ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 15329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (κοι νή υπουργική απόφαση υπ αριθμ / / ΦΕΚ 1099/Β /2006)... 1 Νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση ποινικών διώξεων εις βάρος τους... 2 Άρση αναστολής λειτουργίας του Γραφείου EOT Ρουμανίας και του Παραρτήματος Βουλγαρίας. 3 Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφο ρίας ΦΙΧ αυτοκινήτων σε ιδιοκτήτες αυτοπροω θούμενων θεριζοαλωνιστικών μηχανών... 4 Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 5 του ν. 3463/ Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ομο γενή KESOV GEORGE του GEORGE... 6 Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΓΟΥΡ ΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΓΟΥΡΔΟΣ ΟΕ» και οριστικο ποίηση του κόστους αυτής... 7 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στη ΣΚΟΥΦΑΤΟΓΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου... 8 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Τμή ματος Εμπορίου της Ν.Α. Κεφαλονιάς και Ιθάκης, για τις ανάγκες του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθ μών έτους 2007, στο Νομό Κεφαλληνίας και Ιθάκης... 9 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.ΚτΠ/14302 (1) Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρεί ας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (κοινή υπουργική απόφαση υπ αριθμ / /ΦΕΚ 1099/Β /2006). ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποί ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ νητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α 2005). β. Των παραγράφων 3 έως 12 του άρθρου 24 του ν. 2860/2000 «Διαχείριση και έλεγχος του Κοινοτι κού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251 Α / ). γ. Του ν. 3429/2005 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργα νισμοί (ΔΕΚΟ) (ΦΕΚ 314 Α / ), όπως ισχύει. δ. Του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 περί Ανωνύ μων Εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Την υπ αριθμ /ΕΓΔΕΚΟ 342/2006 κοινή υπουρ γική απόφαση (ΦΕΚ 967/Β /2006), με την οποία εξαι ρέθηκε από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του νόμου 3429/2005 η Ανώνυμη Εταιρεία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» 3. Του άρθρο 2 του καταστατικού της Εταιρείας «Κοι νωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (κοινή υπουργική απόφαση υπ αριθμ / /ΦΕΚ 1099/Β /2006). 4. Το ΚΠΣ και ειδικότερα το Επιχειρησιακό «Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας», την αρμοδι ότητα διαχείρισης και εφαρμογής του οποίου έχει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. 5. Το υπ αριθμ. 9/ πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας «Κοι νωνία της Πληροφορίας Α.Ε.». 6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1) Τροποποιούμε το άρθρο 2 του καταστατικού της Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (κοινή υπουργική απόφαση υπ αριθμ / /ΦΕΚ 1099/ Β /2006), ως εξής: «Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Υμηττού». 2) Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1099/Β /2006) κοινή υπουργική απόφαση. Αθήνα, 7 Μαΐου 2007 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΚ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

2 15330 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π (2) Νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση ποινικών διώξεων εις βάρος τους. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 1 του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνη σης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλ λες διατάξεις» (ΦΕΚ 42Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α ). 4. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ γών Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1432 Β ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ όμοια (ΦΕΚ 204 Β ) και ισχύει. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται ενδεχόμενη δαπάνη, η οποία εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και δεν μπορεί να προυπολογισθεί. Η οποια δαπάνη θα καλύπτεται από τον προυπολογισμό του οικείου φορέα (Υπουργείο, Ν.Π.Δ.Δ.), ο οποίος θα φροντίσει να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες πιστώσεις, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στους τεχνικούς υπαλ λήλους: α) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης, β) των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Άρθρο 2 Διαδικασία ανάθεσης 1. Με απόφαση: α) του Υπουργού Υγείας και Κοινω νικής Αλληλεγγύης, εφόσον ο διωκόμενος υπάλληλος ανήκει στο προσωπικό του Υπουργείου, β) του οργάνου που ασκεί σύμφωνα με το νόμο τη διοίκηση εφόσον ο υπάλληλος ανήκει σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, εγκρίνεται η παροχή υπηρεσιών από δικηγόρο της επιλογής του διωκόμενου υπαλλήλου, για την υπεράσπισή του σε όλα τα στάδια της σχετικής διαδικασίας, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης αποφάσεως ή περαίωσης με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο της σχετικής διαδικασίας. 2. Για την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλεται εισήγηση του προισταμένου της υπηρεσίας στην οποία ανήκει ο υπάλληλος, επιπέ δου Διεύθυνσης ή αντίστοιχου. Εφόσον ο διωκόμενος είναι επικεφαλής Διεύθυνσης ή υπηρεσίας αντίστοιχου επιπέδου, η εισήγηση υποβάλλεται από τον άμεσο προι στάμενό του (Γενικό Διευθυντή, Διευθύνοντα Σύμβουλο κ.ο.κ.) ή τον ίδιο τον διωκόμενο υπάλληλο αν είναι προι στάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή υπηρεσιακής μονάδας αντίστοιχου επιπέδου. 3. Η αμοιβή του δικηγόρου υπολογίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες ελάχιστες αμοιβές του Κώδικα περί Δικηγόρων, όπως αυτές καθορίζονται στην υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1964 Β ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης, όπως ισχύει κάθε φορά και καταβάλλεται για όλες τις πράξεις και παραστάσεις του δικηγόρου για τις οποίες προβλέπεται κατά τα ανωτέρω σχετική αμοιβή. 4. Οι αναγκαίες δαπάνες του δικηγόρου για μετακινή σεις, διαμονή και διανυκτέρευση, υπολογίζονται σύμφω να με τις διατάξεις του ν. 2685/1999, όπως ισχύει κάθε φορά, για πρόσωπα της κατηγορίας ΙΙΙ β του άρθρου 4 του νόμου αυτού. 5. Οι αμοιβές και λοιπές απαραίτητες για τη διεξα γωγή της διαδικασίας δαπάνες καλύπτονται από τις πιστώσεις της μελέτης ή του έργου, εφόσον βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης σύμ βασης έργου, μελέτης ή συναφούς, κατά την έννοια του ν.3316/2005, υπηρεσίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση η αμοιβή και οι δαπάνες βαραίνουν τον προυπολογισμό του οικείου φορέα (Υπουργείου ή Νομικού Προσώπου), ο οποίος φροντίζει να εξασφαλίσει τις σχετικές πι στώσεις. Άρθρο 3 Υποβολή αίτησης έγκριση 1. Η αίτηση για την έγκριση της νομικής κάλυψης υποβάλλεται από τον υπάλληλο προς τον προιστάμενό του, συνοδευόμενη από έγγραφα που αποδεικνύουν την άσκηση της ποινικής δίωξης και παρέχουν πληροφορίες για το στάδιο στο οποίο είναι εκκρεμής η υπόθεση και την ταυτότητα του δικηγόρου τον οποίο αυτός επέλεξε για την υπεράσπισή του. 2. Τα κατατεθέντα στοιχεία μαζί με την εισήγηση του αρμόδιου κατά την παρ.2 του άρθρου 2 προισταμένου, υποβάλλονται προς το όργανο που έχει την αρμοδιό τητα της έγκρισης κατά την παρ.1 του άρθρου 2. Μετά την έκδοσή της η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον διωκόμενο υπάλληλο. Άρθρο 4 Καταβολή της αμοιβής και των δαπανών 1. Εφόσον η ποινική δίωξη καταλήξει σε έκδοση αμετά κλητης αθωωτικής ή απαλλακτικής εν γένει απόφασης ή πράξης, ο διωκόμενος υπάλληλος υποβάλλει αίτηση για καταβολή της αμοιβής και των δαπανών του δικη γόρου, που υπολογίζονται κατά τα αναφερόμενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 2. Η αίτηση συνοδεύεται από τα παραστατικά είσπραξης του οικείου δικηγορικού συλλόγου και των αναγκαίων δαπανών του δικηγόρου για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης. 2. Για την εκκαθάριση της δαπάνης, ο υπάλληλος συντάσσει κατάσταση αμοιβής και λοιπών δαπανών, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα παραστατικά στοι χεία, η οποία θεωρείται από τον προιστάμενό του και προωθείται αρμοδίως προς πληρωμή.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 5 Μεταβατική διάταξη Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στις περιπτώσεις ποι νικών διώξεων που ασκήθηκαν ή θα ασκηθούν κατά των υπαλλήλων των φορέων του άρθρου 1, μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του ν.3316/2005, ήτοι μετά την 22α Φεβρουαρίου Άρθρο 6 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 4 Ιουνίου 2007 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ (3) Άρση αναστολής λειτουργίας του Γραφείου EOT Ρου μανίας και του Παραρτήματος Βουλγαρίας. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όρ γανα» (ΦΕΚ 98 Α ). 2. Το ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλ λες διατάξεις» (ΦΕΚ 118/Α/1993), όπως ισχύει σήμερα. 3. Το ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/ ) «Αρμοδιότη τες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού» 4. Το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/ ) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού». 5. Το π.δ. 33/2006 «Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 35/Α/ ). 6. Το π.δ. 149/2005 «Οργανισμός του Υπουργείου Του ριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 211/Α/2005) και ειδικότερα το κεφ. Δ, περί Υπηρεσιών Εξωτερικού και το άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 3525/2007 (ΦΕΚ 16Α/ ). 7. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1041/Β/ ) απόφασή μας περί αναστολής λειτουργίας Γραφείου Ρουμανίας με έδρα το Βουκουρέστι και Παραρτήματος Βουλγαρίας με έδρα τη Σόφια. 8. Την υπηρεσιακή ανάγκη για την άρση της γενομένης αναστολής λειτουργίας του Γραφείου EOT Ρουμανίας με έδρα το Βουκουρέστι και του Παραρτήματος Βουλ γαρίας με έδρα τη Σόφια. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ε.Ο.Τ. οικον. έτους 2007, στον οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση με κωδικό 4212/12, αποφασίζει: Την άρση της γενομένης με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1041/Β/ ) απόφασή μας αναστολής λειτουργίας του Γραφείου EOT Ρουμανίας με έδρα το Βουκουρέστι και του Παραρτήματος Βουλγαρίας με έδρα τη Σόφια. Αθήνα, 30 Μαΐου 2007 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ Αριθμ. Α2/οικ33354/2463 (4) Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορί ας ΦΙΧ αυτοκινήτων σε ιδιοκτήτες αυτοπροωθούμε νων θεριζοαλωνιστικών μηχανών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 15 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α ) «Περί Κινήτρων ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 6 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46Α ). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 84 και 88, 89 του Κώ δικα Οδικής Κυκλοφορίας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α ) καθώς και τις λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3542/ 2007 (ΦΕΚ 50Α ). 3. Τις υπ αριθμ /3400/1030/ , /1698/ , /672/182/ αποφάσεις, που ανα φέρονται στην κυκλοφορία αγροτικών μηχανημάτων μεταφοράς σιτηρών και βάμβακος. 4. Τις διατάξεις του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123Α ) «Για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές». 5. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Φ2/64580/2288/ (ΦΕΚ 1523 Β ) «Τεχνικός έλεγχος μηχανοκινήτων οχη μάτων και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφω ση προς την οδηγία 96/96/ΕΚ», όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη διάταξη, που αφορά στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων. 6. Τις διατάξεις του π.δ. 1161/1977 (ΦΕΚ 380 Α ) «Περί των μεγίστων ορίων, διαστάσεων και βαρών των αυτο κινήτων οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκου μένων υπό αυτοκινήτων και συρμών». 7. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Α2/13721/2431/1994 κοι νής υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων σε κατόχους αυτοπροωθούμενων θεριζοαλωνιστικών μη χανών (ΦΕΚ 502 Β ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Α2/18208/1616/2002 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 666 Β ). 8. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη προσδιορισμού του μεταφορικού έργου των ΦΙΧ αυτοκινήτων, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των συγκομιζομέ νων γεωργικών προϊόντων από τις αυτοπροωθούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές, του αριθμού αυτών, του έργου το οποίο θα εκτελούν, της χρονικής περιόδου που θα κυκλοφορούν καθώς και των διοικητικών ποινών, οι οποίες θα επιβάλλονται στους παραβάτες.

4 15332 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 10. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ 1432Β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως τροπο ποιήθηκε από την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ1264/ απόφαση (ΦΕΚ 204 Β ). 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπο λογισμό, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ορισμοί 1. Για την εφαρμογή της παρούσας νοείται: α) Ως αγροτικό μηχάνημα, η αυτοπροωθούμενη θερι ζοαλωνιστική μηχανή εκτέλεσης γεωργικών εργασιών. β) Ως φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ), το μεταφορικό μέσο, που χρησιμοποιείται αποκλειστι κά και μόνο από τον ιδιοκτήτη της θεριζοαλωνιστικής μηχανής, κατά την περίοδο της συγκομιδής, η οποία (περίοδος) καθορίζεται από 1η Ιουνίου έως 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους, απαγορευμένης, σε κάθε περίπτωση, της άμεσης ή έμμεσης είσπραξης κομίστρου με οποι ονδήποτε τρόπο για τις μεταφορές, που διενεργούνται με αυτό. Στον όρο «φορτηγό αυτοκίνητο» περιλαμβά νεται το αυτοτελές όχημα μικτού βάρους μέχρι χλγρ. (χωρίς δικαίωμα προσάρτησης ρυμουλκουμένου ή επικαθημένου). γ) Ως «μεταφορικό έργο» των παραπάνω ΦΙΧ αυτοκι νήτων, η αποκλειστική μεταφορά των συγκομισθέτων προϊόντων από τη θεριζοαλωνιστική μηχανή ιδιοκτησίας του κατόχου του ΦΙΧ αυτοκινήτου, από τον αγρό στις αποθήκες των παραγωγών ή τα αποθηκευτικά κέντρα συγκεντρώσεως εν γένει (αποθήκες συνεταιρισμών κ.λ.π.). Οι μεταφορές πραγματοποιούνται μόνο κατά τις ημέρες εργασίας της θεριζοαλωνιστικής μηχανής και μόνο κατά την περίοδο συγκομιδής, η οποία καθορίζεται από 1η Ιουνίου έως 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους. δ) Με τον όρο «ιδιοκτήτης» θεριζοαλωνιστικής μηχα νής, νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που κα τέχει νόμιμη άδεια κυκλοφορίας αυτοπροωθούμενης θεριζοαλωνιστικής μηχανής, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Τροφίμων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Αρμοδιότητα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας 1. Οι άδειες κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως (Φ.Ι.Χ.), εκδίδονται από τις Νομαρ χιακού επιπέδου αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, εφόσον προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την έκδοση Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων και με τη συνδρομή των κατά περίπτωση όρων και προ ϋποθέσεων, όπως ορίζονται στην παρούσα χωρίς την απαίτηση της καταβολής της από τις διατάξεις του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α ) υπέρ του Δημοσίου, προβλεπό μενης εφάπαξ εισφοράς. Για την έκδοση των παραπάνω αδειών δεν απαιτείται εγκριτική απόφαση του οικείου Νομάρχη. 2. Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση των, κατά τα ανωτέρω αδειών κυκλοφορίας, είναι οι οικείες Υπηρε σίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Ν.Α. της Χώρας με βάση την έδρα της επιχείρησης ή τη μόνιμη κατοικία του ιδιοκτήτη της αυτοπροωθούμενης θεριζοαλωνιστι κής μηχανής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας 1. Ο ιδιοκτήτης αυτοπροωθούμενης θεριζοαλωνιστικής μηχανής επιτρέπεται να θέσει σε κυκλοφορία μέχρι δύο (2) φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, εφόσον προσκομισθούν από αυτόν, εκτός των άλλων δικαιολο γητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, και τα παρακάτω: α) Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (της μόνιμης κα τοικίας του ιδιοκτήτη της θεριζοαλωνιστικής μηχανής ή Διεύθυνσης επαγγέλματός του) και η οποία θα είναι του τύπου: «Βεβαίωση» «Βεβαιούται ότι, όπως προκύπτει...του.κάτοι κος έχει υποβάλει βεβαίωση έναρξης επαγ γέλματος ως ιδιοκτήτης αυτοπροωθούμενης θεριζοαλωνιστικής μηχανής με αντικείμενο εργασιών..(περιγραφή του αντικειμένου).» Στις περιπτώσεις νομικών προσώπων θα αναφέρεται η επωνυμία της επιχείρησης και η έδρα της επιχείρησης, που είναι «ιδιοκτήτης» αυτοπροωθούμενης θεριζοαλω νιστικής μηχανής. β) Βεβαίωση οικείας Υπηρεσίας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων), η οποία θα είναι του τύπου: «Βεβαιούται ότι ο.του. είναι ιδιοκτήτης της με αριθμό κυκλοφορίας αυτοπροωθούμενης θεριζοαλωνιστικής μηχανής, που βρίσκεται σε λειτουργία και η οποία συγκομίζει τα πα ρακάτω αναλυτικά αναφερόμενα προϊόντα». γ) Νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας της αυτοπροωθούμενης θεριζοαλωνιστικής μηχανής, που αναφέρεται στην παραπάνω βεβαίωση. δ) Αποδεικτικό καταβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του πενήντα τοις εκατό (50%) των ετήσιων τελών κυκλο φορίας των παραπάνω ΦΙΧ αυτοκινήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β παρ. 15 του άρθρου 17 του Ν. 2166/1993, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 6 του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α ). ε) Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου από Υπηρεσία ΚΤΕΟ Νο μαρχιακής Αυτοδιοίκησης με ισχύ τουλάχιστον μέχρι το τέλος της συγκομιδής, χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις. Για την έκδοση του παραπάνω Δελτίου δια πιστώνεται η ταυτότητα του οχήματος και ελέγχονται τα συστήματα πέδησης, διεύθυνσης, ανάρτησης και φωτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 44800/123/85 (ΦΕΚ 781 Β ), όπως ισχύει. Το δικαιολο γητικό αυτό δεν απαιτείται, όταν το ΦΙΧ αυτοκίνητο ταξινομείται για πρώτη φορά σαν καινούριο. Αφού ελεγχθούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον διαπιστωθεί από αυτά, ότι ο ιδιοκτήτης της

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αυτοπροωθούμενης θεριζοαλωνιστικής μηχανής είναι το ίδιο πρόσωπο, που αναφέρεται στις βεβαιώσεις της αρ μόδιας Δ.Ο.Υ. και της οικείας Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χορηγούνται άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων. Στην άδεια κυκλοφορίας των αυτοκινήτων αυτών στη στήλη των παρατηρήσεων αναγράφονται τα παρακά τω: «Επιτρέπεται να κυκλοφορεί (το ΦΙΧ αυτ/το) απο κλειστικά και μόνο από 1η Ιουνίου έως 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους». «Επιτρέπεται να κυκλοφορεί αποκλειστικά και μόνο κατά τις ημέρες εργασίας της με αριθμ. κυκλοφορίας... θεριζοαλωνιστικής μηχανής και εφόσον μεταφέρει τα... προϊόντα, (συμπληρώνεται με τα προϊόντα που αναφέρει η βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και μεταφέρει τα προϊόντα αυτά, από τον αγρό στις αποθήκες των παραγωγών ή τα αποθήκες των παραγωγών ή τα αποθηκευτικά κέντρα συγκεντρώ σεως». «Απαγορεύεται η μεταφορά οποιονδήποτε άλλων προ ϊόντων οποτεδήποτε». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Τεχνικά χαρακτηριστικά ΦΙΧ αυτοκινήτων. Τα παραπάνω ΦΙΧ αυτοκίνητα, που συνοδεύουν την αυτοπροωθούμενη θεριζοαλωνιστική μηχανή φέρουν κιβωτάμαξα ειδικά διασκευασμένη για τη μεταφορά των σιτηρών και συγκεκριμένα κατασκευασμένη από λαμαρίνα κλειστή από όλες τις πλευρές, με ειδική θύρα ή θυρίδες εκκένωσης με ελάχιστο ύψος τοιχωμάτων 1,40 μέτρα και σύστημα ανατροπής. Η ειδική κατασκευή του αμαξώματος γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην προκύπτει υπέρβαση των επιτρεπόμενων φορτίσεων των αξόνων του αυτοκινήτου, τόσο κατά την κυκλοφορία όσο και κατά την εν στάση φορτοεκφόρτωση (ευστάθεια του αυτοκινήτου). Δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω αυτοκίνητα τα οχήματα, που φέρουν μόνιμους μηχανισμούς ογκομέ τρησης ζύγισης, εκκένωσης και μεταφοράς σιτηρών, μη δυνάμενους να αφαιρεθούν. Προς απόδειξη των παραπάνω θα υποβάλλονται: α. Σχετική μελέτη υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από μηχανολόγο μηχανικό ή υπομηχανικό ή τεχνολόγο μηχανικό. β. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1599/86 του ιδίου, όπως παραπάνω τεχνικού, στην οποία θα δηλώνεται, ότι η ειδική κατασκευή της κιβω τάμαξας έγινε σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης και ότι το όχημα εν γένει πληροί τους όρους της ασφαλούς κυκλοφορίας. γ. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Νομαρχια κής Αυτοδιοίκησης, που χορηγεί τις άδειες των θεριζο αλωνιστικών μηχανών, με την οποία θα βεβαιώνεται, ότι το αμάξωμα του ΦΙΧ αυτοκινήτου είναι κατάλληλο για τη μεταφορά των προϊόντων, τα οποία προορίζεται να μεταφέρει. Το απόβαρο των υπόψη οχημάτων θα ευρί σκεται εκ ζυγίσεως και κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται οι σχετικές περί φορτηγών διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Όροι κυκλοφορίας 1. Οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας των ΦΙΧ αυτο κινήτων της κατηγορίας αυτής, μετά την 30η Νοεμβρίου εκάστου έτους κατατίθενται στη νομαρχιακού επιπέδου αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία είχε εκδώσει την τελευταία. 2. Για την επανακυκλοφορία των παραπάνω αυτοκι νήτων την επόμενη περίοδο συγκομιδής οι ιδιοκτήτες αυτών υποχρεούνται να υποβάλουν εκ νέου τα αναφε ρόμενα στο Κεφάλαιο Γ δικαιολογητικά. 3. Τα ΦΙΧ αυτοκίνητα, που θα κυκλοφορήσουν σύμφω να με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, δύνανται να κινούνται με πετρέλαιο θέρμανσης. 4. Το ΦΙΧ αυτοκίνητο, οι άδειες των οποίων χορηγού νται σύμφωνα με την παρούσα οδηγούνται από πρόσω πα, που κατέχουν τη νόμιμη άδεια οδήγησης σύμφωνα με τον ΚΟΚ και τις ισχύουσες διατάξεις. 5. Επί του αμαξώματος κάθε φορτηγού ιδιωτικής χρή σης, της κατηγορίας αυτής, πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω διακριτικά: Ιδιωτική χρήση Αριθμός κυκλοφορίας... Μικτό βάρος Ωφέλιμο φορτίο... Στοιχεία ιδιοκτήτη ΦΙΧ Αριθμ. κυκλοφορίας θεριζοαλωνιστικής μηχανής Η κιβωτάμαξα των οχημάτων αυτών βάφεται με πράσινο χρώμα. Στη μέση κάθε μιας από τις τρεις πλευ ρές της κιβωτάμαξας (δύο πλευρές και μια οπίσθια) υπάρχουν τρεις λωρίδες κεκλιμένες, με κλίση 45 κίτρι νου χρώματος, πλάτους 12 εκατοστών του μέτρου και με απόσταση μεταξύ τους 12 εκατοστών του μέτρου. 7. Επί των ΦΙΧ αυτοκινήτων πρέπει να βρίσκονται η άδεια κυκλοφορίας της θεριζοαλωνιστικής μηχανής, Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος και τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών συνοδευτικά φορολογικά στοιχεία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Απαγορεύσεις Παραβάσεις Για τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, που κυκλοφορούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, απαγορεύεται: α) Η μεταφορά προϊόντων πέραν από αυτά, που ανα γράφονται στην άδεια κυκλοφορίας τους, οποτεδήπο τε. β) Η κυκλοφορία κατά εκείνες τις ημέρες, που δεν εργάζεται η αυτοπροωθούμενη θεριζοαλωνιστική μη χανή, για την οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας τους. γ) Η κυκλοφορία εκτός της περιόδου συγκομιδής, που ορίζεται με την παρούσα απόφαση. δ) Η μεταφορά προϊόντων, που έχουν συγκομιστεί από άλλη αυτοπροωθούμενη θεριζοαλωνιστική μηχανή, που δεν ανήκει στον ιδιοκτήτη του ΦΙΧ αυτοκινήτου. ε) Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης μεταφοράς, εκτός από εκείνης της μεταφοράς των προϊόντων, που αναφέρονται στην άδεια κυκλοφορίας, από τον αγρό

6 15334 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) που γίνεται η συγκομιδή με την αυτοπροωθούμενη θερι ζοαλωνιστική μηχανή, ιδιοκτησίας του κατόχου του ΦΙΧ αυτοκινήτου, προς τις αποθήκες των παραγωγών ή τα αποθηκευτικά κέντρα συγκεντρώσεως εν γένει. στ) Η επανακυκλοφορία αυτών σε περίπτωση, που ο ιδιοκτήτης του ΦΙΧ αυτοκινήτου δεν κατέθεσε, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Ε της παρούσας, τα στοι χεία κυκλοφορίας αυτού μετά τη λήξη της οριζόμενης περιόδου συγκομιδής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ Ποινές Όργανα Ελέγχου 1. Αρμόδια όργανα για τη διαπίστωση και την επιβολή ποινών στους παραβάτες του Κεφ. Ε και Κεφ. ΣΤ της παρούσας είναι οι προβλεπόμενες αρχές ελέγχου στο άρθρο 2 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49 Α ). 2. Τα όργανα αυτά, σε περίπτωση που διαπιστώσουν οποιαδήποτε από τις παραβάσεις του Κεφ. Ε και ΣΤ της παρούσας, επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση στο άρθρο 4 του Ν. 3446/2006 κυρώσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η 1. Σε περίπτωση μεταβίβασης αυτοπροωθούμενης θεριζοαλωνιστικής μηχανής, ο πωλητής εκτός από τη διαδικασία, που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περί μεταβιβάσεως, υποχρεούται να καταθέσει την άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας των ΦΙΧ αυτοκινήτων που κατέχει, στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και Επι κοινωνιών. Επίσης, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργεί ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποχρεούνται να ενημερώνουν, εγγράφως, τις Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών για κάθε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας των αυτοπροωθούμενων θεριζοαλωνιστικών μηχανών. 2. Η μεταβίβαση της κυριότητας του ΦΙΧ αυτ/του της κατηγορίας αυτής στον ιδιοκτήτη της θεριζοαλωνιστικής μηχανής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, γίνεται είτε με τιμολόγιο είτε με θεω ρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ιδιωτικό Συμφωνητικό είτε με εγγραφή της σχετικής συμφωνίας στο βιβλιάριο μεταβολών κυριότητος και κατοχής σύμφωνα με τα προ βλεπόμενα στις διατάξεις του ν.δ. 1146/1972 (ΦΕΚ 64Α ). 2. Σε περίπτωση, που ο ιδιοκτήτης θεριζοαλωνιστικής μηχανής, δηλώσει στην οικεία Δ.Ο.Υ. διακοπή εργασιών, μαζί με τη δήλωσή του, καταθέτει και τα στοιχεία κυκλο φορίας των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων, που κατέχει. Η Υπηρεσία αυτή (Δ.Ο.Υ.) υποχρεούται να αποστείλει τα παραπάνω στοιχεία κυκλοφορίας στην αρμόδια Δ/νση Μεταφο ρών και Επικοινωνιών. Η ίδια διαδικασία τηρείται από τις οικείες Δ.Ο.Υ. και σε περίπτωση, που ο ιδιοκτήτης θεριζοαλωνιστικής μηχανής καταθέσει τις άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων, που κατέχει. Οι Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών επαναχορη γούν τα στοιχεία κυκλοφορίας στις παραπάνω περιπτώ σεις, εφόσον ο αιτών τη χορήγηση, πληροί τις προϋ ποθέσεις της παρούσας και εφόσον προσκομιστούν εκ νέου τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ Τελικές Διατάξεις 1. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων φορτηγών, τα οποία κυ κλοφόρησαν με διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως αγροτικά μηχανήματα, για την εξυπηρέτηση θεριζοαλωνιστικών μηχανών, εξακο λουθούν να κυκλοφορούν ως αγροτικά μηχανήματα σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: α. Τα παραπάνω οχήματα επιτρέπεται να κυκλοφο ρούν κατά την ίδια περίοδο, που επιτρέπεται να κυκλο φορούν και τα ΦΙΧ αυτοκίνητα, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από τον ιδιοκτήτη της θεριζοα λωνιστικής μηχανής. β. Οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων της κατηγορίας αυτής, μετά την 30η Νοεμβρίου εκά στου έτους κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία είχε εκδώσει την τελευταία και δεν επιτρέπεται η επανακυκλοφορία αυτών σε περίπτωση, που ο ιδιοκτήτης των οχημάτων αυτών δεν κατέθεσε, τα στοιχεία κυκλοφορίας αυτού μετά τη λήξη της περιόδου συγκομιδής. γ. Διαθέτουν Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου από Υπηρεσία ΚΤΕΟ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με ισχύ τουλάχιστον μέχρι το τέλος της συγκομιδής, χωρίς σοβαρές ή επικίν δυνες ελλείψεις. Για την έκδοση του παραπάνω Δελτίου διαπιστώνεται η ταυτότητα του οχήματος και ελέγχο νται τα συστήματα πέδησης, διεύθυνσης, ανάρτησης και φωτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 44800/123/1985 (ΦΕΚ 781 Β ), όπως ισχύει. δ. Διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών ως «αγροτικών μηχανημάτων». 2. Σε περίπτωση, που διαπιστώνονται από τα αρμό δια όργανα ελέγχου παραβάσεις αναφορικά με την κυκλοφορία της κατηγορίας οχημάτων του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49 Α ). 3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, παύουν να ισχύουν όλες οι εκδοθείσες μέχρι σήμερα, αποφάσεις των αρμόδιων και συναρμόδιων Υπουργείων, που ρυθ μίζουν, κατά διαφορετικό τρόπο, το θέμα. 4. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Παπάγου, 7 Ιουνίου 2007 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α. ΜΠΕΖΑΣ ΕΥΑΓ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μ. ΛΙΑΠΗΣ Αριθμ. 625 (5) Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 5 του ν. 3463/2006. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 1. Τις διατάξεις τον άρθρον 86 του ν. 3463/ Τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 5 του ν. 3463/ Την υπ αριθμ. 153/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η λύση της Δ.Ε.Τ.Ε.Δ.Α. και τέθηκε σε εκκαθάριση. 4. Την υπ αριθμ. 08/ΔΤΑ/οικ. 7009/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής που δη μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 706/

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την υπ αριθμ. 208/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η μεταφορά του προσωπικού της Δ.Ε.Τ.Ε.Δ.Α. σε υπηρεσίες του Δήμου. 6. Το γεγονός ότι δύο (2) από τους αναφερόμενους στην 208/2007 απόφαση Δ.Σ., έχουν συνταξιοδοτηθεί. 7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου, αποφασίζουμε: Την σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας στις οποίες θα καταταγούν οι υπάλληλοι της Δ.Ε.Τ.Ε.Δ.Α. που με ταφέρθηκαν στο Δήμο με την 208/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως εξής: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 01 ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 01 ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 01 ΤΕ3 ΤΕΧΝ/ΓΩΝ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 04 ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ 22 ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ 03 ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 01 ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 05 ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 04 ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 01 ΔΕ30 ΣΥΝΤ/ΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 01 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 75 Η ετήσια δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2007, με σχετική αναμόρφωση. Αχαρνές, 24 Μαΐου 2007 Ο Δήμαρχος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ Αριθμ (6) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ομογενή KESOV GEORGE του GEORGE. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α 107/1997) Διοί κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική αυτοδιοίκηση κ.α. διατάξεις. 2. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2002 (ΦΕΚ Α 52/2002) «Σύ σταση Δ/νσεων Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Κρήτης» 3. Τις διατάξεις του ν. 2790/2000 (ΦΕΚ Α 24/ ) «Αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών, από την τ. Σοβιετική Ένωση κ.α. διατάξεις», ειδικότερα δε του άρθρου 1 αυτού περί κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτές τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγε νέστερα και ισχύουν σήμερα: α) το άρθρο 76 ν. 2910/ 2001 (ΦΕΚ Α 91/ ), β) τα άρθρα 24 και 25 ν. 3013/ 2002 (ΦΕΚ Α 102/ ) και τέλος γ) το άρθρο 15 ν. 3284/2004 (ΦΕΚ Α 217/ ) στο οποίο έχουν κωδικοποιηθεί όλες οι διατάξεις που αναφέρονται στην απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τους ομογενείς που κατοικούν στις χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. 4. Τις εγκυκλίους και έγγραφα που αναφέρονται στην εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων. 5. Την από αίτηση του ομογενούς KESOV GEORGE του GEORGE κατοίκου Ιεράπετρας Ν. Λασι θίου με την οποία ζητά την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας. 6. Τη γνωμοδότηση της Β Ειδικής Επιτροπή Περιφέ ρειας Αττικής πρακτικό υπ αριθμ. 25/02 της , σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτείται ομόφωνους ΘΕ ΤΙΚΑ η απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον KESOV GEORGE του GEORGE. 7. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του προαναφερό μενου ομογενούς στα οποία περιλαμβάνονται βεβαίωση Ποινικού Μητρώου, δακτυλοσκόπηση καθώς επίσης και πιστοποιητικά από τα οποία προκύπτουν τα ληξιαρχικά γεγονότα που τον αφορούν. Ύστερα από τα προαναφερόμενα και επειδή στο πρό σωπο του ομογενούς KESOV GEORGE του GEORGE συντρέχουν όλες οι από το ν. 2790/2000 απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγέ νειας, γι αυτό, αποφασίζουμε: Αποδεχόμαστε την από αίτηση του ομογε νούς KESOV GEORGE του GEORGE με την οποία ζητά την ελληνική ιθαγένεια. Την Ελληνική ιθαγένεια αποκτά ο ομογενής από της δόσεως του όρκου του Έλληνα Πολίτη εντός έτους από της δημοσιεύσεως περιλήψεως της παρούσας στην Εφημερίδα της Άγιος Νικόλαος, 27 Απριλίου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ (7) Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΓΟΥΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΓΟΥΡΔΟΣ ΟΕ» και οριστικοποίηση του κόστους αυτής. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με την υπ αριθμ. 3517/Π08/1/183/Ν.2601/98/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελο ποννήσου ολοκληρώνεται η επένδυση της επιχείρησης «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΓΟΥΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΓΟΥΡΔΟΣ ΟΕ» που αναφέρεται σε μετατροπή παραδοσιακού κτιρίου σε ξενοδοχείο κλασικού τύπου 3*** δυναμικότητος 10 δωματίων και 17 κλινών, στο Δ.Δ. Αλωνίσταινας του Δήμου Φαλάνθου του Νομού Αρκαδίας Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται στο ποσό των τετρακοσίων δέκα τεσ σάρων χιλιάδων ευρώ ( ). Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των εκατόν ογδόντα έξη χιλιάδων τριακοσίων ευρώ ( ) που αποτελεί ποσοστό 45% του συνολικού ύψους της επένδυσης ποσού τετρακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιά δων ευρώ ( ). Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των διακοσί ων είκοσι επτά χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ( )

8 15336 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) η οποία αποτελείται εξ ολοκλήρου από μετρητά και αποτελεί ποσοστό 55% του συνολικού ύψους της πραγ ματοποιηθείσας επένδυσης ποσού τετρακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ ( ). Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση της επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά. Με την υλοποίηση της επένδυσης δημιουργήθηκαν μία (1) θέση μόνιμης και δύο (2) θέσεις εποχιακής απα σχόλησης. Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του υπολοίπου της συνολικής επιχορήγησης ποσού εκατόν ογδόντα έξη χιλιάδων τριακοσίων ευρώ ( ) στην επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΓΟΥΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΓΟΥΡΔΟΣ ΟΕ» δηλαδή ποσού εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων εξακο σίων εβδομήντα πέντε ευρώ ( ). Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ (8) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στη ΣΚΟΥΦΑΤΟΓΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΛΕ ΝΗ του Δημητρίου. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 5777/ απόφαση του Νομάρ χη Αθηνών χορηγείται στη ΣΚΟΥΦΑΤΟΓΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Ο Νομάρχης ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ Αριθμ. 404 (9) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Τμήματος Εμπορίου της Ν.Α. Κεφαλονιάς και Ιθά κης, για τις ανάγκες του Περιοδικού Ελέγχου Μέ τρων και Σταθμών έτους 2007, στο Νομό Κεφαλλη νίας και Ιθάκης. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 1) Του ν. 2218/1994 «Περί Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ 90 Α/1994), όπως συμπληρώθηκε με τον ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α/ ). 2) Της υπ αριθμ. 4192/ απόφασης «περί ψήφι σης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Οργά νωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφ/νίας και Ιθάκης, σε ενιαίο κείμενο (ΦΕΚ 1327/Β/ ). 3) Το άρθρο 8 του. π.δ. 524/1978, περί Κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο των ισχυουσών διατάξεων των ανα φερομένων στην εισαγωγή στην Ελλάδα του Διεθνούς Συστήματος Μέτρων και Σταθμών. 4) Τις διατάξεις του άρθρου 3 παραγρ. 1 του ν. 3103/ 2003 (ΦΕΚ 23/Α / ) με τις οποίες οι αρμοδιότη * * τες ελέγχου Μέτρων και Σταθμών εκχωρούνται στις Υπηρεσίες Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/ Α/ ) άρθ. 12 παρ. 2. 5) Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Φ2 657/ εγκυ κλίου της Διεύθυνσης Μετρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Εμπορίου. 6) Τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παράγρ 1 και 3 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α / ) σχετικά με υπερωρι ακή εργασία υπαλλήλων Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 7) Την υπ αριθμ. Φ2 670/ απόφαση του Υπουρ γού Ανάπτυξης, ως προς το ύψος των τελών Αρχικού και Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών. 8) Την υπ αριθμ. Φ2 893/ απόφαση του Υπουρ γείου Ανάπτυξης σχετικά με τον χρόνο διενέργειας του ετήσιου Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους 2007 (από 1η Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007) 9) Το υπάρχον δυναμικό της Υπηρεσίας, καθώς και τις υπηρεσιακές ανάγκες που θα προκύψουν για την διενέργεια του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθ μών έτους ) Το γεγονός ότι αναμένεται η μεταφορά από τον ειδικό λογαριασμό Μέτρων και Σταθμών του Υπουργεί ου Ανάπτυξης, ποσοστού 25% από τις εισπράξεις των τελών Αρχικού και Περιοδικού Ελέγχου 2006 στο λογα ριασμό Μέτρων και Σταθμών του Τμήματος Εμπορίου της Ν.Α. Κεφαλονιάς και Ιθάκης. 11) Το γεγονός ότι ατ:ό την Απόφαση αυτή προκα λείται δαπάνη ποσού 3.000,00 περίπου σε βάρος του λογαριασμού Μέτρων και Σταθμών του Τμήματος Εμπο ρίου της Ν.Α. Κεφαλονιάς και Ιθάκης, αποφασίζουμε: 1. Για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουνίου 2007 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007 την καθιέρωση υπερω ριακής εργασίας μέχρι της 22ας βραδινής ώρας για πέντε (5) υπαλλήλους, του Τμήματος Εμπορίου της Ν.Α. Κεφαλονιάς και Ιθάκης, για την διενέργεια Αρχικού και Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών τρέχοντος έτους. 2. Ώρες μηνιαίας απασχόλησης κατά υπάλληλο, μέχρι εξήντα (60). 3. Αριθμός υπαλλήλων, πέντε (5) Συνολικός αριθμός ωρών, πεντακόσιες πενήντα (550) Απαιτούμενη δαπάνη κατά προσέγγιση, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00 ). 4. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εμπορίου θα βεβαι ώσει την εκτέλεση του έργου και την πραγματοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης. 5. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ειδικό λογαριασμό Μέτρων και Σταθμών του Τμήματος Εμπορίου της Ν.Α. Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Η απόφαση αυτή έχει αναδρομική ισχύ ενός μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Αργοστόλι, 31 Μαΐου 2007 Ο Νομάρχης κ.α.α. Ο Αντινομάρχης και Πρόεδρος Ν.Ε. ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 11 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρα γράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος: 20-7-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ Πρωτ: οικ. 12534 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.: 11322/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1224Β Αριθμ. 11322/09 (ΦΕΚ 1224 Β/22-6-2009) : Τροποποίηση της υπ αριθμ. 514170/Ειδ. υπ αριθμ. 64/ 26.4.1995 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 22 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στον «MAΝANA ΔΗΜΗ ΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός αποδεκτών αποκλίσεων μεταχειρισμένων λεωφορείων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΠΟΛ: 1101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1013687/164/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1024 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις Αθήνα, 25/7/2013 Α.Π. : Φ2-1675 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος ΤΚ: 101 81, Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλ.: 210-3893256 Fax: 210 3301789

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 222 9 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση των Ο.Τ. 30 και Ο.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19.8.2013 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ (TRAILER)

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ (TRAILER) ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ (TRAILER) Με την αριθ. Α1/56548/5018/7-2-2014 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που υπογράφεται από τον Υφυπουργό κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλο και δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ B 383: «Ρύθμιση θεμάτων περί πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων»

ΦΕΚ B 383: «Ρύθμιση θεμάτων περί πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων» ΦΕΚ B 383: «Ρύθμιση θεμάτων περί πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων» Αριθμ. οικ Α 61515/5281/13 (5) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 4 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 4 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 / 4 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Aριθ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16722 / 2100 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19 / 10 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 253887/4062 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές. Αθήνα 3/12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013):

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Αριθμ. οικ. 42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 63100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Δ13/Φ 6.13/17595 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λαγκαδάς 3 Μαρτίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 6836 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ. Αρ. Φύλλου 545. 5 Μαρτίου 2014. Αριθμ. ΓΔΟΠ 0000192 ΕΞ 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ. Αρ. Φύλλου 545. 5 Μαρτίου 2014. Αριθμ. ΓΔΟΠ 0000192 ΕΞ 2014 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 5 Μαρτίου 2014 Αριθμ. ΓΔΟΠ 0000192 ΕΞ 2014 Καθορισμός τελών και παραβόλων για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με παίγνιο μηχανήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4019 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 378 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση σχεδίου πόλης Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση :Αρχ. Μακαρίου ΚΟΙΝ. : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ταχ. Κωδ. : 712 02 Πληροφορίες : Ε. Μανδαλενάκη Τηλ. : 2813 410537 FAX.

Ταχ. Δ/νση :Αρχ. Μακαρίου ΚΟΙΝ. : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ταχ. Κωδ. : 712 02 Πληροφορίες : Ε. Μανδαλενάκη Τηλ. : 2813 410537 FAX. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 22 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 3389 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3053 18 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15732 Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιω τικής χρήσης αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 369 17 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.1046 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδ. Πληροφορίες : Ε. Δημοπούλου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα