ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΜΟΡΦΟΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΣΟΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΜΟΡΦΟΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΣΟΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ"

Transcript

1 516 9 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΜΟΡΦΟΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΣΟΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ Μανούηζογλος Εμμανοςήλ 1, και κοςηέληρ Νικόλαορ 2 1 Αναπληρωτής Καθηγητής, Πολστετνείο Κρήτης, Τμήμα Μητανικών Ορσκτών Πόρων, Πολστετνειούπολη, Ακρωτήρι ΧΑΝΙΑ, Τηλ , 2 Επίκοσρος Καθηγητής, Πολστετνείο Κρήτης, Τμήμα Αρτιτεκτόνων Μητανικών, Ελεσθερίοσ Βενιζέλοσ Κτίριο Γαλλικής Στολής ΧΑΝΙΑ, Τηλ , Πεπίλητη Μηα νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ηε δηακόξθσζε ησλ ρώξσλ πνπ ζπγθξνηνύλ ηα παξαιηαθά κέησπα ζηνπο νηθηζκνύο ίζη θαη Παξαιία Μηιάηνπ ηεο Κνηλόηεηαο Βξαράζη ζηελ αλαηνιηθή Κξήηε, ππήξμε ηα ηειεπηαία ρξόληα έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα δεηνύκελα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Ο εληνπηζκόο ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ ραξαθηήξα θαη δνκνύλ ηε δπλακηθή ησλ επηκέξνπο ρώξσλ, απνηειεί ην αληηθείκελν απηήο ηεο έξεπλαο, ε νπνία ζθνπό έρεη, κεηά από ιεπηνκεξή αμηνιόγεζε ησλ δεδνκέλσλ, λα απνδώζεη κέηξα αλάδεημεο θαη έληαμεο ηνπ θπζηθνύ ηνπίνπ ζηε δσή θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ. Οη δύν παξάθηηνη νηθηζκνί (ίζη θαη Παξαιία Μηιάηνπ) αλαπηύρζεθαλ ζύκθσλα κε ηνλ πθηζηάκελν γεσινγηθό ράξηε πάλσ ζε κάξγεο θαη καξγατθνύο αζβεζηνιίζνπο ηνπ Πιεηνθαίλνπ θαη ελ κέξεη πάλσ ζε Κξεηηδηθνύο Αλσεσθαηληθνύο αζβεζηνιίζνπο ηεο δώλεο ηεο Σξίπνιεο, πνπ ζρεκαηίδεη ην ηεθηνληθό θέξαο πνπ θαζόξηζε ην κνξθνηεθηνληθό αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο. Η ιεπηνκεξήο γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε πνπ αθνινύζεζε ηελ ιεπηνκεξή ηνπνγξαθηθή απνηύπσζε, κε ηαπηόρξνλε απνηύπσζε ηεθηνληθώλ δνκώλ θαη απνζεηηθώλ θάζεσλ έδσζε ηελ δπλαηόηεηα ηα ζηνηρεία ηεο κνξθνηεθηνληθήο ηνπ ρώξνπ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην λέν ζρεδηαζκό θαη ζηηο πξνηάζεηο γηα ηελ αλάπιαζε ησλ παξαιηαθώλ κεηώπσλ ζηνπο δύν νηθηζκνύο. Σα εκθαλή πεξηζηξεθόκελα ξημεηεκάρε πνπ επηθξαηνύλ ζηηο αζύκκεηξεο ηάθξνπο, ε δξάζε ησλ νπνίσλ επηπξόζζεηα έρεη θαζνξίζεη ηελ ρσξηθή θαηαλνκή ησλ απνζέζεσλ βαξπηηθώλ ξνώλ θαη ζηξσκαηνπνηεκέλσλ θξνθαινπαγώλ θαη θξνθαινιαηππνπαγώλ, πνπ δνκνύλ ηελ πιεηνλόηεηα ησλ παξαιηαθώλ κεηώπσλ θαη πξνζνκνηάδνπλ κε απηά ηνπ ζπκπιέγκαηνο Πξίλα, κεηαθέξνληαη σο ζέκαηα ηεο λέαο αξρηηεθηνληθήο ιύζεο, ε νπνία αλαδεηθλύεη ηα ζηνηρεία ηνπ γεσινγηθνύ ππόβαζξνπ θαη ζπκπνξεύεηαη κε ηελ δπλακηθή ηνπ ρώξνπ, ζε λέεο ηζνξξνπίεο. INTEGRATION OF MORPHOTECTONICAL DATA IN ARCHITECTURAL DESIGN Manoutsoglou E. 1 and Skoutelis N. 2 1 Technical University of Crete, Department of Mineral Resources Engineering, University Campus Chania, 2 Technical University of Crete, Department of Architectural Engineering, E. Venizelou 127, Chania, Abstract Strategies to develop the localities that constitute the coastal foreheads in the settlements Sissi and Milatou Beach in Eastern Crete, have been the focus of local society for the last years. A major focus of present research in this area is the localisation of elements that forms the character and structures the dynamic of individual spaces, following detailed data evaluation, aiming at the attribution of protection, prominence and integration rules of natural landscape in the life and prospects of structured space. The two coastal settlements were developed according to the existing geological map on marls and marly limestones of Pliocene age and partly on limestones of Tripoli Zone of Cretaceous-Upper Eocene age, that shape tectonic horst in the area and determined the

2 morfotectonic relief. The detailed geological mapping following the detailed topographic mapping with simultaneous collection of tectonic data and description of depositional lithofacies, allowed the possibility to include the morfotectonical data in the new planning and in the proposals for the reformation of coastal foreheads in the two settlements. The obvious rotational fault fragments that predominate in the asymmetrical troughs, the action of which has additionally controlled the spatial distribution of the local deposits which are mass flows, stratified breccias and breccio-conglomerates that build the majority of coastal foreheads, are similar to Prina Complex. This new insight into rotational fault fragments suggests a novel approach to the development of architectural solution, which elevates the geological background and link with the dynamics of space in new balances Λέξειρ Κλειδιά: ξήγκα, γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε, παξάθηηεο πεξηνρέο, αξρηηεθηνληθόο ζρεδηαζκόο, Αλαηνιηθή Κξήηε Key words: fault, geological mapping, coastal environments, architectural design, Eastern Crete 1. Ειζαγυγή Ο πεξηαζηηθόο ρώξνο ησλ δύν παξάθηησλ νηθηζκώλ πνπ εξεπλήζεθαλ αλήθνπλ δηνηθεηηθά ζηελ Κνηλόηεηα Βξαράζη (Α. Κξήηε) θαη βξίζθνληαη ζηε βόξεηα απόιεμε δύν ιεθαλώλ ηνπ Νενγελνύο πνπ πξνθύπηνπλ σο ζπλέρεηα ησλ ξεγκάησλ ζηελ πεξηνρή ειελάξη. Οη ιεθάλεο απηέο απνηεινύλ ηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ θόιπνπ Μαιίσλ θαη ραξαθηεξίδνληαη από ηελ ύπαξμε κνξθνινγηθώλ εμάξζεσλ (ηεθηνληθά θέξαηα) επί ηεο ζπλερνύο αθηήο από ηελ Υεξζόλεζν Ηξαθιείνπ έσο ηε Μίιαην. Από ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν Μαιίσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ νηθηζκνύ Αγίαο Βαξβάξαο ν ιόθνο κε ηελ νλνκαζία Αξθνβνύλη νξηνζεηεί δπηηθά ηελ πεξηνρή ίζη ελώ αλαηνιηθά ν όγθνο ηνπ αθξσηεξίνπ Πόληα θαη από εθεί ε ζπλέρεηα κε ηελ πεξηνρή ηεο Μηιάηνπ πνπ απνηειεί ην δπηηθό όξην ηνπ νξεηλνύ Μηξακπέινπ (Δηθόλα 1). εκείν αλαθνξάο γηα ηνπο δύν νηθηζκνύο απνηειεί θαηά ηνπο λεόηεξνπο ρξόλνπο ν εκηνξεηλόο νηθηζκόο Βξαράζη, πνπ είλαη ν νπζηαζηηθόο γελλήηνξαο ησλ παξάθηησλ ζήκεξα εγθαηαζηάζεσλ. Η εκηνξεηλή πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ελδηάκεζα Βξαραζίνπ θαη παξαιίσλ, απνηειεί θαηαθύγην άγξηαο Φύζεο ζύκθσλα κε ην δίθηπν Natura, κε θσδηθό K557. Η επξύηεξε πεξηνρή ίζη θαη ε πεξηνρή ηεο Μηιάηνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ηόπνη ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ θάιινπο κε ηελ απόθαζε Τπνπξγνύ Πξνεδξίαο (αξ. 9597/ ) ζην ΦΔΚ666/Β/ Η πεξηνρή ίζη ραξαθηεξίδεηαη από ηηο έληνλεο θνιπώζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη ζην ηκήκα πνπ θαηαιακβάλεη ν παξαιηαθόο νηθηζκόο (Κάησ ίζη), κε ην θπζηθό ιηκαλάθη ζην θέληξν ηνπ, ηνλ όξκν ηεο παξαιίαο Μπνύθνο ζηα δπηηθά θαη ηνλ όξκν Υάξθσκα ζηα αλαηνιηθά. ην ελδηάκεζν ύςσκα (πνπ απνηειεί θαη ην ηεθηνληθό θέξαο) κε ηελ νλνκαζία Κξέκαζκα, αλαηνιηθά ηεο κηθξήο παξαιίαο Μπνύθνο, έρεη αλαζθαθεί πζηεξνκηλστθόο νηθηζκόο όπνπ ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα εξγάδνληαη εληαηηθά αξραηνιόγνη ηεο Βειγηθήο Αξραηνινγηθήο ρνιήο νη νπνίνη έρνπλ εληνπηζηεί θπθιώπεηα ηείρε ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ινθίζθνπ, θηήξηα θαηνηθίαο ζην θεληξηθό ηκήκα θαη λεθξνηαθείν ζηελ αλαηνιηθή παξεηά. Η πεξηνρή ηεο Μηιάηνπ εθηόο από ρώξνο ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ θάιινπο είλαη ζην κεγαιύηεξν ηκήκα αξραηνινγηθόο ρώξνο όπνπ έρεη αλαζθαθεί θαη πζηεξνκηλστθόο νηθηζκόο κε λεθξνηαθείν. ηελ ίδηα πεξηνρή βξίζθεηαη θαη ην γλσζηό ζπήιαην Μηιάηνπ κε λενιηζηθά επξήκαηα. Η ύπαξμε αξραηνινγηθήο δώλεο κεηαμύ ηνπ παξαδνζηαθνύ ηζηνξηθνύ νηθηζκνύ θαη ηεο παξαιίαο εμαζθαιίδεη ηε ζπλέρεηα ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ εθηεηακέλνπ ειαηώλα ζην θέληξν ηεο ιεθάλεο θαη ηελ μεθάζαξε δηαίξεζε ηνπ άλσ παιαηνύ νηθηζκνύ κε ηνλ λεόηεξν ζηελ αθηή. Αληίζεηα ζην ίζη, ν αξραηνινγηθόο ρώξνο νξηνζεηεί ηνλ νηθηζκό από ηελ αλαηνιηθή ηνπ πιεπξά θαη ε ύπαξμε ηνπ παξαδνζηαθνύ νηθηζκνύ Άλσ ίζη θνληά ζηελ αθηή ζπληέιεζε ζηελ ελνπνίεζε ησλ δύν θέληξσλ ζε εληαία πνιενδνκηθή ελόηεηα, κε πξόβιεςε επέθηαζεο. Οη δύν νηθηζκνί ηνπνζεηνύληαη ζηελ αλαηνιηθόηεξε πιεπξά ηεο επηκήθνπο βόξεηαο αθηήο ηνπ λνκνύ Ηξαθιείνπ θαη απνηεινύλ θπζηθή ζπλέρεηα ηνπ θόιπνπ θαη ηεο επξύηεξεο ιεθάλεο κε θέληξν ηα Μάιηα, παξόιν πνπ δηνηθεηηθά αλήθνπλ ζην λνκό Λαζηζίνπ. Σν θαξάγγη ειελάξη απνηειεί ηε θπζηθή πύιε πξνο ην Μηξακπέιν θαη εδώ βξίζθεηαη ν παιαηόο νηθηζκόο Βξαράζη πνπ είλαη θαη ην δηνηθεηηθό θέληξν ηεο Κνηλόηεηαο. Δλώ ν πιεζπζκόο ζηνπο εζσηεξηθνύο νηθηζκνύο ηεο πεξηνρήο θζίλεη, ζηνπο παξάθηηνπο παξαηεξείηαη κεγάιε νηθηζηηθή αλάπηπμε ακέζσο κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε. Δηδηθά ν νηθηζκόο ίζη, ζε κεγάιν ηνπ κέξνο απαξηίδεηαη από κεζαίνπ κεγέζνπο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη 517

3 απνηειεί ην εκπνξηθό θέληξν ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ελώ ε Παξαιία Μηιάηνπ απαξηίδεηαη από κηθξήο έσο πνιύ κηθξήο θιίκαθαο κνλάδεο θηινμελίαο, νη νπνίεο απεπζύλνληαη εηδηθά ζηνλ εληόπην ηνπξίζηα. Οη δύν απηέο πεξηνρέο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία απνηεινύλ ηνπο ρώξνπο όπνπ ηνπνζεηείηαη πεξηζζόηεξν από ην κηζό ηεο ζπλνιηθήο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ Κνηλόηεηα Βξαράζη θαη ζην Γήκν Νεάπνιεο καδί. Οη δύν νηθηζκνί έρνπλ κειεηεζεί σο πνιενδνκηθέο ελόηεηεο θαη ν ζρεδηαζκόο έρεη πξνσζεζεί ζηε θάζε Β ηεο νξηζηηθήο κειέηεο σο πξνο ηελ νξγάλσζε ζε νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, κε ηνπο θνηλόρξεζηνπο θαη θνηλσθειείο ρώξνπο, κε ηνπο όξνπο δόκεζεο θαη ην δίθηπν θπθινθνξίαο. Απηό δίλεη ηε δπλαηόηεηα ηνπ πεξαηηέξσ ζρεδηαζκνύ γηα ηα παξαιηαθά κέησπα θαη ηνπο άιινπο δεκόζηνπο ρώξνπο πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα θαζνξίζνπλ ην πξνθίι ησλ νηθηζηηθώλ ζπλόισλ θαη ηελ πξννπηηθή ηεο αλάπηπμήο ηνπο. ην ζρεδηαζκό ησλ επεκβάζεσλ ζηελ παξαιηαθή δώλε ησλ δύν νηθηζκώλ, πξνηείλεηαη ε δηακόξθσζε ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ σο ρώξνπ πεξηπάηνπ αλαςπρήο, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ηελ πνιενδνκηθή κειέηε θαη ε έληαμε ιεηηνπξγηώλ ςπραγσγίαο εζηίαζεο κε κέηξν πάληα ηα όξηα αλνρήο ηνπ δεδνκέλνπ θπζηθνύ ρώξνπ. ηα πιαίζηα απηά ζηόρνο ηεο εξγαζίαο απηήο απνηειεί ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ γεσινγηθώλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ ζηελ αξρηηεθηνληθή πξόηαζε πνπ απνηειεί θαη ηνλ ππξήλα ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ ρώξνπ. Δηθόλα 1. Φεπδνηξηζδηάζηαηε γεσινγηθή απεηθόληζε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο κειέηεο από ζπξξαθή ησλ γεσινγηθώλ θύιισλ ηνπ ΙΓΜΔ Μνρόο θαη Άγηνο Νηθόιανο. Pl: Οκάδα Πιαθσδώλ Αζβεζηνιίζσλ, PQS: Φπιιηηηθό Κάιπκκα, T-tj: Αζβεζηόιηζνη Σξίπνιεο, Σξηαδηθνύ Ινπξαζηθνύ, T-k: Αζβεζηόιηζνη Σξίπνιεο, Κξεηηδηθό Ηώθαηλν, Ν: ζρεκαηηζκνί ηνπ Νενγελνύο, Q: ζρεκαηηζκνί ηνπ Σεηαξηνγελνύο 2. Γευλογικό πεπίγπαμμα Η Κξήηε, δεύηεξε ζε κέγεζνο λήζνο ζηνλ λενηεθηνληθά ελεξγό ρώξν ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ιόγσ ηεο ζεκεξηλήο γεσηεθηνληθήο ηεο ζέζεο ζηελ εθηππεύνπζα πεξηνρή ησλ δύν ζπγθιηλόλησλ ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ (Δπξαζηαηηθήο θαη Αθξηθαληθήο), έρεη κηα πνιύπινθε γεσινγηθή εμέιημε θαη θαηά ηελ αιπηθή θαη κεηαιπηθή πεξίνδν. Η παιαηνγεσγξαθηθή εμέιημε ησλ ηδεκαηνγελώλ ιεθαλώλ ηνπ Νενγελνύο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ζπρλή ελαιιαγή ζηελ θαηαλνκή μεξάο ζαιάζζεο πνπ νθείιεηαη ηόζν ζε θιηκαηνινγηθέο ζζλζήθεο αιιά πνιύ πεξηζζόηεξν ηελ έληνλε ζξαπζηγελή ηεθηνληθή (Νενηεθηνληθή) δξαζηεξηόηεηα πνπ αθνινύζεζε ηελ αιπηθή θαιπκκαηηθή ηεθηνληθή ζηελ ζηελή απηήλ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Αληαπνθξηλόκελε πεξηζζόηεξν ζηηο ζρεηηθέο θηλήζεηο ησλ δύν ηεκαρώλ ηνπ θινηνύ ε πιεηνλόηεηα ησλ ηδεκάησλ ηνπ Νενγελνύο ζηελ Κξήηε έρνπλ θιαζηηθή πξνέιεπζε. Λαηππνπαγή θαη θξνθαινπαγή νξηνζεηνύλ ηελ Νενηεθηνληθή δξαζηεξηόηεηα ελώ ςακκίηεο, κάξγεο θαη αξγηιίηεο είλαη επξέσο δηαδεδνκέλνη. Αζβεζηόιηζνη άξρηζαλ λα θπξηαξρνύλ κεηά ην Αλώηεξν Σνξηόλην Μεζζήλην αθνινπζόληαο θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πεξίνδν απηήλ. 518

4 Πέξα από ηηο θαζαξά εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηελ ζηξσκαηνγξαθηθή, ηεθηνληθή θαη λενηεθηνληθή εμέιημε ηεο λήζνπ Κξήηεο, ήδε από ηηο αξρέο ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα, πνιινί εξεπλεηέο δεκνζίεπζαλ ηα απνηειέζκαηα αξραηνγεσινγηθώλ κειεηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζεκεξηλή ζέζε παξάθηησλ αξραηνινγηθώλ θαηαζθεπώλ, πξνζπαζώληαο κε ηελ αιιεινεπεμεξγαζία ησλ ζπιιεγνκέλσλ ζηνηρείσλ λα εξκελεύζνπλ ηε κεηαβνιή αιιά θαη ηνπο κεραληζκνύο κεηαβνιήο ηνπ επηπέδνπ ηεο ζάιαζζαο ζηε δηάξθεηα ηνπ Οινθαίλνπ (κεηαμύ άιισλ Dermitzakis,1973; Fleming and Pirazzoli, 1981). Δθηόο από ηηο αλαθνξέο γηα ηελ βύζηζε ή ζέζε αξραίσλ θηεξίσλ γεσινγηθέο θαη γεσκνξθνινγηθέο κειέηεο έρνπλ ζαλ αληηθείκελν κειέηεο ηηο ζαιάζζηεο επηθάλεηεο ηζνπέδσζεο θαη ηηο παιαηέο αθηνγξακκέο. Ο Angelier (1980) θαηαγξάθεη ηηο πςνκεηξηθέο δηαθπκάλζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ νη επηθάλεηεο ηζνπέδσζεο ζε όιν ην κήθνο ηεο βόξεηαο αθηήο, από ηελ πόιε ηνπ Ηξαθιείνπ θαη αλαηνιηθά κέρξη ηε Παξαιία ηεο Μηιάηνπ. ύκθσλα κε ηνλ ίδην ζπγγξαθέα, ην πςόκεηξν ηεο ρακειόηεξεο επηθάλεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ αεξνδξνκίνπ ηνπ Ηξαθιείνπ βξίζθεηαη ζηα 5-6 κ., ζηε Υεξζόλεζν ζηα 2-3 κ., δπηηθά ησλ Μαιίσλ ζηα 3,5-4 κ. θαη αλαηνιηθά ζην 4,5-5,5 κ., ζην ίζζη ζηα 5 κ. θαη ζηε Παξαιία Μηιάηνπ ζηα 8 κ.. Ο Μνπξηδάο (1990) κειέηεζε ζε επηά γεσινγηθέο ηνκέο ζηελ πεξηνρή από ην Ηξάθιεην κέρξη θαη αλαηνιηθά από ηελ παξαιία ηεο Μηιάηνπ, ελλέα ζαιάζζηεο επηθάλεηεο ηζνπέδσζεο θαη εγθνπέο, πνπ θάζε κία αληηπξνζσπεύεη κία πεξίνδν ζηαζεξόηεηαο ελόο ηεηαξηνγελνύο επηπέδνπ ηεο ζάιαζζαο. Καηά κήθνο ηεο αθηήο λνηηνδπηηθά ηεο Μηιάηνπ, νη κεγάινπ πάρνπο ρεξζαίεο απνζέζεηο πνπ θαιύπηνπλ ηελ αλαβαζκίδα Σπξξελίνπ, δείρλνπλ έλα κεηαηπξξήλην- απνθιεηζηηθά ρεξζαίαο πξνέιεπζεο- θύθιν απόζεζεο. Ο Bonnefont (1977) ζεσξεί όηη ε δεκηνπξγία απηώλ ησλ απνζέζεσλ ζηελ Κξήηε νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζε θιηκαηηθνύο παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο δύν ηειεπηαίεο παγεηώδεηο πεξηόδνπο ηνπ Πιεηζηνθαίλνπ: ην Ρίζζην θαη ην Βνύξκην. ε αληίζεζε ν Μνπξηδάο (1990) ρσξίο λα ακθηζβεηήζεη ηε ζεκαζία ηνπ θιηκαηηθνύ παξάγνληα ζην ζρεκαηηζκό ηνπο, ζεσξεί όηη ε δεκηνπξγία ηνπο-θαηά κεγάιν κέξνο-πξέπεη λα νθείιεηαη ζε ζπλερή αλαλέσζε ηνπ παιαηναλαγιύθνπ, πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο θαηαθόξπθεο ηεθηνληθέο θηλήζεηο απηήο ηεο πεξηόδνπ. Όζνλ αθνξά ηνπο ππάξρνληεο γεσινγηθνύο ράξηεο γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο, ηα πξνλενγελνύο ειηθίαο πεηξώκαηα αληηπξνζσπεύνληαη θπξίσο από αζβεζηόιηζνπο, δνινκηηηθνύο αζβεζηόιηζνπο θαη δνινκίηεο ηνπ ηεθηνληθνύ θαιύκκαηνο ηεο δώλεο Σξηπόιεσο. Καηά κήθνο ηεο αθηήο ην αιπηθό ππόβαζξν θαιύπηεηαη ζύκθσλα κε ην ππάξρνληα γεσινγηθό ράξηε ηεο πεξηνρήο θιίκαθαο 1: θύιιν Άγηνο Νηθόιανο από καξγατθνύο αζβεζηνιίζνπο ηνπ κέζνπ -Αλώηεξνπ Μεηνθαίλνπ, κάξγεο ηνπ Πιεηνθαίλνπ, ςακκίηεο ηνπ Αλώηεξνπ Πιεηζηνθαίλνπ θαη Οινθαηληθέο απνζέζεηο (Δηθόλα 1). ηελ θιίκαθα απηή δελ είλαη δπλαηόλ λα απνδνζνύλ όια εθείλα ηα κνξθνηεθηνληθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα εληαρζνύλ ζηνλ αξρηηεθηνληθό ζρεδηαζκό ηνπ ρώξνπ. Γηα ηνλ ιόγν απηό κε βάζε ιεπηνκεξή ηνπνγξαθηθή απνηύπσζε πνπ πξνεγήζεθε, ραξηνγξαθήζεθάλ ιεπηνκεξεηαθά ζε θιίκαθα 1:1000 ηα παξαιηαθά κέησπα ησλ δύν νηθηζκώλ. 2.1 Αποτελέσματα γεωλογικής χαρτογράυησης ηελ δπηηθή πιεπξά ηεο παξαιηαθήο δώλεο ζην ίζη εκθαλίδνληαη ιεπηνπιαθώδε αλζξαθηθά πεηξώκαηα έληνλνπ ζθνύξνπ κπιε ρξώκαηνο πνπ θαηά ζέζεηο πεξηέρνπλ θξνθαινπαγείο ιαηππνπαγείο ζηξώζεηο ίδηαο ιηζνινγίαο. Δμσηεξηθά πξνζνκνηάδνπλ κε δνινκηηηθνύο αζβεζηνιίζνπο ηεο δώλεο ηεο Σξίπνιεο. Κιίλνπλ ειαθξώο (13 ν ) πξνο ηα ΒΒΓ (300 ν ). Δίλαη έληνλα θαηαθεξκαηηζκέλα πεηξώκαηα κε εκθαλή ηελ ζηξώζε θαη ηελ ιηζνινγηθή ελαιιαγή. Δύξνο ραξηνγξάθεζεο πεξίπνπ 30 κέηξα. Υαξηνγξαθήζεθαλ ζαλ (paleo)beach-rock πνπ ππεξηεξνύλ νη αλζξαθηθνί πάγθνη. Ο ζπλδπαζκόο δύν ζπδπγώλ ξεγκάησλ, θαλνληθώλ, κε κεηαπηώζεηο νξαηέο κεξηθώλ δεθάδσλ εθαηνζηώλ είρε σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί αθ ελόο έλαο παιαηνρώξνο ηαπείλσζεο ν νπνίνο θαιύθζεθε κε άκκν, ε νπνία δηαγελλεκέλε δεκηνύξγεζε έλαλ ηδηαίηεξν ζρεκαηηζκό, πνπ εμειίρζεθε ζε έλαλ ρώξν πνπ μερσξίδεη ρξσκαηηθά, ζε πθή θαη ιηζνινγία. Πξόθεηηαη γηα πνιύ λεόηεξνπο ζε ειηθία αηνιηαλίηεο πνπ παξνπζηάδνπλ έληνλεο δνκέο θπςειίδαο θαη ηαθόλη. Η ζεκεξηλή κνξθνινγία ηνπ ζρεκαηηζκνύ δεκηνπξγήζεθε από ηελ θύιηζε κηθξόηεξσλ ζε κέγεζνο, αιιά πνιύ πεξηζζόηεξν αλζεθηηθώλ ηεκαρίσλ ησλ παξαθεηκέλσλ ιαηππν-θξνθαινπαγώλ πνπ απνηεινύληαη από ηεκάρε δνινκηηηθώλ αζβεζηνιίζσλ ηεο δώλεο ηεο Σξίπνιεο. Αλ δερζνύκε ηελ άπνςε ηνπ Μνπξηδά (1990) όηη «Οη Σπξξήληαο ειηθίαο απνζέζεηο μεθηλνύλ από 0,30κ» ηόηε πηζαλώο ν ζρεκαηηζκόο απηόο εληάζζεηαη 519

5 520 9 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ζε παξόκνην ειηθηαθό εύξνο. Η άπνςε απηή κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί θαη από ην γεγνλόο όηη ε γσλία θιίζεσο ησλ ζηξσκάησλ είλαη πνιύ κεγαιύηεξε (39 ν ) ζηελ ίδηα πεξίπνπ δηεύζπλζε θιίζεο ΒΒΓ 294 ν. Η αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ζρεκαηηζκνύ απηνύ νξηνζεηείηαη από απνζεηηθέο νδνληώζεηο θαηά κήθνο ελόο νξαηνύ ξήγκαηνο γεληθήο δηεύζπλζεο Β Ν. Σα επόκελα 50 κ. δεμηόηεξα απνηεινύληαη από ελαιιαγή κηθξνιαηππνπαγώλ, κε αλζξαθηθά θαη θαηά ζέζεηο θαιά απνζηξνγγπιεκέλσλ θξνθάισλ θαη ιαηύπσλ (κεγαιύηεξνπ κεγέζνπο) θπξίσο ηξηαδηθώλ ηκεκάησλ ηεο δώλεο ηεο Σξίπνιεο, δνινκηηηθώλ αζβεζηνιίζσλ κε ζηξσκαηόιηζνπο. Ο θαηαθεξκαηηζκόο ηνπο έρεη δεκηνπξγήζεη κηθξνύ κήθνπο θπζηθά θαλάιηα πνπ επηθνηλσλνύλ κε ηελ ζάιαζζα. Η γσλία θιίζεο θαζώο θαη ε δηεύζπλζε θιίζεο παξακέλνπλ νη ίδηεο (πεξίπνπ 15/340). Δλώ ζηνπο θαηώηεξνπο νξίδνληεο επηθξαηεί κηα ραξαθηεξηζηηθή δηαβάζκηζε πιηθνύ (καδώδεο αλζξαθηθό πνπ κεηαβαίλεη ζηαδηαθά δηαβαζκηζκέλν θξνθαινπαγέο), αλαηνιηθόηεξα, δειαδή ζηνπο αλώηεξνπο νξίδνληεο, επηθξαηνύλ ιαηύπεο ρανηηθά δηαηεηαγκέλεο κέζα ζηελ θύξηα αλζξαθηθή κάδα. Αλαηνιηθόηεξα, νξηνζεηεκέλν από έλα ξήγκα ΒΑ/ΝΓ δηεύζπλζεο, εκθαλίδεηαη έλαο δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο (κηθηήο, ρεξζνγελνύο θαη ζαιάζζηαο) ζρεκαηηζκόο. Η δηεύζπλζε θιίζεο ηνπ είλαη Β-ΒΑ (010 ν ) κε κηθξή γσλία θιίζεο (12 ν ). ηελ 25 πεξίπνπ κέηξσλ ζηελή πεξηνρή ζπλππάξρνπλ ελαιιαγέο αλζξαθηθώλ κε θξνθαινπαγή, ιαηύπεο, ςακκίηεο θαη παιαηνέδαθνο. Σν αλαηνιηθό ηκήκα νξηνζεηείηαη από έλα ξήγκα ηεο ίδηαο δηεύζπλζεο (Β-ΒΑ). Η ελαιιαγή παιαηνεδάθνπο κε απνζηξνγγπιεκέλεο θξνθάιεο, ιακηλνεηδνύο ςακκηηνύρνπ πεινύ πνπ εμειίζζεηαη ζε θίηξηλν πειίηε θαη ρανηηθνύ ζπλνλζπιεύκαηνο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα, όηη ν ελ ιόγσ ζρεκαηηζκόο απνηειεί ελαιιαγέο δεβξηηηθώλ ξηπηδίσλ ρεξζνγελνύο πξνέιεπζεο ζε έλα πιεκκπξηθό παιαηνπεξηβάιινλ. Αλαηνιηθόηεξα θαη κέρξη ηελ πεξηνρή ησλ θεξηώλ θξνθάισλ επηθξαηνύλ νη ελαιιαγέο αλζξαθηθώλ πνπ θαηά ζέζεηο εκπεξηέρνπλ θξνθαινπαγείο ιαηππνπαγείο ζηξώζεηο. Σα δύν ξήγκαηα δηεύζπλζεο Β-ΒΑ πνπ ππάξρνπλ κέρξη ην δπηηθό αληέξηζκα ηνπ ιηκελνβξαρίνλα έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηεκάρε πνπ θηλνύληαη σο αλεμάξηεηα «δίπνια». Σν πξώην έρεη ηηκέο 20/010 ν, δειαδή δηεύζπλζε θιίζεο Β-ΒΑ, ην επόκελν 20/340 ν, Β-ΒΓ θαη εθαηέξσζελ ηνπ ιηκελνβξαρίνλα 12-15/020 ν, Β- ΒΑ. Σν αξηζηεξό (δπηηθό) ηέκαρνο ηνπ θπζηθνύ ιηκαληνύ απνηειείηαη από ελαιιαγέο αλζξαθηθώλ πάγθσλ θαη κεγάινπο νξίδνληεο θξνθαινπαγώλ. Σα ξήγκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην θπζηθό απηό πξαλέο ζρεκαηίδνπλ δύν δηαθξηηέο νηθνγέλεηεο. Η πξώηε γελεά δεκηνύξγεζε ξήγκαηα δηεύζπλζεο ΒΒΑ-ΝΝΓ. Σα ξήγκαηα απηά ζπλδένληαη κε ζπκπίεζε, δηόηη ζρεκαηίδνπλ θακππινεηδή νιηζζεηηθά θάηνπηξα ζηα άθακπηα ηκήκαηα ησλ ελζηξσκαησκέλσλ θξνθαινπαγώλ. Η δεύηεξε (λεόηεξε) γελεά ζπλδέεηαη κε θαλνληθά ξήγκαηα δηεύζπλζεο ΒΒΓ-ΝΝΑ θαη θαηαθεξκαηίδεη εθειθπζηηθά ην ζύλνιν ησλ πεηξσκάησλ ηεο πεξηνρήο. Πηζαλώο ηα ξήγκαηα απηήο ηεο γελεάο λα δεκηνπξγήζεθαλ ηαπηόρξνλα κε ηελ βύζηζε ηεο πεξηνρήο θαη ηελ δεκηνπξγία ηνπ θπζηθνύ θόιπνύ. Σν ζύλνιν ησλ πεηξσκάησλ πνπ δνκνύλ ην δπηηθό απηό πξαλέο ηνπ θόιπνπ απνηειείηαη από ηελ ίδηα ελαιιαγή (αλζξαθηθά-θξνθαινπαγή) κε δηαθνξνπνηήζεηο ζην πάρνο ησλ ελαιιαγώλ. ην δεμηό (αλαηνιηθό) πξαλέο επηθξαηνύλ παξόκνηαο ιηζνινγίαο αιιά δηαθνξεηηθήο απνζεηηθήο θάζεο πεηξώκαηα. ηελ βάζε εκθαλίδνληαη γθξίδα αλζξαθηθά κε έληνλεο ιακίλεο πνπ εμειίζζνληαη ζε έλα ρσξίο ζηξώζε ρανηηθό θξνθαινιαηππνπαγέο, ην νπνίν εμειίζζεηαη ζε κεγαιύηεξνπ κεγέζνπο θαη πάρνπο ζρεκαηηζκό. Πάλσ από ηνλ ρανηηθό ζρεκαηηζκό εμειίζζνληαη αξγηινακκνύρα ζηξώκαηα ζε ελαιιαγή κε παιαηνεδάθε. Δληόο απηώλ δηαθξίλεηαη ε ηνκή ελόο παιαηνθαλαιηνύ θνληά ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Η δηεύζπλζε ηνπ θαλαιηνύ ζα πξέπεη λα ήηαλ Β-Ν. ε έλα δεύηεξν θαλάιη κε δηεύζπλζε ΒΒΑ-ΝΝΓ επηθξαηεί ν ρεξζαίνο ραξαθηήξαο. ύκθσλα, πάλσ ζηνπο ρεξζαίνπο ζρεκαηηζκνύο εμειίζζεηαη, εληόο ηνπ δνκεκέλνπ νηθηζκνύ, έλαο ραξαθηεξηζηηθόο γηα ηνλ ρξσκαηηζκό ηνπ αξγηινςακκηηηθόο ζρεκαηηζκόο πνπ θιίλεη θαη απηόο κε 20 ν πξνο ΒΒΑ (034 ν ). Ο αλσηέξσ ζρεκαηηζκόο, αλ θαη δελ είλαη κεγάινπ πάρνπο έρεη κηα επηθαλεηαθή εμάπισζε πάλσ από 100 κέηξα θαη εμειίζζεηαη ζε θαζαξά ζαιάζζην. Ο ζαιάζζηαο θάζεο ζρεκαηηζκόο απνηειείηαη από ελαιιαγέο αλζξαθηθώλ κε θξνθαιν-ιαηππνπαγή, ηα θνκκάηηα ησλ νπνίσλ είλαη ηεο ηάμεο ησλ κεξηθώλ εθαηνζηώλ. Ο ζρεκαηηζκόο απηόο έρεη δηεύζπλζε θιίζεο πξνο Β- ΒΑ θαη εθαηνληάδεο κέηξα εμάπισζε, κέρξη ην αλαηνιηθόηεξν ηκήκα ηνπ παξαιηαθνύ νηθηζκνύ θαη θαιύπηεηαη από ελαιιαγέο καξγώλ θαη αλζξαθηθώλ. Καηά ζέζεηο δηαξξεγλύεηαη από ξήγκαηα δηεπζύλζεσλ ΒΒΑ θαη ΒΒΓ. ηελ ζέζε ηεο ζθάιαο εκθαλίδεηαη αζύκθσλα πάλσ ζηνλ ζρεκαηηζκό απηό κηθξνύ πάρνπο ρνλδξόθνθθνη ςακκίηεο κε ραξαθηεξηζηηθέο δνκέο ζαιάζζηαο δηάβξσζεο. Η δεμηά πιεπξά νξηνζεηείηαη μεθάζαξα από έλα ξήγκα. Γηα ηα επόκελα 200 πεξίπνπ κέηξα ζπλερίδεηαη ε ελαιιαγή επκεγεζώλ θξνθαινπαγώλ ζε ελαιιαγή κε ιεπηνζηξσκαηώδε αλζξαθηθά. Καηά ζέζεηο εκθαλίδνληαη ππνιείκκαηα ησλ λεόηεξσλ ςακκηηώλ πνπ θαιύπηνπλ αζύκθσλα ηνλ ζρεκαηηζκό απηό.

6 521 9 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ Οη αλζξαθηθνί ζρεκαηηζκνί ελαιιαγήο παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθέο ιακηλνεηδείο δνκέο (ιηκλνζάιαζζα?) (πνιύ ήξεκν πεξηβάιινλ), πηζαλώο κεραληθή θαη ρεκηθή ηδεκαηνγέλεζε ππέξθνξσλ ζαιαζζίσλ δηαιπκάησλ, κεηά ηελ βίαηε απόζεζε ησλ ιαηππνθξνθαινπαγώλ. Η ζπζζώξεπζε πνιιώλ θειπθώλ επηηείλεη ηελ άπνςε παιαηνπαξαιίαο. Η ζπλεθηηθή ηζηκέλησζε ησλ θξνθαινπαγώλ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα ύπαξμεο κηθηήο (θξεάηηαο θαη ζαιάζζηαο) δώλεο. Απηή νδήγεζε ζηελ ηαρύηαηε δεκηνπξγία θπζηθνύ ηζηκέληνπ πνπ ζπγθξάηεζε ηα ηεκάρε θαη δεκηνύξγεζε ηα θξνθαινιαηππνπαγή. Πάλσ από έλαλ αλζξαθηθό πάγθν μαλαεκθαλίδεηαη ε ξνή ρεξζαίνπ ραξαθηήξα, παξόκνηα κε απηήλ πνπ πεξηγξάθεθε ζην αξηζηεξό ηκήκα ηνπ νηθηζκνύ (αλζξαθηθά - θίηξηλνο ηιπόιηζνο θξνθαινπαγέο). ην εύξνο ηεο πεξηνρήο απηήο επηθξαηνύλ ξήγκαηα δηεύζπλζεο ΒΒΓ ελώ ε δηεύζπλζε θιίζεο ησλ ζηξσκάησλ παξακέλεη ζηαζεξά πξνο Β-ΒΑ (020 ν ) (Δηθόλα 2Α). Γεληθά από ηα δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά απμάλεηαη ην κέγεζνο ησλ ηεκαρώλ ησλ θξνθαινιαηππνπαγώλ πξνζνκνηάδνπλ κε απηά ηνπ ζπκπιέγκαηνο Πξίλα (Fortuin and Peters, 1984). ηελ πεξηνρή ηεο Παξαιίαο Μίιαηνπ εκθαλίδνληαη πεηξώκαηα πνπ αληηπξνζσπεύνληαη από θαηαθεξκαηηζκέλνπο αζβεζηόιηζνπο, δνινκηηηθνύο αζβεζηόιηζνπο θαη δνινκίηεο ηνπ ηεθηνληθνύ θαιύκκαηνο ηεο δώλεο Σξηπόιεσο ζε όιν ην κήθνο ηεο αθηή. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ηκήκαηα κε ζηξσκαηνιηζηθνύο δνινκίηεο. Σα πεηξώκαηα ηνπ αιπηθνύ ππόβαζξνπ θαιύπηνληαη θαηά ζέζεηο από νινθαηληθήο ειηθίαο αζύλδεηα πνηάκηα θξνθαινπαγή θαη εζσηεξηθόηεξα πιεηνθαηληθέο κάξγεο, ςακκίηεο ηνπ Αλώηεξνπ Πιεηζηνθαίλνπ θαη νινθαηληθέο απνζέζεηο. ηελ αξηζηεξή πεξηνρή ηνπ ιηκαληνύ εκθαλίδεηαη κηα έληνλε θαηά ζέζε ξεγκάησζε ζηελ δηεύζπλζε Β Ν, ελώ ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά είλαη εκθαλέο έλα ξήγκα ΒΒΓ ΝΝΑ δηεύζπλζεο πνπ ζπλνδεύεηαη από ηεθηνληθό ιαηππνπαγέο. Οη δηεπζύλζεηο θιήζεο ησλ ζηξσκάησλ παξακέλνπλ ΒΒΓ ( ν ) αλ θαη θαηά ζέζεηο ηα ζηξώκαηα είλαη πηπρσκέλα. Οη νινθαηληθέο πνηάκηεο θξνθάιεο είλαη ζρεηηθά νκνηνγελείο θαη έρνπλ πξνθύςεη θαηά ηελ δηαδξνκή θιαζηηθώλ ηεκαρώλ ησλ πεηξσκάησλ ηεο δώλεο ηεο Σξίπνιεο εληόο ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνύ πνπ δηαξξέεη ηελ νκαιή επηθάλεηα επηπέδσζεο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο (Δηθόλα 2Β). 3. Απσιηεκηονική πποζέγγιζη Οη ιύζεηο πνπ θαιείηαη λα δώζεη ε αξρηηεθηνληθή πξνζεγγίδνληαο ηελ επξύηεξε έλλνηα ηνπ ηνπίνπ, θνξέα πνιηηηζηηθώλ, πεξηβαιινληηθώλ θαη αηζζεηηθώλ αμηώλ (Garcia-Quintana et al., 2004) ηελ νδήγεζαλ λα αληηκεησπίδεη θαη λα ζπλδηαιέγεηαη κε έλα επξύ θάζκα επηζηεκνληθώλ πεδίσλ (Gazvoda, 2002). ε απηό ην πιαίζην, ε αξρηηεθηνληθή κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε όηη απνηειεί ηελ δηάζεζε γηα επέκβαζε, κηα θηλεηήξηα δύλακε πνπ κε λένπο όξνπο ζα δώζεη ζπλέρεηα ζηε δεδνκέλε θαηάζηαζε. Πέξαλ ησλ θνζκνζεσξηώλ θαη ησλ ηάζεσλ, ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο ηζηνξίαο ε αξρηηεθηνληθή δεκηνπξγείηαη κέζα από ελαύζκαηα πνπ αλαδύνληαη από ηελ ηζηνξία ελόο ηόπνπ, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δεδνκέλεο θηλήζεηο ζηνλ ρώξν, ηνλ ραξαθηήξα, ηελ ύιε κε ηελ νπνία ζα ζπλδηαιέγεηαη ε λέα δηακόξθσζε. Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε «έλαο ιαόο δηακνξθώλεηαη από ην πλεύκα ηνπ ηνπίνπ θαη ηε θύζε ηνπ εδάθνπο πνπ θαηνηθεί». Η πξνζπάζεηα ηνπ ζρεδηαζκνύ ζηελ αξρηηεθηνληθή ζθνπό έρεη ην ηειηθό απνηέιεζκα λα απνθηήζεη ραξαθηήξα αλαγλσζηκόηεηαο θαη ζηαζεξόηεηαο, λα εληάζζεη ζηε δνκή ηνπ θαη ζηελ εηθόλα ηνπ ηελ δηάζηαζε ηνπ ρξόλνπ θαη ησλ δηεξγαζηώλ ηνπ. ην ίζη, όπνπ ε ειάρηζηε εγθαηάζηαζε ζην παιηό νηθηζκό ηνπνζεηείηαη θνληά ζην ιηκάλη /ξήγκα γηα εύθνια λννύκελνπο ιόγνπο (πξνζηαζία ζηνλ εζσηεξηθό ισβό). Ο λένο νηθηζκόο, ν νπνίνο απνηειεί ην κεγάιν πιένλ κέγεζνο, σο επέθηαζε ηνπ παιαηνύ, ζπλδηαιέγεηαη θαη κε ηελ αλνηρηή ζάιαζζα, κε ελδηάκεζν ηηο ηζηνξεκέλεο από ηνλ θαηξό πιάθεο θαηάο αξελάξηαο παιαηνύ εδάθνπο θαη ηα ζθνπξόρξσκα beach rock. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο ζηελ αξρηηεθηνληθή νη ιύζεηο παξαιακβάλνπλ ηελ έκπλεπζε ή δνκηθά ζηνηρεία από ηελ ίδηα ηελ ηζηνξία θαη εμέιημε ζεκαληηθώλ, απηώλ παξαδεηγκάησλ. Η αξρηηεθηνληθή έηζη εληάζζεηαη ζε κηα δεδνκέλε ζεηξά αληηθεηκέλσλ, ησλ νκνίσλ ηεο δειαδή, δειώλεη ηελ ζπλέρεηά ηεο, πξνζπαζεί λα λνκηκνπνηείηαη. ηελ πεξίπησζε ηεο δηακόξθσζεο ζην ίζη, ε λνκηκνπνίεζε απηή έξρεηαη κέζα από ηελ ζπλνκηιία κε κηαλ άιιελ ηζηνξία, πνιύ πεξηζζόηεξν καθξαίσλε, ηελ ηζηνξία ηεο θύζεο επί ηεο νπνίαο ζηεξίδεηαη. Με ειάρηζηα ζηνηρεία ηζηνξηθόηεηαο, ν ρώξνο ηνπ λένπ νηθηζκνύ ζπλδηαιέγεηαη κε ηελ ζάιαζζα θαη ηνπο καθξηλνύο νξίδνληεο, κε δπλάκεηο αδάκαζηεο, όζν θαη νη γεσινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ απνθξπζηάιισζαλ κηα δεδνκέλε εηθόλα θαη ύιε, επί ηεο νπνίαο ζηήλεηαη θάηη λέν. ηελ εζώηεξε γσληά ηνπ ιηκαληνύ, ε ζπλέρεηα ησλ ρώξσλ εμαζθαιίδεηαη από ηελ δεκηνπξγία

7 λέαο γέθπξαο πνπ απνηειείηαη από δύν αληηθξηζηνύο πξνβόινπο κε εγθνπή εθεί όπνπ ζα βξηζθόηαλ ε απόιεμε ηνπ ξήγκαηνο, ε κεγάινπ πάρνπο ξεμηγελήο δώλε πνπ δηαβξώζεθε από ηελ ζάιαζζα. Η ίδηα δηαηάξαμε δηακνξθώλεη ηα πιεπξηθά ζηνηρεία ηνπ πεξάζκαηνο ώζηε ην ξήγκα λα απνηππώλεηαη σο κνξθνγελεηηθό ζηνηρείν, ζε όια ηα κέξε ηεο λέαο δηακόξθσζεο. Οη δηαδξνκέο επί ηεο παξαιηαθήο δώλεο γίλνληαη ινηπόλ, κηθξέο πιάθεο κε θιίζε ηέηνηα όζε ε θιίζε ησλ θπζηθώλ πεηξσκάησλ πξνο ηνλ θπκαηηζκό, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ζπλδξάκνπλ ζηε ινγηθή ηεο ζάιαζζαο θαη κε πιηθά παξκέλα από ηελ ίδηα ύιε, ελώ ηα λέα είλαη ζίδεξνο θαη κπεηόλ πνπ ζπγθξαηνύλ ηα παιαηά, όκσο γεξάζθνπλ ζε παξάιιειε θζνξά, καδί. Δηθόλα 2. Γεσινγηθέο ραξηνγξαθήζεηο ησλ παξαιηαθώλ κεηώπσλ ίζη θαη Μίιαηνπ ζε θιίκαθα 1:

8 Δηθόλα 3. Πξνζρέδηα κειέηεο κε ζηξώζεηο πεδνδξόκνπ πξνζαξκνζκέλεο ζε θπζηθέο δνκέο 4. ςμπεπάζμαηα Έρνληαο ππ όςηλ ηα ζηνηρεία πνπ αλέδεημε ε γεσινγηθή απνηύπσζε ησλ ρώξσλ ζεσξήζεθε δεδνκέλε ε κεηαθνξά θπξίαξρσλ δνκώλ όπσο ε θαη επαλάιεςε εκθάληζε ξεγκάησλ ζηνλ αξρηηεθηνληθό ζρεδηαζκό. ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ ρώξνπ σο ηνπηαθή επέκβαζε πξνζπαζεί λα ελδπλακώζεη ηελ αίζζεζε ηνπ αλνηρηνύ νξίδνληα ζηε δπηηθή θαη ζηελ αλαηνιηθή παξαιηαθή δώλε ελώ ζηελ πεξηνρή ηνπ ιηκαληνύ (δηαβξσκέλε ξεγκαηνγόλνο δώλε) δηακνξθώλνληαη δηαβάζεηο θαη γεθπξώκαηα κε έληνλε ηεο αίζζεζε ηεο εζσζηξέθεηαο, ηνπ βάζνπο, ηεο αλαδίπισζεο. Οη πιάθεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ δηαδξνκή όρη κόλν δελ απνηεινύλ κνλόηνλε επαλάιεςε αιιά πξνζαξκόδνληαη ζε ζρήκα θαη κέγεζνο θαηά ζέζεηο (Δηθόλα 3) ζηηο δνκέο πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί από ηελ επελέξγεηα ησλ θπζηθώλ δηεξγαζηώλ. Η αξρηηεθηνληθή ζε απηή ηελ επίιπζε πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη ζπλδέζεηο θαη αλαθνξέο κε κηαλ ηζηνξία πνιύ παιαηόηεξε ηεο δηθήο ηεο, ρσξίο εηεξναλαθνξέο, αιιά βαζηδόκελε ζηελ αλάγλσζε ηνπ ππόβαζξνπ ηεο θαηαζθεπήο. Να γίλεηαη ζπλέρεηα κηαο ηζηνξίαο πην καθξηλήο, κε απηά σζηόζν ζηνηρεία πνπ ηζνξξνπνύλ κε ην λέν, απαξηίδνληαο κηαλ λέα ελόηεηα θπζηθνύ θαη αλζξσπνγελνύο ζην ζπλνιηθό πεξηβάιινλ. Βηβιηνγξαθία Angelier, J., 1980: Neotectonique de l arc Egeen. These de Doctorat d Etat., Soc. Geol. Nord, Lille, 3, Bonnefont, J.Cl., 1977: La neotectonique et sa traduction dans le paysage geomorphologique de l isle de Crete (Grece). Revue Geogr. Phys. Geol. Dyn., (2), XIX, 1, Dermitzakis, M.D., 1973: Recent tectonic movements and old strandlines along the coasts of Crete. Bull. Geol. Soc. Greece. X, 1, Flemming, N.C. and Pirazzoli, P.A., 1981: Archeologie des cotes de la Crete. Hist. Archeol. Dossiers, 50, Fortuin A. R.and Peters J. M, 1984: The Prina Complex in eastern Crete and its relationship to possible Miocene strike-slip tectonics. Journal of Structural Geology, 6/ 5, Garcia-Quintana A., Garcia-Hidalgo J.F., Martin-Duque J.F., Pedraza J., & González-Martin J.A. 2004: Geological factors of the Guadalajara landscapes (Central Spain) and their relevance to landscape studies. Landscape and Urban Planning, 69, Gazvoda D., 2002: Characteristics of modern landscape architecture and its education. Landscape and Urban Planning, 60, Μνπξηδάο Ν., 1990: Σεθηνληθέο θηλήζεηο θαηά ην Σεηαξηνγελέο ζηηο αθηέο ηεο Αλαηνιηθήο Κξήηεο. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Δ.Μ.Π.,

Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ

Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ ΠΑΝΕΠΗΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΖΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ ΠΣΤΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμοπθολογική εξέηαζη ηων ακηών. Παπαδείγμαηα διαμόπθωζήρ ηοςρ

Γεωμοπθολογική εξέηαζη ηων ακηών. Παπαδείγμαηα διαμόπθωζήρ ηοςρ Γεωμοπθολογική εξέηαζη ηων ακηών. Παπαδείγμαηα διαμόπθωζήρ ηοςρ Βαζίιεο Κσλζηαληηλίδεο Ms Ψθεαλνγξαθίαο - Μέινο Π.Ο. ΚΠΔ Αξγπξνύπνιεο vaskonstan@sch.gr ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η Διιάδα κηα ρώξα κε 15.000 ρικ. πεξίπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΕΚΣΟΝΙΚΗ, ΣΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ, ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΕΚΣΟΝΙΚΗ, ΣΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ, ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΤΚΣΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΕΚΣΟΝΙΚΗ, ΣΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ, ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΕΙΔΙΚΕΤΗ Καθοριςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη The effect of residual materials on the stability of slopes in highly

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ ΣΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ"

ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ ΣΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΨΝ ΤΛΙΚΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ "ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ.

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. ΥΡΙΣΙΝΑ ΠΙΔΡΡΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΓΔΡΟΛΤΜΟΤ Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. (Φ1-Φ3) Η Κππαξηζζία απνηειεί κηα αθόκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ. Μεηαπηυχιακό Πρόγραμμα πουδών ζηην ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΜΔΟΓΔΙΑΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΪΣΟΡΙΑ ΔΩ ΣΗΝ ΤΣΔΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ. Μεηαπηυχιακό Πρόγραμμα πουδών ζηην ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΜΔΟΓΔΙΑΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΪΣΟΡΙΑ ΔΩ ΣΗΝ ΤΣΔΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ Μεηαπηυχιακό Πρόγραμμα πουδών ζηην ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΜΔΟΓΔΙΑΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΪΣΟΡΙΑ ΔΩ ΣΗΝ ΤΣΔΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΟΝ *KOSMASSOS ΣΟ ΝΙΚΟΚΡΔΟΝΣΑ Η ΠΟΛΙΣΔΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΑΡΥΑΙΑ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ

Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΕΩΖ Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ Δθπνλήζεθε ζην

Διαβάστε περισσότερα

Λίμνες στην. Λίμνες. στην Ελλάδα. Ελλάδα. Λιμνών. Λιμνών Καταγραφές. Καταγραφές & Μαρτυρίες. Μαρτυρίες. Αθήνα, 2013. Αθήνα, 2013

Λίμνες στην. Λίμνες. στην Ελλάδα. Ελλάδα. Λιμνών. Λιμνών Καταγραφές. Καταγραφές & Μαρτυρίες. Μαρτυρίες. Αθήνα, 2013. Αθήνα, 2013 Οι Οι Λίμνες Λίμνες στην στην Ελλάδα Ελλάδα 2/6. Ήπειρος 1/6. Δυτική Ελλάδα Λιμνών Καταγραφές Λιμνών & Μαρτυρίες Καταγραφές & Μαρτυρίες Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Αθήνα, 2013 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΓΔΧΣΡΖΖ

ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΓΔΧΣΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΔ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Αγγειηθή Παύινπ Λεκεζόο 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών».

«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών». 1 «Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών». Γιώργος Νηέλλας, Καηερίνα Μανούζοσ-Νηέλλα, Αρτιτέκτονες τοσ ΥΠΠΟ Ζ Ρόδνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ηππηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικόσ Περιβαλλοντικϊ Προςτατευόμενη Ζώνησ (ΕΠΠΖ) Καρπαςύασ

Ειδικόσ Περιβαλλοντικϊ Προςτατευόμενη Ζώνησ (ΕΠΠΖ) Καρπαςύασ Σχϋδιο διαχεύριςησ Ειδικόσ Περιβαλλοντικϊ Προςτατευόμενη Ζώνησ (ΕΠΠΖ) Καρπαςύασ W. J. Fuller, J. Seffer, B. A. Cicek, O. Ozden, G. Eroglu, C. Kara, V. Sefferova, O. Dogan Λεπθσζία, 2011 This ζρέδην is

Διαβάστε περισσότερα

Αηκνδπλακηθή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο αλαζηόκωζεο Τπνινγηζηηθή πξνζνκνίωζε

Αηκνδπλακηθή ηεο αξηεξηνθιεβηθήο αλαζηόκωζεο Τπνινγηζηηθή πξνζνκνίωζε ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικιζμοί. Απσαιολογικοί σώποι / Μνημεία

Οικιζμοί. Απσαιολογικοί σώποι / Μνημεία Οικιζμοί ε όιε ηελ ελόηεηα ππάξρνπλ δηάζπαξηνη γξαθηθνί νηθηζκνί αγξνηηθνύ θπξίσο ραξαθηήξα, κηθξνύ κεγέζνπο θαη ήπηαο δόκεζεο, όπσο ε Λαύθα, νη Καιιηαλνί, ην Καίζαξη, ε θνηεηλή θ.α. Αξθεηνί νηθηζκνί έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ»

«ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ» «ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ» Εβραϊκοί τόποι τησ Θεςςαλονίκησ: Εβραϊκέσ ςυνοικίεσ, υναγωγέσ και Δημογραφική εξέλιξη του εβραϊκοφ πληθυςμοφ τησ Θεςςαλονίκησ Ονοματεπώνυμο:Σαρτζετάκησ Ζαχαρίασ Τμθμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ»

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ «ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΟΛΤΞΔΝΗ Ν. ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ Υεκηθνύ Μεραληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ" ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο.

Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο. 1 Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο. Α. Αγγελάκηρ Σπλ. Εξεπλεηήο ηνπ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. θαη Τερληθόο Σύκβνπινο ηεο Έλωζεο ηωλ ΔΕΥΑ, Παπαθπξηαδή 37-43, 41222Λάξηζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηόο καο ζρεηηθά κε ηε: «Γηεξεύλεζε θαη Τπνβνιή Πξνηάζεσλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Πεξηνρήο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Νηθόιαο Καξαληθόιαο Γηδάθησξ Μεραληθόο Α.Π.Θ. 1 Πέξπ Λαθαδάλε Λέθηνξαο Α.Π.Θ. 2 Μύξσλ Μπξίδεο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 3 Γεκήηξεο Ράκλαιεο Γηπι. Α.Σ.Μ. Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Α.Π.Θ. 4 Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα