Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων"

Transcript

1 Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Οη παξόληεο όξνη δηαηππώλνληαη ιακβαλνκέλσλ ππόςε ηόζν ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθόηεξα ηνπ δηαδηθηύνπ όζν θαη ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα απηά. IP Addresses. H δηεύζπλζε IP κέζσ ηεο νπνίαο ν Η/Υ έρεη πξόζβαζε ζην Internet θαη ζηε ζπλέρεηα ζην site ηνπ psalidaki.cm θαηαγξάθεηαη θαη αμηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ ζπγθέληξσζε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο επηζθεςηκόηεηαο ηνπ site ηνπ psalidaki.cm. Τν site ηνπ psalidaki.cm θαη εηδηθόηεξα ην ηκήκα marketing είλαη δπλαηόλ λα επεμεξγάδεηαη ηκήκα ή ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ εζείο έρεηε απνζηείιεη γηα ιόγνπο ζηαηηζηηθνύο θαη βειηίσζεο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ / πιεξνθνξηώλ ηνπ. Υρήζη ckies ζηοσς δικησακούς ηόποσς μας. Όπσο ζπκβαίλεη κε πνιινύο Δηθηπαθνύο Τόπνπο, ρξεζηκνπνηνύκε «ckies» γηα ηε ζπιινγή θαη απνζήθεπζε πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ηνπο επηζθέπηεο ησλ ηζηνηόπσλ καο. Τα ckies είλαη κηθξά αξρεία δεδνκέλσλ, ηα νπνία ζηέιλεη ν δηαθνκηζηήο καο ζην πξόγξακκα πεξηήγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηε όηαλ επηζθέπηεζηε ηνλ Δηθηπαθό Τόπν. Η ρξήζε ησλ ckies καο βνεζά λα ζαο δηεπθνιύλνπκε ζηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ Δηθηπαθνύ Τόπνπ. Μπνξείηε νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα δηαγξάςεηε ηα ckies ή λα ξπζκίζεηε ην πξόγξακκα πεξηήγεζήο ζαο λα απνξξίπηεη ή λα απελεξγνπνηεί ηα ckies. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ησλ ckies, αλαηξέμηε ζηε δηεύζπλζε Ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη από ckies γηα ηνπο παξαθάησ ζθνπνύο: 1. Παξαθνινύζεζε θίλεζεο, π.ρ.: ε δηεύζπλζε IP από ηελ νπνία έρεηε πξόζβαζε ζηνλ Δηθηπαθό Τόπν ν ηύπνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξόζβαζε ζηνλ Δηθηπαθό Τόπν ε εκεξνκελία θαη ε ώξα πξόζβαζεο ζηνλ Δηθηπαθό Τόπν νη ζειίδεο πνπ επηζθέπηεζηε ε δηεύζπλζε internet ηνπ Δηθηπαθνύ Τόπνπ από ηελ νπνία είραηε πξόζβαζε ζηνλ Δηθηπαθό Τόπν 2. Αλαγλώξηζε ζπρλώλ επηζθεπηώλ, γηα ζηαηηζηηθνύο / αλαιπηηθνύο ζθνπνύο. 3. Αλώλπκε παξαθνινύζεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηηο ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο, π.ρ. γηα λα παξαθνινπζνύκε πόζεο θνξέο εκθαλίδεηαη κηα δηαθήκηζε θαη πόζα θιηθ γίλνληαη ζε απηήλ. 4. Γηα λα ζαο εγγξάςνπκε ζε πξνγξάκκαηα θαη λα αλαγλσξίδνπκε ηηο πξνηηκήζεηο ζαο ζην Δηθηπαθό Τόπν. 5. Γηα λα ζπληάζζνπκε θαη απνζηέιινπκε αλαθνξέο ζε ηξίηνπο (πρ. Δηαθεκηζηέο) γηα ζπγθεληξσηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ρξεζηώλ αλαθνξηθά κε αξηζκνύο, ζπλήζεηεο, ζύλδεζεο θαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.

2 Γιαθήμιζη H psalidaki.cm δελ έρεη θακία επζύλε γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ ρξήζηε/κέινπο κε ηνπο ηξίηνπο παξνρείο ππεξεζηώλ πνπ δηαθεκίδνληαη ζη psalidaki.cm θαη γηα ηελ νπνηαδήπνηε ηπρόλ εκπνξηθή ζπλαιιαγή πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη από ηε κεηαμύ ηνπο ζρέζε. Αποκλειζμός εσθύνης για πληροθορίες ή ζσμβοσλές Τν πεξηερόκελν θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην psalidaki.cm απνηεινύλ κία πξνζθνξά πξνο ηνλ επηζθέπηε/ρξήζηε ηνπ psalidaki.cm θαη γεληθά πξνο ηελ θνηλόηεηα ησλ ρξεζηώλ ηνπ Internet θαη ηνπ WWW θαη δε δύλαληαη ζε θακηά πεξίπησζε λα εθιεθζνύλ σο ζπκβνπιέο νύηε ππνθξύπηνπλ ζε θακία πεξίπησζε νπνηαδήπνηε πξνηξνπή γηα ηελ επηρείξεζε ή κε ζπγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ. Τν psalidaki.cm αλαιακβάλεη ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη δηαλνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, ρσξίο όκσο ζε θακηά πεξίπησζε λα εγγπάηαη ηελ πιεξόηεηα, ηελ επάξθεηα θαη ηελ απνπζία ελδερνκέλσλ ιαζώλ πνιύ δε πεξηζζόηεξν ιόγσ ηνπ ηδηαηηέξσο κεγάινπ όγθνπ ηνπ, θαζώο θαη ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηξίησλ θνξέσλ (θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ) θαηά ηελ πξσηνγελή παξαγσγή ηνπ. Σπλεπώο, νη επηζθέπηεο/ρξήζηεο ηνπ psalidaki.cm ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, αλαιακβάλνπλ θαη ηε ζρεηηθή επζύλε δηαζηαύξσζεο ησλ παξερνκέλσλ πιεξνθνξηώλ. Γικαιώμαηα πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας. Εθηόο ησλ ξεηά αλαθεξόκελσλ εμαηξέζεσλ (πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηξίησλ, ζπλεξγαηώλ θαη θνξέσλ), όιν ην πεξηερόκελν ηνπ site ηνπ psalidaki.cm, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηθόλσλ, γξαθηθώλ, θσηνγξαθηώλ, ζρεδίσλ, θεηκέλσλ, ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ θαη γεληθά όισλ ησλ αξρείσλ απηνύ ηνπ site, απνηεινύλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, ηνπ site ηνπ psalidaki.cm θαη πξνζηαηεύνληαη θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ επξσπατθνύ δηθαίνπ θαη ησλ δηεζλώλ ζπκβάζεσλ. Σπλεπώο, θαλέλα εμ απηώλ δε δύλαηαη λα απνηειέζεη ελ όισ ή ελ κέξεη αληηθείκελν πώιεζεο, αληηγξαθήο, ηξνπνπνίεζεο, αλαπαξαγσγήο, αλαδεκνζίεπζεο ή λα "θνξησζεί", λα κεηαδνζεί ή λα δηαλεκεζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν κε ζθνπό ην πξνζσπηθό θέξδνο. Εμαηξείηαη ε πεξίπησζε ηεο κεκνλσκέλεο απνζήθεπζεο ελόο θαη κόλνπ αληηγξάθνπ ηκήκαηνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε έλαλ απιό πξνζσπηθό Η/Υ (ειεθηξνληθό ππνινγηζηή) κε εκπνξηθή ρξήζε θαη ρσξίο απαινηθή ηεο έλδεημεο πξνέιεπζήο ηνπο από ην site ηνπ psalidaki.cm ρσξίο λα ζίγνληαη κε θαλέλα ηξόπν ηα ζρεηηθά δηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ην site ηνπ psalidaki.cm δύλαηαη λα απαγνξέπζεη ηελ πξόζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδεη ζε νπνηνλδήπνηε ν νπνίνο δελ ζπκκνξθώλεηαη κε ηα παξαπάλσ. Τα ινηπά πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο ζειίδεο ηνπ παξόληνο θόκβνπ θαη θέξνπλ ηα ζήκαηα ησλ αληίζηνηρσλ νξγαληζκώλ, εηαηξεηώλ, ζπλεξγαηώλ θνξέσλ, ελώζεσλ ή εθδόζεσλ, απνηεινύλ δηθή ηνπο πλεπκαηηθή θαη βηνκεραληθή ηδηνθηεζία θαη ζπλεπώο νη θνξείο απηνί θέξνπλ ηε ζρεηηθή επζύλε. Tν site ηνπ psalidaki.cm δελ εγγπάηαη όηη νη ζειίδεο, νη ππεξεζίεο, νη επηινγέο θαη ηα πεξηερόκελα ζα παξέρνληαη ρσξίο δηαθνπή, ρσξίο ζθάικαηα θαη όηη ηα ιάζε ζα δηνξζώλνληαη. "Γεζμοί" (links) προς άλλα sites. Τν site ηνπ psalidaki.cm δελ ειέγρεη ηε δηαζεζηκόηεηα, ην πεξηερόκελν, ηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, ηελ πνηόηεηα θαη ηελ πιεξόηεηα ησλ ππεξεζηώλ άιισλ web sites θαη ζειίδσλ ζηα νπνία παξαπέκπεη κέζσ "δεζκώλ", hyperlinks ή δηαθεκηζηηθώλ banners. Σπλεπώο γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα παξνπζηαζζεί θαηά ηελ επίζθεςε / ρξήζε ηνπο νθείιεηε λα απεπζύλεζηε απεπζείαο ζηα αληίζηνηρα web sites θαη ζειίδεο, ηα νπνία θαη θέξνπλ ηε ζρεηηθή επζύλε γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπο. Τν site ηνπ psalidaki.cm ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί όηη ελζηεξλίδεηαη ή απνδέρεηαη ην πεξηερόκελν ή ηηο ππεξεζίεο ησλ web sites θαη ησλ ζειίδσλ ζηα νπνία παξαπέκπεη ή όηη ζπλδέεηαη κε απηά θαηά νπνηνλδήπνηε άιιν ηξόπν.

3 Υρήζη Ανοικηού Πλαιζίοσ Έκθραζης Απόψεων (Frum) Απηόο ν Δηθηπαθόο Τόπνο ελδέρεηαη λα πεξηέρεη νκάδεο ζπλνκηιίαο, νκάδεο ζπδήηεζεο, πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ, θαλάιηα ζπλνκηιίαο θαη άιιεο αιιειεπηδξαζηηθέο ππεξεζίεο (ζπιινγηθά ζα απνθαινύληαη, Δεκόζηα Φόξνπκ (Public Frum) ). Ελδερνκέλσο λα παξαθνινπζνύκε ελεξγά ηε ρξήζε ή ην πεξηερόκελν ή ην πιηθό πνπ δεκνζηεύεηαη ζηα Δεκόζηα Φόξνπκ (Public Frum) ηπ Δηθηπαθύ Τόπνπ καο. Οκνίσο, ελδερνκέλσο λα αζθνύκε ζπληαθηηθό έιεγρν ζην πεξηερόκελν ησλ Δεκόζησλ Φόξνπκ (Public Frum). Ωο απνηέιεζκα, ελδερνκέλσο λα είζηε εθηεζεηκέλνη ζε πεξηερόκελν ησλ Δεκόζησλ Φόξνπκ (Public Frum) πνπ είλαη αλαθξηβέο, απαηειό ή παξαπιαλεηηθό ή πνπ κπνξεί λα ζεσξήζεηε πξνζβιεηηθό ή ακθηζβεηήζηκν. ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙΣΔ ΣΑ ΓΗΜΟΙΑ ΦΟΡΟΤΜ (PUBLIC FORUM) ΜΔ ΓΙΚΗ Α ΔΤΘΤΝΗ. Ωζηόζν, δηαηεξνύκε ην δηθαίσκα, αιιά όρη ηελ ππνρξέσζε, λα παξαθνινπζνύκε ηα Δεκόζηα Φόξνπκ (Public Frum) καο θαη λα θαηαξγνύκε ή λα ηξνπνπνηνύκε νπνηνδήπνηε πεξηερόκελν, ην νπνίν, θαηά ηελ απνθιεηζηηθή καο δηαθξηηηθή επρέξεηα, απνηειεί κε απνδεθηή ρξήζε απηώλ όξσλ θαη κπνξνύκε λα πεξηνξίζνπκε, λα αλαζηείινπκε ή λα ηεξκαηίζνπκε ηε ρξήζε απηώλ ησλ ππεξεζηώλ ή ηνπ Δηθηπαθνύ Τόπνπ όπνπ πηζηεύνπκε όηη έρεη ππάξμεη ηέηνηα θαηάρξεζε. Τα παξαθάησ παξαδείγκαηα απνηεινύλ κε απνδεθηή ρξήζε ησλ Δεκόζησλ Φόξνπκ (Public Frum): ε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ γηα αλάξκνζην, παξάλνκν ή αλήζηθν ζθνπό, ε πξόθιεζε παξελόριεζεο από ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ ή ε έθζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηώλ ζε θίλδπλν ή ε δηαηαξαρή ηνπο, ε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ γηα ηε δεκηνπξγία, θηινμελία ή κεηάδνζε (είηε κέζσ ελόο Δεκόζηνπ Φόξνπκ είηε κε άιινλ ηξόπν) ηπρόλ δπζθεκηζηηθνύ, πξνζβιεηηθνύ ή άζεκλνπ πιηθνύ ή ε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ είλαη δπλαηό λα πξνζβάινπλ ηξίηνπο ζε ζρέζε κε ηε θπιή, ηε ζξεζθεία, ηα πηζηεύσ, ην θύιν ή ηελ νκάδα ηελ νπνία ππνζηεξίδνπλ. ε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ γηα πξόθιεζε βιάβεο ή απόπεηξα πξόζθιεζεο βιάβεο ζε αλήιηθνπο, κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, ε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ γηα ηε δεκηνπξγία, θηινμελία ή κεηάδνζε νπνηνπδήπνηε πιηθνύ απεηιεί ή ελζαξξύλεη ηε ζσκαηηθή βιάβε ή ηελ θαηαζηξνθή πεξηνπζίαο ή πνπ ζα απνηεινύζε αμηόπνηλε πξάμε ή πνπ επηζύξεη αζηηθή επζύλε, ε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ γηα δεκηνπξγία, θηινμελία ή κεηάδνζε πιηθνύ πνπ παξαβηάδεη ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα, ηε λνκνζεζία πεξί εκπνξηθώλ ζεκάησλ, παηεληώλ, εκπνξηθώλ κπζηηθώλ, ηδησηηθνύ απνξξήηνπ, δηαθήκηζεο ή άιιεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή δηθαησκάησλ θπξηόηεηαο ηξίηνπ κέξνπο, ε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ γηα ηε δεκηνπξγία, θηινμελία ή κεηάδνζε απηόθιεηνπ δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ ζε άιινπο ρξήζηεο, ε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ γηα ηε δεκηνπξγία, θηινμελία ή κεηάδνζε πιηθνύ πνπ παξελνριεί ηξίηνπο, ε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ γηα πξαγκαηνπνίεζε απαηειώλ, παξαπιαλεηηθώλ, απαηειώλ ή δόιησλ πξνζθνξώλ γηα ηελ πώιεζε ή ηελ αγνξά πξντόλησλ, ζηνηρείσλ ή ηελ απνζηνιή αιπζηδσηώλ επηζηνιώλ ή ζρεκάησλ ππξακίδαο θαη άιια παξόκνηα,

4 ε πξνζζήθε, ε θαηάξγεζε ή ε ηξνπνπνίεζε αλαγλσξηζηηθώλ πιεξνθνξηώλ θεθαιίδαο ηνπ δηθηύνπ ή πιεξνθνξηώλ δηαρείξηζεο πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, νλνκάησλ ζπληαθηώλ, εκεξνκεληώλ δεκνζίεπζεο ή νλόκαηα εηαηξεηώλ εθθαζάξηζεο ζε κηα πξνζπάζεηα εμαπάηεζεο ή παξαπιάλεζεο, ε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ γηα πξόζβαζε ή πξνζπάζεηα πξόζβαζεο ζε ινγαξηαζκνύο ηξίησλ είηε γηα παξαβίαζε ή πξνζπάζεηα παξαβίαζεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο, ηνπ ινγηζκηθνύ ππνινγηζηή, ησλ ζπζθεπώλ πιηθνύ, ησλ ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο ή ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ζπζηεκάησλ δηθώλ καο ή ηξίησλ θαηαζθεπαζηώλ, ε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ γηα ζπιινγή ή πξνζπάζεηα ζπιινγήο πξνζσπηθώλ πιεξνθνξηώλ γηα ηξίηνπο, ελ αγλνία ηνπο ή ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ιήςε δεδνκέλσλ από ηηο νζόλεο ή ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ή νπνηαδήπνηε άιιε δξαζηεξηόηεηα κε ζθνπό ηε ιήςε ιηζηώλ ρξεζηώλ ή άιισλ δεδνκέλσλ, ε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ γηα νπνηαδήπνηε δξαζηεξηόηεηα πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ ηθαλόηεηα άιισλ αηόκσλ ή ζπζηεκάησλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ππεξεζίεο ή ην internet γεληθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδεηθηηθά ησλ πεξηπηώζεσλ flding θαη ησλ επηζέζεσλ ράθεξ; ε επαλαπώιεζε, ε αλαζεώξεζε ηνπ ζθνπνύ ή ε επαλαδηαλνκή νπνησλδήπνηε ππεξεζηώλ παξέρνληαη από εκάο, ηνπο εληνιείο ή ηνπο δηθαηνύρνπο ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε ζπγθαηάζεζή καο ή ηελ πιαζηνπξνζσπία νπνηνπδήπνηε αηόκνπ ή νληόηεηαο ή ρξήζε ςεύηηθνύ νλόκαηνο πνπ δελ είζηε εμνπζηνδνηεκέλνη λα ρξεζηκνπνηείηε; ε ελζάξξπλζε, ε αλνρή ή ε πξνβνιή ηεο θαηαλάισζεο αιθνόι από αλειίθνπο, ηνπ ζπλδπαζκνύ θαηαλάισζεο πνηνύ θαη νδήγεζεο ή ηεο ππεξβνιηθήο θαηαλάισζεο αιθννινύρσλ πνηώλ, ε γλσζηνπνίεζε ηπρόλ πξνζσπηθώλ πιεξνθνξηώλ γηα ηνλ εαπηό ζαο ή γηα ηξίηνπο (π.ρ. αξηζκόο ηειεθώλνπ, γεσγξαθηθή δηεύζπλζε ή νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξίεο από όπνπ κπνξεί λα πξνθύςεη ε ηαπηόηεηα ελόο αηόκνπ ή νη πιεξνθνξίεο επηθνηλσλίαο καδί ηνπ). Απηόο ν θαηάινγνο είλαη ελδεηθηηθόο θαη δελ απνηειεί πιήξε θαηάινγν ησλ κε απνδεθηώλ ρξήζεσλ ησλ Δεκόζησλ Φόξνπκ (Public Frum) πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηνλ πεξηνξηζκό, ηελ δηαθνπή ή ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο ρξήζεο ζαο ζε Δεκόζηα Φόξνπκ ή ζηνλ Δηθηπαθό Τόπν καο. Λόγσ ηεο παγθόζκηαο θύζεο ηνπ internet, κε ην παξόλ, νη ρξήζηεο απνδέρνληαη λα ζπκκνξθώλνληαη κε όινπο ηνπο ηνπηθνύο θαλόλεο πνπ αθνξνύλ ηε ζπκπεξηθνξά ζην Internet θαζώο θαη ην απνδεθηό πεξηερόκελν. Επίζεο, νη ρξήζηεο απνδέρνληαη λα ζπκκνξθσζνύλ κε ηνπο ηζρύνληεο θαλόλεο ζρεηηθά κε ηελ εμαγσγή δεδνκέλσλ από νπνηαδήπνηε ρώξα. Κάζε πεξηερόκελν, πιεξνθνξία ή πιηθό πνπ δεκνζηεύεηε ζε έλα Δεκόζην Φόξνπκ («Δεκνζηεύζεηο») δελ ζα ζεσξείηαη σο εκπηζηεπηηθό ή απόξξεην. Είλαη επλόεην όηη νη πξνζσπηθέο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο (π.ρ. ην όλνκα ρξήζηε, ε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, ν αξηζκόο ηειεθώλνπ) ηηο νπνίεο δεκνζηεύεηε ζε Δεκόζηα Φόξνπκ, ή κέζσ απηώλ, είλαη γεληθά πξνζβάζηκεο θαη κπνξνύλ λα ζπιιερζνύλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από άιινπο, ελώ ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζηελ παξαιαβή αλεπηζύκεησλ κελπκάησλ θαη άιισλ κνξθώλ επηθνηλσλίαο από άιινπο. Δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλεηε θακία πξνζσπηθά αλαγλσξίζηκε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηνλ εαπηό ζαο ή κε νπνηνδήπνηε άιιν άηνκν ζηηο Δεκνζηεύζεηο πνπ θάλεηε. Εκείο δηαηεξνύκε ην δηθαίσκα, αιιά όρη θαη ηελ ππνρξέσζε, λα αθαηξνύκε νπνηεζδήπνηε Δεκνζηεύζεηο πνπ πεξηέρνπλ πξνζσπηθά αλαγλσξίζηκεο πιεξνθνξίεο. Δελ θέξνπκε θακία επζύλε γηα ηε ρξήζε ή ηελ θαθή ρξήζε νπνησλδήπνηε πιεξνθνξηώλ ή άιισλ δεδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη πξνζσπηθώλ πιεξνθνξηώλ, πνπ δεκνζηεύεηε ζηα Δεκόζηα Φόξνπκ καο.

5 Δειώλεηε θαη εγγπάζηε όηη νη Δεκνζηεύζεηο πνπ αλαξηάηε είλαη δηθά ζαο πξσηόηππα θείκελα, όηη δελ απνηεινύλ άζεκλν, ρπδαίν, πξνζβιεηηθό, θαθόβνπιν ή παξάλνκν πιηθό θαη όηη θαλέλαο ηξίηνο δελ έρεη δηθαηώκαηα ζε απηέο θαζώο θαη όηη απνπνηείζηε νπνηαδήπνηε "εζηθά δηθαηώκαηα" απνξξένπλ από ηηο Δεκνζηεύζεηο ζαο θαη καο ρνξεγείηε δσξεάλ, απεξηόξηζην, παγθόζκηαο ρξήζεο, ζπλερέο, ακεηάθιεην, κε απνθιεηζηηθό θαη πιήξσο κεηαβηβάζηκν δηθαίσκα εθρώξεζεο θαη ππελνηθίαζεο θαζώο θαη άδεηα γηα ρξήζε, αληηγξαθή, αλαπαξαγσγή, ηξνπνπνίεζε, πξνζαξκνγή, δεκνζίεπζε, κεηάθξαζε, δεκηνπξγία παξάγσγσλ έξγσλ, δηαλνκή, εθηέιεζε θαη εκθάληζε παξόκνησλ Δεκνζηεύζεσλ (πιήξσο ή ελ κέξεη) ή/θαη γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζε άιια έξγα ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, κέζα ή ηερλνινγία πνπ είλαη ήδε γλσζηή ή ζα αλαπηπρζεί αξγόηεξα γηα εθδνηηθνύο, πξνσζεηηθνύο εκπνξηθνύο θαη κε εκπνξηθνύο ή άιινπο ζθνπνύο. Δελ έρνπκε ηελ επζύλε γηα ηε δηαηήξεζε ησλ Δεκνζηεύζεώλ ζαο θαη έρνπκε ην δηθαίσκα λα ηηο δηαγξάςνπκε ή λα ηηο θαηαζηξέςνπκε νπνηαδήπνηε ζηηγκή. ΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ, ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΚΑΙ ΣΟ ΤΛΙΚΟ ΠΟΤ ΓΗΜΟΙΔΤΟΤΝ ΟΙ ΥΡΗΣΔ Δ ΠΙΝΑΚΔ ΜΗΝΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝ ΠΡΟΤΠΟΓΡΑΦΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΔΜΑ. ΔΙΝΑΙ ΓΙΚΗ Α ΔΤΘΤΝΗ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΔΣΔ ΚΑΙ ΝΑ ΔΠΙΒΔΒΑΙΩΔΣΔ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΤ ΥΡΗΣΔ Ή ΜΔΩ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΗΝΤΜΑΣΩΝ. Οη απόςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο Μελπκάησλ δελ είλαη απαξαίηεηα δηθέο καο. Οπνηεζδήπνηε δειώζεηο, ζπκβνπιέο θαη γλώκεο δηαηππώλνληαη από ζπκκεηέρνληεο εθθξάδνπλ απνθιεηζηηθά. Μαο απαιιάζζεηε από ηελ επζύλε γηα αμηώζεηο θαη απαηηήζεηο θάζε είδνπο θαη θάζε θύζεο, γλσζηέο θαη άγλσζηεο, κε όπνηνλ ηξόπν θαη αλ εγείξνληαη απηέο ζε ζρέζε κε κία δηαθσλία κε θάπνηνλ άιινλ ρξήζηε ηνπ Δηθηπαθνύ Τόπνπ. Λογαριαζμοί και Αζθάλεια Εκείο ζαο επηηξέπνπκε λα δεκηνπξγήζεηε έλαλ ινγαξηαζκό κε έλα όλνκα ρξήζηε (username) θαη έλαλ θσδηθό πξόζβαζεο (passwrd), πξνθεηκέλνπ λα κπνξείηε λα επηζθέπηεζηε θαη λα ρξεζηκνπνηείηε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ Δηθηπαθνύ Τόπνπ, ησλ Δεκόζησλ Φόξνπκ (Public Frums) θαη άιιεο ππεξεζίεο. Οθείιεηε λα καο δώζεηε αθξηβή ζηνηρεία γηα ην ινγαξηαζκό ζαο. Είζηε ππεύζπλνη λα δηαηεξείηε κπζηηθό ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο ζην ινγαξηαζκό ζαο θαη είζηε ππεύζπλνη γηα νπνηαδήπνηε δξαζηεξηόηεηα εθηειείηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ινγαξηαζκνύ θαη ηνπ θσδηθνύ πξόζβαζήο ζαο. Σπκθσλείηε: (α) όηη ζα καο εηδνπνηείηε ακέζσο γηα νπνηαδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε ηνπ θσδηθνύ πξόζβαζήο ζαο ή ηνπ ινγαξηαζκνύ ζαο, ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε παξαβίαζε αζθαιείαο, θαη (β) όηη ζα απνζπλδέεζηε νπσζδήπνηε από ην ινγαξηαζκό ζαο θαηά ην πέξαο θάζε πεξηόδνπ ρξήζεο. Απνηειεί απνθιεηζηηθά δηθή ζαο επζύλε λα ειέγρεηε ηε δηάδνζε θαη ηε ρξήζε ηνπ θσδηθνύ πξόζβαζήο ζαο, λα ειέγρεηε ηελ πξόζβαζε ζην ινγαξηαζκό ζαο θαη ηε ρξήζε ηνπ, θαζώο θαη λα καο εηδνπνηείηε όηαλ επηζπκείηε λα αθπξώζεηε ην ινγαξηαζκό ζαο. Εκείο δελ ζα θέξνπκε επζύλε γηα νπνηαδήπνηε απώιεηα ή δεκία ε νπνία πξνθύπηεη από ηε κε ζπκκόξθσζή ζαο κε ηελ παξνύζα δηάηαμε.

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή κατά των Διακρίσεων

Αρχή κατά των Διακρίσεων Αρχή κατά των Διακρίσεων Καηεπζπληήξηεο Αξρέο γηα ηελ Εμππεξέηεζε θαη ηε Μεηαρείξηζε Επηβαηηθνύ Κνηλνύ Δηαθόξσλ Εζληθνηήησλ από κέξνπο Εηαηξεηώλ πνπ εθηεινύλ Δεκόζηεο πγθνηλσλίεο θαη Οδεγώλ Λεσθνξείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ Όποι Σςμμεηοσήρ Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θιήξσζε IKEA-FEELGOOD ENTERTAINMENT πνπ δηνξγαλώλνπλ ε εηαηξεία "HOUSE MARKET ANΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΕΩ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΙΑΗ" θαη ε εηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα