Η πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών για τεχνικούς και μηχανικούς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών για τεχνικούς και μηχανικούς"

Transcript

1 Η πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών για τεχνικούς και μηχανικούς

2 Για εσάς που είστε μηχανικός ή τεχνικός να θυμάστε οτι δεν είναι ένα ακόμα ηλεκτρονικό κατάστημα αλλά μια πλατφόρμα που γίνεται το δικό σας ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς παραστατικά πωλήσεων, χωρίς να απαιτείται η φυσική έδρα ενός καταστήματος και πάνω απο όλα χωρίς κανένα απολύτως κόστος!!! Μάθετε πως λειτουργεί στη συνέχεια της παρουσίασης.μην χάνετε χρόνο και γίνετε συνεργάτης άμεσα Είζηε κεραληθφο ή ηερληθφο θαη έρεηε γίλεη Σπλεξγάηεο ηνπ Κεξδίδεηε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή.

3 Γηα λα απνιακβάλεηε ηα κνλαδηθά πξνλφκηα ηνπ πξέπεη λα είζηε εγθεθξηκέλνο Σπλεξγάηεο. Πνηα είλαη ηα βήκαηα φκσο γηα λα γίλεηε Σπλεξγάηεο; Παηάηε ζην πεδίν ζηε δεμηά ζηήιε θαη δίλεηε ηα ζηνηρεία πνπ δεηνύληαη. Μπνξείηε αξρηθά λα δώζηε κόλν ηα ππνρξεσηηθά πεδία (*) Απνζηέιιεηαη ζε εκάο ε αίηεζή ζαο θαη αθνύ πηζηνπνηεζνύλ ηα ζηνηρεία όηη είζηε κεραληθόο ή ηερληθόο ηόηε εγγξίλεηαη ε εγγξαθή ζαο σο Σπλεξγάηεο. Από ηε ζηηγκή πνπ είζηε ζπλεξγάηεο έρεηε απνθηάηε ηα κνλαδηθά πξνλόκηα ηνπ

4 1.Mε ηελ εγγξαθή ζαο σο Σπλεξγαηεο εθδίδεηαη από ην θάξηα πειαηώλ γηα ηνπο δηθνύο ζαο πειάηεο θαη κόλν. Σηελ κηα φςε ηεο θάξηαο πνπ εθδίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα εζάο είλαη ειέπζεξα ηα πεδία ηειέθσλν, , θηλεηφ θαη δηέπζπλζε ηα νπνία κπνξείηε λα ζπκπιεξψζεηε κε ηα δηθά ζαο ζηνηρεία ψζηε νη πειάηεο ζαο λα έξρνληαη ζε επαθή καδί ζαο θαη λα κελ ράλεηε ηελ επαθή καδί ηνπο. Εκείο θηηάρλνπκε έλαλ ινγαξηαζκφ Gmail απνθιεηζηηθά γηα έζάο (xxx) ηεο κνξθήο κε password πνπ κπνξείηε λα δηρεηξηζηείηε ελψ εκείο εμαθνινπζνχκε λα επηθνηλσλνχκε καδί ζαο σο Σπλεξγάηε κε ην mail πνπ καο δψζαηε θαηά ηελ αξρηθή ζαο εγγξαθή. Ο Gmail ινγαξηαζκφο δεκηνπξγείηαη κφλν γηα ρξήζε κε ηνπο δηθνχο ζαο πειάηεο. Σηελ άιιε φςε ηεο θάξηαο εκθαλίδνληαη 3 αθφκε πεδία φπνπ ηνπνζεηνχληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε. Τν ζεκαληηθφηεξν απηψλ είλαη ην username πνπ πξεπεη λα είλαη ηεο κνξθήο θ.ν.θ αλάινγα ζε πφζνπο πειάηεο έρεηε δψζεη ηελ θάξηα, ελψ δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο. Έηζη φηαλ ν πειάηεο θάλεη εηζαγσγή ζην ζχζηεκα θαη αγνξά, αθνχ είλαη απφ ην mail κε επέθηαζε xxx πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν ζπλεξγάηε ηφηε βγαίλεηε θεξδηζκέλνο θαη εζείο σο ζπλεξγάηεο κε ηελ πξνθαζνξηζκέλε πξνκήζεηα. Ο Σπλεξγάηεο καζαίλεη άκεζα γηα ηελ αγνξά πνπ έθαλε πειάηεο ηνπ αθνχ ε παξαγγειία πάεη θαη ζην mail πνπ έρεη δνζεί απφ ην e-mechanica Ο πειάηεο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ην password. Αλ απφ ηελ άιιε αιιάμεη ην username ηφηε ράλεη απηνκάησο ην ζχλνιν πφλησλ πνπ έρεη δηαιέμεη γηα δσξνεπηηαγέο νπφηε δελ ηνλ ζπκθέξεη. Είδαηε πνπ ην γίλεηαη ηειηθά ην δηθό ζαο ειεθηξνληθό θαηάζηεκα;

5 Tη θεξδίδεη ν Σπλεξγάηεο από ηελ έθδνζε θαξηώλ; Έηνηκν ειεθηξνληθό θαηάζηεκα ρσξίο ηα έμνδα δηαρείξηζεο Δελ απαηηείηαη θπζηθή έδξα Χσξίο ηε ρξήζε παξαζηαηηθώλ πώιεζεο αθνύ όια θόβνληαη από ην e-mechanica Σπλερή επαθή κε ηνλ πειάηε αθνύ νη θάξηεο έρνπλ ηα δηθά ηνπ ζηνηρεία Δπλαηόηεηα λα επηβιέπεη ηηο αγνξέο ησλ πειαηώλ κέζα από ην ινγαξηαζκό Gmail πνπ ηνπ έρεη εθδνζεί θαη κε απηό ηνλ ηξόπν γλσξίδεη αθξηβώο ηελ πξνκήζεηα πνπ ηνπ αλαινγεί. Γηαηί ν πειάηεο λα εηζαρζεί ζην ζύζηεκα κε ην ζπγεθξηκέλν username θαη λα κελ ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην δηθό ηνπ; Η απάληεζε είλαη όηη κόλν νη πειάηεο πνπ εηζάγνληαη κε θσδηθό πνπ πξνέξρεηαη από ζπλεξγάηε π.ρ. θεξδίδνπλ 1,5% έθπησζε. Όινη νη ππόινηπνη πειάηεο δελ έρνπλ θακία έθπησζε επη ησλ αλαγξαθόκελσλ ηηκώλ ζην e-mechanica.gr

6 Είλαη όκσο ηα πξντόληα ηνπ ηθαλά λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εθαξκνγώλ; Σε θαζεκηά απν απηέο ηηο θαηεγνξίεο έρνπκε θξνληίζεη λα θαιύπηεηαη όιε ε γθάκα ησλ πξνίόλησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη απν έλαλ πδξαπιηθό ζύλδεζκν εσο κηα αληιία ζεξκόηεηαο επαγγεικαηηθνύ ηύπνπ. Η γθάκα ησλ πξντόλησλ εκπινπηίδεηαη δηαξθώο κε λέα πξνίόληα ζηηο ήδε ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο ή ζε λέεο θαηεγνξίεο όπνπ απηό απαηηείηαη. Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα θαηλνηόκα πξντόληα πνπ πξνζηίζεληαη θαη αθνξνύλ θπξίσο εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη απηνκαηζκνύο. Μελ μερλάηε ζε θαζεκεξηλή βάζε λα εηζέξρεζηε ζηελ ηζηνζειίδα γηα λα ελεκεξώλεζηε γηα: Τηο πξνζθνξέο καο & Τα Νέα πξντόληα καο

7

8 1. Άκεζε πξνκήζεηα Σπλεξγαηώλ ζε πξνθαζνξηκέλν πνζνζηό κε θάζε αγνξά δηθή ζαο ή θάπνηνπ πειάηε ζαο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ αγνξάδεηε θάπνην πξντφλ κε ην δηθφ ζαο θσδηθφ username ή θάπνηνο πειάηεο ζαο κε ηνλ θσδηθφ πνπ παξαπέκπεη ζε εζάο, νπνηαζδήπνηε αμίαο θαη αλ είλαη, εληφο 2 εκεξψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ζαο ινγαξηαζκφ πηζηψλεηαη ην πνζφ ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνκήζεηαο. Τν κφλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θφςεηε αληίζηνηρν παξαζηαηηθφ ίζν κε ην πνζφ πνπ πηζηψζεθε ζην ινγαξηαζκφ ζαο ζην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνχ κήλα. 2. Τν πξνθαλέο πνιύ ρακειέο ηηκέο ζε όια ηα πξντόληα ιακβάλνληαο ππ όςε θαη ηελ πξνθαζνξηζκέλε πξνκήζεηα, κε ζπγθεθξηκέλν ρξόλν παξάδνζεο ζην έξγν ή ηελ επαγγεικαηηθή ζαο έδξα. Σηε ζπγθεθξηκέλε ηηκή πξέπεη λα ζπλππνινγίζεηε ην θέξδνο απφ ηηο ρακέλεο εξγαηνψξεο πνπ ζα είραηε γπξίδνληαο απφ πξνκεζεπηή ζε πξνκεζεπηή ρσξίο λα είζηε θαη πάιη εμαζθαιηζκέλνο φηη ζα βξείηε ην πιηθφ πνπ αλαδεηάηε γηα ηελ απνπεξάησζε ελφο έξγνπ. Σπλδπάδνληαο απηφ ην θφζηνο ησλ δηαδξνκψλ θαη ησλ ρακέλσλ εξγαηνψξψλ, πφζεο θνξέο έρεηε θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη έλα έξγν ηειηθά δελ ήηαλ φζν θεξδνθφξν είρε αξρηθά ππνινγηζηεί; 3. Μήπσο ν πειάηεο ζα κπνξνύζε λα βξεί ην ίδην πιηθό ζην δηαδίθηπν ρσξίο λα επσθειεζείηε εζείο σο επαγγεικαηίαο ή αθόκε λα ην αγόξαζεη από ην απεπζείαο; Μελ αλαξσηηέζηε, αιιά αγνξάζηε ηνπ εζείο ην πξντφλ κε δηθφ ζαο θσδηθφ ή θάληε ρξήζε ηεο θάξηαο πειάηε δίλνληάο ηνπ θσδηθφ πνπ λα αληηζηνηρεί ζε εζάο. Γίλεηε εζείο ην e-mechanica γηα απηφλ θαη έηζη ιεηηνπξγήζηε ζαλ λα έρεηε εζείο ην δηθφ ζαο ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Έηζη βγαίλεηε δηπιά θεξδηζκέλνη αθνχ θαη έρεηε θέξδνο απφ ηελ ζπλαιιαγή αιιά θαη δηαηεξείηε κηα πξνζσπηθή ζρέζε κε ηνλ πειάηε ζρέζε εκπηζηνζχλεο πνπ κπνξεί λα ζαο θέξεη επαλαιακβαλφκελεο πσιήζεηο. 4. Κάλεηε πσιήζεηο ρσξίο λα θόβεηε παξαζηαηηθό πώιεζεο θαη ρσξίο θπζηθή έδξα θαηαζηήκαηνο. Σηελ πεξίπησζε πνπ είζηε κεραληθφο ή ηερληθφο θαη ην κνλαδηθφ παξαζηαηηθφ πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο έηλαη ην κπινθάθη παξνρήο ππεξεζηψλ, ηφηε πξέπεη λα ζηακαηήζεηε λα αλεζπρείηε γηα ηηο πσιήζεηο πνπ εσο ζήκεξα δελ κπνξνχζαηε λα θάλεηε. Κάλεηε πσιήζεηο θαλνληθά θαη ην e-mechanica θφβεη ηα παξαζηαηηθά, θαη εζείο θφβεηε ζην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνχ κήλα ην αληίζηνηρν πνζφ πξνκήζεηαο ζε κπινθάθη πξνο ην e-mechanica. Τξηπιφ θέξδνο αθνχ κεηψλεηε ηφζν ινγηζηηθφ θφζηνο φζν θαη θφζηνο θπζηθήο έδξαο.με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξείηε λα δψζεηε θαη ρακειφηεξε ηηκή ζε θάπνηα πξνζθνξά αθνχ πξέπεη λα είζηε αληαγσληζηηθνί κφλν ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηα ππφινηπα είλαη δηθή καο ππφζεζε.

9 Τα πξνλόκηα όκσο δελ ηειεηώλνπλ εδώ 5. Χξήζε ηνπ πεδίνπ Οινθιεξσκέλσλ πξνζθνξώλ Με ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ πιαηθφξκα σο Σπλεξγάηεο, ε δσή ζαο σο επαγγεικαηίαο γίλεηαη αθφκε πην εχθνιε θάλνληαο ρξήζε ηεο ππεξεζίαο Οινθιεξσκέλσλ πξνζθνξψλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε έλα μερσξηζηφ πεδίν αθξηβψο θάησ απν ην πεδίν ηνπ Δηθηχνπ Σπλεξγαηψλ. Μπνξεί λα γίλεη ρξήζε ηνπ πεδίνπ απν Σπλεξγάηεο ζε πεξίπησζε πνπ νη αγνξέο ηνπο έρνπλ μεπεξάζεη ηηο / έηνο. Πσο ιεηηνπξγεί; Σε πεξίπησζε πνπ νη ζπλνιηθέο αγνξέο θαπνηνπ Σπλεξγάηε έρνπλ μεπεξάζεη ηηο 3000 /έηνο ηφηε ζεσξείηαη κφληκνο θαη θάλνπκε θάηη επηπιενλ γηα απηφλ... Τνπ γιηηψλνπκε ρξφλν θηηάρλνληαο πξνζθνξά γηα ηνλ Σπλεξγάηε ρσξίο απηφο λα είλαη αλάγθε λα πεξηεγεζεί κεζα ζην ειεθηξνληθφ καο θαηάζηεκα ράλνληαο ελδερνκέλσο πνιχηηκν ρξφλν. Τν κφλν πνπ ρξεηαδφκαζηε είλαη ζρεδην κειέηεο εθαξκνγήο ή ιίζηα πιηθψλ ψζηε λα κπνξνχκε λα ηνπ δψζνπκε ηελ πην νινθιεξσκέλε πξνζθνξά απν ην κηθξφηεξν κηθξνυιηθφ σο θαη ηνλ αθξηβφηεξν εμνπιηζκφ πνπ πεξηιακβάλεη θάπνην έξγν. Έηζη καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαη εκάο λα βειηησλφκαζηε αθνχ κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα πιηθά ηα νπνία πξηλ απν ηηο Αηηήζεηο Οινθιεξσκέλσλ πξνζθνξψλ δελ ππήξραλ. Γιηηψζηε ρξφλν... Γηα λα γίλνπκε εκείο θαιχηεξνη... Αλ φια απηά δελ ζαο θηάλνπλ θνηηάμηε θαη απηά ηα δπν ηειεπηαία αιιά ζεκαληηθά ζεκεία

10 6. Πξόγξακκα 8+2 Πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα δσξνεπηηαγψλ ζην νπνίν εμαζθαιίδεηε ηελ επηπιενλ έθπησζε 160 θάζε θνξά πνπ νη ζπλνιηθέο αγνξέο ζαο μεπεξλνχλ ηηο Έηζη φηαλ θηάζεηε γηα πξψηε θνξά ηηο 8000 ζαο επηζηξέθνληαη κε ηε κνξθή δσξνεπηηαγήο 160. Όηαλ νη αγνξέο ζαο ζπλερηζηνχλ θαη θηάζεηε ηηο ζαο επηζηξέθνληαη αθφκε 160 θ.ν.θ. Μελ μερλάηε όηη κέρξη απηή ηε ζηηγκή έρεηε κεδεληθό θόζηνο θαη κόλν θέξδε πξνζθνκίδεηε από ηε ζπκκεηνρή ζαο ζην Πξόγξακκα Σπλεξγαηώλ Αλ αθφκε ζθέθηεζηε αλ ζα γίλεηε Σπλεξγάηεο ηνπ e-mechanica δείηε θαη ην παξαθάησ 7. Τερληθό Δίθηπν Εγθαηαζηαηώλ Πψο ιεηηνπξγεί φκσο ην πεδίν γηα ην δίθηπν Σπλεξγαηψλ; Απηφ είλαη έλα πνιχ ρξήζηκν πεδίν ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ηδηψηεο ζέιεη λα εγθαηαζηήζεη ην πξνίφλ πνπ κφιηο αγφξαζε απν ην ειεθηξνληθφ καο θαηάζηεκα. Εθεί κέζα βξίζθεηαη φιν ην δίθηπν ζπλεξγαηψλ κε απνηέιεζκα φηαλ ην επηζπκεί ν ηδηψηεο αγνξαζηήο λα παίξλεη πξνζθνξέο απν ηνπο Σπλεξγάηεο ηνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή φπνπ είλαη ε δηεχζπλζε απνζηνιήο ηνπ πξνίφληνο σζηε λα επηιέμεη ηελ θαιχηεξε πξνζθνξά πνπ αληαπνθξίλεηαη αθξηβψο ζηηο αλάγθεο ηνπ. Τν ζε πεξίπησζε πνπ έρεη δειψζεη ηελ επηζπκία ν ηδηψηεο λα ιάβεη πξνζθνξέο απν ηνπο Σπλεξγάηεο ηεο πιαηθφξκαο, απνζηέιιεη ζηνπο Σπλεξγάηεο ελεκεξσηηθφ κε ηα αθξηβή ζηνηρεία ηνπ αγνξαζηή θαη ιεπηνκέξεηεο ηνπ πξνίφληνο πνπ αγνξάζηεθε. Έηζη ν επαγγειακηίαο καζαίλεη γηα έλα έξγν πνπ αλ δελ ήηαλ ζην Δίθηπν Σπλεξγαηψλ πηζαλψο λα κελ κάζαηλε κε απνηέιεζκα νινέλα θαη πεξηζζφηεξν λα δηεπξχλεηαη ην πειαηνιφγηφ ηνπ. H ππεξεζία απηή πξνζθέξεηαη δσξεάλ γηα φινπο ηνπο Σπλεξγάηεο πνπ βξίζθνληαη ζην Τερληθφ Δίθηπν Εγθαηαζηαηψλ Σπλεξγαηψλ. Η ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ηδηψηεο εηζάγεη ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ ηνπ ζηε θφξκα πνπ ππάξρεη ζηελ αξρηθή ζειίδα γηα πξνζθνξά ζε ηδηψηεο νινθιεξσκέλνπ έξγνπ.

11 8. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα ην είλαη κηα πιαηθόξκα άκεζεο αληαπνδνηηθόηεηαο γηα ηηο αγνξέο πνπ θάλεηε. Καη ηη ζεκαίλεη απηφ; Πφζεο θνξέο πξνκεζεπηέο ζαο ζαο ιέλε νηη θάζε ρξφλν κε ηδίξν π.ρ / έηνο έρεηε πηζησηηθφ επηπιενλ 5% γηα ηηο επφκελεο αγνξέο ζαοθ.ν.θ; Φαληαδφκαζηε πνιιέο. Αλ εζείο δελ θηάζεηε απηφ ην φξην ηη θέξδνο έρεηε ηειηθά ή αλ ην θηάζεηε κε κηα θαη κφλν παξαγγειία π.ρ. 1 αληιία ζεξκφηεηαο κε ηα κηθξνυιηθά ηεο θαη δελ μαλαγνξάζεηε απν ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή ιφγσ κε ηθαλνπνηεηηθήο ζπλεξγαζίαο (π.ρ. Χξφλν παξάδνζεο ή after sales service), ή αθφκε αλ ηα ρξήκαηα ηα έρεηε άκεζα αλάγθε ηη γίλεηαη κε ην πηζησηηθφ; Σηελ πιαηθφξκα αγνξάδεηε θαη ηα ρξήκαηα πηζηψλνληαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ζαο ινγαξηαζκφ ηελ ίδηα ζηηγκή. Μήπσο ηειηθά ε αξρηθή καο αλαθνξά όηη ην δελ είλαη έλα αθόκε e-shop αιιά κηα λεα πιαηθνξκα γηα κεραληθνύο θαη ηερληθνύο ήηαλ αιεζηλή; Mε ηνλ ηξόπν απηό απνθηάηε ην δηθό ζαο ηερληθό δηαδηθηπαθό πνιπθαηάζηεκα κε πξαγκαηηθά κεδεληθό θόζηνο. Γίλεηε ηώξα Εγγεθξηκέλνο Σπλεξγάηεο θαη βγείηε θεξδηζκέλνη.

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία. Σίηινο: Καηαζθεπή ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Πίθαο Αζαλάζηνο Θσκάο Βαζίιεηνο

Πηπρηαθή εξγαζία. Σίηινο: Καηαζθεπή ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Πίθαο Αζαλάζηνο Θσκάο Βαζίιεηνο Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή εξγαζία Σίηινο: Καηαζθεπή ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο Πίθαο Αζαλάζηνο Θσκάο Βαζίιεηνο Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη:

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: "Horizon Group" Δηαηξεία Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ Καηάζηεκα Πψιεζεο Λεπθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ E-BANKING ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΡΓΤΡΩ ΓΚΑΣΟΤ ΜΟΕ / 0808 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Ι. ΜΤΡΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (PROJECT) TAΞΗ Β ΣΜΗΜΑ 2 ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET - 1 - Περιετόμενα 1. Πξόινγνο 3 2. Δηαθήκηζε ζην facebook 4 2.1 Δηαθήκηζε κε πιεξσκή 4 2.2 Δηαθήκηζε δσξεάλ 5 2.3 Δηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α Θέμα πτστιακής εργασίας: Tv banking ππεξεζίεο θαη πξννπηηθέο ππνβιεζείζα ζηνλ θ. Καδαλίδε Ισάλλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΡΣΗ

ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΡΣΗ ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΡΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΟ ΕΜΠΟΡΘΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΙΑ 1. ΝΘΚΟΛΑΟ ΚΟΤΣΟΒΘΣΗ 2. ΥΡΗΣΟ ΖΑΜΠΘΝΑ 3. ΑΜΑΡΣΖΗ ΝΘΚΟΛΑΟ 4. ΝΘΚΗ ΣΡΘΑΝΣΑΦΤΛΛΗ 5. ΥΑΡΑΚΑ ΘΩΑΝΝΗ 6. ΑΝΣΡΕΑ ΛΑΜΠΡΘΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Σοςπιζηική βιομησανία ( e-tourism ) εθαπμογέρ, δςναηόηηηερ και πποοπηικέρ εξέλιξηρ ΠΟΤΓΑΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ www.smarteconomy.gr Η πνεσμαηική ιδιοκηηζία ηοσ ebook με ηίηλο «Πώς να επιβιώζεις οικονομικά» ανήκει ζηην Γροζή Χαρούλα. Η τρήζη διέπεηαι από ηον ν. 2121/1993 για ηην «Πνεσμαηική

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Ζ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή (internet banking) ηελ Διιάδα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Ζ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή (internet banking) ηελ Διιάδα ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Ζ Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή (internet banking) ηελ Διιάδα ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηεο ΑΝΑΣΑΗΑ Κ. ΠΑΡΑΗΓΟΤ AEM: 1131 ΔΗΖΓΖΣΖ: θ. Α. ΠΟΜΠΟΡΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Search Engine Optimization: Διαδικτυακή υπηρεςία αξιολόγηςησ τησ ευρεςιμότητασ ιςτοςελίδων Γιπλφμαηική Δργαζία ηών Aνηφνίοσ Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης Πίνακασ Περιεχομένων 1. Ειςαγωγι... 4 1.1 Συμβατότθτα Browser... 4 1.2 Διεφκυνςθ πρόςβαςθσ... 4 1.3 Login Screen... 5 1.4 Κφρια Εφαρμογι...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Ζ Ζιεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη ε ζεκαζία ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ. Τπνβεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγθαηάζηαζε θφηοβοιηαχθώλ ζηολ οηθηαθό-θηηρηαθό ηοκέα ΕΝΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγθαηάζηαζε θφηοβοιηαχθώλ ζηολ οηθηαθό-θηηρηαθό ηοκέα ΕΝΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ Εγθαηάζηαζε θφηοβοιηαχθώλ ζηολ οηθηαθό-θηηρηαθό ηοκέα ΕΝΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ Απφ 1 ε Ινπιίνπ 2009 ηζρχεη έλα εηδηθφ πξφγξακκα γηα ηελ εγθαηάζηαζε κηθξψλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ νηθηαθφ-θηηξηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ. «Βειηηζηνπνίεζε ζηόρεπζεο θαη απνδνηηθόηεηαο γηα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ. «Βειηηζηνπνίεζε ζηόρεπζεο θαη απνδνηηθόηεηαο γηα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ «Βειηηζηνπνίεζε ζηόρεπζεο θαη απνδνηηθόηεηαο γηα δηαδηθηπαθέο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο ζην δίθηπν δηαθεκίζεσλ AdWords

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co Υοιτήτρια: Αρβανιτίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών

Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών Κεθάλαιο 4 Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών 4.1 Ειζαγωγή Μεηά ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν παξνπζηάδεηαη ε κειέηε πνπ έγηλε πάλσ ζε κία εηαηξία γξαθηθψλ ηερλψλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

τολή Διοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα Πηστιακής εργαζίας :

τολή Διοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα Πηστιακής εργαζίας : τολή Διοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα Πηστιακής εργαζίας : e - Banking Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Παζταλήδης Παζτάλης Από ηην ποσδάζηρια ΓΚΕΚΑ ΜΑΡΙΑ Καβάλα 2007 Πεξηερόκελα ΔΙΑΓΧΓΗ... 6 Κεθάιαην

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονική Σραπεζική (E-banking)»

«Ηλεκτρονική Σραπεζική (E-banking)» ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Ηλεκτρονική Σραπεζική (E-banking)» Υοιτήτρια: Κατσαμάγκα Αλεξάνδρα Α.Μ. 2441 Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής

Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Στολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα Πηστιακής Εργαζίας : Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής Φοιτήτρια: Γανωηίδοσ Αικαηερίνε Υπεύθσνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα