Key concepts and applications of peer to peer networks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Key concepts and applications of peer to peer networks"

Transcript

1 Key concepts and applications of peer to peer networks Toutios Panagiotis February 2007 University of Macedonia Master Information Systems Networking Technologies Professors: A.A Economides & A. Pomportsis 1

2 Βασικά θέματα και εφαρμογές peer to peer δικτύων Τούτιος Παναγιώτης Φεβρουάριος 2007 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Καθηγητές Α.Α Οικονομίδης & Α. Πομπόρτσης 2

3 Abstract This report should be considered as a brief introduction to a variety of topics about peer to peer networks. It reviews some of the key concepts of peer to peer networks and highligts their characteristics such as scalability, reduced costs of ownership and aggregation of resources., their advantages and their drawbacks.the different architectures with which they can be implemented and some of the most popular peer to peer applications such as BitTorrent and Skype are also discussed. Περίληψη Η εργασία αυτή θα πρέπει να θεωρηθεί σαν μια σύντομη εισαγωγή σε μια ποικιλία θεμάτων σχετικά με τα peer to peer δίκτυα. Παρουσιάζει μερικά από τα πιο βασικά θέματα των peer to peer δικτύων και τονίζει τα χαρακτηριστικά τους όπως η επεκτασιμότητα, το μειωμένο κόστος ιδιοκτησίας και η ένωση των πόρων, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Επίσης παρουσιάζονται οι διάφορες αρχιτεκτονικές με τις οποίες μπορούν να υλοποιηθούν και κάποιες από τις δημοφιλέστερες peer to peer εφαρμογές όπως το BitTorrent και το Skype. 3

4 Table of contents / Πίνακας περιεχομένων 1 Introduction / Εισαγωγή 2 Characteristcs of peer to peer networks / Χαρακτηριστικά peer to peer δικτύων 3 Architecture of peer to peer networks / Αρχιτεκτονική peer to peer δικτύων 3.1 Centralized systems / Συγκεντρωτικά συστήματα 3.2 Decentralized systems / Αποκεντρωμένα συστήματα 3.3 Hybrid systems, super-nodes / Υβριδικά συστήματα, υπερκόμβοι 4 Applications of peer to peer networks / Εφαρμογές peer to peer δικτύων 4.1 File sharing applications / Εφαρμογές διαμοιρασμού αρχείων BitTorrent Napster edonkey Gnutella Comparison of file sharing applications / Σύγκριση εφαρμογών διαμοιρασμού αρχείων 4.2 Distributed computing applications / Εφαρμογές κατανεμημένης εργασίας 4.3 Collaboration applications / Εφαρμογές υπηρεσιών συνεργασίας Skype 4.4 Platforms / Πλατφόρμες 5 Summary and future work / Συμπεράσματα και μελλοντικές προοπτικές References / Πηγές 4

5 1 Εισαγωγή Ο όρος peer to peer αναφέρεται σε κάθε σχέση μεταξύ ενός αριθμού αυτόνομων συσκευών οι οποίες συμπεριφέρονται ως ομότιμες. Τα peer to peer δίκτυα είναι δίκτυα στα οποία κάθε υπολογιστής μπορεί να ενεργήσει είτε ως client (ζητώντας δεδομένα), είτε ως server (προσφέροντας δεδομένα), είτε τέλος ως servent (ένας συνδυασμός δηλαδή client και server). Οι τεχνολογίες peer to peer επιτρέπουν το διαμοιρασμό των δικτυακών πόρων και υπηρεσιών, όπως είναι η πληροφορία, τα αρχεία, οι κύκλοι επεξεργασίας και ο χώρος αποθήκευσης, μέσω απευθείας επικοινωνίας μεταξύ των συστημάτων (χωρίς απαραίτητα τη χρήση κεντρικών servers). Σε αντίθεση με τα δίκτυα clientserver τα peer to peer δίκτυα υπόσχονται βελτιωμένη επεκτασιμότητα, χαμηλότερα κόστη ιδιοκτησίας,μεγαλύτερη ανέχεια σε σφάλματα και αποκεντρωμένο συντονισμό των υποχρησιμοποιούμενων ή περιορισμένων πόρων. Τα χαρακτηριστικά αυτά σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του Internet δημιούργησαν νέα πεδία εφαρμογών για peer to peer δίκτυα. Σαν αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των peer to peer εφαρμογών αυξήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Παράλληλα αυξήθηκαν και οι συζητήσεις σχετικά με την απόδοση και τα όρια τους, όπως επίσης με τις οικονομικές, κοινωνικές και νομικές επιπτώσεις αυτών των εφαρμογών. 2 Χαρακτηριστικά peer to peer δικτύων Όπως ήδη αναφέρθηκε τα κύρια χαρακτηριστικά των δικτύων peer to peer είναι ο διαμοιρασμός των δικτυακών πόρων και υπηρεσιών, η αποκέντρωση και η αυτονομία. Κατά μία έννοια, με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά το αρχικό Internet ή ARPANET μπορεί να θεωρηθεί ένα peer to peer δίκτυο. Διαμοιρασμός δικτυακών πόρων και υπηρεσιών (sharing of distributed resources and services).σε ένα peer to peer δίκτυο κάθε κόμβος μπορεί να λειτουργήσει και σαν client και σαν server δηλαδή σαν παροχέας και καταναλωτής αντίστοιχα πόρων και υπηρεσιών όπως πληροφορία, αρχεία, bandwidth, κύκλοι επεξεργασίας και αποθήκευση. Έτσι καθώς προσθέτονται νέοι κόμβοι και η ζήτηση στο σύστημα αυξάνεται, αυξάνεται επίσης και η χωρητικότητά του. Αποκέντρωση (decentralization) Στα peer to peer δίκτυα δεν υπάρχει κάποιο κεντρικό σημείο που να οργανώνει το δίκτυο ή τη χρήση των πόρων και των επικοινωνιών ανάμεσα στους κόμβους του δικτύου. Αυτό σημαίνει ότι κανένας κόμβος δεν έχει κεντρικό έλεγχο πάνω στους υπόλοιπους. Με αυτήν την έννοια η επικοινωνία μεταξύ των κόμβων γίνεται απευθείας. Όπως θα δούμε παρακάτω, συχνά γίνεται διάκριση μεταξύ των καθαρών και των υβριδικών peer to peer δικτύων. Στα καθαρά peer to peer συστήματα οι κόμβοι μοιράζονται ίσα δικαιώματα και λειτουργίες. Στα υβριδικά συστήματα ένα σύνολο επιλεγμένων λειτουργιών όπως το indexing και η επικύρωση εκχωρείται σε ένα υποσύνολο κόμβων που υιοθετούν τον ρόλο μιας οντότητας συντονισμού. Αυτονομία (autonomy) Κάθε κόμβος ενός peer to peer δικτύου μπορεί αυτόνομα να αποφασίσει πότε και σε ποιο βαθμό θα κάνει τους πόρους του διαθέσιμους στους υπόλοιπους κόμβους. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά δημιουργούν μια σειρά πλεονεκτημάτων για τα peer to peer δίκτυα όπως μειωμένα κόστη ιδιοκτησίας, επεκτασιμότητα και υποστήριξη ad hoc δικτύων. Μειωμένο κόστος ιδιοκτησίας. Τα έξοδα απόκτησης και λειτουργίας των υποδομών μπορούν να μειωθούν με τη χρησιμοποίηση των ήδη υπαρχουσών υποδομών και τη μείωση του κόστους διαχείρισης και χρήσης. Για παράδειγμα με τη χρήση peer to peer δικτύων για αποθήκευση δεδομένων δεν υπάρχει η ανάγκη διατήρησης κεντρικού server για την αποθήκευση ολόκληρου του όγκου των δεδομένων. Επεκτασιμότητα. Στα peer to peer δίκτυα η εξάρτηση από κεντρικά σημεία είναι μειωμένη. Για το λόγο αυτό και εξαιτίας του χωρικού διαμοιρασμού της πληροφορίας και της δημιουργίας αντιγράφων η πιθανότητα συμφόρησης (bottleneck) είναι μικρότερη. Τα υβριδικά συστήματα διαμοιρασμού αρχείων έχουν πλεονεκτήματα επεκτασιμότητας σε σχέση με τις client/server προ- 5

6 σεγγίσεις. Αυτό οφείλεται στην απευθείας ανταλλαγή αρχείων μεταξύ των κόμβων χωρίς τη βοήθεια κάποιου server. Ad hoc δίκτυα. Με τον όρο ad hoc εννοούμε περιβάλλοντα στα οποία τα μέλη τους έρχονται και φεύγουν βασισμένα ίσως στην φυσική τους θέση ή στα ενδιαφέροντά τους εκείνη τη στιγμή. Τα peer to peer δίκτυα είναι ιδανικά για ad hoc δικτυώσεις των κόμβων καθώς ανέχονται διακοπές στις συνδέσεις. Τα πλεονεκτήματα αυτά, βέβαια, αντισταθμίζονται από μια σειρά μειονεκτημάτων. Οι μηχανισμοί ασφαλείας όπως η επικύρωση και η εξουσιοδότηση μπορούν να υλοποιηθούν ευκολότερα στα δίκτυα με κεντρικό server. Επίσης η διαθεσιμότητα των πόρων και των υπηρεσιών σε μικρά δίκτυα δεν μπορεί πάντα να εγγυηθεί λόγω των διακοπών των συνδέσεων. Για παράδειγμα, στα δίκτυα διαμοιρασμού αρχείων απαιτείται η δημιουργία μεγάλου αριθμού αντιγράφων ώστε να εγγυηθεί το επιθυμητό επίπεδο διαθεσιμότητας. Το γεγονός αυτό, βέβαια, έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του απαιτούμενου αποθηκευτικού χώρου. 3 Αρχιτεκτονικές peer to peer δικτύων Τα συστήματα peer to peer όπως όλα τα δίκτυα έχουν συγκεκριμένες τοπολογίες και αρχιτεκτονικές. Από το 1999 που πρωτοεμφανίστηκαν με τη σημερινή τους μορφή υπήρξαν τρεις γενιές peer to peer δικτύων. Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται η αρχιτεκτονική των τριών αυτών γενεών. Εικόνα 1Συγκεντρωτικό σύστημα 3.1 Συγκεντρωτικά συστήματα( Centralized systems) Η πρώτη γενιά peer to peer συστημάτων υλοποιεί μια αρχιτεκτονική client-server. Τα συγκεντρωτικά αυτά συστήματα χρησιμοποιούν έναν κεντρικό server από τον οποίο περνάει όλη η επικοινωνία. Ο server αυτός διατηρεί μια βάση δεδομένων του περιεχομένου όλου του δικτύου, δηλαδή καταλόγους των διαμοιρασμένων αρχείων σε κάθε κόμβο, και οι clients συνδέονται σε αυτό οποιαδήποτε στιγμή. Για πολλούς τα συστήματα αυτά δεν θεωρούνται peer to peer καθώς οι κόμβοι δεν επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους. Παραδείγματα τέτοιων συστημάτων είναι το 1 και τα περισσότερα προγράμματα chat. Μια παραλλαγή των συγκεντρωτικών συστημάτων είναι τα συστήματα brokered, στα οποία χρησιμοποιείται ένας μικρός αριθμός index servers για τη διαχείριση των συνδέσεων των κόμβων. Κάθε κόμβος γνωρίζει μόνο τον server και τους κόμβους που του συστήνει αυτός. Από τη στιγμή που που ο server βρει ταίριασμα για το αίτημα του κόμβου, οι κόμβοι επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους.. Το αρχείο δεν αποθηκεύεται ποτέ στον κεντρικό server. Παράδειγμα brokered συστημάτων είναι το Napster. Κάθε χρήστης του Napster συνδεόταν με τον κεντρικό του server και του δήλωνε ποια αρχεία είχε διαθέσιμα και πως μπορούν να τα βρουν οι υπόλοιποι χρήστες. Ύστερα όταν κάποιος κόμβος έψαχνε κάποιο συγκεκριμένο αρχείο ή άλλο κόμβο έστελνε το αίτημα του στο server ο οποίος αποκρινόταν με μια λίστα αρχείων και πληροφοριών σύνδεσης. Στο σημείο αυτό οι δυο κόμβοι συν-εικόνα 2Δομή Napster 1 Το είναι ένα πρόγραμμα κατανεμημένης επεξεργασίας που χρησιμοποιεί υπολογιστές συνδεδεμένους στο Internet με σκοπό την ανακάλυψη εξωγήινης νοημοσύνης. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση 6

7 δέονταν και μετέφεραν το αρχείο. Στην πορεία του χρόνου το Napster αντιμετώπισε πλήθος νομικών προβλημάτων λόγω παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων και τελικά αναγκάστηκε να κλείσει τον κεντρικό του server. Η ύπαρξη κεντρικού server έχει σαν αποτέλεσμα έναν αριθμό πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων. Το γεγονός ότι οι server είναι γνωστές τοποθεσίες και μπορεί κανείς να συνδεθεί εύκολα με αυτούς αποτελεί το πιο σημαντικό πλεονέκτημά των συγκεντρωτικών συστημάτων. Το αποτέλεσμα είναι μικροί χρόνοι ανταπόκρισης και αύξηση της απόδοσης. Επίσης το πρωτόκολλο είναι απλό. Από την άλλη μεριά η ύπαρξη κεντρικού server αυξάνει την πιθανότητα κατάρρευσης του συστήματος καθώς αν πέσει ο server πέφτει το δίκτυο. 3.2 Αποκεντρωμένα συστήματα (Decentralized / Distributed systems) Μετά τα νομικά προβλήματα του Napster πολλά δίκτυα διαμοιρασμού αρχείων προσανατολίστηκαν σε πλήρως αποκεντρωμένες προσεγγίσεις. Στα αποκεντρωμένα συστήματα χρησιμοποιούνται μόνο ομότιμοι κόμβοι κανένας server. Κάθε ομότιμος κόμβος αναλαμβάνει καθήκοντα τόσο index server, αναζητώντας τοπικά πόρους, όσο και δρομολογητή. Συνδέεται απευθείας με έναν αριθμό άλλων κόμβων. Όλα τα αιτήματα αναζήτησης και οι απαντήσεις τους μεταφέρονται από κάθε κόμβο στους γειτονικούς του. Ένας νέος κόμβος συνδέεται σε έναν υπάρχοντα κόμβο ο οποίος τον συστήνει σε κάποιους από τους υπόλοιπους κόμβους. Δύο ξεχωριστά αποκεντρωμένα συστήματα μπορούν να συνενωθούν με έναν μόνο κόμβο που τα συνδέει μεταξύ τους. Τα Gnutella και Freenet είναι παραδείγματα τέτοιων συστημάτων. Το Gnutella Εικόνα 3Αποκεντρωμένο σύστημα (http://www.gnutella.com) είναι ένα από τα πιο δημοφιλή δίκτυα διαμοιρασμού αρχείων ενώ το Freenet (http://freenetproject.org) είναι μια διαμοιρασμένη αποθήκη δεδομένων με σκοπό την παροχή ελευθερίας λόγου μέσω ισχυρής ανωνυμίας. Εικόνα 4Δομή Gnutella Το πλεονέκτημα των αποκεντρωμένων συστημάτων σε σχέση με τα συγκεντρωτικά είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο αδύναμο σημείο η κατάρρευση του οποίου θα επιφέρει κατάρρευση ολόκληρου του δικτύου. Το μειονέκτημά τους είναι πως το γεγονός της μεταφοράς κάθε αιτήματος από κάθε κόμβο στους γειτονικούς του επιφέρει μεγάλους χρόνους αναζήτησης που δημιουργούν μεγάλο όγκο κυκλοφορίας στο δίκτυο( chatter). 3.3 Υβριδικά συστήματα, υπερκόμβοι (Hybrid systems, super-nodes) Η τρίτη αρχιτεκτονική είναι ένα υβρίδιο των δύο προηγουμένων, αν και μπορεί να θεωρηθεί ως υποκατηγορία των αποκεντρωμένων συστημάτων. Συνδυάζει την αποτελεσματικότητα των συγκεντρωτικών συστημάτων με τα θετικά χαρακτηριστικά των αποκεντρωμένων που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Σε αυτά τα συστήματα αν κάποιος κόμβος έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα όπως για παράδειγμα υψηλή ταχύτητα σύνδεσης ενεργεί σαν supernode. Ένας supernode έχει τα χαρακτηριστικά κεντρικού index server. Όταν ένας client συνδέεται στο δίκτυο φτιάχνει μια απευθείας 7

8 Εικόνα 5Υβριδικό σύστημα σύνδεση με ένα supernode ο οποίος συγκεντρώνει και αποθηκεύει πληροφορίες σχετικές με τους κόμβους και διαθέσιμο περιεχόμενο για διαμοιρασμό. Έτσι ο χρόνος αναζήτησης και ο όγκος κυκλοφορίας στο δίκτυο είναι μειωμένοι σε σχέση με τα αποκεντρωμένα συστήματα. Επίσης οι ανάπτυξη των supernodes παρέχει αυξημένο βαθμό απόδοσης. Ένα άλλο πλεονέκτημα των υβριδικών δικτύων είναι ότι σε περίπτωση που κάποιος supernode έχει πρόβλημα, τότε οι υπόλοιποι supernodes αναλαμβάνουν προσωρινά τη θέση του μέχρι να επανέλθει ή να αντικατασταθεί από έναν καινούριο. 4 Εφαρμογές peer to peer δικτύων Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται ορισμένες από τις πιο δημοφιλής σήμερα εφαρμογές των peer to peer συστημάτων Τις εφαρμογές μπορούμε να τις διακρίνουμε σε τέσσερις κατηγορίες: εφαρμογές διαμοιρασμού αρχείων (file sharing), εφαρμογές κατανεμημένης εργασίας (distributed computing), εφαρμογές υπηρεσιών συνεργασίας (collaboration) και σε πλατφόρμες (platforms). 4.1 Εφαρμογές File sharing Ο διαμερισμός αρχείων είναι η πιο διαδεδομένη μορφή εφαρμογών peer to peer. Εκτιμάται ότι το 70% της κυκλοφορίας στο Internet αφορά ανταλλαγές αρχείων κυρίως μουσικών. Το κοινό χαρακτηριστικό των εφαρμογών αυτών είναι ότι οι κόμβοι που κατεβάζουν ένα αρχείο σαν clients στη συνέχεια το κάνουν διαθέσιμο σε άλλους κόμβους σαν servers. Το βασικότερο πρόβλημα των εφαρμογών διαμοιρασμού αρχείων, όπως και όλων των peer to peer εφαρμογών είναι ο εντοπισμός των πόρων. Για την αντιμετώπισή του έχουν αναπτυχθεί διάφοροι αλγόριθμοι όπως το centralized directory model, το flooded request model και το Document routing model. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε ορισμένα από τα πιο διαδεδομένα δίκτυα και εφαρμογές file sharing BitTorrent Το BitTorrent είναι ίσως η πιο δημοφιλής σήμερα μέθοδος για το διαμοιρασμό μεγάλου όγκου δεδομένων Αντί ένας μόνο διανομέας να εξυπηρετεί κάθε παραλήπτη, με το BitTorrent κάθε παραλήπτης παρέχει επίσης δεδομένα σε νέους παραλήπτες. Έτσι το κόστος κάθε πόρου μειώνεται σημαντικά, παρέχεται μεγαλύτερη ανεκτικότητα σε προβλήματα του συστήματος και μειώνεται η εξάρτηση από τον αρχικό διανομέα. Για να διαμοιράσει ένα αρχείο ή μια ομάδα αρχείων ένας κόμβος θα πρέπει αρχικά να δημιουργήσει ένα torrent. Το torrent είναι ένα αρχείο μικρού μεγέθους το οποίο περιέχει μεταδεδομένα σχετικά με το αρχείο και με τον tracker, δηλαδή τον υπολογιστή που διευθύνει την διαδικασία του διαμοιρασμού. Ο χρήστης που θέλει να κατεβάσει ένα αρχείο θα πρέπει πρώτα να αποκτήσει το αντίστοιχο torrent και να συνδεθεί με το συγκεκριμένο tracker ο οποίος τον ενημερώνει από ποιους άλλους κόμβους μπορούν να κατέβουν τμήματα του αρχείου που ζητήθηκε. 8

9 Τα αρχεία torrent μπορούν να βρεθούν με τη βοήθεια μιας μηχανής αναζήτησης. Στο Internet υπάρχει μια πληθώρα τέτοιων μηχανών με τις οποίες μπορεί κανείς να εντοπίσει το torrent που τον ενδιαφέρει και να το κατεβάσει. Μερικές από τις πιο δημοφιλείς είναι οι παρακάτω Για τη σύνδεση με τον tracker απαιτείται ένα πρόγραμμα διαχείρισης των αρχείων torrent ( ένα BitTorrent client program). Κυκλοφορούν πολλά τέτοια προγράμματα στο Internet τα περισσότερα από τα οποία είναι αρκετά αξιόπιστα και εύκολα στη χρήση. Ενδεικτικά, μερικά από τα πιο γνω- Εικόνα 6Δομή BitTorrent στά είναι τα Azureus, BitComet και BitTornado Napster Το Napster ήταν η πρώτη ευρέως χρησιμοποιούμενη peer to peer υπηρεσία για το διαμοιρασμό μουσικών αρχείων και είχε μεγάλο αντίκτυπο στο τρόπο με τον οποίο ο κόσμος χρησιμοποιούσε το το Internet. Επέτρεπε στους χρήστες του να ανταλλάζουν τραγούδια σε μορφή MP3, οδηγώντας έτσι τη μουσική βιομηχανία να το κατηγορήσει για μαζική καταπάτηση των πνευματικών δικαιωμάτων. Αν και η αρχική υπηρεσία έκλεισε με δικαστική εντολή, το Napster άνοιξε το δρόμο για μια σειρά αποκεντρωμένων peer to peer συστημάτων όπως το Kazaa και το Limewire τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα και δίνουν τη δυνατότητα κατεβάσματος όχι μόνο μουσικών αρχείων αλλά και εικόνων και άλλων αρχείων. Η δημοτικότητα και ο αντίκτυπος του αρχικού Napster το έκαναν σχεδόν θρύλο στους τομείς των υπολογιστών και της διασκέδασης Gnutella Το δίκτυο Gnutella είναι ένα πλήρως αποκεντρωμένη εναλλακτική πρόταση τόσο στα ημισυγκεντρωτικά συτήματα όπως το FastTrack όσο και στα συγκεντρωτικά όπως το Napster. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές μετά τα νομικά προβλήματα που αντιμετώπισε το Napster to H ανάπτυξή του αυτή έφερε στην επιφάνεια προβλήματα σχετικά με την επεκτασιμότητα του δικτύου η οποία αργότερα με κάποιες αλλαγές στο πρωτόκολλο βελτιώθηκε. Σήμερα υπολογίζεται ότι έχει περίπου 2.2 εκατομμύρια χρήστες edonkey Το edonkey (γνωστό και ως ed2k) είναι ένα peer to peer δίκτυο διαμοιρασμού αρχείων που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή αρχείων και εικόνας όπως και λογισμικού. Όπως τα περισσότερα δίκτυα διαμοιρασμού αρχείων είναι αποκεντρωμένο. Τα προγράμματα client του edonkey συνδέονται στο δίκτυο για να ανταλλάξουν αρχεία και οι servers ενεργούν σαν ομφαλοί επικοινωνίας για τους clients. Υπάρχουν διαθέσιμοι clients και servers για Windows, Macintosh, Linux και άλλα λειτουργικά συστήματα. Τρέχοντας ένα πρόγραμμα edonkey server σε έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στο Internet, κάθε χρήστης μπορεί να προσθέσει 9

10 ένα server στο δίκτυο. Οι γνωστότερες εφαρμογές για το edonkey είναι τα emule, Morpheus και Sharaeza Σύγκριση file sharing εφαρμογών Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται μια σύγκριση των peer to peer εφαρμογών για διαμοιρασμό αρχείων ( πηγή Name Network Anonymity link system compatibility Price Platform License Spyware/ Programming language Adware Gnutella, Nagware/ Acquisition BitTorrent No magnet US$17.99 Mac OS X GPL ObjC, Java No amule edonkey, Kad Network No ed2k Free Mac OS X GPL C++ No ANts P2P ANts Yes ed2k Free Mac OS X GPL Java No Ares Galaxy Ares No Free GPL Delphi No No (except when using Azureus BitTorrent I2P) magnet Free Mac OS X GPL Java No Free/US$3.29 BearShare Gnutella No per month Closed source C++ No BitComet BitTorrent No No Free Closed source C++ No BitTornado BitTorrent No No Free Mac OS X Open Source Python No BitTorrent client BitTorrent No No Free Mac OS X GPL Python No Java, Cabos Gnutella No magnet Free, Mac OS X GPL REALbasic No DC++ Direct Connect No magnet Free GPL C++ No edonkey, edonkey2000 Overnet No ed2k Free/US$19.95 Mac OS X Closed source C++ Yes edonkey, emule Kad Network No ed2k Free GPL C++ No Freenet Freenet Yes No Free Mac OS X GPL Java No FrostWire Gnutella No No Free Unix-like, Mac OS X GPL Java No gift OpenFT and, with plugins, Ares, Gnutella and FastTrack No No Free Mac OS X GPL C No GigaTribe Private Yes No Free Closed source C++ No Gnucleus Gnutella, Gnutella2 No No Free GPL C++ No GNUnet GNUnet Yes No Free Mac OS X GPL C No Gtk-gnutella Gnutella No No Free Unix-like GPL C No FastTrack, Gnutella, imesh Gnutella2 No No Free Closed source C++ Yes Kazaa FastTrack No No Free Closed source C++ Yes Kazaa Lite FastTrack No No Free Closed source - No KCeasy Ares, Gnutella, FastTrack and OpenFT No No Free GPL C++, Delphi No LimeWire Gnutella No No Free/US$18.88 Mac OS X GPL Java Yes MLDonkey BitTorrent, edonkey, FastTrack, Gnutella, Gnutella2, Kad Network No ed2k Free Mac OS X GPL OCaml No MonoTorrent (Client BitTorrent Library) No No Free Mac OS X MIT/X11 C# No NEOnet, Gnutella, Gnutella2, Morpheus BitTorrent No Free/US$19.95 Closed source? No MUTE MUTE Yes No Free/donation, Linux GPL? No Nodezilla Private Yes No Free, Unix-like GPL Java No Phex Gnutella No No Free Mac OS X GPL Java No PySoulseek Soulseek No No Free Mac OS X GPL Python No Qbittorrent BitTorrent No No Free Unix-like, Solaris GPL C++ No RShare RShare Yes No Free GPL C# No Share Share Yes No Free Closed source Delphi No Shareaza edonkey, BitTorrent, Gnutella, Gnutella2 No ed2k, magnet Free GPL C++ No Soulseek Soulseek No No Free Closed source? No Unix-like, Transmission BitTorrent No No Free BeOS MIT C, ObjC No edonkey, Overnet, Gnutella, Gnutella2, FastTrack, TrustyFiles BitTorrent No ed2k Free/US$29 Closed source? Yes µtorrent BitTorrent No No Free Closed source C++ No Verosee Private No No Free, Linux Proprietary Java No Warez P2P ip2p DHT No No Free/US$19.99 Closed source? No WinMX Peer Network [independent, now useroperated], OpenNAP, chatrooms WinMX supported No No Free Closed source? No Winny Winny Yes No Free Closed source C++ No 10

11 4.2 Εφαρμογές Distributed Computing Υπάρχει μια συζήτηση για το κατά πόσο συστήματα κατανεμημένης εργασίας όπως το μπορούν να θεωρηθούν peer to peer. Στα συστήματα αυτά απαιτείται κεντρικός server για τον έλεγχο των προσφερόμενων υπολογιστικών πόρων, οι προσωπικοί υπολογιστές δεν λειτουργούν σαν servers και δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Παρόλα αυτά ένα σημαντικό μέρος του συστήματος εκτελείται στους προσωπικούς υπολογιστές με υψηλή αυτονομία. Για το λόγο αυτό αυτό τα συστήματα αυτά κατανεμημένης εργασίας θεωρούνται peer to peer. Κατά την κατανεμημένη εργασία ένα μεγάλο υπολογιστικό πρόβλημα που πρέπει να λυθεί χωρίζεται σε μικρά ανεξάρτητα τμήματα. Η επεξεργασία των τμημάτων αυτών γίνεται σε προσωπικούς υπολογιστές και τα αποτελέσματα συλλέγονται από έναν κεντρικό server Ο server αυτός είναι υπεύθυνος για την διανομή των εργασιών στους προσωπικούς υπολογιστές. Κάθε προσωπικός υπολογιστής είναι εφοδιασμένος με λογισμικό πελάτη (client software). Κατά περιόδους αδράνειας του υπολογιστή το λογισμικό αυτό εκτελεί μέρος της επεξεργασίας που του ζητήθηκε από το server. Μετά τη λήξη της επεξεργασίας τα αποτελέσματα στέλνονται πίσω στον server και μια νέα εργασία ανατείθεται στον client. Ένας από τους κύριους περιορισμούς της διαδικασίας Εικόνα 7Κατανεμημένη εργασία στο Web αυτής είναι ότι οι εργασίες πρέπει να μπορούν να χωριστούν σε μικρά ανεξάρτητα κομμάτια που δεν απαιτούν επικοινωνία μεταξύ των κόμβων. Για το λόγο αυτό οι σημερινές εφαρμογές αποτελούνται από προβλήματα SPMD (Single Process Multible Data). Οι χρηματοοικονομικές και οι εφαρμογές βιοτεχνολογίας είναι κατάλληλες για κατανεμημένη εργασία. Στον τομέα της βιοτεχνολογίας η διαθεσιμότητα τεραστίου όγκου δεδομένων οδήγησε στην ανάγκη ανώτερων τεχνικών υπολογισμού. Παραδοσιακά οι επιστήμονες χρησιμοποιούν HPC (high performance clustering) και λύσεις supercomputing και αναγκαστικά χρησιμοποιούσαν προσεγγιστικές τεχνικές για την ολοκλήρωση της έρευνας σε αποδεκτό χρόνο. Με τη χρήση αδρανών επεξεργαστικών κύκλων υπολογιστών του Internet και την ομαδοποίηση των πόρων από πολλές πηγές αυξάνεται η διαθέσιμη για τους ερευνητές υπολογιστική ισχύς. Εταιρείες όπως οι Platform Computing, Entropia, Avaki, και Grid Computing Bioinformatics προσφέρουν πλήρεις HPC λύσεις σε οργανισμούς βιολογικής έρευνας και φαρμακευτικής έρευνας και ανάπτυξης. Τα προγράμματα και χρησιμοποιούν αδρανείς κύκλους καταχωρημένων clients για την επεξεργασία τμημάτων πολύπλοκων προβλημάτων σχετικά με ακολουθίες DNA και διατάξεις πρωτεϊνών αντίστοιχα. 4.3 Εφαρμογές collaboration Οι υπηρεσίες peer to peer συνεργασίας έχουν σκοπό την συνεργασία μεταξύ των χρηστών σε επίπεδο εφαρμογών. Η ad hoc φύση της peer to peer τεχνολογίας την κάνει ιδανική για εφαρμογές συνεργασίας σε επίπεδο χρήστη. Οι εφαρμογές αυτές ποικίλουν από προγράμματα chat και instant messaging μέχρι online παιχνίδια και διαμοιρασμένες εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις, στην εκπαίδευση και σε οικιακά περιβάλλοντα. Δυστυχώς ένας αριθμός τεχνικών προκλήσεων πρέπει να λυθεί προτού καθαρές peer to peer υλοποιήσεις σε αυτόν τον τομέα γίνουν αρκετά βιώσιμες. Οι κυριότερες από αυτές είναι ο εντοπισμός των άλλων κόμβων, η ανέχεια στα σφάλματα και οι περιορισμοί του πραγματικού χρόνου. 11

12 4.3.1 Skype Το Skype είναι ένας peer to peer VoIP client που αναπτύχθηκε από το KaZaa και επιτρέπει στους χρήστες του την μετάδοση φωνής και αποστολή γραπτών μυνημάτων σε άλλους Skype clients. Στην ουσία είναι σε μεγάλο βαθμό όμοιο με το MSN και το Yahoo ΙΜ αλλά τα προτώκολα και οι τεχνικές που χρησιμοποιεί είναι αρκετά διαφορετικά. Στο δίκτυο του Skype υπάρχουν δύο είδη κόμβων, οι κανονικοί και οι supernodes. Κάθε κόμβος με δημόσια IP διεύθυνση, αρκετή CPU, μνήμη και bandwidth μπορεί να γίνει supernode. Ένας κανονικός κόμβος πρέπει συνδεθεί με ένα supernode και να καταχωρηθεί στον Skype login server για ένα επιτυχημένο login. Αν και δεν είναι κόμβος, ο Skype login server είναι μια σημαντική οντότητα στο δίκτυο Skype καθώς εκεί αποθηκεύονται τα ονόματα και οι κωδικοί των χρηστών. Ο server αυτός διασφαλίζει ότι τα login names είναι μοναδικά και κάνει την επικύρωση κατά το login. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος κεντρικός server. Οι online και οι offline πληροφορίες των χρηστών όπως και οι αιτήσεις αναζήτησης αποθηκέύονται και αναπαράγονται σε ένα αποκεντρωμένο σχεδιασμό. Το Skype ισχυρίζεται ότι έχει υλοποιήσει μία 3G P2P ή Global Index τεχνολογία η οποία εγγυάται τον εντοπισμό του χρήστη αν ο χρήστης αυτός συνδέθηκε στο Skype τις τελευταίες 72 ώρες. Το Skype έχει λογική ποιότητα κλήσεων με διαθέσιμο bandwidth 32Κb/s.. Εικόνα 8Δομή Skype 4.4 Platforms Τα λειτουργικά συστήματα έχουν αρχίσει να γίνονται όλο και λιγότερο σχετικά σαν περιβάλλοντα εφαρμογών. Λύσεις middleware όπως οι Java Virtual Machines ή οι Web browsers και servers είναι τα κυρίαρχα περιβάλλοντα ενδιαφέροντος των χρηστών και των δημιουργών των εφαρμογών. Έτσι είναι αρκετά πιθανό τα μελλοντικά συστήματα να εξαρτόνται σε μεγάλο βαθμό από κάποιο άλλο είδος πλατφόρμας που θα είναι κοινός παρονομαστής για τους χρήστες και τις υπηρεσίες του Web ή των ad hoc δικτύων. Παραδείγματα τέτοιων περιβαλλόντων περιλαμβάνων τα AOL και Yahoo. Οι πλατφόρμες, ακόμα περισσότερο από τα άλλα peer to peer συστήματα, υποστηρίζουν τα κύρια peer to peer στοιχεία: ονοματοδοσία, εντοπισμό, ασφάλεια και συνένωση πόρων. Έχουν εξάρτηση από τα λειτουργικά συστήματα αν και αυτή είναι ελάχιστη. Τα περισσότερα peer to peer συστήματα τρέχουν είτε σε λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα (Linux) ή βασίζονται στα Windows. Υπάρχει ένα πλήθος υποψηφίων που ανταγωνίζονται για τις μελλοντικές peer to peer πλατφόρμες. Το πιο φιλόδοξο είναι το.net ενώ μια άλλη προσέγγιση είναι το JXTA. 5 Συμπεράσματα και μελλοντικές προοπτικές To peer to peer είναι μια σημαντική τεχνολογία που έχει ήδη βρει το δρόμο της με μια σειρά προϊόντων και ερευνητικών προγραμμάτων. Όσο ωριμάζει οι μελλοντικές του υλοποιήσεις θα βελτιώνονται. Θα υπάρχει αυξημένη διαλειτουργικότητα, περισσότερες συνδέσεις και καλύτερο software και hardware. Καθώς ο κόσμος γίνεται ολοένα και περισσότερο αποκεντρωμένος και συνδεδεμένος θα υπάρξει μια αυξανόμενη ανάγκη peer to peer αλγορίθμων για την βελτίωση της επεκτασιμότητας, τησ ανωνυμίας και των προβλημάτων σύνδεσης. Οι εφαρμογές των peer to peer είναι πολύ πιθανόν να είναι 12

13 εξίσου ή και περισσότερο επιτυχημένες στο μέλλον. Παραδείγματα όπως αυτό του Napster είναι αρκετά πειστικά δείγματα αυτής της πιθανότητας. Πλατφόρμες όπως το JXTA είναι αρκετά πιθανόν να υιοθετηθούν ευρέως. Τα συστήματα peer to peer θα παραμείνουν μια σημαντική λύση σε συγκεκριμένα προβλήματα των αποκεντρωμένων συστημάτων. Ίσως δεν είναι η μόνη επιλογή και ίσως δεν είναι κατάλληλη για όλα τα προβλήματα αλλά θα συνεχίσει να είναι μια καλή εναλλακτική επιλογή σε περιπτώσεις που απαιτείται επεκτασιμότητα, ανωνυμία και ανέχεια σε σφάλματα. Οι αλγόριθμοι, οι εφαρμογές και οι πλατφόρμες των peer to peer έχουν την δυνατότητα να αναπτυχθούν περαιτέρω στο μέλλον. Από την πλευρά της αγοράς το κόστος ιδιοκτησίας ίσως είναι ο κύριος παράγοντας ανάπτυξης των peer to peer συστημάτων. Η ισχυρή παρουσία peer to peer προϊόντων δείχνει πως εκτός από μια ενδιαφέρουσα για έρευνα τεχνολογία το peer to peer είναι μια υποσχόμενη βάση προϊόντων. 13

14 Πηγές 1 H p2p Foundation διατηρεί ένα wiki-based site, blog και newsletter με σκοπό την πληροφόρηση και την ανταλλαγή απόψεων για διάφορες πτυχές των peer to peer δικτύων. 2 Μια εισαγωγή στην έννοια των peer to peer δικτύων από την online εγκυκλοπαίδεια wikipedia με πλήθος σχετικών links και αναφορών. 3 Από την εγκυκλοπαίδεια τεχνολογίας TechEncyclopedia ορισμένες πληροφορίες και διαγράμματα peer to peer δικτύων. 4 Η cachelogic είναι μια εταιρεία παροχής λύσεων peer to peer δικτύωσης. Σην ιστιοσελίδα της υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες και ενδιαφέρουσα έρευνα σε θέματα peer to peer. 5 H Sandvine είναι μια εταιρεία που αναπτύσσει και εμπορεύεται εξοπλισμό δικτύων. Στην ιστιοσελίδα της υπάρχουν μερικά white papers για τα peer to peer δίκτυα. 6 Το p2p science είναι ένα site εστιασμένο στις εφαρμογές των peer to peer δικτύων για την επιστήμη. Περιέχει αρκετά links για software, blogs και forums σχετικά με τα peer to peer. 7 Άρθρο για την συμβολή των peer to peer δικτύων στην επιστημονική έρευνα με πλήθος παραπομπών. 8 Η επίσημη ιστιοσελίδα του BitTorrent. Περιέχει πλήθος εμπορικών και δωρεάν torrents όπως επίσης γενικές πληροφορίες και οδηγούς χρηστών 9 Απαντήσεις σε μια σειρά συχνών ερωτήσεων για το BitTorrent 10 H επίσημη ιστιοσελίδα του Gnutella. Περιέχει γενικές πληροφορίες, οδηγίες για νέα μέλη,links και νέα που αφορούν την κοινότητα των χρηστών του. 11 Η επίσημη ιστιοσελίδα του Skype. Περιέχει οδηγούς για τη χρήση του, online shop, ανακοινώσεις και γενικότερες πληροφορίες 12 Core Concepts in Peer-to-Peer Networking Detlef Schoder, Kai Fischbach,Christian Schmitt, University of Cologne, Germany 14

15 13 Peer-to-Peer Computing Dejan S. Milojicic, Vana Kalogeraki, Rajan Lukose,Kiran Nagaraja1, Jim Pruyne, Bruno Richard, Sami Rollins 2,Zhichen Xu HP Laboratories Palo Alto 14 A Measurement Study of Peer-to-Peer File Sharing Systems Stefan Saroiu, P. Krishna Gummadi, Steven D. Gribble Dept. of Computer Science and Engineering, Univ. of Washington, Seattle, WA, 15 An Analysis of the Skype Peer-to-Peer Internet Telephony Protocol Salman A. Baset and Henning Schulzrinne Department of Computer ScienceColumbia University, New York NY 16 Incentives Build Robustness in BitTorrent Bram Cohen 15

«Εξομοίωση Αλγορίθμων για Video on Demand σε περιβάλλοντα P2P»

«Εξομοίωση Αλγορίθμων για Video on Demand σε περιβάλλοντα P2P» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «Εξομοίωση Αλγορίθμων για Video on Demand σε περιβάλλοντα P2P» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

OMOTIMH ΔΙΚΤΥΩΣΗ PEER TO PEER (Ρ2Ρ) NETWORKING

OMOTIMH ΔΙΚΤΥΩΣΗ PEER TO PEER (Ρ2Ρ) NETWORKING lπανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Καθηγητής: Α.Α. Οικονομίδης University of Macedonia Master Information Systems Networking Technologies Professor:

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Aφορά στην αποστολή και λήψη μηνυμάτων με συγκεκριμένη δομή και με συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Ο αποστολέας και ο παραλήπτης

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Aφορά στην αποστολή και λήψη μηνυμάτων με συγκεκριμένη δομή και με συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Ο αποστολέας και ο παραλήπτης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Aφορά στην αποστολή και λήψη μηνυμάτων με συγκεκριμένη δομή και με συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Ο αποστολέας και ο παραλήπτης αναγνωρίζεται από μία μοναδική διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 11: Αρχιτεκτονική Cloud

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 11: Αρχιτεκτονική Cloud Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 11: Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Peer-to-Peer Technology

Peer-to-Peer Technology Peer-to-Peer Technology Συστήµατα Peer to Peer Καταργούν την αρχιτεκτονική Client-Server Στηρίζονται στην οµότιµη και εθελοντική συµπεριφορά των διαφόρων κόµβων Client Server Συστήµατα Peer to Peer Καταργούν

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

P2P αρχιτεκτονικές. για Υλοποίηση Επιχειρησιακών Μοντέλων για Η- Εμπόριο. S3 Laboratory - Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου

P2P αρχιτεκτονικές. για Υλοποίηση Επιχειρησιακών Μοντέλων για Η- Εμπόριο. S3 Laboratory - Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου P2P αρχιτεκτονικές για Υλοποίηση Επιχειρησιακών Μοντέλων για Η- Εμπόριο P2P αρχιτεκτονική P2P δικτύωση: νέα μορφή προγραμματισμού κατανεμημένων εφαρμογών P2P δίκτυα: διαθέτουν κόμβους που αλληλεπιδρούν

Διαβάστε περισσότερα

Ομότιμα συστήματα p2p systems ΠΡΙΝΕΑ ΜΑΡΙΑ 10 ΕΞΑΜΗΝΟ

Ομότιμα συστήματα p2p systems ΠΡΙΝΕΑ ΜΑΡΙΑ 10 ΕΞΑΜΗΝΟ Ομότιμα συστήματα p2p systems ΠΡΙΝΕΑ ΜΑΡΙΑ 10 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ P2P Εναλλακτική λύση των παραδοσιακών συστημάτων κεντρικών Η/Υ Κυριότερα συστήματα:napster κ Gnutella Μελέτη μέτρησης συστημάτων (μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. Α Γενικού Λυκείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. Α Γενικού Λυκείου Α Γενικού Λυκείου 87 Διδακτικές ενότητες 10.1 Υπηρεσίες Διαδικτύου 10.2 Ο παγκόσμιος ιστός, υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να μπορούν να διακρίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Υπηρεσίες Internet ίκτυα Η/Υ Επίπεδο Εφαρµογής O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer

Διαβάστε περισσότερα

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 4 SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 4.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ...3 4.2.1 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...3 4.2.1.1 ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...4 4.2.1.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΥΣ Θέμα: ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. Εισηγητής: Δ. Ν. Καλλέργης, MSc. Φοιτήτρια: Κοντζοπούλου Παναγιώτα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Instant Messenger πάνω από ομότιμο δίκτυο. Τσακνής Χρήστος (AM: 835) Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών σε. Συστοιχίες παράλληλης εξυηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου

Θέματα διπλωματικών εργασιών σε. Συστοιχίες παράλληλης εξυηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου Θέματα διπλωματικών εργασιών σε συστοιχίες παράλληλης εξυπηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Αρχές δικτυακών εφαρμογών Αρχιτεκτονικές Μοντέλα υπηρεσιών επιπέδου μεταφοράς Μοντέλο πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol HTTP Protocol Web and HTTP Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol Web Servers (1/2) Ένα πρόγραμμα (λογισμικό) που έχει εγκατασταθεί σε ένα υπολογιστικό σύστημα (έναν ή περισσότερους υπολογιστές)

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Peer To Peer (P2P Systems) Γαλάνης Δημήτριος Παπαδημητρίου Χριστίνα

Συστήματα Peer To Peer (P2P Systems) Γαλάνης Δημήτριος Παπαδημητρίου Χριστίνα Συστήματα Peer To Peer (P2P Systems) Γαλάνης Δημήτριος Παπαδημητρίου Χριστίνα Τα Peer-To-Peer προσελκύουν το ενδιαφέρον Ακαδημαϊκά Προσπάθειες International Workshop on P2P Computing Global and P2P Computing

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΤΗ GPS ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΤΗ GPS ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΤΗ GPS ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Χαρίτων Ευσταθιάδης Σοφία Γεωργιάδου Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής ΕΠΛ 425

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ Διπλωματική Εργασία Μελέτη των Μηχανισμών ασφάλειας που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) Α. Α. Οικονομίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασυνδεδεμένο δίκτυο διασύνδεση δικτύων που το καθένα διατηρεί την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας ειδικούς μηχανισμούς διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1) Ποιές είναι οι μορφές επικοινωνίας στο διαδίκτυο; Το Διαδίκτυο έχει καθιερωθεί ως το βασικό κανάλι επικοινωνίας σχεδόν σε όλο τον κόσµο. Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2008 / 2009

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2008 / 2009 ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2008 / 2009 Επιβλέπων : Επικ. Καθηγητής Σπύρος Δενάζης Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρακάτω διπλωματικές εργασίες να επικοινωνήσετε με τον Σπύρο Δενάζη (sdena@upatras.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet. 7.2 Τεχνολογία TCP/IP

Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet. 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; Ο όρος TCP/IP αναφέρεται σε μια ομάδα ομοειδών πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία των δικτύων υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Λαμπαδαρίδης Αντώνιος el04148@mail.ntua.gr Διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Επιβλέπων: Καθηγητής Τ. Σελλής Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων

Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παρουσίαση βασισμένη στο βιβλίο Διοίκησης, 6 η εκδ., K. Laudon, J. Laudon,

Διαβάστε περισσότερα

Linux Terminal Server Project

Linux Terminal Server Project Linux Terminal Server Project Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κολοβός Φίλιππος filippos@uom.gr Ευάγγελος Μπάνος

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικοί Κατάλογοι & Διαδίκτυο

Συλλογικοί Κατάλογοι & Διαδίκτυο Συλλογικοί Κατάλογοι & Διαδίκτυο Μιχάλης Σφακάκης 1 Συλλογικοί Κατάλογοι & Διαδίκτυο * Συλλογικοί Κατάλογοι > Δίνουν συνεκτική πρόσβαση στο περιεχόμενο των βιβλιοθηκών από ένα κεντρικό σημείο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (MS WINDOWS, LINUX, MACOS)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (MS WINDOWS, LINUX, MACOS) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (MS WINDOWS, LINUX, MACOS) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ OWNCLOUD ΣΕ MS WINDOWS... 2 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ OWNCLOUD ΣΕ MS WINDOWS... 11 ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ/ΦΑΚΕΛΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls Χάρης Μανιφάβας 1 Επικοινωνία Βασίζεται στη μεταβίβαση μηνυμάτων (λόγω απουσίας διαμοιραζόμενης μνήμης) Απαιτείται συμφωνία φόρμας μηνυμάτων Πρότυπο Στόχος τυποποίησης = Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

EPL 660: Lab 4 Introduction to Hadoop

EPL 660: Lab 4 Introduction to Hadoop EPL 660: Lab 4 Introduction to Hadoop Andreas Kamilaris Department of Computer Science MapReduce Πρόβλημα: Ανάγκη για επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων στα συστήματα ανάκτησης πληροφορίας. Λύση: κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Κεφάλαιο 7 7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Σελ. 226-230 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Γνωστό μοντέλο OSI διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα. Συστήματα Peer-to-Peer (P2P)

Κατανεμημένα Συστήματα. Συστήματα Peer-to-Peer (P2P) Κατανεμημένα Συστήματα Συστήματα Peer-to-Peer (P2P) Κωνσταντίνος Αντωνής 2011 Σκοπός Τα P2P είναι κατανεμημένες αρχιτεκτονικές που σχεδιάζονται με σκοπό τη διαμοίραση πόρων (περιεχομένου, αποθηκευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 4.1 Λογισμικό συστήματος (application software) Καραμαούνας Πολύκαρπος 2 Λογισμικό εφαρμογών (application software): προγράμματα για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Εισαγωγή στην Πληροφορική "Δίκτυα υπολογιστών"

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 10. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 10. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 10 Δίκτυα Η/Υ, το Internet 1 Δίκτυα Πολλοί υπολογιστές μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους με χρήση του κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERNET Το Internet είναι ένα πλέγμα από εκατομμύρια διασυνδεδεμένους υπολογιστές που εκτείνεται σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη και παρέχει τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Δίκτυα Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Βασικές Έννοιες Δίκτυο υπολογιστών: ένα σύνολο διασυνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεµηµένα Συστήµατα Καστίδου Γεωργία Α.Μ. 49 5η Οµάδα Ασκήσεων

Κατανεµηµένα Συστήµατα Καστίδου Γεωργία Α.Μ. 49 5η Οµάδα Ασκήσεων Κατανεµηµένα Συστήµατα Καστίδου Γεωργία Α.Μ. 49 5η Οµάδα Ασκήσεων Άσκηση 1: Answer the following questions based on the survey paper: D. S. Milojicic, V. Kalogeraki, R. Lukose, K. Nagaraja, J. Pruyne,

Διαβάστε περισσότερα

Akamai Technologies, Inc.

Akamai Technologies, Inc. Akamai Technologies, Inc. Επιμέλεια παρουσίασης Γάκης Κώστας Οικονομίδης Δημήτρης 1 Προϊόντα - Υπηρεσίες Διανομή περιεχομένου (EdgeSuite) Σύνθεση δυναμικού περιεχομένου στις άκρες Εξατομίκευση περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Πέτσιος Στέφανος Κων/νος Α.Μ. #47. Οι απαντήσεις του paper:

Πέτσιος Στέφανος Κων/νος Α.Μ. #47. Οι απαντήσεις του paper: Πέτσιος Στέφανος Κων/νος Α.Μ. #47 Οι απαντήσεις του paper: D. S. Milojicic, V. Kalogeraki, R. Lukose, K. Nagaraja, J. Pruyne, B. Richard, S. Rollins, and Z. Xu "Peer-to-Peer Computing", HP Technical Report,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι και τεχνικές για παροχή ποιότητας. υπηρεσιών σε Peer-to-Peer δίκτυα

Αλγόριθμοι και τεχνικές για παροχή ποιότητας. υπηρεσιών σε Peer-to-Peer δίκτυα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αλγόριθμοι και τεχνικές για παροχή ποιότητας υπηρεσιών σε Peer-to-Peer δίκτυα Peer-to-Peer file-sharing Τμήμα Μηχ/κών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Ζαχαρακόπουλος Χρηστός ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού. 1η διάλεξη

Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού. 1η διάλεξη Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού 1η διάλεξη Χαρακτηριστικά Μαθήματος Μάθημα προγραμματισμού (και όχι μόνον) Μπορεί να εξελιχθεί σε εφιάλτη αν δεν έχετε καλή γνώση και αρκετή εμπειρία προγραμματισμού (Java)

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info/ Σύγχρονο Λειτουργικό Σύστημα - ΛΣ Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται:

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται: Μάθημα 10 Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Chapter 10 Knowledge Transfer In The E-world Chapter 13 Knowledge Management Tools and Knowledge Portals Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικό Σύστημα Linux ~ Μια σύντομη εισαγωγή

Λειτουργικό Σύστημα Linux ~ Μια σύντομη εισαγωγή Λειτουργικό Σύστημα Linux ~ Μια σύντομη εισαγωγή Πως ξεκίνησε το Linux Linus Torvalds : Εμπνευστής και δημιουργός του, φοιτητής του Πανεπιστημίου του Helsinki στην Φιλανδία Πως ξεκίνησε το Linux Βασίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Peer to Peer Networking

Peer to Peer Networking ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Δικτύων Peer to Peer Networking Σιάμμενου Φωτεινή Α.Μ.:.: 22/07 Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Η Oracle μετασχηματίζει την αγορά λύσεων υποδομής Cloud

Η Oracle μετασχηματίζει την αγορά λύσεων υποδομής Cloud Η Oracle μετασχηματίζει την αγορά λύσεων υποδομής Cloud Η Oracle παρουσίασε τη μεγαλύτερη σειρά λύσεων Infrastructureas-a-Service (IaaS) στον κλάδο, στις οποίες περιλαμβάνονται «γυμνά» συστήματα server

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

PAPER : PEER TO PEER NETWORKING TOOLS

PAPER : PEER TO PEER NETWORKING TOOLS PAPER : PEER TO PEER NETWORKING TOOLS NAME : NTAVARINOS KONSTADINOS, M 7/03 DATE : 13/02/2004 CLASS : NETWORKING TECHNOLOGIES PROFESSORS : A.A. ECONOMIDES & A. POMPORTSIS UNIVERSITY OF MACEDONIA Master

Διαβάστε περισσότερα

Peer-To-Peer Network Analysis

Peer-To-Peer Network Analysis Peer-To-Peer Network Analysis Το παρόν αποτελεί απόδοση στα ελληνικά της δημοσίευσης An Analysis of the Skype Peer-to-Peer Internet Telephony Protocol, Salman A. Baset and Henning G. Schulzrinne, 25th

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες και προϋποθέσεις για τον κλάδο ΤΠΕ στο Ανοικτό Λογισμικό. Δρ. Βασίλης Χρηστίδης Διευθύνων Σύμβουλος Knowledge Broadband Services AE

Ευκαιρίες και προϋποθέσεις για τον κλάδο ΤΠΕ στο Ανοικτό Λογισμικό. Δρ. Βασίλης Χρηστίδης Διευθύνων Σύμβουλος Knowledge Broadband Services AE Ευκαιρίες και προϋποθέσεις για τον κλάδο ΤΠΕ στο Ανοικτό Λογισμικό Δρ. Βασίλης Χρηστίδης Διευθύνων Σύμβουλος Knowledge Broadband Services AE Knowledge Broadband Services AE Επιλογή : Έδρα στην Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία Client/Server

Επικοινωνία Client/Server Επικοινωνία Client/Server Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης Επικοινωνία - Client/Server 1 Μοντέλο Πελάτη-Εξυπηρετητή Βασική ιδέα: να δομηθεί το λειτουργικό σύστημα ως συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Συστήµατα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Συστήµατα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Μοντέλο TCP/IP Ενότητα E ρ. Ε. Μάγκος Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα πολλές πολλοί N A N

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο Λογισμικό. Η αρχή της ιστορίας Κιαγιαδάκης Γιώργος (το labάκι)

Ελεύθερο Λογισμικό. Η αρχή της ιστορίας Κιαγιαδάκης Γιώργος (το labάκι) Ελεύθερο Λογισμικό Η αρχή της ιστορίας Κιαγιαδάκης Γιώργος (το labάκι) Τι είναι το Λογισμικό; Τι είναι το Λογισμικό; Λογισμικό Οδηγίες (Προγράμματα) Δεδομένα... για τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Εικονικών Μηχανών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Πληροφορικής. Βασιλάκης Βασίλειος Τζανάκης Δημήτριος

Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Εικονικών Μηχανών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Πληροφορικής. Βασιλάκης Βασίλειος Τζανάκης Δημήτριος Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Εικονικών Μηχανών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Πληροφορικής Βασιλάκης Βασίλειος Τζανάκης Δημήτριος Εισαγωγή Σκοπός Να παρουσιαστούν προτάσεις αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιμότητα η τροφίμων φμ με ανοικτό διαδικτυακό σύστημα:

Ιχνηλασιμότητα η τροφίμων φμ με ανοικτό διαδικτυακό σύστημα: Ιχνηλασιμότητα η τροφίμων φμ με ανοικτό διαδικτυακό σύστημα: οφέλη για επιχειρήσεις και καταναλωτές Μιχάλης Σαλαμπάσης αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Εναλλακτικός

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2015 Β-C στην Ελλάδα: Η Συμπεριφορά των Online Καταναλωτών Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης Δρ.

Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2015 Β-C στην Ελλάδα: Η Συμπεριφορά των Online Καταναλωτών Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης Δρ. Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2015 Β-C στην Ελλάδα: Η Συμπεριφορά των Online Καταναλωτών Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης Δρ. Κατερίνα Φραϊδάκη Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Εμπορίου Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι υπολογιστές της ίδιας ή και διαφορετικής μάρκας συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε τοπικό (local) ή ευρύ (wide) επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ http://www.cslab.ece.ntua.gr Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Λειτουργικά Συστήματα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα», 2015-2016 Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό - Προγράμματα

Λογισμικό - Προγράμματα Λογισμικό - Προγράμματα Πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών, βάση των οποίων ο υπολογιστής εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία Λογισμικό (Software) Το σύνολο των προγραμμάτων Προγράμματα Προγράμματα συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014. Εισαγωγή στο. Αχιλλέας Πιπινέλης. Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας

Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014. Εισαγωγή στο. Αχιλλέας Πιπινέλης. Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Εισαγωγή στο Αχιλλέας Πιπινέλης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Βασικές πληροφορίες 2 Το Git αρχικά σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από τον Linus Torvalds για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μάθημα 0.2: Το Λογισμικό (Software) Δίκτυα υπολογιστών Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Μεταφοράς. (ανεβαίνουμε προς τα πάνω) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Επίπεδο Μεταφοράς. (ανεβαίνουμε προς τα πάνω) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο Μεταφοράς (ανεβαίνουμε προς τα πάνω) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο Μεταφοράς(Transport layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer): Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ(VLSI DESIGN) «Κατανεμημένη παρατήρηση-εκτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου.

Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου. Οι υπηρεσίες νέφους παρέχονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο τελικός χρήστης δεν μπορεί να διακρίνει τεχνικές λεπτομέρειες. Η χρηστικότητα, η διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων ..?????? Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάσεων Δεδομένων?? ΙΙ Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Γενικά Τρόπος Διεξαγωγής Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε διανομή μπορεί να παρέχονται διαφορετικοί windows manager όπως: Xfe (Xubuntu) Gnome, (Debian,Ubuntu) KDE, (Kubuntu, Mandriva)

Σε κάθε διανομή μπορεί να παρέχονται διαφορετικοί windows manager όπως: Xfe (Xubuntu) Gnome, (Debian,Ubuntu) KDE, (Kubuntu, Mandriva) Τι είναι το Linux Βασικό στοιχείο είναι ο πυρήνας Linux Ο πυρήνας Linux δημιουργήθηκε από τον φοιτητή πληροφορικής Linus Torvalds το 1991 Αν και δεν χρησιμοποιεί κώδικα του UNIX, μπορεί να θεωρηθεί παρεμφερές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Βάσεις Δεδομένων - Γενικά Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα. Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Τοπικά ίκτυα Γ. ιακονικολάου Γ.Διακονικολάου, Η.Μπούρας, Α.Αγιακάτσικα 1 Σκοπός Κεφαλαίου Τι είναι το τοπικό δίκτυο (LAN); Κατανόηση των συστατικών μερών ενός LAN Είδη και πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ RIP ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΙΩΑΝΝΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό Ενότητα 2 η : Λειτουργία Η/Υ Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα