Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ. Προϋπολογισµού: ,00 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ. Προϋπολογισµού: ,00 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 56/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ Προϋπολογισµού: ,00 σε ΕΥΡΩ Αύγουστος, 2010

2 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ Προϋπολογισµός: ,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Προγραµ. ηµ.επενδύσεων(π..ε.) Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Εγγραφο ήµου/φορέα: Εργο: Κωδ. Προϋπ/σµού: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ Π..Ε. Περιγραφή: Με την µελέτη αυτή προϋπολογισµού ,00 ΕΥΡΩ, ο ήµος «Ν. Καζαντζάκης», που είναι κατεξοχήν αγροτικός ήµος, πρόκειται να βελτιώσει τη βατότητα σε κεντρικούς αγροτικούς δρόµους του ήµου, που εξυπηρετούν διάφορα Τοπικά ιαµερίσµατά του και ιδιαίτερα την χειµερινή περίοδο, γίνονται απροσπέλαστοι για τους δηµότες. Το πρόβληµα της βατότητας θα πρέπει να λυθεί οριστικά γι αυτό η παρέµβαση που θα γίνει θα είναι διάστρωση τσιµέντου ή διάστρωση ασφάλτου, ανάλογα µε την κλίση και την υφιστάµενη κατάσταση του δρόµου και ανάλογα µε τον κυκλοφοριακό φόρτο που δέχεται. Οι εργασίες περιγράφονται λεπτοµερώς στην προµέτρηση. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου θα τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. καθώς και όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων στο έργο, που προβλέπονται από την σχετική Νοµοθεσία. Το έργο χρηµατοδοτείται από Π..Ε. µε το ποσό των ,00 ΕΥΡΩ και θα γίνει µε ανοιχτή ηµοπρασία. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Πεζά 12/08/2010 Ο Προϊστάµενος ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Πεζά 12/08/2010 Οι Συντάξαντες Παύλου Καλλιόπη ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

3 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ήµος «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» Πεζά 22/09/2010 Αρ.Πρωτοκόλλου: 9466 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Ο ήµος «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» Νοµού Ηρακλείου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ, µε προϋπολογισµό ,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Ο ΟΠΟΙΪΑ µε προϋπολογισµό ,25, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),. 2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν µέχρι τις 07/10/2010, τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού ( ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), από: το ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ του ήµου "Ν. Καζαντζάκης" οδός κόµβος Αγ. Παρασκιών Τ.Κ Πεζά Πεζά, αρµόδιος υπάλληλος κ. Παύλου Καλλιόπη, τηλ ή Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ Ε υπόδειγµα τύπου Β. 3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 12/10/2010, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι επι µέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επι της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών (περίπτ. Αρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ Ε). Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία, που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ήµου ( 4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί α) Ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 1η, 2η και 3η εντός νοµού έδρας στην κατηγορία Ο ΟΠΟΙΪΑ. β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη Α2 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Ο ΟΠΟΙΪΑΣ, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ Ε) ( αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια (ποιοτικά και ποσοτικά) µε το δηµοπρατούµενο. 5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 7.935,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ηµέρες. 6. Το έργο χρηµατοδοτείται από Προγραµ. ηµ.επενδύσεων(π..ε.). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από τον ήµο «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ». Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Κυπριωτάκης Ρούσσος

4 -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Προγραµ. ηµ.επενδύσεων (Π..Ε.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΕΥΡΩ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ (Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ) Ο ήµος «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» Νοµού Ηρακλείου δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την µε ανοικτή δηµοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ Προϋπολογισµού ,00 Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόµενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 1 Έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών είναι (για τη διετία ) όσα δεν έχουν προϋπολογισµό άνω των ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). Αν ο προϋπολογισµός του έργου (συνολικά) υπερβαίνει το ποσόν αυτό, να χρησιµοποιείται ο τύπος Α.

5 -2- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταµένη Αρχή ιευθύνουσα Υπηρεσία 1.1 Εργοδότης Κύριος του Έργου είναι ο ήµος «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» Νοµού Ηρακλείου Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Περιφέρεια Κρήτης Προϊστάµενη Αρχή είναι ο ήµος «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» που έχει έδρα Πεζά 4. Ταχυδροµική ιεύθυνση: Πεζά Τηλέφωνα: Fax: : προς την οποία οι διαγωνιζόµενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα µέσα (τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις κατά το στάδιο δηµοπράτησης του έργου) που ενδεχοµένως θα ασκήσουν. 1.4 ιευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ. Η ηµοπρασία θα διενεργηθεί στις 12/10/2010, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. στα γραφεία του ήµου «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» «Ενδιαφερόµενος / Υποψήφιος», είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το εκ του νόµου δικαίωµα και προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα δηµοπρασία. - «Προσφέρων / διαγωνιζόµενος», είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που έχει υποβάλλει προσφορά στην παρούσα δηµοπρασία. - «Ανάδοχος / εργολάβος», είναι η Εργ.Επ.ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύµβαση εκτέλεσης µε τον κύριο του έργου. - «Τιµολόγιο Έργου» ή «Τιµολόγιο Προσφοράς» ή «Τιµολόγιο» ή «Συµβατικό Τιµολόγιο», είναι το Τιµολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας µε τις τιµές µονάδος µειωµένες κατά το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισµό. - Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας ηµοσίων Έργων (Κ Ε) είναι ο ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α 116) 1.6 Αν η.υ. ή Π.Α. µεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, θα γνωστοποιήσουν άµεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και από το ενδεχόµενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη δυσµενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύµβασης. 2 Το νοµικό πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 1 παράγραφος 7α Ν. 3669/08 (Κ Ε), π.χ. το ηµόσιο, ο ήµος, η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η δηµοτική επιχείρηση κ.ο.κ.. Εφόσον αναθέτουσα αρχή είναι το ηµόσιο, να γίνεται ειδικότερος προσδιορισµός (π.χ. Ελληνικό ηµόσιο/υπουργείο ΠΕ.ΧΩ..Ε./ Γ.Γ..Ε. / ιεύθυνση Οδικών έργων ( 1)) ή Ελληνικό ηµόσιο/περιφέρεια Πελοποννήσου/..Ε. κ.ο.κ. 3 Η αρµόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊσταµένη Αρχή και η ιευθύνουσα Υπηρεσία. 4 Επισηµαίνεται, όσον αφορά τους ΟΤΑ Α Βαθµού, ότι Προϊσταµένη Αρχή στα έργα τους είναι η ηµαρχιακή Επιτροπή εκτός ορισµένων εξαιρετικών περιπτώσεων που είναι το ηµοτικό Συµβούλιο (βλέπετε άρθρο 3 παρ. 5 π.δ. 171/87, σε συνδυασµό µε ν. 3463/06 ( ΚΚ) άρθρο 103 παρ. 3 σε συνδυασµό µε παρ. 5. Να τίθεται ειδικώς ποια ακριβώς είναι η Π.Α. στο συγκεκριµένο έργο. 5 Εφόσον υπάρχει. 6 Π.χ. στο ηµαρχιακό κατάστηµα του ήµου

6 -3- Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών 2.1 Το έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 7, που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους και τα τεύχη δηµοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) µε στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από τα Γραφεία ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, οδός Πεζά, Πληροφορίες κ. Παύλου Καλλιόπη τηλ.: , Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό, µέχρι και την 07/10/ Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα χορηγούνται το αργότερο εντός της εποµένης εργάσιµης ηµέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών µε δική τους δαπάνη και επιµέλεια. 2.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, τηρουµένης της ανωτέρω προθεσµίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών µελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. 2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύµβαση του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, πέραν της αναφεροµένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόµενο. Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συµµετοχής στον διαγωνισµό Τρόπος υποβολής φακέλου προσφοράς 3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συµµετοχή στον διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν στην Επιτροπή ιαγωνισµού, µέσα στην προθεσµία του άρθρου 18, το φάκελο της προσφοράς τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας. 3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς φακέλους, το φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής και το φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους µέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυµία, τη διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχοµένως, εφόσον υπάρχει, ) του προσφέροντος/ ιαγωνιζόµενου και τα στοιχεία όλων των µελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής (µε την ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος (απαραίτητα σφραγισµένος) την οικονοµική προσφορά (µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συµπληρώνονται κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισµού των υποψηφίων. Ο φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισµού σφραγισµένος, δηλαδή κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό. 7 Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του Ν. 3669/08 (Κ Ε) και ανάλογα µε το σύστηµα υποβολής προσφορών (βλέπ. Αρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ Ε), π.χ. στο άρθρο 5 του Ν. 3669/08 (Κ Ε), είναι προαιρετική η χορήγηση τέτοιου υποδείγµατος, ενώ στα άρθρα 6 και 7 είναι υποχρεωτική. 8 Τίθεται συγκεκριµένη ηµέρα. Αφού οι δηµοπρασίες διενεργούνται πλέον ηµέρα Τρίτη (βλέπετε άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08 (Κ Ε), η προηγούµενη Πέµπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούµενη εργάσιµη.

7 Οι ηµεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ Ε). Έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζόµενου: o σε περίπτωση µεµονωµένης ατοµικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατοµικός εργολήπτης, o σε περίπτωση µεµονωµένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτηµένος οµόρρυθµος εταίρος της Εργ.Επ., o σε περίπτωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτηµένος επί τούτω διαχειριστής της, o σε περίπτωση µεµονωµένης Α.Ε. εξουσιοδοτηµένο µέλος του.σ., o Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισµένος µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι κοινοπρακτούντες µαζί, ο καθένας εκπροσωπούµενος ή αντιπροσωπευόµενος κατά τα παραπάνω. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζοµένων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. 3.4 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν κυρώσει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις µπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυδροµικά. Η αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσµη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της. 3.5 Προσφορές εκπρόθεσµες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσµως υποβάλλοντα τεκµαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισµού και παραίτηση από το δικαίωµα δικαστικής αµφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής ιαγωνισµού. Αν ο ενδιαφερόµενος διαφωνεί µε το εκπρόθεσµο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της Ε.. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσµης προσφοράς παραλαµβάνεται και ανοίγεται µε τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.. σηµειώνει στο πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη. Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή ιαγωνισµού θεωρεί ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη. Άρθρο 4: ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών 4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς α) Η Επιτροπή ιαγωνισµού (Ε..) συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, παραλαµβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του Ν. 3669/08 (Κ Ε), δηλαδή µετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιµένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ιαγωνισµού επικοινωνεί µε την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4 (σηµειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα άφιξης, σηµειώνεται πάνω στο φάκελο και µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, µεταβαίνει µέλος της, κατ εντολή του προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή ιαγωνισµού αυθηµερόν, σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαµβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας. γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ηµεδαπή επιχείρηση, η Επιτροπή ιαγωνισµού καταγράφει (µε βάση το επιδεικνυόµενο σχετικό έγγραφο) τα στοιχεία του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοµατεπώνυµο και αριθµό ταυτότητας ή συναφούς εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής της προσφοράς. Σε περίπτωση που η νοµιµοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αµφισβητείται, ο φάκελος παραλαµβάνεται και η τελική απόφαση λαµβάνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, µετά το άνοιγµα και την καταγραφή των οικονοµικών προσφορών. δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νοµότυπο και την πληρότητά τους), µονογράφονται τα έγγραφα αυτά,

8 -5- ελέγχει την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. και την επιστρέφει αµέσως, αφού πρώτα διαπιστώσει ότι στο φάκελο υπάρχει αντίγραφο αυτής, το οποίο επικυρώνει αν δεν είναι ήδη επικυρωµένο ή το αντίγραφο εγγραφής σε επαγγελµατικό µητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής (όταν ο διαγωνιζόµενος είναι αλλοδαπός από κράτος - µέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει κυρώσει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις). Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές, µονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Ε.. και ανακοινώνονται τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρούνται, µετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις 9, σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα µέλη της Ε.. και αποτελεί µέρος του πρακτικού της. ε) Κατόπιν η Ε.., ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας, διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο συγκεκριµένο διαγωνισµό έχει το σχετικό δικαίωµα σύµφωνα µε την παρ. 3.3 της παρούσας β) ελέγχει την έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, γ) το δικαίωµα συµµετοχής τους στο διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της παρούσας, µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας. στ) Στη συνέχεια η Ε.. ελέγχει το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (Κ Ε), και ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και µονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του Ν. 3669/08 (Κ Ε)), στην Οικονοµική Προσφορά των διαγωνιζόµενων και παρακρατεί τα µηχανόσηµα του άρθρου 24.1 παρ. 6 της παρούσας, τα οποία ο Πρόεδρος διαγράφει θέτοντας επ αυτών τη σχετική σφραγίδα διαγραφής. Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζόµενων, η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και η οµαλότητα αυτών µεταξύ τους. 10 ζ) Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιείται από την Επιτροπή ιαγωνισµού (Ε..) η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς από τους διαγωνιζόµενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.., σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισµού της Εµ από τους διαγωνιζόµενους, η Ε.. ελέγχει τις δαπάνες εργασιών µετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισµα απανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών µε Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), θα πρέπει να υπολογίζεται µε την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο µειοδότης. Σηµειώνεται ότι τα όρια οµαλότητας δε στρογγυλοποιούνται. η) Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθηµερόν. Αν ο έλεγχος δε µπορεί να περατωθεί την ίδια ηµέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των διαγωνιζοµένων, η Ε.. οφείλει να ολοκληρώσει αυθηµερόν τον έλεγχο τουλάχιστον των δέκα πρώτων διαγωνιζοµένων, ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας. Ο έλεγχος των υπόλοιπων προσφορών µπορεί στην περίπτωση αυτή να συνεχιστεί τις αµέσως επόµενες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή του σε ηµέρα και ώρα που ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται µε ευθύνη του Προέδρου της Ε.. Η εφαρµογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.. 9 Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλµένη κατάταξη των διαγωνιζοµένων στη σειρά µε την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους. 10 Σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ Ε), αν το σύστηµα προσφοράς είναι του άρθρου 6. Εφόσον επιλέχθηκε από την Π.Α. το σύστηµα του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (Κ Ε), (ενιαία έκπτωση) ελέγχεται η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. Στο άρθρο αυτό της ιακήρυξης γίνονται οι αναγκαίες προσαρµογές, ανάλογα µε το σύστηµα δηµοπράτησης που εφαρµόζεται. Επίσης αν έχει επιλεγεί το σύστηµα υποβολής προσφορών του άρθρου 7 ή του άρθρου 9 του Ν. 3669/08 (Κ Ε), να γίνουν οι αναγκαίες προσαρµογές στο τεύχος της ιακήρυξης.

9 -6- θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η Ε.. απορρίπτει τις προσφορές που κρίνει αιτιολογηµένα απαράδεκτες (µε αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζοµένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, µε την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζοµένους ότι µπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ αυτού µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση. Για την ηµέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθηµερόν, µε επιµέλεια του Προέδρου της Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα µέλη της. Η πενθήµερη προθεσµία υποβολής ενστάσεων αρχίζει την επόµενη της ανάρτησης ηµέρα. Η Ε.. είναι υποχρεωµένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζοµένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό, µε επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους εγγράφων µε δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταµένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό και γνωστοποιούνται µε µέριµνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.. ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσµα και κατακυρώνει στο µειοδότη, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ Ε). Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ιαγωνισµού συντάσσει γνωµοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (µαζί µε τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσµα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ. 4.2 Έγκριση αποτελέσµατος της δηµοπρασίας Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης α) Η Προϊσταµένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή µερικά το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ Ε) 11. Αν, µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την Προϊσταµένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των Εργ. Επ. που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), µε τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους εκτός του µειοδότη. Μετά τον κατά νόµο προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας της διαδικασίας του διαγωνισµού από το Ελεγκτικό Συνέδριο 12 προσκαλείται ο µειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ Ε), να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον δέκα (10) ηµερών ή και περισσότερων κατά την κρίση της Προϊσταµένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο µητρώο (εφόσον η αρχικώς προσκοµισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά των παρ (οι ηµεδαποί) και (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκοµισθέντων 13, καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ (πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση) και παρ (περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών). Σε κάθε περίπτωση (ακόµα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκοµισθέν ή η Ενηµερότητα Πτυχίου) προσκοµίζεται νέο πιστοποιητικό περί µη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, µε ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταµένης Αρχής. 11 Υπογραµµίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ Ε), κατά την οποία, για την ακύρωση διαγωνισµού λόγω µη ικανοποιητικών προσφορών απαιτείται η γνωµοδότηση Τεχνικού Συµβουλίου του οικείου Υπουργείου ή της Περιφέρειας. 12 Εφόσον απαιτείται. Αν εκ του προϋπολογισµού του έργου προκύπτει ότι η σύµβαση δεν υπόκειται στον προσυµβατικό έλεγχο προσαρµόζονται ανάλογα οι προβλέψεις της ιακήρυξης (αφαιρείται δηλαδή το υπογραµµισµένο τµήµα). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: εν υπόκειται η σύµβαση στον έλεγχο του Ελ.Συν όταν α) πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενα από κοινοτικές πηγές έργο και ο προϋπολογισµός του δεν υπερβαίνει τα ΕΥΡΩ (βλέπετε άρθρο 30 του ν. 3669/08) ή β) το έργο χρηµατοδοτείται από άλλες (εθνικές) πηγές και ο προϋπολογισµός του δεν υπερβαίνει το ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α.) 13 Εφόσον συµµετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ηµεδαπές, χωρίς ενηµερότητα πτυχίου, προσκοµίζουν για επανέλεγχο τα στοιχεία της παρ (β), (γ) και (ε)

10 -7- Επίσης προσκοµίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, αν από την Ενηµερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκοµίστηκε στο διαγωνισµό προκύπτει ότι κατά την ηµέρα του διαγωνισµού ή την ηµέρα διεξαγωγής του ελέγχου των δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των προσκοµισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ανάδοχος ήταν ενήµερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την ηµέρα του διαγωνισµού, σύµφωνα µε την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Προϊσταµένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσµατος του διαγωνισµού απόφαση στο µειοδότη (σύναψη σύµβασης), µε πρόσκληση για την υπογραφή της σύµβασης κατά το άρθρο 30 του ν. 3669/08 προσκοµίζοντας µεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συµβατικά τεύχη και τις απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. Τέλος προσκοµίζεται και ελέγχεται η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α / των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β / 1673 / ) περί των ικαιολογητικών για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005 και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ασυµβίβαστες ιδιότητες του νόµου αυτού 14 β) Αν τα ζητούµενα δικαιολογητικά δεν προσκοµιστούν εµπρόθεσµα ή αν τα προσκοµισθέντα (µετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συµπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον οι απαιτούµενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του µειοδότη, η Προϊσταµένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της κατασκευής στην αµέσως επόµενη, κατά σειρά µειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, επαναλαµβάνοντας τη διαδικασία µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ εξής. Η Προϊσταµένη Αρχή είναι υποχρεωµένη να γνωστοποιήσει στο δεύτερο µειοδότη την έκβαση του επανελέγχου των δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη, πριν την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος στο µειοδότη. γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που λαµβάνονται κατ εφαρµογήν του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ Ε), κοινοποιούνται στους διαγωνιζόµενους ταχυδροµικώς µε απόδειξη ή µε fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η ισχύς της προσφοράς του µειοδότη έχει λήξει και δε συµφωνεί στην παράταση ισχύος της, προς το σκοπό σύναψης της σύµβασης, η Προϊσταµένη Αρχή απευθύνεται στο δεύτερο κατά σειρά µειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισµό, αν αυτός συµφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής. Άρθρο 5: Σύµβαση-Συµβατικά τεύχη 5.1 Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 30 (παρ. 5 10) και 39 του Ν. 3669/08 (Κ Ε). 5.2 Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία, µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 1. Το συµφωνητικό. 2. Η παρούσα ιακήρυξη. 3. Η Οικονοµική Προσφορά. 4. Το Τιµολόγιο Μελέτης. 5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ. 7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 8. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 9. Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη, ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των µελετών του έργου. 10. Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 14 Η Υπεύθυνη ήλωση απαιτείται όταν το ποσό της σύµβασης υπερβαίνει το ΕΥΡΩ. Αλλιώς η σχετική υπογραµµισµένη παράγραφος παραλείπεται.

11 Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενες των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο, επειδή είναι δηµοσιευµένα κείµενα: (1) Τα εγκεκριµµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ Ε). (2) Οι Ευρωκώδικες. (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. (ή του τ. Υ..Ε.). (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 6.1 Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόµιµη ελληνική µετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική. 6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από το Αρµόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης είτε µε την επίθεση της σφραγίδας Apostile σύµφωνα µε τη συνθήκη της Χάγης της (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρµόδιο προξενείο είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ των υπηρεσιών που εµπλέκονται στην ανάθεση και εκτέλεση του έργου των υποψηφίων, των διαγωνιζοµένων και του αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την Υπηρεσία µε διάθεση διερµηνέων. Άρθρο 7: Εφαρµοστέα νοµοθεσία Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ Ε). 7.2 Το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ Ε) περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων µε µορφή Α.Ε Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α 25/86) και το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6 στο ΤΣΜΕ Ε (Φ.Ε.Κ. Α 137/ ) 7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Άρθρο 8: Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ασµοί, κ.λ.π. - Πληρωµή Αναδόχου 8.1 Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις "Προγραµ. ηµ.επενδύσεων(π..ε.)" (αριθ. Εναρ. Έργου ) και υπόκειται στις κρατήσεις 17 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης και της κράτησης 6 του άρθρου 27 παρ του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α/ ) Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασµούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 8.3 Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Ν. 3669/08 (Κ Ε) και (ενδεχοµένως) το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε ΕΥΡΩ. Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισµό Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συµπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον διαγωνισµό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο δύο εργάσιµες ηµέρες πριν από την

12 -9- ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Άρθρο 10: Τεκµήριο από την συµµετοχή στον διαγωνισµό Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι, ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 15 Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείµενο και τις υποσηµειώσεις της διακήρυξης), µπορούν να προστίθενται και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι απόλυτα συµβατές µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 16 Η παρ. 7.2 τίθεται εφόσον η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της σύµβασης (µε ΦΠΑ) υπερβαίνει το Ευρω. 17 Οι κρατήσεις προσαρµόζονται ανάλογα µε το φορέα εκτέλεσης του έργου. 18 Όταν το έργο συγχρηµατοδοτείται και από Κοινοτικούς Πόρους, τούτο να αναγράφεται στη ιακήρυξη

13 -10- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 11.1 Τίτλος του έργου Ο τίτλος του έργου είναι: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ Προϋπολογισµός του έργου Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε ,00 Ευρώ και αναλύεται σε 19 : απάνη Εργασιών ,35 Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) ,04 Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) ,86 20 Αναθεώρηση 9.861,82 Φόρος Προστιθέµενης Αξίας , Τόπος εκτέλεσης του έργου ήµος «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» Νοµού Ηρακλείου 11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου Με την µελέτη αυτή προϋπολογισµού ,00 ΕΥΡΩ, ο ήµος «Ν.Καζαντζάκης», που είναι κατεξοχήν αγροτικός ήµος, πρόκειται να βελτιώσει τη βατότητα σε κεντρικούς αγροτικούς δρόµους του ήµου, που εξυπηρετούν διάφορα Τοπικά ιαµερίσµατά του και ιδιαίτερα την χειµερινή περίοδο γίνονται απροσπέλαστοι για τους δηµότες. Το πρόβληµα της βατότητας θα πρέπει να λυθεί οριστικά γι αυτό η παρέµβαση που θα γίνει θα είναι διάστρωση τσιµέντου ή διάστρωση ασφάλτου, ανάλογα µε την κλίση και την υφιστάµενη κατάσταση του δρόµου και ανάλογα µε τον κυκλοφοριακό φόρτο που δέχεται. Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, αλλά και συµµόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νοµοθεσίας και νοµολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA), το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων δεν πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η µεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της µελέτης, µε βάση την οποία δηµοπρατήθηκε το έργο. Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (Κ Ε), όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3481/06,) εφόσον η δυνατότητα χρησιµοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύµβαση, µε τους ακόλουθους όρους και περιορισµούς: εν επιτρέπεται µε τη χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών: να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύµβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συµβατικά τεύχη, να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, να καταργείται µια «οµάδα εργασιών» της αρχικής σύµβασης να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση, να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη, να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συµβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείµενο του διαγωνισµού του έργου (π.χ. για το µητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ). Υπό την προϋπόθεση εφαρµογής των προαναφερθέντων περιορισµών, επιτρέπεται η χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισµό ορίου µεταβολής των εργασιών

14 -11- στο εσωτερικό της αυτής «οµάδας εργασιών», αλλά: µε περιορισµό της µεταβολής (αύξησης ή µείωσης) της συµβατικής δαπάνης µιας «οµάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα µε περιορισµό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των µετακινήσεων από «οµάδα εργασιών» σε «οµάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύµβασης του έργου. Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισµοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται µόνο µειώσεις ποσοτήτων (και οικονοµικού αντικειµένου) µιας σύµβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιµοποιούνται τα εξοικονοµούµενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύµβασης. Άρθρο 12: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 12 ΜΗΝΕΣ, και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης 21. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες 22 του έργου αναφέρονται ειδικότερα στην Ε.Σ.Υ. Άρθρο 13: ιαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών 13.1 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε την «ανοικτή δηµοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (Κ Ε) Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα επί µέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επι της εκατό (%) κατα κατηγορία εργασιών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ Ε). 23 Κάθε διαγωνιζόµενος, µπορεί να υποβάλει µόνον µία οικονοµική προσφορά. Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης Ανάδειξη Αναδόχου Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/08 (Κ Ε). Άρθρο 15: Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 15.1 Για την έγκυρη συµµετοχή στο διαγωνισµό κατατίθενται από τους διαγωνιζόµενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (Κ Ε), εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24, ήτοι στο ποσό των 7935,00 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε περίπτωση διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της. 19 Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούµενων εργασιών. 20 Ο σκοπός του κονδυλίου των απροβλέπτων καθορίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 3669/ Μπορεί η έναρξη της προθεσµίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άµεση έναρξη των εργασιών. 22 Η παραβίαση των τµηµατικών προθεσµιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών κατά την παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν. 3669/08 (Κ Ε), µόνο αν στην ΕΣΥ ρυθµίζεται το θέµα του τρόπου επιβολής. 23 Ιδιαιτέρως επισηµαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήµατα δηµοπράτησης του άρθρου 6 (κυρίως), αλλά και των άρθρων 5, 7 και 9 (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις) του Ν. 3669/08 (Κ Ε) και δεν αφορά το σύστηµα µελέτη κατασκευή, ή άλλα συστήµατα που υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές. 24 Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 3669/08 (Κ Ε), µπορεί να ορισθεί µέχρι και σε ποσοστό 4% επί του ποσού του προϋπολογισµού.

15 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου, δηλαδή το ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του ατοµικού εργολήπτη, την επωνυµία του νοµικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόµενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (Κ Ε) Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο των 210 ηµερολογιακών ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (Κ Ε), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον µέχρι 10/05/ Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει νόµιµη περίπτωση. Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ) 16.1 εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 16.2 εν προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση 27 Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (Κ Ε), που ανέρχεται σε ποσοστό 5% 28 επί του προϋπολογισµού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 19835,00 Ευρώ. Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισµό ο ανάδοχος είναι µεγαλύτερο του ορίου 15% για επιχείρηση µε έδρα το νοµό Ηρακλείου και 12% για επιχείρηση µε έδρα σε άλλο νοµό για τα έργα κατηγορίας Ο ΟΠΟΙΪΑΣ% 29, υποχρεούται να προσκοµίσει για την υπογραφή της σύµβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (Κ Ε) το ύψος της οποίας µπορεί να φτάσει και το 35% του προϋπολογισµού. Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των µελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 3669/08 (Κ Ε). Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους των. Άρθρο 18: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισµό, ορίζεται η 12/10/2010, ηµέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.µ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή 30 και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα 31, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και την ίδια ώρα (10:00 π.µ.). Η ίδια διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σηµειώνεται ότι στις νέες αυτές ηµεροµηνίες µπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισµού και να συµµετάσχουν σ αυτόν ενδιαφερόµενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούµενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη µπορούν να δίδονται µέχρι και δύο εργάσιµες ηµέρες πριν το διαγωνισµό (η ηµέρα του διαγωνισµού δεν προσµετράται). Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 19.1 Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά, δεσµεύει τον συµµετέχοντα στο διαγωνισµό (κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ Ε), για διάστηµα έξι (6) µηνών 32, από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Άρθρο 20: ηµοσιότητα - απάνες δηµοσίευσης Περίληψη της ιακήρυξης αυτής 33 θα δηµοσιευθεί κατά τις παρ. 7 9 του άρθρου 15 του Ν.

16 /08 (Κ Ε) στο τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο της ΓΓ Ε/ ΥΠΕΧΩ Ε Ε.16/2007. Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της διακήρυξης της δηµοπρασίας θα ανέλθουν το πολύ στο ποσό των 1200,00 ΕΥΡΩ, βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής του έργου. Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών για το ίδιο έργο, καθώς και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων, βαρύνουν τον κύριο του έργου και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 25 Η λέξη «το πολύ» σηµαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές µε µικρότερη προθεσµία πληρωµής π.χ. 5 ηµέρες (ηµερολογιακές) ή τρεις εργάσιµες. 26 Να τίθεται συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών. Ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών µετράται ως εξής: έξι (6) µήνες για συµβάσεις που δεν θα υποβληθούν στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εννιά (9) µήνες για όσες υπόκεινται στον έλεγχο αυτό, επιπλέον δε προστίθενται 30 ηµέρες. 27 Αν προβλέπεται η χορήγηση πριµ ή προκαταβολής στον ανάδοχο, µνηµονεύονται οι απαραίτητες λεπτοµέρειες των άρθρων 50 και 51 Ν. 3669/08 (Κ Ε). 28 Και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις µέχρι ποσοστό 10%. 29 Κατά κανόνα τίθεται 12% ή, κατ εξαίρεση, 15 % αν ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) το έργο πρόκειται να εκτελεστεί σε νησιωτικό νοµό, β) ο προϋπολογισµός του είναι µικρότερος του ανώτατου ορίου της 2 ης τάξης και γ) η διαγωνιζόµενη επιχείρηση έχει την έδρα της στο νοµό αυτό (βλέπετε σχετικά τα οριζόµενα στην υπουργική απόφαση που καθορίζει το όριο) ή το καθοριζόµενο από την υπηρεσία στις κατηγορίες έργων για τις οποίες δεν έχει εγκριθεί ενιαίο τιµολόγιο. 30 Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 31 Ορίζεται το µέσον, π.χ. ΦΑΞ. 32 Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (Κ Ε) ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες όταν η σύµβαση δεν υπόκειται λόγω προϋπολογισµού στον προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εννιά (9) µήνες στην περίπτωση που το έργο εµπίπτει στον έλεγχο. 33 Η περίληψη συντάσσεται κατά το υπόδειγµα που συνοδεύει την Εγκύκλιο 13/2006 του Υπουργείου ΠΕΧΩ Ε (η οποία υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΓΓ Ε ggde.gr).

17 -14- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Άρθρο 21: ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό Στον διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν: 21.1 Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓ Ε του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η, 2η και 3η εντός νοµού έδρας τάξη για έργα κατηγορίας Ο ΟΠΟΙΪΑΣ 34 β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ηµόσιες Συµβάσεις (Σ..Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. γ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω β κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους 35, υπο τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ Ε) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης κατηγορίας Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ Ε). Το ποσοστό συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον προϋπολογισµό της κατηγορίας για την οποία αυτή συµµετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισµού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δηµοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισµό της µεγαλύτερης κατηγορίας Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη Α2 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Ο ΟΠΟΙΪΑΣ, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ Ε) ( αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενός κοινοπρακτικού σχήµατος. Γίνονται επίσης δεκτές και µεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ εφαρµογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή ηµοσίων Έργων. Άρθρο 22: Επαγγελµατικά προσόντα Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που µετέχει στον διαγωνισµό µεµονωµένα, ή ως µέλος Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελµατικά προσόντα: 1. Να µη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, ή προκειµένου περί αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από µία παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 2. Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθµ. 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαϊου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθµ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθµ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για

18 -15- τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη ( Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία ( Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία ( Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). Τα υπό α -δ αδικήµατα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα υπό ε -κ, µόνο αν σχετίζονται µε την άσκηση του επαγγέλµατος του εργολήπτη. 3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία (εφόσον είναι ηµεδαπή ή αλλοδαπή µεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη. 4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα) ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη. 5. Να µην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων (και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη δηµοπρασία) 6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον είναι εγγεγραµµένη. 7. Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του νόµιµου ορίου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν µόνο για τις ηµεδαπές επιχειρήσεις. 8. Τεχνική ικανότητα 38. εν απαιτείται. 34 Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισµού της σύµβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συµµετοχής επιχειρήσεων γραµµένων στα Νοµαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/08). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 35 Αν συµµετέχουν και επιχειρήσεις γραµµένες στα Νοµαρχιακά Μητρώα δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν µε επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλέπ. άρθρο 106 παρ. 1 του ν. 3669/08). 36 Επισηµαίνεται η πρόσφατη νοµολογία του ΣτΕ (απόφαση 505/2007 της Επ.Αναστ. ΣτΕ) κατά την οποία κωλύεται η συµµετοχή σε κοινοπρακτικό σχήµα επιχείρησης που δεν µπορεί να συµµετάσχει στο διαγωνισµό λόγω κατωτάτου ορίου. 37 Η περίπτωση αυτή τίθεται µόνο αν από τον προϋπολογισµό του έργου δικαιολογείται. 38 Συµπληρώνεται για να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορεί να γίνει δεκτή αλλοδαπή Εργολ. Επιχείρηση που δεν είναι γραµµένη σε επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών. Η ζητούµενη τεχνική ικανότητα πρέπει να είναι στο επίπεδο των εγγεγραµµένων στις αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισµού, της τάξης και των κατηγοριών που δικαιούνται να συµµετέχουν στο διαγωνισµό. Για τους ηµεδαπούς εργολήπτες η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μητρώου µπορούν όµως να προστεθούν και για τους έλληνες εργολήπτες απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας στην εκτέλεση έργων παρεµφερών κατ αντικείµενο µε το υπό δηµοπράτηση, ύστερα από σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. για την προσθήκη επιπλέον όρων στη διακήρυξη, όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ Ε) Στην περίπτωση αυτή να αναφέρεται η εγκριτική απόφαση.

19 -16- Άρθρο 23: ικαιολογητικά Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συµµετέχει στη δηµοπρασία, µεµονωµένα ή ως µέλος Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληρεί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 22, προσκοµίζοντας πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα (κατά το άρθρο 11 του ν. 2690/99 ΦΕΚ Α 45) αντίγραφά τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 23.1 ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής α. Προκειµένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.Ε.Π. 39, πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό, στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας. Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το οποίο επικυρώνεται από τον Πρόεδρο της Ε.. και παραµένει στη διάθεση των οργάνων του διαγωνισµού για αποδεικτικούς λόγους (εκδίκαση ενστάσεων και προσφυγών) 40 β. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης από κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ..Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, επικυρωµένο από την αρµόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, συνταγµένο σύµφωνα µε το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 151 του ν. 3669/08). γ. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης από κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ..Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελµατικό µητρώο της χώρας προέλευσής της, σύµφωνα µε το άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 145 του ν. 3669/08). Τα δικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής, προκειµένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ 41. Υπενθυµίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 3669/08. κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών ικαιολογητικά επαγγελµατικής και τεχνικής καταλληλότητας Η εκπλήρωση των προσόντων 1 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται µε τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α έως ε της παρ , που αφορούν τόσο τις µεµονωµένες επιχειρήσεις όσο και όλα τα µέλη των κοινοπραξιών, µε τις διακρίσεις της παρ : Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκοµίσουν, εφόσον κατέχουν, «Ενηµερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δηµοπρασίες, σύµφωνα µε την ισχύουσα κάθε φορά υπουργική απόφαση. Η Ενηµερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση προσκόµισης των αντίστοιχων επιµέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου , εκτός της περίπτωσης δ, η οποία δεν τις αφορά. Η Ενηµερότητα Πτυχίου πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. Στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενηµερότητα που αναγράφονται στην Ενηµερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ηµεροµηνία αυτή, προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση (του µεµονωµένου υποψήφιου ή του µέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συµµετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και είναι σε θέση να αποδείξει την ενηµερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί µειοδότης. Εφόσον στην Ενηµερότητα Πτυχίου δεν αναγράφεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του διαγωνιζοµένου είναι ασφαλιστικώς ενήµερα στο ΤΣΜΕ Ε, ο διαγωνιζόµενος προσκοµίζει επιπλέον της Ε.Π. ασφαλιστική ενηµερότητα εν ισχύει για τα στελέχη αυτά. Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενηµερότητα Πτυχίου, υποχρεούνται να προσκοµίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της παραγράφου δ. Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά των παραγ. α έως δ, εκτός αν είναι εγγεγραµµένες σε επίσηµους καταλόγους αναγνωρισµένων εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ν. 3669/08, οπότε απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που µνηµονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22 υποβάλλεται Υπεύθυνη ήλωση που υπογράφεται από τον ατοµικό εργολήπτη ή τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει ότι η επιχείρηση ι) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση 42, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειµένου περί αλλοδαπού διαγωνιζόµενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από µια παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους προέλευσής του, ιι) ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης αυτής, ιιι) ότι η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων (και καταλαµβάνει τη

20 -17- συγκεκριµένη δηµοπρασία) και iv) ότι το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτελέστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ Ε). β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρµόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της Εργ. Επιχειρ., όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία, για την Εργ.Επ. και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει, καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του Ν. 3669/08 (Κ Ε) στην Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Νοµαρχιακά Μητρώα) και δεν κατέχουν Ενηµερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκοµίσουν Υπεύθυνη ήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα 43 που απασχολούν µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας είναι ασφαλισµένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς (αν δεν απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ..), ιι) τα πρόσωπα (ονοµαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕ Ε. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς οργανισµούς και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να προσκοµίζεται και ασφαλιστική ενηµερότητα των ως άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕ Ε. γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, αποδεικτικά ενηµερότητας για χρέη προς το ελληνικό δηµόσιο, τόσο µεµονωµένα όσο και για τις Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του Ν. 3669/08 (Κ Ε) Σε περίπτωση που η Εργ. Επ. δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρµόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της. Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β και γ έγγραφα ή πιστοποιητικά, µπορεί να αντικατασταθούν µε ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας δηµοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση. Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόµενου είναι απαράδεκτη. δ. Για τις εργολ. επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσµένων έργων κατά την τελευταία πενταετία, συνοδευόµενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόµοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα µε το δηµοπρατούµενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά. ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονοµικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελµατικές εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραµµένες σε τέτοιες οργανώσεις Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος (µεγαλύτερος ή µικρότερος του εξαµήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας παραλαβής των προσφορών. Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός του τελευταίου µηνός πριν τη δηµοπράτηση. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες ηλώσεις σε πρωτότυπο β) τα λοιπά δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή (κατ επιλογή του διαγωνιζόµενου) σε νόµιµα επικυρωµένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/99 όπως ισχύει). Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (µαζί µε τα φωτοαντίγραφα µέσα στο φάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του νόµιµου εκπροσώπου της διαγωνιζόµενης επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα τα δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) θεωρούνται πρωτότυπα. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας των ελληνικών αρχών (όταν προσκοµίζεται ιδιαίτερα και δεν καλύπτεται από την ενηµερότητα πτυχίου) υποβάλλεται σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρηµένο από αρµόδιο υπάλληλο της αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό. Το θεωρηµένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως και το πρωτότυπο (απόφ. Υπουργού Οικονοµικών / /0016/ΠΟΛ.1223/ , Φ.Ε.Κ Β, όπως ισχύει). Αποδεικτικά φορολογικής ενηµερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών γίνονται δεκτά ως ακριβή φωτοαντίγραφα. Επισηµαίνεται ότι τα µέλη της Επιτροπής ιαγωνισµού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών των διαγωνιζόµενων κατά ή µετά το διαγωνισµό. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρωµένα µε νόµιµο τρόπο, κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραµένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και

21 -18- απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόµενους. Εφόσον διαπιστωθεί καθ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την παροχή σηµαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισµό, αποκλείεται Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκοµίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προκειµένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων µε την υπεύθυνη δήλωση της παρ α): α) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. Για την Ελλάδα τα πιστοποιητικά που αφορούν την πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση εκδίδονται από το πρωτοδικείο, ενώ αυτό που αφορά τη θέση σε εκκαθάριση από την αρµόδια Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή το Υπουργείο Ανάπτυξης όταν πρόκειται για ανώνυµη εταιρεία και το πρωτοδικείο της έδρας στις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων (Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.). Πιστοποιητικά περί µη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκοµίζονται από τις ατοµικές εργοληπτικές επιχειρήσεις. β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ανάλογο έγγραφο ικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συµβολαιογράφου, περί των αδικηµάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραµµένες στο µητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκηµα που θα µπορούσε να προκαλέσει αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου, προσκοµίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειµένου να διαπιστωθεί αν το αδίκηµα αφορά την άσκηση του επαγγέλµατος του διαγωνιζόµενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόµενο του ποινικού µητρώου. γ) Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων, συνοδευόµενη από: (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρµοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο µέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία και εκδίδονται στο εξάµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ Ε) ικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας 45 εν απαιτούνται Άρθρο 24: Περιεχόµενο Φακέλλου Προσφοράς Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού, φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής και σφραγισµένο φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς, σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισµού όλα τα δικαιολογητικά (και µε τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης επί ποινή αποκλεισµού): 1. Τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής του άρθρου 15 της παρούσας. 2. Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού δικαίωµα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισµό. Η Επιτροπή ιαγωνισµού και η Προϊσταµένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωµα αµφισβήτησης της νοµιµοποίησης και µπορούν, κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη της σύµβασης (άρθρο 26 παρ. 2 Ν. 3669/08 (Κ Ε) να ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για την απόδειξή της (όπως π.χ. το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης µε τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Υπεύθυνη ήλωση δεν προσκοµίζεται σε περίπτωση ατοµικών εργ/κών επιχειρήσεων. Η εκπροσώπηση της εργ.επιχ/σης τεκµαίρεται, εφόσον δεν αµφισβητήσει µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α της παρούσας) την εκπροσώπησή της από το πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της. Όταν οι διαγωνιζόµενοι προσκοµίζουν Ενηµερότητα Πτυχίου, η νοµιµοποίηση θεωρείται αποδεδειγµένη. Αν ο νόµιµος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από τον αναφερόµενο στην Ε.Π. προσκοµίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αλλαγή.

22 Σε περίπτωση διαγωνιζόµενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή και ιδιωτικό συµφωνητικό υπογεγραµµένα από τους νοµίµους εκπροσώπους των µελών, για τη σύσταση της Κοινοπραξίας. ηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συµµετοχής των κοινοπρακτούντων µελών (εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συµµετοχής σε κοινοπραξία). 4. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ Ε) νοµιµοποίηση του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για λογαριασµό της εργοληπτικής επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας ιακήρυξης. Τέτοια στοιχεία δεν προσκοµίζονται αν η νοµιµοποίηση προκύπτει από την Ενηµερότητα Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση. 5. ικαιολογητικά Ονοµαστικοποίησης µετοχών 46 Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους. Κατά λοιπά προσκοµίζονται τα ακόλουθα στοιχεία : α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π., προσκοµίζουν αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς (η ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής κατάστασης πρέπει να αναγράφεται), καθώς και πιστοποιητικό της εποπτεύουσας (κατά τον Κ.Ν. 2190/20) την εταιρεία αρχής ότι οι µετοχές της είναι ονοµαστικές (το πιστοποιητικό αυτό καλύπτεται από την Ενηµερότητα Πτυχίου, εφόσον προσκοµίζεται). β) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονοµαστικές µετοχές, προσκοµίζουν: αα) πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές. ββ) αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το πολύ 30 ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί το τελευταίο 30ήµερο πριν την υποβολή της προσφοράς. Τα δικαιολογητικά αυτά προσκοµίζονται στην αναθέτουσα αρχή και πριν τη σύναψη της σύµβασης επικαιροποιηµένα κατά τον ίδιο τρόπο. γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας τους στην οποία έχουν την έδρα τους ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλουν : αα) Βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των µετοχών από αρµόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου. ββ) Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των µετοχών. γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκοµίζεται σχετική κατάσταση µετόχων (µε 1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. δδ) Αν δεν προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του ιαγωνισµού δε µπορεί να κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όµως επιδείξει τη δυνατότητα απόκτησης ή σύνταξης της κατάστασης αυτής τότε η επιχείρηση αποκλείεται. Τα ανωτέρω υπό β) και γ) έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση και όσα εξ αυτών προέρχονται από δηµόσιες αρχές να είναι επικυρωµένα από αρµόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης. 6. Τα απαιτούµενα µηχανόσηµα του Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. ή πρωτότυπο ισόποσο γραµµάτιο είσπραξης αγοράς ενσήµων Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. (επ ονόµατι του διαγωνιζοµένου). Μηχανόσηµα που περιλαµβάνονται στον κλειστό φάκελο της οικονοµικής προσφοράς γίνονται αποδεκτά Ο σφραγισµένος φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» περιέχει συµπληρωµένο το έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. Το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισµού, από το νόµιµο εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες µονογράφονται από τον ίδιο (µονογραφές που τυχόν λείπουν συµπληρώνονται µετά το άνοιγµα των προσφορών. Ακόµα κι αν αρνηθεί να τα µονογράψει ο διαγωνιζόµενος, τα µονογράφει η Ε.. άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ Ε). Επίσης, εφόσον λείπουν, συµπληρώνονται από τον προσφέροντα µετά το άνοιγµα των προσφορών τα ονοµατεπώνυµα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισµού από τη δηµοπρασία. Επισηµαίνονται σχετικά µε την οικονοµική προσφορά τα εξής:

23 -20- Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζοµένων να συµπληρώσουν το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. Αποκλείονται διαγωνιζόµενοι που δεν συµπληρώνουν ουσιώδες µέρος των στοιχείων της προσφοράς τους. Β. Αποκλείονται από το διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα επιµέρους ποσοστό έκπτωσης οµάδας εργασιών του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στο σύστηµα του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (Κ Ε) ολογράφως και αριθµητικώς 48 Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθµητικής 49. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονοµικής προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισµό), β) διαφορές µεταξύ της ολόγραφης και της αριθµητικής τιµής ή γ) λογιστικά σφάλµατα στα αθροίσµατα, τα γινόµενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή ιαγωνισµού διορθώνει τα σφάλµατα και αναγράφει την ορθή οικονοµική προσφορά. 39 Υπενθυµίζεται η δυνατότητα να συµµετέχουν επιχειρήσεις των Νοµαρχιακών Μητρώων. Στην περίπτωση αυτή προστίθεται «ή στα Νοµαρχιακά Μητρώα». 40 Αν δεν υπάρχει φωτοαντίγραφο στο φάκελο εκδίδεται ένα µε επιµέλεια του Προέδρου της Επιτροπής και επικυρώνεται από τον ίδιο. 41 Υπενθυµίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 3669/ Σε εκκαθάριση µπορούν να τεθούν µόνο νοµικά πρόσωπα και όχι ατοµικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από τους ατοµικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 43 Χωρίς ονοµαστική αναφορά στα πρόσωπα. 44 Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενηµερότητας Πτυχίου (για το χρόνο που αυτή χορηγήθηκε) εκτός της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. ανεκτέλεστου εργολαβικών συµβάσεων. 45 Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 147 του ν. 3669/08 (άρθρο 48 της Οδηγίας 2004/18) και αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι εγγεγραµµένες σε επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών. Μπορεί να τεθεί και για τις ελληνικές Εργολ. Επιχ. µόνο αν υφίσταται εγκριτική απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο µίας τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 46 Η παράγραφος 5 δεν τίθεται αν ο προϋπολογισµός του έργου είναι κάτω του ΕΥΡΩ. 47 Τίθεται απ την υπηρεσία ο συγκεκριµένος αριθµός των µηχανόσηµων (υπολογιζόµενος µε βάση τον προϋπολογισµό του έργου χωρίς ΦΠΑ) προκειµένου να αποφεύγονται αµφισβητήσεις από διαφορετικούς υπολογισµούς των διαγωνιζοµένων. Η οποιαδήποτε υποδιαίρεση του µηχανόσηµου καλύπτεται µε ακέραιο µηχανόσηµο. 48 Ανάλογα µε το σύστηµα υποβολής προσφορών διαγράφεται ό,τι δεν χρειάζεται. Αν το σύστηµα είναι των άρθρων 7 ή 9 του Ν. 3669/08 (Κ Ε) τίθενται οι αντίστοιχες προβλέψεις. 49 Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστηµα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ Ε). Σε περίπτωση που εφαρµόζεται άλλο σύστηµα οι σχετικοί όροι προσαρµόζονται ανάλογα.

24 -21- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άρθρο 25: ιάφορες ρυθµίσεις 25.1 Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου, και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, αποφασίστηκε µε την αριθµ. Απόφαση Η παρούσα σύµβαση υπόκειται λόγω ποσού στις ασυµβίβαστες ιδιότητες και τις απαγορεύσεις του Ν. 3669/08 (Κ Ε) άρθρα Ο Κύριος του Έργου µπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύµβουλο. Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συµβούλου που πηγάζουν από τη συµβατική σχέση της Υπηρεσίας µε αυτόν Πεζά 12/08/2010 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Προϊστάµενος ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο Συντάξας ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Παύλου Καλλιόπη ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με την Αρ. Πρωτ. απόφαση Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Κυπριωτάκης Ρούσσος 50 ΠΡΟΣΟΧΗ: Τίθεται µόνο εφόσον η σύµβαση υπερβαίνει το εκάστοτε προβλεπόµενο όριο. 51 Προαιρετική επιλογή. 52 Εφόσον στη ιακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε., όπως απαιτείται από το άρθρο 15 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ Ε).

25 -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ Προϋπολογισµός: ,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Προγραµ. ηµ.επενδύσεων(π..ε.) Α. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των Ειδικών και Τεχνικών όρων σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους λοιπούς όρους της Σύµβασης τα λοιπά συµβατικά τεύχη τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια και διαγράµµατα που έχουν εγκριθεί, καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της /νουσας το έργο Υπηρεσίας, πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο που αναφέρεται στο 3ο άρθρο των ειδικών όρων της υπόψη Ε.Σ. και πρόκειται να συσταθεί η σχετική εργολαβική σύµβαση. Οι βασικοί γενικοί όροι για την κατασκευή του έργου περιέχονται στη Ε.Σ.Υ. για έργα ηµοσίου που έχει εγκριθεί µε την αριθµ. ΓΓΑ/257/659/Φ.4/ και εφαρµόζονται εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις των Ν.1418/1985, Ν.2229/1994, Ν. 2372/1996, Ν.2539/1997, Ν.2576/1998, Ν.2940/2001 και των Π.. 609/1985, Π.. 171/1987, Π.. 286/1994, Π.. 305/1996, Π.. 402/1996 και Ν. 3263/04. ΑΡΘΡΟ 2ο - Αντικείµενο εργολαβίας Το τεχνικό κείµενο της υπόψη εργολαβίας είναι αυτό που περιγράφεται στο τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης της παρούσης µελέτης. ΑΡΘΡΟ 3ο - Γενική ισχύς Τιµολογίου 3.1 Στις τιµές του προϋπολογισµού και του Τιµολογίου της Υπηρεσίας περιλαµβάνονται κάθε σχετική δαπάνη όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 34 του Π.. 609/1985. "Γενικές υποχρεώσεις ανάδοχου για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου." 3.2 Η προσφορά για την εκτέλεση του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ δίδεται µε πλήρη ευθύνη του αναδόχου και µετά από εκτίµηση και συνδυασµό των µέσων που διαθέτει των πραγµατικών δεδοµένων εκτέλεσης του έργου και αποδεικνύει ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών ειδικών και τεχνικών όρων που αποτελούν συµβατική υποχρέωσή του. ΑΡΘΡΟ 4ο - Μηχανικός εξοπλισµός - Εργαλεία - Υλικά Ο ανάδοχος πρέπει να προµηθευτεί µε δικές του δαπάνες όλα τα µηχανήµατα, τα εργαλεία ώς και τα µεταφορικά µέσα, που είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου που αναλαµβάνει, ο κύριος του έργου µπορεί να διαθέσει στον ανάδοχο τα υλικά που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου. ΑΡΘΡΟ 5ο - Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου Μέσα σε 15 µέρες από την υπογραφή της σύµβασης του έργου ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην /νουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου που θα ανταποκρίνεται στις συµβατικές του υποχρεώσεις. Για την σύνταξη, έγκριση και αναθεώρηση του χρονοδιαγράµµατος ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2229/94. Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να δέχεται τις αναπροσαρµογές του προγράµµατος καθώς και τις απαιτούµενες παρατάσεις των προθεσµιών λόγω αυξοµείωσης των χορηγουµένων πιστώσεων. Παράταση της συνολικής προθεσµίας και των τµηµατικών εγκρίνεται σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του 2ου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 5 και τις παρ. 2 και 3 του

26 -2- άρθρου 10 του Ν. 1418/1984. Η έγκριση των παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταµένη αρχή ύστερα από αίτηση του αναδόχου και αναλυτικότερα σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Π.. 609/1985. Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας και των τµηµατικών προθεσµιών από υπαιτιότητα του αναδόχου έστω και αν εγκριθεί παράταση (ειδική) επιβάλλονται ποινικές ρήτρες (παρ.9 του άρθρου 36 Π..609/1985). Εφαρµόζεται το άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 και το άρθρο 41 του Π.. 609/1985. Το ποσό της δαπάνης αναθεώρησης καταβάλλεται από πιστώσεις του έργου. ΑΡΘΡΟ 6ο Χρόνος έναρξης της συµβατικής προθεσµίας καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Π.. 609/1985 και το Π.. 171/1987. ΑΡΘΡΟ 7ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης 7.1 Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3263/ Συµπληρωµατική εγγύηση ίδιου ποσοστού κατατίθεται και σε κάθε µεταγενέστερη επαύξηση του ποσού της σύµβασης. 7.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε τις κρατήσεις που γίνονται σε κάθε πληρωµή σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 27 του Π.. 609/1985. ΑΡΘΡΟ 8ο - Ηµερολόγιο έργου Το ηµερολόγιο του έργου µε τα στοιχεία και τις παρατηρήσεις του άρθρου 33 του Π.. 609/1985 τηρείται µε µέριµνα του ανάδοχου. ΑΡΘΡΟ 9ο - Επιµετρήσεις 9.1 Τα διακριτά µέρη του έργου ο ανάδοχος στο τέλος κάθε µήνα συντάσσει επιµετρήσεις για τις εργασίες του προηγούµενου µήνα και τις υποβάλλει για έλεγχο στη ιευθύνουσα Υπηρεσία αφού υπογράψει µε την ένδειξη όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο. 9.2 Μέσα σε δύο (2) µήνες το αργότερο από την βεβαιωµένη περαίωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει τυχόν επι-µέρους επιµετρήσεις που λείπουν από την τελική επιµέτρηση. Η διαδικασία ελέγχου της τελικής επιµέτρησης ολοκληρώνεται από την ιευθύνουσα Υπηρεσία µέσα σε δύο µήνες από την υποβολή της. Λοιπά θέµατα για τις επιµετρήσεις ορίζονται στο άρθρο 38 του Π.. 609/1985. ΑΡΘΡΟ 10ο Μέτρα για την απόλυτη διεξαγωγή της συγκοινωνίας στην περιοχή του έργου κατά την διάρκεια των εργασιών Κάθε σχετική δαπάνη, που απαιτείται για την σήµανση και εξασφάλιση συνεχούς και απόλυτης διεξαγωγής της κυκλοφορίας αυτοκινήτων στην περιοχή του έργου, βαρύνει τον ανάδοχο και λήφθηκε υπόψη κατά την επίδοση της προσφοράς του Ο ανάδοχος καθίσταται ο µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα οφείλεται στη µη λήψη απαραίτητων µέτρων ασφαλείας. ΑΡΘΡΟ 11ο - Ισχύουσες διατάξεις και τεχνικές προδιαγραφές Η εργολαβική σύµβαση διέπεται από: Α) Τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 και Ν. 3263/2004 ηµόσια έργα και ρυθµίσεις Β) Τις διατάξεις του Π.. 609/1985 Κατασκευή ηµοσίων Έργων και του Π.. 171/87. Γ) Τις διατάξεις του Π.. 472/1985, του Π.. 286/94, του Π.. 402/96, του Ν.2372/96, του Ν.2539/97 και του Ν.2576/98 ) Τον.Κ.Κ. Ε) Οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές έργων οδοποιίας της τέως /σης Γ3β του ΥΠ..Ε. που έχουν εκδοθεί από το 1966 και µετά. ΣΤ) Οι προσωρινές πρότυπες προδιαγραφές έργων οδοποιίας (Κωδικοποίηση 1964) της / σης Γ3β του ΥΠ..Ε. που έχουν καταργηθεί. Ζ) Όλες οι Π.Τ.Π. πέραν των ανωτέρων που έχουν εκδοθεί µέχρι σήµερα και ισχύουν για την εκτέλεση των ηµοσίων Έργων. Η) Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 και η Εγκύκλιος Ε7 που τέθηκαν σε ισχύ

27 -3- από τις Θ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις οδηγίες ποιοτικού ελέγχου, που έχει καθορίσει η Υπηρεσία µε το 21203/ έγγραφο της. ΑΡΘΡΟ 12ο - Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους - Χρηµατοδότηση - Φόροι 12.1 Το ποσοστό για έξοδα και όφελος καθορίζεται σε 0% και διευκρινίζεται ότι οι τιµές του Τιµολογίου δεν περιέχουν το παραπάνω ποσοστό Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις Προγραµ. ηµ.επενδύσεων(π..ε.) και οι πληρωµές του ανάδοχου θα υπόκεινται σε όλες της νόµιµες κρατήσεις. ΑΡΘΡΟ 13ο - Έδρα επιχείρησης - ιορισµός Κατά την υπογραφή της σύµβασης και σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 26 του Π.. 609/1985 ο ανάδοχος, δηλώνει την έδρα της επιχείρησης και την ακριβή διεύθυνσή της και σε περίπτωση που αυτή είναι εκτός Νοµού, υποχρεωτικά διορίζει αντίκλητο του, κάτοικο Ν. Ηρακλείου. Εκχώρηση έργου σε τρίτους απαγορεύεται χωρίς την έγκριση του φορέα κατασκευής του έργου. ΑΡΘΡΟ 14ο - ιεύθυνση Εργων - Εκλογή προσωπικού - Μηχανικά µέσα Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει για το έργο όλο το απαιτούµενο προσωπικό, µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα µέσα. Τα υλικά µπορεί να διατίθενται στον εργολάβο από τον κύριο του έργου. Η /νση των έργων από την πλευρά του ανάδοχου στον τόπο κατασκευής γίνεται από τεχνικό που έχει τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 15ο - Πινακίδες ενδεικτικές του έργου που κατασκευάζεται Εφόσον το ζητήσει η ιευθύνουσα Υπηρεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη στην προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ενδεικτικών του έργου που εκτελείται. ΑΡΘΡΟ 16ο - Πηγές λήψης υλικών Αν δεν καθορίζονται από τη σύµβαση οι πηγές λήψεως υλικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να βρει και να δηλώσει στη /νουσα Υπηρεσία της πηγές που θα χρησιµοποιήσει για την κατασκευή του έργου. ΑΡΘΡΟ 17ο - Προθεσµίες - Παράταση - Ποινικές ρήτρες Ολικές και τµηµατικές προθεσµίες. Παράταση της προθεσµίας περαίωσης δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο. Αν ισχυριστεί άγνοια των τοπικών συνθηκών της περιοχής εκτέλεσης του έργου, άγνοια χρόνου εκµετάλλευσης των πηγών λήψεων αδρανών υλικών (λατοµεία κ.λ.π.) των δανείων υλικών επιχωµάτων (χειµάρρων, ορυχείων κ.λ.π.), άγνοια σύγχρονης εκµετάλλευσης των πηγών λήψεως που θα χρησιµοποιηθούν για το δρόµο και από τυχόν άλλες εν ενεργεία εργολαβίες κοντά στις υπάρχουσες πηγές (ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος χωρίς δαπάνη του ηµοσίου να δηµιουργήσει νέες κατάλληλες θέσεις για να κατασκευάσει νέους δρόµους για προσπέλαση), άγνοια της καταστάσεως των δρόµων προσπελάσεως των πηγών που θα χρησιµοποιηθούν και των συνθηκών διανοίξεως καινούργιων, άγνοια των κλιµατολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή ή άγνοια δυνατότητας εξευρέσεως εργατών, µηχανηµάτων κ.λ.π. Στο χρονοδιάγραµµα κατασκευής που προβλέπεται από το άρθρο 32 του Π.. 609/1985 να υποβάλλει ο ανάδοχος, πρέπει να λάβει υπόψη του και τις ακόλουθες τµηµατικές προθεσµίες: 12 ΜΗΝΕΣ ΑΡΘΡΟ 18ο - Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οριστική παραλαβή του 18.1 Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα σε άριστη κατάσταση µέχρι της παραλαβής τους και να επιδιορθώνουµε δαπάνες του κάθε φθορά που προέρχεται από διάφορες αιτίες. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54 του Π.. 609/1985 ο χρόνος εγγύησης του έργου µπορεί να καθορίζεται και µικρότερος των 15 µηνών. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του

28 -4- άρθρου 55 του Π.. 609/1985 οριστική παραλαβή Η οριστική παραλαβή του έργου πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε δύο µήνες, από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης που καθορίζεται µε το άρθρο 54 του Π.. 609/1985. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 55 του Π.. 609/1985 οριστική παραλαβή Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγυήσεως ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις δαπάνες αποκαταστάσεως τόσο του έργου που κατασκευάζεται απ αυτόν όσο και τυχόν άλλων συµπληρωµατικών έργων, που θα κατασκευαστούν κατόπιν πάνω στο έργο (επίχωµα, οδοστρωσίας ασφαλτικής επίστρωσης, συµπληρωµατικής στρώσεως ερεισµάτων κ.λ.π.), πάντα µέσα στο χρόνο εγγυήσεων και εφόσον οι φθορές και γενικά ζηµίες που οφείλονται σε αιτίες πληµµελούς κατασκευής των έργων, που έχουν αναληφθεί απ αυτόν. ΑΡΘΡΟ 19ο - Αυξοµειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - Ανάλυση τιµών Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει, εφόσον η αρτιότητα του έργου το επιβάλλει εργασίες πέραν των συµβατικών ποσοτήτων ως και νέων, που δεν προβλέπονται στη σύµβαση µε τις συµβατικές τιµές ή µε τις νόµιµα κανονιζόµενες τιµές µονάδας νέων εργασιών αντίστοιχα µέχρι δαπάνης 50%. Συµβατικά τιµολόγια ανάλυσης τιµών και περιγραφικά τιµολόγια, βάσει των οποίων κανονίζονται Τ.Μ.Μ.Ε. κατά τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.. 609/1985 όπως τροποποιήθηκε το Π.. 286/94 και το Π.. 402/96. - Η ΑΤΕΟ και το αντίστοιχο Π.Τ.Ε.Ο που εγκρίθηκε µε την αριθµ. Γ3β/ 0/12/γ34-Ω/ απόφαση του ΥΠ..Ε. - Η ΑΤΟΕ και το αντίστοιχο αναλυτικό τιµολόγιο που εγκρίθηκε µε την αριθµ. Ε7/1253/155/ απόφαση της τέως Υπηρεσίας Οικισµού του ΥΠ..Ε. ΑΡΘΡΟ 20ο - Τοπογραφικές εργασίας - Εφαρµογή του εδάφους Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλο επιστηµονικό και το τεχνικό προσωπικό και τα απαραίτητα µέσα και όργανα, για την εφαρµογή και τη χάραξη του εδάφους των σχεδίων της συµβάσεως, του καθορισµού των υψοµετρικών σταθµών και γενικά κάθε τοπογραφικής φύσεως εργασία, που θεωρείται απαραίτητη για την κατασκευή επιστηµονικά άρτιου έργου. ΑΡΘΡΟ 21ο - Απολογιστικές εργασίες Αν δεν είναι δυνατός ο καθαρισµός τιµής εργασιών δια Π.Κ.Ν.Τ.Μ., αυτές εκτελούνται απολογιστικά, µόνο ύστερα από έγγραφη αίτηση του αναδόχου προς την επιβλέπουσα υπηρεσία και έγγραφη έγκριση της υπηρεσίας και του εργοδότη, που θα καθορίσει και τους όρους εκτέλεσης, διαφορετικά και αποζηµίωση δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 22ο - Αρχαιότητες Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει αµελλητί στην επιβλέπουσα υπηρεσία τυχόν εµφάνιση κατά την κατασκευή του έργου αρχαιοτήτων, µε άµεση εφαρµογή των κειµένων, περί Αρχαιοτήτων, ιατάξεων. ΑΡΘΡΟ 23ο Η επιτόπου του έργου παρουσία τεχνικού στελέχους (τουλάχιστον εργοδηγού) που έχει τα κατάλληλα προσόντα, είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε τον Ν 2229/94. ΑΡΘΡΟ 24ο - Μέτρα Ασφαλείας 24.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους Νόµους, ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά µερικές σχετικές διατάξεις όπως π.χ.: - Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας (άρθρ. 9, 44, 47) για σήµανση εκτελουµένων έργων, έργα επί οδών, αποθέσεις υλικών κ.λ.π. - Το Π.. 305/96 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια" (Οδηγία 92/57 ΕΟΚ) - Το Π.. 17/96 "Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων σε συµµόρφωση µε τις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ"

29 -5- - Το Π.. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α) "Περί ασφάλειας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών" - Ο Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337 Α) "Περί όπλων και εκρηκτικών υλικών" - Το Π.. 413/77 (ΦΕΚ 128 Α) "Περί αγοράς µεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών". - Το Π. 778/80 (ΦΕΚ 193 Α) "Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών" - Το Π /81 (ΦΕΚ 260 Α) "Περί µέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού" - Ο Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49/Α) "Κυρώσεις της διεθνούς σύµβασης εργασίας που αφορά στις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοµή, βιοµηχανία κ.λ.π." - Η Υπουργική απόφαση 3046/304/ (ΦΕΚ 59/ ) "Κτιριοδοµικός κανονισµός" (Ειδικά το Άρθρο 5, παράγρ. 4.2 για τη χρήση εκρηκτικών) - Η Υπουργική απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε /οικ/ "Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων", µε κατ' αναλογία εφαρµογή της σε κατεδαφίσεις υπαρχόντων τεχνικών έργων (συγκοινωνιακών έργων κ.λ.π.) Σύµφωνα µε τα Π. 305/96 και Π. 17/96 ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος εντός προθεσµίας 25 ηµερών, από την υπογραφή της σύµβασης, να υποβάλλει στην υπηρεσία τη δήλωση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ), Συντονιστού Υ & Α κατά την κατασκευή (ΣΥΑ) και Γιατρού Ασφάλειας (ΓΑ), καθώς και τη σχετική γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών προς το ΚΕ.Π.Ε.Κ. του Νοµού. Επίσης ο ανάδοχος και εάν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου, είναι υποχρεωµένος να καταρτίσει και να υποβάλλει στη /ση του έργου υπηρεσία, εντός προθεσµίας 25 ηµερών, από την υπογραφή της σύµβασης, (πάντως πριν από την έναρξη του έργου) σχέδιο ασφάλειας και υγείας και φάκελο ασφάλειας και υγείας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 305/ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας µε πόσιµο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει µέσα παροχής πρώτων βοηθειών, να κατασκευάσει και να τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήµατα επισήµανσης και απαγορεύσεις προσεγγίσεις επικίνδυνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικές και συµβουλευτικές πινακίδες τόσο για τους εργαζόµενους, όσο και για τους κινούµενους στους χώρους εργοταξίων ή/και στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σ αυτές Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της Υπηρεσίας µετά των εκάστοτε Συµβούλων της και κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του Έργου µετά από σχετική έγκριση, τα απαιτούµενα, κατά περίπτωση εργασίας, ατοµικά και οµαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως ενδεικτικά: κράνη, γυαλιά, µάσκες ηλεκτροσυγκολλητών κ.λ.π. Κατά την τυχόν εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούµενο ισχυρό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού και κάθε τρίτου Για την προστασία και αντιµετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων και στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει: Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης Για τον περιοδικό καθορισµό των χώρων από επικίνδυνα, για ανάφλεξη, υλικά και την κατάλληλη διάθεσή τους Να µην πραγµατοποιεί εργασίες κολλήσεων ή και άλλες ανοικτής πυράς κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και των γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν Για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών, που θα γίνεται κατόπιν και σύµφωνα µε σχετική άδεια.

30 Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγµένων και ορθών µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν γενικά, όσα ορίζονται από την Ελληνική Νοµοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα εφαρµόζονται οι διεθνείς κανονισµοί πρόληψης ατυχηµάτων Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την αποφυγή ζηµιών και ατυχηµάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ. ελεγχόµενες εκρήξεις, συστήµατα συναγερµού για την αποµάκρυνση ατόµων από τους χώρους των εκρήξεων, λήψη προστατευτικών µέτρων για υπερκείµενες ή παρακείµενες κατασκευές και ιδιοκτησίες κ.λ.π., εφόσον βεβαίως του επιτραπεί από την Υπηρεσία να χρησιµοποιήσει εκρηκτικές ύλες στις εκσκαφές Ολες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα παραπάνω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του, κατά ανηγµένο τρόπο στις τιµές του Τιµολογίου Προσφοράς αυτού. ΑΡΘΡΟ 25ο - Τελικές ιατάξεις 25.1 Με την υποβολή της προσφοράς του προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει γνώση των δυσχερειών στην περιοχή των έργων (όπως γίνεται λεπτοµερειακή αναφορά σε άλλες θέσεις των τευχών δηµοπράτησης) των στοιχείων εδάφους (µε τυχόν σύνταξη από µέρους του γεωλογικής µελέτης και εκτέλεση δικών του γεωτρήσεων ή και φρεάτων και δική του γεωτεχνική αξιολόγηση) και είναι απόλυτα ενήµερος των συνθηκών εκτέλεσης του έργου από κάθε πλευρά, της κατάστασης των απαλλοτριώσεων και του τρόπου που θα αποδοθεί ελεύθερη η συνολικά απαιτούµενη λωρίδα για την εκτέλεση των έργων, πηγών και υλικών κάθε είδους κ.λ.π., όπως και των ενδεχοµένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε λόγο ή την παρέµβαση Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας και ότι έχει λάβει υπόψη του, ότι δεν θα του αναγνωρισθεί καµία απαίτηση σχετική µε αποζηµίωση κατά οποιονδήποτε τρόπο, λόγω των παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων, των δυσχερειών κάθε είδους και τέλος ότι έχει µελετήσει τα υπάρχοντα εγκεκριµένα διαγράµµατα της µελέτης, καθώς και τα συµβατικά στοιχεία που συνιστούν, µαζί µε αυτήν την Ε.Σ.Υ., τη βάση της προσφοράς του Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, από οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση µε το έργο Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και η Σύµβαση Κατασκευής του Εργου που θα γίνει µε βάση αυτή, ερµηνεύεται, διέπεται και συµπληρώνεται από όλη την Ελληνική Νοµοθεσία και ειδικότερα, σε τεχνικά θέµατα, από τις διατάξεις περί εκτέλεσης ηµοσίων Έργων, όπως καθορίζονται µε το Ν. 1418/84, το Ν. 3263/04, το σχετικό Π.. 609/85, το Ν. 2229/94 (ΦΕΚ 138 Α/ ), το Π.. 286/94 (ΦΕΚ 148 Α/ ), το Ν. 2392/96, την Εγκ. 8/96, το Π.. 402/96 και την Εγκ. 38/96, µε τις τυχόν άλλες διατάξεις που θα έχουν εκδοθεί και θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. Σχετικά ισχύουν τα αναφερόµενα στη εισαγωγή της ιακήρυξης.

31 -7- Α/Α ΕΙ ΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΙΑ ΑΝΕΥ ΗΜΟΠΡΑΣΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙ Α ΑΣ ΓΙΑ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΙΑ ΑΝΕΥ ΗΜΟΠΡΑΣΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙ Α ΑΣ % % % % % ΜΕΛΕΤΕΣ (Οταν η µελέτη χρηµατοδοτ είται απο Π Ε δεν γίνεται κράτηση ΕΜΠ) Α Ταµ. Ασφ. ηµ. και Κοιν. (ΤΑ ΚΥ) Β Υπ.Εσωτ.Τεχν. (ΤΥ Κ) Γ Ταµ.Προν.Εργοληπ τών.ε. (Τ.Π.Ε..Ε.) Τα.Συντ.Μηχ. ηµ. Εργων(ΤΣΜΕ Ε) Ε Εθν.Μετσ.Πολυτεχ ν.(ε.μ.π.) 0,5 0,5 0, Ζ Τεχν.Επιµελ.Ελλάδ 0,2 0,2 0, ας(τ.ε.ε.) Η N. 915/79 0,2 0,2 0, (ΤΣΜΕ Ε) (µόνο για τους µετόχους του ταµείου) Θ ΤΣΜΕ Ε 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - Ο ΦΠΑ βαρύνει τους ΟΤΑ (Κοινότητες - ήµους) Για εργολαβίες που χρηµατοδοτούνται απο Π..Ε. ισχύουν µόνο οι κρατήσεις 3, Ε3, Η3, Θ3. Οι κρατήσεις 4 και Ε4 ισχύουν µόνο όταν ο προµηθευτής εκτελεί και το έργο. Οι κρατήσεις Α3, Β3, Γ3, Ζ3 δεν ισχύουν όταν το έργο χρηµατοδοτείται από Π..Ε. Οι κρατήσεις 5 και Ε5 ισχύουν µόνο όταν ο προµηθευτής εκτελεί και το έργο. Οι κρατήσεις Β5, 5, Ε5, Ζ5 δεν ισχύουν όταν το έργο χρηµατοδοτείται από Π..Ε. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Πεζά 12/08/2010 Ο Προϊστάµενος ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Πεζά 12/08/2010 Οι Συντάξαντες Παύλου Καλλιόπη ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

32 -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ Προϋπολογισµός: ,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Προγραµ. ηµ.επενδύσεων(π..ε.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ Α - 1 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΜΕ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, ΠΤΠ κλπ Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλαµβάνει τους τεχνικούς συµβατικούς όρους σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους όρους των υπολοίπων συµβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου Κάθε άρθρο της παρούσας ΤΣΥ περιλαµβάνει και ειδική παράγραφο, στην οποία µνηµονεύονται οι εφαρµοζόµενες σε αυτό προδιαγραφές (ΠΤΠ. ΚΤΣ κλπ). Οι ως άνω προδιαγραφές όπως και οποιεσδήποτε άλλες, αναφερόµενες στα άρθρα της ΤΣΥ, προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατά της Αν ο ιαγωνιζόµενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριµένου όρου της ΤΣΥ από την Κοινοτική Νοµοθεσία οφείλει να ενηµερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσµίας εκπνέουσας την ηµέρα κατάθεσης των προσφορών, δι ειδικής επιστολής. Στην αντίθετη περίπτωση: α. στερείται του δικαιώµατος οποιασδήποτε οικονοµικής αποζηµίωσης β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συµπράξει µε το ΚτΕ στην εναρµόνιση του αποκλίνοντος όρου µε την Κοινοτική Νοµοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονοµική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαµβάνεται στον εύλογο επιχειρηµατικό κίνδυνο. 1.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / µεθόδους / δοκιµές κλπ) που δεν καλύπτονται από: - τους κανονισµούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα του ΚΜΕ της ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. - τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ θα εφαρµόζονται: τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείµενα εναρµόνισης (HD) σύµφωνα µε τους κοινούς κανόνες των οργανισµών αυτών Συµπληρωµατικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρµόζονται: α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί µε διαδικασία αναγνωρισµένη από τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρµογής σε όλα τα κράτη - µέλη και έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

33 -2- β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιµήσεις της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, µε γνώµονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές µε βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέµενους όρους εφαρµογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισµό που είναι αναγνωρισµένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - µέλος. γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου ηµοσίων Έργων (Υ..Ε) καθ ο µέρος αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νοµοθεσία και τις προβλέψεις της παρούσας ΤΣΥ. δ. Συµπληρωµατικά προς τα παραπάνω, θα εφαρµόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης) και σε συµπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International Standards Organization) και σε συµπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους: Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα καθορίζει µε λεπτοµέρεια, σε κάθε µελέτη όλες τις εφαρµοστέες προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται όχι αργότερα από την υποβολή της συναφούς µελέτης Κάθε διαγωνιζόµενος και συνεπώς ο Ανάδοχος µε µόνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαµβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρµογή των. 1.4 ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Όλες οι δαπάνες για την εφαρµογή των όρων της παρούσας ΤΣΥ και των σχετικών και/ή αναφεροµένων κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισµών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για µία συγκεκριµένη δραστηριότητα µόνον αν γίνεται ρητή και αδιαµφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο της ΤΣΥ περί του αντιθέτου. 1.5 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ Για την παραλαβή υλικών που γίνεται µε ζύγιση, εφόσον στο αντικείµενο της εργολαβίας περιλαµβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ) ο ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται: 1. Το είδος του υλικού (προεπαλειµµένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά κλπ) 2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 3. Ο αριθµός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 4. Η θέση λήψης 5. Η θέση απόθεσης 6. Η ώρα φόρτωσης 7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 8. Το καθαρό βάρος, και 9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο ζύγισής του Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη συνέχεια από αναλυτική επιµέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ για χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κλπ) Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριµένα σχέδια εφαρµογής της Υπηρεσίας.

34 Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών επιµετρήσεων και των σχεδίων εφαρµογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού. B - 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Η εκτέλεση Γενικών εκσκαφών χαλαρών εδαφών. 2. Η εκτέλεση Γενικών εκσκαφών σε πάσης φύσεως έδαφος (γαίες - ηµίβραχος - βράχος). 3. Η άρση πάσης φύσεως καταπτώσεων. 4. Οι πάσης φύσεως καθαιρέσεις (κτισµάτων σκυροδεµάτων κλπ.) 1.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.3 ΟΡΙΣΜΟΙ Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠ Χ1 µε τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. «Γενικές εκσκαφές» νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις σε οποιοδήποτε βάθος και µε πλάτος µεγαλύτερο των 3.00µ. Οι Γενικές εκσκαφές διακρίνονται σε «εκσκαφές χαλαρών εδαφών» σε «Γενικές εκσκαφές γαιών και ηµίβραχου» και σε «Γενικές εκσκαφές βράχου».επισηµαίνεται ότι ειδικά για τις «εκσκαφές χαλαρών εδαφών» δεν υφίσταται θέµα «πλάτους» και σαν τέτοιες νοούνται και εκείνες οποιουδήποτε πλάτους ακόµη και µικρότερου των 3.00µ. 1.4 ΕΙ ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τα προς εκσκαφήν εδάφη χωρίζονται γενικά στις πιο κάτω κατηγορίες: Χαλαρά εδάφη «Χαλαρά εδάφη» χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά Γαίες και ηµίβραχος Βράχος «Γαίες και ηµίβραχος»χαρακτηρίζονται τα χώµατα, τα αµµοχάλικα, οι κροκάλες, τα σκληρά και συµπαγή υλικά, όπως τσιµεντωµένων αµµοχαλίκων, πλευρικών κορηµάτων και προϊόντων έκπλυσης κλιτύων, ο µαλακός ή αποσαθρωµένος βράχος, οι µεµονωµένοι ογκόλιθοι, και τα τµήµατα συµπαγούς βράχου µε όγκο όχι µεγαλύτερο από µισό (1/2) κυβικό µέτρο και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε εκσκαπτικά µηχανήµατα και αναµοχλευτήρες (rippers), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών. «Βράχος» χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί µε ανατίναξη, χρήση λοστών ή σφηνών, και οι ογκόλιθοι ή αποσπασµένα τµήµατα συµπαγούς βράχου, όγκου µεγαλύτερου του µισού (1/2) κυβικού µέτρου. Συµπαγής βράχος, κατά τον ορισµό αυτό, σε αντιδιαστολή µε το µαλακό ή αποσαθρωµένο βράχο γαιώδους ή ηµιβραχώδους σύστασης, τον οποίο ο Ανάδοχος προτιµά να ανατινάξει πριν την αποµάκρυνσή του, θεωρείται ο υγιής βράχος τέτοιας σκληρότητας και δοµής, που δεν µπορεί να χαλαρωθεί ή αναµοχλευθεί µε µπουλντόζα «D - 9L» εφοδιασµένη µε µονό αναµοχλευτήρα (ripper) ορθογωνικής διατοµής. Υλικά, εκτός από ογκόλιθους ή αποσπασµένα τµήµατα συµπαγούς βράχου, τα οποία δεν χαλαρώθηκαν µε ανατίναξη πριν την αποµάκρυνσή τους, δεν θα χαρακτηρίζονται σαν εκσκαφή βράχου, εκτός εάν η χρήση ανατίναξης απαγορεύτηκε και η αφαίρεση µε λοστούς, σφήνες ή παρόµοιες µεθόδους επιβλήθηκε από την Υπηρεσία, για διάφορους λόγους όπως πχ κατοικηµένες περιοχές.

35 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενικές Εκσκαφές Εκτέλεση εκσκαφών Προστασία διαφόρων εγκαταστάσεων στην περιοχή του Έργου. Κατά την πραγµατοποίηση των εκσκαφών είναι δυνατόν να συναντηθούν διάφοροι σε λειτουργία αγωγοί Εταιρειών ή και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ). Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο Γ-20 της παρούσας ΤΣΥ. Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για κάθε απαίτηση τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων και ιδιωτών από τυχόν προξενηθείσες φθορές στις εγκαταστάσεις τους κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου Προκαταρκτικές εργασίες Εκσκαφή Πριν από την κάθε έναρξη των κυρίως Γενικών εκσκαφών (γαιών - ηµιβράχου και βράχου) θα πραγµατοποιείται ο καθαρισµός και η εκρίζωση σε όλη την επιφάνεια της εκσκαφής. Ο καθαρισµός συνίσταται στην αφαίρεση του επιφανειακού στρώµατος της φυτικής γης και λοιπών χαλαρών εδαφών (βλ. παραγ ), στην εκρίζωση, στην εκθάµνωση και κοπή κάθε είδους δένδρων, κορµών, ριζών κλπ. Επίσης θα πραγµατοποιείται η κατεδάφιση τυχόν υπαρχόντων κτισµάτων ή πάσης φύσεως κατασκευών. Όλα τα ακατάλληλα υλικά που θα ληφθούν κατά τον καθαρισµό, εκρίζωση, κοπή δένδρων, κορµών κλπ. και από την κατεδάφιση κτιρίων, ερειπίων, φρακτών, παλαιών οδοστρωµάτων κλπ. θα αποµακρύνονται από την περιοχή του έργου σε οποιαδήποτε απαιτούµενη απόσταση και σε κατάλληλες θέσεις, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Αντιθέτως σε περίπτωση που τα επιφανειακά στρώµατα της φυτικής γης είναι κατάλληλα για επένδυση πρανών επιχωµάτων, τότε, µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου θα εναποτίθενται προσωρινώς σε θέσεις της επιλογής του, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν καταλλήλως. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί σε κάθε περίπτωση τα κατάλληλα µηχανήµατα και εργαλεία και γενικώς να διαθέτει τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό για την εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Ο εξοπλισµός αυτός πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και να συντηρείται κανονικά µε δαπάνες του Αναδόχου. Όλες οι εκσκαφές θα γίνουν σύµφωνα µε τις γραµµές, τα πρανή, τις κλίσεις και τις διαστάσεις που φαίνονται στα Σχέδια των εγκεκριµένων µελετών, ή τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια της προόδου κατασκευής, µπορεί να κριθεί απαραίτητο ή επιθυµητό να τροποποιηθούν οι γραµµές, τα πρανή, οι κλίσεις και οι διαστάσεις των εκσκαφών που φαίνονται στα Σχέδια ή που καθορίστηκαν από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται καµµιά πρόσθετη αµοιβή πέρα από τις Συµβατικές τιµές µονάδας για εκσκαφές, για τις τροποποιήσεις αυτές, ούτε θα δικαιούται παράταση των Συµβατικών προθεσµιών. Κάθε εκσκαφή που γίνεται από τον Ανάδοχο για την εξασφάλιση πρόσβασης σε χώρους όπου πρόκειται να εκτελεσθούν απαραίτητες εργασίες ή σε χώρους απόρριψης προϊόντων εκσκαφής ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα περιορίζεται στα εγκεκριµένα από την Υπηρεσία όρια και θα εκτελείται µε δαπάνες του Αναδόχου. Θα πρέπει να λαµβάνεται κάθε µέτρο ώστε να αποφεύγονται οι υπερεκσκαφές. Για κάθε υπερεκσκαφή που προκύπτει από τις ενέργειες του Αναδόχου για οποιαδήποτε αιτία ή σκοπό, εκτός αν έχει δοθεί σχετική εντολή της Υπηρεσίας, ή κρίθηκε αυτή δικαιολογηµένη ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται πρόσθετη αποζηµίωση. Κάθε τέτοια υπερεκσκαφή θα πληρούται µε εγκεκριµένα προϊόντα εκσκαφής, ή σκυρόδεµα σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας, το δε κόστος της αποκατάστασης αυτής θα βαρύνει τον Ανάδοχο. Η Υπηρεσία µπορεί να εγκρίνει εναλλακτικά µέτρα για την πλήρωση των υπερεκσκαφών, σε κάθε περίπτωση όµως το κόστος των µέτρων αυτών θα καλύπτεται από τον Ανάδοχο. Είναι ευνόητο ότι στις περιπτώσεις των υπερεκσκαφών που οφείλονται σε γεωλογικές συνθήκες, ο Ανάδοχος θα αποζηµιωθεί για τις εργασίες πλήρωσης αυτών των υπερεκσκαφών υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος είχε πάρει όλα τα µέτρα για την αποφυγή των υπερεκσκαφών (πχ στήριξη χαλαρών πρανών). Μόνιµα εκτεθειµένες επιφάνειες εκσκαφών θα µορφώνονται καλαίσθητα και µε κλίσεις που εξασφαλίζουν επαρκή ευστάθεια και αποστράγγιση. Η συντήρηση των πρανών και η αφαίρεση χαλαρού πετρώµατος από µόνιµα εκτεθειµένα πρανή βράχου θα γίνεται µε δαπάνες του Αναδόχου. Ακανόνιστες εξάρσεις αδιατάρακτου βράχου θα επιτρέπονται

36 -5- µόνο µετά από έγκριση της Υπηρεσίας. Πάντως, αιχµηρά εξάρµατα ή επικρεµάµενα τµήµατα βράχου, που κατά την γνώµη της Υπηρεσίας συνιστούν κίνδυνο, θα ξεσκαρώνονται και θα αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης όπως λαµβάνει τα απαιτούµενα µέτρα : - Για την αναχαίτιση και αποστράγγιση των επιφανειακών απορροών πάνω από τις υπαίθριες εκσκαφές (πχ τάφροι οφρύων). - Ώστε κάθε εκτεθειµένη επιφάνεια εκσκαφής να αποστραγγίζεται µε τέτοιο τρόπο που να αποφεύγεται η διάβρωση των επιφανειών της εκσκαφής και η συσσώρευση νερού. - Ώστε ο πυθµένας των ορυγµάτων να αποστραγγίζεται συνεχώς καλά. Γι αυτό θα πρέπει να κατασκευάζονται, όπου απαιτείται, προσωρινοί ή µόνιµοι τάφροι αποστράγγισης. - Ώστε τα συνεκτικά εδάφη να µην διαποτίζονται από νερά. Όλα τα παραπάνω µέτρα θα λαµβάνονται µε δαπάνες του Αναδόχου χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, για την εξασφάλιση επαρκούς αποστράγγισης κατά την διάρκεια των εργασιών. Θεωρείται πιθανό ότι µπορεί να υπάρχουν κοιλότητες, ρήγµατα, ζώνες χαλαρού ή αποσαθρωµένου βράχου σε διάφορες θέσεις και διευθύνσεις στα πετρώµατα που πρόκειται να εκσκαφούν, στις θεµελιώσεις, τα πρανή των εκσκαφών και σε άλλες περιοχές. Γι αυτό οι γραµµές εκσκαφής που φαίνονται στα Σχέδια δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι απεικονίζουν µε µεγάλο βαθµό ακριβείας τις τελικές ή πραγµατικές γραµµές εκσκαφής που θα απαιτηθούν ή να ερµηνευθεί ότι δεν υπάρχουν ασθενείς ζώνες στο πέτρωµα µέσα από τις γραµµές αυτές. Εκσκαφή µε ανατινάξεις θα επιτρέπεται να εκτελείται µόνο από έµπειρους και κατάλληλα εκπαιδευµένους τεχνίτες του Αναδόχου, ο επικεφαλής των οποίων θα πρέπει να έχει την προβλεπόµενη από τον νόµο άδεια γοµωτού, κάτω από την επίβλεψη πεπειραµένων τεχνικών που διαθέτουν τα νόµιµα προσόντα και µόνο όταν έχουν ληφθεί τα εγκεκριµένα ισχύοντα µέτρα ασφαλείας για την προστασία προσώπων, των Έργων ή δηµόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας. Ανατινάξεις για εκσκαφές που θα εκτελούνται κοντά σε τελειωµένες κατασκευές από σκυρόδεµα θα ελέγχονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι ταλαντώσεις του σκυροδέµατος να µην έχουν ταχύτητα µεγαλύτερη από πέντε (5) cm/sec. Με βάση τα αποτελέσµατα των µετρήσεων αυτών ή µετά από παρατηρήσεις, οι µέθοδοι ανατινάξεων θα τροποποιούνται και η ποσότητα εκρηκτικών ταυτόχρονης πυροδότησης θα µειώνεται, εάν κρίνεται απαραίτητο, για να περιορισθούν στο ελάχιστο οι διαταραχές στις κατασκευές από σκυρόδεµα, στον περιβάλλοντα βράχο και στις γειτονικές περιοχές του Έργου. εν θα επιτραπεί στον Ανάδοχο, εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία, να πυροδοτήσει εκρηκτικά σε απόσταση µικρότερη των τριάντα (30) m από υπόγειες ή υπαίθριες κατασκευές σκυροδέµατος. Τυχόν ζηµιές που θα προκληθούν στα Έργα, σε ιδιωτική ή σε δηµόσια περιουσία από τις ανατινάξεις, θα αποκαθίστανται από τον Ανάδοχο µε δικά του έξοδα. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελεί τις εργασίες ανατίναξης στο µέτρο που είναι απαραίτητο και µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι υπερεκσκαφές, η εκσκαφή να µην είναι ακανόνιστη, να µην προκαλείται αδικαιολόγητη διαταραχή του εδάφους, που θα το καθιστά ασταθές, να µην κατακερµατίζεται ο βράχος πάνω στον οποίο ή σε επαφή µε τον οποίο, πρόκειται να τοποθετηθεί σκυρόδεµα ή εκτοξευόµενο σκυρόδεµα ή ανάχωµα και να µην προκαλούνται ζηµιές σε υπάρχουσες κατασκευές. Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει έγκαιρα τις προτάσεις του ή τις τροποποιήσεις των προτάσεών του για την εκτέλεση κάθε εργασίας ανατινάξεων για έγκριση από την Υπηρεσία. Εάν κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, οι ανατινάξεις είναι δυνατό να προκαλέσουν ζηµιές στο βράχο πάνω στον οποίο ή σε επαφή µε τον οποίο πρόκειται να εδρασθούν κατασκευές, να προκαλέσουν ζηµιές ή να διαταράξουν υφιστάµενες κατασκευές ή να δηµιουργήσουν µεγάλες υπερεκσκαφές ή να επηρεάσουν την ευστάθεια του εδάφους, η Υπηρεσία µπορεί να δώσει εντολές στον Ανάδοχο να αλλάξει τη διάµετρο ή το µήκος των οπών, να µεταβάλει τους χρόνους πυροδότησης των γοµώσεων, να χρησιµοποιήσει ελαφρότερη γόµωση, να εφαρµόσει προρρηγµάτωση, ή απαλή µετάτµηση ή να διακόψει τη χρησιµοποίηση εκρηκτικών υλών και να ολοκληρώσει την εκσκαφή µε γραµµική διάτρηση, χρησιµοποίηση σφηνών ή άλλων κατάλληλων µέσων. Η έγκριση από την Υπηρεσία της τεχνικής και των µεθόδων ανατίναξης του Αναδόχου, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για το σύνολο της εργασίας που θα εκτελεστεί σύµφωνα µε το άρθρο αυτό των Τεχνικών Προδιαγραφών. Ειδικά για τη χρήση εκρηκτικών, εκρηκτικά θα χρησιµοποιηθούν µόνον µετά από ειδική έγγραφη άδεια της Υπηρεσίας σύµφωνα µε την εν ισχύι Νοµοθεσία και σύµφωνα µε τις

37 -6- οδηγίες της µε ευθύνη όµως πάντοτε του αναδόχου. Καµία αξίωση δεν µπορεί να εγείρει ο ανάδοχος (για αναπροσαρµογή τιµών µονάδας ή/ και παράταση προθεσµίας κλπ) σε περίπτωση που αρνηθεί η Υπηρεσία να επιτρέψει τη χρήση εκρηκτικών. Γι αυτό οι τιµές της προσφοράς του αναδόχου έχουν γενική ισχύ, ανεξάρτητα από το αν είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν ή όχι εκρηκτικές ύλες για τη χαλάρωση του ιστού ή για την εκσκαφή κλπ των ορυγµάτων Επιλογή διάθεση, µετακίνηση προϊόντων εκσκαφής Τα κατάλληλα προϊόντα από τις εκσκαφές θα χρησιµοποιηθούν υποχρεωτικά για την κατασκευή των µόνιµων Έργων. Όπου είναι πρακτικά δυνατό, υλικά κατάλληλα για χρήση στην κατασκευή θα εκσκαφθούν χωριστά από τα υλικά που πρόκειται να απορριφθούν. Τα κατάλληλα υλικά εκσκαφής θα επιλέγονται κατά φορτία κατά τη διάρκεια της εκσκαφής και θα αποτίθενται στις καθορισµένες οριστικές θέσεις ή θα αποτίθενται σε προσωρινούς χώρους αποθήκης, από όπου αργότερα θα µεταφέρονται στις καθορισµένες οριστικές θέσεις. Η εναπόθεση σε χώρους αποθήκης θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία και θα γίνει χωρίς πρόσθετο κόστος ανεξάρτητα από την απόσταση µεταφοράς. Όλα τα άλλα προϊόντα εκσκαφής που δεν θα χρησιµοποιηθούν σε µόνιµες κατασκευές θα απορριφθούν στις περιοχές που δείχνονται στα σχέδια ή σε άλλες περιοχές που θα υποδείξει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Οι περιοχές απόρριψης θα καταλαµβάνουν τέτοιες θέσεις, ώστε να µην δηµιουργούνται δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις να µην εµπλέκονται µε οποιοδήποτε τµήµα των Έργων και η απόθεση των υλικών αυτών, θα έχει ευσταθή και οµοιόµορφα πρανή, καλαίσθητη εµφάνιση, και θα ισοπεδώνεται θα εξοµαλύνεται, θα διαµορφώνεται και θα αποστραγγίζεται ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση των υλικών ή η συσσώρευση νερού. Η διάστρωση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής στις διάφορες περιοχές απόρριψης, θα γίνεται σε στρώσεις που δεν θα υπερβαίνουν το ενάµισυ (1,50) m πάχος, χωρίς καµµιά άλλη συµπύκνωση, εκτός από εκείνη που επιτυγχάνεται από τα µηχανήµατα µεταφοράς και διάστρωσης. Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής που από τα πράγµατα δεν θα είναι δυνατή η άµεση χρησιµοποίηση τους στις µόνιµες κατασκευές, επιχώµατα κλπ. θα µεταφέρονται και θα αποτίθενται στους εγκεκριµένους χώρους αποθήκευσης. Τα αποθηκευµένα αυτά υλικά κατόπιν θα ξαναφορτωθούν και θα µεταφερθούν στις καθορισµένες περιοχές για τελική χρήση. Κατά την αποθήκευση, επαναφόρτωση και µεταφορά των υλικών θα λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή διαχωρισµού του βράχου και την αποφυγή ανάµιξης του υλικού αυτού µε άλλα υλικά. Η θέση των χώρων αποθήκευσης µπορεί να επιλέγεται από τον Ανάδοχο, θα υπόκειται όµως στην έγκριση της Υπηρεσίας. Τα αποθηκευµένα υλικά θα ξαναφορτώνονται και θα τοποθετούνται στα αναχώµατα και επιχώµατα, το συντοµότερο δυνατό. Μετά το τέλος των εργασιών αποθήκευσης και επαναφόρτωσης, οι χώροι αποθήκευσης θα καθαρίζονται και θα διαµορφώνονται µε σταθερές κλίσεις, κατά τρόπο ικανοποιητικό, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η αποθήκευση των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να διαχωρίζονται ανάλογα µε τη χρήση τους και ειδικότερα σε : α. Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν σε επιχώσεις και αναχώµατα. Τα υλικά αυτά θα αξιολογούνται έτσι ώστε τα καλύτερης ποιότητας να χρησιµοποιούνται στην κατασκευή των ανωτέρων στρώσεων. Ειδικότερα για τα βραχώδη προϊόντα θα γίνεται επιλογή τους ώστε τα πιο καθαρά να χρησιµοποιηθούν στην άνω στρώση του επιχώµατος, προς αποφυγήν κατασκευής στρώσεως υποβάσεως. β. Υλικά βράχου, κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για επίχωση βράχου και λιθορριπές προστασίας πρανών σε διάφορες θέσεις, όπου απαιτείται. γ. Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για αδρανή σκυροδέµατος, και δ. Άλλα υλικά, κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν σε ειδικά τµήµατα των Έργων ή σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

38 Άρση καταπτώσεων Η άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων από τα πρανή ορυγµάτων και επιχωµάτων σε οποιασδήποτε φύσεως έδαφος, η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση είτε για αποθήκευση, προκειµένου τα κατάλληλα προϊόντα κατάπτωσης να χρησιµοποιηθούν για κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων κατασκευών, είτε για οριστική απόρριψη, θα πραγµατοποιηθεί µε τον κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό και κατά τα λοιπά όπως καθορίζεται στην παραγρ του παρόντος άρθρου. Τονίζεται, ότι ο Ανάδοχος οφείλει κατά την εκτέλεση των εκσκαφών να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα παρεµποδίσεως των κατολισθήσεων, κατακρηµνίσεων κλπ., εφαρµόζοντας τις κατάλληλες µεθόδους εργασίες και ότι θα αποζηµιώνεται για την άρση των καταπτώσεων µόνον στην περίπτωση που αποδεδειγµένα δεν έχει υπευθυνότητα γι αυτές (καταπτώσεις, κατακρηµνίσεις) Καθαιρέσεις κτισµάτων, σκυροδεµάτων κλπ Όπως και στην παραγ αναφέρεται πριν την έναρξη των εκσκαφών θα πραγµατοποιείται η κατεδάφιση υπαρχόντων κτισµάτων, φρακτών κλπ. η καθαίρεση οπλισµένων και άοπλων σκυροδεµάτων, λιθοδοµών και γενικά πάσης φύσεως κατασκευών µε ή χωρίς την βοήθεια µηχανικών µέσων και η µεταφορά τους σε χώρους αποθήκευσης των υλικών που είναι δυνατή η επαναχρησιµοποίηση τους ή σε χώρους µακράν του έργου, της έγκρισης της Υπηρεσίας. Χρήση εκρηκτικών υλών επιτρέπεται µόνο µετά από την έγκριση της Υπηρεσίας. Οι καθαιρέσεις γενικά διακρίνονται σε : α. Καθαιρέσεις κτισµάτων β. Καθαιρέσεις λιθοδοµών γ. Καθαιρέσεις αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων Οι καθαιρέσεις περιλαµβάνονται στις Γενικές εκσκαφές. Ειδικότερα των λιθοδοµών στις «γαιώσεις - ηµιβραχώδεις» και των κτισµάτων και αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων στις «βραχώδεις» εκτός εάν εκτελούνται ανεξάρτητα από τις Γενικές εκσκαφές ή υπάρχει πρόβλεψη πληρωµής τους ή υπάρχει ειδική έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. 1.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ Σ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ Γενικές εκσκαφές χαλαρών εδαφών Η εργασία περιλαµβάνει : α. την εκσκαφή µε οποιοδήποτε µέσο φυτικών γαιών, τύρφης, οργανικών εδαφών και ακατάλληλων υλικών που έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά, σε οποιοδήποτε βάθος και πλάτος που απαιτείται από την εγκεκριµένη µελέτη για την έδραση επιχωµάτων. β. Τις φορτοεκφορτώσεις και µεταφορά µε οποιοδήποτε µέσο σε οποιαδήποτε απόσταση για προσωρινή απόθεση (στοκάρισµα) προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο εργοτάξιο (για πλήρωση νησίδων, επένδυση πρανών κλπ) είτε για την οριστική απόθεση τους (προκειµένου για τα περισσεύµατα και τα ακατάλληλα εδάφη). γ. Την κανονική και έντεχνη διαµόρφωση των απόθέσεων σε σειράδια και διαφύλαξή τους µέχρι την χρονική στιγµή που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο. δ. Την απόθεση και µόρφωση των ακατάλληλων υλικών σε θέση έγκρισης της Υπηρεσίας. ε. Την κοπή και εκρίζωση θάµνων και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου, συλλογή των κοµµένων ή εκριζωµένων δένδρων, τον αποκλωνισµό τους και το στοίβαγµα των κορµών και των χοντρών κλάδων σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία Γενικές εκσκαφές γαιών και ηµιβράχου Η εργασία περιλαµβάνει: α. την εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες και ηµιβραχώδες σε οποιοδήποτε βάθος και σε πλάτος µεγαλύτερο από 3.00 µ. και µε οποιαδήποτε κλίση πρανών, µε χρήση κατάλληλων εκσκαπτικών µέσων ή µε τα χέρια, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό β. τη µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα της εκσκαφής γ. την κοπή και εκρίζωση θάµνων και δένδρων κατά τα λοιπά όπως στην παραγρ ε αναφέρεται

39 -8- δ. την συµπύκνωση της σκάφης των γαιοηµιβραχωδών ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώµατος, µέχρι του βάθους που λαµβάνεται υπ' όψη στον καθορισµό της φέρουσας ικανότητας έδρασης (Φ.Ι.Ε ) σε βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο προς το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή PROCOTP (PROCTOR MODIFIED σύµφωνα µε τη δοκιµή AASHO Τ180) ε. τη διαλογή και επιλογή των προϊόντων εκσκαφής στ. την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφέλιµων κατασκευών (κατάλληλα προϊόντα) ή για απόρριψη σε θέσεις της έγκρισης της Υπηρεσίας (ακατάλληλα προϊόντα). ζ. την εναπόθεση και τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις και προσωρινές αποθέσεις στην περιοχή του έργου µέχρι την οριστική εναπόθεση για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφέλιµων κατασκευών. η. τη διάστρωση και διαµόρφωση των προσωρινών ή και οριστικών αποθέσεων θ. τη λήψη των κατάλληλων αποστραγγιστικών µέτρων όπως περιγράφονται στην παραγρ του παρόντος ι. την αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και αντίστοιχων στρώσεων οδοστρωσίας την αποσύνθεση πλακοστρώσεων, την καθαίρεση συρµατόπλεκτων κιβωτίων (SERAZANETI), µανδροτοίχων από λιθοδοµή και κρασπεδορείθρων εκτός αν προβλέπεται από τη µελέτη του έργου ή από έγγραφή εντολή της Υπηρεσίας ξεχωριστή πληρωµή των εργασιών αυτών. ια. ιευκρινίζεται επίσης ότι στις Γενικές εκσκαφές γαιών και ηµιβράχου περιλαµβάνονται και οι παρακάτω, σε αντίστοιχο έδαφος εκσκαφές: - Σε νέο έργο ή συµπλήρωση υπάρχοντος ανεξάρτητα της θέσης που εκτελούνται (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο). - Εξυγίανσης (αφαίρεση υπάρχοντος επιχώµατος) - Του τµήµατος των τραπεζοειδών τάφρων που αναφέρεται σε πλάτος µεγαλύτερο των 3.00µ - ιευθετήσεων χειµάρρων κλπ. µε πλάτος µεγαλύτερο των 3.00 µ. - αναβαθµών για την αγκύρωση των επιχωµάτων Γενικές εκσκαφές βράχου Η εργασία περιλαµβάνει: α. την εκσκαφή σε έδαφος βραχώδες, περιλαµβανοµένων των πετρωµάτων µε δυσχέρειες εκσκαφής κατηγορίας γρανιτών ή και κροκαλοπαγών, σε οποιοδήποτε βάθος και σε πλάτος µεγαλύτερο από 3.00 µ. και µε οποιαδήποτε κλίση πρανών µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο ή µε τα χέρια χωρίς την χρήση εκρηκτικών ή µε χρήση (κανονική ή περιορισµένη) εκρηκτικών µόνον ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας και µε ευθύνη του Αναδόχου, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό. β. την µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα της εκσκαφής και ιδιαίτερα το ξεσκάρωµα και την αποµάκρυνση αιχµηρών εξαρµάτων ή επικρεµάµενων τµηµάτων βράχου γ. τη κοπή και εκρίζωση θάµνων και δένδρων κατά τα λοιπά όπως στην παραγρ ε αναφέρεται δ. την διαλογή, επιλογή, φόρτωση, µεταφορά, εναπόθεση κλπ. των προϊόντων εκσκαφής όπως περιγράφονται στις παραγρ στ) έως θ) του παρόντος ε. την λήψη των κατάλληλων αποστραγγιστικών µέτρων όπως περιγράφονται στην παραγρ του παρόντος στ. την αποξήλωση και καθαίρεση αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων εκτός αν προβλέπεται από τη µελέτη του έργου ή από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ξεχωριστή πληρωµή των εργασιών αυτών ιευκρινίζεται επίσης ότι στις Γενικές εκσκαφές βράχου περιλαµβάνονται και οι παρακάτω, σε αντίστοιχο έδαφος, εκσκαφές: Σε νέο έργο ή συµπλήρωση υπάρχοντος ανεξάρτητα της θέσης που εκτελούνται (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο) Εξυγίανσης (αφαίρεσης υπάρχοντος επιχώµατος) Του τµήµατος των τραπεζοειδών τάφρων που αναφέρεται σε πλάτος µεγαλύτερο των 3.00 µ. ιευθετήσεων χειµάρρων κλπ µε πλάτος µεγαλύτερο των 3.00 µ. Αναβαθµών για την αγκύρωση των επιχωµάτων Άρση καταπτώσεων

40 -9- Η εργασία περιλαµβάνει: α. την άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων από τα πρανή ορυγµάτων και επιχωµάτων σε οποιασδήποτε φύσεως εδάφη. β. τον τυχόν αναγκαίο θρυµµατισµό ογκολίθων γ. την διαλογή, επιλογή φόρτωση µεταφορά εναπόθεση κλπ. των προϊόντων των καταπτώσεων και κατολισθήσεων όπως περιγράφονται στις παραγρ στ) έως και θ) του παρόντος Καθαίρεση κτισµάτων Η εργασία περιλαµβάνει: α. την κατεδάφιση κτισµάτων (αποσύνθεση πλακών από οπλισµένο σκυρόδεµα, υποστυλωµάτων, λιθοδοµών και οπτοπλινθοδοµών, θεµελίων από λιθοδοµές, βάσεων πεδίλων από σκυρόδεµα, εξωτερικών κλιµάκων, υποστέγων, µεταλλικών περιφράξεων και οτιδήποτε άλλων συµπληρωµατικών κατασκευών. β. την αποκοµιδή όλων των υλικών των προερχοµένων από την κατεδάφιση και την µεταφορά και εναπόθεσή τους σε χώρους αποθήκευσης, των υλικών που είναι δυνατή η επαναχρησιµοποίησή τους, ή σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε απόσταση και µε τη σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων αρχών. γ. την επανεπίχωση και συµπύκνωση των τάφρων που θα δηµιουργηθούν από τις κατεδαφίσεις θεµελίων, υπογείων κλπ Καθαίρεση άοπλων σκυροδεµάτων και λιθοδοµών. Η εργασία περιλαµβάνει: α. την καθαίρεση πάσης φύσεως άοπλων σκυροδεµάτων β. την αποκοµιδή όλων των υλικών των προερχοµένων από την καθαίρεση και την µεταφορά και εναπόθεσή τους σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε απόσταση από το έργο και µε τη σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων Αρχών. γ. τον καθαρισµό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά δ. την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για να αποφευχθεί η απόφραξη τυχόν υπάρχοντος και διατηρητέου αγωγού Καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων Η εργασία περιλαµβάνει: α. την καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων (φορείς, δοκοί, πλάκες βάθρων, πτερυγότοιχοι, οπλισµένα τεχνικά έργα, τοίχοι κλπ.) β. την αποκοµιδή όλων των υλικών των προερχοµένων από την καθαίρεση και τη µεταφορά και εναπόθεσή τους σε χώρους αποθήκευσης των υλικών που είναι δυνατή η επαναχρησιµοποίησή τους ή σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε απόσταση και µε τη σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων Αρχών γ. τον καθαρισµό του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης δ. την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για να αποφευχθεί η απόφραξη υπάρχοντος και διατηρητέου αγωγού του συστήµατος αποχέτευσης / αποστράγγισης του έργου 1.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ Γενικές εκσκαφές Γενικά: Η επιµέτρηση θα γίνει σε µ 3 εκσκαφής µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών µε µέριµνα και δαπάνη του Ανάδοχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπου αυτής ή αρµοδίας Επιτροπής. Σε όλες τις περιπτώσεις η επιµέτρηση για πληρωµή θα γίνεται µέχρι τις θεωρητικές γραµµές που δείχνονται στα Σχέδια ή που καθορίσθηκαν από την Υπηρεσία, ανεξάρτητα εάν τα πραγµατικά όρια εκσκαφής βρίσκονται έξω από τις γραµµές αυτές. Οι ποσότητες των εκσκαφών θα υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο "ηµιάθροισµα διατοµών επί την αντίστοιχη απόσταση µεταξύ τους" µε αναλυτικό υπολογισµό ή µε οποιαδήποτε άλλη µέθοδο που θα καθορισθεί από την Υπηρεσία. Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση όπου µέρος των γενικών εκσκαφών γίνεται σύµφωνα µε τη µελέτη ή το πρόγραµµα κατασκευής ή τις έγγραφες εντολής της Υπηρεσίας (λόγω δυσχερειών

41 -10- κυκλοφορίας ή άλλων αιτιών) σε διαστάσεις µε πλάτος µικρότερο των 3.00 µ. τότε για το µέρος αυτών των γενικών εκσκαφών θα ισχύει η πληρωµή µε το αντίστοιχο άρθρο τιµολογίου των εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων. Επίσης στην περίπτωση που εκτελούνται εκσκαφές για την κατασκευή τεχνικών έργων σε συνέχεια των γενικών εκσκαφών τότε ο διαχωρισµός σε γενικές εκσκαφές και εκσκαφές θεµελίων και τάφρων θα γίνεται όπως περιγράφεται µε λεπτοµέρεια στο άρθρο Γ-1της Τ.Σ.Υ Eκσκαφές χαλαρών εδαφών Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ α) έως και ε) Γενικές εκσκαφές γαιών και ηµιβράχου Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγράφους α) έως και ια). ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση υπερεκσκαφής που εκτείνεται πέρα από τις καθορισµένες κλίσεις και γραµµές εκσκαφής και που οφείλεται κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας σε χαλαρότητα του υλικού και όχι σε µειωµένη φροντίδα και έλλειψη εµπειρίας και επιδεξιότητας το Αναδόχου, ο επιπλέον όγκος πέρα από τις καθορισµένες κλίσεις και γραµµές εκσκαφής θα πληρώνεται. Αποτελεί ευθύνη του Ανάδοχου να ζητήσει γραπτά και συγκεκριµένα την έγκριση της Υπηρεσίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της εκσκαφής αυτής, διαφορετικά δεν θα δικαιούται καµµιά επιπλέον πληρωµή Γενικές εκσκαφές βράχου Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ α) έως και ζ). ιευκρινίζονται ότι όταν η εκσκαφή βράχου πρέπει να γίνει µέχρι καθορισµένες γραµµές και κλίσεις, η πληρωµή θα γίνεται µέχρι τις γραµµές αυτές. εν θα γίνεται µείωση για µικρή υποεκσκαφή, που µπορεί να γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία. εν θα γίνεται πληρωµή για τα πρώτα τριάντα (30) cm υπερεκσκαφής. Σε περιπτώσεις υπερεκσκαφής που υπερβαίνει τα τριάντα (30) cm πέρα από τις καθορισµένες γραµµές εκσκαφής και η οποία κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, δεν οφείλεται σε µειωµένη φροντίδα και έλλειψη εµπειρίας και επιδεξιότητας του Αναδόχου, η υπερεκσκαφή πέρα από τα πρώτα τριάντα (30) cm θα επιµετράται για πληρωµή σαν εκσκαφή βράχου. Αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου να ζητήσει γραπτά και συγκεκριµένα την έγκριση της Υπηρεσίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της εκσκαφής αυτής, διαφορετικά δεν θα δικαιούται καµµιά επιπλέον πληρωµή Άρση καταπτώσεων Η επιµέτρηση θα γίνει σε µ 3 άρσης καταπτώσεων µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών µε µέριµνα και δαπάνη του Ανάδοχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπου αυτής ή αρµόδιας Επιτροπής. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγράφους α) έως και γ). Τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο Ανάδοχος δικαιούται πληρωµής µόνο για άρση καταπτώσεων για τις οποίες αποδεδειγµένα δεν ευθύνεται. Προς τούτο απαιτείται, για κάθε περίπτωση πληρωµής άρσης καταπτώσεων, σχετική έγγραφή βεβαίωση της Υπηρεσίας Καθαιρέσεις Γενικά α. Η επιµέτρηση γίνεται σε Μ 3 µετρούµενα πριν από την καθαίρεση β. Οι εργασίες καθαιρέσεων πληρώνονται ξεχωριστά από τις Γενικές εκσκαφές µόνο όταν εκτελούνται ανεξάρτητα από αυτές ή όταν τούτο προβλέπεται στη µελέτη ή κατόπιν έγγραφης ειδικής εντολής της Υπηρεσίας, διαφορετικά η δαπάνη τους συµπεριλαµβάνεται στις Γενικές εκσκαφές και ειδικότερα των λιθοδοµών στις

42 -11- "γαιώδεις - ηµιβραχώδεις" και των κτισµάτων και σκυροδεµάτων στις "βραχώδεις". αόπλων και οπλισµένων Καθαιρέσεις κτισµάτων Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ α) έως και γ) Καθαιρέσεις άοπλων σκυροδεµάτων και λιθοδοµών Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ α) έως και δ) Καθαιρέσεις οπλισµένων σκυροδεµάτων Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ α) έως και δ).

43 -12- Β - 2 ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ 2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Η κατασκευή πάσης φύσεως επιχωµάτων οδοποιίας. 2. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της κατασκευής των αναγκαιούντων κατάλληλων υλικών, προϊόντων εκσκαφών ή δανείων. 2.2 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2.3 ΟΡΙΣΜΟΙ Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΠΤΠ Χ1 µε τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. "Επίχωµα" νοείται η κατασκευή µε διάστρωση και συµπύκνωση κατάλληλων εδαφικών υλικών, προϊόντων εκσκαφών ή δανείων, σε στρώσεις πάχους τέτοιου ώστε µε τα µέσα συµπύκνωσης που διατίθενται να επιτυγχάνεται η απαιτούµενη συµπύκνωση και σε τµήµατα τέτοιων διαστάσεων, ώστε να µπορεί να γίνει χρήση µηχανικού εξοπλισµού υψηλής απόδοσης. Τα επιχώµατα διακρίνονται σε "γαιώδη" που κατασκευάζονται µε διάστρωση και συµπύκνωση γαιωδών εδαφικών υλικών και σε "βραχώδη" που κατασκευάζονται µε διάστρωση και συµπύκνωση βραχωδών εδαφικών υλικών. 2.4 ΕΙ ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τµήµατα επιχωµάτων Τα επιχώµατα αποτελούνται από τα τµήµατα που δίδονται στον παρακάτω πίνακα 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΑΙΩ Η ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΒΡΑΧΩ Η ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ Θεµέλιο Πυρήνας Το τµήµα που βρίσκεται κάτω από την αρχική επιφάνεια του εδάφους µετά τον καθαρισµό των ακατάλληλων υλικών και την κατάλληλη διαµόρφωση της επιφανείας ώστε να αγκυρώνεται το επίχωµα στο υπέδαφος και επιπλέον στρώση πάχους 0,30 µ. πάνω από την αρχική επιφάνεια του φυσικού εδάφους. Το τµήµα του επιχώµατος µεταξύ θεµελίου και στέψης Το κατώτερο µέρος του επιχώµατος πάχους 0,30 µ. σε επαφή µε το έδαφος στην αρχική του επιφάνεια (όταν δεν υπάρχουν επιφανειακά ακατάλληλα υλικά) και το τµήµα κάτω από αυτή, (µετά από τον ενδεχοµένως απαιτούµενο καθαρισµό, εκρίζωση, ή/ και αποµάκρυνση ακατάλληλων υλικών) και διαµόρφωση αναβαθµών για αγκύρωση. Το τµήµα του επιχώµατος µεταξύ θεµελίου και µεταβατικού τµήµατος Μεταβατικό τµήµα Στέψη Το µέρος του επιχώµατος κάτω από τη Στρώση Εδρασης του Οδοστρώµατος (Σ.Ε.Ο), που εκτείνεται σε βάθος, από την πάνω επιφάνεια της Σ.Ε.Ο., ίσο προς 1.00 µ. για τα οδοστρώµατα κυκλοφορίας ΚΟ, Κ1, Κ2, Κ2ε και Κ3 (και 0,80 µ. για τα οδοστρώµατα Το τµήµα εκείνο όπου η διαβάθµιση του υλικού των στρώσεων που το αποτελούν, πληρούν ορισµένες απαιτήσεις (φίλτρο) για την αποφυγή διείσδυσης του υλικού της στέψης στο υποκείµενο βραχώδες τµήµα. Το πάχος του είναι 1 µ. εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης Το µέρος του επιχώµατος πάνω από το µεταβατικό τµήµα που κατασκευάζεται από γαιώδη υλικά όπως στα γαιώδη επιχώµατα και αποτελεί (ολόκληρο ή µέρος του) τη στρώση έδρασης του οδοστρώµατος.

44 2.4.2 Χρήσιµες επισηµάνσεις κυκλοφορίας Κ4 έως και Κ7) Η "Στρώση έδρασης του Οδοστρώµατος " (Σ.Ε.Ο) είναι το αµέσως κάτω του οδοστρώµατος έδαφος ή υλικό επίχωσης το οποίο µορφώθηκε και συµπυκνώθηκε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΠΤΠΧ-1 και τους λοιπούς όρους ηµοπράτησης και το οποίο εκτείνεται µέχρι βάθους που επηρεάζεται από τα φορτία της κυκλοφορίας Στις περιοχές επιχωµάτων, στη Στρώση Έδρασης Οδοστρώµατος περιλαµβάνεται η τυχόν απαιτούµενη, σύµφωνα µε τους όρους ηµοπράτησης Στρώση Στράγγισης Οδοστρώµατος (Σ.Σ.Ο) (ή στρώση Αντιπαγετικής Προστασίας από ασύνδετο υλικό) Στις περιοχές ορυγµάτων, στη Στρώση Έδρασης Οδοστρώµατος περιλαµβάνεται η τυχόν απαιτούµενη, σύµφωνα µε τους όρους ηµοπράτησης Στρώση Στράγγισης Οδοστρώµατος (Σ.Σ.Ο.) (ή στρώση Αντιπαγετικής Προστασίας από ασύνδετο υλικό) και η απαιτούµενη ισοπεδωτική στρώση βραχωδών ορυγµάτων Για την στρώση Αντιπαγετικής Προστασίας (Α.Π) από ασύνδετο υλικό, όπως επίσης και για τη Στρώση Στράγγισης Οδοστρώµατος (Σ.Σ.Ο) θα έχει εφαρµογή το άρθρο Ε-3 της Τ.Σ.Υ Σε κατασκευές επιχωµάτων υπερύψωσης παλαιών υφισταµένων οδών, εφόσον η διαφορά στάθµης µεταξύ των επιφανειών κυλίσεως παλαιάς και νέας οδού είναι µικρότερη από 60 εκ. η τυχόν υπάρχουσα παλαιά ασφαλτική στρώση θα αποσυντίθεται και θα αποµακρύνεται. Η δαπάνη της εργασίας αυτής θα περιλαµβάνεται στην τιµή κατασκευής του επιχώµατος και δεν θα πληρώνεται ιδιαιτέρως. 2.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιχώµατα Γαιώδη επιχώµατα Υλικά γαιωδών επιχωµάτων α. Προέλευση Τα υλικά κατασκευής θα λαµβάνονται κατ' αρχήν από τα προϊόντα εκσκαφής ορυγµάτων και µόνο όταν αυτά είναι ακατάλληλα ή δεν επαρκούν ή δεν είναι δυνατός ο συντονισµός των εργασιών ορυγµάτων-επιχωµάτων, σύµφωνα µε το πρόγραµµα εκτέλεσης των έργων (στην περίπτωση αυτή απαιτείται έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας, εκτός αν προβλέπεται ρητά στους όρους ηµοπράτησης ότι τα προϊόντα ορυγµάτων µιας περιοχής δεν είναι αναγκαίο να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή επιχωµάτων), θα γίνεται δανειοληψία για την προµήθειά τους, έπειτα από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. β. Ποιότητα υλικών Η επιλογή των υλικών κατασκευής των επιχωµάτων - επιχώσεων και ο βαθµός συµπύκνωσης αυτών θα γίνει γενικά σύµφωνα µε την ΠΤΠΧ-1 (Παρ κλπ) Κατηγορία εδαφικού υλικού Ε1-13- Χαρακτηριστικά υλικού Γαιώδες υλικό µε µέγιστη διάσταση κόκκου D 200 χλστ και Επισηµαίνεται κατ' αρχήν ότι για την περίπτωση γαιωδών εδαφών και σε σχέση µε την κατασκευή επιχωµάτων, αυτά (γαιώδη εδάφη) κατατάσσονται στις 5 κατηγορίες που δίδονται στον παρακάτω Πίνακα 2. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΑΙΩ ΩΝ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Όρια Atterberg LL 40 ή LL65 και ΡΙ (0.6 LL-9) ( εν περιλαµβάνονται τα προϊόντα βραχωδών ορυγµάτων) Max πυκνότητα κατά την τροποποιηµένη Περιεκτικότητα δοκιµή CBR* σε συµπύκνωσης οργανικά *** χγρ/µ και διόγκωση ** 3% 2% Παρατηρήσεις ως προς τη δυνατότητα χρησίµοποίησής τους για επιχώµατα Αποδεκτό

45 -14- Ε2 Ε3 περιεκτικότητα σε κόκκους 200D150 xλστ µέχρι 25% Μέγιστος κόκκος 100 χλστ ιερχόµενο % από Νο 20025% Μέγιστος κόκκος 80 χλστ ιερχόµενο % από Νο 20025% LL LL 30 - ΡΙ 10 5 και διόγκωση ** 2% 10 και διόγκωση ** =0 1% Κατάλληλο 0% Επίλεκτο Ι Ε4 Μέγιστος κόκκος 80 χλστ ιερχόµενο % από Νο 20025% LL 30 ΡΙ και διόγκωση ** =0 0% Επίλεκτο ΙΙ Ε0 Εδαφικό υλικό που δεν ανήκει στις άλλες κατηγορίες Ακατάλληλο Όπου : LL = Όριο Υδαρότητας Ε Method 5 PI = είκτης Πλαστικότητας Ε Μethod 6 No 200 = Kόσκινο της Αµερικανικής σειράς προτύπων κοσκίνων ΑΑSHTO : M-92 ανοίγµατος βροχίδας 0,074 χλστ. *CBR = Τιµή του Καλιφορνιακού Λόγου Φέρουσας Ικανότητας που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τη µέθοδο 12 των Προδιαγραφών Εργαστηριακών οκιµών Εδαφοµηχανικής (Ε ) επί δοκιµίων συµπυκνωθέντων στο 90% της µέγιστης πυκνότητας της Τροποποιηµένης οκιµής Συµπύκνωσης (Μέθοδος 11 Ε ) µε τη βέλτιστη υγρασία και µετά από υδρεµποτισµό 4 ηµερών. Κατ' εξαίρεση επί τσιµεντωµένων εδαφών και για έργα σε όρυγµα, για τον υπολογισµό της φέρουσας ικανότητας της "υποκείµενης στρώσης" οδοστρωµάτων θα γίνεται συµπληρωµατικά και προσδιορισµός του CBR µε δοκιµή "επί τόπου" ** = Κατά τη δοκιµή CBR *** = Θα προσδιορισθεί µε τη µέθοδο της "υγρής οξείδωσης" (AASHTO T 194). Υλικά κατηγορίας Εο (ακατάλληλα) απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται για επιχώµατα. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι απαγορεύεται η χρησιµοποίηση εδαφικών υλικών: Πρόσµικτων µε φυτικές ουσίες (θάµνοι, ρίζες, φυτική γή, ριζόχωµα κλπ) Οργανούχων ιογκούµενη άργιλος Επίσης: 1. Εδαφικά υλικά τα οποία περιέχουν διαλυτά θειικά άλατα σε ποσότητα εκφρασµένη ως SO 3 µεγαλύτερη από 1.9 gr ανά λίτρο, µετρούµενη σύµφωνα µε την µέθοδο BS 1377 δοκιµή 10, µε λόγο νερού προς έδαφος 2:1, δεν θα χρησιµοποιούνται σε θέσεις που απέχουν λιγότερο από 50 εκ. από κατασκευές σκυροδέµατος, ή κατεργασµένο θραυστό αµµοχάλικο µε τσιµέντο (ΚΘΑ), ή Σταθεροποιηµένο Εδαφικό Υλικό µε τσιµέντο (ΣΕΥ). 2. Υλικά µε ολική περιεκτικότητα σε θειικά άλατα εκφρασµένα ως SO 3 µεγαλύτερη από 0,5% κατά βάρος, µετρούµενη σύµφωνα µε τη µέθοδο BS 1377 δοκιµή 9 δεν θα χρησιµοποιούνται σε θέσεις που απέχουν λιγότερο από 50 εκ. από µεταλλικές κατασκευές. Όταν υπάρχει πιθανότητα έκθεσης του πυρήνα σε νερά πληµµύρας τότε θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του µόνο υλικά κατηγορίας Ε2 ή Ε3 ή Ε4. Σε περίπτωση υλικών επιχωµάτων θα πρέπει να γίνεται χρήση επίλεκτου υλικού πάνω από το θεµέλιο πάχους 1 µέτρου και στη συνέχεια συµπλήρωσης µε κατάλληλο υλικό σύµφωνα µε τα παραπάνω Κατασκευή γαιωδών επιχωµάτων α. Ετοιµασία της επιφάνειας θεµελίωσης Πριν από τη διάστρωση του υλικού του επιχώµατος θα αποµακρύνονται τα

46 -15- επιφανειακά ακατάλληλα υλικά ή φυτική γη και θα αντικαθίστανται µε κατάλληλα υλικά, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Ως επιφανειακά ακατάλληλα υλικά ή φυτική γη, τα οποία θα πρέπει να αποµακρύνονται πριν από την διάστρωση των υλικών επιχώµατος, θεωρούνται τα ακόλουθα: Οργανικά υλικά (περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά =30% κ.β.) Θιξοτροπικά εδαφικά υλικά (π.χ. ρέουσα άργιλος) ιαλυτά εδαφικά υλικά (π.χ. έδαφος που περιέχει ορυκτό αλάτι ή γύψο) Ρυπαντικά υλικά (π.χ. βιοµηχανικά απόβλητα) Μίγµατα εδαφικών υλικών µε οργανικά υλικά (περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά 5% και 30% κ.β.) Τα ως άνω υλικά είναι ακατάλληλα και για την χρησιµοποίησή τους για την κατασκευή επιχωµάτων. Στη συνέχεια τα διαστρωθέντα, κατάλληλα υλικά θα συµπυκνώνονται επιµελώς. Ολόκληρη η επιφάνεια έδρασης του επιχώµατος θα συµπυκνώνεται τουλάχιστον σε πυκνότητα ίση προς το 90% της µέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης. Η τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Proctor E που θα εφαρµόζεται θα είναι σύµφωνα µε την : ΜΕΘΟ Ο Α: Για εδαφικό υλικό µε συγκρατούµενο ποσοστό στο κόσκινο Νο4 µικρότερο ή ίσο προς 7%. ΜΕΘΟ Ο : Για εδαφικό υλικό µε συγκρατούµενο ποσοστό στο κόσκινο Νο 4 µεγαλύτερο από 7%. Η συµπύκνωση αυτή θα εκτείνεται σε βάθος τουλάχιστον 40 εκ. και σε πλάτος 2µ. πέρα από το πόδι του επιχώµατος, ή κατ' ελάχιστο µέχρι το όριο απαλλοτρίωσης, όπου υπάρχουν σχετικοί περιορισµοί πλάτους. β. ιάστρωση Ακολουθεί η διάστρωση και η συµπύκνωση των στρώσεων του επιχώµατος. Οι στρώσεις θα είναι συνεχείς, παράλληλες προς την υποδοµή και οµοιόµορφου πάχους τέτοιου ώστε, µε τον υπάρχοντα εξοπλισµό, να επιτυγχάνεται ο απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης σ' όλο το πάχος. Τα υλικά κάθε στρώσης θα έχουν κοινά χαρακτηριστικά και αν δεν έχουν, θα αναµιγνύονται µε κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό. εν θα διαστρώνεται καµία στρώση αν δεν έχει επαληθευθεί ότι η υποκείµενη στρώση συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις. Αν παρ ελπίδα η υποκείµενη στρώση έχει µαλακώσει από υπέρβαση υγρασίας λόγω διήθησης υδάτων δεν θα επιτρέπεται η διάστρωση της επόµενης. Τα επιχώµατα επί εδαφών µικρής φέρουσας ικανότητας είναι αντικείµενο ειδικής Μελέτης και θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Μελέτης αυτής. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην µη υπέρβαση του ορίου αντοχής του εδάφους µε κατάλληλη διαστασιολόγηση του πάχους των πρώτων στρώσεων για να προστατευθεί το έδαφος από τις φορτίσεις των οχηµάτων µεταφοράς υλικού και των µηχανηµάτων συµπύκνωσης. Κατά την εκτέλεση των εργασιών, η επιφάνεια των στρώσεων πρέπει να έχει την απαραίτητη εγκάρσια κλίση (min +4% σε ευθυγραµµία) για την εξασφάλιση της ταχείας απορροής των επιφανειακών νερών χωρίς κίνδυνο διάβρωσης ή υπερβολικής διαβροχής του σώµατος του επιχώµατος. Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να προστατεύσει το επίχωµα αλλά και το όρυγµα από την επίδραση του νερού της βροχής και του νερού από άλλες πηγές (χείµαρροι, ποταµοί, υπόγειο νερό). Εφόσον η περιεχόµενη υγρασία του υλικού που διαστρώθηκε διαπιστωθεί µε επιτόπου µετρήσεις ότι δεν είναι η βέλτιστη προς συµπύκνωση θα γίνει διαβροχή αυτού κατά τρόπο που να εξασφαλίζει οµοιόµορφη ύγρανση του υλικού - εάν

47 -16- απαιτείται αύξηση της υγρασίας ή εάν απαιτείται µείωση της υγρασίας θα γίνει ξήρανση αυτού µε αερισµό ή ανάµιξη µε στεγνά κατάλληλα εδαφικά υλικά ή µε χηµικά πρόσθετα όπως µε άσβυστο ασβέστη, υδράσβεστο κ.α. της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. γ. Συµπύκνωση Ι. Για τα επιχώµατα οδικών έργων, αν δεν γίνεται ιδιαίτερη µνεία σε ειδική µελέτη ή/ και σε ειδικούς όρους δηµοπράτησης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόµενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση µε το 90% της µέγιστης πυκνότητας που καθορίζεται κατά την τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης PROCTOR (E οκιµή 11). ΙΙ. Για τα υψηλά επιχώµατα (Η 10 µ.) σε σηµαντικά έργα (αυτοκινητοδρόµων, αρτηριών µεγάλης σηµασίας, κλάδων κόµβων) θα πρέπει να διερευνάται η ανάγκη συµπύκνωσης µε ελάχιστη ξηρά φαινόµενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση µε το 95% της µέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης PROCTOR (E οκιµή 11). Ο παραπάνω αυξηµένος βαθµός συµπύκνωσης θα εφαρµόζεται µόνον στην περίπτωση που προβλέπεται σε εγκεκριµένη µελέτη ή περιλαµβάνεται στους όρους δηµοπράτησης, ή διατάσσεται από την Υπηρεσία. ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατασκευής επιχωµάτων από "ελευθέρως στραγγιζόµενα" (Ως "ελευθέρως στραγγιζόµενα" υλικά θεωρούνται τα υλικά µε ποσοστό κόκκων µικρότερου µεγέθους από 0,6 mm µέχρι 30% κ.β. και ποσοστό λεπτόκοκκου κλάσµατος (διερχόµενου από το κόσκινο Νο 200) µέχρι 7% κ.β) υλικά, για τα οποία η τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης PROCTOR (Ε οκιµή 11) δεν δίνει σαφή καµπύλη για τον προσδιορισµό της µέγιστης πυκνότητας, θα πρέπει να χρησιµοποιείται, εναλλακτικά, συµπύκνωση στις ακόλουθες τιµές της "σχετικής πυκνότητας" (Dr): α. Σχετική πυκνότητα τουλάχιστον 65%, για τις περιπτώσεις που ζητείται συµπύκνωση τουλάχιστον 90% της τροποποιηµένης δοκιµής PROCTOR. β. Σχετική πυκνότητα τουλάχιστον 70% για τις περιπτώσεις που ζητείται συµπύκνωση τουλάχιστον 95% της τροποποιηµένης δοκιµής PROCTOR. IV. Στα πλαίσια των ελέγχων συµπύκνωσης µε την µέθοδο της σχετικής πυκνότητας επιτρέπονται οι παρακάτω αποκλίσεις: α. Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι Ν5 τότε, όλα τα επί µέρους αποτελέσµατα πρέπει να βρίσκονται µέσα στα επιτρεπόµενα όρια. β. Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι Ν 10 τότε επιτρέπεται, κάθε φορά, ένα (1) επί µέρους αποτέλεσµα να είναι µικρότερο από την απαιτούµενη σχετική πυκνότητα (Dr), όχι όµως περισσότερο από 10% του προσδιοριζόµενου κάτω ορίου αυτής. γ. Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι Ν =10, τότε κάθε φορά ποσοστό 90% των αντιπροσωπευτικών δοκιµών που πραγµατοποιούνται σε διαδοχικές θέσεις πρέπει να βρίσκεται µέσα στα επιτρεπόµενα όρια. V. Η σχετική πυκνότητα (Dr) ορίζεται ως εξής: e max - e Dr= x 100 e max -e min όπου:

48 -17- e= είναι ο πραγµατικός δείκτης πόρων του υλικού. e max = είναι ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στην ελάχιστη πυκνότητα (δοκιµή προσδιορισµού ελάχιστης πυκνότητας ASTM D e min = είναι ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στην µέγιστη πυκνότητα (δοκιµή προσδιορισµού µέγιστης πυκνότητας ASTM D Κλιµατικοί περιορισµοί κατασκευής γαιωδών επιχωµάτων Η Υπηρεσία έχει δικαίωµα να απαγορεύσει προσωρινά τις εργασίες κατασκευής αν κρίνει ότι οι καιρικές συνθήκες είναι αντίξοες. Πάντως τα γαιώδη επιχώµατα δεν θα κατασκευάζονται όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά είναι µικρότερη από 2 0 C και γενικότερα όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν (πχ έντονες βροχοπτώσεις, που προκαλούν αναµόχλευση της τελευταίας διαστρωµένης στρώσης λόγω της κυκλοφορίας των βαρέων µηχανηµάτων µεταφοράς και διάστρωσης). δ. Κυκλοφορία Επί των υπό κατασκευή στρώσεων επιχώµατος δεν πρέπει να κυκλοφορούν οχήµατα µέχρι να τελειώσει η συµπύκνωσή τους. Αν αυτό δεν είναι δυνατό τα οχήµατα πρέπει να κατανέµονται έτσι ώστε να µην κυκλοφορούν πάνω από τα ίδια σηµεία και δηµιουργήσουν ροδιές και αυλακώσεις. Το αυτό ισχύει και για τα τµήµατα των οποίων η συµπύκνωση έχει περατωθεί Επιχώµατα από αργιλικά υλικά Αργιλικά υλικά επιχωµάτων. α. Προέλευση - Ποιότητα Πρόκειται για υλικά που θα προέλθουν από τις εκσκαφές που θα διενεργηθούν σε αργίλους και αργιλικές µάργες, καστανού έως τεφρού χρώµατος, µέσης έως υψηλής πλαστικότητας, που χαρακτηρίζονται ως ακατάλληλα για την κατασκευή επιχωµάτων, ως έχουν, κατατάσσονται γενικά στην κατηγορία Ε0 µε βάση τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας. β. ιαλογή - έλεγχος και κατάταξη υλικών εκσκαφής. Τα υλικά που θα προκύπτουν από την εκσκαφή των ορυγµάτων του έργου θα χρησιµοποιούνται για την κατασκευή επιχωµάτων µετά από κατάλληλη διαλογή, κατάταξη και έλεγχο. Συγκεκριµένα για την κατάταξη των υλικών σε κάθε θέση ορύγµατος θα εκτελούνται καταρχήν οι ακόλουθες δοκιµές: οκιµή Κοκκοµετρική ανάλυση µε κόσκινα Συχνότητα µία δοκιµή ανά 1000m 3 (για κάθε διακριτή εδαφική στρώση, µε όγκο προϊόντων < 1000m 3 θα εκτελείται τουλάχιστον µία δοκιµή) Προσδιορισµός ορίων Atterberg Προσδιορισµός φυσικής υγρασίας Με βάση τις παραπάνω δοκιµές θα γίνεται οµαδοποίηση και κατάταξη των υλικών κατά USCS και AASHTO. Στη συνέχεια για τα αργιλικά υλικά, που θα κατατάσσονται στις κατηγορίες Α-6, Α-7 κατά AASHTO, θα εκτελούνται για τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών τους και

49 -18- τον έλεγχο της καταλληλότητάς τους οι ακόλουθες δοκιµές: οκιµή Τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης (Modified Proctor) Συχνότητα Μία δοκιµή ανά 5,000 m 3 (για κάθε διακριτή εδαφική στρώση, µε όγκο προϊόντων < 5000m 3 θα εκτελείται τουλάχιστον µία δοκιµή) Προσδιορισµός ποσοστού οργανικών οκιµή προσδιορισµού λόγου CBR, µε µέτρηση της διόγκωσης Κατασκευή επιχωµάτων. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα θα διαχωρίζονται τα υλικά που χαρακτηρίζονται ως ακατάλληλα και κατατάσσονται στην κατηγορία Ε0 των προδιαγραφών για οδικά έργα. Για την κατασκευή επιχωµάτων µε τα υλικά αυτά, θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα µέτρα βελτίωσης, προστασίας και ελέγχου. Οι ειδικές προδιαγραφές για το σχεδιασµό, την κατασκευή και τον έλεγχο των επιχωµάτων που περιγράφονται στη συνέχεια, αφορούν στην κατασκευή επιχωµάτων µε υλικά που κατατάσσονται στην κατηγορία Ε0 και περιέχουν οργανικά σε ποσοστό 5%. Τέλος οργανικά ή µικτά εδάφη, που περιέχουν ποσοστό οργανικών > 5 % θα θεωρούνται ακατάλληλα και δεν θα χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των επιχωµάτων της οδού. α. Κατασκευή επιχωµάτων. Για την ικανοποιητική κατασκευή και συµπεριφορά των επιχωµάτων από τα παραπάνω αργιλικά υλικά µε µέγιστο ύψος 6µ. θεωρείται απαραίτητη η συστηµατική παρακολούθηση και έλεγχος τόσο των χρησιµοποιούµενων υλικών όσο και του συµπυκνωµένου υλικού του κατασκευασµένου επιχώµατος. Για το λόγο αυτό απαιτείται η επιτόπου εγκατάσταση ανεξάρτητου Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου, µε αποκλειστική αρµοδιότητα την εφαρµογή των µεθόδων και του ελέγχου που περιγράφονται στη συνέχεια. Το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου θα διαθέτει τον απαιτούµενο εξοπλισµό για την εκτέλεση των παρακάτω δοκιµών: Κοκκοµέτρηση µε κόσκινα και αραιόµετρο Προσδιορισµός ορίων Atterberg Προσδιορισµός φυσικής υγρασίας Προσδιορισµός ποσοστού οργανικών Προσδιορισµός επιτόπου πυκνότητας Τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης (modified Proctor) Εργαστηριακή δοκιµή προσδιορισµού λόγου φέρουσας ικανότητας CBR, µε παράλληλη µέτρηση της διόγκωσης Θα διαθέτει επίσης το κατάλληλο προσωπικό, που θα περιλαµβάνει: Επιστηµονικό διευθυντή εργαστηριού 8ετούς τουλάχιστον εµπειρίας σε εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου έργων οδοποιίας. Τεχνικό προσωπικό (εργαστηριακοί βοηθοί) 5ετούς τουλάχιστον εµπειρίας σε έργα οδοποιίας β. Κατασκευή και συµπύκνωση. Συµπύκνωση ιάστρωση. Κατά τη κατασκευή του επιχώµατος θα πρέπει να γίνεται καλή και προσεκτική συµπύκνωση του υλικού, ώστε το σώµα του επιχώµατος να αποκτά την απαιτούµενη οµοιοµορφία, αντοχή και φέρουσα ικανότητα και να αποφευχθούν σηµαντικές καθιζήσεις ή αστοχία των πρανών.

50 -19- Θα εφαρµόζονται τα ακόλουθα: Η διάστρωση και συµπύκνωση θα γίνεται σε στρώσεις, που θα είναι συνεχείς, παράλληλες προς την υποδοµή και οµοιόµορφου αρχικού πάχους (προ της συµπύκνωσης), όχι µεγαλύτερου του 0,25m, ώστε να επιτυγχάνεται ο απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης σε όλο το πάχος. Κατά τη συµπύκνωση των αργιλικών στρώσεων, που βρίσκονται σε βάθος µεγαλύτερο του 1,0m από την έδραση του οδοστρώµατος, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόµενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση µε το 90% της µέγιστης ξηράς πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Proctor. Η υγρασία του υλικού κατά τη συµπύκνωση θα πρέπει να είναι κατά 23% µεγαλύτερη της βέλτιστης κατά Proctor. Αν η υγρασία του υλικού είναι διαφορετική της επιδιωκόµενης τιµής, τότε θα διορθώνεται µε κατάλληλη ύγρανση ή και ξήρανση. Η υψηλή υγρασία κατά τη συµπύκνωση εξασφαλίζει τον κορεσµό του υλικού και την προστασία του από µεταβολές της υγρασίας και διόγκωση. Τα υλικά κάθε στρώσης θα έχουν κοινά χαρακτηριστικά, αλλιώς θα αναµιγνύονται µε κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό. Οργανικά υλικά που θα προκύπτουν από την εκσκαφή (π.χ. ενστρώσεις ξυλίτη) θα πρέπει να συλλέγονται επιτόπου µε κατάλληλη διαλογή και να αποµακρύνονται. Ευµεγέθη συµπαγή αργιλικά τεµάχη (συσσωµατώµατα) που θα προκύπτουν από την εκσκαφή θα πρέπει να θρυµµατίζονται σε ικανοποιητικό βαθµό, ώστε να αποφεύγεται η ανοµοιοµορφία και ο κίνδυνος απώλειας της δοµής των τεµαχών αυτών σε περίπτωση διαβροχής, µετά την κατασκευή. Κατά την κατασκευή του επιχώµατος θα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για την προστασία από διαβροχή. Η διάστρωση του υλικού θα πραγµατοποιείται όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν και εντός µικρού χρονικού διαστήµατος, ώστε να αποφεύγεται η παρατεταµένη έκθεση της συµπυκνωµένης επιφάνειας στην ηλιακή ακτινοβολία. Η επιφάνεια µεταξύ των στρώσεων θα πρέπει να έχει την απαραίτητη εγκάρσια κλίση για την εξασφάλιση της απορροής. Εάν η υποκείµενη στρώση έχει µαλακώσει από διαβροχή δεν θα γίνεται διάστρωση της επόµενης πριν την αποκατάσταση των απαιτούµενων ιδιοτήτων. Η αποκατάσταση αυτή µπορεί να επιτευχθεί είτε µε αναµόχλευση και επανασυµπύκνωση µε διέλευση κατσικοπόδαρου, είτε σε περίπτωση έντονης διαβροχής µε απόξεση και επανακατασκευή του χαλαρωµένου τµήµατος. Κατά την κατασκευή θα πρέπει να αποφεύγεται η δηµιουργία επιφανειών ασυνέχειας. Τέτοιου είδους επιφάνειες µειωµένης αντοχής µπορεί να προκύψουν: Σχεδιασµός και προστασία επιχώµατος. Μεταξύ δύο διαδοχικών στρώσεων λόγω ξήρανσης της υποκείµενης στρώσης µπορεί να δηµιουργηθεί ζώνη αυξηµένης υγρασίας και µειωµένης αντοχής στο κατώτερο τµήµα της νέας στρώσης. Γι αυτό θα πρέπει πριν την τοποθέτηση της επόµενης στρώσης να γίνεται ελεγχόµενη διαβροχή της επιφάνειας της υποκείµενης στρώσης. ηµιουργία λείων γυαλιστερών διατµητικών επιφανειών λόγω της κίνησης των µηχανηµάτων ή και της παρουσίας υλικών πολύ χαµηλής αντοχής. Περίπτωση βροχής ή διαβροχής αυξάνει αυτό το ενδεχόµενο. Σε περίπτωση που δηµιουργούνται τέτοιου είδους επιφάνειες θα πρέπει να γίνεται αναµόχλευση του υλικού πριν την τοποθέτηση της νέας στρώσης. Υλικά κατασκευής σώµατος επιχώµατος. Το ανώτερο τµήµα των επιχωµάτων της οδικής αρτηρίας, κάτω από το οδόστρωµα θα περιλαµβάνει στρώση έδρασης οδοστρώµατος (Σ.Ε.Ο.), πάχους 4050cm από υλικά κατηγορίας Ε3 ή Ε4. Το τµήµα του επιχώµατος κάτω από τη Σ.Ε.Ο. και έως βάθος 1m από τη στάθµη έδρασης του οδοστρώµατος, θα κατασκευάζεται από υλικά της κατηγορίας Ε1 ή

51 -20- ανώτερης. Θα αποφεύγεται δηλαδή η χρήση αργιλικών υλικών της κατηγορίας Ε0 στο ανώτερο αυτό τµήµα του επιχώµατος. Βελτιστοποίηση του σχεδιασµού και της συµπεριφοράς µπορεί να επιτευχθεί µε κατάλληλο καταµερισµό των προϊόντων εκσκαφής κατά τη χρησιµοποίησή τους για την κατασκευή επιχωµάτων. Συγκεκριµένα η χρήση αργιλικών υλικών της κατηγορίας Ε0 θα περιοριστεί µόνο στις επιχώσεις των Cut & Cover και στην κατασκευή επιχωµάτων οδοποιίας, ύψους έως 6m. Υψηλά επιχώµατα, ύψους µεγαλύτερου των 6m, θα κατασκευαστούν εξολοκλήρου µε υλικά που κατατάσσονται στην κατηγορία Ε1 ή καλύτερη. Προστασία πρανών Για την προστασία του αργιλικού υλικού και την αποφυγή ανεπιθύµητης διαβροχής και επακόλουθης χαλάρωσης και διόγκωσής του, τα πρανή των επιχωµάτων θα πρέπει να καλύπτονται: Με στρώση φυτικών. Λόγω της πολύ χαµηλής υδροπερατότητας του αργιλικού σώµατος του επιχώµατος, υπάρχει κίνδυνος σε περίπτωση ισχυρής βροχόπτωσης να προκληθεί υπερκορεσµός και αστοχία της φυτικής στρώσης. Για να αποφευχθεί ένα τέτοιο ενδεχόµενο, αλλά και για την προστασία των πρανών κατά την κατασκευή προτείνεται η τοποθέτηση συµπυκνωµένου αµµοχαλίκου στραγγιστηρίου πάχους της τάξης των 50cm, σε όλη την επιφάνεια των πρανών των επιχωµάτων, κάτω από τα φυτικά. Η στραγγιστήρια στρώση θα διοχετεύει τα συλλεχθέντα ύδατα σε κατάλληλο σύστηµα απορροής (π.χ. πλευρική τάφρο) παρά τον πόδα του πρανούς του επιχώµατος. Έδραση Η έδραση του επιχώµατος θα γίνεται απευθείας στο φυσικό έδαφος µετά την αφαίρεση των φυτικών γαιών. Η προστασία του ποδός του επιχώµατος από επιφανειακές απορροές θα προστατεύεται από κατάλληλο σύστηµα συλλογής (π.χ. πλευρική τάφρο). Η έδραση του επιχώµατος σε µαλακά ή διογκούµενα υλικά ή σε θέσεις όπου συναντάται υψηλός υπόγειος ορίζοντας θα αντιµετωπίζεται κατά περίπτωση µε βάση ειδική εδαφοτεχνική µελέτη. Έλεγχος του επιχώµατος. Μετά την ολοκλήρωση της συµπύκνωσης κάθε στρώσης θα γίνονται οι έλεγχοι των ιδιοτήτων του συµπυκνωµένου επιχώµατος που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, µε τις αντίστοιχες συχνότητες: οκιµή Προσδιορισµός επιτόπου υγρασίας αµέσως µετά τη συµπύκνωση Προσδιορισµός επιτόπου πυκνότητας Τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης (Modified Proctor) Κοκκοµετρική ανάλυση µε κόσκινο Προσδιορισµός ορίων Atterberg Συχνότητα Τουλάχιστον µία δοκιµή ανά 500 m 3 για κάθε συµπυκνωµένη στρώση Τουλάχιστον µία δοκιµή ανά 2000 m 3 για κάθε συµπυκνωµένη στρώση Τουλάχιστον µία δοκιµή ανά 1000 m 3 για κάθε συµπυκνωµένη στρώση Από τους ελέγχους θα κρίνεται εάν έχει επιτευχθεί το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, ως προς την υγρασία και την πυκνότητα του συµπυκνωµένου υλικού, µε βάση τα αναφερόµενα στις προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε και την ΠΤΠ.Χ1.

52 -21- Κατασκευή δοκιµαστικού επιχώµατος. Για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασµού και των µεθόδων κατασκευής των αργιλικών επιχωµάτων θα κατασκευασθεί δοκιµαστικό επίχωµα µε την έναρξη του έργου. Το δοκιµαστικό επίχωµα αποσκοπεί: Στην επιλογή των κατάλληλων µηχανηµάτων συµπύκνωσης Στον προσδιορισµό του ρυθµού διέλευσης των µηχανηµάτων Στην εκτίµηση του ικανοποιητικού βαθµού συµπύκνωσης και του ικανοποιητικού θρυµµατισµού των συσσωµατωµάτων (αργιλικών τεµαχών) Στον έλεγχο των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών του συµπυκνωµένου επιχώµατος και συγκεκριµένα του µέτρου συµπίεσης και της διατµητικής του αντοχής. Προτείνεται η κατασκευή δύο δοκιµαστικών επιχωµάτων, διαστάσεων 20m x 40m το καθένα. Τα δοκιµαστικά επιχώµατα θα κατασκευαστούν αποκλειστικά από αργιλικά υλικά, που κατατάσσονται στην κατηγορία Ε0, και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κεφαλαίου 4 της ΠΤΠ.Χ1. Η συµπύκνωση του ενός επιχώµατος θα γίνεται σε στρώσεις οµοιόµορφου αρχικού πάχους (προ της συµπύκνωσης) 0,25m και του άλλου σε στρώσεις πάχους της τάξης των 0,35m. Κάθε δοκιµαστικό επίχωµα θα αποτελείται από πέντε (5) συνολικά στρώσεις. Κατά την κατασκευή κάθε στρώσης και για καθένα από τα δύο δοκιµαστικά επιχώµατα θα γίνεται χωροστάθµιση της επιφανείας της στρώσης και θα µετριέται για κάθε διέλευση του µηχανήµατος συµπύκνωσης η καθίζηση της επιφάνειας της στρώσης σε προκαθορισµένες θέσεις σε κάνναβο 5m x 5m. Με βάση τις µετρήσεις αυτές θα συνταχθούν για κάθε στρώση διαγράµµατα εξέλιξης των καθιζήσεων µε τον αριθµό διελεύσεων. Πέραν από την παρακολούθηση της συµπεριφοράς του επιχώµατος κατά τη συµπύκνωση θα πραγµατοποιηθούν οι έλεγχοι των ιδιοτήτων του συµπυκνωµένου δοκιµαστικού επιχώµατος που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, µε τις αντίστοιχες συχνότητες: οκιµή Συχνότητα Σκοπός Κοκκοµετρική ανάλυση από δύο δοκιµές ανά στρώση για κάθε επίχωµα Κατάταξη του υλικού Προσδιορισµός ορίων Atterberg Προσδιορισµός επιτόπου υγρασίας από δύο δοκιµές σε κάθε στρώση κατασκευασµένου επιχώµατος Προσδιορισµός επιτόπου πυκνότητας Τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης (Modified Proctor) οκιµαστική φόρτιση πλάκας οκιµή ανεµπόδιστης θλίψης Τριαξονική δοκιµή CUPP δύο δοκιµές σε καθένα δοκιµαστικό επίχωµα τρεις δοκιµές σε καθένα δοκιµαστικό επίχωµα από δύο δοκιµές σε αδιατάρακτα δείγµατα από καθένα κατασκευασµένο επίχωµα Προσδιορισµός χαρακτηριστικών συµπυκνωµένου επιχώµατος Έλεγχος χαρακτηριστικών µε βάση τις προδιαγραφές Προσδιορισµός µέτρου συµπίεσης Προσδιορισµός διατµητικής αντοχής Ο τελικός καθορισµός του είδους, των θέσεων και της συχνότητας των ελέγχων και των µετρήσεων για την παρακολούθηση της συµπεριφοράς του δοκιµαστικού επιχώµατος θα γίνει από την Υπηρεσία ανάλογα και µε τα επιτόπου ευρήµατα. Με βάση την παρακολούθηση και τους ελέγχους του δοκιµαστικού επιχώµατος θα οριστικοποιηθεί η µέθοδος κατασκευής των επιχωµάτων, σε ό,τι αφορά τον απαιτούµενο εξοπλισµό, τον αριθµό διελεύσεων και το πάχος των στρώσεων και θα ελεγχθούν οι προδιαγραφές ως προς τον απαιτούµενο βαθµό συµπύκνωσης, καθώς και η ευστάθεια και συµπεριφορά των επιχωµάτων, ανάλογα µε το ύψος τους Βραχώδη επιχώµατα Υλικά βραχωδών επιχωµάτων α. Προέλευση

53 -22- Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι πετρώδη προϊόντα που προέρχονται από εκσκαφές βραχωδών ορυγµάτων. Κατ' εξαίρεση και µετά από έγκριση της Υπηρεσίας είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται πάσης φύσεως κατάλληλα υλικά προερχόµενα από δανειοθαλάµους. Στις περιπτώσεις αυτές οι θέσεις δανειοθαλάµων εκσκαφής θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία ή θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς ειδικούς όρους ηµοπράτησης. Στην όποια περίπτωση και πριν αρχίσει η εκσκαφή βραχωδών υλικών θα αποµακρύνονται τα εδαφικά υλικά ή η εξαλλοιωµένη επιφανειακή στρώση βράχου που είναι ακατάλληλη. Επίσης θα αποµακρύνονται τα τµήµατα ακατάλληλου εδαφικού υλικού που εµφανίζονται µέσα στο βραχώδη σχηµατισµό καθ' όλη την διάρκεια της εκσκαφής των βραχωδών υλικών. Η εκσκαφή πρέπει να γίνεται µε τρόπο που η κοκκοµετρία και η µορφή των παραγοµένων βραχωδών υλικών να είναι εντός των ορίων των απαιτήσεων του άρθρου αυτού. Αν χρειάζεται, µετά την εκσκαφή, θα γίνεται αποµάκρυνση, ή θραύση των στοιχείων που έχουν µορφή ή διαστάσεις εκτός των ορίων του άρθρου αυτού. Η φόρτωση και η µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής θα γίνεται κατά τρόπο που να αποφεύγεται ο διαχωρισµός του υλικού και η αλλοίωση της µορφής των κόκκων του. β. Ποιότητα πετρώµατος Τα πετρώµατα από τα οποία προέρχονται τα βραχώδη υλικά διακρίνονται σε κατάλληλα, ακατάλληλα και σε εκείνα που απαιτούν ειδική µελέτη. Στα κατάλληλα πετρώµατα περιλαµβάνονται οι γρανίτες, πορφυρίτες, γρανοδιορίτες, γάβροι, οφίτες, ανδεσίτες, βασάλτες, δολοµίτες, µάρµαρα κ.α. Στα ακατάλληλα πετρώµατα περιλαµβάνονται οι σερπεντίνες, φυλίτες, ανυδρίτες, γύψος, διαλυτοί βράχοι και τα πετρώµατα γενικά που αποσυντίθενται µε την έκθεσή τους στις επιδράσεις του καιρού, ή που θραύονται σε σηµαντικό βαθµό, ή κονιοποιούνται ή αποκτούν δυσµενή υφή µε την συµπύκνωση. Για την χρησιµοποίηση βραχωδών υλικών σε επιχώµατα ο Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία εργαστηριακή µελέτη, στην οποία θα αποδεικνύεται ότι τα βραχώδη υλικά που προτίθεται να χρησιµοποιήσει είναι κατάλληλα. γ. Κοκκοµετρική ιαβάθµιση Το υλικό πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: α. Η µέγιστη διάσταση κόκκου (D) του υλικού που θα χρησιµοποιηθεί δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από τα 2/3 του πάχους της εκάστοτε συµπυκνούµενης στρώσης. β. Η περιεκτικότητα κατά βάρος του υλικού που διέρχεται από το κόσκινο της µιας ίντσας (1'') να είναι µικρότερη από 30%, και του υλικού που διέρχεται από το κόσκινο Νο 200 να είναι µικρότερη από 10%. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν το ασυµπύκνωτο υλικό από το οποίο θα λαµβάνονται δείγµατα για εξακρίβωση της τήρησης των απαιτήσεων διότι κατά την διάστρωση και την συµπύκνωση το υλικό µπορεί να υφίσταται αλλαγές που να µεταβάλλουν την αρχική κοκκοδιαβάθµιση. Το υλικό θα πρέπει επιπλέον να έχει κοκκοµετρική καµπύλη σύµφωνη µε τις ακόλουθες απαιτήσεις: ιάσταση Κόκκου

54 -23- διερχόµενο (κόσκινο) κατά βάρος % D D/ D/ D/ Όπου D = Η µέγιστη διάσταση κόκκου. Η Υπηρεσία µπορεί να µεταβάλει τα παραπάνω όρια µε βάση τα συµπεράσµατα και τις παρατηρήσεις από την κατασκευή του οκιµαστικού Τµήµατος (Βλέπε παρακάτω). δ. Μορφή κόκκων Το ποσοστό των κόκκων µε ακατάλληλη µορφή πρέπει να είναι µικρότερο από 30%. Ακατάλληλη µορφή έχουν οι κόκκοι για τους οποίους ισχύει η σχέση: L + G 3 2E όπου L = G = Κατασκευή βραχωδών επιχωµάτων η µέγιστη απόσταση µεταξύ δύο παράλληλων επιπέδων που εφάπτονται στο κόκκο. η ελάχιστη διάµετρος κυκλικής οπής δια της οποίας µπορεί να διέλθει ο κόκκος. E = η ελάχιστη απόσταση µεταξύ δύο παραλλήλων επιπέδων που εφάπτονται στον κόκκο. Οι τιµές L, G και Ε µπορούν να προσδιορίζονται προσεγγιστικά και δεν είναι υποχρεωτικό να µετρούνται σε τρεις κάθετες µεταξύ τους διευθύνσεις. α. Προετοιµασία της επιφάνειας θεµελίωσης Πριν αρχίσει η διάστρωση και η συµπύκνωση των πετρωδών υλικών θα γίνεται ο καθαρισµός, η εκρίζωση και η αποµάκρυνση των επιφανειακών ακαταλλήλων υλικών ή φυτικής γης (βλέπε παραγρ α) σ' όλο το βάθος, που απαιτείται όπως αναφέρεται στην παρ. 2.3 της ΠΤΠ Χ1 και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Όταν είναι αναγκαία η κατασκευή βραχώδους επιχώµατος απ' ευθείας πάνω σε εδάφη ασταθή, διαταραγµένα, ή πάνω σε µαλακές αργίλους θα λαµβάνονται µέτρα για την εξυγίανση της στρώσης έδρασης του επιχώµατος µε στερεοποίηση ή αποµάκρυνση του υλικού αυτού. Αν κοντά στην στάθµη έδρασης του επιχώµατος υπάρχει βράχος µπορεί να αποµακρύνεται το υπερκείµενο του βράχου υλικό και η έδραση του επιχώµατος να γίνεται κατ' ευθείαν πάνω στο βράχο πάντα κατόπιν συµφωνίας µε την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. β. ιάστρωση Η διάστρωση θα γίνεται σε επάλληλες στρώσεις οµοιόµορφου πάχους παράλληλες στην επιφάνεια θεµελίωσης. Γι αυτό και η αρχική επιφάνεια πρέπει να µορφώνεται µε κατάλληλη επίκλιση που να επιτρέπει άµεση αποστράγγιση /αποχέτευση. Το υλικό κάθε στρώσης θα εκφορτώνεται στο έργο πάνω σε τµήµα ήδη διαστρωµένο της ίδιας στρώσης και κοντά στο άκρο προώθησης (µέτωπο κατασκευής). Από τη θέση αυτή θα προωθείται µέχρι το µέτωπο κατασκευής και θα

55 -24- διαστρώνεται πέραν αυτού µε τρόπο που να ελαχιστοποιείται ο τυχόν διαχωρισµός του. Το πάχος θα ανταποκρίνεται προς την ικανότητα συµπύκνωσης των µηχανηµάτων που διατίθενται ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούµενη συµπύκνωση. Το µέγιστο πάχος µετά την συµπύκνωση για τον πυρήνα είναι 1 µ. για δε το µεταβατικό τµήµα το πάχος πρέπει να µειώνεται από τα κάτω προς τα πάνω, ώστε να υπάρχει βαθµιαίο βήµα από τον πυρήνα προς την ανώτερη στάθµη του επιχώµατος. Μεταξύ δύο συνεχόµενων στρώσεων πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες συνθήκες: Ι 15% Ι 50% < 5 και <25 S 85 S 50 όπου: Ι x = το άνοιγµα του κόσκινου από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος του υλικού της κάτω στρώσης. S x = το άνοιγµα του κοσκίνου από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος του υλικού της άνω στρώσης. γ. Συµπύκνωση Ι. Η επιλεγείσα µέθοδος συµπύκνωσης πρέπει να διασφαλίζει την επίτευξη των απαιτούµενων συµπυκνώσεων. Για τούτο θα πρέπει να επιλέγεται κατάλληλα για κάθε τµήµα του επιχώµατος, η κοκκοµετρία του υλικού, το πάχος στρώσης, ο τύπος του εξοπλισµού συµπύκνωσης και ο αριθµός διελεύσεών του. Αυτές οι µεταβλητές θα προσδιορίζονται από το οκιµαστικό Τµήµα όπως φαίνεται στην παράγραφο ΙΙ. Για την συµπύκνωση θα χρησιµοποιούνται δονητικοί οδοστρωτήρες ελκόµενοι ή αυτοπροωθούµενοι µε στατικό γραµµικό φορτίο (του τυµπάνου και του φερόµενου τµήµατος του πλαισίου) µεγαλύτερο από 25χγρ/εκ. (κατηγορία V2 και άνω των Γαλλικών Προδιαγραφών Οδοποιίας). Επίσης θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στατικοί οδοστρωτήρες µε κυλίνδρους µε ορθογωνικό πλέγµα σιδήρων ράβδων (GRID ROLLERS) µε στατικό φορτίο µεγαλύτερο από 80 χγρ/εκ. ΙΙΙ. Η συµπύκνωση θα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε όταν µεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων του εξοπλισµού συµπύκνωσης, που αναφέρεται παραπάνω, δεν µετράται υποχώρηση µεγαλύτερη από 0,7 εκ. στο θεµέλιο και τον πυρήνα και από 0,3 εκ. στο µεταβατικό τµήµα. Η υποχώρηση θα µετριέται µε χαλύβδινο µάρτυρα διαστάσεων 40 x 40 εκ. από λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον 15 χλστ µε κατάλληλη διαµόρφωση έδρασης. Ο τύπος του µάρτυρα θα προταθεί από τον ανάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση και θα εξασφαλίζει την κατά το δυνατόν οριζόντια διατήρησή του κατά την διέλευση του εξοπλισµού συµπύκνωσης. Οι µάρτυρες αυτοί θα τοποθετούνται στις θέσεις υψοµετρικού ελέγχου της παρ (Ανοχές των περατωµένων επιφανειών) και µετά την ολοκλήρωση της συµπύκνωσης της ελεγχόµενης στρώσης θα αφαιρούνται προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν. IV. Εναλλακτικά προς την παραπάνω µέθοδο ποιοτικού ελέγχου της συµπύκνωσης των βραχωδών επιχωµάτων είναι δυνατόν να υιοθετηθεί από την Υπηρεσία, µετά από πρόταση του αναδόχου, και άλλη µέθοδος στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί, κατά την κατασκευή του «δοκιµαστικού τµήµατος», ότι υπάρχει άλλη αξιόπιστη µέθοδος που να εξασφαλίζει την ανταπόκριση της κατασκευής προς τις παραπάνω αναφερόµενες απαιτήσεις συµπύκνωσης, συνεκτιµωµένων όλων των παραµέτρων που υπεισέρχονται στην επίβλεψη της εργασίας.

56 -25- V. Αν κατά την εφαρµογή αυτής της νέας µεθόδου αποδειχθεί ότι αυτή παρουσιάζει προβλήµατα αξιοπιστίας στο συσχετισµό αποτελεσµάτων προς την συµπύκνωση, στην επίβλεψη κλπ. τότε θα είναι δυνατόν η Υπηρεσία να ζητήσει από τον Ανάδοχο να εφαρµόσει στην συνέχεια τη µέθοδο ελέγχου συµπύκνωσης που αναφέρεται στην παραπάνω υποπαράγραφο (ΙΙΙ). VI. Ανεξάρτητα προς αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω ορίζεται ως «ελάχιστη απαίτηση συµπύκνωσης» η διέλευση, σε κάθε συµπυκνούµενη στρώση κατ ελάχιστον έξι φορές δονητικού οδοστρωτήρα µε στατικό γραµµικό φορτίο (του τυµπάνου και του φερόµενου τµήµατος του πλαισίου ) µεγαλύτερου από 25 χγρ/εκ. ή στατικού οδοστρωτήρα µε κυλίνδρους µε ορθογωνικό πλέγµα σιδηρών ράβδων (GRID ROLLERS) µε στατικό φορτίο του κυλίνδρου µεγαλύτερο από 80 χγρ/εκ Κατασκευή δοκιµαστικού τµήµατος Ο Ανάδοχος θα προτείνει γραπτώς στην Υπηρεσία τη µέθοδο κατασκευής που θεωρεί πιο κατάλληλη για κάθε τύπο υλικού, µε τρόπο ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές του παρόντος άρθρου. Στην πρόταση θα περιέχονται : - Χαρακτηριστικά όλου του µηχανικού εξοπλισµού. - Μέθοδο εκσκαφής, φόρτωσης και µεταφοράς των πετρωδών υλικών. - Μέθοδο διάστρωσης. - Πάχος στρώσεων, µέθοδο συµπύκνωσης και αριθµό διελεύσεων του εξοπλισµού. - Εµπειρίες του προτεινόµενου τρόπου κατασκευής, µε ανάλογα υλικά. Εκτός αν υπάρχει αρκετή εµπειρία επί της προτεινόµενης µεθόδου, η έγκρισή της θα εξαρτάται από την επί τόπου δοκιµή της. Αυτή η δοκιµή αποτελείται από τη κατασκευή ενός δοκιµαστικού τµήµατος µε όγκο όχι µικρότερο των 3.000µ 3, µε στόχο την επαλήθευση της καταλληλότητας της προτεινόµενης µεθόδου ή ανάλογα την αναπροσαρµογή της. Κατά την κατασκευή του δοκιµαστικού βραχώδους επιχώµατος, θα προσδιορίζεται η κοκκοµετρία του προσφάτως εκσκαφθέντος υλικού και η κοκκοµετρία και πυκνότητα του συµπυκνωθέντος υλικού. Για να προσδιοριστούν αυτές οι τιµές θα χρησιµοποιούνται αντιπροσωπευτικά δείγµατα όχι µικρότερα από 4 µ 3 όγκου. Θα γίνονται τουλάχιστον 10 δοκιµές κάθε τύπου. Επίσης θα επιθεωρούνται οι παρειές των τοµών που γίνονται στο επίχωµα για να προσδιορισθούν τα χαρακτηριστικά του συµπυκνωµένου υλικού. Αυτές οι τοµές θα γίνονται σ όλο το πάχος της στρώσης και θα έχουν ελάχιστη επιφάνεια 4 µ 2.Θα ελέγχονται, µε τοπογραφικές µεθόδους, οι επιφανειακές παραµορφώσεις του επιχώµατος, µετά από κάθε διέλευση του εξοπλισµού συµπύκνωσης, καθώς και η µέση πυκνότητα του συµπυκνωµένου υλικού. Σε σχέση µε τα ληφθέντα αποτελέσµατα, η Υπηρεσία θα αποφασίζει για την έγκριση, τροποποίηση ή απόρριψη της προταθείσης µεθόδου. Όταν υπάρχει αισθητή διακύµανση των χαρακτηριστικών των υλικών, είναι στην κρίση της Υπηρεσίας να απαιτήσει την επαναθεώρηση της Μεθόδου Εργασίας Ανοχές των περατωµένων επιφανειών Οι περατωµένες επιφάνειες πυρήνα και µεταβατικού επιχώµατος θα επαληθεύονται µε πασσάλους υψοµετρικούς µε ακρίβεια 1εκ., τοποθετηµένους στον άξονα και τα άκρα εγκαρσίων διατοµών που δεν απέχουν µεταξύ τους πάνω από 20µ. Θα βρίσκονται οι διαφορές µεταξύ των πραγµατικών ορίων των πασσαλωµένων σηµείων και των θεωρητικών ορίων, σύµφωνα µε τα σχέδια που θα προσδιορίζονται οι ακραίες αλγεβρικές τιµές αυτών των διαφορών, για τµήµατα µήκους όχι µικρότερου των 100 µ. Θα θεωρούνται θετικές οι διαφορές που αντιστοιχούν σε σηµεία τοποθετηµένα πάνω από την θεωρητική επιφάνεια. Πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω απαιτήσεις : - Αν το ηµιάθροισµα των ακραίων τιµών είναι θετικό, πρέπει να είναι µικρότερο του 1/5 του πάχους της τελευταίας στρώσης. - Αν το ηµιάθροισµα των ακραίων τιµών είναι αρνητικό, η απόλυτη τιµή του θα πρέπει να είναι µικρότερη του ½ της τελευταίας στρώσης.

57 Η ηµιδιαφορά των ακραίων τιµών πρέπει να είναι µικρότερη των 5 εκ. για την επιφάνεια του µεταβατικού επιχώµατος. Αν δεν πληρούται η πρώτη συνθήκη, θα εκσκάπτεται η τελευταία κατασκευασθείσα στρώση και θα κατασκευάζεται άλλη µε σωστό πάχος. Αν δεν πληρούται η δεύτερη συνθήκη θα κατασκευάζεται νέα στρώση µε σωστό πάχος. Αν δεν πληρούται η τρίτη συνθήκη θα προστίθεται απισωτική στρώση µε ελάχιστο πάχος όχι µικρότερο των 15 εκ. επί του πυρήνα η των 10 εκ. επί του µεταβατικού επιχώµατος, αποτελούµενη από κοκκώδες υλικό καλά διαβαθµισµένο, µε µηχανικά χαρακτηριστικά όχι κατώτερα απ αυτά του υλικού του βραχώδους επιχώµατος, και µε µέγιστο µέγεθος 10 ή 6 εκ. αντίστοιχα Υποχωρήσεις επιχωµάτων, επιχωµατώσεων διαµόρφωσης χώρων κ.λ.π. Οι διαστάσεις, κλίσεις, γραµµές και υψόµετρα των επιχωµατώσεων διαµόρφωσης χώρων κλπ. που φαίνονται στα συµβατικά σχέδια είναι τα τελικά, δηλ. εκείνα που θα έχουν τα έργα µετά την αναµενόµενη συνίζηση του υλικού επιχωµάτων - επιχωµατώσεων διαµόρφωσης χώρων και την καθίζηση του εδάφους µε το φορτίο του επιχώµατος ή επιχωµατώσεως διαµόρφωσης χώρου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσδώσει, είτε εφ άπαξ, είτε µε διαδοχικές συµπληρώσεις, τόση επαύξηση στο ύψος και το πλάτος αυτών, όση θα απαιτηθεί για την αντιστάθµιση των κάθε είδους υποχωρήσεων. Ο απολυµένος από τις υποχωρήσεις όγκος δεν θα πληρωθεί στον Ανάδοχο και θα πρέπει ο Ανάδοχος κατά την προσφορά του να έχει λάβει υπόψη του, ότι στην πραγµατικότητα θα κατασκευάσει πραγµατικό όγκο επιχωµάτων - επιχωµατώσεων (και δανειοληψία) µεγαλύτερο από αυτόν που προκύπτει από τα συµβατικά σχέδια και τεύχη ( γεωµετρικό όγκο). Αυτή η απώλεια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο στον υπολογισµό των πραγµατικών συνθηκών ισοζυγίου χωµατισµών Απαιτήσεις ακριβείας υψοµέτρων της άνω επιφάνειας χωµατουργικών (Α.Ε.Χ.) Γενικά Στάθµη 1. Αν δεν προβλέπεται κατασκευή : - Στρώσης Στράγγισης Οδοστρώµατος (Σ.Σ.Ο.) - Στρώσης Αντιπαγετικής Προστασίας (Σ.Α.Π.) από ασύνδετο υλικό, ή - Ισοπεδωτικής στρώσης βραχωδών ορυγµάτων η Α.Ε.Χ ταυτίζεται µε την άνω επιφάνεια της Στρώσης Έδρασης Οδοστρώµατος (Σ.Ε.Ο). 2. Αν προβλέπεται κατασκευή Σ.Σ.Ο ή Σ.Α.Π., τότε έχει εφαρµογή το άρθρο Ε-3 της Τ.Σ.Υ. και η Α.Ε.Χ. ταυτίζεται µε την επιφάνεια έδρασης της Σ.Σ.Ο ή της Σ.Α.Π. 3. Στις περιπτώσεις που απαιτείται κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης Βραχωδών Ορυγµάτων (Ι.Σ.Β.Ο), τότε οι απαιτήσεις ακριβείας υψοµέτρων και οµαλότητας της Α.Ε.Χ. αναφέρονται στην άνω επιφάνεια της Ι.Σ.Β.Ο., ενώ η κατασκευή της Ι.Σ.Β.Ο κατά τα λοιπά θα γίνεται σύµφωνα µε Π.Τ.Π. Ο 150. Η Α.Ε.Χ. δεν πρέπει να παρουσιάζει αποκλίσεις σε σχέση µε τα θεωρητικά υψόµετρα της επιφάνειας µεγαλύτερες από : α. 20 χλστ. όταν πρόκειται να γίνει κατασκευή επ αυτής φέρουσας στρώσης µε συνδετικό υλικό (άσφαλτο, τσιµέντο κλπ) β. 30 χλστ. στις υπόλοιπες περιπτώσεις Πυκνότητα χωροσταθµικών σηµείων Η πυκνότητα των χωροσταθµικών σηµείων θα πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

58 Χωροσταθµικά σηµεία ανά διατοµή : Θα χωροσταθµούνται τα χαρακτηριστικά σηµεία της διατοµής (κορυφογραµµές, άκρα διατοµής, τυχόν χαµηλά σηµεία) και τυχόν αναγκαία επί πλέον σηµεία ώστε η µέγιστη απόσταση µεταξύ των χωροσταθµικών σηµείων στη διατοµή να µην υπερβαίνει τα 10,0 µ. 2. Μέγιστες αποστάσεις χωροσταθµικών σηµείων µεταξύ διατοµών : 20,0µ Προµήθεια και µεταφορά υλικών για κατασκευή επιχώµατος Όπως ρητά καθορίζονται στις παραγράφους , και τα υλικά κατασκευής είτε γαιωδών, είτε βραχωδών επιχωµάτων θα λαµβάνονται κατ' αρχήν από τα προϊόντα εκσκαφής ορυγµάτων και µόνο όταν αυτά είναι ακατάλληλα ή δεν επαρκούν ή δεν είναι δυνατός ο συντονισµός των εργασιών ορυγµάτων - επιχωµάτων, σύµφωνα µε το πρόγραµµα των έργων, θα γίνεται δανειοληψία για την προµήθειά τους έπειτα από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας Στην τελευταία αυτή περίπτωση έχει ισχύ το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία κ.λ.π λατοµείων και δανειοθαλάµων Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση των πάσης φύσεως εκσκαφών να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε το σύνολο των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφών να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφέλιµων κατασκευών. Προς τούτο οι εργασίες γενικών εκσκαφών και εκσκαφών τάφρων και θεµελίων πρέπει να εκτελούνται σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα της Τ.Σ.Υ. και τα κατάλληλα υλικά εκσκαφής να αποτίθενται στις καθορισµένες οριστικές θέσεις ή να αποτίθενται σε προσωρινούς χώρους αποθήκευσης, απ' όπου αργότερα, θα µεταφέρονται στις καθορισµένες οριστικές θέσεις. Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα του Αναδόχου δεν καταστεί δυνατή η χρησιµοποίησή στις κατασκευές καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται αυτόν τον όγκο του χαµένου υλικού να τον αντικαταστήσει, µε δικά του έξοδα, µε δάνεια υλικά. 2.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ Σ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ Κατασκευή συνήθων επιχωµάτων και επιχωµάτων µε αυξηµένο βαθµό συµπύκνωσης (γαιωδών και βραχωδών) και ειδικότερα : Η εργασία περιλαµβάνει : α. Καθάρισµα του εδάφους έδρασης του επιχώµατος από επιφανειακά ακατάλληλα υλικά β. Κατασκευή όλων των τµηµάτων του συνήθους επιχώµατος [θεµέλιο, πυρήνας, µεταβατικό τµήµα (µόνο για βραχώδη επιχώµατα) και στέψη]. γ. ιαλογή, ανάµιξη, ύγρανση ή ξήρανση, ιδιαίτερα για τα υλικά κατηγορίας Ε 0 καθώς και πρόσθετος έλεγχος σύµφωνα µε την παραγρ δ. Συµπύκνωση του εδάφους έδρασης των συνήθων επιχωµάτων (µετά την τυχόν αφαίρεση των ακατάλληλων γαιών και την συµπλήρωση κοιλωµάτων). ε. Κατασκευή της «στρώσης έδρασης οδοστρώµατος» εκτός της «στρώσης στράγγισης οδοστρώµατος» (όπου υπάρχει) εργασία η οποία περιλαµβάνεται σε άλλο κονδύλιο. στ. Ολοκλήρωση της συµπύκνωσης της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης οδοστρώµατος» µε κατάλληλο αριθµό διελεύσεων ελαστιχοφόρου οδοστρωτήρα ή οδοστρωτήρα µε λείους κυλίνδρους ώστε να διαµορφωθεί µια λεία «στραγγιστική» επιφάνεια. ζ. Την εγκατάσταση πλήρους δικτύου µαρτύρων ελέγχων υποχωρήσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο Β-4 της παρούσας Τ.Σ.Υ.

59 -28- η. ιευκρινίζεται ότι στην κατασκευή των επιχωµάτων του παρόντος δεν περιλαµβάνονται : - Τα µεταβατικά επιχώµατα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ηµιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, αγωγοί κλπ.) - Οι εργασίες καθαρισµού του εδάφους έδρασης του επιχώµατος από επιφανειακά ακατάλληλα υλικά και τυχόν δηµιουργίας αναβαθµών Προµήθεια δανείων επί τόπου του έργου Η εργασία περιλαµβάνει : α. Όλες τις ενέργειες και διαδικασίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και ενεργοποίηση λατοµείων και δανειοθαλάµων. β. Την εκθάµνωση, κόψιµο και ξερίζωµα δενδρυλλίων, φυτείας και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου από την περιοχή ανάπτυξης λατοµείων και δανειοθαλάµων και αποµάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση. γ. Την αφαίρεση από λατοµεία και δανειοθαλάµους των φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών στρωµάτων ή ενστρώσεων πάχους µέχρι 30 εκ. καθώς και την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος γαιώδους στρώµατος πάνω από επιφανειακά αµµοχάλικα εφ όσον χρησιµοποιούνται δάνεια αµµοχαλικώδη κλπ. και αποµάκρυνση αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση από την περιοχή του λατοµείου ή δανειοθαλάµου για προσωρινή ή οριστική κατά στρώσεις απόθεση σε θέσεις έγκρισης της Υπηρεσίας. δ. Την φορτοεκφόρτωση και τη µεταφορά των δανείων υλικών µε οποιοδήποτε κατάλληλο µέσο και σε οποιαδήποτε απαιτούµενη απόσταση (από τις οποιεσδήποτε κατάλληλες πηγές µέχρι τη θέση της ενσωµάτωσης τους). ε. Την πλήρη αποκατάσταση του δανειοθαλάµου στην πρότερη λειτουργικά κατάστασή του 2.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ Κατασκευή επιχωµάτων Η επιµέτρηση θα γίνει σε κυβικά µέτρα έτοιµης κατασκευής συµπυκνωµένου επιχώµατος µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, µερίµνη και δαπάναις του Αναδόχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπων αυτής. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ (α) έως και (ζ). Επίσης περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της κατασκευής, ανεξαρτήτως απόστασης, των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των επιχωµάτων, όπως επίσης και οι δαπάνες για την µεταφορά των δανείων υλικών από οποιαδήποτε απόσταση Προµήθεια δανείων επί τόπου του έργου Η επιµέτρηση θα γίνει σε κυβικά µέτρα έτοιµης κατασκευής συµπυκνωµένου επιχώµατος από δάνεια υλικά µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, µερίµνη και δαπάνες του Αναδόχου σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπων αυτής. Εξυπακούεται ότι κατά την κατασκευή του επιχώµατος πρέπει να γίνει η κατάλληλη πρόβλεψη ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη των απαιτούµενων επιµετρικών στοιχείων για τη µέτρηση του όγκου του µέρους του επιχώµατος που κατασκευάζεται από δάνεια υλικά. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ (α) έως και (ε). Επίσης στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η πρόσθετη δαπάνη που τυχόν θα υπάρξει από την αυξηµένη ποσότητα δανείων υλικών που θα προκύψουν λόγω συνίζησης, καθίζησης κλπ. του επιχώµατος.

60 -29-

61 -30- Β - 3 ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙ ΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ 3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Επένδυση πρανών µε φυτική γη Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη 3.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 3.3 ΟΡΙΣΜΟΙ Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΠΤΠΧ1 µε τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. "Καλύψεις - επενδύσεις - πληρώσεις πρανών, νησίδων, κόµβων κλπ. µε φυτική γη '' νοούνται οι καλύψεις επενδύσεις - πληρώσεις που πραγµατοποιούνται µε φυτική γή, για την δηµιουργία πρασίνου, την σταθεροποίηση επικλινών εδαφών, την συγκράτηση του επιφανειακού χώµατος κ.λ.π 3.4 ΕΙ ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι εργασίες θα εκτελεσθούν από εξειδικευµένο προσωπικό του Αναδόχου της εγκρίσεως της Υπηρεσίας ή εξειδικευµένο οίκο εργασιών πρασίνου που θα συµβληθεί µε τον Ανάδοχο και στην κατάλληλη εποχή ώστε να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόµενο αποτυχίας. 3.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πλήρωση νησίδων και επένδυση πρανων µε φυτική γη Ποιότητα χρησιµοποιούµενης φυτικής γης α. Η φυτική γη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας γιατί αποτελεί το βασικό στοιχείο για την εκδήλωση των βιολογικών λειτουργιών των φυτών β. Η φυτική γη θα επιλέγεται από τα πιο κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής επιφανειακής στρώσης φυτικών γαιών, που θα έχουν συγκεντρωθεί και φυλαχθεί, διαµορφωµένα σε κανονικά σειράδια (πρίσµατα). Η φυτική γη θα εκλέγεται κατά προτίµηση, από τα προϊόντα µε αργιλοαµµώδη σύσταση, εκτός αν δεν διατίθενται τέτοια, οπότε µε εντολή της Υπηρεσίας µπορεί να γίνουν δεκτά και κατάλληλα προϊόντα µε άλλη σύσταση. γ. Τα προϊόντα εκσκαφών που προορίζονται για φυτικές γαίες, πρέπει να είναι απαλλαγµένα από ξένες προσµίξεις, όπως είναι τα υλικά από κατεδαφίσεις, υπολείµµατα οικοδοµικών κατασκευών (µπάζα), λιθάρια, χαλίκια, γωνάθια ασβέστη, NaCL ή ακόµα υπολείµµατα φυτών που διασπώνται δύσκολα. δ. Σε περίπτωση που τα διατιθέµενα προϊόντα εκσκαφών φυτικών γαιών κρίνονται εδαφολογικά κατάλληλα αλλά περιέχουν προσµίξεις όπως οι παραπάνω, τότε θεωρείται αυτονόητο ότι τα χώµατα αυτά θα χρησιµοποιούνται µετά από την αποµάκρυνση των πιο πάνω προσµίξεων, που θα γίνει µε οποιαδήποτε µέθοδο (ακόµα και µε κοσκίνισµα). ε. Η φυτική γη θα προέρχεται από επιφανειακή εκσκαφή µέχρι βάθος 0,70 µ. και µακροσκοπικά θα πρέπει να έχει κόκκινο ή ανοικτό κόκκινο χρώµα. στ. Για την αποδοχή από την Υπηρεσία της φυτικής γης θα πρέπει απαραίτητα να προσκοµίζεται από τον Ανάδοχο έκθεση ανάλυσης δειγµάτων από αναγνωρισµένο Ινστιτούτο Εδαφολογίας. Η σχετική δαπάνη των αναλύσεων αυτών βαρύνει τον Ανάδοχο. Ένα δείγµα ανά 500 µ 3 φυτικής γης ή κατ' ελάχιστο τρία δείγµατα ανά κάθε µεµονωµένη πηγή χωµατοληψίας (παρµένα σε διαφορετικά βάθη στο χρήσιµο βάθος των 0,70 µ. ), θα αναλύεται σύµφωνα µε τα παραπάνω. ζ. Τα δείγµατα θα παίρνονται παρουσία του γεωπόνου ή άλλου αντιπροσώπου της

62 -31- Υπηρεσίας από τις πηγές που πρόκειται να χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος, στον κατάλληλο αριθµό, σύµφωνα µε τον προεκτιµώµενο όγκο που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. Τα δείγµατα θα αριθµούνται και θα σηµειώνεται η θέση τους µε τον χαρακτηριστικό αριθµό τους σε σχετικό σχέδιο της πηγής χωµατοληψίας. Στη συνέχεια τα δείγµατα θα στέλνονται, µε συνοδεία αντιπροσώπου της Υπηρεσίας, στο Ινστιτούτο Εδαφολογίας και µετά την ανάλυση των δειγµάτων, εφόσον αυτά τηρούν τις παρούσες προδιαγραφές, θα δίδεται έγκριση της Υπηρεσίας για να προσκοµίσει ο Ανάδοχος τη φυτική γη επί τόπου του έργου. Για όσα δείγµατα προκύψει ακαταλληλότητα της φυτικής γης, τότε οι σχετικές επηρεαζόµενες περιοχές χωµατοληψίας θα αποκλείονται από χρήση. η. Στην περίπτωση που µια πηγή χωµατοληψίας παρουσιάζει ανοµοιοµορφία χαρακτηριστικών, ο αριθµός των απαιτουµένων δειγµάτων µπορεί να αυξηθεί κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, ενώ η δαπάνη των αναλύσεων αυτών βαρύνει πάντοτε τον Ανάδοχο. θ. ιευκρινίζεται εδώ ότι οι παραπάνω αριθµοί δειγµάτων είναι ελάχιστοι και ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την καταλληλότητα της φυτικής γης που θα χρησιµοποιήσει, στη περίπτωση δε που βρεθεί επί τόπου του έργου περιοχή φυτικών γαιών που να µη πληρεί τους όρους καταλληλότητας της παρούσας, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποµακρύνει την ακατάλληλη ποσότητα και να την αντικαταστήσει µε άλλη κατάλληλη, µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του. ι. Κατά τα λοιπά, σχετικά µε την ποιότητα των φυτικών γαιών, τις θέσεις και τον τρόπο δανειοληψίας, τη µέθοδο εκτέλεσης κλπ. ισχύουν τα αναγραφόµενα στην ΠΤΠ Χ-1 (κεφάλαιο Γ, παρ. 1, 2.4, 2.5 κλπ). ια. Προκειµένου για µικροποσότητες χρησιµοποιούµενης φυτικής γης είναι δυνατόν, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου και έγκριση της Υπηρεσίας, να γίνει και αποδοχή της φυτικής γης επί τόπου του έργου βάσει µακροσκοπικής µόνο εξέτασης αυτής, τόσο επί τόπου του έργου όσο και στη πηγή χωµατοληψίας Κατασκευή α. Η φυτική γη θα διαστρωθεί σύµφωνα µε τη µελέτη ή και τις οδηγίες της Υπηρεσίας σε µια στρώση µε ελάχιστο πάχος 0,40 µ. για τις νησίδες ή 0,30 µ. για πρανή επιχωµάτων ή και ορυγµάτων, αφού προηγουµένως η επιφάνεια έδρασής της καθαρισθεί και προετοιµασθεί επιµελώς, όπως προβλέπεται λεπτοµερώς στην ΠΤΠ Χ1. Η τοποθέτηση φυτικής γης σε πρανή θα γίνεται για κλίσεις u:β 1:1 και θα συµπυκνώνεται ελαφρά. β. Η επένδυση των πρανών των επιχωµάτων θα πρέπει να συµβαδίζει µε την ανύψωσή τους. γ. Η επένδυση των πρανών ορυγµάτων ύψους µεγαλύτερου από 6.00 µ. θα πρέπει να συµβαδίζει µε την κατασκευή του ορύγµατος. δ. Για την επένδυση των πρανών (επιχωµάτων ή/και ορυγµάτων) και την πλήρωση νησίδων, πλατυσµάτων, ερεισµάτων κλπ, πρόκειται να χρησιµοποιηθεί φυτική γη (όχι κηπευτικό χώµα) που θα παρθεί, είτε από αποθήκευση σε «σειράδια» τυχόν προϊόντων αφαίρεσης επιφανειακής στρώσης φυτικών γαιών, είτε από οποιαδήποτε περιοχή υπάρχει, χωρίς να αναλαµβάνει καµία ευθύνη η Υπηρεσία σχετικά µε την εξασφάλισης αδειών κλπ από τις Αρµόδιες Αρχές Συντήρηση Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τις εργασίες για το χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στην Ε.Σ.Υ. Σαν συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυµητής στάθµης και µορφής της επένδυσης (που τυχόν θα αλλοιωθεί µέσα στο χρόνο συντήρησης) µε προσκόµιση και τοποθέτηση συµπληρωµατικής ποσότητας φυτικών γαιών, σύµφωνα µε τα λεπτοµερώς περιγραφόµενα στην ΠΤΠ Χ ΚΟΝ ΥΛΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ Επένδυση πρανών µε φυτική γη Η εργασία περιλαµβάνει:

63 -32- α. Καθάρισµα και προετοιµασία της προς επένδυση επιφάνειας όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ΠΤΠ Χ1. β. Προµήθεια της κατάλληλης φυτικής γης από οποιαδήποτε πηγή χωµατοληψίας και µεταφοράς της από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση οριστικής τοποθέτησής της. γ. Τοποθέτηση, διάστρωση σε µία στρώση, ελάχιστου συµπυκνωµένου πάχους 0,30 µ ή όπως καθορίζεται από τη µελέτη του έργου ή και τις εντολές της Υπηρεσίας. δ. ιενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων καταλληλότητας της φυτικής γης. ε. Συντήρηση της πλήρωσης µέχρι και ένα χρόνο από την προσωρινή Παραλαβή Πλήρωση νησίδων ή ερεισµάτων µε φυτική γη Η εργασία περιλαµβάνει : α. Καθάρισµα και προετοιµασία της εφαρµογής έδρασης όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ΠΤΠΧ1. β. Προµήθεια της κατάλληλης φυτικής γης από οποιαδήποτε πηγή χωµατοληψίας και µεταφορά της από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση οριστικής τοποθέτησης της. γ. Τοποθέτηση, διάστρωση σε µια στρώση ελάχιστου πάχους 0,40 µ. ή όπως καθορίζεται από τη µελέτη του έργου ή και τις εντολές της Υπηρεσίας. δ. ιενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων καταλληλότητας της φυτικής γης. 3.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ Επένδυση πρανών µε φυτική γη Η επιµέτρηση θα γίνει σε µ 2 επένδυσης πρανών επιχωµάτων - ορυγµάτων, µε ελάχιστο πάχος στρώσεως 0,30 µ. σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπων της. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγ α έως και δ. Επίσης περιλαµβάνονται όλες οι φορτοεκφορτώσεις και ενδιάµεσες αποθέσεις που τυχόν θα απαιτηθούν κατά τη µεταφορά της φυτικής γης από την πηγή χωµατοληψίας της στη θέση οριστικής τοποθέτησής της. ιευκρινίζεται ακόµη ότι στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται και όλες οι δαπάνες προσκόµισης και τοποθέτησης συµπληρωµατικής ποσότητας φυτικών γαιών που τυχόν θα απαιτηθούν κατά την περίοδο συντήρησης (βλ. και παραγ και ε του παρόντος) Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη Ισχύουν αντίστοιχα όλα τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο µε µόνη τη διαφορά ότι το ελάχιστο πάχος στρώσεως θα είναι 0,40µ. και η επιµέτρηση γίνεται σε µ 3 µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. Ειδικότερα περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που περιγράφονται στις παραγρ α έως δ.

64 -33- Β - 4 ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ 4.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η κατασκευή και τοποθέτηση µαρτύρων ελέγχου των υποχωρήσεων του υπεδάφους. 4.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 4.3 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι καθοριζόµενες στο παρόν άρθρο προδιαγραφές ''Μάρτυρες ελέγχου υποχωρήσεων'' νοούνται οι εργασίες που αφορούν στην κατασκευή ειδικής διάταξης για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της γεωτεχνικής συµπεριφοράς των έργων. 4.4 ΕΙ ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι µάρτυρες ελέγχου υποχωρήσεων διακρίνονται σε: α. Μάρτυρες Υ. Τοποθετούνται στο υπέδαφος µε την έναρξη κατασκευής του αντίστοιχου επιχώµατος ώστε παράλληλα µε την κατασκευή του επιχώµατος να λαµβάνονται στοιχεία των καθιζήσεων κάτω από το φορτίο του. β. Μάρτυρες Τ.Σ. Τοποθετούνται στην ίδια περιοχή µε τους ''ΜΑΡΤΥΡΕΣ Υ'' (σε οριζοντιογραφική απόσταση το πολύ 5.00µ) στην τελική στάθµη του επιχώµατος, µόλις τελειώσει η κατασκευή του και οι σχετικές µετρήσεις αρχίζουν αµέσως µετά την εγκατάστασή τους. 4.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θέσεις τοποθέτησης µαρτύρων Οι θέσεις που θα επιλεγούν για την τοποθέτηση όλων των Μαρτύρων, θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να µπορούν να διατηρηθούν και µετά την ολοκλήρωση των εργασιών της οδού (χωµατουργικά, οδοστρωσία, ασφαλτικά) και την απόδοση των έργων στην κυκλοφορία, ώστε να µπορούν να συνεχιστούν οι µετρήσεις χωρίς να δηµιουργούνται εµπόδια στην ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας ή/και την εκτέλεση άλλων εργασιών (π.χ. θα µπορούν να τοποθετηθούν στις ζώνες των ερεισµάτων, τάφρων κλπ.) Θα πρέπει να λαµβάνεται πρόνοια, ώστε τυχόν εργασίες επιδοµής στην περιοχή των Μαρτύρων, να γίνονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην εµποδίζεται ή αλλοιώνεται η παραπέρα λειτουργία τους Εκτός εάν άλλως προδιαγράφεται στην Τεχνική Μελέτη ή στα λοιπά Τεύχη ηµοπράτησης οι "Μάρτυρες Υ" θα εγκαθίστανται σε επιχώµατα ύψους µεγαλύτερου των 7,0µ. για την περίπτωση λεπτοκόκκων εδαφικών υλικών ή ύψους µεγαλύτερου των 10.0µ. για την περίπτωση χονδροκόκκων εδαφικών υλικών. Για κάθε ελεγχόµενο υψηλό επίχωµα θα τοποθετούνται στην κρισιµότερη διατοµή (στα δύο άκρα της) κατά την κρίση της Υπηρεσίας ή την πρόβλεψη της µελέτης τουλάχιστον δύο "Μάρτυρες Υ" µε τους συνοδούς τους µάρτυρες ΤΣ. ( ηλαδή θα εγκαθίστανται δύο δίδυµα µαρτύρων ανά διατοµή). Για µεγάλου µήκος επιχώµατα θα τοποθετούνται τουλάχιστον δύο δίδυµα µαρτύρων ανά 400µ. οδού. Για την περίπτωση επικλινούς εδάφους τα δύο δίδυµα των µαρτύρων θα τοποθετούνται µονόπλευρα (προς την πλευρά του υψηλότερου πάχους) µε µικρή απόσταση µεταξύ τους (π.χ. σε απόσταση περίπου 10µ.) Εκτός από τους Μάρτυρες που προκύπτουν σύµφωνα µε την παραπάνω παράγραφο η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει και πρόσθετους Μάρτυρες (µέχρι ποσοστού 30% επιπλέον) κατά την κρίσης της, για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και του ελέγχου κατασκευής του έργου Κατασκευή - τοποθέτηση µαρτύρων Οι Μάρτυρες θα κατασκευασθούν από µαύρο σιδηροσωλήνα 3'' ISO MEDIUM βαρύ, (πράσινη ετικέτα), που θα θεµελιώνεται σε βάση από σκυρόδεµα Φ 0,60µ. και πάχους

65 -34-0,50µ. από Β5 και θα περιβάλλεται, για µείωση της επιρροής των αρνητικών τριβών, από πλαστικό σωλήνα από σκληρό PVC διαµέτρου Φ 140 χλσ., τύπου υπονόµων ή βαρύτερου. Οι Μάρτυρες θα τοποθετούνται κατακόρυφοι µε τη βοήθεια νήµατος της στάθµης και θα στερεώνονται κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται η κατακόρυφη επέκτασή τους προς τα πάνω Η πάκτωση του σιδηροσωλήνα θα γίνεται κατ' ελάχιστον 0,30µ. µέσα στη βάση από σκυρόδεµα και η επέκτασή τους προς τα πάνω θα γίνεται (µε την πρόοδο της κατασκευής του επιχώµατος) µε προσθήκη τυποποιηµένων κοµµατιών, µήκους 1.00µ. µέχρι 1.50µ., που συνδέονται µεταξύ τους µε ΜΟΥΦΕΣ. Ανάλογα ισχύουν για την επέκταση προς τα πάνω και για τους πλαστικούς σωλήνες (δηµιουργία µούφας µε ζέσταµα κλπ). Η ανώτατη στάθµη του σωλήνα του µάρτυρα δεν θα πρέπει να προέχει περισσότερο από 0.50µ. σε σχέση µε την τελική στάθµη επιχωµάτων Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, οι Μάρτυρες θα προστατεύονται µε κατάλληλα προστατευτικά περιφράγµατα (τρίποδες ή άλλης µορφής) της έγκρισης της Υπηρεσίας Μέθοδος µετρήσεων Οι µετρήσεις των υποχωρήσεων θα γίνονται σε δύο µετρήσεις (µετάβαση και επιστροφή) µε γεωµετρική χωροστάθµιση συνήθους ακρίβειας, σύµφωνα µε το Π.. 696/74. Τα αποτελέσµατα αυτά θα αναγράφονται σε ξεχωριστά φύλλα για τους δύο Μάρτυρες κάθε θέσης (Μάρτυρες Υ, ΤΣ) και θα συντάσσονται και κατάλληλα διαγράµµατα υποχωρήσεων Για κάθε µέτρηση θα παίρνονται στοιχεία ηµεροµηνίας και στάθµης που έχει φθάσει η κατασκευή του επιχώµατος. Ειδικότερα για τους κάθε δύο Μάρτυρες "Υ" και "ΤΣ", θα πρέπει να δίνονται σε ξεχωριστή θέση του πίνακα: Η ηµεροµηνία έναρξης κατασκευής του επιχώµατος µε το αντίστοιχο υψόµετρο εδάφους στο ελεγχόµενο σηµείο από τον Μάρτυρα Υ. Η ηµεροµηνία της ολοκλήρωσης κατασκευής του επιχώµατος µε το αντίστοιχο υψόµετρο του επιχώµατος στη θέση του Μάρτυρα ΤΣ Θα πρέπει να δίνονται σαν συµπληρωµατικά στοιχεία, παρατηρήσεις για το ρυθµό ανύψωσης του επιχώµατος και θα πρέπει να αναγράφονται ιδιαίτερα τυχόν περίοδοι απραξίας (µικρές ή µεγάλες) Σκοπός της συλλογής των στοιχείων είναι να µπορεί να διαµορφωθεί πλήρης εικόνα της χρονικής εξέλιξης της ανύψωσης του επιχώµατος Πρόγραµµα µετρήσεων Οι µετρήσεις στους Μάρτυρες Υ, και ΤΣ, θα γίνονται σύµφωνα µε το ακόλουθο πρόγραµµα: 1. Για την περίοδο κατασκευής των επιχωµάτων, θα παίρνεται µία µέτρηση ανά 15 ηµέρες (ισχύει µόνο για τους µάρτυρες "Υ"). 2. Για έξη µήνες µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των επιχωµάτων στη τελικής τους στάθµη, θα παίρνεται µία µέτρηση ανά µήνα. 3. Για την τυχόν υπολειπόµενη περίοδο µέχρι και την έναρξη κατασκευής των ασφαλτικών εργασιών θα παίρνεται µία µέτρηση ανά δύο µήνες. 4. Για όλη την υπόλοιπη περίοδο µέχρι και την προσωρινή παραλαβή όλων των εργασιών του έργου, θα παίρνεται µία µέτρηση ανά τέσσερις µήνες Προστασία µαρτύρων Ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την προστασία των Μαρτύρων υποχώρησης. Στην περίπτωση κατά την οποία καταστραφεί οποιοσδήποτε Μάρτυρας από οποιοδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τον επιδιορθώσει (µε αντικατάσταση του κατεστραµµένου τµήµατος ή /και ολοκληρωτική αντικατάστασή του), αφού υποβάλλει έγγραφα σχετική µεθοδολογία στην Υπηρεσία, µε την οποία να αποδεικνύει τη δυνατότητα συσχετισµού των νέων µετρήσεων µε τις παλιές του αρχικού Μάρτυρα Αποτέλεσµατα - αξιολόγηση µετρήσεων

66 Οι πίνακες και τα διαγράµµατα υποχωρήσεων θα υποβάλλονται σε τέσσερα (4) αντίγραφα ανά τρίµηνο (ή/ και σε συντοµότερα χρονικά διαστήµατα εφόσον πρόκειται να παρθούν αποφάσεις σχετικά µε την εκτέλεση εργασιών) στην Υπηρεσία, για αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους Από την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων του Μάρτυρα υποχώρησης, που θα γίνει από την Υπηρεσία, θα συναχθούν συµπεράσµατα σχετικά µε τον προγραµµατισµό κατασκευής των ασφαλτικών στρώσεων, ή/ και τροποποιήσεις του προγράµµατος εκτέλεσης των εργασιών, ή/ και χρήση στον ποιοτικό έλεγχο κατασκευής των διαφόρων εργασιών του έργου.

67 -36- B - 5 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ 5.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η εξυγίανση του εδάφους µε τσιµέντο και υδράσβεστο. 5.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 5.3 ΟΡΙΣΜΟΙ Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΠΤΠ 0164 µε τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. "Εξυγίανση εδάφους" νοείται η βελτίωση την µηχανικών ιδιοτήτων εδαφικού υλικού µε την ανάµιξή του µε υδράσβεστο ή και τσιµέντο, ώστε µε τη συµπύκνωσή του υπό συνθήκες βέλτιστης υγρασίας και µε τη συντήρησή του για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα να προκύψει οµοιογενής, σκληρή και ανθεκτική στρώση. 5.4 ΕΙ ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιπτώσεις Εφαρµογής Εξυγίανση του εδάφους µπορεί γενικά να γίνεται: α. Για βελτίωση του υπεδάφους β. Σαν υπόβαση και βάση γ. Σαν αυτοδύναµο σταθεροποιηθέν οδόστρωµα επιφανειών κυκλοφορίας δ. Για ανακατασκευή υποβάσεων και βάσεων που αστόχησαν λόγω πλαστικότητας ε. Για παραπέρα ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας βάσεων. Τονίζεται ότι η εφαρµογή αυτής της εργασίας επιτρέπεται µόνον στην περίπτωση που δεν διατίθενται κοντά στο έργο κατάλληλα εδαφικά υλικά που να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις των προδιαγραφών, η δε προµήθειά τους από άλλες µακρινές πηγές δηµιουργεί µεγαλύτερο κόστος. 5.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εξυγίανση εδάφους µε τσιµέντο και υδράσβεστο Χρησιµοποιούµενα υλικά α. Τσιµέντο Το τσιµέντο πρέπει να συµφωνεί µε τις απαιτήσεις του Π.. 244/ "Περί Κανονισµού Τσιµέντου για Έργα από Σκυρόδεµα" (ΦΕΚ 69Α/ ). β. Υδράσβεστος Η υδράσβεστος θα είναι κοινή υδράσβεστος εµπορίου βιοµηχανικής παραγωγής παραδιδόµενη σε χάρτινους σάκους ή σε σιλό γ. Νερό Το νερό πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Πρότυπου ΕΛΟΤ-345 δ. Εδαφικό Υλικό Το εδαφικό υλικό πρέπει να είναι λεπτόκοκκο αργιλώδες έδαφος µε µεγάλη πλαστικότητα ή διογκωσιµότητα µε µικρή περιεκτικότητα σε λίθους µεγάλου µεγέθους. Η ύπαρξη λίθων διαµέτρου µεγαλύτερης των 7.5 εκ. δηµιουργεί δυσκολίες στην ανάµιξη και διαµόρφωση της επιφάνειας και προκαλεί φθορές στα αναµικτικά µηχανήµατα. Λίθοι µεγαλύτεροι από 7.5 εκ. πρέπει να αποµακρύνονται Μελέτης σύνθεσης Η σύνθεση του µίγµατος δηλ. το ποσοστό του ή των σταθεροποιητών (υδρασβέστου ή τσιµέντου) και η υγρασία του µίγµατος κατά τη συµπύκνωση καθορίζεται από την µελέτη σύνθεσης ανάλογα µε το είδος του εδαφικού υλικού και το είδος και τον βαθµό της βελτίωσης των µηχανικών ιδιοτήτων που επιδιώκεται.

68 Κατασκευή Εκτός αν τίθενται διαφορετικές ή πρόσθετες απαιτήσεις στην Ε.Σ.Υ. ή τους λοιπούς Όρους ηµοπράτησης του Έργου, λόγω των ειδικών απαιτήσεών του και των ιδιοτήτων του εδαφικού υλικού που θα χρησιµοποιηθεί, το µίγµα εδάφους και σταθεροποιητών συµπυκνωµένο στο 100% της Πρότυπης οκιµής Συµπυκνώσεως (Ε Μέθοδος 10) θα έχει τιµή CBR σε 7 ηµέρες (3 ηµέρες συντήρησης µέσα σε αεροστεγή πλαστικό σάκο και 4 ηµέρες µε υδροεµποτισµό) τουλάχιστον ίση µε 5% και διόγκωση µικρότερη από 2%. Το ελάχιστο ποσοστό υδρασβέστου θα πρέπει να είναι 2% και τσιµέντου 3% κατά βάρος ξηρού προς εξυγίανσης υλικού. Γενικά η κατασκευή της στρώσης θα γίνει σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο 164 µε τις ακόλουθες µεταβολές ή προσθήκες Εφ' όσον χρησιµοποιούνται ως σταθεροποιητές υδράσβεστος ή υδράσβεστος και τσιµέντο ή προσθήκη της υδρασβέστου θα προηγείται της προσθήκης του τσιµέντου για να βοηθήσει στον θρυµµατισµό του εδαφικού υλικού Η διάστρωση της υδρασβέστου ή του τσιµέντου πάνω στη στρώση που πρόκειται να εξυγιανθεί, η διαβροχή µε νερό, η ανάµιξη και η συµπύκνωση, θα γίνεται όπως προβλέπεται στην ΠΤΠ Ο 164 (παραγρ. 6.1). Η διάστρωση του τσιµέντου ή της υδρασβέστου δεν θα γίνεται όταν επικρατούν δυνατοί άνεµοι διότι πιθανόν να παρασύρουν σηµαντικές ποσότητες τους. Η Υπηρεσία µπορεί κατά την κρίση της, να διατάξει την διακοπή των εργασιών στις περιπτώσεις αυτές, µέχρις ότου σταµατήσουν οι δυνατοί άνεµοι Κατά την διάρκεια της ανάµιξης µε υδράσβεστο θα προστίθεται νερό µε οµοιόµορφο κατάβρεγµα έτσι ώστε το µίγµα να έχει οµοιόµορφη υγρασία µε τιµή ίση µε τη βέλτιστη για να διευκολυνθεί ο θρυµµατισµός του εδαφικού υλικού και η ανάµιξή του µε την υδράσβεστο Εάν µετά από 4 διελεύσεις του µηχανήµατος σταθεροποιήσεως δεν έχει επιτευχθεί βαθµός θρυµµατισµού, όπως ορίζεται στην παραγρ. 6.1 της ΠΤΠ 0164 ίσος µε 60% τότε η εργασία θα σταµατά και η στρώση θα κυλινδρούνται µε µία διέλευση στατικού οδοστρωτήρα µε λείους τροχούς µε βάρος ανά µέτρο πλάτους τροχού 2,7t ή µε µία διέλευση οδοστρωτήρα µε ελαστικούς τροχούς µε βάρος 1,0t ανά τροχό. Η στρώση αυτή στραγγισµένη κατά τον παραπάνω τρόπο θα διατηρείται υγρή - αν απαιτείται - µε 1 ή 2 καταβρέγµατα την ηµέρα επί 72 ώρες Μετά το πέρας της περιόδου αυτής των 72 ωρών το υλικό θα αναµοχλεύεται και θα καταιωνίζεται οµοιόµορφα µε νερό - αν απαιτείται - ώστε η υγρασία του µίγµατος να φθάσει τη βέλτιστη. Γίνονται έλεγχοι θρυµµατισµού (3 έλεγχοι για κάθε 200 µ 3 εξυγιαινόµενου υλικού) και εφόσον ο βαθµός θρυµµατισµού είναι τουλάχιστον ίσος προς 60% και έχει επιτευχθεί οµοιογενές µίγµα γίνεται έναρξη της συµπυκνώσεως της στρώσεως - εάν πρόκειται για εξυγίανση µόνο µε υδράσβεστο - ή γίνεται η διανοµή της προβλεπόµενης ποσότητας τσιµέντου, εάν πρόκειται για εξυγίανση µε συνδυασµό τσιµέντου και υδράσβεστου. Εάν ο βαθµός θρυµµατισµού είναι µικρότερος του απαιτούµενου τότε ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιήσει ισχυρότερα µηχανήµατα θρυµµατισµού και αναµίξεως Εάν στο δοκιµαστικό τµήµα (εδάφιο ) αποδειχθεί ότι µε τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα µπορεί να επιτευχθεί ο απαιτούµενος βαθµός θρυµµατισµού χωρίς την µεσολάβηση της περιόδου 72 ωρών του εδαφίου και εφόσον προβλέπεται χρησιµοποίηση και τσιµέντου τότε µπορεί η διανοµή του τσιµέντου να γίνει µετά την ανάµιξη της υδράσβεστου υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι χρονικοί περιορισµοί του εδαφίου Σε κάθε περίπτωση η προσθήκη τσιµέντου στο µίγµα δεν θα αρχίζει αν ο βαθµός θρυµµατισµού δεν είναι τουλάχιστον ίσος προς 60%. Επίσης η περιεχόµενη υγρασία δεν πρέπει να υπολείπεται της βέλτιστης περισσότερο από τρεις (3) εκατοστιαίες µονάδες. Κατά τη διάρκεια της ανάµιξης θα προστίθεται οµοιόµορφα νερό υπό µορφή λεπτού καταιωνισµού κατά τα προβλεπόµενα στην παρ της ΠΤΠ Ο 164 για να αποκτήσει

69 -38- το µίγµα την βέλτιστη υγρασία και για να αναπληρωθούν τυχόν απώλειες λόγω εξατµίσεως. Πριν από την έναρξη της συµπύκνωσης το µίγµα πρέπει να είναι οµοιογενές µε την βέλτιστη υγρασία και µε βαθµό θρυµµατισµού ίσο ή µεγαλύτερο του 80% Η υδράσβεστος δεν πρέπει να µένει εκτεθειµένη στον ατµοσφαιρικό αέρα για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 6 ωρών. Για τον λόγο αυτό το χρονικό διάστηµα µεταξύ έναρξης ανάµιξης και έναρξης συµπύκνωσης (προσωρινής για σφράγιση της στρώσης του εδαφίου ή οριστικής) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 6 ώρες Μετά την πλήρη ανάµιξη της υδράσβεστου ή της υ&