ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΥΡΗΗ ΦΤΥΟΓΡΑΣΙΚΧΝ ΟΤΙΧΝ - ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ -

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΥΡΗΗ ΦΤΥΟΓΡΑΣΙΚΧΝ ΟΤΙΧΝ - ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ -"

Transcript

1 ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΥΡΗΗ ΦΤΥΟΓΡΑΣΙΚΧΝ ΟΤΙΧΝ - ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ - Γόμνα Τζακλακίδος, MSc Ψςσίαηπορ Ψςσοθεπαπεύηπια Β Πανεπιζηημιακή Ψςσιαηπική Κλινική ΠΓΝ «Αηηικόν»

2 Φπρνδξαζηηθέο νπζίεο - Οξηζκόο Μηα νπζία νξίδεηαη σο ςπρνδξαζηηθή φηαλ ε πξφζιεςε ηεο ζηνλ νξγαληζκφ κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αιινίσζε ηεο ζπλείδεζεο θαζψο θαη ηεο πλεπκαηηθήο ή ςπρηθήο θαηάζηαζεο. Νφκηκεο: Αιθνφι, θαπλφο Νφκηκεο θαη ζπληαγνγξαθνχκελεο απφ ηαηξνχο: Βελδνδηαδεπίλεο Ηξεκηζηηθά, Υπλσηηθά, Οπηνεηδή, Βαξβηηνπξηθά, θιπ Παξάλνκεο: Ηξσίλε, Κνθαΐλε, Κάλλαβε, Ακθεηακίλεο, θ.α Όιεο νη ςπρνδξαζηηθέο νπζίεο ππφθεηληαη ζε - θαθή ρξήζε (misuse) - θαηάρξεζε (abuse) θαη - ςπρνινγηθή ή ζσκαηηθή εμάξηεζε (dependence)

3 Σαμηλόκεζε ςπρνδξαζηηθώλ νπζηώλ 1) Αιθνφι / Αιθννιηζκφο 2) Φξήζε / θαηάρξεζε Ηξεκηζηηθψλ Υπλσηηθψλ Αγρνιπηηθψλ νπζηψλ * Βαξβηηνπξηθά * Μεζαθνπαιφλε (Mandrax) * Βελδνδηαδεπίλεο 3) Οπηνεηδή 4) Κνθατλε 5) Γηεγεξηηθά ηνπ ΚΝΣ * Ακθεηακίλεο * Ecstasy 6) Χεπδαηζζεζηνγφλα * LSD * PCP (αγγειφζθνλε) 7) Πηεηηθνί Γηαιχηεο (θφιιεο, βελδίλεο θ.α) 8) Μαξηρνπάλα θάλλαβε 9) Καθεΐλε θαη Νηθνηίλε

4 DSM-V Σνμίθσζε (= οξεία μέθη) Αλάπηπμε ελφο εηδηθνχ γηα ηελ νπζία ζπλδξφκνπ, νθεηιφκελνπ ζε πξφζθαηε ιήςε κηαο (ή πεξηζζνηέξσλ) ςπρνδξαζηηθήο νπζίαο. Γπζπξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά νθεηιφκελε ζηελ επελέξγεηα ηεο νπζίαο ζην ΚΝΣ (π.ρ. επεξεζηζηφηεηα, δηαηαξαγκέλε θξίζε, δηαηαξαγκέλε θνηλσληθή ή επαγγεικαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα) Η θιηληθή εηθφλα δελ νθείιεηαη ζε άιιε κείδνλα νξγαληθή ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή Πνιπηνμηθνκαλία: Δξάπηηζη από πολλέρ οςζίερ

5 DSM-V Δμάξηεζε - Δζηζκόο (κεηαμύ άιισλ): Χπρνινγηθή εμάξηεζε ζε κηα νπζία, πνπ παξάγεη ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο ηεο Αδπλακία δηαθνπήο ηεο ρξήζεο ηεο νπζίαο εμαηηίαο ζσκαηηθήο εμάξηεζεο θαη αλνρήο ζηελ δξάζε ηεο. Δπηδείλσζε ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο ζαλ απνηέιεζκα ηεο ζπλερνχο θαηάρξεζεο ηεο νπζίαο. Σπρλά ζπκπηψκαηα ηνμίθσζεο ή ζηέξεζεο κε θαζνιηθή επίδξαζε ζηε δσή ηνπ αηφκνπ.

6 Ακθεηακίλεο Κιηληθή δξάζε: Γηέγεξζε Αίζζεκα επεμίαο, βειηίσζε επίδνζεο γξαθήο θαη ιφγνπ, κεησκέλν αίζζεκα θφπσζεο, αλνξεμία, αχμεζε νπδνχ ηνπ πφλνπ, αχμεζε ελέξγεηαο (Σπρλά ρξήζε απφ επαγγεικαηίεο αζιεηέο, απφ νδεγνχο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ κεγάισλ απνζηάζεσλ, ζπνπδαζηέο πξηλ ηηο εμεηάζεηο) Ταρπθαξδία, κπδξίαζε, ππέξηαζε, εθίδξσζε, λαπηία Ακθεηακηληθή παξαιεξεηηθή δηαηαξαρή ( έληνλεο δησθηηθέο παξαιεξεηηθέο ηδέεο) Έληνλν ζηεξεηηθφ ζχλδξνκν

7 Ακθεηακίλεο Θεξαπεία Η ακθεηακεληθή ηνμίθσζε θαη ε παξαιεξεηηθή δηαηαξαρή είλαη γεληθψο απηνπεξηνξηδφκελεο Μφλν ππνζηεξηθηηθά κέηξα Ομενπνίεζε ησλ νχξσλ γηα δηεπθφιπλζε ηεο απνβνιήο ηεο νπζίαο Γηαδεπάκε ζε δηέγεξζε θαη επεξεζηζηφηεηα Σε ζηεξεηηθή θαηάζιηςε ή παξάλνηα: Αληηθαηαζιηπηηθά ή αληηςπρσζηθά (νιαλαδαπίλε)

8 Έθζηαζε (designer amphetamine) MDMA = 3,4 κεζπιελνδηνμπκεζακθεηακίλε Μεζνμπιησκέλε ακθεηακίλε, ζπλζεηηθή νπζία Γξάζε: Κπξίσο ςεπδαηζζεζηνγφλνο θαη ιηγφηεξν δηεγεξηηθή δξάζε. Πξνθαιεί ελεξγεηηθφηεηα, επδηαζεζία, επζπκία, έληνλα ζπλαηζζήκαηα, ηξπθεξφηεηα, ππνθεηκεληθφ αίζζεκα εγγχηεηαο, ππεξεπαηζζεζία ζηνπο ήρνπο θαη ζην θψο, δηάζεζε γηα ρνξφ ( ζε Rave party) Γηάξθεηα δξάζεο: 8 24 h Γηάγλσζε: Μπδξίαζε, εθίδξσζε, ππεξθηλεηηθφηεηα Δπηπινθέο: Αθπδάησζε, ηαρπθαξδία, αχμεζε ζεξκνθξαζίαο, εμάληιεζε, αλνξεμία, αυπλία, παληθφο, θαηάζιηςε, ςπρνθηλεηηθή αλεζπρία, παξαλνεηδέο παξαιήξεκα, πξνθαιεί ςπρνινγηθή εμάξηεζε Αχμεζε Γνζνινγίαο - Θάλαηνο απφ ππεξβνιηθή δφζε - Θάλαηνο ιφγσ αθπδάησζεο θαη ππεξζεξκίαο - Θάλαηνο ιφγσ επηθίλδπλσλ πξνζκίμεσλ.

9 Έθζηαζε (designer amphetamine) MDMA = 3,4 κεζπιελνδηνμπκεζακθεηακίλε Αληηκεηψπηζε: - Άκεζα: Δλπδάησζε Ννζειεία θαη παξαθνινχζεζε δσηηθψλ ζεκείσλ - Μαθξνπξφζεζκα: Χπρνθαξκαθεπηηθή αγσγή κε βελδνδηαδεπίλεο θαη αληηθαηαζιηπηηθά - Χπρνζεξαπεία - Πξφιεςε ζνβαξψλ επηπινθψλ : ελεκέξσζε έμσ απφ clubs κε εηδηθά stands γηα άκεζε αλίρλεπζε ηεο ζχλζεζεο ηεο νπζίαο * Ice = θαζαξή κνξθή κεζακθεηακίλεο, κε πην ηζρπξή θαη καθξά δξάζε, ε νπνία ιακβάλεηαη κε εηζπλνή, έλεζε ή θάπληζκα

10 Κνθαΐλε (c, snow, blow, cold dust, coke, girl, lady) - Έληνλα επθνξηθή δξάζε - Η ςπρνινγηθή εμάξηεζε κπνξεί λα ζπκβεί κεηά απφ κηα κνλαδηθή δφζε - Η έλαξμε δξάζεο είλαη άκεζε θαη δηαξθεί 30 ιεπηά 1 ψξα - Φαξκαθνινγηθά ε θνθαΐλε δηεγείξεη ην ληνπακηλεξγηθφ ζχζηεκα, πξνθαιψληαο καδηθή απειεπζέξσζε ηεο ληνπακίλεο θαη αλαζηέιινληαο ηελ επαλαπξφζιεςε ηεο ζεξνηνλίλεο επθνξία - Η νμεία εμάληιεζε απνζεκάησλ ζεξνηνλίλεο ζπληειεί ζηελ εκθάληζε θαηάζιηςεο θαη απηνθηνληθνχ ηδεαζκνχ κεηά ηελ απνδξνκή ηεο νπζίαο ζηνπο ρξήζηεο.

11 Μέζνδνο Φξήζεο: - εηζπλνή - ππνδφξηα έλεζε - ελδνθιέβηα έλεζε - κέζνδνο ηεο ειεχζεξεο βάζεο Υπεξδνζνινγία: - πξνθαιεί ζπαζκνχο, θαηαζηνιή λσηηαίσλ θέληξσλ θαη ζάλαην απφ θαξδηαθή ή αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή. - Ο ζπλδπαζκφο νπηνεηδψλ κε θνθαΐλε ζε ελδνθιέβηα ρξήζε (speedball) πξνθαιεί ζπρλφηεξα ζάλαην απ φηη ζθέηε θνθαΐλε. - Κνθατληθή ςχρσζε Κνθαΐλε Κιηληθή Γξάζε: - Δπθνξία, απηνεθηίκεζε, βειηησκέλε εθηέιεζε πλεπκαηηθψλ θαη ζσκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ - Η ηνμίθσζε πξνθαιεί δηέγεξζε, επεξεζηζηφηεηα, έθπησζε θξίζεο, παξνξκεηηθή ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά, επηζεηηθφηεηα, ςπρνθηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα. - Ταρπθαξδία, ππέξηαζε, κπδξίαζε, εθίδξσζε, νπηηθέο ςεπδαηζζήζεηο - Όζν απνκαθξχλεηαη ε ελέξγεηα ηνπ θαξκάθνπ, ην άηνκν βηψλεη εθζεζεκαζκέλε δπζθνξία θαη δηέγεξζε, πνπ αλαθνπθίδεηαη κε ηε ιήςε θη άιιεο θνθαΐλεο, θαχινο θχθινο. - Η δπζθνξηθή δηάζεζε ( crash ) ζπλδέεηαη κε άγρνο, επεξεζηζηφηεηα θαη θφπσζε.

12 Γηάγλσζε Αιιαγή ζηελ πξνζσπηθφηεηα (επεξεζηζηφηεηα, δηαηαξαγκέλε ζπγθέληξσζε, αληηιεπηηθέο κεηαβνιέο) πξφζθαηε απφθηεζε ρξεψλ. Σνβαξή αυπλία Απψιεηα βάξνπο Σε θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο απνζχξνληαη ζπρλά (θάζε 30 min) γηα λα εηζπλεχζνπλ ή λα θάλνπλ έλεζε θνθαΐλεο Θεξαπεία Κνθαΐλε Για ηην οξεία ςπεπδοζολογία: ρνξήγεζε νμπγφλνπ κπνραιαξσηηθά δηαδεπάκε (10 30mg) ελδερνκέλσο Inderal ( ε άιινο β- αδξελεξγηθφο αλαζηνιέαο) Για μακποσπόνια θεπαπεία: Ννζειεία (αηνκηθή ή νκαδηθή ζεξαπεία) Αληηθαηαζιηπηηθά (SSRI s)

13 Κνθαΐλε (snow, coke, girl, lady) Crack ηχπνο θνθαΐλεο ειεχζεξεο βάζεο (freebasing) πνιχ θηελφηεξε απφ ηελ θνθαΐλε πνιχ πην εμαξηεζηνγφλα απφ ηελ θνθαΐλε Τν crack είλαη πδξνρξσιηθή θνθαΐλε ηεο αγνξάο, απ ηελ νπνία εμάγεηαη ρεκηθά θαζαξή αιθαιηθή θνθαΐλε (= ειεχζεξε βάζε), ε νπνία παξάγεη ηζρπξφ απνηέιεζκα φηαλ θαπλίδεηαη ζε πίπα ή ζε ηζηγάξν.

14 ΚΑΝΝΑΒΗ Γ-9-ηεηξαπδξνθαλλαβηλνιε - THC ( καξηρνπάλα, ρφξην, γιάζηξα, Mary Jane, ραζίο, ηζάη θ.α.) Τνμίθσζε: - επθνξία, αίζζεζε αξγήο ξνήο ρξφλνπ, έθπησζε θξίζεο - απξφζθνξνη γέισηεο - έθπησζε ζπληνληζκνχ ησλ θηλήζεσλ - έλαηκνη επηπεθπθφηεο (θφθθηλα κάηηα) - απμεκέλε φξεμε γηα γιπθά - μεξνζηνκία - Ταρπθαξδία - Απνπξνζσπνπνίεζε - Γησθηηθφ παξαιήξεκα

15 ΚΑΝΝΑΒΗ ( καξηρνπάλα, ρφξην, γιάζηξα, Mary Jane, ραζίο, ηζάη θ.α.) Κιηληθά Σχλδξνκα: - Δμάξηεζε - Καηάρξεζε - Τνμίθσζε - Νηειίξην ηνμίθσζεο κε ζνβαξέο θξίζεηο παληθνχ - Πξνθαινχκελε απφ θάλλαβε ςπρσηηθή ζπλδξνκή κε ςεπδαηζζήζεηο ή/θαη παξαιεξεηηθέο ηδέεο - Πξνθαινχκελε απφ θάλλαβε αγρψδεο δηαηαξαρή - Δπαλαβηψζεηο (Flashbacks) - Σχλδξνκν έιιεηςεο θηλήηξσλ (Amotivational Syndrom)

16 ΚΑΝΝΑΒΗ σο θάξκαθν (dronabinol, nabinol, dexanabinol, cannabinor) Θεξαπεπηηθή ρξήζε θάλλαβεο: (Πάλσ απφ 10 θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα) - Γεπηεξνπαζήο λαπηία (απφ ηελ ρεκεηνζεξαπεία θαξθίλνπ) - Αχμεζε ηεο φξεμεο ζην AIDS - Θεξαπεία γιαπθψκαηνο - Καηάζιηςε, άγρνο, αλνξεμία - Άιγε δηαθφξνπ αηηηνινγίαο - Καθνήζεηο λενπιαζίεο - Άζζκα - Δπηιεςία - Σθιήξπλζε θαηά πιάθαο

17 ΧΔΥΓΑΙΣΘΗΓΙΟΝΑ Χπρεδειηθά ή Χπρσζηνκηκεηηθά, trips LSD (λςζεπγικό οξύ, ζςνθεηικό τεςδαιζθηζιογόνο), τιλοκςβίνη ζηα μανιηάπια, μεζκαλίνη ζηον κάκηο Peyote Κιηληθά Σχλδξνκα: Δμάξηεζε Καηάρξεζε Τνμίθσζε: Έλαξμε δξάζεο 1 ψξα - Κνξχθσζε 2-4 ψξεο - Γηάξθεηα 8-12 ψξεο good trip/ bad trip Ιδέεο αλαθνξάο, παξαλνεηδήο ηδεαζκφο, θφβνο κε ράζεη ηα ινγηθά ηνπ Έθπησζε θξίζεο, θνηλσληθήο ή επαγγεικαηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο Παξαηζζήζεηο, ςεπδαηζζήζεηο, ζπλαηζζεζίεο κπδξίαζε, ηαρπθαξδία, εθίδξσζε, ηξφκνο, ζάκβνο - ζφισζε φξαζεο

18 ΧΔΥΓΑΙΣΘΗΓΙΟΝΑ Χπρεδειηθά ή Χπρσζηνκηκεηηθά, trips LSD (λςζεπγικό οξύ, ζςνθεηικό τεςδαιζθηζιογόνο) -Δπαλαβηψζεηο (Flashbacks) = Δπηκέλνπζα αληηιεπηηθή δηαηαξαρή -Νηειίξην ηνμίθσζεο -Χπρσηηθέο δηαηαξαρέο (bad trip) ηδέεο δίσμεο -Γηαηαξαρέο δηάζεζεο (καληνθαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα) -Αγρψδεο δηαηαξαρή (ζπλήζσο Γηαηαξαρή παληθνχ κε αγνξαθνβία)

19 ΔΙΣΠΝΔΟΜΔΝΑ / ΠΤΗΤΙΚΑ = Γηαιχηεο, Κφιεο, πξνσζεηηθά αέξηα ηνπ αεξνδφι, αξαησηηθά ρξσκάησλ, θαχζηκα θ.α. Δίλαη λφκηκεο, θηελέο θαη πξνζηηέο νπζίεο Φξεζηκνπνηνχληαη απφ πνιχ λεαξά άηνκα Δηθφλα ηνμίθσζεο: - Δπθνξία, έμαξζε θαη επράξηζηε αίζζεζε αηψξεζεο - Σε πςειέο δφζεηο: θφβνο, παξαηζζήζεηο, αθνπζηηθέο θαη νπηηθέο ςεπδαηζζήζεηο - Γπζαξζξία, κεησκέλε ηαρχηεηα νκηιίαο, αηαμία - Δπεξεζηζηφηεηα, ζπγθηλεζηαθή αζηάζεηα, έθπησζε κλήκεο Γηάξθεηα δξάζεο 8-12 ψξεο

20 ΔΙΣΠΝΔΟΜΔΝΑ / ΠΤΗΤΙΚΑ Παξελέξγεηεο: -Αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή -Καξδηαθέο αξξπζκίεο -Αζθπμία -Δηζξφθεζε εκεζκάησλ -Αηπρήκαηα -Θάλαηνο -Με αλαζηξέςηκε επαηηθή ή λεθξηθή βιάβε -Μφληκε κπτθή βιάβε -Δγθεθαιηθή αηξνθία ζε ρξφληα ρξήζε

21 ΦΑΙΝΚΥΚΛΙΓΙΝΗ = PCP ( = αγγειφζθνλε, θξχζηαιιν, εηξήλε, γνπξνχλη θ.ά.) «Σνππεξρφξην» (φηαλ ξαληίδεηαη ζε ηζηγάξν θάλλαβεο) Όκνηα δξάζε κε ηα ςεπδαηζζεζηνγφλα Όκνηα δξάζε κε θεηακίλε special K Δμάξηεζε: - Φξφληνη ρξήζηεο PCP «θξπζηαιισκέλνη» δει. εηθφλα κε ακβιχηεηα ζθέςεο, κεησκέλα αληαλαθιαζηηθά, απψιεηα κλήκεο θαη ειέγρνπ ησλ παξνξκήζεσλ, θαηάζιηςε, ιήζαξγν θαη έθπησζε ζπγθέληξσζεο Τνμίθσζε: - Σπρλά ςπρηαηξηθφ επείγνλ πεξηζηαηηθφ κε βαξηά νμεία ςχρσζε - Βηψλνπλ «γξήγνξα» αηζζήκαηα, επθνξία, ζσκαηηθή ζεξκφηεηα, αίζζεκα αησξήζεσλ, απνπξνζσπνπνίεζε, παξαιεξεηηθέο ηδέεο - Αθνπζηηθέο θαη νπηηθέο ςεπδαηζζήζεηο - Νπζηαγκφο, ππέξηαζε, ππεξζεξκία - Γηάξθεηα 3-6 ψξεο - Υςειέο δφζεηο (>20mg) Σπαζκνί, θψκα, ζάλαηνο

22 Γηαηαξαρή απφ ηελ ρξήζε αγρνιπηηθψλ Υπλσηηθψλ - Ηξεκηζηηθψλ (θπξίσο βελδνδηαδεπηλψλ) Τν εξεκηζηηθφ είλαη έλα θάξκαθν πνπ κεηψλεη ηελ ελεξγεηηθφηεηα θαη πξνθαιεί εξεκία, ελψ ην ππλσηηθφ πξνθαιεί ππλειία θαη χπλν. Όια ηα εξεκηζηηθά κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ χπλν θαη φια ηα ππλσηηθά κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ θαηαπξαυληηθή δξάζε, αλ νη δφζεηο απμεζνχλ ή ειαηησζνχλ αληίζηνηρα. Αλεβάδνπλ ηνλ νπδφ ησλ ζπαζκψλ Απμάλνπλ ηελ κπτθή ραιάξσζε Πξνθαινχλ γεληθή αλαηζζεζία Όια αλαπηχζζνπλ δηαζηαπξσκέλε αλνρή κεηαμχ ηνπο θαη κε ην αιθνφι Όια κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή εμάξηεζε Όια κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζηεξεηηθφ ζχλδξνκν. Τα εζηζκέλα άηνκα κπνξνχλ λα πεζάλνπλ απφ ζηέξεζε Η ππεξδνζνινγία κπνξεί λα απνβεί κνηξαία Δπείγνπζα αληηκεηψπηζε: Anexate (θινπκαδειίλε - αληίδνην BZD)

23 Οπηνεηδή νπηνχρα = φυσική προέλευση νπηνεηδή = ζςνθεηική πποέλεςζη Ηξσίλε: 2 > κνξθίλε Γξάζε: - αλαιγεζία - ππλειία - κεηαβνιή ηεο δηάζεζεο Γηάγλσζε Τνμίθσζεο: - Γπζπξνζαξκνζηηθέο ζπκπεξηθνξηθέο ή ςπρνινγηθέο αιιαγέο (επθνξία απάζεηα, δπζθνξία, έθπησζε ηεο θξίζεο) - Μχζε - Γπζαξζξία - Έθπησζε πξνζνρήο ή κλήκεο Υπεξδνζνινγία --> Κιηληθή ηξηάδα: - θψκα θφξεο κεγέζνπο θαξθίηζαο αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή Δπείγνλ ηαηξηθφ πξφβιεκα Αληηκεηψπηζε ππεξδνζνινγίαο: - Αλνηθηνί αεξαγσγνί - Γηαηήξεζε δσηηθψλ ζεκείσλ - Οπηνεηδήο αληαγσληζηήο (λαινμφλε 0,4-2 mg i.v αλά 30 ιεπηά)

24 Σηεξεηηθφ ζχλδξνκν : Οπηνεηδή h κεηά ηελ ηειεπηαία ιήςε: - δπζθνξηθή δηάζεζε - λαπηία ή εκεηνί - κπτθνί πφλνη - κπδξίαζε - δηάξξνηα - ραζκνπξεηφ - αλφξζσζε ηξηρψλ - cold turkey - έληνλε «πείλα» γηα εξσίλε, ιεγφκελν craving

25 -Υδξνρισξηθή κεζαδφλε = Σπλζεηηθφο αγσληζηήο ησλ νπηνεηδψλ (έρεη παξφκνηα δξάζε ζηνλ άλζξσπν κε απηήλ ηεο κνξθίλεο ή ηεο εξσίλεο) -Φνξεγείηαη απφ ην ζηφκα (1ρ εκέξα) πγξή κνξθή ζηξνπηνχ κνξθή ραπηνχ -Γηάξθεηα δξάζεο: καθξά (ρξφλνο εκηδσήο = ψξεο) -Μέζε δφζε: 60-80mg/εκέξα Μεζαδφλε -Δπηζηεκνληθά δεδνκέλα έδεημαλ φηη: «Η θεπαπεία με μεθαδόνη, όηαν παπέσεηαι ζε ένα επαπκέρ επίπεδο θπονηίδαρ, είναι ένα αζθαλέρ θάπμακο ςποκαηάζηαζηρ για ηην εξάπηηζη από οπιούσα» «Μια πολςπαπαγονηική πποζέγγιζη ζηην θεπαπεία με μεθαδόνη είναι απαπαίηηηη»

26 Βνππξελνξθίλε (Subutex (R) ) = Θεξαπεία ππνθαηάζηαζεο, ελαιιαθηηθή ηεο κεζαδφλεο Σπλζεηηθφ απηνεηδέο (γλσζηφ σο αλαιγεηηθφ απφ ηελ δεθαεηία 70, κε ηελ νλνκαζία Temgesic. Φνξεγείηαη γηα ππνθαηάζηαζε απφ ην 1995, Γαιιία Μεξηθφο αγσληζηήο ησλ νπηνεηδψλ (κ - ππνδνρέσλ) θαζψο θαη αληαγσληζηήο ησλ νπηνεηδψλ (θ- ππνδνρέσλ). Δίλαη πην αζθαιήο νπζία ππνθαηάζηαζεο, δηφηη είλαη δχζθνιε ε ππεξδνζνινγία Υπνγιψζζηα δηζθία Μέζε δφζε γηα ππνθαηάζηαζε: 4-32 mg / εκέξα Γχλαηαη λα ρνξεγείηαη θαη πέξαλ ηνπ 24ψξνπ αλάινγα κε ηελ δφζε. Έηζη επηηπγράλεηαη αξαηφηεξε πξνζέιεπζε ηνπ εμαξηεκέλνπ ζην πξφγξακκα (θάζε 2 ή 3 εκέξεο)

27 Αληελδείμεηο: Βνππξελνξθίλε (Subutex (R) ) Παξάιιειε ρξήζε πνιιαπιψλ νπζηψλ (θπξίσο Βελδνδηαδεπηλψλ θαη Αιθνφι) Χπρηαηξηθή ζπλνζεξφηεηα (κε ζπκκφξθσζε, ιήςε λεπξνιεπηηθψλ ή ςπρνξπζκηζηηθψλ θαξκάθσλ) Σνβαξή αλαπλεπζηηθή / λεθξηθή / επαηηθή αλεπάξθεηα Φξφληνο πφλνο Δγθπκνζχλε - Θειαζκφο Υςειέο δνζνινγίεο κεζαδφλεο (>40 mg) Νέεο κνξθέο θαξκάθνπ: Σπλδπαζκέλν δηζθίν βνππξελνξθίλεο / λαινμφλεο (Suboxone) Suboxone Film γηα ηαρχηαηε δηάιπζε ζηε βιελλνγφλν ηνπ ζηφκαηνο Υπνδφξηα εκθχηεπζε Βνππξελνξθίλεο βξαδείαο απνδέζκεπζεο (Probuphine)

28 Νέεο ςπρνδξαζηηθέο νπζίεο Μέρξη ην 2010 εληνπίζηεθαλ επίζεκα ζηελ Δπξώπε πεξηζζόηεξεο από 140 λέεο νπζίεο, ελώ Μόλν θαηά ηα έηε 2010 θαη 2011 εληνπίζηεθαλ άιιεο ~100 λέεο νπζίεο Πξόθεηηαη ζπλήζσο γηα ζπλζεηηθά λαξθσηηθά (spice, skang), ν εληνπηζκόο θαη ν έιεγρνο ησλ νπνίσλ είλαη πνιύ δύζθνινο (παξάγνληαη ζε θνηλέο θνπδίλεο)

29 Νέεο ςπρνδξαζηηθέο νπζίεο ΙΑ Made in Greece «ε θόθα ησλ θησρώλ» ή «θιέθηεο ηνπ κπαινύ» Η ζπξξηθλσκέλε δπλαηόηεηα ησλ ρξεζηώλ λα εμαζθαιίζνπλ ηε δόζε ηνπο, ηνπο νδεγεί ζηελ επηινγή νηθνλνκηθόηεξσλ αιιά πην επηθίλδπλσλ νπζηώλ, όπσο ε λέα νπζία «ίζα». ίζα (όπσο to Paco ζηελ Αξγεληηλή) έρεη βάζε ηελ θξπζηαιιηθή κεζακθεηακίλε (κε πξνζζήθε πδξνρισξηθνύ νμένο, αηζαλόιεο θαη πγξώλ κπαηαξίαο απηνθηλήηνπ) είλαη δηεγεξηηθή θαη πξνθαιεί επηζεηηθόηεηα, ελώ δελ θαηαζηέιιεη ηελ εξσηηθή επηζπκία όπσο ηα νπνηνεηδή Ο ηξόπνο ρξήζεο είλαη θπξίσο ην θάπληζκα, έρεη όκσο αλαθεξζεί θαη ελέζηκε κνξθή Δπεηδή είλαη θζελή νπζία, θαζώο ε ηηκή ηεο δόζεο θαίλεηαη λα αξρίδεη από ηα 2-3, είλαη πιένλ επξέσο δηαζέζηκε θαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλε γηα ηελ πγεία θαη ηε δσή ησλ ρξεζηώλ

30 Σhai Μίμε εξσίλεο θαη εξεκηζηηθώλ ραπηώλ πλήζσο ελδνθιέβηα ρξήζε Πνιύ θζελόηεξν από ηελ εξσίλε πλζεηηθή νπζία Νέεο ςπρνδξαζηηθέο νπζίεο Thai & idoser idoser Nέν θαη άθξσο επηθίλδπλν «λαξθσηηθό» idoser πνπ θαηαζθεπάδεηαη θαη δηαθηλείηαη κέζσ δηαδηθηύνπ θαη θάλεη ζξαύζε ζε όιν ηνλ θόζκν - έρεη εκθαληζηεί θαη ζηελ Διιάδα Η εζηζηηθή «νπζία» πνπ ηξειαίλεη ηνλ εγθέθαιν ππνζρόκελε «δηεγεξηηθέο εκπεηξίεο», θπθινθνξεί ζε ςεθηαθά αξρεία θαη έηζη αθόκε θαη κηθξά παηδηά κπνξνύλ εύθνια λα πξνκεζεπηνύλ ηε «δόζε» ηνπο από ην ίληεξλεη

31 αο επραξηζηώ πνιύ

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά;

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; Έλαο εηδηθφο ζα ζαο έιεγε φηη νπνηαδήπνηε νπζία θπζηθή ή ηερλεηή, πνπ κπνξεί λα δξάζεη ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, θαηαζηαιηηθά ή δηεγεξηηθά, είλαη εμαξηεζηνγφλνο. Η

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΦΤΥΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΗ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ: ύγρξνλεο δπλαηόηεηεο αλίρλεπζεο, αληηκεηώπηζεο θαη πξόιεςεο Οξέζηεο Γησηάθνο Γεληθόο Αξρίαηξνο, Φπρίαηξνο, (M.D., M.Sc.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Nicotine 10 mg/16 ψξεο & 15 mg/16 ψξεο 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΣΑΚΣΔ: Λεσλίδα Μαξίλα ηπιηαλνχ Γεσξγία Τπεύθςνη Καθηγήηπια: Κα Παηηαθνχ- Παξαζχξε Βαζηιηθή ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ..ζει.4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 450 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο ΕΠΙΠΛΟΚΕ & ΝΟΗΡΟΣΗΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 15 o Ξεξηερόκελα 15.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 452 15.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 452 15.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin)

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Digoxin-Sandoz 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Η δξαζηηθή νπζία είλαη ε δηγνμίλε (digoxin). Γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

14 o ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ. Ξεξηερφκελα

14 o ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ. Ξεξηερφκελα ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ 14 o Ξεξηερφκελα 14.1 ΞΝΛΝΠ... 408 14.1.1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 408 14.1.2 ΟΞΤ ΠΟΝΟ... 409 14.1.3 ΔΙΓΗ ΟΞΔΟ ΠΟΝΟΤ... 410 14.2 ΝΜΠ ΚΔΡΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΝΠ ΞΝΛΝΠ... 411 14.2.1 ΤΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΡΔΤΜΑΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΚΤΠΡΟΤ «Ο ΥΡΟΝΗΟ ΠΟΝΟ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖΝ ΗΝΟΜΤΑΛΓΗΑ»

ΑΝΣΗΡΔΤΜΑΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΚΤΠΡΟΤ «Ο ΥΡΟΝΗΟ ΠΟΝΟ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖΝ ΗΝΟΜΤΑΛΓΗΑ» ΑΝΣΗΡΔΤΜΑΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΚΤΠΡΟΤ 3 Ο ΠΑΓΚΤΠΡΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΑΚ «Ο ΥΡΟΝΗΟ ΠΟΝΟ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖΝ ΗΝΟΜΤΑΛΓΗΑ» Τπό ηελ αηγίδα ηνπ Γξ. ηαύξνπ Μαιά, Τπνπξγνύ Τγείαο ΥΑΗΡΔΣΗΜΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml, Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 1 ml δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία, κνξθή : BUDENOFALK, θάςνπιεο εληεξνδηαιπηέο 1.2 ύλζεζε : Δξαζηηθή νπζία Έθδνρα : Βνπδεζνλίδε : Sucrose, starch maize, lactose

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ. Γόκλα Ρζαθιαθίδνπ Τπρίαηξνο - Τπρνζεξαπεύηξηα Β Ξαλεπηζηεκηαθή Τπρηαηξηθή Θιηληθή ΞΓΛ «Αηηηθόλ»

ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ. Γόκλα Ρζαθιαθίδνπ Τπρίαηξνο - Τπρνζεξαπεύηξηα Β Ξαλεπηζηεκηαθή Τπρηαηξηθή Θιηληθή ΞΓΛ «Αηηηθόλ» ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ Γόκλα Ρζαθιαθίδνπ Τπρίαηξνο - Τπρνζεξαπεύηξηα Β Ξαλεπηζηεκηαθή Τπρηαηξηθή Θιηληθή ΞΓΛ «Αηηηθόλ» Γηαηαξαρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ρξήζε αιθνόι (DSM-V) Γηαηαξαρέο Σξήζεο Νπζηώλ (Substance use

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1. ORIENS Διζκία ελεγσόμενηρ αποδέζμεςζηρ 10mg/TAB 1.2. ύνθεζη Δπαζηική οςζία : Mizolastine... 10 mg Έκδοσα : Ππξήλαο : Hydrogenated castor

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Keppra 250 mg επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία. 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 11 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε Ξεξηερόκελα 11.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 300 11.1.1 ΝΟΗΠΚΝΗ... 300 11.1.2 ΓΗΑΓΛΩΠΡΗΘΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΡΝ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ... 300 11.1.3

Διαβάστε περισσότερα

1. To ζηξεο εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζσπηθή άπνςε ηνπ θαζελφο, γηα ηνλ παξάγνληα πνπ ην πξνθαιεί (stressor).

1. To ζηξεο εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζσπηθή άπνςε ηνπ θαζελφο, γηα ηνλ παξάγνληα πνπ ην πξνθαιεί (stressor). KEΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΓΧΟΣ (Stress) Without stress there would be no life, Hans Seyle 4.1 Οξηζκόο ηνπ άγρνπο (Stress) H πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, έρνπλ απνδερζεί ην ζηξεο, σο αλαπφζπαζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NutropinAq 10 mg/2ml (30 IU), ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Έλα ml πεξηέρεη 5 mg ζσκαηξνπίλεο* Έλα θπζίγγην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Ι. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ι. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 18 2 ν Κεθάιαην Γεληθή Αλαηζζεζία: Σερληθέο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 2 o Ξεξηερόκελα 2.1 ΓΔΛΗΘΖ ΑΛΑΗΘΖΗΑ ΘΑΗ ΔΦ ΘΑΣΑΣΟΙΖ... 19 2.1.1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

12 o ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ

12 o ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ 12 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ Ξεξηερόκελα 12.1 ΞΔΟΗΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΔΛΓΝΑΓΓΔΗΑΘΝ ΝΓΘΝ... 322 12.1.1 ΗΠΡΗΘΖ AΟΓΔΠΖ ΘΑΗ ΝΜΓΝΛΩΠΖ... 322 12.1.2

Διαβάστε περισσότερα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 9 o Ξεξηερόκελα 9.1 ΠΡΔΦΑΛΗΑΗΑ ΛΝΠΝΠ... 246 9.1.1 ΟΡΙΜΟΙ ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟΤ... 246 9.1.2 Η ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟ ΣΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΑΘΔΝΗ... 247 9.1.3 ΟΞΤ ΈΜΦΡΑΓΜΑ ΜΤΟΚΑΡΓΙΟΤ...

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO 1. Δκπνξηθή νλνκαζία ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πξνηόληνο Heparin LEO 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά: Heparin Sodium 5.000 IU/ml

Διαβάστε περισσότερα