ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ Α.Ε.» 1 Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEDEXPO ΜΕΝΤΕΞΠΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MEDEXPO A.E.» Προσκλήσεις Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετό χων της Άνωνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΝΤΕ ΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «PENTECON S.A.»... 3 Πρόσκληση σε έκτακτη Γενικη Συνέλευση των μετό χων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΝΤΕ ΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «PENTECON S.A.» Aνακοινώσεις την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»... 5 ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» την επωνυμία «W REAL INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΩΝ» και δ.τ. «W REAL ESTATE S.A.» την επωνυμία «ΕΛΘΩΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Εταιρει ών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΓΚΡΙΝΟΞ Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική Τουρι στική και Τεχνική Εταιρεία» και δ.τ. «MAGRINOX» νυμία «ΥΓΕΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ» και δ.τ. «ΥΓΕΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ» την επωνυμία «DIGIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟ ΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗ ΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «DIGIO S.A.» την επωνυμία «DIGIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟ ΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗ ΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «DIGIO S.A.» την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «Κ.Ε.Μ.Μ. Α.Ε.» ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NORDIC TRADING AGENCIES ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ» και δ.τ. «NORDIC TRADING AGENCIES S.A.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROXIMITY Ζ.Ζ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» και δ.τ. «Ζ Ζ DOT» την επωνυμία «ΕΛΒΙΓΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕ ΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΕΛΒΙΓΕ Α.Ε.» την επωνυμία «Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΜΗΤΕΡΑ ΓΗ Α.Ε.» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Λύση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «A.M.Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώ ου 70739/01/Β/11/62 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυ μία «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ Α.Ε.» καθώς επίσης και η με αριθμ. απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωτέρω Εταιρείας όπως αυτό κα ταρτίσθηκε με την αριθμ πράξη του/της συμβολαιογράφου ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΑΡΗ ΤΣΟ ΛΑΚΟΥ, ΑΘΗΝΑ με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει: Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: Επωνυμία: «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ Α.Ε.». Έδρα: Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Σκοπός: Α. Σκοπός της εταιρείας είναι η βιομηχανική παραγω γή και εμπορία Καινοτομικών Εφαρμογών Αειφορίας και Συστημάτων Διαχείρισης τους στην Ελλάδα και το εξω τερικό. Συγκεκριμένα στη δραστηριότητα αυτή περιλαμ βάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 1) Η βιομηχανική παραγωγή, κατασκευή, επισκευή, συ μπαραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, συντήρηση και ποιοτικός έλεγχος ενεργειακών συστημάτων, μηχανημά των, εξαρτημάτων, συσκευών, ανταλλακτικών, και λοιπών μερών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 2) Η εμπορία και διανομή ενεργειακών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είτε απευθείας, είτε μέσω ορ γάνωσης δικτύων διανομής μεταπωλητών ή συνεργατών, είτε εξ αποστάσεως. 3) Η εγκατάσταση και συντήρηση μηχανών, συσκευών και συστημάτων που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 4) Η ανάπτυξη καινοτομικών ενεργειακών προϊόντων και συστημάτων. 5) Η έρευνα και τεχνολογία στον τομέα της ενέργειας και ειδικώς η έρευνα για την ανάπτυξη νέων καινοτομι κών ενεργειακών προϊόντων και συστημάτων ενεργειακής αναβάθμισης υποδομών. 6) Η εγκατάσταση, διαχείριση και εκμετάλλευση δια δικτυακής υποδομής για την παροχή και διανομή υπη ρεσιών και προϊόντων που εντάσσονται στους σκοπούς της εταιρείας. 7) Η εκπόνηση Κανονισμών, Οδηγών και Εκπαιδευτικού Περιεχομένου που προορίζεται για την πιστοποίηση ενερ γειακής επάρκειας υποδομών σχετικών προς τα προϊόντα της εταιρείας. 8) Η εκπαίδευση προσωπικού και η πιστοποίηση δε ξιοτήτων στην παραγωγή, επισκευή και συντήρηση των προϊόντων της εταιρείας. 9) Η πιστοποίηση συστημάτων ως προς τη συμβατότητα των κατασκευαστικών, ποιοτικών και λειτουργικών χαρα κτηριστικών τους με τα προϊόντα της εταιρείας. 10) Η ανάπτυξη τεχνικών μεθόδων και κατασκευή μέσων αναζωογόνησης, ανάκτησης ή ανακύκλωσης ενεργειακών αποβλήτων. 11) Η συμμετοχή εξαγορά οιασδήποτε επιχείρησης, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, η αγορά και πώληση KNOW HOW, η συνεργασία οιασδήποτε μορφής τεχνι κών τεχνολογικών πληροφοριών που αφορούν ανάπτυξη Ανανεώσιμων Συμβατικών μορφών ενέργειας και μηχα νημάτων συσκευών δοκιμών. 12) Η ανάθεση σε τρίτους για λογαριασμό της όλων των ανωτέρω. Β. Για την επίτευξη του εταιρικού της σκοπού, η Εται ρεία μπορεί: (α) να αγοράζει, μισθώνει, εκμισθώνει, υπεκμισθώνει και χρησιμοποιεί κάθε είδους ακίνητα, και να αξιοποιεί την περιουσία της και τους πόρους της, (β) να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε εταιρείες με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, (γ) να ιδρύει ή εξαγοράζει εταιρείες κάθε εταιρικού τύ που και μορφής, ή να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο σε υπάρχουσες, οι οποίες θα επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς και να συνεργάζεται με συναφείς επιχειρήσεις. (δ) να ενεργεί κάθε πράξη και δραστηριότητα που θα θεωρείται από την Εταιρεία ως αναγκαία ή συμπληρω ματική στον παραπάνω εταιρικό σκοπό, καθώς και κάθε πράξη που θα είναι άμεσα ή έμμεσα επωφελής για την επίτευξη του εταιρικού της σκοπού. Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε 50 χρό νια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ,00 ευρώ καταβλητέο σε μετρητά. Μετοχές Είδος Μετοχών: ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5,00 ευρώ η κάθε μία. Ημερομηνία έναρξης και λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυ τού: Το Δ.Σ. αποτελείται από 5 11 μέλη με 5 θητεία. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, η θητεία του οποίου λήγει την , αποτελείται από τους παρακάτω: 1) Γεώργιο Σορτίκο του Νικολάου Σορτίκου και της Ναυ σικάς Αθανοσοπούλου, Επιχειρηματία, που έχει γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη στις , κάτοικο Αθηνών, οδός Γεωργίου Μπάκου αριθμός 26, κάτοχο δελτίου ταυτότη τας με αριθμό Φ / του Αστυνομικού Τμή ματος Ψυχικού, με ΑΦΜ και ΔΟΥ ΚΑ Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας, ως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Γεώργιο Ξανθούλη του Αλεξάνδρου Ξανθούλη και της Άννας Ξανθούλη, φοιτητή, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα την , κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, οδός Νη ρηίδων αριθμός 63, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ / του Αστυνομικού Τμήματος Παλαιού Φαλήρου, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, ελληνικής υπηκοότητας ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 3) Αουρέλ Κριστιάν (Aurel Christian) Ντέϊβιντ (DAVID) του Λάσζλο Ντέϊβινττ (Laszlo David) και της Σουζάννας, που έχει γεννηθεί στο Λίσταλ (Liestal) της Ελβετίας στις , κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, οδός Νηρηίδων αριθ μός 63, κάτοχο του υπ αριθμόν διαβατηρίου, που εκδόθηκε από την Ελβετική Συνομοσπονδία στις και ισχύει έως τις , ελβετικής υπηκοότητας, ως Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 4) Χρήστο Στρεμμένο του Ευάγγελου Στρεμμένου και της Σοφίας Στρεμμένου, Καθηγητή Πανεπιστημίου, που έχει γεννηθεί στον Προυσό Προυσού Ευρυτανίας την , κάτοικο Αθηνών, οδός Εμμανουήλ Ροΐδη αριθμός 14, κάτο χο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ / του Τμήματος Ασφάλειας Καρπενησίου Ευρυτανίας, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Καρπενησίου, ελληνικής υπηκοότητας, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 5) Η κυπριακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «PRAXEN L.T.D.» που εδρεύει στην Λε μεσό Κύπρου οδός Ρήγα Φεραίου αριθμός 2, κτήριο Β, 4ος όροφος γραφ. 401, η οποία συστάθηκε με το από ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό με αριθμό μητρώου εταιρειών Λευκωσίας HE , ως μέλος του Δ.Σ., η οποία θα εκπροσωπείται στο συμβούλιο από τον Αλέξανδρο Ξανθούλη του Γεωργίου και της Βιολέτας, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα, στις , κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, οδός Αλκυόνης αριθμός 46, κάτο χο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ / του Τμήματος Ασφάλειας Πειραιώς, οικονομολόγο, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, ελληνικής υπηκοότητας. 6) Ιωάννη Χατζηχρήστο του Χρήστου Χατζηχρήστου και της Χρυσούλας Χατζηχρήστου, Σύμβουλο Επιχειρήσε ων, που έχει γεννηθεί στην Αθήνα στις , κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Τροίας αριθμός 6, κά τοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ / του Τμήματος Ασφάλειας Παλαιού Φαλήρου, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, ελληνικής υπηκο ότητας, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 7) Ανδρέα Μεϊντανη του Χαραλάμπους Μεϊντανη και της Αικατερίνης Μεϊντανη, Βιομήχανο, που έχει γεννηθεί στη Ζάκυνθο Ζακύνθου στις , κάτοικο Ελευσί νας Αττικής, οδός Κοντούλη αριθμός 31, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ / του Τμήματος Ασφάλειας Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Ελευσίνας, ελληνικής υπηκοότητας, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 8) Μουάφακ Σαουαχνι του Αμπέντ και της Τζαουά χερ, Ιατρό, που έχει γεννηθεί στη Ναζαρέτ Ισραήλ στις , κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Θησέ ως αριθμός 42, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ / του Αστυνομικού Τμήματος Νίκαιας, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Νίκαιας, ελληνικής υπηκοότητας, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 9) Ανδρέα Δρούγα του Ιωάννη και της Βασιλικής, Σύμ βουλο Επιχειρήσεων, που έχει γεννηθεί στη Αθήνα Αττικής στις , κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αρκα δίου αριθμός 29, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ / του ΚΕ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθη νών, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Χαλανδρίου, ελληνικής υπηκοότητας, ως Μέλος του Δ.Σ. Αθήνα, 4 Μαρτίου 2011 (2) ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEDEXPO ΜΕΝΤΕΞ ΠΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MEDEXPO A.E.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «MEDEXPO ΜΕΝΤΕΞΠΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩ ΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «MEDEXPO A.E.» και με αριθμό μητρώου 67703/01/Β/09/39 που εδρεύει στο Δήμο Γαλατσίου με το οποίο αποφασίσθηκε η κατάργηση των Μεταβατικών Διατάξεων (ήτοι 33,34,35,36 και 39) και η αναρίθμηση των άρθρων 37 και 38 σε 33 και 34 του Καταστατικού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τρο ποποιημένου καταστατικού. Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (3) Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Άνωνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΝΤΕ ΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «PENTECON S.A.». ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΙΣ ΠΕΝΤΕ ΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. PENTECON S.A. (ΑΡ.Μ.Α.Ε /80/Β/03/17) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 26 Απριλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. στο Ψαλίδι του Δήμου Κω της νήσου Κω, όπου και η έδρα και τα γραφεία της Εταιρείας. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέμα μόνο: Λήψη απόφασης για την λύση της Εταιρείας και την θέση της σε εκκαθάριση και ορισμός εκκαθαρι στών. Κάθε μέτοχος που κατέχει έστω μία μετοχή, έχει δικαί ωμα να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι, για να μετάσχουν στην Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εται ρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα με απόδειξη, η οποία πρέπει να κατατεθεί στην Εταιρεία (5) πέντε ημέρες το αργότερο πριν από την ημέρα που έχει ορι σθεί η Συνέλευση. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία και τα πληρεξούσια των τυχόν αντιπροσώπων τους. Κως, 23 Μαρτίου 2011 Το Διοικητικό Συμβούλιο

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (4) Πρόσκληση σε έκτακτη Γενικη Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΝΤΕ ΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «PENTECON S.A.». ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟYΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΝΤΕ ΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. PENTECON S.A. (ΑΡ.Μ.Α.Ε 55041/80/Β/03/17) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2 Μαΐου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα π.μ. στο Ψαλίδι του Δήμου Κω της νήσου Κω, όπου και η έδρα και τα γραφεία της Εταιρείας. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα πρώτο: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού έναρξης και τέλους εκκαθάρισης. Θέμα δεύτερο: Απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Θέμα τρίτο: Παροχή εξουσιοδότησης για την διενέργεια κάθε πράξης σχετικής με την ανακοίνωση παύσης των εργασιών και διακοπής της λειτουργίας της Εταιρείας. Κάθε μέτοχος που κατέχει έστω μία μετοχή, έχει δικαί ωμα να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι, για να μετάσχουν στην Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εται ρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα με απόδειξη, η οποία πρέπει να κατατεθεί στην Εταιρεία (5) πέντε ημέρες το αργότερο πριν από την ημέρα που έχει ορι σθεί η Συνέλευση. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία και τα πληρεξούσια των τυχόν αντιπροσώπων τους. Κως 30 Μαρτίου 2011 Το Διοικητικό Συμβούλιο ANAKOIΝΩΣΕΙΣ (5) νυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών της Υπηρεσίας μας απόσπασμα του από (υπ αριθμ. 2869) πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό μητρώου 347/06/Β/86/10 σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε ως νέο μη εκτελεστικό μέλος, του Διοικητικού Συμβουλίου ο Mahler Roland του Artur (Αρ. Διαβατηρίου: , Διεύθυνση Κατοικίας: Na Micance 47, Πράγα 6, Τσεχία) σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους Kerkhoff Guido του Dietrich, ήτοι μέχρι την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του έτους Αθήνα, 1 Απριλίου 2011 Με εντολή Υφυπουργού Ο Διευθύντης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (6) νυμία «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑ ΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 67882/01/Β/09/88 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων σύμ φωνα με το οποίο παρέχονται οι ακόλουθες εντολές και εξουσιοδοτήσεις για την καλύτερη και αποτελεσματικό τερη λειτουργία της εταιρείας: Εκπροσώπηση ενώπιον Ι.Κ.Α. και Δ.Ο.Υ. Ο Καλύμνιος Ευάγγελος του Δημητρίου, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΒ αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εξου σιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) και όπως υπογράφει και υποβάλλει ή παραλαμβάνει νια λογαριασμό της Εταιρείας τα κάτωθι «περιοριστικά αναφερόμενα έγγραφα και στοι χεία που αφορούν στη δραστηριότητα της Εταιρείας: Θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων. Αίτηση έκδοσης Φορολογικής Ενημερότητας. Δήλωση Μεταβολών Εταιρείας (Εφορία). Δήλωση Υποκαταστήματος. Δήλωση Μεταβίβασης Μετοχών. Παραλαβή Κλειδάριθμου TAXIS. Αίτηση έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας. Αίτηση Απόδοση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ). Παραλαβή του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρησης Νεοπρο σλαμβαμένου Προσωπικού. Έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα. Αίτηση Μεταφορά έδρας ή παραρτήματος. Δήλωση Μεταβολών Εταιρείας (ΙΚΑ). και γενικά όπως ενεργεί κάθε τι αναγκαίο για την πραγ μάτωση της χορηγηθείσας σε αυτόν εντολής. Εκπροσώπηση ενώπιον των Οργανισμών Kοινής Ωφε λείας Ο Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος του Σωτηρίου, ιδι ωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΖ αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ ΕΥΔΑΠ) αναφορικά με τις παροχές ρεύματος, ύδατος και τηλεφωνικών γραμμών στα γραφεία της Εταιρείας (Βασ. Σοφίας 120) και όπως υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως ενδεικτικά αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, αναφορικά με τη σύνδεση των προαναφερθέντων γραφείων της Εταιρείας με το δί κτυο ηλεκτρικής ενέργειας και ύδατος και για την παροχή μίας ή περισσότερων τηλεφωνικών γραμμών και γενικά όπως ενεργεί κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτόν εντολής. Εκπροσώπηση ενώπιον των ΕΛΤΑ Ο Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος του Σωτηρίου, ιδι ωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΖ αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών Τα χυδρομείων (ΕΛΤΑ) και όπως παραλαμβάνει από οποιο

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 δήποτε κατάστημα συστημένες επιστολές και δέματα που απευθύνονται στην Εταιρεία και όπως υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως ενδεικτικά αιτήσεις, δηλώ σεις, υπεύθυνες δηλώσεις, αναφορικά με την παραλα βή των απευθυνόμενων προς την Εταιρεία συστημένων επιστολών και δεμάτων και γενικά όπως ενεργεί κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτόν εντολής. Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011 (7) νυμία «W REAL INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και δ.τ. «W REAL ESTATE S.A.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «W REAL INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗ ΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και δ.τ. «W REAL ESTATE S.A.» και με αριθμό Μητρώ ου 58432/01/Β/05/138, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ που αποφασίσθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση στις Αθήνα, 29 Μαρτίου 2011 (8) νυμία «ΕΛΘΩΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΝΑΥΠΗ ΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Δι οικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΘΩΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΝΑΥΠΗ ΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό Μητρώου 27479/01/ Β/92/574, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις Αθήνα, 10 Μαρτίου 2011 (9) Εταιρει ών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΓΚΡΙΝΟΞ Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική Τουρι στική και Τεχνική Εταιρεία» και δ.τ. «MAGRINOX». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εται ρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΓΚΡΙΝΟΞ Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική Τουριστική και Τεχνική Εταιρεία» και δ.τ. «MAGRINOX» και με αριθμό Μητρώου 2171/01/Β/86/2170, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις Αθήνα, 29 Μαρτίου 2011 (10) νυμία «ΥΓΕΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ» και δ.τ. «ΥΓΕΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΓΕΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ» και δ.τ. «ΥΓΕΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ» και με αριθμό Μητρώου 70409/01/Β/10/416, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ. Αθήνα, 21 Μαρτίου 2011 (11) νυμία «DIGIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «DIGIO S.A.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εται ρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοι κητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DIGIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «DIGIO S.Α.» και με αριθμό Μητρώου 68851/01/Β/09/390, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του, ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ πού αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις Αθήνα, 21 Μαρτίου 2010

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (12) νυμία «DIGIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «DIGIO S.A.». O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DIGIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ ΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «DIGIO S.A.» και με αριθμό Μητρώου 68851/01/Β/09/390, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων με το οποίο πιστοποιή θηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις Αθήνα, 21 Μαρτίου 2011 (13) νυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑ ΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Κ.Ε.Μ.Μ. Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Κ.Ε.Μ.Μ. Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 22524/01/Β/90/439 που εδρεύει στο Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος: 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης ) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009 όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των μετό χων της Αθήνα, 24 Μαρτίου 2011 Η Τμηματάρχης ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ (14) νυμία «NORDIC TRADING AGENCIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ» και δ.τ. «NORDIC TRADING AGENCIES S.A.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NORDIC TRADING AGENCIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ» και δ.τ. «NORDIC TRADING AGENCIES S.A.» και αριθμό Μητρώ ου 59088/01/Β/05/335 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης ) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των μετό χων της Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011 Η Τμηματάρχης ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ (15) Εταιρει ών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROXIMITY Ζ.Ζ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «Ζ Ζ DOT». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROXIMITY Ζ.Ζ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. Ζ Ζ DOT» και αριθμό Μητρώου 49015/01/Β/01/325 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση οι εξής: α) Τακτικός; ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ β) Αναπληρωματικός: ΛΑΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αθήνα, 29 Mαρτίου 2011 Η Τμηματάρχης ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ (16) νυμία «ΕΛΒΙΓΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΕΛΒΙΓΕ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΙΓΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΕΛΒΙΓΕ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 30435/01/Β/94/594(1995) που εδρεύει στο Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος: 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης ) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009 όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των μετό χων της Αθήνα, 29 Μαρτίου 2011 Η Τμηματάρχης ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 (17) νυμία «Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» και δ.τ. «ΜΗΤΕΡΑ ΓΗ Α.Ε.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εται ρειών της Υπηρεσίας μας το με αριθμ. 4/ Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τα αριθμ. 10 και 10α της πρακτικά του Διοικητικού Συμβου λίου, καθώς και η από έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΜΗΤΕΡΑ ΓΗ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 61789/59/ Β/06/12, σύμφωνα με τα οποία, αποφασίστηκε η ως άνω ανώνυμη εταιρεία να αναλάβει την αναδοχή της οφειλής της Εταιρείας «Ε.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» προς της «Α.Τ.Ε. BANK», συνολικού ύψους ,00. Σέρρες, 16 Μαρτίου 2011 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (18) Λύση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «A.M.Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Δυνάμει της υπ αριθμόν / πράξης λύ σης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης του Συμβολαιο γράφου Αθηνών Βασιλείου Γεωργίου Σοφιανοπούλου, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου καταχωρήθηκε στα Μητρώα Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών στις με αύξοντα αριθμό Γενικό 6076 και Ει δικό 1713 λύθηκε η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με έδρα την Αθήνα (οδός Κιάφας αρ. 5) και επωνυμία «A.M.Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Αθήνα 4 Απριλιου 2011 Ο Συμβολαιογράφος ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1360 25 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2.2250/οικ.4.105/02/02/2012 (ΦΕΚ 221/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 361 19 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 72 19 Μαρτίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4138 Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 574 8 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1074 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας ει σοδήματος φορολογικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 36 12 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4237 Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1974 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 27 20 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1622 Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήμα τος Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης από δοσης του φόρου που παρακρατείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2317 10 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής... 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου ύψους αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 253 7 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1794 6 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3071 14 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.14/02/19398/2927 Προκήρυξη της δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 69 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού έγκρισης κατ αποκοπή χορη γήματος για καθαριότητα της Υ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 972 8 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα