ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν Φηιίλε θαη άθε Μαλνχδα

2 ΠΗΓΔ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Burda, M. - Wyplosz, Ch. (2007) Εςπωπαϊκή Μακποοικονομική, Σφκνο Α, Gutenberg, Αζήλα Krugman, P. - Wells, R. (2009) Μακποοικονομική, Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε Mankiw, N. G. -Taylor, M. P. (2010) Απσέρ Οικονομικήρ Θεωπίαρ, Σφκνο Β, Gutenberg, Αζήλα Samuelson, P. - Nordhaus, W. (2000) Οικονομική, Σφκνο Β, Παπαδήζεο, Αζήλα Stiglitz, J. E. - Walsh,C. E. (2009) Απσέρ ηηρ Μακποοικονομικήρ, Παπαδήζεο, Αζήλα

3 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

4 r MD ΜS1 MS2 Ννκηζκαηηθή πνιηηηθή r 9.1 I 9.2 r1 r1 r2 r2 Μ1 M2 Πνζφηεηα Δπελδχζεηο I1 I2 ρξήκαηνο Η λνκηζκαηηθή πνιηηηθή αζθείηαη από ηελ Κεληξηθή Τξάπεδα, ε νπνία επεξεάδεη ηελ πνζόηεηα ρξήκαηνο πνπ θπθινθνξεί ζηελ νηθνλνκία. P ΑD1 ΑD2 LΑS 9.3 ΑS 9.1 Μηα αχμεζε ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο απφ MS1 ζε MS2 ζα κεηψζεη ην επηηφθην ζηελ αγνξά ρξήκαηνο, απφ r1 ζε r2, δεδνκέλεο ηεο δήηεζεο ρξήκαηνο (MD). 9.2 Η κείσζε ηνπ επηηνθίνπ ζα απμήζεη ηηο επελδχζεηο απφ I1 ζε Ι2, νη νπνίεο είλαη αξλεηηθή ζπλάξηεζε ηνπ επηηνθίνπ. 9.3 Η αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζα απμήζεη ηε ζπλαζξνηζηηθή δήηεζε, πξνθαιψληαο ηε κεηαηφπηζή ηεο απφ ηε ζέζε AD1 ζηελ AD2. Σν λέν ζεκείν ηνκήο ηεο θακπχιεο δήηεζεο (AD2) θαη ηεο βξαρπρξφληαο θακπχιεο πξνζθνξάο (AS) αληηζηνηρεί ζε πςειφηεξν επίπεδν ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο (Τ2 έλαληη Τ1) θαη πςειφηεξν επίπεδν ηηκψλ (Ρ2 έλαληη Ρ1). P2 P1 Y1 Y2 Τ

5 πληνληζκέλε κείωζε επηηνθίωλ από ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο ε ζπληνληζκέλε κείσζε ησλ επηηνθίσλ πξνρψξεζαλ ηελ Σεηάξηε (8/10/2008) νη θεληξηθέο ηξάπεδεο ζε Ακεξηθή θαη Δπξψπε. Σν εμαηξεηηθά δξαζηηθφ ζεζκηθφ κέζν έρεη ζηφρν ηελ νκαινπνίεζε ηνπ θιίκαηνο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, νη νπνίεο φκσο αληέδξαζαλ "λεπξηθά" γηα άιιε κία κέξα. Όζνλ αθνξά ζηηο απνθάζεηο ησλ ηξαπεδψλ, ε Οκνζπνλδηαθή Σξάπεδα ησλ ΗΠΑ κείσζε ην επηηφθην θαηά 0,50%, ζην 1,50 %. Αλάινγε απφθαζε πάξζεθε θαη απφ ηηο λνκηζκαηηθέο αξρέο ηνπ Καλαδά, φπνπ ην επηηφθην κεηψζεθε απφ 3% ζην 2,5%. ηελ Δπξψπε, ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα κείσζε ην βαζηθφ επηηφθην δαλεηζκνχ θαηά 0,50%, ζην 3,75%, ζε ζπληνληζκφ κε ηηο ηξάπεδεο ηεο Αγγιίαο, ηεο Διβεηίαο θαη ηεο νπεδίαο. πγθεθξηκέλα, ε νπεδία κείσζε ην επηηφθηφ ηεο θαηά 0,50%, ζην 4,25%, ελψ ζηελ ίδηα κείσζε πξνρψξεζε θαη ε Σξάπεδα ηεο Αγγιίαο, ζην 4,50% απφ 5%.Η Διβεηία κείσζε ην επηηφθην απφ 2,75% ζην 2,25%. εκεηψλεηαη φηη είλαη ε πξψηε θνξά κεηά απφ πέληε ρξφληα πνπ ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα πξνρσξεί ζε κείσζε επηηνθίσλ. ε θνηλή αλαθνίλσζε ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ πνπ εθδφζεθε ηελ Σεηάξηε αλαθέξεηαη: «Η ππόζθαηη ενηαηικοποίηζη ηηρ οικονομικήρ κπίζηρ έσει αςξήζει ηον κίνδςνο μείωζηρ ηων πςθμών ανάπηςξηρ και έσει πεπιοπίζει ηον κίνδςνο ανόδος ηων ηιμών, με αποηέλεζμα ηη ζηαθεποποίηζη ηων ηιμών. Ωρ εκ ηούηος, παπέσονηαι εγγςήζειρ για βεληίωζη ηων ζςνθηκών ζε νομιζμαηικό επίπεδο». 08/10/2008

6 «Κόβεη» ρξήκα ν Μπελ Μπεξλάλθη O πξφεδξνο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ησλ ΗΠΑ (Fed) Μπελ Μπεξλάλθη πάηεζε ην θνπκπί ηνπ παληθνχ. Σα πηεζηήξηα αξρίδνπλ λα ηππψλνπλ δνιάξηα, θαζψο ε Fed απνθάζηζε λα μνδέςεη επηπιένλ 1 ηξηζ. δνιάξηα αγνξάδνληαο θξαηηθά νκφινγα θαη ηηηινπνηεκέλα ζηεγαζηηθά ρξεφγξαθα. Σν κήλπκα ηνπ θ. Μπεξλάλθη είλαη μεθάζαξo: Οη ΗΠΑ ζα αθνινπζήζνπλ νπνηαδήπνηε πνιηηηθή γηα λα δηαζψζνπλ ηε βπζηδφκελε νηθνλνκία, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνηίκεζεο ηνπ δνιαξίνπ. Καζψο ε θξίζε βάζαηλε ε Fed είρε επηζεηηθά ραιαξψζεη ηελ νξζφδνμε λνκηζκαηηθή ηεο πνιηηηθή κέζσ ηεο επέθηαζεο ηεο λνκηζκαηηθήο βάζεο, ηεο ρνξήγεζεο ηεξάζηησλ πνζνηήησλ ξεπζηφηεηαο ζην ζχζηεκα θαη ηεο ζηήξημεο ηνπ απεπζείαο δαλεηζκνχ κε ηελ «πηζησηηθή ραιάξσζε». Απφ ηελ πεξαζκέλε Σεηάξηε, φκσο, ν θ. Μπεξλάλθη απνθάζηζε ηελ αλνξζφδνμε πνιηηηθή ηεο αλαπιεζσξηζηηθήο πνζνηηθήο ραιάξσζεο, αγνξάδνληαο θξαηηθά νκφινγα χςνπο 300 δηζ. δνιαξίσλ. Σα κέηξα απηά είλαη παξφκνηα κε εθείλα πνπ πήξε ε θπβέξλεζε ηεο Ιαπσλίαο κεηαμχ ηνπ 2001 θαη ηνπ 2006 γηα λα θαηαπνιεκήζεη ηνλ εθηάιηε ηνπ απνπιεζσξηζκνχ. Ο πξφεδξνο ηεο Fed ζηνρεχεη κε ηελ αγνξά ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ λα κεηψζεη ην θφζηνο ηνπ δαλεηζκνχ θαη κε ηηο ηεξάζηηεο ελέζεηο ηνπ θξεζθνηππσκέλνπ ρξήκαηνο ζηε λνκηζκαηηθή βάζε λα απνηξέςεη ηνλ απνπιεζσξηζκφ. Σα ακεξηθαληθά λνηθνθπξηά θαη νη επηρεηξεκαηίεο έρνπλ ήδε ιπγίζεη ππφ ην βάξνο ησλ ρξεψλ ηνπο. Πφζν δε κάιινλ πνπ κηα γεληθεπκέλε πηψζε ησλ ηηκψλ (απνπιεζσξηζκφο) ζα θαζηζηνχζε αθφκε βαξχηεξεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Αγνξάδνληαο ηνπο καθξνπξφζεζκνπο ηίηινπο νη ηξαπεδίηεο ηεο Fed πξνζδνθνχλ λα σζήζνπλ αλνδηθά ηηο ηηκέο ηνπο θαη λα ξίμνπλ ηηο απνδφζεηο ηνπο ψζηε λα ηνλψζνπλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. TO BHMA, 22/03/2009

7 Η δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή αζθείηαη κέζω ηωλ δεκνζίωλ δαπαλώλ θαη ηεο θνξνινγίαο Η δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή αζθείηαη κέζσ ησλ δεκνζίωλ δαπαλώλ θαη ηεο θνξνινγίαο. Δεκόζηεο δαπάλεο Όηαλ ε θπβέξλεζε απμάλεη (μειώνει) ηηο δεκφζηεο δαπάλεο γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο κεηαηνπίδεη ηελ θακπχιε ζπλαζξνηζηηθήο δήηεζεο πξνο ηα έμσ θαη δεμηά (μέζα και απιζηεπά), απφ ηε ζέζε ΑD ζηε ζέζε ΑD1 (ΑD2). Δηάγξακκα 9.4: Γεκφζηεο δαπάλεο θαη ζπλαζξνηζηηθή δήηεζε Δπίπεδν ηηκψλ ΑD2 ΑD ΑD1 Πνζφηεηα παξαγσγήο

8 Δεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα θαη ρξένο Έιιεηκκα πξνυπνινγηζκνχ ην έηνο n-3 Έιιεηκκα πξνυπνινγηζκνχ ην έηνο n-2 Έιιεηκκα πξνυπνινγηζκνχ ην έηνο n-1 Υξένο ην έηνο n

9 Ο πνιιαπιαζηαζηήο δεκνζίωλ δαπαλώλ P AD1 AD3 AD2 LΑS 9.7 ΑS C 9.6 P3 P2 P1 C2=a+c (Y2-T) C1=a +c( Y1-T) Y1 Y2 Τ3 Y 9.5 Μηα αχμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, βξαρπρξφληα, ζα απμήζεη ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηεο νηθνλνκίαο (απφ Τ1 ζε Τ2) θαη ζα κεηαηνπίζεη ηελ θακπχιε ζπλαζξνηζηηθήο δήηεζεο πξνο ηα έμσ θαη δεμηά απφ ηε ζέζε AD1 ζηε ζέζε AD2 (κε ακεηάβιεηεο ηηο θακπχιεο βξαρπρξφληαο (ΑS) θαη καθξνρξφληαο (LAS) ζπλαζξνηζηηθήο πξνζθνξάο). 9.6 Η αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, απφ Τ1 ζε Τ2 ζα απμήζεη κε ηε ζεηξά ηεο ηελ θαηαλάισζε, απφ C1 ζε C2, ε νπνία είλαη ζεηηθή ζπλάξηεζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο,. 9.7 θαη 9.5 Η αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ζα νδεγήζεη ζε κηα εθ λένπ αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο (απφ Τ2 ζε Τ3) θαη ζα κεηαηνπίζεη ηελ θακπχιε ζπλαζξνηζηηθήο δήηεζεο πξνο ηα έμσ θαη δεμηά απφ ηε ζέζε AD2 ζηε ζέζε AD3. Τειηθώο, ηε βξαρπρξόληα πεξίνδν, κηα αύμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλώλ ζα νδεγήζεη ζε κηα αλαινγηθά κεγαιύηεξε αύμεζε ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο ηεο νηθνλνκίαο (από Υ1 ζε Υ2 θαη από Υ2 ζε Υ3), απμάλνληαο όκσο θαη ην επίπεδν ησλ ηηκώλ, αξρηθά, από Ρ1 ζε Ρ2 θαη αθνινύζσο από Ρ2 ζε Ρ3. P2 P1 P LΑS Y1 Y2 ΑS ΑS AD2 AD1 Y 9.5 Y

10 Σα πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα Οη ζπληεξεηηθνί ζηελ Ακεξηθή επηθξίλνπλ ηελ θπβέξλεζε φηη δελ κπνξεί λα θάλεη νξζή επέλδπζε ησλ ρξεκάησλ νχησο ψζηε λα πξνιάβεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο. Σν δήηεκα είλαη καθξννηθνλνκηθφ. ηελ νηθνλνκία φια εμαξηψληαη απφ ηελ νξζή ηνπνζέηεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ επελδχζεσλ, κε ηελ έλλνηα ηνπ πςεινχ πνιιαπιαζηαζηηθνχ απνηειέζκαηνο. Οη επελδχζεηο ζε «γέθπξεο πνπ νδεγνχλ ζην πνπζελά» δελ εμππεξεηνχλ ηελ ππφζεζε ηεο αλάθακςεο. Σα εηζνδήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ κηα ιεινγηζκέλε αχμεζε ησλ ελδεδεηγκέλσλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ είλαη πνιιαπιάζηα, θαζψο νη πξψηνη πνπ ιακβάλνπλ εηζφδεκα απφ ηελ θπβεξλεηηθή έλεζε μνδεχνπλ ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο άιισλ, θαη εθείλνη ζε άιινπο θ.ν.θ. Έηζη απμάλεηαη ε δήηεζε θαη πξνζεγγίδεη ηελ πξνζθνξά. Όκσο, φζν ιηγφηεξν απνηακηεχνπκε ηφζν πςειφηεξε είλαη ε «ππξακίδα» ησλ ζεηηθψλ επηδξάζεσλ θαη ηφζν πςειφηεξνο είλαη ν πνιιαπιαζηαζηήο πνπ γελλά δηαζέζηκν εηζφδεκα. Γη απηφ, είλαη θξίζηκν ηα ρξήκαηα λα επελδχνληαη θεληξηθά, θπβεξλεηηθά, θαη θπξίσο λα δεκηνπξγνχλ φζν ην δπλαηφλ ηζρπξφηεξεο θαη κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο εηζνδεκαηηθέο επηδξάζεηο. Δάλ ζπκβεί απηφ, ηφηε δελ ππάξρεη ιφγνο αλεζπρίαο ππεξβνιηθνχ πιεζσξηζκνχ. Η θπβεξλεηηθή κφριεπζε βξίζθεη αληηζηνηρία ζε έλα λέν, πςειφηεξν επίπεδν παξαγσγήο θαη εηζνδήκαηνο. Έηζη κπνξεί θαη ην ηδησηηθφ ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ εηζνδήκαηνο λα πέζεη, αιιά θαη ην θπβεξλεηηθφ έιιεηκκα θαη ρξένο λα απνθιηκαθσζεί ζηε δεχηεξε, κειινληηθή πεξίνδν αθνχ ε θνξνινγηθή βάζε ηεο νηθνλνκίαο ζα έρεη απμεζεί (απηφκαηνο ζηαζεξνπνηεηήο), απνκαθξχλνληαο θαη ην ελδερφκελν αχμεζεο ησλ επηηνθίσλ. ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΙΑ, 07/06/2009

11 P P2 Η δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη ν παξαγθωληζκόο/εθηνπηζκόο ηνπ ηδηωηηθνύ ηνκέα LΑS ΑS r 9.8 r2 SΓΚ2 DΓΚ SΓΚ1 9.9 P1 AD2 r1 AD1 Y1 Y2 Y Γαλεηαθά ΓΚ2 ΓΚ1 9.8 Μηα αχμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, βξαρπρξφληα, ζα απμήζεη ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηεο νηθνλνκίαο (απφ Τ1 ζε Τ2) θαη ζα κεηαηνπίζεη ηελ θακπχιε ζπλαζξνηζηηθήο δήηεζεο πξνο ηα έμσ θαη δεμηά απφ ηε ζέζε ΑD1 ζηε ζέζε ΑD2 (κε ακεηάβιεηεο ηηο θακπχιεο βξαρπρξφληαο (ΑS) θαη καθξνρξφληαο (LAS) ζπλαζξνηζηηθήο πξνζθνξάο). 9.9 Η αχμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ζα κεηψζεη ηελ πξνζθνξά δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ απφ SΓΚ1 ζε SΓΚ2. Η κείσζε ηεο πξνζθνξάο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ζα απμήζεη ην επηηφθην (απφ r1 ζε r2), πεξηνξίδνληαο ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο (παξαγθωληζκόο/εθηνπηζκόο ηνπ ηδηωηηθνύ ηνκέα) Η κείσζε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζα πεξηνξίζεη, ηειηθψο, ηε ζπλαζξνηζηηθή δήηεζε, κεηαηνπίδνληαο ηελ θακπχιε ζπλαζξνηζηηθήο δήηεζεο απφ ηε ζέζε AD2 ζηελ AD3. Η κείσζε ηεο ζπλαζξνηζηηθήο δήηεζεο ζα πξνθαιέζεη κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηεο νηθνλνκίαο (απφ Τ2 ζε Τ3). Τειηθώο, ηε βξαρπρξόληα πεξίνδν, κηα αύμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλώλ ζα νδεγήζεη ζε κηα αλαινγηθά κηθξόηεξε αύμεζε ηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο ηεο νηθνλνκίαο (από Υ1 ζε Υ3 θαη όρη ζε Υ2), εμαηηίαο ηεο κείσζεο ησλ ηδησηηθώλ επελδύζεσλ, απμάλνληαο θαη ην επίπεδν ησλ ηηκώλ από Ρ1 ζε Ρ3 (θαη όρη από Ρ1 ζε Ρ2). P P2 P3 P1 ΑD1 ΑD3 LΑS Y1 Y3 Τ2 ΑD θεθάιαηα (ΓΚ) ΑS

12 Αλεζπρίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο επεθηαηηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο Πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πηψζεο ηνπ πινχηνπ ησλ ακεξηθαληθψλ λνηθνθπξηψλ θαηά 13 ηξηζ. δνιάξηα απφ ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο; πληεξεηηθνί θχθινη ηνλίδνπλ φηη ε πξνζπάζεηα ηεο ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο λα κεηαθέξεη κέξνο ηνπ ηδησηηθνχ ρξένπο ζηα δεκφζηα ηακεία απνηειεί σξνινγηαθή βφκβα γηα ηελ νηθνλνκία. ήκεξα ε αλεζπρία είλαη φηη ε ρξεκαηνδφηεζε πνπ παξέρεη ε ακεξηθαληθή θπβέξλεζε σο κέηξν θάιπςεο- ζηήξημεο απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πιεζσξηζκφ θαη ελψ ε ξεπζηφηεηα ζήκεξα είλαη βαζιλιάρ (cash is king), αχξην κπνξεί λα είλαη ζκοςπίδια (cash is trash). Η αλεζπρία δελ έρεη βάζε κφλν ζηελ επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. Δδξάδεηαη θαη ζηηο αλάινγεο επεθηαηηθέο θηλήζεηο ηεο FED, πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κειινληηθή αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ησλ επηηνθίσλ. Γεγνλφο πνπ ζην ηέινο κπνξεί λα απνηειέζεη θαη θξίζηκν αλάρσκα ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, ε νπνία γηα λα αλαθάκςεη ζνβαξά ρξεηάδεηαη, αληηζέησο, ρακειά επηηφθηα. Δίλαη αθξηβψο έηζη; Μάιινλ φρη, ή έζησ εμαξηάηαη. Λφγσ ηεο ζνβαξήο θξίζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ν δαλεηζκφο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα έρεη παγψζεη. Όκσο, ην πην ζεκαληηθφ είλαη θαη πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ απηφ, φηη αλ θαη ην ρξήκα έρεη γίλεη πηα θζελφ, θαλείο δε ζέιεη λα ξηζθάξεη λα επελδχζεη, θαζψο φινη βιέπνπλ κπξνζηά ηνπο κηα πεξίνδν κε αδχλακε δήηεζε. ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΙΑ, 07/06/2009

13 Σηελ ηξάπεδα, όρη γηα ςώληα «Μπνχκεξαλγθ» ησλ νηθνλνκηθψλ κέηξσλ ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ θνβνχληαη νη αλαιπηέο: ελψ ηα εηζνδήκαηα πξάγκαηη απμήζεθαλ, ηα ζηνηρεία ιέλε φηη νη θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ λα ηα απνηακηεχνπλ παξά λα ηα μνδεχνπλ. Οηθνλνκηθνί αλαιπηέο εθθξάδνπλ θφβνπο φηη ηα παθέηα ηεο θπβέξλεζεο κπνξεί λα θέξνπλ απνηέιεζκα αληίζεην ησλ πξνζδνθηψλ θαη ηα 787 εθαη. δνιάξηα λα κελ θπθινθνξήζνπλ ζηελ αγνξά, αιιά λα κείλνπλ απνηακηεπκέλα ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο. Σν θαιφ ηεο ππφζεζεο είλαη φηη φλησο απμήζεθαλ ηα ακεξηθαληθά εηζνδήκαηα. Σα παθέηα κέηξσλ ηεο ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο γηα πεξηθνπέο θφξσλ θαη επηδφκαηα έθεξαλ απνηειέζκαηα θαη ζηηο ηζέπεο ησλ ακεξηθαλψλ ηα ρξήκαηα είλαη πεξηζζφηεξα. Αθελφο, ην πξφβιεκα είλαη φηη ε αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηα θπβεξλεηηθά κέηξα, κε ηνπο ηδησηηθνχο κηζζνχο λα έρνπλ κεησζεί θαηά 12,4 δηο δνιάξηα. Αθεηέξνπ, ηα ρξήκαηα δελ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά θαη θαίλεηαη φηη νη Ακεξηθαλνί πνιχ δχζθνια ζα επηζηξέςνπλ ζηηο πξνεγνχκελεο ζπάηαιεο θαηαλαισηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο. Αλη απηψλ, νη Ακεξηθαλνί πξνηηκνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα νηθνλνκηθφ δίρηπ αζθαιείαο ζε πεξίπησζε πνπ ράζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ή έλαληη κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ. TΟ ΒΗΜΑ, 26/06/2009

14 Δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή Φόξνη Όηαλ ε θπβέξλεζε κεηψλεη (αςξάνει) ηνπο θφξνπο κεηαηνπίδεη ηελ θακπχιε ζπλαζξνηζηηθήο δήηεζεο πξνο ηα έμσ θαη δεμηά (μέζα και απιζηεπά), απφ ηε ζέζε ΑD ζηε ζέζε ΑD1 (ΑD2). Η κείσζε (αύξηζη) ησλ θφξσλ απμάλεη (μειώνει) ην δηαζέζηκν εηζφδεκα θαη ηελ θαηαλάισζε θαη θαη επέθηαζε ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηεο νηθνλνκίαο. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αχμεζεο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, έηζη θαη κηα κείσζε ησλ θφξσλ πξνθαιεί: α) κηα αλαινγηθά κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηεο νηθνλνκίαο, εμαηηίαο ηεο ζρέζεο εηζνδήκαηνο θαη θαηαλάισζεο θαη β) κηα απψιεηα ζηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο εμαηηίαο ηνπ παξαγθσληζκνχ/εθηνπηζκνχ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, δειαδή ηεο κείσζεο ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ. Δηάγξακκα 9.11: Γεκφζηεο δαπάλεο θαη ζπλαζξνηζηηθή δήηεζε Δπίπεδν ηηκψλ AD AD2 AD1 Πνζφηεηα παξαγσγήο

15 Μεηώλνληαη ηα θνξνινγηθά έζνδα Σν «θνξνινγηθφ βάξνο» κεηψζεθε ην 2008 ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ (ζηηο 17 απφ ηηο 26 γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ζηνηρεία), ζχκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηα καθξνρξφληα ζηαηηζηηθά ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ. Η κείσζε απηή ηνπ «θνξνινγηθνχ βάξνπο», πνπ είλαη ην ζχλνιν ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ήηαλ απνιχησο αλακελφκελε ζε ζπλζήθεο θξίζεο θαη εμαηηίαο ησλ πνιηηηθψλ αληηκεηψπηζήο ηεο. Ο γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ νξγαληζκνχ Άλρει Γθνπξία παξαηήξεζε, ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία, φηη «νη θπβεξλήζεηο έδξαζαλ απνθαζηζηηθά ην 2008 θαη ην 2009 γηα λα ζηεξίμνπλ ηε δήηεζε ελ κέζσ θξίζεο. Αιιά ηα κεηνχκελα θνξνινγηθά έζνδα ππνγξακκίδνπλ ηελ πξφθιεζε πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ, φηαλ ε αλάθακςε εμαζθαιηζηεί, γηα λα δηαηεξεζνχλ πγηή ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά. TO BHMA, 25/11/2009

16 Πίλαθαο 9.2: Σν δεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα (+) θαη πιεόλαζκα (-) ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ωο πνζνζηό ηνπ ΑΕΠ Ιαπσλία 2,0-4,6-7,5-4,8-1,9-8,8-8,3-8,8-8,7-8,8-7,5 ΗΠΑ -4,7-4,1 0,8-4,2-7,0-12,7-12,0-10,6-8,9-5,6-4,9 ΗΒ -1,7-5,6 1,2-3,5-5,1-10,8-9,6-7,6-8,3-5,8-5,4 Ιξιαλδία -2,7-2,2 4,8 1,6-7,0-13,9-32,4-12,6-8,0-5,7-5,7 Γαιιία -2,4-5,1-1,3-3,2-3,2-7,2-6,8-5,1-4,9-4,1-4,4 Γεξκαλία -1,9-9,3 1,0-3,3 0,0-3,0-4,1-0,9 0,1 0,1 0,2 νπεδία -1,7-5,6 1,2-3,5-5,1-10,8-9,6-7,6-8,3-5,8-5,4 Ιηαιία -11,4-7,3-1,3-4,2-2,7-5,3-4,2-3,5-3,0-2,8-3,0 Διιάδα -14,2-9,1-3,7-5,2-9,9-15,2-11,1-10,1-8,6-12,2-1,6 Ιζπαλία - -7,0-1,0 1,2-4,4-11,0-9,4-9,7-10,3-6,8-5,6 Πεγή: Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Eurosta

17 r r2 r1 Αιιειεπίδξαζε κεηαμύ λνκηζκαηηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ΜS1 ΜS r r r1 ΜD2 ΜD1 M1 M2 Πνζφηεηα ρξήκαηνο Δπελδχζεηο Ι1 Ι Η θπβέξλεζε απμάλεη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο, πξνθεηκέλνπ λα ηνλψζεη ηε δήηεζε ηεο νηθνλνκίαο. Όκσο, εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηνπ επηηνθίνπ θαη ηνπ παξαγθσληζκνχ/εθηνπηζκνχ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηεο νηθνλνκίαο δελ ζα απμεζεί ζε Τ2, αιιά ζε Τ Η αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο ζπλαζξνηζηηθήο δήηεζεο ζα απμήζεη ηε δήηεζε ρξήκαηνο γηα ζπλαιιαγέο (κεηαηφπηζε ηεο θακπχιεο δήηεζεο ρξήκαηνο απφ ηε ζέζε MD1 ζηε ζέζε ΜD2) θαη ζα πξνθαιέζεη αλνδηθέο πηέζεηο ζην επηηφθην (απφ r1 ζε r2). Η αχμεζε ηνπ επηηνθίνπ, εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο ρξήκαηνο γηα ζπλαιιαγέο θαη ηεο κείσζεο ηεο πξνζθνξάο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ζα κεηψζεη ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο (9.14). Η θεληξηθή ηξάπεδα απμάλεη ηελ πξνζθνξά ρξήκαηνο (απφ MS1 ζε MS2), επαλαθέξνληαο ην επηηφθην ζην αξρηθφ ηνπ επίπεδν (r1) πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε κείσζε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ (9.13 θαη 9.14). Τειηθώο, ε αύμεζε ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο από ηελ θεληξηθή ηξάπεδα, ζα απνηξέςεη ηε κείσζε ησλ επελδύζεσλ θαη ηνλ παξαγθσληζκό/εθηνπηζκό ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα πνπ πξνθιήζεθε από ηελ αύμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλώλ. Τν επηηόθην ζα παξακείλεη ζην αξρηθό επίπεδν (r1), όπσο θαη νη επελδύζεηο (Ι1), ελώ ην ζπλνιηθό εηζόδεκα ηεο νηθνλνκίαο ζα απμεζεί ζε Υ2 (θαη όρη ζε Υ3) θαη ην επίπεδν ηηκώλ ζε Ρ2 (θαη όρη ζε Ρ3). P P2 P3 P1 ΑD1 ΑD3 LΑS Y1 Y3 Τ2 ΑD2 ΑS 9.12 Y

18 Αιιειεπίδξαζε κεηαμύ λνκηζκαηηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ηηο ΗΠΑ ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή είλαη επζχλε ηνπ Κνγθξέζνπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ ελψ ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή αζθείηαη απφ ηελ Fed. Σν ζεκαληηθφ γηα ηελ νηθνλνκία είλαη ν θαζαξφο αληίθηππνο ησλ δχν θαη νη ζεκαληηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπο. Οη αιιειεπηδξάζεηο είλαη ηφζν κεγάιεο πνπ κία αιιαγή ζηελ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή κπνξεί λα αλαγθάζεη ηελ Fed λα αιιάμεη ηελ γξακκή πιεχζεο ηεο. Καη ηα δχν είδε πνιηηηθήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηφζν γηα λα επεθηείλνπλ ηελ ζπλνιηθή δήηεζε θαη λα απμήζνπλ ην πξντφλ βξαρππξφζεζκα, αιιά θαη γηα λα κεηξηάζνπλ ηελ ζπλνιηθή δήηεζε φηαλ ν πιεζσξηζκφο ηείλεη λα απμεζεί. Αιιά θάλνπλ πεξηζζφηεξα απφ ην λα επεξεάδνπλ απιψο ηελ ζπλνιηθή δήηεζε. Η επέλδπζε επεξεάδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηελ θάζε κία πνιηηηθή θαη γη απηφ κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία. Η δεκνζηνλνκηθή θαη ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή δηαθέξνπλ επίζεο σο πξνο ηνλ αληίθηππφ ηνπο ζηηο εηζαγσγέο θαη ζηηο εμαγσγέο. ηηο ΗΠΑ, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή απνηέιεζε ην θχξην εξγαιείν ζηαζεξνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο, παξά ε δεκνζηνλνκηθή. Ο βαζηθφο ιφγνο είλαη νη ρξνληθέο πζηεξήζεηο, πνπ νθείινληαη ζηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα λα αληηιεθζνχλ νη ζρεδηαζηέο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ηελ αλάγθε γηα αχμεζε ή πεξηνξηζκφ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη ζηηο θαζπζηεξήζεηο ιφγσ ηνπ ρξφλνπ πνπ ρξεηάδεηαη ν ζρεδηαζκφο ηεο πνιηηηθήο. Αληίζεηα ε Οκνζπνλδηαθή Δπηηξνπή Αλνηθηήο Αγνξάο ζπλεδξηάδεη θάζε έμη εβδνκάδεο θαη εθφζνλ ην απαηηνχλ νη ζπλζήθεο ηα κέιε ηεο κπνξνχλ λα κεηέρνπλ ζε ηειεδηαζθέςεηο πνιχ ζπρλφηεξα, επνκέλσο κπνξεί λα δξα άκεζα γηα λα ρεηξηζηεί ηηο λέεο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο. Η λνκηζκαηηθή θαη ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή δηαθέξνπλ επίζεο σο πξνο ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκία. Γηα λα γίλνπλ αηζζεηέο νη επηπηψζεηο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ έλα εμάκελν ελψ νη θξαηηθέο δαπάλεο έρνπλ άκεζε θαη απεπζείαο επίπησζε ζηελ νηθνλνκία. Stiglitz, J. E.- Walsh,C. E. (2009) Απσέρ ηηρ Μακποοικονομικήρ, Παπαδήζεο, Αζήλα, ζ

19 Νέν πξόγξακκα δεκνζηνλνκηθήο ηόλωζεο γηα ηελ Ιαπωλία. Θα απνδώζεη θαξπνύο; Ο λενεθιεγείο Πξσζππνπξγφο ηεο Ιαπσλίαο Shinzo Abe, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα απεγθισβίζεη ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο ηνπ απφ ην ζρεδφλ εηθνζαεηνχο δηάξθεηαο ηέικα ζηαζηκφηεηαο θαη απνπιεζσξηζκνχ ζην νπνίν έρεη πεξηέιζεη, πξνηίζεηαη λα εθαξκφζεη έλα κίγκα επεθηαηηθήο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο επξείαο θιίκαθαο. Θα δηαηεξήζεη, κε άιια ιφγηα, ηελ θαηεχζπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ πνπ εθάξκνζαλ νη πξνθάηνρνί ηνπ, αιιά ζα απμήζεη ζεκαληηθά ηελ έθηαζή απηψλ. Η απφθαζε απηή ζπλίζηαηαη ζε πεξαηηέξσ ραιάξσζε ηεο -ήδε αξθεηά ραιαξήο- λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ζε ζνβαξή αχμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνλσζεί ε ζπλνιηθή δήηεζε. Αξθεηνί αλαιπηέο επηδνθηκάδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν κίγκα επεθηαηηθήο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ηνλίδνληαο πσο είλαη αθξηβψο απηφ πνπ ρξεηάδεηαη ε Ιαπσληθή νηθνλνκία, εηδηθά δε ζε φ,ηη αθνξά ζηελ αλαγθαηφηεηα ηφλσζεο ηεο δήηεζεο. Γελ ιείπνπλ, σζηφζν, θαη νη πεξί ηνπ αληηζέηνπ θσλέο πνπ θξνχνπλ ησλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ γηα ηηο καθξνπξφζεζκεο, θπξίσο, ζπλέπεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, ηνλίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ εμάιεηςε ησλ ρξνληδνπζψλ αδπλακηψλ ηεο Ιαπσληθήο νηθνλνκίαο. (14/02/2013)

20 Εθαξκνγή ζπλδπαζκέλεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο: ε κείωζε θνξνινγίαο ηνπ 1964 Σα πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60, ε ακεξηθαληθή νηθνλνκία είρε πεξηέιζεη ζε χθεζε. Γηα λα βνεζήζεη ηελ νηθνλνκία λα αλαθάκςεη, ε θπβέξλεζε Kennedy απνθάζηζε λα πινπνηήζεη έλα παθέην κέηξσλ επεθηαηηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, ην νπνίν πεξηιάκβαλε θπξίσο ειαθξχλζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ (θαηά 20%) θαη κείσζε ηεο θνξνινγίαο θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ (θαηά 8%). Σα απνηειέζκαηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο επέθηαζεο κεηαθξάζηεθαλ ζε αχμεζε ηνπ ξπζκνχ πξαγκαηηθήο κεγέζπλζεο θαη ζηε κείσζε ηνπ παξαγσγηθνχ θελνχ. Η ηαπηφρξνλε δε άζθεζε επεθηαηηθήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ησλ ΗΠΑ απέηξεςε ηελ άλνδν ησλ επηηνθίσλ, κε απνηέιεζκα, ε ζπλεπεία ηεο δεκνζηνλνκηθήο επέθηαζεο αχμεζε ηεο δήηεζεο λα κελ ζπλνδεπηεί απφ αξλεηηθέο παξελέξγεηεο ζηηο επελδχζεηο. Γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απνθάζεσλ, ν Arthur Okun ηφληδε κεηαμχ άιισλ φηη ε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ησλ εηψλ δελ ζα κπνξνχζε λα είρε επηηεπρζεί κε πεξηνξηζηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. Dornbusch R. Fischer S. (1993), Μακποοικονομική, Κξηηηθή, Αζήλα, ζει. 204

21 Μαθξννηθνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε Μαθξννηθνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε Παξφιν πνπ ζεσξεηηθά ε λνκηζκαηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή κπνξνχλ λα ζηαζεξνπνηήζνπλ ηελ νηθνλνκία, ππάξρνπλ ακθηβνιίεο γηα ην εάλ απηφ κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαιά ζηελ πξάμε, θαζψο νη πνιηηηθέο απηέο επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκία κε κία ζεκαληηθή ρξνληθή πζηέξεζε. Ννκηζκαηηθή πνιηηηθή: Η θεληξηθή ηξάπεδα αιιάδεη ηα επηηφθηα, επεξεάδνληαο ηηο επελδπηηθέο δαπάλεο. Όκσο νη επηρεηξήζεηο θάλνπλ επελδπηηθά ζρέδηα πνιχ πην πξηλ. Δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή: Οη αιιαγέο ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο θαη ζηε θνξνινγία απαηηνχλ ρξνλνβφξεο πνιηηηθέο θαη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο.

22 Οη απηόκαηνη ζηαζεξνπνηεηέο Οη απηόκαηνη ζηαζεξνπνηεηέο είλαη νη απηφκαηεο αιιαγέο ζηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε απφ απηήλ πνπ θηλείηαη ε ζπλαζξνηζηηθή δήηεζε θαη ην εηζφδεκα ηεο νηθνλνκίαο. Φνξνινγηθό ζύζηεκα: Όηαλ ε νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε χθεζε ε κείσζε ησλ θφξσλ κπνξεί λα αλαθφςεη ηελ πεξαηηέξσ πηψζε ηεο ζπλαζξνηζηηθήο δήηεζεο. Αληίζεηα, φηαλ ε νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε άλζεζε, ε αχμεζε ησλ θφξσλ πεξηνξίδεη ηελ αχμεζε ηεο ζπλαζξνηζηηθήο δήηεζεο θαη ηηο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο. Επηδόκαηα αλεξγίαο: Όηαλ ε νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε χθεζε θαη ε αλεξγία απμάλεηαη, ε ρνξήγεζε επηδνκάησλ αλεξγίαο αλαθφπηεη ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηεο ζπλαζξνηζηηθήο δήηεζεο.

23 Κξίζεηο ρξένπο θαη καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε Οη θξίζεηο ρξένπο εθδειψλνληαη, φηαλ θινλίδεηαη ε εκπηζηνζχλε ησλ δαλεηζηψλ πεξί ηελ ηθαλφηεηα ή/θαη επηζπκία ησλ νθεηιεηψλ λα εμππεξεηήζνπλ ην ρξένο ηνπο. Όηαλ μεζπά θξίζε ηδησηηθνχ ρξένπο, δηαηαξάζζεηαη ε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ε νηθνλνκία εηζέξρεηαη ζε χθεζε. Μέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ απηφκαησλ ζηαζεξνπνηεηψλ, ηεο επηιεθηηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο κε ζθνπφ ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, αιιά θαη ιφγσ ησλ παξεκβάζεσλ δηάζσζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε θπβέξλεζε βιέπεη ην δεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην λα επηδεηλψλεηαη θαη ην δεκφζην ρξένο λα απμάλεηαη. Όηαλ μεζπά θξίζε δεκφζηνπ ρξένπο, ε θπβέξλεζε αδπλαηεί λα αζθήζεη πνιηηηθέο καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο κέζσ ηνπ θπβεξλεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Αλαγθάδεηαη λα εθαξκφζεη πνιηηηθή δεκνζηνλνκηθήο ιηηφηεηαο, ε νπνία κεηψλεη ηελ ζπλνιηθή δήηεζε θαη πξνθαιεί χθεζε θαη αχμεζε ηεο αλεξγίαο. Παξάιιεια, δηαηαξάζζεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαη πξνθαιεί πηζησηηθή ζπξξίθλσζε, ε νπνία επηηείλεη ηελ χθεζε.

24 Κξίζεηο ρξένπο θαη καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε ε κία θξίζε ρξένπο ε Κεληξηθή Σξάπεδα, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςεη ηελ θαηάξξεπζε, αλαιακβάλεη ηνλ ξφιν ηνπ δαλεηζηή χζηαηεο θαηαθπγήο δηνρεηεχνληαο ξεπζηφηεηα ζηελ νηθνλνκία. Παξάιιεια, επηρεηξεί λα ηνλψζεη ηελ νηθνλνκία κέζσ κείσζεο ησλ επηηνθίσλ. Αλ ην επηηφθην γίλεη κεδέλ θαη ν ζηφρνο δελ έρεη επηηεπρζεί, ηφηε ε Κεληξηθή Σξάπεδα πξνβαίλεη ζε κέηξα αληηζπκβαηηθήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, φπσο ε ποζοηική σαλάπωζη. Με ηελ πνζνηηθή ραιάξσζε ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηππψλεη λέν ρξήκα κε ην νπνίν δηνρεηεχεη ξεπζηφηεηα ζηελ νηθνλνκία αγνξάδνληαο ρξεφγξαθα. ηελ πεξίπησζε λνκηζκαηηθήο έλσζεο, ε απψιεηα απηφλνκεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο είλαη πηζαλφ λα κεηαηξέςεη κία θξίζε ξεπζηφηεηαο ζε θξίζε ρξένπο. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ νη επελδπηέο δελ ζπζρεηίδνπλ ηα ζεκειηψδε κεγέζε (ιφγνο ρξένπο πξνο ΑΔΠ, έιιεηκκα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ) κε ην αμηφρξεν ηεο νηθνλνκίαο θαη θαηαιήγνπλ λα ππεξεθηηκνχλ ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηεο θξίζεο. Η εδξαίσζε απηήο ηεο αληίιεςεο ιεηηνπξγεί σο απηνεθπιεξνχκελε πξνθεηεία θαη κεηαηξέπεη ηελ θξίζε ξεπζηφηεηαο ζε θξίζε ρξένπο. Η ινγηθή απηή εμεγεί γηαηί ρψξεο κε παξφκνηα ζεκειηψδε καθξννηθνλνκηθά κεγέζε αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνδφηεζε, θαη, εηδηθφηεξα, ρψξεο κε απηφλνκε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή δαλείδνληαη κε ρακειφηεξν θφζηνο απφ φηη ρψξεο κέιε κίαο λνκηζκαηηθήο έλσζεο. Η θαηάζηαζε απηή είλαη γλσζηή θαη σο καηάζηαζη πολλαπλών ζημείων ιζοπποπίαρ (multiple equilibria). Σα θχξηα δηδάγκαηα απφ ηηο θξίζεηο ρξένπο ζπλνςίδνληαη ζηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο πξνιεπηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ζα απνηξέπνπλ ηελ ζπζζψξεπζε κε δηαηεξήζηκσλ αληζνξξνπηψλ, ζηελ ζπλεηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαηά ηελ αλνδηθή θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ θαη, ηέινο, ζηελ αλάιεςε ξφινπ δαλεηζηή χζηαηεο θαηαθπγήο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα

25 Δεκνζηνλνκηθέο κεηαβηβάζεηο Αλάκεζα ζηα θξάηε κέιε ηεο δψλεο ηνπ επξψ ππάξρεη κία έληνλε ζπδήηεζε θαη πξνβιεκαηηζκφο αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ απηφκαησλ ζηαζεξνπνηεηψλ. Η λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε (ΟΝΔ) αζθείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ), πνπ εδξεχεη ζηε Φξαλθθνχξηε. Η πνιηηηθή ηεο ΔΚΣ θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζπλνιηθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ΟΝΔ (επξσδψλε). Γηα παξάδεηγκα, αο ππνζέζνπκε πσο ε Γεξκαλία, ε Γαιιία θαη ε Ιηαιία βξίζθνληαη ζε πεξίνδν άλζεζεο ελψ ε Πνξηνγαιία ζε πεξίνδν θάκςεο. Η ΔΚΣ κπνξεί λα απμήζεη ηα επηηφθηα γηα λα ιεηηνπξγήζεη σο ζπζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηηο ηξεηο πξψηεο νηθνλνκίεο, απηφ φκσο ζα επηδεηλψζεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ Πνξηνγαιία ε νπνία έρεη αλάγθε απφ κία επεθηαηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. Δπνκέλσο ε πνιηηηθή ηεο ΔΚΣ, επεξεάδνληαο ηα επηηφθηα γηα νιφθιεξε ηελ επξσδψλε δελ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο θάζε θξάηνπο μερσξηζηά. Αο δνχκε ηψξα ηη ζπκβαίλεη ζηηο ΗΠΑ κε ηηο 50 δηαθνξεηηθέο πνιηηείεο. Η πνιηηηθή ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο ησλ ΗΠΑ (Fed) θαζνξίδεηαη, φπσο θαη ηεο ΔΚΣ, απφ ηελ ζπλνιηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο. ηηο ΗΠΑ φκσο, ζε αληίζεζε κε ηελ Δπξψπε, ππάξρεη έλα νκνζπνλδηαθφ δεκνζηνλνκηθφ ζχζηεκα πνπ βνεζά απηφκαηα ζηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκίαο. Όηαλ κηα πνιηηεία βξίζθεηαη ζε θάκςε κεηψλνληαη νη νκνζπνλδηαθέο θνξνινγηθέο πιεξσκέο πνπ πξνέξρνληαη απφ απηήλ ελψ απμάλνληαη νη νκνζπνλδηαθέο κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο, απμάλνληαο έηζη ηελ δήηεζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε πνιηηεία. Σν νκνζπνλδηαθφ ζχζηεκα ρξεζηκεχεη ζηε κεηαβίβαζε εηζνδήκαηνο απφ πνιηηείεο πνπ βξίζθνληαη ζε πεξίνδν άλζεζεο πξνο εθείλεο πνπ βξίζθνληαη ζε χθεζε. Σέηνηεο δεκνζηνλνκηθέο κεηαβηβάζεηο δελ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΟΝΔ, φπνπ δελ πθίζηαηαη παξφκνηνο δεκνζηνλνκηθφο κεραληζκφο κε απηφλ ησλ ΗΠΑ. Stiglitz, J. E.- Walsh, C. E. (2009) Απσέρ ηηρ Μακποοικονομικήρ, Παπαδήζεο, Αζήλα, ζει

26 Μηα νινθιεξωκέλε πξνζέγγηζε ηεο θξίζεο ρξένπο ζηελ Επξωδώλε Σν Bruegel επηζεκαίλεη φηη νη πνιηηηθέο ηεο ΔΔ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ρξένπο ζηελ Διιάδα, ηελ Ιξιαλδία θαη ηελ Πνξηνγαιία δελ έρνπλ επηηχρεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη ηα spreads ησλ δεθαεηψλ νκνιφγσλ πνπ εμέδσζαλ νη θπβεξλήζεηο ηνπο ην Φεβξνπάξην ήηαλ πςειφηεξα ζε ζρέζε κε απηά ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 2010, φηαλ δελ είραλ ιεθζεί κέηξα απφ ηελ ΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο δηαθέξεη απφ απηέο ηεο Ιζπαλίαο, ηεο Πνξηνγαιίαο θαη ηεο Ιξιαλδίαο, εμαηηίαο, θαηαξράο, ηνπ χςνπο ηνπ ρξένπο, πνπ αλακέλεηαη λα πξνζεγγίζεη ην 150% ηνπ ΑΔΠ ην 2011, θαζηζηψληαο ην ιηγφηεξν δηαρεηξίζηκν. Δπίζεο, ην πξφβιεκα ζηελ Διιάδα εληνπίδεηαη ζηελ θαθή δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ, παξά ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. χκθσλα κε ην πην αηζηφδνμν ζελάξην γηα λα κεησζεί ην ρξένο ζηελ Διιάδα ζην 60% ηνπ ΑΔΠ έσο ην 2034 ζα πξέπεη ην εηήζην πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ λα πξνζεγγίδεη ην 8,4% ηνπ ΑΔΠ. Αληίζεηα, ην ρξένο ηεο Ιξιαλδίαο είλαη πην δηαρεηξίζηκν, θαζψο γηα ηε κείσζή ηνπ απαηηνχληαη πξσηνγελή πιενλάζκαηα, ηα νπνία έρνπλ επηηεπρζεί ζην παξειζφλ. Μάιηζηα, ην ειιεληθφ πξφβιεκα κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά θαη άιιεο επξσπατθέο νηθνλνκίεο, θαζψο κέξνο ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο θαηέρνπλ ηξάπεδεο, ηδίσο γαιιηθέο θαη γεξκαληθέο. ηελ έθζεζή ηνπ ην Bruegel παξαηεξεί κηα παζεηηθή ζηξαηεγηθή επίιπζεο ηνπ ειιεληθνχ πξνβιήκαηνο (wait and-see): ε ειιεληθή θπβέξλεζε πξνσζεί κεηαξξπζκίζεηο γηα λα ιχζεη ην πξφβιεκα θαη λα αληηζηξέςεη ην νηθνλνκηθφ θιίκα, δίλνληαο, παξάιιεια, ρξφλν ζηηο επξσπατθέο ηξάπεδεο λα αληηκεησπίζνπλ ηνπ θηλδχλνπο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θαηνρή ειιεληθψλ νκνιφγσλ. Ωζηφζν, ε ζηξαηεγηθή απηή είλαη πξνβιεκαηηθή. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ρξένπο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ρψξεο απηέο, ηδίσο ε Διιάδα, πξνηείλεηαη θαηαξράο ην Δπξσπατθφ Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο λα δηαδξακαηίζεη θεληξηθφ ξφιν ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, αγνξάδνληαο κέξνο ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο κέζσ εζεινληηθψλ αληαιιαγψλ. Απηφ πξνυπνζέηεη φηη ην Σακείν ζα απνθηήζεη ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο, αιιά θαη ηα απαξαίηεηα ρξεκαηνδνηηθά κέζα. Δπίζεο, ζπζηήλεηαη έλα πξφγξακκα εμπγίαλζεο ησλ επξσπατθψλ ηξαπεδψλ θαη κηα ζηξαηεγηθή ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο αιιά θαη ηεο αλαπηπμηαθήο πξννπηηθήο, ηδίσο ησλ ρσξψλ ηνπ επξσπατθνχ Νφηνπ. Bruegel, A comprehensive approach to the Euro-area dept crisis (07/02/2011)

27 Η πνιηηηθή νηθνλνκία ηεο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο Η επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, ηδίσο ε αχμεζε ησλ δαπαλψλ, δεκηνπξγεί πνιηηηθά νθέιε γηα ηηο θπβεξλήζεηο. Σα εθινγηθά νθέιε απφ ηελ αχμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ είλαη άκεζα, ελψ ην θφζηνο ηνπο (κειινληηθή αχμεζε ησλ θφξσλ) είλαη καθξνρξφλην θαη ελδερνκέλσο δελ ζα ην επσκηζηνχλ ζε πεξίπησζε κε-επαλεθινγήο ηνπο. Μάιηζηα, ε αχμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ζην παξφλ δελ αληηζηαζκίδεηαη απφ κηα αλάινγε αχμεζε ησλ θφξσλ ζην κέιινλ, θαζψο ζα πξέπεη λα θαιπθζεί θαη ην θφζηνο δαλεηζκνχ (ηφθνη). Ο πεηξαζκφο άζθεζεο επεθηαηηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο είλαη εληνλφηεξνο αλ κηα θπβέξλεζε πηζηεχεη φηη ε πηζαλφηεηα επαλεθινγήο ηεο είλαη κηθξή, δεκηνπξγψληαο (ζεκαληηθνχο) πεξηνξηζκνχο ζηελ άζθεζε δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο γη απηήλ πνπ ζα ηελ δηαδερηεί. Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αχμεζεο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ εμαξηάηαη απφ ην θαηά πφζν ν ηδησηηθφο ηνκέαο απνηηκά ην κειινληηθφ ηνπο θφζηνο. Αλ ν ηδησηηθφο ηνκέαο απμάλεη ηελ απνηακίεπζε εηο βάξνο ηεο θαηαλάισζεο ζην παξφλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηε κειινληηθή αχμεζε ησλ θφξσλ, ηφηε πεξηνξίδνληαη ηα νθέιε, αιιά θαη ε ειθπζηηθφηεηα γηα κηα θπβέξλεζε, άζθεζεο κηαο ππέξκεηξα επεθηαηηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. Όζν πςειφηεξν είλαη ην ρξένο κηαο θπβέξλεζεο ή/θαη φζν πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε δηαζέηεη ν ηδησηηθφο ηνκέαο γηα ην χςνο ηνπ, ηφζν πεξηζζφηεξν ζα αληαπνθξίλεηαη ζηελ επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή κε αχμεζε ηεο απνηακίεπζεο εηο βάξνο ηεο θαηαλάισζεο. Η δπλαηφηεηα άζθεζεο επεθηαηηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο απφ κηα θπβέξλεζε εμαξηάηαη απφ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην θαηάξηηζεο θαη εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. πληαγκαηηθέο θαη εμσηεξηθέο δεζκεχζεηο ή ε δπλαηφηεηα άζθεζεο βέην ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα αχμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη ηνπ ειιείκκαηνο θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ ππέξκεηξα επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. Η δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο θαη εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ επλννχλ ηε δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία.

28 Η πνιηηηθή νηθνλνκία ηεο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο Σν θφζηνο ηεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο είλαη πςειφηεξν ζε ζρέζε κε απηφ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζε πεξηφδνπο αλάθακςεο. Η δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο κε-δεκνθηιψλ πνιηηηθψλ, φπσο είλαη νξηζκέλεο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, εμαηηίαο ηνπ πολιηικού κεθαλαίος πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμή ηεο. Η δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, κέζσ ηεο κείσζεο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ή ηεο αχμεζεο ηεο θνξνινγίαο πξνθαιεί έληνλα αλαδηαλεκεηηθά απνηειέζκαηα θαη πνιηηηθφ θφζηνο, ην νπνίν κπνξεί λα κεησζεί κέζσ εθαξκνγήο πνιηηηθψλ απνδεκίσζεο ησλ ρακέλσλ θαη ελίνηε κέζσ θαηαινγηζκνχ ησλ κέηξσλ εμπγίαλζεο ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη δεζκεχζεηο (π.ρ. ΔΔ, ΓΝΣ). Η δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε επλνείηαη απφ ηελ επεθηαηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, πνπ βειηηψλεη ηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο νηθνλνκίαο, κέζσ ηεο ηφλσζεο ησλ επελδχζεσλ, ακβιχλνληαο ηηο πνιηηηθέο αληηδξάζεηο απφ ηε ιήςε κε δεκνθηιψλ κέηξσλ. Η κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα κηαο θπβέξλεζεο λα απμάλεη ηε θνξνιφγεζε ηνπ θεθαιαίνπ. Μαθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο πνπ απμάλνπλ ην επίπεδν ησλ ηηκψλ, φπσο είλαη ε επεθηαηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, δεκηψλνπλ ηα άηνκα κε ζηαζεξά εηζνδήκαηα θαη ηνπο δαλεηζηέο κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη νη θάηνρνη νκνιφγσλ. Αληηζέησο σθεινχληαη νη δαλεηδφκελνη, αιιά θαη νη θπβεξλήζεηο, θαζψο απμάλεηαη ε αμία ηνπ νλνκαζηηθνχ ΑΔΠ, κεηψλεηαη ν ιφγνο ηνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ θαη ε πξαγκαηηθή αμία ηνπ ρξένπο ηνπο. Σν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα θαη ρξένο δεκηνπξγεί αλαδηαλεκεηηθά απνηειέζκαηα κεηαμχ ησλ γελεψλ, θαζψο επλννχληαη νη ηξέρνπζεο γελεέο θαη δεκηψλνληαη νη κειινληηθέο.

29 Δηαθνξέο κεηαμύ καθξνρξόληαο θαη βξαρπρξόληαο καθξννηθνλνκηθήο ζεωξίαο Η καθξνρξφληα πεξίνδνο Η παξαγωγή είλαη ζηαζεξή θαη εμαξηάηαη απφ ηα απνζέκαηα ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο θαη ηελ ηερλνινγία. Σν επηηόθην θέξλεη ζε ηζνξξνπία ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε γηα δαλεηαθά θεθάιαηα Η βξαρπρξόληα πεξίνδνο Σν επίπεδν ηηκώλ θέξλεη ζε ηζνξξνπία ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ηνπ ρξήκαηνο. Σν επίπεδν ηηκώλ είλαη πξνθαζνξηζκέλν θαη ζηαζεξφ. Σν επηηόθην θέξλεη ζε ηζνξξνπία ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ηνπ ρξήκαηνο. Η παξαγωγή αληαπνθξίλεηαη ζηηο κεηαβνιέο ηεο ζπλαζξνηζηηθήο δήηεζεο.

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηε ρώξα καο ζήκεξα» Δπηβιέπσλ: αθθάο Θσκάο πνπδάζηξηα: Καινγήξνπ νθία ΑΘΖΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ

ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ ΓΙΟΝΤΗ ΥΙΟΝΗ Καζεγεηήο Οηθνλνκηθψλ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ΓΠΘ Πεπιεσόμενα Διζαγωγή 3 Κεθάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος 5. 16-31 Μαρτίου 2011

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος 5. 16-31 Μαρτίου 2011 Τόμος 1 - Τεύχος 5 16-31 Μαρτίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Οικονομικό δελτίο Σημεία Ιδιαίηεπος Δνδιαθέπονηορ Γειψζεηο Peter Praet, ππνςήθηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Τμήμα Πολιηικήρ Επιζηήμηρ και Δημόζιαρ Διοίκηζηρ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΚΡΙΗ ΣΟΤ ΜΟΝΔΣΑΡΙΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΓΔΟ 34 ΣΟΜΟ Β

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΓΔΟ 34 ΣΟΜΟ Β ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΓΔΟ 34 ΣΟΜΟ Β Δπηκέιεηα Βνπθειαηνο Αληωλεο 2008-2009 1 1 ΜΑΘΖΜΑ 1 ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ κειέηε ηεο καθξννηθνλνκίαο γίλεηαη κέζσ ηεο αλάιπζεο νηθνλνκηθψλ ππνδεηγκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση του Παρισιοφ

Η δήλωση του Παρισιοφ Η δήλωση του Παρισιού Έλαο ηξφπνο εμφδνπ απφ ηελ θξίζε ζηελ Δπξψπε Γψδεθα πξνηάζεηο ησλ Πξαζίλσλ γηα κηα θνηλσληθά δίθαηε θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκε ιχζε ζηελ θξίζε Δηζαγσγή: ε απνηπρία ησλ ζπκβαηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Σμήμα Λογιστικής) DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό δελτίο. Θετικά δημοσιεύματα ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ

Οικονομικό δελτίο. Θετικά δημοσιεύματα ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ Τόμος 1 - Τεύχος 3 16-28 Φεβρουαρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Οικονομικό δελτίο εκεία Ιδηαίηεξνπ Δλδηαθέξνληνο πλέληεπμε Barry Eichengreen,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή δχν γηγάλησλ: πγθξηηηθή αλάιπζε ηεο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η. ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΣΗ ΠΔΡΗΟΥΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΑΣΔΡΗΝΖ ΠΟΤΓΑTΡΗΔ : ΑΜΠΑΣΕΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Πλεόναςμα Καταναλωτι

Πλεόναςμα Καταναλωτι Ηιτθςθ τθσ αγοράσ Πλεόναςμα Καταναλωτι Η ατομική καμπύλη ζήτησης παρουσιάζει τις μέγιστες ποσότητες από ένα αγαθό/υπηρεσία που ένας καταναλωτής είναι διατεθειμένος να πληρώσει Η τιμή της αγοράς προσδιορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Δηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία. Γεωπνιηηηθή ηωλ Κεθαιαηαγνξώλ Εμάκελν Γ. Μαζηξνγηάλλεο Αλαζηάζηνο. Κεθάιαην 18 Κεθαιαηαθέο Ρνέο θαη Ξέλεο Επελδύζεηο

Δηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία. Γεωπνιηηηθή ηωλ Κεθαιαηαγνξώλ Εμάκελν Γ. Μαζηξνγηάλλεο Αλαζηάζηνο. Κεθάιαην 18 Κεθαιαηαθέο Ρνέο θαη Ξέλεο Επελδύζεηο Δηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία Γεωπνιηηηθή ηωλ Κεθαιαηαγνξώλ Εμάκελν Γ Μαζηξνγηάλλεο Αλαζηάζηνο DERMOT McALEESE: «Οηθνλνκηθή γηα Επηρεηξεζηαθέο πνπδέο» Κεθάιαην 18 Κεθαιαηαθέο Ρνέο θαη Ξέλεο Επελδύζεηο Παπνπηζή

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θέκα ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΠΑΓΑΚΖ E. ΓΔΩΡΓΗΑ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο ΕΟΠΟΤΝΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΥΑΝΗΑ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα. «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» (MBA) Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ζέκα:

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα. «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» (MBA) Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ζέκα: Παλεπηζηήκην Παηξώλ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» (MBA) Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ζέκα: «Η Χπημαηοπιζηωηική Κπίζη και η Επίδπαζή ηηρ ζηα Χπημαηοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Είλαη κε ηδηαίηεξε ραξά πνπ ραηξεηίδσ ζήκεξα ηηο εξγαζίεο ηνπ 9 νπ Σπλεδξίνπ ηνπ Economist ζηε Κχπξν.

Είλαη κε ηδηαίηεξε ραξά πνπ ραηξεηίδσ ζήκεξα ηηο εξγαζίεο ηνπ 9 νπ Σπλεδξίνπ ηνπ Economist ζηε Κχπξν. THE ECONOMIST 9 th CYPRUS SUMMIT: CYPRUS ON THE MEND? AN OPEN DISCUSSION WITH GOVERNMENT, THE TROIKA AND BUSINESS Official Opening Speech by Nicos Anastasiades, President of the Republic of Cyprus with

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΔ

Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΔ Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΔ Κείκελα Δηζεγήζεσλ πλεδξίνπ Πάληεην Παλεπηζηήκην, 17-18-19 Ηαλνπαξίνπ 2014 1 Κείκελα Δηζεγήζεσλ πλεδξίνπ Πάληεην Παλεπηζηήκην,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ»

«Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ» ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ : ΒΤΘΟΤΛΚΑ ΔΛΔΝΖ ΠΤΡΓΟ 26/04/09 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ζ ΜΔΣΑΒΑΖ ΠΡΟ ΜΗΑ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΤΝΘΖΚΖ ΜΑΑΣΡΗΥΣ.. 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Θ. ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2011 Πξφινγνο Οη ζεκεηψζεηο απηέο γξάθηεθαλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο δηδαζθαιίαο ζην κάζεκα ηεο Γεκνζίαο Οηθνλνκηθήο. Οξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Δςναμική ηηρ ανεπγίαρ, σπημαηοδόηηζη ηος εξωηεπικού ηομέα, και αναδιάπθπωζη ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ

Δςναμική ηηρ ανεπγίαρ, σπημαηοδόηηζη ηος εξωηεπικού ηομέα, και αναδιάπθπωζη ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ Δςναμική ηηρ ανεπγίαρ, σπημαηοδόηηζη ηος εξωηεπικού ηομέα, και αναδιάπθπωζη ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ Θεφδσξνο Μαξηφιεο Αλ. Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION No. Φ 092.22/4277

ΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION No. Φ 092.22/4277 Μεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηξέρνληνο πξνγξάκκαηνο θαη γηα ηε ζπλέρεηα απηνύ. Δηζαγσγή Απηφ ην έγγξαθν παξνπζηάδεη κία πιήξε πεξίιεςε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ λνκνζεηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ζα αλαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα

ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ Αζήλα Ιαλνπάξηνο 2010 Πεξηερόκελα 1 ΔΙΑΓΩΓΗ...4 2 ΟΙ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΔ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ...7 2.1 Σν ηζρχνλ πιαίζην δεκνζηνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)...

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 ABSTRACT... 3 ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΜΗΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΧΝ... 4 ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 7 Γεληθά ζηνηρεηά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο... 7 1.1 Θεζκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum *

Greek Finance Forum * 24/06/11 Global Technical Analysis Institute - Greek Finance Forum Global Technical Analysis Institute Καζεκεξηλφ Report Σερληθήο Αλάιπζεο Greek Finance Forum * Τα όςα αναγράφονται ςε καμία περίπτωςθ δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ Επιβλέπων: ΑΚΚΑ ΘΨΜΑ πουδάςτρια: ΣΡΟΤΛΛΙΝΟΤ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΝΑ - 2011 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΚΙΝΔΤΝΟ

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΚΙΝΔΤΝΟ Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σμήμα Οικονομικών Δπιστημών ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΚΙΝΔΤΝΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ Ο ΒΑΙΛΕΙΟ ΟΓΙΑΚΑ ΥΟΙΣΗΣΡΙΑ ΠΑΣΡΑ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ..5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΔΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ

ΤΝΓΔΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ ΤΝΓΔΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δλαιιαθηηθνί ηξόπνη θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο επηρεηξήζεωλ H πεγή ηνπ πξνβιήκαηνο ην ζεκεξηλφ καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ παξαηεξείηαη παλεπξσπατθά κηα ηάζε γηα απνκφριεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Η δημοζιονομική ακροβαζία ενοποίηζη- ηης εσρωζώνης* Νίκος Κοσηζιαράς. Πεπίλητη

Η δημοζιονομική ακροβαζία ενοποίηζη- ηης εσρωζώνης* Νίκος Κοσηζιαράς. Πεπίλητη Η δημοζιονομική ακροβαζία ενοποίηζη- ηης εσρωζώνης* Νίκος Κοσηζιαράς Πεπίλητη Η λελεκία ζηηο αγνξέο ησλ θπβεξλεηηθψλ νκνιφγσλ ηεο επξσδψλεο νθείιεηαη, θπξίσο, ζηελ (γηα ηελ ψξα αδνθίκαζηε) δέζκεπζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΔΙΗΓΗΣΔ: κ. Κοτδαϊβάδογλοσ Μωσσιάδες Γεμήτριος Ιορδάνες Σσιακπίνες Παναγιώτες

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009. Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009. Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Προζδιοριζμός ηων επιπηώζεων ηων δύο πεηρελαϊκών κρίζεων ( 1973, 1979) ζηη δημιοσργία ηοσ θαινομένοσ ηων προβλημαηικών επιτειρήζεων ζηην Δλληνική οικονομία». Ρίηου Διμθτρα Α.Μ: 10009 Παλεπηζηήκην Παηξώλ,

Διαβάστε περισσότερα