ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΜΟΡΦΟΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΣΟΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΜΟΡΦΟΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΣΟΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ"

Transcript

1 516 9 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΜΟΡΦΟΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΣΟΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ Μανούηζογλος Εμμανοςήλ 1, και κοςηέληρ Νικόλαορ 2 1 Αναπληρωτής Καθηγητής, Πολστετνείο Κρήτης, Τμήμα Μητανικών Ορσκτών Πόρων, Πολστετνειούπολη, Ακρωτήρι ΧΑΝΙΑ, Τηλ , 2 Επίκοσρος Καθηγητής, Πολστετνείο Κρήτης, Τμήμα Αρτιτεκτόνων Μητανικών, Ελεσθερίοσ Βενιζέλοσ Κτίριο Γαλλικής Στολής ΧΑΝΙΑ, Τηλ , Πεπίλητη Μηα νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ηε δηακόξθσζε ησλ ρώξσλ πνπ ζπγθξνηνύλ ηα παξαιηαθά κέησπα ζηνπο νηθηζκνύο ίζη θαη Παξαιία Μηιάηνπ ηεο Κνηλόηεηαο Βξαράζη ζηελ αλαηνιηθή Κξήηε, ππήξμε ηα ηειεπηαία ρξόληα έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα δεηνύκελα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Ο εληνπηζκόο ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ ραξαθηήξα θαη δνκνύλ ηε δπλακηθή ησλ επηκέξνπο ρώξσλ, απνηειεί ην αληηθείκελν απηήο ηεο έξεπλαο, ε νπνία ζθνπό έρεη, κεηά από ιεπηνκεξή αμηνιόγεζε ησλ δεδνκέλσλ, λα απνδώζεη κέηξα αλάδεημεο θαη έληαμεο ηνπ θπζηθνύ ηνπίνπ ζηε δσή θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ. Οη δύν παξάθηηνη νηθηζκνί (ίζη θαη Παξαιία Μηιάηνπ) αλαπηύρζεθαλ ζύκθσλα κε ηνλ πθηζηάκελν γεσινγηθό ράξηε πάλσ ζε κάξγεο θαη καξγατθνύο αζβεζηνιίζνπο ηνπ Πιεηνθαίλνπ θαη ελ κέξεη πάλσ ζε Κξεηηδηθνύο Αλσεσθαηληθνύο αζβεζηνιίζνπο ηεο δώλεο ηεο Σξίπνιεο, πνπ ζρεκαηίδεη ην ηεθηνληθό θέξαο πνπ θαζόξηζε ην κνξθνηεθηνληθό αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο. Η ιεπηνκεξήο γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε πνπ αθνινύζεζε ηελ ιεπηνκεξή ηνπνγξαθηθή απνηύπσζε, κε ηαπηόρξνλε απνηύπσζε ηεθηνληθώλ δνκώλ θαη απνζεηηθώλ θάζεσλ έδσζε ηελ δπλαηόηεηα ηα ζηνηρεία ηεο κνξθνηεθηνληθήο ηνπ ρώξνπ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην λέν ζρεδηαζκό θαη ζηηο πξνηάζεηο γηα ηελ αλάπιαζε ησλ παξαιηαθώλ κεηώπσλ ζηνπο δύν νηθηζκνύο. Σα εκθαλή πεξηζηξεθόκελα ξημεηεκάρε πνπ επηθξαηνύλ ζηηο αζύκκεηξεο ηάθξνπο, ε δξάζε ησλ νπνίσλ επηπξόζζεηα έρεη θαζνξίζεη ηελ ρσξηθή θαηαλνκή ησλ απνζέζεσλ βαξπηηθώλ ξνώλ θαη ζηξσκαηνπνηεκέλσλ θξνθαινπαγώλ θαη θξνθαινιαηππνπαγώλ, πνπ δνκνύλ ηελ πιεηνλόηεηα ησλ παξαιηαθώλ κεηώπσλ θαη πξνζνκνηάδνπλ κε απηά ηνπ ζπκπιέγκαηνο Πξίλα, κεηαθέξνληαη σο ζέκαηα ηεο λέαο αξρηηεθηνληθήο ιύζεο, ε νπνία αλαδεηθλύεη ηα ζηνηρεία ηνπ γεσινγηθνύ ππόβαζξνπ θαη ζπκπνξεύεηαη κε ηελ δπλακηθή ηνπ ρώξνπ, ζε λέεο ηζνξξνπίεο. INTEGRATION OF MORPHOTECTONICAL DATA IN ARCHITECTURAL DESIGN Manoutsoglou E. 1 and Skoutelis N. 2 1 Technical University of Crete, Department of Mineral Resources Engineering, University Campus Chania, 2 Technical University of Crete, Department of Architectural Engineering, E. Venizelou 127, Chania, Abstract Strategies to develop the localities that constitute the coastal foreheads in the settlements Sissi and Milatou Beach in Eastern Crete, have been the focus of local society for the last years. A major focus of present research in this area is the localisation of elements that forms the character and structures the dynamic of individual spaces, following detailed data evaluation, aiming at the attribution of protection, prominence and integration rules of natural landscape in the life and prospects of structured space. The two coastal settlements were developed according to the existing geological map on marls and marly limestones of Pliocene age and partly on limestones of Tripoli Zone of Cretaceous-Upper Eocene age, that shape tectonic horst in the area and determined the

2 morfotectonic relief. The detailed geological mapping following the detailed topographic mapping with simultaneous collection of tectonic data and description of depositional lithofacies, allowed the possibility to include the morfotectonical data in the new planning and in the proposals for the reformation of coastal foreheads in the two settlements. The obvious rotational fault fragments that predominate in the asymmetrical troughs, the action of which has additionally controlled the spatial distribution of the local deposits which are mass flows, stratified breccias and breccio-conglomerates that build the majority of coastal foreheads, are similar to Prina Complex. This new insight into rotational fault fragments suggests a novel approach to the development of architectural solution, which elevates the geological background and link with the dynamics of space in new balances Λέξειρ Κλειδιά: ξήγκα, γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε, παξάθηηεο πεξηνρέο, αξρηηεθηνληθόο ζρεδηαζκόο, Αλαηνιηθή Κξήηε Key words: fault, geological mapping, coastal environments, architectural design, Eastern Crete 1. Ειζαγυγή Ο πεξηαζηηθόο ρώξνο ησλ δύν παξάθηησλ νηθηζκώλ πνπ εξεπλήζεθαλ αλήθνπλ δηνηθεηηθά ζηελ Κνηλόηεηα Βξαράζη (Α. Κξήηε) θαη βξίζθνληαη ζηε βόξεηα απόιεμε δύν ιεθαλώλ ηνπ Νενγελνύο πνπ πξνθύπηνπλ σο ζπλέρεηα ησλ ξεγκάησλ ζηελ πεξηνρή ειελάξη. Οη ιεθάλεο απηέο απνηεινύλ ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ θόιπνπ Μαιίσλ θαη ραξαθηεξίδνληαη από ηελ ύπαξμε κνξθνινγηθώλ εμάξζεσλ (ηεθηνληθά θέξαηα) επί ηεο ζπλερνύο αθηήο από ηελ Υεξζόλεζν Ηξαθιείνπ έσο ηε Μίιαην. Από ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν Μαιίσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ νηθηζκνύ Αγίαο Βαξβάξαο ν ιόθνο κε ηελ νλνκαζία Αξθνβνύλη νξηνζεηεί δπηηθά ηελ πεξηνρή ίζη ελώ αλαηνιηθά ν όγθνο ηνπ αθξσηεξίνπ Πόληα θαη από εθεί ε ζπλέρεηα κε ηελ πεξηνρή ηεο Μηιάηνπ πνπ απνηειεί ην δπηηθό όξην ηνπ νξεηλνύ Μηξακπέινπ (Δηθόλα 1). εκείν αλαθνξάο γηα ηνπο δύν νηθηζκνύο απνηειεί θαηά ηνπο λεόηεξνπο ρξόλνπο ν εκηνξεηλόο νηθηζκόο Βξαράζη, πνπ είλαη ν νπζηαζηηθόο γελλήηνξαο ησλ παξάθηησλ ζήκεξα εγθαηαζηάζεσλ. Η εκηνξεηλή πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ελδηάκεζα Βξαραζίνπ θαη παξαιίσλ, απνηειεί θαηαθύγην άγξηαο Φύζεο ζύκθσλα κε ην δίθηπν Natura, κε θσδηθό K557. Η επξύηεξε πεξηνρή ίζη θαη ε πεξηνρή ηεο Μηιάηνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ηόπνη ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ θάιινπο κε ηελ απόθαζε Τπνπξγνύ Πξνεδξίαο (αξ. 9597/ ) ζην ΦΔΚ666/Β/ Η πεξηνρή ίζη ραξαθηεξίδεηαη από ηηο έληνλεο θνιπώζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη ζην ηκήκα πνπ θαηαιακβάλεη ν παξαιηαθόο νηθηζκόο (Κάησ ίζη), κε ην θπζηθό ιηκαλάθη ζην θέληξν ηνπ, ηνλ όξκν ηεο παξαιίαο Μπνύθνο ζηα δπηηθά θαη ηνλ όξκν Υάξθσκα ζηα αλαηνιηθά. ην ελδηάκεζν ύςσκα (πνπ απνηειεί θαη ην ηεθηνληθό θέξαο) κε ηελ νλνκαζία Κξέκαζκα, αλαηνιηθά ηεο κηθξήο παξαιίαο Μπνύθνο, έρεη αλαζθαθεί πζηεξνκηλστθόο νηθηζκόο όπνπ ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα εξγάδνληαη εληαηηθά αξραηνιόγνη ηεο Βειγηθήο Αξραηνινγηθήο ρνιήο νη νπνίνη έρνπλ εληνπηζηεί θπθιώπεηα ηείρε ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ινθίζθνπ, θηήξηα θαηνηθίαο ζην θεληξηθό ηκήκα θαη λεθξνηαθείν ζηελ αλαηνιηθή παξεηά. Η πεξηνρή ηεο Μηιάηνπ εθηόο από ρώξνο ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ θάιινπο είλαη ζην κεγαιύηεξν ηκήκα αξραηνινγηθόο ρώξνο όπνπ έρεη αλαζθαθεί θαη πζηεξνκηλστθόο νηθηζκόο κε λεθξνηαθείν. ηελ ίδηα πεξηνρή βξίζθεηαη θαη ην γλσζηό ζπήιαην Μηιάηνπ κε λενιηζηθά επξήκαηα. Η ύπαξμε αξραηνινγηθήο δώλεο κεηαμύ ηνπ παξαδνζηαθνύ ηζηνξηθνύ νηθηζκνύ θαη ηεο παξαιίαο εμαζθαιίδεη ηε ζπλέρεηα ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ εθηεηακέλνπ ειαηώλα ζην θέληξν ηεο ιεθάλεο θαη ηελ μεθάζαξε δηαίξεζε ηνπ άλσ παιαηνύ νηθηζκνύ κε ηνλ λεόηεξν ζηελ αθηή. Αληίζεηα ζην ίζη, ν αξραηνινγηθόο ρώξνο νξηνζεηεί ηνλ νηθηζκό από ηελ αλαηνιηθή ηνπ πιεπξά θαη ε ύπαξμε ηνπ παξαδνζηαθνύ νηθηζκνύ Άλσ ίζη θνληά ζηελ αθηή ζπληέιεζε ζηελ ελνπνίεζε ησλ δύν θέληξσλ ζε εληαία πνιενδνκηθή ελόηεηα, κε πξόβιεςε επέθηαζεο. Οη δύν νηθηζκνί ηνπνζεηνύληαη ζηελ αλαηνιηθόηεξε πιεπξά ηεο επηκήθνπο βόξεηαο αθηήο ηνπ λνκνύ Ηξαθιείνπ θαη απνηεινύλ θπζηθή ζπλέρεηα ηνπ θόιπνπ θαη ηεο επξύηεξεο ιεθάλεο κε θέληξν ηα Μάιηα, παξόιν πνπ δηνηθεηηθά αλήθνπλ ζην λνκό Λαζηζίνπ. Σν θαξάγγη ειελάξη απνηειεί ηε θπζηθή πύιε πξνο ην Μηξακπέιν θαη εδώ βξίζθεηαη ν παιαηόο νηθηζκόο Βξαράζη πνπ είλαη θαη ην δηνηθεηηθό θέληξν ηεο Κνηλόηεηαο. Δλώ ν πιεζπζκόο ζηνπο εζσηεξηθνύο νηθηζκνύο ηεο πεξηνρήο θζίλεη, ζηνπο παξάθηηνπο παξαηεξείηαη κεγάιε νηθηζηηθή αλάπηπμε ακέζσο κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε. Δηδηθά ν νηθηζκόο ίζη, ζε κεγάιν ηνπ κέξνο απαξηίδεηαη από κεζαίνπ κεγέζνπο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη 517

3 απνηειεί ην εκπνξηθό θέληξν ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ελώ ε Παξαιία Μηιάηνπ απαξηίδεηαη από κηθξήο έσο πνιύ κηθξήο θιίκαθαο κνλάδεο θηινμελίαο, νη νπνίεο απεπζύλνληαη εηδηθά ζηνλ εληόπην ηνπξίζηα. Οη δύν απηέο πεξηνρέο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία απνηεινύλ ηνπο ρώξνπο όπνπ ηνπνζεηείηαη πεξηζζόηεξν από ην κηζό ηεο ζπλνιηθήο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ Κνηλόηεηα Βξαράζη θαη ζην Γήκν Νεάπνιεο καδί. Οη δύν νηθηζκνί έρνπλ κειεηεζεί σο πνιενδνκηθέο ελόηεηεο θαη ν ζρεδηαζκόο έρεη πξνσζεζεί ζηε θάζε Β ηεο νξηζηηθήο κειέηεο σο πξνο ηελ νξγάλσζε ζε νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, κε ηνπο θνηλόρξεζηνπο θαη θνηλσθειείο ρώξνπο, κε ηνπο όξνπο δόκεζεο θαη ην δίθηπν θπθινθνξίαο. Απηό δίλεη ηε δπλαηόηεηα ηνπ πεξαηηέξσ ζρεδηαζκνύ γηα ηα παξαιηαθά κέησπα θαη ηνπο άιινπο δεκόζηνπο ρώξνπο πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα θαζνξίζνπλ ην πξνθίι ησλ νηθηζηηθώλ ζπλόισλ θαη ηελ πξννπηηθή ηεο αλάπηπμήο ηνπο. ην ζρεδηαζκό ησλ επεκβάζεσλ ζηελ παξαιηαθή δώλε ησλ δύν νηθηζκώλ, πξνηείλεηαη ε δηακόξθσζε ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ σο ρώξνπ πεξηπάηνπ αλαςπρήο, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ηελ πνιενδνκηθή κειέηε θαη ε έληαμε ιεηηνπξγηώλ ςπραγσγίαο εζηίαζεο κε κέηξν πάληα ηα όξηα αλνρήο ηνπ δεδνκέλνπ θπζηθνύ ρώξνπ. ηα πιαίζηα απηά ζηόρνο ηεο εξγαζίαο απηήο απνηειεί ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ γεσινγηθώλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ ζηελ αξρηηεθηνληθή πξόηαζε πνπ απνηειεί θαη ηνλ ππξήλα ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ ρώξνπ. Δηθόλα 1. Φεπδνηξηζδηάζηαηε γεσινγηθή απεηθόληζε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο κειέηεο από ζπξξαθή ησλ γεσινγηθώλ θύιισλ ηνπ ΙΓΜΔ Μνρόο θαη Άγηνο Νηθόιανο. Pl: Οκάδα Πιαθσδώλ Αζβεζηνιίζσλ, PQS: Φπιιηηηθό Κάιπκκα, T-tj: Αζβεζηόιηζνη Σξίπνιεο, Σξηαδηθνύ Ινπξαζηθνύ, T-k: Αζβεζηόιηζνη Σξίπνιεο, Κξεηηδηθό Ηώθαηλν, Ν: ζρεκαηηζκνί ηνπ Νενγελνύο, Q: ζρεκαηηζκνί ηνπ Σεηαξηνγελνύο 2. Γευλογικό πεπίγπαμμα Η Κξήηε, δεύηεξε ζε κέγεζνο λήζνο ζηνλ λενηεθηνληθά ελεξγό ρώξν ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ιόγσ ηεο ζεκεξηλήο γεσηεθηνληθήο ηεο ζέζεο ζηελ εθηππεύνπζα πεξηνρή ησλ δύν ζπγθιηλόλησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ (Δπξαζηαηηθήο θαη Αθξηθαληθήο), έρεη κηα πνιύπινθε γεσινγηθή εμέιημε θαη θαηά ηελ αιπηθή θαη κεηαιπηθή πεξίνδν. Η παιαηνγεσγξαθηθή εμέιημε ησλ ηδεκαηνγελώλ ιεθαλώλ ηνπ Νενγελνύο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ζπρλή ελαιιαγή ζηελ θαηαλνκή μεξάο ζαιάζζεο πνπ νθείιεηαη ηόζν ζε θιηκαηνινγηθέο ζζλζήθεο αιιά πνιύ πεξηζζόηεξν ηελ έληνλε ζξαπζηγελή ηεθηνληθή (Νενηεθηνληθή) δξαζηεξηόηεηα πνπ αθνινύζεζε ηελ αιπηθή θαιπκκαηηθή ηεθηνληθή ζηελ ζηελή απηήλ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Αληαπνθξηλόκελε πεξηζζόηεξν ζηηο ζρεηηθέο θηλήζεηο ησλ δύν ηεκαρώλ ηνπ θινηνύ ε πιεηνλόηεηα ησλ ηδεκάησλ ηνπ Νενγελνύο ζηελ Κξήηε έρνπλ θιαζηηθή πξνέιεπζε. Λαηππνπαγή θαη θξνθαινπαγή νξηνζεηνύλ ηελ Νενηεθηνληθή δξαζηεξηόηεηα ελώ ςακκίηεο, κάξγεο θαη αξγηιίηεο είλαη επξέσο δηαδεδνκέλνη. Αζβεζηόιηζνη άξρηζαλ λα θπξηαξρνύλ κεηά ην Αλώηεξν Σνξηόλην Μεζζήλην αθνινπζόληαο θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πεξίνδν απηήλ. 518

4 Πέξα από ηηο θαζαξά εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηελ ζηξσκαηνγξαθηθή, ηεθηνληθή θαη λενηεθηνληθή εμέιημε ηεο λήζνπ Κξήηεο, ήδε από ηηο αξρέο ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα, πνιινί εξεπλεηέο δεκνζίεπζαλ ηα απνηειέζκαηα αξραηνγεσινγηθώλ κειεηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζεκεξηλή ζέζε παξάθηησλ αξραηνινγηθώλ θαηαζθεπώλ, πξνζπαζώληαο κε ηελ αιιεινεπεμεξγαζία ησλ ζπιιεγνκέλσλ ζηνηρείσλ λα εξκελεύζνπλ ηε κεηαβνιή αιιά θαη ηνπο κεραληζκνύο κεηαβνιήο ηνπ επηπέδνπ ηεο ζάιαζζαο ζηε δηάξθεηα ηνπ Οινθαίλνπ (κεηαμύ άιισλ Dermitzakis,1973; Fleming and Pirazzoli, 1981). Δθηόο από ηηο αλαθνξέο γηα ηελ βύζηζε ή ζέζε αξραίσλ θηεξίσλ γεσινγηθέο θαη γεσκνξθνινγηθέο κειέηεο έρνπλ ζαλ αληηθείκελν κειέηεο ηηο ζαιάζζηεο επηθάλεηεο ηζνπέδσζεο θαη ηηο παιαηέο αθηνγξακκέο. Ο Angelier (1980) θαηαγξάθεη ηηο πςνκεηξηθέο δηαθπκάλζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ νη επηθάλεηεο ηζνπέδσζεο ζε όιν ην κήθνο ηεο βόξεηαο αθηήο, από ηελ πόιε ηνπ Ηξαθιείνπ θαη αλαηνιηθά κέρξη ηε Παξαιία ηεο Μηιάηνπ. ύκθσλα κε ηνλ ίδην ζπγγξαθέα, ην πςόκεηξν ηεο ρακειόηεξεο επηθάλεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ αεξνδξνκίνπ ηνπ Ηξαθιείνπ βξίζθεηαη ζηα 5-6 κ., ζηε Υεξζόλεζν ζηα 2-3 κ., δπηηθά ησλ Μαιίσλ ζηα 3,5-4 κ. θαη αλαηνιηθά ζην 4,5-5,5 κ., ζην ίζζη ζηα 5 κ. θαη ζηε Παξαιία Μηιάηνπ ζηα 8 κ.. Ο Μνπξηδάο (1990) κειέηεζε ζε επηά γεσινγηθέο ηνκέο ζηελ πεξηνρή από ην Ηξάθιεην κέρξη θαη αλαηνιηθά από ηελ παξαιία ηεο Μηιάηνπ, ελλέα ζαιάζζηεο επηθάλεηεο ηζνπέδσζεο θαη εγθνπέο, πνπ θάζε κία αληηπξνζσπεύεη κία πεξίνδν ζηαζεξόηεηαο ελόο ηεηαξηνγελνύο επηπέδνπ ηεο ζάιαζζαο. Καηά κήθνο ηεο αθηήο λνηηνδπηηθά ηεο Μηιάηνπ, νη κεγάινπ πάρνπο ρεξζαίεο απνζέζεηο πνπ θαιύπηνπλ ηελ αλαβαζκίδα Σπξξελίνπ, δείρλνπλ έλα κεηαηπξξήλην- απνθιεηζηηθά ρεξζαίαο πξνέιεπζεο- θύθιν απόζεζεο. Ο Bonnefont (1977) ζεσξεί όηη ε δεκηνπξγία απηώλ ησλ απνζέζεσλ ζηελ Κξήηε νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζε θιηκαηηθνύο παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο δύν ηειεπηαίεο παγεηώδεηο πεξηόδνπο ηνπ Πιεηζηνθαίλνπ: ην Ρίζζην θαη ην Βνύξκην. ε αληίζεζε ν Μνπξηδάο (1990) ρσξίο λα ακθηζβεηήζεη ηε ζεκαζία ηνπ θιηκαηηθνύ παξάγνληα ζην ζρεκαηηζκό ηνπο, ζεσξεί όηη ε δεκηνπξγία ηνπο-θαηά κεγάιν κέξνο-πξέπεη λα νθείιεηαη ζε ζπλερή αλαλέσζε ηνπ παιαηναλαγιύθνπ, πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο θαηαθόξπθεο ηεθηνληθέο θηλήζεηο απηήο ηεο πεξηόδνπ. Όζνλ αθνξά ηνπο ππάξρνληεο γεσινγηθνύο ράξηεο γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο, ηα πξνλενγελνύο ειηθίαο πεηξώκαηα αληηπξνζσπεύνληαη θπξίσο από αζβεζηόιηζνπο, δνινκηηηθνύο αζβεζηόιηζνπο θαη δνινκίηεο ηνπ ηεθηνληθνύ θαιύκκαηνο ηεο δώλεο Σξηπόιεσο. Καηά κήθνο ηεο αθηήο ην αιπηθό ππόβαζξν θαιύπηεηαη ζύκθσλα κε ην ππάξρνληα γεσινγηθό ράξηε ηεο πεξηνρήο θιίκαθαο 1: θύιιν Άγηνο Νηθόιανο από καξγατθνύο αζβεζηνιίζνπο ηνπ κέζνπ -Αλώηεξνπ Μεηνθαίλνπ, κάξγεο ηνπ Πιεηνθαίλνπ, ςακκίηεο ηνπ Αλώηεξνπ Πιεηζηνθαίλνπ θαη Οινθαηληθέο απνζέζεηο (Δηθόλα 1). ηελ θιίκαθα απηή δελ είλαη δπλαηόλ λα απνδνζνύλ όια εθείλα ηα κνξθνηεθηνληθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα εληαρζνύλ ζηνλ αξρηηεθηνληθό ζρεδηαζκό ηνπ ρώξνπ. Γηα ηνλ ιόγν απηό κε βάζε ιεπηνκεξή ηνπνγξαθηθή απνηύπσζε πνπ πξνεγήζεθε, ραξηνγξαθήζεθάλ ιεπηνκεξεηαθά ζε θιίκαθα 1:1000 ηα παξαιηαθά κέησπα ησλ δύν νηθηζκώλ. 2.1 Αποτελέσματα γεωλογικής χαρτογράυησης ηελ δπηηθή πιεπξά ηεο παξαιηαθήο δώλεο ζην ίζη εκθαλίδνληαη ιεπηνπιαθώδε αλζξαθηθά πεηξώκαηα έληνλνπ ζθνύξνπ κπιε ρξώκαηνο πνπ θαηά ζέζεηο πεξηέρνπλ θξνθαινπαγείο ιαηππνπαγείο ζηξώζεηο ίδηαο ιηζνινγίαο. Δμσηεξηθά πξνζνκνηάδνπλ κε δνινκηηηθνύο αζβεζηνιίζνπο ηεο δώλεο ηεο Σξίπνιεο. Κιίλνπλ ειαθξώο (13 ν ) πξνο ηα ΒΒΓ (300 ν ). Δίλαη έληνλα θαηαθεξκαηηζκέλα πεηξώκαηα κε εκθαλή ηελ ζηξώζε θαη ηελ ιηζνινγηθή ελαιιαγή. Δύξνο ραξηνγξάθεζεο πεξίπνπ 30 κέηξα. Υαξηνγξαθήζεθαλ ζαλ (paleo)beach-rock πνπ ππεξηεξνύλ νη αλζξαθηθνί πάγθνη. Ο ζπλδπαζκόο δύν ζπδπγώλ ξεγκάησλ, θαλνληθώλ, κε κεηαπηώζεηο νξαηέο κεξηθώλ δεθάδσλ εθαηνζηώλ είρε σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί αθ ελόο έλαο παιαηνρώξνο ηαπείλσζεο ν νπνίνο θαιύθζεθε κε άκκν, ε νπνία δηαγελλεκέλε δεκηνύξγεζε έλαλ ηδηαίηεξν ζρεκαηηζκό, πνπ εμειίρζεθε ζε έλαλ ρώξν πνπ μερσξίδεη ρξσκαηηθά, ζε πθή θαη ιηζνινγία. Πξόθεηηαη γηα πνιύ λεόηεξνπο ζε ειηθία αηνιηαλίηεο πνπ παξνπζηάδνπλ έληνλεο δνκέο θπςειίδαο θαη ηαθόλη. Η ζεκεξηλή κνξθνινγία ηνπ ζρεκαηηζκνύ δεκηνπξγήζεθε από ηελ θύιηζε κηθξόηεξσλ ζε κέγεζνο, αιιά πνιύ πεξηζζόηεξν αλζεθηηθώλ ηεκαρίσλ ησλ παξαθεηκέλσλ ιαηππν-θξνθαινπαγώλ πνπ απνηεινύληαη από ηεκάρε δνινκηηηθώλ αζβεζηνιίζσλ ηεο δώλεο ηεο Σξίπνιεο. Αλ δερζνύκε ηελ άπνςε ηνπ Μνπξηδά (1990) όηη «Οη Σπξξήληαο ειηθίαο απνζέζεηο μεθηλνύλ από 0,30κ» ηόηε πηζαλώο ν ζρεκαηηζκόο απηόο εληάζζεηαη 519

5 520 9 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ζε παξόκνην ειηθηαθό εύξνο. Η άπνςε απηή κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί θαη από ην γεγνλόο όηη ε γσλία θιίζεσο ησλ ζηξσκάησλ είλαη πνιύ κεγαιύηεξε (39 ν ) ζηελ ίδηα πεξίπνπ δηεύζπλζε θιίζεο ΒΒΓ 294 ν. Η αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ζρεκαηηζκνύ απηνύ νξηνζεηείηαη από απνζεηηθέο νδνληώζεηο θαηά κήθνο ελόο νξαηνύ ξήγκαηνο γεληθήο δηεύζπλζεο Β Ν. Σα επόκελα 50 κ. δεμηόηεξα απνηεινύληαη από ελαιιαγή κηθξνιαηππνπαγώλ, κε αλζξαθηθά θαη θαηά ζέζεηο θαιά απνζηξνγγπιεκέλσλ θξνθάισλ θαη ιαηύπσλ (κεγαιύηεξνπ κεγέζνπο) θπξίσο ηξηαδηθώλ ηκεκάησλ ηεο δώλεο ηεο Σξίπνιεο, δνινκηηηθώλ αζβεζηνιίζσλ κε ζηξσκαηόιηζνπο. Ο θαηαθεξκαηηζκόο ηνπο έρεη δεκηνπξγήζεη κηθξνύ κήθνπο θπζηθά θαλάιηα πνπ επηθνηλσλνύλ κε ηελ ζάιαζζα. Η γσλία θιίζεο θαζώο θαη ε δηεύζπλζε θιίζεο παξακέλνπλ νη ίδηεο (πεξίπνπ 15/340). Δλώ ζηνπο θαηώηεξνπο νξίδνληεο επηθξαηεί κηα ραξαθηεξηζηηθή δηαβάζκηζε πιηθνύ (καδώδεο αλζξαθηθό πνπ κεηαβαίλεη ζηαδηαθά δηαβαζκηζκέλν θξνθαινπαγέο), αλαηνιηθόηεξα, δειαδή ζηνπο αλώηεξνπο νξίδνληεο, επηθξαηνύλ ιαηύπεο ρανηηθά δηαηεηαγκέλεο κέζα ζηελ θύξηα αλζξαθηθή κάδα. Αλαηνιηθόηεξα, νξηνζεηεκέλν από έλα ξήγκα ΒΑ/ΝΓ δηεύζπλζεο, εκθαλίδεηαη έλαο δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο (κηθηήο, ρεξζνγελνύο θαη ζαιάζζηαο) ζρεκαηηζκόο. Η δηεύζπλζε θιίζεο ηνπ είλαη Β-ΒΑ (010 ν ) κε κηθξή γσλία θιίζεο (12 ν ). ηελ 25 πεξίπνπ κέηξσλ ζηελή πεξηνρή ζπλππάξρνπλ ελαιιαγέο αλζξαθηθώλ κε θξνθαινπαγή, ιαηύπεο, ςακκίηεο θαη παιαηνέδαθνο. Σν αλαηνιηθό ηκήκα νξηνζεηείηαη από έλα ξήγκα ηεο ίδηαο δηεύζπλζεο (Β-ΒΑ). Η ελαιιαγή παιαηνεδάθνπο κε απνζηξνγγπιεκέλεο θξνθάιεο, ιακηλνεηδνύο ςακκηηνύρνπ πεινύ πνπ εμειίζζεηαη ζε θίηξηλν πειίηε θαη ρανηηθνύ ζπλνλζπιεύκαηνο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα, όηη ν ελ ιόγσ ζρεκαηηζκόο απνηειεί ελαιιαγέο δεβξηηηθώλ ξηπηδίσλ ρεξζνγελνύο πξνέιεπζεο ζε έλα πιεκκπξηθό παιαηνπεξηβάιινλ. Αλαηνιηθόηεξα θαη κέρξη ηελ πεξηνρή ησλ θεξηώλ θξνθάισλ επηθξαηνύλ νη ελαιιαγέο αλζξαθηθώλ πνπ θαηά ζέζεηο εκπεξηέρνπλ θξνθαινπαγείο ιαηππνπαγείο ζηξώζεηο. Σα δύν ξήγκαηα δηεύζπλζεο Β-ΒΑ πνπ ππάξρνπλ κέρξη ην δπηηθό αληέξηζκα ηνπ ιηκελνβξαρίνλα έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηεκάρε πνπ θηλνύληαη σο αλεμάξηεηα «δίπνια». Σν πξώην έρεη ηηκέο 20/010 ν, δειαδή δηεύζπλζε θιίζεο Β-ΒΑ, ην επόκελν 20/340 ν, Β-ΒΓ θαη εθαηέξσζελ ηνπ ιηκελνβξαρίνλα 12-15/020 ν, Β- ΒΑ. Σν αξηζηεξό (δπηηθό) ηέκαρνο ηνπ θπζηθνύ ιηκαληνύ απνηειείηαη από ελαιιαγέο αλζξαθηθώλ πάγθσλ θαη κεγάινπο νξίδνληεο θξνθαινπαγώλ. Σα ξήγκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην θπζηθό απηό πξαλέο ζρεκαηίδνπλ δύν δηαθξηηέο νηθνγέλεηεο. Η πξώηε γελεά δεκηνύξγεζε ξήγκαηα δηεύζπλζεο ΒΒΑ-ΝΝΓ. Σα ξήγκαηα απηά ζπλδένληαη κε ζπκπίεζε, δηόηη ζρεκαηίδνπλ θακππινεηδή νιηζζεηηθά θάηνπηξα ζηα άθακπηα ηκήκαηα ησλ ελζηξσκαησκέλσλ θξνθαινπαγώλ. Η δεύηεξε (λεόηεξε) γελεά ζπλδέεηαη κε θαλνληθά ξήγκαηα δηεύζπλζεο ΒΒΓ-ΝΝΑ θαη θαηαθεξκαηίδεη εθειθπζηηθά ην ζύλνιν ησλ πεηξσκάησλ ηεο πεξηνρήο. Πηζαλώο ηα ξήγκαηα απηήο ηεο γελεάο λα δεκηνπξγήζεθαλ ηαπηόρξνλα κε ηελ βύζηζε ηεο πεξηνρήο θαη ηελ δεκηνπξγία ηνπ θπζηθνύ θόιπνύ. Σν ζύλνιν ησλ πεηξσκάησλ πνπ δνκνύλ ην δπηηθό απηό πξαλέο ηνπ θόιπνπ απνηειείηαη από ηελ ίδηα ελαιιαγή (αλζξαθηθά-θξνθαινπαγή) κε δηαθνξνπνηήζεηο ζην πάρνο ησλ ελαιιαγώλ. ην δεμηό (αλαηνιηθό) πξαλέο επηθξαηνύλ παξόκνηαο ιηζνινγίαο αιιά δηαθνξεηηθήο απνζεηηθήο θάζεο πεηξώκαηα. ηελ βάζε εκθαλίδνληαη γθξίδα αλζξαθηθά κε έληνλεο ιακίλεο πνπ εμειίζζνληαη ζε έλα ρσξίο ζηξώζε ρανηηθό θξνθαινιαηππνπαγέο, ην νπνίν εμειίζζεηαη ζε κεγαιύηεξνπ κεγέζνπο θαη πάρνπο ζρεκαηηζκό. Πάλσ από ηνλ ρανηηθό ζρεκαηηζκό εμειίζζνληαη αξγηινακκνύρα ζηξώκαηα ζε ελαιιαγή κε παιαηνεδάθε. Δληόο απηώλ δηαθξίλεηαη ε ηνκή ελόο παιαηνθαλαιηνύ θνληά ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Η δηεύζπλζε ηνπ θαλαιηνύ ζα πξέπεη λα ήηαλ Β-Ν. ε έλα δεύηεξν θαλάιη κε δηεύζπλζε ΒΒΑ-ΝΝΓ επηθξαηεί ν ρεξζαίνο ραξαθηήξαο. ύκθσλα, πάλσ ζηνπο ρεξζαίνπο ζρεκαηηζκνύο εμειίζζεηαη, εληόο ηνπ δνκεκέλνπ νηθηζκνύ, έλαο ραξαθηεξηζηηθόο γηα ηνλ ρξσκαηηζκό ηνπ αξγηινςακκηηηθόο ζρεκαηηζκόο πνπ θιίλεη θαη απηόο κε 20 ν πξνο ΒΒΑ (034 ν ). Ο αλσηέξσ ζρεκαηηζκόο, αλ θαη δελ είλαη κεγάινπ πάρνπο έρεη κηα επηθαλεηαθή εμάπισζε πάλσ από 100 κέηξα θαη εμειίζζεηαη ζε θαζαξά ζαιάζζην. Ο ζαιάζζηαο θάζεο ζρεκαηηζκόο απνηειείηαη από ελαιιαγέο αλζξαθηθώλ κε θξνθαιν-ιαηππνπαγή, ηα θνκκάηηα ησλ νπνίσλ είλαη ηεο ηάμεο ησλ κεξηθώλ εθαηνζηώλ. Ο ζρεκαηηζκόο απηόο έρεη δηεύζπλζε θιίζεο πξνο Β- ΒΑ θαη εθαηνληάδεο κέηξα εμάπισζε, κέρξη ην αλαηνιηθόηεξν ηκήκα ηνπ παξαιηαθνύ νηθηζκνύ θαη θαιύπηεηαη από ελαιιαγέο καξγώλ θαη αλζξαθηθώλ. Καηά ζέζεηο δηαξξεγλύεηαη από ξήγκαηα δηεπζύλζεσλ ΒΒΑ θαη ΒΒΓ. ηελ ζέζε ηεο ζθάιαο εκθαλίδεηαη αζύκθσλα πάλσ ζηνλ ζρεκαηηζκό απηό κηθξνύ πάρνπο ρνλδξόθνθθνη ςακκίηεο κε ραξαθηεξηζηηθέο δνκέο ζαιάζζηαο δηάβξσζεο. Η δεμηά πιεπξά νξηνζεηείηαη μεθάζαξα από έλα ξήγκα. Γηα ηα επόκελα 200 πεξίπνπ κέηξα ζπλερίδεηαη ε ελαιιαγή επκεγεζώλ θξνθαινπαγώλ ζε ελαιιαγή κε ιεπηνζηξσκαηώδε αλζξαθηθά. Καηά ζέζεηο εκθαλίδνληαη ππνιείκκαηα ησλ λεόηεξσλ ςακκηηώλ πνπ θαιύπηνπλ αζύκθσλα ηνλ ζρεκαηηζκό απηό.

6 521 9 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ Οη αλζξαθηθνί ζρεκαηηζκνί ελαιιαγήο παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθέο ιακηλνεηδείο δνκέο (ιηκλνζάιαζζα?) (πνιύ ήξεκν πεξηβάιινλ), πηζαλώο κεραληθή θαη ρεκηθή ηδεκαηνγέλεζε ππέξθνξσλ ζαιαζζίσλ δηαιπκάησλ, κεηά ηελ βίαηε απόζεζε ησλ ιαηππνθξνθαινπαγώλ. Η ζπζζώξεπζε πνιιώλ θειπθώλ επηηείλεη ηελ άπνςε παιαηνπαξαιίαο. Η ζπλεθηηθή ηζηκέλησζε ησλ θξνθαινπαγώλ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα ύπαξμεο κηθηήο (θξεάηηαο θαη ζαιάζζηαο) δώλεο. Απηή νδήγεζε ζηελ ηαρύηαηε δεκηνπξγία θπζηθνύ ηζηκέληνπ πνπ ζπγθξάηεζε ηα ηεκάρε θαη δεκηνύξγεζε ηα θξνθαινιαηππνπαγή. Πάλσ από έλαλ αλζξαθηθό πάγθν μαλαεκθαλίδεηαη ε ξνή ρεξζαίνπ ραξαθηήξα, παξόκνηα κε απηήλ πνπ πεξηγξάθεθε ζην αξηζηεξό ηκήκα ηνπ νηθηζκνύ (αλζξαθηθά - θίηξηλνο ηιπόιηζνο θξνθαινπαγέο). ην εύξνο ηεο πεξηνρήο απηήο επηθξαηνύλ ξήγκαηα δηεύζπλζεο ΒΒΓ ελώ ε δηεύζπλζε θιίζεο ησλ ζηξσκάησλ παξακέλεη ζηαζεξά πξνο Β-ΒΑ (020 ν ) (Δηθόλα 2Α). Γεληθά από ηα δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά απμάλεηαη ην κέγεζνο ησλ ηεκαρώλ ησλ θξνθαινιαηππνπαγώλ πξνζνκνηάδνπλ κε απηά ηνπ ζπκπιέγκαηνο Πξίλα (Fortuin and Peters, 1984). ηελ πεξηνρή ηεο Παξαιίαο Μίιαηνπ εκθαλίδνληαη πεηξώκαηα πνπ αληηπξνζσπεύνληαη από θαηαθεξκαηηζκέλνπο αζβεζηόιηζνπο, δνινκηηηθνύο αζβεζηόιηζνπο θαη δνινκίηεο ηνπ ηεθηνληθνύ θαιύκκαηνο ηεο δώλεο Σξηπόιεσο ζε όιν ην κήθνο ηεο αθηή. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ηκήκαηα κε ζηξσκαηνιηζηθνύο δνινκίηεο. Σα πεηξώκαηα ηνπ αιπηθνύ ππόβαζξνπ θαιύπηνληαη θαηά ζέζεηο από νινθαηληθήο ειηθίαο αζύλδεηα πνηάκηα θξνθαινπαγή θαη εζσηεξηθόηεξα πιεηνθαηληθέο κάξγεο, ςακκίηεο ηνπ Αλώηεξνπ Πιεηζηνθαίλνπ θαη νινθαηληθέο απνζέζεηο. ηελ αξηζηεξή πεξηνρή ηνπ ιηκαληνύ εκθαλίδεηαη κηα έληνλε θαηά ζέζε ξεγκάησζε ζηελ δηεύζπλζε Β Ν, ελώ ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά είλαη εκθαλέο έλα ξήγκα ΒΒΓ ΝΝΑ δηεύζπλζεο πνπ ζπλνδεύεηαη από ηεθηνληθό ιαηππνπαγέο. Οη δηεπζύλζεηο θιήζεο ησλ ζηξσκάησλ παξακέλνπλ ΒΒΓ ( ν ) αλ θαη θαηά ζέζεηο ηα ζηξώκαηα είλαη πηπρσκέλα. Οη νινθαηληθέο πνηάκηεο θξνθάιεο είλαη ζρεηηθά νκνηνγελείο θαη έρνπλ πξνθύςεη θαηά ηελ δηαδξνκή θιαζηηθώλ ηεκαρώλ ησλ πεηξσκάησλ ηεο δώλεο ηεο Σξίπνιεο εληόο ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνύ πνπ δηαξξέεη ηελ νκαιή επηθάλεηα επηπέδσζεο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο (Δηθόλα 2Β). 3. Απσιηεκηονική πποζέγγιζη Οη ιύζεηο πνπ θαιείηαη λα δώζεη ε αξρηηεθηνληθή πξνζεγγίδνληαο ηελ επξύηεξε έλλνηα ηνπ ηνπίνπ, θνξέα πνιηηηζηηθώλ, πεξηβαιινληηθώλ θαη αηζζεηηθώλ αμηώλ (Garcia-Quintana et al., 2004) ηελ νδήγεζαλ λα αληηκεησπίδεη θαη λα ζπλδηαιέγεηαη κε έλα επξύ θάζκα επηζηεκνληθώλ πεδίσλ (Gazvoda, 2002). ε απηό ην πιαίζην, ε αξρηηεθηνληθή κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε όηη απνηειεί ηελ δηάζεζε γηα επέκβαζε, κηα θηλεηήξηα δύλακε πνπ κε λένπο όξνπο ζα δώζεη ζπλέρεηα ζηε δεδνκέλε θαηάζηαζε. Πέξαλ ησλ θνζκνζεσξηώλ θαη ησλ ηάζεσλ, ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο ηζηνξίαο ε αξρηηεθηνληθή δεκηνπξγείηαη κέζα από ελαύζκαηα πνπ αλαδύνληαη από ηελ ηζηνξία ελόο ηόπνπ, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δεδνκέλεο θηλήζεηο ζηνλ ρώξν, ηνλ ραξαθηήξα, ηελ ύιε κε ηελ νπνία ζα ζπλδηαιέγεηαη ε λέα δηακόξθσζε. Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε «έλαο ιαόο δηακνξθώλεηαη από ην πλεύκα ηνπ ηνπίνπ θαη ηε θύζε ηνπ εδάθνπο πνπ θαηνηθεί». Η πξνζπάζεηα ηνπ ζρεδηαζκνύ ζηελ αξρηηεθηνληθή ζθνπό έρεη ην ηειηθό απνηέιεζκα λα απνθηήζεη ραξαθηήξα αλαγλσζηκόηεηαο θαη ζηαζεξόηεηαο, λα εληάζζεη ζηε δνκή ηνπ θαη ζηελ εηθόλα ηνπ ηελ δηάζηαζε ηνπ ρξόλνπ θαη ησλ δηεξγαζηώλ ηνπ. ην ίζη, όπνπ ε ειάρηζηε εγθαηάζηαζε ζην παιηό νηθηζκό ηνπνζεηείηαη θνληά ζην ιηκάλη /ξήγκα γηα εύθνια λννύκελνπο ιόγνπο (πξνζηαζία ζηνλ εζσηεξηθό ισβό). Ο λένο νηθηζκόο, ν νπνίνο απνηειεί ην κεγάιν πιένλ κέγεζνο, σο επέθηαζε ηνπ παιαηνύ, ζπλδηαιέγεηαη θαη κε ηελ αλνηρηή ζάιαζζα, κε ελδηάκεζν ηηο ηζηνξεκέλεο από ηνλ θαηξό πιάθεο θαηάο αξελάξηαο παιαηνύ εδάθνπο θαη ηα ζθνπξόρξσκα beach rock. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο ζηελ αξρηηεθηνληθή νη ιύζεηο παξαιακβάλνπλ ηελ έκπλεπζε ή δνκηθά ζηνηρεία από ηελ ίδηα ηελ ηζηνξία θαη εμέιημε ζεκαληηθώλ, απηώλ παξαδεηγκάησλ. Η αξρηηεθηνληθή έηζη εληάζζεηαη ζε κηα δεδνκέλε ζεηξά αληηθεηκέλσλ, ησλ νκνίσλ ηεο δειαδή, δειώλεη ηελ ζπλέρεηά ηεο, πξνζπαζεί λα λνκηκνπνηείηαη. ηελ πεξίπησζε ηεο δηακόξθσζεο ζην ίζη, ε λνκηκνπνίεζε απηή έξρεηαη κέζα από ηελ ζπλνκηιία κε κηαλ άιιελ ηζηνξία, πνιύ πεξηζζόηεξν καθξαίσλε, ηελ ηζηνξία ηεο θύζεο επί ηεο νπνίαο ζηεξίδεηαη. Με ειάρηζηα ζηνηρεία ηζηνξηθόηεηαο, ν ρώξνο ηνπ λένπ νηθηζκνύ ζπλδηαιέγεηαη κε ηελ ζάιαζζα θαη ηνπο καθξηλνύο νξίδνληεο, κε δπλάκεηο αδάκαζηεο, όζν θαη νη γεσινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ απνθξπζηάιισζαλ κηα δεδνκέλε εηθόλα θαη ύιε, επί ηεο νπνίαο ζηήλεηαη θάηη λέν. ηελ εζώηεξε γσληά ηνπ ιηκαληνύ, ε ζπλέρεηα ησλ ρώξσλ εμαζθαιίδεηαη από ηελ δεκηνπξγία

7 λέαο γέθπξαο πνπ απνηειείηαη από δύν αληηθξηζηνύο πξνβόινπο κε εγθνπή εθεί όπνπ ζα βξηζθόηαλ ε απόιεμε ηνπ ξήγκαηνο, ε κεγάινπ πάρνπο ξεμηγελήο δώλε πνπ δηαβξώζεθε από ηελ ζάιαζζα. Η ίδηα δηαηάξαμε δηακνξθώλεη ηα πιεπξηθά ζηνηρεία ηνπ πεξάζκαηνο ώζηε ην ξήγκα λα απνηππώλεηαη σο κνξθνγελεηηθό ζηνηρείν, ζε όια ηα κέξε ηεο λέαο δηακόξθσζεο. Οη δηαδξνκέο επί ηεο παξαιηαθήο δώλεο γίλνληαη ινηπόλ, κηθξέο πιάθεο κε θιίζε ηέηνηα όζε ε θιίζε ησλ θπζηθώλ πεηξσκάησλ πξνο ηνλ θπκαηηζκό, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ζπλδξάκνπλ ζηε ινγηθή ηεο ζάιαζζαο θαη κε πιηθά παξκέλα από ηελ ίδηα ύιε, ελώ ηα λέα είλαη ζίδεξνο θαη κπεηόλ πνπ ζπγθξαηνύλ ηα παιαηά, όκσο γεξάζθνπλ ζε παξάιιειε θζνξά, καδί. Δηθόλα 2. Γεσινγηθέο ραξηνγξαθήζεηο ησλ παξαιηαθώλ κεηώπσλ ίζη θαη Μίιαηνπ ζε θιίκαθα 1:

8 Δηθόλα 3. Πξνζρέδηα κειέηεο κε ζηξώζεηο πεδνδξόκνπ πξνζαξκνζκέλεο ζε θπζηθέο δνκέο 4. ςμπεπάζμαηα Έρνληαο ππ όςηλ ηα ζηνηρεία πνπ αλέδεημε ε γεσινγηθή απνηύπσζε ησλ ρώξσλ ζεσξήζεθε δεδνκέλε ε κεηαθνξά θπξίαξρσλ δνκώλ όπσο ε θαη επαλάιεςε εκθάληζε ξεγκάησλ ζηνλ αξρηηεθηνληθό ζρεδηαζκό. ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ ρώξνπ σο ηνπηαθή επέκβαζε πξνζπαζεί λα ελδπλακώζεη ηελ αίζζεζε ηνπ αλνηρηνύ νξίδνληα ζηε δπηηθή θαη ζηελ αλαηνιηθή παξαιηαθή δώλε ελώ ζηελ πεξηνρή ηνπ ιηκαληνύ (δηαβξσκέλε ξεγκαηνγόλνο δώλε) δηακνξθώλνληαη δηαβάζεηο θαη γεθπξώκαηα κε έληνλε ηεο αίζζεζε ηεο εζσζηξέθεηαο, ηνπ βάζνπο, ηεο αλαδίπισζεο. Οη πιάθεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ δηαδξνκή όρη κόλν δελ απνηεινύλ κνλόηνλε επαλάιεςε αιιά πξνζαξκόδνληαη ζε ζρήκα θαη κέγεζνο θαηά ζέζεηο (Δηθόλα 3) ζηηο δνκέο πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί από ηελ επελέξγεηα ησλ θπζηθώλ δηεξγαζηώλ. Η αξρηηεθηνληθή ζε απηή ηελ επίιπζε πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη ζπλδέζεηο θαη αλαθνξέο κε κηαλ ηζηνξία πνιύ παιαηόηεξε ηεο δηθήο ηεο, ρσξίο εηεξναλαθνξέο, αιιά βαζηδόκελε ζηελ αλάγλσζε ηνπ ππόβαζξνπ ηεο θαηαζθεπήο. Να γίλεηαη ζπλέρεηα κηαο ηζηνξίαο πην καθξηλήο, κε απηά σζηόζν ζηνηρεία πνπ ηζνξξνπνύλ κε ην λέν, απαξηίδνληαο κηαλ λέα ελόηεηα θπζηθνύ θαη αλζξσπνγελνύο ζην ζπλνιηθό πεξηβάιινλ. Βηβιηνγξαθία Angelier, J., 1980: Neotectonique de l arc Egeen. These de Doctorat d Etat., Soc. Geol. Nord, Lille, 3, Bonnefont, J.Cl., 1977: La neotectonique et sa traduction dans le paysage geomorphologique de l isle de Crete (Grece). Revue Geogr. Phys. Geol. Dyn., (2), XIX, 1, Dermitzakis, M.D., 1973: Recent tectonic movements and old strandlines along the coasts of Crete. Bull. Geol. Soc. Greece. X, 1, Flemming, N.C. and Pirazzoli, P.A., 1981: Archeologie des cotes de la Crete. Hist. Archeol. Dossiers, 50, Fortuin A. R.and Peters J. M, 1984: The Prina Complex in eastern Crete and its relationship to possible Miocene strike-slip tectonics. Journal of Structural Geology, 6/ 5, Garcia-Quintana A., Garcia-Hidalgo J.F., Martin-Duque J.F., Pedraza J., & González-Martin J.A. 2004: Geological factors of the Guadalajara landscapes (Central Spain) and their relevance to landscape studies. Landscape and Urban Planning, 69, Gazvoda D., 2002: Characteristics of modern landscape architecture and its education. Landscape and Urban Planning, 60, Μνπξηδάο Ν., 1990: Σεθηνληθέο θηλήζεηο θαηά ην Σεηαξηνγελέο ζηηο αθηέο ηεο Αλαηνιηθήο Κξήηεο. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Δ.Μ.Π.,

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Εξγαζηήξην 9 ν. Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε. αζβεζηόιηζωλ

Εξγαζηήξην 9 ν. Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε. αζβεζηόιηζωλ Εξγαζηήξην 9 ν Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε αζβεζηόιηζωλ Γεληθά ζηνηρεία Τα ηδεκαηνγελή πεηξώκαηα απνηεινύλ ην 7,9% ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ ησλ πεηξσκάησλ ηνπ θινηνύ ηεο γεο (64,7% ππξηγελή θαη 27,4% κεηακνξθσκέλα),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Μνξθνηεθηνληθή- Σεηζκνηεθηνληθή αλάιπζε κε ρξήζε Γεσγξαθηθώλ Σπζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ, Εθαξκνγή ζην Θξηάζην πεδίν»

«Μνξθνηεθηνληθή- Σεηζκνηεθηνληθή αλάιπζε κε ρξήζε Γεσγξαθηθώλ Σπζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ, Εθαξκνγή ζην Θξηάζην πεδίν» «Μνξθνηεθηνληθή- Σεηζκνηεθηνληθή αλάιπζε κε ρξήζε Γεσγξαθηθώλ Σπζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ, Εθαξκνγή ζην Θξηάζην πεδίν» Ηιηόπνπινο Γ. Βαζίιεηνο - Γεσιόγνο,Γεωλογίας Γεωπεριβάλλοντος Ε.Κ.Π.Α. Καξαθσλζηαληήο Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα