ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 319/1995. Οργανισµός Σχολής Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 319/1995. Οργανισµός Σχολής Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας."

Transcript

1 1 Ενηµερώθηκε : ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 319/1995 (ΦΕΚ Α'- 174/ ) Οργανισµός Σχολής Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο Π..319/1995 έχουν τεθεί σχόλια και έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιήσεις και ενηµερώσεις των: Π.. 385/1998, Π..307/2001, Π..69/2005,Π..171/2005, Π..189/2005, Π..170/2006, Π..81/2007, Π..113/2008,Π..99/2009, Π..184/2009, Π..84/2010, Π..319/2011,Π..80/2011, Ν.4058/2012, Π..108/2012. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του Άρθρο 2 παρ. 4 και του Άρθρου 3 παρ. 4 του Νόµ. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και µετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνοµικής Ακαδηµίας και στο Τµήµα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας και άλλες διατάξεις» (Α 122). 2.Τις διατάξεις του Άρθρου 11 παρ. 1, εδάφ. α και στ του Νόµ. 1481/1984 «Οργανισµός Υπουργείου ηµόσιας Τάξης» (1) (Α 152), όπως αντικαταστάθηκε µε το Άρθρο 1 παρ. 1 του Νόµ. 1590/1986 (Α 49). 3.Τις διατάξεις του Π.. 82/1993 «Περιορισµός συναρµοδιότητας κατά την έκδοση των κανονιστικών διαταγµάτων και αποφάσεων σε θέµατα αρµοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και ηµόσιας Τάξης» (Α 36). 4.Τις διατάξεις του Άρθρ. 29Α του Νόµ. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε µε το Άρθρο 27 του Νόµ. 2081/1992 (Α 154). 5.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, για µεν το έτος 1998 ύψος δραχµές περίπου, για δε το έτος 1999 και για καθένα από τα επόµενα έτη ύψους δραχµές περίπου και ότι οι δαπάνες αυτές θα προβλέπονται και θα καλύπτονται από τις σχετικές πιστώσεις των αντίστοιχων Κ.Α.Ε. των κατ έτος προϋπολογισµών εξόδων του Ε.Φ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ». Για τα έτη 1995 έως 1997 δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 6.Την υπ αριθ. 453/1995 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού ηµόσιας Τάξης, αποφασίζουµε: ΤΜΗΜΑ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Άρθρο 1. Αποστολή - Έδρα - Υπαγωγή 1. Η Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των δοκίµων υπαστυνόµων και εδρεύει στις Αχαρνές-Αττικής και λειτουργεί στη θέση Αµυγδαλέζα. (2) 2. Η εκπαίδευση αποβλέπει στην άρτια επαγγελµατική κατάρτιση, τη γενική µόρφωση και την κατάλληλη σωµατική και ψυχική προετοιµασία των εκπαιδευοµένων, ώστε να καταστούν ικανοί αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας. 3. Η Σχολή Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας είναι ισότιµη µε τις Σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της Χώρας και τις αντίστοιχες Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων υνάµεων. 1 Όπου αναφέρεται «Υπουργείο ηµόσιας Τάξης» ή «Υπουργός ηµόσιας Τάξης» σήµερα νοείται το Υπουργείο Προστασίας 2 του Πολίτη και Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αντίστοιχα (Π..184/2009 ΦΕΚ Α 213). Η παρ.1 του άρθρου 1 του Π..319/1995 τίθεται ως άνω όπως αντικ. µε το άρθρο 1 παρ.1 του Π..69/2005 (ΦΕΚ Α- 101)

2 4. Η Σχολή Αξιωµατικών υπάγεται στην Αστυνοµική Ακαδηµία. 2 Άρθρο 2. Συγκρότηση 1.Η Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας συγκροτείται από: α. Το Επιτελείο. β. Το Τµήµα οκίµων Υπαστυνόµων. 2.Το Επιτελείο διαρθρώνεται στα εξής Τµήµατα: α. Σπουδών. β. Εσωτερικών Λειτουργιών. γ. ιαχείρισης Χρηµατικού Υλικού. 3.Το Τµήµα οκίµων Υπαστυνόµων διαρθρώνεται εσωτερικά στα εξής Εκπαιδευτικά Τµήµατα: α. 1ο Εκπαιδευτικό Τµήµα. β. 2ο Εκπαιδευτικό Τµήµα. γ. 3ο Εκπαιδευτικό Τµήµα. δ. 4ο Εκπαιδευτικό Τµήµα. 4. Στη Σχολή Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας υπάγεται το Περιφερειακό Ιατρείο, το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των Άρθρο του Π.. 584/1985 (Α 204) και του Άρθρου 17 του παρόντος /τος. 5. Στη Σχολή Αξιωµατικών λειτουργεί και το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 10 του παρόντος διατάγµατος. Άρθρο 3. Τµήµα Σπουδών 1.Το Τµήµα Σπουδών διαρθρώνεται εσωτερικά ως εξής: α. Γραφείο Εκπαίδευσης. β. Γραφείο Υποστήριξης. 2.Το Γραφείο Εκπαίδευσης έχει τις εξής αρµοδιότητες: α. Παρακολουθεί την πιστή εφαρµογή του προγράµµατος εκπαίδευσης. β. Καταρτίζει σε συνεργασία µε τους διδάσκοντες καθηγητές τα θέµατα, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείµενο ατοµικής ή οµαδικής εργασίας των δοκίµων υπαστυνόµων. γ. Καταρτίζει τα ωρολόγια προγράµµατα και τα προγράµµατα των εξετάσεων και µεριµνά για την προπαρασκευή, οργάνωση και κανονική διεξαγωγή αυτών. δ. Συντάσσει το ετήσιο πρόγραµµα διαλέξεων γενικής µορφώσεως και επισκέψεων για τους δοκίµους υπαστυνόµους και µεριµνά για την επιλογή κατάλληλων οµιλητών. ε. Ενεργεί για την έγκαιρη υποβολή προτάσεων για το περιεχόµενο της εκπαίδευσης και το διδακτικό προσωπικό της Σχολής. στ. Ενεργεί, σε συνεργασία µε τον ιοικητή του Τµήµατος οκίµων Υπαστυνόµων, για την υλοποίηση των έκτακτων εκπαιδευτικών προγραµµάτων των δοκίµων και την άρτια διεξαγωγή των εξαµηνιαίων εξετάσεων αυτών. ζ. Συντάσσει τον απολογισµό της εκπαίδευσης. η. Παρακολουθεί την έγκαιρη προσέλευση και αποχώρηση των διδασκόντων καθηγητών µε υπηρεσιακά αυτοκίνητα, σε συνεργασία µε το Γραφείο Κινήσεως. θ. Φυλάσσει τα βιβλία βαθµολογίας των δοκίµων. ι. Εισηγείται την προµήθεια των αναγκαίων συγγραµµάτων και βιβλίων καθώς και του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού. ια. Χειρίζεται θέµατα που σχετίζονται µε τη λειτουργία του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στις οικείες διατάξεις. 3.Το Γραφείο Υποστήριξης έχει τις εξής αρµοδιότητες: α. Μεριµνά για την καλαίσθητη εκτύπωση διατριβών, µελετών, σχεδίων και λοιπών εργασιών που ανατίθενται στους δοκίµους. β. Επιµελείται την εκτύπωση των πτυχίων που απονέµονται στους δοκίµους υπαστυνόµους. γ. Προετοιµάζει τα µέσα και υλικά για τις εξετάσεις της Σχολής. Αναπαράγει διαλέξεις και σηµειώσεις των διδασκόντων καθηγητών και διεκπεραιώνει κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από το Τµήµα Σπουδών. ε. Μεριµνά για την καλή συντήρηση, αξιοποίηση και αποδοτική χρησιµοποίηση των οπτικοακουστικών µέσων.

3 3 στ. Παρακολουθεί την εξέλιξη της επιστήµης στο χώρο των οπτικοακουστικών και λοιπών µέσων και εισηγείται τον εφοδιασµό της Σχολής µε αυτά. ζ. Φυλάσσει το εκπαιδευτικό υλικό, όπως ταινίες, βιντεοταινίες, κασέτες και δισκέτες αστυνοµικού ενδιαφέροντος & περιεχοµένου. η. Μεριµνά για την οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης, την προµήθεια βιβλίων, συγγραµµάτων και λοιπών εντύπων και για το δανεισµό τους στο εκπαιδευτικό και εκπαιδευόµενο προσωπικό. 4.Στο Τµήµα σπουδών δύναται να τοποθετούνται, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου, αξιωµατικοί µέχρι το βαθµό του Αστυνοµικού Υποδιευθυντή πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή κάτοχοι ειδικών γνώσεων, οι οποίοι παράλληλα µε τα λοιπά καθήκοντά τους, που αφορούν κυρίως τη µελέτη της βελτίωσης του εκπαιδευτικού προγράµµατος, αλλά και του εν γένει εκπαιδευτικού συστήµατος, χρησιµοποιούνται και ως διδακτικό προσωπικό για τη διδασκαλία του αντικειµένου της γνώσης τους. Άρθρο 4. Τµήµα Εσωτερικών Λειτουργιών 1.Το Τµήµα Εσωτερικών Λειτουργιών διαρθρώνεται εσωτερικά ως εξής: α. Γραφείο Προσωπικού. β. Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων. γ. Γραφείο Κινήσεως. 2.Το Γραφείο Προσωπικού έχει τις εξής αρµοδιότητες: α. Χειρίζεται τα θέµατα και τις υποθέσεις του προσωπικού διεξάγει τη σχετική αλληλογραφία και τηρεί το αρχείο. β. Μεριµνά για την κατάρτιση, τήρηση και εφαρµογή των σχεδίων ασφαλείας των εγκαταστάσεων της Σχολής. γ. Φροντίζει για τη διάταξη των τακτικών και έκτακτων υπηρεσιών του προσωπικού της Σχολής. δ. Μεριµνά για τη διακίνηση της αλληλογραφίας. ε. Μεριµνά για την εξασφάλιση των βοηθητικών λειτουργιών της Σχολής σε συνεργασία και µε το Τµήµα ιαχείρισης Χρηµατικού Υλικού. 3.Το Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων έχει τις εξής αρµοδιότητες: α. Οργανώνει τις διάφορες εκδηλώσεις της Σχολής (όπως ορκωµοσία δοκίµων, εορτή προστάτη του Σώµατος, εορτές Πάσχα), σύµφωνα µε τις οδηγίες και εντολές του ιοικητή της Σχολής, σε συνεργασία µε τον ιοικητή του Τµήµατος οκίµων Υπαστυνόµων. β. Είναι υπεύθυνο για την εκτύπωση των προσκλήσεων των διαφόρων εορταστικών εκδηλώσεων της Σχολής και την αποστολή τους3στα προσκαλούµενα πρόσωπα, σε συνεργασία µε τον Υπασπιστή της Σχολής. γ. Μεριµνά για τη φωτογραφική, κινηµατογραφική ή βιντεοσκοπική κάλυψη των κάθε µορφής εκδηλώσεων της Σχολής, σε συνεργασία µε το Γραφείο Υποστήριξης και τηρεί αρχείο φωτογραφιών, κασετών και ταινιών. δ. Χειρίζεται θέµατα έχοντα σχέση µε την προβολή του έργου της Σχολής µέσω των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. 4.Το Γραφείο Κινήσεως µεριµνά για την οργάνωση και επίβλεψη της κίνησης των οχηµάτων της Σχολής. Άρθρο 5. Τµήµα ιαχείρισης Χρηµατικού Υλικού 1.Το Τµήµα ιαχείρισης Χρηµατικού Υλικού διαρθρώνεται εσωτερικά ως εξής: α. Γραφείο Χρηµατικού β. Γραφείο Υλικού. 2.Το Γραφείο Χρηµατικού έχει τις εξής αρµοδιότητες: α. Μεριµνά για τη µισθοδοσία του προσωπικού της Αστυνοµικής Ακαδηµίας και της Σχολής και την αποζηµίωση του διδακτικού προσωπικού. β. ιαχειρίζεται την πάγια προκαταβολή και το χρηµατικό γενικά της Σχολής. γ. Μεριµνά για την προµήθεια και διαχείριση χαρτοσήµου, ενσήµων και υπευθύνων δηλώσεων του Νόµ. 1599/1986. δ. ιαχειρίζεται τις δαπάνες συσσιτίου των εκπαιδευοµένων. ε. ιαχειρίζεται τις δαπάνες γενικά της Σχολής και της Αστυνοµικής Ακαδηµίας. 3. Το Γραφείο Υλικού έχει τις εξής αρµοδιότητες:

4 4 α. Μεριµνά για την προµήθεια και την κατανοµή των εφοδίων και υλικών του προσωπικού στο Επιτελείο, στο Τµήµα οκίµων Υπαστυνόµων και στην Αστυνοµική Ακαδηµία. β. Μεριµνά για την προµήθεια, την καλή λειτουργία, τη συντήρηση και την ασφαλή φύλαξη όλων των απαραίτητων µέσων, µηχανηµάτων, οπλισµού και υλικών που απαιτούνται για τις ανάγκες της Σχολής και της Αστυνοµικής Ακαδηµίας. γ. Φροντίζει για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και των χώρων του συγκροτήµατος της Σχολής. 4.Μέχρι τη µηχανογράφηση του υλικού της Ελληνικής Αστυνοµίας η Σχολή Αξιωµατικών εξυπηρετείται διαχειριστικά από τη Σχολή Αστυφυλάκων. Άρθρο 6. Τµήµα οκίµων Υπαστυνόµων 1.ΤοΤµήµα οκίµων Υπαστυνόµων είναι αρµόδιο: α. Για την επαγγελµατική κατάρτιση και τη γενικότερη ηθική και αστυνοµική διαπαιδαγώγηση των εκπαιδευοµένων. β. Για την κανονική εφαρµογή των προγραµµάτων εκπαίδευσης σε συνεργασία µε τα εκπαιδευτικά Τµήµατα. 2.Στο Τµήµα οκίµων Υπαστυνόµων συνιστάται και λειτουργεί Γραφείο Γραµµατείας, αποστολή του οποίου είναι η γραµµατειακή εξυπηρέτηση και η διοικητική γενικά υποστήριξη του Τµήµατος, σύµφωνα και µε τις οδηγίες του ιοικητή του. Το Γραφείο αυτό στελεχώνεται από αστυνοµικό προσωπικό. Προϊστάµενος του Γραφείου τοποθετείται Ανθυπαστυνόµος ή Αρχιφύλακας. Άρθρο 7. Εκπαιδευτικά Τµήµατα 1.Τα Εκπαιδευτικά τµήµατα είναι αρµόδια: α. Για την κανονική εφαρµογή του προγράµµατος εκπαίδευσης των δοκίµων υπαστυνόµων της οικείας τάξης, σύµφωνα µε τις διαταγές και τις κατευθύνσεις της Σχολής και του Τµήµατος οκίµων Υπαστυνόµων. β. Για την κανονική και εύρυθµη διεξαγωγή της εσωτερικής υπηρεσίας των δοκίµων. 2.Στα Εκπαιδευτικά Τµήµατα εντάσσονται οι δόκιµοι υπαστυνόµοι των εκπαιδευτικών ετών (τάξεων) της Σχολής ως εξής: α. Στο 1ο Εκπαιδευτικό Τµήµα οι δόκιµοι του Α έτους (Α και Β εξάµηνα). β. Στο 2ο Εκπαιδευτικό Τµήµα οι δόκιµοι του Β έτους (Γ και εξάµηνα) γ. Στο 3ο Εκπαιδευτικό Τµήµα οι δόκιµοι του Γ έτους (Ε και ΣΤ εξάµηνα). δ. Στο 4ο Εκπαιδευτικό Τµήµα οι δόκιµοι του έτους (Ζ και Η εξάµηνα). 3.Τα Εκπαιδευτικά Τµήµατα χωρίζονται σε ιµοιρίες και οι ιµοιρίες σε Οµάδες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 8. ιοικητής της Σχολής Ο διοικητής της Σχολής έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: α. Ασκεί τη ιοίκηση της Σχολής και µεριµνά για την άρτια εκπαίδευση των οκίµων. β. Είναι υπεύθυνος έναντι της Αστυνοµικής Ακαδηµίας για την επίτευξη του ανωτέρω επιδιωκοµένου σκοπού. γ. ιαπιστώνει την εκπαιδευτική ικανότητα του διδακτικού προσωπικού και υποβάλλει προτάσεις για την αντικατάσταση ή απόλυση των υστερούντων. δ. Τοποθετεί στα Τµήµατα της Σχολής το µετατιθέµενο ή τοποθετούµενο σε αυτή αστυνοµικό ή πολιτικό προσωπικό. ε. Γνωµοδοτεί κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 10 παρ. 2 του παρόντος. Άρθρο 9. Υποδιοικητής Ο Υποδιοικητής της Σχολής είναι άµεσος βοηθός του ιοικητή, σε θέµατα σχετικά µε τη διοίκηση και την εκπαίδευση. Ειδικότερα έχει τις εξής αρµοδιότητες: α. Είναι υπεύθυνος έναντι του ιοικητή της Σχολής για την εύρυθµη και παραγωγική εκπαίδευση των δοκίµων. β. Επιβλέπει την ακριβή εφαρµογή του προγράµµατος εκπαίδευσης και παρακολουθεί τη

5 5 συµπεριφορά και την επίδοση των εκπαιδευοµένων. γ. Επιβλέπει την κανονική διεξαγωγή της εσωτερικής υπηρεσίας, την τάξη και πειθαρχία και παρακολουθεί αν εφαρµόζονται οι διατάξεις των κανονισµών και οι διαταγές του ιοικητή. δ. Εισηγείται την έκδοση των αναγκαίων διαταγών σχετικά µε την εκπαίδευση και επιβλέπει την εκτέλεσή τους, σύµφωνα µε τις οδηγίες του ιοικητή. ε. Παρίσταται σε όσο το δυνατό περισσότερες παραδόσεις µαθηµάτων, εφαρµογές και ασκήσεις, για να σχηµατίζει προσωπική αντίληψη σχετικά µε την πρόοδο και απόδοση του διδακτικού προσωπικού. στ. Ενεργεί επιθεωρήσεις στις αίθουσες διδασκαλίας, γυµναστήρια, βιβλιοθήκη και λοιπούς χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων της Σχολής και διαπιστώνει την επάρκεια και κανονική λειτουργία τους. ζ. Επιβλέπει την κανονική καταχώριση της βαθµολογίας των δοκίµων στα βιβλία βαθµολογίας, την εξαγωγή των αποτελεσµάτων των εξετάσεων και τη σύνταξη των πινάκων επιτυχόντων και αποτυχόντων. η. ιατυπώνει, στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού έτους, τη γνώµη του στο ιοικητή της Σχολής για την απόδοση και ικανότητα του διδακτικού προσωπικού και των αξιωµατικών της Σχολής. θ. Ελέγχει τα υπηρεσιακά βιβλία της Σχολής, σύµφωνα µε τις διαταγές του ιοικητή. Άρθρο 10. Εκπαιδευτικό Συµβούλιο 1. «Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τον ιοικητή της Σχολής, τον ιοικητή του Τµήµατος οκίµων Υπαστυνόµων, τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Σπουδών, έναν ανώτερο αξιωµατικό της ιεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Εκπαιδευτικών Μελετών της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, δύο ιδιώτες καθηγητές και τον Αρχηγό της Σχολής, ως εκπρόσωπο των δοκίµων. Καθήκοντα Προέδρου του Συµβουλίου εκτελεί ο ιοικητής της Σχολής. Ως γραµµατέας του Συµβουλίου, χωρίς ψήφο, ορίζεται κατώτερος αξιωµατικός». (3) 2.Τα µέλη του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου ορίζονται µε διαταγή του διευθυντή της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, µετά από σύµφωνη γνώµη του διοικητή της Σχολής, για ένα εκπαιδευτικό έτος και αντικαθίστανται µόνο σε περίπτωση µετάθεσης, µακροχρονίου κωλύµατος, απαλλαγής από τα καθήκοντά τους ή ένεκα σοβαρού υπηρεσιακού λόγου. Με την ίδια διαταγή ορίζονται ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, ισόβαθµα ή µε την ίδια ιδιότητα. Ως µέλη δύναται να ορισθούν και αξιωµατικοί από άλλη Σχολή της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, εφόσον οι αξιωµατικοί της Σχολής Αξιωµατικών δεν επαρκούν. 3.Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο συγκαλείται µε διαταγή του προέδρου, βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε τουλάχιστον από τα µέλη του και έχει αρµοδιότητα υποβολής προτάσεων για: α. «Την κατάρτιση και την τροποποίηση ή βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Ειδικότερα, καθορίζει το σκοπό, το στόχο, τη διαδικασία, τη βιβλιογραφία και γενικά τη µεθοδολογία διδασκαλίας κάθε µαθήµατος (Lesson Plan)». (4) β. «Τις αδυναµίες εφαρµογής του προγράµµατος εκπαίδευσης, την τυχόν ανεπάρκεια του διδακτικού προσωπικού, την καταλληλότητα των βιβλίων ή άλλων µέσων που προτείνονται ως εκπαιδευτικά βοηθήµατα, τη συγγραφή, από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας ή ιδιώτες, εκπαιδευτικών βιβλίων ή άλλων εκπαιδευτικών βοηθηµάτων, καθώς και την αναµόρφωση και προσαρµογή των εκπαιδευτικών βιβλίων και βοηθηµάτων στις ανάγκες της εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση ενός από τα µέλη του». (5) γ. Τη γνωµοδότηση σε οποιοδήποτε ζήτηµα αναφερόµενο στη βελτίωση της εκπαίδευσης, που τίθεται υπόψη του αρµοδίως. 4. Το εκπαιδευτικό Συµβούλιο µπορεί να ζητά πληροφορίες για θέµατα της αρµοδιότητάς του και να δέχεται προτάσεις ή υποδείξεις των καθηγητών σε θέµατα εκπαίδευσης. 5. Τα µέλη του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου παρίστανται κατά τις γενικές συνελεύσεις του Η παρ.1 του άρθρου 10 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 του Π..113/2008 (ΦΕΚ Α- 178/ ) Η περίπτωση α της παρ. 3 του άρθρου 10 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 του Π..113/2008 (ΦΕΚ Α- 178/ ) Η περίπτωση β της παρ. 3 του άρθρου 10 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 του Π..81/2007 (ΦΕΚ Α- 96)

6 6 διδακτικού προσωπικού της Σχολής. 6.Οι προτάσεις και γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου καταχωρίζονται σε πρακτικό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται ιεραρχικά στη ιεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης. 7. «Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο έχει και πειθαρχική δικαιοδοσία, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 27 του παρόντος. Στις περιπτώσεις αυτές το Συµβούλιο συγκροτείται µόνο από τον ιοικητή της Σχολής, το ιοικητή του Τµήµατος οκίµων Υπαστυνόµων και τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Σπουδών». (6) Άρθρο 11. Υπασπιστής 1. Ως Υπασπιστής της Σχολής ορίζεται µε διαταγή του ιοικητή αυτής κατώτερος αξιωµατικός, ο οποίος έχει τις εξής αρµοδιότητες: α. Βοηθά το ιοικητή και Υποδιοικητή στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους και τους τηρεί ενήµερους για τις γενόµενες προσκλήσεις, τις οφειλόµενες επισκέψεις, παρουσιάσεις και παραστάσεις αυτών. β. Φροντίζει, όταν είναι αναγκαίο, για την επικοινωνία του ιοικητή µε δηµόσιες αρχές και ιδιώτες και εκτελεί κάθε άλλη υπηρεσία που του ανατίθεται. γ. Μεριµνά για τη σύνταξη των εµπιστευτικών και ηµερήσιων διαταγών του ιοικητή της Σχολής, σύµφωνα µε τις οδηγίες τους, και την κοινοποίησή τους, όπου απαιτείται. δ. Ρυθµίζει τις ενώπιον του ιοικητή παρουσιάσεις και επισκέψεις, εφόσον δεν έχει διαταχθεί διαφορετικά. ε. Συνεργάζεται µε το Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων σε θέµατα εθιµοτυπίας της Σχολής. στ. Τηρεί τα εξής βιβλία: (1) Ηµερήσιων ιαταγών. (2) Επιθεωρήσεων Σχολής. 2.Ο Υπασπιστής, λόγω των ειδικών καθηκόντων του, δεν εναλλάσσεται µε τους συναδέλφους του σε εσωτερικές και εξωτερικές υπηρεσίες της Σχολής. 3.Τον Υπασπιστή, απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει άλλος κατώτερος αξιωµατικός, που ορίζεται µε διαταγή του ιοικητή της Σχολής. Άρθρο 12. Προϊστάµενοι Τµηµάτων Επιτελείου Οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων του Επιτελείου έχουν τις εξής αρµοδιότητες: α. Είναι άµεσοι βοηθοί του ιοικητή της Σχολής. β. Ευθύνονται για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων και καθηκόντων του Τµήµατός τους και έχουν εξουσία διεύθυνσης, εποπτείας και ελέγχου του προσωπικού του Τµήµατός τους. γ. Συντονίζουν τη λειτουργία των Γραφείων του Τµήµατός τους. Άρθρο 13. Προϊστάµενοι Γραφείων Οι Προϊστάµενοι των Γραφείων έχουν τις αρµοδιότητες των Άρθρο 52, 56, 57 και 58 του Π.. 75/1987 (Α 45). Άρθρο 14. ιοικητής Τµήµατος οκίµων Υπαστυνόµων Ο ιοικητής του Τµήµατος οκίµων Υπαστυνόµων έχει τα εξής καθήκοντα και υποχρεώσεις: α. Είναι υπεύθυνος έναντι του ιοικητή της Σχολής για την ευπρέπεια, καθαριότητα και τάξη στους χώρους των θαλάµων (κοιτώνων), µαγειρείων, εστιατορίων και λοιπών χρησιµοποιούµενων από τους δοκίµους εγκαταστάσεων της Σχολής, ως και για τη συντήρηση αυτών, συνεργαζόµενος προς τούτο µε τον προϊστάµενο του Τµήµατος ιαχείρισης Χρηµατικού Υλικού της Σχολής. β. Εισηγείται τη λήψη µέτρων για ζητήµατα διοικητικής µέριµνας των δοκίµων. γ. Παρευρίσκεται σε όσο το δυνατόν περισσότερες παραδόσεις πρακτικών µαθηµάτων και 6 Η παρ.7 του άρθρου 10 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 3 του Π..113/2008 (ΦΕΚ Α- 178/ )

7 7 ασκήσεων, για να σχηµατίζει προσωπική αντίληψη για την πρόοδο των δοκίµων και ενηµερώνει επί των διαπιστώσεών του τον Υποδιοικητή της Σχολής. δ. Παρίσταται στην καθηµερινή πρωϊνή σύνταξη και αναφορά της Σχολής. ε. Αναφέρει ιεραρχικά κάθε περίπτωση πληµµελούς εκτέλεσης των καθηκόντων των ιοικητών των Εκπαιδευτικών Τµηµάτων και των Αξιωµατικών ιµοιριτών. στ. Λαµβάνει αναφορά από τους ιοικητές των Εκπαιδευτικών Τµηµάτων για ότι συµβαίνει κατά την διάρκεια του 24ώρου και αναφέρει σχετικά στον Υποδιοικητή της Σχολής. ζ. Επισηµαίνει τα παρουσιαζόµενα κατά την εκπαίδευση προβλήµατα και εισηγείται τρόπους θεραπείας τους. η. Μεριµνά για τη κατάρτιση του προγράµµατος συσσιτίου των δοκίµων και επιβλέπει την εκτέλεση αυτού, σύµφωνα και µε τις εντολές και οδηγίες του ιοικητή. θ. Ενεργεί τακτικές επιθεωρήσεις σ όλους τους χρησιµοποιούµενους από τους δοκίµους χώρους της Σχολής. ι. εκφέρει τη γνώµη του επί των αιτήσεων και αναφορών που υποβάλλονται προς τη ιοίκηση της Σχολής από τους δοκίµους. ια. Αποφαίνεται επί των αιτηµάτων αποµακρύνσεως των δοκίµων από την Αττική, σύµφωνα µε τις οδηγίες και εντολές του ιοικητή της Σχολής. ιβ. Ελέγχει την κανονική τήρηση και ενηµέρωση των βαθµολογίων και των βιβλίων και καταστάσεων, που υποχρεούται να τηρεί το κάθε Τµήµα. ιγ. Τηρεί στο γραφείο του το γενικό πρόγραµµα εκπαίδευσης των δοκίµων καθώς και τα ωρολόγια προγράµµατα, ώστε να δύναται να ελέγχει την κανονική εφαρµογή αυτών. ιδ. Εκτελεί κάθε άλλη Υπηρεσία, που του ανατίθεται µε διαταγή του ιοικητή της Σχολής. Άρθρο 15. ιοικητής Εκπαιδευτικού Τµήµατος Ο ιοικητής Εκπαιδευτικού Τµήµατος έχει τα εξής καθήκοντα και υποχρεώσεις: α. Κατευθύνει και καθοδηγεί τους υπ αυτόν αξιωµατικούς στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. β. Ορίζει τις θέσεις των οκίµων στους θαλάµους, στα διδακτήρια και στο εστιατόριο. γ. Παρευρίσκεται στις συντάξεις της Σχολής, λαµβάνει αναφορά από τους ιµοιρίτες κατά την καθοριζοµένη διαδικασία και αναφέρει στον ιοικητή του Τµήµατος οκίµων Υπαστυνόµων. δ. Παρίσταται, εκ περιτροπής, στο γεύµα των δοκίµων επιβλέποντας την τάξη και ησυχία. ε. Ενεργεί την καθηµερινή και εβδοµαδιαία επιθεώρηση των δοκίµων, των κοιτώνων και των διδακτηρίων του Τµήµατός του. στ. Επιµελείται όλα τα ζητήµατα διοικητικής µέριµνας του τµήµατός του. ζ. Είναι υπεύθυνος για την ηθική, επαγγελµατική και κοινωνική αγωγή των δοκίµων, καθώς και για την εκπαίδευση αυτών στις ασκήσεις πυκνής τάξης και άλλα πρακτικά µαθήµατα. η. Παρακολουθεί την εκπαίδευση των δοκίµων και αναφέρει στο ιοικητή του Τµήµατος οκίµων Υπαστυνόµων κάθε αναφυόµενο πρόβληµα κατά την εφαρµογή του προγράµµατος εκπαίδευσης. θ. Είναι υπεύθυνος για την πειθαρχία, την τάξη και το κανονικό της στολής των δοκίµων καθώς και την καθαριότητα και ευπρέπεια των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τµήµατος του. ι. Καθορίζει τις εσωτερικές υπηρεσίες του Τµήµατός του και επιβλέπει την εύρυθµη και κανονική διεξαγωγή αυτών. ια. Αποφαίνεται ή εισηγείται την έγκριση ή απόρριψη των διαφόρων αιτηµάτων των δοκίµων του Τµήµατός του. ιβ. Επιβλέπει την προετοιµασία των απαραίτητων εργασιών κατά τις τακτικές και έκτακτες εξετάσεις των δοκίµων του Τµήµατός του. ιγ. Παρίσταται κατά τις τακτικές και έκτακτες εξετάσεις των δοκίµων και λαµβάνει µέριµνα για την αυστηρή επιτήρηση αυτών. ιδ. Βαθµολογεί τελευταίος την επαγγελµατική ικανότητα των δοκίµων του Τµήµατός του. ιε. Εκτελεί κάθε άλλο καθήκον, που του ανατίθεται µε διαταγή του ιοικητή του Τµήµατος οκίµων Υπαστυνόµων. ιστ. Τηρεί το βιβλίο βαθµολογίας των δοκίµων του Τµήµατός του. Άρθρο 16. ιµοιρίτης 1. Ο ιµοιρίτης τελεί υπό τις άµεσες διαταγές του ιοικητή του Εκπαιδευτικού Τµήµατος και είναι υπεύθυνος για τη σωστή διοίκηση της διµοιρίας, που του ανατίθεται.

8 8 2.Ειδικότερα έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: α. Μεριµνά για την ηθική και αστυνοµική διαπαιδαγώγηση των δοκίµων. β. Είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση στις ασκήσεις πυκνής τάξης και την επίβλεψη της σωµατικής αγωγής και άθλησης των δοκίµων και παρακολουθεί τις λοιπές αθλητικές εκδηλώσεις τους, σύµφωνα µε το πρόγραµµα και τις διαταγές της Σχολής. γ. Επιβλέπει τους δοκίµους της διµοιρίας του για την κανονική συµπεριφορά, εµφάνιση και παράστασή τους, τόσο κατά την παραµονή τους στη Σχολή, όσο και κατά την έξοδό τους. δ. Ασκεί συνεχή επίβλεψη και νουθετεί και καθοδηγεί τους δοκίµους καλλιεργώντας τις αρετές της ευγενούς άµιλλας, της σύµπνοιας, του ζήλου προς την Υπηρεσία και της απόλυτης αφοσίωσης στο καθήκον, ώστε οι δόκιµοι να αποκτήσουν βαθµηδόν συνείδηση αξιωµατικού. ε. Βαθµολογεί, ως πρώτος βαθµολογητής, την επαγγελµατική ικανότητα των δοκίµων της ιµοιρίας του. στ. Εισηγείται ιεραρχικώς τη λήψη των αναγκαίων µέτρων σε ζητήµατα διοικητικής µέριµνας των δοκίµων. ζ. Παρίσταται κατά τη λήψη γεύµατος των δοκίµων στο εστιατόριο. η. Ενεργεί την καθηµερινή και εβδοµαδιαία επιθεώρηση των δοκίµων και των θαλάµων της ιµοιρίας του. Άρθρο 17. Υγειονοµική Υπηρεσία 1. Η υγειονοµική Υπηρεσία έχει και τις εξής αρµοδιότητες πέραν εκείνων που ορίζονται στις διατάξεις του Π.. 584/1985 (Α 204): α. Ενεργεί κάθε εξάµηνο ιατρική εξέταση των δοκίµων και υποβάλλει αναφορά στο ιοικητή για το αποτέλεσµα αυτής. Όµοια εξέταση ενεργεί και έκτακτα, όταν ο ιοικητής διατάξει σχετικά. Σκοπός της εξέτασης αυτής είναι η συνεχής παρακολούθηση της υγιεινής κατάστασης των δοκίµων. β. Τηρεί τα ατοµικά δελτία ασθενειών του προσωπικού της Σχολής και των δοκίµων. 2.Ο υγειονοµικός αξιωµατικός της Σχολής έχει και τα εξής καθήκοντα: α. Συµµετέχει σε εκδροµές των δοκίµων, αν διαταχθεί γι αυτό από το ιοικητή της Σχολής. β. Καλύπτει ιατρικά την εκτέλεση βολών και τις επίσηµες αθλητικές εκδηλώσεις, στις οποίες συµµετέχουν οι Οµάδες της Σχολής. 3.Ο υπηρεσιακός ιατρός µπορεί, για τις ελαφρότερες περιπτώσεις, να γνωµατεύει, ότι οι ασθενείς δόκιµοι αφήνονται «ελεύθεροι ασκήσεων» αντί «ελεύθεροι υπηρεσίας». Η γνωµάτευση αυτή απαλλάσσει τους δοκίµους από την εκτέλεση των αθλητικών και στρατιωτικών ασκήσεων, ενώ τους επιτρέπει την παρακολούθηση των µαθηµάτων. Άρθρο 18. Βαθµοί διοικούντων 1. ιοικητής της Σχολής είναι Ταξίαρχος. 2.Υποδιοικητής της Σχολής είναι Αστυνοµικός ιευθυντής. 3.Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Σπουδών είναι Αστυνοµικός Υποδιευθυντής. 4.Οι Προϊστάµενοι των λοιπών Τµηµάτων του Επιτελείου είναι Αστυνόµοι Α. 5. ιοικητής του τµήµατος οκίµων Υπαστυνόµων είναι Αστυνοµικός Υποδιευθυντής. 6.Οι ιοικητές των Εκπαιδευτικών Τµηµάτων είναι Αστυνόµοι Α ή Αστυνόµοι Β. 7.Οι Προϊστάµενοι των Γραφείων είναι κατώτεροι αξιωµατικοί ή Ανθυπαστυνόµοι ή Αρχιφύλακες. 8. Οι ιµοιρίτες είναι Υπαστυνόµοι Α ή Υπαστυνόµοι Β. 9.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος οι διοικούντες αναπληρώνονται από τον κατά βαθµό ανώτερο ή αρχαιότερο υφιστάµενό τους. Άρθρο 19. Αξιολόγηση προσωπικού 1. Οι εκθέσεις ικανότητας του Υποδιοικητή της Σχολής συντάσσονται από το ιοικητή της Σχολής και γνωµατεύει ο ιευθυντής της Αστυνοµικής Ακαδηµίας. 2. Οι εκθέσεις ικανότητας του ιοικητή του Τµήµατος οκίµων Υπαστυνόµων, των Προϊσταµένων των Τµηµάτων του Επιτελείου και του Υπασπιστή της Σχολής συντάσσονται από τον Υποδιοικητή της Σχολής και γνωµατεύει ο ιοικητής της Σχολής.

9 9 3. Οι εκθέσεις ικανότητας των ιοικητών των Εκπαιδευτικών Τµηµάτων συντάσσονται από το ιοικητή του τµήµατος οκίµων Υπαστυνόµων και γνωµατεύει ο Υποδιοικητής της Σχολής. Οι εκθέσεις ικανότητας των ιµοιριτών συντάσσονται από τον οικείο ιοικητή Εκπαιδευτικού Τµήµατος και γνωµατεύει ο ιοικητής του Τµήµατος οκίµων Υπαστυνόµων. 4. Οι εκθέσεις ικανότητας των λοιπών αξιωµατικών και του λοιπού αστυνοµικού και πολιτικού προσωπικού συντάσσονται από το ιοικητή ή Προϊστάµενο του οικείου Τµήµατος της Σχολής και γνωµατεύει ο Υποδιοικητής της Σχολής. Η έκθεση ικανότητας του Προϊσταµένου του Περιφερειακού ιατρείου συντάσσεται από τον Υποδιοικητή της Σχολής και γνωµατεύει ο ιοικητής της Σχολής. «Άρθρο 19Α Πιστοποίηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτών (7) 1. Οι διοικητές εκπαιδευτικών τµηµάτων και οι διµοιρίτες πρέπει υποχρεωτικά να έχουν αποφοιτήσει ευδόκιµα από το σχολείο κατάρτισης εκπαιδευτών αστυνοµικών σχολών που προβλέπεται από το άρθρο 40 του π.δ. 190/1996 και να έχουν πιστοποιηθεί από την επιτροπή της επόµενης παραγράφου. 2. Συνιστάται επιτροπή πιστοποίησης εκπαιδευτών η οποία αποτελείται από το ιευθυντή της Αστυνοµικής Ακαδηµίας ως πρόεδρο, καθώς και τον διοικητή της Σχολής Αξιωµατικών και τον διοικητή του Τµήµατος οκίµων Υπαστυνόµων, ως µέλη. Έργο της επιτροπής είναι η πιστοποίηση της καταλληλότητας ως εκπαιδευτών των διοικητών των εκπαιδευτικών τµηµάτων και των διµοιριτών, που πρόκειται να υπηρετήσουν στη Σχολή αξιωµατικών. Για την παροχή της πιστοποίησης λαµβάνεται υπόψη η γενική κατάσταση της υγείας και η αντοχή των υποψηφίων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, η αποχή απ αυτή για λόγους υγείας, η τυχόν αξιολόγησή του µε γενικό χαρακτηρισµό εξαίρετο και µε επί µέρους βαθµολογίες που δεν είναι δυσµενείς για τον κατεχόµενο βαθµό κατά τα τρία τελευταία έτη, ο ζήλος και το ενδιαφέρον για το εκπαιδευτικό έργο, η πειθαρχικότητα και γενικά η επαγγελµατική κατάρτιση και εγκυκλοπαιδική µόρφωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ατοµικού τους φακέλου. Η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό και υποβάλλει τις προτάσεις της δια της Αστυνοµικής Ακαδηµίας στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας, προκειµένου να αποφασίσει για την µετάθεσή τους το αρµόδιο κατά περίπτωση συµβούλιο µεταθέσεων. Οι µετατιθέµενοι στη Σχολή Αξιωµατικών για άσκηση καθηκόντων διοικητών εκπαιδευτικών τµηµάτων ή διµοιριτών µετεκπαιδεύονται για εξειδίκευση στο σχολείο κατάρτισης εκπαιδευτών αστυνοµικών σχολών κατά τα προβλεπόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. Όσοι δεν αποφοιτούν από το σχολείο ευδόκιµα µετατίθενται υποχρεωτικά σύµφωνα µε τον κανονισµό µεταθέσεων. 3. Το δεύτερο δεκαήµερο του µηνός Μαΐου κάθε έτους η επιτροπή αξιολογεί τους διοικητές εκπαιδευτικών τµηµάτων και τους διµοιρίτες και υποβάλλει πρόταση δια της Αστυνοµικής Ακαδηµίας προς τη ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού /Α.Ε.Α. για την τυχόν µετακίνησή τους. Η ως άνω αξιολόγηση και πρόταση της Επιτροπής για τους αξιωµατικούς αυτούς µπορεί να γίνεται και εκτάκτως όταν κρίνεται αναγκαία η άµεση µετακίνηση του αξιωµατικού για υπηρεσιακούς λόγους». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Άρθρο 20. Λέσχη 1.Στη Σχολή Αξιωµατικών λειτουργεί λέσχη σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 2.Για την εξυπηρέτηση των αναγκών των δοκίµων στη Λέσχη αναπτύσσονται και λειτουργούν κουρείο, ραφείο, υποδηµατοποιείο και καθαριστήριο. 3.Η εξυπηρέτηση των δοκίµων υπαστυνόµων στο κουρείο θα γίνεται κυρίως κατά τις απογευµατινές ώρες. Κατά το πρωινό ωράριο λειτουργίας επιτρέπεται η εξυπηρέτηση των δοκίµων µόνο κατά τα διαλείµµατα. εν επιτρέπεται η προσέλευση και παραµονή στο κουρείο πέραν των δύο δοκίµων κατά κουρέα. 7 Το άρθρο 19 Α τίθεται ως άνω όπως προστέθηκε µε το άρθρο 2 του Π..113/2008 (ΦΕΚ Α- 178/ )

10 10 ΤΜΗΜΑ Γ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Άρθρο 21. Καθηγητές 1. «Για το διορισµό του εκπαιδευτικού - διδακτικού προσωπικού και την αποζηµίωση που καταβάλλεται σ αυτό για κάθε ώρα διδασκαλίας, προφορικών ή γραπτών εξετάσεων ή άλλης απασχόλησης, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 41 παράγραφοι 9 και 10 του ν. 1481/1984 (Α -152). Το διδακτικό προσωπικό διορίζεται µε απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώµη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, κατά την έναρξη κάθε εκπαιδευτικής περιόδου. ιορισµός διδακτικού προσωπικού µπορεί να γίνει και µεταγενέστερα, εφόσον οι ανάγκες της εκπαίδευσης επιβάλλουν αυτό. Για κάθε µάθηµα διορίζεται ο αναγκαίος αριθµός τακτικών και αναπληρωµατικών καθηγητών. Για το σκοπό αυτό η Σχολή, το πρώτο τρίµηνο κάθε χρόνου ή και εκτάκτως, όταν παρίσταται ανάγκη, ανακοινώνει δια του ηµερήσιου τύπου τις ειδικότητες και τα προσόντα των καθηγητών που απαιτούνται να καλύψουν τα διδασκόµενα µαθήµατα και καλεί αυτούς που επιθυµούν να διδάξουν κατά το επόµενο εκπαιδευτικό έτος, να υποβάλουν σχετική αίτηση σ αυτή. εν απαιτείται ανακοίνωση για τους οµιλητές ολιγόωρων διαλέξεων και τους καθηγητές εκτάκτων βραχυχρόνιων σεµιναρίων. Το διορισµένο διδακτικό προσωπικό κατά το πρώτο τρίµηνο κάθε εκπαιδευτικού έτους δηλώνει αν επιθυµεί να συνεχίσει και το επόµενο έτος. «Το διδακτικό προσωπικό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 67ο έτος της ηλικίας του κατά την 31η εκεµβρίου του έτους διορισµού του». (8) Το διδακτικό προσωπικό που δεν προέρχεται από αστυνοµικούς πρέπει να κατέχει τίτλο σπουδών ελληνικού ή ισότιµου αναγνωρισµένου αλλοδαπού Πανεπιστηµίου που να ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείµενο που καλείται να διδάξει, ενώ συνεκτιµάται και η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και διδακτορικού διπλώµατος ελληνικού ή ισότιµου αλλοδαπού αναγνωρισµένου Πανεπιστηµίου, η συγγραφή πρωτότυπης εργασίας σχετικής µε το αντικείµενο που ενδιαφέρεται να διδάξει, η διδακτική ικανότητα και πείρα, καθώς και η εν γένει εµπειρία του στο αντικείµενο. Επίσης, πρέπει να έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να µην έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώµατα, και να έχει το κατάλληλο για δηµόσιο λειτουργό ήθος. Για το διορισµό ως διδακτικού προσωπικού εν ενεργεία αστυνοµικού λαµβάνεται υπόψη η κατοχή πτυχίου Πανεπιστηµίου, η ευδόκιµη αποφοίτησή του από τo Τµήµα Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών ή τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, η υπηρεσιακή του εµπειρία, καθώς και η συγγραφή εργασιών σχετικών µε το διδασκόµενο αντικείµενο. Επιπλέον, ο υποψήφιος πρέπει να έχει αξιολογηθεί ως «εξαίρετος» κατά τα τελευταία τρία έτη και να έχει κριθεί ευµενώς από τα αρµόδια Συµβούλια κατά την τελευταία κρίση και να µην έχει τιµωρηθεί για πειθαρχικά παραπτώµατα. Για το διορισµό ως διδακτικού προσωπικού εν συντάξει αστυνοµικού ή στρατιωτικού απαιτείται ο ενδιαφερόµενος να έχει αποστρατευθεί ως ευδοκίµως τερµατίσας τη σταδιοδροµία του, να διαθέτει επαγγελµατική πείρα και µόρφωση στο αντικείµενο που προκύπτει από την υπηρεσία του στο Σώµα και την επιµόρφωσή του στο αντικείµενο και να διαθέτει διδακτική ικανότητα και πείρα. Όλο το ως άνω διδακτικό προσωπικό αξιολογείται στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού έτους από την επιτροπή του άρθρου 19Α του παρόντος, µε βάση τις προτάσεις - διαπιστώσεις του διοικητή της Σχολής Αξιωµατικών λαµβανοµένων υπόψη, κατά περίπτωση, και των εντύπων αξιολόγησης διδακτικού προσωπικού που συµπληρώνει το εκπαιδευόµενο προσωπικό µετά τη λήξη των τακτικών γραπτών εξετάσεων του δευτέρου εξαµήνου κάθε εκπαιδευτικού έτους. Ο τύπος και το περιεχόµενο του εντύπου καθορίζεται µε διαταγή του διοικητή της Σχολής. Η ίδια ως άνω επιτροπή, αφού προβεί στην αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού και εξετάσει το σύνολο των 8 Το όγδοο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του π.δ.319/1995 (Α -174), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του π.δ.113/2008 (Α -178), και το έβδοµο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 34 του π.δ.352/1995 (Α - 187), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 του π.δ.113/2008, τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 του Π..84/2010 (ΦΕΚ Α-149)

11 11 αιτήσεων διορισµού, υποβάλλει στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας τις προτάσεις για τη διατήρηση ή αντικατάστασή του και γενικά το διορισµό του διδακτικού προσωπικού. 2. Η παύση των καθηγητών είναι δυνατή, εάν ανακύψουν σοβαροί λόγοι, των οποίων η ύπαρξη βεβαιώνεται µε απόφαση του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου που υποβάλλεται στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας. Τέτοιοι λόγοι είναι κυρίως, η στέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων, η ασυµβίβαστη προς την αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής Αξιωµατικών συµπεριφορά και η αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων, που δηµιουργεί ανωµαλία ή καθυστέρηση στην εκπαίδευση των δοκίµων. Για την παύση εκδίδεται απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών ύστερα από γνώµη του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας». (9) 3.Το εκπαιδευτικό προσωπικό πρέπει: α. Να διδάσκει την ύλη που καθορίζεται από το γενικό και αναλυτικό πρόγραµµα της Σχολής Αξιωµατικών. β. Να χρησιµοποιεί τα οπτικοακουστικά µέσα της Σχολής, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο για την καλύτερη ανάπτυξη του µαθήµατος. γ. Να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προαγωγή της εκπαίδευσης και να εισηγείται αρµοδίως τη λήψη των αναγκαίων µέτρων. δ. Να εξασφαλίζει τάξη και πειθαρχία στο διδακτήριο, κατά την ώρα της διδασκαλίας και για κάθε παρεκτροπή δοκίµου να ενηµερώνει το ιοικητή της Σχολής Αξιωµατικών. ε. Να ειδοποιεί έγκαιρα τη Σχολή σε περίπτωση κωλύµατος. στ. Να ενηµερώνει το ιοικητή της Σχολής σχετικά µε την πρόοδο των δοκίµων και να εισηγείται την αντικατάσταση, τροποποίηση και αναθεώρηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, µε σκοπό την προσαρµογή τούτων προς τις εξελίξεις της επιστήµης. ζ. Να συµµετέχει στη γενική συνέλευση του διδακτικού προσωπικού που συνέρχεται τακτικά κάθε τρίµηνο και έκτακτα όταν συντρέχει ειδικός λόγος, στην οποία παρίστανται τα µέλη του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου ο ιευθυντής της Αστυνοµικής Ακαδηµίας και ο ιοικητής της Σχολής. Η ηµεροµηνία και ο χώρος συνεδρίασης ορίζονται κάθε φορά µε διαταγή του ιοικητή της Σχολής. Άρθρο 22. Εκπαιδευόµενο προσωπικό. 1.Το εκπαιδευόµενο προσωπικό της Σχολής Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας αποτελούν οι δόκιµοι υπαστυνόµοι, οι οποίοι διακρίνονται σε πρωτοετείς, δευτεροετείς, τριτοετείς και τεταρτοετείς. Οι εισαγόµενοι στη Σχολή παρουσιάζονται την ηµεροµηνία που καθορίζεται µε διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας. «Μετά την ολοκλήρωση της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης, οι δόκιµοι υπαστυνόµοι δίνουν τον προβλεπόµενο όρκο σε επίσηµη τελετή. Η ηµεροµηνία της ορκωµοσίας και οι λεπτοµέρειες της τελετής ορκωµοσίας ρυθµίζονται µε διαταγή του ιοικητή της Σχολής». (10) 2. Οι δόκιµοι υπαστυνόµοι διαµένουν και σιτίζονται εντός της Σχολής. Αν οι στεγαστικές δυνατότητες της Σχολής είναι περιορισµένες και δεν καλύπτουν τις ανάγκες όλων των δοκίµων, τότε µπορεί να καθορισθεί µε διαταγή του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας η εκτός αυτής διαµονή και σίτιση των τεταρτοετών, των τριετών ή και των δευτεροετών δοκίµων. (11) Άρθρο 23. Αρχαιότητα δοκίµων ιοικητική συγκρότηση 1. Η σειρά αρχαιότητας των πρωτοετών και των προερχοµένων εξ αστυνοµικών δευτεροετών δοκίµων καθορίζεται µε βάση τη βαθµολογία και τη σειρά επιτυχίας κατά τις εισιτήριες ή κατατακτήριες εξετάσεις. Σε περίπτωση ισοβαθµίας, µεταξύ προερχοµένων από διαφορετικές δέσµες, ακολουθείται η σειρά των δεσµών, όπως αυτές αναφέρονται στο µηχανογραφικό δελτίο. Στο Β έτος, οι προερχόµενοι από το Σώµα δόκιµοι προηγούνται αυτών που προέρχονται από ιδιώτες, ενώ οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. προηγούνται όλων. Οι καθ υπέρβαση εισαγόµενοι, 9 Οι παρ.1 και 2 του άρθρου 21 τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 3 του Π..113/2008 (ΦΕΚ Α- 178/ ) 10 Στην παρ. 1 του άρθρου 22 του π.δ/τος 319/1995 (Α'-174) προστίθεται εδάφιο ως άνω µε το άρθρο 2 παρ.1 του Π..170/2006 (ΦΕΚ Α-182) 11 Η παρ. 2 του άρθρου 22 του π.δ/τος 319/1995 (Α'-174) τίθεται ως άνω όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 παρ.1 του Π..307/2001 (ΦΕΚ Α-208)

12 12 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 1 παρ. 2, εδάφ. γ του Νόµ. 2226/1994 (Α 122), προηγούνται των λοιπών εξ αστυνοµικών προερχοµένων µη πτυχιούχων δοκίµων. 2. Η σειρά αρχαιότητας των εξ ιδιωτών προερχοµένων δευτεροετών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου, καθορίζεται µε βάση την ετήσια επίδοσή τους κατά το προηγούµενο έτος. 3. Η σειρά αρχαιότητας των τριτοετών και τεταρτοετών δοκίµων εξάγεται µε βάση το µέσο όρο των ετήσιων επιδόσεων κατά τα προηγούµενα έτη σπουδών. 4. Η σειρά αποφοιτήσεως των δοκίµων, η οποία αποτελεί και τη µεταξύ τους σειρά αρχαιότητας στην επετηρίδα, καθορίζεται µε βάση τις ετήσιες επιδόσεις τους κατά τα έτη φοιτήσεώς τους στη Σχολή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρο 37 του παρόντος διατάγµατος. 5. Οι τεταρτοετείς δόκιµοι ή αν δεν υπάρχουν τεταρτοετείς οι τριτοετείς, συγκροτούν τη διοικούσα τάξη. Από τη διοικούσα τάξη προέρχονται οι βαθµοφόροι όλων των δοκίµων, κατά σειρά αρχαιότητας, ως εξής: α. Ο πρώτος είναι Αρχηγός των δοκίµων της τάξης του και όλης της Σχολής, βοηθούµενος στα καθήκοντά του από τέσσερις Υπαρχηγούς. Σε κάθε Υπαρχηγό ανατίθεται η εποπτεία µιας τάξης. β. Για κάθε διµοιρία και οµάδα ορίζεται αντίστοιχος αριθµός Υποδιµοιριτών και Οµαδαρχών. Η συγκρότηση των Εκπαιδευτικών Τµηµάτων σε διµοιρίες και οµάδες, η ονοµασία των βαθµοφόρων και η περιβολή των διακριτικών του βαθµού τους καθορίζονται µε διαταγή του ιοικητή της Σχολής. 6. Ο πρώτος, σε αρχαιότητα, δόκιµος κάθε διοικούµενης τάξης είναι ο Αρχηγός αυτής. Ο Αρχηγός φέρει στη στολή του ιδιαίτερο διακριτικό σηµείο. 7. Οι δόκιµοι της διοικούσας τάξης έχουν αυξηµένη ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος και µπορούν να βεβαιώνουν πειθαρχικά παραπτώµατα των δοκίµων των άλλων τάξεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Α ΕΙΕΣ ΟΚΙΜΩΝ Άρθρο 24. Πειθαρχικές ποινές Εκτός από τις ποινές που προβλέπονται από τον οικείο κανονισµό, στους δοκίµους υπαστυνόµους επιβάλλεται και η ποινή της αποβολής από τη Σχολή, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα Άρθρο 26 και 27 του παρόντος. «Επιπλέον, για τα παραπτώµατα που προβλέπεται η ποινή της επίπληξης ή του προστίµου, δύναται αντί αυτής να επιβάλλεται το διοικητικό µέτρο της στέρησης µιας έως τριών εξόδων, κάθε µια των οποίων αρχίζει την ώρα εξόδου και λήγει την αντίστοιχη ώρα της εποµένης ηµέρας». (12) Άρθρο 25. ιακοπή φοίτησης 1.Η διακοπή της φοίτησης των δοκίµων υπαστυνόµων επέρχεται για τις κατωτέρω αιτίες: α. «Λόγω υποβολής αίτησης παραίτησης από την εκπαίδευση, η οποία δεν ανακαλείται. Η αίτηση γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή µε πράξη του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, µε την οποία ο δόκιµος διαγράφεται από τη Σχολή». (13) Ως παραίτηση θεωρείται και η µη παρουσίαση στη Σχολή, όσων επέτυχαν στις εισιτήριες εξετάσεις, µέσα στην οριζόµενη προθεσµία, εκτός αν η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία, γεγονός το οποίο είναι υποχρεωµένος να αποδείξει ο ενδιαφερόµενος. Ως ανώτερη βία, για την περίπτωση αυτή, θεωρείται ιδίως η βαριά ασθένεια ή η έλλειψη συγκοινωνίας, εφόσον η απουσία του για τους λόγους αυτούς δεν υπερβεί τις 15 ηµέρες. Οι παραιτούµενοι επανέρχονται στην προ της εισόδου τους στη Σχολή κατάσταση. β. Λόγω σωµατικής ανικανότητας. 12 Στο τέλος του άρθρου 24 του π.δ. 319/1995 προστίθεται το εδάφιο εντός ως άνω µε το άρθρο 4 του Π..113/2008 (ΦΕΚ Α- 178/ ) 13 Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του π.δ. 319/1995 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 παρ.1 του Π..113/2008 (ΦΕΚ Α- 178/ )

13 13 2. «Σε περίπτωση κατάστασης πολέµου ή γενικής επιστράτευσης ή σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις υπηρεσιακών αναγκών που σχετίζονται µε τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια, δύναται µε απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας να διακόπτεται ή να συντέµνεται η εκπαίδευση, είτε για το σύνολο των εκπαιδευοµένων, είτε για όσους φοιτούν σε ορισµένο ή ορισµένα έτη. Κατά τον ίδιο τρόπο δύναται να αποφασισθεί και η επανάληψη της εκπαίδευσης, στο εξάµηνο που είχε διακοπεί, ενώ διαρκεί η κατάσταση που επέβαλε τη διακοπή ή και µετά τη λήξη αυτής». (14) Με τη διακοπή της εκπαίδευσης οι δόκιµοι εντάσσονται στο Σώµα της Ελληνικής Αστυνοµίας ως ακολούθως: α. Όσοι φοιτούν στο έτος οριστικά ως Υπαστυνόµοι Β θεωρούµενοι απόφοιτοι. β. Όσοι φοιτούν στο Γ έτος προσωρινά ως Ανθυπαστυνόµοι. γ. Όσοι φοιτούν στο Β έτος προσωρινά ως Αρχιφύλακες ή διατηρούν το βαθµό που έφεραν κατά την είσοδό τους στη Σχολή, εφόσον ήταν ανώτερος. δ. Όσοι φοιτούν στο Α έτος και έχουν περατώσει το Α εξάµηνο σπουδών, προσωρινά ως Αστυφύλακες, χωρίς να εκτελούν ανακριτικά καθήκοντα. Αν η διακοπή πραγµατοποιηθεί πριν την περάτωση του Α εξαµήνου χορηγείται µε την ίδια απόφαση ειδική άδεια απουσίας µέχρι την επανάληψη της εκπαίδευσης. Το χρονικό διάστηµα της εν λόγω απουσίας λογίζεται ως εκτός υπηρεσίας χρόνος για όλες τις συνέπειες. 3. (15) «3. όκιµος υπαστυνόµος του οποίου διακόπτεται η φοίτηση ύστερα από γνωµάτευση της Ανωτάτης Υγειονοµικής Επιτροπής, λόγω σωµατικής ανικανότητας που προήλθε από νόσο, πάθηση ή βλάβη που δεν οφείλεται στην Υπηρεσία, µπορεί να µεταταχθεί στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου (άρθρο 44 παρ. 6 ν. 3731/2008, Α 263), κρινόµενος µε βάση τον ειδικό πίνακα νοσηµάτων, παθήσεων και βλαβών του π.δ. 133/2002, εάν προέρχεται εκ του Σώµατος και τον γενικό πίνακα νοσηµάτων, παθήσεων και βλαβών του π.δ. 133/2002, εάν προέρχεται εξ ιδιωτών, χωρίς να δικαιούται να επανέλθει για κανένα λόγο στην ενεργό υπηρεσία και ονοµάζεται: α) υπαρχιφύλακας αν φοιτά στο Α έτος σπουδών, β) αρχιφύλακας αν φοιτά στο Β έτος σπουδών, γ) ανθυπαστυνόµος αν φοιτά στο Γ έτος σπουδών και δ) υπαστυνόµος Β αν φοιτά στο έτος σπουδών. Οι παραπάνω ασκούν ανακριτικά καθήκοντα µε εξαίρεση τους υπαρχιφύλακες και εντάσσονται οι µεν υπαρχιφύλακες, αρχιφύλακες και ανθυπαστυνόµοι τελευταίοι στους πίνακες αρχαιότητας των αντίστοιχων βαθµών κατά τη χρονική στιγµή διακοπής της φοίτησης τους και εξελίσσονται περαιτέρω σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 του ν. 3686/2008 (Α 158), οι δε υπαστυνόµοι Β στο τέλος της αντίστοιχης επετηρίδας του βαθµού τους του έτους ονοµασίας της εκπαιδευτικής τους σειράς και εξελίσσονται περαιτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις των τελούντων σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου αξιωµατικών, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 38 του π.δ. 24/1997 (Α 29). Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός δοκίµου στην ίδια εκπαιδευτική σειρά στην κατάσταση αυτή, εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 23. Οι εκ του Σώµατος προερχόµενοι δόκιµοι υπαστυνόµοι, των οποίων η φοίτηση διακόπτεται για τους παραπάνω λόγους, επανέρχονται στο βαθµό που κατείχαν προ της εισόδου τους στη Σχολή αν αυτός είναι ανώτερος από τους προαναφερόµενους διατηρώντας την αρχαιότητα τους στους αντίστοιχους πίνακες». (16) Άρθρο 26. Λόγοι αποβολής από τη Σχολή Συνέπειες 1. Οι λόγοι που επισύρουν την ποινή της αποβολής των δοκίµων υπαστυνόµων από τη Σχολή Αξιωµατικών είναι οι ακόλουθοι: α. Κατάθεση πλαστών δικαιολογητικών για τη συµµετοχή στον εισιτήριο διαγωνισµό της Σχολής. β. Άρνηση παρακολούθησης της εκπαίδευσης ή αδικαιολόγητη απουσία από την εκπαίδευση πέρα από (5) ηµέρες. γ. Άρνηση συµµετοχής στις εξετάσεις (προφορικές ή έκτακτες γραπτές ασκήσεις ή τακτικές 14 Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του π.δ. 319/1995 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 5 παρ.2 του Π..113/2008 (ΦΕΚ Α- 178/ ) 15 Σύµφωνα µε το άρθρο 20 παρ. 5 του Ν.4058/2012 (ΦΕΚ Α-63): 5. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του π.δ. 319/1995 (Α 174) και της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του π.δ. 352/1995 (Α 187), όπως προστέθηκαν µε το άρθρο 4 του π.δ. 80/2011 (Α 196) εφαρµόζονται και για όσους κατετάγησαν στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνοµίας κατά τα ακαδηµαϊκά έτη έως και » 16 Η παράγραφος 3 του άρθρου 25 του π.δ. 319/1995 (Α 174), όπως προστέθηκε στο άρθρο αυτό µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2011 (Α 196) τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Π..108/2012 (Α-191).

14 14 γραπτές) ή αδικαιολόγητη απουσία απ αυτές έστω και σε ένα µάθηµα. δ. Απόρριψη για δεύτερη φορά στο διάστηµα φοίτησής του στη Σχολή. ε. Καταδίκη για έγκληµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση ζ του Άρθρο 2 του Π.. 4/1995 (Α 1). Η αναστολή εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε, η παραγραφή της καταδικαστικής απόφασης, η αποκατάσταση, η αµνηστεία, η χάρη δεν αίρουν την αποβολή από τη Σχολή. στ. Αµετάκλητη καταδίκη του δοκίµου σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών για οποιοδήποτε εκ δόλου τελούµενο έγκληµα. ζ. Βαθµολογία κάτω του (10) στην επαγγελµατική ικανότητα. η. Αποτυχία στο µάθηµα της Οπλοτεχνικής -Σκοποβολής, σύµφωνα µε την παρ.7 του άρθρου 34. (17) 2.Επίσης οι δόκιµοι Αξιωµατικοί αποβάλλονται απ τη Σχολή για τα εξής παραπτώµατα: α. Για βαριά παραπτώµατα περί την υπηρεσία και την πειθαρχία, που διέπραξαν πριν ή κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη Σχολή και επισύρουν ανώτερη πειθαρχική ποινή. β. Για ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα και αξιοπρέπεια του δοκίµου αξιωµατικού συµπεριφορά. γ. Για συρροή πειθαρχικών παραπτωµάτων, για τα οποία επιβλήθηκαν πειθαρχικές ποινές και τα οποία αποδεικνύουν το αδιόρθωτο της διαγωγής του δοκίµου, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού συµβουλίου. 3. Οι αποβαλλόµενοι από τη Σχολή δόκιµοι δεν επιτρέπεται να εισαχθούν πάλι σ αυτή. Ο δόκιµος που αποβλήθηκε από τη Σχολή επανέρχεται στην προ της εισόδου του κατάσταση, χωρίς να έχει δικαίωµα συµµετοχής εκ νέου σε εισιτήριες εξετάσεις. Εάν πριν από την είσοδο του στη Σχολή ήταν ιδιώτης, επανέρχεται στον ιδιωτικό βίο. Άρθρο 27. ιαδικασία αποβολής από τη Σχολή 1. Η ποινή της αποβολής από τη Σχολή επιβάλλεται από τον αρµόδιο Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας, µετά από γνωµοδότηση του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου, η οποία στηρίζεται σε ένορκη διοικητική εξέταση. Το συµβούλιο συγκαλείται µε διαταγή του Υπαρχηγού, ύστερα από πρόταση του ιοικητή της Σχολής. 2. Αν κάποιο µέλος του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου υπάγεται στις εξαιρέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για την εξαίρεση µελών Ανακριτικού Συµβουλίου, αντικαθίσταται µε διαταγή του ιευθυντή της Αστυνοµικής Ακαδηµίας από άλλον οµοιόβαθµό του. 3. Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο συνέρχεται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται για τα Ανακριτικά Συµβούλια και εκδίδει αιτιολογηµένη γνωµοδότηση, την οποία ο ιοικητής της Σχολής Αξιωµατικών υποβάλλει µε το φάκελο της υπόθεσης στη ιεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης για την έκδοση της απόφασης του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας. 4. Κατά της απόφασης του Υπαρχηγού περί αποβολής επιτρέπεται, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία (10) ηµερών από την κοινοποίηση, προσφυγή του ενδιαφεροµένου ενώπιον του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, ο οποίος αποφασίζει οριστικά. 5. όκιµος προερχόµενος από το Σώµα της Ελληνικής Αστυνοµίας, που αποβάλλεται από τη Σχολή σύµφωνα µε τα παραπάνω, παραπέµπεται και στο Ανακριτικό Συµβούλιο για την επιβολή της ποινής της αργίας ή της απόταξής του από το Σώµα, αν το αρµόδιο για την παραποµπή όργανο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου, κρίνει ότι το παράπτωµα δικαιολογεί τη λήψη και αυτού του µέτρου. 6. «εν απαιτείται διοικητική εξέταση για την αποβολή από τη Σχολή στις περιπτώσεις δ, ε, στ και ζ και η της παρ. 1 του προηγούµενου άρθρου». (18) 7. Η αποβολή από τη Σχολή πραγµατοποιείται, αφού η απόφαση καταστεί τελεσίδικη, µε την παρέλευση άπρακτης της προθεσµίας για άσκηση της προσφυγής στον Αρχηγό ή µε την έκδοση της απόφασης αυτού. Άρθρο 28. Ηθικές αµοιβές 1.Εκτός από τις ηθικές αµοιβές που προβλέπουν οι σχετικές µε το θέµα αυτό διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας, στους δοκίµους υπαστυνόµους που επιτυγχάνουν 17 Το εδάφιο η της παρ.1 του άρθρου 26 τίθεται ως άνω όπως προστέθηκε µε το άρθρο 1 του Π..189/2005 (ΦΕΚ Α- 231) 18 Η παρ.6 του άρθρου 27 τίθεται ως άνω όπως αντικ. µε το άρθρο 2 του Π..189/2005 (ΦΕΚ Α- 231)

15 15 υψηλούς βαθµούς επίδοσης στην εκπαίδευση ή επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιµέλεια και ζήλο στους άλλους τοµείς της σχολικής τους δραστηριότητας, δύναται να απονέµονται από το ιοικητή της Σχολής Αξιωµατικών οι εξής τιµητικές διακρίσεις: α. ιαµνηµόνευση. β. Απονοµή διπλώµατος. γ. Απονοµή εµβλήµατος. δ. Τιµητική άδεια µέχρι 5 ηµέρες. 2. Ο τρόπος απονοµής των διακρίσεων αυτών καθορίζεται µε διαταγή του ιοικητή της Σχολής. Άρθρο 29. Άδειες οκίµων - Ελεύθερη έξοδος 1. Στους δοκίµους χορηγούνται οι εξής άδειες: α. Άδεια εορτών Χριστουγέννων, από τη λήξη των πρωινών µαθηµάτων της 22ης εκεµβρίου µέχρι και την 6η Ιανουαρίου. β. Άδεια εορτών Πάσχα, από τη λήξη των πρωινών µαθηµάτων της Μ. Τετάρτης µέχρι και την Κυριακή του Θωµά. γ. «Άδεια θερινών διακοπών είκοσι (20) ηµερών, στους δόκιµους υπαστυνόµους των Α, Β και Γ τάξεων κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης, εκ περιτροπής, ανάλογα µε τις προτιµήσεις των δοκίµων, σε συνδυασµό και µε τις υπηρεσιακές ανάγκες της Υπηρεσίας που πραγµατοποιούν την εκπαίδευση. Η άδεια αυτή χορηγείται από τους διοικητές των Υπηρεσιών, ύστερα από έγκριση των διευθυντών των Αστυνοµικών ιευθύνσεων ή ιευθύνσεων Αστυνοµίας». (19) δ. Βραχεία άδεια µέχρι 7 ηµερών κατ έτος, συνολικά ή τµηµατικά, σε περιπτώσεις σοβαρής ανάγκης. ε. ιανυκτέρευση ή ολιγόωρη, µέχρι 3 ώρες, άδεια απουσίας από την εκπαίδευση, για την αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης. στ. Τιµητική άδεια µέχρι 5 ηµέρες, σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο. 2. Για τις αναρρωτικές άδειες, τις υποχρεώσεις κατά τη διάνυση της αδείας και την παράταση των διανυοµένων αδειών εφαρµόζονται οι γενικές διατάξεις που διέπουν τα θέµατα αυτά για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας. 3. Ο ιοικητής της Σχολής δύναται να ανακαλεί από την άδεια τον απαιτούµενο αριθµό δοκίµων ή και όλους τους δοκίµους για εκπλήρωση υποχρεώσεων έναντι της Σχολής στις διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις. 4. Με έγκριση του αρµόδιου Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, µετά από πρόταση του ιοικητή της Σχολής, δύναται να χορηγηθεί µέρος ή ολόκληρη η άδεια των περιπτώσεων α, β, γ και δ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου για το εξωτερικό. 5. Στους ονοµαζοµένους Υπαστυνόµους Β χορηγείται 20ήµερη µετασχολική άδεια, η οποία αφαιρείται από την ετήσια κανονική. 6. Η χορήγηση των αδειών εγκρίνεται από το ιοικητή της Σχολής. Τα φύλλα αδείας υπογράφονται από τον προϊστάµενο του Τµήµατος Εσωτερικών Λειτουργιών. 7. Η ελεύθερη έξοδος εκ της Σχολής των δοκίµων υπαστυνόµων καθορίζεται µε διαταγή του ιευθυντή της Αστυνοµικής Ακαδηµίας. 8. Οι δόκιµοι υπαστυνόµοι απαγορεύεται να αποµακρύνονται από την έδρα της Σχολής χωρίς άδεια του ιοικητή αυτής. 9. ιανυκτέρευση και ολιγόωρη άδεια απουσίας, για την αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης, χορηγείται από το ιοικητή του Τµήµατος οκίµων Υπαστυνόµων και το ιοικητή του οικείου Εκπαιδευτικού Τµήµατος, αντίστοιχα. Άρθρο 30. Συµπεριφορά των δοκίµων εντός και εκτός Σχολής 1. Οι δόκιµοι υπαστυνόµοι έχουν την υποχρέωση να σέβονται τους ανωτέρους τους και να απονέµουν προς αυτούς τον οφειλόµενο χαιρετισµό. Χαιρετισµό απονέµουν και στους ιδιώτες καθηγητές της Σχολής. 19 Η περίπτωση γ της παρ. 1 του άρθρου 29 του π.δ. 319/1995 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 του Π..113/2008 (ΦΕΚ Α- 178/ )

16 16 2. Στο χώρο της Σχολής, εφόσον οι δόκιµοι είναι ασκεπείς, ο χαιρετισµός απονέµεται µε τη στροφή του µετώπου προς τα πρόσωπα της προηγούµενης παραγράφου και τη λήψη της στάσης της προσοχής µε τρόπο ζωηρό και κόσµιο. 3. Οι δόκιµοι υπαστυνόµοι, παρουσιαζόµενοι σε ανωτέρους τους, έχουν υποχρέωση να λαµβάνουν κατά τρόπο ζωηρό και κόσµιο τη στάση προσοχής και στη συνέχεια αφού αναφέρουν την ιδιότητά τους και το ονοµατεπώνυµό τους, εκθέτουν το αίτηµά τους. 4.Στους δοκίµους υπαστυνόµους δεν επιτρέπεται: α. Να κάθονται κατά τα διαλείµµατα στα προαύλια, στους χορτοτάπητες ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο της Σχολής, εκτός από αυτούς που έχουν διαµορφωθεί για το σκοπό αυτό. β. Να αναγιγνώσκουν στα διδακτήρια, στους θαλάµους, στο εστιατόριο καθώς και στους άλλους χώρους άσκησης και εκπαίδευσης βιβλία, εφηµερίδες, περιοδικά ή άλλα έντυπα, τα οποία δεν σχετίζονται προς τα διδασκόµενα µαθήµατα. γ. Να διατηρούν στα διδακτήρια, θαλάµους ή άλλους χώρους, είδη ή αντικείµενα, εκτός αυτών που καθορίζονται από τις κανονιστικές διατάξεις και τις διαταγές της Υπηρεσίας. δ. Να εισάγουν, κατέχουν και λειτουργούν για ψυχαγωγία, σε οποιοδήποτε χώρο της Σχολής ραδιόφωνα, µαγνητόφωνα ή άλλα παρεµφερή είδη. ε. Να χρησιµοποιούν κινητό τηλέφωνο στα διδακτήρια, στους θαλάµους, στο εστιατόριο καθώς και στους άλλους χώρους άσκησης και εκπαίδευσης. στ. Να θορυβούν µε οποιονδήποτε τρόπο στους διαδρόµους ή στο προαύλιο, προς αποφυγή διαταράξεως της ησυχίας και εργασίας των απασχολουµένων στα γραφεία, αλλά και της διδασκαλίας. ζ. Να καπνίζουν µέσα στα διδακτήρια, αίθουσα ψυχαγωγίας, κουρείο, θαλάµους, πρατήριο τροφίµων στους διαδρόµους των γραφείων, στα γραφεία, στο αλσύλιο της Σχολής και λοιπούς κλειστούς χώρους. Άρθρο 31. Καθηµερινές και εβδοµαδιαίες επιθεωρήσεις. 1.Οι δόκιµοι υπαστυνόµοι έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: α. Εγείρονται µε το πρωινό εγερτήριο και ασχολούνται µε την τακτοποίηση των ατοµικών τους ειδών στο θάλαµο και την ατοµική τους καθαριότητα. β. Μεταβαίνουν για την πρωινή άσκηση και στη συνέχεια στο εστιατόριο για την λήψη πρωινού. γ. Μετά τη λήψη του πρωινού ασχολούνται µε την καθαριότητα του ατοµικού τους οπλισµού και την προετοιµασία τους για την πρωινή επιθεώρηση. δ. Μετά την επιθεώρηση εξέρχονται των θαλάµων στο προαύλιο της Σχολής αναµένοντες την πρωινή γενική πρόσκληση της Σχολής και έπαρση της Σηµαίας. ε. Κατά το απογευµατινό εγερτήριο επιµελούνται της ατοµικής τους καθαριότητας και της διευθέτησης των κλινών τους. 2. Μια φορά την εβδοµάδα ενεργείται γενική επιθεώρηση, κατά την οποία οι δόκιµοι επιδίδονται στην καθαριότητα και διευθέτηση των δηµοσίων και ατοµικών τους ειδών. Η καθαριότητα των ειδών κλινοστρωµνής, του οπλισµού και των λοιπών ειδών πραγµατοποιείται στους καθορισµένους χώρους της Σχολής. 3. Οι πρωτοετείς, δευτεροετείς και τριτοετείς δόκιµοι επιθεωρούνται από τους Οµαδάρχες, Υποδιµοιρίτες, ιµοιρίτες, ιοικητές Εκπαιδευτικών Τµηµάτων και το ιοικητή του Τµήµατος οκίµων Υπαστυνόµων. Οι τεταρτοετείς επιθεωρούνται από τους ιµοιρίτες, ιοικητή Εκπαιδευτικού Τµήµατος και το ιοικητή του Τµήµατος οκίµων Υπαστυνόµων. Άρθρο 32. Εκκλησιασµός δοκίµων υπαστυνόµων 1.Κατά τις Κυριακές, που τελείται θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Σχολής, καθώς επίσης και κατά τις Ιερές Ακολουθίες των Χαιρετισµών και της Μ. Εβδοµάδας, την εορτή του Προστάτη του Σώµατος και τις επίσηµες αργίες, ορίζεται από το ιοικητή του Τµήµατος οκίµων Υπαστυνόµων αντιπροσωπεία δοκίµων υπαστυνόµων. 2.Κατά τον εκκλησιασµό οι δόκιµοι φέρουν την επίσηµη στολή εξόδου.

17 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 33. ιάρκεια Εκπαίδευσης 1. «Η φοίτηση των δοκίµων Υπαστυνόµων στη Σχολή διαρκεί οκτώ (8) εξάµηνα και χωρίζεται σε τέσσερα (4) εκπαιδευτικά έτη. Οι προερχόµενοι από το Σώµα της Ελληνικής Αστυνοµίας εγγράφονται στο Β έτος (Γ εξάµηνο). 2. Το εκπαιδευτικό έτος διαρκεί από την 1η Σεπτεµβρίου µέχρι την 31η Αυγούστου του επόµενου έτους και διαιρείται σε δύο αυτοτελή εξάµηνα. Το πρώτο εξάµηνο αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου και λήγει την 15η Φεβρουαρίου. Το δεύτερο εξάµηνο αρχίζει την 16η Φεβρουαρίου και λήγει την 31η Αυγούστου. 3. Οι δόκιµοι υπαστυνόµοι των Α, Β και Γ τάξεων κατά το χρονικό διάστηµα από 20 Ιουνίου έως την 30η Σεπτεµβρίου, µε εξαίρεση την 20ήµερη άδεια θερινών διακοπών, υφίστανται πρακτική εκπαίδευση σε αντικείµενα αστυνοµικού ενδιαφέροντος σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας. Ειδικά οι δόκιµοι της Γ τάξεως µετά τη λήξη της άδειας των θερινών διακοπών µπορεί να παρακολουθούν ειδικό πρόγραµµα εκπαίδευσης στις σχολές και στα κέντρα εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάµεων, που καθορίζονται στην προβλεπόµενη από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 2800/2000, απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και ηµόσιας Τάξης. Οι δόκιµοι πριν την έναρξη της εκπαίδευσης υποβάλλονται σε υγειονοµικές εξετάσεις, προκειµένου να κριθεί η ικανότητα συµµετοχής τους σ αυτή. Η διάρκεια του προγράµµατος εκπαίδευσης καθορίζεται µε το γενικό πρόγραµµα εκπαίδευσης. 4. Οι πρωτοετείς δόκιµοι µε την παρουσίασή τους στη Σχολή υποβάλλονται στην προβλεπόµενη βασική στρατιωτική εκπαίδευση, µε µέριµνα της Σχολής. Η εκπαίδευση αυτή πραγµατοποιείται στις εγκαταστάσεις της Σχολής ή στις Σχολές και στα Κέντρα Εκπαίδευσης των Ενόπλων υνάµεων ή σε άλλους κατάλληλους χώρους. 5. Για την τοποθέτηση των δόκιµων υπαστυνόµων στις αστυνοµικές Υπηρεσίες, στις οποίες θα πραγµατοποιηθεί η πρακτική εκπαίδευση, λαµβάνεται υπόψη η σειρά προτίµησης των Υπηρεσιών και ο βαθµός επίδοσης του Α εξαµήνου του αντίστοιχου έτους». (20) Άρθρο 34. ιδασκόµενα µαθήµατα 1. «Στους δοκίµους διδάσκονται κατ έτος σπουδών τα εξής µαθήµατα: Α ΕΤΟΣ Α Μαθήµατα µε βαθµό: 1. Αστυνοµικό ίκαιο. 2. Ουσιαστικό Ποινικό ίκαιο. 3. ικονοµικό Ποινικό ίκαιο. 4. Εισαγωγή στην Επιστήµη του ικαίου. 5. Εγκληµατολογία. 6. Συνταγµατικό ίκαιο Ανθρώπινα ικαιώµατα. 7. Αστυνοµία Γενικής Αστυνόµευσης Ειδικοί Ποινικοί Νόµοι. 8. Αστυνοµία Τροχαίας. 9. Οπλοτεχνική Σκοποβολή. 10. Αυτοάµυνα Αυτοπροστασία. Β Ενισχυτικά Μαθήµατα χωρίς βαθµό: 1. Σωµατική Αγωγή Αθλητισµός. 2. Κοινωνική και επαγγελµατική αγωγή εοντολογία ηµόσιες Σχέσεις Ο ρόλος των Σωµάτων Ασφαλείας. 3. Πρώτες Βοήθειες Υγιεινή Προσωπικού. 4. Τεχνολογία Αστυνοµικών Εφαρµογών. 5. Μηχανολογία Οδήγηση οχηµάτων. 20 Το άρθρο 33 του π.δ. 319/1995, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του π.δ. 139/2006 (Α - 155), τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 του Π..113/2008 (ΦΕΚ Α- 178/ )

18 18 6. Ασκήσεις πυκνής τάξης. 7. Ασκήσεις προσοµοίωσης. Β ΕΤΟΣ Α Μαθήµατα µε βαθµό: 1. Αστυνοµικό ίκαιο. 2. Ουσιαστικό Ποινικό ίκαιο. 3. ικονοµικό Ποινικό ίκαιο. 4. Αστικό ίκαιο (Γενικές Αρχές). 5. «Ελληνική Γλώσσα Λογοτεχνία». (21) 6. Κοινωνιολογία. 7. Αστυνοµία ηµόσιας Ασφάλειας. 8. Οπλοτεχνική Σκοποβολή. 9. Αυτοάµυνα Αυτοπροστασία. 10. Πληροφορική. 11. Ξένη Γλώσσα (Αγγλική Γαλλική). Β Ενισχυτικά Μαθήµατα χωρίς βαθµό: 1. Σωµατική Αγωγή Αθλητισµός. 2. Συναθροίσεις Συγκεντρώσεις Αστυνοµικές Επιχειρήσεις. 3. Ασκήσεις πυκνής τάξης. 4. Ασκήσεις προσοµοίωσης. Γ ΕΤΟΣ Α Μαθήµατα µε βαθµό: 1. Ουσιαστικό Ποινικό ίκαιο. 2. ικονοµικό Ποινικό ίκαιο. 3. ιοικητικό ίκαιο. 4. Αστικό ίκαιο (Ενοχικό - Οικογενειακό). 5. Ψυχολογία. 6. ηµόσιο ιεθνές ίκαιο και Ανθρωπιστικό ίκαιο. 7. Επιστηµονική Αστυνοµία Ανακριτική. 8. Πρακτικές ιαχείρισης Αστυνοµικών Θεµάτων. Επιχειρησιακός σχεδιασµός. 9. Οπλοτεχνική Σκοποβολή. 10. Αυτοάµυνα Αυτοπροστασία. 11. Πληροφορική. 12. Ξένη Γλώσσα (Αγγλική Γαλλική). Β Ενισχυτικά Μαθήµατα χωρίς βαθµό: 1. Σωµατική Αγωγή Αθλητισµός. 2. Εµπορικό ίκαιο. 3. Αστυνοµία Κρατικής Ασφάλειας. 4. Θέµατα ηµοσίου Κατηγόρου. 5. Ασκήσεις προσοµοίωσης. 6. Ασκήσεις πυκνής τάξης. ΕΤΟΣ Α Μαθήµατα µε βαθµό: 1. Ουσιαστικό Ποινικό ίκαιο. 2. ικονοµικό Ποινικό ίκαιο. 3. Αστικό ίκαιο (Εµπράγµατο Κληρονοµικό). 4. Εµπειρική Εγκληµατολογία Κοινωνικός έλεγχος του εγκλήµατος. 5. Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ίκαιο. 6. Ιατροδικαστική. 7. Πολιτική ικονοµία. 8. Πρακτική εφαρµογή ποινικών υποθέσεων. 9. Οπλοτεχνική Σκοποβολή. 21 Στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 του π.δ.319/1995, όπως αυτή αντικαταστάθηκε τελικώς µε το άρθρο 8 του π.δ.113/2008, στα µαθήµατα µε βαθµό του Β έτους, οι περιπτώσεις 5, 6, 7, 8, 9 και 10 αναριθµούνται, αντίστοιχα, σε 6, 7, 8, 9, 10 και 11 και προστίθεται περίπτωση 5 ως ανωτέρω µε το άρθρο 1 παρ.2 του Π..84/2010 (ΦΕΚ Α-149).

19 Αυτοάµυνα Αυτοπροστασία. 11. Πληροφορική. 12. Εισαγωγή στη ιοικητική Επιστήµη Αστυνοµικό Μάνατζµεντ. 13. Ξένη Γλώσσα (Αγγλική Γαλλική). Β Ενισχυτικά Μαθήµατα χωρίς βαθµό: 1. Σωµατική Αγωγή Αθλητισµός. 2. Εργατικό ίκαιο. 3. Σύνταξη υπηρεσιακών εγγράφων. 4. Ασκήσεις προσοµοίωσης. 5. Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.). 6. Ασκήσεις πυκνής τάξης». (22) 2.Οι δόκιµοι υποχρεούνται να παρακολουθούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, µια ξένη γλώσσα. Για την αποτελεσµατικότερη διδασκαλία της ξένης γλώσσας οι δόκιµοι εντάσσονται σε ξεχωριστή κατά γλώσσα και επίπεδο γνώσεων οµάδα, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, σύµφωνα µε την προτίµησή τους και µε βάση υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλουν κατά την είσοδό τους στη Σχολή, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός της οµάδας ανέρχεται σε δέκα πέντε τουλάχιστον δοκίµους. Σε αντίθετη περίπτωση όλοι οι δόκιµοι παρακολουθούν τη γλώσσα που συγκεντρώνει τις περισσότερες προτιµήσεις. Για την ένταξη σε οµάδες επιπέδου γνώσης της ξένης γλώσσας λαµβάνεται υπόψη η προτίµηση του δοκίµου, οι τυχόν κατεχόµενοι τίτλοι σπουδών της ξένης γλώσσας και τέλος η εκτίµηση και κρίση του καθηγητή. Αλλαγή στην παρακολούθηση της γλώσσας ή της οµάδας κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Σχολή δεν επιτρέπεται. Κατ εξαίρεση, αλλαγή σε οµάδα διαφόρου επιπέδου γνώσεων της ίδιας γλώσσας δύναται να προτείνει µέχρι το τέλος του πρώτου εξαµήνου µόνο ο καθηγητής, εκτιµώντας τις δυνατότητες του δοκίµου σε σχέση µε τις δυνατότητες των άλλων δοκίµων της ιδίας οµάδας. Επί της προτάσεως αυτής αποφασίζει οριστικά ο ιοικητής της Σχολής Αξιωµατικών. 3. «Στους δοκίµους και των τεσσάρων τάξεων δύναται να αναπτύσσονται, υπό µορφή διαλέξεων, θέµατα γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος, που διευρύνουν την εγκυκλοπαιδική τους µόρφωση, όπως θέµατα ιστορίας της Αστυνοµίας στην Ελλάδα, στρατιωτικής δικαιοσύνης, αγωγής του ελληνικού λόγου, τεχνικής επικοινωνίας µε µέσα µαζικής επικοινωνίας, πολιτικής ιστορίας νεότερης Ελλάδος, πολιτικής οικονοµίας, σύγχρονης διεθνούς πολιτικής, κοινωνιολογίας, σωφρονιστικής, διπλωµατικής ιστορίας, χηµείας τροφίµων, τοπογραφίας σχεδιογραφίας, καθώς και άλλα επίκαιρα θέµατα ενώ πραγµατοποιούνται και αθλητικές δραστηριότητες. Επίσης, δύναται να προγραµµατίζονται επισκέψεις και εκδροµές σε χώρους υπηρεσιακού, αρχαιολογικού, επιστηµονικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος». (23) 4.Οι τεταρτοετείς δόκιµοι υπαστυνόµοι συγγράφουν ατοµική πτυχιακή εργασία σε θέµατα που περιλαµβάνονται στα διδαχθέντα στη Σχολή αντικείµενα ή σε θέµατα ευρύτερου αστυνοµικού ενδιαφέροντος. Προς το σκοπό τούτο το Τµήµα Σπουδών, συνεργαζόµενο και µε το διδακτικό προσωπικό της Σχολής, όπου τούτο είναι αναγκαίο, καταρτίζει έγκαιρα και υποβάλει στο ιοικητή της Σχολής προς έγκριση πίνακα θεµάτων, όχι ολιγοτέρων του 1/10 του αριθµού των δοκίµων. Κατόπιν τούτο γνωστοποιεί τον πίνακα στους δοκίµους εντός του Σεπτεµβρίου και τους καλεί να δηλώσουν το θέµα της προτίµησής τους. Αν ένα θέµα δηλωθεί από αριθµό δοκίµων µεγαλύτερο του πηλίκου της διαιρέσεως του αριθµού των δοκίµων δια του αριθµού των θεµάτων, στρογγυλοποιηµένου προς τα άνω σε περίπτωση δεκαδικού, τότε γίνεται κλήρωση για να καθορισθεί ποιοι δόκιµοι θα αναπτύξουν το εν λόγω θέµα και ποιοι θα αναλάβουν την ανάπτυξη ενός από τα λοιπά θέµατα, για τα οποία δε συµπληρώθηκε ο ανώτατος αριθµός δηλώσεων προτίµησης. Οι εργασίες, αποτελούµενες από σελίδες, παραδίδονται εις 4πλούν, ενυπόγραφες και µε απόδειξη στο Τµήµα Σπουδών µέχρι τέλους Μαρτίου. Για την αξιολόγησή τους η Σχολή: α. Καταρτίζει έγκαιρα τον αναγκαίο αριθµό τριµελών επιτροπών, κατά προτίµηση από ήδη διορισµένο σε αυτή ή άλλη Σχολή της Αστυνοµικής Ακαδηµίας διδακτικό προσωπικό του οποίου το αντικείµενο διδασκαλίας προσιδιάζει περισσότερο προς ένα έκαστο των δοθέντων 22 Η παράγραφος 1 του άρθρου 34 του π.δ.319/1995, όπως τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 1 του π.δ. 171/2005 (Α - 222), 3 του π.δ. 189/2005 (Α - 231), 1 του π.δ. 139/2006 (Α - 155) και 1 του π.δ.81/2007 (Α - 96), τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8 του Π..113/2008 (ΦΕΚ Α- 178/ ) 23 Η παρ. 3 του άρθρου 34 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 3 του Π..81/2007 (ΦΕΚ Α- 96)

20 20 προς ανάπτυξη θεµάτων. β. Εκδίδει πρόγραµµα παρουσιάσεως των δοκίµων ενώπιον της αρµόδιας για την αξιολόγηση της εργασίας τους επιτροπής, για την υποστήριξη αυτής. γ. Παραδίδει στο κάθε µέλος των επιτροπών αυτών από ένα αντίτυπο των υπό αξιολόγηση εργασιών, για προµελέτη. Σε περίπτωση αµφισβητήσεως της αρµοδιότητας µιας επιτροπής για τη βαθµολόγηση συγκεκριµένης εργασίας αποφαίνεται το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο της Σχολής. Η βαθµολόγηση των εργασιών γίνεται αµέσως µετά την εξέταση του κάθε δοκίµου, µε βάση τη βαθµολογική κλίµακα µηδέν µέχρι είκοσι (0-20). Η βαθµολογία εκάστου µέλους της επιτροπής τίθεται ολογράφως και αριθµητικώς στο πρώτο από τα τέσσερα αντίτυπα που παρέδωσε στο Τµήµα Σπουδών ο κάθε δόκιµος, µε σειρά καθηγητής µέλος πρόεδρος. Ο κάθε βαθµολογητής µονογράφει τη βαθµολογία του. Η βαθµολογία ενός εκάστου των λοιπών µελών της επιτροπής δεν µπορεί να είναι µικρότερη ή µεγαλύτερη κατά δύο µονάδες από τη βαθµολογία του καθηγητή. Ο µέσος όρος των τριών βαθµολογιών αποτελεί τη βαθµολογία της εργασίας. Η παράδοση των εργασιών βαθµολογηµένων στο Τµήµα Σπουδών της Σχολής και η ανακοίνωση της Βαθµολογίας στους δοκίµους γίνεται, σε κάθε περίπτωση, πριν την έναρξη των τακτικών γραπτών εξετάσεων του Β εξαµήνου. Η βαθµολογία της εργασίας συνυπολογίζεται ως βαθµολογία ιδιαιτέρου µαθήµατος για τον προσδιορισµό της επίδοσης του Β εξαµήνου των δοκίµων του έτους. 5. «Με το γενικό πρόγραµµα εκπαίδευσης, το οποίο καταρτίζεται από το ιευθυντή της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, καθορίζονται η διδακτέα ύλη κάθε µαθήµατος και ο χρόνος διδασκαλίας για κάθε εξάµηνο. Τα ωρολόγια προγράµµατα καταρτίζονται από τη Σχολή». (24) «Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης οι δόκιµοι υπαστυνόµοι επιτρέπεται να φέρουν οπλισµό καθώς και τα λοιπά δηµόσια είδη που προβλέπονται για τους αστυνοµικούς, τα οποία παραλαµβάνουν από τον Αξιωµατικό Υπηρεσίας µε την έναρξη του ωραρίου τους και τα παραδίδουν µε τη λήξη του». (25) 6. «Οι δόκιµοι και των τεσσάρων τάξεων διδάσκονται, θεωρητικά και πρακτικά, το µάθηµα «Οπλοτεχνική-Σκοποβολή», του οποίου η διδακτέα ύλη και ο χρόνος διδασκαλίας καθορίζονται στο αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης της Σχολής. 7. Στο τέλος του δεύτερου εξαµήνου εκάστου έτους σπουδών οι δόκιµοι υποβάλλονται σε γραπτή και πρακτική εξέταση στην Οπλοτεχνική-Σκοποβολή από τον καθηγητή του µαθήµατος. Κάθε εξέταση βαθµολογείται ξεχωριστά µε ακέραιους αριθµούς από Η πρακτική εξέταση περιλαµβάνει ιδίως τη λύση, αρµολόγηση και λειτουργία των όπλων καθώς και την εξάσκηση στη σκοποβολή και τον τρόπο χειρισµού των όπλων. Στην πρακτική εξέταση δύναται να γίνεται χρήση και ειδικού εξοπλισµού (προσοµοιωτή). Ο µέσος όρος των βαθµών στη γραπτή και πρακτική εξέταση αποτελεί το βαθµό επίδοσης στο µάθηµα της Οπλοτεχνικής-Σκοποβολής. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι λαµβάνουν ως βαθµό τη βάση 10 και άνω, ενώ οι λοιποί θεωρούνται αποτυχόντες. Οι αποτυχόντες µπορούν να ζητήσουν την επανεξέτασή τους, µε προσφυγή που υποβάλλεται µέσα σε 3 ηµέρες από την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων. Η προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής καθώς και η άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις συνέπειες της αποτυχίας µέχρι την έκδοση απόφασης επί της προσφυγής. Η επανεξέταση διενεργείται από ειδική επιτροπή στην οποία µετέχουν ο ιοικητής της Σχολής Αξιωµατικών, ως Πρόεδρος, ένας αξιωµατικός καθηγητής του µαθήµατος και ένας αξιωµατικός ψυχολόγος. Σε περίπτωση που κατά την επανεξέταση ο δόκιµος κριθεί και πάλι ως αποτυχών αποβάλλεται από τη Σχολή, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ.1 περίπτ.η». (26) Άρθρο 34 Α 1. Για την αποτελεσµατικότερη διδασκαλία του µαθήµατος της Πληροφορικής οι δόκιµοι εντάσσονται σε ξεχωριστή κατά επίπεδο γνώσεων οµάδα (αρχαρίων-προχωρηµένων). Για την ένταξη σε οµάδες επιπέδου γνώσης πληροφορικής λαµβάνεται υπόψη η προτίµηση που δοκίµου, 24 Η παρ. 5 του άρθρου 34 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 4 του Π..81/2007 (ΦΕΚ Α- 96) 25 Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του π.δ. 319/1995 (Α 174), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 του π.δ. 113/2008 (Α 178), προστέθηκε το εντός εδάφιο ως άνω µε το άρθρο 5 του Π..99/2009 (ΦΕΚ Α- 125) 26 Οι παρ. 6 και 7 του άρθρου 34 τίθενται ως άνω όπως προστέθηκαν µε το άρθρο 3 παρ.3 του Π..189/2005 (ΦΕΚ Α- 231)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996. Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996. Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Ενηµερώθηκε :19.01.2011 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996 (ΦΕΚ Α'- 251/25.10-01.11.1996) Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο Π..380/1996 έχουν τεθεί σχόλια και έχουν ενσωµατωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 352/1995. Οργανισµός Σχολής Αστυφυλάκων.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 352/1995. Οργανισµός Σχολής Αστυφυλάκων. Ενηµερώθηκε :15.09.2011 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 352/1995 (ΦΕΚ Α -187/31.08-08.09.1995) Οργανισµός Σχολής Αστυφυλάκων. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο Π..352/1995 έχουν τεθεί σχόλια και έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. ΓENIKA

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. ΓENIKA ΑΝΑΡΤHΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6747 8 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 108 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 64. Καθιέρωση της 21ης Ιουνίου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ /2008 (ΦΕΚ Α - 158/ )

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ /2008 (ΦΕΚ Α - 158/ ) 1 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3686 /2008 (ΦΕΚ Α - 158/1-8-2008) Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιητικές διατάξεις του :Ν.3938/2011, N.4033/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 123/1987 -ΦΕΚ 68 Α'/20-5-1987 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8,

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 Στην ΑΘΉΝΑ ΣΉΜΕΡΑ ΤΗΝ 10.04.2002 ΣΤΑ Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ Α.Ε (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ ενός του κ.στ. ΝΕΖΗ ιευθύνοντος Συµβούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 190/1996. Οργανισµός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Ελληνικής Αστυνοµίας και συναφή θέµατα.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 190/1996. Οργανισµός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Ελληνικής Αστυνοµίας και συναφή θέµατα. Ενηµερώθηκε :18/12/2012 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 190/1996 (ΦΕΚ Α - 153/09.07.1996) Οργανισµός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Ελληνικής Αστυνοµίας και συναφή θέµατα. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο Π..190/1996

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο 09-09-16 Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο Έγγραφο µε αναλυτικές πληροφορίες για τις αλλαγές στο Γυµνάσιο απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων προς τις ιευθύνσεις Εκπαίδευσης ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 160 (ΦΕΚ Α 220/ ) Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 160 (ΦΕΚ Α 220/ ) Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 160 (ΦΕΚ Α 220/03.11.2008) Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. ***ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν Π ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 5,6 ΚΑΙ 7 ΚΑΙ 22 ΕΩΣ ΚΑΙ 28,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/ ) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/ ) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/3.12.2001) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 10 και 53

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π..123/87 (ΦΕΚ 68 Α'/ ) : Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

Π..123/87 (ΦΕΚ 68 Α'/ ) : Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Π..123/87 (ΦΕΚ 68 Α'/20-5-87) : Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8, της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6915/29-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2011 Κανονισµός ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 1 Επιµέλεια: Χρήστος Ζηλίδης, ιοικητής 3ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH. ΦΕΚ /10/2002 τ Β' Αριθ. Φ /324/105657/Δ1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝTH ΦΕΚ 1340 16/10/2002 τ Β' Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.10050/οικ. 20496/4067 (1) Ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΤΑΠ ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ στους αντίστοιχους τομείς ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο Δ1 Διάρθρωση των Σπουδών 1. Οι σπουδές του Ιδρύματος αποτελούνται από τον πρώτο κύκλο σπουδών (προπτυχιακές σπουδές), τον δεύτερο κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01)

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) [Με μαύρο και Bold, φαίνονται οι διατάξεις που τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 6 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν. 2800/2000 Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-30, 39]...3 [2]

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) Ι. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα προσόντα του γιατρού εργασίας καθορίζονται από το άρθ. 16 του Ν. 3850/2010. Ο ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ) Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 2016 Μορφοποίηση: Απόστολος Γατής, MΕd ΠΕ07 Σελ. 02 Σχολικό και διδακτικό έτος 1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 51568 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 178 26 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 113. Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προ σωπικού.... 1 114.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 1 «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Παραπεμπτική ονομάζεται η εξέταση στην οποία υποβάλλονται οι μαθητές, οι οποίοι κατά την εξαγωγή του ετήσιου τελικού αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.: 3064 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/29-09-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων http://www.gdimitrakopoulos.gr ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ιδιωτικών Σχολείων, Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Θέματα Ιδιωτικών Σχολείων, Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών -Άρθρο 40 Θέματα Ιδιωτικών Σχολείων, Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών 1. Στα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαγορεύεται η χορήγηση άδειας φροντιστηρίου και άδειας

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α )

Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α ) Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α ) Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Φοίτηση μαθητών Απουσίες

Φοίτηση μαθητών Απουσίες Φοίτηση μαθητών Απουσίες 1. Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών εξαρτάται από την τακτική τους φοίτηση στο σχολείο και από την επίδοσή τους κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 2. Η τακτική φοίτηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1. Εξεταζόμενοι με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα πανελλήνια εξεταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τάξης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 68 20 Μαΐου 1987 Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ακολουθεί ο Κανονισμός Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Καλαμαριά 16/01/2017 Αρ.πρωτ. 42 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Εξέταση µαθητών µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 30 Δεκεμβρίου 2009 Αριθμ. Φ.253/155439/Β6 (1) Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr Εκπαιδευτικές άδειες µε ή χωρίς αποδοχές χορηγήσεις και ανανεώσεις Όροι, δικαιολογητικά, χρονική διάρκεια, πρόσθετες αποδοχές Νοέμβρης 2008 Εκπαιιδευτιικές άδειιες µε ή χωρίίς αποδοχές (χορηγήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων Η Συντάξας Πουλερέ Σοφία 1 Τεχνική Περιγραφή Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάθεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ. Προοίµιο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ»

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Άρθρο 1 Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης 1. α. Ενεργοί Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεύθυνση: Αλκμάνος 10, Αθήνα, ΤΚ 11528, Mail address: 10 Alkmanos str, Athens 11528, τηλ.: 2107247056, φαξ:2107247556 tel.: +30 2107247056 fax 210 7247556 e-mail: info@jneurology.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα