Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το υπ αριθµ. 21/ πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 304/2015 ΘΕΜΑ : «Εκποίηση δηµοτικού ακινήτου του Αγροκτήµατος Α. Σχολαρίου της ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου της.ε. Μίκρας του ήµου Θέρµης» Στα Βασιλικά και στο ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 22 α ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 µ.µ. συνεδρίασε το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Θέρµης µετά από την υπ αριθµ / έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ηµοτικού Συµβούλου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α /2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α /2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν παρόντα 27 δηλαδή : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ήµαρχος 1. Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 1. Ακριτίδου Μαρία.Σ.) 2. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 2. Γκουστίλης Θεόδωρος (Αντιπρόεδρος.Σ.) 3. Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας.Σ.) 3. Ζελιλίδης αµιανός 4. Αγοραστούδη Ευγενία 4. Μπίκος Κωνσταντίνος 5. Αναγνώστου Πασχάλης 5. Τσουκαλά Λήδα Αναστασία 6. Αποστόλου Στυλιανός 6. Φάµελλος Σωκράτης 7. Βογιατζής ηµήτριος 8. Βλαχοµήτρος ηµήτριος 9. Γεωργαλή Λυσίτσα Ζωή 10. Γκιζάρης Στέργιος 11. Ιωσηφίδης Ιωάννης 12. Καραουλάνης ηµήτριος 13. Καρκατζίνος Νικόλαος 14. Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 15. Κοντοπίδης Γεώργιος 16. Κουγιουµτζίδης Σταύρος (απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 1 ου θέµατος ηµερήσιας διάταξης) 17. Λαγός Νικόλαος (απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 1 ου θέµατος ηµερήσιας διάταξης) 18. Μίχου Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) (απεχώρησε µετά τη συζήτηση του 13 ου θέµατος ηµερήσιας διάταξης) 19. Μουστάκας Βασίλειος 20. Πονερίδης Παναγιώτης 21. Πράτανος Απόστολος 22. Σαµαράς Σωκράτης (απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 8 ου θέµατος ηµερήσιας διάταξης)

2 23. Σαραφιανός Χρήστος 24. Σφονδύλας ηµήτριος 25. Τσολάκης Απόστολος 26. Χρυσοχόου Παύλος (απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 1 ου θέµατος ηµερήσιας διάταξης) 27. Χρυσοστοµίδου Σαµαρά Όλγα κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Παπαθεοδώρου Χρυσούλα, υπάλληλο του ήµου Θέρµης. Το 5 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε πρώτο κατά σειρά, λόγω της παρουσίας του λογιστή της Σχολικής Επιτροπής Α βάθµιας Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια ακολούθησε η συζήτηση των θεµάτων µε αριθµ. 2 έως 19 της ηµερήσιας διάταξης και τελευταίο συζητήθηκε το 1 ο θέµα, για το οποίο πραγµατοποιήθηκε και παρουσίαση. Για τη συζήτηση του παρακάτω θέµατος κλήθηκε η Πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου κα Λιόλιου-Γεωργάκα Αικατερίνη µε το υπ αριθµ / έγγραφο της Προέδρου του.σ., η οποία παραστάθηκε. Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 186 του ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4018/2011 (ΦΕΚ 215 Α/ ): «1. Η εκποίηση δηµοτικών ακινήτων επιτρέπεται µόνο για ωφέλεια του δήµου, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθµού των µελών του. Για αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου που λαµβάνονται κατ εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3463/2006 και παραπέµπουν στο άρθρο 186, αρκεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του. 2. Ο ήµος ή η Κοινότητα διαθέτουν το προϊόν της εκποίησης αποκλειστικά και µόνο για την εκπλήρωση του σκοπού, για τον οποίο έγινε η εκποίηση. Αν τυχόν αποµένει υπόλοιπο, διατίθεται για την εκτέλεση έργων. Αποκλείεται η διάθεση του υπολοίπου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. 3. Η εκποίηση γίνεται µε δηµοπρασία Το τίµηµα των ακινήτων της προηγούµενης παραγράφου καθορίζεται από επιτροπή, που συγκροτείται µε απόφαση του δηµάρχου ή προέδρου της Κοινότητας και αποτελείται από δύο δηµοτικούς ή κοινοτικούς συµβούλους, που υποδεικνύονται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο και από έναν µηχανικό, που ορίζεται από τον δήµαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας και προέρχεται από την τεχνική Υπηρεσία του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον υπάρχει ή αν δεν υπάρχει από την Τεχνική Υπηρεσία ήµων και Κοινοτήτων (Τ.Υ..Κ) ή από άλλη δηµόσια Υπηρεσία. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ένας από τους δηµοτικούς ή κοινοτικούς συµβούλους µε την απόφαση συγκρότησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται δηµοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος γραµµατέας της επιτροπής.». Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του π.δ. 270/1981, η Επιτροπή εκτίµησης της αξίας του προς εκποίηση ακινήτου συντάσσει αιτιολογηµένη έκθεση, που πρέπει να περιλαµβάνει: (α) τον δήµο όπου βρίσκεται το ακίνητο, (β) το είδος, τη θέση, τα όρια και εν γένει λεπτοµερή περιγραφή του ακινήτου, (γ) το εµβαδόν και τις διαστάσεις του ακινήτου, και (δ) την τρέχουσα αξία κατά στρέµµα ή τετραγωνικό µέτρο, και συνολικά του ακινήτου, καθώς και των επ αυτού φυτειών και κατασκευών. Η επιτροπή αποφαίνεται κατά πλειοψηφία, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Η εκτίµηση της Επιτροπής λαµβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση της σχετικής διακήρυξης, για τον καθορισµό του ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς. Σε περίπτωση που η αξία των ακινήτων υπερβαίνει το ποσό των ,05 απαιτείται εκτίµηση της αγοραίας αξίας από Πιστοποιηµένο Εκτιµητή, εγγεγραµµένο στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών του Υπουργείου Οικονοµικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του

3 άρθρου 23 του ν. 2873/2000 και της παρ. Γ.11 του ν. 4152/2013. Η εκτίµηση του Πιστοποιηµένου Εκτιµητή ενεργείται µετά την απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, που αφορά την εκποίηση και πριν τη διενέργεια της δηµοπρασίας. Η ζητούµενη εκτίµηση του Πιστοποιηµένου Εκτιµητή έχει γνωµοδοτικό και όχι δεσµευτικό χαρακτήρα, ωστόσο κάθε απόκλιση από αυτή θα πρέπει να αιτιολογείται πλήρως. Σύµφωνα µε την παρ. 2α του άρθρου 83 του ν. 3852/2010, το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας εκφράζει γνώµη στο ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την αξιοποίηση των ακινήτων του ήµου που βρίσκονται στην περιοχή της ηµοτικής Κοινότητας. Ακολούθως η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου την µε αριθ.πρωτ / γραπτή εισήγηση της κας Γρηγοριάδου Μαρίας, Επιστηµονικής Συνεργάτιδας του ηµάρχου Θέρµης σε θέµατα Τεχνικών Έργων, µε την οποία προτείνεται η εκποίηση δηµοτικού ακινήτου του αγροκτήµατος Α.Σχολαρίου της ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου της ηµοτικής Ενότητας Μίκρας του ήµου Θέρµης. Σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση: «Ο ήµος Θέρµης, ως καθολικός διάδοχος του πρώην ήµου Μίκρας, είναι κύριος του υπ αριθ. 291 αγροτεµαχίου του αγροκτήµατος Α. Σχολαρίου της.κ. Τριλόφου της.ε. Μίκρας του ήµου Θέρµης, σύµφωνα µε την υπ αριθ / απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης, όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα του Πολιτικού Μηχανικού Σωκράτη Βερβελίδη υπό στοιχεία Α-Β-Γ- -Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Α, συνολικής έκτασης 4,0 στρεµµάτων, σύµφωνα µε το τοπογραφικό αυτό σχέδιο, τον Κτηµατολογικό Πίνακα και την ανωτέρω απόφαση Νοµάρχη. Το υπόψη ακίνητο είναι αδύνατον να αξιοποιηθεί από τον ήµο Θέρµης, εξαιτίας του εντελώς ακανόνιστου επιµήκους σχήµατος αυτού. Συγκεκριµένα, όπως φαίνεται από το συνηµµένο τοπογραφικό σχεδιάγραµµα, το αγροτεµάχιο 291 έχει πρόσωπο στην παλιά επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών, επί µήκους 255,0 µ. περίπου και µεταβλητό πλάτος, κατά µέσο όρο 15,0 µ. (ελάχιστο 0,0 µ. και µέγιστο 50,0 µ. περίπου). Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η εκποίηση του ανωτέρω αγροτεµαχίου, προκειµένου να προκύψει ωφέλεια για τον ήµο και ειδικότερα για τη ηµοτική Κοινότητα Τριλόφου, µε τη χρηµατοδότηση συγκεκριµένου έργου, αναγκαίου για τον οικισµό, όπως αναφέρεται αναλυτικά κατωτέρω. Η εκποίηση θα διενεργηθεί µε φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία, της οποίας τους όρους θα καθορίσει η Οικονοµική Επιτροπή του δήµου Θέρµης και, επειδή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες αξίες, εκτιµάται ότι η αξία του προς εκποίηση αγροτεµαχίου φθάνει τις ,00, δηλαδή υπερβαίνει το ποσό των ,06, η τιµή εκκίνησης της δηµοπρασίας θα οριστεί µετά από εκτίµηση της αξίας του από Πιστοποιηµένο Εκτιµητή, µέλος του Μητρώου Πιστοποιηµένων Εκτιµητών του Υπουργείου Οικονοµικών. Ο οικισµός του Τριλόφου παρουσιάζει τεράστια αύξηση πληθυσµού τα τελευταία χρόνια. Τη δεκαετία η αύξηση του πληθυσµού ήταν της τάξης του 50%, τη δεκαετία της τάξης του 80% και τη δεκαετία πλησίασε το 150%. Σήµερα ο πληθυσµός του οικισµού είναι κάτοικοι (απογραφή ΕΣΥΕ 2011) και σε όλον τον οικισµό δεν υπάρχει καµία πιστοποιηµένη παιδική χαρά. Για την έκδοση πιστοποιητικού λειτουργίας της κεντρικής παιδικής χαράς (περιοχή Φοίνικα) θα απαιτηθεί µία σειρά έργων, που θα περιλαµβάνουν, όπως προβλέπει η υπ αριθ. 15/2013 µελέτη της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου: - τοποθέτηση χυτού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας - τοποθέτηση νέων οργάνων παιχνιδιού (δύο κούνιες, ένα σύνθετο όργανο, ένα ζωάκι και ένα παιχνίδι ξύλινης αναρρίχησης), - κατασκευή περιµετρικής διαδροµής από χυτό βοτσαλωτό δάπεδο, - τοποθέτηση καθιστικών, - διαµόρφωση ζώνης πρασίνου µε δένδρα, θάµνους και ποώδη φυτά, - κατασκευή σκάλας και ράµπας για τη σύνδεση της παιδικής χαράς µε τον υφιστάµενο πεζόδροµο,

4 - τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων, µικροκάδων απορριµµάτων, βρύσης πόσιµου νερού, συστήµατος ηλεκτροφωτισµού και συστήµατος άρδευσης. Το κόστος του έργου, το οποίο είναι εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό του ήµου Θέρµης για το έτος 2015 (Κ.Α «ιαµόρφωση παιδικής χαράς στη.κ. Τριλόφου.Ε. Μίκρας ήµου Θέρµης»), ανέρχεται σύµφωνα µε την παραπάνω µελέτη σε ,00, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., του εργολαβικού οφέλους, των απροβλέπτων και της αναθεώρησης. Στον παραπάνω Κ.Α. του προϋπολογισµού του έτους 2015 εγκρίθηκε ποσό 1.000,00, επειδή εκτιµάται ότι εντός του 2015 δεν θα απαιτηθεί να εκταµιευθεί µεγαλύτερο ποσό, λαµβανοµένου υπόψη και του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών του διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου, του προσυµβατικού ελέγχου κ.λπ. Η στενότητα των οικονοµικών πόρων του ήµου, υπό τις παρούσες συνθήκες και η τεράστια µείωση των πόρων που προέρχονται από την κεντρική ιοίκηση για την εκτέλεση έργων και η απουσία κονδυλίων για την εκτέλεση έργων παιδικών χαρών, χώρων πρασίνου κ.λπ. από το νέο ΕΣΠΑ (Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης, ΣΕΣ ) αποκλείουν τη διασφάλιση του κόστους των επεµβάσεων για την πιστοποίηση της παιδικής χαράς είτε από ίδιους πόρους του ήµου, είτε από εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια στο σύνολό του. Για τον λόγο αυτό, τα έσοδα που θα προκύψουν από την προτεινόµενη εκποίηση ακινήτου, θα χρησιµοποιηθούν για κάλυψη µέρους της δαπάνης για την ανακατασκευή της παιδικής χαράς του Τριλόφου, δηλαδή ποσού ,00 από το συνολικό κόστος των ,00. Ο ήµος Θέρµης θα καλύψει από ίδιους πόρους το υπολειπόµενο ποσό που δεν θα καλυφθεί από τα έσοδα του ήµου από την εκποίηση του εν λόγω ακινήτου, δηλαδή το ποσό των ,00. Επισηµαίνεται ότι η συµµετοχή του ήµου από ίδιους πόρους αναµένεται να είναι χαµηλότερη από ,00, λόγω της έκπτωσης που θα επιτευχθεί στη δηµοπρασία ανάθεσης του έργου. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι: (α) Η εκποίηση του παραπάνω αγροτεµαχίου θα αποφέρει ωφέλεια στον ήµο και ειδικότερα προς τη.κ. Τριλόφου, αφού τα έσοδα από αυτήν θα διατεθούν για την πραγµάτωση ειδικού και ορισµένου σκοπού, δηλαδή για την κάλυψη µέρους της δαπάνης κατασκευής της παιδικής χαράς Τριλόφου, δηλαδή ποσού περίπου ,00, προκειµένου να πιστοποιηθεί και να χρησιµοποιείται µε ασφάλεια από τους κατοίκους του οικισµού, (β) εν υπάρχει προσφορότερος τρόπος για τη διασφάλιση των απαιτούµενων κονδυλίων για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, και (γ) Οι ανάγκες που θα καλυφθούν (πιστοποίηση της παιδικής χαράς, επίτευξη ασφαλούς λειτουργίας αυτής) είναι σπουδαιότερες από την ύπαρξη και χρήση του υπό εκποίηση ακινήτου, το οποίο, εξαιτίας των γεωµετρικών του χαρακτηριστικών είναι αδύνατον και εντελώς ασύµφορο να αξιοποιηθεί από τον ήµο µε άλλο τρόπο. Με την υπ αριθ. 22/2015 απόφασή του το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου γνωµοδότησε θετικά για την εκποίηση του προαναφερόµενου αγροτεµαχίου. Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου και του ηµάρχου, την υπ αριθµ. 22/2015 γνωµοδότηση του συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου, καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4152/2013, του Ν. 3463/2006 (Κ..Κ.) και του Ν. 3852/2010 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι µε πλειοψηφία 1. Την εκποίηση του υπ αριθ. 291 αγροτεµαχίου του αγροκτήµατος Α. Σχολαρίου της.κ. Τριλόφου της.ε. Μίκρας του ήµου Θέρµης, έκτασης 4,0 στρεµµάτων, ιδιοκτησίας ήµου Θέρµης (καθολικού διαδόχου του πρώην ήµου Μίκρας), σύµφωνα µε την υπ αριθ.

5 76372/ απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης, όπως εµφανίζεται υπό στοιχεία Α-Β- Γ- -Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Α στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα του Πολιτικού Μηχανικού Σωκράτη Βερβελίδη. Το υπόψη ακίνητο είναι αδύνατον να αξιοποιηθεί από τον ήµο Θέρµης, εξαιτίας του εντελώς ακανόνιστου επιµήκους σχήµατος αυτού. Συγκεκριµένα, όπως φαίνεται από το συνηµµένο τοπογραφικό σχεδιάγραµµα, το αγροτεµάχιο 291 έχει πρόσωπο στην παλιά επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών, επί µήκους 255,0 µ. περίπου και µεταβλητό πλάτος, κατά µέσο όρο 15,0 µ. (ελάχιστο 0,0 µ. και µέγιστο 50,0 µ. περίπου). Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η εκποίηση του ανωτέρω αγροτεµαχίου, προκειµένου να προκύψει ωφέλεια για τον ήµο και ειδικότερα για τη ηµοτική Κοινότητα Τριλόφου, µε τη χρηµατοδότηση συγκεκριµένου έργου, αναγκαίου για τον οικισµό. Ο οικισµός του Τριλόφου παρουσιάζει τεράστια αύξηση πληθυσµού τα τελευταία χρόνια. Τη δεκαετία η αύξηση του πληθυσµού ήταν της τάξης του 50%, τη δεκαετία της τάξης του 80% και τη δεκαετία πλησίασε το 150%. Σήµερα ο πληθυσµός του οικισµού είναι κάτοικοι (απογραφή ΕΣΥΕ 2011) και σε όλον τον οικισµό δεν υπάρχει καµία πιστοποιηµένη παιδική χαρά. Για την έκδοση πιστοποιητικού λειτουργίας της κεντρικής παιδικής χαράς (περιοχή Φοίνικα) θα απαιτηθεί µία σειρά έργων, που θα περιλαµβάνουν, όπως προβλέπει η υπ αριθ. 15/2013 µελέτη της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου. Το κόστος του έργου, το οποίο είναι εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό του ήµου Θέρµης για το έτος 2015 (Κ.Α «ιαµόρφωση παιδικής χαράς στη.κ. Τριλόφου.Ε. Μίκρας ήµου Θέρµης»), ανέρχεται σύµφωνα µε την παραπάνω µελέτη σε ,00, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., του εργολαβικού οφέλους, των απροβλέπτων και της αναθεώρησης. Στον παραπάνω Κ.Α. του προϋπολογισµού του έτους 2015 εγκρίθηκε ποσό 1.000,00, επειδή εκτιµάται ότι εντός του 2015 δεν θα απαιτηθεί να εκταµιευθεί µεγαλύτερο ποσό, λαµβανοµένου υπόψη και του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών του διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου, του προσυµβατικού ελέγχου κ.λπ. Η στενότητα των οικονοµικών πόρων του ήµου, υπό τις παρούσες συνθήκες και η τεράστια µείωση των πόρων που προέρχονται από την κεντρική ιοίκηση για την εκτέλεση έργων και η απουσία κονδυλίων για την εκτέλεση έργων παιδικών χαρών, χώρων πρασίνου κ.λπ. από το νέο ΕΣΠΑ (Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης, ΣΕΣ ) αποκλείουν τη διασφάλιση του κόστους των επεµβάσεων για την πιστοποίηση της παιδικής χαράς είτε από ίδιους πόρους του ήµου, είτε από εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια στο σύνολό του. Για τον λόγο αυτό, τα έσοδα που θα προκύψουν από την προτεινόµενη εκποίηση ακινήτου, θα χρησιµοποιηθούν για κάλυψη µέρους της δαπάνης για την ανακατασκευή της παιδικής χαράς του Τριλόφου, δηλαδή ποσού ,00 από το συνολικό κόστος των ,00. Ο ήµος Θέρµης θα καλύψει από ίδιους πόρους το υπολειπόµενο ποσό που δεν θα καλυφθεί από τα έσοδα του ήµου από την εκποίηση του εν λόγω ακινήτου, δηλαδή το ποσό των ,00. Επισηµαίνεται ότι η συµµετοχή του ήµου από ίδιους πόρους αναµένεται να είναι χαµηλότερη από ,00, λόγω της έκπτωσης που θα επιτευχθεί στη δηµοπρασία ανάθεσης του έργου. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι: (α) Η εκποίηση του παραπάνω αγροτεµαχίου θα αποφέρει ωφέλεια στον ήµο και ειδικότερα προς τη.κ. Τριλόφου, αφού τα έσοδα από αυτήν θα διατεθούν για την πραγµάτωση ειδικού και ορισµένου σκοπού, δηλαδή για την κάλυψη µέρους της δαπάνης κατασκευής της παιδικής χαράς Τριλόφου, δηλαδή ποσού περίπου ,00, προκειµένου να πιστοποιηθεί και να χρησιµοποιείται µε ασφάλεια από τους κατοίκους του οικισµού, (β) εν υπάρχει προσφορότερος τρόπος για τη διασφάλιση των απαιτούµενων κονδυλίων για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, και (γ) Οι ανάγκες που θα καλυφθούν (πιστοποίηση της παιδικής χαράς, επίτευξη ασφαλούς λειτουργίας αυτής) είναι σπουδαιότερες από την ύπαρξη και χρήση του υπό εκποίηση ακινήτου, το οποίο, εξαιτίας των γεωµετρικών του χαρακτηριστικών είναι αδύνατον και εντελώς ασύµφορο να αξιοποιηθεί από τον ήµο µε άλλο τρόπο.

6 Η εκποίηση θα διενεργηθεί µε φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία, της οποίας τους όρους θα καθορίσει η Οικονοµική Επιτροπή του δήµου Θέρµης. 2. Επειδή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες αξίες, εκτιµάται ότι η αξία του προς εκποίηση αγροτεµαχίου φθάνει τις ,00, δηλαδή υπερβαίνει το ποσό των ,06, η τιµή εκκίνησης της δηµοπρασίας θα οριστεί µετά από εκτίµηση της αξίας του από Πιστοποιηµένο Εκτιµητή, µέλος του Μητρώου Πιστοποιηµένων Εκτιµητών του Υπουργείου Οικονοµικών. 3. Ορίζει ως µέλη της επιτροπής εκτίµησης του προς εκποίηση ακινήτου : α) τον κο Αναγνώστου Πασχάλη, ηµοτικό Σύµβουλο, ο οποίος ορίζεται και Πρόεδρος της επιτροπής, β) τον κο Σαραφιανό Χρήστο, ηµοτικό Σύµβουλο. Το τρίτο µέλος της επιτροπής (υπάλληλος της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου) θα ορισθεί µε απόφαση του ηµάρχου. 4. Η απόφαση αυτή να σταλεί στις αρµόδιες υπηρεσίες στις αρµόδιες Υπηρεσίες, προκειµένου να γνωµοδοτήσουν σχετικά, σύµφωνα µε το υπ αριθ. πρωτ. 4844/ έγγραφο της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 5. Το θέµα θα επανέλθει στο ηµοτικό Συµβούλιο, συνοδευόµενο από την έκθεση του Πιστοποιηµένου Εκτιµητή, µέλος του Μητρώου Πιστοποιηµένων Εκτιµητών του Υπουργείου Οικονοµικών, για τη λήψη οριστικής απόφασης, µε την προϋπόθεση ότι οι γνωµοδοτήσεις των ως άνω Υπηρεσιών είναι θετικές. Μειοψήφησαν οι.σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης, Ιωσηφίδης Ιωάννης και Βλαχοµήτρος ηµήτριος. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 304/2015. Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 7/23-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 7/23-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 7/23-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ. Απόφ. 118/2015 ΘΕΜΑ : «Ανάκληση της υπ αριθμ. 64/2015 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ. Απόφ. 80/2015 ΘΕΜΑ : «Έγκριση τροποποιήσεων της μελέτης του έργου «Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 11/18-05-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 11/18-05-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 11/18-05-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 9/21-04-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 9/21-04-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 9/21-04-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ. Απόφ. 164/2015 ΘΕΜΑ : «Έκδοση ψηφίσματος για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 14/09-06-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 14/09-06-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 14/09-06-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Για την οµάδα Β. Στο φάκελο αυτό αναγράφηκε ο αριθµός Α/ Α. Ονοµατεπώνυµο. Στο φάκελο αυτό 3 EUROPOLYMERS E.E. ιεύθυνση. ιεύθυνση

Για την οµάδα Β. Στο φάκελο αυτό αναγράφηκε ο αριθµός Α/ Α. Ονοµατεπώνυµο. Στο φάκελο αυτό 3 EUROPOLYMERS E.E. ιεύθυνση. ιεύθυνση Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 18/13-5-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 241/2015 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 93/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: "Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος"»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 12/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 121/2014

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μιχαήλ Γεώργιος Γρηγόριος Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης

Παύλος Μιχαήλ Γεώργιος Γρηγόριος Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25/10-12-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 598/2014 ΘΕΜΑ: Απόκτηση διατηρητέου κτηρίου (καπναποθήκη) επί της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 76/2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

δηµάρχων για τη µεταφορά

δηµάρχων για τη µεταφορά Ανανεωµένο κατά 54,5% το δηµοτικό συµβούλιο εκαοκτώ νέα πρόσωπα περιλαµβάνει το ηµοτικό Συµβούλιο Θέρµης, το οποίο ανέλαβε καθήκοντα από την 1η Σεπτεµβρίου για την επόµενη πενταετία. ΣΕΛ. 05 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

: 15 / 08-07-2015 : 416 / 2015 2015 19:00 15/02-07-2015

: 15 / 08-07-2015 : 416 / 2015 2015 19:00 15/02-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 15 / 08-07-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 416 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 23 η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, Πρόεδρος. 1. Κοσµοπούλου Αναστασία, Μέλος. Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, Πρόεδρος. 1. Κοσµοπούλου Αναστασία, Μέλος. Αντιπρόεδρος 1 Aναρτητέα στο διαδίκτυο A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 27/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 289/2012

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µήνα Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

142, 54248 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α 194, 54638

142, 54248 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α 194, 54638 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 19/9-5-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 183/2013 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 295/2015 ΘΕΜΑ 2 ο έκτακτο : Κατάρτιση όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 291/2012 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 650 ======================= (Απόσπασµα από το πρακτικό αριθµ. 23 ) =============================== Περίληψη: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου και εισηγούµενος το 15 ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου και εισηγούµενος το 15 ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθµ. 15/2015 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου εσκάτης. Αριθµ. Απόφασης: 166/2015 Θ Ε Μ Α: Ψήφιση Κανονισµού Κοινόχρηστων Χώρων. Στη εσκάτη και

Διαβάστε περισσότερα