ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ Πληροφορίες : Ταχ. Δ/νση : Τ. Κ. : Τηλ. : Fax : Πρωτογενές αίτημα Κ.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ Πληροφορίες : Ταχ. Δ/νση : Τ. Κ. : Τηλ. : Fax : Email : Πρωτογενές αίτημα Κ.Α."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Γραφείο Απασχόλησης & Τουρισμού Πληροφορίες : Σ. Τοροσίδης Ταχ. Δ/νση : Σμίνθη Τ. Κ. : Τηλ. : Fax : Σμίνθη 28 Μαΐου 2015 Αρ. Πρωτ.: Προς Το Δημοτικό Συμβούλιο Μύκης. Την οικονομική υπηρεσία. Θέμα : Πρωτογενές αίτημα «Διοργάνωση Εργαστηρίων Επιχειρηματικότητας (workshops) στο Δήμο Μύκης στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης : «Προώθηση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας». Κοινωνική ΟΙΚΟΝομία Εργασιακή Σταθερότητα (Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.) από το Δικαιούχο/Α.Σ. «Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.» Στις αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνεται η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. (παρ. Ιδ στοιχ.1 άρθρο 75 Ν.3463/2006) Με την απόφαση 97/2012 (ΑΔΑ: Β49ΞΩΚΛ-ΟΗ1) του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης για την συμμετοχή και εκπροσώπηση του Δήμου Μύκης στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.», ο Δήμος Μύκης αποτελεί μέλος της σύμπραξης. Σε εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου δράσης και στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή του στην σύμπραξη, ο Δήμος Μύκης καλείται να διοργανώσει δύο εργαστήρια επιχειρηματικότητας (workshops). Η λειτουργία των εργαστηρίων επιχειρηματικότητας εντάσσεται στις δράσεις δικτύωσης της πράξης και αποσκοπεί να φέρει τους ήδη καταρτισμένους ωφελούμενους σε επαφή με την πραγματική οικονομία, συμβάλλοντας στον αρχικό στόχο της πράξης να ενταχθούν τελικά οι ωφελούμενοι στην επαγγελματική δραστηριότητα. Παρακαλώ να εγκρίνεται τη δαπάνη της υπηρεσίας ««Διοργάνωση Εργαστηρίων Επιχειρηματικότητας (workshops) στο Δήμο Μύκης» συνολικού κόστους 3712,14 με τον ΦΠΑ. Για το σκοπό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση 5750,00 στον προϋπολογισμό έτους 2015 στον Κ.Α Συνημμένα : 1. Τεχνική περιγραφή 10159/ Ο Προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Τοροσίδης Στάθης Γεωπόνος Msc

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Γραφείο Απασχόλησης & Τουρισμού Σμίνθη 27 Μαΐου 2015 Αρ. Πρωτ.: Πληροφορίες : Σ. Τοροσίδης Ταχ. Δ/νση : Σμίνθη Τ. Κ. : Τηλ. : Fax : Τεχνική περιγραφή Θέμα : «Διοργάνωση Εργαστηρίων Επιχειρηματικότητας (workshops) στο Δήμο Μύκης στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης : «Προώθηση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας». Κοινωνική ΟΙΚΟΝομία Εργασιακή Σταθερότητα (Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.) από το Δικαιούχο/Α.Σ. «Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.» Θεσμικό πλαίσιο Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως το άρθρο 18 με το οποίο ορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των Αναπτυξιακών Συμπράξεων για δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». H 2475/οικ.3.33/ (ΦΕΚ 16/Β/ ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο ». Η 1781/ (κωδ 064) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους Δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, στον Άξονα Προτεραιότητας «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Η Απόφαση 97/2012 (ΑΔΑ: Β49ΞΩΚΛ-ΟΗ1) του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης για την συμμετοχή και εκπροσώπηση του Δήμου Μύκης στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.».

3 Η 3065/ αίτηση χρηματοδότησης της Πράξης του Δικαιούχου Α.Σ. «KOIKONEΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία» προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για την ένταξη της Πράξης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης Η 7662/ Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Προώθηση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας. Κοινωνική ΟΙΚΟΝομία Εργασιακή Σταθερότητα (Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.)»στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με κωδ ΟΠΣ «376943» και κωδικό «2012ΣΕ » Το Σύμφωνο αποδοχής όρων της προαναφερόμενης απόφασης ένταξης Το 3065/ έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας για τη συγκεκριμένη Πράξη με ειδικές προδιαγραφές Η 1830/ απόφαση προέγκρισης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Η 3/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Σ περί ορισμού νόμιμου εκπροσώπου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έναρξη υλοποίησης δράσης. Η 7662/ (ορθή επανάληψη ) απόφαση ένταξης της Πράξης «Προώθηση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας. Κοινωνική ΟΙΚΟΝομία Εργασιακή Σταθερότητα (Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.)» και με κωδικό ΟΠΣ , στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Η 1/ απόφαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «K.OIKON.Ε.Σ.» για την υλοποίηση της Πράξης με ίδια μέσα. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Σ. από 14/01/2014 βάσει της οποίας τροποποιείται η Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα και τα συνοδευτικά αρχεία. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Σ. από 09/04/2014 βάσει της οποίας τροποποιείται η Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα και ορίζεται ο νέος συντονιστής εταίρος της Α.Σ., νέος διαχειριστής και τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Η Απόφαση 3/ του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης με περιεχόμενο την αντικατάσταση εκπροσώπου και αναπληρωτή εκπροσώπου του Δήμου Μύκης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Κοινωνική Οικονομία Εργασιακή Σταθερότητα» (Κ.ΟΙΚΟ Ν.Ε.Σ.). Η 66/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης για εγγραφή του κόστους στον προϋπολογισμό του Δήμου Μύκης. Στις αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνεται η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. (παρ. Ιδ στοιχ.1 άρθρο 75 Ν.3463/2006). Με την απόφαση 97/2012 (ΑΔΑ: Β49ΞΩΚΛ-ΟΗ1) του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης εγκρίθηκε η συμμετοχή και εκπροσώπηση του Δήμου Μύκης στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.». Στην ενότητα 3.5 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Σ. από 09/04/2014,περιγράφονται οι εισροές για την εκτέλεση του έργου και για τις οποίες θα συναφθούν επί μέρους συμβάσεις. Προκειμένου για την εκτέλεση της Πράξης, θα ανατεθούν συγκεκριμένες υπηρεσίες σε υπεργολάβους, με τους οποίους θα συναφθούν επί μέρους συμβάσεις. Το ποσοστό των υπεργολαβιών στο σύνολο του προϋπολογισμού ανέρχεται στο 20,29%. Με την 66/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης πραγματοποιήθηκε η εγγραφή του κόστους της δράσης στον προϋπολογισμό του Δήμου Μύκης. Σχετικά με την προκαλούμενη δαπάνη από την υλοποίηση της δράσης προβλέπεται ότι οι πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν:

4 α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του. β) Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα. γ) Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων τα οποία συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και οι συνεπαγόμενες δαπάνες δημοσίων σχέσεων. δ)την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, του Δήμου ή της Κοινότητας. ε) Έκτακτες επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου ή της Κοινότητας (158 παρ.3 Ν.3463/06). Επιπλέον Σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 37 του Ν. 3801/09: Κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού από τα αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεωρείται για πληρωμή χρηματικό ένταλμα, όταν αυτό αφορά σε δαπάνη που δεν προβλέπεται μεν από το νόμο, αλλά είναι λειτουργική για τον οικείο Ο.Τ.Α., σχετίζεται δε, με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους του Ο.Τ.Α., οι οποίες προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των δημοτών ή συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή τούτων για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α., εφόσον ανταποκρίνεται στο ανάλογο ή προσήκον μέτρο, χωρίς να υπερβαίνει τα εύλογα όρια που διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, εν όψει των συνθηκών πραγματοποίησης της. Προδιαγραφές παρεχόμενης υπηρεσίας. Ο Δήμος Μύκης, αποτελεί εταίρο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.». Για την εκτέλεση της Πράξης «Προώθηση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας. Κοινωνική ΟΙΚΟΝομία Εργασιακή Σταθερότητα (Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.)» και με κωδικό ΟΠΣ , στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» , θα ανατεθούν συγκεκριμένες υπηρεσίες σε υπεργολάβους, με τους οποίους θα συναφθούν επί μέρους συμβάσεις. Για τη βέλτιστη υλοποίηση της δράσης και καθώς το γραφείο απασχόλησης & τουρισμού του τμήματος τοπικής οικονομικής ανάπτυξης στερείται στελέχωσης, ο Δήμος θα προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας. Σύμφωνα με τον οδηγό δικαιούχου, οι δαπάνες για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που γίνονται αποκλειστικά για την εκτέλεση της Πράξης είναι άμεσες επιλέξιμες δαπάνες. Το ποσοστό των υπεργολαβιών στο σύνολο του προϋπολογισμού της πράξης ανέρχεται στο 20,29% και είναι μικρότερο από το όριο που θέτει η σχετική πρόσκληση. Σε εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου δράσης και στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή του στην σύμπραξη, ο Δήμος Μύκης καλείται να διοργανώσει δύο εργαστήρια επιχειρηματικότητας (workshops). Η λειτουργία των εργαστηρίων επιχειρηματικότητας εντάσσεται στις δράσεις δικτύωσης της πράξης και αποσκοπεί να φέρει τους ήδη καταρτισμένους ωφελούμενους σε επαφή με την πραγματική οικονομία, συμβάλλοντας στον αρχικό στόχο της πράξης να ενταχθούν τελικά οι ωφελούμενοι στην επαγγελματική δραστηριότητα θα δημιουργηθούν και θα λειτουργήσουν συνολικά δύο ανοικτά εργαστήρια επιχειρηματικότητας με σκοπό να δράσουν ως καταλύτης και κόμβος συναναστροφής των δυνητικά ωφελουμένων της Πράξης με επιχειρήσεις, καταξιωμένους επιχειρηματίες, νέους επιστήμονες και ειδικούς με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα επίλυσης ερωτημάτων, ανταλλαγής εμπειριών και επίλυσης πρακτικών ζητημάτων που θα δώσουν ώθηση στην απασχόληση και την οργανική ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργειών για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας στην τοπική κοινωνία.

5 Τα εργαστήρια επιχειρηματικότητας, θα διεξαχθούν την ίδια ημέρα ( πρωί και απόγευμα). Η ακριβής ημέρα και οι λεπτομέρειες του προγράμματος θα υποδειχθούν στον ανάδοχο έγκαιρα, σε συνεννόηση και συνεργασία με το συντονιστή και τους υπόλοιπους εταίρους της αναπτυξιακής σύμπραξης. Στο εργαστήριο επιχειρηματικότητας θα προσκληθούν να συμμετέχουν : i. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος. ii. iii. Οι εταίροι και στελέχη της αναπτυξιακής σύμπραξης ΚΙΚΟΝΕΣ. Εκπρόσωποι των υπολοίπων αναπτυξιακών συμπράξεων που δραστηριοποιούνται /δραστηριοποιήθηκαν στην προώθηση της απασχόλησης σε άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, τουλάχιστο σε επίπεδο του νομού Ξάνθης. iv. Φυσικά πρόσωπα και φορείς με αντικείμενο ενασχόλησης στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας. Ανοικτή πρόσκληση θα απευθύνεται προς κάθε ενδιαφερόμενο, που επιθυμεί να γνωρίσει τις δυνατότητες επιχειρηματικότητας που προσφέρονται μέσω του θεσμού των αναπτυξιακών συμπράξεων Μέσα από τα ανοιχτά εργαστήρια επιχειρηματικότητας γίνεται διασύνδεση των ωφελουμένων με τις επιχειρήσεις ώστε να αναδυθούν οι καλές πρακτικές. Πιο συγκεκριμένα, στα Workshops δίδεται η δυνατότητα στους ωφελούμενους του προγράμματος: Να συνεργαστούν με εκπροσώπους επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό με εξειδικευμένες δεξιότητες, οι οποίες θα παρέχονται από το πρόγραμμα κατάρτισης της Πράξης. Να συναναστραφούν με άλλους συναδέλφους τους που συμμετέχουν ενεργά στην αγορά εργασίας και να οδηγηθούν ευαισθητοποιημένοι πλέον στην αυτοαπασχόληση. Να συνομιλήσουν με ειδικούς της τοπικής αγοράς και να οδηγηθούν στο επιχειρείν. Η υλοποίηση των Εργαστηρίων Επιχειρηματικότητας περιλαμβάνει τα παρακάτω: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δημιουργία και διανομή Δελτίου Τύπου σχετικά με την υλοποίηση των εργαστηρίων επιχειρηματικότητας : Ο ανάδοχος οφείλει να δημιουργήσει και να καταχωρήσει δελτίο τύπου σχετικά με την υλοποίηση των εργαστηρίων επιχειρηματικότητας στο Δήμο Μύκης στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η καταχώρηση αφορά τουλάχιστον ένα έντυπο μέσο μαζικής ενημέρωσης της περιοχής. Ενοικίαση Αίθουσας πραγματοποίησης των εργαστηρίων (εφόσον απαιτηθεί) Φάκελοι συμμετεχόντων Στους συμμετέχοντες παρέχεται φάκελος, χάρτινος με λάστιχο, διαστάσεων Α4. Σε κάθε φάκελο θα περιέχονται : Έντυπο δημοσιοποίησης προβολής,πρόσκληση Πρόγραμμα της εκδήλωσης Έντυπο παρουσίασης της Πράξης. CD µε παρουσιάσεις εισηγητών της εκδήλωσης. Αναλώσιμα Υλικά : μπλόκ σημειώσεων Α4 με ελάχιστο 25 φύλλα και στυλό. Σε κάθε φάκελο επικολλάται αυτοκόλλητο το οποίο θα σχεδιασθεί με ευθύνη του ανάδοχου και θα παρέχει τις εξής πληροφορίες : Ταυτότητα της Πράξης Πληροφορίες για την ημέρα, ώρα και το χώρο διοργάνωσης των εργαστηρίων επιχειρηματικότητας. Πληροφορίες για τον φορέα που διοργανώνει τα εργαστήρια Επιπλέον, στο αυτοκόλλητο θα αναφέρονται απαραίτητα τα στοιχεία της ταυτότητας του έργου και το λογότυπο του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει 80 φακέλους, όπως περιγράφηκαν παραπάνω. Αφίσα Δημοσιοποίησης - Προβολής της Εκδήλωσης Περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός, αναπαραγωγή και διανομή της αφίσας προβολής και δημοσιοποίησης των

6 εργαστηρίων επιχειρηματικότητας. Η αφίσα θα παρέχει γενικές πληροφορίες για την Πράξη " Προώθηση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας». Κοινωνική ΟΙΚΟΝομία Εργασιακή Σταθερότητα (Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.)" καθώς και Πληροφορίες για τις δράσεις του έργου Πληροφορίες για τα εργαστήριω επιχειρηματικότητας (Ημερομηνία, Τόπος και χρόνος διεξαγωγής) Παρουσίαση των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΚΙΚΟΝΕΣ Προδιαγραφές: Μέγεθος Α3, έγχρωμη σε 50 τεμάχια Το παραπάνω έντυπο θα παραδοθεί στο Δήμο Μύκης και ηλεκτρονικά µε μορφή «ανοιχτών» (επεξεργάσιμων) αρχείων υψηλής ανάλυσης και θα χρησιμοποιηθούν απαραίτητα τα στοιχεία της ταυτότητας του έργου, και το λογότυπο του έργου. Διανομή Αφίσας: Ο Ανάδοχος οφείλει να διανέμει την Αφίσα σε κεντρικά σημεία και υπηρεσίες του Δήμου Μύκης. Έντυπο Δημοσιοποίησης Προβολής, Πρόσκληση Πρόγραμμα Σχεδίαση και Παραγωγή Έντυπου δημοσιοποίησης προβολής, Πρόσκλησης Πρόγραμμα εργαστηρίων επιχειρηματικότητας το οποίο θα παρέχει γενικές και ειδικές πληροφορίες για το έργο και πιο συγκεκριμένα: Πρόσκληση συμμετεχόντων Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης Πληροφορίες για τα εργαστήρια επιχειρηματικότητας και τους στόχους τους Πληροφορίες για την ημέρα, ώρα και χώρο διοργάνωσης της εκδήλωσης Παρουσίαση των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΚΙΚΟΝΕΣ. Προδιαγραφές: Έντυπο δίπτυχο, Α4 διπλής όψης,, δίπλωμα, εκτύπωση τετράχρωμη, 150 τεμάχια. Ο ανάδοχος επιπλέον, αναλαμβάνει και : Την ηλεκτρονική αποστολή του εντύπου. Το παραπάνω έντυπο θα παραδοθεί στο Δήμο Μύκης και ηλεκτρονικά µε μορφή «ανοιχτών» (επεξεργάσιμων) αρχείων υψηλής ανάλυσης και θα χρησιμοποιηθούν απαραίτητα τα στοιχεία της ταυτότητας του έργου και το λογότυπο του έργου. Δημιουργία κι αναπαραγωγή αφίσας πόστερ συνεδρίων H αφίσα πόστερ συνεδρίων θα παρέχει γενικές πληροφορίες για την Πράξη "Προώθηση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας». Κοινωνική ΟΙΚΟΝομία Εργασιακή Σταθερότητα (Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.)" καθώς και Πληροφορίες για τις δράσεις του έργου Πληροφορίες για τα εργαστήρια επιχειρηματικότητας (Ημερομηνία, Τόπος και χρόνος διεξαγωγής) H αφίσα πόστερ συνεδρίων θα παραδοθεί στο Δήμο Μύκης και ηλεκτρονικά µε μορφή «ανοιχτών» (επεξεργάσιμων) αρχείων υψηλής ανάλυσης και θα χρησιμοποιηθούν απαραίτητα τα στοιχεία της ταυτότητας του έργου και το λογότυπο του έργου. Προδιαγραφές: Τεμάχια 3. Έγχρωμη Ψηφιακή εκτύπωση χαρτόνι 170gr, glossy. Διάσταση: 120 Χ80cm Παροχή υπηρεσιών εστίασης στους συμμετέχοντες στην εκδήλωση. Η υπηρεσία περιλαμβάνει την παροχή ροφημάτων και κρύων σάντουιτς κατά τα διαλείμματα της εκδήλωσης στους συμμετέχοντες για συνολικά 80 άτομα. Συγκεκριμένα στα πλαίσια της εκδήλωσης θα υπάρχει μπουφές, σε χώρο έξω από την αίθουσα της εκδήλωσης όπου, θα προσφέρονται τα εξής: Καφές φίλτρου

7 Νερό και Αναψυκτικά Χυμός Ποικιλία βουτήματων/σνακ Κρύα σάντουιτς Ο ανάδοχος αναλαβαίνει την εξασφάλιση και τη μεταφορά του απαραίτητου εξοπλισμού εστίασης των συμμετεχόντων από και προς το χώρο της εκδήλωσης (τραπέζια, τραπεζομάντηλα, σερβίτσια, ποτήρια κλπ) καθώς και τη διαμόρφωση του χώρου όπου θα παρέχονται οι υπηρεσίες εστίασης της εκδήλωσης. Προετοιμασία εργαστηρίων επιχειρηματικότητας -Γραμματειακή υποστήριξη. Ο ανάδοχος με το προσωπικό που διαθέτει αναλαμβάνει την προετοιμασία- γραμματειακή υποστήριξη της εκδήλωσης που περιλαμβάνει : Η προετοιμασία αφορά όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διοργάνωση και την διεξαγωγή των εργαστηρίων, όπως : Το σχεδιασμό, αναπαραγωγή και διακίνηση των εντύπων. Προετοιμασία φακέλων. Κάλυψη αναγκών σε σχετικό ηλεκτρονικό και μη εξοπλισμό (laptops, projectors, πίνακες κ.α.) Βιβλιοδέτηση πρακτικών. Θα παραδοθούν τρία βιβλιοδετημένα αντίγραφα των πρακτικών της εκδήλωσης. Τα πρακτικά της εκδήλωσης παραδίδονται στο Δήμο και σε ηλεκτρονική μορφή. Η γραμματειακή υποστήριξη αφορά την παρουσία προσωπικού του ανάδοχου καθόλη τη διάρκεια της ημέρας διεξαγωγής των εργαστηρίων επιχειρηματικότητας, το οποίο θα είναι επιφορτισμένο με : Την υποδοχή και τις εγγραφές των συμμετεχόντων. Την τήρηση παρουσιολόγιου. Την φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης. Οι φωτογραφίες παραδίδονται στο Δήμο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Τήρηση πρακτικών. Εκτιμάται ότι απαιτούνται 200 ανθρωποώρες για την διεκπεραίωση των παραπάνω εργασιών. Το κόστος ανθρωποώρας υπολογίζεται στα 6,84 με βάση το άρθρο 32 της ΥΑ 5058/ΕΥΘΥ/ ΦΕΚ Β 292. Ο ανάδοχος υποβάλλει κατάσταση απασχόλησης του προσωπικού, που θα απασχολήσει για την υλοποίηση της δράσης, υπογεγραμμένη από το εν λόγο προσωπικό. *** Το σύνολο του υλικού που θα παραχθεί και θα διακινηθεί στα πλαίσια της υλοποίησης των εργαστηρίων επιχειρηματικότητας στο Δήμο Μύκης θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους Κανόνες Προβολής και Δημοσιότητας Προωθητικού έντυπου υλικού ως εξής : Σε όλο το προωθητικό υλικό (έντυπα, αφίσες κλπ.) θα πρέπει απαραίτητα να εμφανίζονται τα παρακάτω: _ Το έμβλημα (Σημαία) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. _ Λογότυπο Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ _ Αναφορά στο οικείο Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. _ Λογότυπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΕΠΑΝΑ ) _ Μήνυμα του ΕΠΑΝΑ «ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» _ Λογότυπο της αναπτυξιακής σύμπραξης ΚΙΚΟΝΕΣ. Προγραμματισμός Χρονοδιάγραμμα. Η υπηρεσία θα υλοποιηθεί από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι και τις 31/07/2015. Εφόσον υπάρξει τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της υλοποιούμενης από την σύμπραξη πράξης, μπορεί αιτιολογημένα, να παραταθεί και η υλοποίηση της δράσης από το Δήμο Μύκης. Παραδοτέα Με την ολοκλήρωση της δράσης ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει :

8 Θεματολόγιο εκδήλωσης, Προσκλήσεις και λίστα αποδεκτών τους, Δελτία τύπου η καταχώρηση σε τοπικό έντυπο μέσο μαζικής ενημέρωσης Αποδεικτικό μίσθωσης αίθουσας, εφόσον απαιτηθεί μίσθωση. Φωτογραφικό υλικό Ηλεκτρονικά αρχεία ( αφίσα, πόστερ, πρόσκληση και φωτογραφίες) Παρουσιολόγια συμμετεχόντων Πρακτικά του εργαστηρίου Συμπεράσματα-απολογιστικές εκθέσεις από την διεξαγωγή των workshops. Κατάσταση απασχόλησης του προσωπικού Ανάδοχοι της υπηρεσίας Ανάδοχοι της υπηρεσίας «Διοργάνωση Εργαστηρίων Επιχειρηματικότητας (workshops)» μπορεί να είναι: Α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με αντικείμενο απασχόλησης την παροχή, σχετικών με το αντικείμενο, υπηρεσιών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και διαθέτουν την αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση ανάλογων αντικειμένων. Β) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων και διαθέτουν την αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση ανάλογων αντικειμένων. Χρηματοδότηση της Υπηρεσίας Η Δαπάνη της υπηρεσίας «Διοργάνωση Εργαστηρίων Επιχειρηματικότητας (workshops)» συνολικού κόστους 3712,14 με τον ΦΠΑ θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Μύκης, με εγγεγραμμένη πίστωση 5750,00. Η εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και Ν / Η ανάθεση δύναται να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης κάνοντας χρήση του Ν. 3731/2008, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/06) και επιτρέπει τις αναθέσεις εργασιών από τους ΟΤΑ σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/95 και της Υπουργικής Απόφασης 35130/739/ μέχρι του ποσού των , μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η αμοιβή θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση χρηματικού εντάλματος με την προσκόμιση ισόποσου τιμολογίου και των παραδοτέων της δράσης. Ο Συντάκτης Τοροσίδης Στάθης Γεωπόνος Msc

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Γραφείο Απασχόλησης & Τουρισμού Σμίνθη 27 Μαΐου 2015 Υπηρεσία : «Διοργάνωση Εργαστηρίων Επιχειρηματικότητας (workshops) στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης : «Προώθηση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας». Κοινωνική ΟΙΚΟΝομία Εργασιακή Σταθερότητα (Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.) από το Δικαιούχο/Α.Σ. «Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.» Προϋ/σμός Α/Α 3712,14 (ο ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ( τεμ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ( ) ΚΟΣΤΟΣ ( ) 1 Δημιουργία και διανομή Δελτίου Τύπου σχετικά με την 1 200,00 200,00 υλοποίηση των εργαστηρίων επιχειρηματικότητας 2 Ενοικίαση Αίθουσας πραγματοποίησης των εργαστηρίων 1 100,00 100,00 (εφόσον απαιτηθεί) 3 Φάκελοι συμμετεχόντων 80 4,50 360,00 4 Αφίσα Δημοσιοποίησης - Προβολής της Εκδήλωσης 50 2,00 100,00 5 Έντυπο Δημοσιοποίησης Προβολής, Πρόσκληση 150 0,90 135,00 Πρόγραμμα 6 Δημιουργία κι αναπαραγωγή αφίσας πόστερ συνεδρίων 3 65,00 195,00 7 Παροχή υπηρεσιών εστίασης στους συμμετέχοντες στην Για 80 άτομα 7,00 560,00 εκδήλωση 8 Προετοιμασία εργαστηρίων επιχειρηματικότητας , ,00 Γραμματειακή υποστήριξη 200 ανθρωποώρες Χ 6,84 /ανθρωποώρα ΣΥΝΟΛΟ 3018,00 ΦΠΑ 23% 694,14 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3712,14 Ο Συντάκτης Τοροσίδης Ευστάθιος Γεωπόνος Msc

10 Υπηρεσία : Προϋ/σμός «Διοργάνωση Εργαστηρίων Επιχειρηματικότητας (workshops) στο Δήμο Μύκης στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης : «Προώθηση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας». Κοινωνική ΟΙΚΟΝομία Εργασιακή Σταθερότητα (Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.) από το Δικαιούχο/Α.Σ. «Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.» 3712,14 (ο ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Του...με έδρα... Οδός. αριθμ.... ΤΚ.Τηλ Fax .. Προς τον Δήμο Μύκης Αφού έλαβα γνώση την τεχνική περιγραφή, και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό τιμολόγιο υποβάλλω την παρούσα προσφορά: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Α/Α ( τεμ) ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ( ) ( ) 1 Δημιουργία και διανομή Δελτίου Τύπου σχετικά με την 1 υλοποίηση των εργαστηρίων επιχειρηματικότητας 2 Ενοικίαση Αίθουσας πραγματοποίησης των εργαστηρίων 1 (εφόσον απαιτηθεί) 3 Φάκελοι συμμετεχόντων 80 4 Αφίσα Δημοσιοποίησης - Προβολής της Εκδήλωσης 50 5 Έντυπο Δημοσιοποίησης Προβολής, Πρόσκληση 150 Πρόγραμμα 6 Δημιουργία κι αναπαραγωγή αφίσας πόστερ συνεδρίων 3 7 Παροχή υπηρεσιών εστίασης στους συμμετέχοντες στην Για 80 άτομα εκδήλωση 8 Προετοιμασία εργαστηρίων επιχειρηματικότητας - 1 Γραμματειακή υποστήριξη 200 ανθρωποώρες Χ 6,84 /ανθρωποώρα ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ο Προσφέρων

2. Την με αριθμ. πρωτ. 2.25432/οικ.4.2867/22-10-2012 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης

2. Την με αριθμ. πρωτ. 2.25432/οικ.4.2867/22-10-2012 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Οργάνωση και διεξαγωγή τοπικής ημερίδας ολοκλήρωσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων της δράσης στο Δήμο Καλαμαριάς». στο πλαίσιο της Δράσης Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµος Θερµαϊκού Έχοντας υπόψη:

Ο ήµος Θερµαϊκού Έχοντας υπόψη: 1 Περαία, 20/02/2015 Αρ. Πρωτ.:3634 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση υπηρεσιών: «Πρόγραµµα Ευαισθητοποίησης Τοπικής Κοινωνίας ήµου Θερµαϊκού» στο πλαίσιο της ράσης Ενηµέρωση-Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Θεσσαλονίκη, 26/4/2013 Αρ. πρωτ. : 341 5/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Περαία, 20/02/2015 Αριθµ. Πρωτ.:3633

Περαία, 20/02/2015 Αριθµ. Πρωτ.:3633 Περαία, 20/02/2015 Αριθµ. Πρωτ.:3633 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση της υπηρεσίας: Πρόγραµµα Ενεργειών Ευαισθητοποίησης Τοπικής Κοινωνίας ήµου Θερµαϊκού στο πλαίσιο της ράσης Ενηµέρωση-Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Πόλη: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β2

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 24-2-2012 Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας : 491 00 Α.Π. οικ : 568 Πληροφορίες

Κέρκυρα, 24-2-2012 Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας : 491 00 Α.Π. οικ : 568 Πληροφορίες ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΠΠ7ΛΕ-Υ51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ. Δ/νση : Αλυκές Ποταμού, Κέρκυρα, 24-2-2012 Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ.

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ 40 Ταχ. Κώδικας: 66100 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Β45ΑΛ-Θ2Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΩ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ- ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΚΑ) ΥΠΟΕΡΓΟ 3

ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΩ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ- ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΚΑ) ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΩ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ- ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΚΑ) ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 14PROC002133808 Αθήνα, 242014-06-27-6 - ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ..Kώδικας: 10557 Πληροφορίες: ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Με κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά Για την υλοποίηση της πράξης «Τοπική πλατφόρµα για την απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα νέων επιστηµόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Τηλέφωνο : 26210 37146, 2610 316242 Fax : 2621037169, 2610 317877 e mail : aepde@aepde.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πύργος, 07 06 2013 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» O Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» (Στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει) 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 9. 3.1. Διοικητικές Ενέργειες για την προετοιμασία ένταξης της Πράξης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 9. 3.1. Διοικητικές Ενέργειες για την προετοιμασία ένταξης της Πράξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 9 3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 3.1. Διοικητικές Ενέργειες για την προετοιμασία ένταξης της Πράξης 3.2. Διοικητικές Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΔΑ: 75ΚΛ46ΨΖΣΠ-ΜΩΠ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΝΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 8 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας

Διαβάστε περισσότερα