ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ"

Transcript

1 ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th International Congress, Thessaloniki, April 2004 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ - ΡΕΘΥΜΝΟ) Καµπέρης Ε. 1, Κόκκινου Ε. 2 και Μονόπωλης. 3 1 Ελληνικά Πετρέλαια, Κηφισίας 199, Μαρούσι, Αθήνα, 2 Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Κρήτης (Παρ. Χανίων), Ρωµανού 3, Χαλέπα, 73133, Χανιά, Κρήτη, 3 Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Χανιά, Κρήτη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην µελέτη των υδρολογικών και υδρογεωλογικών συνθηκών στην ορεινή περιοχή του άνω ρου του Γεροποτάµου στο Ρέθυµνο της Κρήτης, όπου το φαινόµενο της λειψυδρίας λαµβάνει τα τελευταία χρόνια ανησυχητικές διαστάσεις. Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης συγκεντρώθηκαν και αξιοποιήθηκαν δεδοµένα και πληροφορίες που αφορούν στη γεωλογία και στην υδρολογία της περιοχής σε συνδυασµό µε δεδοµένα από υδρευτικές και αρδευτικές γεωτρήσεις και µετρήσεις από βροχοµετρικούς σταθµούς. Περιγράφεται επίσης το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής, το οποίο ελέγχεται κατεξοχήν από την τεκτονική και εν µέρει από τη λιθολογία των αλπικών σχηµατισµών και τέλος επιχειρείται ο υπολογισµός του υδρολογικού ισοζυγίου και αξιολόγηση των υδατικών αποθεµάτων των επιµέρους λεκανών. 1 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η περιοχή που µελετήθηκε περιλαµβάνεται στο τοπογραφικό φύλλο Ανώγεια και οριοθετείται από τα χωριά Ανώγεια, Αξός, αφνέδες, οξαρό, αµάστα, Αστυράκι και Γωνιές (Σχ. 1, απόσπασµα γεωλογικού χάρτη Κρήτης, Ι.Γ.Μ.Ε., ενηµερωµένο). Η υπόψιν περιοχή δοµείται από αλπικές και µεταορογενετικές ακολουθίες ιζηµάτων (Νεογενές Τεταρτογενές), οι οποίες έχουν τοποθετηθεί ασύµφωνα πάνω στις αλπικές. Οι αλπικές ακολουθίες ιζηµάτων διακρίνονται (Bonneau 1973, Fassoulas 1999) στα κατώτερα καλύµµατα («φυλλίτες», «πλακώδεις ασβεστόλιθοι») της ζώνης της Ίδης και στα ανώτερα αλλόχθονα καλύµµατα (ζώνες Γαβρόβου - Τρίπολης και Εθιάς). Στα ανώτερα περιλαµβάνονται και οι ακολουθίες ιζηµάτων των εσωτερικών ζωνών (σειρά Άρβης, οφιολιθικό σύµπλεγµα) οι οποίες όµως λόγω της µικρής έκτασής και της λιθολογίας τους δεν επηρεάζουν το υδρολογικό ισοζύγιο της περιοχής. Το γεωλογικό υπόβαθρο των αλλόχθονων αλπικών ακολουθιών αποτελείται από τα µέλη της σειράς της Ίδης (Bonneau 1984, Kilias et al. 1993). Στην βάση της σειράς, που είναι ανεστραµµένη, εµφανίζονται «φυλλίτες» και δολοµίτες του Περµίου (Μέσο Ανώτερο) µε Fusulines και δολοµίτες του Τριαδικού και του Λιάσιου και στην συνέχεια η σειρά των «πλακωδών ασβεστολίθων» ηλικίας νεότερης του Λιάσιου (Fytrolakis 1980). Οι νεότεροι σχετικά ορίζοντες των «πλακωδών ασβεστολίθων» (ερυθρωποί µικροκροκαλοπαγείς ασβεστόλιθοι) και ο µεταφλύσχης εµφανίζονται νότια του χωριού Αξός. Η σειρά των «πλακωδών ασβεστολίθων» εµφανίζεται έντονα καρστικοποιηµένη. Η ζώνη της Τρίπολης εµφανίζεται επωθηµένη στην παρααυτόχθoνη σειρά της Ίδης. Μεταξύ των ανωτέρων καλυµµάτων η ζώνη Γαβρόβου - Τρίπολης αποτελεί συγκριτικά - την πιο σηµαντική παράµετρο στο υπολογισµό του υδρολογικού ισοζυγίου της περιοχής. Η ζώνη Τρίπολης περιλαµβάνει µαργαϊκούς ασβεστόλιθους (σχηµατισµός «Ραβδούχων») ηλικίας Ανωτ. Καρνίου - Κατ. Νορίου και νηριτικής φάσης ανθρακικά ιζήµατα (Τριαδικό - Λουτήσιο) καθώς και φλύσχη σε στρωµατογραφική ασυνέχεια επί των «Ραβδούχων» (Καρακίτσιος 1986). Ο σχηµατισµός των «Ραβδούχων» µεταβαίνει προς τα κάτω σε κλαστικές φάσεις («φυλλίτες») οι οποίες αποτελούν το µεταµορφωµένο 1992

2 υπόβαθρο της ζώνης Τρίπολης. Τα ιζήµατα της ζώνης της Εθιάς (ζ. Πίνδου) αποτελούνται από µέλη της ραδιολαριτικής σειράς και του «πρώτου φλύσχη» (Κατ. Κρητιδικό). Σχήµα 1 Γεωλογικός χάρτης της περιοχής µελέτης. Τα καλύµµατα των εσωτερικών ζωνών απαντώνται στην περιοχή µεταξύ των χωριών Ανώγεια και Γωνιές (Σχ. 1). Το οφιολιθικό σύµπλεγµα αποτελείται από αδιαπέρατους ορίζοντες περιδοτιτών, χαλαζιτών και αποκολληµένους σχιστόλιθους της «φυλλιτικής σειράς» της ζώνης Γαβρόβου - Τρίπολης. Η σειρά της Άρβης αποτελεί σύµπλεγµα τεµαχών µε χαοτική ανάµιξη ερυθρών ασβεστόλιθων µε Globotruncanae και βασικών πετρωµάτων (βασάλτες «Pillow λάβες») µέσα σε φλυσχοειδή σχη- µατισµό (Bonneau 1973). Το πάχος τους στην εξεταζόµενη περιοχή είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Σύµφωνα όµως µε τα δεδοµένα από µια υδρευτική γεώτρηση, που εκτελέστηκε στην περιοχή των Ανωγείων, ξεπερνά τα 150 m. Η ηλικία των µελών της ενότητας είναι Ανωτ. Κρητιδικό (Φ. Τυ- µπάκι, Ι.ΓΜ.Ε.) Οι εµφανίσεις του Νεογενούς περιλαµβάνουν κλαστικές αποθέσεις, οι οποίες διακρίνονται στους ακόλουθους τρεις σχηµατισµούς από τον παλαιότερο προς το νεότερο: Αστρινού, Καµαριώτη και Γαράζο. Το συνολικό πάχος των µεταλπικών αποθέσεων υπερβαίνει τα 300 m. Ο σχηµατισµός Α- στρινού αποτελείται από άµµους µε ψηφίδες και κροκαλοπαγή µε λιµνοχερσαίο χαρακτήρα (ανώτερα µέλη) καθώς και ιλυούχες αργίλους, µαργαϊκούς ασβεστόλιθους ρηχής θάλασσας (κατώτερα µέλη) ηλικίας Κατ. - Μέσου Μειοκαίνου. Οι υπερκείµενες στρωµατογραφικά αποθέσεις περιλαµβάνουν κροκαλοπαγή, ψηφιδοπαγή και ψαµµίτες (σχηµατισµός Καµαριώτη) µε λιµνοθαλάσσιο χαρακτήρα του Μέσου - Ανωτ.(;) Μειοκαίνου. Τέλος, µεταξύ των νεότερων αποθέσεων του Νεογενούς (σχηµατισµός Γαράζου) επικρατούν ιλυούχες µάργες και άµµοι µε χαρακτήρες ρηχής θάλασσας, ηλικίας Ανωτ. Μειοκαίνου - Κατ. Πλειοκαίνου. Το Τεταρτογενές αντιπροσωπεύεται από ερυθρές άµµους και κροκαλοπαγή (χερσαίας φάσης) µικρού πάχους (έως 20 m) και αλλούβια (Σχ. 1). Ο νεότερος ρηξιγενής ιστός της περιοχής µελέτης χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο ενεργών ρηγµάτων τα οποία έχουν επηρεάσει τόσο τα αλπικά όσο και τα µεταλπικά ιζήµατα. Τα παραπάνω ρήγµατα διακρίνονται µε βάση την διεύθυνση τους σε τέσσερις κύριες οµάδες (Σχ. 2), των οποίων τα ίχνη συµπίπτουν µε γραµµικά στοιχεία που προκύπτουν από την µελέτη αεροφωτογραφιών της Γ.Υ.Σ. (κλίµακας 1:33000). 1993

3 Η πρώτη πολυπληθής οµάδα ρηγµάτων περιλαµβάνει µεγάλου µήκους (έως και 20 Km) κανονικά ρήγµατα της πρώτης γενιάς (Σεραβάλλιο), µε γενική διεύθυνση Α. Με τα ρήγµατα αυτά συνδέεται η δηµιουργία της τάφρου της Αξού, η οποία αναπτύσσεται µεταξύ του ορεινού όγκου του Ψηλορείτη προς το νότο και των Ταλαίων ορέων προς το βορρά. Η δεύτερη οµάδα περιλαµβάνει ρήγµατα γενικής διεύθυνσης Β Ν, τα οποία επηρεάζουν τα µέλη της πρώτης οµάδας (Ανωτ. Μειόκαινο - Κατ. Πλειόκαινο). Η τρίτη, επίσης, πολυπληθής οµάδα αντιπροσωπεύει µεγάλες ρηξιγενείς γραµ- µές, µε διεύθυνση ΒΑ Ν, οι οποίες αναπτύσσονται τόσο στα αλπικά όσο και στα µεταλπικά ιζή- µατα. Τέλος, η τέταρτη οµάδα αντιπροσωπεύει κανονικά, κλιµακωτά ρήγµατα µε διεύθυνση Β ΝΑ, τα οποία επικρατούν κυρίως στο δυτικό και το νοτιοδυτικό τµήµα της λεκάνης. Τα µέλη των δύο τελευταίων οµάδων (Ανωτ. Πλειόκαινο) επηρεάζουν τις παλαιότερες - συγκριτικά - εφελκυστικές δοµές. Σχήµα 2 Χάρτης των κανονικών ρηγµάτων και των κυριότερων ρηξιγενών γραµµώσεων της περιοχής µελέτης. Τ ΑΞ-ΑΝ = Τεκτονικό βυθισµα Αξού Ανωγείων. 2 Υ ΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΚΤΥΟ (Υ. ) Το υδρογραφικό δίκτυο του άνω ρου του Γεροποτάµου αντιπροσωπεύει ένα µεσαίας κλίµακας ποταµοχειµάρριο σύστηµα µε εποχική ροή, το οποίο έχει αναπτυχθεί µέσα στην τεκτονική τάφρο της Αξού. Η τάφρος της Αξού αποτελεί µία µακροδοµή 1ης τάξης, µήκους και πλάτους πολλών χιλιοµέτρων (Σχ. 2), η οποία χαρακτηρίζεται από µεγάλη ποικιλία λιθολογικών τύπων. Επίσης χαρακτηρίζεται από σηµαντικές µεταβολές σε ότι αφορά την ορεογραφία, τη γεωµετρία των νεοτεκτονικών δοµών που περικλείει, καθώς και τη µορφή του υδρογραφικού δικτύου στα επιµέρους τµήµατα της. Με βάση τα παραπάνω γεωλογικά και µορφοτεκτονικά κριτήρια διακρίνονται οι ακόλουθες τρεις επιµέρους λεκάνες απορροής: Αξού Ανωγείων, οξαρού και Λιβαδίων (Σχ. 3). H µορφή του υδρογραφικού δικτύου στον άνω ρου του Γεροποτάµου είναι δύσκολο να ταξινο- µηθεί σε µία από τις γνωστές µορφές υδρογραφικών δικτύων. Γενικά όµως µπορεί να χαρακτηριστεί ως µεικτού τύπου. Επίσης είναι αξιοσηµείωτο ότι το µεγαλύτερο µέρος του Υ.. αντιπροσωπεύεται από ένα κλάδο 4ης τάξης (Αξός), που αναπτύσσεται πάνω σε αλπικά ιζήµατα (φυλλίτες και φλύσχη) στο τεκτονικό βύθισµα της Αξού Ανωγείων (Τ ΑΞ-ΑΝ, 2 ης τάξης). Οι ποταµοχείµαρροι οξαρού (3ης τάξης) και Καλύβου (4ης τάξης) αναπτύσσονται κατεξοχήν πάνω σε ανθρακικά ιζήµατα 1994

4 της ενότητας της Ίδης και µόνο ένα µικρό τµήµα τους διαβρώνει τα νεογενή ιζήµατα (χωριά Μουρτζανά και αφνέδες) και τους «φυλλίτες». Σχήµα 3 Υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής µελέτης (αρίθµηση κατά Strahler). Η υπολεκάνη Αξού Ανωγείων έχει προσανατολισµό Β ΝΑ και φορά αποστράγγισης του κύριου συλλέκτη της Αξού βορειοδυτική. Το αραιό ποταµοχειµάρριο σύστηµα στην υπόψη λεκάνη πηγάζει από τα κράσπεδα του Β Ψηλορείτη (περιοχή Ανωγείων), όπου εµφανίζονται ανθρακικά ιζήµατα («πλακώδεις ασβεστόλιθοι») της ζώνης της Ίδης. Στην υπολεκάνη Αξού - Ανωγείων οι µικρότεροι κλάδοι 1ης και 2ης τάξης έχουν προσανατολοσµό Β-Ν, ενώ οι αµέσως µεγαλύτεροι ακολουθούν τις νεότερες τεκτονικές δοµές Β - ΝΑ διεύθυνσης. Οι συνεχείς µεταβολές δηµιουργούν τελικά µια κλιµακωτή διάταξη σε ότι αφορά τη ροή του. Το στοιχείο αυτό δείχνει τον άµεσο έλεγχο της ροής του νερού από τις εφελκυστικές δοµές. Στο νότιο τµήµα οι κλάδοι 1ης και 2ης τάξης που συναντώνται στην περιοχή (Σχ. 3) παρουσιάζουν µικρή ανάπτυξη ( 2 Km) στους «πλακώδεις α- σβεστόλιθους» και πολύ πιο µικρή στους κλαστικούς σχηµατισµούς του φλύσχη (ζ. Ίδης) και των «φυλλιτών» ( 1 Km). Η µορφή του δικτύου σε αυτό το τµήµα είναι δενδριτική ή υποπαράλληλη (κεντρικό - νότιο τµήµα) ενώ παρατηρείται και έλλειψη πηγών. Επιπλέον πολλές πηγές επαφής χαρακτηρίζουν το επιµήκες κεντρικό τµήµα της υπολεκάνης από την Αξό µέχρι το Βενύ (Σχ. 3), οι οποίες συνδέονται άµεσα µε τα τεκτονικά λέπια των ανθρακικών ιζηµάτων της ζώνης Γαβρόβου (τοπ. «Χαλέπα» και «Φλαµούρα», Αξός) και των υποκείµενων τεκτονικά «φυλλιτών» ή του φλύσχη (ζ. Πίνδου). Ο κεντρικός συλλέκτης στο βύθισµα της Αξού εµφανίζει γενικά συµµετρία ως προς τον υδροκρίτη της υπολεκάνης µέσα στην οποία ρέει, η οποία όµως µειώνεται αισθητά µετά το Βενύ, όπου σταδιακά η διεύθυνση του αλλάζει από Β σε ΒΒ. Κοντά στα Απλαδιανά ρέει κατά µικρά διαστή- µατα µήκους 1 Km µε διεύθυνση Α ακολουθώντας τα ίχνη των παλαιότερων νεοτεκτονικών δοµών µε την ίδια διεύθυνση. Μετά τα Απλαδιανά ο κύριος συλλέκτης της Αξού συνενώνεται µε τον αντίστοιχο της υπολεκάνης οξαρού. Από τα Απλαδιανά και µέχρι τα Μουρτζανά ακολουθεί πορεία Β, συναντά τον Ξεροπόταµο της Καλύβου και τελικά κατευθύνεται προς τα Ν ( αφνέδες), ό- που ακολουθεί το ίχνος κανονικού ρήγµατος µε την ίδια διεύθυνση (Σχ. 2). 1995

5 Ένα άλλο χαρακτηριστικό του κύριου συλλέκτη της Αξού είναι η µεγάλη παροχή σε στερεά υλικά (διαµέτρου µέχρι και µερικών µέτρων) στο τµήµα µεταξύ των χωριών Αξού και Βενύ, την οποία εµφανίζει κατά την περίοδο των έντονων κατακρηµνισµάτων. Η υπολεκάνη οξαρού παρουσιάζει προσανατολισµό Α- γενικής διεύθυνσης µε φορά αποστράγγισης των υδάτων προς τα δυτικά. Το αραιό υδρογραφικό δίκτυο στην υπόψη υπολεκάνη παρουσιάζει την πιο απλή συγκριτικά γεωµετρία (γωνιώδες). Ο κύριος συλλέκτης - 3ης τάξης - α- ναπτύσσεται τόσο στο ανατολικό ( αµάστα) όσο και στο δυτικό τµήµα ( οξαρό), πάνω στα ίχνη των νεοτεκτονικών δοµών Α- γενικής διεύθυνσης (Σχ. 2). Στο κεντρικό τµήµα του (µεταξύ των χωριών Αλόϊδες και Θεοδώρα η κοίτη καθώς και η ροή του µετατοπίζεται βαθµιαία προς τα Ν, παρουσιάζοντας προσανατολισµό εναλλάξ Β-Ν και ΒΑ - Ν. Στα επιµέρους τµήµατα του, ο συλλέκτης του οξαρού, ακολουθεί τα ίχνη των ενδιάµεσων και των νεότερων συγκριτικά - ρηξιγενών δο- µών µε τις ίδιες διευθύνσεις. Το δίκτυο των µικρότερων κλάδων (1ης και 2ης τάξης) στην υπολεκάνη του οξαρού είναι αραιό, ελάχιστα ανεπτυγµένο και αποτελείται από µικρούς χειµάρρους περιστασιακής ροής, µε προσανατολισµό Β-Ν, δηλαδή εγκάρσια προς την διεύθυνση του κύριου συλλέκτη. Οι µικρότεροι κλάδοι ταυτίζονται µε τα ίχνη των ενδιάµεσων, χρονικά, νεοτεκτονικών δοµών γενικής διεύθυνσης Β-Ν (Ανωτ. Μειόκαινο). Τέλος σηµειώνεται η παντελής έλλειψη Υ.. στο ανατολικό τµήµα (χωριά Χώνος και Καµαριώτης) της λεκάνης οξαρού, το οποίο καλύπτεται από τους έντονα καρστικοποιηµένους ασβεστόλιθους της ζώνης του Γαβρόβου. Σε ότι αφορά τον βαθµό ασυµµετρίας της λεκάνης, η υπολεκάνη οξαρού είναι συµµετρική στο µεγαλύτερο τµήµα της (κεντρικό - δυτικό). Αντίθετα, εµφανίζει ασυµµετρία στο ανατολικό τµήµα, όπου η κοίτη του κύριου συλλέκτη έχει µετατοπιστεί βόρεια της διαµέσου της λεκάνης και τελικά συναντά τη γραµµή του υδροκρίτη ( αµάστα). Η υπολεκάνη Λιβαδίων έχει προσανατολισµό Β - ΝΑ και φορά αποστράγγισης των υδάτων της αρχικά Β έως ΒΒΑ και προς το ανάντι τµήµα της Β. Η µορφή του υδρογραφικού δικτύου είναι υποπαράλληλη και στο νότιο τµήµα της γωνιώδης µε έλλειψη πηγών (Σχ. 3). Οι µικρότεροι κλάδοι παρουσιάζουν µικρή ανάπτυξη (από ένα έως µερικά χιλιόµετρα) και ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ότι α- φορά την διεύθυνση της ροής τους, στο τµήµα που εµφανίζονται οι «πλακώδεις ασβεστόλιθοι» (κράσπεδα του Ψηλορείτη). Στο τµήµα αυτό οι κλάδοι 1ης τάξης παρουσιάζουν ενίοτε προσανατολισµό Α-, ταυτιζόµενοι µε µικρά τµήµατα των νεοτεκτονικών δοµών της πρώτης γενιάς. Οι παραπάνω κλάδοι συµβάλλουν µε κλάδους της αµέσως µεγαλύτερης τάξης Β - Ν διεύθυνσης (τοπ. Κεφάλα και Κόχρη), δηµιουργώντας ένα δίκτυο µε υποπαράλληλους κλάδους (2ης και 3ης τάξης), που ρέουν εποχικά προς το βορρά. Οι τελευταίοι συµβάλουν µε την σειρά τους βόρεια της τοπ. Χαλέπα (Σχ. 3) µε τον κεντρικό συλλέκτη, ο οποίος παρουσιάζει προσανατολισµό Β -ΝΑ. Οι µεταβολές που παρατηρούνται στη διεύθυνση της κοίτης του - τοπικά - συνδέονται µε την παρουσία των νεότερων συγκριτικά ρηγµάτων ΒΑ-Ν διεύθυνσης. Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνουν την χρονική σειρά µε την οποία έδρασαν τα κανονικά ρήγµτα στην περιοχή µελέτης και ταυτίζονται µε τα βιβλιογραφικά δεδοµένα (Ten Veen & Postma 1999, Fassoulas 2000). Η υπολεκάνη των Λιβαδίων εµφανίζει τις µεγαλύτερες τιµές (< ή = 1) σε ότι αφορά τον παράγοντα τοπογραφικής ασυµµετρίας Τ ν (Φουντούλης & Φουµέλης 2001), µε τον κύριο κλάδο της να α- ναπτύσσεται παράλληλα, πολύ κοντά ή και να ταυτίζεται τοπικά µε τον υδροκρίτη (τοπ. Χαλέπα, χωριό Γαράζο). Η ασυµµετρία της λεκάνης µειώνεται αισθητά στο βορειότερο τµήµα της το οποίο χαρακτηρίζεται από πολύ µικρό εύρος. Στο υπόψη τµήµα η κοίτη του κύριου συλλέκτη συµπίπτει µε την διάµεσο της λεκάνης απορροής. 3 Υ ΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Τα υδρολογικά στοιχεία για τον προσδιορισµό του υδρολογικού ισοζυγίου διατέθηκαν από την ιεύθυνση ηµοσίων έργων - Τµήµα Εγγείων Βελτιώσεων της Περιφέρειας Κρήτης και τον Οργανισµό Ανάπτυξης υτικής Κρήτης (κ.σιµιτζή Χρ.). Από αυτά χρησιµοποιήθηκαν τα υδρολογικά δεδο- µένα της περιόδου Για τον υπολογισµό του υδρολογικού ισοζυγίου της καθεµιάς υπολεκάνης της περιοχής µελέτης χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα από σταθµούς που βρίσκονται εντός της κάθε υπολεκάνης ή σε γειτονικές περιοχές. 1996

6 3.1 Υπολεκάνη Αξού Ανωγείων Η υπολεκάνη Αξού - Ανωγείων έχει έκταση 58 Km 2, και παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές µεταξύ του νοτίου τµήµατος της (περιοχή Ανωγείων), όπου επικρατούν τα µεγαλύτερα υψόµετρα (έως 1100 m) και του βορείου (περιοχή Γαράζου) µε τα µικρότερα (200 m). Για τον υπολογισµό του υ- δρολογικού ισοζυγίου της χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω σταθµοί (Πιν. 1): Πίνακας 1. Βροχοµετρικοί σταθµοί της υπολεκάνης Αξού - Ανωγείων ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Μ.Ο ΕΤΗΣΙΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΤΑ/ΤΩΝ (MM) ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΜΟΥ (M) ΑΞΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΓΑΡΑΖΟΥ Μ.Ο ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΩΝ = mm ΟΓΚΟΣ ΒΡΟΧ. ΑΝΑ ΕΤΟΣ = 61.32*10 6 m 3 Ο υπολογισµός της κατείσδυσης είναι πολύπλοκος, δεδοµένου ότι στην υπόψη υπολεκάνη εµφανίζονται διαφορετικοί τύποι πετρωµάτων. Στην περιοχή που µελετήθηκε, υπάρχει καταρχήν ση- µαντική διαφοροποίηση, όσον αφορά στον µηχανισµό κατείσδυσης µεταξύ των αδιαπέρατων σχη- µατισµών (φλύσχης, εκρηξιγενή πετρώµατα), των «φυλλιτών», που αποτελούν το κατεξοχήν γεωλογικό υπόβαθρο των παραπάνω πετρωµάτων και των ασβεστολιθικών καλυµµάτων, στα ο- ποία κατεισδύει µέσω διαρρήξεων και υπόγειων αγωγών. Το έντονα τεκτονισµένο ασβεστολιθικό κάλυµµα της ζώνης Τριπόλεως (τοπ. Φλαµούρα, Αξός, Σχ. 1), έκτασης 1.42 Km 2 δέχεται ετησίως βροχοπτώσεις της τάξης των 1.5*10 6 m 3. Η κατείσδυση στο παραπάνω κάλυµµα υπολογίστηκε ότι είναι της τάξης των 1.164*10 6 m 3, δηλαδή ίση περίπου µε την παροχή της πηγής των «Κουκουδών», η οποία έχει υψοµετρική στάθµη περίπου m. Η σχετικά µεγάλη κατείσδυση οφείλεται και στο ότι οι χείµαρροι, που περνούν στις παρυφές του, διοχετεύουν ικανή ποσότητα ύδατος µέσα από το ανεπτυγµένο - ως την επιφάνεια - καρστικό δίκτυο των ασβεστολίθων. Υπέρ της άποψης αυτής συνηγορούν και τα δεδοµένα από την υδρευτική γεώτρηση της Αξού (17 m 3 /h). Για τα υπόλοιπα ασβεστολιθικά καλύµµατα της Τριπόλεως καθώς και τους «φυλλίτες», ο υπολογισµός της κατείσδυσης είναι ακόµη πιο δύσκολος, δεδοµένου ότι αυτά δεν αποτελούν αυτόνοµες περιοχές, αλλά τροφοδοτούνται εν µέρει και από το ανάντι τµήµα της υδρογραφικής λεκάνης. εχό- µαστε όµως ότι η παροχή των πηγών της «Φλαµούρας» και της «Χαλέπας» (1.978*10 6 m 3 ) στην επαφή των ασβεστόλιθων της Τρίπολης µε τους υποκείµενους σχηµατισµούς (φλύσχη, «φυλλίτες») είναι ελάχιστα µικρότερη από την συνολική κατείσδυση στα καλύµµατα αυτά. Το κάλυµµα της Χαλέπας, έκτασης 2 Km 2 περίπου, παρουσιάζει αξιόλογη υδροφορία στην επαφή µε τους υποκείµενους «φυλλίτες». Οι βόρειες κλίσεις όµως των υποκείµενων «φυλλιτών» επιτρέπουν την έξοδο υδάτων από την βόρεια πλευρά του, όπου απαντώνται οι πηγές «Χοχλίδι» και «Χαρκιαδόβρυση» µε παροχές m 3 /h και 29.7 m 3 /h αντιστοίχως. Η κατείσδυση στις υπόλοιπες εµφανίσεις των ασβεστολίθων Τριπόλεως (περιοχή Ανωγείων) είναι της τάξης του 2.098*10 6 m 3 ετησίως. Η κατείσδυση στους «πλακώδεις ασβεστόλιθους» είναι δύσκολο να υπολογιστεί. Με την παραδοχή όµως ότι η µέγιστη τιµή κατείσδυσης είναι της τάξης του 55% τότε ο µέγιστος όγκος νερού που κατεισδύει είναι ίσος ή µικρότερος του *10 6 m 3 ετησίως. Η κατείσδυση στους αδιαπέρατους σχηµατισµούς (φλύσχη και «φυλλίτες») µε συντελεστή 5% είναι της τάξεως του 1.042*10 6 m 3. Συνοψίζοντας τα παραπάνω καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η κατείσδυση στην υπολεκάνη Α- νωγείων Αξού είναι της τάξης των 21.6*10 6 m 3 ετησίως το οποίο αντιστοιχεί στο 35.22% των βροχοπτώσεων. Για την εκτίµηση της απορροής στην υπολεκάνη Αξού - Ανωγείων χρησιµοποιήθηκαν οι µετρήσεις παροχής που έγιναν κατά την περίοδο στον ποταµοχείµαρρο του Γεροποτάµου, ο οποίος αποστραγγίζει την περιοχή µελέτης. Χωρίς µεγάλο σφάλµα µπορεί να γίνει δεκτό ότι η α- πορροή των υδάτων προέρχεται από το τεκτονικό βύθισµα της Αξού. Αυτό συµβαίνει διότι αφενός βρίσκεται στο µεγαλύτερο τοπογραφικά υψόµετρο και αφετέρου, όπως θα αποδειχθεί στην συνέχεια οι υπόλοιπες υπολεκάνες παρουσιάζουν αµελητέα απορροή. Η ετήσια παροχή του κεντρικού συλλέκτη του Γεροποτάµου είναι 7.65*10 6 m 3 νερού, που αντιστοιχούν στο 12.47% των βροχοπτώσεων. 1997

7 Σύµφωνα µε τα παραπάνω το ποσοστό της εξατµισοδιαπνοής στην υπολεκάνη Αξού - Ανωγείων είναι 52.31%, δηλαδή 32*10 6 m 3 νερού διαφεύγουν στην ατµόσφαιρα ετησίως κυρίως λόγω της εξάτµισης και της διαπνοής των φυτών. Ο υπολογισµός της πραγµατικής εξατµισoδιαπνοής (Ε) µε βάση τον τύπο του Turc L. (Σούλιος 1979) δίνει ως αποτελέσµα mm ή 71.8 % των βροχοπτώσεων να αντιστοιχούν στην εξατµισοδιαπνοή µε µέση ετήσια θερµοκρασία Τ = ο από τα θερµοµετρικά δεδοµένα του σταθµού του Γαράζο. Η απόκλιση του συντελεστή εξατµισοδιαπνοής µε βάση τον τύπο του Turc από αυτόν που υπολογίστηκε από τα δεδοµένα των σχετικών σταθµών οφείλεται πιθανόν στο γεγονός ότι δεν λαµβάνει υπόψιν την µορφολογική, γεωλογική και τεκτονική δοµή της υπολεκάνης. Με βάση τα παραπάνω και λαµβάνοντας υπόψιν το εκτεταµένο καρστ τα συνολικά αποθέµατα στην υπολεκάνη Αξού - Ανωγείων εκτιµάται ότι είναι της τάξης των 20*10 6 m 3 νερού. 3.2 Υπολεκάνη οξαρού Η υπολεκάνη του οξαρού έχει έκταση 76 Km 2, και χαρακτηρίζεται από µεγάλες υψοµετρικές διαφορές που κυµαίνονται από τα 200 m (νότιο τµήµα) έως τα 1200 m και πλέον (βόρειο τµήµα). Για τον υπολογισµό του υδρολογικού ισοζυγίου της χρησιµοποιήθηκαν τα δεδοµένα του σταθµού του Γαράζου, ο οποίος θεωρείται ο πιο αντιπροσωπευτικός για την συγκεκριµένη υπολεκάνη. Το ετήσιο ύψος κατακρηµνισµάτων ανέρχεται στα 1317 mm, το οποίο αντιστοιχεί σε 100*10 6 m 3 όγκο κατακρηµνισµάτων. Το βόρειο τµήµα της υπολεκάνης του οξαρού, έκτασης περίπου 40 Km 2 καλύπτεται από «πλακώδεις ασβεστόλιθους», ενώ στο νότιο τµήµα τα µέλη της «φυλλιτικής» σειράς είναι τεκτονικά τοποθετηµένα στα παραπάνω ανθρακικά πετρώµατα. Υπέρ της παραπάνω άποψης συνηγορούν και τα δεδοµένα από υδρευτικές γεωτρήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί στην περιοχή. Για τον προσδιορισµό της κίνησης των υπόγειων υδάτων στον καρστικό υδροφορέα της υπολεκάνης οξαρού χρησιµοποιήθηκαν οι στάθµες ηρεµίας γεωτρήσεων (Σχ. 4). Με βάση τις απόλυτες στάθµες ηρεµίας προκύπτει ότι η κίνηση των υδάτων στους ασβεστόλιθους ακολουθεί µια διεύθυνση ΒΒ έως Β Ν. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από την πηγή, που εµφανίζεται βόρεια του Μπαλί (εκτός περιοχής µελέτης). Το πάχος της «φυλλιτικής» σειράς ελαττώνεται προς το ανατολικό τµήµα της λεκάνης, όπου δεν ξεπερνά τα 20 m, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της νέας γεώτρησης του Χώνου (Σχ. 2). Αντίθετα αυξάνεται σηµαντικά προς τα δυτικά, στο άκρο σχεδόν της υπολεκάνης, όπου ξεπερνά τα 70 m (περιοχή χωριού Γαράζου). Τα µέλη της σειράς αυτής, λόγω του µικρού πάχους τους, δεν επηρεάζουν σηµαντικά το ισοζύγιο της υπολεκάνης οξαρού. Στο νότιο τµήµα της υπολεκάνης οξαρού τα ανθρακικά ιζήµατα καλύπτουν έκταση 30 Km 2 ενώ οι «φυλλίτες» 6 Km 2. Ο συντελεστής κατείσδυσης για την ασβεστολιθική περιοχή κυµαίνεται στο 55%, και ο όγκος των κατακρηµνισµάτων που κατεισδύουν είναι της τάξης των 50.7*10 6 m 3. Για τους «φυλλίτες» ο συντελεστής κατείσδυσης κυµαίνεται στο 5% και ο όγκος των κατακρηµνισµάτων που κατεισδύουν είναι της τάξης των 0.4*10 6 m 3. Εποµένως το σύνολο των υδάτων που κατεισδύουν είναι περίπου 51.1*10 6 m 3. Στην υπολεκάνη οξαρού η απορροή είναι σχετικά µικρή (<5% των βροχοπτώσεων), ενώ µαζί µε την εξατµισοδιαπνοή είναι της τάξης του 49% του όγκου των βροχοπτώσεων. Σηµειώνεται στο σηµείο αυτό ότι η συνολική ετήσια παροχή των γεωτρήσεων - στην υπολεκάνη οξαρού είναι 3.118*10 6 m 3. Κατά συνέπεια µπορούµε να συµπεράνουµε ότι τα ασβεστολιθικά πετρώµατα στην υπόψιν υπολεκάνη αποτελούν έναν καλό ταµιευτήρα υδάτων µε πολύ µεγάλα αποθέµατα (της τάξης των 48*10 6 m 3 ). Επίσης θεωρείται χρήσιµο να εξεταστεί χωριστά το ηµιαυτόνοµο υδρολογικό ισοζύγιο της µικρής υπολεκάνης του Αίµονα, έκτασης 1.87 Km 2, η οποία αναπτύσσεται στο εσωτερικό της λεκάνης οξαρού. Αυτό γίνεται λόγω της διαφορετικής γεωλογικής δοµής (φυλλίτες και ασβεστόλιθοι της ζώνης Γαβρόβου) και ορεογραφίας, που παρουσιάζει σε σχέση µε την υπόλοιπη περιοχή του οξαρού (Σχ. 1). Για τον υπολογισµό του υδρολογικού ισοζυγίου της χρησιµοποιήθηκαν οι βροχοµετρικοί σταθµοί της υπολεκάνης Αξού - Ανωγείων. Η συγκεκριµένη περιοχή δέχεται ετησίως 1.98*10 6 m 3 όγκο κατακρηµνισµάτων. Το 50% της επιφάνειας (0.935 Km 2 ) καλύπτεται από ασβεστόλιθους της Τρίπολης και δέχεται m 3 όγκο κατακρηµνισµάτων. Αν θεωρήσουµε τον συντελεστή κατείσδυσης για τους ασβεστόλιθους Τρίπολης 55%, συµπεραίνεται ότι 0.545*10 6 m 3 νερού κατεισδύουν. Το υπόλοιπο 50% της επιφάνειας της περιοχής του Αίµονα καλύπτεται από αδιαπέρατους σχηµατισµούς µε ένα µέσο συντελεστή κατείσδυσης της τάξης του 6%, δηλαδή κατεισδύουν

8 m 3 νερού ετησίως. Εποµένως η συνολική κατείσδυση στην περιοχή είναι 0.604*10 6 m 3 νερού, δηλαδή το 30% του συνόλου των κατακρηµνισµάτων. Σχήµα 4 Γεωτρήσεις που έχουν εκτελεστεί στην περιοχή της υπολεκάνης οξαρού. Η εξατµισοδιαπνοή και η απορροή αποτελούν το υπόλοιπο 70% των βροχοπτώσεων (1.386*10 6 m 3 ). Λαµβάνοντας υπόψιν τον συντελεστή εξατµισοδιαπνοής (περίπου 55%) της υπολεκάνης Ανωγείων Αξού προκύπτει ότι η απορροή στη συγκεκριµένη περιοχή είναι της τάξης του 15%. Με βάση επίσης τα παραπάνω και τη δεδοµένη ετήσια παροχή της γεώτρησης του Αίµονα (0.192*10 6 m 3 ) συµπεραίνεται ότι το πιθανό υδατικό απόθεµα στους παραπάνω ασβεστόλιθους είναι της τάξης των 0.4*10 6 m 3. Τα παραπάνω προστίθενται στα συνολικά αποθέµατα της υπολεκάνης οξαρού. 3.3 Υπολεκάνη Λιβαδίων Η υπολεκάνη των Λιβαδίων έχει έκταση 84 Κm 2, και παρουσιάζει επίσης σηµαντικές υψοµετρικές διαφορές ( m). Για την εκτίµηση του υδρολογικού ισοζυγίου χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω βροχοµετρικοί σταθµοί (Πιν. 2): Πίνακας 2. Βροχοµετρικοί σταθµοί της υπολεκάνης Λιβαδίων ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Μ.Ο ΕΤΗΣΙΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΤΑ/ΤΩΝ (MM) ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΜΟΥ (M) ΚΡΟΥΣΣΩΝΑΣ * ΒΟΡΙΖΙΑ * ΓΑΡΑΖΟ Μ.Ο ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΩΝ = 1141 mm, * εκτός περιοχής µελέτης. ΟΓΚΟΣ ΒΡΟΧ. ΑΝΑ ΕΤΟΣ = 95.84*10 6 m

9 Το µεγαλύτερο τµήµα (>70%) της υπολεκάνης Λιβαδίων καλύπτεται από ανθρακικά ιζήµατα της ζώνης της Ίδης, ενώ το υπόλοιπο από αδιαπέρατους σχηµατισµούς (φλύσχη, «φυλλίτες»). Πιο α- ναλυτικά, το 78.3% (έκτασης Κm 2 ) της υπολεκάνης Λιβαδίων καλύπτεται από ανθρακικά ι- ζήµατα και το 21.7% (έκτασης Κm 2 ) από αδιαπέρατους σχηµατισµούς. Συγκεντρώσεις ύδατος µε µικρές παροχές διαπιστώθηκαν και στον υπερκείµενο στρωµατογραφικά φλύσχη της ίδιας ζώνης (γεώτρηση Κράνας), στο µικρό τεκτονικό βύθισµα µε άξονα Α διεύθυνσης, που εντοπίστηκε Ν των Λιβαδίων. Η γεώτρηση της Κράνας (194 m) παρουσίασε υ- δροφορία από τα 160 m και παροχή της τάξης των 18 m³/h (Σχ. 3). Η εξαίρεση αυτή στο γενικό κανόνα συνδέεται µε την παρουσία πολλών ψαµµιτικών οριζόντων στο φλύσχη, που εµφανίζεται στην περιοχή των χωριών Ζωνιανά και Λιβάδια και στη δράση κανονικών ρηγµάτων, τα οποία έφεραν σε επαφή ορίζοντες µε διαφορετικούς λιθολογικούς χαρακτήρες (π.χ. άµµους και κροκαλοπαγή µε αργίλους). Εν τούτοις σηµειώνεται ότι η έκταση των ταµιευτήρων νερού (ψαµµιτών κροκαλοπαγών), που επηρεάζονται από τις εφελκυστικές δοµές, είναι περιορισµένη όπως και το πάχος τους (µερικά m). Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι στους παραπάνω ταµιευτήρες και γενικότερα στο φλύσχη της περιοχής Ζωνιανών Λιβαδίων δεν αναµένονται σηµαντικά αποθέµατα νερού. Τα υπολείµµατα του καλύµµατος των ασβεστολίθων της Τρίπολης στην παραπάνω περιοχή και ιδιαίτερα στην τοποθεσία «Χαλέπα», όπου παρατηρούνται καρστικές δοµές, εµφανίζουν αξιόλογη υδροφορία, µολονότι οι κλίσεις των στρωµάτων προς τα βόρεια οδηγούν τα νερά στην ίδια πλευρά του καλύµµατος, όπου απαντάται η πηγή της Ι.Μ. ισκουρίου, στην επαφή µε τους υποκείµενους «φυλλίτες». Επίσης δεν εµφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εµφάνιση των «φυλλιτών» βόρεια των Λιβαδίων (µε παροχές γεωτρήσεων < 8 m³/h), παρά το σχετικά µεγάλο βάθος τους (γεώτρηση Καλύβου 500 m). Το τµήµα της υπολεκάνης Λιβαδίων που καλύπτεται από ασβεστολιθικά ιζήµατα δέχεται 75*10 6 m 3 όγκο κατακρηµνισµάτων από τα οποία κατεισδύουν 41.25*10 6 m 3. Το υπόλοιπο τµήµα, που καλύπτεται από αδιαπέρατους σχηµατισµούς, δέχεται 21*10 6 m 3 όγκο κατακρηµνισµάτων και κατεισδύουν 1.05 *10 6 m 3. Εποµένως η συνολική κατείσδυση στην περιοχή ανέρχεται στα 42.3 *10 6 m 3 δηλαδή το 44% των κατακρηµνισµάτων. Το 56% των κατακρηµνισµάτων αντιπροσωπεύει την εξάτµιση και την απορροή της συγκεκρι- µένης υπολεκάνης. Με βάση τον τύπο του Turc L. υπολογίστηκε η πραγµατική εξατµισοδιαπνοή Ε = 787 mm, που αντιστοιχεί σε 66.1*10 6 m 3, τιµή η οποία πρέπει να ελεγχθεί περαιτέρω. Η µικρή εµφάνιση των νεογενών ιζηµάτων (σχηµατισµός Γαράζο) - στο ακραίο Β τµήµα της υπόψη υπολεκάνης - δεν συµβάλλει ουσιαστικά στη διαµόρφωση του υδρολογικού ισοζυγίου της. Εντούτοις, σηµειώνεται ότι τα παραπάνω νεογενή ιζήµατα διαθέτουν καλούς ταµιευτήρες νερού (άµµους) όπως τουλάχιστον φαίνεται από την υδρευτική γεώτρηση που εκτελέστηκε Ν του Γαράζου, µε παροχή µεγαλύτερη από 30 m³/h. Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεδοµένα τα αναµενόµενα αποθέµατα νερού στην υπολεκάνη Λιβαδίων είναι περίπου της τάξης των 40*10 6 m 3. 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στα πλαίσια της παραπάνω µελέτης προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα: 1. Η µορφή του Υ.. καθώς και ο άνω ρους του Γεροποτάµου επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από τις νεοτεκτονικές παραµορφώσεις. Αναλυτικότερα, οι κλαδοι 3ης και 4ης τάξης επηρεάζονται από τα κανονικά ρήγµατα Β - ΝΑ διεύθυνσης, ενώ οι κλάδοι 1ης και 2ης τάξης περισσότερο από την λιθολογία. 2. Η ανθρακική σειρά της Τρίπολης εµφανίζει ικανοποιητική υδροφορία, ιδιαίτερα όπου το πάχος των ασβεστολιθικών καλυµµάτων είναι µεγαλύτερο από 100 m σε συνδυασµό µε την τεκτονική δοµή των υποκείµενων, αδιαπέρατων, σχηµατισµών (φλύσχη ή και «φυλλιτών»). 3. Οι περιοχές µε τοπογραφικό υψόµετρο µικρότερο των 500 m και όπου εµφανίζονται «πλακώδεις ασβεστόλιθοι» και έντονα τεκτονισµένοι «φυλλίτες» παρουσιάζουν αυξηµένο ενδιαφέρον σε ότι αφορά την ανεύρεση ικανής συγκέντρωσης υδάτων στους υπεδαφικούς ορίζοντες τους (υπολεκάνη Αξού Ανωγείων). 4. Ο υδροφόρος ορίζοντας στους καρστικοποιηµένους ασβεστόλιθους και δολοµιτικούς ασβεστόλιθους της ενότητας της Ίδης, στον κάµπο οξαρού, βρίσκεται σε σχετικά µικρό βάθος ( m). Στην υπολεκάνη του οξαρού, η αναζήτηση υδροφόρων οριζόντων θα πρέπει να γίνεται µε βάση αυτό το στοιχείο, δηλαδή µε 2000

10 γεωτρήσεις της τάξεως των 250 m περίπου. Στο βάθος αυτό έχει συνυπολογιστεί και µια στήλη διάτρησης m κάτω από τη στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα. 5. Η αναζήτηση υδροφόρων οριζόντων στους «πλακώδεις ασβεστόλιθους» απαιτεί πολυδάπανες, βαθιές γεωτρήσεις (της τάξης των 600 m και πλέον), ιδιαίτερα στην υπολεκάνη Λιβαδίων (περιοχές Ζωνιανών και Καλύβου). 6. Τα νεογενή ιζήµατα στο Β τµήµα της περιοχής µελέτης περικλείουν καλούς ταµιευτήρες νερού (σχηµατισµός Γαράζο). 7. Τα καλύµµατα των εσωτερικών ζωνών δεν παρουσιάζουν υδροφορία (γεώτρηση Ανωγείων). ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ι.Γ.Μ.Ε., Γεωλογικός χάρτης Κρήτης, Γεωλογικός χάρτης Τυµπάκι. Καρακίτσιος Β Οι λιθοστρωµατογραφικές, µεταµορφικές και τεκτονικές σχέσεις µεταξύ των Φυλλιτών και της ανθρακικής σειράς της Τρίπολης στην Κεντροδυτική Κρήτη. ελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., XVII, Σούλιος Γ Γενική Υδρογεωλογία. University Studio, Θεσσαλονίκη. Φουντούλης Ι. & Φουµέλης Μ Ασύµµετρη ανάπτυξη υδρογραφικών δικτύων παράγων αναγνώρισης περιστροφών νεοτεκτονικών ρηξιτεµαχών. Η περίπτωση των λεκανών Στουρναρορέµµατος και Μπελεσίτσα (Ν. Φωκίδας). ελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., ΧΧXVII/1, Bonneau M Sur les affinites ioniennes des calcaires en plapuettes epimetamor phiques de la Crete, charriage de la serie de Gavrovo Tripolitsa et la structurede l arc Egeen. C.R.AC. Sc. (Paris). Bonneau M Correlation of the Hellinedes nappes in the S.E Aegean and their tectonic reconstruction. Geol. Soc. London (Sp. Publ.), 17, Fassoulas Ch The structural evolution of Central Crete - insight into the tectonic evolution of the South Aegean (Greece). Journal of Geodynamics, 27, Fytrolakis N The geological structure of Crete: Problems, observations and conclusions. Habil. Thesis, Nat. Tech. Univ., Athens. Kilias A., Fassoulas C., Mountrakis D Tertiary extension of continental crust and uplift of Psiloritis metamorphic core complex at the central part of the Hellenic arc. Bull. Geol. Soc.Greece, XXVIII, Ten Veen J.H. & Postma G Roll - back controlled vertical movements of outer - arc basins of the Hellenic subduction zone (Crete, Greece). Basin Research, 11, ABSTRACT STUDY OF THE HYDROLOGIC AND HYDROGEOLOGIC CONDITIONS IN THE REGION OF ANO GEROPOTAMOS, CRETE (PSILORITIS- RETHIMNO) Kamberis E. 1, Kokinou E. 2, and Monopolis D. 3 1 Hellenic Petroleum S.A., 199 Kifissias Av., Greece Maroussi, 2 Technological Education Institut Crete, 3 Romanou Str., Chalepa, Chania, Crete GR Greece, 3 Dep. of Mineral Resource Eng, Technical University of Crete, Chania, Greece, The aim of this paper is to present the hydrologic and hydrogeologic conditions in the mountainous region of Ano Geropotamou in the Rethimno of Crete. In the frames of the present study, geologic, hydrogeologic and drilling data were collected. The hydrologic network, controlled mostly by the tectonics and partly by the lithology of the Alpine sediments, is described. Finally, the calculation of hydrologic balance and evaluation of water reserves of the individual basins located in the studied area is attempted. 2001

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Υδροπερατοί σχηµατισµοί. Ανάπτυξη φρεάτιων υδροφόρων οριζόντων. α/α ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Υδροπερατοί σχηµατισµοί. Ανάπτυξη φρεάτιων υδροφόρων οριζόντων. α/α ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του υδρογεωλογικού καθεστώτος της λεκάνης του Αλµυρού Βόλου και σε συνδυασµό µε την ανάλυση του ποιοτικού καθεστώτος των υπόγειων νερών της περιοχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Ο.ΑΝ.Α.Κ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Σ.Ν. ΠΑΡΙΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Βογιατζή Χρυσάνθη Προσοµοίωση Παράκτιου Υδροφορέα Βόρειας Κω

Περίληψη. Βογιατζή Χρυσάνθη Προσοµοίωση Παράκτιου Υδροφορέα Βόρειας Κω i Περίληψη Η περιοχή που εξετάζεται βρίσκεται στην νήσο Κω, η οποία ανήκει στο νησιωτικό σύµπλεγµα των ωδεκανήσων και εντοπίζεται στο νοτιοανατολικό τµήµα του Ελλαδικού χώρου. Ειδικότερα, η στενή περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Σχήμα 1.

Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Σχήμα 1. Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Η γεωλογία της Κρήτης χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη κυρίως αλπικών και προαλπικών πετρωμάτων τα οποία συνθέτουν ένα πολύπλοκο οικοδόμημα τεκτονικών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογία - Υδρογραφία. Υδρολογικός Κύκλος. Κατείσδυση. Επιφανειακή Απορροή. Εξατµισιδιαπνοή. κύκλος. Κατανοµή του νερού του πλανήτη

Υδρολογία - Υδρογραφία. Υδρολογικός Κύκλος. Κατείσδυση. Επιφανειακή Απορροή. Εξατµισιδιαπνοή. κύκλος. Κατανοµή του νερού του πλανήτη Υδρολογία - Υδρογραφία Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε το τµήµα του υδρολογικού κύκλου που σχετίζεται µε την υπόγεια και επιφανειακή απορροή του γλυκού νερού της γης. Η επιστήµη που ασχολείται µε την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΠΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σίνα 32, Αθήνα 106 72, τηλ.210-3617824, φαξ 210-3643476, e- mails: ellspe@otenet.gr & info@speleologicalsociety.gr website: www.speleologicalsociety.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 2: Η Ζώνη της Τρίπολης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 2: Η Ζώνη της Τρίπολης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 2: Η Ζώνη της Τρίπολης Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΗ» ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗΣ

«ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΗ» ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΗ» ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΟΥΤΣΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΥΠΟΓΕΙΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, Ε., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι., ΛΟΓΟΣ, Ε., ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Δ.,

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, Ε., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι., ΛΟΓΟΣ, Ε., ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Δ., ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Νο 45 ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, Ε., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι., ΛΟΓΟΣ, Ε., ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Δ., (1997). - Ποσοτική διερεύνηση του υδρογεωλογικού συστήματος της λεκάνης Κάτω Μεσσηνίας. Πρακτικά 4ου Υδρογεωλογικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

8. Υπολογισµός Α.Υ. επαφής σε τυχαία θέση: Το «πρόβληµα» της γεώτρησης

8. Υπολογισµός Α.Υ. επαφής σε τυχαία θέση: Το «πρόβληµα» της γεώτρησης 8. Υπολογισµός Α.Υ. επαφής σε τυχαία θέση: Το «πρόβληµα» της γεώτρησης 1. Γενικά... 78 2. Γεώτρηση σε απλά κεκλιµένα στρώµατα... 78 3. Γεώτρηση σε διερρηγµένα στρώµατα... 81 4. Γεώτρηση σε ασύµφωνα στρώµατα...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Καρατζάς Γεώργιος ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Κουργιαλάς Ν. Νεκτάριος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εισηγητής: Μ. Λιονής, Γεωλόγος Περιβαλλοντολόγος Μελετητής Με την συνεργασία της Κατερίνας Λιονή Γεωλόγου Μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο της Ελλάδας Αθήνα, Οκτώβριος 28 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι. Κουμαντάκης, Δ. Ρόζος, Κ. Μαρκαντώνης Ε.Μ.Π., Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ `9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 Εισαγωγή - Ιστορικό Στον επαρχιακό οδικό άξονα Τρίπολης Ολυμπίας, στο ύψος του Δήμου Λαγκαδίων, έχουν παρουσιασθεί κατά το παρελθόν αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μοιραλιώτης Στέφανος

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μοιραλιώτης Στέφανος Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μοιραλιώτης Στέφανος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Αποτελέσµατα µετρήσεων φυσικοχηµικών παραµέτρων... 74 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά στατιστικά στοιχεία του συνόλου των

4.1. Αποτελέσµατα µετρήσεων φυσικοχηµικών παραµέτρων... 74 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά στατιστικά στοιχεία του συνόλου των ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 2.1. Γενικά... 5 2.2. Γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης... 8 2.2.1 Τοπογραφία της περιοχής µελέτης...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 333 Πανεπιστήμιο Πατρών Τομέας Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Εργαστήριο Τεκτονικής ΔIΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση Φωτογεωλογίας (Dra)

Εργαστηριακή Άσκηση Φωτογεωλογίας (Dra) Εργαστηριακή Άσκηση Φωτογεωλογίας (Dra) Δίνονται αεροφωτογραφίες για στερεοσκοπική παρατήρηση. Ο βορράς είναι προσανατολισμένος προς τα πάνω κατά την ανάγνωση των γραμμάτων και των αριθμών. Ερωτήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση του µαθήµατος Εισαγωγή στην Υδρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΔΕΛΕ-ΣΙΣΣΕΣ

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΔΕΛΕ-ΣΙΣΣΕΣ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΔΕΛΕ-ΣΙΣΣΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αλεξανδράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014

Διαβάστε περισσότερα

νήσο Λέσβο» Παρουσίαση Εργασίας µε Τίτλο: 11 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Κατερίνα Τζαβέλλα ΝΑΥΠΛΙΟ 8-10 εκεµβρίου 2010

νήσο Λέσβο» Παρουσίαση Εργασίας µε Τίτλο: 11 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Κατερίνα Τζαβέλλα ΝΑΥΠΛΙΟ 8-10 εκεµβρίου 2010 11 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ «H Χαρτογραφία του Ελληνικού Κράτους» ΝΑΥΠΛΙΟ 8-10 εκεµβρίου 2010 Παρουσίαση Εργασίας µε Τίτλο: «H Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π»

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» «Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» Νικήτας Μυλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πηγή της Υπέρειας Κρήνης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Υδροκρίτης-Πιεζομετρία

Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Υδροκρίτης-Πιεζομετρία Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία Υδροκρίτης-Πιεζομετρία Οριοθέτηση υδρολογικής λεκάνης Χάραξη υδροκρίτη Η λεκάνη απορροής, παρουσιάζει ορισμένα γνωρίσματα που ονομάζονται φυσιογραφικά χαρακτηριστικά και μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Η Περιφέρεια Κρήτης αποτελείται από τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων και έχει έδρα το Ηράκλειο, πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ «Διερεύνηση αξιοποίησης νερού ομβρίων για δασοπυρόσβεση στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης Σεϊχ Σου» Εισηγητές: Σαμαράς

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Ερµηνεία Τοπογραφικού Υποβάθρου στη Σύνταξη και Χρήση Γεωλoγικών Χαρτών

Ερµηνεία Τοπογραφικού Υποβάθρου στη Σύνταξη και Χρήση Γεωλoγικών Χαρτών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Επιµέλεια: ηµάδη Αγόρω Ερµηνεία Τοπογραφικού Υποβάθρου στη Σύνταξη και Χρήση Γεωλoγικών Χαρτών ΙΣΟΫΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ: είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm.

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm. Στην περιοχή που φαίνεται στον χάρτη υπάρχουν πέντε µετεωρολογικοί σταθµοί. Ποίος είναι ο µέσος ισοδύναµος όγκος νερού µε τον οποίο τροφοδοτείται ο υπόγειος υδροφορέας από την κατείσδυση στην περιοχή αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµορφολογική και µορφοτεκτονική ανάλυση της λεκάνης απορροής του Μαλακασιώτικου ρέµατος ( υτ. Θεσσαλία-νοµός

Γεωµορφολογική και µορφοτεκτονική ανάλυση της λεκάνης απορροής του Μαλακασιώτικου ρέµατος ( υτ. Θεσσαλία-νοµός ελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVIII, 2005 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVIII, 2005 123 Γεωµορφολογική και µορφοτεκτονική ανάλυση της λεκάνης απορροής του Μαλακασιώτικου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΟΥ ΙΑ - ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΟΥ ΙΑ - ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κεφάλαιο 1 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Για τις ανάγκες της "Γεωλογικής Τεκτονικής Μελέτης Λεκανοπεδίου Αθηνών", που εκπονήθηκε από την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών κατασκευάσθηκαν οι ακόλουθοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Ιστορικό ανάθεσης... 2 1.2 Σκοπός - Αντικείμενο μελέτης... 2 1.3 Μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης... 3 1.4 Ομάδα εκπόνησης της μελέτης... 3 1.5 Θέση, όρια και βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εξεταστική Επιτροπή: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΓΕΩΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εξεταστική Επιτροπή: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΓΕΩΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΓΕΩΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντελοποίηση της Υδρολογίας του Άνω Ρου του Ποταμού Ευρώτα» Χριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογεωλογική - Γεωφυσική έρευνα περιοχής Αντιρρίου Προτάσεις υδροληπτικού σχεδιασµού

Υδρογεωλογική - Γεωφυσική έρευνα περιοχής Αντιρρίου Προτάσεις υδροληπτικού σχεδιασµού 4ο Εθνικό Συνέδριο ιαχείρισης Εθνικών Πόρων στις ευαίσθητες περιοχές του Ελλαδικού χώρου, ΤΕΕ, Βόλος 1999 Υδρογεωλογική - Γεωφυσική έρευνα περιοχής Αντιρρίου Προτάσεις υδροληπτικού σχεδιασµού Ε. ΛΕΚΚΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Στεγανότητα θέσης φράγµατος. Αξιολόγηση επιτόπου δοκιµών περατότητας Lugeon. Κατασκευή κουρτίνας τσιµεντενέσων. Β.Χρηστάρας Β. Μαρίνος, Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΥΡΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΥΡΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΥΡΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κούρκουλος

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις για την προστασία των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων της Νήσου Κρήτης (LIFE04NAT_GR_000105) ράση Α.2

ράσεις για την προστασία των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων της Νήσου Κρήτης (LIFE04NAT_GR_000105) ράση Α.2 ράσεις για την προστασία των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων της Νήσου Κρήτης (LIFE04NAT_GR_000105) ράση Α.2 Σχέδιο ιαχείρισης Τύπου Οικοτόπου Προτεραιότητας 3170 (Οδηγία 92/43/ΕΕ) σε περιοχές του ικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 3: Η Ζώνη της Πίνδου. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 3: Η Ζώνη της Πίνδου. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 3: Η Ζώνη της Πίνδου Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οι κύριες υδρολογικές λεκάνες του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου είναι οι λεκάνες του Αώου, του Καλαμά, του Άραχθου και του Λούρου

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση Νεοτεκτονικών αμώυ και Σεισμικότητας στην Ευρύτερη Περιοχή ταυ Κορινθιακού Κόλπου (Κεντρική Ελλάδα).

Συσχέτιση Νεοτεκτονικών αμώυ και Σεισμικότητας στην Ευρύτερη Περιοχή ταυ Κορινθιακού Κόλπου (Κεντρική Ελλάδα). Συσχέτιση Νεοτεκτονικών αμώυ και Σεισμικότητας στην Ευρύτερη Περιοχή ταυ Κορινθιακού Κόλπου (Κεντρική Ελλάδα). Περίληψη Η περιοχή μελέτης της παρούσας διατριβής περιλαμβάνει το βόρειο τμήμα της ευρύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΑΓΜΑ ΕΝΙΠΕΑ ΣΚΟΠΙΑΣ

ΦΡΑΓΜΑ ΕΝΙΠΕΑ ΣΚΟΠΙΑΣ ΦΡΑΓΜΑ ΕΝΙΠΕΑ ΣΚΟΠΙΑΣ 1. Ιστορικό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η αξιοποίηση των νερών του Ενιπέα μέσω ενός φράγματος στην ορεινή περιοχή της διαδρομής του, εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια αξιοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (1) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Γεωμετρία της παραμόρφωσης και κινηματική ανάλυση της Μεσοελληνικής Αύλακας»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (1) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Γεωμετρία της παραμόρφωσης και κινηματική ανάλυση της Μεσοελληνικής Αύλακας» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (1) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Γεωμετρία της παραμόρφωσης και κινηματική ανάλυση της Μεσοελληνικής Αύλακας» Η Μεσοελληνική Αύλακα (ΜΑ) είναι μία λεκάνη που εκτείνεται στη Βόρεια Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.1. Περιγραφή φυσικού περιβάλλοντος.1.1. Γεωμορφολογία Η γεωμορφολογία μιας περιοχής οφείλεται σε πολλά αίτια. Μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα ΤΕΙ-Αθήνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα Διδάσκων: Ιωάννης Συμπέθερος Καθηγητής Εαρινό Εξάμηνο Σχ. Έτους 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί)

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/2006 1 ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) 1. Σε μια σήραγγα μεγάλου βάθους πρόκειται να εκσκαφθούν σε διάφορα τμήματά της υγιής βασάλτης και ορυκτό αλάτι. α) Στο

Διαβάστε περισσότερα

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Εισαγωγή Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο εντοπισμός τμημάτων καταρχήν κατάλληλων από γεωλογική άποψη για οικιστική ή άλλη συναφή με δόμηση ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 6: Η Μεσοελληνική Αύλακα. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 6: Η Μεσοελληνική Αύλακα. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 6: Η Μεσοελληνική Αύλακα Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : " ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΛΙΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΝΕΡΩΝ ΠΗΓΗΣ ΑΛΜΥΡΟΥ"

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :  ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΛΙΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΝΕΡΩΝ ΠΗΓΗΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ" ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : " ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β.36 ο 54'50" έως 37 ο 12' και σε γεωγραφικό µήκος Α. 25 ο 20'30" έως 25 ο 37'20". Οι µεγαλύτερες διαστάσεις

Β.36 ο 54'50 έως 37 ο 12' και σε γεωγραφικό µήκος Α. 25 ο 20'30 έως 25 ο 37'20. Οι µεγαλύτερες διαστάσεις Περίληψη 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η περιορισµένη διαθεσιµότητα των υδατικών πόρων και η σηµασία τους για την επιβίωση αλλά και την ανάπτυξη της ανθρωπότητας καθιστά την ορθολογική διαχείρισή τους ζήτηµα µείζονος σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ) ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ

Η ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ) ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ Η ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ) ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Αναγνώστου, Β. 1, Κυριακίδου, Χ. 2, Δρακοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 8

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 8 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 8: Ζώνη Παρνασσού, Ζώνη Βοιωτίας, Υποπελαγονική Ζώνη Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ από Π. Σαμπατακάκη Dr. Υδρογεωλόγο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν θα ταν άστοχο εάν αναφέραμε ότι το πρόβλημα της λειψυδρίας στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογεωλογία της Νήσου Πάρου

Υδρογεωλογία της Νήσου Πάρου Υδρογεωλογία της Νήσου Πάρου ΚΑΡΟΛΟΣ Α. ΜΠΕΖΕΣ Δρ Υδρογεωλόγος Ρενιέρη 26 Αθήνα 1143 Τηλ. 2528884 e-mail bezes@x-treme.gr 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Υδρογεωλογική Έρευνα της Νήσου Πάρου πραγματοποιήθηκε στο διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, Ε., ΛΟΓΟΣ, Ε., ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Δ.,

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, Ε., ΛΟΓΟΣ, Ε., ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Δ., ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Νο 44 ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, Ε., ΛΟΓΟΣ, Ε., ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Δ., (1997). - Ποιοτική διερεύνηση του υδρογεωλογικού συστήματος της λεκάνης Κάτω Μεσσηνίας. Πρακτικά 4ου Υδρογεωλογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΛΑΔΑΣ Ι..

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΛΑΔΑΣ Ι.. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Νο 72 ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΛΑΔΑΣ Ι.. (2001). Παλαιογεωγραφική εξέλιξη της ΝΔ Πελοποννήσου κατά το Τεταρτογενές. Πρακτικά 9 ου Συνέδριου Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας,, Δελτίο Ελλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1. Ανάθεση και Αντικείμενο της Μελέτης... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΣΗΣ... 4 2.1. Γεωλογικά στοιχεία... 4 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Μελέτη Υδροδότησης Θερµοηλεκτρικού Σταθµού Λειβαδιάς

Προκαταρκτική Μελέτη Υδροδότησης Θερµοηλεκτρικού Σταθµού Λειβαδιάς Προκαταρκτική Μελέτη Υδροδότησης Θερµοηλεκτρικού Σταθµού Λειβαδιάς Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 1 1.1 Αντικείµενο της µελέτης...1 1.2 Συνοπτική περιγραφή του έργου...1 1.3 Περιοχή µελέτης...2 1.3.1 Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΠΕ του ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΑΚΤΗ ΟΡΦΕΑΣ -) ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ : ΑΚΤΗ ΟΡΦΕΑΣ (ORPHEAS BEACH) ) ΠΕΡΙΟΧΗ : ΔE ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΔ ΚΟΥΡΝΑ ΘΕΣΗ : ΚΑΒΡΟΣ ΔΗΜΟΣ : ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7 η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7 η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7 η Άσκηση Στεγανότητα θέσης φράγματος. Αξιολόγηση επιτόπου δοκιμών περατότητας Lugeon. Κατασκευή κουρτίνας τσιμεντενέσων. Β.Χρηστάρας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ Υ ΡΟΦΟΡΕΑ ΣΤΟ ΝΑΡΘΑΚΙΟ ΟΡΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΙΑ) ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ Υ ΡΟΦΟΡΕΑ ΣΤΟ ΝΑΡΘΑΚΙΟ ΟΡΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΙΑ) ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτικά 8 ου Πανελλήνιου Συνέδριου της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ 2000) σελ. 343-350 Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ Υ ΡΟΦΟΡΕΑ ΣΤΟ ΝΑΡΘΑΚΙΟ ΟΡΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΙΑ) ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια Υδραυλική. 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών

Υπόγεια Υδραυλική. 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών Υπόγεια Υδραυλική 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών Η υδροδυναμική ανάλυση των πηγαίων εκφορτίσεων υπόγειου νερού αποτελεί, ασφαλώς, μια βασική μεθοδολογία υδρογεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7.

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7. 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4 4.2 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 5 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 5.1 ΓΕΝΙΚΑ 6 5.2 ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Ο.ΑΝ.Α.Κ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Σ.Ν. ΠΑΡΙΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ -

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογεωλογική µελέτη και καθορισµός ζωνών περιµετρικής προστασίας των πηγών Κρύας Ιωαννίνων Αποτελέσµατα

Υδρογεωλογική µελέτη και καθορισµός ζωνών περιµετρικής προστασίας των πηγών Κρύας Ιωαννίνων Αποτελέσµατα Υδρογεωλογική µελέτη και καθορισµός ζωνών περιµετρικής προστασίας των πηγών Κρύας Ιωαννίνων Αποτελέσµατα Β. Καρακίτσιος, Καθηγητής Τµήµατος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Ε.Κ.Π.Α ιευθυντής Τοµέα Ιστορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 1:Εισαγωγικές έννοιες της Υδρογεωλογίας. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 1:Εισαγωγικές έννοιες της Υδρογεωλογίας. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 1:Εισαγωγικές έννοιες της Υδρογεωλογίας Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Συνοπτική παρουσίαση του Εργαστηρίου Υδρογεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: 2. Το κρίσιµο βήµα για τη δηµιουργία βροχής είναι:

1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: 2. Το κρίσιµο βήµα για τη δηµιουργία βροχής είναι: 1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: Τον τεχνητό εµπλουτισµό της ατµόσφαιρας σε υδρατµούς. Την τεχνητή µείωση της θερµοκρασίας για την ψύξη των υδρατµών. Τον τεχνητό εµπλουτισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 3η. ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (π.χ.1:5000)

ΑΣΚΗΣΗ 3η. ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (π.χ.1:5000) ΑΣΚΗΣΗ 3η ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (π.χ.1:5000) 1 Τεχνικογεωλογικοί χάρτες μεγάλης κλίμακας Βασικός στόχος μιας γεωτεχνικής έρευνας είναι η ομαδοποίηση των γεωλογικών σχηματισμών

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες

ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες Ωκεανοί Το νερό καλύπτει τα δύο τρίτα της γης και το 97% όλου του κόσµου υ και είναι κατοικία εκατοµµυρίων γοητευτικών πλασµάτων. Οι ωκεανοί δηµιουργήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΡΟΥ Αρχικός µηχανισµός: ιάβρωση των Πετρωµάτων ανάντη των φραγµάτων. Ορισµός ιάβρωσης ιάβρωση = Η αποκόλληση και µετακίνηση σωµατιδίων πετρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Λιθοστρωματογραφία. Αποτελεί μέθοδο έρευνας της Στρωματογραφίας που έχει σκοπό την ταξινόμηση των ΣΤΡΩΜΕΝΩΝ πετρωμάτων

Λιθοστρωματογραφία. Αποτελεί μέθοδο έρευνας της Στρωματογραφίας που έχει σκοπό την ταξινόμηση των ΣΤΡΩΜΕΝΩΝ πετρωμάτων Λιθοστρωματογραφία Αποτελεί μέθοδο έρευνας της Στρωματογραφίας που έχει σκοπό την ταξινόμηση των ΣΤΡΩΜΕΝΩΝ πετρωμάτων σε ΕΝΟΤΗΤΕΣ με βάση τα λιθολογικά τους χαρακτηριστικά (σύσταση, χρώμα, στρώσεις, υφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ, 2016 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Πρακτικά 5 ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, Λάρισα: 18 2 Οκτωβρίου 27 (121) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. ΧΧΧΙΧ/ΙΙΙ, 2006 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. ΧΧΧΙΧ/ΙΙΙ, 2006

ελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. ΧΧΧΙΧ/ΙΙΙ, 2006 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. ΧΧΧΙΧ/ΙΙΙ, 2006 ελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. ΧΧΧΙΧ/ΙΙΙ, 2006 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. ΧΧΧΙΧ/ΙΙΙ, 2006 37 Παλαιογεωγραφική εξέλιξη των υδρογραφικών δικτύων των ποταµών Όλβιου (Φενεού),

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 11.963,2 kwp στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Α.A. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Τομέας Γεωτεχνικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 13: Ζώνη Ροδόπης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 13: Ζώνη Ροδόπης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 13: Ζώνη Ροδόπης Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΟΪΡΑΝΗΣ. ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΟΪΡΑΝΗΣ. ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα