ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2015 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔ Με την αριθμ. 1820/ απόφαση, του Διοικητή της 6 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιο νίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας η οποία εκδόθηκε δυνάμει: των διατάξεων του Ν. 3329/2005 όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 3527/2007, του εδαφ. δ της παρ. 2. του άρθρου 2 του Ν. 3868/2010 (Φ.Ε.Κ. 129/ τ.γ / ), του Ν. 3918/2011 (Φ.Ε.Κ. 31/τ.Α / ) (διαθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις) κεφ. Β, των άρθρων 90 και 91 του Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/τ.Α / ), του Ν. 4238/2014 (Φ.Ε.Κ. 38/ τ.α / ) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατά ξεις, του άρθρου 25 του Ν. 4238/2014 (Φ.Ε.Κ. 38/τ.Α / ), του άρθρου 50Β του Ν. 4305/2014 (Φ.Ε.Κ. 237/τ.Α / ), την αριθμ. ΔΥ13α/οικ.39832/ απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας σχετικά με «Ιεράρχηση κριτηρίων κρίσης και συγκριτικής αξιο λόγησης υποψηφίων για θέσεις του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ.», την αριθμ. Γ.Π./οικ / (Φ.Ε.Κ. 376/τ.Β / ) απόφαση Υφυπουργού Υγείας περί Χωροτα ξικής Κατανομής, ανά Υγειονομική Περιφέρεια, των υφι στάμενων Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι οποίες με ταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δομή των Δ.Υ.ΠΕ. της χώρας, την αριθμ. Γ.Π./οικ.18936/ (Φ.Ε.Κ. 485/τ.Β / ) απόφαση Υπουργών Υγεί ας Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σύστασης Οργανικών Θέσεων κατά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και σχέ ση εργασίας στην Διοίκηση της 6 ης Υ.ΠΕ., την αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π./35069/ απόφαση Συγκρότησης του Πενταμελούς Συμβουλίου Αξιολόγησης ιατρών Ε.Σ.Υ. της 6 ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και την αριθμ. Α1β/Γ.Π / τροποποίηση της παραπάνω απόφασης, τις με αριθμ. Υ10α/Γ.Π.οικ.42126/ (ορθή επανάληψη) και ΔΑ2α/ Γ.Π.οικ / έγγραφες οδηγίες του Υπουρ γείου Υγείας, τις αριθμ. Δ11/οικ.6806/ , Δ11/ οικ.6816/ , Δ11/οικ.6845/ , Δ11/οικ.6777/ , Δ11/οικ.6829/ , Δ11/οικ.6812/ , Δ11/οικ.6810/ , Δ11/οικ.6833/ , Δ11/οικ. 6844/ , Δ11/οικ.6780/ , Δ11/6785/ , Δ11/οικ.6815/ , Δ11/οικ.6782/ , Δ11/οικ. 6788/ , Δ11/οικ.6801/ , Δ11/οικ.6785/ , Δ11/οικ.6840/ , Δ11/οικ.6844/ , Δ11/οικ.6812/ , Δ11/οικ.6780/ , διαπιστωτι κές πράξεις του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. περί διαθεσι μότητας των υπαλλήλων των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τις αριθμ. 391/ (ορθή επανά ληψη), 398/ (ορθή επανάληψη), 395/ (ορθή επανάληψη) 378/ (ορθή επανάληψη), 383/ (ορθή επανάληψη), 382/ (ορθή επα νάληψη), 397/ (ορθή επανάληψη), 396/ (ορθή επανάληψη), 394/ (ορθή επανάληψη) 403/ (ορθή επανάληψη), 402/ (ορθή επανάληψη), 384/ (ορθή επανάληψη), 393/ (ορθή επανάληψη), 404/ (ορθή επα νάληψη), 405/ (ορθή επανάληψη), 388/ (ορθή επανάληψη), 379/ (ορθή επανάληψη), Φ.Ε.Κ. 392/τ.Γ / , 336/ (ορθή επανάληψη), 321/ (ορθή επανάληψη), 317/ (ορθή επα νάληψη), 318/ (ορθή επανάληψη), 322/ (ορθή επανάληψη), 323/ (ορθή επανάληψη), 334/ (ορθή επανάληψη), 330/ (ορθή επα νάληψη), 333/ (ορθή επανάληψη), 315/ (ορθή επανάληψη), 332/ (ορθή επανάληψη), 316/ (ορθή επανάληψη), 335/ (ορθή επανάλη ψη), 326/ (ορθή επανάληψη), 320/ (ορθή επανάληψη), 331/ (ορθή επανάληψη) Φ.Ε.Κ. 370/ τ.γ / , 385/ (ορθή επανάληψη), 389/ (2 η ορθή επανάληψη), 392/ (ορθή επανάληψη), 376/ (ορθή επανάληψη), 381/ (ορθή επανάληψη), 377/ (ορθή επα νάληψη) Φ.Ε.Κ. 380/τ.Γ / , 401/ (ορθή επανάληψη), 399/ (ορθή επανάληψη), 380/ (ορθή επανάληψη), 390/ (ορθή επα νάληψη), 400/ (ορθή επανάληψη), 386/ (ορθή επανάληψη), 387/ (ορθή επανάληψη) Φ.Ε.Κ. 377/τ.Γ / αποφάσεις μετάταξης / μετα φοράς ιατρικού προσωπικού στην Διοίκηση της 6 ης Υ.ΠΕ., τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά και τα βιογραφικά των υποψηφίων, τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και όσα στοι χεία για την προϋπηρεσία έχουν περιέλθει στην υπηρε σία μας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., την με αριθμ. 2986/

2 2828 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) πρόσκληση Συνεδρίασης του Πενταμελούς Συμβουλίου Αξιολόγησης ιατρών Ε.Σ.Υ. της 6 ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, το πρα κτικό της αριθμ. 1/ συνεδρίασης του Πεντα μελούς Συμβουλίου Αξιολόγησης ιατρών Ε.Σ.Υ. της 6 ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την αξιολόγηση των ιατρών του ΠΕΔΥ και την ένταξή τους στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ., διαπιστώνεται: Α. Η αυτοδίκαιη μετατροπή των διακοσίων τριάντα μία (231) οργανικών θέσεων μόνιμων και με σχέση εργασί ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του κλάδου ΠΕ Ιατρών / Οδοντιάτρων που συστάθηκαν στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών με τις διατάξεις της αριθμ. Γ.Π./οικ.18936/ (Φ.Ε.Κ. 485/τ.Β / ) απόφασης Υπουργών Υγείας Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στις οποίες μεταφέρθηκαν / μετατάχθηκαν ιατρικό, οδοντι ατρικό προσωπικό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4238/2014, όπως ισχύει, σε οργανικές θέσεις κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις κατεχόμενες θέσεις Β. Η ένταξη και κατάταξη των διακοσίων τριάντα ένα (231) ιατρών στις, μετατρεπόμενες θέσεις μετά την θε τική αξιολόγησή τους από το Πενταμελές Συμβούλιο Αξιολόγησης ιατρών Ε.Σ.Υ. της 6 ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας ανά ειδι κότητα και βαθμό στον κλάδο Ε.Σ.Υ. ως ακολούθως: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Δ.Υ. Μ.Υ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. 1 ΤΣΙΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΚΕΡΚΥΡ 11Ε 2Μ 9Η 2 ΒΑΡΔΑΚΤΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΟΝΤ ΚΕΡΚΥΡ 18Ε 0Μ 6Η 3 ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙ ΚΕΡΚΥΡ 33Ε 9Μ 11Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 4 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΘΑΝΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΚΕΡΚΥΡ 22Ε 7Μ 3Η 5 ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΥ ΠΧΑΛΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ ΚΕΡΚΥΡ 11Ε 2Μ 9Η 6 ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΔΟΝΤ (ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ) ΚΕΡΚΥΡ 23Ε 9Μ 2Η 7 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡ 21Ε 6Μ 1Η 8 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ ΒΙΛΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΚΕΡΚΥΡ 15Ε 7Μ 21Η 9 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡ 22Ε 0Μ 7Η 10 ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΞΕΝΟΦΩΝ ΟΔΟΝΤ ΚΕΡΚΥΡ 21Ε 10Μ 21Η 11 ΚΙΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙ ΚΕΡΚΥΡ 12Ε 9Μ 19Η 12 ΠΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΚΕΡΚΥΡ 21Ε 1Μ 18Η 13 ΚΟΤΙΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΚΕΡΚΥΡ 27Ε 5Μ 16Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 14 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΔΟΝΤ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 28Ε 6Μ 4Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 15 ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΙΔ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 25Ε 11Μ 2Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 16 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 20Ε 4Μ 25Η 17 ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ ΝΤΟΪΝΑ ΛΙΛΙΑΝΑ ΙΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 18Ε 10Μ 8Η 18 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΔΡΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΛΕΥΚΑΔ 16Ε 5Μ 16Η 19 ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΔΟΝΤ ΛΕΥΚΑΔ 15Ε 4Μ 20Η 20 ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΛΑΚΩ 18Ε 10Μ 21Η 21 ΡΗΓΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΡΚΑΔΙ 14Ε 0Μ 10Η 22 ΠΑΦΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΒΙΛΕΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΡΚΑΔΙ 14Ε 0Μ 5Η 23 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙ 22Ε 10Μ 12Η 24 ΤΣΙΤΟΥΡ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΩΡΛ ΑΡΚΑΔΙ 11Ε 6Μ 24Η 25 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΟΔΟΝΤ ΑΡΚΑΔΙ 26Ε 10Μ 21Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΦΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΡΚΑΔΙ 4Ε 5Μ 6Η ΕΒ 27 ΖΩΒΟΪΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΑΡΚΑΔΙ 12Ε 0Μ 18Η 28 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙ 6Ε 2Μ 18Η ΕΒ 29 ΚΟΥΒΕΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙ 14Ε 7Μ 9Η 30 ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ 29Ε 10Μ 1Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 31 ΜΠΑΡΜΠΕΤΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΣ ΟΔΟΝΤ 32 ΚΑΡΑΤΖΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤ 33 ΜΑΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΙΔ 34 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 35 ΒΡΥΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 36 ΤΣΙΑΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ ΟΔΟΝΤ 18Ε 6Μ 20Η 22Ε 9Μ 4Η 18Ε 10Μ 21Η 1Ε 2Μ 16Η 25Ε 5Μ 16Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 27Ε 4Μ 18Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 37 ΙΩΑΝΝΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΟΪΩ ΑΝΝΗΣ ΟΔΟΝΤ 18Ε 6Μ 9Η 38 ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΘΟΛΟΓΙ 39 ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙ 40 ΣΦΑΛΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΟΝΤ 41 ΠΑΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙ 42 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ 43 ΧΩΡΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΔΟΝΤ 44 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 45 ΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙ 46 ΚΑΡΑΓΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜ ΠΑΙΔ 47 ΜΟΥΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤ 48 ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 49 ΠΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΔΟΝΤ 15Ε 4Μ 12Η 10Ε 7Μ 4Η 18Ε 11Μ 10Η 18Ε 11Μ 25Η 19Ε 0Μ 28Η 10Ε 10Μ 12Η 17Ε 7Μ 3Η 18Ε 7Μ 21Η 15Ε 11Μ 24Η 18Ε 7Μ 21Η 16Ε 7Μ 3Η 27Ε 1Μ 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 50 ΚΟΣΣΟΒΣΚΑ ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΝΑ ΜΠΑΡΤΟΛΟΜ ΙΕΪΓΙ ΠΑΙΔ 13Ε 6Μ 20Η 51 ΣΕΓΓΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 52 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΟΔΟΝΤ ΤΙ ΤΙ 14Ε 1Μ 12Η 13Ε 1Μ 21Η

4 2830 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 53 ΑΝΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΙΟΣ ΠΑΙΔ 54 ΒΕΖΔΡΕΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙ 55 ΖΗΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΗΚΟΣ ΠΑΙΔ 56 ΤΣΙΡΩΝΗ ΛΟΥΪΖΑ ΒΙΛΕΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΤΙ ΤΙ ΤΙ ΤΙ 18Ε 0Μ 17Η 11Ε 2Μ 24Η 18Ε 0Μ 18Η 10Ε 6Μ 2Η 57 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙ ΤΙ 24Ε 5Μ 9Η 58 ΑΘΑΝΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΙΛΕΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙ 59 ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒ ΟΥΡΟΛΟΓΙ ΤΙ Δ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 21Ε 0Μ 10Η 16Ε 0Μ 0Η 60 ΠΟΜΩΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟ ΓΙ Δ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 18Ε 8Μ 27Η 61 ΤΡΙΚΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΔΟΝΤ Δ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 28Ε 10Μ 17Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 62 ΚΟΓΙΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙ 63 ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΠΑΡΚΕΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ 64 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ Δ (ΝΑΥΠΛΙΟ) Δ Δ 12Ε 4Μ 21Η 28Ε 6Μ 13Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 21Ε 1Μ 21Η 65 ΒΑΛΒΗ ΠΑΝΟΣΚΑΛΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ Δ 19Ε 1Μ 21Η 66 ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙ 67 ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ Δ Δ 22Ε 11Μ 15Η 17Ε 10Μ 21Η 68 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙ) Δ 18Ε 3Μ 14Η 69 ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΙΛΕΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ Δ 13Ε 11Μ 17Η 70 ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΩΤΣΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙ) Δ 21Ε 3Μ 4Η 71 ΜΠΙΤΖΙΟΣ ΒΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙ Δ 15Ε 9Μ 13Η 72 ΤΖΑΝΟΔΚΑΛΑ ΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙ Δ 12Ε 11Μ 11Η 73 ΜΠΟΥΡΗΣ ΒΙΛΕΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙ Δ 19Ε 0Μ 3Η 74 ΝΤΟΥΡΑ ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΜΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ Δ 15Ε 0Μ 7Η 75 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΡΤ 16Ε 3Μ 13Η

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙ ΑΡΤ 11Ε 5Μ 22Η 77 ΛΑΜΠΡΗΣ ΒΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΑΡΤ 27Ε 6Μ 18Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 78 ΓΚΟΥΝΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΡΤ 18Ε 8Μ 21Η 79 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 80 ΚΑΡΑΔΗΜ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΗΛΙ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙ) ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ ΑΡΤ 16Ε 5Μ 3Η ΑΡΤ 25Ε 2Μ 29Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 81 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙ ΑΡΤ 13Ε 6Μ 6Η 82 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΩΜ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙ ΑΡΤ 16Ε 0Μ 21Η 83 ΓΙΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΙΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΑΡΤ 13Ε 6Μ 20Η 84 ΦΑΚΟΥ ΑΝΤΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΡΤ 18Ε 6Μ 12Η 85 ΣΑΛΩΝΙΤΗ ΑΘΗΝΑ ΛΕΩΝΙΔ ΟΔΟΝΤ ΑΡΤ 23Ε 11Μ 15Η 86 ΓΡΙΒΑ ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 17Ε 4Μ 12Η 87 ΦΩΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15Ε 6Μ 22Η 88 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΔΟΝΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 18Ε 11Μ 7Η 89 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙ) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 18Ε 11Μ 7Η 90 ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 18Ε 10Μ 26Η 91 ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΘΩΜ ΠΑΙΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10Ε 8Μ 1Η 92 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣ ΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 25Ε 6Μ 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 93 ΚΟΥΗΣ ΒΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10Ε 7Μ 28Η 94 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4Ε 3Μ 1Η ΕΒ 95 ΠΟΛΕΝΑΚΗΣ ΡΟΥΣΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΣΗΦ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16Ε 1Μ 3Η 96 ΡΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙ) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 18Ε 2Μ 23Η 97 ΠΑΠΠ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 22Ε 0Μ 13Η 98 ΒΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΒΙΛΕΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 19Ε 3Μ 13Η 99 ΔΑΦΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΔΟΝΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15Ε 10Μ 27Η 100 ΔΑΜΟΥΛΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΙΟΝΥΣΑ ΘΩΜ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 13Ε 7Μ 18Η 101 ΠΑΠΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΙΛΕΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11Ε 1Μ 18Η 102 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΕ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΝΤΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 19Ε 4Μ 18Η 103 ΜΑΡΟΥΔΑ ΑΝΤΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 18Ε 1Μ 25Η 104 ΤΟΥΡΙΚΗ ΧΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 16Ε 1Μ 6Η 105 ΣΤΗΝΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΝΤΙΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 18Ε 9Μ 13Η 106 ΜΠΟΥΡΝΕΛΗ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΟΔΟΝΤ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 27Ε 10Μ 13Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 107 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 14Ε 7Μ 9Η

6 2832 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 108 ΣΩΛΗΝΑΡΑΙΟΥ ΧΑΡΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 21Ε 10Μ 21Η 109 ΚΟΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΚΟΡΙΝΘΙ 22Ε 2Μ 24Η 110 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙ ΚΟΡΙΝΘΙ 29Ε 11Μ 16Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 111 ΚΑΤΣΑΛΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔ ΩΡΛ ΚΟΡΙΝΘΙ 21Ε 2Μ 29Η 112 ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΚΟΡΙΝΘΙ 22Ε 2Μ 24Η 113 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙ 22Ε 5Μ 22Η 114 ΚΑΡΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙ ΚΟΡΙΝΘΙ 21Ε 3Μ 18Η 115 ΠΑΠΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤ ΚΟΡΙΝΘΙ 28Ε 5Μ 21Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 116 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙ 14Ε 3Μ 1Η 117 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΟΔΟΝΤ ΚΟΡΙΝΘΙ 30Ε 6Μ 26Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 118 ΛΕΩΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΚΟΡΙΝΘΙ 30Ε 0Μ 8Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 119 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΥ ΒΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΚΟΡΙΝΘΙ 10Ε 2Μ 25Η ΝΙΝΟΒΑ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥ ΛΟΣ ΠΕΝΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤ ΚΟΡΙΝΘΙ 16Ε 0Μ 22Η ΑΝΔΡΕ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 16Ε 11Μ 7Η 122 ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 15Ε 2Μ 3Η 123 ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΑΝΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΔ ΑΧΑΪ 21Ε 1Μ 7Η 124 ΛΑΓΩΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ ΑΝΔΡΕ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 26Ε 0Μ 18Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 125 ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΙΔ ΑΧΑΪ 21Ε 5Μ 11Η 126 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣ ΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪ 10Ε 9Μ 15Η 127 ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 15Ε 3Μ 29Η 128 ΜΠΟΥΦΗ ΜΑΡΙΑ ΒΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 11Ε 3Μ 20Η 129 ΜΠΟΒΑΛΗ ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 15Ε 11Μ 4Η 130 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙ) ΑΧΑΪ 16Ε 2Μ 6Η 131 ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 18Ε 6Μ 4Η 132 ΜΠΟΥΜΠΑΡΑ ΑΛΜΠΑΝΗ ΑΓΛΑΪΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 14Ε 7Μ 9Η 133 ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΕΚΤΟΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 10Ε 11Μ 17Η 134 ΛΕΒΕΝΤΕΛΗ ΣΟΦΙΑ ΒΛΙΟΣ ΠΑΙΔ ΑΧΑΪ 21Ε 5Μ 16Η 135 ΚΟΜΠΟΧΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 9Ε 1Μ 4Η ΕΒ 136 ΣΙΕΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 13Ε 0Μ 13Η 137 ΠΑΤΡΩΝΗ ΑΘΗΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔ ΑΧΑΪ 20E 0M 15H 138 ΣΕΡΕTHΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 10E 4M 24H 139 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥ ΛΟΥ ΒΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 18E 9M 25H 140 ΤΣΑΦΑΡΑ ΤΡΙΑΔΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 26E 6M 28H ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 20E 0M 13H 142 ΣΤΕΛΛ ΛΕΩΝΙΔ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 143 ΣΟΥΛΙΜΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 15E 11M 11H ΑΧΑΪ 20E 7M 29H 144 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 27E 2M 9H ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 145 ΤΣΟΥΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΙΔ ΑΧΑΪ 3E 1M 8H ΕΒ 146 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 4E 4M 28H ΕΒ 147 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥ ΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΝΔΡΕ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 19E 0M 10H 148 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 149 ΡΟΥΜΑΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 150 ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΛΕΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 16E 0M 15H ΑΧΑΪ 16Ε 0Μ 0Η ΑΧΑΪ 14Ε 7Μ 9Η 151 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 15Ε 2Μ 3Η 152 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 22Ε 11Μ 1Η 153 ΚΟΥΡΕΛΕ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΧΑΪ 18Ε 10Μ 2Η 154 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΙΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔ ΑΧΑΪ 26Ε 7Μ 18Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 155 ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 25Ε 1Μ 2Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 156 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 19Ε 1Μ 25Η 157 ΖΟΥΠ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 16Ε 0Μ 16Η 158 ΒΕΛΟΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 15Ε 10Μ 19Η 159 ΒΙΛΕΙΟΥ ΒΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 21Ε 3Μ 10Η 160 ΣΩΤΗΡΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΡΙΞΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 14Ε 7Μ 9Η 161 ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 20Ε 8Μ 6Η 162 ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 26Ε 10Μ 6Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 163 ΚΑΡΝΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 27Ε 5Μ 11Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 164 ΚΟΣΚΙΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 14Ε 5Μ 15Η 165 ΘΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΙΔ ΑΧΑΪ 29Ε 0Μ 25Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 166 ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 10Ε 3Μ 13Η 167 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΕ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΠΑΙΔ ΑΧΑΪ 16Ε 10Μ 3Η 168 ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 16Ε 1Μ 2Η 169 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 16Ε 5Μ 3Η 170 ΓΚΙΩΝΗ ΤΙΤΙΝΑ ΑΡΕΤΗ ΘΩΜ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 21Ε 3Μ 24Η 171 ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΠΑΓΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 15Ε 10Μ 7Η 172 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 14Ε 7Μ 9Η 173 ΚΟΚΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΙΔ ΑΧΑΪ 14Ε 7Μ 9Η 174 ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 13Ε 0Μ 22Η

8 2834 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 175 ΛΟΝΤΟΣ ΒΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΙΔ ΑΧΑΪ 19Ε 7Μ 2Η 176 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 20Ε 7Μ 11Η 177 ΜΑΖΑΡΑΚ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 15Ε 9Μ 21Η 178 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 15Ε 2Μ 3Η 179 ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 20Ε 7Μ 9Η 180 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥ ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΑΧΑΪ 16Ε 2Μ 6Η 181 ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΙΚΤΩΡ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 17Ε 7Μ 5Η 182 ΓΙΑΝΝΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ (ΨΥΧ) ΑΧΑΪ 15Ε 2Μ 3Η 183 ΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 18Ε 11Μ 1Η 184 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 15Ε 2Μ 3Η 185 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤ ΑΧΑΪ 15Ε 8Μ 29Η 186 ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 18Ε 6Η 11Η 187 ΣΚΟΥΡΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 11Ε 1Μ 17Η 188 ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 19Ε 10Μ 7Η 189 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΧΑΪ 19Ε 8Η 25Η 190 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 20Ε 1Μ 0Η 191 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟ ΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΙΛΕΙΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 10Ε 4Μ 13Η 192 ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 15Ε 10Μ 5Η 193 ΣΑΑΚΙΑΝ ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΝΟΡΑΙΡ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙ ΑΧΑΪ 16Ε 4Μ 25Η 194 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧ ΑΧΑΪ 17Ε 9Μ 21Η 195 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡ ΓΙΚΗΣ ΑΧΑΪ 15Ε 11Μ 3Η 196 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΕΛΟΠΙΔ ΞΕΝΟΦΩΝ ΩΡΛ ΑΧΑΪ 18Ε 11Μ 14Η 197 ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 26Ε 8Μ 2Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 198 ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΓΕΡΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ 28Ε 2Μ 19Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 199 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΑΝΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 22Ε 2Μ 0Η 200 ΤΣΙΒΡΑ ΣΤΟΙΤΣΕΒΑ ΛΙΟΥΝΤΜΗΛΑ ΖΙΒΚΟ ΟΔΟΝΤ 15Ε 10Μ 13Η 201 ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΡΙΜΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ 22Ε 9Μ 12Η 202 ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΗΛΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ 21Ε 0Μ 12Η 203 ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑ ΚΟΤΣΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΙΛΕΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ 18Ε 10Μ 24Η

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΠΑΡΚΕΥΟΠΟΥ ΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΩΡΛ ΗΛΕΙ 17Ε 0Μ 20Η 205 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 206 ΣΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΛΕΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ ΗΛΕΙ 11Ε 9Μ 3Η ΗΛΕΙ 26Ε 1Μ 14Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 207 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟ ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤ ΗΛΕΙ 23Ε 10Μ 4Η 208 ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΟΝΤ ΗΛΕΙ 16Ε 0Μ 1Η 209 ΒΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ ΗΛΕΙ 33Ε 0Μ 21Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210 ΖΟΛΩΤ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙ ΗΛΕΙ 11Ε 7Μ 11Η 211 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΜΑΡΟΥΛΑ ΒΙΛΕΙΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙ 19Ε 0Μ 23Η 212 ΣΓΟΥΡΟΥ ΔΑΤΣΙΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΥΤΑΘΙΟΣ ΓΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟ ΓΙ 18Ε 6Μ 19Η 213 ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ 27Ε 2Μ 17Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 214 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΝΙΚΗΣ 11Ε 10Μ 18Η 215 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 18Ε 8Μ 28Η 216 ΡΟΜΠΟΛΑ ΒΟΡΚΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΟΝΤ 21Ε 6Μ 6Η 217 ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕ ΓΕΡΙΜΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙ 218 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙ 219 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΓΕΡΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 25Ε 7Μ 27Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 27Ε 0Μ 13Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 16Ε 3Μ 0Η 220 ΠΑΠΠ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙ 22Ε 6Μ 6Η 221 ΜΟΥΣΓΑ ΒΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙ 222 ΣΚΟΡΔ ΒΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΔΟΝΤ 223 ΣΥΡΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧ 224 ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 225 ΡΟΒΙΘΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ 226 ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙ 20Ε 6Μ 18Η 18Ε 8Μ 21Η 17Ε 9Μ 28Η 22Ε 4Μ 10Η 31Ε 8Μ 3Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 11Ε 3Μ 15Η 227 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣ ΤΙΚΗΣ 13Ε 11Μ 19Η 228 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 229 ΙΑΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ 14Ε 7Μ 28Η 22Ε 10Μ 20Η

10 2836 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 230 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΙΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙ 27Ε 1Μ 8Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 231 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΥ ΣΙΔΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΔΟΝΤ (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. / Υπουργείου Υγείας: 1161/ ). Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 20Ε 1Μ 3Η

11

12 2838 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.08.22 12:09:48 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 905 11 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα