Eργαστηριακή Άσκηση 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (ph, αγωγιμότητα, αλκαλικότητα, θολότητα) και ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΖΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eργαστηριακή Άσκηση 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (ph, αγωγιμότητα, αλκαλικότητα, θολότητα) και ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΖΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ"

Transcript

1 Eργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (ph, αγωγιμότητα, αλκαλικότητα, θολότητα) και ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΖΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι μετρήσεις για προσδιορισμό τω χαρακτηριστικών του νερού γίνονται με κατάλληλο εργαστηριακό εξοπλισμό. Τα όργανα που χρησιμοποιούνται βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου αλλά παράλληλα γίνονται και πιο απαιτητικά για την καλή τους λειτουργία. Πολλές φορές τα αποτελέσματα των μετρήσεων φαίνονται ασαφή αφού δεν είναι προφανή τα βήματα που ακολουθούνται καθώς και οι αρχές λειτουργίας στις οποίες στηρίζονται. Για να αποφεύγονται πιθανά προβλήματα θα πρέπει τόσο οι χειριστές των οργάνων όσο και εκείνοι που χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα των αναλύσεων να είναι όσο το δυνατό πιο ενήμεροι για τα πιθανά λάθη που είναι δυνατό να συμβούν στις εργαστηριακές μετρήσεις και αναλύσεις. Ο Μηχανικός που σχεδιάζει εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού κάνει υπολογισμούς και εκτιμήσεις µε βάση τα στοιχεία εργαστηριακών μετρήσεων για τα χαρακτηριστικά του νερού και είναι σημαντικό να γνωρίζει τον τρόπο µε τον οποίο αποκτώνται τα στοιχεία αυτά. Σε αυτήν την εργαστηριακή άσκηση θα χρησιμοποιηθούν όργανα για την μέτρηση του pη, της αγωγιμότητας και της θολότητας και θα γίνει τιτλοδότηση για προσδιορισμό της αλκαλικότητας. pη Το pη είναι μέτρο της συγκέντρωσης των ελεύθερων υδρογονοϊόντων και αποτελεί µια σημαντική παράμετρο (χαρακτηριστικό) για την ποιότητα του νερού. Η μέτρηση του pη γίνεται µε τη χρησιμοποίηση οργάνων που ονομάζονται πεχάμετρα και είναι εξοπλισµένα µε κατάλληλα ηλεκτρόδια. Τα ηλεκτρόδια είναι δύο τύπων τα απλά ηλεκτρόδια και τα ηλεκτρόδια συνδυασμού. Όταν γίνεται μέτρηση µε απλό ηλεκτρόδιο απαιτείται παράλληλα και ένα ηλεκτρόδια αναφοράς, ενώ όταν γίνεται μέτρηση µε ηλεκτρόδιο συνδυασμού δεν απαιτείται ηλεκτρόδιο αναφοράς αφού το ηλεκτρόδιο αυτό είναι ενσωματωμένο. Τα ηλεκτρόδια είναι ευαίσθητα στις θερμοκρασιακές μεταβολές και όλα τα δείγματα που μετρώνται θα πρέπει να βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία µε τα διαλύματα σταθερού pη ή ρυθμιστικά διαλύματα που χρησιμοποιούνται για τη βαθμονόμηση των ενδείξεων των ηλεκτροδίων. Μερικά ηλεκτρόδια φέρουν ενσωματωμένες διατάξεις μέτρησης της θερμοκρασίας και σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα αισθητήρια για μέτρηση της θερμοκρασίας. Θα πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά οι οδηγίες λειτουργίας του πεχάμετρου καθώς και οι οδηγίες χρήσης του ηλεκτροδίου. Για την αξιόπιστη λειτουργία του ηλεκτροδίου επί όσο χρονικά διάστημα αναφέρεται από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τα παρακάτω: βήματα προετοιμασίας για αρχική τοποθέτηση του ηλεκτροδίου σε λειτουργία διάλυμα πλήρωσης του ηλεκτροδίου και συχνότητα αλλαγής του συνθήκες αποθήκευσης του ηλεκτροδίου για τις περιόδους που δε χρησιμοποιείται απαιτούμενη προετοιμασία του δείγματος στο οποίο θα μετρηθεί το ρη απαιτήσεις για το ηλεκτρόδιο αναφοράς Οι µετρητικές διατάξεις του pη θα πρέπει να ελέγχονται ως προς τη ρύθµισή τους κάθε ηµέρα που χρησιµοποιούνται.

2 Αγωγιμότητα Η αγωγιμότητα του νερού είναι µια σημαντική παράμετρος αφού σχετίζεται µε τα ολικά διαλυτά στερεά στο νερό σύμφωνα µε την σχέση: (Ολικά διαλυτά στερεά) = (Αγωγιμότητα) f Οι μονάδες για τα ολικά διαλυτά στερεά είναι mg/l, για την αγωγιμότητα είναι µs/cm και η τιμή του συντελεστή f στα φυσικά νερά έχει βρεθεί να κυμαίνεται στην περιοχή 0,54 έως 0,76 (συνήθως λαμβάνεται τιμή ίση µε 0,64) Η αγωγιμότητα είναι το αντίστροφο της ηλεκτρικής αντίστασης και εκφράζεται σε μονάδες mhos/cm=siemens/cm (S/cm). Αλκαλικότητα Η αλκαλικότητα του φυσικού νερού οφείλεται κυρίως στο ρυθμιστικό σύστημα ανθρακικών. Ο προσδιορισμός της γίνεται με μια πρώτη τιτλοδότηση με θειικό οξύ 0,02Ν μέχρι τιμής ph 8,3 [αλκαλικότητα φαινολοφθαλεΐνης, κατανάλωση οξέος Ρ ή V ph (ml)] και συνεχίζεται με τιτλοδότηση στο ίδιο δείγμα μέχρι τελικού ph 4,3-4,9 [ολική αλκαλικότητα: συνολική κατανάλωση οξέος Τ=V ph +V mo (ml), ph phenolphthalein, mo methyl orange (ηλιανθίνη)]. Ο υπολογισμός των διαφόρων μορφών αλκαλικότητας γίνεται με βάση τις τιμές Ρ και Τ του όγκου του οξέος που καταναλώθηκε για τις δύο τιτλοδοτήσεις. Με τον όρο τιτλοδότηση εννοούμε την διαδικασία κατά την οποία γίνεται προσθήκη µε τη βοήθεια προχοΐδας διαλύματος αντιδραστηρίου που έχει γνωστή συγκέντρωση σε έναν προκαθορισμένο όγκο δείγματος μέχρι το ισοδύναμο σημείο ή το σημείο εκείνο που συμβαίνει αλλαγή η οποία υποδηλώνει πλήρη αντίδραση μεταξύ του δείγματος και του προστιθέμενου αντιδραστηρίου. Από τον όγκο και τη συγκέντρωση του αντιδραστηρίου που προστίθεται καθώς και τον όγκο του δείγματος, υπολογίζεται η συγκέντρωση του δείγματος στην παράμετρο για την οποία γίνεται η τιτλοδότηση. Για τον προσδιορισμό του ισοδύναμου σημείου κατά την τιτλοδότηση βάσης με οξύ χρησιμοποιείται συνήθως ένα πεχάμετρο και σχεδιάζεται η καμπύλη τιτλοδότησης µε τιμές όγκου προστιθέμενου αντιδραστηρίου από την προχοΐδα στον άξονα των x και αντίστοιχες μετρούμενες τιμές pη στον άξονα των y. Το σημείο τέλους της τιτλοδότησης προσδιορίζεται σε αρκετές περιπτώσεις µε τη βοήθεια δεικτών. Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται στις τιτλοδοτήσεις τύπου οξέων-βάσεων είναι οργανικά οξέα που περιέχουν µία ή περισσότερες θέσεις απ' όπου είναι δυνατόν να γίνει ιοντική διάσπαση µε απώλεια υδρογονοϊόντων. Η µοριακή μορφή και η διασπασμένη μορφή του δείκτη χαρακτηρίζονται από διαφορετικά χρώματα. Αφού λοιπόν η όξινη ή η βασική μορφή εξαρτώνται από την συγκέντρωση των υδρογονοϊόντων του διαλύματος στο οποίο έχει προστεθεί ο δείκτης, η αλλαγή χρώματος του δείκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ένδειξη της τιμής του ph του διαλύματος. Η συμπεριφορά ενός δείκτη μπορεί να παρασταθεί από την παρακάτω σχέση: ΗΙn H + + In - όπου: HIn είναι το ουδέτερο μόριο του δείκτη και In - είναι το ανιόν που αντιστοιχεί στην ιοντική διάσπαση του δείκτη Στην παρούσα άσκηση θα χρησιμοποιηθούν δύο δείκτες. Ο ένας είναι ο δείκτης φαινολοφθαλεΐνης που αλλάζει χρώμα σε περιοχή pη 8,2-8,3 (σε υψηλές τιμές ph το χρώμα του δείκτη είναι ροζ και σε τιμές pη κάτω από την περιοχή 8,2-8,3 ο δείκτης γίνεται άχρωμος). Ο άλλος είναι ο δείκτης ηλιανθίνης. Ο δείκτης ηλιανθίνης μέχρι pη 4,4 έχει χρώμα κίτρινο και κάτω από αυτήν την τιμή pη παίρνει χρώμα πορτοκαλί-κόκκινο. Οι δύο παραπάνω δείκτες χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των διαφόρων μορφών αλκαλικότητας στο νερό.

3 Θολότητα Mε τον όρο θολότητα εννοούμε την απουσία διαύγειας σε ένα δείγμα νερού που οφείλεται σε διάφορα σωματίδια (κυρίως κολλοειδή) οργανικού και ανόργανου υλικού τα οποία είναι διασπαρμένα στην υγρή φάση. Oι πρώτες προσπάθειες για τον ποσοτικό προσδιορισμό της θολότητας χρονολογούνται στις αρχές του προηγούμενου αιώνα με χρήση του διαφανόμετρου ή θολερόμετρου Jackson με φλόγα κεριού (candle turbidimeter). To θολερόμετρο Jackson αποτελείται από μια ειδική βάση όπου στηρίζεται ένα κερί με τέτοιον τρόπο ώστε η φλόγα να είναι σε σταθερό ύψος (το κερί βρίσκεται μέσα σε κατάλληλη θήκη η οποία στη βάση της φέρει ελατήριο και στο πάνω μέρος της στένωση για παρεμπόδιση αλλαγής της θέσης του τηκόμενου άνω άκρου του κεριού). H μέτρηση της θολότητας γίνεται με αργή απόχυση δείγματος μέσα στο γυάλινο σωλήνα μέχρι να σταματήσει να διαχωρίζεται το είδωλο της φλόγας καθώς κοιτάζουμε από πάνω. Tο είδωλο της φλόγας παύει να διακρίνεται με το μάτι όταν η ένταση του σκεδαζόμενου φωτός από τα σωματίδια γίνεται ίση με την ένταση του διερχόμενου φωτός δια μέσου της στήλης του υγρού δείγματος. Στο σημείο αυτό κάθε στοιχειώδης όγκος του δείγματος μέσα στο γυάλινο σωλήνα φαίνεται να έχει την ίδια φωτεινότητα. Ένας βαθμονομημένος γυάλινος σωλήνας έχει μικρό μήκος και χρησιμοποιείται για δείγματα που έχουν μεγάλη θολότητα και ένας άλλος είναι αρκετά μακρύτερος και χρησιμοποιείται για δείγματα με μικρή θολότητα. H θολότητα που μετριέται με τον παραπάνω τρόπο εκφράζεται σε μονάδες θολότητας Jackson (Jackson Turbidity Units, JTU). H θολότητα ενός δείγματος είναι στην ουσία ένα χαρακτηριστικό που σχετίζεται με την οπτική του συμπεριφορά να προκαλεί εξασθένιση της ευθύγραμμης μετάδοσης φωτεινής ακτινοβολίας λόγω φαινομένων κυρίως σκέδασης αλλά και απορρόφησης. H μέτρηση της θολότητας με βάση την ένταση της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας αποτελεί την αρχή λειτουργίας των νεφελομετρικών θολερομέτρων. Η μέτρηση θολότητας με θολερόμετρο Jackson αποτελεί πρότυπη μέθοδο. Όμως η χαμηλότερη τιμή θολότητας που μπορεί να μετρηθεί με το όργανο αυτό είναι 25 JTU. H θολότητα του πόσιμου νερού είναι στο μεγαλύτερο αριθμό των περιπτώσεων μικρότερη από 1 μονάδα θολότητας και έτσι είναι απαραίτητη η χρήση νεφελομετρικών διατάξεων (θολερομέτρων). Σήμερα τα νεφελομετρικά θολερόμετρα είναι τα όργανα που χρησιμοποιούνται για την πρότυπη χαμηλών τιμών θολότητας. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ Στην εργαστηριακή αυτή άσκηση γίνεται μέτρηση του pη, της αγωγιμότητας, της θολότητας και της αλκαλικότητας πραγματικών δειγμάτων νερού τα οποία έχουν παραληφθεί από την περιοχή της Πανεπιστημιούπολης Πατρών. Τα δείγματα αυτά είναι τα παρακάτω: Νερό βρύσης Πρόκειται για νερό από το δίκτυο ύδρευσης της Πανεπιστημιούπολης Πατρών. Το νερό αυτό αντλείται από τον υπόγειο υδροφορέα της περιοχής και χρησιμοποιείται χωρίς κάποια άλλη επεξεργασία εκτός από χλωρίωση (για διασφάλιση της καλής του μικροβιολογικής κατάστασης). Νερό από τον Χείµαρρο Σέλεµνο Ο χείμαρρος Σέλεμνος βρίσκεται στα όρια της Πανεπιστημιούπολης προς την πλευρά του Κάτω Καστριτσίου. Το σημείο δειγματοληψίας είναι ακριβώς πίσω από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Πανεπιστημιούπολης Πατρών. Το δείγμα λαμβάνεται σε περιόδους που η ροή του χειμάρρου παρουσιάζει θολότητα.

4 Επεξεργασμένα λύματα από την Εγκατάσταση της Πανεπιστημιούπολης Πατρών Η εγκατάσταση αυτή είναι τύπου παρατεταμένου αερισμού με διαμόρφωση οξειδωτικής τάφρου και επεξεργάζεται τα λύματα που προκύπτουν από όλες τις δραστηριότητες στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών. Νερό από την Θάλασσα Λαμβάνεται δίπλα από την εκβολή του χειμάρρου Σέλεμνου στην περιοχή της παραλίας Δημορηγόπουλου. Αποσταγμένο νερό Όταν γίνεται μέτρηση του pη σε αποσταγμένο νερό γίνεται και προσθήκη δύο σταγόνων κορεσμένου διαλύματος ΚΙ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ και ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ IΖΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣ Προσδιορισμοί Γίνεται προσδιοριμός του ph, της αγωγιμότητας, της θολότητας και της αλκαλικότητας. Πειραματική Μελέτη Χρησιμοποιείται εργαστηριακός αναδευτήρας 6 θέσεων με κουπιά και φωτεινή βάση (6- Paddle Variable Speed Stirrer, model 302, Phipps & Bird, Inc.) να βρεθεί η βέλτιστη δόση χημικών (Fe +3 ) για την ιζηματοποίηση ενός θολού ποταμίσιου νερού. Γεμίζονται έξι γυάλινα ποτήρια ζέσης του ενός λίτρου με 0,9 L θολό ποταμίσιο νερό το καθένα, και τοποθετούνται στη διάταξη. Με τη βοήθεια σιφωνίου μεταφέρονται σε πλαστικά δισκία διαφορετικοί όγκοι διαλύματος τριχλωριούχου σιδήρου [FeCl 3.6H 2 O, 1,21 g/l] έτσι ώστε να προστεθούν δόσεις Fe 3+ στην περιοχή 0,25 έως 2,00 mg/l ως εξής: Θέση 1 Θέση 2 Θέση 3 Θέση 4 Θέση 5 Θέση 6 0,9 ml 1,8 ml 2,7 ml 3,6 ml 5,4 ml 7,2 ml Τοποθετείται σε λειτουργία η διάταξη ανάδευσης με ταχύτητα περιστροφής των κουπιών100 rpm, προστίθεται το κροκιδωτικό κατά το δυνατόν ταυτόχρονα και στα 6 ποτήρια και ακολουθεί ανάμιξη για 1 min, στη συνέχεια γίνεται βραδεία ανάμιξη με 30 rpm για 30 min. Μόλις τελειώσει ο χρόνος της βραδείας ανάμιξης τίθεται εκτός λειτουργίας το σύστημα ανάδευσης και ανασύρονται τα κουπιά από τα ποτήρια. Το θρομβωμένο νερό καθιζάνει για 30 min και παράλληλα παρακολουθείται και αξιολογείται η καθίζηση των θρόμβων. Μετά το πέρας της καθίζησης λαμβάνονται προσεκτικά δείγματα από την περιοχή της επιφάνειας των ποτηριών και προσδιορίζεται η θολότητα, το ph και η αλκαλικότητα. Αναλύονται τα αποτελέσματα και προσδιορίζεται η βέλτιστη δόση. Ιζηματοποιητικό Για τη μελέτη της ιζηματοποίησης χρησιμοποιείται διάλυμα τριχλωριούχου σιδήρου (1,210 g/l FeCl 3.6H 2 O ). Καταγραφή Αποτελεσμάτων Υποβολή Έκθεσης Τα εργαστηριακά δεδομένα και τα αποτελέσματα των μετρήσεων καταγράφονται στον πίνακα που δίνεται στην επόμενη σελίδα. Οι φοιτητές υποβάλλουν εντός 15 ημερών έκθεση στην οποία παρουσιάζουν και αναλύουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

5 Προσδιορισμοί σε μελέτη ιζηματοποίησης για αφαίρεση θολότητας Θολότητα Αλκαλικότητα Θέση ml νερού ml ιζηματοποιητικού* mg Fe 3+ /L ph JTU NTU mlδιαλ. οξέος 0,02N mg/l σαν CaCO3 Παρατηρήσεις α** Ομοιογενοποιημένο νερό β** Νερό μετά από καθίζηση 30 min ,90 0, ,80 0, ,70 0, ,60 1, ,40 1, ,20 2,00 *Χρησιμοποιείται διάλυμα ιζηματοποιητικού (1,210 g FeCl 3.6H 2 O /L, 250 mg Fe 3 + /1000 ml). Προσθήκη 0,9 ml από αυτό το διάλυμα ανά 900 ml νερού που υποβάλλεται σε ιζηματοποίηση αντιστοιχεί σε 0,25 mg Fe 3 + /L. **Στις θέσεις α και β που βρίσκονται εκτός της διάταξης ανάδευσης δε γίνεται προσθήκη ιζηματοποιητικού

Εργαστηριακές μέθοδοι αποτίμησης ποιότητας νερού & λυμάτων

Εργαστηριακές μέθοδοι αποτίμησης ποιότητας νερού & λυμάτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο Τεχνικής και Σχεδιασμού Περιβάλλοντος Εργαστηριακές μέθοδοι αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 2 Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 3 1.1 Γενικά. 3 1.2 Εξοπλισµός και οργάνωση εργαστηρίου. 3 2. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤOΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Δ. Κομιώτης Σ. Μαντά Αναπληρωτής Καθηγητής Λέκτορας Π.Δ. 407/80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Υγιεινής Περιβάλλοντος Συνοπτική Θεωρία και Εργαστηριακές Ασκήσεις

Σημειώσεις Υγιεινής Περιβάλλοντος Συνοπτική Θεωρία και Εργαστηριακές Ασκήσεις ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.) ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Σημειώσεις Υγιεινής Περιβάλλοντος Συνοπτική Θεωρία και Εργαστηριακές Ασκήσεις Αρτίν Χατζηκιοσεγιάν

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Νερού της ΔΕΥΑ Βοΐου

Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Νερού της ΔΕΥΑ Βοΐου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Νερού της ΔΕΥΑ Βοΐου Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεώργιος ΣΚΟΔΡΑΣ, Δρ Χημικός Μηχανικός, Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Αθανάσιος Κ. Λάνταβος Καθηγητής ΑΓΡΙΝΙΟ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Εισαγωγή Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

BIOXHMIKA ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΒΟD)

BIOXHMIKA ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΒΟD) BIOXHMIKA ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΒΟD) O προσδιορισμός της βιοχημικής απαίτησης οξυγόνου είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της επίδρασης των λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι T.E.T.Y. 124 Υπεύθυνη Σημειώσεων: Μαρία Βαμβακάκη Ηράκλειο Φεβρουάριος 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (CHEMICAL OXYGEN DEMAND, COD)

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (CHEMICAL OXYGEN DEMAND, COD) ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (CHEMICAL OXYGEN DEMAND, COD) ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND BOD) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΟΞΥΓΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Προσδιορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δρ ΒΛΑΣΗΣ Χ. ΓΚΕΡΓΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΘΑΛΕΙΑ Γ. ΝΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ &Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΉ. Εισηγητής : Σπυρίδων Γ. Μαρτζούκος ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος νερού γεώτρησης. Επιλογή αντλίας

ΠΤΥΧΙΑΚΉ. Εισηγητής : Σπυρίδων Γ. Μαρτζούκος ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος νερού γεώτρησης. Επιλογή αντλίας ΠΤΥΧΙΑΚΉ Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος νερού γεώτρησης. Επιλογή αντλίας για την μεταφορά του νερού σε υψόμετρο. Απολύμανση του νερού με χλώριο ή όζον. ΔΗΜΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣTΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3 ου- 4 ου εξαμήνου. Ομάδα : Υποομάδα : Ημερομηνία:

ΕΡΓΑΣTΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3 ου- 4 ου εξαμήνου. Ομάδα : Υποομάδα : Ημερομηνία: Αικατερίνη Κ. Μαρκοπούλου-Αλμπάνη Επικ. Καθηγήτρια Φαρμ. Ανάλυσης ΕΡΓΑΣTΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3 ου- 4 ου εξαμήνου Ομάδα : Υποομάδα : Ημερομηνία: Ασκούμενοι Φοιτητές Ονοματεπώνυμο 1ος

Διαβάστε περισσότερα

12. Διεργασίες επεξεργασίας νερού

12. Διεργασίες επεξεργασίας νερού Γενικά Τα φυσικά νερά, κυρίως τα επιφανειακά, δεν πληρούν ποτέ τις προδιαγραφές ποιότητας που τίθενται από τη νομοθεσία για το «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης». Θα πρέπει συνεπώς να απομακρυνθούν κάποια ανεπιθύμητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους

Οδηγίες Εκτέλεσης Μετρήσεων σε Υδατικούς Πόρους Οδηγίες και σίγουροι τρόποι για συνεχή παρακολούθηση ποιότητας νερού: Επιλογή θέσης, επιτόπου διαδικασία, µετρήσεις καταγεγραµµένα αποτελέσµατα και αναφορές. - 1 - - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη... 5 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χηµική Ανάλυση σε Εµφιαλωµένα Νερά ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΚΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (επιβλέπων) ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΛΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Αθανάσιος Λάνταβος (Καθηγητής) Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Γενικά Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων είναι τεχνικές διατάξεις που αποτελούν κατά βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΜΙΛΗΣ Λέκτορας ΞΑΝΘΗ 2008 ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HO 3 S Εφαρµογή της Ιοντοεναλλαγής SO 3 H SO 3 H στην Επεξεργασία Νερού & Υδατικών ιαλυµάτων HO 3 S SO 3 H Πτυχιακή SO 3 HΕργασία

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας

Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας Γεωργίου Παρθένα Δουλκερίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτα Εργασίας 4 & 5

Πακέτα Εργασίας 4 & 5 «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΤΕΙ Σερρών ΤΜΗΜΑ: Μηχανολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γεώργιος Μήλτσιος ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Διερεύνηση της επίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργαστηριακός Οδηγός Εργαστηριακές Τεχνικές Εργαστηριακές Ασκήσεις Δημήτρης Κομιώτης Καθηγητής Οργανικής Χημείας Σεπτέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ Πλέσσας Σταύρος Ορεστιάδα 2013 Εργαστήριο ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κανονισµός Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Χημείας / Βιοχημείας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ IATΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Σ. Μπονάνου Τζεδάκη, A. Tσακάλωφ Λάρισα 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Εισαγωγή Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα