ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2015 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔ Με την αριθμ. 1820/ απόφαση, του Διοικητή της 6 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιο νίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας η οποία εκδόθηκε δυνάμει: των διατάξεων του Ν. 3329/2005 όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 3527/2007, του εδαφ. δ της παρ. 2. του άρθρου 2 του Ν. 3868/2010 (Φ.Ε.Κ. 129/ τ.γ / ), του Ν. 3918/2011 (Φ.Ε.Κ. 31/τ.Α / ) (διαθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις) κεφ. Β, των άρθρων 90 και 91 του Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/τ.Α / ), του Ν. 4238/2014 (Φ.Ε.Κ. 38/ τ.α / ) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατά ξεις, του άρθρου 25 του Ν. 4238/2014 (Φ.Ε.Κ. 38/τ.Α / ), του άρθρου 50Β του Ν. 4305/2014 (Φ.Ε.Κ. 237/τ.Α / ), την αριθμ. ΔΥ13α/οικ.39832/ απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας σχετικά με «Ιεράρχηση κριτηρίων κρίσης και συγκριτικής αξιο λόγησης υποψηφίων για θέσεις του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ.», την αριθμ. Γ.Π./οικ / (Φ.Ε.Κ. 376/τ.Β / ) απόφαση Υφυπουργού Υγείας περί Χωροτα ξικής Κατανομής, ανά Υγειονομική Περιφέρεια, των υφι στάμενων Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι οποίες με ταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δομή των Δ.Υ.ΠΕ. της χώρας, την αριθμ. Γ.Π./οικ.18936/ (Φ.Ε.Κ. 485/τ.Β / ) απόφαση Υπουργών Υγεί ας Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σύστασης Οργανικών Θέσεων κατά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και σχέ ση εργασίας στην Διοίκηση της 6 ης Υ.ΠΕ., την αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π./35069/ απόφαση Συγκρότησης του Πενταμελούς Συμβουλίου Αξιολόγησης ιατρών Ε.Σ.Υ. της 6 ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και την αριθμ. Α1β/Γ.Π / τροποποίηση της παραπάνω απόφασης, τις με αριθμ. Υ10α/Γ.Π.οικ.42126/ (ορθή επανάληψη) και ΔΑ2α/ Γ.Π.οικ / έγγραφες οδηγίες του Υπουρ γείου Υγείας, τις αριθμ. Δ11/οικ.6806/ , Δ11/ οικ.6816/ , Δ11/οικ.6845/ , Δ11/οικ.6777/ , Δ11/οικ.6829/ , Δ11/οικ.6812/ , Δ11/οικ.6810/ , Δ11/οικ.6833/ , Δ11/οικ. 6844/ , Δ11/οικ.6780/ , Δ11/6785/ , Δ11/οικ.6815/ , Δ11/οικ.6782/ , Δ11/οικ. 6788/ , Δ11/οικ.6801/ , Δ11/οικ.6785/ , Δ11/οικ.6840/ , Δ11/οικ.6844/ , Δ11/οικ.6812/ , Δ11/οικ.6780/ , διαπιστωτι κές πράξεις του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. περί διαθεσι μότητας των υπαλλήλων των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τις αριθμ. 391/ (ορθή επανά ληψη), 398/ (ορθή επανάληψη), 395/ (ορθή επανάληψη) 378/ (ορθή επανάληψη), 383/ (ορθή επανάληψη), 382/ (ορθή επα νάληψη), 397/ (ορθή επανάληψη), 396/ (ορθή επανάληψη), 394/ (ορθή επανάληψη) 403/ (ορθή επανάληψη), 402/ (ορθή επανάληψη), 384/ (ορθή επανάληψη), 393/ (ορθή επανάληψη), 404/ (ορθή επα νάληψη), 405/ (ορθή επανάληψη), 388/ (ορθή επανάληψη), 379/ (ορθή επανάληψη), Φ.Ε.Κ. 392/τ.Γ / , 336/ (ορθή επανάληψη), 321/ (ορθή επανάληψη), 317/ (ορθή επα νάληψη), 318/ (ορθή επανάληψη), 322/ (ορθή επανάληψη), 323/ (ορθή επανάληψη), 334/ (ορθή επανάληψη), 330/ (ορθή επα νάληψη), 333/ (ορθή επανάληψη), 315/ (ορθή επανάληψη), 332/ (ορθή επανάληψη), 316/ (ορθή επανάληψη), 335/ (ορθή επανάλη ψη), 326/ (ορθή επανάληψη), 320/ (ορθή επανάληψη), 331/ (ορθή επανάληψη) Φ.Ε.Κ. 370/ τ.γ / , 385/ (ορθή επανάληψη), 389/ (2 η ορθή επανάληψη), 392/ (ορθή επανάληψη), 376/ (ορθή επανάληψη), 381/ (ορθή επανάληψη), 377/ (ορθή επα νάληψη) Φ.Ε.Κ. 380/τ.Γ / , 401/ (ορθή επανάληψη), 399/ (ορθή επανάληψη), 380/ (ορθή επανάληψη), 390/ (ορθή επα νάληψη), 400/ (ορθή επανάληψη), 386/ (ορθή επανάληψη), 387/ (ορθή επανάληψη) Φ.Ε.Κ. 377/τ.Γ / αποφάσεις μετάταξης / μετα φοράς ιατρικού προσωπικού στην Διοίκηση της 6 ης Υ.ΠΕ., τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά και τα βιογραφικά των υποψηφίων, τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και όσα στοι χεία για την προϋπηρεσία έχουν περιέλθει στην υπηρε σία μας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., την με αριθμ. 2986/

2 2828 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) πρόσκληση Συνεδρίασης του Πενταμελούς Συμβουλίου Αξιολόγησης ιατρών Ε.Σ.Υ. της 6 ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, το πρα κτικό της αριθμ. 1/ συνεδρίασης του Πεντα μελούς Συμβουλίου Αξιολόγησης ιατρών Ε.Σ.Υ. της 6 ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την αξιολόγηση των ιατρών του ΠΕΔΥ και την ένταξή τους στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ., διαπιστώνεται: Α. Η αυτοδίκαιη μετατροπή των διακοσίων τριάντα μία (231) οργανικών θέσεων μόνιμων και με σχέση εργασί ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του κλάδου ΠΕ Ιατρών / Οδοντιάτρων που συστάθηκαν στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών με τις διατάξεις της αριθμ. Γ.Π./οικ.18936/ (Φ.Ε.Κ. 485/τ.Β / ) απόφασης Υπουργών Υγείας Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στις οποίες μεταφέρθηκαν / μετατάχθηκαν ιατρικό, οδοντι ατρικό προσωπικό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4238/2014, όπως ισχύει, σε οργανικές θέσεις κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις κατεχόμενες θέσεις Β. Η ένταξη και κατάταξη των διακοσίων τριάντα ένα (231) ιατρών στις, μετατρεπόμενες θέσεις μετά την θε τική αξιολόγησή τους από το Πενταμελές Συμβούλιο Αξιολόγησης ιατρών Ε.Σ.Υ. της 6 ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας ανά ειδι κότητα και βαθμό στον κλάδο Ε.Σ.Υ. ως ακολούθως: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Δ.Υ. Μ.Υ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. 1 ΤΣΙΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΚΕΡΚΥΡ 11Ε 2Μ 9Η 2 ΒΑΡΔΑΚΤΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΟΝΤ ΚΕΡΚΥΡ 18Ε 0Μ 6Η 3 ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙ ΚΕΡΚΥΡ 33Ε 9Μ 11Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 4 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΘΑΝΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΚΕΡΚΥΡ 22Ε 7Μ 3Η 5 ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΥ ΠΧΑΛΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ ΚΕΡΚΥΡ 11Ε 2Μ 9Η 6 ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΔΟΝΤ (ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ) ΚΕΡΚΥΡ 23Ε 9Μ 2Η 7 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡ 21Ε 6Μ 1Η 8 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ ΒΙΛΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΚΕΡΚΥΡ 15Ε 7Μ 21Η 9 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡ 22Ε 0Μ 7Η 10 ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΞΕΝΟΦΩΝ ΟΔΟΝΤ ΚΕΡΚΥΡ 21Ε 10Μ 21Η 11 ΚΙΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙ ΚΕΡΚΥΡ 12Ε 9Μ 19Η 12 ΠΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΚΕΡΚΥΡ 21Ε 1Μ 18Η 13 ΚΟΤΙΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΚΕΡΚΥΡ 27Ε 5Μ 16Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 14 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΔΟΝΤ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 28Ε 6Μ 4Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 15 ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΙΔ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 25Ε 11Μ 2Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 16 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 20Ε 4Μ 25Η 17 ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ ΝΤΟΪΝΑ ΛΙΛΙΑΝΑ ΙΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 18Ε 10Μ 8Η 18 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΔΡΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΛΕΥΚΑΔ 16Ε 5Μ 16Η 19 ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΔΟΝΤ ΛΕΥΚΑΔ 15Ε 4Μ 20Η 20 ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΛΑΚΩ 18Ε 10Μ 21Η 21 ΡΗΓΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΡΚΑΔΙ 14Ε 0Μ 10Η 22 ΠΑΦΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΒΙΛΕΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΡΚΑΔΙ 14Ε 0Μ 5Η 23 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙ 22Ε 10Μ 12Η 24 ΤΣΙΤΟΥΡ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΩΡΛ ΑΡΚΑΔΙ 11Ε 6Μ 24Η 25 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΟΔΟΝΤ ΑΡΚΑΔΙ 26Ε 10Μ 21Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΦΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΡΚΑΔΙ 4Ε 5Μ 6Η ΕΒ 27 ΖΩΒΟΪΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΑΡΚΑΔΙ 12Ε 0Μ 18Η 28 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙ 6Ε 2Μ 18Η ΕΒ 29 ΚΟΥΒΕΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙ 14Ε 7Μ 9Η 30 ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ 29Ε 10Μ 1Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 31 ΜΠΑΡΜΠΕΤΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΣ ΟΔΟΝΤ 32 ΚΑΡΑΤΖΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤ 33 ΜΑΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΙΔ 34 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 35 ΒΡΥΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 36 ΤΣΙΑΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ ΟΔΟΝΤ 18Ε 6Μ 20Η 22Ε 9Μ 4Η 18Ε 10Μ 21Η 1Ε 2Μ 16Η 25Ε 5Μ 16Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 27Ε 4Μ 18Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 37 ΙΩΑΝΝΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΟΪΩ ΑΝΝΗΣ ΟΔΟΝΤ 18Ε 6Μ 9Η 38 ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΘΟΛΟΓΙ 39 ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙ 40 ΣΦΑΛΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΟΝΤ 41 ΠΑΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙ 42 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ 43 ΧΩΡΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΔΟΝΤ 44 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 45 ΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙ 46 ΚΑΡΑΓΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜ ΠΑΙΔ 47 ΜΟΥΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤ 48 ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 49 ΠΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΔΟΝΤ 15Ε 4Μ 12Η 10Ε 7Μ 4Η 18Ε 11Μ 10Η 18Ε 11Μ 25Η 19Ε 0Μ 28Η 10Ε 10Μ 12Η 17Ε 7Μ 3Η 18Ε 7Μ 21Η 15Ε 11Μ 24Η 18Ε 7Μ 21Η 16Ε 7Μ 3Η 27Ε 1Μ 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 50 ΚΟΣΣΟΒΣΚΑ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΝΑ ΜΠΑΡΤΟΛΟΜ ΙΕΪΓΙ ΠΑΙΔ 13Ε 6Μ 20Η 51 ΣΕΓΓΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 52 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΟΔΟΝΤ ΤΙ ΤΙ 14Ε 1Μ 12Η 13Ε 1Μ 21Η

4 2830 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 53 ΑΝΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΙΟΣ ΠΑΙΔ 54 ΒΕΖΔΡΕΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙ 55 ΖΗΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΗΚΟΣ ΠΑΙΔ 56 ΤΣΙΡΩΝΗ ΛΟΥΪΖΑ ΒΙΛΕΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΤΙ ΤΙ ΤΙ ΤΙ 18Ε 0Μ 17Η 11Ε 2Μ 24Η 18Ε 0Μ 18Η 10Ε 6Μ 2Η 57 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙ ΤΙ 24Ε 5Μ 9Η 58 ΑΘΑΝΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΙΛΕΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙ 59 ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒ ΟΥΡΟΛΟΓΙ ΤΙ Δ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 21Ε 0Μ 10Η 16Ε 0Μ 0Η 60 ΠΟΜΩΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟ ΓΙ Δ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 18Ε 8Μ 27Η 61 ΤΡΙΚΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΔΟΝΤ Δ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 28Ε 10Μ 17Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 62 ΚΟΓΙΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙ 63 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΠΑΡΚΕΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ 64 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ Δ (ΝΑΥΠΛΙΟ) Δ Δ 12Ε 4Μ 21Η 28Ε 6Μ 13Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 21Ε 1Μ 21Η 65 ΒΑΛΒΗ ΠΑΝΟΣΚΑΛΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ Δ 19Ε 1Μ 21Η 66 ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙ 67 ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ Δ Δ 22Ε 11Μ 15Η 17Ε 10Μ 21Η 68 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙ) Δ 18Ε 3Μ 14Η 69 ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΙΛΕΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ Δ 13Ε 11Μ 17Η 70 ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΩΤΣΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙ) Δ 21Ε 3Μ 4Η 71 ΜΠΙΤΖΙΟΣ ΒΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙ Δ 15Ε 9Μ 13Η 72 ΤΖΑΝΟΔΚΑΛΑ ΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙ Δ 12Ε 11Μ 11Η 73 ΜΠΟΥΡΗΣ ΒΙΛΕΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙ Δ 19Ε 0Μ 3Η 74 ΝΤΟΥΡΑ ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΜΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ Δ 15Ε 0Μ 7Η 75 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΡΤ 16Ε 3Μ 13Η

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙ ΑΡΤ 11Ε 5Μ 22Η 77 ΛΑΜΠΡΗΣ ΒΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΑΡΤ 27Ε 6Μ 18Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 78 ΓΚΟΥΝΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΡΤ 18Ε 8Μ 21Η 79 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 80 ΚΑΡΑΔΗΜ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΗΛΙ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙ) ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ ΑΡΤ 16Ε 5Μ 3Η ΑΡΤ 25Ε 2Μ 29Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 81 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙ ΑΡΤ 13Ε 6Μ 6Η 82 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΩΜ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙ ΑΡΤ 16Ε 0Μ 21Η 83 ΓΙΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΙΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΑΡΤ 13Ε 6Μ 20Η 84 ΦΑΚΟΥ ΑΝΤΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΡΤ 18Ε 6Μ 12Η 85 ΣΑΛΩΝΙΤΗ ΑΘΗΝΑ ΛΕΩΝΙΔ ΟΔΟΝΤ ΑΡΤ 23Ε 11Μ 15Η 86 ΓΡΙΒΑ ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 17Ε 4Μ 12Η 87 ΦΩΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15Ε 6Μ 22Η 88 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΔΟΝΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 18Ε 11Μ 7Η 89 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙ) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 18Ε 11Μ 7Η 90 ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 18Ε 10Μ 26Η 91 ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΘΩΜ ΠΑΙΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10Ε 8Μ 1Η 92 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣ ΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 25Ε 6Μ 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 93 ΚΟΥΗΣ ΒΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10Ε 7Μ 28Η 94 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4Ε 3Μ 1Η ΕΒ 95 ΠΟΛΕΝΑΚΗΣ ΡΟΥΣΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΣΗΦ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16Ε 1Μ 3Η 96 ΡΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙ) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 18Ε 2Μ 23Η 97 ΠΑΠΠ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 22Ε 0Μ 13Η 98 ΒΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΒΙΛΕΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 19Ε 3Μ 13Η 99 ΔΑΦΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΔΟΝΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15Ε 10Μ 27Η 100 ΔΑΜΟΥΛΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΙΟΝΥΣΑ ΘΩΜ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 13Ε 7Μ 18Η 101 ΠΑΠΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΙΛΕΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11Ε 1Μ 18Η 102 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΕ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΝΤΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 19Ε 4Μ 18Η 103 ΜΑΡΟΥΔΑ ΑΝΤΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 18Ε 1Μ 25Η 104 ΤΟΥΡΙΚΗ ΧΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 16Ε 1Μ 6Η 105 ΣΤΗΝΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΝΤΙΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 18Ε 9Μ 13Η 106 ΜΠΟΥΡΝΕΛΗ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΟΔΟΝΤ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 27Ε 10Μ 13Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 107 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 14Ε 7Μ 9Η

6 2832 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 108 ΣΩΛΗΝΑΡΑΙΟΥ ΧΑΡΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 21Ε 10Μ 21Η 109 ΚΟΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΚΟΡΙΝΘΙ 22Ε 2Μ 24Η 110 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙ ΚΟΡΙΝΘΙ 29Ε 11Μ 16Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 111 ΚΑΤΣΑΛΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔ ΩΡΛ ΚΟΡΙΝΘΙ 21Ε 2Μ 29Η 112 ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΚΟΡΙΝΘΙ 22Ε 2Μ 24Η 113 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙ 22Ε 5Μ 22Η 114 ΚΑΡΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙ ΚΟΡΙΝΘΙ 21Ε 3Μ 18Η 115 ΠΑΠΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤ ΚΟΡΙΝΘΙ 28Ε 5Μ 21Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 116 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙ 14Ε 3Μ 1Η 117 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΟΔΟΝΤ ΚΟΡΙΝΘΙ 30Ε 6Μ 26Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 118 ΛΕΩΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΚΟΡΙΝΘΙ 30Ε 0Μ 8Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 119 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΥ ΒΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΚΟΡΙΝΘΙ 10Ε 2Μ 25Η ΝΙΝΟΒΑ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥ ΛΟΣ ΠΕΝΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤ ΚΟΡΙΝΘΙ 16Ε 0Μ 22Η ΑΝΔΡΕ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 16Ε 11Μ 7Η 122 ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 15Ε 2Μ 3Η 123 ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΑΝΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΔ ΑΧΑΪ 21Ε 1Μ 7Η 124 ΛΑΓΩΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ ΑΝΔΡΕ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 26Ε 0Μ 18Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 125 ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΙΔ ΑΧΑΪ 21Ε 5Μ 11Η 126 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣ ΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪ 10Ε 9Μ 15Η 127 ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 15Ε 3Μ 29Η 128 ΜΠΟΥΦΗ ΜΑΡΙΑ ΒΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 11Ε 3Μ 20Η 129 ΜΠΟΒΑΛΗ ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 15Ε 11Μ 4Η 130 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙ) ΑΧΑΪ 16Ε 2Μ 6Η 131 ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 18Ε 6Μ 4Η 132 ΜΠΟΥΜΠΑΡΑ ΑΛΜΠΑΝΗ ΑΓΛΑΪΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 14Ε 7Μ 9Η 133 ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΕΚΤΟΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 10Ε 11Μ 17Η 134 ΛΕΒΕΝΤΕΛΗ ΣΟΦΙΑ ΒΛΙΟΣ ΠΑΙΔ ΑΧΑΪ 21Ε 5Μ 16Η 135 ΚΟΜΠΟΧΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 9Ε 1Μ 4Η ΕΒ 136 ΣΙΕΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 13Ε 0Μ 13Η 137 ΠΑΤΡΩΝΗ ΑΘΗΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔ ΑΧΑΪ 20E 0M 15H 138 ΣΕΡΕTHΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 10E 4M 24H 139 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥ ΛΟΥ ΒΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 18E 9M 25H 140 ΤΣΑΦΑΡΑ ΤΡΙΑΔΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 26E 6M 28H ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 20E 0M 13H 142 ΣΤΕΛΛ ΛΕΩΝΙΔ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 143 ΣΟΥΛΙΜΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 15E 11M 11H ΑΧΑΪ 20E 7M 29H 144 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 27E 2M 9H ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 145 ΤΣΟΥΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΙΔ ΑΧΑΪ 3E 1M 8H ΕΒ 146 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 4E 4M 28H ΕΒ 147 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥ ΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΝΔΡΕ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 19E 0M 10H 148 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 149 ΡΟΥΜΑΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 150 ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΛΕΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 16E 0M 15H ΑΧΑΪ 16Ε 0Μ 0Η ΑΧΑΪ 14Ε 7Μ 9Η 151 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 15Ε 2Μ 3Η 152 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 22Ε 11Μ 1Η 153 ΚΟΥΡΕΛΕ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΧΑΪ 18Ε 10Μ 2Η 154 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΙΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔ ΑΧΑΪ 26Ε 7Μ 18Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 155 ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 25Ε 1Μ 2Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 156 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 19Ε 1Μ 25Η 157 ΖΟΥΠ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 16Ε 0Μ 16Η 158 ΒΕΛΟΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 15Ε 10Μ 19Η 159 ΒΙΛΕΙΟΥ ΒΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 21Ε 3Μ 10Η 160 ΣΩΤΗΡΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΡΙΞΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 14Ε 7Μ 9Η 161 ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 20Ε 8Μ 6Η 162 ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 26Ε 10Μ 6Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 163 ΚΑΡΝΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 27Ε 5Μ 11Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 164 ΚΟΣΚΙΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 14Ε 5Μ 15Η 165 ΘΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΙΔ ΑΧΑΪ 29Ε 0Μ 25Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 166 ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 10Ε 3Μ 13Η 167 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΕ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΠΑΙΔ ΑΧΑΪ 16Ε 10Μ 3Η 168 ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 16Ε 1Μ 2Η 169 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 16Ε 5Μ 3Η 170 ΓΚΙΩΝΗ ΤΙΤΙΝΑ ΑΡΕΤΗ ΘΩΜ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 21Ε 3Μ 24Η 171 ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΠΑΓΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 15Ε 10Μ 7Η 172 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 14Ε 7Μ 9Η 173 ΚΟΚΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΙΔ ΑΧΑΪ 14Ε 7Μ 9Η 174 ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 13Ε 0Μ 22Η

8 2834 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 175 ΛΟΝΤΟΣ ΒΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΙΔ ΑΧΑΪ 19Ε 7Μ 2Η 176 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 20Ε 7Μ 11Η 177 ΜΑΖΑΡΑΚ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 15Ε 9Μ 21Η 178 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 15Ε 2Μ 3Η 179 ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 20Ε 7Μ 9Η 180 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥ ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΑΧΑΪ 16Ε 2Μ 6Η 181 ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΙΚΤΩΡ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 17Ε 7Μ 5Η 182 ΓΙΑΝΝΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ (ΨΥΧ) ΑΧΑΪ 15Ε 2Μ 3Η 183 ΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 18Ε 11Μ 1Η 184 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 15Ε 2Μ 3Η 185 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 15Ε 8Μ 29Η 186 ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 18Ε 6Η 11Η 187 ΣΚΟΥΡΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 11Ε 1Μ 17Η 188 ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 19Ε 10Μ 7Η 189 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΧΑΪ 19Ε 8Η 25Η 190 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 20Ε 1Μ 0Η 191 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟ ΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΙΛΕΙΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 10Ε 4Μ 13Η 192 ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 15Ε 10Μ 5Η 193 ΣΑΑΚΙΑΝ ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΝΟΡΑΙΡ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 16Ε 4Μ 25Η 194 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧ ΑΧΑΪ 17Ε 9Μ 21Η 195 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡ ΓΙΚΗΣ ΑΧΑΪ 15Ε 11Μ 3Η 196 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΕΛΟΠΙΔ ΞΕΝΟΦΩΝ ΩΡΛ ΑΧΑΪ 18Ε 11Μ 14Η 197 ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 26Ε 8Μ 2Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 198 ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΓΕΡΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ 28Ε 2Μ 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 199 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΑΝΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 22Ε 2Μ 0Η 200 ΤΣΙΒΡΑ ΣΤΟΙΤΣΕΒΑ ΛΙΟΥΝΤΜΗΛΑ ΖΙΒΚΟ ΟΔΟΝΤ 15Ε 10Μ 13Η 201 ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΡΙΜΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ 22Ε 9Μ 12Η 202 ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΗΛΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ 21Ε 0Μ 12Η 203 ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑ ΚΟΤΣΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΙΛΕΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ 18Ε 10Μ 24Η

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΠΑΡΚΕΥΟΠΟΥ ΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΩΡΛ ΗΛΕΙ 17Ε 0Μ 20Η 205 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 206 ΣΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΛΕΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ ΗΛΕΙ 11Ε 9Μ 3Η ΗΛΕΙ 26Ε 1Μ 14Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 207 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟ ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤ ΗΛΕΙ 23Ε 10Μ 4Η 208 ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΟΝΤ ΗΛΕΙ 16Ε 0Μ 1Η 209 ΒΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ ΗΛΕΙ 33Ε 0Μ 21Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210 ΖΟΛΩΤ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙ ΗΛΕΙ 11Ε 7Μ 11Η 211 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΜΑΡΟΥΛΑ ΒΙΛΕΙΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙ 19Ε 0Μ 23Η 212 ΣΓΟΥΡΟΥ ΔΑΤΣΙΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΥΤΑΘΙΟΣ ΓΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟ ΓΙ 18Ε 6Μ 19Η 213 ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ 27Ε 2Μ 17Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 214 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΝΙΚΗΣ 11Ε 10Μ 18Η 215 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 18Ε 8Μ 28Η 216 ΡΟΜΠΟΛΑ ΒΟΡΚΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΟΝΤ 21Ε 6Μ 6Η 217 ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕ ΓΕΡΙΜΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙ 218 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙ 219 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΓΕΡΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 25Ε 7Μ 27Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 27Ε 0Μ 13Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 16Ε 3Μ 0Η 220 ΠΑΠΠ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ 22Ε 6Μ 6Η 221 ΜΟΥΣΓΑ ΒΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙ 222 ΣΚΟΡΔ ΒΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΔΟΝΤ 223 ΣΥΡΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧ 224 ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 225 ΡΟΒΙΘΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ 226 ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ 20Ε 6Μ 18Η 18Ε 8Μ 21Η 17Ε 9Μ 28Η 22Ε 4Μ 10Η 31Ε 8Μ 3Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 11Ε 3Μ 15Η 227 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣ ΤΙΚΗΣ 13Ε 11Μ 19Η 228 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 229 ΙΑΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ 14Ε 7Μ 28Η 22Ε 10Μ 20Η

10 2836 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 230 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙ 27Ε 1Μ 8Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 231 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΥ ΣΙΔΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΔΟΝΤ (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. / Υπουργείου Υγείας: 1161/ ). Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 20Ε 1Μ 3Η

11

12 2838 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1032 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 18846 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΓ4691ΩΓ-75Ι. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 07/02 /2012. Αριθμ. Πρωτ. : Γ30/169

ΑΔΑ: ΒΟΖΓ4691ΩΓ-75Ι. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 07/02 /2012. Αριθμ. Πρωτ. : Γ30/169 ΑΔΑ: ΒΟΖΓ4691ΩΓ-75Ι Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 07/02 /2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 221 5 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 176 27 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 402 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 475 21 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1652 4 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση της υπ αριθμ. Γ.Π. οικ. 39728/30 4 13 (ΦΕΚ 1085/Β /30 4 13) απόφασης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2180 23 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 340/0056/13 06 2012 απόφασης «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα