ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΜΟΡΦΟΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΣΟΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΜΟΡΦΟΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΣΟΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ"

Transcript

1 516 9 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΜΟΡΦΟΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΣΟΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ Μανούηζογλος Εμμανοςήλ 1, και κοςηέληρ Νικόλαορ 2 1 Αναπληρωτής Καθηγητής, Πολστετνείο Κρήτης, Τμήμα Μητανικών Ορσκτών Πόρων, Πολστετνειούπολη, Ακρωτήρι ΧΑΝΙΑ, Τηλ , 2 Επίκοσρος Καθηγητής, Πολστετνείο Κρήτης, Τμήμα Αρτιτεκτόνων Μητανικών, Ελεσθερίοσ Βενιζέλοσ Κτίριο Γαλλικής Στολής ΧΑΝΙΑ, Τηλ , Πεπίλητη Μηα νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ηε δηακόξθσζε ησλ ρώξσλ πνπ ζπγθξνηνύλ ηα παξαιηαθά κέησπα ζηνπο νηθηζκνύο ίζη θαη Παξαιία Μηιάηνπ ηεο Κνηλόηεηαο Βξαράζη ζηελ αλαηνιηθή Κξήηε, ππήξμε ηα ηειεπηαία ρξόληα έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα δεηνύκελα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Ο εληνπηζκόο ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ ραξαθηήξα θαη δνκνύλ ηε δπλακηθή ησλ επηκέξνπο ρώξσλ, απνηειεί ην αληηθείκελν απηήο ηεο έξεπλαο, ε νπνία ζθνπό έρεη, κεηά από ιεπηνκεξή αμηνιόγεζε ησλ δεδνκέλσλ, λα απνδώζεη κέηξα αλάδεημεο θαη έληαμεο ηνπ θπζηθνύ ηνπίνπ ζηε δσή θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ. Οη δύν παξάθηηνη νηθηζκνί (ίζη θαη Παξαιία Μηιάηνπ) αλαπηύρζεθαλ ζύκθσλα κε ηνλ πθηζηάκελν γεσινγηθό ράξηε πάλσ ζε κάξγεο θαη καξγατθνύο αζβεζηνιίζνπο ηνπ Πιεηνθαίλνπ θαη ελ κέξεη πάλσ ζε Κξεηηδηθνύο Αλσεσθαηληθνύο αζβεζηνιίζνπο ηεο δώλεο ηεο Σξίπνιεο, πνπ ζρεκαηίδεη ην ηεθηνληθό θέξαο πνπ θαζόξηζε ην κνξθνηεθηνληθό αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο. Η ιεπηνκεξήο γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε πνπ αθνινύζεζε ηελ ιεπηνκεξή ηνπνγξαθηθή απνηύπσζε, κε ηαπηόρξνλε απνηύπσζε ηεθηνληθώλ δνκώλ θαη απνζεηηθώλ θάζεσλ έδσζε ηελ δπλαηόηεηα ηα ζηνηρεία ηεο κνξθνηεθηνληθήο ηνπ ρώξνπ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην λέν ζρεδηαζκό θαη ζηηο πξνηάζεηο γηα ηελ αλάπιαζε ησλ παξαιηαθώλ κεηώπσλ ζηνπο δύν νηθηζκνύο. Σα εκθαλή πεξηζηξεθόκελα ξημεηεκάρε πνπ επηθξαηνύλ ζηηο αζύκκεηξεο ηάθξνπο, ε δξάζε ησλ νπνίσλ επηπξόζζεηα έρεη θαζνξίζεη ηελ ρσξηθή θαηαλνκή ησλ απνζέζεσλ βαξπηηθώλ ξνώλ θαη ζηξσκαηνπνηεκέλσλ θξνθαινπαγώλ θαη θξνθαινιαηππνπαγώλ, πνπ δνκνύλ ηελ πιεηνλόηεηα ησλ παξαιηαθώλ κεηώπσλ θαη πξνζνκνηάδνπλ κε απηά ηνπ ζπκπιέγκαηνο Πξίλα, κεηαθέξνληαη σο ζέκαηα ηεο λέαο αξρηηεθηνληθήο ιύζεο, ε νπνία αλαδεηθλύεη ηα ζηνηρεία ηνπ γεσινγηθνύ ππόβαζξνπ θαη ζπκπνξεύεηαη κε ηελ δπλακηθή ηνπ ρώξνπ, ζε λέεο ηζνξξνπίεο. INTEGRATION OF MORPHOTECTONICAL DATA IN ARCHITECTURAL DESIGN Manoutsoglou E. 1 and Skoutelis N. 2 1 Technical University of Crete, Department of Mineral Resources Engineering, University Campus Chania, 2 Technical University of Crete, Department of Architectural Engineering, E. Venizelou 127, Chania, Abstract Strategies to develop the localities that constitute the coastal foreheads in the settlements Sissi and Milatou Beach in Eastern Crete, have been the focus of local society for the last years. A major focus of present research in this area is the localisation of elements that forms the character and structures the dynamic of individual spaces, following detailed data evaluation, aiming at the attribution of protection, prominence and integration rules of natural landscape in the life and prospects of structured space. The two coastal settlements were developed according to the existing geological map on marls and marly limestones of Pliocene age and partly on limestones of Tripoli Zone of Cretaceous-Upper Eocene age, that shape tectonic horst in the area and determined the

2 morfotectonic relief. The detailed geological mapping following the detailed topographic mapping with simultaneous collection of tectonic data and description of depositional lithofacies, allowed the possibility to include the morfotectonical data in the new planning and in the proposals for the reformation of coastal foreheads in the two settlements. The obvious rotational fault fragments that predominate in the asymmetrical troughs, the action of which has additionally controlled the spatial distribution of the local deposits which are mass flows, stratified breccias and breccio-conglomerates that build the majority of coastal foreheads, are similar to Prina Complex. This new insight into rotational fault fragments suggests a novel approach to the development of architectural solution, which elevates the geological background and link with the dynamics of space in new balances Λέξειρ Κλειδιά: ξήγκα, γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε, παξάθηηεο πεξηνρέο, αξρηηεθηνληθόο ζρεδηαζκόο, Αλαηνιηθή Κξήηε Key words: fault, geological mapping, coastal environments, architectural design, Eastern Crete 1. Ειζαγυγή Ο πεξηαζηηθόο ρώξνο ησλ δύν παξάθηησλ νηθηζκώλ πνπ εξεπλήζεθαλ αλήθνπλ δηνηθεηηθά ζηελ Κνηλόηεηα Βξαράζη (Α. Κξήηε) θαη βξίζθνληαη ζηε βόξεηα απόιεμε δύν ιεθαλώλ ηνπ Νενγελνύο πνπ πξνθύπηνπλ σο ζπλέρεηα ησλ ξεγκάησλ ζηελ πεξηνρή ειελάξη. Οη ιεθάλεο απηέο απνηεινύλ ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ θόιπνπ Μαιίσλ θαη ραξαθηεξίδνληαη από ηελ ύπαξμε κνξθνινγηθώλ εμάξζεσλ (ηεθηνληθά θέξαηα) επί ηεο ζπλερνύο αθηήο από ηελ Υεξζόλεζν Ηξαθιείνπ έσο ηε Μίιαην. Από ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν Μαιίσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ νηθηζκνύ Αγίαο Βαξβάξαο ν ιόθνο κε ηελ νλνκαζία Αξθνβνύλη νξηνζεηεί δπηηθά ηελ πεξηνρή ίζη ελώ αλαηνιηθά ν όγθνο ηνπ αθξσηεξίνπ Πόληα θαη από εθεί ε ζπλέρεηα κε ηελ πεξηνρή ηεο Μηιάηνπ πνπ απνηειεί ην δπηηθό όξην ηνπ νξεηλνύ Μηξακπέινπ (Δηθόλα 1). εκείν αλαθνξάο γηα ηνπο δύν νηθηζκνύο απνηειεί θαηά ηνπο λεόηεξνπο ρξόλνπο ν εκηνξεηλόο νηθηζκόο Βξαράζη, πνπ είλαη ν νπζηαζηηθόο γελλήηνξαο ησλ παξάθηησλ ζήκεξα εγθαηαζηάζεσλ. Η εκηνξεηλή πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ελδηάκεζα Βξαραζίνπ θαη παξαιίσλ, απνηειεί θαηαθύγην άγξηαο Φύζεο ζύκθσλα κε ην δίθηπν Natura, κε θσδηθό K557. Η επξύηεξε πεξηνρή ίζη θαη ε πεξηνρή ηεο Μηιάηνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ηόπνη ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ θάιινπο κε ηελ απόθαζε Τπνπξγνύ Πξνεδξίαο (αξ. 9597/ ) ζην ΦΔΚ666/Β/ Η πεξηνρή ίζη ραξαθηεξίδεηαη από ηηο έληνλεο θνιπώζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη ζην ηκήκα πνπ θαηαιακβάλεη ν παξαιηαθόο νηθηζκόο (Κάησ ίζη), κε ην θπζηθό ιηκαλάθη ζην θέληξν ηνπ, ηνλ όξκν ηεο παξαιίαο Μπνύθνο ζηα δπηηθά θαη ηνλ όξκν Υάξθσκα ζηα αλαηνιηθά. ην ελδηάκεζν ύςσκα (πνπ απνηειεί θαη ην ηεθηνληθό θέξαο) κε ηελ νλνκαζία Κξέκαζκα, αλαηνιηθά ηεο κηθξήο παξαιίαο Μπνύθνο, έρεη αλαζθαθεί πζηεξνκηλστθόο νηθηζκόο όπνπ ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα εξγάδνληαη εληαηηθά αξραηνιόγνη ηεο Βειγηθήο Αξραηνινγηθήο ρνιήο νη νπνίνη έρνπλ εληνπηζηεί θπθιώπεηα ηείρε ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ινθίζθνπ, θηήξηα θαηνηθίαο ζην θεληξηθό ηκήκα θαη λεθξνηαθείν ζηελ αλαηνιηθή παξεηά. Η πεξηνρή ηεο Μηιάηνπ εθηόο από ρώξνο ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ θάιινπο είλαη ζην κεγαιύηεξν ηκήκα αξραηνινγηθόο ρώξνο όπνπ έρεη αλαζθαθεί θαη πζηεξνκηλστθόο νηθηζκόο κε λεθξνηαθείν. ηελ ίδηα πεξηνρή βξίζθεηαη θαη ην γλσζηό ζπήιαην Μηιάηνπ κε λενιηζηθά επξήκαηα. Η ύπαξμε αξραηνινγηθήο δώλεο κεηαμύ ηνπ παξαδνζηαθνύ ηζηνξηθνύ νηθηζκνύ θαη ηεο παξαιίαο εμαζθαιίδεη ηε ζπλέρεηα ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ εθηεηακέλνπ ειαηώλα ζην θέληξν ηεο ιεθάλεο θαη ηελ μεθάζαξε δηαίξεζε ηνπ άλσ παιαηνύ νηθηζκνύ κε ηνλ λεόηεξν ζηελ αθηή. Αληίζεηα ζην ίζη, ν αξραηνινγηθόο ρώξνο νξηνζεηεί ηνλ νηθηζκό από ηελ αλαηνιηθή ηνπ πιεπξά θαη ε ύπαξμε ηνπ παξαδνζηαθνύ νηθηζκνύ Άλσ ίζη θνληά ζηελ αθηή ζπληέιεζε ζηελ ελνπνίεζε ησλ δύν θέληξσλ ζε εληαία πνιενδνκηθή ελόηεηα, κε πξόβιεςε επέθηαζεο. Οη δύν νηθηζκνί ηνπνζεηνύληαη ζηελ αλαηνιηθόηεξε πιεπξά ηεο επηκήθνπο βόξεηαο αθηήο ηνπ λνκνύ Ηξαθιείνπ θαη απνηεινύλ θπζηθή ζπλέρεηα ηνπ θόιπνπ θαη ηεο επξύηεξεο ιεθάλεο κε θέληξν ηα Μάιηα, παξόιν πνπ δηνηθεηηθά αλήθνπλ ζην λνκό Λαζηζίνπ. Σν θαξάγγη ειελάξη απνηειεί ηε θπζηθή πύιε πξνο ην Μηξακπέιν θαη εδώ βξίζθεηαη ν παιαηόο νηθηζκόο Βξαράζη πνπ είλαη θαη ην δηνηθεηηθό θέληξν ηεο Κνηλόηεηαο. Δλώ ν πιεζπζκόο ζηνπο εζσηεξηθνύο νηθηζκνύο ηεο πεξηνρήο θζίλεη, ζηνπο παξάθηηνπο παξαηεξείηαη κεγάιε νηθηζηηθή αλάπηπμε ακέζσο κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε. Δηδηθά ν νηθηζκόο ίζη, ζε κεγάιν ηνπ κέξνο απαξηίδεηαη από κεζαίνπ κεγέζνπο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη 517

3 απνηειεί ην εκπνξηθό θέληξν ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ελώ ε Παξαιία Μηιάηνπ απαξηίδεηαη από κηθξήο έσο πνιύ κηθξήο θιίκαθαο κνλάδεο θηινμελίαο, νη νπνίεο απεπζύλνληαη εηδηθά ζηνλ εληόπην ηνπξίζηα. Οη δύν απηέο πεξηνρέο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία απνηεινύλ ηνπο ρώξνπο όπνπ ηνπνζεηείηαη πεξηζζόηεξν από ην κηζό ηεο ζπλνιηθήο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ Κνηλόηεηα Βξαράζη θαη ζην Γήκν Νεάπνιεο καδί. Οη δύν νηθηζκνί έρνπλ κειεηεζεί σο πνιενδνκηθέο ελόηεηεο θαη ν ζρεδηαζκόο έρεη πξνσζεζεί ζηε θάζε Β ηεο νξηζηηθήο κειέηεο σο πξνο ηελ νξγάλσζε ζε νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, κε ηνπο θνηλόρξεζηνπο θαη θνηλσθειείο ρώξνπο, κε ηνπο όξνπο δόκεζεο θαη ην δίθηπν θπθινθνξίαο. Απηό δίλεη ηε δπλαηόηεηα ηνπ πεξαηηέξσ ζρεδηαζκνύ γηα ηα παξαιηαθά κέησπα θαη ηνπο άιινπο δεκόζηνπο ρώξνπο πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα θαζνξίζνπλ ην πξνθίι ησλ νηθηζηηθώλ ζπλόισλ θαη ηελ πξννπηηθή ηεο αλάπηπμήο ηνπο. ην ζρεδηαζκό ησλ επεκβάζεσλ ζηελ παξαιηαθή δώλε ησλ δύν νηθηζκώλ, πξνηείλεηαη ε δηακόξθσζε ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ σο ρώξνπ πεξηπάηνπ αλαςπρήο, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ηελ πνιενδνκηθή κειέηε θαη ε έληαμε ιεηηνπξγηώλ ςπραγσγίαο εζηίαζεο κε κέηξν πάληα ηα όξηα αλνρήο ηνπ δεδνκέλνπ θπζηθνύ ρώξνπ. ηα πιαίζηα απηά ζηόρνο ηεο εξγαζίαο απηήο απνηειεί ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ γεσινγηθώλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ ζηελ αξρηηεθηνληθή πξόηαζε πνπ απνηειεί θαη ηνλ ππξήλα ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ ρώξνπ. Δηθόλα 1. Φεπδνηξηζδηάζηαηε γεσινγηθή απεηθόληζε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο κειέηεο από ζπξξαθή ησλ γεσινγηθώλ θύιισλ ηνπ ΙΓΜΔ Μνρόο θαη Άγηνο Νηθόιανο. Pl: Οκάδα Πιαθσδώλ Αζβεζηνιίζσλ, PQS: Φπιιηηηθό Κάιπκκα, T-tj: Αζβεζηόιηζνη Σξίπνιεο, Σξηαδηθνύ Ινπξαζηθνύ, T-k: Αζβεζηόιηζνη Σξίπνιεο, Κξεηηδηθό Ηώθαηλν, Ν: ζρεκαηηζκνί ηνπ Νενγελνύο, Q: ζρεκαηηζκνί ηνπ Σεηαξηνγελνύο 2. Γευλογικό πεπίγπαμμα Η Κξήηε, δεύηεξε ζε κέγεζνο λήζνο ζηνλ λενηεθηνληθά ελεξγό ρώξν ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ιόγσ ηεο ζεκεξηλήο γεσηεθηνληθήο ηεο ζέζεο ζηελ εθηππεύνπζα πεξηνρή ησλ δύν ζπγθιηλόλησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ (Δπξαζηαηηθήο θαη Αθξηθαληθήο), έρεη κηα πνιύπινθε γεσινγηθή εμέιημε θαη θαηά ηελ αιπηθή θαη κεηαιπηθή πεξίνδν. Η παιαηνγεσγξαθηθή εμέιημε ησλ ηδεκαηνγελώλ ιεθαλώλ ηνπ Νενγελνύο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ζπρλή ελαιιαγή ζηελ θαηαλνκή μεξάο ζαιάζζεο πνπ νθείιεηαη ηόζν ζε θιηκαηνινγηθέο ζζλζήθεο αιιά πνιύ πεξηζζόηεξν ηελ έληνλε ζξαπζηγελή ηεθηνληθή (Νενηεθηνληθή) δξαζηεξηόηεηα πνπ αθνινύζεζε ηελ αιπηθή θαιπκκαηηθή ηεθηνληθή ζηελ ζηελή απηήλ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Αληαπνθξηλόκελε πεξηζζόηεξν ζηηο ζρεηηθέο θηλήζεηο ησλ δύν ηεκαρώλ ηνπ θινηνύ ε πιεηνλόηεηα ησλ ηδεκάησλ ηνπ Νενγελνύο ζηελ Κξήηε έρνπλ θιαζηηθή πξνέιεπζε. Λαηππνπαγή θαη θξνθαινπαγή νξηνζεηνύλ ηελ Νενηεθηνληθή δξαζηεξηόηεηα ελώ ςακκίηεο, κάξγεο θαη αξγηιίηεο είλαη επξέσο δηαδεδνκέλνη. Αζβεζηόιηζνη άξρηζαλ λα θπξηαξρνύλ κεηά ην Αλώηεξν Σνξηόλην Μεζζήλην αθνινπζόληαο θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πεξίνδν απηήλ. 518

4 Πέξα από ηηο θαζαξά εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηελ ζηξσκαηνγξαθηθή, ηεθηνληθή θαη λενηεθηνληθή εμέιημε ηεο λήζνπ Κξήηεο, ήδε από ηηο αξρέο ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα, πνιινί εξεπλεηέο δεκνζίεπζαλ ηα απνηειέζκαηα αξραηνγεσινγηθώλ κειεηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζεκεξηλή ζέζε παξάθηησλ αξραηνινγηθώλ θαηαζθεπώλ, πξνζπαζώληαο κε ηελ αιιεινεπεμεξγαζία ησλ ζπιιεγνκέλσλ ζηνηρείσλ λα εξκελεύζνπλ ηε κεηαβνιή αιιά θαη ηνπο κεραληζκνύο κεηαβνιήο ηνπ επηπέδνπ ηεο ζάιαζζαο ζηε δηάξθεηα ηνπ Οινθαίλνπ (κεηαμύ άιισλ Dermitzakis,1973; Fleming and Pirazzoli, 1981). Δθηόο από ηηο αλαθνξέο γηα ηελ βύζηζε ή ζέζε αξραίσλ θηεξίσλ γεσινγηθέο θαη γεσκνξθνινγηθέο κειέηεο έρνπλ ζαλ αληηθείκελν κειέηεο ηηο ζαιάζζηεο επηθάλεηεο ηζνπέδσζεο θαη ηηο παιαηέο αθηνγξακκέο. Ο Angelier (1980) θαηαγξάθεη ηηο πςνκεηξηθέο δηαθπκάλζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ νη επηθάλεηεο ηζνπέδσζεο ζε όιν ην κήθνο ηεο βόξεηαο αθηήο, από ηελ πόιε ηνπ Ηξαθιείνπ θαη αλαηνιηθά κέρξη ηε Παξαιία ηεο Μηιάηνπ. ύκθσλα κε ηνλ ίδην ζπγγξαθέα, ην πςόκεηξν ηεο ρακειόηεξεο επηθάλεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ αεξνδξνκίνπ ηνπ Ηξαθιείνπ βξίζθεηαη ζηα 5-6 κ., ζηε Υεξζόλεζν ζηα 2-3 κ., δπηηθά ησλ Μαιίσλ ζηα 3,5-4 κ. θαη αλαηνιηθά ζην 4,5-5,5 κ., ζην ίζζη ζηα 5 κ. θαη ζηε Παξαιία Μηιάηνπ ζηα 8 κ.. Ο Μνπξηδάο (1990) κειέηεζε ζε επηά γεσινγηθέο ηνκέο ζηελ πεξηνρή από ην Ηξάθιεην κέρξη θαη αλαηνιηθά από ηελ παξαιία ηεο Μηιάηνπ, ελλέα ζαιάζζηεο επηθάλεηεο ηζνπέδσζεο θαη εγθνπέο, πνπ θάζε κία αληηπξνζσπεύεη κία πεξίνδν ζηαζεξόηεηαο ελόο ηεηαξηνγελνύο επηπέδνπ ηεο ζάιαζζαο. Καηά κήθνο ηεο αθηήο λνηηνδπηηθά ηεο Μηιάηνπ, νη κεγάινπ πάρνπο ρεξζαίεο απνζέζεηο πνπ θαιύπηνπλ ηελ αλαβαζκίδα Σπξξελίνπ, δείρλνπλ έλα κεηαηπξξήλην- απνθιεηζηηθά ρεξζαίαο πξνέιεπζεο- θύθιν απόζεζεο. Ο Bonnefont (1977) ζεσξεί όηη ε δεκηνπξγία απηώλ ησλ απνζέζεσλ ζηελ Κξήηε νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζε θιηκαηηθνύο παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο δύν ηειεπηαίεο παγεηώδεηο πεξηόδνπο ηνπ Πιεηζηνθαίλνπ: ην Ρίζζην θαη ην Βνύξκην. ε αληίζεζε ν Μνπξηδάο (1990) ρσξίο λα ακθηζβεηήζεη ηε ζεκαζία ηνπ θιηκαηηθνύ παξάγνληα ζην ζρεκαηηζκό ηνπο, ζεσξεί όηη ε δεκηνπξγία ηνπο-θαηά κεγάιν κέξνο-πξέπεη λα νθείιεηαη ζε ζπλερή αλαλέσζε ηνπ παιαηναλαγιύθνπ, πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο θαηαθόξπθεο ηεθηνληθέο θηλήζεηο απηήο ηεο πεξηόδνπ. Όζνλ αθνξά ηνπο ππάξρνληεο γεσινγηθνύο ράξηεο γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο, ηα πξνλενγελνύο ειηθίαο πεηξώκαηα αληηπξνζσπεύνληαη θπξίσο από αζβεζηόιηζνπο, δνινκηηηθνύο αζβεζηόιηζνπο θαη δνινκίηεο ηνπ ηεθηνληθνύ θαιύκκαηνο ηεο δώλεο Σξηπόιεσο. Καηά κήθνο ηεο αθηήο ην αιπηθό ππόβαζξν θαιύπηεηαη ζύκθσλα κε ην ππάξρνληα γεσινγηθό ράξηε ηεο πεξηνρήο θιίκαθαο 1: θύιιν Άγηνο Νηθόιανο από καξγατθνύο αζβεζηνιίζνπο ηνπ κέζνπ -Αλώηεξνπ Μεηνθαίλνπ, κάξγεο ηνπ Πιεηνθαίλνπ, ςακκίηεο ηνπ Αλώηεξνπ Πιεηζηνθαίλνπ θαη Οινθαηληθέο απνζέζεηο (Δηθόλα 1). ηελ θιίκαθα απηή δελ είλαη δπλαηόλ λα απνδνζνύλ όια εθείλα ηα κνξθνηεθηνληθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα εληαρζνύλ ζηνλ αξρηηεθηνληθό ζρεδηαζκό ηνπ ρώξνπ. Γηα ηνλ ιόγν απηό κε βάζε ιεπηνκεξή ηνπνγξαθηθή απνηύπσζε πνπ πξνεγήζεθε, ραξηνγξαθήζεθάλ ιεπηνκεξεηαθά ζε θιίκαθα 1:1000 ηα παξαιηαθά κέησπα ησλ δύν νηθηζκώλ. 2.1 Αποτελέσματα γεωλογικής χαρτογράυησης ηελ δπηηθή πιεπξά ηεο παξαιηαθήο δώλεο ζην ίζη εκθαλίδνληαη ιεπηνπιαθώδε αλζξαθηθά πεηξώκαηα έληνλνπ ζθνύξνπ κπιε ρξώκαηνο πνπ θαηά ζέζεηο πεξηέρνπλ θξνθαινπαγείο ιαηππνπαγείο ζηξώζεηο ίδηαο ιηζνινγίαο. Δμσηεξηθά πξνζνκνηάδνπλ κε δνινκηηηθνύο αζβεζηνιίζνπο ηεο δώλεο ηεο Σξίπνιεο. Κιίλνπλ ειαθξώο (13 ν ) πξνο ηα ΒΒΓ (300 ν ). Δίλαη έληνλα θαηαθεξκαηηζκέλα πεηξώκαηα κε εκθαλή ηελ ζηξώζε θαη ηελ ιηζνινγηθή ελαιιαγή. Δύξνο ραξηνγξάθεζεο πεξίπνπ 30 κέηξα. Υαξηνγξαθήζεθαλ ζαλ (paleo)beach-rock πνπ ππεξηεξνύλ νη αλζξαθηθνί πάγθνη. Ο ζπλδπαζκόο δύν ζπδπγώλ ξεγκάησλ, θαλνληθώλ, κε κεηαπηώζεηο νξαηέο κεξηθώλ δεθάδσλ εθαηνζηώλ είρε σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί αθ ελόο έλαο παιαηνρώξνο ηαπείλσζεο ν νπνίνο θαιύθζεθε κε άκκν, ε νπνία δηαγελλεκέλε δεκηνύξγεζε έλαλ ηδηαίηεξν ζρεκαηηζκό, πνπ εμειίρζεθε ζε έλαλ ρώξν πνπ μερσξίδεη ρξσκαηηθά, ζε πθή θαη ιηζνινγία. Πξόθεηηαη γηα πνιύ λεόηεξνπο ζε ειηθία αηνιηαλίηεο πνπ παξνπζηάδνπλ έληνλεο δνκέο θπςειίδαο θαη ηαθόλη. Η ζεκεξηλή κνξθνινγία ηνπ ζρεκαηηζκνύ δεκηνπξγήζεθε από ηελ θύιηζε κηθξόηεξσλ ζε κέγεζνο, αιιά πνιύ πεξηζζόηεξν αλζεθηηθώλ ηεκαρίσλ ησλ παξαθεηκέλσλ ιαηππν-θξνθαινπαγώλ πνπ απνηεινύληαη από ηεκάρε δνινκηηηθώλ αζβεζηνιίζσλ ηεο δώλεο ηεο Σξίπνιεο. Αλ δερζνύκε ηελ άπνςε ηνπ Μνπξηδά (1990) όηη «Οη Σπξξήληαο ειηθίαο απνζέζεηο μεθηλνύλ από 0,30κ» ηόηε πηζαλώο ν ζρεκαηηζκόο απηόο εληάζζεηαη 519

5 520 9 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ζε παξόκνην ειηθηαθό εύξνο. Η άπνςε απηή κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί θαη από ην γεγνλόο όηη ε γσλία θιίζεσο ησλ ζηξσκάησλ είλαη πνιύ κεγαιύηεξε (39 ν ) ζηελ ίδηα πεξίπνπ δηεύζπλζε θιίζεο ΒΒΓ 294 ν. Η αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ζρεκαηηζκνύ απηνύ νξηνζεηείηαη από απνζεηηθέο νδνληώζεηο θαηά κήθνο ελόο νξαηνύ ξήγκαηνο γεληθήο δηεύζπλζεο Β Ν. Σα επόκελα 50 κ. δεμηόηεξα απνηεινύληαη από ελαιιαγή κηθξνιαηππνπαγώλ, κε αλζξαθηθά θαη θαηά ζέζεηο θαιά απνζηξνγγπιεκέλσλ θξνθάισλ θαη ιαηύπσλ (κεγαιύηεξνπ κεγέζνπο) θπξίσο ηξηαδηθώλ ηκεκάησλ ηεο δώλεο ηεο Σξίπνιεο, δνινκηηηθώλ αζβεζηνιίζσλ κε ζηξσκαηόιηζνπο. Ο θαηαθεξκαηηζκόο ηνπο έρεη δεκηνπξγήζεη κηθξνύ κήθνπο θπζηθά θαλάιηα πνπ επηθνηλσλνύλ κε ηελ ζάιαζζα. Η γσλία θιίζεο θαζώο θαη ε δηεύζπλζε θιίζεο παξακέλνπλ νη ίδηεο (πεξίπνπ 15/340). Δλώ ζηνπο θαηώηεξνπο νξίδνληεο επηθξαηεί κηα ραξαθηεξηζηηθή δηαβάζκηζε πιηθνύ (καδώδεο αλζξαθηθό πνπ κεηαβαίλεη ζηαδηαθά δηαβαζκηζκέλν θξνθαινπαγέο), αλαηνιηθόηεξα, δειαδή ζηνπο αλώηεξνπο νξίδνληεο, επηθξαηνύλ ιαηύπεο ρανηηθά δηαηεηαγκέλεο κέζα ζηελ θύξηα αλζξαθηθή κάδα. Αλαηνιηθόηεξα, νξηνζεηεκέλν από έλα ξήγκα ΒΑ/ΝΓ δηεύζπλζεο, εκθαλίδεηαη έλαο δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο (κηθηήο, ρεξζνγελνύο θαη ζαιάζζηαο) ζρεκαηηζκόο. Η δηεύζπλζε θιίζεο ηνπ είλαη Β-ΒΑ (010 ν ) κε κηθξή γσλία θιίζεο (12 ν ). ηελ 25 πεξίπνπ κέηξσλ ζηελή πεξηνρή ζπλππάξρνπλ ελαιιαγέο αλζξαθηθώλ κε θξνθαινπαγή, ιαηύπεο, ςακκίηεο θαη παιαηνέδαθνο. Σν αλαηνιηθό ηκήκα νξηνζεηείηαη από έλα ξήγκα ηεο ίδηαο δηεύζπλζεο (Β-ΒΑ). Η ελαιιαγή παιαηνεδάθνπο κε απνζηξνγγπιεκέλεο θξνθάιεο, ιακηλνεηδνύο ςακκηηνύρνπ πεινύ πνπ εμειίζζεηαη ζε θίηξηλν πειίηε θαη ρανηηθνύ ζπλνλζπιεύκαηνο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα, όηη ν ελ ιόγσ ζρεκαηηζκόο απνηειεί ελαιιαγέο δεβξηηηθώλ ξηπηδίσλ ρεξζνγελνύο πξνέιεπζεο ζε έλα πιεκκπξηθό παιαηνπεξηβάιινλ. Αλαηνιηθόηεξα θαη κέρξη ηελ πεξηνρή ησλ θεξηώλ θξνθάισλ επηθξαηνύλ νη ελαιιαγέο αλζξαθηθώλ πνπ θαηά ζέζεηο εκπεξηέρνπλ θξνθαινπαγείο ιαηππνπαγείο ζηξώζεηο. Σα δύν ξήγκαηα δηεύζπλζεο Β-ΒΑ πνπ ππάξρνπλ κέρξη ην δπηηθό αληέξηζκα ηνπ ιηκελνβξαρίνλα έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηεκάρε πνπ θηλνύληαη σο αλεμάξηεηα «δίπνια». Σν πξώην έρεη ηηκέο 20/010 ν, δειαδή δηεύζπλζε θιίζεο Β-ΒΑ, ην επόκελν 20/340 ν, Β-ΒΓ θαη εθαηέξσζελ ηνπ ιηκελνβξαρίνλα 12-15/020 ν, Β- ΒΑ. Σν αξηζηεξό (δπηηθό) ηέκαρνο ηνπ θπζηθνύ ιηκαληνύ απνηειείηαη από ελαιιαγέο αλζξαθηθώλ πάγθσλ θαη κεγάινπο νξίδνληεο θξνθαινπαγώλ. Σα ξήγκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην θπζηθό απηό πξαλέο ζρεκαηίδνπλ δύν δηαθξηηέο νηθνγέλεηεο. Η πξώηε γελεά δεκηνύξγεζε ξήγκαηα δηεύζπλζεο ΒΒΑ-ΝΝΓ. Σα ξήγκαηα απηά ζπλδένληαη κε ζπκπίεζε, δηόηη ζρεκαηίδνπλ θακππινεηδή νιηζζεηηθά θάηνπηξα ζηα άθακπηα ηκήκαηα ησλ ελζηξσκαησκέλσλ θξνθαινπαγώλ. Η δεύηεξε (λεόηεξε) γελεά ζπλδέεηαη κε θαλνληθά ξήγκαηα δηεύζπλζεο ΒΒΓ-ΝΝΑ θαη θαηαθεξκαηίδεη εθειθπζηηθά ην ζύλνιν ησλ πεηξσκάησλ ηεο πεξηνρήο. Πηζαλώο ηα ξήγκαηα απηήο ηεο γελεάο λα δεκηνπξγήζεθαλ ηαπηόρξνλα κε ηελ βύζηζε ηεο πεξηνρήο θαη ηελ δεκηνπξγία ηνπ θπζηθνύ θόιπνύ. Σν ζύλνιν ησλ πεηξσκάησλ πνπ δνκνύλ ην δπηηθό απηό πξαλέο ηνπ θόιπνπ απνηειείηαη από ηελ ίδηα ελαιιαγή (αλζξαθηθά-θξνθαινπαγή) κε δηαθνξνπνηήζεηο ζην πάρνο ησλ ελαιιαγώλ. ην δεμηό (αλαηνιηθό) πξαλέο επηθξαηνύλ παξόκνηαο ιηζνινγίαο αιιά δηαθνξεηηθήο απνζεηηθήο θάζεο πεηξώκαηα. ηελ βάζε εκθαλίδνληαη γθξίδα αλζξαθηθά κε έληνλεο ιακίλεο πνπ εμειίζζνληαη ζε έλα ρσξίο ζηξώζε ρανηηθό θξνθαινιαηππνπαγέο, ην νπνίν εμειίζζεηαη ζε κεγαιύηεξνπ κεγέζνπο θαη πάρνπο ζρεκαηηζκό. Πάλσ από ηνλ ρανηηθό ζρεκαηηζκό εμειίζζνληαη αξγηινακκνύρα ζηξώκαηα ζε ελαιιαγή κε παιαηνεδάθε. Δληόο απηώλ δηαθξίλεηαη ε ηνκή ελόο παιαηνθαλαιηνύ θνληά ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Η δηεύζπλζε ηνπ θαλαιηνύ ζα πξέπεη λα ήηαλ Β-Ν. ε έλα δεύηεξν θαλάιη κε δηεύζπλζε ΒΒΑ-ΝΝΓ επηθξαηεί ν ρεξζαίνο ραξαθηήξαο. ύκθσλα, πάλσ ζηνπο ρεξζαίνπο ζρεκαηηζκνύο εμειίζζεηαη, εληόο ηνπ δνκεκέλνπ νηθηζκνύ, έλαο ραξαθηεξηζηηθόο γηα ηνλ ρξσκαηηζκό ηνπ αξγηινςακκηηηθόο ζρεκαηηζκόο πνπ θιίλεη θαη απηόο κε 20 ν πξνο ΒΒΑ (034 ν ). Ο αλσηέξσ ζρεκαηηζκόο, αλ θαη δελ είλαη κεγάινπ πάρνπο έρεη κηα επηθαλεηαθή εμάπισζε πάλσ από 100 κέηξα θαη εμειίζζεηαη ζε θαζαξά ζαιάζζην. Ο ζαιάζζηαο θάζεο ζρεκαηηζκόο απνηειείηαη από ελαιιαγέο αλζξαθηθώλ κε θξνθαιν-ιαηππνπαγή, ηα θνκκάηηα ησλ νπνίσλ είλαη ηεο ηάμεο ησλ κεξηθώλ εθαηνζηώλ. Ο ζρεκαηηζκόο απηόο έρεη δηεύζπλζε θιίζεο πξνο Β- ΒΑ θαη εθαηνληάδεο κέηξα εμάπισζε, κέρξη ην αλαηνιηθόηεξν ηκήκα ηνπ παξαιηαθνύ νηθηζκνύ θαη θαιύπηεηαη από ελαιιαγέο καξγώλ θαη αλζξαθηθώλ. Καηά ζέζεηο δηαξξεγλύεηαη από ξήγκαηα δηεπζύλζεσλ ΒΒΑ θαη ΒΒΓ. ηελ ζέζε ηεο ζθάιαο εκθαλίδεηαη αζύκθσλα πάλσ ζηνλ ζρεκαηηζκό απηό κηθξνύ πάρνπο ρνλδξόθνθθνη ςακκίηεο κε ραξαθηεξηζηηθέο δνκέο ζαιάζζηαο δηάβξσζεο. Η δεμηά πιεπξά νξηνζεηείηαη μεθάζαξα από έλα ξήγκα. Γηα ηα επόκελα 200 πεξίπνπ κέηξα ζπλερίδεηαη ε ελαιιαγή επκεγεζώλ θξνθαινπαγώλ ζε ελαιιαγή κε ιεπηνζηξσκαηώδε αλζξαθηθά. Καηά ζέζεηο εκθαλίδνληαη ππνιείκκαηα ησλ λεόηεξσλ ςακκηηώλ πνπ θαιύπηνπλ αζύκθσλα ηνλ ζρεκαηηζκό απηό.

6 521 9 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ Οη αλζξαθηθνί ζρεκαηηζκνί ελαιιαγήο παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθέο ιακηλνεηδείο δνκέο (ιηκλνζάιαζζα?) (πνιύ ήξεκν πεξηβάιινλ), πηζαλώο κεραληθή θαη ρεκηθή ηδεκαηνγέλεζε ππέξθνξσλ ζαιαζζίσλ δηαιπκάησλ, κεηά ηελ βίαηε απόζεζε ησλ ιαηππνθξνθαινπαγώλ. Η ζπζζώξεπζε πνιιώλ θειπθώλ επηηείλεη ηελ άπνςε παιαηνπαξαιίαο. Η ζπλεθηηθή ηζηκέλησζε ησλ θξνθαινπαγώλ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα ύπαξμεο κηθηήο (θξεάηηαο θαη ζαιάζζηαο) δώλεο. Απηή νδήγεζε ζηελ ηαρύηαηε δεκηνπξγία θπζηθνύ ηζηκέληνπ πνπ ζπγθξάηεζε ηα ηεκάρε θαη δεκηνύξγεζε ηα θξνθαινιαηππνπαγή. Πάλσ από έλαλ αλζξαθηθό πάγθν μαλαεκθαλίδεηαη ε ξνή ρεξζαίνπ ραξαθηήξα, παξόκνηα κε απηήλ πνπ πεξηγξάθεθε ζην αξηζηεξό ηκήκα ηνπ νηθηζκνύ (αλζξαθηθά - θίηξηλνο ηιπόιηζνο θξνθαινπαγέο). ην εύξνο ηεο πεξηνρήο απηήο επηθξαηνύλ ξήγκαηα δηεύζπλζεο ΒΒΓ ελώ ε δηεύζπλζε θιίζεο ησλ ζηξσκάησλ παξακέλεη ζηαζεξά πξνο Β-ΒΑ (020 ν ) (Δηθόλα 2Α). Γεληθά από ηα δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά απμάλεηαη ην κέγεζνο ησλ ηεκαρώλ ησλ θξνθαινιαηππνπαγώλ πξνζνκνηάδνπλ κε απηά ηνπ ζπκπιέγκαηνο Πξίλα (Fortuin and Peters, 1984). ηελ πεξηνρή ηεο Παξαιίαο Μίιαηνπ εκθαλίδνληαη πεηξώκαηα πνπ αληηπξνζσπεύνληαη από θαηαθεξκαηηζκέλνπο αζβεζηόιηζνπο, δνινκηηηθνύο αζβεζηόιηζνπο θαη δνινκίηεο ηνπ ηεθηνληθνύ θαιύκκαηνο ηεο δώλεο Σξηπόιεσο ζε όιν ην κήθνο ηεο αθηή. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ηκήκαηα κε ζηξσκαηνιηζηθνύο δνινκίηεο. Σα πεηξώκαηα ηνπ αιπηθνύ ππόβαζξνπ θαιύπηνληαη θαηά ζέζεηο από νινθαηληθήο ειηθίαο αζύλδεηα πνηάκηα θξνθαινπαγή θαη εζσηεξηθόηεξα πιεηνθαηληθέο κάξγεο, ςακκίηεο ηνπ Αλώηεξνπ Πιεηζηνθαίλνπ θαη νινθαηληθέο απνζέζεηο. ηελ αξηζηεξή πεξηνρή ηνπ ιηκαληνύ εκθαλίδεηαη κηα έληνλε θαηά ζέζε ξεγκάησζε ζηελ δηεύζπλζε Β Ν, ελώ ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά είλαη εκθαλέο έλα ξήγκα ΒΒΓ ΝΝΑ δηεύζπλζεο πνπ ζπλνδεύεηαη από ηεθηνληθό ιαηππνπαγέο. Οη δηεπζύλζεηο θιήζεο ησλ ζηξσκάησλ παξακέλνπλ ΒΒΓ ( ν ) αλ θαη θαηά ζέζεηο ηα ζηξώκαηα είλαη πηπρσκέλα. Οη νινθαηληθέο πνηάκηεο θξνθάιεο είλαη ζρεηηθά νκνηνγελείο θαη έρνπλ πξνθύςεη θαηά ηελ δηαδξνκή θιαζηηθώλ ηεκαρώλ ησλ πεηξσκάησλ ηεο δώλεο ηεο Σξίπνιεο εληόο ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνύ πνπ δηαξξέεη ηελ νκαιή επηθάλεηα επηπέδσζεο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο (Δηθόλα 2Β). 3. Απσιηεκηονική πποζέγγιζη Οη ιύζεηο πνπ θαιείηαη λα δώζεη ε αξρηηεθηνληθή πξνζεγγίδνληαο ηελ επξύηεξε έλλνηα ηνπ ηνπίνπ, θνξέα πνιηηηζηηθώλ, πεξηβαιινληηθώλ θαη αηζζεηηθώλ αμηώλ (Garcia-Quintana et al., 2004) ηελ νδήγεζαλ λα αληηκεησπίδεη θαη λα ζπλδηαιέγεηαη κε έλα επξύ θάζκα επηζηεκνληθώλ πεδίσλ (Gazvoda, 2002). ε απηό ην πιαίζην, ε αξρηηεθηνληθή κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε όηη απνηειεί ηελ δηάζεζε γηα επέκβαζε, κηα θηλεηήξηα δύλακε πνπ κε λένπο όξνπο ζα δώζεη ζπλέρεηα ζηε δεδνκέλε θαηάζηαζε. Πέξαλ ησλ θνζκνζεσξηώλ θαη ησλ ηάζεσλ, ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο ηζηνξίαο ε αξρηηεθηνληθή δεκηνπξγείηαη κέζα από ελαύζκαηα πνπ αλαδύνληαη από ηελ ηζηνξία ελόο ηόπνπ, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δεδνκέλεο θηλήζεηο ζηνλ ρώξν, ηνλ ραξαθηήξα, ηελ ύιε κε ηελ νπνία ζα ζπλδηαιέγεηαη ε λέα δηακόξθσζε. Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε «έλαο ιαόο δηακνξθώλεηαη από ην πλεύκα ηνπ ηνπίνπ θαη ηε θύζε ηνπ εδάθνπο πνπ θαηνηθεί». Η πξνζπάζεηα ηνπ ζρεδηαζκνύ ζηελ αξρηηεθηνληθή ζθνπό έρεη ην ηειηθό απνηέιεζκα λα απνθηήζεη ραξαθηήξα αλαγλσζηκόηεηαο θαη ζηαζεξόηεηαο, λα εληάζζεη ζηε δνκή ηνπ θαη ζηελ εηθόλα ηνπ ηελ δηάζηαζε ηνπ ρξόλνπ θαη ησλ δηεξγαζηώλ ηνπ. ην ίζη, όπνπ ε ειάρηζηε εγθαηάζηαζε ζην παιηό νηθηζκό ηνπνζεηείηαη θνληά ζην ιηκάλη /ξήγκα γηα εύθνια λννύκελνπο ιόγνπο (πξνζηαζία ζηνλ εζσηεξηθό ισβό). Ο λένο νηθηζκόο, ν νπνίνο απνηειεί ην κεγάιν πιένλ κέγεζνο, σο επέθηαζε ηνπ παιαηνύ, ζπλδηαιέγεηαη θαη κε ηελ αλνηρηή ζάιαζζα, κε ελδηάκεζν ηηο ηζηνξεκέλεο από ηνλ θαηξό πιάθεο θαηάο αξελάξηαο παιαηνύ εδάθνπο θαη ηα ζθνπξόρξσκα beach rock. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο ζηελ αξρηηεθηνληθή νη ιύζεηο παξαιακβάλνπλ ηελ έκπλεπζε ή δνκηθά ζηνηρεία από ηελ ίδηα ηελ ηζηνξία θαη εμέιημε ζεκαληηθώλ, απηώλ παξαδεηγκάησλ. Η αξρηηεθηνληθή έηζη εληάζζεηαη ζε κηα δεδνκέλε ζεηξά αληηθεηκέλσλ, ησλ νκνίσλ ηεο δειαδή, δειώλεη ηελ ζπλέρεηά ηεο, πξνζπαζεί λα λνκηκνπνηείηαη. ηελ πεξίπησζε ηεο δηακόξθσζεο ζην ίζη, ε λνκηκνπνίεζε απηή έξρεηαη κέζα από ηελ ζπλνκηιία κε κηαλ άιιελ ηζηνξία, πνιύ πεξηζζόηεξν καθξαίσλε, ηελ ηζηνξία ηεο θύζεο επί ηεο νπνίαο ζηεξίδεηαη. Με ειάρηζηα ζηνηρεία ηζηνξηθόηεηαο, ν ρώξνο ηνπ λένπ νηθηζκνύ ζπλδηαιέγεηαη κε ηελ ζάιαζζα θαη ηνπο καθξηλνύο νξίδνληεο, κε δπλάκεηο αδάκαζηεο, όζν θαη νη γεσινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ απνθξπζηάιισζαλ κηα δεδνκέλε εηθόλα θαη ύιε, επί ηεο νπνίαο ζηήλεηαη θάηη λέν. ηελ εζώηεξε γσληά ηνπ ιηκαληνύ, ε ζπλέρεηα ησλ ρώξσλ εμαζθαιίδεηαη από ηελ δεκηνπξγία

7 λέαο γέθπξαο πνπ απνηειείηαη από δύν αληηθξηζηνύο πξνβόινπο κε εγθνπή εθεί όπνπ ζα βξηζθόηαλ ε απόιεμε ηνπ ξήγκαηνο, ε κεγάινπ πάρνπο ξεμηγελήο δώλε πνπ δηαβξώζεθε από ηελ ζάιαζζα. Η ίδηα δηαηάξαμε δηακνξθώλεη ηα πιεπξηθά ζηνηρεία ηνπ πεξάζκαηνο ώζηε ην ξήγκα λα απνηππώλεηαη σο κνξθνγελεηηθό ζηνηρείν, ζε όια ηα κέξε ηεο λέαο δηακόξθσζεο. Οη δηαδξνκέο επί ηεο παξαιηαθήο δώλεο γίλνληαη ινηπόλ, κηθξέο πιάθεο κε θιίζε ηέηνηα όζε ε θιίζε ησλ θπζηθώλ πεηξσκάησλ πξνο ηνλ θπκαηηζκό, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ζπλδξάκνπλ ζηε ινγηθή ηεο ζάιαζζαο θαη κε πιηθά παξκέλα από ηελ ίδηα ύιε, ελώ ηα λέα είλαη ζίδεξνο θαη κπεηόλ πνπ ζπγθξαηνύλ ηα παιαηά, όκσο γεξάζθνπλ ζε παξάιιειε θζνξά, καδί. Δηθόλα 2. Γεσινγηθέο ραξηνγξαθήζεηο ησλ παξαιηαθώλ κεηώπσλ ίζη θαη Μίιαηνπ ζε θιίκαθα 1:

8 Δηθόλα 3. Πξνζρέδηα κειέηεο κε ζηξώζεηο πεδνδξόκνπ πξνζαξκνζκέλεο ζε θπζηθέο δνκέο 4. ςμπεπάζμαηα Έρνληαο ππ όςηλ ηα ζηνηρεία πνπ αλέδεημε ε γεσινγηθή απνηύπσζε ησλ ρώξσλ ζεσξήζεθε δεδνκέλε ε κεηαθνξά θπξίαξρσλ δνκώλ όπσο ε θαη επαλάιεςε εκθάληζε ξεγκάησλ ζηνλ αξρηηεθηνληθό ζρεδηαζκό. ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ ρώξνπ σο ηνπηαθή επέκβαζε πξνζπαζεί λα ελδπλακώζεη ηελ αίζζεζε ηνπ αλνηρηνύ νξίδνληα ζηε δπηηθή θαη ζηελ αλαηνιηθή παξαιηαθή δώλε ελώ ζηελ πεξηνρή ηνπ ιηκαληνύ (δηαβξσκέλε ξεγκαηνγόλνο δώλε) δηακνξθώλνληαη δηαβάζεηο θαη γεθπξώκαηα κε έληνλε ηεο αίζζεζε ηεο εζσζηξέθεηαο, ηνπ βάζνπο, ηεο αλαδίπισζεο. Οη πιάθεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ δηαδξνκή όρη κόλν δελ απνηεινύλ κνλόηνλε επαλάιεςε αιιά πξνζαξκόδνληαη ζε ζρήκα θαη κέγεζνο θαηά ζέζεηο (Δηθόλα 3) ζηηο δνκέο πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί από ηελ επελέξγεηα ησλ θπζηθώλ δηεξγαζηώλ. Η αξρηηεθηνληθή ζε απηή ηελ επίιπζε πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη ζπλδέζεηο θαη αλαθνξέο κε κηαλ ηζηνξία πνιύ παιαηόηεξε ηεο δηθήο ηεο, ρσξίο εηεξναλαθνξέο, αιιά βαζηδόκελε ζηελ αλάγλσζε ηνπ ππόβαζξνπ ηεο θαηαζθεπήο. Να γίλεηαη ζπλέρεηα κηαο ηζηνξίαο πην καθξηλήο, κε απηά σζηόζν ζηνηρεία πνπ ηζνξξνπνύλ κε ην λέν, απαξηίδνληαο κηαλ λέα ελόηεηα θπζηθνύ θαη αλζξσπνγελνύο ζην ζπλνιηθό πεξηβάιινλ. Βηβιηνγξαθία Angelier, J., 1980: Neotectonique de l arc Egeen. These de Doctorat d Etat., Soc. Geol. Nord, Lille, 3, Bonnefont, J.Cl., 1977: La neotectonique et sa traduction dans le paysage geomorphologique de l isle de Crete (Grece). Revue Geogr. Phys. Geol. Dyn., (2), XIX, 1, Dermitzakis, M.D., 1973: Recent tectonic movements and old strandlines along the coasts of Crete. Bull. Geol. Soc. Greece. X, 1, Flemming, N.C. and Pirazzoli, P.A., 1981: Archeologie des cotes de la Crete. Hist. Archeol. Dossiers, 50, Fortuin A. R.and Peters J. M, 1984: The Prina Complex in eastern Crete and its relationship to possible Miocene strike-slip tectonics. Journal of Structural Geology, 6/ 5, Garcia-Quintana A., Garcia-Hidalgo J.F., Martin-Duque J.F., Pedraza J., & González-Martin J.A. 2004: Geological factors of the Guadalajara landscapes (Central Spain) and their relevance to landscape studies. Landscape and Urban Planning, 69, Gazvoda D., 2002: Characteristics of modern landscape architecture and its education. Landscape and Urban Planning, 60, Μνπξηδάο Ν., 1990: Σεθηνληθέο θηλήζεηο θαηά ην Σεηαξηνγελέο ζηηο αθηέο ηεο Αλαηνιηθήο Κξήηεο. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Δ.Μ.Π.,

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκπόηημα Τπιών Ανεξάπηηηων Καηοικιών ζηην Γλυθάδα House Complex in Glyfada

Συγκπόηημα Τπιών Ανεξάπηηηων Καηοικιών ζηην Γλυθάδα House Complex in Glyfada Συγκπόηημα Τπιών Ανεξάπηηηων Καηοικιών ζηην Γλυθάδα House Complex in Glyfada IDC LTD ΤΕΦΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ TEL: +30 210 9613122 MOB: +30 6945 551140 www.idcgreece.com email: info@idcgreece.com 1 / 5 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ

Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Υ Δ Α Τ Ω Ν Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ Ζ ιεθάλε απνξξνήο ηεο ιίκλεο Κνπκνπλδνύξνπ έρεη έθηαζε 39,0 km 2 θαη βξίζθεηαη ζην λνηηναλαηνιηθό ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ

Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ ΠΑΝΕΠΗΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΖΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ ΠΣΤΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου

City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου Olmsted, ζτέδιο ηοσ Riverside Σικάγο 1869 S.S. Beman, εργοζηάζιο και πρόησπη εργαηική πόλη, Σικάγο 1885 ΑΦΕΣΗΡΙΕ: Σερλνινγίεο + Αληίδξαζε ζηε βηνκεραληθή πόιε Σειεπηαία

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

47 ν Παλειιήλην Οθζαικνινγηθό πλέδξην. 29-31 Μαΐνπ 2014 Θεζζαινλίθε

47 ν Παλειιήλην Οθζαικνινγηθό πλέδξην. 29-31 Μαΐνπ 2014 Θεζζαινλίθε 47 ν Παλειιήλην Οθζαικνινγηθό πλέδξην 29-31 Μαΐνπ 2014 Θεζζαινλίθε ΓΙΑΘΛΑΣΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ - ΠΡΟΚΛΗΔΙ ΗΜΔΡΑ Πνιπεζηηαθή εθηνκή θεξαηνεηδνύο γηα δηόξζσζε πξεζβπσπίαο Dr Ηξ. Δ. Βνπλνηξππίδεο ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓEΩΛOΓlKΩN ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓEΩΛOΓlKΩN ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓEΩΛOΓlKΩN ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (Aπό ηον «Άηλανηα ηων Γεωλογικών Μνημείων ηου Αιγαίου». Έκδοζη: Υπουργείο Αιγαίου, 2002 - ISBN: 960-7859-41-3) ΑΓΗΝ ΝΟΝΠ (Οήγκα λνηίνπ αθξσηεξίνπ - Ρεθηνληθό

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα