ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 34293 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Αθλητι κό Οργανισμό Δήμοι Κηφισιάς Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Αγ. Δημητρίου Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στους Παιδι κούς Σταθμούς Δήμου Καισαριανής Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Α ΚΑΠΗ Δήμου Καισαριανής Ολοκλήρωση της επένδυσης της ατομικής επιχείρη σης του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΑΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ορι στικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονά δας που προήλθε από την επένδυση αυτή Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας ΚΑΡΑ ΜΟΥΖΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., οριστικοποίη ση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή Επιβολή κυρώσεων με επιστροφή μέρους της κατα βληθείσας επιχορήγησης επένδυσης ν. 1892/1990 σύμφωνα με την υπ αριθμ. ΔΙΠΑΔΕ/73/ΝΝ 20236/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος όπως τροποποιή θηκε, περί υπαγωγής επένδυσης της εταιρείας ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΪΑΣ ΠΑΓΩΤΩΝ ΚΑΦΕ ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» με δ.τ. «ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», στις διατάξεις του ν. 1892/1990 όπως ισχύει Ολοκλήρωση της επένδυσης της ατομικής επιχείρη σης του ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ορι στικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονά δας που προήλθε από την επένδυση αυτή Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΑΝΔΡΕ ΑΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ», οριστικοποίη ση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας ΑΦΟΙ ΑΝΕΣΙΑΔΗ Ο.Ε., οριστικοποίηση του κόστους αυ τής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή Τροποποίηση ΟΕΥ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δη μοτικός Παιδικός Σταθμός Περιβολίων» Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5522/Π / Ε/ απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης με την επωνυμία «Ανώνυμη Ξενοδοχειακή &Τουρι στική Εταιρεία DEVELOP Α.Ε» με την οποία υπά χθηκε στις διατάξεις του ν. 3299/ Μεταφορά υπαλλήλων της Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής Ανάπτυξης Σταυρούπολης σε υπηρεσί ες του Δήμου μετά τη λύση της επιχείρησης και σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Οργάνω σης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχι ακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ ϊόντος ΒELMAZOL Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ ϊόντος ΙNELOX ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ (1) Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Κηφισιάς. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ βάσεις μίσθωσης έργου». 3. Την απαιτούμενη βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου του φορέα, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσιες συμ βάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία. 4. Την υπ αριθμ / εισηγητική μας έκ θεση.

2 34294 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. Δ.Δ.Α. το οποίο μας γνωρίζει την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/508/1 8712/18717/ απόφαση της Επιτροπής του άρ θρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/ και την υπ αριθμ / απόφαση κατανομής του Υφυπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. με τις οποίες εγκρίθηκαν για τους Ο.Τ.Α. α βαθμού συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα (1) έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ.6 του ν. 2527/1997, που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φορέων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έρ γου πενήντα εννέα (59) ατόμων, για το χρονικό διάστημα ενός έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ αριθμ. 5/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Κηφισιάς (ΑΟΔΗΚ) και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατά ξεων του αρ.6 του ν. 2527/1997 ως εξής: 15 (δεκαπέντε) γυμναστές/ιες ΠΕ διαφόρων ειδικοτή των για την παραγωγή συγκεκριμένων αθλητικών προ γραμμάτων του ΑΟΔΗΚ, μέχρι το ύψος των ,00 ευρώ ανά σύμβαση για ένα έτος. 10 (δέκα) Προπονητές/ιες, για την εκμάθηση ατομι κών και ομαδικών αθλημάτων στα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ και στους δημότες του Δήμου Κηφισιάς για την παραγω γή συγκεκριμένων αθλητικών προγραμμάτων, μέχρι το ύψος των ,00 ευρώ ανά σύμβαση για ένα έτος. 4 (τέσσερις) φυσικοθεραπευτές/ιες ΠΕ ή ΤΕ για την κάλυψη των αναγκών που δημιουργούνται από τις αθλη τικές δραστηριότητες των τμημάτων για την παραγω γή συγκεκριμένων αθλητικών προγραμμάτων, μέχρι το ύψος των 8.000,00 ευρώ ανά σύμβαση για ένα έτος. 3 (τρεις) νοσηλευτές/ιες ΠΕ ή ΤΕ για την παροχή άμε σης κάλυψης των ιατροφαρμακευτικών αναγκών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων αθλητικών δραστηριοτήτων και συναντήσεων του ΑΟΔΗΚ μέχρι το ύψος των ,00 ευρώ ανά σύμβαση για ένα έτος. 7 (εφτά) φύλακες επιστάτες ΥΕ για την φύλαξη και εποπτεία εφτά αθλητικών εγκαταστάσεων και αθλη τικού υλικού τις οποίες διαχειρίζεται και εποπτεύει ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ κατά τη διάρκεια συγκεκρι μένων αθλητικών προγραμμάτων, μέχρι το ύψος των ,00 ευρώ ανά σύμβαση για ένα έτος. 6 (έξη) εργάτες καθαριότητας ΥΕ για τον καθορισμό και τη γενικότερη φροντίδα έξη αθλητικών εγκαταστά σεων τις οποίες διαχειρίζεται και εποπτεύει ο ΑΟΔΗΚ κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων αθλητικών προγραμ μάτων, μέχρι το ύψος των ,00 ευρώ ανά σύμβαση για ένα έτος. 5 (πέντε) καθαρίστριες ριστές ΥΕ για τον καθαρισμό και τη γενικότερη φροντίδα των τριών κτιριακών εγκα ταστάσεων στα οποία εδρεύει ο ΑΟΔΗΚ και τα τμήμα τα αυτού, κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων αθλητικών προγραμμάτων, μέχρι το ύψος των ,00 ευρώ ανά σύμβαση για ένα έτος. 1 (έναν μία) Κοινωνικό/ή Λειτουργό ΠΕ ή ΤΕ για την υποστήριξη των αναγκών των συμμετεχόντων των συμ μετεχόντων σε συγκεκριμένα αθλητικά προγράμματα που υλοποιεί ο ΑΟΔΗΚ, μέχρι το ύψος των ,00 ευρώ ανά σύμβαση για ένα έτος. 1 (έναν μία) Υπεύθυνο/η Δημοσίων Σχέσεων για τις επικοινωνιακές ανάγκες στα πλαίσια οργάνωσης αθλητικών προγραμμάτων και συναντήσεων του ΑΟ ΔΗΚ, μέχρι το ύψος των ,00 ευρώ ανά σύμβαση για ένα έτος. 1 (έναν μία) Υπεύθυνο/η για την οργάνωση και προβολή συγκεκριμένων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων του ΑΟΔΗΚ με σκοπό την προσέλκυση αθλουμένων μελών μέχρι το ύψος των ,00 ευρώ ανά σύμβαση για ένα έτος. 1 (έναν μια) Υπεύθυνο/η ΠΕ ή ΤΕ για την κάλυψη των αναγκών μηχανογράφησης και μηχανοργάνωσης των υπηρεσιών του ΑΟΔηΚ, μέχρι το ύψος των ,00 ευρώ ανά σύμβαση για ένα έτος. 3 (τρεις) υπαλλήλους για τη γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων αθλητικών προγραμ μάτων, μέχρι το ύψος των ,00 ευρώ ανά σύμβαση για ένα έτος. 1 (έναν μία) Ιατρό για ιατροφαρμακευτική κάλυψη συ γκεκριμένων αθλητικών προγραμμάτων και αθλητικών συναντήσεων, μέχρι το ύψος των ,00 ευρώ ανά σύμβαση για ένα έτος. 1 (έναν μία) Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, για τη διενέργεια των απαραιτήτων μελετών και την επίβλεψη των ανα γκαίων επισκευών στις κτιριακές εγκαταστάσεις που εποπτεύει το Ν.Π.Δ.Δ. Οι ανωτέρω, θα παραδίδουν το έργο τμηματικά και αναλόγως θα γίνεται η καταβολή της αμοιβής τους μετά από βεβαίωση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ Η σύναψη των συμβάσεων θα γίνει περιοδικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. και η πληρωμή των αναδό χων θα πραγματοποιηθεί από τους προϋπολογισμούς τριών (3) ετών ( ) αφού οι συμβάσεις θα είναι ετήσιας διάρκειας και δεν θα έχουν ημερομηνία έναρξης την 1η του έτους. Το έργο που θα επιτελέσουν δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ. όπως προκύπτει και από την βεβαίωση του δικηγόρου Λεωνίδα Λώρα. Η δαπάνη πληρωμής τους θα βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου, το οποίο επιχορηγείται από το Δήμο Κηφισιάς και στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση για το οικον. έτος 2007 με Κ.Α με τίτλο «Αμοιβές λοιπών εκτελού ντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία». Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α εντός 5 ημερών από τη λήψη της πα ρούσας απόφασης. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2007 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αριθ. οικ (2) Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Αγ. Δημητρίου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ βάσεις μίσθωσης έργου». 3. Την υπ αριθμ /2004 απαιτούμενη βεβαίωση της Νομικής Υπηρεσίας του φορέα, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία. 4. Την υπ αριθμ /2007 εισηγητική μας έκθεση. 5. Το υπ αριθμ /2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. το οποίο μας γνωρίζει τη ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./1/530/19857/ 19858/ απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 και την υπ αριθμ /2007 απόφαση κατανομής του Υφυπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. με την οποία εγκρίθηκαν συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ. 6 του ν. 2527/1997 που ορίζουν με ταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φορέων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με 1 άτομο για το χρονικό διάστημα ενός έτους, σύμ φωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ αριθμ. 280/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Δημητρίου και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ.6 του ν. 2527/1997 ως εξής: 1 Μαία με αμοιβή Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. εντός 5 ημερών από τη λήψη της πα ρούσας απόφασης. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω από φαση έχει προβλεφθεί σε βάρος του προϋπολογισμού του εν λόγω φορέα. Η απόφαση απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2007 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αριθ.οικ (3) Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Καισαριανής. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω οη, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ βάσεις μίσθωσης έργου». 3. Την από απαιτούμενη βεβαίωση του δικη γόρου Ιωαννίδη, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρ τημένη εργασία. 4. Την υπ αριθμ /2007 εισηγητική μας έκθεση. 5. Το υπ αριθμ /2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. το οποίο μας γνωρίζει τη ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./1/530/19857/19 858/ απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ.ι της ΠΥΣ 33/2006 και την υπ αριθμ /2007 απόφαση κατανομής του Υφυπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. με την οποία εγκρίθηκαν συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ.6 του ν. 2527/1997 που ορίζουν με ταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φορέων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με 1 Παιδίατρο με αμοιβή έως για τo χρονικό διάστημα ενός έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ αριθμ. 11/2007 απόφαση του Δ.Σ. των Παιδικών Σταθμών Δήμου Καισαριανής και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρθ.6 του ν. 2527/1997. Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. εντός 5 ημερών από τη λήψη της πα ρούσας απόφασης. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω από φαση έχει προβλεφθεί σε βάρος του προϋπολογισμού του εν λόγω φορέα. Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2007 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αριθμ.οικ (4) Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Α ΚΑΠΗ Δήμου Καισαριανής. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω οη, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ βάσεις μίσθωσης έργου». 3. Την από απαιτούμενη βεβαίωση του δικη γόρου ΣΟΥΦΛΑ, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρ τημένη εργασία. 4. Την υπ αριθμ /2007 εισηγητική μας έκθεση. 5. Το υπ αριθμ /2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. το οποίο μας γνωρίζει τη ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./1/530/19857/1985 8/ απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ.ι της υπ αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ και την υπ αριθμ /2007 απόφαση κατανομής του Υφυπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. με την οποία εγκρίθηκαν συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρ.6 του ν. 2527/1997 που ορίζουν με ταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φορέων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έρ γου με 1 Ιατρό Παθολόγο ή Καρδιολόγο με αμοιβή έως για το χρονικό διάστημα ενός έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ αριθμ. 9/2007 απόφαση του Δ.Σ. του Α ΚΑΠΗ Δήμου Καισαριανής και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του αρθ.6 του ν. 2527/1997.

4 34296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. εντός 5 ημερών από τη λήψη της πα ρούσας απόφασης. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω από φαση έχει προβλεφθεί σε βάρος του προϋπολογισμού του εν λόγω φορέα. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2007 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (5) Ολοκλήρωση της επένδυσης της ατομικής επιχείρησης του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΑΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, οριστικο ποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρ ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/6183/Π09/4/195/Ε/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι κής Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση ν. 3299/2004, σύμφωνα με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/6498/Π09/4/195/ Ε/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Δυτικής Ελλάδος και πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή, της ατομικής επιχείρησης του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΑΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό μονάδας ελαιοτριβείου, στη θέση Καταλάτσα του δήμου Ζαχάρως του Ν. Ηλείας. ήθηκε στο συνολικό ποσό των ,00 ευρώ. των ,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 55% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους ,00 ευρώ ,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 45% του συνο ποσού ,00 ευρώ. ήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η δοτικής Επιτροπής της (πρακτικά 38ης Συνε Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του συνολικού ποσού της επιχορήγησης ύψους ,00 ευρώ. Πάτρα, 18 Δεκεμβρίου 2007 (6) Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας ΚΑΡΑΜΟΥ ΖΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., οριστικοποίηση του κό στους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγω γικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή. Με την απόφαση ΔΙΣΑΔΕ/6175/Π09/4/108/Ε/ του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση ν. 3299/2004, σύμφωνα με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/3417/Π09/4/108/Ε/ από φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγι κής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή, της εταιρείας ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., που αναφέρεται στην επέκταση μονάδας παραγωγής (νέων προϊόντων) οπτικών, οφθαλμικών φα κών, στο δ.δ. Ακταίου (Βερναδαιίκων) του Δήμου Ρίου του Νομού Αχαΐας. ήθηκε στο συνολικό ποσό των ,00 ευρώ. των ,50 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 35,25% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους ,00 ευρώ ,50 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 50% του συνο ποσού ,00 ευρώ. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίσθηκε στο ποσό των ,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 14,75% του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επέν δυσης ποσού ,00 ευρώ. ήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η δοτικής Επιτροπής της (πρακτικά 38ης Συνε Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους ,50 ευρώ. Aριθμ (7) Επιβολή κυρώσεων με επιστροφή μέρους της καταβλη θείσας επιχορήγησης επένδυσης ν. 1892/1990 σύμ φωνα με την υπ αριθμ. ΔΙΠΑΔΕ/73/ΝΝ 20236/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι κής Ελλάδος όπως τροποποιήθηκε, περί υπαγωγής επένδυσης της εταιρείας ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑ ΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΪΑΣ ΠΑΓΩΤΩΝ ΚΑΦΕ ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΔΩΝ» με δ.τ. «ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», στις δια τάξεις του ν. 1892/1990 όπως ισχύει. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/6187/ΝΝ 20236/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κής Ελλάδος, επιβάλλονται κυρώσεις με επιστροφή μέρους της καταβληθείσας επιχορήγησης επένδυσης ν. 1892/1990 σύμφωνα με την υπ αριθμ. ΔΙΠΑΔΕ/73/ΝΝ 20236/ απόφαση όμοια όπως τροποποιήθηκε, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 1892/1990 επένδυσης της εταιρείας «ΘΕΟΔΩΡΟ ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΟΚΟΛΑ ΤΟΠΟΙΪΑΣ ΠΑΓΩΤΩΝ ΚΑΦΕ ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑ ΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» με δ.τ. «ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», που αναφέρεται στην επέκταση μονάδας επεξεργασίας τυποποίησης ξηρών καρπών και παραγωγής ειδών σοκολατοποιΐας, στη θέση Μεταμόρφωση του Δήμου Αιγίου του Ν. Αχαΐας, συνολικής ενισχυθείσας δαπάνης ,43 ευρώ ( δρχ.). Η εταιρεία υποχρεούται για την επιστροφή στο Δη μόσιο μέρους της καταβληθείσας επιχορήγησης, ποσού ,59 ευρώ, προσαυξημένου κατά το ποσό των νό μιμων τόκων ποσού ,74 ευρώ, λογιζομένων από την ημερομηνία της καταβολής της τελευταίας δόσης της επιχορήγησης, μέχρι την , ήτοι συ νολικό ποσό επιστροφής ,33 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 και της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 1892/1990 και με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Νομοθεσίας. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω μοδοτικής Επιτροπής: (8) Ολοκλήρωση της επένδυσης της ατομικής επιχείρησης του ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, οριστικο ποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρ ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/6179/Π09/4/162/Ε/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι κής Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση ν. 3299/2004, σύμφωνα με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/5538/Π09/4/162/Ε/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει ας Δυτικής Ελλάδος και πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή, της ατομικής επιχείρησης του ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας συντήρησης συσκευασίας τυ ποποίησης πατάτας, στη θέση Ρουπάκι του δ.δ. Αράξου του Δήμου Λαρισσού του Ν. Αχαΐας. ήθηκε στο συνολικό ποσό των ,00 ευρώ. των ,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 60% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους ,00 ευρώ ,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 40% του συνο ποσού ,00 ευρώ. ήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η δοτικής Επιτροπής της (πρακτικά 38ης Συνε Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους ,00 ευρώ. Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της (9) Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΑΝΔΡΕ ΑΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ», οριστικοποίηση του κό στους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγω γικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή. Με την απόφαση ΔΙΣΑΔΕ/6177/Π09/4/140/Ε/ του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση ν. 3299/2004, σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΣΑΔΕ/4087/Π09/4/140/Ε/ του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος όπως τροποποιήθηκε και πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή, της εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ», που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό μονάδας ελαιοτριβείου, στη θέση Χονδρός Λόγγος του Δ.Δ. Ψαθοπύργου του Δήμου Ρίου του Νομού Αχαΐας. ήθηκε στο συνολικό ποσό των ,00 ευρώ. των ,65 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 55% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους ,00 ευρώ ,35 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 45% του συνο ποσού ,00 ευρώ. ήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η δοτικής Επιτροπής της (πρακτικά 38ης Συνε Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του συνολικού ποσού της επιχορήγησης ύψους ,50 ευρώ.

6 34298 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (10) Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΝΕ ΣΙΑΔΗ Ο.Ε.», οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/6181/Π09/4/15/Ε/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση ν. 3299/2004, σύμ φωνα με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/4585/Π09/4/15/Ε/ του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουρ γίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή, της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΝΕΣΙΑΔΗ Ο.Ε.», που αναφέρεται στην επέκταση εκσυγχρονισμό μονάδας επεξεργασίας υαλοπινάκων, στη θέση Σαρδέλα Σαραβαλίου Δ.Δ. Κρή νης του Δήμου Μεσσάτιδος του Νομού Αχαΐας. ήθηκε στο συνολικό ποσό των ,00 ευρώ. των ,80 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 40,36% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους ,00 ευρώ ,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 45% του συνο ποσού ,00 ευρώ. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίσθηκε στο ποσό των ,20 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 14,64% του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επέν δυσης ποσού ,00 ευρώ. ήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η δοτικής Επιτροπής της (πρακτικά 38ης Συνε Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του συ νολικού ποσού της επιχορήγησης ύψους ,00 ευρώ. Aριθμ (11) Τροποποίηση ΟΕΥ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημο τικός Παιδικός Σταθμός Περιβολίων». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3463/2006 «Κύ ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 3. Την υπ αριθμ. 6730/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «Περί ορισμού εισηγη τών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής». 4. Την υπ αριθμ. απόφασή μας 2317/ (ΦΕΚ 522Β/2004) με την οποία καταρτίσθηκε ο ΟΕΥ του Δη μοτικού Παιδικού Σταθμού Περιβολιών. δ. Την υπ αριθμ. 8/2007 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Περιβο λιών» περί τροποποίησης ΟΕΥ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 113/2007 όμοια του Δ.Σ. του Δήμου Θερίσου. 6. Την υπ αριθμ. 41/2007 πρακτ. 10/ γνωμο δότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Ν. Χανίων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 8/2007 απόφαση του Διοικη τικού Συμβουλίου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Πε ριβολιών που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου όπως αυ τός είχε καταρτισθεί με την υπ αριθμ. 2317/ (ΦΕΚ 522Β/2004) απόφασή μας, ως προς το άρθρο πέντε (5) αυτού, το οποίο μετά την τροποποίηση έχει ως εξής: Άρθρο 5 Οργανική Σύνθεση Προσωπικού Οι θέσεις του προσωπικού ορίζονται ως εξής: Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1. Κλάδος ΤΕ 9 Βρεφονηπιοκομίας Θέση 1 Βαθμός Δ Α 2. Κλάδος ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός Θέση 1 Βαθμός Δ Α 3. Κλάδος ΔΕ 8 Βοηθών Παιδοκόμων Βρεφοκόμων Θέση 1 Βαθμός Δ Α 4. Κλάδος ΔΕ 32 Μαγείρων Θέση 1 Βαθμός Δ Α 5. Κλάδος ΥΕ 16 Προσωπικό Καθαριότητας Βοηθητι κώς εργασιών Θέσεις 2 Βαθμός Ε Β Β τακτικό προσωπικό προσωποπαγών θέσεων ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1 ΤΕ Νηπιαγωγών (προσωρινός) Θέση 1 2. ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας Θέση 1 3. ΥΕ 14 Μαγείρων Θέση 1 Οι θέσεις των κλάδων ΠΕ Νηπιαγωγών (Προσωρινός) και ΤΕ Νηπιαγωγών (Προσωρινός) μετατρέπονται μό λις κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο σε θέσεις κλάδου ΤΕ 9 Βρεφονηπιοκόμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 2646/1998. Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Με σύμβαση έργου θα μπορούν να προσλαμβάνονται ορι σμένες κατηγορίες επιστημονικών συνεργατών (Παιδίατρος, ψυχολόγος, γυμναστής) σύμφωνα με τις ανάγκες του Ν.Π. και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κάθε φορά. Οι αρμοδι ότητες αυτών θα περιγράφονται στη σύμβαση έργου. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2007 του Νομικού Προσώπου. Χανιά, 14 Δεκεμβρίου 2007 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΚΩΝ. ΜΠΑΤΑΚΗΣ (12) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5522/Π /Ε/ απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης με την επω νυμία «Ανώνυμη Ξενοδοχειακή &Τουριστική Εταιρεία DEVELOP Α.Ε» με την οποία υπάχθηκε στις διατά ξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ /Π /Ε/ από φαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αιγαίου τροποποιήθηκε η υπ αριθμ. 5522/Π / Ε απόφαση υπαγωγής του Γενικού Γραμματέα της Π.Ν.Α. στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επένδυση της εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Ξενοδοχει ακή &Τουριστική Εταιρεία DEVELOP A.E» που αναφέ ρεται στον «Ολοκληρωμένης Μορφής Εκσυγχρονισμό της Ξενοδοχειακής Μονάδας Tinos Beach» τεσσάρων (4) αστέρων στην περιοχή Κιόνια της νήσου Τήνου του Νομού Κυκλάδων, με συνολική δυναμικότητα 180 δωμάτια (339 κλίνες), συνολικής δαπάνης ποσού , ως προς τη μετατροπή της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) σε μεσομακροπρόθεσμα τραπεζικό δανεισμό. Συγκεκριμένα τροποποιήθηκε το χρηματοδοτικό σχή μα της επένδυσης ως ακολούθως: Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ορίσθηκε στο ποσό των ,00 ποσοστό 46,42% επί του συνολικού ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της ενισχυόμενης επένδυσης. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίσθηκε στο ποσό των ,00 ποσοστό 13,58% επί του συνολικού ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της ενισχυ όμενης επένδυσης. Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των ,00 ποσοστό 40,00% επί του συνολικού ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της ενισχυόμενης επένδυσης. Η εξέταση και η κατά πλειοψηφία απόφαση επί του θέματος έγινε κατά την 99η Συνεδρίαση της Γνω μοδοτικής Επιτροπής της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 στις Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος ΔΙ.Σ.Α. ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΒΩΝΗΣ Aριθμ. 584 (13) Μεταφορά υπαλλήλων της Δημοτικής Επιχείρησης Το πικής Ανάπτυξης Σταυρούπολης σε υπηρεσίες του Δήμου μετά τη λύση της επιχείρησης και σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δι καίου αορίστου χρόνου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 256, 269 και 270 του Κώ δικα Δήμων και Κοινοτήτων 3463/ Την υπ αριθμ. 67/ απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής Ανά πτυξης Σταυρούπολης. 3. Την υπ αριθμ. 583/2007 απόφαση Δημοτικού Συμ βουλίου έγκρισης διάλυσης της Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής Ανάπτυξης Σταυρούπολης. 4. Το γεγονός ότι στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρε σίας του Δήμου δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 5. Το υπ αριθμ / έγγραφο της υπηρεσίας, αποφασίζει: Α. Εγκρίνει την μεταφορά σε υπηρεσίες του Δήμου Σταυρούπολης δεκατεσσάρων υπαλλήλων της Δημο τικής Επιχείρησης Τοπικής Ανάπτυξης Σταυρούπολης, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Β. Συστήνει στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου δεκατέσσερις προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και συγκε κριμένα: α) Μία προσωρινή προσωποπαγή θέση, ιδιωτικού δι καίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας πολιτικού μηχα νικού ΠΕ. β) Δύο προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις, ιδιωτι κού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας διοικητικών υπαλλήλων ΔΕ. γ) Έντεκα προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις, ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ. Εντάσσει το μεταφερόμενο προσωπικό της ΔΕΤΑΣ στις θέσεις αυτές. Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται με την καθοιον δήποτε τρόπο κένωσή τους. Σταυρούπολη, 9 Οκτωβρίου 2007 Ο Πρόεδρος ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ Aριθμ. 769 (14) Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Οργάνω σης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχια κής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων. ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/96 τ.α ) «Κώδι κας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του και συμπλήρωσή του. 2. Τις διατάξεις των νόμων, π.δ. και υπουργικών απο φάσεων, με τις οποίες μεταβιβάσθηκαν στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση αρμοδιότητες της Κεντρικής Διοίκησης. 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λει τουργίας των Υπηρεσιών Ν.Α. Ιωαννίνων (αποφ. 309/2007 ΦΕΚ 747/ τ.β, όπως ισχύει μετά την τροποποίη σή του (αποφ. 673/2007 ΦΕΚ 2117/ τ.β ). 4. Την υπ αριθμ. 3112/ (ΦΕΚ 2076 τ.β ) απόφα ση του ΥΠ.ΕΣ. ΔΔΑ., σχετικά με την παύση λειτουργίας των Υπηρεσιών Αγροφυλακής των Νομ/κών Αυτ/σεων από Το υπ αριθμ. 6493/ έγγραφο του Γενικού Δ/ντή της Γενικής Δ/νσης Ποιότητας Ζωής, με θέμα την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ν.Α. Ιωαννίνων, το οποίο ενέχει θέση εισήγησης 6. Το από Πρακτικό του Συλλόγου Υπαλλή λων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων με τη σύμφωνη γνώμη του. 7. Το ότι οι διατάξεις του Οργανισμού πρέπει να είναι εναρμονισμένες με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 8. Το ότι η διάρθρωση των Υπηρεσιών της Νομ/κής Αυτ/σης Ιωαννίνων, πρέπει να ανταποκρίνεται στις ση μερινές συνθήκες και ανάγκες για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες, αποφασίζει: (αριθμ. αποφ. Ν.Σ. 15/154/ )

8 34300 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Οργά νωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών Νομ/κής Αυτ/σης Ιωαννίνων, ως ακολούθως: 1. Στο άρθρο 2 απαλείφεται ο προτελευταίος στίχος «Διεύθυνση Αγροφυλακής». 2. Στο άρθρο 17 η τελευταία παράγραφος αντικαθίστα ται ως εξής: «Τη Γενική Δ/νση Ανάπτυξης συγκροτούν οι Υπηρεσίες των άρθρων 18 μέχρι και 28 και τη Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής συγκροτούν οι Υπηρεσίες των άρθρων 29 μέχρι και 37 του παρόντος». 3. Το άρθρο «37» απαλείφεται. 4. Τα άρθρα 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 και 52 αναριθμούνται σε 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 και 51, αντίστοιχα. 5. Από την παράγραφο «4» του άρθρου «40», που αναριθ μείται σε «39», απαλείφεται ο στίχος «ΥΕ Αγροφυλάκων». 6. Στο άρθρο «43», που αναριθμείται σε «42», η παρά γραφος «4», αυτού αντικαθίσταται ως εξής: «4. Κατηγο ρία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 81 θέσεις συνολικά, ήτοι κατά κλάδο και Ειδικότητα: ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού» 10 ΥΕ Επιμελητών» 10 ΥΕ Κλητήρων» 10 ΥΕ Εργατών» 10 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος» 25 ΥΕ Φυλάκων Νυχτοφυλάκων» 10 ΥΕ Απολυμαντών» 1 ΥΕ Χειριστών Φωτοαντιγραφικών Συσκευών» 5 7. Στο άρθρο «48», που αναριθμείται σε «47», απαλεί φεται η προτελευταία υποπαράγραφος «9. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» και η τελευταία υποπαράγραφος «10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ» αριθμείται σε «9». Η παρούσα απόφαση δεν επιβαρύνει τον προϋπολογι σμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων. Ιωάννινα, 14 Δεκεμβρίου 2007 Ο Πρόεδρος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΤΣΙΟΣ (15) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος ΒELMAZOL. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Με την υπ αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν BELMAZOL. Δραστική ουσία: CITALOPRAM HYDROCHLORIDE Μορφή: OR.SO.D Δικαιούχους σήματος: VERISIELD (UK) LTD.UK Υπεύθυνος κυκλοφορίας: VERISIELD LTD CYPRUS Η Διευθύντρια ΔΥΕΠ ΔΡ. Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ (16) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος ΙNELOX. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Με την υπ αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν INELOX. Δραστική ουσία: CETRIAXONE SODIUM TRISJESQUIHYDRATE Μορφή: PD.SOL.IN Δικαιούχους σήματος: VERISIELD LTD (BVI) Υπεύθυνος κυκλοφορίας: SUAN ARMA S.A. (SPAIN) Η Διευθύντρια ΔΥΕΠ ΔΡ. Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1919 8 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΠΛΑ ΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ με έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2293 27 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρυθμίσεις για την Ξένη Γλώσσα στα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ.... 1 Υπέρβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 12 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική τροποποίηση της υπ αριθμ. 4296/24.2.2006 (ΦΕΚ 292/10.3.2006) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2105 30 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επιχορήγησης των Ιδρυμάτων του άρθρου 34 παρ. 1 του ν. 3577/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2372 13 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2035 21 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση επιδομάτων θέσεων Προϊσταμένων της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 623 3 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΚΙΩΤΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΣ», στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1114 5 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας της αρμοδιότητας καθορισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2217 19 Νοεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 491 23 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού Λ.Τ. ΠΡΕ ΒΕΖΑΣ για το έτος 2010.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 930 21 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1041806/2502/278/Ε0014/ 6.5.2003 απόφασης Υπουργού Οικονομικών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 617 9 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Mετάταξη της υπαλλήλου Θεοδωρούδη Κασσιανής του Αθανασίου της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1387 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΝΤΑ ΒΙΟ ΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1345 31 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυ σης της εταιρείας «ΑΚΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 654 17 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 16 ης και 17 ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιτοκίων εντόκων γραμματίων με ημε ρομηνία δημοπρασίας 9.1.2007... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 5 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προ σωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1613 5 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσωρινή απαλλαγή των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών) από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1957 23 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Πε ριβαλλοντικών Δράσεων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2002 11 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της επιχορήγησης του ΙΚΥ για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 933 19 Μαΐου 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1 Αγρονομικής Διάτα ξης «Ασφάλεια και Προστασία του αγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1261 1 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/6170/28.4.2004 (ΦΕΚ 645/Β /3.5.2004) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1837 12 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία για την απαλλαγή από το τέλος ταξινό μησης των επιβατικών αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2518 8 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αι μοκάθαρσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση αποφάσεως περί καθορισμού αριθμού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη

Διαβάστε περισσότερα