Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7"

Transcript

1 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/

2 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows Θέμαηα (themes): Aero Peek Aero Shake: Aero Snap: Αero Flip: Γνγαιεία / Σοζθεοέξ (Gadgets) Βηβιημζήθεξ (Libraries) Γλενεοκεηήξ ανπείςκ ή θαθέιςκ (Windows Explorer) / Λεηημονγία ένεοκαξ (Search box) Γνγαιείμ ένεοκαξ ζημ θμομπί έκανλε (Search Box) Κανθηηζςμέκεξ εθανμμγέξ (Pinned Applications) Σηεκ γναμμή ενγαζηώκ (Taskbar) Σημ θμομπί έκανλε (Start Menu) Λίζηεξ μεηάβαζεξ (Jump Lists) Σημ θμομπί έκανλε Σηε γναμμή ενγαζηώκ Πενημπή εηδμπμηήζεςκ / εκεμενώζεςκ (Notification Area) Σοκημμεύζεηξ πιεθηνμιμγίμο (Keyboard Shortcuts) Γπηιμγέξ γηα εμθάκηζε ηεξ μζόκεξ

3 Γιζαγωγή Αοηό ημ έγγναθμ παναζέηεη δέθα παναθηενηζηηθά ηςκ Windows 7 έκακηη παιαηόηενςκ εθδόζεςκ ηςκ Windows με ηα μπμία ζα ελμηθμκμμήζεηε πνόκμ θαη ζα γίκεηε πημ παναγςγηθμί ζηεκ θαζεμενηκή ζαξ ενγαζία. Χαοακηηοιζηικά ηωμ Windows 7 1. Θέμαηα (themes): Τα Windows 7 έπμοκ δεμημονγεζεί έηζη ώζηε κα έπμοκ εθηεηαμέκε οπμζηήνηλε ζεμάηςκ. Η θαηκμύνγηα ιεηημονγία ημο Aero ζαξ δίκεη ηεκ δοκαηόηεηα κα δηαιέλεηε από μηα έημημε ζοιιμγή έημημςκ ζεμάηςκ, όπςξ Architecture, Characters θηι, ή κα δεμημονγήζεηε έκα δηθό ζαξ ζέμα με δηθέξ ζαξ θςημγναθίεξ, ή κα θαηεβάζεηε θαη άιια από ηεκ ηζημζειίδα ηεξ Microsoft. Γηα κα εμθακηζηεί ημ πανάζονμ θάκηε δελί θιηθ ζηεκ επηθάκεηα ενγαζίαξ θαη επηιέληε Personalize. Εικόνα 1. Παράθυρο επιλογήσ θζματοσ. 3

4 Η ιεηημονγία Aero πενηιαμβάκεη ηα αθόιμοζα : 1.1. Aero Peek : Γίκαη ε ιεηημονγία με ηεκ μπμία μπμνείηε κα έπεηε πνμεπηζθόπεζε ηςκ παναζύνςκ ζαξ πςνίξ ζηεκ μοζία κα ακμίγεηε ημ πανάζονμ. Απιά μεηαθένεζηε με ημ πμκηίθη ζαξ πάκς ζημ εηθμκίδημ ηεξ εθανμμγήξ ζηεκ γναμμή ενγαζηώκ. Εικόνα 2.Λειτουργία Aero Peek Aero Shake: Γάκ έπεηε πμιιά πανάζονα ακμηθηά ζηεκ επηθάκεηα ενγαζίαξ ζαξ θαη ζέιεηε κα βιέπεηε μόκμ έκα. παηήζηε ημ ανηζηενό πιήθηνμ ημο πμκηηθημύ πάκς ζηεκ γναμμή ηίηιμο θαη ηαναθμοκήζηε. Όια ηα άιια πανάζονα ζα ζμηθνοκζμύκ. Ακ ημ επακαιάβεηε ζα επακέιζμοκ ζηεκ πνμεγμύμεκε ημοξ θαηάζηαζε Aero Snap: Έκα από ηα πημ πνήζημα παναθηενηζηηθά ζηα Windows 7. Σύνηε ημ πανάζονμ μέπνη κα θηάζεηε ζηεκ πάκς άθνε ηεξ επηθάκεηαξ ενγαζίαξ. Αοηόμαηα ημ πανάζονμ ζα μεγηζημπμηεζεί. Γπίζεξ αοηή ηεκ ιεηημονγία μπμνείηε κα ηεκ εθανμόζεηε θαη ζηεκ ανηζηενή θαη δεληά μενηά ηεξ επηθάκεηαξ ενγαζίαξ. Αοηόμαηα ζα μμηνάζεη ζημ μηζό ημ δηάζηεμα πμο πνεζημμπμηεί ημ πανάζονμ ζαξ Αero Flip: Γηα κα εκενγμπμηήζεηε αοηό ημ παναθηενηζηηθό θναηήζηε ημ Windows Key παηεμέκμ θαη ηαοηόπνμκα θναηήζηε παηεμέκμ ημ Tab. Θα ζαξ δώζεη μηα ηνηζδηάζηαηε επίδναζε επηηνέπμκηαξ ζαξ κα μεηαθενζείηε ζηα ακμηθηά πανάζονα. 4

5 Εικόνα 3. Η λειτουργία Aero Flip. 2. Γογαλεία / Σρζκερέπ (Gadgets) Τα Gadgets είκαη μηθνέξ ζοζθεοέξ ενγαιεία ηα μπμία ζαξ δηεοθμιύκμοκ ή ζαξ εκεμενώκμοκ. Μπμνείηε κα επηιέλεηε από ηα δηαζέζημα Gadgets ή κα θαηεβάζεηε από ηα δηαδίθηομ θαη άιια. Γηα κα επηιέλεηε έκα Gadget θάκηε δελί θιηθ ζηεκ επηθάκεηα ενγαζίαξ θαη επηιέλεηε Gadgets. Θα εμθακηζηεί ε Γηθόκα 4. Γπηιέληε ημ Gadget πμο ζέιεηε κα εμθακηζηεί. Κάκηε δηπιό θιηθ πάκς ημο ή ζύνηε ημ ζηεκ ημπμζεζία ηεξ επηθάκεηαξ ενγαζίαξ πμο ζέιεηε κα ημ ημπμζεηήζεηε θαη θιείζηε ημ πανάζονμ. Γπακαιάβεηε ηε δηαδηθαζία ακ ζέιεηε κα πνμζζέζεηε θαη άιια Gadgets Ακ ζέιεηε κα θαηεβάζεηε θαη άιια Gadgets θάκηε θιηθ ζημκ ζύκδεζμμ Get more gadgets online πμο βνίζθεηε ζημ πανάζονμ Gadgets. Εικόνα 4. Παράθυρο διαλόγου επιλογήσ Gadget. 5

6 3. Βιβλιξθήκεπ (Libraries) Ο ελενεοκεηήξ (Windows Explorer) ηςκ Windows 7 οπμζηενίδεη εηθμκηθμύξ θαθέιμοξ. Πενηιαμβάκεη δειαδή πενηεπόμεκμ από δηάθμνεξ ημπμζεζίεξ ημο οπμιμγηζηή ζαξ αιιά θαη από ημπμζεζίεξ άιιςκ ζοζηεμάηςκ ημο δηθηύμο ζαξ. Οη βηβιημζήθεξ θνύβμοκ ηεκ πναγμαηηθή ημπμζεζία ηςκ ανπείςκ. Σηεκ πναγμαηηθόηεηα είκαη ζεμείμ ακαθμνάξ γηα όια ηα ζεμακηηθά έγγναθα ζαξ. Γπίζεξ μπμνείηε πημ εύθμια κα θάκεηε ένεοκα γηα ανπεία ή θαθέιμοξ ζημ ημπηθό ζαξ ζύζηεμα ή απμμαθνοζμέκα ζοζηήμαηα. Σηα Windows 7 (πνμθαζμνηζμέκμ) έκαξ ιμγανηαζμόξ πενηιαμβάκεη 4 βηβιημζήθεξ, ηα Έγγναθα, Μμοζηθή, Φςημγναθίεξ θαη Βίκηεμ. Μπμνείηε όμςξ κα δεμημονγήζεηε όζεξ βηβιημζήθεξ ζέιεηε. Εικόνα 5. Εξερευνητήσ των Windows. 6

7 4. Γνεοερμηηήπ αοςείωμ ή θακέλωμ (Windows Explorer) / Λειηξρογία έοερμαπ (Search box) Ο ελενεοκεηήξ ηςκ Windows πενηιαμβάκεη ηεκ ιεηημονγία ένεοκαξ, με ηεκ μπμία μπμνείηε πημ εύθμια κα ράλεηε έκα ανπείμ ή θάθειμ. To θμοηί ένεοκαξ βνίζθεηαη ζημ πάκς δεληά μένμξ ημο παναζύνμο. Σηεκ Γηθόκα 6 πμο αθμιμοζεί θαίκεηαη ημ απμηέιεζμα ηεξ ένεοκαξ γηα ηεκ ιέλε θιεηδί windows. Εικόνα 6. Του κουτί ζρευνασ των Windows. 7

8 5. Γογαλείξ έοερμαπ ζηξ κξρμπί έμαονη (Search Box) Τμ θμοηί ένεοκαξ ζημ θμομπί έκανλε ζαξ επηηνέπεη κα ράλεηε πνμγνάμμαηα, ημ πίκαθα έιεγπμο θαη πνόζθαηα ανπεία πμο ζέιεηε πςνίξ κα πενηεγείζηε γηα αοηά. Σηεκ Γηθόκα 7 πμο αθμιμοζεί θαίκεηαη πανάδεηγμα ζημ μπμίμ γίκεηαη ένεοκα γηα ηεκ ιέλε Word. Εικόνα 7. Κουτί ζρευνασ ςτο κουμπί ζναρξη. 8

9 6. Καοθιηζωμέμεπ εθαομξγέπ (Pinned Applications) Κανθηηζςμέκεξ εθανμμγέξ είκαη μη εθανμμγέξ ζηηξ μπμίεξ ζέιεηε κα έπεηε γνήγμνε πνόζβαζε Σηημ γοαμμή εογαζιώμ (Taskbar) Σηεκ Γηθόκα 8 θαίκεηαη πανάδεηγμα θανθηηζςμέκςκ εθανμμγώκ ζηεκ γναμμή ενγαζηώκ. Γηα κα μνίζεηε μηα εθανμμγή ςξ θανθηηζςμέκε ζηεκ γναμμή ενγαζηώκ θάκεηε δελί θιηθ ζηεκ εθανμμγή θαη επηιέληε Pin to Taskbar. Εικόνα 8. Καρφιτςωμζνεσ εφαρμογζσ ςτην γραμμή εργαςιών 9

10 6.2. Σηξ κξρμπί έμαονη (Start Menu) Σηεκ Γηθόκα 9 θαίκεηαη πανάδεηγμα θανθηηζςμέκςκ εθανμμγώκ ζημ θμομπί έκανλε. Γηα κα μνίζεηε μηα εθανμμγή ςξ θανθηηζςμέκε ζηεκ θμομπί έκανλε θάκεηε δελί θιηθ ζηεκ εθανμμγή θαη επηιέληε Pin to Start Menu. Εικόνα 9.Καρφιτςωμζνεσ εφαρμογζσ ςτο κουμπί ζναρξη. 10

11 7. Λίζηεπ μεηάβαζηπ (Jump Lists) Οη ιίζηεξ μεηάβαζεξ ζαξ επηηνέπμοκ κα ακμίλεηε θαη κα θανθηηζώζεηε έγγναθα πμο πνεζημμπμηείηε ζοπκά πςνίξ κα ράπκεηε γηα αοηά Σηξ κξρμπί έμαονη Σηεκ Γηθόκα 10 θαίκεηαη πανάδεηγμα ηνηώκ ανπείςκ πμο είκαη θανθηηζςμέκα θαη βνίζθμκηαη ζηεκ πενημπή Pinned (Μανθανηζμέκμ με θόθθηκμ). Γηα κα ημπμζεηήζεηε θάηη ζηεκ πενημπή ηςκ θανθηηζςμέκςκ εθανμμγώκ θάκεηε θιηθ ζημ εηθμκίδημ δίπια από ημ όκμμα ημο ανπείμο. Εικόνα 10. Λίςτα μετάβαςησ για την Microsoft Excel ςτο κουμπί ζναρξη. 11

12 7.2. Σηη γοαμμή εογαζιώμ Σηεκ Γηθόκα 11 θαίκεηαη ε ιίζηα μεηάβαζεξ γηα ηεκ εθανμμγή Mozilla Firefox. Γηα κα έπεηε πνόζβαζε ζε αοηή θάκεηε δελί θιηθ ζημ εηθμκίδημ ηεξ εθανμμγήξ. Εικόνα 11. Λίςτεσ μετάβαςησ για την εφαρμογή Mozilla Firefox. 12

13 8. Πεοιξςή ειδξπξιήζεωμ / εμημεοώζεωμ (Notification Area) Η πενημπή εηδμπμηήζεςκ έπεη επακαζπεδηαζζεί με θαηκμύνγηα εηθμκίδηα θαη πενηιαμβάκεη ημ εηθμκίδημ ημο ήπμο, δηθηύμο, θαη εηθμκίδημ θέκηνμο εκενγεηώκ. Μπμνείηε κα νοζμίζεηε ή κα θνύρεηε εηθμκίδηα εηδμπμηήζεςκ. Οη εηδμπμηήζεηξ θαη εκεμενώζεηξ πενηιαμβάκμοκ εηδμπμηήζεηξ θαη εκεμενώζεηξ γηα ημ ζύζηεμα ζαξ. Εικόνα 12. Περιοχή ειδοποιήςεων / ενημερώςεων. 9. Σρμηξμεύζειπ πληκηοξλξγίξρ (Keyboard Shortcuts) 9.1. Windows key + Up: μεγηζημπμηεί ημ ηνέπςκ πανάζονμ Windows key + Down: ακ ημ ηνέπςκ πανάζονμ είκαη μεγηζημπμηεμέκμ ημ επακαθένεη, ή αιιηώξ ημ ζμηθνύκεη ζηεκ γναμμή ενγαζηώκ Windows key + Shift + Up: μεγηζημπμηεί ημ ηνέπμκ πανάζονμ, μόκμ θάζεηα Windows key + Left: πνμζανμόδεη ημ ηνέπςκ πανάζονμ ζημ ανηζηενό μηζό ηεξ επηθάκεηαξ ενγαζίαξ Windows key + Right:πνμζανμόδεη ημ ηνέπςκ πανάζονμ ζημ δεληό μηζό ηεξ επηθάκεηαξ ενγαζίαξ Windows key + Shift + Left θαη Windows key + Shift + Right: μεηαθίκεζε ημο ηνέπςκ παναζύνμο ζημ ανηζηενό ή δεληό μένμξ ηεξ μζόκεξ. 13

14 10. Γπιλξγέπ για εμθάμιζη ηηπ ξθόμηπ Τα Windows 7 έπμοκ ζπεδηαζηεί έηζη ώζηε κα οπάνπμοκ εκζςμαηςμέκεξ επηιμγέξ γηα εμθάκηζε ηεξ μζόκεξ ζε πνμβμιέα, ή ζηεκ μζόκε ημο οπμιμγηζηή, ή θαη ζηα δύμ, ή επέθηαζε ηεξ μζόκεξ ζαξ. Κάκηε δελί θιηθ ζηεκ επηθάκεηα ενγαζίαξ θαη επηιέληε Screen Resolution. Θα εμθακηζηεί ημ πανάζονμ πμο βιέπεηε ζηεκ Γηθόκα 13. Μπμνείηε κα επηιέλεηε από ημ Multiple displays ηεκ εμθάκηζε ηεξ μζόκεξ πμο εζείξ ζέιεηε. Γκαιιαθηηθά μπμνείηε κα πνεζημμπμηήζεηε ηεκ ζοκηόμεοζε πιεθηνμιμγίμο Windows key + P Εικόνα 13. Επιλογή οθόνησ / οθονών. 14

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Winmail.dat Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Ειζαγφγή Αοηό ημ έγγναθμ ελεγεί ηη είκαη ημ ανπείμ winmail.dat, γηαηί θηάκεη

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α

4ε Γξαπηή Εξγαζία. Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α 4ε Γξαπηή Εξγαζία Θέκα 1 ν : Μειέηε Πεξίπησζεο Α Εξσηήζεηο: Α1. Πνην ζηηι εγεζίαο ζεσξείηε όηη «αλαδύεηαη» από ηηο επηρεηξεζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες Σετνική τολή Ασγόροσ Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων Γκδεηθηηθή βηβιημγναθία 1. Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε θαηνηθίαο, ΤΑΠ ΓΜΣΔΔ 1997

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ

ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΙΑΘΕΙΑ ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΟΓ ΓΦΕΒΜΡΟ 13 18 ΓΠΩΚ ΠΜ ΙΑΘΕΙΑ ΒΑΟΖΔΓΠΑΖ ΟΠΑ ΓΡΞΩΝΑΖΗΑ ΝΞΜΠΡΝΑ 1 Πξ ποόγοαμμά μαπ: 1 μ μένμξ : Γίκεηαη δηάιελε με ηα ελήξ ζέμαηα : - Οη κέμη είκαη ώνημμη θαη μπμνμύκ θαη εκδηαθένμκηαη

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ

ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ. Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΗΑΖ ΑΚΠΖΜΛΓΖΔΩΠΖΗΑ:Μ ΞΜΘΜΟ ΠΜΡΟ ΟΠΜ ΟΔ Δν. ΙΑΞΖΑ ΙΝΜΡΓΜΡΘΖΑ ΓΚΔΜΗΞΖΚΜΘΜΓΜΟ-ΔΖΑΒΕΠΜΘΜΓΜΟ Γηαηί μηα θέηα μήιμο γίκεηαη θαθεηί ακ δεκ ηεκ θαηακαιώζμομε άμεζα? Γηαηί έκα θόρημμ ζημ δένμα μαξ ενεζίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Δηδάζθςκ: Ειίαξ Ιακςιάθμξ Ακηί πνμιόγμο In the next century, planet earth will don an electronic skin. It will use the Internet as a scaffold to support and transmit

Διαβάστε περισσότερα

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο 3ν Σεύρνο επηέκβξηνο 2012 Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΜΚΔ) Παπαζηνπνύινπ 2-4 Λακία, Φζηώηηδα Σ.Κ. 35100 Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ. Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ. Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555 ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Μέξνο Β (Ύιε Β Λπθείνπ) Υξνλνκέηξεο 555 Γηδάζθωλ: Αληώλεο Λαδάξνπ Τειέθωλν: 99616199 Δ-mail: alazarou@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος 2012-2013

ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος 2012-2013 ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος 2012-2013 Το ηεηράδιο αυηό ανήκει ζη. Ήμουν κι εγώ εκεί! Συνάντηση 1 η : Συνάντηση 2 η : Συνάντηση 3 η : Συνάντηση 4 η : Συνάντηση 5 η : Συνάντηση 6 η : Συνάντηση 7 η : Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ

ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ «Π.Μ.. ΜΟΝΣΕΛΑ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» 6η Διεθμήπ Επιζηημξμική Διημεοίδα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ.

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Α. ημηπεία ημο ζεκανίμο Α1) ογγναθέαξ (Γθπαηδεοηηθόξ) Καξαθσλζηαληίλνπ Αθξνδίηε Υξπζνβαιάληνπ (Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ ΡΝΜΡΞΓΓΖΜ ΓΛΩΠΓΞΖΗΩΚ Γ4 ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΔΖΗΑΖΜΟΡΚΕΟ, ΓΟΩΠΓΞΖΗΩΚ ΡΝΜΘΓΟΓΩΚ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ

Διαβάστε περισσότερα