Εταιρίες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας: διεθνές και ελληνικό πλαίσιο λειτουργίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εταιρίες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας: διεθνές και ελληνικό πλαίσιο λειτουργίας"

Transcript

1 Εταιρίες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας: διεθνές και ελληνικό πλαίσιο λειτουργίας ρ. Αριστοτέλης Καρυτινός* 1. Εισαγωγή Σκοπός της εισήγησης που ακολουθεί είναι να δώσει µια συνοπτική αλλά περιεκτική εικόνα των βασικών κανόνων που διέπουν τη λειτουργία των Εταιριών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία έτσι λέγονται στην Ελλάδα τα Real Estate Investment Trusts (REITs), όπως ονοµάζονται κυρίως στη Βόρειο Αµερική ή οι Real Estate Investment Companies (REICs), όπως ονο- µάζονται στην Ευρώπη. Η εισήγηση έχει την παρακάτω δοµή. Στη δεύτερη ενότητα παρατίθενται να πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των επενδύσεων αυτής της µορφής. Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του θεσµού στην Ελλάδα. Στην τέταρτη ενότητα δίδεται µια εικόνα των βασικών ποσοτικών χαρακτηριστικών, τόσο σε συνολικό επίπεδο αγοράς όσο και σε επίπεδο εταιριών που λειτουργούν στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Στην πέµπτη ενότητα γίνεται αναφορά των συνεπειών της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης στην παγκόσµια χρηµατοπιστωτική αγορά και στην παγκόσµια αγορά του real estate. Στην έκτη ενότητα γίνεται αναφορά στο θεσµικό πλαίσιο προώθησης πανευρωπαϊκών REITs και γίνεται παρουσίαση των διαφορών του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας των REITs σε όλες τις µεγάλες αγορές που δραστηριοποιούνται. Η εισήγηση ολοκληρώνεται µε την έβδοµη ενότητα, όπου παρατίθενται τα συµπεράσµατα της µελέτης. 2. Τι είναι τα REITs; πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα Τα REITs µπορούν να περιγραφούν ως εταιρίες κλειστού τύπου (closed-ended), σε αντιδιαστολή µε τα αµοιβαία κεφάλαια ακινήτων, που είναι ανοικτού τύπου (open-ended). Αυτές οι εταιρίες κλειστού τύπου είναι συνήθως εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, επενδύουν σε που παράγουν εισόδηµα, διανέµουν το µεγαλύτερο ποσοστό των κερδών τους στους µετόχους τους και διέπονται από ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς. Μια επένδυση σε µετοχές REIT έχει από πλευράς διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου όλα τα πλεονεκτήµατα που έχουν οι τοποθετήσεις σε λοιπές εταιρίες ακινήτων και οι άµεσες επενδύ- * Γενικός ιευθυντής Ακίνητης Περιουσίας, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συγγραφέα και όχι κατ ανάγκην της Τράπεζας της Ελλάδος. 115

2 σεις σε. Όπως έδειξε µια πρόσφατη µελέτη της Morgan Stanley (βλ. ιάγραµµα 1), στην οποία χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία για µια περίοδο 23 ετών, υπάρχει υψηλή συσχέτιση των αποδόσεων των µετοχών εταιριών ακινήτων µε τις αποδόσεις από άµεσες επενδύσεις σε για περιόδους µεγαλύτερες του 1,5 έτους. Αντίθετα, η συσχέτιση µετοχών εταιριών ακινήτων µε τις λοιπές µετοχές εµφανίζεται χαµηλή και φθίνουσα µε την πάροδο του χρόνου για περιόδους άνω του 1,5 έτους. ηλαδή οι µετοχές εταιριών ακινήτων (συµπεριλαµβανοµένων των REITs) µεσοµακροπρόθεσµα συµπεριφέρονται ως άµεσες επενδύσεις σε και παρέχουν δυνατότητα διαφοροποίησης έναντι των λοιπών µετοχών σε ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Επιπλέον όµως µια επένδυση σε REITs έχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι µιας άµεσης επένδυσης σε. Πιο αναλυτικά, τα REITs χαρακτηρίζονται από αυξηµένη ρευστότητα σε σχέση µε µια άµεση επένδυση σε που εµφανίζει περιορισµένη δυνατότητα άµεσης ρευστοποίησης, και αυτό γιατί στην περίπτωση των REITs ο επενδυτής κατέχει µετοχές εισηγ- µένες σε κάποια χρηµατιστηριακή αγορά, µε δυνατότητα άµεσης ρευστοποίησης. Εκτός αυτού, τα REITs κατέχουν χαρτοφυλάκια τα οποία περιλαµβάνουν µεγάλο αριθµό και µεγάλο µέγεθος ακινήτων, µε αποτέλεσµα τη δυνατότητα διαφοροποίησης των επενδύσεων (diversification) µέσω της βελτίωσης της γεωγραφικής ή/και κλαδικής διασποράς. Ως αποτέλεσµα, οι επενδυτές σε µετοχές REITs επωφελούνται από τη διαφοροποίηση που κάνουν τα ίδια τα REITs στο χαρτοφυλάκιό τους. Επίσης, βασικό χαρακτηριστικό όλων των REITs είναι η εσωτερική (internal) ή εξωτερική (external) επαγγελµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων τους (fund management), που µπορεί να γίνεται εσωτερικά από τα ίδια τα REITs ή εξωτερικά από ειδικούς συνεργάτες. Σε κάθε περίπτωση αυτό γίνεται από εξειδικευµένους επαγγελµατίες που έχουν ως 116

3 αποκλειστικό µέληµα να διαχειριστούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την περιουσία της εταιρίας, να εντοπίσουν τις καλύτερες επενδύσεις σε, να προβούν σε διασπορά ενδεχόµενων κινδύνων και να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη για τους µετόχους. Φυσικά, αντίστοιχες δυνατότητες δεν υφίστανται όταν κάποιος επενδύει µόνος του σε µεµονωµένα. Άλλο πλεονέκτηµα των REITs είναι το χαµηλό κόστος συναλλαγών. Οι άµεσες αποκτήσεις ακινήτων έχουν συνήθως πολύ µεγαλύτερο κόστος (π.χ. φόρος µεταβίβασης, τέλη συναλλαγών, φόρος υπερτιµήµατος, κόστος µεταγραφής, δικηγορικά και συµβολαιογραφικά έξοδα κ.ά.) από αυτό µιας χρηµατιστηριακής συναλλαγής για αγοραπωλησία µετοχών. Τέλος, τα REITs παρέχουν τη δυνατότητα συνεχούς και αντικειµενικής αποτίµησης της αξίας της επένδυσης. Το βασικότερο πρόβληµα της αγοράς ακινήτων είναι η έλλειψη µιας κεντρικής συναλλακτικής αγοράς αντίστοιχης µε αυτή των µετοχών. Έτσι, µια άµεση επένδυση σε εµπλέκει θέµατα εκτιµήσεων από ειδικούς και µη εκτιµητές, µε ό,τι αυτό σηµαίνει για τη σωστή αποτίµηση της επένδυσης. Αντίθετα, η έµµεση επένδυση σε, µέσω ενός REIT, δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζει ο επενδυτής ανά πάσα στιγµή την αποτίµηση της αξίας της επένδυσής του, όπως αυτή διαµορφώνεται στο χρηµατιστήριο, χωρίς την όποια υποκειµενικότητα των εκτιµήσεων. Όπως ήδη αναφέρθηκε, βασικό γνώρισµα των REITs είναι το ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς από το οποίο διέπονται. Οι µειωµένοι φόροι, ιδίως σε µια αγορά που είναι ιδιαίτερα επιβαρυµένη φορολογικά, σε συνδυασµό µε µια πολιτική διανοµής µερισµάτων που ξεπερνούν το 85-90% των διανεµόµενων κερδών, δηµιουργούν ένα θελκτικό επενδυτικό πλαίσιο. Τα ευνοϊκά χαρακτηριστικά των REITs, ορισµένα εκ των οποίων αναφέρθηκαν παραπάνω, αντικατοπτρίζονται και στις ιστορικά καλύτερες αποδόσεις που προσφέρουν συγκριτικά µε τις αποδόσεις από άµεσες επενδύσεις σε, αλλά και µε αυτές σε κτηµατικές εταιρίες που δεν είναι REITs. Όπως προκύπτει από µελέτες για REITs στις ΗΠΑ, για τα οποία υπάρχουν στοιχεία σε βάθος χρόνου, οι σταθµισµένες ως προς τον κίνδυνο αποδόσεις είναι καλύτερες από αυτές όλων των βασικών χρηµατιστηριακών δεικτών της αγοράς των ΗΠΑ για περιόδους από 5 έως 20 χρόνια. Για τα ευρωπαϊκά REITs δεν υπάρχουν προς το παρόν εξειδικευµένοι δείκτες µε αντίστοιχα στοιχεία. Οι πλησιέστεροι δείκτες είναι αυτοί του European Public Real Estate Association (EPRA) και περιλαµβάνουν τις κυριότερες εισηγµένες εταιρίες ακίνητης περιουσίας στην Ευρώπη, από τις οποίες σηµαντικό ποσοστό είναι REITs. Οι δείκτες αυτοί δείχνουν υψηλές συνολικές ετήσιες αποδόσεις (άνω του 22% την τελευταία τριετία) και µερίσµατα της τάξεως του 4%. Όπως δε και στην περίπτωση των REITs στις ΗΠΑ, οι αντίστοιχες µελέτες για τις ευρωπαϊκές εισηγµένες Real Estate εταιρίες δείχνουν καλύτερες σταθµισµένες ως προς τον κίνδυνο αποδόσεις από αυτές του γενικού δείκτη των ευρωπαϊκών χρηµατιστηρίων. Ωστόσο, βασικό µειονέκτηµα των REITs είναι η έλλειψη άµεσου ελέγχου της διαχείρισης, η οποία υπάρχει στις άµεσες επενδύσεις σε και που για πολλούς, συνήθως µη θεσµικούς, 117

4 επενδυτές είναι επιθυµητή. Στα µειονεκτήµατα των REITs κατατάσσεται και η µεγάλη διακύ- µανση που παρουσιάζουν οι τιµές των µετοχών τους, καθώς αυτές επηρεάζονται από τις γενικές τάσεις που διαµορφώνονται στις χρηµατιστηριακές αγορές όπου είναι εισηγµένες οι εν λόγω µετοχές. Έτσι, οι αποδόσεις (returns) των REITs, σε σχέση µε τις αποδόσεις από τις άµεσες επενδύσεις σε, έχουν µεγαλύτερη διακύµανση, στοιχείο που µεταφράζεται σε αυξηµένο επενδυτικό κίνδυνο. 3. Ελληνικά REITs Το θεσµικό πλαίσιο για τα ελληνικά REITs (ονοµάζονται ΑΕΕΑΠ Ανώνυµες Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία) υφίσταται από το 1999 (Ν. 2778/1999), αλλά είχε πολλές ελλείψεις και προβλήµατα και γι αυτό τροποποιήθηκε το 2002 και το Τα κύρια χαρακτηριστικά του θεσµικού πλαισίου των ΑΕΕΑΠ είναι τα εξής: Γενικά Εταιρίες κλειστού τύπου µε κύριο σκοπό τις άµεσες επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία. Το ελάχιστο ύψος µετοχικού κεφαλαίου είναι 29,3 εκατ. ευρώ. ιαχείριση Εσωτερική ή εξωτερική κατ αναλογία των Ανωνύµων Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ). Επενδύσεις σε Το µετοχικό κεφάλαιο σχηµατίζεται µε εισφορά κατά 80% τουλάχιστον µετρητών και ακινήτων (εµπορικών και βιοµηχανικών). Εάν η αρχική εισφορά περιλαµβάνει µόνο µετρητά, θα πρέπει, προ της εισαγωγής στο χρηµατιστήριο, να έχει επενδυθεί τουλάχιστον το 50% σε. Επενδύσεις σε στο εξωτερικό Ακίνητα σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 1 : επιτρέπονται χωρίς περιορισµούς. Ακίνητα σε λοιπές χώρες (εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου): επιτρέπονται µε όριο το 10% του συνόλου των επενδύσεων της εταιρίας. Λοιπές επενδύσεις Επιτρέπεται η επένδυση σε κινητές αξίες µέχρι το 10% του ενεργητικού της ΑΕΕΑΠ. Κάθε συµµετοχή δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1% του ενεργητικού και, εάν η εταιρία έχει συµµετοχές, αυτές πρέπει να είναι σε τουλάχιστον έξι διαφορετικούς εκδότες. Κάθε συµµετοχή δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του µετοχικού κεφαλαίου του εκδότη. 1 Περιλαµβάνει τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. 118

5 Επιτρέπεται η κατοχή τουλάχιστον του 90% των µετοχών ανώνυµης εταιρίας µε µοναδικό σκοπό την εκµετάλλευση ακινήτων (SPVs Special Purpose Vehicles), το σύνολο του πάγιου κεφαλαίου της οποίας είναι επενδεδυµένο σε που εµπίπτουν στις κατηγορίες ακινήτων στις οποίες µπορεί να επενδύσει µια ΑΕΕΑΠ. Ανάπτυξη ακινήτων Επιτρέπεται η αποπεράτωση ή η επισκευή ακινήτων εφόσον το κόστος αποπεράτωσής τους δεν υπερβαίνει το 25% της τελικής εµπορικής αξίας µετά την ολοκλήρωση των έργων. Επιτρέπεται η σύναψη προσυµφώνων για την απόκτηση ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συµβατικά διασφαλιστεί ο χρόνος αποπεράτωσής τους, το µέγιστο τίµηµά τους, η προκαταβολή τιµήµατος, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20% του τιµήµατος, η ποινική ρήτρα του πωλητή, η οποία δεν µπορεί να υπολείπεται του 150% της προκαταβολής, και η χρησιµοποίησή τους ως επαγγελµατικής στέγης ή για άλλο εµπορικό ή βιοµηχανικό σκοπό εντός 6 µηνών από την απόκτησή τους. ανεισµός Επιτρέπεται έως 50% του ενεργητικού τόσο για την απόκτηση όσο και για την αξιοποίηση ακινήτων. Επιτρέπεται η χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) ακινήτων µε συνολική αξία έως το 25% των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας (µέγιστο 10% των ιδίων κεφαλαίων ανά ακίνητο). Μερίσµατα ιανοµή µερισµάτων συνολικού ύψους τουλάχιστον 35% των καθαρών κερδών ετησίως. Εισαγωγή στο Χρηµατιστήριο Υποχρεωτική υποβολή αίτησης εισαγωγής των µετοχών της ΑΕΕΑΠ στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εντός ενός έτους από την απόκτηση άδειας ΑΕΕΑΠ. Φορολογικό καθεστώς Απαλλάσσεται από όλους τους φόρους (συµπεριλαµβανοµένου του φόρου αυτό- µατου υπερτιµήµατος) και εισφορές υπέρ τρίτων εκτός από: Φόρο υπεραξίας κατά την εισφορά των ακινήτων (υπό όρους). Φόρο, ο συντελεστής του οποίου ορίζεται σε 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέµβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσαυξηµένου κατά µία εκατοστιαία µονάδα. Ο φόρος υπολογίζεται επί του µέσου όρου των επενδύσεων, πλέον των διαθεσίµων, σε τρέχουσες τιµές, όπως απεικονίζονται στους εξαµηνιαίους πίνακες επενδύσεων. Φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου 1%. 119

6 Λοιπές διατάξεις ιασπορά: Μόνο 25% της αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων µπορεί να επενδυθεί σε ένα και το αυτό ακίνητο. Περιορισµοί στις αγοραπωλησίες: Το χαρτοφυλάκιο αποτιµάται κάθε 6 µήνες από το ΣΟΕ αγοραπωλησίες ακινήτων µπορούν να γίνουν µε απόκλιση ±5% από την αποτίµηση του ΣΟΕ. Περίοδος διακράτησης ακινήτων: Τα δεν µπορούν να πωληθούν νωρίτερα από ένα έτος από την ηµεροµηνία απόκτησής τους. Τα ισχυρά σηµεία του ελληνικού θεσµικού πλαισίου έχουν πολλά κοινά στοιχεία µε τα αντίστοιχα των REITs διεθνώς (τα βασικά χαρακτηριστικά των οποίων εµφανίζονται πιο κάτω στους Πίνακες 3 και 4) και αναµφίβολα το πιο σηµαντικό είναι το φορολογικό τους καθεστώς, ιδίως σε µια χώρα όπου οι φόροι που επιβαρύνουν τα είναι πολλοί και ιδιαίτερα επαχθείς. Στα θετικά πρέπει επίσης να συµπεριληφθεί η ευελιξία στις επενδύσεις εκτός Ελλάδος. Οι αδυναµίες όµως είναι αρκετές και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του θεσµικού πλαισίου. Το πιο σηµαντικό πρόβληµα είναι αυτό που προέκυψε µετά τη θέσπιση του νέου νοµοθετικού πλαισίου για τα και συγκεκριµένα η εισαγωγή του ΦΠΑ, που αντικαθιστά πλέον το φόρο µεταβίβασης. Είναι δύσκολο να απαλλαγούν τα ΑΕΕΑΠ από τον ΦΠΑ επειδή ο φόρος αυτός επιβάλλεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε για την απαλλαγή των ΑΕΕΑΠ πρέπει να υπάρχει ανάλογη έγκριση. Φυσικά, υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις που έχουν εφαρµοστεί σε άλλες χώρες, όπως η επιβολή ΦΠΑ και στις εµπορικές µισθώσεις, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συµψηφισµού του. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια, κυρίως στη Γερµανία και την Ολλανδία, να µην υπόκεινται σε ΦΠΑ οι αγοραπωλησίες ακινήτων. Σε κάθε περίπτωση, το θέµα εκκρεµεί και η όποια λύση του δεν προβλέπεται να είναι άµεση. Επιπλέον, µειονέκτηµα είναι η µη εφαρµογή της σύµβασης για αποφυγή διπλής φορολόγησης των ΑΕΕΑΠ, µε αποτέλεσµα οι θυγατρικές εταιρίες των ΑΕΕΑΠ (τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό) να υπόκεινται σε φορολογία και οι µητρικές εταιρίες (ΑΕΕΑΠ) να φορολογούνται για τη συµµετοχή τους στα SPVs. Τέλος, άλλη σηµαντική αδυναµία είναι οι περιορισµοί στην ανάπτυξη ακινήτων, θέµα όµως που υφίσταται για όλα τα ευρωπαϊκά REITs. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και ο περιορισµός στην εκµετάλλευση εκχωρηµένων ακινήτων (concessions) από τα REITs. 4. Η αγορά των REITs Στο ιάγραµµα 2 εµφανίζεται η ανάπτυξη της παγκόσµιας αγοράς εισηγµένων εταιριών ακινήτων και REITs σε όρους χρηµατιστηριακής αξίας (market capitalisation). Tο 1996 τα REITs αντιπροσώπευαν το 24% περίπου της αξίας των εισηγµένων εταιριών ακινήτων, ενώ στα τέλη του 2007 η συνολική αγορά των εισηγµένων εταιριών ακινήτων υπερδιπλασιάστηκε, αλλά η 120

7 συµµετοχή των REITs σε αυτή αυξήθηκε από 24% σε 43% περίπου. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει την τάση κυριαρχίας των REITs στις επενδυτικές αγορές του real estate παγκοσµίως. Ωστόσο, στα τέλη του 2008 ήταν εµφανή τα σηµάδια της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, αφού η συνολική αγορά των εισηγµένων εταιριών ακινήτων µειώθηκε κατά 44% περίπου, φθάνοντας στα επίπεδα του 2004 και η συνολική αγορά των REITs µειώθηκε κατά 43% περίπου. Ωστόσο, η συµµετοχή των REITs στη συνολική αγορά των εισηγµένων εταιριών ακινήτων παραµένει σηµαντική και αυξήθηκε από 43% σε 50% περίπου. Σε όρους χρηµατιστηριακής αξίας των µετοχών που διακρατούνται από το ευρύ επενδυτικό κοινό (αξία free float) (βλ. ιάγραµµα 3), τα REITs αντιστοιχούν στο 68% της παγκόσµιας αγοράς εισηγµένων εταιριών real estate και στο 77% της αντίστοιχης ευρωπαϊκής αγοράς. 121

8 Στο ιάγραµµα 4 εµφανίζεται η παγκόσµια κατανοµή των εισηγµένων REITs σε όρους χρη- µατιστηριακής αξίας. Η Ασία κατέχει τη µερίδα του λέοντος, µε 45% της παγκόσµιας αγοράς, ακολουθεί η Β. Αµερική µε ποσοστό 37% και έπεται η Ευρώπη µε ποσοστό 18%. Το ιάγραµµα 5 εµφανίζει τα 10 µεγαλύτερα REITs σε παγκόσµιο επίπεδο µε αποτιµηµένη µόνο τη free float χρηµατιστηριακή αξία τους. Με στοιχεία του Μαρτίου του 2009, το µέσο µέγεθός τους ήταν 7,2 δισεκ. ευρώ, αλλά οι µεγάλες εταιρίες του κλάδου έχουν µέγεθος περίπου διπλάσιο. Στο ιάγραµµα 6 εµφανίζεται η σηµερινή εικόνα της ευρωπαϊκής αγοράς των REITs, όπου το Ηνωµένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ολλανδία κατέχουν µαζί το 76,5% της συνολικής αγοράς και οι λοιπές ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία, Ελλάδα, κ.λπ.) κατέχουν το υπόλοιπο 23,5% της συνολικής αγοράς. 122

9 Πίνακας 1 Οι αποδόσεις των δέκα µεγαλύτερων ευρωπαϊκών REITs Επωνυµία REIT Χώρα Συνολική απόδοση (%) για την περίοδο Συνολική απόδοση (%) -1 έτος Συνολική απόδοση (%) -3 έτη Μερισµατική απόδοση (%) Unibail - Rodamco Γαλλία 1,77-30,23-6,17 6,66 Land Securities ΗΒ -45,39-63,07-28,23 13,18 British Land ΗΒ -16,88-46,54-24,28 8,47 Corio Ολλανδία -5,32-34,52-8,11 8,35 Hammerson ΗΒ -25,69-60,62-25,41 7,42 PSP Swiss Property Ελβετία -8,92-24,83-4,79 5,00 Liberty International ΗΒ -18,57-51,53-22,84 4,24 Klepiere Γαλλία -23,66-61,66-15,13 9,18 Icade Γαλλία -10,40-43,44-0,69 6,10 Wereldhave Ολλανδία -16,40-32,60-10,53 8,83 Πηγή: EPRA, Μάρτιος Πίνακας 2 Οι αποδόσεις των ελληνικών REITs Επωνυµία REIT Συνολική απόδοση (%) για την περίοδο Συνολική απόδοση (%) -1 έτος Μερισµατική απόδοση (%) Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ 26,7-12,8 7,76 Πειραιώς ΑΕΕΑΠ 37,5-19,58 9,22 Πηγή: NBG Real Estate. Τέλος, ο Πίνακας 1 εµφανίζει τα δέκα µεγαλύτερα REITs στην Ευρώπη, µε την κυριαρχία των γαλλικών και αγγλικών εταιριών. Οι συνολικές αποδόσεις σε διαφορετικές χρονικές 123

10 περιόδους εµφανίζονται αρνητικές, λόγω των δραµατικών επιπτώσεων της πρόσφατης χρη- µατοπιστωτικής κρίσης. Αντίθετα, οι µερισµατικές αποδόσεις για τους επενδυτές κυµαίνονται µεταξύ 5% και 9%. Οι αντίστοιχες µερισµατικές αποδόσεις των ελληνικών REITs, οι οποίες εµφανίζονται στον Πίνακα 2, ανέρχονται σε 8% και 9% περίπου, ενώ οι συνολικές αποδόσεις από την αρχή του 2009 εµφανίζουν εντυπωσιακή αύξηση (τελευταία στήλη των Πινάκων 1 και 2). 5. Οι συνέπειες της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης στην παγκόσµια χρηµατοπιστωτική αγορά και στην παγκόσµια αγορά real estate Άµεση συνέπεια της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης ήταν η πτώση των τιµών των εµπορικών ακινήτων. Η αγορά εµφανίζεται να είχε προεξοφλήσει αυτήν την πτώση, µε αποτέλεσµα µέχρι το τέλος Μαρτίου του 2009 οι τιµές µετοχών των ΑΕΕΑΠ να έχουν µειωθεί δραστικά πολύ πάνω από 50% σε σχέση µε αυτές στο τέλος του 2007 και να διαµορφώνονται 40%-50% κάτω από την αποτίµηση της αξίας των ακινήτων τους. Στο ιάγραµµα 7 εµφανίζονται οι συνολικές αποδόσεις για τρεις κατηγορίες αξιογράφων: τις εισηγµένες µετοχές εταιριών ακίνητης περιουσίας (real estate), τις εισηγµένες µετοχές λοιπών εταιριών και τα οµόλογα. Παρατηρείται λοιπόν ότι σε σχέση µε το Μάρτιο του 2006, λόγω της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης, η συνολική απόδοση των εισηγµένων εταιριών real estate µειώθηκε κατά 57%, ενώ η συνολική απόδοση των εισηγµένων λοιπών εταιριών (FTSE world) µειώθηκε κατά 39%. Η µικρότερη πτώση των αποδόσεων σηµειώθηκε στην αγορά των οµολόγων (18%). Στο ιάγραµµα 8 εµφανίζεται η πτώση των συνολικών ετήσιων αποδόσεων των REITs παγκοσµίως στο τέλος του 2008 σε σχέση µε το τέλος του Η µεγαλύτερη µείωση των 124

11 συνολικών αποδόσεων καταγράφηκε στην Αυστραλία (63%) και ακολούθησε το Ηνωµένο Βασίλειο µε 59%. Οι συνολικές ετήσιες αποδόσεις των αµερικανικών REITs σηµείωσαν πτώση 36%, ενώ οι συνολικές ετήσιες αποδόσεις των ελληνικών REITs σηµείωσαν πτώση 40%. 6. Θεσµικό πλαίσιο προώθησης πανευρωπαϊκών REITs Η υιοθέτηση του θεσµού των REITs από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και οι αυξανόµενες διασυνοριακές επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία έχουν παράλληλα αναδείξει την ύπαρξη πολλών περιορισµών στην υφιστάµενη νοµοθεσία, καθώς και την ανάγκη επίλυσης αυτών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τέτοια παραδείγµατα είναι οι περιορισµοί στη δυνατότητα των REITs να Πίνακας 3 ιαφορές θεσµικού πλαισίου στην Ευρώπη Ευρώπη Ελλάδα Ολλανδία Γαλλία ΗΒ Γερµανία Σύνθεση xαρτοφυλακίου Εµπορικά Εµπορικά Εµπορικά Ανάπτυξη 25% ΝΑΙ (µέσω θυγατρικής) χωρίς άλλους περιορισµούς Επιτρέπεται. Μόνος περιορισµός είναι η κατοχή του ακινήτου για τουλάχιστον 5 έτη. 20% ΝΑΙ µόνο για επένδυσης (όχι για τρίτα µέρη) ΝΑΙ µόνο για επένδυσης (για τρίτα µέρη µε περιορισµούς) Όριο δανεισµού 50% επί του ενεργητικού 60% των επενδύσεων σε + 20% του λοιπού ενεργητικού 65% επί του ενεργητικού Χωρίς περιορισµούς (κέρδη+τόκοι)/ τόκοι > 2,5 Επιτρέπεται και επιπλέον δανεισµός µε φόρο 30%. 60% επί του ενεργητικού Πηγές: EPRA και NBG Real Estate. 125

12 Πίνακας 4 ιαφορές θεσµικού πλαισίου σε Β. Αµερική, Ασία και Αυστραλία Β. Αµερική Ασία Αυστραλία ΗΠΑ Καναδάς Σινγκαπούρη Χονγκ Κονγκ Ιαπωνία Σύνθεση xαρτοφυλακίου Ανάπτυξη ΝΑΙ µόνο για επένδυσης (όχι για τρίτα µέρη) ΝΑΙ µόνο για επένδυσης (όχι για τρίτα µέρη) 10% ΟΧΙ 50% ΝΑΙ µόνο για επένδυσης (για τρίτα µέρη µε περιορισµούς) Όριο δανεισµού Χωρίς περιορισµούς Χωρίς περιορισµούς 35% επί του ενεργητικού 35% επί του ενεργητικού Χωρίς περιορισµούς Χωρίς περιορισµούς Πηγές: EPRA και NBG Real Estate. κατέχουν σε χώρα διαφορετική από την έδρα τους ή να χαίρουν φορολογικών πλεονεκτηµάτων για τέτοια, καθώς και περιορισµοί σχετικά µε το µέγεθος της συµµετοχής που µπορούν να κατέχουν επενδυτές σε REITs µε έδρα άλλη χώρα-µέλος της ΕΕ. Για την επίλυση των παραπάνω µειονεκτηµάτων, εξετάζεται η προώθηση ενός θεσµικού πλαισίου για πανευρωπαϊκά REITs, τα οποία, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία επενδύουν ή ανεξάρτητα από την έδρα τους, θα υπόκεινται στους ίδιους φορολογικούς κανόνες και θα χαίρουν των ίδιων φορολογικών πλεονεκτηµάτων. Με την εφαρµογή του προαναφερθέντος θεσµικού πλαισίου θα διευκολυνθούν οι διασυνοριακές επενδύσεις (εντός Ευρώπης), µε αποτέλεσµα την αύξηση του µεγέθους των ευρωπαϊκών REITs, την αύξηση του ανταγωνισµού και τη δηµιουργία µεγαλύτερων περιθωρίων στις οικονοµίες κλίµακας. Με τον τρόπο αυτό η Ευρώπη ως σύνολο θα έχει τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί περισσότερο αποτελεσµατικά άλλες παγκόσµιες αγορές. υσκολίες αντιµετωπίζονται στην εφαρµογή ενός πανευρωπαϊκού θεσµικού πλαισίου λόγω των διαφορετικών προσεγγίσεων από τις κυβερνήσεις των χωρών-µελών της ΕΕ. Στον Πίνακα 3 εµφανίζονται παραδείγµατα τέτοιας αντιµετώπισης, όπως η δυνατότητα επένδυσης των REITs σε (Φινλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ολλανδία, σε αντιδιαστολή µε Ελλάδα, Γερµανία, Βέλγιο), η δυνατότητα ανάπτυξης ακινήτων από τα REITs χωρίς περιορισµούς (Ολλανδία, Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο) ή µε περιορισµούς (Ελλάδα, Γαλλία), καθώς και το ποσοστό δανεισµού. Αντίστοιχη παρουσίαση εµφανίζεται στον Πίνακα 4 για τις χώρες στη Βόρειο Αµερική, στην Ασία και την Αυστραλία. 7. Συµπεράσµατα Συνοψίζοντας όσα προαναφέρθηκαν για το θεσµό των REITs στην Ελλάδα και διεθνώς, µπορούµε να αναφέρουµε ότι ο θεσµός των REITs αποκτά σταδιακά όλο και µεγαλύτερη βαρύ- 126

13 τητα στη διεθνή επενδυτική αγορά των εταιριών ακίνητης περιουσίας (real estate) και αναµένεται να αποτελέσει το κύριο όχηµα επενδύσεων στο συγκεκριµένο τοµέα. Το πλαίσιο λειτουργίας των REITs είναι παρεµφερές στις περισσότερες χώρες όπου έχουν θεσµοθετηθεί, µε έµφαση στα φορολογικά κίνητρα και στην υποχρέωση διανοµής πολύ υψηλού ποσοστού των διανεµητέων κερδών στους µετόχους τους. Η Ευρώπη, αν και προς το παρόν υστερεί ως προς το βαθµό διείσδυσης του θεσµού, κάνει γρήγορα βήµατα για την ταχεία εξάπλωσή του. Η προώθηση ενός θεσµικού πλαισίου για πανευρωπαϊκά REITs, που, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία επενδύουν, θα µπορούν να χαίρουν των ίδιων πλεονεκτηµάτων (κυρίως φορολογικών), θα δώσει ιδιαίτερη ώθηση στο θεσµό. Στο µεταξύ προωθείται η σύγκλιση των επιµέρους θεσµικών πλαισίων. Σηµαντική ανάπτυξη αναµένεται να έχει ο θεσµός των ΑΕΕΑΠ και στη χώρα µας και, παρά τα γνωστά προβλήµατα στη διεθνή οικονοµία, υπάρχει κάθε λόγος να αποτελεί αυτός µια αξιόλογη µορφή επένδυσης τόσο για τους ιδιώτες µικροεπενδυτές όσο και για τους θεσµικούς επενδυτές, εγχώριους και ξένους. Στη σηµερινή δύσκολη συγκυρία, η διαπραγµάτευση των µετοχών των υφιστάµενων ΑΕΕΑΠ γίνεται µε έκπτωση (discount) της τάξεως του 50% σε σχέση µε την αξία των ακινήτων τους. Όµως οι µετοχές των ΑΕΕΑΠ έδειξαν µια αξιοσηµείωτη αντοχή στην πτώση τους την περίοδο της κρίσης. Ενδεικτικά, η µέση τιµή των υφιστάµενων ΑΕΕΑΠ είναι µειωµένη κατά περίπου 20% σε σχέση µε τη µέση τιµή στις 31 εκεµβρίου 2007 (περίοδο πριν από την έναρξη της χρηµατοπιστωτικής κρίσης). Με δεδοµένο το ενδιαφέρον που έχουν επιδείξει για τη δηµιουργία ΑΕΕΑΠ µεγάλοι χρη- µατοπιστωτικοί οργανισµοί, πολλοί από τους οποίους διαθέτουν σήµερα σηµαντική ακίνητη περιουσία, είναι προφανές ότι η ανάπτυξη των ΑΕΕΑΠ θα δηµιουργήσει τον κύριο κορµό θεσµικών επενδυτών ακινήτων στην Ελλάδα και θα καθορίσει αποφασιστικά το µέλλον και την ανάπτυξη της κτηµαταγοράς. 127

14 Βιβλιογραφία AME Capital, Real Estate Securities Funds, New Research and Database Analysis from AME Capital (2008), AME Capital Ltd, Ιανουάριος. Block, L. R. (2006), Investing in REITs: Real Estate Investment Trusts, third edition, Bloomberg Press, Princeton, NJ., USA. Dijkman, M. and A. Schiller (2008), Europe Real Estate Yearbook 2008, Europe Real Estate Publishers BV. EPRA (2008α), Global Real Estate Survey: a comparison of the major REIT regimes in the world, European Real Estate Association. EPRA (2008β), Annual Market Review, εκέµβριος 2008, European Real Estate Association. EPRA (2009α), EPRA News, 29, Mάρτιος, European Real Estate Association. EPRA (2009β), Monthly Statistical Bulletin, Mάρτιος 2009, European Real Estate Association. EPRA (2009γ), Monthly Market Review, Μάρτιος 2009, European Real Estate Association. Karytinos, A. (2003), Investment products for Real Estate other than PPP in Greece and Europe, παρουσίαση στο συνέδριο Euromoney, Αθήνα, Νοέµβριος. Kensington Investment Group (2006), Globalization of REITs, KIG Investment Research. Mullaney, J.A. (1997), REITs: building profits with real estate investment trusts, John Wiley & Sons Ltd. Watson, J. (2006), The relative merits of REITs versus other tax efficient vehicles, παρουσίαση στο Euromoney Global REITs Conference, Λονδίνο. Whiting, D. (2007), Playing the REITs game: Investing in Real Estate Investment Trusts, John Wiley & Sons Ltd. 128

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Επισηµάνσεις Η µελέτη για το ισχύον φορολογικό πλαίσιο σε άλλες ευρωπαικές κεφαλαιαγορές, πραγµατοποιήθηκε απο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ΕΚΘΕΣΗ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Περιεχόµενα Σελίδα ΜΕΡΟΣ Α Συνοπτικές πληροφορίες για την Εταιρεία 3 Απολογισµός από τους ιευθυντές

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2006

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2006 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2006 Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2007 1 Πίνακας Περιεχομένων Ενότητα 1 Συνοπτική Απεικόνιση και Επενδυτική Πρόταση 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Νοέμβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

ΕΚΘΕΣΗ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Περιεχόµενα Σελίδα ΜΕΡΟΣ Α Συνοπτικές πληροφορίες για την Εταιρεία 3 Απολογισµός από τους ιευθυντές

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

þÿœ± ± ½ ½Ä±Â ±ÀÌ Ä ½ µ»» ½¹º

þÿœ± ± ½ ½Ä±Â ±ÀÌ Ä ½ µ»» ½¹º Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Architecture, Land and Environmental Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Π¼À Áµ ½± µæ±á¼ Ãĵ à þÿšíàá µã¼ìâ Äɽ R E I

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση & Συμβουλές

Ενημέρωση & Συμβουλές Ενημέρωση & Συμβουλές ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 Οι θεσμικοί διαχειριστές στην Ελλάδα ως φορέας δράσης και ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Οι δείκτες ως εργαλείο των χρηματοοικονομικών αγορών

Οι δείκτες ως εργαλείο των χρηματοοικονομικών αγορών Οι δείκτες ως εργαλείο των χρηματοοικονομικών αγορών Χρηματιστήριο Αθηνών Κίμων Βολίκας Πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών 1 Νοεμβρίου 2017 Περιεχόμενα 1. Παθητική και Ενεργητική ιαχείριση 2. Οι είκτες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων. Νικόλαος Τεσσαρομάτης ALBA Graduate Business School και ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ

Διαχείριση της Περιουσίας Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων. Νικόλαος Τεσσαρομάτης ALBA Graduate Business School και ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ Διαχείριση της Περιουσίας Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων Νικόλαος Τεσσαρομάτης ALBA Graduate Business School και ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ Η Διαχείριση Επενδύσεων στα Ελληνικά Δημόσια Ταμεία Η κατανομή της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ικανή Ομάδα Διοίκησης

Ικανή Ομάδα Διοίκησης Ικανή Ομάδα Διοίκησης ΑΕΕΑΠ: Ένα σταθερό & διαφανές πλαίσιο λειτουργίας Αξιόπιστες λειτουργικές επιδόσεις Υψηλής ποιότητας μετοχική σύνθεση Υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο ακινήτων 1 Ικανή Ομάδα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Είναι γνωστό σε όλους ότι τα ιδιωτικά έργα αποτελούν για χρόνια στη χώρα µας, την ατµοµηχανή της Ελληνικής οικονοµίας. H άνοδος της

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr

ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ) Σύνοψη: Από το πρώτο τρίµηνο του 2009

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ B ] Οι Σημαντικότερες Μέθοδοι Αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004.

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/6.4.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τα άρθρα 30 και 32 του ν. 3283/2004

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Κύρια πλεονεκτήματα ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ -Ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα -Άμεση πρόσβαση -Φορολογικά κίνητρα -Σχετικά χαμηλός φόρος κεφαλαιουχ.κερδώ ν -Διευκόλυνση πρόσβασης σε όλες τις χώρες Σένγκεν φορολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διευθύνοντος Σύμβουλου

Χαιρετισμός Διευθύνοντος Σύμβουλου Χαιρετισμός Διευθύνοντος Σύμβουλου Το 2015 ήταν ακόμα μια χρονιά προκλήσεων για την οικονομία, που όμως άφησε πίσω του καλύτερα μακροοικονομικά στοιχεία αλλά και προοπτικές. Ο ρυθμός ανάπτυξης ξεπέρασε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ. Δεν απαιτείται ελάχιστη διαμονή. Δεν υπάρχει φόρος πλούτου, κληρονομιών και δωρεών

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ. Δεν απαιτείται ελάχιστη διαμονή. Δεν υπάρχει φόρος πλούτου, κληρονομιών και δωρεών ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα Άμεση πρόσβαση ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Δεν χρειάζεται να δηλωθεί παγκόσμιο εισόδημα Δεν Δεν υπάρχει φόρος πλούτου, κληρονομιών και δωρεών Χαμηλός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/259/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/259/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Αριθµ. Πρωτ. : Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/259/19.12.2002 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ : Περιεχόµενο της εξαµηνιαίας/ετήσιας έκθεσης και της κατάστασης επενδύσεων αµοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Είναι δυνατή η συμπόρευση του «Περιουσιολογίου» και η υποστήριξη της «Τέχνης»;

Είναι δυνατή η συμπόρευση του «Περιουσιολογίου» και η υποστήριξη της «Τέχνης»; Είναι δυνατή η συμπόρευση του «Περιουσιολογίου» και η υποστήριξη της «Τέχνης»; Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός Σύμβουλος Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 β Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο: α Είναι νομικό πρόσωπο. β Είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Unigrowth Investments Public Ltd

Unigrowth Investments Public Ltd Unigrowth Investments Public Ltd Εξαµηνιαία 2010 και Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01 Ιανουαρίου 2010 µέχρι 30 Ιουνίου 2010 Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι σε σηµερινή του συνεδρία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού & Eurobank Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση & Συμβουλές

Ενημέρωση & Συμβουλές Ενημέρωση & Συμβουλές ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 Οι θεσμικοί διαχειριστές στην Ελλάδα ως φορέας δράσης και ανάπτυξης Οι ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού»

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού» ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 8-9

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 8-9 ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 8-9 Κώστας Μαρκάζος, Οικονομολόγος, ΜΒΑ Το νέο καθεστώς για τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) Κώστας Μαρκάζος Οικονομολόγος, ΜΒΑ Το νέο καθεστώς για τις Ανώνυμες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντική βελτίωση σε 5,0% του δείκτη µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων στο τρίµηνο από 8,6% στο α τρίµηνο του 2006

Σηµαντική βελτίωση σε 5,0% του δείκτη µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων στο τρίµηνο από 8,6% στο α τρίµηνο του 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Εξαιρετική αύξηση της κερδοφορίας κατά 67% 62 εκατ. ( 107 εκατ.) κέρδη µετά τη φορολογία Ιστορικό ρεκόρ απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσµατα 2002 Αθήνα, 20/2/2003 Από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ανακοινώθηκαν σήµερα τα αποτελέσµατα του 2002, που έχουν ως ακολούθως: Τα προ φόρων κέρδη του

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα- Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Ημερίδα- Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Ημερίδα- Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Εξέλιξη - Αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων 1972-1988 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διευθύνοντος Σύμβουλου

Χαιρετισμός Διευθύνοντος Σύμβουλου Χαιρετισμός Διευθύνοντος Σύμβουλου 17 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 7 Σεπτεμβρίου 2017 Αγαπητοί μέτοχοι Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στη 17 η Συνέλευση της Εταιρείας. Ετήσια Γενική Το 2016 ήταν ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Αναφορικά με το έργο: «Μελέτη καταγραφής και συγκριτικής αξιολόγησης του φορολογικού πλαισίου που διέπει τις τουριστικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς» (ΥΠΟΕΡΓΟ 8 - ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΗ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιεχόµενα Σελίδα ΜΕΡΟΣ Α Συνοπτικές πληροφορίες για την Εταιρεία 3 Απολογισµός από τους ιευθυντές Επενδύσεων 4-9 I. Ανασκόπηση Κεφαλαιαγορών 5-6

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Απουσία Φορολογικών Κινήτρων στην Ελλάδα για την Προσέλκυση Επενδύσεων

Απουσία Φορολογικών Κινήτρων στην Ελλάδα για την Προσέλκυση Επενδύσεων Απουσία Φορολογικών Κινήτρων στην Ελλάδα για την Προσέλκυση Επενδύσεων Η σύγκριση των φορολογιών που διέπουν τις τουριστικές επιχειρήσεις των χωρών της Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κροατίας, Κύπρου και

Διαβάστε περισσότερα

Έλλειµµα

Έλλειµµα ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2010-2011 Σηµαντική αύξηση του δηµοσίου χρέους και επιδείνωση του ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θεσμός της Επαγγελματικής Ασφάλισης. την Χρηματοπιστωτική Κρίση

Ο Θεσμός της Επαγγελματικής Ασφάλισης. την Χρηματοπιστωτική Κρίση Ο Θεσμός της Επαγγελματικής Ασφάλισης Διεθνώς: Προοπτικές και Επιπτώσεις από την Χρηματοπιστωτική Κρίση Νικόλαος Τεσσαρομάτης ALBA Graduate Business School και ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ Ένωση για την Προάσπιση των Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι ξένοι επενδυτές τον Αύγουστο 2017 πραγματοποίησαν το 60,2% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

Οι ξένοι επενδυτές τον Αύγουστο 2017 πραγματοποίησαν το 60,2% της συνολικής αξίας συναλλαγών. Ανακοίνωση 6 Σεπτεμβρίου 217 Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Αυγούστου 217. Τον Αύγουστο 217 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούνιο 2017 πραγματοποίησαν το 56,2% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούνιο 2017 πραγματοποίησαν το 56,2% της συνολικής αξίας συναλλαγών. Ανακοίνωση 6 Ιουλίου 217 Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Ιουνίου 217. Τον Ιούνιο 217 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης ΜΑΪΟΣ 2016 Tax Alert Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης Οι εξεταζόμενες αλλαγές Στις 8 Μαΐου 2016 το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.20. Φορολογική Μεταρρύθμιση Κύπρου - Ιούλιος 2002 Αύγουστος 2006

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.20. Φορολογική Μεταρρύθμιση Κύπρου - Ιούλιος 2002 Αύγουστος 2006 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.20 Φορολογική Μεταρρύθμιση Κύπρου - Ιούλιος 2002 Αύγουστος 2006 Γενικά Η φορολογική μεταρρύθμιση του 2002 είναι η σημαντικότερη και η πιο ουσιαστική που έγινε από την εγκαθίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τα πιο πάνω πλεονεκτήματα, το Ηνωμένο Βασίλειο παρέχει και τα ακόλουθα κίνητρα προς τους επιχειρηματίες και επενδυτές:

Πέρα από τα πιο πάνω πλεονεκτήματα, το Ηνωμένο Βασίλειο παρέχει και τα ακόλουθα κίνητρα προς τους επιχειρηματίες και επενδυτές: Επιχειρώντας το Ηνωμένο Βασίλειο Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι το μεγαλύτερο διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο προσφέροντας σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες παγκοσμίως ένα αξιόπιστο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 Τι είναι η Εναλλακτική Αγορά ; Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης όπως αυτός περιγράφεται στη νέα Οδηγία για τις επενδυτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Μάρτιος 2012 Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διεθνές Περιβάλλον Η Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID, επιδιώκει την προώθηση του ανταγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οι ξένοι επενδυτές τον Απρίλιο 2017 πραγματοποίησαν το 53,6% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

Οι ξένοι επενδυτές τον Απρίλιο 2017 πραγματοποίησαν το 53,6% της συνολικής αξίας συναλλαγών. Ανακοίνωση 8 Μαΐου 217 Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Απριλίου 217. Τον Απρίλιο 217 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT INFORMATION - ATHENEOS INSURANCE BROKERS SA Accelerator Plus UFS

PRODUCT INFORMATION - ATHENEOS INSURANCE BROKERS SA Accelerator Plus UFS Accelerator Plus UFS Accelerator Plus: Τα Χαρακτηριστικά με μια ματιά (1/2) Πρόγραμμα Διάρκεια Προγράμματος Βασικό / Συμπληρωματικό Ισόβια Min Ετήσιο Ασφάλιστρο 600 % επένδυσης 1ου έτους 60% για ασφάλιστρο

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ε.Ε.Χ.) Δρ. Β. Μπαμπαλός

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ε.Ε.Χ.) Δρ. Β. Μπαμπαλός ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Ε.Ε.Χ.) Δρ. Β. Μπαμπαλός Εταιρείες επενδύσεων:γενικά Μια εταιρεία επενδύσεων ορίζεται ως ένα σύνολο επενδυτικών κεφαλαίων το οποίο εισφέρεται από πολλούς ιδιώτες και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Ο ήλιος χρειάζεται κίνητρα για να λάµψει!

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Ο ήλιος χρειάζεται κίνητρα για να λάµψει! ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Ο ήλιος χρειάζεται κίνητρα για να λάµψει! Μάιος 2004 Έξω πάµε καλά, µέσα θα µπορούσαµε και καλύτερα Με πρωτόγνωρους ρυθµούς ανάπτυξης κινείται η διεθνής αγορά φωτοβολταϊκών τα τελευταία χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH 3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH Μαρίνος Γιαλελή Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας Γενικός Διευθυντής 30 Μαΐου, 2012 Αριθμητικά Δεδομένα Μέλη 12.859 Μέλη, 31 Δεκ. 2011 o 7.600 ενεργά μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ Πληροφορίες: Φ. Φανάρα, Ε. Καπούτσου Τηλέφωνο: , 312 ΦΑΞ:

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ Πληροφορίες: Φ. Φανάρα, Ε. Καπούτσου Τηλέφωνο: , 312 ΦΑΞ: ΑΔΑ: ΩΣΠ2Η-Α3Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός Ο Πολύπλευρος ρόλος του Εκτιμητή Μηχανικού στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Το σύνολο των ακινήτων που απαρτίζουν τα χαρτοφυλάκια

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND (πρώην METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND (πρώην METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND (πρώην METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I) METLIFE GREEK EQUITY MULTIFUND (πρώην METLIFE GREEK EQUITY MULTIFUND II) METLIFE GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΦΜ:094007744, ΟΥ:ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13469/06/Β/86/81 ΚΗΦΙΣΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ. : 30210 5708000, FAX : 30210 5708035 e-mail: info@klonatex.com

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ένδειξη αποτελέσµατος και επεξηγηµατική κατάσταση 2-3 Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούλιο 2017 πραγματοποίησαν το 55,2% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούλιο 2017 πραγματοποίησαν το 55,2% της συνολικής αξίας συναλλαγών. Ανακοίνωση 7 Αυγούστου 217 Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Ιουλίου 217. Τον Ιούλιο 217 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) Α. Συναλλαγές στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1. Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013 Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών εκέµβριος 2013 Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα 215 εκατ. ευρώ, σχεδόν το µισό εκείνου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της φορολογικής κατοικίας στις κυρίαρχες χώρες προορισμού:διαφορές,τα «σύν» και τα «μείον» κάθε χώρας

Η έννοια της φορολογικής κατοικίας στις κυρίαρχες χώρες προορισμού:διαφορές,τα «σύν» και τα «μείον» κάθε χώρας Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Μεθοδολογία Ηνωμένο Βασίλειο Ελβετία Μάλτα Βουλγαρία Κύπρος Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Συμπεράσματα Η έννοια της φορολογικής κατοικίας στις κυρίαρχες χώρες προορισμού:διαφορές,τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα