ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

Transcript

1 Κ.Α. 201 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 28 Ννεκβξίνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Αξ. Πξση.:Γ19Α ΔΞ 2013 Γ/ΝΗ 19 η ΣΔΛ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Γ/ΝΗ 33 η ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Γ Γ/ΝΗ 18 η ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β Γ/νζη 17 η ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΠΑ Γ/νζη ΤΠΣ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Δ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 ΠΡΟ: Ωρ Π.Γ Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Δ19: Δ. Μπνπξίθνο ( ) Δ33: Ε. Πιχζηαθα ( ) Δ18: Α. Κνχθνπλα ( ) Δ17: Υ. Γεψξγα ( ) ΤΠΣ: Ε. Παηνχρα ( ) Α. Καξατζθνπ ( ) FAX ΘΕΜΑ: ΔΓΔ ΑΝΔΤ ΣΑΣ: Θεζμικό πλαίζιο και επισειπηζιακή διασείπιζη ζηο ηλεκηπονικό πεπιβάλλον ηος ICISnet Α. Σο νομικό/ θεζμικό πλαίζιο σπήζηρ ηος ΔΓΔ ΑΝΔΤ ΣΑΣ 1. Σν ΕΔΕ ΑΝΕΤ ΣΑΣ είλαη εζληθφ ηεισλεηαθφ παξαζηαηηθφ πξνο ππνζηήξημε ηεο πξνθνξηθήο δηαζάθεζεο (άξζξα Καλ. 2454/93), δειαδή ηεο ζπγθέληξσζεο αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα δηαζθάιηζε ηεο ηεισλεηαθήο επηηήξεζεο, ηελ δηελέξγεηα ειέγρσλ ζηε βάζε ηεο αλάιπζεο θηλδχλσλ, ηελ παξαθνινχζεζε αηειεηψλ, ηελ ηήξεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ νξίσλ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ θαη ηνλ έιεγρν πεξηνξηζκψλ θαη απαγνξεχζεσλ. 2. Σν ΕΔΕ ΑΝΕΤ ΣΑΣ σο παξαζηαηηθφ πνπ επέρεη ζέζε δηαζάθεζεο ππφθεηηαη ζηνπο γεληθνχο ηεισλεηαθνχο θαλφλεο πεξί απνδνρήο, δηφξζσζεο/ ηξνπνπνίεζεο, αθχξσζεο θαη ειέγρνπ, φπσο αθξηβψο θαη ζηε ζπλήζε δηαζάθεζε (βι. ηζρχνπζεο ΕΔΤΟ). 3. Σν ΕΔΕ ΑΝΕΤ ΣΑΣ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θακία πεξίπησζε σο δηνηθεηηθφ έληππν γηα ηελ είζπξαμε δηνηθεηηθνχ θφζηνπο ή γηα νπνηεζδήπνηε άιιεο δηαδηθαζίεο, εθηφο ησλ αλαθεξφκελσλ ζηα επφκελα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο. Εηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ην δηνηθεηηθφ θφζηνο, ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζεζηψηνο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο, 1

2 φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Σ.1460/10/Γ0019/ ΑΤΟΟ «Λεηηνπξγία ηνπ θαζεζηψηνο Σεισλεηαθήο Απνηακίεπζεο» θαη εηζπξάηηεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ΕΔΕ ΑΝΕΤ ΣΑΣΙΣΙΚΗ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 5 ηεο Σ.2130/220/Γ0019/ ΕΔΤΟΟ, ζαο γλσξίδνπκε φηη, κεηά ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο, ε είζπξαμή ηνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε Λνγηζηηθνχ εκεηψκαηνο Είζπξαμεο. 4. Σν ΕΔΕ ΑΝΕΤ ΣΑΣ δελ είλαη απνδεθηφ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 235 ηνπ Καλ. 2454/93, δειαδή ζηηο πεξηπηψζεηο εκπνξεπκάησλ γηα ηα νπνία απαηηείηαη ή δεηείηαη θαηαβνιή επηζηξνθψλ ή άιισλ πνζψλ ή ε επηζηξνθή δαζκψλ, ή ηα νπνία ππφθεηληαη ζε απαγνξεπηηθά ή πεξηνξηζηηθά κέηξα ή ζε θάζε άιιε εηδηθή δηαηχπσζε. 5. Η ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ ΕΔΕ ΑΝΕΤ ΣΑΣ δελ είλαη ππνρξεσηηθή ζηελ πεξίπησζε κε εκπνξηθψλ απνζηνιψλ. ηελ πεξίπησζε κε ειεθηξνληθήο ππνβνιήο, ε ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πξνο ππνζηήξημε ηεο πξνθνξηθήο δηαζάθεζεο γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ εληχπνπ ΕΔΕ ΑΝΕΤ ΣΑΣ θαη ηελ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ απφ ην ηεισλείν. 6. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηεο δηαζάθεζεο απφ επηηεδεπκαηία/ νηθνλνκηθφ θνξέα, είηε σο δηαζαθηζηή είηε σο αληηπξνζψπνπ, ε ειεθηξνληθή ππνβνιή είλαη ππνρξεσηηθή, αλεμαξηήησο ηνπ ραξαθηήξα ηεο απνζηνιήο (εκπνξηθνχ ή κε εκπνξηθνχ). 7. Απινχζηεξεο θαη εηδηθφηεξεο δηαδηθαζίεο πξνθνξηθήο δηαζάθεζεο-δήισζεο (ηαμηδηψηεο, επηινγή δηαδξφκνπ, δηέιεπζε απφ ηεισλείν, ρξήζε άιισλ δηνηθεηηθψλ εληχπσλ/ θαηαιφγσλ) είλαη εθηφο πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΕΔΕ ΑΝΕΤ ΣΑΣ. 8. Καηά ηελ εμαγσγή, ην ΕΔΕ ΑΝΕΤ ΣΑΣ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν εάλ ηα ηεισλεία εμαγσγήο θαη εμφδνπ βξίζθνληαη ζην ειιεληθφ ηεισλεηαθφ έδαθνο. Β. Σο ΔΓΔ ΑΝΔΤ ΣΑΣ ζηην ΔΙΑΓΩΓΗ (κυδικόρ παπαζηαηικού SI) 1. Οι ειδικοί κανόνερ για ηο ΔΓΔ ΑΝΔΤ ΣΑΣ 1.1. Αποδεκηοί ηύποι διαζάθηζηρ Υξεζηκνπνηείηαη κφλν ζηε ζπλήζε δηαδηθαζία (διαζάθηζη ηύπος Α) Αποδεκηά καθεζηώηα Είλαη απνδεθηφ κφλν γηα ηα θαζεζηψηα 40 θαη Τποσπευηικέρ θέζειρ Τπνρξεσηηθέο ζέζεηο: 1 α,β, 3, 5, 8, 15 α, 31, 32, 33, 37 α, 44, 46 & 47. Η ζέζε 22 Νφκηζκα θαη ζπλνιηθφ πνζφ ηηκνινγίνπ είλαη ππνρξεσηηθή ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πξνβιέπεηαη έθδνζε ηηκνινγίνπ θαη ζηε ζέζε 44.1 ζπκπιεξψλεηαη ν θσδηθφο Ν 935 (ηηκνιφγην). Γηα ζθνπνχο Δαζκνχ & ΦΠΑ, ζηε ζέζε 44 ηνπ ΕΔΕ ΑΝΕΤ ΣΑΣ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη : 2

3 - γηα ηηο εηζαγσγέο αγαζψλ εκπνξηθνχ ραξαθηήξα, ν ΑΦΜ ηνπ εηζαγσγέα πνπ ηνπ έρεη απνδνζεί ζηε ρψξα καο, κε ηνπο θσδηθνχο 1718, 1719 θαη 1720, - ζε πεξηπηψζεηο αηηεκάησλ απαιιαγήο απφ δαζκφ θαη ΦΠΑ, νη πξνβιεπφκελνη ζην ζρεηηθφ Πίλαθα θσδηθνί δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο απαιιαγήο θαη ζην πεδίν «Κσδηθφο Αηέιεηαο» (ζηελ θαξηέια Είδε) θαζψο θαη ζηε ζέζε 37β νη ζρεηηθνί θσδηθνί αηειεηψλ. ην ΕΔΕ Άλεπ ηαηηζηηθήο ππάξρεη θαη ην πεδίν «Με θσδηθνπνηεκέλα Πηζηνπνηεηηθά/ Έγγξαθα ην νπνίν κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηήζεη αληί ηεο ζέζεο 44_ Αποζηολέρ μη εμποπικού σαπακηήπα Επηηξέπεηαη κφλν γηα μη εμποπικού σαπακηήπα αποζηολέρ πνπ πεξηιακβάλνπλ πξνζσπηθά είδε, απνζηνιέο κεηαμχ ηδησηψλ θαη απνζηνιέο κε εκπνξηθνχ ραξαθηήξα γηα εηδηθνχο/ θνηλσθειείο ζθνπνχο μέσπι ηος ζηαηιζηικού οπίος (1000 εςπώ), ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: Οηθνζθεπέο (πξνζσπηθά αληηθείκελα, νηθηαθφο ξνπρηζκφο, είδε επίπισζεο ή εμνπιηζκνχ γηα πξνζσπηθή ή νηθνγελεηαθή ρξήζε), Πξνζσπηθά είδε, Απνζηνιέο απφ ηδηψηε ζε ηδηψηε (δψξα), Είδε πξψηεο αλάγθεο απφ δεκφζηεο αξρέο ή θηιαλζξσπηθνχο νξγαληζκνχο, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο θπζηθψλ ή αλζξσπνγελψλ θαηαζηξνθψλ, ζηήξημεο κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ, Είδε πνπ εηζάγνληαη γηα εμεηάζεηο, αλαιχζεηο ή δνθηκέο, Έγγξαθα, έληππα θαη ινηπά ζρεηηθά είδε πνπ εηζάγνληαη δσξεάλ/ δηαλέκνληαη δσξεάλ, θαη Φέξεηξα θαη ηεθξνδφρνη πνπ κεηαθέξνληαη ιφγσ θεδείαο Δμποπικέρ αποζηολέρ Επηηξέπεηαη κφλν γηα εμποπικέρ αποζηολέρ αξίαρ κέρξη ηνπ ζηαηηζηηθνχ νξίνπ (Καλνληζκφο 113/2010 πεξί ηαηηζηηθήο Εμσηεξηθνχ Εκπνξίνπ, ζήκεξα ζηα 1000 εςπώ και βάποςρ μέσπι 1000 σιλιόγπαμμα) αλά απνζηνιή θαη δηαζαθηζηή φηαλ δελ απνηεινχλ ηκήκα θαλνληθήο ζεηξάο ίδησλ απνζηνιψλ (ίδην εκπφξεπκα- ίδηνο παξαιήπηεο) θαη δελ κεηαθέξνληαη απφ αλεμάξηεην κεηαθνξέα σο ηκήκα κεγαιχηεξεο εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο. 3

4 2. Η επισειπηζιακή λειηοςπγία ηος ΔΓΔ ΑΝΔΤ ΣΑΣ με ηλεκηπονικά μηνύμαηα Η επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηνπ ΕΔΕ ΑΝΕΤ ΣΑΣ αθνινπζεί ηελ αληίζηνηρε ιεηηνπξγία ηνπ ΕΔΕ κε ηελ ηήξεζε ησλ ηδηαίηεξσλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ ππνβνιή ηνπ ΕΔΕ ΑΝΕΤ ΣΑΣ σο εζληθνχ ηεισλεηαθνχ παξαζηαηηθνχ ππνζηήξημεο ηεο πξνθνξηθήο δήισζεο. Η ππνβνιή ηνπ ΕΔΕ ΑΝΕΤ ΣΑΣ, ε απνδνρή ηνπ θαη απφδνζε MRN, ε δηφξζσζή ηνπ, ε αλάιπζε θηλδχλνπ θαη ε γλσζηνπνίεζε ησλ ελδεδεηγκέλσλ ελεξγεηψλ ειέγρνπ πξνο ηνλ δηαζαθηζηή δηελεξγνχληαη ειεθηξνληθά κε ηελ απνζηνιή ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ (βι. εγρεηξίδην ΤΠΣ ζπλνιηθά γηα ηνπο θσδηθνχο ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ πνπ αθνξνχλ ην ΕΔΕ ΑΝΕΤ ΣΑΣ θαη ηηο θαηαζηάζεηο/ statuses). πλνπηηθά, ε δηαρείξηζε ηνπ ΕΔΕ ΑΝΕΤ ΣΑΣ ζηε βάζε ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο έρεη σο εμήο (βι. αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζην εγρεηξίδην ΤΠΣ): Τποβολή- Αποδοσή- Έλεγσορ Τπνβνιή δηαζάθεζεο (ΕΔΕ ΑΝΕΤ ΣΑΣ) κε ηελ απνζηνιή κελχκαηνο ΙΑ15 θαη ηελ παξαγσγή ηνπ LRN. Η δηαζάθεζε ζε θαηάζηαζε «Τποβλήθηκε». Απφξξηςε ηεο δηαζάθεζεο κε ηε ιήςε κελχκαηνο ΙΑ16. Η δηαζάθεζε ζε θαηάζηαζε «Αποππίθθηκε». Απνδνρή ηεο δηαζάθεζεο κε ηε ιήςε κελχκαηνο ΙΑ28 θαη ηελ απφδνζε MRN. Η δηαζάθεζε ζε θαηάζηαζε «Αποδεκηή». Η δηαζάθεζε έρεη επηιεγεί γηα έιεγρν (εγγξάθσλ ή θπζηθφ έιεγρν) απφ ην ηεισλείν. Λήςε κελχκαηνο ΙΑ60 θαη ε δηαζάθεζε ζε θαηάζηαζε «Τπό Έλεγσο». ε απηή ηελ θαηάζηαζε, δεν επιηρέπεηαι η σποβολή αιηήμαηος διόρθωζης ή ακύρωζης απφ ηνλ δηαζαθηζηή. Ο δηαζαθηζηήο κπνξεί λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα, φπσο θαη ζηε ζπλήζε δηαζάθεζε εηζαγσγήο Μεηά ηον έλεγσο ηηρ διαζάθηζηρ ΔΓΔ ΑΝΔΤ ΣΑΣ Η ειζαγυγή ππουθείηαι ππορ ολοκλήπυζη είηε κε ηελ πιεξσκή («Τπφ πιεξσκή») ή απειεπζέξσζε («Τπφ απειεπζέξσζε») εάλ δελ ππάξρνπλ δαζθνξνινγηθέο θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο κε ηηο αληίζηνηρεο απνζηνιέο κελπκάησλ («ΙΑ80 ςπό πληπυμή»/ «IA80- ςπό απελεςθέπυζη»). Η νινθιήξσζε ηεο εηζαγσγήο γίλεηαη κε ηε ιήςε ηνπ κελχκαηνο ΙΑ29 («Διζαγυγή απελεςθεπώθηκε») θαη ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο παξάδνζεο Με ηην καηασώπηζη αποηελεζμάηυν ελέγσος Β1 Η ειζαγυγή δεν γίνεηαι αποδεκηή, δει. δελ εθδίδεηαη άδεηα παξάδνζεο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη 4

5 απνζηέιιεηαη ην κήλπκα ΙΑ51 Δελ Επηηξέπεηαη ε Εηζαγσγή. Η ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε είλαη ηελική (δελ επηδέρεηαη νπνηαζδήπνηε πεξαηηέξσ δηαρείξηζεο) Γιόπθυζη Τπνβνιή αηηήκαηνο δηφξζσζεο ηεο δηαζάθεζεο κε ηελ απνζηνιή κελχκαηνο ΙΑ13. Η δηαζάθεζε ζε θαηάζηαζε «Τπό Σποποποίηζη». Τπνβνιή παξφκνηνπ αηηήκαηνο επηηξέπεηαη κφλν φηαλ ε δηαζάθεζε είλαη ζε θαηάζηαζε «Αποδεκηή» ή «Τπό πληπυμή» ή «Τπό απελεςθέπυζη» φηαλ δελ πξνθχπηεη είζπξαμε. Απνδνρή ηεο δηφξζσζεο ηεο δηαζάθεζεο κε ηε ιήςε ηνπ κελχκαηνο ΙΑ04. Η δηαζάθεζε ζε θαηάζηαζε «Αποδεκηή». Απφξξηςε ηεο δηφξζσζεο κε ηε ιήςε ηνπ κελχκαηνο IA05. Η δηαζάθεζε επηζηξέθεη ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε Ακύπυζη Τπνβνιή αηηήκαηνο αθχξσζεο ηεο δηαζάθεζεο κε ηελ απνζηνιή κελχκαηνο ΙΑ14 φηαλ ε δηαζάθεζε βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε «Αποδεκηή» ή «Τπό πληπυμή» ή «Τπό απελεςθέπυζη» φηαλ δελ πξνθχπηεη είζπξαμε. Η δηαζάθεζε ζε θαηάζηαζε «Τποβολή αιηήμαηορ ακύπυζηρ». Απνδνρή ηεο αθχξσζεο ηεο δηαζάθεζεο κε ηε ιήςε ηνπ κελχκαηνο ΙΑ09 Θεηικό. Η δηαζάθεζε ζε θαηάζηαζε «Ακςπυθείζα». Απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο αθχξσζεο ηεο δηαζάθεζεο κε ηε ιήςε ηνπ κελχκαηνο ΙΑ09 Απνηηικό. Η δηαζάθεζε επηζηξέθεη ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο αθχξσζεο. Ο δηαζαθηζηήο κπνξεί λα ππνβάιιεη εθ λένπ αίηεκα αθχξσζεο. Γ. Σο ΔΓΔ ΑΝΔΤ ΣΑΣ ζηην ΔΞΑΓΩΓΗ (κυδικόρ παπαζηαηικού SΔ) 1. Οι ειδικοί κανόνερ για ηο ΔΓΔ ΑΝΔΤ ΣΑΣ 1.1. Αποδεκηοί ηύποι διαζάθηζηρ Υξεζηκνπνηείηαη κφλν ζηε ζπλήζε δηαδηθαζία (διαζάθηζη ηύπος Α) Αποδεκηά καθεζηώηα Είλαη απνδεθηφ κφλν γηα ηα θαζεζηψηα 10 θαη Τποσπευηικέρ θέζειρ Τπνρξεσηηθέο ζέζεηο: 1 α,β, 2, 3, 5, 17 α, 29, 31, 32, 33, 37 α, 44 & 46. Η ζέζε 22 Νφκηζκα θαη ζπλνιηθφ πνζφ ηηκνινγίνπ είλαη ππνρξεσηηθή ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πξνβιέπεηαη έθδνζε ηηκνινγίνπ θαη ζηε ζέζε 44.1 ζπκπιεξψλεηαη ν ζρεηηθφο θσδηθφο ηνπ ηηκνινγίνπ. 5

6 1.4. Αποδεκηό ηελυνείο εξόδος Μφλν ειιεληθφ ηεισλείν (ζέζε 29) 1.5. Αποζηολέρ μη εμποπικού σαπακηήπα Επηηξέπεηαη κφλν γηα μη εμποπικού σαπακηήπα αποζηολέρ πνπ πεξηιακβάλνπλ πξνζσπηθά είδε, απνζηνιέο κεηαμχ ηδησηψλ θαη απνζηνιέο κε εκπνξηθνχ ραξαθηήξα γηα εηδηθνχο/ θνηλσθειείο ζθνπνχο μέσπι ηος ζηαηιζηικού οπίος (1000 εςπώ), ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: Πξνζσπηθά είδε θαη απνζηνιέο απφ ηδηψηε, Οηθνζθεπέο (πξνζσπηθά αληηθείκελα, νηθηαθφο ξνπρηζκφο, είδε επίπισζεο ή εμνπιηζκνχ γηα πξνζσπηθή ή νηθνγελεηαθή ρξήζε), Δψξα, Αλζξσπηζηηθή βνήζεηα θαη είδε πξψηεο αλάγθεο γηα εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ απφ δεκφζηεο αξρέο ή θηιαλζξσπηθνχο νξγαληζκνχο, Είδε πνπ εμάγνληαη γηα εμεηάζεηο, αλαιχζεηο ή δνθηκέο, Έγγξαθα/ έληππα πνπ δηαλέκνληαη δσξεάλ, Μεηαθνκηδή λεθξψλ Δμποπικέρ αποζηολέρ Επηηξέπεηαη κφλν γηα εμποπικέρ αποζηολέρ αξίαρ κέρξη ηνπ ζηαηηζηηθνχ νξίνπ (Καλνληζκφο 113/2010, ζήκεξα ζηα 1000 εςπώ και 1000 σιλιόγπαμμα) αλά απνζηνιή θαη δηαζαθηζηή φηαλ δελ απνηεινχλ ηκήκα θαλνληθήο ζεηξάο ίδησλ απνζηνιψλ (ίδην εκπφξεπκαίδηνο παξαιήπηεο) θαη δελ κεηαθέξνληαη απφ αλεμάξηεην κεηαθνξέα σο ηκήκα κεγαιχηεξεο εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο. 2. Η επισειπηζιακή λειηοςπγία ηος ΔΓΔ ΑΝΔΤ ΣΑΣ με ηλεκηπονικά μηνύμαηα Η επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηνπ ΕΔΕ ΑΝΕΤ ΣΑΣ αθνινπζεί ηελ αληίζηνηρε ιεηηνπξγία ηνπ ΕΔΕ κε ηελ ηήξεζε ησλ ηδηαίηεξσλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ ππνβνιή ηνπ ΕΔΕ ΑΝΕΤ ΣΑΣ σο εζληθνχ ηεισλεηαθνχ παξαζηαηηθνχ ππνζηήξημεο ηεο πξνθνξηθήο δήισζεο. Η ππνβνιή ηνπ ΕΔΕ ΑΝΕΤ ΣΑΣ, ε απνδνρή ηνπ θαη απφδνζε MRN, ε δηφξζσζή ηνπ, ε αλάιπζε θηλδχλνπ θαη ε γλσζηνπνίεζε ησλ ελδεδεηγκέλσλ ελεξγεηψλ ειέγρνπ πξνο ηνλ δηαζαθηζηή δηελεξγνχληαη ειεθηξνληθά κε ηελ απνζηνιή κελπκάησλ (βι. εγρεηξίδην ΤΠΣ ζπλνιηθά γηα ηνπο θσδηθνχο ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ πνπ αθνξνχλ ην ΕΔΕ ΑΝΕΤ ΣΑΣ θαη ηηο θαηαζηάζεηο/ status). 6

7 πλνπηηθά, ε δηαρείξηζε ηνπ ΕΔΕ ΑΝΕΤ ΣΑΣ ζηε βάζε ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο έρεη σο εμήο: 2.1. Τποβολή- Αποδοσή- Έλεγσορ Τπνβνιή δηαζάθεζεο (ΕΔΕ ΑΝΕΤ ΣΑΣ) κε ηελ απνζηνιή κελχκαηνο ΔΑ15 θαη ηελ απφδνζε LRN. Η δηαζάθεζε ζε θαηάζηαζε «Τποβλήθηκε». Απφξξηςε ηεο δηαζάθεζεο κε ηε ιήςε κελχκαηνο ΔΑ16. Η δηαζάθεζε ζε θαηάζηαζε «Μη αποδεκηή». Απνδνρή ηεο δηαζάθεζεο κε ηε ιήςε κελχκαηνο ΔΑ28 θαη ηελ απφδνζε MRN. Η δηαζάθεζε ζε θαηάζηαζε «Αποδεκηή». Η δηαζάθεζε έρεη επηιεγεί γηα έιεγρν (εγγξάθσλ ή θπζηθφ έιεγρν) απφ ην ηεισλείν. Λήςε κελχκαηνο ΔΑ60 θαη ε δηαζάθεζε ζε θαηάζηαζε «Τπό Έλεγσο». ε απηή ηελ θαηάζηαζε, δεν επιηρέπεηαι η σποβολή αιηήμαηος διόρθωζης ή ακύρωζης απφ ηνλ δηαζαθηζηή. Ο δηαζαθηζηήο κπνξεί λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα, φπσο θαη ζην ΕΔΕ Μεηά ηον έλεγσο ηηρ διαζάθηζηρ ΔΓΔ ΑΝΔΤ ΣΑΣ Μεηά ηην καηασώπηζη ηυν αποηελεζμάηυν ελέγσος και ηηρ εκηύπυζηρ ηος ανηιηύπος 3 πνπ επέρεη ζέζε άδεηαο παξάδνζεο ησλ εκπνξεπκάησλ πξνο εμαγσγή, η εξαγυγή απελεςθεπώνεηαι θαη απνζηέιιεηαη ην κήλπκα ΔΑ29_ Παξαιαβή πξνο Εμαγσγή πξνο ηνλ ζπλαιιαζζφκελν. Η θίλεζε ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ έρεη status «Απελεςθέπυζη για Έξοδο». Με ηην καηασώπηζη αποηελεζμάηυν ελέγσος Β1 η εξαγυγή δεν γίνεηαι αποδεκηή, δει. δελ εθδίδεηαη άδεηα παξάδνζεο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη απνζηέιιεηαη ζηνλ ζπλαιιαζζφκελν ην κήλπκα ΔΑ51 («Με Απειεπζέξσζε»).Σν status ηεο θίλεζεο ζην ηεισλείν εμαγσγήο είλαη «Γεν Δπιηπέπεηαι η Δξαγυγή». Η ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε είλαη ηελική (δελ επηδέρεηαη νπνηαζδήπνηε πεξαηηέξσ δηαρείξηζεο) Γιόπθυζη Τπνβνιή αηηήκαηνο δηφξζσζεο ηεο δηαζάθεζεο κε ηελ απνζηνιή κελχκαηνο ΔΑ13. Η δηαζάθεζε ζε θαηάζηαζε «Τπό ηποποποίηζη». Τπνβνιή παξφκνηνπ αηηήκαηνο επηηξέπεηαη κφλν φηαλ ε δηαζάθεζε είλαη ζε θαηάζηαζε «Αποδεκηή» ή «Τπό απελεςθέπυζη». Απνδνρή ηεο δηφξζσζεο ηεο δηαζάθεζεο κε ηε ιήςε ηνπ κελχκαηνο ΔΑ04. Η δηαζάθεζε ζε θαηάζηαζε «Αποδεκηή». 7

8 Απφξξηςε ηεο δηφξζσζεο κε ηε ιήςε ηνπ κελχκαηνο ΔΑ05. Η δηαζάθεζε ζηελ θαηάζηαζε πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο δηφξζσζεο. ηελ πεξίπησζε κε ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπ ΕΔΕ ΑΝΕΤ ΣΑΣ αιιά θαηαρψξεζήο ηεεο απφ ην ηεισλείν, ην αίηεκα δηφξζσζεο απνηειεί αληηθείκελν δηαρείξηζεο κέζσ ηεο ελέξγεηαο «Μεηαβολή διαζάθηζηρ» Ακύπυζη Τπνβνιή αηηήκαηνο αθχξσζεο ηεο δηαζάθεζεο κε ηελ απνζηνιή κελχκαηνο ΔΑ14 φηαλ ε δηαζάθεζε βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε «Απνδεθηή» ή «Τπφ απειεπζέξσζε» ή «Απειεπζέξσζε γηα έμνδν». Η δηαζάθεζε ζε θαηάζηαζε «Τποβολή αιηήμαηορ ακύπυζηρ». Απνδνρή ηεο αθχξσζεο ηεο δηαζάθεζεο κε ηε ιήςε ηνπ κελχκαηνο ΔΑ09 Θεηικό. Η δηαζάθεζε ζε θαηάζηαζε «Ακςπυμένη». Απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο αθχξσζεο ηεο δηαζάθεζεο κε ηε ιήςε ηνπ κελχκαηνο ΔΑ09 Απνηηικό. Η δηαζάθεζε παξακέλεη ζηελ θαηάζηαζε πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο αθχξσζεο. Ο δηαζαθηζηήο κπνξεί λα ππνβάιιεη εθ λένπ αίηεκα αθχξσζεο Γιασείπιζη εξόδος ηυν αποζηολών με ΔΓΔ ΑΝΔΤ ΣΑΣ Σο Σελυνείο εξόδος είναι και Σελυνείο εξαγυγήρ ηηρ αποζηολήρ. Σν Σεισλείν εμφδνπ (ην ίδην κε ην ηεισλείν εμαγσγήο) νξηζηηθνπνηεί ην ΕΔΕ ΑΝΕΤ ΣΑΣ κέζσ ηεο ελέξγεηαο «Οπιζηικοποίηζη ΔΓΔ ΑΝΔΤ ΣΑΣ» θαηαρσξψληαο ηελ εκεξνκελία θαη ψξα εμφδνπ θαη ζηελ αηηηνινγία ελδερφκελα απνηειέζκαηα/ παξαηεξήζεηο/ έγγξαθα/ βεβαηψζεηο εμφδνπ. Η θαηάζηαζε ηνπ ΕΔΕ ΑΝΕΤ ΣΑΣ ζε «Δπιβεβαίυζη Δξαγυγήρ». Ο εμαγσγέαο ιακβάλεη εθηππσκέλν θαη ζεσξεκέλν ην ΔΑ99 απφ ην ηεισλείν εμαγσγήο γηα θνξνινγηθνχο θαη ινηπνχο ζθνπνχο (ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα γεληθά ζηελ εμαγσγή) Σο Σελυνείο εξόδος είναι διαθοπεηικό από ηο Σελυνείο εξαγυγήρ ηηρ αποζηολήρ. Σν ηεισλείν εμφδνπ (κφλν ειιεληθφ ηεισλείν) αλαθηά ην ΕΔΕ ΑΝΕΤ ΣΑΣ κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο «Καηαγπαθή Δξόδος εκηόρ ECS» (αλαγθαία πξνυπφζεζε είλαη ην ελ ιφγσ ΕΔΕ λα είλαη ζε θαηάζηαζε «Παπαλαβή ππορ εξαγυγή»). 8

9 Σν ηεισλείν εμφδνπ είηε επηηξέπεη ηελ έμνδν («Αποδοσή εξόδος») είηε απνξξίπηεη ηελ έμνδν («Απόππιτη εξαγυγήρ»). ηελ πεξίπησζε ηεο απφξξηςεο, ην Σεισλείν εμφδνπ θαηαρσξεί ζαθείο ιφγνπο αηηηνινγίαο ζην ειεθηξνληθφ πεδίν. Σν ηεισλείν εμαγσγήο αλαθηά ην ΕΔΕ ΑΝΕΤ ΣΑΣ (θαηάζηαζε «Επηβεβαίσζε εμαγσγήο»), έρνληαο πξφζβαζε ζηα θαηαρσξεκέλα απνηειέζκαηα εμφδνπ ηνπ Σεισλείνπ εμφδνπ (κέζσ ηεο θαξηέιαο «έμνδνο»). Σν κήλπκα ΔΑ99 έρεη παξαρζεί απηφκαηα θαη απνζηέιιεηαη ζηνλ ζπλαιιαζζφκελν επηβεβαηψλνληαο ηελ νινθιήξσζε ηεο εμαγσγήο («Απελεςθέπυζη»). Ο εμαγσγέαο ιακβάλεη εθηππσκέλν θαη ζεσξεκέλν ην κήλπκα ΔΑ99 απφ ην ηεισλείν εμαγσγήο ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο δηθαηνινγεηηθφ ηεο απαιιαγήο γηα ζθνπνχο ΦΠΑ θαη αλάινγε εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηελ εμαγσγή γεληθά ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. Δ19Α ΕΞ/ Δ.Τ.Ο. 3. ΔΓΔ ΑΝΔΤ ΣΑΣ για ηασςδπομικέρ αποζηολέρ (αποζηολέρ μέζυ ηος Φοπέα Παποσήρ Καθολικήρ Τπηπεζίαρ- ζήμεπα ηα ΔΛΣΑ ΑΔ) Γηα ηηο εμαγσγέο κέζσ ηνπ ΦΠΚΤ, ε δηαζάθεζε εμαγσγήο γηα απνζηνιέο εκπνξηθνχ ραξαθηήξα ππνβάιιεηαη ζην αξκφδην ηεισλείν εμαγσγήο (ζχκθσλα κε ηνπο γεληθνχο θαλφλεο ηεο εμαγσγήο). ε πεξίπησζε επηινγήο ηεο δηαζάθεζεο γηα θπζηθφ έιεγρν (απνζηνιή κελχκαηνο ΔΑ60), ην εκπφξεπκα (ηαρπδξνκηθφ δέκα) πξνζθνκίδεηαη γηα έιεγρν ζην Σεισλείν ή ζην ηεισλεηαθφ ειεγθηήξην εληφο ηνπ ηαρπδξνκηθνχ θαηαζηήκαηνο (πεξίπησζε Αζήλαο) γηα ηηο ελδεδεηγκέλεο ειεγθηηθέο ελέξγεηεο. Η έμνδνο ησλ εκπνξεπκάησλ βεβαηψλεηαη απφ ην ίδην ηεισλείν (ηεισλείν εμαγσγήο θαη εμφδνπ είλαη ην ίδην) κε ηελ παξάδνζε ησλ ελ ιφγσ εκπνξεπκάησλ ζε εγθεθξηκέλν ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα ηνπ ΦΠΚΤ ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηνπ ηεισλείνπ εμαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο β) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 793 ηνπ Καλ. 2454/93. Ωο εθ ηνχηνπ, η εν λόγυ εξαγυγή παπαμένει ζε μη οπιζηικοποιημένη καηάζηαζη κέρξη λα επηβεβαησζεί ε παξαιαβή ηεο απνζηνιήο απφ ηνλ ΦΠΚΤ πξνο εμαγσγή ζε Σξίηε ρψξα. ηελ πεξίπησζε κε χπαξμεο ηεισλεηαθνχ θιηκαθίνπ/ ειεγθηεξίνπ ζην ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα παξάδνζεο ηνπ πξνο εμαγσγή δέκαηνο, ε ελ ιφγσ επηβεβαίσζε γίλεηαη κε κέξηκλα ηνπ εμαγσγέα θαη αθνξά ηελ πξνζθφκηζε αληηγξάθνπ ηεο βεβαίσζεο απνδνρήο ηεο απνζηνιήο απφ ην ΦΠΚΤ (αληίηππν ηνπ πνιχπηπρνπ CP72 ζηελ νπνία εκθαίλεηαη ν θσδηθφο απνδνρήο απφ ηνλ ΦΠΚΤ θαη ππνγξαθή ηνπ ηαρπδξνκηθνχ ππαιιήινπ). Μόνο μεηά ηην επιβεβαίυζη ηηρ εξόδος (παπαλαβήρ ηηρ αποζηολήρ από ηον ΦΠΚΤ ππορ εξαγυγή), ηο ηελυνείο πποσυπά ζε οπιζηικοποίηζη ηηρ διαζάθηζηρ και παποσή ηος ΔΑ99 ζηον εξαγυγέα. 9

10 Εθηχπσζε ηνπ κελχκαηνο ΕΑ99 ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή ρξεζηκνπνηείηαη σο δηθαηνινγεηηθφ γηα ηελ απαιιαγή απφ ΦΠΑ ηεο παξάδνζεο αγαζψλ πνπ εμάγνληαη εθηφο ηεο Ε.Ε κέζσ ΦΠΚΤ θαη αλάινγε εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηελ εμαγσγή γεληθά ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. Δ19Α ΕΞ/ Δ.Τ.Ο. Ο ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Αθξηβέο αληίγξαθν Ο Σκεκαηάξρεο Κ. ΝΗΥΩΡΙΣΗ 10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Σελωνειακές Αρτές (Πίνακας Γ ) Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Πίνακας Η 2. Πίνακας ΙΒ (εκηός περιπηώζεων αρ. 6 και αρ. 8) 3. Πίνακας ΙΣ 4. Πίνακας αποδεκηών Σ (μόνο περιπηώζεις αρ.1 και αρ.2) 5. Δμπορεσμαηική Κοινόηηηα Γιεθνούς Αερολιμένα «Δλ. Βενιζέλος» (Fax: ) Γ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γραθείο Τποσργού, κ. Ι. ηοσρνάρα 2. Γραθείο Τθσποσργού, κ. Γ. Μασραγάνη 3. Γραθείο Γεν. Γραμμαηέα Γημοζίων Δζόδων, κ. Υ. Θεοτάρη 4. Γραθείο Γεν. Γ/νηη Σελωνείων & ΔΦΚ, κ. Κ. Νητωρίηη 5. Γ/νζεις: 17 η, 18 η, ΔΦΚ, 33 η, ΓΟ/Β, YΠΣ 6. Γ/νζη 19 η / Σμήμαηα Α, Β, Γ, Γ & Δ 11

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΔΣΩΝ 2006 & 2007 ζε θνξνινγηθά ζέκαηα: - Κ.Β.. (π.δ. 186/1992 ΦΔΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα