ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2006 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Άρθρο 1 Νομική μορφή, αρμοδιότητες και οργάνωση του Εθνικού Τυπογραφείου 1. Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί ενιαίο διοικητικό τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 53 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ), με τις οποίες κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α ). Στο Εθνικό Τυπογραφείο προ ΐσταται μετακλητός Ειδικός Γραμματέας με βαθμό 2ο της Κατηγορίας Ειδικών Θέσεων. 2. Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί διοικητική και τεχνική παραγωγική μονάδα γραφικών τεχνών. 3. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει ως αποστολή: α) την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, δι αχείριση και κυκλοφορία της «Εφημερίδος της Κυβερ νήσεως», σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, και την εξασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών στα κείμενα που δημοσιεύονται σε αυτήν, β) την εκτύπωση, διαχείριση, πώληση και διανομή των εντύπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, γ) την εκτύπωση, διαχείριση και διανομή εκδόσεων διδακτικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα ή εκδόσεων που εξυπηρετούν δημόσιο ή κοινωνικό σκοπό, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη σης και Αποκέντρωσης, δ) την εκτύπωση μελετών επιστημόνων, επιστημονικών ή ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων ή άλλων φορέων, που ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως το κοινό και αναφέρονται σε θέματα πολιτικών, κοινωνικών και διοικητικών θεσμών, ε) τη συνεργασία με το «Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επίσημων Εφημερίδων» των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένω σης, με την «Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπα ϊκών Κοινοτήτων» ή με άλλους φορείς που έχουν δραστη ριότητες συναφείς με αυτές του Εθνικού Τυπογραφείου, στ) κάθε άλλη εργασία ή δραστηριότητα που είναι συναφής προς την αποστολή του και του έχει ανατεθεί με νόμο. 4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη σης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται ο Οργανισμός του Εθνικού Τυπογραφείου. Με τον Οργανισμό καθορίζονται: α) οι αρμοδιότητες του Εθνικού Τυπογραφείου και η κατανομή αυτών στις υπη ρεσίες, β) η σύσταση διευθύνσεων και η ειδικότερη διάρ θρωση των υπηρεσιών, γ) η κατανομή των θέσεων του προσωπικού σε διευθύνσεις και σε τμήματα, δ) τα προ σόντα διορισμού του προσωπικού, καθώς και η εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων, ε) η συγκρότηση επιτροπών για θέματα συναφή με τις αρμοδιότητες του Εθνικού Τυπογραφείου, στ) ο καθορισμός κριτηρίων για την έκδοση των μελετών της περίπτωσης δ της προη γούμενης παραγράφου και ζ) κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την οργάνωση, λειτουργία και διάρθρωση του Εθνικού Τυπογραφείου, καθώς και με την πραγματοποίηση των σκοπών του, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 5. Οι υφιστάμενες θέσεις προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του π.δ. 188/1996 και είναι κενές κατά το χρόνο δημοσίευσης του Οργανισμού της παραγράφου 4, κατανέμονται με τον Οργανισμό σε θέσεις μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, καθώς και σε δύο θέσεις με σχέση έμμισθης εντολής. 6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί κησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να επεκτείνονται οι δραστηριότητες του Εθνικού Τυπογρα φείου, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες του Δημοσί ου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, να ανατίθενται σε αυτό νέες αρμοδιότητες συναφείς με το σκοπό του ή να καταργούνται ή να συγχωνεύονται με το Εθνικό Τυπογραφείο εκτυπωτικές μονάδες φορέων του Δημο σίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, να συνιστώνται ή να μεταφέρονται θέσεις προσωπικού για την κάλυψη της επέκτασης των δραστηριοτήτων ή αρμοδιοτήτων του Εθνικού Τυπογραφείου, να ρυθμίζονται ζητήματα προσωπικού για τις καταργούμενες και συγχωνευόμενες εκτυπωτικές μονάδες και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.

2 1432 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 2 Εκδόσεις του Εθνικού Τυπογραφείου 1. Το Εθνικό Τυπογραφείο εκδίδει στις εγκαταστάσεις του και με χρήση ιδίων μέσων την «Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως». Το Εθνικό Τυπογραφείο εκδίδει τα λοιπά έντυπα, μόνο εφόσον το επιτρέπουν οι τεχνικές του δυνατότητες και οι υπηρεσιακές του ανάγκες. 2. Οι φορείς που εκτυπώνουν έντυπά τους στο Εθνι κό Τυπογραφείο καταβάλλουν αντίτιμο του κόστους ή παρέχουν τα χρησιμοποιούμενα αναλώσιμα υλικά. Η κοστολόγηση γίνεται από μόνιμη τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του Εθνικού Τυπογραφείου που λειτουργεί για το σκοπό αυτόν και ορίζεται από τον Ειδικό Γραμ ματέα του Εθνικού Τυπογραφείου. 3. Εάν φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημό σιου τομέα χαρακτηρίσουν, αιτιολογημένα, ως επείγου σα την έκδοση εντύπου τους, το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να προμηθευθεί ή να διαθέσει από τις αποθήκες του την αναγκαία ποσότητα χάρτου, με χρέωση του φορέα αυτού. 4. Το Εθνικό Τυπογραφείο εκδίδει τις ετήσιες εκθέ σεις πεπραγμένων των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και των ελεγκτικών σωμάτων του Δημοσίου σε ειδική έκδοση, σύμφωνα με την παράγραφο Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α ) και μετά την περίπτωση θ που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2503/ 1997 (ΦΕΚ 107 Α ), προστίθεται περίπτωση ι, ως εξής: «ι) Χάρτου και λοιπών αναλωσίμων που προμηθεύεται το Εθνικό Τυπογραφείο για εκτέλεση παραγγελιών που αφορούν εκτυπωτικές εργασίες του Δημοσίου, των νο μικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Ο.Τ.Α., μέχρι του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ ετησίως για κάθε φορέα.» 6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να εκτυπώνει χωρίς αντάλλαγμα έντυπα, εφόσον εξυπηρετείται δημόσιος ή κοινωνικός σκοπός. 7. Οι εκτυπωτικές ανάγκες του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης εξυπηρετούνται από το Εθνικό Τυπογρα φείο χωρίς επιβάρυνση. Άρθρο 3 Τήρηση αρχείου 1. Στο Εθνικό Τυπογραφείο τηρείται αρχείο κειμένων και δοκιμίων, καθώς και Φύλλων της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» (Φ.Ε.Κ.). 2. Το αρχείο κειμένων και δοκιμίων περιλαμβάνει ιδίως: α) κάθε προς δημοσίευση κείμενο, β) τα συνοδευτικά και διαβιβαστικά έγγραφα, γ) την αλληλογραφία με τους φορείς που αποστέλλουν τα κείμενα προς δημοσίευση και τον αρμόδιο φορέα που παραγγέλλει ή δίδει την άδεια για δημοσίευση, δ) τα εγκεκριμένα για δημοσί ευση δοκίμια. 3. Το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να τηρεί το αρχείο της προηγούμενης παραγράφου σε ηλεκτρονική μορφή. Σε κάθε περίπτωση, η έντυπη μορφή του αρχείου τηρεί ται για ένα ημερολογιακό έτος. Η ηλεκτρονική μορφή του αρχείου τηρείται για τέσσερα έτη. 4. Το αρχείο φύλλων της «Εφημερίδος της Κυβερνήσε ως» τηρείται με τον ακόλουθο τρόπο: Το Πρώτο Τεύχος, το Δεύτερο Τεύχος, το Τέταρτο Τεύχος και το Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θε μάτων τηρούνται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Τα υπόλοιπα τηρούνται μόνο σε ηλεκτρονική. 5. Στο Εθνικό Τυπογραφείο τηρείται κατάλογος περιε χομένων ημερήσιας κυκλοφορίας τευχών. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τις εκδόσεις όλων των τευχών της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» των τελευταίων τριά ντα ημερών. Άρθρο 4 Πληροφοριακό σύστημα Εθνικού Τυπογραφείου 1. Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι ο αποκλειστικός δι αχειριστής του ολοκληρωμένου πληροφοριακού του συστήματος, των βάσεων δεδομένων του και του συ νόλου των πληροφοριών που αυτές περιλαμβάνουν. Το σύστημα, οι βάσεις δεδομένων και οι πληροφορίες προ στατεύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 2. Κάθε Φ.Ε.Κ., στην ηλεκτρονική του μορφή, φέρει ψηφιακή υπογραφή από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Εθνικού Τυπογραφείου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Οργανισμό του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Άρθρο 5 Δημοσιευτέα ύλη 1. Η «Εφημερίς της Κυβερνήσεως» εκδίδεται μόνο από το Εθνικό Τυπογραφείο, κατά τους ορισμούς του νόμου αυτού και των διαταγμάτων και πράξεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότησή του, και φέρει τον τίτλο «Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας». 2. Στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» δημοσιεύο νται: α) το Σύνταγμα, β) οι Νόμοι που εκδίδονται και κυρώνονται κατά το Σύνταγμα, γ) ο Κανονισμός της Βουλής των Ελλήνων, δ) οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος, ε) οι πράξεις της Βουλής των Ελλήνων και του Προ έδρου της, αν η δημοσίευσή τους προβλέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού της, στ) τα κανονιστικού και ατομικού χαρακτήρα προε δρικά διατάγματα, ζ) το πρωτόκολλο ορκωμοσίας του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, η) τα διαγγέλματα του Προέδρου της Ελληνικής Δη μοκρατίας, θ) οι κανονιστικού χαρακτήρα πράξεις του Πρωθυ πουργού, του Υπουργικού Συμβουλίου, των Υπουργών, καθώς και οποιουδήποτε άλλου οργάνου της Διοίκησης, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 8 του νόμου αυτού και εφόσον η κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπει άλλον ειδικότερο τρόπο δημοσίευσης, ι) οι αποφάσεις του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, που εκδίδονται επί των υποθέσεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β, δ, ε και στ του άρθρου 6 του ν. 345/1976 (ΦΕΚ 141 Α ), ια) οι ατομικού χαρακτήρα διοικητικές πράξεις των οποίων η δημοσίευση προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου,

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1433 ιβ) οι πράξεις διορισμού μονομελών και οι πράξεις συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης των φο ρέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου το μέα, οι τροποποιήσεις τους, οι αποφάσεις συγκρότησης αμειβόμενων επιτροπών και ομάδων εργασίας και οι αποφάσεις καθορισμού των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών τους, ιγ) οι προκηρύξεις επιλογής προσωπικού του Δημο σίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ιδ) οι περιλήψεις των πράξεων διορισμού, μετάταξης, διαθεσιμότητας, αποδοχής παραίτησης, απόλυσης ή υποβιβασμού δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων νο μικών προσώπων δημοσίου δικαίου, του Ιερού Κλήρου και του προσωπικού των εκκλησιαστικών οργανισμών, των οποίων η δημοσίευση απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία, ιε) οι πίνακες αποτελεσμάτων των προκηρύξεων επι λογής προσωπικού του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ιστ) οι προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των ανωτάτων εκπαι δευτικών ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) πανεπιστημιακής και τεχνο λογικής κατεύθυνσης, οι προκηρύξεις εξετάσεων υπο ψηφίων δικηγόρων και συμβολαιογράφων, οι αποδοχές δωρεών από το Ελληνικό Δημόσιο, και οι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων, που η δημοσίευσή τους απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις, ιζ) οι προκηρύξεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 9 του ν. 3429/2005 για την επιλογή των διευθυ νόντων συμβούλων των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, ιη) οι πράξεις υπαγωγής επενδύσεων σε διατάξεις αναπτυξιακών νόμων, οι συμβάσεις που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόμους, οι αποφάσεις νηολογήσεων πλοίων και οι αποφάσεις εγκατάστασης γραφείων αλ λοδαπών εταιρειών, ιθ) οι περιλήψεις διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του Δημο σίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που διενεργούν αναθέτουσες αρχές κατά την κείμενη νομοθεσία, κ) οι ανακοινώσεις παρακατάθεσης αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης, κα) οι ανακοινώσεις των εταιρειών, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, κβ) οι περιλήψεις των αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, όπως προβλέπεται από τις κείμε νες διατάξεις, κγ) η ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών των πολιτικών κομμάτων, κατά την κείμενη νομοθε σία, κδ) κάθε άλλη πράξη που προβλέπεται από την ισχύ ουσα νομοθεσία. Άρθρο 6 Τεύχη της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» 1. Η «Εφημερίς της Κυβερνήσεως» εκδίδεται στα πα ρακάτω τεύχη: α) Τεύχος Πρώτο (Α ). β) Τεύχος Δεύτερο (Β ). γ) Τεύχος Τρίτο (Γ ). δ) Τεύχος Τέταρτο (Δ ). ε) Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολε οδομικών Θεμάτων (Α.Α.Π.). στ) Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημό σιου Τομέα (Υ.Ο.Δ.Δ.). ζ) Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Εταιρειών Περιορι σμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.). η) Τεύχος Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ε.Β.Ι.). θ) Τεύχος Προκηρύξεων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.). ι) Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.). ια) Τεύχος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.). ιβ) Τεύχος Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων και Συνασπισμών Πολιτικών Κομμάτων. 2. Η δημοσιευτέα ύλη καταχωρίζεται στα Τεύχη της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως», σύμφωνα με το επό μενο άρθρο. 3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη σης και Αποκέντρωσης, μπορούν να εκδίδονται και νέα τεύχη της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» ή να συγχω νεύονται τα τεύχη που προβλέπονται με το νόμο αυτόν και να προσδιορίζεται το περιεχόμενό τους. Άρθρο 7 Καταχώριση της δημοσιευτέας ύλης στα τεύχη της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» 1. Στο Τεύχος Α της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» δημοσιεύονται: α) το Σύνταγμα και οι νόμοι που εκδίδονται και κυ ρώνονται σύμφωνα με αυτό, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις ή συμφωνίες της Χώρας με άλλα κράτη ή οργανισμούς και οι ανακοινώσεις που σχετίζονται με τις συμβάσεις ή συμφωνίες αυτές, β) ο Κανονισμός της Βουλής, καθώς και οι πράξεις της Βουλής ή του Προέδρου της, που η δημοσίευσή τους προβλέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού της, γ) το πρωτόκολλο ορκωμοσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας, τα Διαγγέλματα του Προέδρου της Δη μοκρατίας, οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδίδονται κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος και τα διατάγματα προκήρυξης δημοψηφισμάτων κατά το άρθρο 44 παρ. 2 του Συντάγματος, δ) τα προεδρικά διατάγματα που έχουν κανονιστικό περιεχόμενο και τα προεδρικά διατάγματα που εκδί δονται σύμφωνα με τα άρθρα 37, 38, 40, 41 και 43 παρ. 1 του Συντάγματος, ε) οι Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, πλην αυτών που αφορούν διορισμούς σε όργανα διοίκησης φο ρέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή συγκρότηση συλλογικών οργάνων, ή θέματα απαλλοτριώ σεων και πολεοδομικής νομοθεσίας, που δημοσιεύονται στα οικεία τεύχη, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους, στ) οι κανονισμοί, οι κανονιστικές διατάξεις και οι πρά ξεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. 2. Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων, στο Τεύχος Β της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» δημο σιεύονται: α) τα διατάγματα έγκρισης της σύστασης κοινωφελών ιδρυμάτων και τροποποίησης των οργανισμών τους,

4 1434 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) β) οι κανονιστικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού, των υπουργών, των υφυπουργών, καθώς και κανονιστι κές αποφάσεις άλλων οργάνων της Διοίκησης, εφόσον δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία δημόσια γνωστοποίηση με άλλο μέσο και δεν προβλέπεται δια φορετικά στο νόμο αυτόν, γ) οι Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και οι αποφάσεις της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστω τικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίες έχουν κανονιστικό περιεχόμενο, δ) οι αποφάσεις νηολόγησης πλοίων, ε) σε περίληψη, τα διατάγματα και οι λοιπές πράξεις περί υπαγωγής επενδύσεων σε διατάξεις αναπτυξιακών νόμων, οι συμβάσεις που αναφέρονται σε αναπτυξια κούς νόμους, οι αποφάσεις έναρξης παραγωγικής λει τουργίας επενδύσεων και οι λοιπές πράξεις που ανα φέρονται σε αναπτυξιακούς νόμους, στ) οι αποφάσεις έγκρισης εγκατάστασης γραφείων αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα, ζ) η αποδοχή δωρεών από το Ελληνικό Δημόσιο, η) κάθε άλλη δημοσιευτέα πράξη, της οποίας η κατα χώριση δεν προβλέπεται σε άλλο Τεύχος. 3. Με την επιφύλαξη των λοιπών παραγράφων του άρθρου αυτού, στο Τεύχος Γ δημοσιεύονται: α) σε περίληψη, ατομικά διατάγματα και πράξεις διο ρισμού, μετάταξης, υποβιβασμού, αποδοχής παραίτησης και απόλυσης των δημόσιων λειτουργών, των δημοσίων πολιτικών ή στρατιωτικών υπαλλήλων κάθε κατηγορίας, του προσωπικού των Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών και των υπαλλήλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, β) σε περίληψη, οι πράξεις διορισμού και αποδοχής παραιτήσεως ή παύσεως δικηγόρων, συμβολαιογράφων και ορκωτών λογιστών, γ) σε περίληψη, οι πράξεις διορισμού και λοιπών με ταβολών του Ιερού Κλήρου και του προσωπικού των Εκκλησιαστικών Οργανισμών των οποίων η δημοσίευση απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία, δ) η προκήρυξη θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προ σωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, η προκήρυξη εξετάσεων υποψήφιων δικηγόρων και συμ βολαιογράφων, ε) οι προκηρύξεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 9 του ν. 3429/2005 για την επιλογή των διευθυνόντων συμβούλων των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανι σμών, στ) οι πίνακες αποτελεσμάτων διαγωνισμών επιλογής προσωπικού για την πλήρωση θέσεων σε δημόσιες υπη ρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ζ) οι πίνακες των επιτυχόντων συμβολαιογράφων, η) οι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων, που η δημοσίευσή τους στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» απαιτείται από το νόμο, θ) σε περίληψη, τα προεδρικά διατάγματα απονομής χάριτος ή άρσεως των συνεπειών καταδίκης, καθώς και τα προεδρικά διατάγματα απονομής σημαίας ή πα ρασήμων. 4. Στο Τεύχος Δ δημοσιεύονται: α) οι πράξεις για την κήρυξη έκτασης ως αναδασω τέας, καθώς και οι πράξεις για την ολική ή μερική ανά κληση των πράξεων αυτών, β) οι πράξεις παραχώρησης δημοσίων κτημάτων, καθορισμού χρήσης γης παραχωρούμενου δημόσιου αγροκτήματος, αλλαγής χρήσης γης κοινόχρηστου αγροκτήματος, γ) οι πράξεις για τον καθορισμό του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού και οι πράξεις κα θορισμού όχθης λιμνών και ποταμών, καθορισμού ορι ογραμμών ρέματος και χειμάρρων, των βιομηχανικών ζωνών, των εθνικών δρυμών, των δημόσιων δασών και γενικά των δασικών εκτάσεων, δ) οι πράξεις που αφορούν καταφύγια άγριας ζωής και εκτροφεία θηραμάτων, ε) οι πράξεις που αφορούν τη διαχείριση λυμάτων, στ) κάθε άλλη πράξη συναφής με τις αναφερόμενες στις προηγούμενες περιπτώσεις. 5. Στο Τεύχος Α.Α.Π. δημοσιεύονται: α) οι πράξεις για την κήρυξη αναγκαστικών απαλλο τριώσεων, την τροποποίηση ή την ανάκλησή τους, την άρση και την επανεπιβολή τους και την παρακατάθεση της αποζημίωσης που ορίσθηκε, β) οι πράξεις κίνησης διαδικασίας σύνταξης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, έγκρισης Πολεοδομικής Μελέτης, τροποποίη σης ρυμοτομικών σχεδίων, έγκρισης τοπικού ρυμοτομι κού σχεδίου για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων, τροποποίησης ορίων οικισμού, μεταφοράς οικισμού, απόρριψης πρότασης τροποποίησης ρυμοτομικού σχε δίου, αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών, γ) οι πράξεις τροποποίησης εγκεκριμένων όρων δό μησης, οικοδόμησης τυφλών οικοπέδων, αναγνώρισης οδού ως προϋφισταμένης του έτους 1923, δ) οι πράξεις χαρακτηρισμών κτιρίων ως διατηρητέ ων, μεταφοράς συντελεστή δόμησης από διατηρητέο κτίριο, ε) οι πράξεις χωροθέτησης, στ) κάθε άλλη πράξη συναφής με αυτές των προη γούμενων περιπτώσεων. 6. Στο Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. δημοσιεύονται: α) οι πράξεις διορισμού, αποδοχής παραίτησης ή αντι κατάστασης του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, του Γενικού Γραμματέα της Βουλής, του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, των γενικών γραμματέων υπουργείων, των γενικών γραμματέων που προΐστανται γενικών γραμματειών υπουργείων και των ειδικών γραμματέων που προΐστανται ενιαίων διοικητι κών τομέων υπουργείων, β) τα διατάγματα και οι πράξεις για το διορισμό, την ανανέωση θητείας, την αποδοχή παραίτησης ή την παύ ση των μελών ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, γ) τα διατάγματα και οι πράξεις για το διορισμό, ανα νέωση θητείας, αποδοχή παραίτησης ή παύση μονομε λών ή μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης φορέων του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαί ου, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, ιδρυμάτων και λοιπών φορέων που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός κάθε φορά ορίζεται, και ιδίως των διοικητών, υποδιοικητών, διευθυντών, υποδιευθυντών, προέδρων, αντιπροέδρων, διευθυνόντων συμβούλων και μελών διοικητικών συμβουλίων και των αναπληρωτών τους, δ) οι πράξεις συγκρότησης κάθε είδους επιτροπών, συμβουλίων, ομάδων εργασίας και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας, εφόσον τα μέλη τους θα λαμβάνουν οποιουδήποτε είδους αμοιβή ή απο ζημίωση, * *

5 ΦΕΚ 131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1435 ε) οι περιλήψεις των πράξεων διορισμού, αποδοχής παραίτησης, ανάκλησης διορισμού και παύσης του προ σωπικού της Προεδρίας της Δημοκρατίας, των προϊ σταμένων και διευθυντών, των ειδικών συμβούλων, των ειδικών συνεργατών και των μετακλητών υπαλλήλων του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και των πολιτικών γρα φείων των υπουργών και υφυπουργών και των εξομοιου μένων με μετακλητούς υπαλλήλους, των επιστημονικών συνεργατών των μελών της Βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και των αποσπάσεων και ανακλή σεων αποσπάσεων υπαλλήλων στα ανωτέρω γραφεία και στα γραφεία των γενικών γραμματέων υπουργείων, των γενικών γραμματέων προϊσταμένων γενικών γραμ ματειών υπουργείων, των ειδικών γραμματέων προϊστα μένων ενιαίων διοικητικών τομέων υπουργείων και στα μέλη της Βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στ) οι περιλήψεις των αποφάσεων διορισμού προ έδρων, διευθυνόντων συμβούλων και μελών, καθώς και οι συγκροτήσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α ), ζ) οι αποφάσεις καθορισμού των πάσης φύσεως μι σθών, αμοιβών και αποζημιώσεων των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ, δ, ε και στ της παραγράφου αυτής. 7. Στο Τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. δημοσιεύονται σε περίληψη: α) οι πράξεις για τη σύσταση ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης με περίληψη του καταστατικού τους ή των τροποποιήσεών του, καθώς και κάθε άλλη πράξη που αναφέρεται στις ως άνω εται ρείες και στις δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς που λειτουργούν υπό μορφή ιδιωτικού δικαίου και η δημοσίευσή της στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, β) κάθε πράξη που αναφέρεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, της οποί ας η δημοσίευση στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, γ) οι ισολογισμοί, οι ανακοινώσεις και οι προσκλή σεις γενικών συνελεύσεων, καθώς και οι εκθέσεις πε ριουσιακών στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των δημοσίων γενικά επιχειρήσεων και οργανισμών που λειτουργούν με μορφή ιδιωτικού δικαίου, που η δημοσίευσή τους στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, δ) οι ισολογισμοί των φιλανθρωπικών σωματείων, των οποίων η δημοσίευση προβλέπεται από το νόμο και των αλληλασφαλιστικών ταμείων και συνεταιρισμών, ε) οι δικαστικές προσκλήσεις και λοιπά έγγραφα σχετικά με απώλειες τίτλων, που η δημοσίευσή τους απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, στ) οι μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις των τραπε ζικών εταιρειών, ζ) τα προβλεπόμενα προς δημοσίευση στην «Εφημε ρίδα της Κυβερνήσεως», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α ). 8. Στο Τεύχος Ε.Β.Ι. δημοσιεύονται, σε περίληψη, οι αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, με τις οποίες γίνονται δεκτά ή διαγράφονται τα εμπορικά και βιομηχανικά σήματα και οι πράξεις για την ανανέωση ή τη διαγραφή τους, καθώς και το διατακτικό των σχετι κών αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων. 9. Στο Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις επιλογής προσωπικού του Δημοσί ου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την πλήρωση θέσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπερι λαμβανομένων και των προκηρύξεων που αφορούν το προσωπικό των περιπτώσεων δ, στ, ζ, των δύο πρώτων εδαφίων της περίπτωσης θ, και των περιπτώσεων ιδ, ιε, ιστ, ιζ, ιθ, της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α ), εφόσον η κείμενη νομοθεσία ή οργανισμός ή κανονισμός προβλέπει την υποχρέωση έκ δοσης προκήρυξης, καθώς και οι προκηρύξεις επιλογής του προσωπικού που προσλαμβάνεται κατ εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 3429/ Στο Τεύχος Δ.Δ.Σ. δημοσιεύονται σε περίληψη όλες οι προκηρύξεις διαγωνισμών δημόσιων έργων, προμη θειών, υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που η δημοσίευσή τους προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 11. Στο Τεύχος Α.Ε.Δ. καταχωρίζονται οι αποφάσεις του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, οι οποίες εκδίδονται επί των υποθέσεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β, δ, ε και στ του άρθρου 6 του ν. 345/1976 (ΦΕΚ 141 Α ). 12. Στο Τεύχος Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων και Συνασπισμών Πολιτικών Κομμάτων καταχωρίζονται οι δημοσιεύσεις των στοιχείων που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 19 παρ. 1 του ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α ). 13. Εάν κείμενο δημοσιευθεί ή καταχωρισθεί σε διαφο ρετικό τεύχος από αυτό που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου αυτού, θεωρείται ότι η δημοσίευσή του συντελέσθηκε νόμιμα την ημερομηνία που εκδόθηκε το τεύχος αυτό. Το Εθνικό Τυπογραφείο το αναδημοσιεύει στο σωστό τεύχος, αναφέροντας και το τεύχος που αρχικά είχε δημοσιευθεί. 14. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ορίζεται το τεύχος στο οποίο δημοσιεύονται πράξεις και περιλήψεις που δεν προβλέπονται στο νόμο αυτόν. Άρθρο 8 Πράξεις που δεν δημοσιεύονται 1. Δεν δημοσιεύονται στην «Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως»: α) οι κανονιστικές πράξεις που αφορούν την οργάνω ση, τη διάρθρωση, τη σύνθεση, τη διάταξη, τον εφοδια σμό και τον εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και κάθε άλλη πράξη της οποίας η δημοσίευση προκαλεί βλάβη στην εθνική άμυνα της Χώρας. Οι πράξεις αυτές γνωστοποιούνται μόνο στις αρμόδιες υπηρεσίες και τους κατά νόμο αποδέκτες αυτών, σύμφωνα με όσα ορίζουν ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. β) Οι κανονιστικού χαρακτήρα πράξεις των δημοτικών και κοινοτικών αρχών. Οι πράξεις αυτές τοιχοκολλώνται σε ειδικό πίνακα του δημοτικού ή κοινοτικού καταστή ματος, που είναι προορισμένος για το σκοπό αυτόν. Η τοιχοκόλληση βεβαιώνεται με τη σύνταξη αποδεικτικού ενώπιον δύο μαρτύρων. Περίληψη των πράξεων αυτών δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, αν εκδίδεται, άλλως σε εφημερίδα που εκ δίδεται στην ευρύτερη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή περι

6 1436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) φέρεια και περιλαμβάνει τα κύρια και ουσιώδη στοιχεία της κανονιστικής πράξης. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. γ) Οι πίνακες προακτέων ή μεταθετέων δημοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσί ου δικαίου που συντάσσονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι πράξεις αυτές ανακοινώνονται στις αρ μόδιες υπηρεσίες με σχετικές εγκυκλίους και τίθενται υπόψη των ενδιαφερομένων με τοιχοκόλληση σε εμ φανές μέρος εντός του χώρου των υπηρεσιών αυτών ή στο κεντρικό κατάστημα της οικείας υπηρεσίας. Η τοιχοκόλληση βεβαιώνεται με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού. δ) Οι αποφάσεις για την έγκριση ή άρση κυκλοφορίας και διάθεσης αυτοκινήτων και τροχοφόρων εν γένει των δημόσιων υπηρεσιών, των οργανισμών τοπικής αυτοδι οίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων ή οργανισμών ή άλλων νομικών προσώπων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθε σία. Οι πράξεις αυτές δημοσιοποιούνται με τον τρόπο που προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου αυτής. ε) Οι διακηρύξεις δημοπρασιών για την εκποίηση ή μίσθωση κινητών ή ακινήτων πραγμάτων του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και οι αποφάσεις των νομαρχών για τη συγκρότηση ερανι κών επιτροπών και επιτροπών λαχειοφόρων αγορών. Οι πράξεις αυτές ανακοινώνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες και τοιχοκολλώνται σε εμφανές μέρος εντός του χώρου των υπηρεσιών αυτών ή στο κεντρικό κατάστημα της οικείας υπηρεσίας. Η τοιχοκόλληση βεβαιώνεται με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού. Οι πράξεις αυτές δημοσι εύονται, περαιτέρω, και δια του Τύπου σύμφωνα με τις ειδικότερες για κάθε πράξη διατάξεις. στ) Οι πίνακες των απολυομένων μαθητών των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς και οι πίνακες των αποφοίτων των Σχολών Εκπαίδευσης διδακτικού προσωπικού. Οι πίνακες του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιούνται σε αντίγραφο στον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης ή Τμήματος ή Γραφείου Εκπαίδευ σης, καθώς και στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οικείας Περιφέρειας. ζ) Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κλινικών, οδο ντιατρείων, μικροβιολογικών και ακτινολογικών ερ γαστηρίων, φαρμακείων, φαρμακαποθηκών, οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ιατρού, οδοντιάτρου, οπτικού, αισθητικού, φυσικοθεραπευτή, μαίας και μεσίτη αστικών συμβάσεων. η) Οι κανονιστικές πράξεις για τις οποίες η κείμενη νομοθεσία προβλέπει ειδική διαδικασία δημοσίευσης ή γνωστοποίησης. θ) Οι ατομικές διοικητικές πράξεις, εκτός από εκείνες των οποίων η δημοσίευση προβλέπεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία. 2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δη μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά πε ρίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να καθορίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτω ση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να εξαιρούνται από τη δημοσίευση στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» και άλλες δημοσιευτέες πράξεις, για τις οποίες μπορεί να προβλεφθεί άλλο πρόσφορο μέσο δημοσίευσης. 4. Η δημοσίευση μη δημοσιευτέας πράξης δεν δημι ουργεί ακυρότητα ή άλλο νομικό ελάττωμά της. Άρθρο 9 Σύνταξη, περιεχόμενο και αποστολή κειμένων προς δημοσίευση 1. Οι κανονιστικές και ατομικές πράξεις και οι περιλή ψεις που αποστέλλονται προς δημοσίευση στην «Εφημε ρίδα της Κυβερνήσεως» διατυπώνονται με σαφήνεια και ακρίβεια και αναφέρουν τις εξουσιοδοτικές διατάξεις βάσει των οποίων εκδίδονται. Ειδικά οι κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης πρέπει να πληρούν τις προϋπο θέσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/ Κάθε περίληψη που δημοσιεύεται στο Τεύχος Γ περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον πλήρη τίτλο του ορ γάνου που εκδίδει την πράξη, τον αριθμό και την ημε ρομηνία έκδοσης της πράξης, τη διάταξη βάσει της οποίας εκδίδεται η πράξη, το διατακτικό της πράξης, το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο αυτού στον οποίο αφορά η πράξη, το χρόνο στον οποίο αυτή ανατρέχει, εφόσον προβλέπεται ειδικά ότι είναι διαφορετικός από τη δημοσίευση στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», και την υπογραφή του οργάνου που εκδίδει την πράξη. Η περίληψη περιέχει, επίσης, κατά περίπτωση, το κύριο περιεχόμενο της πράξης. Αν με την ατομική διοικητι κή πράξη προκαλείται δαπάνη, οι υπηρεσίες, πριν από την υπογραφή του αρμόδιου οργάνου, αναφέρουν τον αριθμό, την ημερομηνία και την υπηρεσία βεβαίωσης της ύπαρξης σχετικών προβλέψεων στον οικείο προ ϋπολογισμό. 3. Οι πράξεις και οι περιλήψεις που καταχωρίζονται στο Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. περιέχουν υποχρεωτικά τα πλή ρη στοιχεία των διοριζόμενων υπαλλήλων ή μελών διοικήσεων φορέων και ιδίως το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ή δι αβατηρίου και το επάγγελμα του κάθε διοριζομένου. Αν η κείμενη νομοθεσία απαιτεί συγκεκριμένα προσόντα για το διορισμό, οι πράξεις και οι περιλήψεις αναφέρουν υποχρεωτικά και τους σχετικούς με το διορισμό τίτλους σπουδών του κάθε διοριζομένου. 4. Οι πράξεις που δημοσιεύονται στο Τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζονται σε περίληψη και περι έχουν όλα τα στοιχεία που υπόκεινται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η περίληψη του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας και της εταιρεί ας περιορισμένης ευθύνης περιέχει την επωνυμία, την έδρα, το σκοπό, το ποσό και τον τρόπο καταβολής του κεφαλαίου, τον αριθμό, το είδος και την ονομαστική αξία των μετοχών ή μεριδίων, τον αριθμό των μελών του δι οικητικού συμβουλίου και τα ονόματα των διαχειριστών, αν έχουν διορισθεί διαχειριστές με το καταστατικό της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και τον τρόπο εκπρο σώπησης της εταιρείας, τον αριθμό του συμβολαίου και το όνομα του συμβολαιογράφου που κατάρτισε το καταστατικό της εταιρείας, καθώς και τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης της αρχής που ενέκρινε τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας ή τον αριθμό της

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1437 πράξης καταχώρισης της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 419/1986 (ΦΕΚ 197 Α ). Όμοια περίληψη δημοσιεύεται και σε κάθε τροποποίηση του καταστατικού. 5. Οι περιλήψεις που δημοσιεύονται στο Τεύχος Δ.Δ.Σ. περιλαμβάνουν όλα τα ουσιώδη στοιχεία της οικείας διακήρυξης και ιδίως: α) την επωνυμία, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας της αναθέτουσας αρχής, β) τον αριθμό της προκήρυξης, γ) το είδος της σύμβασης, την οποία αφορά ο διαγωνι σμός, δ) το είδος του διαγωνισμού, τη διαδικασία που επιλέγεται για την ανάθεση και το κριτήριο της κατακύ ρωσης, αναλυτικά, ε) τον τίτλο και την περιγραφή όλων των ουσιωδών στοιχείων του έργου, της προμήθειας ή της υπηρεσίας και ιδίως την ακριβή φύση του έργου της προμήθειας ή της υπηρεσίας, τις ζητούμενες ποσότητες, τον τόπο παράδοσης και αν οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν προσφορές για μέρος των προκηρυσσό μενων ποσοτήτων, στ) τη διάρκεια της σύμβασης και λεπτομέρειες για τη δυνατότητα παράτασης του συμ βατικού χρόνου ή αύξησης των συμβατικών ποσοτήτων, ζ) τον τρόπο, τόπο και χρόνο που μπορεί ο υποψήφι ος να αναζητήσει το κείμενο της διακήρυξης ή λοιπές πληροφορίες, η) τον προϋπολογισμό της σύμβασης, θ) τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να κατατεθούν ή να σταλούν οι προσφορές και την ακριβή ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών, ι) την ημερομηνία, ώρα και τον τόπο αποσφράγισης των προσφορών, ια) βασικούς όρους συμμετοχής των υποψηφίων, εφόσον δεν προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, ιβ) όλους τους ειδικούς περιο ρισμούς συμμετοχής των υποψηφίων ή αναφορά ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί, ιγ) το ύψος των εγγυήσε ων που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ιδ) την αναφορά σε ειδικά στοιχεία που απαιτούνται ως τεχνικές προδιαγραφές ή αναφορά ότι δεν υπάρχουν τέτοια ειδικά στοιχεία, ιε) το χρονικό διάστημα που ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του, ιστ) την απαγόρευση ή μη των εναλλακτικών προσφορών, ιζ) βασικούς όρους για τη χρηματοδότηση και την πληρω μή και ιη) την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον τούτο απαιτείται από την κείμε νη νομοθεσία, καθώς και λοιπές ημερομηνίες σχετικές με το διαγωνισμό που παράγουν έννομες συνέπειες. Η περίληψη χρονολογείται και υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο και αναφέρει ειδικά την ιδιότητα και το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος. 6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να εξειδικεύονται ή να τροποποιούνται οι ρυθμίσεις που αφορούν στη μορφή των περιλήψεων των παραγράφων 2, 3 και Με όμοια απόφαση καθορίζονται ενδεικτικά υπο δείγματα που αφορούν στη μορφή των κανονιστικών και ατομικών πράξεων της Διοίκησης που δημοσιεύο νται στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Τα ενδεικτικά υποδείγματα που αφορούν στη μορφή των δημοσιευ τέων περιλήψεων του Τεύχους Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσω τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης. 8. Τον καθορισμό των ενδεικτικών υποδειγμάτων των κειμένων που δημοσιεύονται εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μό νιμη επιτροπή, αποτελούμενη από τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοί κησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και τον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου. Ειδικά για το Τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. συμμετέχει στην επιτροπή και ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Για το Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. συμμετέχει στην επι τροπή και ο Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π.. 9. Η σύνταξη και αποστολή κάθε κειμένου γίνεται με μέριμνα και ευθύνη του φορέα αποστολής. Το Εθνικό Τυ πογραφείο επιστρέφει στους αποστολείς αδημοσίευτα τα κείμενα που είναι δυσανάγνωστα, επισημαίνοντας τα σημεία των προς δημοσίευση κειμένων που δεν μπο ρούν να αναγνωσθούν. Αν ο υπογράφων το δημοσίευμα έπαυσε να είναι αρμόδιος πριν από τη δημοσίευση στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», το Εθνικό Τυπογρα φείο επιστρέφει στο φορέα αποστολής αδημοσίευτο το έγγραφο. 10. Η αποστολή των κειμένων από τους φορείς στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση στην «Εφημερί δα της Κυβερνήσεως» γίνεται υποχρεωτικά μέσω ηλε κτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής διασύνδεσης και υπογραφής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο αποστολέας του κειμένου μπορεί να καταθέσει την πράξη ή περίληψη στο Εθνικό Τυπογραφείο, να την ταχυδρομήσει ή να την αποστείλει ηλεκτρονικά σύμ φωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τα κείμενα που δη μοσιεύονται στο τεύχος Δ.Δ.Σ. γίνονται δεκτά και με τηλεομοιοτυπία, υπό την προϋπόθεση τήρησης, σε κάθε περίπτωση, των κειμένων διατάξεων για επικοινωνία με τηλεομοιοτυπία. 11. Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» καταχωρίζονται σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα σειρά τάξης των υπουργείων. 12. Το Εθνικό Τυπογραφείο εκδίδει Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης (Κ.Α.Δ.) για κάθε κείμενο που λαμβάνει προς δημοσίευση. Ο αποστολέας του κειμένου φροντίζει για τη λήψη του Κ.Α.Δ. από το Εθνικό Τυπογραφείο. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί κησης και Αποκέντρωσης ρυθμίζεται κάθε τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα που αφορά στην έκδοση, αναπα ραγωγή, κυκλοφορία και διάθεση της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» και δεν αναφέρεται ρητώς στον παρόντα νόμο. 13. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από εισήγηση επι τροπής που αποτελείται από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων του Εθνικού Τυπογραφείου, καθορίζονται τα τέλη δημοσίευσης των κειμένων που δημοσιεύονται στο Τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.. Άρθρο 10 Άδεια δημοσίευσης 1. Την άδεια για τη δημοσίευση στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» κάθε κειμένου, του οποίου η δημοσίευση σε αυτήν προβλέπεται από το νόμο, δίδει ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης. 2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρ νησης μπορεί να ανατίθεται η άσκηση της κατά την

8 1438 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αρμοδιότητάς του ως προς τα τεύχη Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ., Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. και Δ.Δ.Σ. στον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου. Με όμοια απόφαση του Γενικού Γραμ ματέα της Κυβέρνησης μπορεί να ορισθεί ότι η αρμο διότητα της παραγράφου 1 ως προς όλα τα Τεύχη θα ασκείται εκ παραλλήλου και από τον Προϊστάμενο του Νομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρ νησης ή πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου του Νομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. 3. Τα δοκίμια των κειμένων που αποστέλλονται προς δημοσίευση υποβάλλονται για άδεια δημοσίευσης σε αυτόν που ορίζουν οι προηγούμενες παράγραφοι. 4. Απαγορεύεται η δημοσιοποίηση, καθώς και η ανα παραγωγή οποιουδήποτε κειμένου προς δημοσίευση, πριν από τον έλεγχο, τη θεώρηση και τη χορήγηση άδειας από τους αρμοδίους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Άρθρο 11 Μορφή της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» 1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται ο λογότυ πος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά χάρτου, η γραμματο σειρά της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» ή των επί μέρους τευχών της, καθώς και κάθε ζήτημα συναφές με την ψηφιακή εκτύπωση και τη γραμμική κωδικοποίηση («barcode») της «Εφημερίδος». 2. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος παρου σίασης της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» στην ιστο σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. 3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν τεχνικοί λόγοι το επιβάλλουν, ύστερα από άδεια του Ειδικού Γραμμα τέα του Ειδικού Τυπογραφείου, η μορφή της «Εφημε ρίδος της Κυβερνήσεως» μπορεί να διαφέρει από τη μορφή που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού. Άρθρο 12 Έκδοση της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» 1. Η «Εφημερίς της Κυβερνήσεως» στοιχειοθετείται και εκτυπώνεται στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Τυπογρα φείου και κυκλοφορεί με ευθύνη του Εθνικού Τυπογρα φείου. Τα φύλλα της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» εκδίδονται και κυκλοφορούν ταυτόχρονα σε δύο μορ φές, την έντυπη και την ηλεκτρονική. Η ηλεκτρονική κυκλοφορία συντελείται με την καταχώριση του Φ.Ε.Κ. στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. 2. Ο αριθμός αντιτύπων που εκδίδεται η «Εφημερίς της Κυβερνήσεως» καθορίζεται με απόφαση του Ει δικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου ύστερα από εισήγηση αρμόδιας επιτροπής, η οποία ορίζεται με διαδικασία που προβλέπει ο Οργανισμός του. Ο αριθμός αντιτύπων της πρώτης έκδοσης του Τεύχους Προκηρύ ξεων Α.Σ.Ε.Π. καθορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π.. Σε περίπτωση εξάντλησης των αντιτύπων του Τεύχους Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π., το Εθνικό Τυπογραφείο εκτυπώνει, ανάλογα με τις παραγωγικές του δυνατότητες, ικανό αριθμό αντι τύπων και εφοδιάζει τα σημεία διανομής του. 3. Η «Εφημερίς της Κυβερνήσεως» εκδίδεται κάθε ερ γάσιμη ημέρα. Ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η «Εφημερίς της Κυβερνήσεως» μπορεί να εκδίδεται και σε ημέρα αργίας. Η «Εφημερίς της Κυβερνήσεως» εκδίδεται σε αυτοτελή φύλλα τα οποία φέρουν την ημερομηνία έκδοσης, δικό τους αύξοντα αριθμό και συνεχή για όλα τα εντός του ίδιου έτους εκδιδόμενα φύλλα αρίθμηση των σελίδων. Ειδικά το Τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. αριθμείται μόνο ως προς τον αριθμό φύλλων, ενώ οι σε λίδες αριθμούνται ανά φύλλο. Το Τεύχος Ε.Β.Ι. εκδίδεται μία φορά το μήνα. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης καθορίζονται οι ημέρες έκδοσης του Τεύχους Δ.Δ.Σ.. Άρθρο 13 Κυκλοφορία της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» 1. Τα Φ.Ε.Κ. κυκλοφορούν την ίδια ημέρα με την ημε ρομηνία έκδοσης την οποία φέρουν. 2. Όταν δεν είναι δυνατή η κυκλοφορία φύλλου της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» την ημέρα την οποία φέρει ως ημερομηνία έκδοσης, κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να ζητεί από το Εθνικό Τυπογραφείο κυρω μένο φωτοαντίγραφο του θεωρημένου και εγκεκριμένου δοκιμίου. Η επικύρωση του φωτοαντιγράφου γίνεται από εξουσιοδοτημένους για το λόγο αυτόν υπαλλή λους του Εθνικού Τυπογραφείου, οι οποίοι σημειώνουν και την ημερομηνία παραλαβής επί του επικυρωμένου φωτοαντιγράφου. 3. Το φύλλο της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» θε ωρείται ότι κυκλοφόρησε την ημέρα που φέρει ως ημε ρομηνία έκδοσης. Για τον καθορισμό των προθεσμιών οι οποίες τάσσονται από την κείμενη νομοθεσία για την άσκηση δικαιώματος, κρίσιμη ημερομηνία θεωρείται η ημερομηνία της πραγματικής κυκλοφορίας του φύλλου της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως», εκτός αν ο ενδι αφερόμενος έχει λάβει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του θεωρημένου και εγκεκριμένου δοκιμίου, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Ως πραγματική κυ κλοφορία νοείται η πραγματική δυνατότητα διάθεσης του οικείου Φ.Ε.Κ. στο κοινό. Η ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας βεβαιώνεται από τον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου. 4. Έννομες συνέπειες παράγονται μόνο από τη δημο σίευση των φύλλων της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» σε έντυπη μορφή, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 15 του νόμου αυτού. Άρθρο 14 Αναπαραγωγή της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» 1. Μετά την εξάντληση των αντιτύπων των τευχών κάθε έκδοσης της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως», το Εθνικό Τυπογραφείο υποχρεούται σε αναπαραγωγή των τευχών κατόπιν αιτήσεως ή παραγγελίας, έναντι καταβολής του σχετικού αντιτίμου. 2. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η διάθεση, με οποιονδήποτε τεχνικό ή ηλεκτρονικό τρόπο, των Φ.Ε.Κ. από οποιονδήποτε τρίτο με σκοπό το κέρδος. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου Το Δημόσιο μπορεί να αναπαράγει τεύχη της «Εφη μερίδος της Κυβερνήσεως», εν όλω ή εν μέρει, μόνο για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών του. 4. Το τεύχος Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να αναπαραχθεί από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα και να διατεθεί δωρεάν, εφόσον έχει προηγηθεί η πρώτη έκδοση από το Εθνικό Τυπογραφείο.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1439 Άρθρο 15 Διάθεση της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» 1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσι ας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, επιτρέπεται, εκτός από τα τεύχη Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. και Ε.Β.Ι., η χωρίς αντάλλαγμα διάθεση τευχών της «Εφημερίδος της Κυ βερνήσεως» σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή στις δημό σιες αρχές, καθώς και στα δικαστήρια του κράτους. Ως δημόσια αρχή νοείται κάθε φορά η κεντρική υπηρεσία του κάθε φορέα. 2. Το Εθνικό Τυπογραφείο υποχρεούται να αποστέλ λει χωρίς αντάλλαγμα το τεύχος Α της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» στην έντυπή του μορφή και, εφόσον ζητηθεί, τα υπόλοιπα τεύχη, ως εξής: α) ένα αντίτυπο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, β) ένα αντίτυπο στον Πρωθυπουργό, γ) ένα αντίτυπο στον Πρόεδρο της Βουλής, δ) από ένα αντίτυπο στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και τους Προέδρους των κοινοβουλευ τικών ομάδων, που αναγνωρίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής, ε) από ένα αντίτυπο σε κάθε ελληνικό κόμμα που εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στ) δύο αντίτυπα στην Εθνική Βιβλιοθήκη. 3. Η ηλεκτρονική έκδοση των τευχών Α, Β, Γ, Υ.Ο.Δ.Δ., Δ.Δ.Σ. και Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Εθνικού Τυπογραφείου, χωρίς αντάλλαγμα, στα μέλη του Ελληνικού και του Ευρωπα ϊκού Κοινοβουλίου. 4. Το Τεύχος Α διατίθεται χωρίς αντάλλαγμα στα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου και σε έντυπη μορφή, ύστερα από αίτησή τους στο Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων, το οποίο και διαβιβάζει το αίτημα στο Εθνικό Τυπογραφείο. 5. Η έντυπη μορφή των Φ.Ε.Κ. διατίθεται από το Εθνικό Τυπογραφείο. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης η διάθεση των Φ.Ε.Κ. σε έντυπη μορφή μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τα Κέντρα Εξυπηρέτη σης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή από οποιαδήποτε δημόσια υπη ρεσία. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο διάθεση γίνεται από υπάλληλο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος με απόφαση του Νομάρχη ορίζεται ταυτοχρό νως υπόλογος διαχειριστής. Το Εθνικό Τυπογραφείο παρέχει στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις τον απαιτούμενο για το ανωτέρω έργο τεχνικό εξοπλισμό. Οι εισπράξεις από την ως άνω διαδικασία κατατίθενται από τον υπόλογο διαχειριστή στην πλησιέστερη δημό σια οικονομική υπηρεσία υπέρ του Δημοσίου, τυχόν δε δαπάνες αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του Κρατι κού Προϋπολογισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», ρυθμίζονται οι λεπτο μέρειες εφαρμογής του ανωτέρω εδαφίου. 6. Με όμοιο τρόπο μπορεί να διατίθεται κάθε έκδοση που εκτυπώνεται από το Εθνικό Τυπογραφείο, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του παρόντος. 7. Η ηλεκτρονική μορφή των Φ.Ε.Κ. διατίθεται απο κλειστικά από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογρα φείου. Το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να διαθέτει τα Φ.Ε.Κ. σε εκδόσεις ψηφιακών δίσκων (c.d.) ύστερα από παραγγελία. 8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη σης και Αποκέντρωσης, μπορεί να ορισθεί η έκδοση τευχών της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και να ρυθμισθεί κάθε ανα γκαία λεπτομέρεια, σύμφωνα και με τις εγγυήσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Άρθρο 16 Εκτέλεση πράξεων, ανάκληση δημοσιευμάτων και διόρθωση σφαλμάτων 1. Η εκτέλεση των πράξεων που δημοσιεύονται, κατά το νόμο, στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» δεν επι τρέπεται πριν από τη δημοσίευσή τους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγει την τυχόν αναδρομική ισχύ των πράξεων αυτών. 2. Εφόσον, σύμφωνα με το νόμο, επιβάλλεται και ατο μική κοινοποίηση της πράξης που δημοσιεύεται, στο κοινοποιούμενο έγγραφο αναγράφεται υποχρεωτικά το τεύχος, το φύλλο και η ημερομηνία έκδοσης του κειμένου. 3. Ανάκληση κειμένου μπορεί να γίνει με σχετικό έγ γραφο προς το Εθνικό Τυπογραφείο πριν από τη δη μοσίευσή του. Το έγγραφο ανάκλησης υπογράφεται υποχρεωτικά από τον υπογράφοντα το προς ανάκληση κείμενο. Το Εθνικό Τυπογραφείο επιστρέφει το κείμενο που ανακλήθηκε και τηρεί μόνο αρχείο ανακλητικών εγγράφων. 4. Διορθώσεις σφαλμάτων γίνονται δεκτές με έγγρα φο του φορέα αποστολής και δημοσιεύονται στο ίδιο τεύχος που δημοσιεύθηκε το οικείο κείμενο. Η διόρθωση σφαλμάτων περιορίζεται αποκλειστικώς σε γραφικά ή λογιστικά σφάλματα. 5. Διορθώσεις σφαλμάτων που οφείλονται σε υπαι τιότητα των υπηρεσιών του Εθνικού Τυπογραφείου γί νονται ατελώς και μπορεί να γίνουν χωρίς το έγγραφο του φορέα αποστολής. Άρθρο 17 Διοικητικές κυρώσεις 1. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου επιβάλλεται σε όποιον παραβαίνει τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 πρόστιμο μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και το ύψος του επιδιω κόμενου κέρδους. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλε ται πρόστιμο μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες ( ) ευρώ. Το πρόστιμο βεβαιώνεται και εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Η πράξη επιβολής προ στίμου δεν ανακαλείται. 2. Αν η παράβαση αφορά στο Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π., τα πρόστιμα που προβλέπονται στην προη γούμενη παράγραφο προσαυξάνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). Άρθρο 18 Πρόσβαση φυσικών και νομικών προσώπων στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» Τιμολογήσεις 1. Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα πρόσβασης στα Φ.Ε.Κ.. 2. Κάθε πολίτης έχει δωρεάν πρόσβαση, μέσω Δια δικτύου, για ανάγνωση των δημοσιευμάτων όλων των τευχών της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως», πλην του τεύχους Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ..

10 1440 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου, τι μολογείται και διατίθεται προς πώληση η ηλεκτρονική και η έντυπη μορφή της «Εφημερίδος της Κυβερνήσε ως». Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα συγκροτείται επιτροπή με ετήσια θητεία που αποτελείται από τρεις προϊσταμένους διευθύνσεων του Εθνικού Τυπογραφεί ου. Έργο της Επιτροπής είναι η μελέτη και εισήγηση προς τον Ειδικό Γραμματέα των θεμάτων τιμολόγησης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. 4. Με όμοια απόφαση τιμολογείται οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία Διαδικτύου που παρέχεται μέσα από την ιστο σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. 5. Πολίτης ο οποίος είναι άπορος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μπορεί να λαμβάνει, ύστερα από άδεια του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογρα φείου, δωρεάν αντίτυπο Φ.Ε.Κ., καθώς και οποιαδήποτε άλλη έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου. 6. Κάθε έκδοση που εκτυπώνεται από το Εθνικό Τυπο γραφείο μπορεί να τιμολογηθεί σύμφωνα με την παρά γραφο 3 του άρθρου αυτού και να πωληθεί έπειτα από έγκριση του φορέα έκδοσης. Απαγορεύεται η διάθεση εκδόσεων που εκτυπώθηκαν στο Εθνικό Τυπογραφείο σε ιδιώτες, προς πώληση. 7. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου καθορίζονται ζητήματα σχετικά με την εγγραφή συνδρομητών, καθώς και ζητήματα σχετικά με την υπηρεσία τηλεφωνικής παραγγελίας των Φ.Ε.Κ.. Η τιμολόγηση των συνδρομών γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδι οκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής, πέραν των ταχυδρομικών τελών. Με απόφαση του Υπουργού Εσω τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να ορισθεί δικαίωμα έκπτωσης μέχρι του πενήντα τοις εκατό (50%) της ετήσιας συνδρομής και για άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, εφόσον κρίνεται ότι εξυπηρετείται δημόσιος ή κοινωνικός σκοπός. 9. Οι εισπράξεις από την πώληση των φύλλων της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» και των λοιπών εκδό σεων του Εθνικού Τυπογραφείου, καθώς και από την παροχή κάθε άλλης τιμολογούμενης υπηρεσίας αποτε λούν δημόσια έσοδα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Άρθρο 19 Σύσταση και επωνυμία Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Μουσείο και Βιβλιοθήκη Εθνικού Τυπογραφείου» (Μουσείο), με έδρα την Αθήνα, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης. Άρθρο 20 Σκοπός 1. Σκοπός του Μουσείου είναι κυρίως η έκθεση του παλαιού εξοπλισμού, των παλαιών εκδόσεων και φύλ λων της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως», καθώς και η λειτουργία βιβλιοθήκης. 2. Στο σκοπό του Μουσείου περιλαμβάνονται: α) η συλλογή και συντήρηση παλαιών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και παλαιών εκδόσεων και φύλλων της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως», β) ο εμπλουτισμός της συλλογής με άλλα συναφή εκθέματα, καθώς και η ανάδειξη της συλλογής αυτής στο κοινό, γ) η εκπαίδευση και επιμόρφωση σε θέματα καλλι τεχνικής βιβλιοδεσίας έναντι συμβολικού ποσού διδά κτρων, δ) η πώληση επιμελημένων με καλλιτεχνική βιβλιοδε σία αντιγράφων παλαιών Φ.Ε.Κ. και παλαιών εκδόσεων, καθώς και η δημιουργία και πώληση πιστών αντιγρά φων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του Εθνικού Τυπογραφείου σε σμίκρυνση («μινιατούρες»), ε) η πώληση των εκδόσεων του Εθνικού Τυπογραφείου με ή χωρίς καλλιτεχνική βιβλιοδεσία, στ) η λειτουργία βιβλιοθήκης, στην οποία μπορεί το κοινό ελεύθερα να αναγιγνώσκει όλα τα Φ.Ε.Κ. και τις εκδόσεις που περιλαμβάνονται στη συλλογή του Μου σείου, συμπεριλαμβανομένων των τευχών της «Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», καθώς και να ενημερώνεται δωρεάν από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Τυπογραφείου, ζ) η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων ή άλλων εκ δηλώσεων σχετικά με δραστηριότητες συναφείς με το αντικείμενο του Εθνικού Τυπογραφείου, η) η συνεργασία με βιβλιοθήκες ιδρυμάτων της Χώ ρας, με την «Κεντρική Βιβλιοθήκη της Ευρωπαϊκής Επι τροπής», καθώς και με βιβλιοθήκες λοιπών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών ή διεθνών οργανισμών, θ) κάθε άλλη δραστηριότητα συναφής με τα ανω τέρω. Άρθρο 21 Πόροι Πόροι του Μουσείου είναι: α) Η τακτική επιχορήγηση που εγγράφεται κατ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δη μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. β) Ποσοστό επί του ετήσιου προϋπολογισμού του Εθνι κού Τυπογραφείου, το οποίο καθορίζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οι κονομικών. γ) Τα έσοδα από την πώληση πιστών αντιγράφων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του Εθνικού Τυ πογραφείου σε σμίκρυνση («μινιατούρες»), καθώς και τα έσοδα από την εκπαίδευση και επιμόρφωση επί θεμά των καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας και λοιπά έσοδα από συναφείς με το σκοπό του Μουσείου δραστηριότητες. δ) Χορηγίες, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και κάθε άλλου είδους προσφορές φυσικών ή νομικών προ σώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Η αποδοχή κλη ρονομίας από το Μουσείο λογίζεται ότι γίνεται με το ευεργέτημα της απογραφής.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1441 ε) Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», από το πρόγραμμα «Πολιτεία» ή λοιπά προγράμματα, καθώς και εν γένει από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών, υπό την προϋπόθεση επιλεξιμότητας των σχετικών δαπανών και την τήρηση των αναγκαίων προϋποθέσεων. στ) Έσοδα από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) 1. Το Μουσείο διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε μέλη, ως ακολούθως: α. Τον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου, ως Πρόεδρο. β. Δύο εκπροσώπους των εργαζομένων στο Εθνικό Τυπογραφείο, οι οποίοι προτείνονται, με τα αναπληρω ματικά τους μέλη, από το σύλλογο εργαζομένων του Εθνικού Τυπογραφείου. γ. Δύο μέλη που επιλέγονται, με τα αναπληρωματικά τους, από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη σης και Αποκέντρωσης, τα οποία έχουν τα αντίστοιχα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Μουσείου. 2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσι ας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, διορίζονται τα μέλη του Δ.Σ., τα αναπληρωματικά μέλη αυτού, καθώς και ο γραμματέας με τον αναπληρωτή του. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ένα από τα τακτικά μέλη του Δ.Σ., το οποίο ορίζεται με την υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η θητεία των μελών, πλην του Προέδρου, είναι τριετής και μπορεί να ανα νεώνεται. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δη μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός συνεδρι άσεων ανά μήνα, καθώς και η αποζημίωση ανά μήνα των μελών του Δ.Σ. και του γραμματέα αυτού, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 4. Κατά τα λοιπά, η σύνθεση και λειτουργία του Δ.Σ. διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45 Α ), όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του Κανο νισμού του Μουσείου σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 23 του παρόντος νόμου. Άρθρο 23 Κανονισμός Σύσταση θέσεων 1. Στο Μουσείο συνιστώνται είκοσι πέντε θέσεις προ σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και δύο θέσεις με σχέση έμμισθης εντολής. 2. Με απόφαση του Δ.Σ., η οποία εγκρίνεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών και δημοσι εύ εται στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», καταρτίζεται, εντός έξι μηνών από τη συγκρότησή του, ο Κανονισμός οργάνωσης, λειτουργίας και κατάστασης προσωπικού του Μουσείου. Με τον Κανονισμό καθορίζονται η ορ γάνωση, διάρθρωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Μουσείου, κατανέμονται οι θέσεις προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθορίζονται οι απο δοχές του προσωπικού, καθώς και τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων για τις θέσεις και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία του Μουσείου. Η επιλογή του προσωπικού γίνεται από το Δ.Σ. του Μουσείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/ 1994 (ΦΕΚ 28 Α ), όπως ισχύει κάθε φορά. 3. Μέχρι την πλήρωση των θέσεων του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, οι ανάγκες του Μουσείου καλύπτονται με απόσπαση υπαλλήλων από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 4. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού, το Δ.Σ. αποφασί ζει για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα νόμο. Άρθρο 24 Μεταβατικές διατάξεις 1. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της παραγράφου 4 του άρθρου 1, εξακολουθεί να εφαρμόζεται ο ισχύων Οργανισμός του Εθνικού Τυπογραφείου (π.δ. 188/1996, ΦΕΚ 146 Α ), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του π.δ. 26/2005 (ΦΕΚ 43 Α ). 2. Η περίπτωση ζ της παραγράφου 8 του άρθρου 7, καθώς και ο τίτλος «Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπο ρικού Μητρώου» ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3419/2005. Μέχρι την έναρξη λειτουρ γίας του Γ.Ε.ΜΗ., το τεύχος αυτό εξακολουθεί να φέρει τον τίτλο «Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης». 3. Διατάγματα ή πράξεις που έχουν εκδοθεί ύστερα από εξουσιοδότηση του ν. 301/1976 ή άλλων ειδικών νόμων και αφορούν σε θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο διατηρούνται σε ισχύ έως την έκδοση των διαταγμάτων και των πράξεων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο. 4. Διατάξεις που προβλέπουν τη δημοσίευση πράξε ων στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» ή σε ορισμένο τεύχος της εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν τρο ποποιούνται ή καταργούνται με τον παρόντα νόμο. Άρθρο 25 Καταργούμενες διατάξεις 1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταρ γούνται: α) οι διατάξεις του ν. 301/1976 (ΦΕΚ 91 Α ), όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει, β) η διάταξη του άρθρου 32 του ν. 1116/1981 (ΦΕΚ 8 Α ), γ) η διάταξη του άρθρου 21 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α ), δ) το άρθρο 13 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α ), ε) η διάταξη της περίπτωσης ζ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1558/1985, που κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 25 παράγραφος 1 περίπτωση ζ του Κώδικα για την Κυβέρ νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, στ) το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρ θρου 10 του ν. 1558/1985, όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 18 παρ. 16 εδάφιο πρώτο του ν. 2503/1997 και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 7 παρ. 5 του ν. 2880/2001 και κωδικοποιήθηκαν στο άρθρο 25 παρ. 2 εδάφια 2 και 3 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005.

12 1442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, η οποία είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, κα ταργείται. Άρθρο 26 Έναρξη ισχύος 1. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου 2006, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις. 2. Οι διατάξεις του άρθρου 10 και των άρθρων 19, 20, 21, 22, 23 και 25 παρ. 1 περιπτώσεις ε και στ τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 27 Ιουνίου 2006 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Ε. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Φ. ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ Μ. Γ. ΛΙΑΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Ε. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 28 Ιουνίου 2006 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ /ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ. Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1816 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1182 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης πε ριουσιακής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ10Η-07Ι ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛ: 1247 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ10Η-07Ι ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛ: 1247 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1) ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2) Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176)

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Άρθρο 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Οικονομολογικό επάγγελμα συνιστούν οι κατ' επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΒ-7ΔΘ. Έχοντας υπόψη: Ανακοινώνει

ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΒ-7ΔΘ. Έχοντας υπόψη: Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 21-10-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1598 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΛΗΡ. ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΘΑ ΤΗΛ : 28210-96189 EMAIL : kex@otenet.gr ΜΑΡΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Απριλίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ: 10536/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 76 Τ.Κ. 104 34, Αθήνα Τηλ.: 210-8203280 Αθήνα, 20/2/2015 Fax: 210-8239622 Αριθμ. Πρωτ.: 1031 E-mail: tsolakou@aueb.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2918 29 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1004/135291 Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρη σης Εθνικού Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.2136 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα, 01/09/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 13102 Ταχ. Δ/νση : Κάτω Τιθορέα Τ.Κ. : 35015 Πληροφορίες : Παπαγεωργίου Κων/νος Τηλέφωνο : 2234-350305 Fax : 22340-49872

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12 Μαΐου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 20.5.2013 ΝOMΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 5388 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : ΕΥΔΗΜΟΥ ΚΡΑΤΑΙΜΕΝΟΣ Ταχ.Κώδ. : 34008 ΕΡΕΤΡΙΑ Πλαροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ Ημερομηνία: 31-10 - 2011 Τ.Κ. 714 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριθμ. πρωτ. 54212

ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ Ημερομηνία: 31-10 - 2011 Τ.Κ. 714 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριθμ. πρωτ. 54212 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ Ημερομηνία: 31-10 - 2011 Τ.Κ. 714 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριθμ. πρωτ. 54212 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α'

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986".

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986". Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΙΝΔΟΣ 28-11-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Αριθμ. Πρωτ. 722 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΙΝΔΟΣ 28-11-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Αριθμ. Πρωτ. 722 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΙΝΔΟΣ 28-11-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Αριθμ. Πρωτ. 722 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ Δ/νση Νικ. Πλαστήρα 13 Τ.Κ 57400 Πληρ. Αν. Καραχάλιου Τηλ. 2310-783-444 Fax : 2310-783-444 Σίνδος ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.4076/2012) Εκπονήθηκε από τη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής / ΔΠΘ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα