ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 20189 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1512 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 13 Οκτωβρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση εκλογικού επιδόματος στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος για την έκτακτη απασχόλη ση του σε εκλογικής φύσεως εργασίες κατά την εκλογική περίοδο των Δημοτικών Νομαρχιακών Εκλογών της 15ης Οκτωβρίου Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ... 2 Ορισμός της έδρας και κανόνες λειτουργίας των Δι οικουσών Επιτροπών των Ανώτατων Εκκλησιαστι κών Ακαδημιών Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Βελλάς Ιωαννίνων και Ηρακλείου Κρήτης... 3 Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εξομοίωσης των πτυχίων των Ανώτερων Εκκλησιαστικών Σχολών με τα πτυχία του Προγράμματος Ιερατικών Σπου δών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών 4 Κήρυξη υποχρεωτικής της από ΣΣΕ που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργα σίας των εργαζομένων στα εργοστάσια Μαρμα ροψηφίδων, Μαρμαρόσκονης, Γύψου, Στόκου, Κα ολίνης κ.λπ. όλης της χώρας... 5 Περιφερειακών Ιατρείων σε Δημοτικά Δι αμερίσματα (Δ.Δ) των Νομών Ιωαννίνων, Αρτας, και Πρεβέζης... 6 θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ, στο Γ.Ν. Αθη νών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ... 7 Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προ σώπου «Δημοτικό Ωδείο Δράμας»... 8 Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στην Κωνσταντινίδου Ισμιρλή Πολυξένη του Ανδρέα... 9 Χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Ερασιτε χνικής Σχολής Χορού ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ.δυ2α/γ.π. οικ.66187/ απόφαση του Υπουργού Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αριθμ. 2/51679/0022 (1) Χορήγηση εκλογικού επιδόματος στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος για την έκτακτη απασχόληση του σε εκλογικής φύσεως εργασίες κατά την εκλογική περίοδο των Δημοτικών Νομαρχιακών Εκλογών της 15ης Οκτωβρίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του ν. 2386/1996 «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικών Κληροδοτημά των δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις». Β) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). Γ) Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου Λο γιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». Δ) Της υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ 1432Β ) Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ όμοια (ΦΕΚ 204Β ). Ε) Το γεγονός της έκτακτης και πέραν των κύριων κα θηκόντων απασχόλησης του στρατιωτικού προσωπικού του Λιμενικού Σώματος σε εκλογικής φύσεως εργασίες κατά την περίοδο των Δημοτικών Νομαρχιακών Εκλο γών της 15ης Οκτωβρίου Στ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη μόνο για το τρέχον έτος σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους Ευρώ περίπου η οποία θα καλυφθεί από τον Ειδικό Φορέα 41/110 και ΚΑΕ 0518, αποφασίζουμε: 1. Χορηγούμε στο στρατιωτικό προσωπικό του Λιμενι κού Σώματος εκλογικό επίδομα 750 ευρώ (επτακοσίων πενήντα) κατ άτομο για την έκτακτη και πέραν των κύριων καθηκόντων απασχόληση του κατά την εκλογική

2 20190 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) περίοδο των Δημοτικών Νομαρχιακών εκλογών της 15ης Οκτωβρίου Δικαιούχοι του παραπάνω επιδόματος είναι οι σε ενέργεια Αξ/κοί Ανθ/στές Υπαξ/κοί Λιμενοφύλακες ως και οι δόκιμοι Αξ/κοί Υπαξ/κοί Λ/Φ (άνδρες γυναί κες). 3. Η δαπάνη του επιδόματος θα βαρύνει τον κωδι κό φορέα 41/110/0518 προϋπολογισμού YEN τρέχοντος έτους και δεν υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ τρίτων. 4. Η απόφαση αυτή δεν έχει εφαρμογή για τους ευ ρισκόμενους σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης δια θεσιμότητας, ή σε άλλη κατάσταση ένεκα της οποίας δεν εκτέλεσαν υπηρεσία για οποιαδήποτε αιτία κατά το διάστημα της προεκλογικής περιόδου (προφυλάκιση, υποδικία, καταδίκη, αυθαίρετη απουσία, αργίες, διαθε σιμότητα), τους ευρισκόμενους σε τρίμηνες αποδοχές, τους υπηρετούντες και εκπαιδευόμενους στο εξωτερικό καθώς και τους διατελούντες σε άδεια κανονική, προ φορική, φοιτητική, μηχανογραφική, εκπαιδευτική, γάμου, γονική, αναρρωτική, άδεια κύησης λοχείας, απουσίας, οίκοι νοσηλείας, νοσηλεία σε νοσοκομεία εκτός αυτής που τυχόν θα χορηγηθεί για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και την ειδική άδεια αιμοδοσίας που προ βλέπεται από το άρθρο 15 του π.δ. 138/ Για όσους θα υπάρξει κώλυμα κατά την εκλογική περίοδο, για τους ανωτέρω λόγους, το επίδομα θα πε ρικόπτεται ανάλογα. 6. Προσθέτουμε στους ΚΑΕ που καταλογίζονται δα πάνες μέσω της Παγίας Προκαταβολής του YEN, τον ΚΑΕ 0518 Φ 41/110 και σε ποσοστό 100%. ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΔΟΥΚΑΣ Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2006 ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Αριθμ. Φ.473/32/ (2) Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19/ , τ. Α ). β. Την πρόταση της Μονάδας Υπηρεσίας του ΥΕΘΑ στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος. γ. Την από γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πολιτικού Προσωπικού ΥΕΘΑ/ΓΕΣ. δ. Τη υπ αριθμ. Φ.000/2/791/Σ.241/ Απόφαση ΥΕΘΑ «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 282/ τ. Β ), αποφασίζουμε: 2. Απονέμουμε στον Μ.Υ του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Γιαβρούτα Πέτρο AM: 7944 με βαθμό Γ κλάδου ΥΕ Επιμελητών/ Κλητήρων που υπηρετεί στο ΓΕΣ/ΓΓ την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ» καθόσον επί πολλά έτη, εργάζεται στην φωτοαντιγράφηση κειμένων και πέραν του ωραρίου κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες με μεγάλη προ θυμία, φροντίζοντας την καθημερινή συντήρηση των μηχανημάτων, ώστε να εξοικονομεί κατ έτος το 20% περίπου των πιστώσεων που εγκρίνονται για συντήρηση, αυξάνοντας συγχρόνως και την διάρκεια ζωής αυτών. 3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί με μέριμνα της ΔΠΠ/ΓΕΣ στην Εφημερίδα της Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2006 Ο Ειδικός Γραμματέας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΤΟΣ Αριθμ (3) Ορισμός της έδρας και κανόνες λειτουργίας των Διοι κουσών Επιτροπών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Βελλάς Ιωαννί νων και Ηρακλείου Κρήτης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις; α. Του άρθρου 31 παρ. 1 σε συνδυασμό με τις διατά ξεις των άρθρων 3 πρ.1 και 28 παρ. 5 του ν. 3432/2006 (Α 14) β. Την υπ αριθμ. Φ /41/8/615/Β2/ (Β) από φαση. γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 1998). 2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Έδρα της Διοικούσας Επιτροπής των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Βελλάς Ιωαννίνων και Ηρακλείου Κρήτης ορίζεται η πόλη στην οποία εδρεύει αντίστοιχα η κατά περίπτωση Ανώτερη Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Βελλάς Ιωαννίνων και Ηρακλείου Κρήτης. 2. Η εγκατάσταση της Διοικούσας Επιτροπής γίνεται σε χώρους που παραχωρούνται από την Διεύθυνση της Ανώτερης κατά περίπτωση Εκκλησιαστικής Σχολής με τον αναγκαίο εξοπλισμό για την απρόσκοπτη άσκηση των αρμοδιοτήτων της. 3. Η Διοικούσα Επιτροπή συγκαλείται σε τακτική συ νεδρίαση δύο (2) φορές το μήνα και έκτακτη για συγκε κριμένα θέματα όταν τούτο ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή τουλάχιστον από τρία (3) μέλη της. 4. Η Διοικούσα Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου. Η πρόσκληση στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης μαζί με τις εισηγή σεις ή με το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό, αποστέλ λεται στα μέλη τουλάχιστον τρείς (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την τακτική συνεδρίαση ή δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έκτακτη συνεδρίαση. Η πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αν τούτο είναι εφικτό ή με τηλεομοιοτυπία. δ. Η Διοικούσα Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη της στα οποία οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρό εδρος. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η συ νεδρίαση μπορεί να επαναληφθεί στον ίδιο τόπο την

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) επόμενη ημέρα και με τα ίδια ακριβώς θέματα, με την προϋπόθεση ότι τούτο έχει γνωστοποιηθεί στα μέλη συγχρόνως με την αποστολή σ αυτά της πρόσκλησης για την συγκεκριμένη τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή η διοικούσα επιτροπή θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχι στον τρία (3) από τα μέλη της, στα ποία οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. 6. Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής καταρτίζει με τη συνδρομή και του Γραμματέα την ημερήσια δι άταξη των συνεδριάσεων και μεριμνά για την ύπαρξη εισηγήσεων για όλα τα θέματα. 7. Τα θέματα τα ημερησίας διάταξης συζητούνται με τη σειρά που αναγράφονται σε αυτήν. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προταχθεί θέμα για συζήτηση μετά από πρόταση του Προέδρου και απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν, μετά από πρόταση του Προέδρου και εφόσον συμφωνούν τουλάχιστον τρία (3) από τα λοιπά μέλη να εγγραφεί στην ημερησία διάταξη, θέμα με εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα και με την προϋπόθεση ότι για το θέμα αυτό δεν απαιτείται ειδική εισήγηση. Ομοίως πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης μπορεί να γίνονται ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο ή τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και για τις οποίες δεν γίνεται συζήτηση και λαμβάνονται αποφάσεις. 8. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εισηγείται ο Πρόεδρος ή μέλος της Διοικούσας Επιτροπής ή ακόμη και ο Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής. Ο Πρό εδρος μπορεί να αναθέτει την εισήγηση θέματος ή θεμάτων σε ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι όμως απο χωρούν από την συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης και την παροχή διευκρινήσεων ή απαντήσεων σε ερωτήματα των μελών. 9. Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης και των τυχόν διευκρινήσεων, ο Πρόεδρος δίδει το λόγο σε όσα μέλη επιθυμούν, καθορίζοντας ταυτόχρονα και μέγιστο χρόνο συζήτησης για κάθε θέμα. 10. Ο Πρόεδρος μπορεί να δίδει το λόγο κατά προ τεραιότητα, σε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής επί διαδικαστικού ή προσωπικού θέματος, εφόσον κρίνει ότι υφίσταται τέτοιο θέμα. 11. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης ο Πρόεδρος θέτει σε ψηφοφορία όλες τις προτάσεις όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Η ψη φοφορία είναι φανερή. Ονομαστική ψηφοφορία γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο. Ο Πρόεδρος μπορεί να ζητήσει να γίνει ονομαστική ψηφοφορία επί συγκεκριμένου θέματος. Σε περίπτωση που τίθενται σε ψηφοφορία περισσότερες προτάσεις, κάθε μέλος έχει δικαίωμα να φηφίζει μια πρόταση. Σε περίπτωση που καμία από τις προτάσεις δεν λαμβάνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, η ψη φοφορία επαναλαμβάνεται ανάμεσα στις δύο πρώτες σε αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμ βάνεται η ψηφοφορία μετά από σύντομη συζήτηση. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας υπερισχύει η πρόταση υπέρ της οποίας εψήφισε ο Πρόεδρος. 12. Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής λαμβάνο νται με την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων των παρόντων μελών της, εκτός αν ορίζεται διαφορε τικά από το νόμο. 13. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο η ληφθείσα απόφαση. 14. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά από τον Γραμματέα στα οποία καταχωρούνται συνοπτικά τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, οι εισηγήσεις προ τάσεις, οι διεξαχθείσες ψηφοφορίες και οι ληφθείσες αποφάσεις. Ακόμη στα πρακτικά αναφέρεται ο χαρακτη ρισμός της ως τακτικής ή έκτακτης, τα παρόντα μέλη τα απόντα μέλη και η αιτιολογία απουσίας καθώς και η ύπαρξη ή μη απαρτίας. Στα πρακτικά καταχωρείται και η δικαιολόγηση της ψήφου κάθε μέλους ιδίως στην πε ρίπτωση που είναι αρνητική. Τέλος στα πρακτικά αναφέ ρονται και τα άτομα που τυχόν προσεκλήθησαν για την παροχή της γνώμης τους σε εξειδικευμένα θέματα. 15. Η επικύρωση των πρακτικών γίνεται σε προσεχή συνεδρίαση με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων που τα θέματα κρίνονται επείγοντα και μπορεί να επικυρώ νονται στην ίδια συνεδρίαση. Τα πρακτικά υπογράφο νται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. 16. Των πρακτικών μπορούν να λαμβάνουν γνώση όλα τα μέλη της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας. Ο Γραμματέας έχει την ευθύνη τήρησης των επίσημων πρακτικών και μπορεί να χορηγεί αντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 Α 45). 17. Θέματα που τυχόν δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση για την εν γένει λειτουργία της Διοικούσας Επιτροπής κάθε Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρ θρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999. Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2006 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Αριθμ /Β1 (4) Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εξομοίωσης των πτυχίων των Ανώτερων Εκκλησιαστικών Σχολών με τα πτυχία του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης»(Α 4). β) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98) 2. Την γνώμη του Ανώτατου Επιστημονικού Συμβου λίου (συνεδρίαση 4η/ ). 3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση στον Κρατικό Προ ϋπολογισμό, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Όροι και προϋποθέσεις εξομοίωσης 1. Κάτοχοι πτυχίου των Ανώτερων Εκκλησιαστικών Σχολών Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Βελλάς Ιωαννίνων και

4 20192 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ηρακλείου Κρήτης καθώς και ισότιμων και αντίστοιχων Ορθόδοξων Εκκλησιαστικών Σχολών της αλλοδαπής εφόσον έχουν και απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Δ, μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία εξομοίωσης των πτυχίων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της από φασης αυτής. 2. Προϋπόθεση για την εξομοίωση των πτυχίων των Σχολών της προηγούμενης παραγράφου προς τα πτυ χία του κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 3432/2006 Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών είναι: α) Αίτηση εκ μέρους των ενδιαφερομένων. β) Κατάταξη στο Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών της οικείας κατά περίπτωση Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας ή συμμετοχή στο Ειδικό Ταχύρρυθμο Πρό γραμμα Εξομοίωσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσης απόφασης και γ) Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα μαθήμα τα που ορίζονται για κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 2 της απόφασης αυτής. Άρθρο 2 Διαδικασία εξομοίωσης 1. Για την συμμετοχή υποψηφίων στη διαδικασία επιλο γής εξομοίωσης κατατίθεται ή υποβάλλεται ταχυδρο μικώς με συστημένη επιστολή αίτηση του ενδιαφερόμε νου εντός του μηνός Μαΐου κάθε έτους στη Γραμματεία της οικείας Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας. Με την αίτηση υποβάλλονται κατά περίπτωση και τα ακό λουθα δικαιολογητικά: α. Αντίγραφο του προς εξομοίωση πτυχίου. Το πτυχίο εφόσον είναι ισότιμης σχολής της αλλοδαπής απαιτεί ται να είναι επισήμως μεταφρασμένο και επικυρωμένο συνοδευόμενο από αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημά των και της βαθμολογίας αυτών καθώς και από αντί γραφο απολυτηρίου εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου ή πιστοποιητικό Ελληνομάθειας. β. Πτυχία Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισό τιμων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. γ. Τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών σε ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και σχετικό πιστοποιητικό με το οποίο πιστοποιείται η διάρκεια σπουδών καθώς και τα μαθήματα που παρακολούθησαν επιτυχώς. δ. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις παρακολούθησης συ ναφών επιμορφωτικών μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας. ε. Συναφή συγγραφική ή ερευνητική εργασία με κα τάθεση αντίτυπου αυτής και στ. Αποδεικτικά ξένης γλώσσας και το επίπεδο αυ τής. Απολύτως αναγκαία δικαιολογητικά είναι τα αναφε ρόμενα στο εδάφιο α. 2. Ο αριθμός των θέσεων στο Πρόγραμμα Εξομοίω σης Ιερατικών Σπουδών κάθε Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας ορίζεται με απόφαση του οικείου Ακαδη μαϊκού Συμβουλίου τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των θέσεων των εισακτέων στο Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, κάθε Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι των θέσεων, διενεργείται κλήρωση. 3. Η αξιολόγηση των ενδιαφερομένων γίνεται από το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο κάθε Ανώτατης Εκκλησια στικής Ακαδημίας, το αργότερο μέχρι 15 Σεπτεμβρί ου. Ο πίνακας με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων και τα μαθήματα που κατοχυρώνουν καθώς και αυτά που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν, υποβάλλεται στο Ανώτατο Επιστημονικό Συμβούλιο, το οποίο και τον επικυρώνει, το αργότερο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους. 4. Για κάθε κατατασσόμενο, ο αριθμός των μαθημάτων που θα πρέπει να διδαχθεί επαρκώς και να εξεταστεί επιτυχώς, καθορίζεται από το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το ¼ του συνόλου των μαθημάτων του Προγράμματος Ιερατι κών Σπουδών. Οι ενδιαφερόμενοι για εξομοίωση του πτυχίου τους απαλλάσσονται από την παρακολούθη ση και εξέταση των μαθημάτων εκείνων για τα οποία από τα κατατεθέντα δικαιολογητικά αποφαίνεται το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο ότι τα έχουν διδαχθεί επαρκώς και έχουν εξετασθεί επιτυχώς. Για τα μαθήματα που απαλλάσσονται κατοχυρώνεται η βαθμολογία, η οποία λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου τους. Άρθρο 3 Ειδικό Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Εξομοίωσης 1. Προκειμένου να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν στη διαδικασία εξομοίωσης του πτυχίου τους στην παρακολούθηση των μαθημάτων μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου να οργανώνεται Ειδικό Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Εξο μοίωσης κατά τις μη εργάσιμες ημέρες ή κατά την περίοδο των θερινών διακοπών. Στο Ειδικό Πρόγραμμα Εξομοίωσης οι ώρες διδασκαλίας και οι λοιπές υποχρε ώσεις είναι οι ίδιες που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών. 2. Προϋπόθεση για τη λειτουργία του Ειδικού Ταχύρ ρυθμου Προγράμματος Εξομοίωσης είναι η συμμετοχή ικανού αριθμού ενδιαφερομένων και η καταβολή δι δάκτρων. Για τον αριθμό των ενδιαφερομένων και το ύψος των διδάκτρων για κάθε μάθημα αποφασίζει το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο. Τα έσοδα από τα δίδακτρα δι ατίθενται για την προμήθεια και διανομή εκπαιδευτικού υλικού (συγγράμματα, σημειώσεις κ.λπ.) καθώς και για αμοιβή των διδασκόντων στο πρόγραμμα. Άρθρο 4 Τίτλος σπουδών 1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεων, απονέμεται το πτυχίο, το οποίο παρέχει στον κάτοχο του τα δικαιώματα των πτυχιούχων του Προγράμμα τος Ιερατικών Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. 2. Ο τύπος του πτυχίου είναι όμοιος με αυτόν του πτυχίου του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών με ει δική όμως αναφορά ότι ο υποψήφιος προέρχεται από πρόγραμμα εξομοίωσης. Ο υπολογισμός του βαθμού του πτυχίου γίνεται με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τους πτυχιούχους του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών. Άρθρο 5 Μεταβατική διάταξη Μέχρι τη συγκρότηση και λειτουργία του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου κάθε Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας,

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) οι αρμοδιότητες αυτού ασκούνται από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 5 του ν. 3432/2006. Κυβέρνησης. Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2006 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Αριθμ (5) Κήρυξη υποχρεωτικής της από ΣΣΕ που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των ερ γαζομένων στα εργοστάσια Μαρμαροψηφίδων, Μαρ μαρόσκονης, Γύψου, Στόκου, Καολίνης κ.λπ. όλης της χώρας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990). 2. Την υπ αριθ / (ΦΕΚ 510/Β/ ) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας. 3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 14ης Σεπτεμ βρίου Τα στοιχεία του φακέλλου από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω ΣΣΕ, δηλαδή ότι οι δευσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε: 1) Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από ΣΣΕ που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στα εργοστάσια Μαρμαροψηφίδων, Μαρμαρόσκονης, Γύψου, Στόκου, Καολίνης κ.λπ. όλης της χώρας για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του κλάδου που αφορά αυτή. 2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από ) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Αριθμ. Υ3α/Γ.Π (6) Περιφερειακών Ιατρείων σε Δημοτικά Διαμερί σματα (Δ.Δ) των Νομών Ιωαννίνων, Αρτας, και Πρε βέζης. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν. 1397/ «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ143/Α), όπως επανήλθαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2194/ (ΦΕΚ 34/Α). 2. Τις διατάξεις του ν. 2194/ «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 34/Α). 3. Τις διατάξεις του ν. 3329/ «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά ξεις» (ΦΕΚ 81/Α). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφα ση αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους πέντε χιλιάδων περίπου ευρώ (5.000 ευρώ) ετησίως για τα λειτουργικά έξοδα εκάστου Περιφερειακού Ιατρείου καθώς και εφά παξ δαπάνη ύψους είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ ( ευρώ) περίπου από την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού του συνόλου των Π.Ι, η οποία θα καλύπτε ται από τον προϋπολογισμό του οικείου Νοσοκομείου. Δεν θα απαιτηθεί δαπάνη για την κατασκευές κτιρίων μετά το υπ αριθμ. Δ1/6780/ έγγραφο της ΔΥΠΕ Ηπείρου σύμφωνα με το οποίο θα παραχωρηθεί από τους οικείους ΟΤΑ κτιριακή υποδομή που πληροί τα βασικά κριτήρια καταλληλότητας. 5. Τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 55/1996 «Περιο ρισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (ΦΕΚ 48/Α). 7. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/2005 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/Β), όπως τρο ποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ (ΦΕΚ 204/Β) όμοια απόφαση. 8. Την υπ αριθμ. 4/ απόφαση του Δ.Σ της ΔΥΠΕ Ηπείρου, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Την σύσταση, από άποψη σκοπιμότητας. Περιφερεια κού Ιατρείου (Π.Ι.) στην κοινότητα Δίστρατου του Νομού Ιωαννίνων. ντρο Υγείας Κόνιτσας του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαν νίνων αρμοδιότητας της ΔΥΠΕ Ηπείρου και περιοχή ευθύνης του ορίζεται η κοινότητα Δίστρατου. Άρθρο 2 Την σύσταση, από άποψη σκοπιμότητας, Περιφερεια κού Ιατρείου (Π.Ι.) στο Δ.Δ. Περάματος του Δήμου Πε ράματος Ιωαννίνων. ντρο Υγείας Μετσόβου του Γενικού Νοσοκομείου Ιω αννίνων αρμοδιότητας της ΔΥΠΕ Ηπείρου και περιοχή ευθύνης του ορίζονται το Δ.Δ. της έδρας του καθώς και τα Δημοτικά Διαμερίσματα Αμφιθέας, Κρανούλας, Λιγκιάδων, Κρύας, Κρυόβρύσης, Μάζιας, Περίβλεπτου, Σπόθοι και της Κοινότητας Νήσου Ιωαννίνων.

6 20194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 3 Την σύσταση, από άποψη σκοπιμότητας, Περιφερει ακού Ιατρείου (Π.Ι.) στο Δ.Δ. Κατσικά του Δήμου Παμ βώτιδας Ιωαννίνων. ντρο Υγείας Πραμάντων του Γενικού Νοσοκομείου Ιω αννίνων αρμοδιότητας της ΔΥΠΕ Ηπείρου και περιοχή ευθύνης του ορίζεται το Δ.Δ. της έδρας του. Άρθρο 4 Την σύσταση, από άποψη σκοπιμότητας, Περιφερεια κού Ιατρείου (Π.Ι.) στο Δ.Δ. Ανατολής του Δήμου Ανα τολής Ιωαννίνων. ντρο Υγείας Βουτσαρά του Γενικού Νοσοκομείου Ιω αννίνων αρμοδιότητας της ΔΥΠΕ Ηπείρου και περιοχή ευθύνης του ορίζεται το Δ.Δ. της έδρας του. Άρθρο 5 Την σύσταση, από άποψη σκοπιμότητας, Περιφερεια κού Ιατρείου (Π.Ι.) στον οικισμό Τύριας του Δήμου Σελ λών Ιωαννίνων. ντρο Υγείας Δερβιτζιάνων του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων αρμοδιότητας της ΔΥΠΕ Ηπείρου και περιοχή ευθύνης του ορίζονται ο οικισμός Τύριας καθώς και τα Δ.Δ. Μπαουσιών, Πλατανιών, Αγ. Νικολάου, Βαλανιδιάς, Ανθοχωρίου, Παρδαλίτσης, Καταμάχης, Ζωτικού, Αγ. Ανδρέα, Κουμαριάς και Λίππας. Άρθρο 6 Την σύσταση, από άποψη σκοπιμότητας, Περιφερει ακού Ιατρείου (Π.Ι) στο Δ.Δ. Γραμμενίτσας του Δήμου Βλαχέρνας Άρτας. ντρο Υγείας Φιλίππιάδας του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας αρμοδιότητας της ΔΥΠΕ Ηπείρου και περιοχή ευθύνης του ορίζονται το Δ.Δ. της έδρας του καθώς και το Δ.Δ. Βλαχέρνας. Άρθρο 7 Την σύσταση, από άποψη σκοπιμότητας. Περιφερεια κού Ιατρείου (Π.Ι.) στον οικισμό Χαλκιάδων του Δήμου Φιλοθέης Αρτας. ντρο Υγείας Φιλίππιάδας του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας αρμοδιότητας της ΔΥΠΕ Ηπείρου και περιοχή ευθύνης του ορίζονται ο οικισμός Χαλκιάδων καθώς και τα Δ.Δ. Αγ. Σπυρίδωνα, Καλόβατου, Κιρκιζατών, Ρόκας, Καλαμιάς του Δήμου Φιλοθέης και Κωστακιών και Κε ραμάτων του Δήμου Αρταίων. Άρθρο 8 Την σύσταση, από άποψη σκοπιμότητας. Περιφερει ακού Ιατρείου (Π.Ι.) στο Δ.Δ. Καναλίου του Δήμου Ζαλ λόγγου Πρεβέζης. ντρο Υγείας Καναλακίου του Γενικού Νοσοκομείου Πρε βέζης αρμοδιότητας της ΔΥΠΕ Ηπείρου και περιοχή ευθύνης του ορίζονται το Δ.Δ. της έδρας του καθώς και τα Δ.Δ. Νέας Σινώπης, Νέας Σαμψούντας, και Νικό πολης, Φλαμπούρου, Μύτικα και Μιχαλιτσίου του Δήμου Πρεβέζης. Άρθρο 9 Την σύσταση, από άποψη σκοπιμότητας. Περιφερεια κού Ιατρείου (Π.Ι.) στην κοινότητα Κρανέας του Νομού Πρεβέζης. ντρο Υγείας Θεσπρωτικού του Γενικού Νοσοκομείου Πρεβέζης αρμοδιότητας της ΔΥΠΕ Ηπείρου και περιοχή ευθύνης του ορίζεται η κοινότητα Κρανέας. Αθήνα, 28 Ιουλίου 2006 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. Υ4α/22734 (7) θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ, στο Γ.Ν. Αθηνών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 25 (παρ. 1) του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α 143). β) Του άρθρου 34 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκ συγχρονισμός του ΕΣΥ, Οργάνωση των Υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ Α /165). γ) Των άρθρων 6 και 11 (παρ. 1) του ν. 2889/2001 «Βελ τίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α /37). δ) Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινω νικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α ). ε) Του π.δ/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α/86). στ) Του π.δ/τος 103 «Περιορισμός της συναρμοδιότη τας του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (ΦΕΚ 70/Α/04). ζ) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους περίπου και θα προβλέπεται για τα επόμενα έτη στον προϋπολογι σμό του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομί ας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β 1432) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ (204 Β ) όμοια απόφαση. 3. Την υπ αριθμ. 15/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α ΔΥΠΕ Αττικής, αποφασίζουμε: Συνιστόνται στον κλάδο γιατρών ΕΣΥΚΑ του Υπουρ γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύο (2) θέσεις, ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονο λογίας Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιο λογίας και βαθμού Επιμελητή Β που προστίθενται στον Οργανισμό του Γ.Ν. Αθηνών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ. Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2006 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ (8) Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου «Δημοτικό Ωδείο Δράμας». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 190, 203 του π.δ/τος 410/1995, του άρθρου 25 παρ. 1 περ. ια του ν. 3202/ Την υπ αριθμ / απόφαση του Νομάρχη Δράμας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 31/τ.Β / περί σύστασης ίδιου Νομικού Προσώπου με την Επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Δράμας», όπως τροποποιήθηκε μετα γενέστερα. 3. Την υπ αριθμ. 376/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του Δημοτικού Ωδείου Δράμας, ύστερα από την υπ αριθμ. 51/2006 πρόταση απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. 4. Την υπ αριθμ. 2550/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας περί μεταβίβασης αρμοδιο τήτων και παροχής εξουσίας υπογραφής «Με εντολή του», αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ / απόφαση του Νομάρχη Δράμας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 31 /τ.β / περί σύστασης ίδιου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία Δημοτικό Ωδείο Δράμας όπως τρο ποποιήθηκε μεταγενέστερα ως προς την παράγραφο 3 περίπτωση α ως εξής: 3. Πόροι του Νομικού Προσώπου θα είναι: α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου, ποσού μέχρι ,00, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του Δήμου. Με την παρούσα προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπο λογισμό του Δήμου οικονομικού ποσού ,00. Κατά τά λοιπά ισχύει η υπ αριθμ / από φασή μας. Δράμα, 29 Σεπτεμβρίου 2006 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Γενικός Διευθυντής Ν. ΜΠΟΜΠΟΛΙΑΣ (9) Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην Κωνσταντινίδου Ισμιρλή Πο λυξένη του Ανδρέα. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 4176/ απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής χορηγείται στην Κωνσταντινίδου Ισμιρλή Πολυξένη του Ανδρέα, άδεια ασκήσεως επαγ γέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Με εντολή Νομάρχη Η Προϊσταμένη (Υπογραφή) Αριθμ (10) Χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχια κής Αυτοδιοίκησης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση». 2. Τον Οργανισμό Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που δημοσιεύτηκε στις (ΦΕΚ 392 τ.β ), όπως τροπο ποιήθηκε με την υπ αριθμ. 75/ πράξη Νομαρχι ακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 544/ τ.β ). 3. Το π.δ. 347/ (ΦΕΚ 154 τ.α ) «Μεταβίβαση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού». 4. Το νόμο 1158/1981 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης κ.λπ.» (ΦΕΚ 127/Α/ ). 5. Το π.δ. 457/1983 «Ίδρυση και λειτουργία Ερασιτεχνι κών Σχολών Χορού» (ΦΕΚ 174/Α/ ). 6. Την υπ αριθμ. 10/465/ απόφαση του Νομάρχη Θεσ/νίκης, με την οποία ανατέθηκε στον αντινομάρχη Ψωμιάδη Διονύσιο, να υπογράφει πράξεις και έγγραφα με την διατύπωση «Εντολή Νομάρχη». 7. Την αίτηση της Κερβανίδου Αικατερίνης, κατοίκου Θεσ/νίκης, διπλωματούχου της Επαγγελματικής Ιδιω τικής Σχολής «Ρούλα Καφαντάρη»,και τα συνοδεύοντα αυτής δικαιολογητικά. 8. Το από πρακτικό αυτοψίας της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 450/ από φαση του Νομάρχη Θεσ/νίκης κατά τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 4 του νόμου 1158/1981, όπως αυτές τροπο ποιήθηκαν με την υπ αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β/2436/ (ΦΕΚ 31/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Πολιτισμού και Επιστη μών, αποφασίζουμε: Χορηγούμε στην Κερβανίδου Αικατερίνη, διπλωμα τούχο της, Επαγγελματικής Ιδιωτικής Σχολής «Ρούλα

8 20196 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Καφαντάρη» κάτοικο Θεσ/νίκης άδεια ίδρυσης και λει τουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού. Έδρα της σχολής ορίζεται η οδός Πλαταιών 35Α πε ριοχή Χαριλάου του Νομού Θεσσαλονίκης. Η σχολή θα αρχίσει τη λειτουργία της από το σχολικό έτος Θεσσαλονίκη, 22 Σεπτεμβρίου 2006 Με εντολή Νομάρχη Ο Αντινομάρχης ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (11) Στην υπ αριθμ. ΔΥ2α/Γ.Π. οικ.66187/ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 993/ τεύχος Β γίνεται η διόρθωση: Από το εσφαλμένο «Αριθ. ΔΥ2α/Γ.Π. οικ. 66/87». Στο ορθό «Αριθμ. ΔΥ2α/ Γ.Π. οικ ». (Από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1203 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2174 2 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας της στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχο ληθούν στη Βιβλιοθήκη της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2105 30 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επιχορήγησης των Ιδρυμάτων του άρθρου 34 παρ. 1 του ν. 3577/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 590 1 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση πρόσθετης αμοιβής της παρ. 5 άρθρου 92 ν.3386/2005, όπως αντικαταστάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.

Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. Nόμος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995) Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νέοι θεσμοί Άρθρο 1 Εθνικό Συμ8ούλιο Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 721 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναπροσαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων χορή γησης του επιδόματος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2203 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 175 13 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγχου συστήματος διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 670 10 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.2/6376/0022/28.1.2009 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2114 27 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 321 16 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10082/Β431 (ΦΕΚ 377 Β/ 23.3.2005) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 14 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση και λειτουργία της Υπεύθυνης Αρχής για την εφαρμογή της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 10 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Mε εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 84 2 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3850 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1842 26 Αυγούστου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 132812 /E2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση της κατανομής των χρηματικών διαθεσί μων του ειδικού έντοκου λογαριασμού των νό μων 2229/1994 και 2300/1995.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 751 6 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επιχορήγησης του Εθνικού Κέ ντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 95914/Γ6/21.9.2005 (Φ.Ε.Κ. 1397/τ.Β /10.10.2005) κοινής υπουργικής απόφασης «Ιδρυση, Προαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1957 23 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Πε ριβαλλοντικών Δράσεων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2284 13 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 188763 Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1919 8 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΠΛΑ ΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ με έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18969 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1263 24 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσε ων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17629 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 630 26 Νοεμβρίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/457Μ/2008) Πλήρωσης οργανικής θέσεως μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα