ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ"

Transcript

1 ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th International Congress, Thessaloniki, April 2004 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ - ΡΕΘΥΜΝΟ) Καµπέρης Ε. 1, Κόκκινου Ε. 2 και Μονόπωλης. 3 1 Ελληνικά Πετρέλαια, Κηφισίας 199, Μαρούσι, Αθήνα, 2 Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Κρήτης (Παρ. Χανίων), Ρωµανού 3, Χαλέπα, 73133, Χανιά, Κρήτη, 3 Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Χανιά, Κρήτη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην µελέτη των υδρολογικών και υδρογεωλογικών συνθηκών στην ορεινή περιοχή του άνω ρου του Γεροποτάµου στο Ρέθυµνο της Κρήτης, όπου το φαινόµενο της λειψυδρίας λαµβάνει τα τελευταία χρόνια ανησυχητικές διαστάσεις. Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης συγκεντρώθηκαν και αξιοποιήθηκαν δεδοµένα και πληροφορίες που αφορούν στη γεωλογία και στην υδρολογία της περιοχής σε συνδυασµό µε δεδοµένα από υδρευτικές και αρδευτικές γεωτρήσεις και µετρήσεις από βροχοµετρικούς σταθµούς. Περιγράφεται επίσης το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής, το οποίο ελέγχεται κατεξοχήν από την τεκτονική και εν µέρει από τη λιθολογία των αλπικών σχηµατισµών και τέλος επιχειρείται ο υπολογισµός του υδρολογικού ισοζυγίου και αξιολόγηση των υδατικών αποθεµάτων των επιµέρους λεκανών. 1 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η περιοχή που µελετήθηκε περιλαµβάνεται στο τοπογραφικό φύλλο Ανώγεια και οριοθετείται από τα χωριά Ανώγεια, Αξός, αφνέδες, οξαρό, αµάστα, Αστυράκι και Γωνιές (Σχ. 1, απόσπασµα γεωλογικού χάρτη Κρήτης, Ι.Γ.Μ.Ε., ενηµερωµένο). Η υπόψιν περιοχή δοµείται από αλπικές και µεταορογενετικές ακολουθίες ιζηµάτων (Νεογενές Τεταρτογενές), οι οποίες έχουν τοποθετηθεί ασύµφωνα πάνω στις αλπικές. Οι αλπικές ακολουθίες ιζηµάτων διακρίνονται (Bonneau 1973, Fassoulas 1999) στα κατώτερα καλύµµατα («φυλλίτες», «πλακώδεις ασβεστόλιθοι») της ζώνης της Ίδης και στα ανώτερα αλλόχθονα καλύµµατα (ζώνες Γαβρόβου - Τρίπολης και Εθιάς). Στα ανώτερα περιλαµβάνονται και οι ακολουθίες ιζηµάτων των εσωτερικών ζωνών (σειρά Άρβης, οφιολιθικό σύµπλεγµα) οι οποίες όµως λόγω της µικρής έκτασής και της λιθολογίας τους δεν επηρεάζουν το υδρολογικό ισοζύγιο της περιοχής. Το γεωλογικό υπόβαθρο των αλλόχθονων αλπικών ακολουθιών αποτελείται από τα µέλη της σειράς της Ίδης (Bonneau 1984, Kilias et al. 1993). Στην βάση της σειράς, που είναι ανεστραµµένη, εµφανίζονται «φυλλίτες» και δολοµίτες του Περµίου (Μέσο Ανώτερο) µε Fusulines και δολοµίτες του Τριαδικού και του Λιάσιου και στην συνέχεια η σειρά των «πλακωδών ασβεστολίθων» ηλικίας νεότερης του Λιάσιου (Fytrolakis 1980). Οι νεότεροι σχετικά ορίζοντες των «πλακωδών ασβεστολίθων» (ερυθρωποί µικροκροκαλοπαγείς ασβεστόλιθοι) και ο µεταφλύσχης εµφανίζονται νότια του χωριού Αξός. Η σειρά των «πλακωδών ασβεστολίθων» εµφανίζεται έντονα καρστικοποιηµένη. Η ζώνη της Τρίπολης εµφανίζεται επωθηµένη στην παρααυτόχθoνη σειρά της Ίδης. Μεταξύ των ανωτέρων καλυµµάτων η ζώνη Γαβρόβου - Τρίπολης αποτελεί συγκριτικά - την πιο σηµαντική παράµετρο στο υπολογισµό του υδρολογικού ισοζυγίου της περιοχής. Η ζώνη Τρίπολης περιλαµβάνει µαργαϊκούς ασβεστόλιθους (σχηµατισµός «Ραβδούχων») ηλικίας Ανωτ. Καρνίου - Κατ. Νορίου και νηριτικής φάσης ανθρακικά ιζήµατα (Τριαδικό - Λουτήσιο) καθώς και φλύσχη σε στρωµατογραφική ασυνέχεια επί των «Ραβδούχων» (Καρακίτσιος 1986). Ο σχηµατισµός των «Ραβδούχων» µεταβαίνει προς τα κάτω σε κλαστικές φάσεις («φυλλίτες») οι οποίες αποτελούν το µεταµορφωµένο 1992

2 υπόβαθρο της ζώνης Τρίπολης. Τα ιζήµατα της ζώνης της Εθιάς (ζ. Πίνδου) αποτελούνται από µέλη της ραδιολαριτικής σειράς και του «πρώτου φλύσχη» (Κατ. Κρητιδικό). Σχήµα 1 Γεωλογικός χάρτης της περιοχής µελέτης. Τα καλύµµατα των εσωτερικών ζωνών απαντώνται στην περιοχή µεταξύ των χωριών Ανώγεια και Γωνιές (Σχ. 1). Το οφιολιθικό σύµπλεγµα αποτελείται από αδιαπέρατους ορίζοντες περιδοτιτών, χαλαζιτών και αποκολληµένους σχιστόλιθους της «φυλλιτικής σειράς» της ζώνης Γαβρόβου - Τρίπολης. Η σειρά της Άρβης αποτελεί σύµπλεγµα τεµαχών µε χαοτική ανάµιξη ερυθρών ασβεστόλιθων µε Globotruncanae και βασικών πετρωµάτων (βασάλτες «Pillow λάβες») µέσα σε φλυσχοειδή σχη- µατισµό (Bonneau 1973). Το πάχος τους στην εξεταζόµενη περιοχή είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Σύµφωνα όµως µε τα δεδοµένα από µια υδρευτική γεώτρηση, που εκτελέστηκε στην περιοχή των Ανωγείων, ξεπερνά τα 150 m. Η ηλικία των µελών της ενότητας είναι Ανωτ. Κρητιδικό (Φ. Τυ- µπάκι, Ι.ΓΜ.Ε.) Οι εµφανίσεις του Νεογενούς περιλαµβάνουν κλαστικές αποθέσεις, οι οποίες διακρίνονται στους ακόλουθους τρεις σχηµατισµούς από τον παλαιότερο προς το νεότερο: Αστρινού, Καµαριώτη και Γαράζο. Το συνολικό πάχος των µεταλπικών αποθέσεων υπερβαίνει τα 300 m. Ο σχηµατισµός Α- στρινού αποτελείται από άµµους µε ψηφίδες και κροκαλοπαγή µε λιµνοχερσαίο χαρακτήρα (ανώτερα µέλη) καθώς και ιλυούχες αργίλους, µαργαϊκούς ασβεστόλιθους ρηχής θάλασσας (κατώτερα µέλη) ηλικίας Κατ. - Μέσου Μειοκαίνου. Οι υπερκείµενες στρωµατογραφικά αποθέσεις περιλαµβάνουν κροκαλοπαγή, ψηφιδοπαγή και ψαµµίτες (σχηµατισµός Καµαριώτη) µε λιµνοθαλάσσιο χαρακτήρα του Μέσου - Ανωτ.(;) Μειοκαίνου. Τέλος, µεταξύ των νεότερων αποθέσεων του Νεογενούς (σχηµατισµός Γαράζου) επικρατούν ιλυούχες µάργες και άµµοι µε χαρακτήρες ρηχής θάλασσας, ηλικίας Ανωτ. Μειοκαίνου - Κατ. Πλειοκαίνου. Το Τεταρτογενές αντιπροσωπεύεται από ερυθρές άµµους και κροκαλοπαγή (χερσαίας φάσης) µικρού πάχους (έως 20 m) και αλλούβια (Σχ. 1). Ο νεότερος ρηξιγενής ιστός της περιοχής µελέτης χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο ενεργών ρηγµάτων τα οποία έχουν επηρεάσει τόσο τα αλπικά όσο και τα µεταλπικά ιζήµατα. Τα παραπάνω ρήγµατα διακρίνονται µε βάση την διεύθυνση τους σε τέσσερις κύριες οµάδες (Σχ. 2), των οποίων τα ίχνη συµπίπτουν µε γραµµικά στοιχεία που προκύπτουν από την µελέτη αεροφωτογραφιών της Γ.Υ.Σ. (κλίµακας 1:33000). 1993

3 Η πρώτη πολυπληθής οµάδα ρηγµάτων περιλαµβάνει µεγάλου µήκους (έως και 20 Km) κανονικά ρήγµατα της πρώτης γενιάς (Σεραβάλλιο), µε γενική διεύθυνση Α. Με τα ρήγµατα αυτά συνδέεται η δηµιουργία της τάφρου της Αξού, η οποία αναπτύσσεται µεταξύ του ορεινού όγκου του Ψηλορείτη προς το νότο και των Ταλαίων ορέων προς το βορρά. Η δεύτερη οµάδα περιλαµβάνει ρήγµατα γενικής διεύθυνσης Β Ν, τα οποία επηρεάζουν τα µέλη της πρώτης οµάδας (Ανωτ. Μειόκαινο - Κατ. Πλειόκαινο). Η τρίτη, επίσης, πολυπληθής οµάδα αντιπροσωπεύει µεγάλες ρηξιγενείς γραµ- µές, µε διεύθυνση ΒΑ Ν, οι οποίες αναπτύσσονται τόσο στα αλπικά όσο και στα µεταλπικά ιζή- µατα. Τέλος, η τέταρτη οµάδα αντιπροσωπεύει κανονικά, κλιµακωτά ρήγµατα µε διεύθυνση Β ΝΑ, τα οποία επικρατούν κυρίως στο δυτικό και το νοτιοδυτικό τµήµα της λεκάνης. Τα µέλη των δύο τελευταίων οµάδων (Ανωτ. Πλειόκαινο) επηρεάζουν τις παλαιότερες - συγκριτικά - εφελκυστικές δοµές. Σχήµα 2 Χάρτης των κανονικών ρηγµάτων και των κυριότερων ρηξιγενών γραµµώσεων της περιοχής µελέτης. Τ ΑΞ-ΑΝ = Τεκτονικό βυθισµα Αξού Ανωγείων. 2 Υ ΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΚΤΥΟ (Υ. ) Το υδρογραφικό δίκτυο του άνω ρου του Γεροποτάµου αντιπροσωπεύει ένα µεσαίας κλίµακας ποταµοχειµάρριο σύστηµα µε εποχική ροή, το οποίο έχει αναπτυχθεί µέσα στην τεκτονική τάφρο της Αξού. Η τάφρος της Αξού αποτελεί µία µακροδοµή 1ης τάξης, µήκους και πλάτους πολλών χιλιοµέτρων (Σχ. 2), η οποία χαρακτηρίζεται από µεγάλη ποικιλία λιθολογικών τύπων. Επίσης χαρακτηρίζεται από σηµαντικές µεταβολές σε ότι αφορά την ορεογραφία, τη γεωµετρία των νεοτεκτονικών δοµών που περικλείει, καθώς και τη µορφή του υδρογραφικού δικτύου στα επιµέρους τµήµατα της. Με βάση τα παραπάνω γεωλογικά και µορφοτεκτονικά κριτήρια διακρίνονται οι ακόλουθες τρεις επιµέρους λεκάνες απορροής: Αξού Ανωγείων, οξαρού και Λιβαδίων (Σχ. 3). H µορφή του υδρογραφικού δικτύου στον άνω ρου του Γεροποτάµου είναι δύσκολο να ταξινο- µηθεί σε µία από τις γνωστές µορφές υδρογραφικών δικτύων. Γενικά όµως µπορεί να χαρακτηριστεί ως µεικτού τύπου. Επίσης είναι αξιοσηµείωτο ότι το µεγαλύτερο µέρος του Υ.. αντιπροσωπεύεται από ένα κλάδο 4ης τάξης (Αξός), που αναπτύσσεται πάνω σε αλπικά ιζήµατα (φυλλίτες και φλύσχη) στο τεκτονικό βύθισµα της Αξού Ανωγείων (Τ ΑΞ-ΑΝ, 2 ης τάξης). Οι ποταµοχείµαρροι οξαρού (3ης τάξης) και Καλύβου (4ης τάξης) αναπτύσσονται κατεξοχήν πάνω σε ανθρακικά ιζήµατα 1994

4 της ενότητας της Ίδης και µόνο ένα µικρό τµήµα τους διαβρώνει τα νεογενή ιζήµατα (χωριά Μουρτζανά και αφνέδες) και τους «φυλλίτες». Σχήµα 3 Υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής µελέτης (αρίθµηση κατά Strahler). Η υπολεκάνη Αξού Ανωγείων έχει προσανατολισµό Β ΝΑ και φορά αποστράγγισης του κύριου συλλέκτη της Αξού βορειοδυτική. Το αραιό ποταµοχειµάρριο σύστηµα στην υπόψη λεκάνη πηγάζει από τα κράσπεδα του Β Ψηλορείτη (περιοχή Ανωγείων), όπου εµφανίζονται ανθρακικά ιζήµατα («πλακώδεις ασβεστόλιθοι») της ζώνης της Ίδης. Στην υπολεκάνη Αξού - Ανωγείων οι µικρότεροι κλάδοι 1ης και 2ης τάξης έχουν προσανατολοσµό Β-Ν, ενώ οι αµέσως µεγαλύτεροι ακολουθούν τις νεότερες τεκτονικές δοµές Β - ΝΑ διεύθυνσης. Οι συνεχείς µεταβολές δηµιουργούν τελικά µια κλιµακωτή διάταξη σε ότι αφορά τη ροή του. Το στοιχείο αυτό δείχνει τον άµεσο έλεγχο της ροής του νερού από τις εφελκυστικές δοµές. Στο νότιο τµήµα οι κλάδοι 1ης και 2ης τάξης που συναντώνται στην περιοχή (Σχ. 3) παρουσιάζουν µικρή ανάπτυξη ( 2 Km) στους «πλακώδεις α- σβεστόλιθους» και πολύ πιο µικρή στους κλαστικούς σχηµατισµούς του φλύσχη (ζ. Ίδης) και των «φυλλιτών» ( 1 Km). Η µορφή του δικτύου σε αυτό το τµήµα είναι δενδριτική ή υποπαράλληλη (κεντρικό - νότιο τµήµα) ενώ παρατηρείται και έλλειψη πηγών. Επιπλέον πολλές πηγές επαφής χαρακτηρίζουν το επιµήκες κεντρικό τµήµα της υπολεκάνης από την Αξό µέχρι το Βενύ (Σχ. 3), οι οποίες συνδέονται άµεσα µε τα τεκτονικά λέπια των ανθρακικών ιζηµάτων της ζώνης Γαβρόβου (τοπ. «Χαλέπα» και «Φλαµούρα», Αξός) και των υποκείµενων τεκτονικά «φυλλιτών» ή του φλύσχη (ζ. Πίνδου). Ο κεντρικός συλλέκτης στο βύθισµα της Αξού εµφανίζει γενικά συµµετρία ως προς τον υδροκρίτη της υπολεκάνης µέσα στην οποία ρέει, η οποία όµως µειώνεται αισθητά µετά το Βενύ, όπου σταδιακά η διεύθυνση του αλλάζει από Β σε ΒΒ. Κοντά στα Απλαδιανά ρέει κατά µικρά διαστή- µατα µήκους 1 Km µε διεύθυνση Α ακολουθώντας τα ίχνη των παλαιότερων νεοτεκτονικών δοµών µε την ίδια διεύθυνση. Μετά τα Απλαδιανά ο κύριος συλλέκτης της Αξού συνενώνεται µε τον αντίστοιχο της υπολεκάνης οξαρού. Από τα Απλαδιανά και µέχρι τα Μουρτζανά ακολουθεί πορεία Β, συναντά τον Ξεροπόταµο της Καλύβου και τελικά κατευθύνεται προς τα Ν ( αφνέδες), ό- που ακολουθεί το ίχνος κανονικού ρήγµατος µε την ίδια διεύθυνση (Σχ. 2). 1995

5 Ένα άλλο χαρακτηριστικό του κύριου συλλέκτη της Αξού είναι η µεγάλη παροχή σε στερεά υλικά (διαµέτρου µέχρι και µερικών µέτρων) στο τµήµα µεταξύ των χωριών Αξού και Βενύ, την οποία εµφανίζει κατά την περίοδο των έντονων κατακρηµνισµάτων. Η υπολεκάνη οξαρού παρουσιάζει προσανατολισµό Α- γενικής διεύθυνσης µε φορά αποστράγγισης των υδάτων προς τα δυτικά. Το αραιό υδρογραφικό δίκτυο στην υπόψη υπολεκάνη παρουσιάζει την πιο απλή συγκριτικά γεωµετρία (γωνιώδες). Ο κύριος συλλέκτης - 3ης τάξης - α- ναπτύσσεται τόσο στο ανατολικό ( αµάστα) όσο και στο δυτικό τµήµα ( οξαρό), πάνω στα ίχνη των νεοτεκτονικών δοµών Α- γενικής διεύθυνσης (Σχ. 2). Στο κεντρικό τµήµα του (µεταξύ των χωριών Αλόϊδες και Θεοδώρα η κοίτη καθώς και η ροή του µετατοπίζεται βαθµιαία προς τα Ν, παρουσιάζοντας προσανατολισµό εναλλάξ Β-Ν και ΒΑ - Ν. Στα επιµέρους τµήµατα του, ο συλλέκτης του οξαρού, ακολουθεί τα ίχνη των ενδιάµεσων και των νεότερων συγκριτικά - ρηξιγενών δο- µών µε τις ίδιες διευθύνσεις. Το δίκτυο των µικρότερων κλάδων (1ης και 2ης τάξης) στην υπολεκάνη του οξαρού είναι αραιό, ελάχιστα ανεπτυγµένο και αποτελείται από µικρούς χειµάρρους περιστασιακής ροής, µε προσανατολισµό Β-Ν, δηλαδή εγκάρσια προς την διεύθυνση του κύριου συλλέκτη. Οι µικρότεροι κλάδοι ταυτίζονται µε τα ίχνη των ενδιάµεσων, χρονικά, νεοτεκτονικών δοµών γενικής διεύθυνσης Β-Ν (Ανωτ. Μειόκαινο). Τέλος σηµειώνεται η παντελής έλλειψη Υ.. στο ανατολικό τµήµα (χωριά Χώνος και Καµαριώτης) της λεκάνης οξαρού, το οποίο καλύπτεται από τους έντονα καρστικοποιηµένους ασβεστόλιθους της ζώνης του Γαβρόβου. Σε ότι αφορά τον βαθµό ασυµµετρίας της λεκάνης, η υπολεκάνη οξαρού είναι συµµετρική στο µεγαλύτερο τµήµα της (κεντρικό - δυτικό). Αντίθετα, εµφανίζει ασυµµετρία στο ανατολικό τµήµα, όπου η κοίτη του κύριου συλλέκτη έχει µετατοπιστεί βόρεια της διαµέσου της λεκάνης και τελικά συναντά τη γραµµή του υδροκρίτη ( αµάστα). Η υπολεκάνη Λιβαδίων έχει προσανατολισµό Β - ΝΑ και φορά αποστράγγισης των υδάτων της αρχικά Β έως ΒΒΑ και προς το ανάντι τµήµα της Β. Η µορφή του υδρογραφικού δικτύου είναι υποπαράλληλη και στο νότιο τµήµα της γωνιώδης µε έλλειψη πηγών (Σχ. 3). Οι µικρότεροι κλάδοι παρουσιάζουν µικρή ανάπτυξη (από ένα έως µερικά χιλιόµετρα) και ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ότι α- φορά την διεύθυνση της ροής τους, στο τµήµα που εµφανίζονται οι «πλακώδεις ασβεστόλιθοι» (κράσπεδα του Ψηλορείτη). Στο τµήµα αυτό οι κλάδοι 1ης τάξης παρουσιάζουν ενίοτε προσανατολισµό Α-, ταυτιζόµενοι µε µικρά τµήµατα των νεοτεκτονικών δοµών της πρώτης γενιάς. Οι παραπάνω κλάδοι συµβάλλουν µε κλάδους της αµέσως µεγαλύτερης τάξης Β - Ν διεύθυνσης (τοπ. Κεφάλα και Κόχρη), δηµιουργώντας ένα δίκτυο µε υποπαράλληλους κλάδους (2ης και 3ης τάξης), που ρέουν εποχικά προς το βορρά. Οι τελευταίοι συµβάλουν µε την σειρά τους βόρεια της τοπ. Χαλέπα (Σχ. 3) µε τον κεντρικό συλλέκτη, ο οποίος παρουσιάζει προσανατολισµό Β -ΝΑ. Οι µεταβολές που παρατηρούνται στη διεύθυνση της κοίτης του - τοπικά - συνδέονται µε την παρουσία των νεότερων συγκριτικά ρηγµάτων ΒΑ-Ν διεύθυνσης. Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνουν την χρονική σειρά µε την οποία έδρασαν τα κανονικά ρήγµτα στην περιοχή µελέτης και ταυτίζονται µε τα βιβλιογραφικά δεδοµένα (Ten Veen & Postma 1999, Fassoulas 2000). Η υπολεκάνη των Λιβαδίων εµφανίζει τις µεγαλύτερες τιµές (< ή = 1) σε ότι αφορά τον παράγοντα τοπογραφικής ασυµµετρίας Τ ν (Φουντούλης & Φουµέλης 2001), µε τον κύριο κλάδο της να α- ναπτύσσεται παράλληλα, πολύ κοντά ή και να ταυτίζεται τοπικά µε τον υδροκρίτη (τοπ. Χαλέπα, χωριό Γαράζο). Η ασυµµετρία της λεκάνης µειώνεται αισθητά στο βορειότερο τµήµα της το οποίο χαρακτηρίζεται από πολύ µικρό εύρος. Στο υπόψη τµήµα η κοίτη του κύριου συλλέκτη συµπίπτει µε την διάµεσο της λεκάνης απορροής. 3 Υ ΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Τα υδρολογικά στοιχεία για τον προσδιορισµό του υδρολογικού ισοζυγίου διατέθηκαν από την ιεύθυνση ηµοσίων έργων - Τµήµα Εγγείων Βελτιώσεων της Περιφέρειας Κρήτης και τον Οργανισµό Ανάπτυξης υτικής Κρήτης (κ.σιµιτζή Χρ.). Από αυτά χρησιµοποιήθηκαν τα υδρολογικά δεδο- µένα της περιόδου Για τον υπολογισµό του υδρολογικού ισοζυγίου της καθεµιάς υπολεκάνης της περιοχής µελέτης χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα από σταθµούς που βρίσκονται εντός της κάθε υπολεκάνης ή σε γειτονικές περιοχές. 1996

6 3.1 Υπολεκάνη Αξού Ανωγείων Η υπολεκάνη Αξού - Ανωγείων έχει έκταση 58 Km 2, και παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές µεταξύ του νοτίου τµήµατος της (περιοχή Ανωγείων), όπου επικρατούν τα µεγαλύτερα υψόµετρα (έως 1100 m) και του βορείου (περιοχή Γαράζου) µε τα µικρότερα (200 m). Για τον υπολογισµό του υ- δρολογικού ισοζυγίου της χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω σταθµοί (Πιν. 1): Πίνακας 1. Βροχοµετρικοί σταθµοί της υπολεκάνης Αξού - Ανωγείων ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Μ.Ο ΕΤΗΣΙΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΤΑ/ΤΩΝ (MM) ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΜΟΥ (M) ΑΞΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΓΑΡΑΖΟΥ Μ.Ο ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΩΝ = mm ΟΓΚΟΣ ΒΡΟΧ. ΑΝΑ ΕΤΟΣ = 61.32*10 6 m 3 Ο υπολογισµός της κατείσδυσης είναι πολύπλοκος, δεδοµένου ότι στην υπόψη υπολεκάνη εµφανίζονται διαφορετικοί τύποι πετρωµάτων. Στην περιοχή που µελετήθηκε, υπάρχει καταρχήν ση- µαντική διαφοροποίηση, όσον αφορά στον µηχανισµό κατείσδυσης µεταξύ των αδιαπέρατων σχη- µατισµών (φλύσχης, εκρηξιγενή πετρώµατα), των «φυλλιτών», που αποτελούν το κατεξοχήν γεωλογικό υπόβαθρο των παραπάνω πετρωµάτων και των ασβεστολιθικών καλυµµάτων, στα ο- ποία κατεισδύει µέσω διαρρήξεων και υπόγειων αγωγών. Το έντονα τεκτονισµένο ασβεστολιθικό κάλυµµα της ζώνης Τριπόλεως (τοπ. Φλαµούρα, Αξός, Σχ. 1), έκτασης 1.42 Km 2 δέχεται ετησίως βροχοπτώσεις της τάξης των 1.5*10 6 m 3. Η κατείσδυση στο παραπάνω κάλυµµα υπολογίστηκε ότι είναι της τάξης των 1.164*10 6 m 3, δηλαδή ίση περίπου µε την παροχή της πηγής των «Κουκουδών», η οποία έχει υψοµετρική στάθµη περίπου m. Η σχετικά µεγάλη κατείσδυση οφείλεται και στο ότι οι χείµαρροι, που περνούν στις παρυφές του, διοχετεύουν ικανή ποσότητα ύδατος µέσα από το ανεπτυγµένο - ως την επιφάνεια - καρστικό δίκτυο των ασβεστολίθων. Υπέρ της άποψης αυτής συνηγορούν και τα δεδοµένα από την υδρευτική γεώτρηση της Αξού (17 m 3 /h). Για τα υπόλοιπα ασβεστολιθικά καλύµµατα της Τριπόλεως καθώς και τους «φυλλίτες», ο υπολογισµός της κατείσδυσης είναι ακόµη πιο δύσκολος, δεδοµένου ότι αυτά δεν αποτελούν αυτόνοµες περιοχές, αλλά τροφοδοτούνται εν µέρει και από το ανάντι τµήµα της υδρογραφικής λεκάνης. εχό- µαστε όµως ότι η παροχή των πηγών της «Φλαµούρας» και της «Χαλέπας» (1.978*10 6 m 3 ) στην επαφή των ασβεστόλιθων της Τρίπολης µε τους υποκείµενους σχηµατισµούς (φλύσχη, «φυλλίτες») είναι ελάχιστα µικρότερη από την συνολική κατείσδυση στα καλύµµατα αυτά. Το κάλυµµα της Χαλέπας, έκτασης 2 Km 2 περίπου, παρουσιάζει αξιόλογη υδροφορία στην επαφή µε τους υποκείµενους «φυλλίτες». Οι βόρειες κλίσεις όµως των υποκείµενων «φυλλιτών» επιτρέπουν την έξοδο υδάτων από την βόρεια πλευρά του, όπου απαντώνται οι πηγές «Χοχλίδι» και «Χαρκιαδόβρυση» µε παροχές m 3 /h και 29.7 m 3 /h αντιστοίχως. Η κατείσδυση στις υπόλοιπες εµφανίσεις των ασβεστολίθων Τριπόλεως (περιοχή Ανωγείων) είναι της τάξης του 2.098*10 6 m 3 ετησίως. Η κατείσδυση στους «πλακώδεις ασβεστόλιθους» είναι δύσκολο να υπολογιστεί. Με την παραδοχή όµως ότι η µέγιστη τιµή κατείσδυσης είναι της τάξης του 55% τότε ο µέγιστος όγκος νερού που κατεισδύει είναι ίσος ή µικρότερος του *10 6 m 3 ετησίως. Η κατείσδυση στους αδιαπέρατους σχηµατισµούς (φλύσχη και «φυλλίτες») µε συντελεστή 5% είναι της τάξεως του 1.042*10 6 m 3. Συνοψίζοντας τα παραπάνω καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η κατείσδυση στην υπολεκάνη Α- νωγείων Αξού είναι της τάξης των 21.6*10 6 m 3 ετησίως το οποίο αντιστοιχεί στο 35.22% των βροχοπτώσεων. Για την εκτίµηση της απορροής στην υπολεκάνη Αξού - Ανωγείων χρησιµοποιήθηκαν οι µετρήσεις παροχής που έγιναν κατά την περίοδο στον ποταµοχείµαρρο του Γεροποτάµου, ο οποίος αποστραγγίζει την περιοχή µελέτης. Χωρίς µεγάλο σφάλµα µπορεί να γίνει δεκτό ότι η α- πορροή των υδάτων προέρχεται από το τεκτονικό βύθισµα της Αξού. Αυτό συµβαίνει διότι αφενός βρίσκεται στο µεγαλύτερο τοπογραφικά υψόµετρο και αφετέρου, όπως θα αποδειχθεί στην συνέχεια οι υπόλοιπες υπολεκάνες παρουσιάζουν αµελητέα απορροή. Η ετήσια παροχή του κεντρικού συλλέκτη του Γεροποτάµου είναι 7.65*10 6 m 3 νερού, που αντιστοιχούν στο 12.47% των βροχοπτώσεων. 1997

7 Σύµφωνα µε τα παραπάνω το ποσοστό της εξατµισοδιαπνοής στην υπολεκάνη Αξού - Ανωγείων είναι 52.31%, δηλαδή 32*10 6 m 3 νερού διαφεύγουν στην ατµόσφαιρα ετησίως κυρίως λόγω της εξάτµισης και της διαπνοής των φυτών. Ο υπολογισµός της πραγµατικής εξατµισoδιαπνοής (Ε) µε βάση τον τύπο του Turc L. (Σούλιος 1979) δίνει ως αποτελέσµα mm ή 71.8 % των βροχοπτώσεων να αντιστοιχούν στην εξατµισοδιαπνοή µε µέση ετήσια θερµοκρασία Τ = ο από τα θερµοµετρικά δεδοµένα του σταθµού του Γαράζο. Η απόκλιση του συντελεστή εξατµισοδιαπνοής µε βάση τον τύπο του Turc από αυτόν που υπολογίστηκε από τα δεδοµένα των σχετικών σταθµών οφείλεται πιθανόν στο γεγονός ότι δεν λαµβάνει υπόψιν την µορφολογική, γεωλογική και τεκτονική δοµή της υπολεκάνης. Με βάση τα παραπάνω και λαµβάνοντας υπόψιν το εκτεταµένο καρστ τα συνολικά αποθέµατα στην υπολεκάνη Αξού - Ανωγείων εκτιµάται ότι είναι της τάξης των 20*10 6 m 3 νερού. 3.2 Υπολεκάνη οξαρού Η υπολεκάνη του οξαρού έχει έκταση 76 Km 2, και χαρακτηρίζεται από µεγάλες υψοµετρικές διαφορές που κυµαίνονται από τα 200 m (νότιο τµήµα) έως τα 1200 m και πλέον (βόρειο τµήµα). Για τον υπολογισµό του υδρολογικού ισοζυγίου της χρησιµοποιήθηκαν τα δεδοµένα του σταθµού του Γαράζου, ο οποίος θεωρείται ο πιο αντιπροσωπευτικός για την συγκεκριµένη υπολεκάνη. Το ετήσιο ύψος κατακρηµνισµάτων ανέρχεται στα 1317 mm, το οποίο αντιστοιχεί σε 100*10 6 m 3 όγκο κατακρηµνισµάτων. Το βόρειο τµήµα της υπολεκάνης του οξαρού, έκτασης περίπου 40 Km 2 καλύπτεται από «πλακώδεις ασβεστόλιθους», ενώ στο νότιο τµήµα τα µέλη της «φυλλιτικής» σειράς είναι τεκτονικά τοποθετηµένα στα παραπάνω ανθρακικά πετρώµατα. Υπέρ της παραπάνω άποψης συνηγορούν και τα δεδοµένα από υδρευτικές γεωτρήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί στην περιοχή. Για τον προσδιορισµό της κίνησης των υπόγειων υδάτων στον καρστικό υδροφορέα της υπολεκάνης οξαρού χρησιµοποιήθηκαν οι στάθµες ηρεµίας γεωτρήσεων (Σχ. 4). Με βάση τις απόλυτες στάθµες ηρεµίας προκύπτει ότι η κίνηση των υδάτων στους ασβεστόλιθους ακολουθεί µια διεύθυνση ΒΒ έως Β Ν. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από την πηγή, που εµφανίζεται βόρεια του Μπαλί (εκτός περιοχής µελέτης). Το πάχος της «φυλλιτικής» σειράς ελαττώνεται προς το ανατολικό τµήµα της λεκάνης, όπου δεν ξεπερνά τα 20 m, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της νέας γεώτρησης του Χώνου (Σχ. 2). Αντίθετα αυξάνεται σηµαντικά προς τα δυτικά, στο άκρο σχεδόν της υπολεκάνης, όπου ξεπερνά τα 70 m (περιοχή χωριού Γαράζου). Τα µέλη της σειράς αυτής, λόγω του µικρού πάχους τους, δεν επηρεάζουν σηµαντικά το ισοζύγιο της υπολεκάνης οξαρού. Στο νότιο τµήµα της υπολεκάνης οξαρού τα ανθρακικά ιζήµατα καλύπτουν έκταση 30 Km 2 ενώ οι «φυλλίτες» 6 Km 2. Ο συντελεστής κατείσδυσης για την ασβεστολιθική περιοχή κυµαίνεται στο 55%, και ο όγκος των κατακρηµνισµάτων που κατεισδύουν είναι της τάξης των 50.7*10 6 m 3. Για τους «φυλλίτες» ο συντελεστής κατείσδυσης κυµαίνεται στο 5% και ο όγκος των κατακρηµνισµάτων που κατεισδύουν είναι της τάξης των 0.4*10 6 m 3. Εποµένως το σύνολο των υδάτων που κατεισδύουν είναι περίπου 51.1*10 6 m 3. Στην υπολεκάνη οξαρού η απορροή είναι σχετικά µικρή (<5% των βροχοπτώσεων), ενώ µαζί µε την εξατµισοδιαπνοή είναι της τάξης του 49% του όγκου των βροχοπτώσεων. Σηµειώνεται στο σηµείο αυτό ότι η συνολική ετήσια παροχή των γεωτρήσεων - στην υπολεκάνη οξαρού είναι 3.118*10 6 m 3. Κατά συνέπεια µπορούµε να συµπεράνουµε ότι τα ασβεστολιθικά πετρώµατα στην υπόψιν υπολεκάνη αποτελούν έναν καλό ταµιευτήρα υδάτων µε πολύ µεγάλα αποθέµατα (της τάξης των 48*10 6 m 3 ). Επίσης θεωρείται χρήσιµο να εξεταστεί χωριστά το ηµιαυτόνοµο υδρολογικό ισοζύγιο της µικρής υπολεκάνης του Αίµονα, έκτασης 1.87 Km 2, η οποία αναπτύσσεται στο εσωτερικό της λεκάνης οξαρού. Αυτό γίνεται λόγω της διαφορετικής γεωλογικής δοµής (φυλλίτες και ασβεστόλιθοι της ζώνης Γαβρόβου) και ορεογραφίας, που παρουσιάζει σε σχέση µε την υπόλοιπη περιοχή του οξαρού (Σχ. 1). Για τον υπολογισµό του υδρολογικού ισοζυγίου της χρησιµοποιήθηκαν οι βροχοµετρικοί σταθµοί της υπολεκάνης Αξού - Ανωγείων. Η συγκεκριµένη περιοχή δέχεται ετησίως 1.98*10 6 m 3 όγκο κατακρηµνισµάτων. Το 50% της επιφάνειας (0.935 Km 2 ) καλύπτεται από ασβεστόλιθους της Τρίπολης και δέχεται m 3 όγκο κατακρηµνισµάτων. Αν θεωρήσουµε τον συντελεστή κατείσδυσης για τους ασβεστόλιθους Τρίπολης 55%, συµπεραίνεται ότι 0.545*10 6 m 3 νερού κατεισδύουν. Το υπόλοιπο 50% της επιφάνειας της περιοχής του Αίµονα καλύπτεται από αδιαπέρατους σχηµατισµούς µε ένα µέσο συντελεστή κατείσδυσης της τάξης του 6%, δηλαδή κατεισδύουν

8 m 3 νερού ετησίως. Εποµένως η συνολική κατείσδυση στην περιοχή είναι 0.604*10 6 m 3 νερού, δηλαδή το 30% του συνόλου των κατακρηµνισµάτων. Σχήµα 4 Γεωτρήσεις που έχουν εκτελεστεί στην περιοχή της υπολεκάνης οξαρού. Η εξατµισοδιαπνοή και η απορροή αποτελούν το υπόλοιπο 70% των βροχοπτώσεων (1.386*10 6 m 3 ). Λαµβάνοντας υπόψιν τον συντελεστή εξατµισοδιαπνοής (περίπου 55%) της υπολεκάνης Ανωγείων Αξού προκύπτει ότι η απορροή στη συγκεκριµένη περιοχή είναι της τάξης του 15%. Με βάση επίσης τα παραπάνω και τη δεδοµένη ετήσια παροχή της γεώτρησης του Αίµονα (0.192*10 6 m 3 ) συµπεραίνεται ότι το πιθανό υδατικό απόθεµα στους παραπάνω ασβεστόλιθους είναι της τάξης των 0.4*10 6 m 3. Τα παραπάνω προστίθενται στα συνολικά αποθέµατα της υπολεκάνης οξαρού. 3.3 Υπολεκάνη Λιβαδίων Η υπολεκάνη των Λιβαδίων έχει έκταση 84 Κm 2, και παρουσιάζει επίσης σηµαντικές υψοµετρικές διαφορές ( m). Για την εκτίµηση του υδρολογικού ισοζυγίου χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω βροχοµετρικοί σταθµοί (Πιν. 2): Πίνακας 2. Βροχοµετρικοί σταθµοί της υπολεκάνης Λιβαδίων ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Μ.Ο ΕΤΗΣΙΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΤΑ/ΤΩΝ (MM) ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΜΟΥ (M) ΚΡΟΥΣΣΩΝΑΣ * ΒΟΡΙΖΙΑ * ΓΑΡΑΖΟ Μ.Ο ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΩΝ = 1141 mm, * εκτός περιοχής µελέτης. ΟΓΚΟΣ ΒΡΟΧ. ΑΝΑ ΕΤΟΣ = 95.84*10 6 m

9 Το µεγαλύτερο τµήµα (>70%) της υπολεκάνης Λιβαδίων καλύπτεται από ανθρακικά ιζήµατα της ζώνης της Ίδης, ενώ το υπόλοιπο από αδιαπέρατους σχηµατισµούς (φλύσχη, «φυλλίτες»). Πιο α- ναλυτικά, το 78.3% (έκτασης Κm 2 ) της υπολεκάνης Λιβαδίων καλύπτεται από ανθρακικά ι- ζήµατα και το 21.7% (έκτασης Κm 2 ) από αδιαπέρατους σχηµατισµούς. Συγκεντρώσεις ύδατος µε µικρές παροχές διαπιστώθηκαν και στον υπερκείµενο στρωµατογραφικά φλύσχη της ίδιας ζώνης (γεώτρηση Κράνας), στο µικρό τεκτονικό βύθισµα µε άξονα Α διεύθυνσης, που εντοπίστηκε Ν των Λιβαδίων. Η γεώτρηση της Κράνας (194 m) παρουσίασε υ- δροφορία από τα 160 m και παροχή της τάξης των 18 m³/h (Σχ. 3). Η εξαίρεση αυτή στο γενικό κανόνα συνδέεται µε την παρουσία πολλών ψαµµιτικών οριζόντων στο φλύσχη, που εµφανίζεται στην περιοχή των χωριών Ζωνιανά και Λιβάδια και στη δράση κανονικών ρηγµάτων, τα οποία έφεραν σε επαφή ορίζοντες µε διαφορετικούς λιθολογικούς χαρακτήρες (π.χ. άµµους και κροκαλοπαγή µε αργίλους). Εν τούτοις σηµειώνεται ότι η έκταση των ταµιευτήρων νερού (ψαµµιτών κροκαλοπαγών), που επηρεάζονται από τις εφελκυστικές δοµές, είναι περιορισµένη όπως και το πάχος τους (µερικά m). Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι στους παραπάνω ταµιευτήρες και γενικότερα στο φλύσχη της περιοχής Ζωνιανών Λιβαδίων δεν αναµένονται σηµαντικά αποθέµατα νερού. Τα υπολείµµατα του καλύµµατος των ασβεστολίθων της Τρίπολης στην παραπάνω περιοχή και ιδιαίτερα στην τοποθεσία «Χαλέπα», όπου παρατηρούνται καρστικές δοµές, εµφανίζουν αξιόλογη υδροφορία, µολονότι οι κλίσεις των στρωµάτων προς τα βόρεια οδηγούν τα νερά στην ίδια πλευρά του καλύµµατος, όπου απαντάται η πηγή της Ι.Μ. ισκουρίου, στην επαφή µε τους υποκείµενους «φυλλίτες». Επίσης δεν εµφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εµφάνιση των «φυλλιτών» βόρεια των Λιβαδίων (µε παροχές γεωτρήσεων < 8 m³/h), παρά το σχετικά µεγάλο βάθος τους (γεώτρηση Καλύβου 500 m). Το τµήµα της υπολεκάνης Λιβαδίων που καλύπτεται από ασβεστολιθικά ιζήµατα δέχεται 75*10 6 m 3 όγκο κατακρηµνισµάτων από τα οποία κατεισδύουν 41.25*10 6 m 3. Το υπόλοιπο τµήµα, που καλύπτεται από αδιαπέρατους σχηµατισµούς, δέχεται 21*10 6 m 3 όγκο κατακρηµνισµάτων και κατεισδύουν 1.05 *10 6 m 3. Εποµένως η συνολική κατείσδυση στην περιοχή ανέρχεται στα 42.3 *10 6 m 3 δηλαδή το 44% των κατακρηµνισµάτων. Το 56% των κατακρηµνισµάτων αντιπροσωπεύει την εξάτµιση και την απορροή της συγκεκρι- µένης υπολεκάνης. Με βάση τον τύπο του Turc L. υπολογίστηκε η πραγµατική εξατµισοδιαπνοή Ε = 787 mm, που αντιστοιχεί σε 66.1*10 6 m 3, τιµή η οποία πρέπει να ελεγχθεί περαιτέρω. Η µικρή εµφάνιση των νεογενών ιζηµάτων (σχηµατισµός Γαράζο) - στο ακραίο Β τµήµα της υπόψη υπολεκάνης - δεν συµβάλλει ουσιαστικά στη διαµόρφωση του υδρολογικού ισοζυγίου της. Εντούτοις, σηµειώνεται ότι τα παραπάνω νεογενή ιζήµατα διαθέτουν καλούς ταµιευτήρες νερού (άµµους) όπως τουλάχιστον φαίνεται από την υδρευτική γεώτρηση που εκτελέστηκε Ν του Γαράζου, µε παροχή µεγαλύτερη από 30 m³/h. Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεδοµένα τα αναµενόµενα αποθέµατα νερού στην υπολεκάνη Λιβαδίων είναι περίπου της τάξης των 40*10 6 m 3. 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στα πλαίσια της παραπάνω µελέτης προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα: 1. Η µορφή του Υ.. καθώς και ο άνω ρους του Γεροποτάµου επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από τις νεοτεκτονικές παραµορφώσεις. Αναλυτικότερα, οι κλαδοι 3ης και 4ης τάξης επηρεάζονται από τα κανονικά ρήγµατα Β - ΝΑ διεύθυνσης, ενώ οι κλάδοι 1ης και 2ης τάξης περισσότερο από την λιθολογία. 2. Η ανθρακική σειρά της Τρίπολης εµφανίζει ικανοποιητική υδροφορία, ιδιαίτερα όπου το πάχος των ασβεστολιθικών καλυµµάτων είναι µεγαλύτερο από 100 m σε συνδυασµό µε την τεκτονική δοµή των υποκείµενων, αδιαπέρατων, σχηµατισµών (φλύσχη ή και «φυλλιτών»). 3. Οι περιοχές µε τοπογραφικό υψόµετρο µικρότερο των 500 m και όπου εµφανίζονται «πλακώδεις ασβεστόλιθοι» και έντονα τεκτονισµένοι «φυλλίτες» παρουσιάζουν αυξηµένο ενδιαφέρον σε ότι αφορά την ανεύρεση ικανής συγκέντρωσης υδάτων στους υπεδαφικούς ορίζοντες τους (υπολεκάνη Αξού Ανωγείων). 4. Ο υδροφόρος ορίζοντας στους καρστικοποιηµένους ασβεστόλιθους και δολοµιτικούς ασβεστόλιθους της ενότητας της Ίδης, στον κάµπο οξαρού, βρίσκεται σε σχετικά µικρό βάθος ( m). Στην υπολεκάνη του οξαρού, η αναζήτηση υδροφόρων οριζόντων θα πρέπει να γίνεται µε βάση αυτό το στοιχείο, δηλαδή µε 2000

10 γεωτρήσεις της τάξεως των 250 m περίπου. Στο βάθος αυτό έχει συνυπολογιστεί και µια στήλη διάτρησης m κάτω από τη στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα. 5. Η αναζήτηση υδροφόρων οριζόντων στους «πλακώδεις ασβεστόλιθους» απαιτεί πολυδάπανες, βαθιές γεωτρήσεις (της τάξης των 600 m και πλέον), ιδιαίτερα στην υπολεκάνη Λιβαδίων (περιοχές Ζωνιανών και Καλύβου). 6. Τα νεογενή ιζήµατα στο Β τµήµα της περιοχής µελέτης περικλείουν καλούς ταµιευτήρες νερού (σχηµατισµός Γαράζο). 7. Τα καλύµµατα των εσωτερικών ζωνών δεν παρουσιάζουν υδροφορία (γεώτρηση Ανωγείων). ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ι.Γ.Μ.Ε., Γεωλογικός χάρτης Κρήτης, Γεωλογικός χάρτης Τυµπάκι. Καρακίτσιος Β Οι λιθοστρωµατογραφικές, µεταµορφικές και τεκτονικές σχέσεις µεταξύ των Φυλλιτών και της ανθρακικής σειράς της Τρίπολης στην Κεντροδυτική Κρήτη. ελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., XVII, Σούλιος Γ Γενική Υδρογεωλογία. University Studio, Θεσσαλονίκη. Φουντούλης Ι. & Φουµέλης Μ Ασύµµετρη ανάπτυξη υδρογραφικών δικτύων παράγων αναγνώρισης περιστροφών νεοτεκτονικών ρηξιτεµαχών. Η περίπτωση των λεκανών Στουρναρορέµµατος και Μπελεσίτσα (Ν. Φωκίδας). ελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., ΧΧXVII/1, Bonneau M Sur les affinites ioniennes des calcaires en plapuettes epimetamor phiques de la Crete, charriage de la serie de Gavrovo Tripolitsa et la structurede l arc Egeen. C.R.AC. Sc. (Paris). Bonneau M Correlation of the Hellinedes nappes in the S.E Aegean and their tectonic reconstruction. Geol. Soc. London (Sp. Publ.), 17, Fassoulas Ch The structural evolution of Central Crete - insight into the tectonic evolution of the South Aegean (Greece). Journal of Geodynamics, 27, Fytrolakis N The geological structure of Crete: Problems, observations and conclusions. Habil. Thesis, Nat. Tech. Univ., Athens. Kilias A., Fassoulas C., Mountrakis D Tertiary extension of continental crust and uplift of Psiloritis metamorphic core complex at the central part of the Hellenic arc. Bull. Geol. Soc.Greece, XXVIII, Ten Veen J.H. & Postma G Roll - back controlled vertical movements of outer - arc basins of the Hellenic subduction zone (Crete, Greece). Basin Research, 11, ABSTRACT STUDY OF THE HYDROLOGIC AND HYDROGEOLOGIC CONDITIONS IN THE REGION OF ANO GEROPOTAMOS, CRETE (PSILORITIS- RETHIMNO) Kamberis E. 1, Kokinou E. 2, and Monopolis D. 3 1 Hellenic Petroleum S.A., 199 Kifissias Av., Greece Maroussi, 2 Technological Education Institut Crete, 3 Romanou Str., Chalepa, Chania, Crete GR Greece, 3 Dep. of Mineral Resource Eng, Technical University of Crete, Chania, Greece, The aim of this paper is to present the hydrologic and hydrogeologic conditions in the mountainous region of Ano Geropotamou in the Rethimno of Crete. In the frames of the present study, geologic, hydrogeologic and drilling data were collected. The hydrologic network, controlled mostly by the tectonics and partly by the lithology of the Alpine sediments, is described. Finally, the calculation of hydrologic balance and evaluation of water reserves of the individual basins located in the studied area is attempted. 2001

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΥΠΟΓΕΙΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εισηγητής: Μ. Λιονής, Γεωλόγος Περιβαλλοντολόγος Μελετητής Με την συνεργασία της Κατερίνας Λιονή Γεωλόγου Μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΠΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σίνα 32, Αθήνα 106 72, τηλ.210-3617824, φαξ 210-3643476, e- mails: ellspe@otenet.gr & info@speleologicalsociety.gr website: www.speleologicalsociety.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΔΕΛΕ-ΣΙΣΣΕΣ

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΔΕΛΕ-ΣΙΣΣΕΣ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΔΕΛΕ-ΣΙΣΣΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αλεξανδράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 Εισαγωγή - Ιστορικό Στον επαρχιακό οδικό άξονα Τρίπολης Ολυμπίας, στο ύψος του Δήμου Λαγκαδίων, έχουν παρουσιασθεί κατά το παρελθόν αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π»

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» «Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» Νικήτας Μυλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πηγή της Υπέρειας Κρήνης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Η Περιφέρεια Κρήτης αποτελείται από τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων και έχει έδρα το Ηράκλειο, πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογεωλογική - Γεωφυσική έρευνα περιοχής Αντιρρίου Προτάσεις υδροληπτικού σχεδιασµού

Υδρογεωλογική - Γεωφυσική έρευνα περιοχής Αντιρρίου Προτάσεις υδροληπτικού σχεδιασµού 4ο Εθνικό Συνέδριο ιαχείρισης Εθνικών Πόρων στις ευαίσθητες περιοχές του Ελλαδικού χώρου, ΤΕΕ, Βόλος 1999 Υδρογεωλογική - Γεωφυσική έρευνα περιοχής Αντιρρίου Προτάσεις υδροληπτικού σχεδιασµού Ε. ΛΕΚΚΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις για την προστασία των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων της Νήσου Κρήτης (LIFE04NAT_GR_000105) ράση Α.2

ράσεις για την προστασία των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων της Νήσου Κρήτης (LIFE04NAT_GR_000105) ράση Α.2 ράσεις για την προστασία των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων της Νήσου Κρήτης (LIFE04NAT_GR_000105) ράση Α.2 Σχέδιο ιαχείρισης Τύπου Οικοτόπου Προτεραιότητας 3170 (Οδηγία 92/43/ΕΕ) σε περιοχές του ικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Ιστορικό ανάθεσης... 2 1.2 Σκοπός - Αντικείμενο μελέτης... 2 1.3 Μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης... 3 1.4 Ομάδα εκπόνησης της μελέτης... 3 1.5 Θέση, όρια και βασικά

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1. Ανάθεση και Αντικείμενο της Μελέτης... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΣΗΣ... 4 2.1. Γεωλογικά στοιχεία... 4 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ) ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ

Η ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ) ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ Η ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ) ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Αναγνώστου, Β. 1, Κυριακίδου, Χ. 2, Δρακοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7.

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7. 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4 4.2 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 5 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 5.1 ΓΕΝΙΚΑ 6 5.2 ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογεωλογία της Νήσου Πάρου

Υδρογεωλογία της Νήσου Πάρου Υδρογεωλογία της Νήσου Πάρου ΚΑΡΟΛΟΣ Α. ΜΠΕΖΕΣ Δρ Υδρογεωλόγος Ρενιέρη 26 Αθήνα 1143 Τηλ. 2528884 e-mail bezes@x-treme.gr 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Υδρογεωλογική Έρευνα της Νήσου Πάρου πραγματοποιήθηκε στο διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Β.36 ο 54'50" έως 37 ο 12' και σε γεωγραφικό µήκος Α. 25 ο 20'30" έως 25 ο 37'20". Οι µεγαλύτερες διαστάσεις

Β.36 ο 54'50 έως 37 ο 12' και σε γεωγραφικό µήκος Α. 25 ο 20'30 έως 25 ο 37'20. Οι µεγαλύτερες διαστάσεις Περίληψη 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η περιορισµένη διαθεσιµότητα των υδατικών πόρων και η σηµασία τους για την επιβίωση αλλά και την ανάπτυξη της ανθρωπότητας καθιστά την ορθολογική διαχείρισή τους ζήτηµα µείζονος σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΛΑΔΑΣ Ι..

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΛΑΔΑΣ Ι.. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Νο 72 ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΛΑΔΑΣ Ι.. (2001). Παλαιογεωγραφική εξέλιξη της ΝΔ Πελοποννήσου κατά το Τεταρτογενές. Πρακτικά 9 ου Συνέδριου Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας,, Δελτίο Ελλην

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των Τοπικών Γεωλογικών Συνθηκών στον Σχεδιασµό του Λιθορρίπτου

Επίδραση των Τοπικών Γεωλογικών Συνθηκών στον Σχεδιασµό του Λιθορρίπτου Επίδραση των Τοπικών Γεωλογικών Συνθηκών στον Σχεδιασµό του Λιθορρίπτου Φράγµατος Μεσοβούνου Influence of the Local Geological Conditions on the Design of the Messovouno Rockfill Dam ΜΟΥΤΑΦΗΣ, Ν. Ι. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Πρακτικά 5 ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, Λάρισα: 18 2 Οκτωβρίου 27 (121) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

"Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων."

Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων. "Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων." Dr. rer nat. ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Οµότιµος Καθηγητής Γεωλογίας* Dr. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΝΗΣΟΥ ΠΑΡΟΥ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΝΗΣΟΥ ΠΑΡΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΝΗΣΟΥ ΠΑΡΟΥ Δρ. Διονύσης Ματαράγκας* Δρ. Μυρσίνη Βαρτή-Ματαράγκα* Γεωλόγοι *ΙΓΜΕ, Μεσογείων 70, Αθήνα 115 27 Fax: 7779467, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Άνυδρα νησιά που µελετώνται στις Κυκλάδες

Τα Άνυδρα νησιά που µελετώνται στις Κυκλάδες ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της διαχείρισης των υδατικών πόρων είναι η ορθολογική αξιοποίηση του νερού και η εφαρµογή δράσεων για την εναρµόνιση των αντιθέσεων που υπάρχουν ανάµεσα στην προσφορά του νερού και τη ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Στο παρόν κεφάλαιο της ΣΜΠΕ καταγράφεται, αναλύεται και αξιολογείται η υφιστάµενη κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην περιοχή µελέτης και την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Λ. ΠΥΤΙΚΑΚΗΣ Γεωλόγος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Β ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Λ. ΠΥΤΙΚΑΚΗΣ Γεωλόγος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Β ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Λ. ΠΥΤΙΚΑΚΗΣ Γεωλόγος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Β ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων Λεκάνες Απορροής των Ποταμών Κερίτη Θερίσου και Κοιλιάρη, Χανιά

Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων Λεκάνες Απορροής των Ποταμών Κερίτη Θερίσου και Κοιλιάρη, Χανιά Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων για τις Λεκάνες Απορροής των Ποταμών Κερίτη Θερίσου και Κοιλιάρη, Χανιά Τεχνική Έκθεση Νοέμβριος 2010 Τεχνική Έκθεση Προς ΟΑΔΥΚ και Ν.Α. Χανίων Ειδικό Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΙΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΓΟΥΣ. ρακακάκη Βασιλική & Μαργαρίτα Σίδερη. Επιβλέπων καθηγητής Παντελής Σουπιός

Υ ΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΙΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΓΟΥΣ. ρακακάκη Βασιλική & Μαργαρίτα Σίδερη. Επιβλέπων καθηγητής Παντελής Σουπιός Υ ΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΙΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ρακακάκη Βασιλική & Μαργαρίτα Σίδερη Επιβλέπων καθηγητής Παντελής Σουπιός Χανιά - 2014 1 ABSTRACT This thesis negotiates the processing of geophysical

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω, εξηγώ ποιες ήταν οι αυτές οι ασυµβατότητες θεωρίας και παρατηρήσεων, που είχα παρατηρήσει παλαιότερα.

Παρακάτω, εξηγώ ποιες ήταν οι αυτές οι ασυµβατότητες θεωρίας και παρατηρήσεων, που είχα παρατηρήσει παλαιότερα. 1. Προβληµατισµοί και στόχοι της έρευνας. 1.1. Εισαγωγή. Άρχισα να γράφω αυτό το άρθρο το 2004, µε την σκέψη, ότι είχα ήδη συγκεντρώσει αρκετό υλικό που έπρεπε να δηµοσιευθεί. Το υλικό αυτό αφορούσε τις

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.2 - Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης Υπόγειων Υδάτω

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.2 - Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης Υπόγειων Υδάτω Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Υπόγειων Υδάτω Σελιδα 2 από 100 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΧΘ 0.00-87.00 7 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 1.1 Αντικείμενο της Μελέτης 7 1.2 Προσέγγιση 7 2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 9 2.1 Επισκόπηση 9 2.2 Γεωλογική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ από Π. Σαμπατακάκη Dr. Υδρογεωλόγο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν θα ταν άστοχο εάν αναφέραμε ότι το πρόβλημα της λειψυδρίας στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΑΝΑΓΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΑΝΑΓΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ Ι. Ε. ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π., Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Ελλειμματικό Υδατικό Ισοζύγιο στα νησιά των Κυκλάδων Επιτακτική ανάγκη ολοκληρωμένης υδατικής πολιτικής και Διαχείρισης (Το παράδειγμα της Πάρου)

Ελλειμματικό Υδατικό Ισοζύγιο στα νησιά των Κυκλάδων Επιτακτική ανάγκη ολοκληρωμένης υδατικής πολιτικής και Διαχείρισης (Το παράδειγμα της Πάρου) Ελλειμματικό Υδατικό Ισοζύγιο στα νησιά των Κυκλάδων Επιτακτική ανάγκη ολοκληρωμένης υδατικής πολιτικής και Διαχείρισης (Το παράδειγμα της Πάρου) Φίλιππος Ηρ. Χαρμανίδης Δρ. Υδρογεωλόγος ΙΓΜΕ * ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤεχνικάέργακαιΓεωτεχνικήΈρευνα

ΤεχνικάέργακαιΓεωτεχνικήΈρευνα ΤεχνικάέργακαιΓεωτεχνικήΈρευνα ΜΓΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ Εμμ. Στειακάκης, Ηράκλειο, 21-2-2011 Πραγματοποιώντας ένα τεχνικό έργο δεν αρκεί μόνο να ΕΚΙΜΗΘΕΙ ποια θα είναι η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ του γεωλογικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου».

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου». Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου». ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1-4 Ιουνίου 2010 Πρόγραμμα - Δρομολόγιο Σύνταξη Επιμέλεια: Καθηγητής Μιχ. Σταματάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ, Γεωλόγος MSc, PhD, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Μαγνητοστρωματογραφία Σεισμική στρωματογραφία ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ Παραλληλισμός στρωμάτων από περιοχή σε περιοχή με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ Φίκος Η., Ζιάνκας Γ., Παυλίδου Ε., Φάµελλος Σ. Αναπτυξιακή Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.». Κ. Ραφαηλίδου Παπαδάκη 3-5 Θέρµη, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΞΩΜΑΛΥΝΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ Δρ Γεώργιος Μιγκίρος Καθηγητής Γεωλογίας ΓΠΑ Ο πλανήτης Γη έτσι όπως φωτογραφήθηκε το 1972 από τους αστροναύτες του Απόλλωνα 17 στην πορεία τους για τη σελήνη. Η

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 14.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Υ ΑΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 14.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο 14 Υδατικό ιαµέρισµα Ανατολικής Μακεδονίας 14 Υ ΑΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 14.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το υδατικό διαµέρισµα της ανατολικής Μακεδονίας έχει έκταση 7.791 km 2 και συνορεύει δυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013»

Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» Άξονας Προτεραιότητας 3: «Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΖΟΚΙΤΣΙΟΣ ΑΜ:06050 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Γεωλογική επισκόπηση 3 2.1

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2.1 Ωκεανοί και Θάλασσες. Σύµφωνα µε τη ιεθνή Υδρογραφική Υπηρεσία (International Hydrographic Bureau, 1953) ως το 1999 θεωρούντο µόνο τρεις ωκεανοί: Ο Ατλαντικός, ο Ειρηνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Μάρτιος Ιούνιος 2007

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Μάρτιος Ιούνιος 2007 Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία Σίνα 32, Αθήνα 106 72 Τηλ. 210-3617824 / Φαξ 210-3643476 e-mail: ellspe@otenet.gr & info@speleological society.gr website: www.speleologicalsociety.gr ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ. Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ. Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Ο Ελλαδικός χώρος µε την ευρεία γεωγραφική έννοια του όρου, έχει µια σύνθετη γεωλογικοτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΤΣΙΔΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΤΣΙΔΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ 033 Πανεπιστήμιο Πατρών Τομέας Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Εργαστήριο Ιζηματολογίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΤΣΙΔΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟ ΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟ ΟΥ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΙΑΥΛΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ (Ν ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ, ΕΛΛΑ Α). 1

ΜΟΡΦΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΙΑΥΛΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ (Ν ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ, ΕΛΛΑ Α). 1 ΜΟΡΦΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΙΑΥΛΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ (Ν ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ, ΕΛΛΑ Α). 1 Ε. ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΠΑΠΑΣΠΥΡΙ ΑΚΟΥ 2 ΚΑΙ Γ.. ΑΝΑΜΟΣ 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο υποθαλάσσιος αβαθής δίαυλος µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Αιολική δράση Ο άνεµος, όπως το νερό και ο πάγος, είναι ένας παράγοντας που επιδρά

Διαβάστε περισσότερα

Γεωφυσική έρευνα με ηλεκτρικέςηλεκτρομαγνητικές. ανατολικού τμήματος της λεκάνης του Ανθεμούντα

Γεωφυσική έρευνα με ηλεκτρικέςηλεκτρομαγνητικές. ανατολικού τμήματος της λεκάνης του Ανθεμούντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ Γεωφυσική έρευνα με ηλεκτρικέςηλεκτρομαγνητικές μεθόδους του ανατολικού τμήματος της λεκάνης

Διαβάστε περισσότερα

3.13.2.1 Μεθοδολογία... 67 3.13.2.2 Αποτελέσµατα... 69 3.14. Προστατευόµενες περιοχές... 73 3.15. Χλωρίδα και πανίδα... 76 4.

3.13.2.1 Μεθοδολογία... 67 3.13.2.2 Αποτελέσµατα... 69 3.14. Προστατευόµενες περιοχές... 73 3.15. Χλωρίδα και πανίδα... 76 4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2.1. Αντικείµενο και σκοπός του έργου... 4 2.2. Οµάδα έρευνας... 6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 8 3.1. Γενικά... 8 3.2. Μυθολογικά - ιστορικά στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

Ζουµπούλογλου Κων/να ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εισηγήτρια: ρ. Κούλη Μαρία ΧΑΝΙΑ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ

Ζουµπούλογλου Κων/να ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εισηγήτρια: ρ. Κούλη Μαρία ΧΑΝΙΑ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ν ΤΩΝ Υ ΡΟΛΟΓΙΙΚΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΕΡΙΙΤΗ ΚΑΙΙ ΤΑΥΡΩΝΙΙΤΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης

Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης "Οι μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης ΣΧΟΟΑΠ - ΓΠΣ: Προβλήματα και δυνατότητες Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης Δρ Αθανάσιος Η. Γκανάς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ» ΚΛΑ ΟΣ «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή ιπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος

ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ G.I.S

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ G.I.S ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ G.I.S ΓΑΡΜΠΗ ΣΟΦΙΑ ίβλεψη:.α Μιµίκου, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π Αθήνα, Οκτώβριος 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός είναι υδρολογική διερεύνηση της Κεφαλονιάς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές.

Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές. Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 'Εχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµορφολογική µελέτη του υποθαλασσίου καρστικού συστήµατος, του υπογείου ποταµού «ράκος», Μεσσηνιακής Μάνης

Γεωµορφολογική µελέτη του υποθαλασσίου καρστικού συστήµατος, του υπογείου ποταµού «ράκος», Μεσσηνιακής Μάνης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Γεωµορφολογική µελέτη του υποθαλασσίου καρστικού συστήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εξειδικευµένου λογισµικού στη µελέτη γεωτεχνικών έργων. Τρισδιάστατο γεωλογικό µοντέλο Κατολίσθησης Κρυσταλλοπηγής

Χρήση εξειδικευµένου λογισµικού στη µελέτη γεωτεχνικών έργων. Τρισδιάστατο γεωλογικό µοντέλο Κατολίσθησης Κρυσταλλοπηγής Χρήση εξειδικευµένου λογισµικού στη µελέτη γεωτεχνικών έργων. Τρισδιάστατο γεωλογικό µοντέλο Κατολίσθησης Κρυσταλλοπηγής Use of Integrated software in designing geotechnical projects. 3d geological model

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ. πηγή:nasa - Visible Earth

ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ. πηγή:nasa - Visible Earth ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ πηγή:nasa - Visible Earth ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Παγετώδης δράση Οι παγετώνες καλύπτουν σήµερα το 1/10 περίπου της γήινης επιφάνειας. Η δράση των παγετώνων, αποτέλεσε ένα σηµαντικό µορφογενετικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Σ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Σ ΤΟΜΕΑ Σ ΕΦΑ ΡΜΟΣΜΕΝ ΗΣ Γ ΕΩΛΟΓΙΑ Σ & ΓΕΩΦΥΣΙΚ ΗΣ ΕΡΓΑ ΣΤΗΡΙ Ο ΥΔΡΟΓΕΩ ΛΟ Γ ΙΑ Σ Υ Δ Ρ Ο Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Κ Ε Σ & Υ Δ Ρ Ο Χ Η Μ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Ν

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Ελληνικής Ιζηματολογικής Ένωσης

Ενημερωτικό Δελτίο Ελληνικής Ιζηματολογικής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Άρθρο 00040 Συγγραφείς: Από τις δοκιμές παραγωγής στη Γεώτρηση Δυτ. Κατάκωλο-2 Δρ. Ε. Καμπέρης, Γεωλόγος Ελληνικά Πετρέλαια Ε&Ε Υ/Α, Κηφισίας 199, Μαρούσι 15124 ekamperis@helpe.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ε.Κ.Β.Α.Α. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ Διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και διαφοροποίηση των αναγκών σε νερό στις χώρες της της

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική παρουσίαση των Γεωτόπων Φυσικού Πάρκου Σητείας και της Αξιολόγησής τους

Αναλυτική παρουσίαση των Γεωτόπων Φυσικού Πάρκου Σητείας και της Αξιολόγησής τους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Αναλυτική παρουσίαση των Γεωτόπων Φυσικού Πάρκου Σητείας και της Αξιολόγησής τους Σ. Σταρίδας & ρ Χαρ. Φασουλάς Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση αφορά στην καταγραφή, στην αξιολόγηση και στην παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ευθύµιος Λέκκας 1 & Ανδρέας Αντωνίου 2 1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 70 εκ. Όψη στομίου εισόδου (προς Τίρανα) βόρειου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις της Οµάδας Εργασίας για το θέµα: «ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ηράκλειο, 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΠΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2. ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ιούλιος 2011 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΕΙ- ΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΕΙ- ΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κατολισθητικά Φαινόμενα Σαμαρίνας Landslides in Samarina ΜΕΛΕΚΗΣ, Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ, Γ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ, Χ. Γεωλόγος, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Γεωλόγος, Καθηγητής, Γ.Π.Α. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ Υ ΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΑ ΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Αθηνών 20 Απριλίου 2012

Ακαδημία Αθηνών 20 Απριλίου 2012 Ακαδημία Αθηνών 20 Απριλίου 2012 Το πετρελαϊκό δυναμικό της χώρας με βάση τις μέχρι σήμερα έρευνες Γ. Ζαφειρόπουλος ΜΜΜΜ-Γεωφυσικός Διευθυντής Ερευνών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Χρυσαυγή Χατζηχριστοδούλου Θεσσαλονίκη, 28 Ιουνίου 2011 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Πληροφορίες: Χρυσαυγή Χατζηχριστοδούλου Θεσσαλονίκη, 28 Ιουνίου 2011 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Χρυσαυγή Χατζηχριστοδούλου Θεσσαλονίκη, 28 Ιουνίου 2011 Τηλ. : 2310 99 8450 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια νερά ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Υπόγεια νερά ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υπόγεια νερά Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2009 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Υ ΡΟΦΟΡΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΛΗΣΗ 1 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΛΥΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗΣ. Γεώργιος Π. Παντόπουλος Γεωλόγος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗΣ. Γεώργιος Π. Παντόπουλος Γεωλόγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗΣ Γεώργιος Π. Παντόπουλος Γεωλόγος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ, ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.)

LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεµούντα µε βάση την Ευρωπαϊκή Θεµατική στρατηγική για το έδαφος Action No 13 / Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ (Μ=6.9R) ΤΗΣ 8 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006: ΕΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ (Μ=6.9R) ΤΗΣ 8 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006: ΕΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ (Μ=6.9R) ΤΗΣ 8 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006: ΕΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο κ. Λέκκας Ευθύμιος είναι Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΟΦΙΑ ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΟΦΙΑ ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΟΦΙΑ ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ. Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του ήµου Σιντικής, Σερρών

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ. Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του ήµου Σιντικής, Σερρών ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ 16 Οκτώβριος 2014 Σαντανσκι, Βουλγαρία Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του ήµου Σιντικής, Σερρών Οµιλητής: κος Φώτης ΟΜΟΥΧΤΣΙ ΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Α. ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΖΩΝΗ ΥΔΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) Ανατολικής Θεσσαλίας Πεδινό

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων.

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων. Σιδηροδρομικές Σήραγγες Σιδηροδρομικές Σήραγγες Τράπεζας και Πλατάνου και Υδραυλική Σήραγγα Αποστράγγισης ομβρίων υδάτων της Σ.Γ.Υ.Τ. Αθηνών Πατρών, τμήμα Κιάτο Αίγιο Κεντρική Ελλάδα Σιδηροδρομική σήραγγα

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.1 - Έκθεση Υφιστάμενης Κατάστασης Γεωλογίας

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.1 - Έκθεση Υφιστάμενης Κατάστασης Γεωλογίας Σελίδα 2 από 52 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Αντικείμενο της Μελέτης 5 1.2 Προσέγγιση 5 1.3 Υπάρχουσα Πληροφορία 5 Χ.Θ. 0 Χ.Θ. 359 6 2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 6 2.1 Επισκόπηση 6 2.2 Βασικά Μορφολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα