ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 20189 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1512 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 13 Οκτωβρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση εκλογικού επιδόματος στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος για την έκτακτη απασχόλη ση του σε εκλογικής φύσεως εργασίες κατά την εκλογική περίοδο των Δημοτικών Νομαρχιακών Εκλογών της 15ης Οκτωβρίου Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ... 2 Ορισμός της έδρας και κανόνες λειτουργίας των Δι οικουσών Επιτροπών των Ανώτατων Εκκλησιαστι κών Ακαδημιών Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Βελλάς Ιωαννίνων και Ηρακλείου Κρήτης... 3 Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εξομοίωσης των πτυχίων των Ανώτερων Εκκλησιαστικών Σχολών με τα πτυχία του Προγράμματος Ιερατικών Σπου δών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών 4 Κήρυξη υποχρεωτικής της από ΣΣΕ που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργα σίας των εργαζομένων στα εργοστάσια Μαρμα ροψηφίδων, Μαρμαρόσκονης, Γύψου, Στόκου, Κα ολίνης κ.λπ. όλης της χώρας... 5 Περιφερειακών Ιατρείων σε Δημοτικά Δι αμερίσματα (Δ.Δ) των Νομών Ιωαννίνων, Αρτας, και Πρεβέζης... 6 θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ, στο Γ.Ν. Αθη νών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ... 7 Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προ σώπου «Δημοτικό Ωδείο Δράμας»... 8 Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στην Κωνσταντινίδου Ισμιρλή Πολυξένη του Ανδρέα... 9 Χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Ερασιτε χνικής Σχολής Χορού ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ.δυ2α/γ.π. οικ.66187/ απόφαση του Υπουργού Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αριθμ. 2/51679/0022 (1) Χορήγηση εκλογικού επιδόματος στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος για την έκτακτη απασχόληση του σε εκλογικής φύσεως εργασίες κατά την εκλογική περίοδο των Δημοτικών Νομαρχιακών Εκλογών της 15ης Οκτωβρίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του ν. 2386/1996 «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικών Κληροδοτημά των δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις». Β) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). Γ) Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου Λο γιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». Δ) Της υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ 1432Β ) Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ όμοια (ΦΕΚ 204Β ). Ε) Το γεγονός της έκτακτης και πέραν των κύριων κα θηκόντων απασχόλησης του στρατιωτικού προσωπικού του Λιμενικού Σώματος σε εκλογικής φύσεως εργασίες κατά την περίοδο των Δημοτικών Νομαρχιακών Εκλο γών της 15ης Οκτωβρίου Στ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη μόνο για το τρέχον έτος σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους Ευρώ περίπου η οποία θα καλυφθεί από τον Ειδικό Φορέα 41/110 και ΚΑΕ 0518, αποφασίζουμε: 1. Χορηγούμε στο στρατιωτικό προσωπικό του Λιμενι κού Σώματος εκλογικό επίδομα 750 ευρώ (επτακοσίων πενήντα) κατ άτομο για την έκτακτη και πέραν των κύριων καθηκόντων απασχόληση του κατά την εκλογική

2 20190 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) περίοδο των Δημοτικών Νομαρχιακών εκλογών της 15ης Οκτωβρίου Δικαιούχοι του παραπάνω επιδόματος είναι οι σε ενέργεια Αξ/κοί Ανθ/στές Υπαξ/κοί Λιμενοφύλακες ως και οι δόκιμοι Αξ/κοί Υπαξ/κοί Λ/Φ (άνδρες γυναί κες). 3. Η δαπάνη του επιδόματος θα βαρύνει τον κωδι κό φορέα 41/110/0518 προϋπολογισμού YEN τρέχοντος έτους και δεν υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ τρίτων. 4. Η απόφαση αυτή δεν έχει εφαρμογή για τους ευ ρισκόμενους σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης δια θεσιμότητας, ή σε άλλη κατάσταση ένεκα της οποίας δεν εκτέλεσαν υπηρεσία για οποιαδήποτε αιτία κατά το διάστημα της προεκλογικής περιόδου (προφυλάκιση, υποδικία, καταδίκη, αυθαίρετη απουσία, αργίες, διαθε σιμότητα), τους ευρισκόμενους σε τρίμηνες αποδοχές, τους υπηρετούντες και εκπαιδευόμενους στο εξωτερικό καθώς και τους διατελούντες σε άδεια κανονική, προ φορική, φοιτητική, μηχανογραφική, εκπαιδευτική, γάμου, γονική, αναρρωτική, άδεια κύησης λοχείας, απουσίας, οίκοι νοσηλείας, νοσηλεία σε νοσοκομεία εκτός αυτής που τυχόν θα χορηγηθεί για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και την ειδική άδεια αιμοδοσίας που προ βλέπεται από το άρθρο 15 του π.δ. 138/ Για όσους θα υπάρξει κώλυμα κατά την εκλογική περίοδο, για τους ανωτέρω λόγους, το επίδομα θα πε ρικόπτεται ανάλογα. 6. Προσθέτουμε στους ΚΑΕ που καταλογίζονται δα πάνες μέσω της Παγίας Προκαταβολής του YEN, τον ΚΑΕ 0518 Φ 41/110 και σε ποσοστό 100%. ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΔΟΥΚΑΣ Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2006 ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Αριθμ. Φ.473/32/ (2) Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19/ , τ. Α ). β. Την πρόταση της Μονάδας Υπηρεσίας του ΥΕΘΑ στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος. γ. Την από γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πολιτικού Προσωπικού ΥΕΘΑ/ΓΕΣ. δ. Τη υπ αριθμ. Φ.000/2/791/Σ.241/ Απόφαση ΥΕΘΑ «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 282/ τ. Β ), αποφασίζουμε: 2. Απονέμουμε στον Μ.Υ του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Γιαβρούτα Πέτρο AM: 7944 με βαθμό Γ κλάδου ΥΕ Επιμελητών/ Κλητήρων που υπηρετεί στο ΓΕΣ/ΓΓ την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ» καθόσον επί πολλά έτη, εργάζεται στην φωτοαντιγράφηση κειμένων και πέραν του ωραρίου κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες με μεγάλη προ θυμία, φροντίζοντας την καθημερινή συντήρηση των μηχανημάτων, ώστε να εξοικονομεί κατ έτος το 20% περίπου των πιστώσεων που εγκρίνονται για συντήρηση, αυξάνοντας συγχρόνως και την διάρκεια ζωής αυτών. 3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί με μέριμνα της ΔΠΠ/ΓΕΣ στην Εφημερίδα της Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2006 Ο Ειδικός Γραμματέας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΤΟΣ Αριθμ (3) Ορισμός της έδρας και κανόνες λειτουργίας των Διοι κουσών Επιτροπών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Βελλάς Ιωαννί νων και Ηρακλείου Κρήτης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις; α. Του άρθρου 31 παρ. 1 σε συνδυασμό με τις διατά ξεις των άρθρων 3 πρ.1 και 28 παρ. 5 του ν. 3432/2006 (Α 14) β. Την υπ αριθμ. Φ /41/8/615/Β2/ (Β) από φαση. γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 1998). 2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Έδρα της Διοικούσας Επιτροπής των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Βελλάς Ιωαννίνων και Ηρακλείου Κρήτης ορίζεται η πόλη στην οποία εδρεύει αντίστοιχα η κατά περίπτωση Ανώτερη Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Βελλάς Ιωαννίνων και Ηρακλείου Κρήτης. 2. Η εγκατάσταση της Διοικούσας Επιτροπής γίνεται σε χώρους που παραχωρούνται από την Διεύθυνση της Ανώτερης κατά περίπτωση Εκκλησιαστικής Σχολής με τον αναγκαίο εξοπλισμό για την απρόσκοπτη άσκηση των αρμοδιοτήτων της. 3. Η Διοικούσα Επιτροπή συγκαλείται σε τακτική συ νεδρίαση δύο (2) φορές το μήνα και έκτακτη για συγκε κριμένα θέματα όταν τούτο ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή τουλάχιστον από τρία (3) μέλη της. 4. Η Διοικούσα Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου. Η πρόσκληση στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης μαζί με τις εισηγή σεις ή με το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό, αποστέλ λεται στα μέλη τουλάχιστον τρείς (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την τακτική συνεδρίαση ή δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έκτακτη συνεδρίαση. Η πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αν τούτο είναι εφικτό ή με τηλεομοιοτυπία. δ. Η Διοικούσα Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη της στα οποία οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρό εδρος. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η συ νεδρίαση μπορεί να επαναληφθεί στον ίδιο τόπο την

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) επόμενη ημέρα και με τα ίδια ακριβώς θέματα, με την προϋπόθεση ότι τούτο έχει γνωστοποιηθεί στα μέλη συγχρόνως με την αποστολή σ αυτά της πρόσκλησης για την συγκεκριμένη τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή η διοικούσα επιτροπή θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχι στον τρία (3) από τα μέλη της, στα ποία οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. 6. Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής καταρτίζει με τη συνδρομή και του Γραμματέα την ημερήσια δι άταξη των συνεδριάσεων και μεριμνά για την ύπαρξη εισηγήσεων για όλα τα θέματα. 7. Τα θέματα τα ημερησίας διάταξης συζητούνται με τη σειρά που αναγράφονται σε αυτήν. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προταχθεί θέμα για συζήτηση μετά από πρόταση του Προέδρου και απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν, μετά από πρόταση του Προέδρου και εφόσον συμφωνούν τουλάχιστον τρία (3) από τα λοιπά μέλη να εγγραφεί στην ημερησία διάταξη, θέμα με εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι για το θέμα αυτό δεν απαιτείται ειδική εισήγηση. Ομοίως πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης μπορεί να γίνονται ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο ή τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και για τις οποίες δεν γίνεται συζήτηση και λαμβάνονται αποφάσεις. 8. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εισηγείται ο Πρόεδρος ή μέλος της Διοικούσας Επιτροπής ή ακόμη και ο Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής. Ο Πρό εδρος μπορεί να αναθέτει την εισήγηση θέματος ή θεμάτων σε ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι όμως απο χωρούν από την συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης και την παροχή διευκρινήσεων ή απαντήσεων σε ερωτήματα των μελών. 9. Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης και των τυχόν διευκρινήσεων, ο Πρόεδρος δίδει το λόγο σε όσα μέλη επιθυμούν, καθορίζοντας ταυτόχρονα και μέγιστο χρόνο συζήτησης για κάθε θέμα. 10. Ο Πρόεδρος μπορεί να δίδει το λόγο κατά προ τεραιότητα, σε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής επί διαδικαστικού ή προσωπικού θέματος, εφόσον κρίνει ότι υφίσταται τέτοιο θέμα. 11. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης ο Πρόεδρος θέτει σε ψηφοφορία όλες τις προτάσεις όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Η ψη φοφορία είναι φανερή. Ονομαστική ψηφοφορία γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο. Ο Πρόεδρος μπορεί να ζητήσει να γίνει ονομαστική ψηφοφορία επί συγκεκριμένου θέματος. Σε περίπτωση που τίθενται σε ψηφοφορία περισσότερες προτάσεις, κάθε μέλος έχει δικαίωμα να φηφίζει μια πρόταση. Σε περίπτωση που καμία από τις προτάσεις δεν λαμβάνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, η ψη φοφορία επαναλαμβάνεται ανάμεσα στις δύο πρώτες σε αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμ βάνεται η ψηφοφορία μετά από σύντομη συζήτηση. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας υπερισχύει η πρόταση υπέρ της οποίας εψήφισε ο Πρόεδρος. 12. Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής λαμβάνο νται με την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων των παρόντων μελών της, εκτός αν ορίζεται διαφορε τικά από το νόμο. 13. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο η ληφθείσα απόφαση. 14. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά από τον Γραμματέα στα οποία καταχωρούνται συνοπτικά τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, οι εισηγήσεις προ τάσεις, οι διεξαχθείσες ψηφοφορίες και οι ληφθείσες αποφάσεις. Ακόμη στα πρακτικά αναφέρεται ο χαρακτη ρισμός της ως τακτικής ή έκτακτης, τα παρόντα μέλη τα απόντα μέλη και η αιτιολογία απουσίας καθώς και η ύπαρξη ή μη απαρτίας. Στα πρακτικά καταχωρείται και η δικαιολόγηση της ψήφου κάθε μέλους ιδίως στην πε ρίπτωση που είναι αρνητική. Τέλος στα πρακτικά αναφέ ρονται και τα άτομα που τυχόν προσεκλήθησαν για την παροχή της γνώμης τους σε εξειδικευμένα θέματα. 15. Η επικύρωση των πρακτικών γίνεται σε προσεχή συνεδρίαση με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων που τα θέματα κρίνονται επείγοντα και μπορεί να επικυρώ νονται στην ίδια συνεδρίαση. Τα πρακτικά υπογράφο νται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. 16. Των πρακτικών μπορούν να λαμβάνουν γνώση όλα τα μέλη της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας. Ο Γραμματέας έχει την ευθύνη τήρησης των επίσημων πρακτικών και μπορεί να χορηγεί αντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 Α 45). 17. Θέματα που τυχόν δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση για την εν γένει λειτουργία της Διοικούσας Επιτροπής κάθε Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρ θρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999. Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2006 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Αριθμ /Β1 (4) Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εξομοίωσης των πτυχίων των Ανώτερων Εκκλησιαστικών Σχολών με τα πτυχία του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης»(Α 4). β) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98) 2. Την γνώμη του Ανώτατου Επιστημονικού Συμβου λίου (συνεδρίαση 4η/ ). 3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση στον Κρατικό Προ ϋπολογισμό, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Όροι και προϋποθέσεις εξομοίωσης 1. Κάτοχοι πτυχίου των Ανώτερων Εκκλησιαστικών Σχολών Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Βελλάς Ιωαννίνων και

4 20192 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ηρακλείου Κρήτης καθώς και ισότιμων και αντίστοιχων Ορθόδοξων Εκκλησιαστικών Σχολών της αλλοδαπής εφόσον έχουν και απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Δ, μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία εξομοίωσης των πτυχίων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της από φασης αυτής. 2. Προϋπόθεση για την εξομοίωση των πτυχίων των Σχολών της προηγούμενης παραγράφου προς τα πτυ χία του κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 3432/2006 Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών είναι: α) Αίτηση εκ μέρους των ενδιαφερομένων. β) Κατάταξη στο Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών της οικείας κατά περίπτωση Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας ή συμμετοχή στο Ειδικό Ταχύρρυθμο Πρό γραμμα Εξομοίωσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσης απόφασης και γ) Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα μαθήμα τα που ορίζονται για κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 2 της απόφασης αυτής. Άρθρο 2 Διαδικασία εξομοίωσης 1. Για την συμμετοχή υποψηφίων στη διαδικασία επιλο γής εξομοίωσης κατατίθεται ή υποβάλλεται ταχυδρο μικώς με συστημένη επιστολή αίτηση του ενδιαφερόμε νου εντός του μηνός Μαΐου κάθε έτους στη Γραμματεία της οικείας Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας. Με την αίτηση υποβάλλονται κατά περίπτωση και τα ακό λουθα δικαιολογητικά: α. Αντίγραφο του προς εξομοίωση πτυχίου. Το πτυχίο εφόσον είναι ισότιμης σχολής της αλλοδαπής απαιτεί ται να είναι επισήμως μεταφρασμένο και επικυρωμένο συνοδευόμενο από αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημά των και της βαθμολογίας αυτών καθώς και από αντί γραφο απολυτηρίου εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου ή πιστοποιητικό Ελληνομάθειας. β. Πτυχία Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισό τιμων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. γ. Τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών σε ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και σχετικό πιστοποιητικό με το οποίο πιστοποιείται η διάρκεια σπουδών καθώς και τα μαθήματα που παρακολούθησαν επιτυχώς. δ. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις παρακολούθησης συ ναφών επιμορφωτικών μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας. ε. Συναφή συγγραφική ή ερευνητική εργασία με κα τάθεση αντίτυπου αυτής και στ. Αποδεικτικά ξένης γλώσσας και το επίπεδο αυ τής. Απολύτως αναγκαία δικαιολογητικά είναι τα αναφε ρόμενα στο εδάφιο α. 2. Ο αριθμός των θέσεων στο Πρόγραμμα Εξομοίω σης Ιερατικών Σπουδών κάθε Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας ορίζεται με απόφαση του οικείου Ακαδη μαϊκού Συμβουλίου τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των θέσεων των εισακτέων στο Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, κάθε Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι των θέσεων, διενεργείται κλήρωση. 3. Η αξιολόγηση των ενδιαφερομένων γίνεται από το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο κάθε Ανώτατης Εκκλησια στικής Ακαδημίας, το αργότερο μέχρι 15 Σεπτεμβρί ου. Ο πίνακας με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων και τα μαθήματα που κατοχυρώνουν καθώς και αυτά που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν, υποβάλλεται στο Ανώτατο Επιστημονικό Συμβούλιο, το οποίο και τον επικυρώνει, το αργότερο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους. 4. Για κάθε κατατασσόμενο, ο αριθμός των μαθημάτων που θα πρέπει να διδαχθεί επαρκώς και να εξεταστεί επιτυχώς, καθορίζεται από το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το ¼ του συνόλου των μαθημάτων του Προγράμματος Ιερατι κών Σπουδών. Οι ενδιαφερόμενοι για εξομοίωση του πτυχίου τους απαλλάσσονται από την παρακολούθη ση και εξέταση των μαθημάτων εκείνων για τα οποία από τα κατατεθέντα δικαιολογητικά αποφαίνεται το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο ότι τα έχουν διδαχθεί επαρκώς και έχουν εξετασθεί επιτυχώς. Για τα μαθήματα που απαλλάσσονται κατοχυρώνεται η βαθμολογία, η οποία λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου τους. Άρθρο 3 Ειδικό Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Εξομοίωσης 1. Προκειμένου να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν στη διαδικασία εξομοίωσης του πτυχίου τους στην παρακολούθηση των μαθημάτων μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου να οργανώνεται Ειδικό Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Εξο μοίωσης κατά τις μη εργάσιμες ημέρες ή κατά την περίοδο των θερινών διακοπών. Στο Ειδικό Πρόγραμμα Εξομοίωσης οι ώρες διδασκαλίας και οι λοιπές υποχρε ώσεις είναι οι ίδιες που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών. 2. Προϋπόθεση για τη λειτουργία του Ειδικού Ταχύρ ρυθμου Προγράμματος Εξομοίωσης είναι η συμμετοχή ικανού αριθμού ενδιαφερομένων και η καταβολή δι δάκτρων. Για τον αριθμό των ενδιαφερομένων και το ύψος των διδάκτρων για κάθε μάθημα αποφασίζει το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο. Τα έσοδα από τα δίδακτρα δι ατίθενται για την προμήθεια και διανομή εκπαιδευτικού υλικού (συγγράμματα, σημειώσεις κ.λπ.) καθώς και για αμοιβή των διδασκόντων στο πρόγραμμα. Άρθρο 4 Τίτλος σπουδών 1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεων, απονέμεται το πτυχίο, το οποίο παρέχει στον κάτοχο του τα δικαιώματα των πτυχιούχων του Προγράμμα τος Ιερατικών Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. 2. Ο τύπος του πτυχίου είναι όμοιος με αυτόν του πτυχίου του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών με ει δική όμως αναφορά ότι ο υποψήφιος προέρχεται από πρόγραμμα εξομοίωσης. Ο υπολογισμός του βαθμού του πτυχίου γίνεται με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τους πτυχιούχους του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών. Άρθρο 5 Μεταβατική διάταξη Μέχρι τη συγκρότηση και λειτουργία του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου κάθε Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας,

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) οι αρμοδιότητες αυτού ασκούνται από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 5 του ν. 3432/2006. Κυβέρνησης. Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2006 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Αριθμ (5) Κήρυξη υποχρεωτικής της από ΣΣΕ που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των ερ γαζομένων στα εργοστάσια Μαρμαροψηφίδων, Μαρ μαρόσκονης, Γύψου, Στόκου, Καολίνης κ.λπ. όλης της χώρας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990). 2. Την υπ αριθ / (ΦΕΚ 510/Β/ ) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας. 3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 14ης Σεπτεμ βρίου Τα στοιχεία του φακέλλου από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω ΣΣΕ, δηλαδή ότι οι δευσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε: 1) Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από ΣΣΕ που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στα εργοστάσια Μαρμαροψηφίδων, Μαρμαρόσκονης, Γύψου, Στόκου, Καολίνης κ.λπ. όλης της χώρας για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του κλάδου που αφορά αυτή. 2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από ) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Αριθμ. Υ3α/Γ.Π (6) Περιφερειακών Ιατρείων σε Δημοτικά Διαμερί σματα (Δ.Δ) των Νομών Ιωαννίνων, Αρτας, και Πρε βέζης. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν. 1397/ «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ143/Α), όπως επανήλθαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2194/ (ΦΕΚ 34/Α). 2. Τις διατάξεις του ν. 2194/ «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 34/Α). 3. Τις διατάξεις του ν. 3329/ «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά ξεις» (ΦΕΚ 81/Α). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφα ση αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους πέντε χιλιάδων περίπου ευρώ (5.000 ευρώ) ετησίως για τα λειτουργικά έξοδα εκάστου Περιφερειακού Ιατρείου καθώς και εφά παξ δαπάνη ύψους είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ ( ευρώ) περίπου από την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού του συνόλου των Π.Ι, η οποία θα καλύπτε ται από τον προϋπολογισμό του οικείου Νοσοκομείου. Δεν θα απαιτηθεί δαπάνη για την κατασκευές κτιρίων μετά το υπ αριθμ. Δ1/6780/ έγγραφο της ΔΥΠΕ Ηπείρου σύμφωνα με το οποίο θα παραχωρηθεί από τους οικείους ΟΤΑ κτιριακή υποδομή που πληροί τα βασικά κριτήρια καταλληλότητας. 5. Τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 55/1996 «Περιο ρισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (ΦΕΚ 48/Α). 7. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/2005 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/Β), όπως τρο ποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ (ΦΕΚ 204/Β) όμοια απόφαση. 8. Την υπ αριθμ. 4/ απόφαση του Δ.Σ της ΔΥΠΕ Ηπείρου, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Την σύσταση, από άποψη σκοπιμότητας. Περιφερεια κού Ιατρείου (Π.Ι.) στην κοινότητα Δίστρατου του Νομού Ιωαννίνων. ντρο Υγείας Κόνιτσας του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαν νίνων αρμοδιότητας της ΔΥΠΕ Ηπείρου και περιοχή ευθύνης του ορίζεται η κοινότητα Δίστρατου. Άρθρο 2 Την σύσταση, από άποψη σκοπιμότητας, Περιφερεια κού Ιατρείου (Π.Ι.) στο Δ.Δ. Περάματος του Δήμου Πε ράματος Ιωαννίνων. ντρο Υγείας Μετσόβου του Γενικού Νοσοκομείου Ιω αννίνων αρμοδιότητας της ΔΥΠΕ Ηπείρου και περιοχή ευθύνης του ορίζονται το Δ.Δ. της έδρας του καθώς και τα Δημοτικά Διαμερίσματα Αμφιθέας, Κρανούλας, Λιγκιάδων, Κρύας, Κρυόβρύσης, Μάζιας, Περίβλεπτου, Σπόθοι και της Κοινότητας Νήσου Ιωαννίνων.

6 20194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 3 Την σύσταση, από άποψη σκοπιμότητας, Περιφερει ακού Ιατρείου (Π.Ι.) στο Δ.Δ. Κατσικά του Δήμου Παμ βώτιδας Ιωαννίνων. ντρο Υγείας Πραμάντων του Γενικού Νοσοκομείου Ιω αννίνων αρμοδιότητας της ΔΥΠΕ Ηπείρου και περιοχή ευθύνης του ορίζεται το Δ.Δ. της έδρας του. Άρθρο 4 Την σύσταση, από άποψη σκοπιμότητας, Περιφερεια κού Ιατρείου (Π.Ι.) στο Δ.Δ. Ανατολής του Δήμου Ανα τολής Ιωαννίνων. ντρο Υγείας Βουτσαρά του Γενικού Νοσοκομείου Ιω αννίνων αρμοδιότητας της ΔΥΠΕ Ηπείρου και περιοχή ευθύνης του ορίζεται το Δ.Δ. της έδρας του. Άρθρο 5 Την σύσταση, από άποψη σκοπιμότητας, Περιφερεια κού Ιατρείου (Π.Ι.) στον οικισμό Τύριας του Δήμου Σελ λών Ιωαννίνων. ντρο Υγείας Δερβιτζιάνων του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων αρμοδιότητας της ΔΥΠΕ Ηπείρου και περιοχή ευθύνης του ορίζονται ο οικισμός Τύριας καθώς και τα Δ.Δ. Μπαουσιών, Πλατανιών, Αγ. Νικολάου, Βαλανιδιάς, Ανθοχωρίου, Παρδαλίτσης, Καταμάχης, Ζωτικού, Αγ. Ανδρέα, Κουμαριάς και Λίππας. Άρθρο 6 Την σύσταση, από άποψη σκοπιμότητας, Περιφερει ακού Ιατρείου (Π.Ι) στο Δ.Δ. Γραμμενίτσας του Δήμου Βλαχέρνας Άρτας. ντρο Υγείας Φιλίππιάδας του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας αρμοδιότητας της ΔΥΠΕ Ηπείρου και περιοχή ευθύνης του ορίζονται το Δ.Δ. της έδρας του καθώς και το Δ.Δ. Βλαχέρνας. Άρθρο 7 Την σύσταση, από άποψη σκοπιμότητας. Περιφερεια κού Ιατρείου (Π.Ι.) στον οικισμό Χαλκιάδων του Δήμου Φιλοθέης Αρτας. ντρο Υγείας Φιλίππιάδας του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας αρμοδιότητας της ΔΥΠΕ Ηπείρου και περιοχή ευθύνης του ορίζονται ο οικισμός Χαλκιάδων καθώς και τα Δ.Δ. Αγ. Σπυρίδωνα, Καλόβατου, Κιρκιζατών, Ρόκας, Καλαμιάς του Δήμου Φιλοθέης και Κωστακιών και Κε ραμάτων του Δήμου Αρταίων. Άρθρο 8 Την σύσταση, από άποψη σκοπιμότητας. Περιφερει ακού Ιατρείου (Π.Ι.) στο Δ.Δ. Καναλίου του Δήμου Ζαλ λόγγου Πρεβέζης. ντρο Υγείας Καναλακίου του Γενικού Νοσοκομείου Πρε βέζης αρμοδιότητας της ΔΥΠΕ Ηπείρου και περιοχή ευθύνης του ορίζονται το Δ.Δ. της έδρας του καθώς και τα Δ.Δ. Νέας Σινώπης, Νέας Σαμψούντας, και Νικό πολης, Φλαμπούρου, Μύτικα και Μιχαλιτσίου του Δήμου Πρεβέζης. Άρθρο 9 Την σύσταση, από άποψη σκοπιμότητας. Περιφερεια κού Ιατρείου (Π.Ι.) στην κοινότητα Κρανέας του Νομού Πρεβέζης. ντρο Υγείας Θεσπρωτικού του Γενικού Νοσοκομείου Πρεβέζης αρμοδιότητας της ΔΥΠΕ Ηπείρου και περιοχή ευθύνης του ορίζεται η κοινότητα Κρανέας. Αθήνα, 28 Ιουλίου 2006 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. Υ4α/22734 (7) θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ, στο Γ.Ν. Αθηνών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 25 (παρ. 1) του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α 143). β) Του άρθρου 34 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκ συγχρονισμός του ΕΣΥ, Οργάνωση των Υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ Α /165). γ) Των άρθρων 6 και 11 (παρ. 1) του ν. 2889/2001 «Βελ τίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α /37). δ) Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινω νικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α ). ε) Του π.δ/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α/86). στ) Του π.δ/τος 103 «Περιορισμός της συναρμοδιότη τας του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (ΦΕΚ 70/Α/04). ζ) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους περίπου και θα προβλέπεται για τα επόμενα έτη στον προϋπολογι σμό του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομί ας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β 1432) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ (204 Β ) όμοια απόφαση. 3. Την υπ αριθμ. 15/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α ΔΥΠΕ Αττικής, αποφασίζουμε: Συνιστόνται στον κλάδο γιατρών ΕΣΥΚΑ του Υπουρ γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύο (2) θέσεις, ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονο λογίας Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιο λογίας και βαθμού Επιμελητή Β που προστίθενται στον Οργανισμό του Γ.Ν. Αθηνών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ. Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2006 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ (8) Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου «Δημοτικό Ωδείο Δράμας». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 190, 203 του π.δ/τος 410/1995, του άρθρου 25 παρ. 1 περ. ια του ν. 3202/ Την υπ αριθμ / απόφαση του Νομάρχη Δράμας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 31/τ.Β / περί σύστασης ίδιου Νομικού Προσώπου με την Επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Δράμας», όπως τροποποιήθηκε μετα γενέστερα. 3. Την υπ αριθμ. 376/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του Δημοτικού Ωδείου Δράμας, ύστερα από την υπ αριθμ. 51/2006 πρόταση απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. 4. Την υπ αριθμ. 2550/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας περί μεταβίβασης αρμοδιο τήτων και παροχής εξουσίας υπογραφής «Με εντολή του», αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ / απόφαση του Νομάρχη Δράμας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 31 /τ.β / περί σύστασης ίδιου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Δημοτικό Ωδείο Δράμας όπως τρο ποποιήθηκε μεταγενέστερα ως προς την παράγραφο 3 περίπτωση α ως εξής: 3. Πόροι του Νομικού Προσώπου θα είναι: α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου, ποσού μέχρι ,00, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του Δήμου. Με την παρούσα προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπο λογισμό του Δήμου οικονομικού ποσού ,00. Κατά τά λοιπά ισχύει η υπ αριθμ / από φασή μας. Δράμα, 29 Σεπτεμβρίου 2006 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Γενικός Διευθυντής Ν. ΜΠΟΜΠΟΛΙΑΣ (9) Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην Κωνσταντινίδου Ισμιρλή Πο λυξένη του Ανδρέα. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 4176/ απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής χορηγείται στην Κωνσταντινίδου Ισμιρλή Πολυξένη του Ανδρέα, άδεια ασκήσεως επαγ γέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Με εντολή Νομάρχη Η Προϊσταμένη (Υπογραφή) Αριθμ (10) Χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχια κής Αυτοδιοίκησης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση». 2. Τον Οργανισμό Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που δημοσιεύτηκε στις (ΦΕΚ 392 τ.β ), όπως τροπο ποιήθηκε με την υπ αριθμ. 75/ πράξη Νομαρχι ακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 544/ τ.β ). 3. Το π.δ. 347/ (ΦΕΚ 154 τ.α ) «Μεταβίβαση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού». 4. Το νόμο 1158/1981 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης κ.λπ.» (ΦΕΚ 127/Α/ ). 5. Το π.δ. 457/1983 «Ίδρυση και λειτουργία Ερασιτεχνι κών Σχολών Χορού» (ΦΕΚ 174/Α/ ). 6. Την υπ αριθμ. 10/465/ απόφαση του Νομάρχη Θεσ/νίκης, με την οποία ανατέθηκε στον αντινομάρχη Ψωμιάδη Διονύσιο, να υπογράφει πράξεις και έγγραφα με την διατύπωση «Εντολή Νομάρχη». 7. Την αίτηση της Κερβανίδου Αικατερίνης, κατοίκου Θεσ/νίκης, διπλωματούχου της Επαγγελματικής Ιδιω τικής Σχολής «Ρούλα Καφαντάρη»,και τα συνοδεύοντα αυτής δικαιολογητικά. 8. Το από πρακτικό αυτοψίας της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 450/ από φαση του Νομάρχη Θεσ/νίκης κατά τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 4 του νόμου 1158/1981, όπως αυτές τροπο ποιήθηκαν με την υπ αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β/2436/ (ΦΕΚ 31/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Πολιτισμού και Επιστη μών, αποφασίζουμε: Χορηγούμε στην Κερβανίδου Αικατερίνη, διπλωμα τούχο της, Επαγγελματικής Ιδιωτικής Σχολής «Ρούλα

8 20196 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Καφαντάρη» κάτοικο Θεσ/νίκης άδεια ίδρυσης και λει τουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού. Έδρα της σχολής ορίζεται η οδός Πλαταιών 35Α πε ριοχή Χαριλάου του Νομού Θεσσαλονίκης. Η σχολή θα αρχίσει τη λειτουργία της από το σχολικό έτος Θεσσαλονίκη, 22 Σεπτεμβρίου 2006 Με εντολή Νομάρχη Ο Αντινομάρχης ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (11) Στην υπ αριθμ. ΔΥ2α/Γ.Π. οικ.66187/ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 993/ τεύχος Β γίνεται η διόρθωση: Από το εσφαλμένο «Αριθ. ΔΥ2α/Γ.Π. οικ. 66/87». Στο ορθό «Αριθμ. ΔΥ2α/ Γ.Π. οικ ». (Από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3327 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/246,268,463 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 1640/

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

[1] Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ

[1] Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ [1] Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Καβάλα 7-6-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΕΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 16 Ιουνίου 2016 Αρ. Πρωτ.: 19957 ΑΔΑ: 62ΩΜΟΡ1Ο-ΧΧΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Π. Γ. Ν. ΕΒΡΟΥ ΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΑΧ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 25 ης Μαϊου 152 68300 Διδυμότειχο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΑΛΕΞΟΥΔΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6413 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 434 17 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσε ων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 501 26 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθ. 4248 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19225 10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1670 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 94588/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΔΑ: 6ΒΧΝ4690ΒΑ-Ι51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" Κομοτηνή 9 Ιουνίου 2016 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. 8100 Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 151 24 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/13/10831/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1257 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74913/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδι κότητας Σύγχρονης Επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19 / 10 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 253887/4062 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Προκήρυξης θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. Σχετικά : Η υπ αρ. πρωτ. 991/Δ.Σ./22-12-2009 απόφαση-προκήρυξη του Νοσοκομείου μας

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Προκήρυξης θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. Σχετικά : Η υπ αρ. πρωτ. 991/Δ.Σ./22-12-2009 απόφαση-προκήρυξη του Νοσοκομείου μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 22-12 -2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 8636,8637,8638 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 8639,8640,8683 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 8684 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 /5/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.Υ10α/Γ.Π.οικ. 42126 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27255 17 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2531 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/23/1345 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/23/1345 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.92/2/145 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης να προσλάβει τριάντα ένα (31)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης να προσλάβει τριάντα ένα (31) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 16-2-2015 Αριθ.πρωτ.: οικ. 296 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προκειμένου το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ. Το Π.Γ.Ν.Λάρισας - Γ.Ν.Λάρισας ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ&ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ. Το Π.Γ.Ν.Λάρισας - Γ.Ν.Λάρισας ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ&ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Π. Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ - Γ. Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Λάρισας Λάρισα 17/08/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου»

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 10:05:56 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ649-5ΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αρναία, 13/7/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 315 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αρναία, 13/7/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 315 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ, 3/7/205 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 35 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Τκ: 63074 Τηλ: 2372022988, 260 Fax: 23720262 E-mail: frontida@dimosaristoteli.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/205 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΡΟΔΟΣ Αριθμ. πρωτ.: 10019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΡΟΔΟΣ Αριθμ. πρωτ.: 10019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1449 12 Δεκεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αριθμ. ΔΔ1.1/2540/Φ.006.6 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1984 24 Σεπτεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 118842/Γ2 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 9 Αυγούστου 2016 Αρ. Πρωτ.: 10776

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΕΔΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΤΗΛ: 2683029177

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΕΔΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΤΗΛ: 2683029177 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΕΔΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΤΗΛ: 2683029177 172 Φιλιππιάδα 4 Δεκεμβρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.: Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ (Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ. ) ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/2015

ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ (Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ. ) ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ (Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ. ) Προκήρυξη τριών θέσεων εργασίας για το Κ.Δ.Α.Π. Φιλιππιάδας ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/2015 Σήμερα στη Φιλιππιάδα στις 3 Δεκεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 419 7 Απριλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 4313 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ω Ν ΕΙΔΙΚ Ω Ν ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟ Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μ Η ΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λαγκαδάς 3 Μαρτίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 6836 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ- ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 24 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12985 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης και ανά κλησης πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 09 Αυγούστου 2016 Αριθμ. Πρωτ. : 9735 ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ EIΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 09 Αυγούστου 2016 Αριθμ. Πρωτ. : 9735 ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ EIΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 09 Αυγούστου 2016 Αριθμ. Πρωτ. : 9735 ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ EIΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ. Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του Ν. 1397/1983 «Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα