ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2006 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Άρθρο 1 Νομική μορφή, αρμοδιότητες και οργάνωση του Εθνικού Τυπογραφείου 1. Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί ενιαίο διοικητικό τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 53 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ), με τις οποίες κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α ). Στο Εθνικό Τυπογραφείο προ ΐσταται μετακλητός Ειδικός Γραμματέας με βαθμό 2ο της Κατηγορίας Ειδικών Θέσεων. 2. Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί διοικητική και τεχνική παραγωγική μονάδα γραφικών τεχνών. 3. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει ως αποστολή: α) την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, δι αχείριση και κυκλοφορία της «Εφημερίδος της Κυβερ νήσεως», σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, και την εξασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών στα κείμενα που δημοσιεύονται σε αυτήν, β) την εκτύπωση, διαχείριση, πώληση και διανομή των εντύπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, γ) την εκτύπωση, διαχείριση και διανομή εκδόσεων διδακτικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα ή εκδόσεων που εξυπηρετούν δημόσιο ή κοινωνικό σκοπό, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη σης και Αποκέντρωσης, δ) την εκτύπωση μελετών επιστημόνων, επιστημονικών ή ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων ή άλλων φορέων, που ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως το κοινό και αναφέρονται σε θέματα πολιτικών, κοινωνικών και διοικητικών θεσμών, ε) τη συνεργασία με το «Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επίσημων Εφημερίδων» των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένω σης, με την «Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπα ϊκών Κοινοτήτων» ή με άλλους φορείς που έχουν δραστη ριότητες συναφείς με αυτές του Εθνικού Τυπογραφείου, στ) κάθε άλλη εργασία ή δραστηριότητα που είναι συναφής προς την αποστολή του και του έχει ανατεθεί με νόμο. 4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη σης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται ο Οργανισμός του Εθνικού Τυπογραφείου. Με τον Οργανισμό καθορίζονται: α) οι αρμοδιότητες του Εθνικού Τυπογραφείου και η κατανομή αυτών στις υπη ρεσίες, β) η σύσταση διευθύνσεων και η ειδικότερη διάρ θρωση των υπηρεσιών, γ) η κατανομή των θέσεων του προσωπικού σε διευθύνσεις και σε τμήματα, δ) τα προ σόντα διορισμού του προσωπικού, καθώς και η εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων, ε) η συγκρότηση επιτροπών για θέματα συναφή με τις αρμοδιότητες του Εθνικού Τυπογραφείου, στ) ο καθορισμός κριτηρίων για την έκδοση των μελετών της περίπτωσης δ της προη γούμενης παραγράφου και ζ) κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την οργάνωση, λειτουργία και διάρθρωση του Εθνικού Τυπογραφείου, καθώς και με την πραγματοποίηση των σκοπών του, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 5. Οι υφιστάμενες θέσεις προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του π.δ. 188/1996 και είναι κενές κατά το χρόνο δημοσίευσης του Οργανισμού της παραγράφου 4, κατανέμονται με τον Οργανισμό σε θέσεις μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, καθώς και σε δύο θέσεις με σχέση έμμισθης εντολής. 6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί κησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να επεκτείνονται οι δραστηριότητες του Εθνικού Τυπογρα φείου, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες του Δημοσί ου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, να ανατίθενται σε αυτό νέες αρμοδιότητες συναφείς με το σκοπό του ή να καταργούνται ή να συγχωνεύονται με το Εθνικό Τυπογραφείο εκτυπωτικές μονάδες φορέων του Δημο σίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, να συνιστώνται ή να μεταφέρονται θέσεις προσωπικού για την κάλυψη της επέκτασης των δραστηριοτήτων ή αρμοδιοτήτων του Εθνικού Τυπογραφείου, να ρυθμίζονται ζητήματα προσωπικού για τις καταργούμενες και συγχωνευόμενες εκτυπωτικές μονάδες και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.

2 1432 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 2 Εκδόσεις του Εθνικού Τυπογραφείου 1. Το Εθνικό Τυπογραφείο εκδίδει στις εγκαταστάσεις του και με χρήση ιδίων μέσων την «Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως». Το Εθνικό Τυπογραφείο εκδίδει τα λοιπά έντυπα, μόνο εφόσον το επιτρέπουν οι τεχνικές του δυνατότητες και οι υπηρεσιακές του ανάγκες. 2. Οι φορείς που εκτυπώνουν έντυπά τους στο Εθνι κό Τυπογραφείο καταβάλλουν αντίτιμο του κόστους ή παρέχουν τα χρησιμοποιούμενα αναλώσιμα υλικά. Η κοστολόγηση γίνεται από μόνιμη τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του Εθνικού Τυπογραφείου που λειτουργεί για το σκοπό αυτόν και ορίζεται από τον Ειδικό Γραμ ματέα του Εθνικού Τυπογραφείου. 3. Εάν φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημό σιου τομέα χαρακτηρίσουν, αιτιολογημένα, ως επείγου σα την έκδοση εντύπου τους, το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να προμηθευθεί ή να διαθέσει από τις αποθήκες του την αναγκαία ποσότητα χάρτου, με χρέωση του φορέα αυτού. 4. Το Εθνικό Τυπογραφείο εκδίδει τις ετήσιες εκθέ σεις πεπραγμένων των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και των ελεγκτικών σωμάτων του Δημοσίου σε ειδική έκδοση, σύμφωνα με την παράγραφο Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α ) και μετά την περίπτωση θ που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2503/ 1997 (ΦΕΚ 107 Α ), προστίθεται περίπτωση ι, ως εξής: «ι) Χάρτου και λοιπών αναλωσίμων που προμηθεύεται το Εθνικό Τυπογραφείο για εκτέλεση παραγγελιών που αφορούν εκτυπωτικές εργασίες του Δημοσίου, των νο μικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Ο.Τ.Α., μέχρι του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ ετησίως για κάθε φορέα.» 6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να εκτυπώνει χωρίς αντάλλαγμα έντυπα, εφόσον εξυπηρετείται δημόσιος ή κοινωνικός σκοπός. 7. Οι εκτυπωτικές ανάγκες του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης εξυπηρετούνται από το Εθνικό Τυπογρα φείο χωρίς επιβάρυνση. Άρθρο 3 Τήρηση αρχείου 1. Στο Εθνικό Τυπογραφείο τηρείται αρχείο κειμένων και δοκιμίων, καθώς και Φύλλων της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» (Φ.Ε.Κ.). 2. Το αρχείο κειμένων και δοκιμίων περιλαμβάνει ιδίως: α) κάθε προς δημοσίευση κείμενο, β) τα συνοδευτικά και διαβιβαστικά έγγραφα, γ) την αλληλογραφία με τους φορείς που αποστέλλουν τα κείμενα προς δημοσίευση και τον αρμόδιο φορέα που παραγγέλλει ή δίδει την άδεια για δημοσίευση, δ) τα εγκεκριμένα για δημοσί ευση δοκίμια. 3. Το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να τηρεί το αρχείο της προηγούμενης παραγράφου σε ηλεκτρονική μορφή. Σε κάθε περίπτωση, η έντυπη μορφή του αρχείου τηρεί ται για ένα ημερολογιακό έτος. Η ηλεκτρονική μορφή του αρχείου τηρείται για τέσσερα έτη. 4. Το αρχείο φύλλων της «Εφημερίδος της Κυβερνήσε ως» τηρείται με τον ακόλουθο τρόπο: Το Πρώτο Τεύχος, το Δεύτερο Τεύχος, το Τέταρτο Τεύχος και το Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θε μάτων τηρούνται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Τα υπόλοιπα τηρούνται μόνο σε ηλεκτρονική. 5. Στο Εθνικό Τυπογραφείο τηρείται κατάλογος περιε χομένων ημερήσιας κυκλοφορίας τευχών. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τις εκδόσεις όλων των τευχών της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» των τελευταίων τριά ντα ημερών. Άρθρο 4 Πληροφοριακό σύστημα Εθνικού Τυπογραφείου 1. Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι ο αποκλειστικός δι αχειριστής του ολοκληρωμένου πληροφοριακού του συστήματος, των βάσεων δεδομένων του και του συ νόλου των πληροφοριών που αυτές περιλαμβάνουν. Το σύστημα, οι βάσεις δεδομένων και οι πληροφορίες προ στατεύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 2. Κάθε Φ.Ε.Κ., στην ηλεκτρονική του μορφή, φέρει ψηφιακή υπογραφή από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Εθνικού Τυπογραφείου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Οργανισμό του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Άρθρο 5 Δημοσιευτέα ύλη 1. Η «Εφημερίς της Κυβερνήσεως» εκδίδεται μόνο από το Εθνικό Τυπογραφείο, κατά τους ορισμούς του νόμου αυτού και των διαταγμάτων και πράξεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότησή του, και φέρει τον τίτλο «Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας». 2. Στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» δημοσιεύο νται: α) το Σύνταγμα, β) οι Νόμοι που εκδίδονται και κυρώνονται κατά το Σύνταγμα, γ) ο Κανονισμός της Βουλής των Ελλήνων, δ) οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος, ε) οι πράξεις της Βουλής των Ελλήνων και του Προ έδρου της, αν η δημοσίευσή τους προβλέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού της, στ) τα κανονιστικού και ατομικού χαρακτήρα προε δρικά διατάγματα, ζ) το πρωτόκολλο ορκωμοσίας του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, η) τα διαγγέλματα του Προέδρου της Ελληνικής Δη μοκρατίας, θ) οι κανονιστικού χαρακτήρα πράξεις του Πρωθυ πουργού, του Υπουργικού Συμβουλίου, των Υπουργών, καθώς και οποιουδήποτε άλλου οργάνου της Διοίκησης, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 8 του νόμου αυτού και εφόσον η κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπει άλλον ειδικότερο τρόπο δημοσίευσης, ι) οι αποφάσεις του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, που εκδίδονται επί των υποθέσεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β, δ, ε και στ του άρθρου 6 του ν. 345/1976 (ΦΕΚ 141 Α ), ια) οι ατομικού χαρακτήρα διοικητικές πράξεις των οποίων η δημοσίευση προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου,

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1433 ιβ) οι πράξεις διορισμού μονομελών και οι πράξεις συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης των φο ρέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου το μέα, οι τροποποιήσεις τους, οι αποφάσεις συγκρότησης αμειβόμενων επιτροπών και ομάδων εργασίας και οι αποφάσεις καθορισμού των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών τους, ιγ) οι προκηρύξεις επιλογής προσωπικού του Δημο σίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ιδ) οι περιλήψεις των πράξεων διορισμού, μετάταξης, διαθεσιμότητας, αποδοχής παραίτησης, απόλυσης ή υποβιβασμού δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων νο μικών προσώπων δημοσίου δικαίου, του Ιερού Κλήρου και του προσωπικού των εκκλησιαστικών οργανισμών, των οποίων η δημοσίευση απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία, ιε) οι πίνακες αποτελεσμάτων των προκηρύξεων επι λογής προσωπικού του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ιστ) οι προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των ανωτάτων εκπαι δευτικών ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) πανεπιστημιακής και τεχνο λογικής κατεύθυνσης, οι προκηρύξεις εξετάσεων υπο ψηφίων δικηγόρων και συμβολαιογράφων, οι αποδοχές δωρεών από το Ελληνικό Δημόσιο, και οι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων, που η δημοσίευσή τους απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις, ιζ) οι προκηρύξεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 9 του ν. 3429/2005 για την επιλογή των διευθυ νόντων συμβούλων των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, ιη) οι πράξεις υπαγωγής επενδύσεων σε διατάξεις αναπτυξιακών νόμων, οι συμβάσεις που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόμους, οι αποφάσεις νηολογήσεων πλοίων και οι αποφάσεις εγκατάστασης γραφείων αλ λοδαπών εταιρειών, ιθ) οι περιλήψεις διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του Δημο σίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που διενεργούν αναθέτουσες αρχές κατά την κείμενη νομοθεσία, κ) οι ανακοινώσεις παρακατάθεσης αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης, κα) οι ανακοινώσεις των εταιρειών, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, κβ) οι περιλήψεις των αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, όπως προβλέπεται από τις κείμε νες διατάξεις, κγ) η ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών των πολιτικών κομμάτων, κατά την κείμενη νομοθε σία, κδ) κάθε άλλη πράξη που προβλέπεται από την ισχύ ουσα νομοθεσία. Άρθρο 6 Τεύχη της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» 1. Η «Εφημερίς της Κυβερνήσεως» εκδίδεται στα πα ρακάτω τεύχη: α) Τεύχος Πρώτο (Α ). β) Τεύχος Δεύτερο (Β ). γ) Τεύχος Τρίτο (Γ ). δ) Τεύχος Τέταρτο (Δ ). ε) Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολε οδομικών Θεμάτων (Α.Α.Π.). στ) Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημό σιου Τομέα (Υ.Ο.Δ.Δ.). ζ) Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Εταιρειών Περιορι σμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.). η) Τεύχος Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ε.Β.Ι.). θ) Τεύχος Προκηρύξεων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.). ι) Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.). ια) Τεύχος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.). ιβ) Τεύχος Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων και Συνασπισμών Πολιτικών Κομμάτων. 2. Η δημοσιευτέα ύλη καταχωρίζεται στα Τεύχη της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως», σύμφωνα με το επό μενο άρθρο. 3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη σης και Αποκέντρωσης, μπορούν να εκδίδονται και νέα τεύχη της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» ή να συγχω νεύονται τα τεύχη που προβλέπονται με το νόμο αυτόν και να προσδιορίζεται το περιεχόμενό τους. Άρθρο 7 Καταχώριση της δημοσιευτέας ύλης στα τεύχη της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» 1. Στο Τεύχος Α της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» δημοσιεύονται: α) το Σύνταγμα και οι νόμοι που εκδίδονται και κυ ρώνονται σύμφωνα με αυτό, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις ή συμφωνίες της Χώρας με άλλα κράτη ή οργανισμούς και οι ανακοινώσεις που σχετίζονται με τις συμβάσεις ή συμφωνίες αυτές, β) ο Κανονισμός της Βουλής, καθώς και οι πράξεις της Βουλής ή του Προέδρου της, που η δημοσίευσή τους προβλέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού της, γ) το πρωτόκολλο ορκωμοσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας, τα Διαγγέλματα του Προέδρου της Δη μοκρατίας, οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδίδονται κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος και τα διατάγματα προκήρυξης δημοψηφισμάτων κατά το άρθρο 44 παρ. 2 του Συντάγματος, δ) τα προεδρικά διατάγματα που έχουν κανονιστικό περιεχόμενο και τα προεδρικά διατάγματα που εκδί δονται σύμφωνα με τα άρθρα 37, 38, 40, 41 και 43 παρ. 1 του Συντάγματος, ε) οι Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, πλην αυτών που αφορούν διορισμούς σε όργανα διοίκησης φο ρέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή συγκρότηση συλλογικών οργάνων, ή θέματα απαλλοτριώ σεων και πολεοδομικής νομοθεσίας, που δημοσιεύονται στα οικεία τεύχη, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους, στ) οι κανονισμοί, οι κανονιστικές διατάξεις και οι πρά ξεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. 2. Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων, στο Τεύχος Β της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» δημο σιεύονται: α) τα διατάγματα έγκρισης της σύστασης κοινωφελών ιδρυμάτων και τροποποίησης των οργανισμών τους,

4 1434 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) β) οι κανονιστικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού, των υπουργών, των υφυπουργών, καθώς και κανονιστι κές αποφάσεις άλλων οργάνων της Διοίκησης, εφόσον δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία δημόσια γνωστοποίηση με άλλο μέσο και δεν προβλέπεται δια φορετικά στο νόμο αυτόν, γ) οι Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και οι αποφάσεις της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστω τικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίες έχουν κανονιστικό περιεχόμενο, δ) οι αποφάσεις νηολόγησης πλοίων, ε) σε περίληψη, τα διατάγματα και οι λοιπές πράξεις περί υπαγωγής επενδύσεων σε διατάξεις αναπτυξιακών νόμων, οι συμβάσεις που αναφέρονται σε αναπτυξια κούς νόμους, οι αποφάσεις έναρξης παραγωγικής λει τουργίας επενδύσεων και οι λοιπές πράξεις που ανα φέρονται σε αναπτυξιακούς νόμους, στ) οι αποφάσεις έγκρισης εγκατάστασης γραφείων αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα, ζ) η αποδοχή δωρεών από το Ελληνικό Δημόσιο, η) κάθε άλλη δημοσιευτέα πράξη, της οποίας η κατα χώριση δεν προβλέπεται σε άλλο Τεύχος. 3. Με την επιφύλαξη των λοιπών παραγράφων του άρθρου αυτού, στο Τεύχος Γ δημοσιεύονται: α) σε περίληψη, ατομικά διατάγματα και πράξεις διο ρισμού, μετάταξης, υποβιβασμού, αποδοχής παραίτησης και απόλυσης των δημόσιων λειτουργών, των δημοσίων πολιτικών ή στρατιωτικών υπαλλήλων κάθε κατηγορίας, του προσωπικού των Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών και των υπαλλήλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, β) σε περίληψη, οι πράξεις διορισμού και αποδοχής παραιτήσεως ή παύσεως δικηγόρων, συμβολαιογράφων και ορκωτών λογιστών, γ) σε περίληψη, οι πράξεις διορισμού και λοιπών με ταβολών του Ιερού Κλήρου και του προσωπικού των Εκκλησιαστικών Οργανισμών των οποίων η δημοσίευση απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία, δ) η προκήρυξη θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προ σωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, η προκήρυξη εξετάσεων υποψήφιων δικηγόρων και συμ βολαιογράφων, ε) οι προκηρύξεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 9 του ν. 3429/2005 για την επιλογή των διευθυνόντων συμβούλων των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανι σμών, στ) οι πίνακες αποτελεσμάτων διαγωνισμών επιλογής προσωπικού για την πλήρωση θέσεων σε δημόσιες υπη ρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ζ) οι πίνακες των επιτυχόντων συμβολαιογράφων, η) οι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων, που η δημοσίευσή τους στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» απαιτείται από το νόμο, θ) σε περίληψη, τα προεδρικά διατάγματα απονομής χάριτος ή άρσεως των συνεπειών καταδίκης, καθώς και τα προεδρικά διατάγματα απονομής σημαίας ή πα ρασήμων. 4. Στο Τεύχος Δ δημοσιεύονται: α) οι πράξεις για την κήρυξη έκτασης ως αναδασω τέας, καθώς και οι πράξεις για την ολική ή μερική ανά κληση των πράξεων αυτών, β) οι πράξεις παραχώρησης δημοσίων κτημάτων, καθορισμού χρήσης γης παραχωρούμενου δημόσιου αγροκτήματος, αλλαγής χρήσης γης κοινόχρηστου αγροκτήματος, γ) οι πράξεις για τον καθορισμό του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού και οι πράξεις κα θορισμού όχθης λιμνών και ποταμών, καθορισμού ορι ογραμμών ρέματος και χειμάρρων, των βιομηχανικών ζωνών, των εθνικών δρυμών, των δημόσιων δασών και γενικά των δασικών εκτάσεων, δ) οι πράξεις που αφορούν καταφύγια άγριας ζωής και εκτροφεία θηραμάτων, ε) οι πράξεις που αφορούν τη διαχείριση λυμάτων, στ) κάθε άλλη πράξη συναφής με τις αναφερόμενες στις προηγούμενες περιπτώσεις. 5. Στο Τεύχος Α.Α.Π. δημοσιεύονται: α) οι πράξεις για την κήρυξη αναγκαστικών απαλλο τριώσεων, την τροποποίηση ή την ανάκλησή τους, την άρση και την επανεπιβολή τους και την παρακατάθεση της αποζημίωσης που ορίσθηκε, β) οι πράξεις κίνησης διαδικασίας σύνταξης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, έγκρισης Πολεοδομικής Μελέτης, τροποποίη σης ρυμοτομικών σχεδίων, έγκρισης τοπικού ρυμοτομι κού σχεδίου για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων, τροποποίησης ορίων οικισμού, μεταφοράς οικισμού, απόρριψης πρότασης τροποποίησης ρυμοτομικού σχε δίου, αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών, γ) οι πράξεις τροποποίησης εγκεκριμένων όρων δό μησης, οικοδόμησης τυφλών οικοπέδων, αναγνώρισης οδού ως προϋφισταμένης του έτους 1923, δ) οι πράξεις χαρακτηρισμών κτιρίων ως διατηρητέ ων, μεταφοράς συντελεστή δόμησης από διατηρητέο κτίριο, ε) οι πράξεις χωροθέτησης, στ) κάθε άλλη πράξη συναφής με αυτές των προη γούμενων περιπτώσεων. 6. Στο Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. δημοσιεύονται: α) οι πράξεις διορισμού, αποδοχής παραίτησης ή αντι κατάστασης του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, του Γενικού Γραμματέα της Βουλής, του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, των γενικών γραμματέων υπουργείων, των γενικών γραμματέων που προΐστανται γενικών γραμματειών υπουργείων και των ειδικών γραμματέων που προΐστανται ενιαίων διοικητι κών τομέων υπουργείων, β) τα διατάγματα και οι πράξεις για το διορισμό, την ανανέωση θητείας, την αποδοχή παραίτησης ή την παύ ση των μελών ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, γ) τα διατάγματα και οι πράξεις για το διορισμό, ανα νέωση θητείας, αποδοχή παραίτησης ή παύση μονομε λών ή μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης φορέων του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαί ου, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, ιδρυμάτων και λοιπών φορέων που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός κάθε φορά ορίζεται, και ιδίως των διοικητών, υποδιοικητών, διευθυντών, υποδιευθυντών, προέδρων, αντιπροέδρων, διευθυνόντων συμβούλων και μελών διοικητικών συμβουλίων και των αναπληρωτών τους, δ) οι πράξεις συγκρότησης κάθε είδους επιτροπών, συμβουλίων, ομάδων εργασίας και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας, εφόσον τα μέλη τους θα λαμβάνουν οποιουδήποτε είδους αμοιβή ή απο ζημίωση, * *

5 ΦΕΚ 131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1435 ε) οι περιλήψεις των πράξεων διορισμού, αποδοχής παραίτησης, ανάκλησης διορισμού και παύσης του προ σωπικού της Προεδρίας της Δημοκρατίας, των προϊ σταμένων και διευθυντών, των ειδικών συμβούλων, των ειδικών συνεργατών και των μετακλητών υπαλλήλων του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και των πολιτικών γρα φείων των υπουργών και υφυπουργών και των εξομοιου μένων με μετακλητούς υπαλλήλους, των επιστημονικών συνεργατών των μελών της Βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και των αποσπάσεων και ανακλή σεων αποσπάσεων υπαλλήλων στα ανωτέρω γραφεία και στα γραφεία των γενικών γραμματέων υπουργείων, των γενικών γραμματέων προϊσταμένων γενικών γραμ ματειών υπουργείων, των ειδικών γραμματέων προϊστα μένων ενιαίων διοικητικών τομέων υπουργείων και στα μέλη της Βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στ) οι περιλήψεις των αποφάσεων διορισμού προ έδρων, διευθυνόντων συμβούλων και μελών, καθώς και οι συγκροτήσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α ), ζ) οι αποφάσεις καθορισμού των πάσης φύσεως μι σθών, αμοιβών και αποζημιώσεων των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ, δ, ε και στ της παραγράφου αυτής. 7. Στο Τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. δημοσιεύονται σε περίληψη: α) οι πράξεις για τη σύσταση ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης με περίληψη του καταστατικού τους ή των τροποποιήσεών του, καθώς και κάθε άλλη πράξη που αναφέρεται στις ως άνω εται ρείες και στις δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς που λειτουργούν υπό μορφή ιδιωτικού δικαίου και η δημοσίευσή της στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, β) κάθε πράξη που αναφέρεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, της οποί ας η δημοσίευση στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, γ) οι ισολογισμοί, οι ανακοινώσεις και οι προσκλή σεις γενικών συνελεύσεων, καθώς και οι εκθέσεις πε ριουσιακών στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των δημοσίων γενικά επιχειρήσεων και οργανισμών που λειτουργούν με μορφή ιδιωτικού δικαίου, που η δημοσίευσή τους στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, δ) οι ισολογισμοί των φιλανθρωπικών σωματείων, των οποίων η δημοσίευση προβλέπεται από το νόμο και των αλληλασφαλιστικών ταμείων και συνεταιρισμών, ε) οι δικαστικές προσκλήσεις και λοιπά έγγραφα σχετικά με απώλειες τίτλων, που η δημοσίευσή τους απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, στ) οι μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις των τραπε ζικών εταιρειών, ζ) τα προβλεπόμενα προς δημοσίευση στην «Εφημε ρίδα της Κυβερνήσεως», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α ). 8. Στο Τεύχος Ε.Β.Ι. δημοσιεύονται, σε περίληψη, οι αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, με τις οποίες γίνονται δεκτά ή διαγράφονται τα εμπορικά και βιομηχανικά σήματα και οι πράξεις για την ανανέωση ή τη διαγραφή τους, καθώς και το διατακτικό των σχετι κών αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων. 9. Στο Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις επιλογής προσωπικού του Δημοσί ου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την πλήρωση θέσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπερι λαμβανομένων και των προκηρύξεων που αφορούν το προσωπικό των περιπτώσεων δ, στ, ζ, των δύο πρώτων εδαφίων της περίπτωσης θ, και των περιπτώσεων ιδ, ιε, ιστ, ιζ, ιθ, της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α ), εφόσον η κείμενη νομοθεσία ή οργανισμός ή κανονισμός προβλέπει την υποχρέωση έκ δοσης προκήρυξης, καθώς και οι προκηρύξεις επιλογής του προσωπικού που προσλαμβάνεται κατ εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 3429/ Στο Τεύχος Δ.Δ.Σ. δημοσιεύονται σε περίληψη όλες οι προκηρύξεις διαγωνισμών δημόσιων έργων, προμη θειών, υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που η δημοσίευσή τους προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 11. Στο Τεύχος Α.Ε.Δ. καταχωρίζονται οι αποφάσεις του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, οι οποίες εκδίδονται επί των υποθέσεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β, δ, ε και στ του άρθρου 6 του ν. 345/1976 (ΦΕΚ 141 Α ). 12. Στο Τεύχος Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων και Συνασπισμών Πολιτικών Κομμάτων καταχωρίζονται οι δημοσιεύσεις των στοιχείων που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 19 παρ. 1 του ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α ). 13. Εάν κείμενο δημοσιευθεί ή καταχωρισθεί σε διαφο ρετικό τεύχος από αυτό που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου αυτού, θεωρείται ότι η δημοσίευσή του συντελέσθηκε νόμιμα την ημερομηνία που εκδόθηκε το τεύχος αυτό. Το Εθνικό Τυπογραφείο το αναδημοσιεύει στο σωστό τεύχος, αναφέροντας και το τεύχος που αρχικά είχε δημοσιευθεί. 14. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ορίζεται το τεύχος στο οποίο δημοσιεύονται πράξεις και περιλήψεις που δεν προβλέπονται στο νόμο αυτόν. Άρθρο 8 Πράξεις που δεν δημοσιεύονται 1. Δεν δημοσιεύονται στην «Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως»: α) οι κανονιστικές πράξεις που αφορούν την οργάνω ση, τη διάρθρωση, τη σύνθεση, τη διάταξη, τον εφοδια σμό και τον εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και κάθε άλλη πράξη της οποίας η δημοσίευση προκαλεί βλάβη στην εθνική άμυνα της Χώρας. Οι πράξεις αυτές γνωστοποιούνται μόνο στις αρμόδιες υπηρεσίες και τους κατά νόμο αποδέκτες αυτών, σύμφωνα με όσα ορίζουν ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. β) Οι κανονιστικού χαρακτήρα πράξεις των δημοτικών και κοινοτικών αρχών. Οι πράξεις αυτές τοιχοκολλώνται σε ειδικό πίνακα του δημοτικού ή κοινοτικού καταστή ματος, που είναι προορισμένος για το σκοπό αυτόν. Η τοιχοκόλληση βεβαιώνεται με τη σύνταξη αποδεικτικού ενώπιον δύο μαρτύρων. Περίληψη των πράξεων αυτών δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, αν εκδίδεται, άλλως σε εφημερίδα που εκ δίδεται στην ευρύτερη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή περι

6 1436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) φέρεια και περιλαμβάνει τα κύρια και ουσιώδη στοιχεία της κανονιστικής πράξης. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. γ) Οι πίνακες προακτέων ή μεταθετέων δημοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσί ου δικαίου που συντάσσονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι πράξεις αυτές ανακοινώνονται στις αρ μόδιες υπηρεσίες με σχετικές εγκυκλίους και τίθενται υπόψη των ενδιαφερομένων με τοιχοκόλληση σε εμ φανές μέρος εντός του χώρου των υπηρεσιών αυτών ή στο κεντρικό κατάστημα της οικείας υπηρεσίας. Η τοιχοκόλληση βεβαιώνεται με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού. δ) Οι αποφάσεις για την έγκριση ή άρση κυκλοφορίας και διάθεσης αυτοκινήτων και τροχοφόρων εν γένει των δημόσιων υπηρεσιών, των οργανισμών τοπικής αυτοδι οίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων ή οργανισμών ή άλλων νομικών προσώπων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθε σία. Οι πράξεις αυτές δημοσιοποιούνται με τον τρόπο που προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου αυτής. ε) Οι διακηρύξεις δημοπρασιών για την εκποίηση ή μίσθωση κινητών ή ακινήτων πραγμάτων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και οι αποφάσεις των νομαρχών για τη συγκρότηση ερανι κών επιτροπών και επιτροπών λαχειοφόρων αγορών. Οι πράξεις αυτές ανακοινώνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες και τοιχοκολλώνται σε εμφανές μέρος εντός του χώρου των υπηρεσιών αυτών ή στο κεντρικό κατάστημα της οικείας υπηρεσίας. Η τοιχοκόλληση βεβαιώνεται με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού. Οι πράξεις αυτές δημοσι εύονται, περαιτέρω, και δια του Τύπου σύμφωνα με τις ειδικότερες για κάθε πράξη διατάξεις. στ) Οι πίνακες των απολυομένων μαθητών των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς και οι πίνακες των αποφοίτων των Σχολών Εκπαίδευσης διδακτικού προσωπικού. Οι πίνακες του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιούνται σε αντίγραφο στον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης ή Τμήματος ή Γραφείου Εκπαίδευ σης, καθώς και στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οικείας Περιφέρειας. ζ) Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κλινικών, οδο ντιατρείων, μικροβιολογικών και ακτινολογικών ερ γαστηρίων, φαρμακείων, φαρμακαποθηκών, οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ιατρού, οδοντιάτρου, οπτικού, αισθητικού, φυσικοθεραπευτή, μαίας και μεσίτη αστικών συμβάσεων. η) Οι κανονιστικές πράξεις για τις οποίες η κείμενη νομοθεσία προβλέπει ειδική διαδικασία δημοσίευσης ή γνωστοποίησης. θ) Οι ατομικές διοικητικές πράξεις, εκτός από εκείνες των οποίων η δημοσίευση προβλέπεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία. 2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δη μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά πε ρίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να καθορίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτω ση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να εξαιρούνται από τη δημοσίευση στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» και άλλες δημοσιευτέες πράξεις, για τις οποίες μπορεί να προβλεφθεί άλλο πρόσφορο μέσο δημοσίευσης. 4. Η δημοσίευση μη δημοσιευτέας πράξης δεν δημι ουργεί ακυρότητα ή άλλο νομικό ελάττωμά της. Άρθρο 9 Σύνταξη, περιεχόμενο και αποστολή κειμένων προς δημοσίευση 1. Οι κανονιστικές και ατομικές πράξεις και οι περιλή ψεις που αποστέλλονται προς δημοσίευση στην «Εφημε ρίδα της Κυβερνήσεως» διατυπώνονται με σαφήνεια και ακρίβεια και αναφέρουν τις εξουσιοδοτικές διατάξεις βάσει των οποίων εκδίδονται. Ειδικά οι κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης πρέπει να πληρούν τις προϋπο θέσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/ Κάθε περίληψη που δημοσιεύεται στο Τεύχος Γ περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον πλήρη τίτλο του ορ γάνου που εκδίδει την πράξη, τον αριθμό και την ημε ρομηνία έκδοσης της πράξης, τη διάταξη βάσει της οποίας εκδίδεται η πράξη, το διατακτικό της πράξης, το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο αυτού στον οποίο αφορά η πράξη, το χρόνο στον οποίο αυτή ανατρέχει, εφόσον προβλέπεται ειδικά ότι είναι διαφορετικός από τη δημοσίευση στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», και την υπογραφή του οργάνου που εκδίδει την πράξη. Η περίληψη περιέχει, επίσης, κατά περίπτωση, το κύριο περιεχόμενο της πράξης. Αν με την ατομική διοικητι κή πράξη προκαλείται δαπάνη, οι υπηρεσίες, πριν από την υπογραφή του αρμόδιου οργάνου, αναφέρουν τον αριθμό, την ημερομηνία και την υπηρεσία βεβαίωσης της ύπαρξης σχετικών προβλέψεων στον οικείο προ ϋπολογισμό. 3. Οι πράξεις και οι περιλήψεις που καταχωρίζονται στο Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. περιέχουν υποχρεωτικά τα πλή ρη στοιχεία των διοριζόμενων υπαλλήλων ή μελών διοικήσεων φορέων και ιδίως το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ή δι αβατηρίου και το επάγγελμα του κάθε διοριζομένου. Αν η κείμενη νομοθεσία απαιτεί συγκεκριμένα προσόντα για το διορισμό, οι πράξεις και οι περιλήψεις αναφέρουν υποχρεωτικά και τους σχετικούς με το διορισμό τίτλους σπουδών του κάθε διοριζομένου. 4. Οι πράξεις που δημοσιεύονται στο Τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζονται σε περίληψη και περι έχουν όλα τα στοιχεία που υπόκεινται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η περίληψη του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας και της εταιρεί ας περιορισμένης ευθύνης περιέχει την επωνυμία, την έδρα, το σκοπό, το ποσό και τον τρόπο καταβολής του κεφαλαίου, τον αριθμό, το είδος και την ονομαστική αξία των μετοχών ή μεριδίων, τον αριθμό των μελών του δι οικητικού συμβουλίου και τα ονόματα των διαχειριστών, αν έχουν διορισθεί διαχειριστές με το καταστατικό της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και τον τρόπο εκπρο σώπησης της εταιρείας, τον αριθμό του συμβολαίου και το όνομα του συμβολαιογράφου που κατάρτισε το καταστατικό της εταιρείας, καθώς και τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης της αρχής που ενέκρινε τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας ή τον αριθμό της

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1437 πράξης καταχώρισης της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 419/1986 (ΦΕΚ 197 Α ). Όμοια περίληψη δημοσιεύεται και σε κάθε τροποποίηση του καταστατικού. 5. Οι περιλήψεις που δημοσιεύονται στο Τεύχος Δ.Δ.Σ. περιλαμβάνουν όλα τα ουσιώδη στοιχεία της οικείας διακήρυξης και ιδίως: α) την επωνυμία, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας της αναθέτουσας αρχής, β) τον αριθμό της προκήρυξης, γ) το είδος της σύμβασης, την οποία αφορά ο διαγωνι σμός, δ) το είδος του διαγωνισμού, τη διαδικασία που επιλέγεται για την ανάθεση και το κριτήριο της κατακύ ρωσης, αναλυτικά, ε) τον τίτλο και την περιγραφή όλων των ουσιωδών στοιχείων του έργου, της προμήθειας ή της υπηρεσίας και ιδίως την ακριβή φύση του έργου της προμήθειας ή της υπηρεσίας, τις ζητούμενες ποσότητες, τον τόπο παράδοσης και αν οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν προσφορές για μέρος των προκηρυσσό μενων ποσοτήτων, στ) τη διάρκεια της σύμβασης και λεπτομέρειες για τη δυνατότητα παράτασης του συμ βατικού χρόνου ή αύξησης των συμβατικών ποσοτήτων, ζ) τον τρόπο, τόπο και χρόνο που μπορεί ο υποψήφι ος να αναζητήσει το κείμενο της διακήρυξης ή λοιπές πληροφορίες, η) τον προϋπολογισμό της σύμβασης, θ) τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να κατατεθούν ή να σταλούν οι προσφορές και την ακριβή ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών, ι) την ημερομηνία, ώρα και τον τόπο αποσφράγισης των προσφορών, ια) βασικούς όρους συμμετοχής των υποψηφίων, εφόσον δεν προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, ιβ) όλους τους ειδικούς περιο ρισμούς συμμετοχής των υποψηφίων ή αναφορά ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί, ιγ) το ύψος των εγγυήσε ων που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ιδ) την αναφορά σε ειδικά στοιχεία που απαιτούνται ως τεχνικές προδιαγραφές ή αναφορά ότι δεν υπάρχουν τέτοια ειδικά στοιχεία, ιε) το χρονικό διάστημα που ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του, ιστ) την απαγόρευση ή μη των εναλλακτικών προσφορών, ιζ) βασικούς όρους για τη χρηματοδότηση και την πληρω μή και ιη) την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον τούτο απαιτείται από την κείμε νη νομοθεσία, καθώς και λοιπές ημερομηνίες σχετικές με το διαγωνισμό που παράγουν έννομες συνέπειες. Η περίληψη χρονολογείται και υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο και αναφέρει ειδικά την ιδιότητα και το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος. 6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να εξειδικεύονται ή να τροποποιούνται οι ρυθμίσεις που αφορούν στη μορφή των περιλήψεων των παραγράφων 2, 3 και Με όμοια απόφαση καθορίζονται ενδεικτικά υπο δείγματα που αφορούν στη μορφή των κανονιστικών και ατομικών πράξεων της Διοίκησης που δημοσιεύο νται στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Τα ενδεικτικά υποδείγματα που αφορούν στη μορφή των δημοσιευ τέων περιλήψεων του Τεύχους Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσω τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης. 8. Τον καθορισμό των ενδεικτικών υποδειγμάτων των κειμένων που δημοσιεύονται εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μό νιμη επιτροπή, αποτελούμενη από τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοί κησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και τον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου. Ειδικά για το Τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. συμμετέχει στην επιτροπή και ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Για το Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. συμμετέχει στην επι τροπή και ο Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π.. 9. Η σύνταξη και αποστολή κάθε κειμένου γίνεται με μέριμνα και ευθύνη του φορέα αποστολής. Το Εθνικό Τυ πογραφείο επιστρέφει στους αποστολείς αδημοσίευτα τα κείμενα που είναι δυσανάγνωστα, επισημαίνοντας τα σημεία των προς δημοσίευση κειμένων που δεν μπο ρούν να αναγνωσθούν. Αν ο υπογράφων το δημοσίευμα έπαυσε να είναι αρμόδιος πριν από τη δημοσίευση στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», το Εθνικό Τυπογρα φείο επιστρέφει στο φορέα αποστολής αδημοσίευτο το έγγραφο. 10. Η αποστολή των κειμένων από τους φορείς στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση στην «Εφημερί δα της Κυβερνήσεως» γίνεται υποχρεωτικά μέσω ηλε κτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής διασύνδεσης και υπογραφής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο αποστολέας του κειμένου μπορεί να καταθέσει την πράξη ή περίληψη στο Εθνικό Τυπογραφείο, να την ταχυδρομήσει ή να την αποστείλει ηλεκτρονικά σύμ φωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τα κείμενα που δη μοσιεύονται στο τεύχος Δ.Δ.Σ. γίνονται δεκτά και με τηλεομοιοτυπία, υπό την προϋπόθεση τήρησης, σε κάθε περίπτωση, των κειμένων διατάξεων για επικοινωνία με τηλεομοιοτυπία. 11. Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» καταχωρίζονται σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα σειρά τάξης των υπουργείων. 12. Το Εθνικό Τυπογραφείο εκδίδει Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης (Κ.Α.Δ.) για κάθε κείμενο που λαμβάνει προς δημοσίευση. Ο αποστολέας του κειμένου φροντίζει για τη λήψη του Κ.Α.Δ. από το Εθνικό Τυπογραφείο. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί κησης και Αποκέντρωσης ρυθμίζεται κάθε τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα που αφορά στην έκδοση, αναπα ραγωγή, κυκλοφορία και διάθεση της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» και δεν αναφέρεται ρητώς στον παρόντα νόμο. 13. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από εισήγηση επι τροπής που αποτελείται από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων του Εθνικού Τυπογραφείου, καθορίζονται τα τέλη δημοσίευσης των κειμένων που δημοσιεύονται στο Τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.. Άρθρο 10 Άδεια δημοσίευσης 1. Την άδεια για τη δημοσίευση στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» κάθε κειμένου, του οποίου η δημοσίευση σε αυτήν προβλέπεται από το νόμο, δίδει ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης. 2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρ νησης μπορεί να ανατίθεται η άσκηση της κατά την

8 1438 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αρμοδιότητάς του ως προς τα τεύχη Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ., Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. και Δ.Δ.Σ. στον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου. Με όμοια απόφαση του Γενικού Γραμ ματέα της Κυβέρνησης μπορεί να ορισθεί ότι η αρμο διότητα της παραγράφου 1 ως προς όλα τα Τεύχη θα ασκείται εκ παραλλήλου και από τον Προϊστάμενο του Νομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρ νησης ή πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου του Νομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. 3. Τα δοκίμια των κειμένων που αποστέλλονται προς δημοσίευση υποβάλλονται για άδεια δημοσίευσης σε αυτόν που ορίζουν οι προηγούμενες παράγραφοι. 4. Απαγορεύεται η δημοσιοποίηση, καθώς και η ανα παραγωγή οποιουδήποτε κειμένου προς δημοσίευση, πριν από τον έλεγχο, τη θεώρηση και τη χορήγηση άδειας από τους αρμοδίους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Άρθρο 11 Μορφή της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» 1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται ο λογότυ πος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά χάρτου, η γραμματο σειρά της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» ή των επί μέρους τευχών της, καθώς και κάθε ζήτημα συναφές με την ψηφιακή εκτύπωση και τη γραμμική κωδικοποίηση («barcode») της «Εφημερίδος». 2. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος παρου σίασης της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» στην ιστο σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. 3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν τεχνικοί λόγοι το επιβάλλουν, ύστερα από άδεια του Ειδικού Γραμμα τέα του Ειδικού Τυπογραφείου, η μορφή της «Εφημε ρίδος της Κυβερνήσεως» μπορεί να διαφέρει από τη μορφή που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού. Άρθρο 12 Έκδοση της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» 1. Η «Εφημερίς της Κυβερνήσεως» στοιχειοθετείται και εκτυπώνεται στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Τυπογρα φείου και κυκλοφορεί με ευθύνη του Εθνικού Τυπογρα φείου. Τα φύλλα της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» εκδίδονται και κυκλοφορούν ταυτόχρονα σε δύο μορ φές, την έντυπη και την ηλεκτρονική. Η ηλεκτρονική κυκλοφορία συντελείται με την καταχώριση του Φ.Ε.Κ. στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. 2. Ο αριθμός αντιτύπων που εκδίδεται η «Εφημερίς της Κυβερνήσεως» καθορίζεται με απόφαση του Ει δικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου ύστερα από εισήγηση αρμόδιας επιτροπής, η οποία ορίζεται με διαδικασία που προβλέπει ο Οργανισμός του. Ο αριθμός αντιτύπων της πρώτης έκδοσης του Τεύχους Προκηρύ ξεων Α.Σ.Ε.Π. καθορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π.. Σε περίπτωση εξάντλησης των αντιτύπων του Τεύχους Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π., το Εθνικό Τυπογραφείο εκτυπώνει, ανάλογα με τις παραγωγικές του δυνατότητες, ικανό αριθμό αντι τύπων και εφοδιάζει τα σημεία διανομής του. 3. Η «Εφημερίς της Κυβερνήσεως» εκδίδεται κάθε ερ γάσιμη ημέρα. Ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η «Εφημερίς της Κυβερνήσεως» μπορεί να εκδίδεται και σε ημέρα αργίας. Η «Εφημερίς της Κυβερνήσεως» εκδίδεται σε αυτοτελή φύλλα τα οποία φέρουν την ημερομηνία έκδοσης, δικό τους αύξοντα αριθμό και συνεχή για όλα τα εντός του ίδιου έτους εκδιδόμενα φύλλα αρίθμηση των σελίδων. Ειδικά το Τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. αριθμείται μόνο ως προς τον αριθμό φύλλων, ενώ οι σε λίδες αριθμούνται ανά φύλλο. Το Τεύχος Ε.Β.Ι. εκδίδεται μία φορά το μήνα. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης καθορίζονται οι ημέρες έκδοσης του Τεύχους Δ.Δ.Σ.. Άρθρο 13 Κυκλοφορία της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» 1. Τα Φ.Ε.Κ. κυκλοφορούν την ίδια ημέρα με την ημε ρομηνία έκδοσης την οποία φέρουν. 2. Όταν δεν είναι δυνατή η κυκλοφορία φύλλου της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» την ημέρα την οποία φέρει ως ημερομηνία έκδοσης, κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να ζητεί από το Εθνικό Τυπογραφείο κυρω μένο φωτοαντίγραφο του θεωρημένου και εγκεκριμένου δοκιμίου. Η επικύρωση του φωτοαντιγράφου γίνεται από εξουσιοδοτημένους για το λόγο αυτόν υπαλλή λους του Εθνικού Τυπογραφείου, οι οποίοι σημειώνουν και την ημερομηνία παραλαβής επί του επικυρωμένου φωτοαντιγράφου. 3. Το φύλλο της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» θε ωρείται ότι κυκλοφόρησε την ημέρα που φέρει ως ημε ρομηνία έκδοσης. Για τον καθορισμό των προθεσμιών οι οποίες τάσσονται από την κείμενη νομοθεσία για την άσκηση δικαιώματος, κρίσιμη ημερομηνία θεωρείται η ημερομηνία της πραγματικής κυκλοφορίας του φύλλου της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως», εκτός αν ο ενδι αφερόμενος έχει λάβει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του θεωρημένου και εγκεκριμένου δοκιμίου, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Ως πραγματική κυ κλοφορία νοείται η πραγματική δυνατότητα διάθεσης του οικείου Φ.Ε.Κ. στο κοινό. Η ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας βεβαιώνεται από τον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου. 4. Έννομες συνέπειες παράγονται μόνο από τη δημο σίευση των φύλλων της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» σε έντυπη μορφή, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 15 του νόμου αυτού. Άρθρο 14 Αναπαραγωγή της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» 1. Μετά την εξάντληση των αντιτύπων των τευχών κάθε έκδοσης της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως», το Εθνικό Τυπογραφείο υποχρεούται σε αναπαραγωγή των τευχών κατόπιν αιτήσεως ή παραγγελίας, έναντι καταβολής του σχετικού αντιτίμου. 2. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η διάθεση, με οποιονδήποτε τεχνικό ή ηλεκτρονικό τρόπο, των Φ.Ε.Κ. από οποιονδήποτε τρίτο με σκοπό το κέρδος. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου Το Δημόσιο μπορεί να αναπαράγει τεύχη της «Εφη μερίδος της Κυβερνήσεως», εν όλω ή εν μέρει, μόνο για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών του. 4. Το τεύχος Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να αναπαραχθεί από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα και να διατεθεί δωρεάν, εφόσον έχει προηγηθεί η πρώτη έκδοση από το Εθνικό Τυπογραφείο.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1439 Άρθρο 15 Διάθεση της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» 1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσι ας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, επιτρέπεται, εκτός από τα τεύχη Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. και Ε.Β.Ι., η χωρίς αντάλλαγμα διάθεση τευχών της «Εφημερίδος της Κυ βερνήσεως» σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή στις δημό σιες αρχές, καθώς και στα δικαστήρια του κράτους. Ως δημόσια αρχή νοείται κάθε φορά η κεντρική υπηρεσία του κάθε φορέα. 2. Το Εθνικό Τυπογραφείο υποχρεούται να αποστέλ λει χωρίς αντάλλαγμα το τεύχος Α της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» στην έντυπή του μορφή και, εφόσον ζητηθεί, τα υπόλοιπα τεύχη, ως εξής: α) ένα αντίτυπο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, β) ένα αντίτυπο στον Πρωθυπουργό, γ) ένα αντίτυπο στον Πρόεδρο της Βουλής, δ) από ένα αντίτυπο στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και τους Προέδρους των κοινοβουλευ τικών ομάδων, που αναγνωρίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής, ε) από ένα αντίτυπο σε κάθε ελληνικό κόμμα που εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στ) δύο αντίτυπα στην Εθνική Βιβλιοθήκη. 3. Η ηλεκτρονική έκδοση των τευχών Α, Β, Γ, Υ.Ο.Δ.Δ., Δ.Δ.Σ. και Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Εθνικού Τυπογραφείου, χωρίς αντάλλαγμα, στα μέλη του Ελληνικού και του Ευρωπα ϊκού Κοινοβουλίου. 4. Το Τεύχος Α διατίθεται χωρίς αντάλλαγμα στα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου και σε έντυπη μορφή, ύστερα από αίτησή τους στο Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων, το οποίο και διαβιβάζει το αίτημα στο Εθνικό Τυπογραφείο. 5. Η έντυπη μορφή των Φ.Ε.Κ. διατίθεται από το Εθνικό Τυπογραφείο. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης η διάθεση των Φ.Ε.Κ. σε έντυπη μορφή μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τα Κέντρα Εξυπηρέτη σης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή από οποιαδήποτε δημόσια υπη ρεσία. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο διάθεση γίνεται από υπάλληλο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος με απόφαση του Νομάρχη ορίζεται ταυτοχρό νως υπόλογος διαχειριστής. Το Εθνικό Τυπογραφείο παρέχει στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις τον απαιτούμενο για το ανωτέρω έργο τεχνικό εξοπλισμό. Οι εισπράξεις από την ως άνω διαδικασία κατατίθενται από τον υπόλογο διαχειριστή στην πλησιέστερη δημό σια οικονομική υπηρεσία υπέρ του Δημοσίου, τυχόν δε δαπάνες αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του Κρατι κού Προϋπολογισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», ρυθμίζονται οι λεπτο μέρειες εφαρμογής του ανωτέρω εδαφίου. 6. Με όμοιο τρόπο μπορεί να διατίθεται κάθε έκδοση που εκτυπώνεται από το Εθνικό Τυπογραφείο, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του παρόντος. 7. Η ηλεκτρονική μορφή των Φ.Ε.Κ. διατίθεται απο κλειστικά από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογρα φείου. Το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να διαθέτει τα Φ.Ε.Κ. σε εκδόσεις ψηφιακών δίσκων (c.d.) ύστερα από παραγγελία. 8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη σης και Αποκέντρωσης, μπορεί να ορισθεί η έκδοση τευχών της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και να ρυθμισθεί κάθε ανα γκαία λεπτομέρεια, σύμφωνα και με τις εγγυήσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Άρθρο 16 Εκτέλεση πράξεων, ανάκληση δημοσιευμάτων και διόρθωση σφαλμάτων 1. Η εκτέλεση των πράξεων που δημοσιεύονται, κατά το νόμο, στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» δεν επι τρέπεται πριν από τη δημοσίευσή τους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγει την τυχόν αναδρομική ισχύ των πράξεων αυτών. 2. Εφόσον, σύμφωνα με το νόμο, επιβάλλεται και ατο μική κοινοποίηση της πράξης που δημοσιεύεται, στο κοινοποιούμενο έγγραφο αναγράφεται υποχρεωτικά το τεύχος, το φύλλο και η ημερομηνία έκδοσης του κειμένου. 3. Ανάκληση κειμένου μπορεί να γίνει με σχετικό έγ γραφο προς το Εθνικό Τυπογραφείο πριν από τη δη μοσίευσή του. Το έγγραφο ανάκλησης υπογράφεται υποχρεωτικά από τον υπογράφοντα το προς ανάκληση κείμενο. Το Εθνικό Τυπογραφείο επιστρέφει το κείμενο που ανακλήθηκε και τηρεί μόνο αρχείο ανακλητικών εγγράφων. 4. Διορθώσεις σφαλμάτων γίνονται δεκτές με έγγρα φο του φορέα αποστολής και δημοσιεύονται στο ίδιο τεύχος που δημοσιεύθηκε το οικείο κείμενο. Η διόρθωση σφαλμάτων περιορίζεται αποκλειστικώς σε γραφικά ή λογιστικά σφάλματα. 5. Διορθώσεις σφαλμάτων που οφείλονται σε υπαι τιότητα των υπηρεσιών του Εθνικού Τυπογραφείου γί νονται ατελώς και μπορεί να γίνουν χωρίς το έγγραφο του φορέα αποστολής. Άρθρο 17 Διοικητικές κυρώσεις 1. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου επιβάλλεται σε όποιον παραβαίνει τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 πρόστιμο μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και το ύψος του επιδιω κόμενου κέρδους. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλε ται πρόστιμο μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες ( ) ευρώ. Το πρόστιμο βεβαιώνεται και εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Η πράξη επιβολής προ στίμου δεν ανακαλείται. 2. Αν η παράβαση αφορά στο Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π., τα πρόστιμα που προβλέπονται στην προη γούμενη παράγραφο προσαυξάνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). Άρθρο 18 Πρόσβαση φυσικών και νομικών προσώπων στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» Τιμολογήσεις 1. Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα πρόσβασης στα Φ.Ε.Κ.. 2. Κάθε πολίτης έχει δωρεάν πρόσβαση, μέσω Δια δικτύου, για ανάγνωση των δημοσιευμάτων όλων των τευχών της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως», πλην του τεύχους Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ..

10 1440 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου, τι μολογείται και διατίθεται προς πώληση η ηλεκτρονική και η έντυπη μορφή της «Εφημερίδος της Κυβερνήσε ως». Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα συγκροτείται επιτροπή με ετήσια θητεία που αποτελείται από τρεις προϊσταμένους διευθύνσεων του Εθνικού Τυπογραφεί ου. Έργο της Επιτροπής είναι η μελέτη και εισήγηση προς τον Ειδικό Γραμματέα των θεμάτων τιμολόγησης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. 4. Με όμοια απόφαση τιμολογείται οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία Διαδικτύου που παρέχεται μέσα από την ιστο σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. 5. Πολίτης ο οποίος είναι άπορος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μπορεί να λαμβάνει, ύστερα από άδεια του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογρα φείου, δωρεάν αντίτυπο Φ.Ε.Κ., καθώς και οποιαδήποτε άλλη έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου. 6. Κάθε έκδοση που εκτυπώνεται από το Εθνικό Τυπο γραφείο μπορεί να τιμολογηθεί σύμφωνα με την παρά γραφο 3 του άρθρου αυτού και να πωληθεί έπειτα από έγκριση του φορέα έκδοσης. Απαγορεύεται η διάθεση εκδόσεων που εκτυπώθηκαν στο Εθνικό Τυπογραφείο σε ιδιώτες, προς πώληση. 7. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου καθορίζονται ζητήματα σχετικά με την εγγραφή συνδρομητών, καθώς και ζητήματα σχετικά με την υπηρεσία τηλεφωνικής παραγγελίας των Φ.Ε.Κ.. Η τιμολόγηση των συνδρομών γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδι οκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής, πέραν των ταχυδρομικών τελών. Με απόφαση του Υπουργού Εσω τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να ορισθεί δικαίωμα έκπτωσης μέχρι του πενήντα τοις εκατό (50%) της ετήσιας συνδρομής και για άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, εφόσον κρίνεται ότι εξυπηρετείται δημόσιος ή κοινωνικός σκοπός. 9. Οι εισπράξεις από την πώληση των φύλλων της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» και των λοιπών εκδό σεων του Εθνικού Τυπογραφείου, καθώς και από την παροχή κάθε άλλης τιμολογούμενης υπηρεσίας αποτε λούν δημόσια έσοδα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Άρθρο 19 Σύσταση και επωνυμία Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Μουσείο και Βιβλιοθήκη Εθνικού Τυπογραφείου» (Μουσείο), με έδρα την Αθήνα, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης. Άρθρο 20 Σκοπός 1. Σκοπός του Μουσείου είναι κυρίως η έκθεση του παλαιού εξοπλισμού, των παλαιών εκδόσεων και φύλ λων της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως», καθώς και η λειτουργία βιβλιοθήκης. 2. Στο σκοπό του Μουσείου περιλαμβάνονται: α) η συλλογή και συντήρηση παλαιών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και παλαιών εκδόσεων και φύλλων της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως», β) ο εμπλουτισμός της συλλογής με άλλα συναφή εκθέματα, καθώς και η ανάδειξη της συλλογής αυτής στο κοινό, γ) η εκπαίδευση και επιμόρφωση σε θέματα καλλι τεχνικής βιβλιοδεσίας έναντι συμβολικού ποσού διδά κτρων, δ) η πώληση επιμελημένων με καλλιτεχνική βιβλιοδε σία αντιγράφων παλαιών Φ.Ε.Κ. και παλαιών εκδόσεων, καθώς και η δημιουργία και πώληση πιστών αντιγρά φων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του Εθνικού Τυπογραφείου σε σμίκρυνση («μινιατούρες»), ε) η πώληση των εκδόσεων του Εθνικού Τυπογραφείου με ή χωρίς καλλιτεχνική βιβλιοδεσία, στ) η λειτουργία βιβλιοθήκης, στην οποία μπορεί το κοινό ελεύθερα να αναγιγνώσκει όλα τα Φ.Ε.Κ. και τις εκδόσεις που περιλαμβάνονται στη συλλογή του Μου σείου, συμπεριλαμβανομένων των τευχών της «Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», καθώς και να ενημερώνεται δωρεάν από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Τυπογραφείου, ζ) η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων ή άλλων εκ δηλώσεων σχετικά με δραστηριότητες συναφείς με το αντικείμενο του Εθνικού Τυπογραφείου, η) η συνεργασία με βιβλιοθήκες ιδρυμάτων της Χώ ρας, με την «Κεντρική Βιβλιοθήκη της Ευρωπαϊκής Επι τροπής», καθώς και με βιβλιοθήκες λοιπών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών ή διεθνών οργανισμών, θ) κάθε άλλη δραστηριότητα συναφής με τα ανω τέρω. Άρθρο 21 Πόροι Πόροι του Μουσείου είναι: α) Η τακτική επιχορήγηση που εγγράφεται κατ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δη μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. β) Ποσοστό επί του ετήσιου προϋπολογισμού του Εθνι κού Τυπογραφείου, το οποίο καθορίζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οι κονομικών. γ) Τα έσοδα από την πώληση πιστών αντιγράφων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του Εθνικού Τυ πογραφείου σε σμίκρυνση («μινιατούρες»), καθώς και τα έσοδα από την εκπαίδευση και επιμόρφωση επί θεμά των καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας και λοιπά έσοδα από συναφείς με το σκοπό του Μουσείου δραστηριότητες. δ) Χορηγίες, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και κάθε άλλου είδους προσφορές φυσικών ή νομικών προ σώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Η αποδοχή κλη ρονομίας από το Μουσείο λογίζεται ότι γίνεται με το ευεργέτημα της απογραφής.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1441 ε) Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», από το πρόγραμμα «Πολιτεία» ή λοιπά προγράμματα, καθώς και εν γένει από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών, υπό την προϋπόθεση επιλεξιμότητας των σχετικών δαπανών και την τήρηση των αναγκαίων προϋποθέσεων. στ) Έσοδα από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) 1. Το Μουσείο διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε μέλη, ως ακολούθως: α. Τον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου, ως Πρόεδρο. β. Δύο εκπροσώπους των εργαζομένων στο Εθνικό Τυπογραφείο, οι οποίοι προτείνονται, με τα αναπληρω ματικά τους μέλη, από το σύλλογο εργαζομένων του Εθνικού Τυπογραφείου. γ. Δύο μέλη που επιλέγονται, με τα αναπληρωματικά τους, από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη σης και Αποκέντρωσης, τα οποία έχουν τα αντίστοιχα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Μουσείου. 2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσι ας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, διορίζονται τα μέλη του Δ.Σ., τα αναπληρωματικά μέλη αυτού, καθώς και ο γραμματέας με τον αναπληρωτή του. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ένα από τα τακτικά μέλη του Δ.Σ., το οποίο ορίζεται με την υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η θητεία των μελών, πλην του Προέδρου, είναι τριετής και μπορεί να ανα νεώνεται. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δη μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός συνεδρι άσεων ανά μήνα, καθώς και η αποζημίωση ανά μήνα των μελών του Δ.Σ. και του γραμματέα αυτού, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 4. Κατά τα λοιπά, η σύνθεση και λειτουργία του Δ.Σ. διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45 Α ), όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του Κανο νισμού του Μουσείου σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 23 του παρόντος νόμου. Άρθρο 23 Κανονισμός Σύσταση θέσεων 1. Στο Μουσείο συνιστώνται είκοσι πέντε θέσεις προ σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και δύο θέσεις με σχέση έμμισθης εντολής. 2. Με απόφαση του Δ.Σ., η οποία εγκρίνεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών και δημοσι εύ εται στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», καταρτίζεται, εντός έξι μηνών από τη συγκρότησή του, ο Κανονισμός οργάνωσης, λειτουργίας και κατάστασης προσωπικού του Μουσείου. Με τον Κανονισμό καθορίζονται η ορ γάνωση, διάρθρωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Μουσείου, κατανέμονται οι θέσεις προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθορίζονται οι απο δοχές του προσωπικού, καθώς και τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων για τις θέσεις και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία του Μουσείου. Η επιλογή του προσωπικού γίνεται από το Δ.Σ. του Μουσείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/ 1994 (ΦΕΚ 28 Α ), όπως ισχύει κάθε φορά. 3. Μέχρι την πλήρωση των θέσεων του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, οι ανάγκες του Μουσείου καλύπτονται με απόσπαση υπαλλήλων από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 4. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού, το Δ.Σ. αποφασί ζει για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα νόμο. Άρθρο 24 Μεταβατικές διατάξεις 1. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της παραγράφου 4 του άρθρου 1, εξακολουθεί να εφαρμόζεται ο ισχύων Οργανισμός του Εθνικού Τυπογραφείου (π.δ. 188/1996, ΦΕΚ 146 Α ), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του π.δ. 26/2005 (ΦΕΚ 43 Α ). 2. Η περίπτωση ζ της παραγράφου 8 του άρθρου 7, καθώς και ο τίτλος «Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπο ρικού Μητρώου» ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3419/2005. Μέχρι την έναρξη λειτουρ γίας του Γ.Ε.ΜΗ., το τεύχος αυτό εξακολουθεί να φέρει τον τίτλο «Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης». 3. Διατάγματα ή πράξεις που έχουν εκδοθεί ύστερα από εξουσιοδότηση του ν. 301/1976 ή άλλων ειδικών νόμων και αφορούν σε θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο διατηρούνται σε ισχύ έως την έκδοση των διαταγμάτων και των πράξεων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο. 4. Διατάξεις που προβλέπουν τη δημοσίευση πράξε ων στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» ή σε ορισμένο τεύχος της εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν τρο ποποιούνται ή καταργούνται με τον παρόντα νόμο. Άρθρο 25 Καταργούμενες διατάξεις 1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταρ γούνται: α) οι διατάξεις του ν. 301/1976 (ΦΕΚ 91 Α ), όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει, β) η διάταξη του άρθρου 32 του ν. 1116/1981 (ΦΕΚ 8 Α ), γ) η διάταξη του άρθρου 21 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α ), δ) το άρθρο 13 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α ), ε) η διάταξη της περίπτωσης ζ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1558/1985, που κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 25 παράγραφος 1 περίπτωση ζ του Κώδικα για την Κυβέρ νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, στ) το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρ θρου 10 του ν. 1558/1985, όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 18 παρ. 16 εδάφιο πρώτο του ν. 2503/1997 και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 7 παρ. 5 του ν. 2880/2001 και κωδικοποιήθηκαν στο άρθρο 25 παρ. 2 εδάφια 2 και 3 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005.

12 1442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, η οποία είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, κα ταργείται. Άρθρο 26 Έναρξη ισχύος 1. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου 2006, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις. 2. Οι διατάξεις του άρθρου 10 και των άρθρων 19, 20, 21, 22, 23 και 25 παρ. 1 περιπτώσεις ε και στ τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 27 Ιουνίου 2006 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Ε. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Φ. ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ Μ. Γ. ΛΙΑΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Ε. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 28 Ιουνίου 2006 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10945 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 901 4 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5745 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ορειβατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις: Για την άσκηση συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 95 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 10 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4228 Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 185 24 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός, ως μνημείων δέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 17 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ Α.15/3/925/76 Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσο στού της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3351 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Περιορισμός της πολυνομίας, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας» Άρθρο 1. Σκοπός και έννοια

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Περιορισμός της πολυνομίας, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας» Άρθρο 1. Σκοπός και έννοια ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Περιορισμός της πολυνομίας, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας» Άρθρο 1 Σκοπός και έννοια 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι ο περιορισμός της πολυνομίας, η διαρκής κωδικοποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2444 15 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Τύπος και περιεχόμενο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1522 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα