολόγιο θα υποβάλλονται στον ΟΑΣΑ όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) και θα παρακρατείται η τυχόν προβλεπόμενη από το νόμο προκαταβολή φόρου. Η παρακολούθηση των εργασιών του αναδόχου και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, θα γίνεται με ευθύνη αρμοδίου Οργάνου του Ο.Α.Σ.Α. που είναι όπως προαναφέρθηκε η Διεύθυνση Διοικητικού του Ο.Α.Σ.Α. Το Όργανο αυτό θα εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Σ.Α. για την επιβολή κυρώσεων στον ανάδοχο σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στην παρούσα και στο έγγραφο ανάθεσης που θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο. 2

3 Οι κυρώσεις αυτές και ειδικότερα οι επιβαλλόμενες ποινικές ρήτρες καθορίζονται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή αλλά πέραν αυτών ο Ο.Α.Σ.Α. διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή των προβλεπομένων στον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΑΣΑ γενικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης και της ποινής της έκπτωσης του αναδόχου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προκήρυξη θα δίδονται από το Τμήμα Προμηθειών του Ο.Α.Σ.Α. υπεύθυνη κα Β.Καραπιστόλη τηλ , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Γρηγόρης Δημητριάδης ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : (42) σελίδες ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 1. ΔΙΔ 2. Δ.Ο.Υ./Τμ.Προμηθειών 3. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Για την ακρίβεια Η Δ/ντρια Διοικητικού Τούλα Ζώταλη 3

4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο «Αστικής Ευθύνης Μελών Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των Διευθυντικών Στελεχών Directors & Officers (D&O) του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. έναντι τρίτων», θα περιλαμβάνει τον Πίνακα Ασφαλιστικών Καλύψεων που περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» (σελίδες 2), στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (σελίδες 20) και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» Πρόσθετη Πράξη (σελίδες 7) που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας προκήρυξης. 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Ασφαλιστικές εταιρείες ή συμπράξεις ασφαλιστικών εταιρειών με τη μορφή συνασφαλιστριών ασφαλιστικών εταιρειών όπως προβλέπεται στο άρθρο 15, παρ. 4 του Νόμου 2496/97 που ασκούν νόμιμες ασφαλιστικές εργασίες μέσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή των χωρών του Ευρύτερου Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή των μελών που έχουν υπογράψει τη συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.). 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ- ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση γίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος των δικαιολογητικών και ο υποφάκελος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και μονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών θα προβεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών κάθε προσφέροντος. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς θα γίνει η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, για όσες κρίθηκαν από την επιτροπή αποδεκτές. Οι υποφάκελοι οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές στο στάδιο της αξιολόγησης των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους δικαιούχους. Η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών κάθε προσφέροντος, θα συντάξει σχετικό πρακτικό όπου θα εμφανίζεται η κατάταξη των προσφορών με βάση την χαμηλότερη τιμή. 4. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ : Η τιμή προσφοράς θα δίνεται για το σύνολο του έργου (ετήσια ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβανομένου τόσο του καθαρού ασφαλίστρου όσο και του συνόλου των επιβαρύνσεών του). 1

5 Κάθε προσφορά θα ανταποκρίνεται σε μία ασφαλιστική εταιρεία. Δεν είναι αποδεκτό για μια ασφαλιστική εταιρεία να καταθέτει πχ δύο ή τρείς εναλλακτικές προσφορές. 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ: Κριτήριο επιλογής του αναδόχου είναι η προσφερόμενη χαμηλότερη συνολική τιμή, μεταξύ των αποδεκτών προσφορών, δηλαδή των προσφορών που εκπληρώνουν όλους τους όρους της παρούσας, οι οποίοι θεωρούνται απαράβατοι. Ο διαγωνιζόμενος που επελέγη σαν μειοδότης είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε (10) εργάσιμες ημέρες, από την κοινοποίηση της κατακύρωσης σε αυτόν, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Ο διαγωνιζόμενος που επελέγη σαν μειοδότης και δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της κατακύρωσης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στην εταιρεία του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, ύστερα από γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις. Διευκρινίζεται ότι σε αυτή την περίπτωση ο Ο.Α.Σ.Α. θα είναι ελεύθερος να επιλέξει άλλη προσφορά ή να προβεί σε επανάληψη του διαγωνισμού, ο δε μειοδότης που δεν προσήλθε προς υπογραφή της σύμβασης θα ευθύνεται για κάθε ζημία που θα προκύψει σε βάρος του Ο.Α.Σ.Α. είτε από τη διαφορά της τιμής της προσφοράς του και της τιμής προσφοράς άλλου μειοδότη είτε από τη διαφορά τιμής που θα προκύψει από την επανάληψη του διαγωνισμού που θα γίνει σε βάρος του, διατηρουμένου παράλληλα του δικαιώματος του Ο.Α.Σ.Α. να αξιώσει την επανόρθωση κάθε άλλης θετικής ή αποθετικής ζημίας του. 6. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (Ασφαλιστήριο) και η διάρκεια της είναι για ένα (1) έτος. 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Κατά τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου, ο Ανάδοχος υποχρεούται με έξοδά του να ορίσει ένα άτομο το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την καλή λειτουργία του ασφαλιστηρίου και την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων όσον αφορά σε συμβουλές, υποβολή και ολοκλήρωση απαιτήσεων. 8. ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ Η πληρωμή του τιμήματος από τον Ο.Α.Σ.Α. θα γίνει σε δύο (2) ισόποσες (50%) δόσεις, στην αρχή κάθε εξαμήνου της ζητούμενης ασφαλιστικής κάλυψης. Από την αμοιβή του αναδόχου Θα γίνει παρακράτηση 0,10% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/

6 Κατά την πληρωμή, μαζί με το τιμολόγιο, θα υποβάλλονται στον ΟΑΣΑ όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα). 9. ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σε περίπτωση μη τήρησης ή μη ορθής τήρησης οποιουδήποτε από τους όρους του ασφαλιστηρίου που θα υπογραφεί, ισχύουν τα αναφερόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΑΣΑ. (Κ.Υ.Α. Α-12681/934/ ΦΕΚ 333/Β/ ). 10. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα διακήρυξη και η σύμβαση που θα υπογραφεί με βάση αυτή, διέπονται και συμπληρώνονται από τον. Κανονισμού Προμηθειών του ΟΑΣΑ (Κ.Υ.Α. Α /934/ ΦΕΚ 333/Β/ ). και από το Ελληνικό Δίκαιο. Για τυχόν διαφορά ή διένεξη που θα ανακύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης, αρμόδια, είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. 11. Τροποποίηση της Σύμβασης Εφόσον προκύψει ανάγκη τροποποίησης της σύμβασης που θα υπογραφεί αυτό θα γίνεται και θα αποδεικνύεται μόνο εγγράφως σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 12. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα Διακήρυξη θα δίδονται από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΣΑ, υπεύθυνη κα Θ. Αντωντζίκη τηλ , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 3

7 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ: ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ: 1.1. Όριο Αποζημίωσης για κάθε Ασφαλιστική Περίοδο (Σημείο 2.(Α) του πίνακα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου) , Δικαστικά Εξοδα για το Υπο-οριο σε περίπτωση Ρύπανσης για κάθε Ασφαλιστική Περίοδο (Σημείο 2, (Β) του πίνακα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου) Δεν ζητείται κάλυψη 2. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ: Απαλλαγή για Απαιτήσεις που εγείρονται και διατηρούνται εξ ολοκλήρου εκτός των ΗΠΑ: (Σημείο 3. του πίνακα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου) Απαλλαγή για Απαιτήσεις που εγείρονται και διατηρούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στις ΗΠΑ: (Σημείο 3. του πίνακα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου) Χώρις απαλλαγή Δεν ισχυει απαλλαγη λόγω του οτι εξαιρούνται οι ΗΠΑ Οι ανωτέρω Απαλλαγές αφορούν μόνο Ζημίες για τις οποίες οφείλεται Αποζημίωση σε Ασφαλισμένο Πρόσωπο 3. Ασφαλιστική Περίοδος: (Σημείο 4. του πίνακα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου) 4. Εκτεταμένη Περίοδος Αναγγελίας (Σημείο 5. του πίνακα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου) Από: Μέχρι: (Α) 0% του ετησίου ασφαλίστρου για πρόσθετη περίοδο κάλυψης 5 ετών (Β) 0% του ετησίου ασφαλίστρου για πρόσθετη περίοδο 6 ετών όσον αφορά οποιοδήποτε Συνταξιοδοτημένο Ασφαλισμένο Πρόσωπο Ημερομηνία από την οποία εφεξής καλύπτονται μη προβλειθείσες αξιώσεις τρίτων (Σημείο 6. του πίνακα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου) Ποσό Ιδιωτικής Τοποθέτησης / Δημόσιας Εγγραφής: (Σημείο 7. του πίνακα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου) Ημερομηνία Εναρξης Καλυψης Ευρώ 500,000, Δωσιδικία Δικαστήρια Αθηνών 8. Γεωγραφικά Όρια Παγκόσμίως εξαιρουμένης της Βορείου Αμερικής 9. Πρόσθετες Πράξεις σε Ισχύ κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος: (Σημείο 9. του πίνακα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου) 4

8 α) Επέκταση κάλυψης για έξοδα υπεράσπισης ασφαλισμένου ενάντια ασφαλισμένου Πλήρες όριο β) Αναδρομική Ισχύς Απεριόριστη γ) Εξαίρεση απαιτήσεων Δημοσίου (με την ιδιότητα του ως μετόχου) δ) Έξοδα Νομικής Εκπροσώπησης, Ασφαλιστική Ρήτρα 3 Πλήρες όριο ε) Εξαίρεση Πτώχευσης ζ) Όρος περί μη συσσώρευσης των ορίων η) Αναγγελία και Γνωστοποίηση Απαιτήσεων Θ) Τρόπος πληρωμής Με τεκμηριωμένο γεγονός «εξώδικο ή αγωγή» 2 ισόποσες δόσεις πληρωτέες 60 ημέρες από την έναρξη της κάθε δόσης 5

9 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β Σημείο 1. Λήπτης της Ασφάλισης: Διεύθυνση: ΔΗΛΩΣΕΙΣ Αριθμός Ασφαλιστηρίου: XXXXXXX Insurance Company (εφεξής «η Εταιρία») Σημείο 2. Όριο Αποζημίωσης: (Α) Για κάθε Ασφαλιστική Περίοδο Δικαστικά Έξοδα για το (Β) Για κάθε Ασφαλιστική Περίοδο υπο-όριο σε περίπτωση Ρύπανσης: Σημείο 3. Απαλλαγή για Απαιτήσεις που εγείρονται και διατηρούνται εξ ολοκλήρου εκτός των ΗΠΑ: Απαλλαγή για Απαιτήσεις που εγείρονται και διατηρούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στις ΗΠΑ: $ Οι ανωτέρω Απαλλαγές αφορούν μόνο Ζημίες για τις οποίες οφείλεται Αποζημίωση σε Ασφαλισμένο Πρόσωπο Σημείο 4. Ασφαλιστική Περίοδος: Από: Μέχρι: συμπεριλαμβανομένων των δύο ημερών Η τοπική ώρα αφορά τη διεύθυνση που αναφέρεται στο Σημείο 1 Σημείο 5. Εκτεταμένη Περίοδος Αναγγελίας: (Α) 0% του ετησίου ασφαλίστρου για πρόσθετη περίοδο κάλυψης 4 ετών (Β) 0% του ετησίου ασφαλίστρου για πρόσθετη περίοδο 6 ετών όσον αφορά οποιοδήποτε Συνταξιοδοτημένο Ασφαλισμένο Πρόσωπο Σημείο 6. Ημερομηνία από την οποία εφεξής καλύπτονται μη προβλειθείσες αξιώσεις τρίτων Σημείο 7. Ποσό Ιδιωτικής Τοποθέτησης / Δημόσιας Εγγραφής: 6

10 Σημείο 8. Λήξη Προηγούμενων Ασφαλιστικών Συμβάσεων: Σημείο 9. Πρόσθετες Πράξεις σε Ισχύ κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος: ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ [CLAIMS MADE]. ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΛΛΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ, ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ. Σύμφωνα με το Νόμο 2496/1997 περί Ασφαλιστικής Σύμβασης, ο Ασφαλισμένος έχει τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Το δικαίωμα εναντίωσης αν οι όροι του παρόντος Ασφαλιστηρίου διαφέρουν από την πρόταση (Υπόδειγμα Δήλωσης Εναντίωσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι) εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της Ασφαλιστικής Σύμβασης από τον Ασφαλισμένο, και β) Το δικαίωμα εναντίωσης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του ασφαλιστηρίου εφόσον δεν έχει λάβει όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους του ασφαλιστηρίου καθώς και όλες τις πληροφορίες σχετικά με την Ασφαλιστική Εταιρία και το ασφαλιστικό προϊόν όπως απαιτούνται σύμφωνα με το άρ. 4 παρ. 2 Η του Ν.Δ. 400/1970 (Υπόδειγμα Δήλωσης Εναντίωσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ) Για λογαριασμό της XXXXXX Insurance Company Ημερομηνία 7

11 Υπό την προϋπόθεση της καταβολής του ασφαλίστρου και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου, η Εταιρία και ο Λήπτης της Ασφάλισης συμφωνούν τα ακόλουθα: Ασφαλιστικές Ρήτρες: Αστική Ευθύνη Μελών της Διοίκησης και Στελεχών, Ασφαλιστική Ρήτρα 1 1. Η Εταιρία θα καταβάλει αποζημίωση για λογαριασμό κάθε Ασφαλισμένου Προσώπου, στο μέτρο που για την εν λόγω αξίωση δεν θεωρείται Δικαιούμενος Αποζημίωσης. Αποζημίωση Ασφαλισμένης Επιχείρησης, Ασφαλιστική Ρήτρα 2 2. Η Εταιρία θα καταβάλει, εκ μέρους κάθε Ασφαλισμένης Επιχείρησης, την Αποζημίωση στο μέτρο που οφείλεται αποζημίωση στα Ασφαλισμένα Πρόσωπα της Ασφαλισμένης Επιχείρησης για τη Ζημία αυτή. Έξοδα Νομικής Εκπροσώπησης, Ασφαλιστική Ρήτρα 3 3. Η Εταιρία θα καταβάλει, εκ μέρους κάθε Ασφαλισμένου Προσώπου, τα Έξοδα Νομικής Εκπροσώπησης. Ορισμοί 4. Στο παρόν Ασφαλιστήριο η λέξη πρόσωπο(α), όποτε εμφανίζεται, σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο(α), εκτός αν άλλως προβλέπεται. Όταν χρησιμοποιούνται έντονοι χαρακτήρες στο Ασφαλιστήριο, θα νοούνται τα ακόλουθα: Απαίτηση σημαίνει: (α) μόνο όσον αφορά τις Ασφαλιστικές Ρήτρες 1 και 2: (β) (i) Αξίωση (ii) διαδικασίες ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων συμπεριλαμβανομένων ενεργειών τρίτων, ανταπαιτήσεων ή διαιτητικών διαδικασιών (iii) (iv) διαδικασίες ενώπιον ποινικών δικαστηρίων επίσημες διοικητικές ή ρυθμιστικές διαδικασίες που κινούνται από την κατάθεση έγγραφων κατηγοριών που προβάλλεται για πρώτη φορά κατά Ασφαλισμένου Προσώπου κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου σχετικά με τον ισχυρισμό τέλεσης Άδικης Πράξης. μόνο όσον αφορά την Ασφαλιστική Ρήτρα 3, την Επίσημη Έρευνα Έξοδα Υπεράσπισης σημαίνει το τμήμα εκείνο της Αποζημίωσης που συνίσταται σε εύλογα και αναγκαία έξοδα, δαπάνες, χρεώσεις και αμοιβές (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των αμοιβών δικηγόρων και εμπειρογνωμόνων) που ανακύπτουν κατά την υπεράσπιση ή τη διερεύνηση της Απαίτησης (εξαιρουμένων των εσωτερικών εταιρικών δαπανών της Ασφαλισμένης Επιχείρησης). Τα Έξοδα Υπεράσπισης περιλαμβάνουν επίσης το καταβεβλημένο ασφάλιστρο για ασφαλιστικά έγγραφα ή ομόλογα, τα οποία είναι απαραίτητα για την άσκηση έφεσης αλλά χωρίς την υποχρέωση να προσκομισθούν ή να παρουσιασθούν τα προαναφερθέντα ασφαλιστικά έγγραφα ή ομόλογα. 8

12 Αξίωση σημαίνει η έγγραφη αξίωση από Τρίτα Πρόσωπα για την καταβολή συγκεκριμένης χρηματικής αποζημίωσης ή μη χρηματικής αποκατάστασης βασιζόμενη σε πραγματικά περιστατικά ή συνθήκες που θα αποτελούσαν τη νομική βάση αγωγής. Εργατική Απαίτηση σημαίνει η Απαίτηση Ασφαλισμένου Προσώπου ή πρώην, παρόντος ή μελλοντικού υπαλλήλου Ασφαλισμένης Επιχείρησης ή Εξωτερικού Νομικού Προσώπου ή απαίτηση που εγείρεται από οποιαδήποτε κυβερνητική αρχή αρμόδια για την εποπτεία της εργασιακής πρακτικής, βασίζεται σε ή ανακύπτει από πραγματικό ή ισχυριζόμενο, παράνομο ή άδικο, σχετιζόμενο με την εργασία: πειθαρχικό μέτρο, απόλυση, απαλλαγή ή λήξη της σύμβασης εργασίας, παραβίαση προφορικής ή έγγραφης σύμβασης, αναληθή δήλωση, άνιση μεταχείριση (συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης), αδυναμία παροχής εργασίας ή προαγωγής, αποστέρηση επαγγελματικής ευκαιρίας, αδυναμία διατήρησης αξιώματος, αξιολόγηση, παραβίαση ιδιωτικού βίου, δυσφήμιση ή πρόκληση ψυχικής οδύνης συναισθηματικής φόρτισης. Επίσημη Έρευνα σημαίνει τη διεξαγωγή επίσημης έρευνας, ως προς τη συμπεριφορά, όσον αφορά την Ασφαλιστική Ιδιότητα Ασφαλισμένου προσώπου, η οποία διενεργείται για πρώτη φορά κατά την Ασφαλιστική Περίοδο από κυβερνητική, εποπτική, επαγγελματική ή νόμιμη αρχή με αρμοδιότητα να διεξάγει έρευνα το Ασφαλισμένο αυτό Πρόσωπο. Δικαιούμενος Αποζημίωσης σημαίνει, ανεξαρτήτως όλων των συμβατικών περιορισμών ή των περιορισμών στο ιδρυτικό έγγραφο, καταστατικό, εσωτερικό κανονισμό, αποφάσεις των μετόχων ή του διοικητικού συμβουλίου ή αποφάσεις άλλων διοικητικών οργάνων Ασφαλισμένης Επιχείρησης ή Εξωτερικού Νομικού Προσώπου, ο οποίος δεν κωλύεται από το νόμο ή λόγω πτώχευσης να αποζημιωθεί ή να εξοφληθεί από Ασφαλισμένο Οργανισμό ή Εξωτερικό Νομικό Πρόσωπο. Ασφαλισμένος σημαίνει κάθε Ασφαλισμένο Οργανισμό ή Ασφαλισμένο Πρόσωπο. Ιδιότητα του Ασφαλισμένου σημαίνει την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και ευθυνών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στο Ασφαλισμένο Πρόσωπο ή στις οποίες έχει διορισθεί ή προσληφθεί να εκτελεί υπό την διοικητική ή επαγγελματική του ιδιότητα ή στα πλαίσια της σχέσης εμπιστοσύνης εντός Ασφαλισμένης Επιχείρησης. Ασφαλισμένη Επιχείρηση σημαίνει νομικό πρόσωπο που είναι ο Λήπτης της Ασφάλισης ή μία Θυγατρική του. Ασφαλισμένο Πρόσωπο σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει υπάρξει, είναι τώρα ή θα γίνει: α) διευθυντής ή στέλεχος, ή το αντίστοιχο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, μίας Ασφαλισμένης Επιχείρησης, καθώς επίσης και: i) ο/η νόμιμος/η σύζυγος, εάν επέχει θέση συνεναγόμενου/ης, αποκλειστικά λόγω της συζυγικής του/της σχέσης, ή ii) κληρονόμοι, νόμιμοι εκπρόσωποι ή αντιπρόσωποι σε περίπτωση θανάτου διευθυντή ή στελέχους ή σε περίπτωση αδυναμίας του/της, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης αυτού. Αποκλειστικά όμως μόνο για την περίπτωση της Άδικης Πράξης του διευθυντή ή του στελέχους ή, β) ο υπάλληλος μίας Ασφαλισμένης Επιχείρησης, αλλά μόνο: (i) σε σχέση με Εργατική Απαίτηση 9

13 (ii) (iii) στο βαθμό που ο υπάλληλος αυτός ενεργεί υπό διευθυντική ή εποπτική του ιδιότητα ή υπό την ιδιότητα Εξωτερικού Στελέχους, ή, σε σχέση με οποιαδήποτε Απαίτηση κατά την οποία ο υπάλληλος ενάγεται μαζί με τον διευθυντή ή το στέλεχος Ασφαλισμένης Επιχείρησης ή το αντίστοιχο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, Στα Ασφαλισμένα Πρόσωπα δεν περιλαμβάνονται οι εξωτερικοί ελεγκτές Ασφαλισμένης Επιχείρησης, οι εκκαθαριστές, σύνδικοι, διαχειριστές, επόπτες ή άλλα πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος στην πτωχευτική διαδικασία Ασφαλισμένης Επιχείρησης ή διαχειρίζονται τα περιουσιακά στοιχεία Ασφαλισμένης Επιχείρησης. Έξοδα Νομικής Εκπροσώπησης σημαίνει το τμήμα εκείνο της Αποζημίωσης που συνίσταται σε εύλογες και αναγκαίες αμοιβές νομικής εκπροσώπησης και σχετικές επαγγελματικές αμοιβές, οι οποίες έχουν καταβληθεί προσωπικά από Ασφαλισμένο Πρόσωπο για την εκπροσώπησή του κατά την Επίσημη Έρευνα όπου η παρουσία του απαιτείται από το σώμα που κίνησε τη διαδικασία της Επίσημης Έρευνας, αλλά οι οποίες έχουν καταβληθεί μόνο μετά την έγγραφη ειδοποίηση του Ασφαλισμένου Προσώπου από το σώμα αυτό ότι βρίσκεται υπό εξέταση το εάν το Ασφαλισμένο Πρόσωπο ευθύνεται ή όχι για ηθελημένη κακή διαχείριση. Αποζημίωση σημαίνει το ποσό το οποίο ένα Ασφαλισμένο Πρόσωπο είναι νομικά και προσωπικά υπεύθυνο να καταβάλει αναφορικά με μία Απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων: (α) (β) Εξόδων Υπεράσπισης Εξόδων Νομικής Εκπροσώπησης, και (γ) επιδίκασης αποζημιώσεων, συμπεριλαμβανομένων ποινικών, παραδειγματικών ή αυξημένων αποζημιώσεων, δικαστικών αποφάσεων, δικαστικών εξόδων του ενάγονται και ποσά που καταβάλλονται μετά από διακανονισμό. Η Αποζημίωση δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα: I). Μη ασφαλίσιμα αντικείμενα βάσει του Ελληνικού δικαίου, II). πρόστιμα ή κυρώσεις ή το πολλαπλάσιο επιδικασθέντος ποσού πολλαπλών αποζημιώσεων III). IV). σωφρονιστικές, παραδειγματικές ή αυξημένες αποζημιώσεις οποιασδήποτε Εργατικής Απαίτησης εκτός αν επιδικάσθηκαν για δυσφήμηση που σχετίζεται με την εργασία, ή Οποιοδήποτε ποσό για το οποίο το Ασφαλισμένο Πρόσωπο απαλλάσσεται της πληρωμής του πέραν του δικαιώματός του προς Αποζημίωση Θέση Στελέχους Εκτός Εταιρίας σημαίνει τη θέση διευθυντή, στελέχους, θεματοφύλακα, ή του αντίστοιχου σε κάθε δικαιοδοσία, που κατέχει Ασφαλισμένο Πρόσωπο υπό την Ιδιότητα του ως Ασφαλισμένου Προσώπου σε Εξωτερικό Νομικό Πρόσωπο εφόσον η θέση αυτή αναλήφθηκε και διατηρείται κατόπιν ειδικού έγγραφου αιτήματος της Ασφαλισμένης Επιχείρησης. Εξωτερικό Νομικό Πρόσωπο σημαίνει το νομικό πρόσωπο: α) στο οποίο μία Ασφαλισμένη Επιχείρηση είναι μέτοχος, 10

14 β) το οποίο απαλλάσσεται φόρου, αποτελεί μη κερδοσκοπικό οργανισμό, επαγγελματικό σωματείο ή εγγεγραμμένο φιλανθρωπικό ίδρυμα, ή γ) του οποίου οι διευθυντές ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες ή τις κατευθυντήριες γραμμές του Ασφαλισμένου Προσώπου. Εξωτερικό Νομικό Πρόσωπο δεν περιλαμβάνει νομικό πρόσωπο: i) που εμπίπτει στον ορισμό της Ασφαλισμένης Επιχείρησης, ή ιι) οι μετοχές του οποίου αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο των Η.Π.Α., εκτός αν θεωρείται ως τέτοιο με πρόσθετη πράξη Ζημία σε Βάρος Προσώπου σημαίνει κάθε σωματική βλάβη, πνευματική ασθένεια, ή (εξαιρουμένης της ψυχικής οδύνης που αφορά Εργατική Απαίτηση), ασθένεια, νόσο ή θάνατο φυσικού προσώπου. Λήπτης της Ασφάλισης σημαίνει το πρόσωπο που αναφέρεται στο Σημείο 1 των Δηλώσεων. Ασφαλιστική Περίοδος σημαίνει τη χρονική περίοδο που αναφέρεται στο Σημείο 4 των Δηλώσεων αλλά μπορεί να λήξει συντομότερα όταν η λήξη λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις Παραγράφους 19 ή 28 κατωτέρω. Αν αυτή η περίοδος είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη του ενός έτους, τότε τα Όρια Αποζημίωσης που αναφέρονται στο Σημείο 2 (Α) των Δηλώσεων θα αποτελούν το ανώτατο Όριο Αποζημίωσης από μέρους της Εταιρίας για ολόκληρη την περίοδο. Ρυπαντικές Ουσίες σημαίνει κάθε ουσία που επέχει χαρακτηριστικά επικίνδυνα προς το περιβάλλον ή προκαλεί αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, στερεών, υγρών, αερίων ή θερμικών ερεθιστικών ουσιών, μολυσματικών ουσιών ή καπνού, αναθυμιάσεων, αιθάλης, αναθυμιάσεων οξέων, αλκαλίων, ρύπων, χημικών αποβλήτων και απορριμμάτων, εξατμίσεων, οσμών, λυμάτων, πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου, νοσοκομειακών ή λοιμωδών αποβλήτων, αμιάντου, προϊόντων αμιάντου και ηχορύπανσης. Ρύπανση σημαίνει: α) κάθε πραγματική, πιθανή ή επαπειλούμενη έκθεση σε ή δημιουργία, αποθήκευση, μεταφορά, έκλυση, εκπομπή, απελευθέρωση, διασπορά, διαρροή, διαχείριση, απομάκρυνση ή απόρριψη κάθε ρυπαντικής ουσίας, ή β) κάθε ρυθμιστική διάταξη, εντολή, οδηγία ή αίτηση για δοκιμή, παρακολούθηση, καθαρισμό, απομάκρυνση, καταστολή, διαχείριση, αποτοξίνωση, ή ουδετεροποίηση κάθε Ρυπαντικής Ουσίας, ή κάθε πράξη με σκοπό την πρόθεση ή την αναμονή επιβολής τέτοιων κανονιστικών ρυθμίσεων, εντολών, οδηγιών η αιτημάτων. Περιουσιακή Ζημία σημαίνει κάθε υλική ζημιά ή καταστροφή ή αδυναμία ή απώλεια χρήσης κινητής και ακίνητης περιουσίας. Πρώην Ασφαλισμένο Πρόσωπο σημαίνει οποιοδήποτε Ασφαλισμένο Πρόσωπο έχει παύσει να ενεργεί υπό την Ιδιότητα του ως Ασφαλισμένου Προσώπου πριν τη λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου για άλλους λόγους πέραν της απομάκρυνσής του από διευθυντική θέση ή θέση στελέχους. 11

15 Συναλλαγές επί Χρεογράφων σημαίνει η αγορά ή η πώληση ή η προσφορά προς αγορά ή πώληση κάθε χρεογράφου που έχει εκδοθεί από Ασφαλισμένο Οργανισμό..Αγωγή μετόχου έπ ονόματι της εταιρίας σημαίνει ένδικη Απαίτηση που ασκήθηκε για λογαριασμό της ασφαλισμένης επιχείρησης από ένα μέτοχο της με την ιδιότητα του αυτή και όχι με την παρότρυνση ή την εντολή Ασφαλισμένου Θυγατρική σημαίνει εταιρία την οποία η Ασφαλισμένη Επιχείρηση άμεσα ή έμμεσα ελέγχει μέσω : α) της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου β) του δικαιώματος διορισμού ή απομάκρυνσης της πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ή γ) του πλήρους ελέγχου, βάσει έγγραφης συμφωνίας με άλλους μετόχους, της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου σε αυτήν. Τρίτο Πρόσωπο σημαίνει κάθε πρόσωπο εκτός της Ασφαλισμένης Επιχείρησης, ή διευθυντή ή στέλεχος Ασφαλισμένης Επιχείρησης. Η.Π.Α. είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τα εδάφη και οι κτήσεις τους καθώς και κάθε πολιτεία ή πολιτική υποδιαίρεσή τους. Μη Αμερικανικός (Η.Π.Α.) ασφαλισμένος κίνδυνος κατά μιας ασφαλιστικής Απαίτησης σημαίνει Απαίτηση από ή για λογαριασμό του Ασφαλισμένου αλλά δεν αποτελεί Αμερικανική (Η.Π.Α.) ασφαλισμένη Απαίτηση (εφεξής «Απαίτηση Η.Π.Α.»). Απαίτηση Η.Π.Α. σημαίνει Απαίτηση που ασκείται ή διατηρείται, εν όλω ή εν μέρει, στις Η.Π.Α. η βασίζεται εν όλω ή εν μέρει, σε οιαδήποτε μη Άδικη Πράξη που διεπράχθη στις Η.Π.Α., ή διέπεται από νομοθεσία των Η.Π.Α. Άδικη Πράξη σημαίνει κάθε άδικη πράξη ή παράληψη, λάθος, λανθασμένη διατύπωση,παραπλανητική δήλωση, δυσφήμηση, συκοφαντική δυσφήμηση, αμέλεια ή παράβαση καθήκοντος τελεσθείσα ή αποπειραθείσα ή φερόμενη ως γενομένη ή αποπειραθείσα από Ασφαλισμένο Πρόσωπο ατομικά ή άλλως, υπό την Ιδιότητά του ως Ασφαλισμένου, ή κάθε άλλη απαίτηση εναντίον τους του εξαιτίας της ως άνω ιδιότητας. Εξαιρέσεις σε όλες τις Ασφαλιστικές Ρήτρες: 5. Η Εταιρία δεν θα υποχρεούται σε Αποζημίωση για οποιαδήποτε Απαίτηση: α) βασίζεται, ή ανακύπτει, ή συνδέεται με οποιοδήποτε συμβάν αν έχει δοθεί έγγραφη γνωστοποίηση του συμβάντος βάσει ασφαλιστηρίου το οποίο η παρούσα ανανεώνει, αντικαθιστά, ή αποτελεί τη συνέχειά του μερικώς ή στο σύνολό του. β) βασίζεται, ανακύπτει, ή σχετίζεται με οποιαδήποτε αναγγελία απαίτησης, αγωγή, αίτημα, μήνυση ή άλλες εκκρεμείς διαδικασίες ή διαταγές, διάταγμα ή δικαστική απόφαση που έχει εκδοθεί υπέρ ή κατά οποιουδήποτε Ασφαλισμένου Προσώπου ή Εξωτερικού Νομικού Προσώπου κατά ή πριν την Ημερομηνία από την οποία εφεξής καλύπτονται μη προβλειθείσες αξιώσεις τρίτων όπως περιγράφεται στο Σημείο 6 των Δηλώσεων ή σχετίζεται με περιστατικό, συμβάν ή κατάσταση ίδια ή ουσιωδώς παρεμφερή με τα αναγραφόμενα ή ισχυριζόμενα στην αγωγή, αίτημα, μήνυση, άλλες διαδικασίες, διαταγή, διάταγμα ή δικαστική απόφαση. γ) αφορά Ζημίες σε Βάρος Προσώπων ή Περιουσιακή Ζημία. 12

16 δ) αφορά παράβαση ισχύοντος νόμου, παράβαση καθήκοντος ή εμπιστοσύνης από Ασφαλισμένο Πρόσωπο που αφορά την καταβολή εφάπαξ ποσού σε συνταξιούχο λόγω ορίου ηλικίας, συνταξιοδοτικά προγράμματα, προγράμματα διανομής κερδών, προγράμματα υγείας ή άλλων παροχών προς υπαλλήλους, τα οποία τίθενται σε ισχύ ή διατηρούνται με σκοπό την παροχή προνομίων σε υπαλλήλους ή διευθυντές. ε) βασίζεται, ανακύπτει ή συνδέεται με δόλια πράξη ή παράλειψη ή σκόπιμη παράβαση νόμου από το Ασφαλισμένο Πρόσωπο, αν διαπιστωθεί δόλος ή παράβαση δικαστικής απόφασης ή άλλης μορφής τελεσίδικη απόφαση ή αν το Ασφαλισμένο Πρόσωπο παραδεχθεί την ύπαρξη δόλου ή παράβασης στ) (ζ) βασίζεται, ανακύπτει ή συνδέεται με δραστηριότητες του Ασφαλισμένου Προσώπου από τις οποίες αποκομίζει προσωπικά οφέλη, με αμοιβή ή όφελος, τα οποία δεν δικαιούται νόμιμα το Ασφαλισμένο Πρόσωπο. η οποία είναι Απαίτηση Η.Π.Α. από ή για λογαριασμό οποιουδήποτε Ασφαλισμένου, εκτός από: i) Αγωγή μετόχου έπ ονόματι της εταιρίας ii) iii) iv) Εργατική Απαίτηση Απαίτηση Ασφαλισμένου Προσώπου για εισφορά ή αποζημίωση, αν η Απαίτηση αυτή προκύπτει άμεσα από άλλη Απαίτηση που καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο. Απαίτηση από Πρώην Ασφαλισμένο Πρόσωπο. v) Απαίτηση από Ασφαλισμένο Οργανισμό, λόγω πτώχευσης και κατόπιν εκκίνησης της διαδικασίας από τον εκκαθαριστή, σύνδικο πτώχευσης, διαχειριστή, επιβλέποντα ή άλλο πρόσωπο εμπλεκόμενο στη διαδικασία εκκαθάρισης προσώπου με σκοπό την αποκατάσταση βάσει του Νόμου περί Πτώχευσης του 1986 ή κάθε κωδικοποίηση, τροποποίηση, ή θέση εκ νέου σε εφαρμογή του παρόντος σύμφωνα με τη κρατούσα νομοθεσία ή βάσει αντίστοιχης νομοθεσίας άλλης δικαιοδοσίας, ή vi) Έξοδα Υπεράσπισης 6. Η Εταιρία, δεν υποχρεούται σε καταβολή Αποζημίωσης που συνδέεται με Απαίτηση που προβάλλετια και διατηρείται πλήρως ή μερικώς στις Η.Π.Α. και η οποία βασίζεται, ανακύπτει, ή απορρέει από Ρύπανση, με εξαίρεση τη Ζημία ως αποτέλεσμα Παρεπόμενης Πράξης Μετόχου ή άλλης διαδικασίας που κινείται από μέτοχο Ασφαλισμένης Επιχείρησης υπό αυτή του την ιδιότητα, για την οποία την Ασφαλισμένο Πρόσωπο δεν δικαιούται Αποζημίωσης. 7. Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε καταβολή Αποζημίωσης που συνδέεται με Απαίτηση που εγείρεται και διατηρείται αποκλειστικά εκτός των ΗΠΑ σχετικά με Ρύπανση, με εξαίρεση τα Έξοδα Υπεράσπισης μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο υπό-όριο των Δαπανών Υπεράσπισης για Ρύπανση που αναφέρεται στο Σημείο 2 (β) των Δηλώσεων. Διαιρετό και Εύλογο των Εξαιρέσεων 8. (α) Προκειμένου να διαπιστωθεί αν εφαρμόζεται συγκεκριμένη εξαίρεση, κανένα γεγονός σχετικό ή πληροφορίες που κατέχει Ασφαλισμένο Πρόσωπο δεν θα αποδίδονται σε άλλο Ασφαλισμένο Πρόσωπο. 13

17 (β) Κάθε Ασφαλισμένο Πρόσωπο συμφωνεί ότι οι εξαιρέσεις των Παραγράφων 5, 6 και 7 ανωτέρω είναι εύλογες λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της ασφάλισης και τις τεχνικές ανάγκες του Ασφαλισμένου. Σε περίπτωση που τμήμα οιωνδήποτε εξαιρέσεων των Παραγράφων 5, 6 και 7 κριθεί άκυρη ή ανίσχυρη, οι λοιπές εξαιρέσεις παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Παράταση Περιόδου Αναγγελίας Απαίτησης 9. (α) Στην περίπτωση που η Εταιρία, με εξαίρεση την περίπτωση της μη καταβολής ασφαλίστρου, ή ο Λήπτης της Ασφάλισης αρνηθεί την ανανέωση του παρόντος Ασφαλιστηρίου, τότε: i) Ο Λήπτης της Ασφάλισης και τα Ασφαλισμένα Πρόσωπα, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν παράταση της περιόδου αναγγελίας απαίτησης, όπως αναφέρεται στο Σημείο 5(Α) των Δηλώσεων εφόσον η Εταιρία έχει ειδοποιηθεί εγγράφως για τη χρήση της δυνατότητας αυτής εντός 30 ημερών μετα την ημερομηνία λήξης της Ασφαλιστικής Περιόδου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ανακύψει καμία από τις περιστάσεις που περιγράφονται στις Παραγράφους 17 (α) ή 17 (β). Η παράταση της περιόδου αναγγελίας απαίτησης αρχίζει από την ημερομηνία λήξης της Ασφαλιστικής Περιόδου και θα αφορά μόνο Άδικες Πράξεις και Επίσημες Έρευνες που διενεργήθηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή, και ii) Κάθε Πρώην Ασφαλισμένο Πρόσωπο θα έχει την Παράταση Περιόδου Αναγγελίας Απαίτησης, όπως αναφέρεται στο Σημείο 5(Β) των Δηλώσεων. Η ως άνω περίοδος παράτασης αρχίζει από την ημερομηνία κατά την οποία το πρόσωπο καθίσταται Πρώην Ασφαλισμένο Πρόσωπο και θα ισχύει μόνο για Άδικες Πράξεις και Επίσημες Έρευνες που διενεργήθηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή. (β) (γ) Αν, πριν ή κατά την παράταση περιόδου αναγγελίας απαίτησης, που μπορεί να έχει χορηγηθεί ή έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την Παράγραφο 9 (α) ή (β), η Ασφαλισμένη Επιχείρηση συνάψει άλλη ασφαλιστική σύμβαση που παρέχει κάλυψη αστικής αστικής ευθύνης μελών της διοίκησης και στελεχών (ανεξάρτητα από το εάν παρέχει ίδια κάλυψη με το Ασφαλιστήριο εν ισχύ), τότε ή ως άνω περίοδος λήγει (ή αν δεν έχει χορηγηθεί παύει η δυνατότητα χορήγησής της). Απαίτηση που γεννάται κατά την ληφθείσα παράταση περιόδου αναγγελίας απαίτησης θεωρείται ότι γεννήθηκε κατά την Ασφαλιστική Περίοδο. Όρια Αποζημίωσης και Απαλλαγές 10. Η ανώτατη ευθύνη της Εταιρίας για το σύνολο των Ζημιών, που καλύπτονται από τον Ασφαλιστική Ρήτρα 1 ή/και Ασφαλιστική Ρήτρα 2, ή/και Ασφαλιστική Ρήτρα 3 ή/και άλλως, που αφορούν τις Απαιτήσεις που προβάλλονται για πρώτη φορά ή θεωρείται ότι προβάλλονται κατά την Ασφαλιστική Περίοδο κατά ενός ή περισσοτέρων Ασφαλισμένων δεν θα υπερβαίνει τα Όρια Αποζημίωσης για κάθε Ασφαλιστική Περίοδο που αναφέρονται στο Σημείο 2 (Α) των Δηλώσεων. Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω, η ανώτατη ευθύνη της Εταιρίας για Ζημίες σε σχέση με τις οποίες καθορίζεται υπό-όριο για κάθε μία Ζημία και / ή για κάθε Ασφαλιστική Περίοδο στις Δηλώσεις ή σε οποιαδήποτε περίπτωση, θα είναι το καθορισμένο υπό-όριο. Τα υπό-όρια αποτελούν μέρος και δεν προστίθενται στη 14

18 συνολική ευθύνη της Εταιρίας που αναφέρεται ανωτέρω στην παρούσα Παράγραφο 10. Τα Έξοδα Υπεράσπισης και Έξοδα Νομικής Εκπροσώπησης αποτελούν μέρος και όχι προσθήκη στο Όριο Ευθύνης που αναφέρεται στο Σημείο 2(Α) των Δηλώσεων. Το Όριο Ευθύνης μειώνεται κατά το ποσό κάλυψης από μέρους της Εταιρίας των Εξόδων Υπεράσπισης και Εξόδων Νομικής Εκπροσώπησης. Η καταβολή από την Εταιρία των Εξόδων Υπεράσπισης ή Εξόδων Νομικής Εκπροσώπησης μειώνει τα Όρια Ευθύνης. Κάθε Ζημία που ανακύπτει από την ίδια Άδικη Πράξη ή/και ανακύπτει από Άδικες Πράξεις που συνδέονται μεταξύ τους με σχέση αιτιώδους συνάφειας και αναφέρεται σε έναν ή περισσότερους Ασφαλισμένους, θεωρείται μία Ζημία και ότι έχει ανακύψει κατά την πρώτη Ασφαλιστική Περίοδο κατά την οποία η Απαίτηση προβλήθηκε για πρώτη φορά με επίκληση της ανωτέρω Άδικης Πράξης ή Άδικων Πράξεων που συνδέονται μεταξύ τους με αιτιώδη συνάφεια. Η ευθύνη της Εταιρίας για κάθε Απαίτηση περιορίζεται μόνο σε Ζημία που συνδέεται με καλυπτόμενη Ζημία και μόνο ως προς το μέρος της Ζημίας που συνδέεται με τέτοιο τρόπο και υπερβαίνει την εφαρμοζόμενη Απαλλαγή που αναφέρεται στο Σημείο 3 των Δηλώσεων, η οποία καταβάλλεται από τους Ασφαλισμένους χωρίς ασφαλιστική κάλυψη και με δικό τους κίνδυνο. Τα ποσά που αναφέρονται ως Όρια Ευθύνης και υπό-όρια αποτελούν το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για όλους τους Ασφαλισμένους μαζί, και όχι ανώτατο όριο ανά Ασφαλισμένο. Αναγγελία και Γνωστοποίηση 11. Προϋπόθεση για την ευθύνη της Εταιρίας για Απαίτηση σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο αποτελεί η όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη έγγραφη γνωστοποίηση από την Εταιρία σχετικά με την Απαίτηση αυτή. Αν κατά την Ασφαλιστική Περίοδο ο Ασφαλισμένος αντιληφθεί περιστατικά που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε προβολή Απαίτησης, και προβεί σε σχετική έγγραφη ενημέρωση της Εταιρίας, τότε οποιαδήποτε Απαίτηση ανακύψει μεταγενέστερα από τα περιστατικά αυτά θα θεωρείται ότι έχει γεννηθεί κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου. Τα περιστατικά δεν θεωρείται ότι έχουν γνωστοποιηθεί εκτός αν η προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση ρητά προσδιορίζει την Άδικη Πράξη και την ημερομηνία τέλεσής της, την πιθανή ζημία, τους πιθανούς ενάγοντες και εναγομένους και τον τρόπο με τον οποίο έγιναν γνωστά τα περιστατικά στον Ασφαλισμένο. Ως προϋπόθεση για την ευθύνη της Εταιρίας για Απαίτηση σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο, κάθε Ασφαλισμένος θα παρέχει στην Εταιρία κάθε πληροφορία και συνεργασία που μπορεί να ζητήσει εύλογα η Εταιρία συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της περιγραφής της Απαίτησης, της φύσης της πιθανολογούμενης Άδικης Πράξης και της ημερομηνίας που αυτή διαπράχθηκε, της φύσης της πιθανολογούμενης ζημίας, των ονομάτων των εναγόντων και των εναγομένων και του τρόπου με τον οποίο ο Ασφαλισμένος έλαβε για πρώτη φορά γνώση της Απαίτησης. Η γνωστοποίηση προς την Εταιρία σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο θα γίνεται εγγράφως: Γνωστοποίηση Απαίτησης η περιστατικών: Τμήμα Ζημιών Λοιπά Αιτήματα: Τμήμα Προστασίας Στελεχών: XXXXXXXXXXXX Insurance Company. 15

19 Η γνωστοποίηση θεωρείται ισχυρή την ημερομηνία παραλαβής της από την Εταιρία στην ως άνω διεύθυνση. Υπεράσπιση και Συμβιβασμός Είναι καθήκον κάθε Ασφαλισμένου και όχι καθήκον της Ασφαλιστικής Εταιρίας (εφεξής «Εταιρία) να αμύνεται κατά Απαιτήσεων διαφορετικών από τους Μη Αμερικανικούς (Η.Π.Α.) ασφαλισμένους κίνδυνους κατά ασφαλιστικών Απαιτήσεων. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα αλά όχι το καθήκον, να υπερασπίζεται Μη Αμερικανικούς (Η.Π.Α.) ασφαλισμένους κίνδυνους κατά ασφαλιστικών Απαιτήσεων και να διορίζει δικηγόρους γι αυτό το σκοπό. Το βάρος της υπεράσπισης Απαιτήσεων εκτός των Μη Αμερικανικών (Η.Π.Α.) ασφαλισμένων κινδύνων κατά ασφαλιστικών Απαιτήσεων φέρει ο Ασφαλισμένος και όχι η Εταιρία. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να υπερασπίζεται Μη Αμερικανικούς (Η.Π.Α.) ασφαλισμένους κίνδυνους κατά ασφαλιστικών Απαιτήσεων και να διορίζει δικηγόρους προς εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα, καθώς και τη δυνατότητα να συνεργαστεί με κάθε Ασφαλισμένο στην έρευνα, υπεράσπιση, διαπραγμάτευση και στο συμβιβασμό κάθε Απαίτησης που φαίνεται εύλογο να καλύπτεται μερικώς ή στο σύνολό της από το παρόν Ασφαλιστήριο. Η Εταιρία μπορεί να κάνει οποιονδήποτε συμβιβασμό Μη Αμερικανικού (Η.Π.Α.) ασφαλισμένου κίνδυνου κατά μιας ασφαλιστικής Απαίτησης θεωρεί λογικό. Εάν ο Ασφαλισμένος δε συναινεί σε τέτοιο συμβιβασμό, η ευθύνη της Εταιρίας για Ζημιά σχετικά με την ίδια Απαίτηση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό για το οποίο η Εταιρεία θα μπορούσε να έχει προβεί σε συμβιβασμό της Απαίτησης για λογαριασμό του Ασφαλισμένου συν τα Έξοδά Υπεράσπισης που προκύπτουν από την ημερομηνία που η Εταιρεία πρότεινε στον Ασφαλισμένο γραπτώς αποδοχή αυτού του συμβιβασμού και έπειτα.. Κάθε Ασφαλισμένος συμφωνεί να μην προβαίνει σε συμβιβασμό ή σε πρόταση συμβιβασμού οποιασδήποτε Απαίτησης, να μην αναλαμβάνει τα Έξοδα Υπεράσπισης ή Έξοδα Νομικής Εκπροσώπησης ή άλλως οποιαδήποτε συμβατική υποχρέωση ή να ομολογεί οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με Απαίτηση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, την οποία η Εταιρία δεν θα αρνείται χωρίς σπουδαίο λόγο. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε συμβιβασμό, Έξοδα Υπεράσπισης, Έξοδα Νομικής Εκπροσώπησης, ανειλημμένη υποχρέωση ή ομολογία στην οποία προηγουμένως δεν έχει συναινέσει εγγράφως. Κάθε Ασφαλισμένος υποχρεούται να μην επηρεάσει αρνητικά τη θέση της Εταιρίας ή τα μελλοντικά ή υφιστάμενα δικαιώματά της για επανείσπραξη και να παρέχει στην Εταιρία κάθε πληροφορία και συνδρομή που ζητηθεί από την Εταιρία. Ο Ασφαλισμένος θα καταβάλλει στην Εταιρία εις ολόκληρον σύμφωνα με τα μερίδια ευθύνης τους κάθε ποσό που εκείνη έχει προκαταβάλλει για Έξοδα Υπεράσπισης και Έξοδα Νομικής Εκπροσώπησης στο βαθμό που τα συγκεκριμένα Έξοδα Υπεράσπισης και τα Έξοδα Νομικής Εκπροσώπησης εξαιρούνται σύμφωνα με την Παράγραφο 5(ε) ανωτέρω. Εάν ένας μη Αμερικανικός (Η.Π.Α.) ασφαλισμένος κίνδυνος κατά μιας ασφαλιστικής Απαίτησης από έναν Ασφαλισμένο Οργανισμό περατωθεί χωρίς ο εν λόγω Ασφαλισμένος Οργανισμός να πετύχει επιδίκαση ζημιών ή συμβιβασμό από τον Ασφαλισμένο εναντίον του οποίου ο Μη Αμερικανικός (Η.Π.Α.) ασφαλισμένος 16

20 κίνδυνος κατά μιας ασφαλιστικής Απαίτησης έχει ασκηθεί, τότε θα πρέπει να καταβληθεί στην Εταιρία το σύνολο των δαπανών, εξόδων, επιβαρύνσεων και αμοιβών που πληρώθηκαν ή απομένουν να πληρωθούν από οποιονδήποτε Ασφαλισμένο ή από την Εταιρία κατά την υπεράσπιση ή έρευνα αυτού του Μη Αμερικανικού (Η.Π.Α.) ασφαλισμένου κίνδυνου κατά μιας ασφαλιστικής Απαίτησης χωρίς να υπολογίζονται οι δαπάνες, τα έξοδα, οι επιβαρύνσεις, και οι αμοιβές τα οποία το μέλος της διοίκησης θα νομιμοποίητο να αναζητήσει από τον Ασφαλισμένο Οργανισμό, το Λήπτη της ασφάλισης, ενώ ο ως άνω Ασφαλισμένος Οργανισμός είναι αλληλεγγύως υπεύθυνος για την πληρωμή των ανωτέρω. Αδυναμία Αποζημίωσης εκ μέρους της Ασφαλισμένης Επιχείρησης 13. Αν το Ασφαλισμένο Πρόσωπο δικαιούται Αποζημίωσης από τον Ασφαλισμένο Οργανισμό του για καλυπτόμενη Ζημία και ο τελευταίος αρνείται να καταβάλει για λογαριασμό του ή να τον αποζημιώσει για την ως άνω καλυπτόμενη Ζημία, τότε η Εταιρία θα καλύψει τη Ζημία για λογαριασμό του Ασφαλισμένου Προσώπου χωρίς να κάνει χρήση των Απαλλαγών του Σημείου 3 των Δηλώσεων που θα είχαν εφαρμογή σε άλλη περίπτωση. Η Εταιρία δικαιούται αποζημίωσης για την Απαλλαγή αυτή εντός 30 ημερών από την καταβολή. Ο Λήπτης της Ασφάλισης και η Ασφαλισμένη Επιχείρηση του Ασφαλισμένου Προσώπου ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον για την καταβολή της αποζημίωσης αυτής. Η παρούσα παράγραφος 13 δεν εφαρμόζεται σε Ζημίες που ανακύπτουν από Στέλεχος Εκτός Εταιρίας. Επιμερισμός Ζημίας 14. Αν Ασφαλισμένο Πρόσωπο υφίσταται Ζημία που καλύπτεται σύμφωνα με την Ασφαλιστική Ρήτρα 2 και η οποία προκύπτει από Συναλλαγές Χρεογράφων και α) Η Ασφαλισμένη Επιχείρηση υφίσταται επίσης μέρος ή το σύνολο της ως άνω Ζημίας, ή β) το Ασφαλισμένο Πρόσωπο, σχετικά με την ίδια Απαίτηση, υφίσταται επίσης Ζημία που δεν καλύπτεται βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου και προκύπτει από Συναλλαγές Χρεογράφων θεωρείται ότι αποδίδεται σε καλυπτόμενη Ζημία σε ποσοστό 80% της καλυπτόμενης αυτής Ζημίας, και όχι περισσότερο, και ότι αυτή η Ζημία δεν καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο. Με εξαίρεση τη καθοριζόμενη στην ως άνω παράγραφο Ζημία, αναφορικά με κάθε Απαίτηση θα αποδίδεται στην καλυπτόμενη Ζημία μόνο το μέρος εκείνο της ευθύνης του Ασφαλισμένου αναφορικά με καλυπτόμενα ζητήματα από το Ασφαλιστήριο και για τα οποία το Ασφαλισμένο Πρόσωπο δεν δικαιούται συνεισφοράς από άλλο πρόσωπο. Αν ο Ασφαλισμένος και η Εταιρία δεν μπορούν να συμφωνήσουν στον Επιμερισμό, η Εταιρία, εφόσον ζητηθεί από τον Ασφαλισμένο, θα υποβάλει τη διαφορά σε διαιτησία ενώπιον επιτροπής, η οποία αποτελείται από έναν διαιτητή της επιλογής του Ασφαλισμένου, έναν διαιτητή της επιλογής της Εταιρίας, και από έναν τρίτο ανεξάρτητο διαιτητή τον οποίο επιλέγουν οι άλλοι δύο ως άνω διαιτητές. Ο Επιμερισμός αναφορικά με τα έξοδα υπεράσπισης και Νομικής εκπροσώπησης δεν προδικάζει τον καταμερισμό των άλλων ζημιών. Οποιοσδήποτε Επιμερισμός ή 17

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΛΗΡΟΦ. ΤΗΛΕΦΩΝO ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11769/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. : Θ.Αντωντζίκη : 210 82.00.859 : 1.07.2015

Διαβάστε περισσότερα

: Ν.Βιλαέτης : 210-8200808 : 18.10.2010

: Ν.Βιλαέτης : 210-8200808 : 18.10.2010 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Προµηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΛΗΡΟΦ. ΤΗΛΕΦΩΝO ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 14075/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. : Ν.Βιλαέτης : 210-8200808 : 18.10.2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. Δ/νση : Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 14/10/2015 Πληροφορίες : Γ. Αθανασάκη Αρ. πρωτ.: 109718 Τηλ. : 210-8802974

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και του ΕΟΠΥΥ, όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ήτοι για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μαρία Κουνελάκη Αθήνα, 6/8/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:19-09-2013 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πολύγυρος Χαλκιδικής ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 631 00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουτλουμπάση Ελένη ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Παροχή Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τη διαχείριση των εξοπλιστικών ειδών που διατίθενται πανελλαδικά στα Σχολεία και τις Υπηρεσίες της δημόσιας Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Κέντρο Πληροφορικής Πληροφορίες: Λάζαρος Σκούμπας Αθήνα 23 / 05 / 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) 1 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ για πληροφορίες : E. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.:2310-296544 Fax :2310-228221

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002612824 2015-03-04

15PROC002612824 2015-03-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 4/3/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 8161 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Με την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Αθήνα, 11.2.2015 Αριθ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Β/1749 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002617823 2015-03-05

15PROC002617823 2015-03-05 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣAMΟΥ Μυτιλήνη 05/03/2015 Αρ. Πρωτ. 1096 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Υγειονομικού Υλικού Χρήσεως ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς»

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς» ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα : Προμηθειών Αθήνα,8/09/2015 Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Τηλ. : 210-8802861 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΙΡΗΞΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ -ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΙΡΗΞΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ -ΤΑΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tαύρος 30-08- 2013 ΔΗΜΟΥ -» Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς και Επταλόφου Αριθ. Πρωτ. 410 Τ.Κ. 17778 -Ταύρος Τηλέφωνα: 2132036251

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα