/3/ /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2013. 1 28/3/201 2410554358 /241055435"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 19/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 184/201 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού για την «Προµήθεια Εξοπλισµού των σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής του ήµου Θέρµης-, κωδικός ΟΠΣ 46606». Στη Θέρµη και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 9η ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8.0 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από την υπ αριθ / πρόσκληση επανάληψης µαταιωθείσας συνεδρίασης του Προέδρου (ύστερα από την αριθ / πρόσκληση για συνεδρίαση η οποία µαταιώθηκε επειδή δεν υπήρξε απαρτία) και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75τουΝ.852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α /2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα τα 6 µέλη,δηλαδή: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1. Γκουστίλης Θεόδωρος 2. Βεζυρτζής Νικόλαος. Γκρόζος Παναγιώτης 1. Τσιλιάς Χρήστος 4. Φάµελλος Σωκράτης 2. Μιχαηλίδης Κων/νος 5. Τσιολάκης Αριστόβουλος. Αναγνώστου Πασχάλης 6. Ηρακλής Βασίλειος κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. O Πρόεδρος εισηγούµενος το 1 ο της ηµερησίας διατάξεως θέµα είπε ότι µε την οποία ο ήµος Θέρµης µε την υπ αριθµ. 46/2011 απόφαση του Σ Θέρµης αποδέχτηκε την ένταξη της πράξης «Προµήθεια εξοπλισµού των σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής του ήµου Θέρµης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονίας Θράκης» µε κωδικό ΟΠΣ Στη συνέχεια µε την υπ αριθµ. 548/2012 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου αποδέχτηκε την 2 η τροποποίηση της πράξης και ενέκρινε την εκτέλεση της προµήθειας. Η πράξη αφορά στην προµήθεια κατάλληλου εξοπλισµού για το Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Θέρµης και το 1ο ΕΕΕΕΚ Θέρµης. Είχε ήδη διεξαχθεί εντός του 2012 διαγωνισµός για την προµήθεια του εξοπλισµού όπου προέκυψε ένας µόνο ανάδοχος για την προµήθεια των δύο (2) εκ του συνόλου εννέα (9) πακέτων του εξοπλισµού(αρ.απ. 290/2012 Οικονοµικής Επιτροπής) Η Αποκεντρωµένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης και ειδικότερα η ενδιάµεση διαχειριστική αρχή της ΠΚΜ µε το υπ αριθµ. 9462/ έγγραφό της διατύπωσε σύµφωνη γνώµη για τα τεύχη δηµοπράτησης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» µε κωδικό ΟΠΣ Στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ήµου 2012 προβλέφθηκαν πιστώσεις για την εκτέλεση της προµήθειας εξοπλισµού των σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής του ήµου Θέρµης στον ΚΑ Εξόδων και έχει γίνει η σχετική δέσµευση της πίστωσης µε την µε αριθµ. 87/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. Το Τµήµα Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης της ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής συνέταξε την από 10/9/2012 σχετική µελέτη µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού των σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής του ήµου Θέρµης», προϋπολογισµού δαπάνης ,00 χωρίς ΦΠΑ και ,04 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). Η Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθ. 541/2012 απόφασή της ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές, καθόρισε ως τρόπο εκτέλεσης της προµήθειας τον ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή και τους όρους διακήρυξης της δηµοπρασίας. Τέλος µε την αριθ. 59/201 απόφαση της Οικονοµική Επιτροπής επαναδεσµεύτηκε πίστωση ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α πρ/µού οικονοµικού έτους 201. Σε εκτέλεση των ανωτέρω εκδόθηκε η µε αρ. 715/ περίληψη διενέργειας του διαγωνισµού µε ηµεροµηνία διεξαγωγής την 28 η Την 28 η κατατέθηκε ένσταση κατά των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού µε αρ. 8057/ της εταιρείας Συµεωνίδης Παναγιώτης και Σία Ο.Ε. Η Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθ. 9/201 απόφασή της αποδέχτηκε την ένσταση ύστερα από την µε αριθ. 872/ εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταµένης /νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και τροποποίησε τους όρους διακήρυξης της δηµοπρασίας καθορίζοντας νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού για την «Προµήθεια του εξοπλισµού της µονάδας εκπαίδευσης των εθελοντικών οµάδων πολιτικής προστασίας του ήµου Θέρµης του έργου OUTLAND στο πλαίσιο του προγράµµατος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία », πρ/σµού 14.60,00 (πλέον ΦΠΑ) και ,90 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) την 1 η , ηµέρα ευτέρα και ώρα π.µ. (ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών) µέχρι π.µ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. Ο διαγωνισµός έλαβε χώρα την 28 η και όπως προκύπτει από το σχετικό πρακτικό ελήφθησαν από την υπηρεσία πρωτοκόλλου του ήµου οι προσφορές που είχαν σταλεί µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού ταχυδροµικά και συγκεκριµένα: Α/ Α Ηµερ. προσφ. 1 28//201 Ονοµατεπώνυµο ιεύθυνση ΤΗΛΕΦΩ ΝΟ/FAX CAL ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 49- ΛΑΡΙΣΑ Τ.Κ / Στο φάκελο αυτό αναγράφη κε ο αριθµός 1 Πακέτο για το οποίο υπέβαλε προσφορά Α & ΣΤ

3 7 2 28//201 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΒΙΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / Γ 2 Υ Α.Β.Ε.Ε //201 Χ.ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Κρήτης 49, ΤΚ Ε & ΣΙΑ Ε.Ε. 46 Θεσσαλονίκη / //201 PAN SYSTEMS ΚΤΙΡΙΟ ΤHERMI Α A.E. ΙΙ, 9 ο ΧΛΜ / ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ 9 ΘΕΡΜΗΣ ΤΚ Ο έλεγχος των δικαιολογητικών ξεκίνησε την 28 η Μαρτίου 201 σε ανοικτή συνεδρίαση από την επιτροπή και συνεχίστηκε και κατά την 2 α Απριλίου 201 σε κλειστή συνεδρίαση. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι οι προσφορές όλων των εταιρειών έγινα αποδεκτές για περαιτέρω αξιολόγηση. εν υπεβλήθη καµία προσφορά για τα πακέτα (Εξοπλισµός φυσιοθεραπείας), Ζ (Εξοπλισµός εργαστηρίων κηπουρικής) και Η (Εξοπλισµός εργαστηρίων µηχανολογίαςηλεκτρολογίας) της σχετικής διακήρυξης. Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και όπως προκύπτει από το από πρακτικό αξιολόγησης η προσφορά της CAL ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. (πακέτα Α και Στ ), µε αριθµό φακέλου 1 κρίθηκε ως απαράδεκτη για περαιτέρω αξιολόγηση ενώ οι προσφορές των εταιρειών ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (πακέτο Γ ), Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (πακέτο Ε ) και PANSYSTEMS A.E. (πακέτο Α ) κρίθηκαν αποδεκτές για περαιτέρω αξιολόγηση. Η επιτροπή απέστειλε το πρακτικό αξιολόγησης στους διαγωνιζοµένους την 16 η και η εταιρεία CAL ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. µε αριθµό φακέλου 1 υπέβαλε εµπρόθεσµα την αριθ. Πρωτ / ένσταση ως προς το αποτέλεσµα αξιολόγησης των τεχνικών προδιαγραφών ζητώντας την αποδοχή της προσφοράς της για περαιτέρω αξιολόγηση και την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας PANSYSTEMS A.E. (πακέτο Α ) µε αριθµό φακέλου 4. Η επιτροπή αξιολόγησης µε την από γνωµοδότησή της επί της ενστάσεως αναφέρει ότι: «1. Στο άνοιγµα των τεχνικών προσφορών παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της εταιρείας PANSYSTEMS A.E., δικαίωµα που είχε κάθε συµµετέχοντας στο διαγωνισµό. Μέσω τις διαδικασίας αυτής κάθε εταιρεία µπορεί να γνωρίζει το περιεχόµενο των προσφορών των συνυποψηφίων της. Η εταιρεία PANSYSTEMS A.E. έκρινε σκόπιµο να υποβάλει υποµνήµατα προς την επιτροπή µε παρατηρήσεις επί της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας CAL ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε., όπως η ίδια διαπίστωσε µέσω των εκπροσώπων της κατά την αποσφράγιση των φακέλων. Η επιτροπή, ως όφειλε, κατά την αξιολόγηση των προσφορών έλαβε υπόψη τα υποµνήµατα που κατατέθηκαν από την εταιρεία PANSYSTEMS A.E. µε α.π. 1481/ και 171/ Είναι αυθαίρετο και ανακριβές το συµπέρασµα ότι η επιτροπή χρησιµοποίησε την ανταγωνίστρια εταιρεία ως τεχνικό σύµβουλο..

4 2. Σύµφωνα µε το άρθρο της διακήρυξης, ο φάκελος τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνει επί ποινή απορρίψεως: Λεπτοµερή Περιγραφή για κάθε προσφερόµενο είδος, συνοδευόµενη από επίσηµα prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου είδους. Μετά από λεπτοµερή έλεγχο η επιτροπή, και όχι αυθαίρετα όπως ισχυρίζεται η ενιστάµενη εταιρεία, απεφάνθη ότι η CAL ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. δεν προσκόµισε επίσηµα prospectus ή καταλόγους για κάθε προσφερόµενο είδος των πακέτων Α και Στ. Ειδικότερα οι ελλείψεις της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας στο σηµείο αυτό της προκήρυξης είναι οι ακόλουθες: ΕΙ ΟΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ Α1: PC - INTEL Κατατέθηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά µερών του υπολογιστή (σκληρός δίσκος, dvd, οθόνη), όπως αυτά εµφανίζονται σε ηλεκτρονικό κατάστηµα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων της εταιρείας «ΠΛΑΙΣΙΟ Computers Α.Ε.Β.Ε.». Τα υποβληθέντα από την εταιρεία CAL ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. δικαιολογητικά δεν αποτελούν επίσηµα prospectus ή καταλόγους των προϊόντων. Α8: Μεγαφωνική εγκατάσταση Κατατέθηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του CD-Mp player, όπως αυτά εµφανίζονται σε ηλεκτρονικό κατάστηµα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων της εταιρεία ART SOUND & LIGHTS. Το υποβληθέν από την εταιρεία CAL ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. δικαιολογητικό δεν αποτελεί επίσηµο prospectus ή κατάλογο του προϊόντος. Α1: Ακουστικά ήχου Κατατέθηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αυτά εµφανίζονται σε ηλεκτρονικό κατάστηµα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων της εταιρείας «ΠΛΑΙΣΙΟ Computers Α.Ε.Β.Ε.». Το υποβληθέν από την εταιρεία CAL ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. δικαιολογητικό δεν αποτελεί επίσηµο prospectus ή κατάλογο του προϊόντος. Στ: Τοστιέρα Κατατέθηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αυτά εµφανίζονται σε ηλεκτρονικό κατάστηµα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων της εταιρείας «COSMODATA». Το υποβληθέν από την εταιρεία CAL ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. δικαιολογητικό δεν αποτελεί επίσηµο prospectus ή κατάλογο του προϊόντος. Στ9: Πολυµίξερ multi (Blender) Κατατέθηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αυτά εµφανίζονται σε ηλεκτρονικό κατάστηµα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων της εταιρείας «Electroshop.gr». Το υποβληθέν από την εταιρεία CAL ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. δικαιολογητικό δεν αποτελεί επίσηµο prospectus ή κατάλογο

5 ΕΙ ΟΣ του προϊόντος. ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ. Σύµφωνα µε το άρθρο της διακήρυξης, ο φάκελος τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνει επί ποινή απορρίψεως: Στη περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος ότι έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στο προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία µε τους νόµιµους εκπροσώπους των κατασκευαστικών οίκων LENOVO (Α2: φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής) και PLAISIO (Α1: ακουστικά ήχου), επιβεβαιώθηκε ότι οι εταιρείες Lenovo Technologies B.V. και ΠΛΑΙΣΙΟ Computers Α.Ε.Β.Ε. αντίστοιχα είναι οι µοναδικοί εκπρόσωποι των οίκων στην Ελλάδα και κάθε προσφορά συµµετέχοντα που περιλαµβάνει προϊόντα των προαναφερόµενων κατασκευαστικών οίκων θα πρέπει να συνοδεύεται από δική τους θεωρηµένη δήλωση συνεργασίας. Κάθε άλλη εταιρεία στην Ελλάδα που εµπορεύεται προϊόντα των άνω εταιρειών θεωρείτε µεταπωλήτρια (reseller) και όχι νόµιµη εκπρόσωπος. Και πάλι µετά από λεπτοµερή έλεγχο η επιτροπή, και όχι αυθαίρετα όπως ισχυρίζεται η ενιστάµενη εταιρεία, απεφάνθη ότι η CAL ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. δεν προσκόµισε τις απαιτούµενες από την προκήρυξη δηλώσεις συνεργασίας µε νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης, για προϊόντα που ο προσφέρων δεν κατασκευάζει ο ίδιος και ειδικότερα για τα είδη Α2 και Α1. Ο ισχυρισµός της εταιρείας CAL ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ότι η επιτροπή θα µπορούσε να της ζητήσει βεβαίωση εκπροσώπησης για τα παραπάνω είδη είναι αβάσιµη καθότι οι δηλώσεις συνεργασίας είναι προαπαιτούµενες από τους όρους της διακήρυξης που η εταιρεία αποδέχθηκε µε τη συµµετοχή της στο διαγωνισµό και θα έπρεπε εξαρχής να συµπεριλαµβάνονται στο φάκελο της τεχνικής της προσφοράς. ε δύναται σε καµία περίπτωση να υποβληθούν εκ των υστέρων ως συµπληρωµατικά έγγραφα. 4. Σύµφωνα µε το άρθρο της διακήρυξης, ο φάκελος τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνει επί ποινή απορρίψεως: Στην τεχνική προσφορά και µε ποινή αποκλεισµού κατατίθενται βιβλία - οδηγοί ή CD τα οποία θα περιέχουν αναλυτικές οδηγίες χρήσης-λειτουργίας των προσφεροµένων ειδών κατά προτίµηση στην Ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική Η επιτροπή σε κανένα σηµείο του πρακτικού αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών δεν έθεσε θέµα αξιοπιστίας της συµµετοχής της εταιρείας CAL ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. Ως όφειλε επισήµανε την απουσία βιβλίων οδηγών ή CD τα οποία περιέχουν αναλυτικές οδηγίες χρήσης λειτουργίας για τον θερµοκολλητή (Α7) και το σύνολο των ειδών του πακέτου Στ, έλλειψη που επιβεβαιώνεται και από την CAL ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. στο κείµενο της ένστασης που κατέθεσε, και η οποία συνεπάγεται βάσει των προαναφερόµενων όρων της διακήρυξης την απόρριψη της προσφοράς τόσο του πακέτου Α όσο και του πακέτου Στ. Η εταιρεία έπρεπε έγκαιρα να συµπεριλάβει στο φάκελο της τεχνικής της προσφοράς βιβλία - οδηγούς ή CD τα οποία θα περιείχαν αναλυτικές οδηγίες χρήσης - λειτουργίας του συνόλου των προσφεροµένων ειδών.

6 5. Κατόπιν υπόδειξης της εταιρείας CAL ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. σχετικά µε τις προδιαγραφές του προσφερόµενου εξοπλισµού της εταιρείας PANSYSTEMS A.E., και λαµβάνοντας υπόψη το υπόµνηµα της τελευταίας σχετικά µε την τεχνική της προσφορά (α.π / ), διαπιστώνονται µετά από επανέλεγχο τα ακόλουθα: Α9: DVD player (Μηχάνηµα ανάγνωσης εικόνας και ήχου από πλαστικούς δίσκους). Βάσει τον προδιαγραφών της διακήρυξης το µηχάνηµα θα έπρεπε να έχει δυνατότητα εγγραφής. Το προσφερόµενο είδος της εταιρείας PANSYSTEMS A.E. καλύπτει τη δυνατότητα µόνο αντιγραφής µουσικών αρχείων από πλαστικό δίσκο (CD) σε USB µε µορφή MP (CD Ripping), λειτουργία που δε µπορεί να χαρακτηριστεί ότι πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις του µηχανήµατος όπως αυτές ορίζονται στη διακήρυξη. Α10: Ράδιο CD (µε κασετόφωνο). Βάσει τον προδιαγραφών της διακήρυξης το µηχάνηµα θα έπρεπε να έχει ισχύ εξόδου τουλάχιστον 2x2 Watt RMS και να διαθέτει υποδοχή εξωτερικού µικροφώνου ή να υπάρχει ενσωµατωµένο. Το προσφερόµενο είδος της εταιρείας PANSYSTEMS A.E. έχει ισχύ 2x1,7 Watt RMS και δε διαθέτει υποδοχή εξωτερικού µικροφώνου ούτε ενσωµατωµένο µικρόφωνο, όπως προκύπτει από το συνηµµένο επίσηµο prospectus, µη πληρώντας τις τεχνικές απαιτήσεις του µηχανήµατος όπως αυτές ορίζονται στη διακήρυξη. Α11: έκτες τηλεόρασης έγχρωµοι. Η προσφερόµενη συσκευή της PANSYSTEMS A.E. πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις του µηχανήµατος όπως αυτές ορίζονται στη διακήρυξη, συνεπώς δεν ισχύει ο ισχυρισµός της εταιρείας CAL ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. περί τήρησης των προδιαγραφών για το συγκεκριµένο προσφερόµενο είδος. Σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι, ισχύουν για όλα τα προς προµήθεια είδη και η µη συµµόρφωση έστω και µε ένα από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισµό των προσφορών. Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο της διακήρυξης: Απαραιτήτως και µε ποινή αποκλεισµού, η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο συµµόρφωσης, όπου ο κάθε προµηθευτής θα απαντά παράγραφο προς παράγραφο και µε την ίδια σειρά και αρίθµηση σε όλα τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών µε παραποµπές και τεχνικές επεξηγήσεις όπου απαιτείται, σε περίπτωση δε διαφωνίας θα πρέπει να προσδιορίζει µε σαφήνεια τα σηµεία απόκλισης. εδοµένου ότι οι όροι του Παραρτήµατος Β της διακήρυξης είναι απαράβατοι και λόγω του ότι σε κανένα σηµείο του φύλλου συµµόρφωσης της προσφοράς της εταιρείας PANSYSTEMS A.E. δεν προσδιορίζονται οι λόγοι απόκλισης από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, η επιτροπή κρίνει ότι οι αποκλίσεις στις τεχνικές απαιτήσεις των προσφερόµενων ειδών Α9 και Α10 τις εταιρείας PANSYSTEMS A.E. έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό της τεχνικής της προσφοράς και την απόρριψή της από τα επόµενα στάδια του ιαγωνισµού. 6. Πρέπει να τονιστεί ότι η επιτροπή ενεργώντας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη προέβη στην αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων διασφαλίζοντας όχι µόνο την αποτελεσµατικότητα αλλά και τη νοµιµότητα της όλης διαδικασίας. Αναφορές περί άδικης και αδιαφανούς αξιολόγησης καθώς

7 επίσης και περί συνοµιλίας ή άλλου είδους επικοινωνίας συνεργασίας µε συµµετέχοντες στο διαγωνισµό στερούνται βάσης και σοβαρότητας. Σύµφωνα µε το άρθρο 5.17 της διακήρυξης: Οι υποψήφιοι εφόσον δεν έχουν ασκήσει εµπροθέσµως τις διοικητικές προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 12 της παρούσης για τις διοικητικές προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχουν απορριφθεί οι σχετικές τους ενστάσεις, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως κι ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας και δεν δύνανται µε την προσφορά τους ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εµµέσως τους ανωτέρω όρους. Οι συµµετέχουσες εταιρείες λαµβάνοντας µέρος στο διαγωνισµό δεσµεύτηκαν για την τήρηση των όρων της διακήρυξης. Οποιαδήποτε διαφωνία ως προς τους όρους θα έπρεπε να γίνει σε στάδιο προγενέστερο µε την υποβολή ένστασης επί των όρων του διαγωνισµού πριν από τη διενέργειά του. Οι ελλείψεις και οι αδυναµίες των προσφορών φέρουν αποκλειστικά και µόνο την ευθύνη των εταιρειών που τις έχουν υποβάλει. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός «πακέτου» επιφέρει αυτόµατα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του «πακέτου» (άρθρο 11.2 της διακήρυξης). Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή θεωρεί, ότι: Η προαναφερόµενη ένσταση της εταιρείας CAL ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. (πακέτο Α και Στ ) µε αρ. πρωτ / θα πρέπει να απορριφθεί ως προς το αίτηµά της να αξιολογηθεί εκ νέου η προσφορά της στον συγκεκριµένο διαγωνισµό να επιτραπεί στην εταιρεία η συµµετοχή στα επόµενα στάδια του διαγωνισµού καθώς η προσφορά της εταιρείας CAL ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην µε αρ. 6878/ σχετική διακήρυξη. Η προαναφερόµενη ένσταση της εταιρείας CAL ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. (πακέτο Α και Στ ) µε αρ. πρωτ / θα πρέπει να γίνει δεκτή ως προς το αίτηµά της να αποκλειστεί η εταιρεία PANSYSTEMS A.E. από τη συνέχεια του διαγωνισµού καθώς η προσφορά της δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην µε αρ. 6878/ σχετική διακήρυξη.» Σηµειωτέον ότι διαβιβάστηκε σήµερα το από (αρ.πρωτ. 1606/ ) υπόµνηµα της εταιρείας PANSYSTEMS A.E., υποστηρίζοντας την πληρότητα της τεχνικής προσφοράς της. Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή της από γνωµοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης και την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας CAL ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. (πακέτο Α και Στ ) µε αρ. πρωτ / ως προς το αίτηµά της να αξιολογηθεί εκ νέου η προσφορά της στον συγκεκριµένο διαγωνισµό και να επιτραπεί στην εταιρεία η συµµετοχή στα επόµενα στάδια του διαγωνισµού, ενώ να γίνει αποδεκτή ως προς το αίτηµά της να αποκλειστεί η εταιρεία PANSYSTEMS A.E. από τη συνέχεια του διαγωνισµού καθώς η προσφορά της δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές

8 που αναφέρονται στην µε αρ. 6878/ σχετική διακήρυξη, κάλεσε δε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου την σχετική γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης, την µε αριθ.πρωτ / ένσταση, τις σχετικές αποφάσεις, τις διατάξεις του Ν. 46/2006 και του Ν. 852/2010 και του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 1189/199) Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι οµόφωνα 1. Αποδέχεται την από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης και απορρίπτει την µε αριθ.πρωτ / ένσταση της εταιρείας CAL ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. (πακέτο Α και Στ ) ως προς το αίτηµά της να αξιολογηθεί εκ νέου η προσφορά της στον συγκεκριµένο διαγωνισµό και να επιτραπεί στην εταιρεία η συµµετοχή στα επόµενα στάδια του διαγωνισµού, ενώ την κάνει αποδεκτή ως προς το αίτηµά της να αποκλειστεί η εταιρεία PANSYSTEMS A.E. από τη συνέχεια του διαγωνισµού καθώς η προσφορά της δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην µε αρ. 6878/ σχετική διακήρυξη, για τους λόγους που ρητά αναφέρονται στην σχετική γνωµοδότηση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 2. Εγκρίνει το πρακτικό διενέργειας για την εκτέλεση της «Προµήθειας Εξοπλισµού των σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής του ήµου Θέρµης-, κωδικός ΟΠΣ 46606», πρ/σµού ,00 χωρίς ΦΠΑ και ,04 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), σύµφωνα µε το οποίο κρίθηκαν αποδεκτές οι κάτωθι προσφορές για περαιτέρω αξιολόγηση: Α/ Α Ηµερ. προσφ. 1 28// //201 28// //201 Ονοµατεπώνυµο ιεύθυνση ΤΗΛΕΦΩ ΝΟ/FAX CAL ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Χ.ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. PAN A.E. SYSTEMS ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 49- ΛΑΡΙΣΑ Τ.Κ / ΒΙΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / Κρήτης 49, ΤΚ Θεσσαλονίκη / ΚΤΙΡΙΟ ΤHERMI ΙΙ, 9 ο ΧΛΜ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΤΚ / Στο φάκελο αυτό αναγράφη κε ο αριθµός Πακέτο για το οποίο υπέβαλε προσφορά Α & ΣΤ Γ Ε Α 2. Εγκρίνει το πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών ως προς το µέρος µε το οποίο έγιναν αποδεκτές οι προσφορές των εταιρειών: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (πακέτο Γ ), Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (πακέτο Ε ) ενώ απορρίπτεται η προσφορά της εταιρείας PANSYSTEMS A.E. (πακέτο Α ) µε αριθµό φακέλου 4.

9 Ο διαγωνισµός θα συνεχιστεί µε το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών των εταιρειών ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (πακέτο Γ ), Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (πακέτο Ε ). Ο.Σ. Βεζυρτζής Νικόλαος επισηµαίνει όταν προκηρύσσονται διαγωνισµοί δεν θα έπρεπε για µικρές αποκλίσεις (π.χ. προσπέκτους) να απορρίπτονται προσφορές. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 184/201. Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΓΚΟΥΣΤΙΛΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΗ 1/5/201 Η Μ Ο Σ Θ Ε Ρ Μ Η Σ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:16589 ==================== Πληρ. Πραλακίδης Στέργιος ΤΗΛ: /700 FAX: Νικολαϊδου Ε. (Πρακτικά Ο.Ε.) Τηλ Fax ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ.ΡΟΥΣΣΙ Η 11 - Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΙ Η 1 Τ.Κ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝ: Τµήµα Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης (για κοινοποιήσεις) ΘΕΜΑ: Υποβολή για έλεγχο της υπ αριθ. 184/201 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε :«Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού για την «Προµήθεια Εξοπλισµού των σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής του ήµου Θέρµης-, κωδικός ΟΠΣ 46606». ΣΧΕΤ: Υποβάλλω επικυρωµένο απόσπασµα του πρακτικού συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής της 9ης/5/201, που περιέχει την υπ αριθµ. 184/201 απόφασή της µαζί µε το αντίστοιχο αποδεικτικό δηµοσίευσής της και τα σχετικά έγγραφα. Παρακαλώ να ελέγξετε την απόφαση αυτή, όπως ορίζει ο Νόµος. ΣΥΝΗΜ: -Ένσταση -Γνωµοδότηση επιτροπής -Πρακτικά δηµοπρασίας - ηµοσιεύσεις -Αποδεικτικά επίδοσης -Οι 87/2012, 541/2012 & 4/201 ΑΟΕ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΚΟΥΣΤΙΛΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ

142, 54248 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α 194, 54638

142, 54248 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α 194, 54638 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 19/9-5-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 183/2013 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 512/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

Για την οµάδα Β. Στο φάκελο αυτό αναγράφηκε ο αριθµός Α/ Α. Ονοµατεπώνυµο. Στο φάκελο αυτό 3 EUROPOLYMERS E.E. ιεύθυνση. ιεύθυνση

Για την οµάδα Β. Στο φάκελο αυτό αναγράφηκε ο αριθµός Α/ Α. Ονοµατεπώνυµο. Στο φάκελο αυτό 3 EUROPOLYMERS E.E. ιεύθυνση. ιεύθυνση Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 18/13-5-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 241/2015 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

21-10- 2013 25-10-2013 71.621,67

21-10- 2013 25-10-2013 71.621,67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2 Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Το έργο είναι ενταγµένο στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΤΛΑΝΣ (Υποέργα 2, 3 & 4) ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: 321.401,10 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 14/2015 πρακτικό συνεδρίασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 14/2015 πρακτικό συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 14/2015 πρακτικό συνεδρίασης Σήμερα στις 25 του μήνα Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1 Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

16.500 + ΦΠΑ =20.295,00

16.500 + ΦΠΑ =20.295,00 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΙΝ/ΦΟΥ «Κεντρικόν»

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. 2/2012 του Γραφείου Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Α.Μ. 2/2012 του Γραφείου Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Τ.Ε.2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.7 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4 ο ΓΕΛ,

Διαβάστε περισσότερα

2013 2013 122.567,04 1. -

2013 2013 122.567,04 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Το έργο είναι ενταγµένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης του ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β2 1 ) Για έργα προμηθειών που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 2 στο πεδίο εφαρμογής εθνικής νομοθεσίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β2 1 ) Για έργα προμηθειών που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 2 στο πεδίο εφαρμογής εθνικής νομοθεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:1/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α2) Για έργα προμηθειών που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α2) Για έργα προμηθειών που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Μελέτης: 72/2012 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΣΠΑ Ε.Π. ΠΔΜ 2007-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) ΓΙΑ ΑµεΑ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ε.Π ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 007-03

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β1) Για έργα προµηθειών που εµπίπτουν λόγω προϋπολογισµού 1 στο πεδίο εφαρµογής εθνικής νοµοθεσίας

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β1) Για έργα προµηθειών που εµπίπτουν λόγω προϋπολογισµού 1 στο πεδίο εφαρµογής εθνικής νοµοθεσίας Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προµήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωµάτων Εξοικονόµησης Ενέργειας Τύ ου LED, στον Οικισµό Φαναρίου» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-07-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-07-2012 ΑΔΑ: Β4ΧΩΛΞ-2Υ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-07-202 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 390 ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τρόπου και όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α2) Για έργα προµηθειών που εµπίπτουν λόγω προϋπολογισµού στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2004/18

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α2) Για έργα προµηθειών που εµπίπτουν λόγω προϋπολογισµού στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2004/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρ. Μελέτης:72/2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΣΠΑ Ε.Π. Π Μ 2007-2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 334/2013

Αριθμός Απόφασης : 334/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 22-2013, τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου - Νέστορος Αριθμός Απόφασης : 334/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 4 9 2-5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Νο 12

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Νο 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού ΕΡΓΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ KAI ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ Α ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: prom.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001603733 2013-09-04

13PROC001603733 2013-09-04 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΦΕΣ/ΣΜΕΑ/ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ/1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός ιακήρυξης: 13 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 05-11-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα