ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 115/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 115/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:"

Transcript

1 ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 115/ Θέμα: Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το β τρίμηνο του 2017 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 2 και 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει, β) το ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α 107), και ιδίως το άρθρο 127 αυτού, γ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26 ης Ιουνίου 2013, «σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012» (EE L 176 ( ) 1), δ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15 ης Οκτωβρίου 2013, «για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων» (ΕΕ L 287 ( ) 63), και ιδίως το άρθρο 5, παράγραφος 1, αυτού, ε) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16 ης Απριλίου 2014, «που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού» (Κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ) (EE L 141 ( ) 1), και ιδίως το άρθρο 104 αυτού, στ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24 ης Νοεμβρίου 2010, «σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου» (EE L 331 ( ) 1), 1

2 ζ) τη Σύσταση ΕΣΣΚ/2011/3 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, της 22 ας Δεκεμβρίου 2011, «σχετικά με τη μακροπροληπτική αρμοδιότητα των εθνικών αρχών» (EE C 41 ( ) 1), η) τη Σύσταση ΕΣΣΚ/2013/1 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, της 4 ης Απριλίου 2013, «σχετικά με τους ενδιάμεσους στόχους και τα εργαλεία μακροπροληπτικής πολιτικής» (EE C 170 ( ) 1), θ) τη Σύσταση ΕΣΣΚ/2014/1 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, της 18 ης Ιουνίου 2014, «σχετικά με καθοδήγηση για τον καθορισμό των ποσοστών αντικυκλικών αποθεμάτων ασφαλείας» (EE C 293 ( ) 1), ι) την έκδοση της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements/Basel Committee on Banking Supervision), του Δεκεμβρίου 2010, με τίτλο Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer, ια) την έκδοση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, της 3 ης Μαρτίου 2014, με τίτλο ESRB Handbook on Operationalising Macro-prudential Policy in the Banking Sector, ιβ) την Ενδιάμεση Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής 2014 της Τράπεζας της Ελλάδος, και ιδίως το Ειδικό Θέμα VI.3 αυτής με τίτλο «Η μακροπροληπτική αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος», ιγ) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 53/ της Τράπεζας της Ελλάδος, με θέμα «Ορισμός στρατηγικής της πολιτικής για την άσκηση της μακροπροληπτικής αρμοδιότητας της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ Β 2704/ ), και ιδίως τις ενότητες Ι., II. παράγραφοι 1 και 2, III. παράγραφος 1, IV. παράγραφος 1, V. παράγραφος 1, VI. παράγραφος 1 μέρος Α. και παράγραφος 2, και VII. αυτής, ιδ) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 55/ της Τράπεζας της Ελλάδος, με θέμα «Εφαρμογή αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας στην Ελλάδα - Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το πρώτο (1ο) τρίμηνο έτους 2016» (ΦΕΚ Β 2786/ ), και ιδίως την ενότητα Ι. αυτής, 2

3 ιε) την Απόφαση 4/777/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την οποία παρέχεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως εντεταλμένη αρχή, η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 127, παράγραφος 1, του ν. 4261/2014, για τη διατήρηση του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για την Ελλάδα στο «μηδέν τοις εκατό» (0%) για το β τρίμηνο 2017 με έναρξη ισχύος την 1 η Απριλίου 2017, ιστ) την τήρηση της κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου διαδικασίας, ιζ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα ακόλουθα: 1. Με βάση τη μεθοδολογία που ορίζεται στην ενότητα Ι. της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 55/ της Τράπεζας της Ελλάδος, το ποσοστό αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για την Ελλάδα, για το β τρίμηνο του 2017, καθορίζεται στο «μηδέν τοις εκατό» (0%). 2. Το ως άνω ποσοστό καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: α) Το γεγονός ότι η τυποποιημένη διαφορά των πιστώσεων προς το ΑΕΠ παραμένει αρνητική από το δ τρίμηνο του έτους 2011, διατηρώντας πτωτική τάση. Συγκριμένα, η τυποποιημένη διαφορά των πιστώσεων προς το ΑΕΠ, για το γ τρίμηνο του 2016 ισούται με 22,85 εκατοστιαίες μονάδες. Ο λόγος πιστώσεων προς ΑΕΠ, για το γ τρίμηνο έτους 2016, ανέρχεται σε 123,1%. Τα στοιχεία υπολογισμού της τυποποιημένης διαφοράς των πιστώσεων προς το ΑΕΠ και του λόγου πιστώσεων προς ΑΕΠ, καθώς και τα διαγράμματα των εν λόγω δεικτών περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πράξης. Το δείγμα των εν λόγω στοιχείων υπολογισμού καλύπτει την περίοδο από το δ τρίμηνο του 1997 έως και το γ τρίμηνο του 2016 (τελευταίο διαθέσιμο τρίμηνο των χρηματοπιστωτικών στοιχείων παθητικού του 3

4 ιδιωτικού μη χρηματοπιστωτικού τομέα πριν από τον καθορισμό του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το β τρίμηνο του 2017, όπως αυτά δημοσιεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος). β) Το σημείο αναφοράς αποθέματος ασφαλείας (οδηγός αποθέματος ασφαλείας), όπως αυτό ορίζεται στη σύσταση B παράγραφος 3α) της Σύστασης ΕΣΣΚ/2014/1, υπολογιζόμενου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος της εν λόγω Σύστασης, το οποίο είναι «μηδέν». γ) Την ανάλυση των πρόσθετων δεικτών που εξετάζει η Τράπεζα της Ελλάδος για την παρακολούθηση της δημιουργίας και σώρευσης του κυκλικού συστημικού κινδύνου, η οποία επιβεβαιώνει την εκτίμηση περί της απουσίας υπέρμετρης πιστωτικής επέκτασης. Τα αποτελέσματα υπολογισμού των πρόσθετων δεικτών καθώς και τα στοιχεία υπολογισμού των εν λόγω δεικτών περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 2, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πράξης. 3. Το ποσοστό του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας που προβλέπεται στην παρούσα Πράξη εφαρμόζεται από την 1 η Απριλίου Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο Υποδιοικητής Ο Υποδιοικητής Ο Διοικητής Θεόδωρος Μητράκος Ιωάννης Μουρμούρας Ιωάννης Στουρνάρας Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ο Διευθυντής [υπογεγραμμένο] Σ. Παντελιάς 4

5 Παράρτημα 1: Τυποποιημένη διαφορά των πιστώσεων προς το ΑΕΠ και λόγος πιστώσεων προς ΑΕΠ Στοιχεία υπολογισμού της τυποποιημένης διαφοράς των πιστώσεων προς το ΑΕΠ και του λόγου πιστώσεων προς ΑΕΠ Περίοδος Πιστώσεις ΑΕΠ Σύμφωνα με τον ευρύ ορισμό, είναι το άθροισμα των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων χρεογράφων και δανείων, όπως αναφέρονται στα χρηματοπιστωτικά στοιχεία παθητικού του ιδιωτικού μη χρηματοπιστωτικού τομέα ( εκατ.) Ονομαστική αξία, μη εποχικά διορθωμένων στοιχείων του ΑΕΠ ( εκατ.) Λόγος Πιστώσεων προς ΑΕΠ Πιστώσεις/το άθροισμα της αξίας των τεσσάρων τελευταίων τριμηνιαίων παρατηρήσεων του ΑΕΠ (σε %) Τάση του Λόγου Η μακροπρόθεσμη τάση του λόγου πιστώσεων προς ΑΕΠ με την εφαρμογή του φίλτρου εξομάλυνσης Hodrick- Prescott, βάσει των ιστορικών στοιχείων (onesided), θέτοντας την παράμετρο εξομάλυνσης (λ) = (ΑΕΠ από Q1 1997) Διαφορά (δεξιά κλίμακα) Η διαφορά του λόγου πιστώσεων προς ΑΕΠ σε σχέση με τη μακροπρόθεσμη τάση του (σε εκατοστιαίες μονάδες) Q Q Q Q , ,2 37,20-0,02 Q , ,5 39,50 0,01 Q , ,9 40,22-0,35 Q , ,6 40,19-0,62 Q , ,6 40,74-0,17 Q , ,4 41,94 0,50 Q , ,3 42,55-0,26 Q , ,2 43,28-0,12 Q , ,0 44,03 0,01 Q , ,8 45,14 0,63 Q , ,3 46,70 1,62 Q , ,8 48,57 2,24 Q , ,0 50,54 2,50 Q , ,0 52,55 2,48 Q , ,8 54,53 2,31 Q , ,1 56,37 1,69 Q , ,2 58,28 1,93 Q , ,6 59,89 0,72 Q , ,2 61,50 0,68 Q , ,7 62,91-0,24 Q , ,0 64,30-0,31 Q , ,4 65,52-1,11 Q , ,9 66,61-1,68 Q , ,8 67,83-1,07 Q , ,2 69,07-0,89 Q , ,6 70,19-1,54 Q , ,9 71,47-0,56 Q , ,8 72,69-0,92 Q , ,9 74,03-0,08 Q , ,5 75,53 1,00 Q , ,4 77,21 2,22 Q , ,7 78,96 2,71 5

6 Περίοδος Πιστώσεις ΑΕΠ Σύμφωνα με τον ευρύ ορισμό, είναι το άθροισμα των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων χρεογράφων και δανείων, όπως αναφέρονται στα χρηματοπιστωτικά στοιχεία παθητικού του ιδιωτικού μη χρηματοπιστωτικού τομέα ( εκατ.) Ονομαστική αξία, μη εποχικά διορθωμένων στοιχείων του ΑΕΠ ( εκατ.) Λόγος Πιστώσεων προς ΑΕΠ Πιστώσεις/το άθροισμα της αξίας των τεσσάρων τελευταίων τριμηνιαίων παρατηρήσεων του ΑΕΠ (σε %) Τάση του Λόγου Η μακροπρόθεσμη τάση του λόγου πιστώσεων προς ΑΕΠ με την εφαρμογή του φίλτρου εξομάλυνσης Hodrick- Prescott, βάσει των ιστορικών στοιχείων (onesided), θέτοντας την παράμετρο εξομάλυνσης (λ) = (ΑΕΠ από Q1 1997) Διαφορά (δεξιά κλίμακα) Η διαφορά του λόγου πιστώσεων προς ΑΕΠ σε σχέση με τη μακροπρόθεσμη τάση του (σε εκατοστιαίες μονάδες) Q , ,0 81,02 4,99 Q , ,9 82,84 3,06 Q , ,0 84,69 3,26 Q , ,3 86,60 3,71 Q , ,9 88,59 4,26 Q , ,6 90,46 3,19 Q , ,1 92,39 3,73 Q , ,5 94,37 4,10 Q , ,8 96,49 5,35 Q , ,6 98,77 6,84 Q , ,8 101,14 7,64 Q , ,5 103,56 7,91 Q , ,4 105,94 7,44 Q , ,4 108,21 6,15 Q , ,1 110,27 3,86 Q , ,2 112,34 3,87 Q , ,8 114,29 2,48 Q , ,9 116,10 0,85 Q , ,1 118,25 4,86 Q , ,5 120,28 3,21 Q , ,1 122,50 5,59 Q , ,9 124,70 5,24 Q , ,1 126,91 5,18 Q , ,7 129,08 4,65 Q , ,2 130,84-0,63 Q , ,0 132,47-2,48 Q , ,5 134,15-1,63 Q , ,9 135,60-4,65 Q , ,5 136,99-5,49 Q , ,9 138,24-7,29 Q , ,9 139,39-8,51 Q , ,4 140,43-10,00 Q , ,2 141,30-12,09 Q , ,3 142,11-12,86 Q , ,0 142,97-11,95 Q , ,3 143,71-13,36 Q , ,5 144,27-15,79 Q , ,5 144,78-16,26 Q , ,5 145,17-17,64 Q , ,7 145,47-18,73 Q , ,4 145,71-19,33 Q , ,1 145,89-19,77 Q , ,1 145,97-20,83 Q , ,1 145,90-22,85 6

7 Παράρτημα 1: Τυποποιημένη διαφορά των πιστώσεων προς το ΑΕΠ και λόγος πιστώσεων προς ΑΕΠ Διάγραμμα της τυποποιημένης διαφοράς των πιστώσεων προς το ΑΕΠ και του λόγου πιστώσεων προς ΑΕΠ (ΑΕΠ μη εποχικά διορθωμένο, HP one-sided filter) 7

8 Τρίμηνο Στοιχεία υπολογισμού της εξέλιξης των τιμών των οικιστικών ακινήτων Εξέλιξη των τιμών των οικιστικών ακινήτων (αστικές περιοχές, %, σε ετήσια βάση) Εξέλιξη των τιμών των οικιστικών ακινήτων (αστικές περιοχές, έτος βάσης 1997) Με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται από την ΤτΕ (από το 2006 και μετά, μόνο διαμερίσματα) και το σταθμισμένο δείκτη, σύμφωνα με το απόθεμα των κατοικιών στην Αθήνα και σε άλλες αστικές περιοχές (έως το 2005, όλες οι κατοικίες). Α' Τρίμηνο ,23 Β' Τρίμηνο ,21 Γ' Τρίμηνο ,20 Δ' Τρίμηνο ,36 Α' Τρίμηνο ,4 110,11 Β' Τρίμηνο ,0 113,94 Γ' Τρίμηνο ,8 115,01 Δ' Τρίμηνο ,3 118,36 Α' Τρίμηνο ,3 120,39 Β' Τρίμηνο ,5 123,61 Γ' Τρίμηνο ,9 125,26 Δ' Τρίμηνο ,9 128,84 Α' Τρίμηνο ,7 132,05 Β' Τρίμηνο ,8 135,74 Γ' Τρίμηνο ,8 138,78 Δ' Τρίμηνο ,9 144,17 Α' Τρίμηνο ,0 150,48 Β' Τρίμηνο ,0 156,07 Γ' Τρίμηνο ,0 159,53 Δ' Τρίμηνο ,7 163,99 Α' Τρίμηνο ,0 171,49 Β' Τρίμηνο ,5 180,28 Γ' Τρίμηνο ,3 180,72 Δ' Τρίμηνο ,7 184,87 Α' Τρίμηνο ,0 188,65 Β' Τρίμηνο ,0 187,50 Γ' Τρίμηνο ,6 188,96 Δ' Τρίμηνο ,3 190,94 Α' Τρίμηνο ,0 190,63 Β' Τρίμηνο ,2 191,57 Γ' Τρίμηνο ,3 193,32 Δ' Τρίμηνο ,7 198,04 Α' Τρίμηνο ,7 205,23 Β' Τρίμηνο ,5 211,59 Γ' Τρίμηνο ,2 216,91 Δ' Τρίμηνο ,2 224,09 Α' Τρίμηνο ,7 233,34 Β' Τρίμηνο ,9 238,80 Γ' Τρίμηνο ,3 243,63 Δ' Τρίμηνο ,1 253,43 Α' Τρίμηνο ,9 254,15 Β' Τρίμηνο ,2 256,03 Γ' Τρίμηνο ,2 258,82 Δ' Τρίμηνο ,7 260,19 Α' Τρίμηνο ,6 260,80 Β' Τρίμηνο ,0 261,04 8

9 Τρίμηνο Εξέλιξη των τιμών των οικιστικών ακινήτων (αστικές περιοχές, %, σε ετήσια βάση) Εξέλιξη των τιμών των οικιστικών ακινήτων (αστικές περιοχές, έτος βάσης 1997) Με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται από την ΤτΕ (από το 2006 και μετά, μόνο διαμερίσματα) και το σταθμισμένο δείκτη, σύμφωνα με το απόθεμα των κατοικιών στην Αθήνα και σε άλλες αστικές περιοχές (έως το 2005, όλες οι κατοικίες). Γ' Τρίμηνο ,0 261,40 Δ' Τρίμηνο ,3 260,98 Α' Τρίμηνο ,0 250,32 Β' Τρίμηνο ,0 250,69 Γ' Τρίμηνο ,0 248,27 Δ' Τρίμηνο ,2 250,05 Α' Τρίμηνο ,3 247,17 Β' Τρίμηνο ,5 241,86 Γ' Τρίμηνο ,7 234,09 Δ' Τρίμηνο ,0 232,51 Α' Τρίμηνο ,0 232,43 Β' Τρίμηνο ,3 229,02 Γ' Τρίμηνο ,1 224,48 Δ' Τρίμηνο ,7 216,97 Α' Τρίμηνο ,6 207,84 Β' Τρίμηνο ,3 203,16 Γ' Τρίμηνο ,5 196,45 Δ' Τρίμηνο ,8 189,26 Α' Τρίμηνο ,1 184,69 Β' Τρίμηνο ,8 179,09 Γ' Τρίμηνο ,6 175,72 Δ' Τρίμηνο ,1 170,23 Α' Τρίμηνο ,8 166,57 Β' Τρίμηνο ,6 163,73 Γ' Τρίμηνο ,7 162,27 Δ' Τρίμηνο ,7 160,54 Α' Τρίμηνο ,1 159,77 Β' Τρίμηνο ,1 155,43 Γ' Τρίμηνο ,0 152,59 Δ' Τρίμηνο ,3 152,06 Α' Τρίμηνο ,4 152,80 Β' Τρίμηνο ,5 151,58 Γ' Τρίμηνο ,5 150,25 Δ' Τρίμηνο ,5 151,36 9

10 Διάγραμμα της εξέλιξης των τιμών των οικιστικών ακινήτων (αστικές περιοχές, %, σε ετήσια βάση) 10

11 Στοιχεία υπολογισμού της εξέλιξης των τιμών των επαγγελματικών ακινήτων (γραφεία και καταστήματα) Τρίμηνο Εξέλιξη των τιμών των επαγγελματικών ακινήτων (γραφεία μόνο, %, σε ετήσια βάση) Εξέλιξη των τιμών των επαγγελματικών ακινήτων (γραφεία μόνο) Εξέλιξη των τιμών των επαγγελματικών ακινήτων (καταστήματα μόνο, %, σε ετήσια βάση) Εξέλιξη των τιμών των επαγγελματικών ακινήτων (καταστήματα μόνο) Με βάση τα στοιχεία των χαρτοφυλακίων ακινήτων των Ανώνυμων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ), τα οποία αφορούν ακίνητα υψηλών προδιαγραφών με επενδυτικά χαρακτηριστικά. Εξάμηνο ,1 101, ,9 98,4 Εξάμηνο ,6 95,4-6,0 95, ,8 90,3-8,2 90,3 Εξάμηνο ,0 84,9-12,7 83, ,7 78,8-9,4 81,8 Εξάμηνο ,7 75-6,6 77, ,1 72,4-10,9 72,9 Εξάμηνο ,8 71,4-4,7 74, ,1 70,9 1,5 74,0 Εξάμηνο ,4 71,1-3,9 71, ,3 71,1-3,2 71,6 Εξάμηνο ,3 71,3-0,4 71,0 11

12 Διάγραμμα της εξέλιξης των τιμών των επαγγελματικών ακινήτων (%, σε ετήσια βάση) Πηγή: ΤτΕ, με βάση τα στοιχεία των χαρτοφυλακίων ακινήτων των Ανώνυμων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ), τα οποία αφορούν ακίνητα υψηλών προδιαγραφών με επενδυτικά χαρακτηριστικά. 12

13 Στοιχεία υπολογισμού της εξέλιξης της χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα και της χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα προς το ΑΕΠ Τρίμηνο Εξέλιξη της χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα (σε ατομική βάση, %, σε ετήσια βάση) Με βάση την ετήσια ποσοστιαία μεταβολή των πιστώσεων προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα, σε ατομική βάση. Χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (σε ατομική βάση, %) Χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: Με βάση την αναλογία των πιστώσεων προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα προς το ΑΕΠ, σε ατομική βάση. Χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα (σε ατομική βάση, εκατ. ευρώ) ΑΕΠ (εκατ. ευρώ) ,2 64, Α' Τρίμηνο ,7 66, Εξάμηνο ,6 69, Εννεάμηνο ,0 71, ,9 75, Α' Τρίμηνο ,6 76, Εξάμηνο , Εννεάμηνο ,8 80, ,7 82, Α' Τρίμηνο ,0 84, Εξάμηνο ,0 87, Εννεάμηνο ,8 89, ,0 92, Α' Τρίμηνο ,9 95, Εξάμηνο ,2 98, Εννεάμηνο ,6 101, ,9 103, Α' Τρίμηνο ,9 104, Εξάμηνο ,9 104, Εννεάμηνο ,2 106, ,0 105, Α' Τρίμηνο ,4 105, Εξάμηνο ,3 110, Εννεάμηνο ,6 111, ,3 113, Α' Τρίμηνο ,7 115, Εξάμηνο ,6 117, Εννεάμηνο , ,6 119, Α' Τρίμηνο ,0 120, Εξάμηνο ,3 120, Εννεάμηνο ,4 119, ,4 119, Α' Τρίμηνο ,8 121, Εξάμηνο ,8 120, Εννεάμηνο ,7 120, ,3 120, Α' Τρίμηνο ,5 120, Εξάμηνο ,0 120,

14 Τρίμηνο Εξέλιξη της χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα (σε ατομική βάση, %, σε ετήσια βάση) Με βάση την ετήσια ποσοστιαία μεταβολή των πιστώσεων προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα, σε ατομική βάση. Χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (σε ατομική βάση, %) Χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: Με βάση την αναλογία των πιστώσεων προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα προς το ΑΕΠ, σε ατομική βάση. Χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα (σε ατομική βάση, εκατ. ευρώ) ΑΕΠ (εκατ. ευρώ) Εννεάμηνο ,7 119, ,7 119, Α' Τρίμηνο ,2 120, Εξάμηνο ,9 117, Εννεάμηνο ,6 116, ,6 116, Α' Τρίμηνο ,1 115, Εξάμηνο ,3 115, Εννεάμηνο ,2 112, ,5 110,

15 Διάγραμμα της εξέλιξης της χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα (σε ατομική βάση, %, σε ετήσια βάση) 15

16 Διάγραμμα της χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα προς το ΑΕΠ (σε ατομική βάση, %) 16

17 Τρίμηνο Στοιχεία υπολογισμού του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών προς το ΑΕΠ Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών προς ΑΕΠ (%) Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (εκατ. ευρώ, δεξιά κλίμακα) ΑΕΠ (εκατ. ευρώ, δεξιά κλίμακα) Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών προς ΑΕΠ: Με βάση το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, όπως ανακοινώνεται από την ΤτΕ, και το ΑΕΠ, όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή , Α' Τρίμηνο , Εξάμηνο , Εννεάμηνο , , Α' Τρίμηνο , Εξάμηνο , Εννεάμηνο , , Α' Τρίμηνο , Εξάμηνο , Εννεάμηνο , , Α' Τρίμηνο , Εξάμηνο , Εννεάμηνο , , Α' Τρίμηνο , Εξάμηνο , Εννεάμηνο , , Α' Τρίμηνο , Εξάμηνο , Εννεάμηνο , , Α' Τρίμηνο , Εξάμηνο , Εννεάμηνο , ,

18 Τρίμηνο Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών προς ΑΕΠ (%) Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (εκατ. ευρώ, δεξιά κλίμακα) ΑΕΠ (εκατ. ευρώ, δεξιά κλίμακα) Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών προς ΑΕΠ: Με βάση το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, όπως ανακοινώνεται από την ΤτΕ, και το ΑΕΠ, όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Α' Τρίμηνο , Εξάμηνο , Εννεάμηνο , , Α' Τρίμηνο , Εξάμηνο , Εννεάμηνο , , Α' Τρίμηνο , Εξάμηνο , Εννεάμηνο , , Α' Τρίμηνο , Εξάμηνο , Εννεάμηνο , , Α' Τρίμηνο , Εξάμηνο , Εννεάμηνο , ,

19 Διάγραμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών προς το ΑΕΠ (%) 19

20 Τρίμηνο Στοιχεία υπολογισμού του δείκτη μόχλευσης Δείκτης μόχλευσης 1 - με χρήση του ορισμού πλήρους εφαρμογής των στοιχείων Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (σε ενοποιημένη βάση, %) Με βάση την πλήρη εφαρμογή της CRR. Δείκτης μόχλευσης 2 - με χρήση του ορισμού της μεταβατικής περιόδου των στοιχείων Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (σε ενοποιημένη βάση, %) Με βάση τον ορισμό της μεταβατικής περιόδου των στοιχείων Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1. Α' Τρίμηνο ,37 7,76 Εξάμηνο ,93 9,78 Εννεάμηνο ,86 9, ,30 8,10 Α' Τρίμηνο ,49 7,72 Εξάμηνο ,02 6,23 Εννεάμηνο ,59 6, ,28 10,03 Α' Τρίμηνο ,26 9,94 Εξάμηνο ,23 10,97 Εννεάμηνο ,48 11,86 20

21 Διάγραμμα του δείκτη μόχλευσης (σε ενοποιημένη βάση, %) 21

22 Τρίμηνο Στοιχεία υπολογισμού των δανείων σε ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα και της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων προς το ΑΕΠ Δάνεια σε ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα προς ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα (σε ατομική βάση, %) Δάνεια σε ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα προς ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα: Με βάση τα δάνεια προς ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα σε σχέση με το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα Δάνεια σε ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (σε ατομική βάση, εκατ. ευρώ, δεξιά κλίμακα) Ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα (εκατ. ευρώ, δεξιά κλίμακα) Χρηματοδότηση των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων προς ΑΕΠ (σε ατομική βάση, %) Χρηματοδότηση των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων προς ΑΕΠ: Με βάση τα δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, ελ. επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις σε σχέση με το ΑΕΠ Χρηματοδότηση των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (σε ατομική βάση, εκατ. ευρώ, δεξιά κλίμακα) ΑΕΠ (εκατ. ευρώ, δεξιά κλίμακα) , , Α' Τρίμηνο , , Εξάμηνο , , Εννεάμηνο , , , , Α' Τρίμηνο , , Εξάμηνο , , Εννεάμηνο , , , , Α' Τρίμηνο , , Εξάμηνο , , Εννεάμηνο , , , , Α' Τρίμηνο , , Εξάμηνο , , Εννεάμηνο , , , , Α' Τρίμηνο , , Εξάμηνο , , Εννεάμηνο , , , , Α' Τρίμηνο , , Εξάμηνο , , Εννεάμηνο , , , , Α' Τρίμηνο , , Εξάμηνο , , Εννεάμηνο , , , , Α' Τρίμηνο , , Εξάμηνο , ,

23 Τρίμηνο Δάνεια σε ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα προς ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα (σε ατομική βάση, %) Δάνεια σε ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα προς ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα: Με βάση τα δάνεια προς ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα σε σχέση με το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα Δάνεια σε ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (σε ατομική βάση, εκατ. ευρώ, δεξιά κλίμακα) Ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα (εκατ. ευρώ, δεξιά κλίμακα) Χρηματοδότηση των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων προς ΑΕΠ (σε ατομική βάση, %) Χρηματοδότηση των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων προς ΑΕΠ: Με βάση τα δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, ελ. επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις σε σχέση με το ΑΕΠ Χρηματοδότηση των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (σε ατομική βάση, εκατ. ευρώ, δεξιά κλίμακα) ΑΕΠ (εκατ. ευρώ, δεξιά κλίμακα) Εννεάμηνο , , , , Α' Τρίμηνο , , Εξάμηνο , , Εννεάμηνο , , , , Α' Τρίμηνο , , Εξάμηνο , , Εννεάμηνο , , , , Α' Τρίμηνο , , Εξάμηνο , , Εννεάμηνο , , , , Α' Τρίμηνο , , Εξάμηνο , , Εννεάμηνο , , ,

24 Διάγραμμα των δανείων σε ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα (σε ατομική βάση, %) 24

25 Διάγραμμα της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων προς το ΑΕΠ (σε ατομική βάση, %) 25

26 Στοιχεία υπολογισμού της εξέλιξης του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της εξέλιξης του κλαδικού δείκτη "FTSE/ΧΑ Τράπεζες" του Χρηματιστηρίου Αθηνών Τρίμηνο Εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (πραγματική μεταβολή, %, σε ετήσια βάση) Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ αποτελεί ένα αξιόπιστο μέτρο καταγραφής των τάσεων των μετοχών των εταιρειών που διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του ΧΑ. Ο ρυθμός ετήσιας μεταβολής αποπληθωρίζεται με βάση το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (%, σε ετήσια βάση) Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Εξέλιξη του κλαδικού δείκτη "FTSE/ΧΑ Τράπεζες" του Χρηματιστηρίου Αθηνών (πραγματική μεταβολή, %, σε ετήσια βάση) Ο δείκτης "FTSE/XA Τράπεζες" καταγράφει την πορεία των μετοχών που συνθέτουν τον κλάδο Τραπεζών του ΧΑ βάσει της κλαδοποίησης κατά ICB (Industry Classification Benchmark). Ο ρυθμός ετήσιας μεταβολής αποπληθωρίζεται με βάση το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Εξέλιξη του κλαδικού δείκτη "FTSE/ΧΑ Τράπεζες" του Χρηματιστηρίου Αθηνών (%, σε ετήσια βάση) Α' Τρίμηνο ,4 37,6 6,3 74,4 79,1 Εξάμηνο ,3 66,8 5,5 93,5 98,7 Εννεάμηνο ,5 85,8 5,2 99,8 105, ,9 58,5 4,7 60,1 62,9 Α' Τρίμηνο ,6 46,5 4,2 31,1 32,4 Εξάμηνο ,1 55,8 5,0 61,2 64,2 Εννεάμηνο ,8 19,7 4,8 31,0 32, ,7 85,0 4,0 145,9 151,8 Α' Τρίμηνο ,3 68,3 3,1 135,6 139,8 Εξάμηνο ,0 70,4 2,0 101,4 103,4 Εννεάμηνο ,9 167,2 1,4 164,3 166, ,2 102,2 2,0 73,8 75,3 Α' Τρίμηνο ,9 42,0 2,6 19,2 19,7 Εξάμηνο ,6 0,6 2,3-12,7-12,9 Εννεάμηνο ,5-26,3 2,8-16,9-17, ,3-38,8 3,8-27,1-28,1 Α' Τρίμηνο ,3-36,5 3,3-29,7-30,7 Εξάμηνο ,1-32,4 4,0-23,8-24,7 Εννεάμηνο ,9-46,7 4,1-50,5-52, ,8-23,5 3,2-33,4-34,5 Α' Τρίμηνο ,1-25,1 4,3-36,1-37,7 Εξάμηνο ,7-18,4 3,8-33,2-34,5 Εννεάμηνο ,8-17,5 3,8-25,0-26, ,3-32,5 3,8-42,3-43,9 Α' Τρίμηνο ,4-35,7 3,8-46,9-48,7 Εξάμηνο ,9-15,5 3,5-13,8-14,3 Εννεάμηνο ,6 9,9 3,4 17,4 18, ,6 29,5 3,2 56,2 58,0 Α' Τρίμηνο ,8 61,6 2,9 112,1 115,3 Εξάμηνο ,4 24,2 3,0 45,2 46,6 Εννεάμηνο ,8 15,3 3,0 33,7 34, ,4 23,1 3,2 42,9 44,3 Α' Τρίμηνο ,8 20,4 3,4 38,6 39,9 Εξάμηνο ,3 30,3 3,2 41,0 42,3 Εννεάμηνο ,6 45,3 3,8 52,3 54, ,4 31,5 3,6 28,0 29,0 Α' Τρίμηνο ,0 44,4 3,2 47,2 48,7 Εξάμηνο ,0 20,7 3,4 21,8 22,6 Εννεάμηνο ,7 16,2 3,5 19,2 19, ,3 19,9 3,2 23,2 23,9 Α' Τρίμηνο ,3 12,6 2,9 15,2 15,7 26

27 Τρίμηνο Εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (πραγματική μεταβολή, %, σε ετήσια βάση) Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ αποτελεί ένα αξιόπιστο μέτρο καταγραφής των τάσεων των μετοχών των εταιρειών που διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του ΧΑ. Ο ρυθμός ετήσιας μεταβολής αποπληθωρίζεται με βάση το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (%, σε ετήσια βάση) Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Εξέλιξη του κλαδικού δείκτη "FTSE/ΧΑ Τράπεζες" του Χρηματιστηρίου Αθηνών (πραγματική μεταβολή, %, σε ετήσια βάση) Ο δείκτης "FTSE/XA Τράπεζες" καταγράφει την πορεία των μετοχών που συνθέτουν τον κλάδο Τραπεζών του ΧΑ βάσει της κλαδοποίησης κατά ICB (Industry Classification Benchmark). Ο ρυθμός ετήσιας μεταβολής αποπληθωρίζεται με βάση το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Εξέλιξη του κλαδικού δείκτη "FTSE/ΧΑ Τράπεζες" του Χρηματιστηρίου Αθηνών (%, σε ετήσια βάση) Εξάμηνο ,3 31,1 2,6 34,5 35,4 Εννεάμηνο ,5 30,3 2,8 28,3 29, ,2 17,9 3,6 17,2 17,8 Α' Τρίμηνο ,6-14,2 4,3-20,3-21,2 Εξάμηνο ,7-29,0 4,8-30,7-32,1 Εννεάμηνο ,2-44,2 4,8-42,2-44, ,5-65,5 3,1-71,8-74,0 Α' Τρίμηνο ,7-57,7 1,8-69,7-70,9 Εξάμηνο ,5-35,8 0,8-46,7-47,1 Εννεάμηνο ,8-6,8 0,8-11,7-11, ,5 22,9 2,0 39,4 40,1 Α' Τρίμηνο ,1 22,7 3,0 45,1 46,5 Εξάμηνο ,4-35,1 5,1-43,3-45,5 Εννεάμηνο ,4-44,7 5,6-55,0-58, ,9-35,6 5,1-50,4-53,0 Α' Τρίμηνο ,6-25,7 4,5-42,5-44,4 Εξάμηνο ,5-10,8 3,3-27,4-28,3 Εννεάμηνο ,8-45,7 2,1-66,9-68, ,6-51,9 2,6-77,0-79,0 Α' Τρίμηνο ,6-52,5 1,7-74,8-76,1 Εξάμηνο ,6-52,2 1,1-75,1-75,9 Εννεάμηνο ,4-7,4 0,8-39,9-40, ,2 33,4 0,6-13,8-13,9 Α' Τρίμηνο ,2 19,2 0,0-58,0-58,0 Εξάμηνο ,5 38,7-0,4-42,2-42,4 Εννεάμηνο ,9 37,2-0,8-46,3-46, ,5 28,1-2,2-20,1-20,5 Α' Τρίμηνο ,0 53,7-1,3 60,5 61,2 Εξάμηνο ,5 43,3-1,7 24,2 24,7 Εννεάμηνο ,7 4,7-0,7-3,1-3, ,4-28,9-1,8-45,7-46,5 Α' Τρίμηνο ,1-41,9-2,2-70,8-72,4 Εξάμηνο ,8-34,3-1,4-60,1-61,0 Εννεάμηνο ,1-38,4-0,8-87,1-87, ,6-23,6 0,1-93,8-93,9 Α' Τρίμηνο ,5-25,6-0,2-91,8-92,1 Εξάμηνο ,0-32,0-0,1-94,6-94,8 Εννεάμηνο ,5-13,6 0,2-82,0-82, ,9 1,9 0,2-28,8-28,9 27

28 Διάγραμμα της εξέλιξης του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (πραγματική μεταβολή, %, σε ετήσια βάση) 28

29 Διάγραμμα της εξέλιξης του κλαδικού δείκτη "FTSE/ΧΑ Τράπεζες" του Χρηματιστηρίου Αθηνών (πραγματική μεταβολή, %, σε ετήσια βάση) 29

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 97/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 97/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 97/16.06.2016 Θέμα: Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το τρίτο (3ο) τρίμηνο έτους 2016 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 122/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 122/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 122/12.09.2017 Θέμα: Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το δ τρίμηνο του 2017 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 119/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 119/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 119/15.06.2017 Θέμα: Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το γ τρίμηνο του 2017 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21423 21 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2128 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 119/15.06.2017 Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 55/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 55/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 55/18.12.2015 Θέμα: Εφαρμογή αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας στην Ελλάδα - Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία υπολογισμού της τυποποιημένης διαφοράς των πιστώσεων προς το ΑΕΠ και του λόγου πιστώσεων προς ΑΕΠ

Στοιχεία υπολογισμού της τυποποιημένης διαφοράς των πιστώσεων προς το ΑΕΠ και του λόγου πιστώσεων προς ΑΕΠ Παράρτημα 1: Τυποποιημένη διαφορά των πιστώσεων προς το ΑΕΠ και λόγος πιστώσεων προς ΑΕΠ Στοιχεία υπολογισμού της τυποποιημένης διαφοράς των πιστώσεων προς το ΑΕΠ και του λόγου πιστώσεων προς ΑΕΠ Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 1: Τυποποιημένη διαφορά των πιστώσεων προς το ΑΕΠ και λόγος πιστώσεων προς ΑΕΠ

Παράρτημα 1: Τυποποιημένη διαφορά των πιστώσεων προς το ΑΕΠ και λόγος πιστώσεων προς ΑΕΠ Παράρτημα 1: Τυποποιημένη διαφορά των πιστώσεων προς το ΑΕΠ και λόγος πιστώσεων προς ΑΕΠ Στοιχεία υπολογισμού της τυποποιημένης διαφοράς των πιστώσεων προς το ΑΕΠ και του λόγου πιστώσεων προς ΑΕΠ Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2786 21 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 55/18.12.2015 Εφαρμογή αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφα λείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 114/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 114/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 114/03.02.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών της 19ης Ιουνίου 2014 (EBA/GL/2014/04) για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Νοέμβριος 2015 Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία Τ.Θ. 25529,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

6(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

6(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4489, 30.1.2015 Ν. 6(Ι)/2015 6(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L176, 27.6.2013, σ. 338.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2680/

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2680/ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2680/20.06.2017 Θέμα : Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος για στατιστικούς σκοπούς Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4489 30.1.2015 265 Ν. 6(Ι)/2015 Ο περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον κίνδυνο ανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Πολιτική για: (α) τον καθορισμό των κριτηρίων για την αξιολόγηση της σημαντικότητας τρίτων χωρών για το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου αναφορικά με την αναγνώριση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/12.12.2016 Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 31/

Συνεδρίαση 31/ Συνεδρίαση 31/9.5.2016 Θέμα 1: Καθορισμός κανόνων υπολογισμού των τακτικών εκ των προτέρων εισφορών που καταβάλλουν τα υποκαταστήματα τρίτων χωρών, σύμφωνα με το εσωτερικό άρθρο 98 του άρθρου 2 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/28.32016 Θέμα: Εξαιρούμενες από ορισμένες διατάξεις του ν. 4364/2016 ασφαλιστικές επιχειρήσεις - ειδικές περιπτώσεις αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών και ειδικές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 12.3.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/23 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/31.10.2017 Θέμα: Άσκηση των δικαιωμάτων και των διακριτικών ευχερειών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 9/10.01.2013

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 9/10.01.2013 ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 9/10.01.2013 ΘΕΜΑ: Υποβολή στατιστικών στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και κατάστασης επενδύσεων από τις εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/3.2.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα άρθρα 243

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/23.1.2018 Θέμα: Εξειδίκευση των προϋποθέσεων για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης ομίλου του εσωτερικού άρθρου 14 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014 ΘΕΜΑ : Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την μέθοδο εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος Περίληψη ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2013 Περιεχόμενα

Περιεχόμενα. Πρόλογος Περίληψη ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2013 Περιεχόμενα Eτήσια Έκθεση 2013 Eτήσια Έκθεση 2013 Περιεχόμενα Πρόλογος... 4 Περίληψη... 5 ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2013 Περιεχόμενα 3 Πρόλογος Mario Draghi Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου Με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ: 2 ο Τρίμηνο 2013 (Προκαταρκτικές εκτιμήσεις)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ: 2 ο Τρίμηνο 2013 (Προκαταρκτικές εκτιμήσεις) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22-10-2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ: 2 ο Τρίμηνο 2013 (Προκαταρκτικές εκτιμήσεις) Οι τριμηνιαίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο παράρτημα του παρόντος Δελτίου παρουσιάζεται σημείωμα για την αναθεώρηση ετήσιων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών τομέων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο παράρτημα του παρόντος Δελτίου παρουσιάζεται σημείωμα για την αναθεώρηση ετήσιων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών τομέων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17/02/2015 ΕΤΗΣΙΟΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ: Αναθεώρηση των ετήσιων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/9

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/9 12.3.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/9 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αξιολόγηση των διασυνοριακών επιδράσεων των μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Μαΐου Τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Μαΐου Τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής: Ανακοίνωση 6 Ιουνίου 216 Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Μαΐου 216. Τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής: Η συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον Κίνδυνο βάσης (EIOPA-BoS-14-172/27.11.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

A V I R T I T C O T R S O R EL

A V I R T I T C O T R S O R EL ΣΤΑΤΙΣΤΙΚA ΣΤΟΙVΕIΑ ΤΗR ΕΚΤ ΣTΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ ΑTCOTRSOR 5 EL Με την κατάρτιση στατιστικών στοιχείων, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποσκοπεί κυρίως στη στήριξη της νομισματικής της πολιτικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 1,7% το Γ Τρίμηνο του 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 1,7% το Γ Τρίμηνο του 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πειραιάς, 4-12-2009 ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 1,7% το Γ Τρίμηνο του 2009 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: Γ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/4.2.2008 Θέµα: Απόκτηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα «ειδικών συµµετοχών» στο µετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2.9.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 293/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3.4.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 98/3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με το πλαίσιο συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18243 3 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1572 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 93/16.5.2016 Καθορισμός υποβαλλόμενων πληροφοριών από τις ασφαλιστικές και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/76 25.4.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/656 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε πιστωτικά ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούνιο 2017 πραγματοποίησαν το 56,2% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούνιο 2017 πραγματοποίησαν το 56,2% της συνολικής αξίας συναλλαγών. Ανακοίνωση 6 Ιουλίου 217 Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Ιουνίου 217. Τον Ιούνιο 217 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 4 ο Τρίμηνο 2016 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 4 ο Τρίμηνο 2016 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 Μαρτίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 4 ο Τρίμηνο 2016 (Προσωρινά στοιχεία) Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Αυγούστου, ήταν περισσότερες από τις εκροές.

Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Αυγούστου, ήταν περισσότερες από τις εκροές. Ανακοίνωση 6 Σεπτεμβρίου 216 Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Αυγούστου 216. Τον Αύγουστο 216 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 3,7% το Β Τρίμηνο του 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 3,7% το Β Τρίμηνο του 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8-9-2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 3,7% το Β Τρίμηνο του 2010 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: Β Τρίμηνο 2010 (Προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

Οι ξένοι επενδυτές τον Απρίλιο 2017 πραγματοποίησαν το 53,6% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

Οι ξένοι επενδυτές τον Απρίλιο 2017 πραγματοποίησαν το 53,6% της συνολικής αξίας συναλλαγών. Ανακοίνωση 8 Μαΐου 217 Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Απριλίου 217. Τον Απρίλιο 217 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17/02/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17/02/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ: Αναθεώρηση των ετήσιων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/693/22.9.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Μεταβατικές διατάξεις για των υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οι ξένοι επενδυτές τον Οκτώβριο 2017 πραγματοποίησαν το 55,0% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

Οι ξένοι επενδυτές τον Οκτώβριο 2017 πραγματοποίησαν το 55,0% της συνολικής αξίας συναλλαγών. Ανακοίνωση 6 Νοεμβρίου 217 Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Οκτωβρίου 217. Τον Οκτώβριο 217 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 24ης Απριλίου 2017

ECB-PUBLIC ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 24ης Απριλίου 2017 EL ECB-PUBLIC ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 24ης Απριλίου 2017 σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2017 (ΕΚΤ/2017/11) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Ιουλίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές.

Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Ιουλίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές. Ανακοίνωση 4 Αυγούστου 216 Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Ιουλίου 216. Τον Ιούλιο 216 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers. 7 Νοεμβρίου 2016

Ανακοίνωση. Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers. 7 Νοεμβρίου 2016 Ανακοίνωση 7 Νοεμβρίου 216 Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Οκτωβρίου 216. Τον Οκτώβριο 216 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ. Β Τρίμηνο 2009 (Προσωρινά στοιχεία)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ. Β Τρίμηνο 2009 (Προσωρινά στοιχεία) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πειραιάς, 3-9-2009 ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Β Τρίμηνο 2009 (Προσωρινά στοιχεία) Από τη Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ. Στην Αθήνα σήμερα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015, συνήλθε η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούλιο 2017 πραγματοποίησαν το 55,2% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούλιο 2017 πραγματοποίησαν το 55,2% της συνολικής αξίας συναλλαγών. Ανακοίνωση 7 Αυγούστου 217 Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Ιουλίου 217. Τον Ιούλιο 217 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2661 /

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2661 / ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2661 / 3.7.2012 Θέμα: Τροποποίηση και συμπλήρωση των Πράξεων Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος υπ αριθμ. 2588/20.8.2007, 2589/20.8.2007, 2590/20.8.2007, 2594/20.8.2007, 2630/29.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ]

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] σχετικά με κοινές προδιαγραφές για την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα 2: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου (Ετος Αναφοράς: 2010) ΜΕ και ΧΩΡΙΣ Εποχική Διόρθωση

Διάγραμμα 2: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου (Ετος Αναφοράς: 2010) ΜΕ και ΧΩΡΙΣ Εποχική Διόρθωση Διάγραμμα 1: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε όρους όγκου Στοιχεία με εποχική και ημερολογιακή διόρθωση (Ετος Αναφοράς: 2010) Μεταβολές () ανά τρίμηνο (η-ο-η3) και έτος (γ-ο-γ4) 2008-2017 Διάγραμμα 2: Ακαθάριστο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/31.01.2017 ΘΕΜΑ: Ουσιώδης, αποκλειστικός και εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών και συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2012 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2012 Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/36 EL ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/66 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/24 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/ )

(ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/ ) (ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 - ΙΒ 19 - ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18, ΙΒ19

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18255 3 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1573 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 94/16-5-2016 Ενιαία υποβολή εθνικών αναφορών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι ξένοι επενδυτές τον Αύγουστο 2017 πραγματοποίησαν το 60,2% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

Οι ξένοι επενδυτές τον Αύγουστο 2017 πραγματοποίησαν το 60,2% της συνολικής αξίας συναλλαγών. Ανακοίνωση 6 Σεπτεμβρίου 217 Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Αυγούστου 217. Τον Αύγουστο 217 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ: 1 ο Τρίμηνο 2017 (Προσωρινά στοιχεία)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ: 1 ο Τρίμηνο 2017 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 24 Ιουλίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ: 1 ο Τρίμηνο 2017 (Προσωρινά στοιχεία) Η Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο. Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR)

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο. Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR) στις ΑΕΠΕΥ Καθηγητής Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Νοέμβριος 2013 1 Ι. Γενικά Στις 26

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (OTHER SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTIONS O-SII) & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Από την 1η Ιανουαρίου 1999, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποτελεί το κεντρικό θεσμικό όργανο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και είναι επιφορτισμένη με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Γ Ε Ν ΙΚ Ο Σ ΥΝΟΛΟ Ε Σ Ω ΤΕΡΙΚ Ο Σ ΥΝ Ο ΛΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Γ Ε Ν ΙΚ Ο Σ ΥΝΟΛΟ Ε Σ Ω ΤΕΡΙΚ Ο Σ ΥΝ Ο ΛΟ 2 5 3 8 0 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β' 2492/19.07.2017 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ 1. Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ο { Υ π ό λ ο ιπ α τ έ λ ο υ ς π ε ρ ιό δ ο υ σ ε χ ιλ. ε υ ρ ώ ) 1. Ταμείο & Καταθέσεις 1.1 Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/01 21/06/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση του δείκτη κάλυψης ρευστότητας για τη συμπλήρωση της δημοσιοποίησης στοιχείων διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 206 (OR. en) 9329/6 ECOFIN 489 UEM 23 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/46/ΕΚ σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εισηγητής: ΗΛΙΑΝΑ ΛΑΝΗ Προϊστάμενη Τμήματος Αδειοδότησης Παροχών Επενδυτικών Υπηρεσιών CRD IV -

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Τ.Ε. αριθμ. πράξης: 32-07/10/ Υποβολή μηνιαίων αναλυτικώ

Ε.Ε.Τ.Ε. αριθμ. πράξης: 32-07/10/ Υποβολή μηνιαίων αναλυτικώ Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Υποβολή μηνιαίων αναλυτικών στοιχείων από τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος για τίτλους τους οποίους είτε διακρατούν για ίδιο λογαριασμό είτε φυλάσσουνδιαχειρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Δεκεμβρίου 2017.

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Δεκεμβρίου 2017. Ανακοίνωση 8 Ιανουαρίου 218 Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Δεκεμβρίου 217. Τον Δεκέμβριο 217 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/05.08.2014 ΘΕΜΑ: Tροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 87/28.2.2013 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

(αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2013/24) (2014/3/ΕΕ)

(αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2013/24) (2014/3/ΕΕ) EL L 2/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.1.2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει

Διαβάστε περισσότερα