Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012"

Transcript

1 Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012

2 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Τα Νζα μασ 6 ΕΚΝΟCASH PLUS 7 Κεματοφυλακι με ςφραγίδα ποιότθτασ 8 Ο ρόλοσ των Στελεχϊν τθσ Τράπεηασ ςτθν καταπολζμθςθ του Ξεπλφματοσ Χριματοσ 10 Στοχευμζνα προγράμματα εκπαίδευςθσ Keep Learning 13 Ζνασ χρόνοσ i-bank store 14 Γίνε εκελοντισ «Δείξ τουσ» 15 Αντιμετωπίηοντασ το ςφγχρονο οικονομικό και κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον 17 Contact Center Εκνικισ Τράπεηασ 18 HR Operating Model 19 Banca Romaneasca-Θ Ομάδα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 21 Συμμετοχι τθσ Εκνικισ ςτο Carbon Disclosure Project 23 Λςτορικό Αρχείο ΕΤΕ: Ραρουςίαςθ βιβλίου 24 ΜΛΕΤ: Ραρουςίαςθ βιβλίου 25 Το ΜΛΕΤ ςασ προτείνει Ταυτότθτα Εξϊφυλλο: «Νάρκιςςοι», πίνακασ τθσ Φωτεινισ Οκωναίου (Δ/νςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου) Ο πίνακασ εκτζκθκε ςε ομαδικι ζκκεςθ ςτθ Γκαλερί «Αργϊ» 6/3-7/4/2012. Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ

3 Editorial Το τεφχοσ που μόλισ ανοίξατε για ανάγνωςθ είναι το δεφτερο «Ρρϊτοι Εμείσ», το οποίο πλζον δεν τυπϊνεται αλλά κυκλοφορεί μόνο ςε θλεκτρονικι μορφι. Ρεριλαμβάνει ζνα ευρφ φάςμα πλθροφοριϊν με νζα και δραςτθριότθτεσ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ και του Ομίλου τθσ. Στισ πρϊτεσ του ςελίδεσ υπάρχουν ςφντομα νζα και πλθροφορίεσ για δραςτθριότθτεσ που ζγιναν ι κα γίνουν ςφντομα, βραβεφςεισ και προωκθτικά προγράμματα. Στο απαιτθτικό περιβάλλον τθσ εποχισ μασ, θ ςυμβολι των ςτελεχϊν τθσ Τράπεηασ ςτθν καταπολζμθςθ του ξεπλφματοσ χριματοσ είναι κακοριςτικι, όπωσ αναλφεται ςτο ςχετικό άρκρο. Ομοίωσ, απαραίτθτθ είναι και θ εκπαίδευςθ του Ρροςωπικοφ με ςτοχευμζνα προγράμματα όχι μόνο ςτθν Ελλάδα, αλλά και ςε ςυνεργαςία με τον Πμιλο του εξωτερικοφ. Ρζραςε ιδθ ζνασ χρόνοσ λειτουργίασ του i-bank store ςτο The Mall Athens, το οποίο μαηί με το αντίςτοιχο τθσ Ρλατείασ Αριςτοτζλουσ ςτθ Κεςςαλονίκθ καταγράφουν ςθμαντικζσ επιτυχίεσ, αν κρίνουμε από τθ ςυμμετοχι του κοινοφ και των εργαηόμενων ςτθν ΕΤΕ. Τθν ίδια μεγάλθ επιτυχία ςθμειϊνει και το πρόγραμμα «Δείξ τουσ», όπου μπορείτε και εςείσ να δθλϊςετε ςυμμετοχι ωσ εκελοντζσ. Ενθμερωκείτε, ακόμα, για τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Εξυπθρζτθςθσ Μεγάλων Ρελατϊν και τισ νζεσ δραςτθριότθτεσ και αρμοδιότθτεσ του Contact Center. Φιλοδοξοφμε ςε κάκε τεφχοσ να φιλοξενοφμε ζνα άρκρο μίασ τουλάχιςτον κυγατρικισ μασ του εξωτερικοφ. Στο τεφχοσ αυτό γνωρίςτε τθν ομάδα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ Banca Romaneasca. Κακιερϊςαμε, τζλοσ, ζνα διςζλιδο που αφορά τθν Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ τθσ Τράπεηασ και τισ δραςτθριότθτζσ τθσ ςχετικά με τθν προςταςία του Ρεριβάλλοντοσ. Κι όπωσ κάκε φορά, ςασ ενθμερϊνουμε για τισ ςθμαντικότερεσ εκδόςεισ του ΜΛΕΤ, κακϊσ και τισ δραςτθριότθτεσ του Λςτορικοφ Αρχείου τθσ Τράπεηασ. Νίκοσ Κανελλόπουλοσ Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ

4 Τα Νζα μασ Νφχτα Μουςείων 2012 ςτο Ιςτορικό Αρχείο τθσ ΕΤΕ Το Λςτορικό Αρχείο τθσ ΕΤΕ κα ςυμμετάςχει και φζτοσ ςτον εορταςμό τθσ Νφχτασ Μουςείων με μια ςειρά εκδθλϊςεων που κα πραγματοποιθκοφν το Σάββατο 19 Μαΐου ςτο Μζγαρο Διομιδθ, Γ Σεπτεμβρίου 146, Ακινα, από τισ 18:00 ζωσ τα μεςάνυχτα. Για το 2012 το Διεκνζσ Συμβοφλιο Μουςείων (ICOM) ζχει επιλζξει ωσ κζμα «Τα Μουςεία ςε ζναν κόςμο που αλλάηει. Νζεσ εμπνεφςεισ, νζεσ προκλιςεισ». Οι εκδθλϊςεισ περιλαμβάνουν ξεναγιςεισ, ζκκεςθ αρχειακοφ υλικοφ αντλθμζνου από το Αρχείο, εκκζςεισ φωτογραφίασ και ηωγραφικισ, προβολζσ βίντεο, καλλιτεχνικό εργαςτιρι, εικαςτικζσ εγκαταςτάςεισ, μουςικοχορευτικι παράςταςθ. τιγμιότυπο από τισ εκδθλϊςεισ τθσ Νφχτασ Μουςείων 2011 Το Αρχείο, επιδιϊκοντασ τθν επαφι με τθ γειτονιά και τουσ νζουσ που ενδιαφζρονται για τα πολιτιςτικά δρϊμενα τθσ πόλθσ, ςυνεργάηεται με εννζα καλλιτζχνεσ με αντίςτοιχεσ προτάςεισ, όλεσ εμπνευςμζνεσ από τουσ χϊρουσ και το ζργο που πραγματοποιείται ςτο Αρχείο και πάντα ςε ςυνάφεια με το φετινό κζμα. Επίςθσ ςυνεργάηεται με το ΚΕΚΕΑ-Διάβαςθ και το ΚΕΚΕΑ-Εν Δράςει. Ραρουςιάηοντασ το ζργο αυτϊν των κοινοτιτων, το ΛΑ/ΕΤΕ ςυνεχίηει τθν προςπάκεια ςυνάντθςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ διαφορετικϊν ομάδων του κοινωνικοφ ςυνόλου. Τζλοσ, θ ζκκεςθ που οργανϊνεται από το Λςτορικό Αρχείο και κα παρουςιαςτεί ςτον ακάλυπτο χϊρο του κτθρίου, κακϊσ και τα βίντεο που κα προβλθκοφν, εμπνζονται από τισ αλλαγζσ που ςυντελοφνται ςτισ αρχειονομικζσ διαδικαςίεσ και από τθ ςθμαςία και το ρόλο των αρχείων ςε ζναν κόςμο που αλλάηει. Ψθφιοποίθςθ του αρχείου των Α.Ο.Ρ.Ε.Τ.Ε. Οι Αςφαλιςτικοί Οργανιςμοί Ρροςωπικοφ ΕΤΕ ςασ γνωρίηουν ότι ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα κα ζχει ολοκλθρωκεί θ ψθφιοποίθςθ του Αρχείου ( φακζλων & εγγράφων) όλων των φορζων που απαρτίηουν τουσ Α.Ο.Ρ.Ε.Τ.Ε. Ραρόλα τα προβλεπόμενα μζτρα πυραςφαλείασ που ζχουν ιδθ λθφκεί για τθν προςταςία του Αρχείου, θ αςφάλειά του μεγιςτοποιείται μζςω τθσ ψθφιοποίθςθσ, όπωσ απαιτείται από τθ ςφγχρονθ τεχνολογία, θ οποία κα είναι πλζον ςυνεχισ, ζτςι ϊςτε να καταςτεί διαχρονικι. Θ υλοποίθςθ τθσ ψθφιοποίθςθσ κα γίνει: α) Σφμφωνα με το πρόγραμμα που ζχει δθμιουργιςει θ Υποδιεφκυνςθ Μθχανογράφθςθσ των Α.Ο.Ρ.Ε.Τ.Ε., β) με μθχανολογικό εξοπλιςμό που κα προμθκεφςουν οι Διευκφνςεισ Οργάνωςθσ και Ρρομθκειϊν και γ) με τθ ςυμμετοχι του Ρροςωπικοφ τοφ κάκε Ταμείου. Το πρωτοπόρο και καινοτόμο αυτό ζργο εντάςςεται ςτο πλαίςιο του εκςυγχρονιςμοφ, τθσ επζκταςθσ και τθσ ποιοτικισ αναβάκμιςθσ των υπθρεςιϊν που παρζχονται από τουσ Α.Ο.Ρ.Ε.Τ.Ε. προσ τουσ αςφαλιςμζνουσ μασ. Ππωσ μασ ενθμζρωςε ο Διευκυντισ των Α.Ο.Ρ.Ε.Τ.Ε. κ. Βαςίλθσ Μθτράκοσ, δεν υφίςταται κανζνασ άλλοσ ανάλογοσ φορζασ που να παρζχει τθν τεχνολογικι αυτι υποςτιριξθ ςτουσ αςφαλιςμζνουσ του. Τα παραπάνω επεςιμανε ςτθν ετιςια ζκκεςι του και ο ελεγκτισ, εκπρόςωποσ του Σϊματοσ Ορκωτϊν Λογιςτϊν. Με αυτιν τθ νζα προςπάκεια, οι Α.Ο.Ρ.Ε.Τ.Ε. ςτζλνουν αδιαμφιςβιτθτο μινυμα προσ τουσ αςφαλιςμζνουσ τουσ ότι ςυνεχίηουν να μεριμνοφν για τθν όςο το δυνατόν καλφτερθ εξυπθρζτθςι τουσ, κακϊσ και για τθν αδιάλειπτθ, ζγκυρθ και πλιρθ ενθμζρωςι τουσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ Α.Ο.Ρ.Ε.Τ.Ε. (www.aopete.gr). Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο των Ασφαλιστικών Οργανισμών Προσωπικού Ε.Τ.Ε. Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ

5 Τα Νζα μασ Εκνικι Τράπεηα: Καλφτερθ Τράπεηα 2011 ςτα «Επιχειρθματικά Βραβεία Χριμα-Γεϊργιοσ Ουηοφνθσ 2011» Για τζταρτθ ςυνεχόμενθ χρονιά, θ Εκνικι Τράπεηα βραβεφτθκε ωσ καλφτερθ τράπεηα από το επενδυτικό και οικονομικό περιοδικό ΧΘΜΑ, ςε εκδιλωςθ που πραγματοποιικθκε τθν 1θ Φεβρουαρίου 2012 ςτο ξενοδοχείο Αςτιρ Ραλάσ Βουλιαγμζνθσ, ςτο πλαίςιο τθσ διοργάνωςθσ των «Επιχειρθματικϊν Βραβείων Χριμα-Γεϊργιοσ Ουηοφνθσ 2011». Από τισ ςυνολικά 16 κατθγορίεσ βραβείων που απονεμικθκαν ςε ειςθγμζνεσ εταιρείεσ, θ Εκνικι Τράπεηα απζςπαςε το πρϊτο βραβείο ςτθν κατθγορία «Καλφτερθ Τράπεηα-2011». Κατά τθ φετινι διοργάνωςθ των «Επιχειρθματικϊν Βραβείων Χριμα», οι νικιτριεσ εταιρείεσ προζκυψαν από online ψθφοφορία ςτθν οποία ςυμμετείχε το ευρφ επενδυτικό κοινό, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του περιοδικοφ ΧΡΗΜΑ και του διαδικτυακοφ ενθμερωτικοφ δελτίου ΧΡΗΜΑ Week που αποςτζλλεται ςε ςυνδρομθτζσ. Σφμφωνα με το περιοδικό, «θ ορκι πρόβλεψθ των εξελίξεων και θ ζγκαιρθ προςαρμογι ςε αυτζσ, θ περιςτολι των λειτουργικϊν εξόδων και θ διατιρθςθ του υψθλοφ επιπζδου υπθρεςιϊν που προςφζρει θ Τράπεηα, διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα του ιςχυρότερου ελλθνικοφ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ να αντιμετωπίηει τισ πλζον δυςμενείσ ςυνκικεσ με επιτυχία». Η απονομι του βραβείου ςτθν Εκνικι Σράπεηα, από τον Πρόεδρο του Χ.Α, κ. ωκράτθ Λαηαρίδθ. Από αριςτερά: κ. Κωνςταντίνοσ Ουηοφνθσ, CEO Ethos Media, κ. Ιωάννα Κατηθλιζρθ, Βοθκόσ Γενικι Διευκφντρια Λιανικισ Σραπεηικισ ΕΣΕ, κ. ωκράτθσ Λαηαρίδθσ, Πρόεδροσ του Χ.Α. Θ βράβευςθ αυτι ζρχεται να επιβεβαιϊςει, μζςα ςε ζνα ιδιαίτερα δυςμενζσ οικονομικό κλίμα και ςε μια εποχι όπου δοκιμάηεται το εγχϊριο χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα, τισ ςτρατθγικζσ κινιςεισ και επιλογζσ τθσ Τράπεηασ, κακϊσ και τουσ ιςτορικοφσ δεςμοφσ εμπιςτοςφνθσ με τθν ελλθνικι κοινωνία, που αναγνωρίςτθκαν τόςο από το ευρφ επενδυτικό κοινό τθσ χϊρασ μασ, όςο και από κορυφαίουσ παράγοντεσ τθσ ελλθνικισ αγοράσ. Ρζρυςι, ςφμφωνα με τθ WWF, ςυμμετείχαν ςτθν «Ώρα τθσ Γθσ» πόλεισ και 1,8 διςεκατομμφρια άνκρωποι ςε 135 χϊρεσ. Φζτοσ, ςτισ 31 Μαρτίου 2012, από τισ 8:30 μ.μ. και για μία ϊρα, το ρόλο τθσ φωταγϊγθςθσ τθσ Ακρόπολθσ ανζλαβε ο αττικόσ ουρανόσ, όπωσ άλλωςτε και ςε άλλα Μνθμεία Ραγκόςμιασ Κλθρονομιάσ πζραν του Λεροφ Βράχου, ςτο Μνθμείο του Φιλοπάππου, ςτο Ναό του Θφαίςτου και ςτο Ραλαιό Φροφριο Κζρκυρασ. Θ Ώρα τθσ Γθσ 2012 Ανταποκρινόμενθ κετικά ςτο κάλεςμα τθσ UNESCO, θ Εκνικι ζςβθςε ςυμβολικά για μία ϊρα τον εξωτερικό φωτιςμό ςε επτά κεντρικά τθσ κτιρια και, παράλλθλα, προζτρεψε το προςωπικό και τθν πελατεία τθσ να ςυμμετάςχουν ςτο κεςμό αυτό. Τα φϊτα ζςβθςαν επίςθσ ςτο κτιριο τθσ Βουλισ, ςτο Λευκό Ρφργο, ςτα βυηαντινά τείχθ τθσ Κεςςαλονίκθσ και ςε πολλά ακόμθ κτιρια και μνθμεία τθσ χϊρασ. Στισ εκδθλϊςεισ διλωςαν ενεργό ςυμμετοχι εκατοντάδεσ ςφλλογοι, φορείσ και Διμοι ςε όλθ τθν Ελλάδα. Ο Διμοσ Ακθναίων ζςβθςε για μια ϊρα τα φϊτα ςτο Δθμαρχιακό Μζγαρο, τθν Τεχνόπολθ ςτο Γκάηι και όλα τα πολιτιςτικά κζντρα. Επίςθσ, ςτο ςκοτάδι βυκίςτθκαν για μια ϊρα θ γζφυρα ίου-αντιρρίου και ζνασ από τουσ δφο αεροδιαδρόμουσ του αεροδρομίου «Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ», ενϊ ςτα υπόλοιπα κτιρια και χϊρουσ του Αερολιμζνα ο φωτιςμόσ μειϊκθκε ςθμαντικά. Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ

6 Διεφκυνςθ Καρτϊν Θ ΕΘΝΟCASH PLUS χάριςε 300 ςε 240 τυχεροφσ! Θ ΕΘΝΟCASH PLUS, θ νζα χρεωςτικι κάρτα τθσ Εκνικισ Τράπεηασ, αποτελεί ζνα ςφγχρονο, ευζλικτο και αςφαλζσ μζςο ςυναλλαγϊν. Ρζρα από τισ δυνατότθτεσ χριςθσ τθσ για ςυναλλαγζσ ςτα ΑΤΜ, θ ΕΚΝΟCASH PLUS μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ κακθμερινό μζςο πλθρωμϊν, αντί μετρθτϊν, για αγορζσ προϊόντων και υπθρεςιϊν ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ με το ςιμα Maestro ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. Θ χριςθ τθσ παρζχει ςτον κάτοχο πρόςκετθ αςφάλεια ςε όλεσ του τισ ςυναλλαγζσ, χάρθ ςτθν τεχνολογία chip & pin που διακζτει. Θ Εκνικι Τράπεηα, ζχοντασ ωσ ςτρατθγικό ςτόχο τθν αφξθςθ χριςθσ τθσ χρεωςτικισ κάρτασ ςτα POS και τθν κακιζρωςι τθσ ωσ κακθμερινοφ ςυναλλακτικοφ μζςου, ζχει ξεκινιςει ιδθ από το προθγοφμενο ζτοσ τθν υλοποίθςθ διαφθμιςτικϊν και προωκθτικϊν ενεργειϊν προκειμζνου να εκπαιδεφςει τουσ κατόχουσ ςτθ χριςθ τθσ ΕΚΝΟCASH PLUS ςε super market, εμπορικά καταςτιματα, πρατιρια βενηίνθσ κτλ. Στο πλαίςιο αυτό και προκειμζνου να δθμιουργιςει πρόςκετα κίνθτρα ςτουσ κατόχουσ για τθ χριςθ τθσ κάρτασ τουσ ςτισ κακθμερινζσ αγορζσ, διοργάνωςε το προωκθτικό πρόγραμμα «Κζρδιςε με ΕΘΝΟCASH PLUS», ζνα πρόγραμμα επιβράβευςθσ των κατόχων τθσ χρεωςτικισ κάρτασ που πραγματοποίθςαν αγορζσ ςε επιχειριςεισ, ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό. Το πρόγραμμα διιρκθςε από 24 Οκτωβρίου 2011 ζωσ 15 Λανουαρίου 2012 και υλοποιικθκε ςε δϊδεκα εβδομαδιαίουσ κφκλουσ. Με τθν ολοκλιρωςθ κάκε κφκλου, διεξαγόταν αντιςτοίχωσ μία κλιρωςθ, από τθν οποία αναδεικνφονταν 20 τυχεροί. Ρροχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςτισ κλθρϊςεισ αποτελοφςε θ πραγματοποίθςθ τουλάχιςτον μίασ αγοράσ με τθ χρεωςτικι κάρτα ΕΘΝΟCASH PLUS, ανεξαρτιτωσ ποςοφ, ςε οποιαδιποτε επιχείρθςθ με το ςιμα Maestro, κατά τθ διάρκεια μίασ εβδομάδασ. Συνολικά αναδείχτθκαν 240 τυχεροί, οι οποίοι επιβραβεφτθκαν με χρθματικό ζπακλο 300 ο κακζνασ. Το χρθματικό ζπακλο πιςτϊκθκε ςτον κατακετικό τουσ λογαριαςμό. Με ςτόχο τθν περαιτζρω ενεργοποίθςθ των κατόχων για χριςθ τθσ ΕΚΝΟCASH PLUS ςτα POS, θ Εκνικι Τράπεηα κα ςυνεχίςει να προςφζρει πρόςκετεσ παροχζσ και προνόμια ςτουσ κατόχουσ τθσ χρεωςτικισ κάρτασ. ΕΘΝΟCASH PLUS Τα νζα ςου μετρθτά! Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ

7 Διεφκυνςθ Εξυπθρζτθςθσ Κεφαλαιαγορϊν και Χρθματαγορϊν Θεματοφυλακι με ςφραγίδα ποιότθτασ Νζεσ διακρίςεισ Με δυναμιςμό και αξιοπιςτία θ Εκνικι Τράπεηα δίνει, εδϊ και περίπου 80 χρόνια, το δικό τθσ ςτίγμα ςτο χϊρο τθσ προςφοράσ υπθρεςιϊν κεματοφυλακισ, αφοφ: Ιταν θ πρϊτθ ελλθνικι τράπεηα που ανζπτυξε υπθρεςίεσ κεματοφυλακισ τόςο για ζλλθνεσ, όςο και για ξζνουσ κεςμικοφσ επενδυτζσ, ςτθν Ελλάδα και ςε όλεσ τισ διεκνείσ αγορζσ Ραραμζνει ςτακερά ζνασ από τουσ κφριουσ custody providers -ανταγωνιηόμενθ με τουσ μεγαλφτερουσ διεκνείσ παρόχουσ- που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλάδα Αναβακμίηει και αναπροςαρμόηει ςυνεχϊσ τισ υψθλοφ επιπζδου υπθρεςίεσ τθσ, ςτο πλαίςιο των εκάςτοτε κεςμικϊν και κανονιςτικϊν αλλαγϊν, ανταποκρινόμενθ πλιρωσ ςτισ εξειδικευμζνεσ ανάγκεσ μιασ ιδιαίτερα απαιτθτικισ πελατείασ Ανζπτυξε νζεσ δραςτθριότθτεσ για τθν κάλυψθ των αγορϊν τθσ Ν.Α. Ευρϊπθσ, αξιοποιϊντασ τισ κυγατρικζσ του Ομίλου ςτα Βαλκάνια και μεταφζροντασ ταυτόχρονα ςθμαντικι τεχνογνωςία ςε αυτζσ. Θ ποιότθτα των υπθρεςιϊν τθσ ΔΕΚΧ επιβραβεφκθκε για μία ακόμα χρονιά, κατά τθν ετιςια αξιολόγθςθ Agent Banks in Major Markets 2011 του μεγαλφτερου και εγκυρότερου διεκνοφσ περιοδικοφ του χϊρου, Global Custodian. Η απονομι του βραβείου ςτθν ΕΣΕ από τον Executive Editor του Global Custodian κ. Charles Ruffel (δεξιά), ςτον Διευκυντι τθσ ΔΕΚΧ κ. Γιϊργο Αρμελινιό (αριςτερά). Θ Εκνικι Τράπεηα ζλαβε τθν ανϊτατθ διάκριςθ Top Rated για τισ υπθρεςίεσ τθσ, τόςο προσ τουσ ζλλθνεσ, όςο και προσ τουσ ξζνουσ κεςμικοφσ επενδυτζσ, ενϊ ιλκε και πρϊτθ ςτθν κατάταξθ των μεγάλων πελατϊν (leading clients), όπου αξιολογικθκε για πρϊτθ φορά. Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ αυτισ, αποτελοφν ςθμείο αναφοράσ και κριτιριο κατά τθ διαδικαςία επιλογισ κεματοφφλακα από τθ κεςμικι πελατεία, δεδομζνου ότι οι αξιολογιςεισ είναι εξαιρετικά λεπτομερείσ και διενεργοφνται από τουσ ίδιουσ τουσ πελάτεσ. Θ Διεφκυνςθ Εξυπθρζτθςθσ Κεφαλαιαγορϊν και Χρθματαγορϊν δίνει -μζσα στις αντίξοες σημερινζς οικονομικζς συνθήκες- το δυναμικό της «παρϊν» και προςδοκά με ετοιμότθτα τισ αναπτυξιακζσ προκλιςεισ τοφ αφριο. Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ

8 Διεφκυνςθ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ τθσ Τράπεηασ και του Ομίλου Ενιςχυμζνοσ ο ρόλοσ των ςτελεχϊν των Καταςτθμάτων και των επιχειρθματικϊν Μονάδων τθσ Τράπεηασ ςτθν καταπολζμθςθ του Ξεπλφματοσ Χριματοσ H καταπολζμθςθ του Ξεπλφματοσ Χριματοσ και τθσ Χρθματοδότθςθσ τθσ Τρομοκρατίασ βρίςκεται ςτο επίκεντρο του ενδιαφζροντοσ τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ και τθσ ελλθνικισ πολιτείασ, όπωσ προκφπτει τόςο από τθν πρόςφατθ επικαιροποίθςθ του ςχετικοφ νομοκετικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου όςο και από τθν εντατικοποίθςθ των διενεργοφμενων ελζγχων από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ. Ευνόθτο είναι ότι τα πιςτωτικά ιδρφματα, μζςω των οποίων πραγματοποιείται ο μεγαλφτεροσ όγκοσ χρθματοπιςτωτικϊν ςυναλλαγϊν παγκοςμίωσ, καλοφνται να λάβουν αποτελεςματικά μζτρα πρόλθψθσ τζτοιων φαινομζνων και διαςφάλιςθσ τθσ νόμιμθσ λειτουργίασ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ. Στο πλαίςιο αυτό τα ςτελζχθ των Καταςτθμάτων και των επιχειρθματικϊν Μονάδων αποτελοφν το πρϊτο επίπεδο άμυνασ τθσ Τράπεηασ για τον ζλεγχο, τθν πρόλθψθ και τθ διαχείριςθ του κινδφνου Ξεπλφματοσ Χριματοσ και Χρθματοδότθςθσ τθσ Τρομοκρατίασ. Ειδικότερα, με τισ πρόςφατεσ αλλαγζσ κεςμοκετικθκαν νζεσ διατάξεισ, ςκοπόσ των οποίων είναι να καταςτιςουν αποτελεςματικότερο τον εντοπιςμό και τθν αναφορά, ςτισ αρμόδιεσ κρατικζσ Αρχζσ, των ςυναλλαγϊν για τισ οποίεσ υπάρχουν ενδείξεισ ι υπόνοιεσ φοροδιαφυγισ. Συγκεκριμζνα, επικαιροποιικθκε τόςο ο βαςικόσ νόμοσ για τθν πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ, όςο και οι ειδικότερεσ αποφάςεισ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. Τα μζτρα δζουςασ επιμζλειασ που επιτάςςουν οι νζεσ αυτζσ αποφάςεισ ενιςχφκθκαν και χριηουν άμεςθσ εφαρμογισ από τα ςτελζχθ και τουσ υπαλλιλουσ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ςτισ ςυναλλαγζσ με τουσ πελάτεσ τουσ. Συγκεκριμζνα, με τισ νζεσ διατάξεισ: Ειςάγονται νζα μζτρα αυξθμζνθσ δζουςασ επιμζλειασ και κεςπίηεται υποχρζωςθ για τθν Τράπεηα να επαλθκεφει τα ειςοδιματα των πελατϊν τθσ Για τθ διαμόρφωςθ του οικονομικοφ/ςυναλλακτικοφ προφίλ των πελατϊν κατά τθν ζναρξθ, κακϊσ και κατά τθ διάρκεια τθσ επιχειρθματικισ ςχζςθσ τουσ με τθν Τράπεηα, κα πρζπει να προςκομίηονται ςυγκεκριμζνα φορολογικά ζγγραφα για τθν επαλικευςθ των ειςοδθμάτων τουσ. Συγκεκριμζνα, θ επαλικευςθ των ειςοδθμάτων κα πραγματοποιείται για τα φυςικά πρόςωπα βάςει του εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ φορολογίασ ειςοδιματοσ και για νομικά πρόςωπα βάςει τθσ υποβλθκείςασ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ, εξαιρουμζνων βζβαια των πελατϊν που δεν υποχρεοφνται ςε υποβολι φορολογικισ διλωςθσ. Επιςθμαίνεται ότι τα ςχετικά ζγγραφα κα πρζπει να φυλάςςονται από τθν Τράπεηα για τουλάχιςτον πζντε χρόνια από τθ λιξθ τθσ επιχειρθματικισ ςχζςθσ με τουσ πελάτεσ ι τθν εκτζλεςθ τθσ κάκε ςυναλλαγισ. Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ

9 Διεφκυνςθ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ τθσ Τράπεηασ και του Ομίλου Δθμιουργείται νζα κατθγορία ελζγχου ετιςιων ςυναλλαγϊν Στο ίδιο πνεφμα με τα παραπάνω προςτίκεται μία νζα «υποχρεωτικι» κατθγορία ςυναλλαγϊν, για τθν οποία κα πρζπει να λαμβάνονται μζτρα αυξθμζνθσ δζουςασ επιμζλειασ, αναφορικά με ςυναλλαγζσ πελατϊν που ενζχουν αυξθμζνο κίνδυνο διάπραξθσ φοροδιαφυγισ ι και νομιμοποίθςθσ του εξ αυτισ οφζλουσ. Σε κάκε περίπτωςθ, ςτθν κατθγορία αυτιν περιλαμβάνονται τουλάχιςτον οι ελεφκεροι επαγγελματίεσ κακϊσ και τα νομικά πρόςωπα που διατθροφν ι είναι πραγματικοί δικαιοφχοι λογαριαςμϊν, ςτουσ οποίουσ κατά το προθγοφμενο θμερολογιακό ζτοσ πιςτϊκθκαν ποςά που υπερβαίνουν ςυγκεκριμζνα προβλεπόμενα όρια που τίκενται από τθν εποπτικι Αρχι. Αυξάνεται ο ζλεγχοσ ςυναλλαγϊν ςθμαντικοφ φψουσ Οι ςυναλλαγζσ ςθμαντικοφ φψουσ ςε μετρθτά κα πρζπει να εξετάηονται με ιδιαίτερθ προςοχι, προκειμζνου να διαπιςτϊνεται θ προζλευςθ των μετρθτϊν και κατά πόςον το φψοσ και θ φφςθ τθσ ςυναλλαγισ ςυνάδει με το οικονομικό και ςυναλλακτικό προφίλ του πελάτθ. Στο πλαίςιο αυτό, ςυνιςτάται ποςά ςθμαντικοφ φψουσ να αποδίδονται ςτον πελάτθ μζςω ζκδοςθσ τραπεηικισ επιταγισ ι εντολισ πλθρωμισ ςε τραπεηικό λογαριαςμό. Επικαιροποιείται θ τυπολογία φποπτων ςυναλλαγϊν Στο ίδιο πλαίςιο επικαιροποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε θ τυπολογία φποπτων ςυναλλαγϊν και δραςτθριοτιτων που ενδεχομζνωσ ςχετίηονται ι ςυνδζονται με τθ φοροδιαφυγι. Σθμειϊνεται ότι ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, ςυναλλαγζσ που δεν είναι ςυμβατζσ με τθ φορολογικι διλωςθ του πελάτθ ι με τθ δθλωκείςα επαγγελματικι του δραςτθριότθτα. Επίςθσ, αναφορικά με τισ διεκνείσ ςυναλλαγζσ, περιλαμβάνεται θ διενζργεια ςυχνϊν ι ςθμαντικοφ φψουσ ςυναλλαγϊν προσ ι από: α) μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ωσ προσ τθ διαφάνεια και τθν ανταλλαγι των πλθροφοριϊν ςε φορολογικά κζματα, όπωσ αυτά κακορίηονται από τθν εκάςτοτε ιςχφουςα απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν και β) χϊρεσ με ςοβαρζσ αδυναμίεσ ςτο κακεςτϊσ καταπολζμθςθσ του ξεπλφματοσ χριματοσ ι τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ προκφπτει από τισ αξιολογιςεισ τθσ Διεκνοφσ Ομάδασ Χρθματοπιςτωτικισ Δράςθσ (FATF). Θ Εκνικι Τράπεηα, ςτθ μακρόχρονθ λειτουργία τθσ, ζχει αναπτφξει ιςχυρι ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ με τουσ πελάτεσ τθσ, τουσ μετόχουσ και τισ εποπτικζσ αρχζσ και, ςτο πλαίςιο αυτό, το Ρροςωπικό των Καταςτθμάτων και των επιχειρθματικϊν Μονάδων ςυμβάλλει διαχρονικά ςτθν τιρθςθ του κανονιςτικοφ πλαιςίου και ςτθ διαφφλαξθ τθσ φιμθσ και του κφρουσ τθσ. Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ

10 Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Ρροςωπικοφ Στοχευμζνα προγράμματα εκπαίδευςθσ 2011 Θ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Ρροςωπικοφ, πζρα από το ετιςιο εκπαιδευτικό τθσ πρόγραμμα, διοργάνωςε το 2011 ςτοχευμζνα προγράμματα για ςυγκεκριμζνα τμιματα ι ομάδεσ του Ρροςωπικοφ. Σε αυτά περιλαμβάνονται το ςεμινάριο Ρροπαίδευςθσ των Νζων Υπαλλιλων, οι διοργανϊςεισ ςχετικά με τθν ενθμζρωςθ ςε Κζματα Αντιμετϊπιςθσ Απάτθσ (Anti-Fraud) από τθ ΔΕΕΕΤΟ, θ Διαχείριςθ Ζκτακτων Καταςτάςεων ςτο Χϊρο Εργαςίασ, από το Κζντρο Μελετϊν Αςφάλειασ (ΚΕΜΕΑ) και το νζο Management I. Ρροπαίδευςθ Νζων Εργαηομζνων Τον Μάρτιο του 2011 υλοποιικθκε ςτο Εκπαιδευτικό Κζντρο τθσ Γλυφάδασ, το κεςμοκετθμζνο πρόγραμμα Ρροπαίδευςθσ Νζων Εργαηομζνων για τουσ 230 επιτυχόντεσ του τελευταίου διαγωνιςμοφ. Ο Πρόεδροσ τθσ ΕΣΕ, κ. Β. Ράπανοσ, καλωςορίηει τουσ νζουσ εργαηόμενουσ ςτθν Σράπεηα. Στθν ζναρξθ των προγραμμάτων χαιρετιςμό απθφκυναν ο πρόεδροσ τθσ ΕΤΕ κ. Β. άπανοσ, ο Γενικόσ Διευκυντισ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του Ομίλου κ. Α. Βρανάσ, ο Βοθκ. Γενικόσ Διευκυντισ Δικτφου κ. Σ. Αςθμόπουλοσ, ο τ. Ρροϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ Ρροςωπικοφ κ. Γ. Τηεχερίδθσ και ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρροςωπικοφ Τράπεηασ & Ομίλου Εςωτερικοφ, κ. Ε. Νικολάου, οι οποίοι καλωςόριςαν τουσ νζουσ υπαλλιλουσ ςτθν Εκνικι Τράπεηα και τουσ ευχικθκαν κάκε επιτυχία ςτα νζα τουσ επαγγελματικά βιματα. Οι δφο πενκιμερεσ διοργανϊςεισ πραγματοποιικθκαν αμζςωσ μετά τθν τοποκζτθςθ των νζων εργαηομζνων ςτισ κζςεισ εργαςίασ τουσ και ςτόχο είχαν να τουσ προςφζρουν μια πρϊτθ γνωριμία με τθν Τράπεηα, τισ πολιτικζσ τθσ, τον Πμιλο και κζματα Ρροςωπικοφ. Ανάμεςα ςτα κζματα ιταν θ παρουςίαςθ τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ και Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ, τθσ Εςωτερικισ Επικοινωνίασ, Κζματα Αντιμετϊπιςθσ Απάτθσ (Anti-Fraud), κζματα Αςφάλειασ Συςτθμάτων Ρλθροφορικισ, Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ, το ςφςτθμα Διαχείριςθσ Ραραπόνων Ρελατείασ, θ παρουςίαςθ του νζου i-bank store, κακϊσ και ενθμζρωςθ από τουσ εκπροςϊπουσ των ΣΥΕΤΕ και ΣΕΡΕΤΕ. Τζλοσ, όλοι οι εκπαιδευόμενοι ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα τθσ Ροιοτικισ Εξυπθρζτθςθσ Ρελατείασ, κατά το οποίο ιρκαν ςε επαφι, μεταξφ άλλων, με τισ ζννοιεσ τθσ ποιοτικισ εξυπθρζτθςθσ, τθσ αποτελεςματικισ επικοινωνίασ, τθσ ομαδικότθτασ και τθσ εςωτερικισ και εξωτερικισ πελατείασ. Πςον αφορά τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ των νζων ςυναδζλφων, με τθν επιςτροφι ςτο χϊρο εργαςίασ τουσ ςυμμετείχαν ςτο θλεκτρονικό ςεμινάριο «Ειςαγωγι ςτα Ρροϊόντα τθσ Τράπεηασ» και θ πλειονότθτα εκπαιδεφτθκε ςε βαςικά ςεμινάρια Οn Line διαδικαςιϊν. Σε πιο μακροπρόκεςμο πλάνο, ςε διάςτθμα ενόσ ι δφο ετϊν από τθν πρόςλθψθ, κα ακολουκιςει ατομικι ςυνζντευξθ γενικισ αξιολόγθςθσ, προκειμζνου να διερευνθκοφν οι κλίςεισ, οι επαγγελματικζσ ικανότθτεσ και οι δυνατότθτεσ αξιοποίθςισ τουσ, ενϊ ζχει ςχεδιαςτεί ειδικό πρόγραμμα ομαλισ προςαρμογισ και ανάπτυξθσ των νζων εργαηομζνων. Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ

11 Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Ρροςωπικοφ Θζματα Αντιμετϊπιςθσ Απάτθσ (Anti-Fraud) Μζςα ςτο 2011 περιςςότερα από 650 άτομα παρακολοφκθςαν το ςεμινάριο ςε Κζματα Αντιμετϊπιςθσ Απάτθσ. Το ςυγκεκριμζνο ςεμινάριο, ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν επαγρφπνθςθ των ςτελεχϊν και των υπαλλιλων του δικτφου για τον κίνδυνο απάτθσ, κακϊσ και τθν εδραίωςθ Anti-Fraud κουλτοφρασ, πραγματοποιικθκε ςε αρκετζσ πόλεισ τθσ χϊρασ (13 διοργανϊςεισ ςε Ακινα, Κεςςαλονίκθ, Ράτρα, Λάριςα, Ξάνκθ, Βζροια), από ςτελζχθ τθσ Διεφκυνςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου-Επικεϊρθςθσ τθσ Τράπεηασ και του Ομίλου (Τομζασ Ειδικϊν Ελζγχων και Αντιμετϊπιςθσ Απατϊν ςτον Πμιλο) και αξιολογικθκε ωσ ιδιαίτερα ενδιαφζρον και χριςιμο από το ςφνολο των ςυμμετεχόντων. Διαχείριςθ Ζκτακτων Καταςτάςεων ςτο Χϊρο Εργαςίασ Σε ςυνεργαςία με το Κζντρο Μελετϊν Αςφάλειασ (ΚΕΜΕΑ) τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, παρουςιάςτθκε το παραπάνω πρόγραμμα ςε 150 υπάλλθλουσ των χϊρων ςυναλλαγισ των καταςτθμάτων μασ (τρεισ διοργανϊςεισ ςε Ακινα, Κεςςαλονίκθ, Λάριςα), με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ ςχετικά με ενζργειεσ και ςυμπεριφορζσ που κα πρζπει να επιδεικνφονται ςε περίπτωςθ λθςτείασ, ομθρίασ και εγκλθματικϊν ενεργειϊν γενικότερα. Θ ανάπτυξθ των κεμάτων ζγινε από ζμπειρουσ εκπαιδευτζσ-ςτελζχθ του ΚΕΜΕΑ, ζναν ειδικό διαπραγματευτι τθσ Αςτυνομίασ, κακϊσ και από ψυχολόγο, ο οποίοσ παρουςίαςε τισ επιπτϊςεισ και τουσ κινδφνουσ του μετατραυματικοφ ςτρεσ. Σεμινάρια Ρροετοιμαςίασ για Εξετάςεισ Ριςτοποίθςθσ Θ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Ρροςωπικοφ, ςε ςυνεργαςία με τθν Υπθρεςία Ριςτοποιιςεων τθσ Διεφκυνςθσ Ρροςωπικοφ πραγματοποίθςε 19 ςεμινάρια προετοιμαςίασ ςτα οποία εκπαιδεφτθκαν 400 περίπου υποψιφιοι για όλα τα επίπεδα πιςτοποιθτικϊν. Σκοπόσ τθσ Διεφκυνςθσ ιταν να ςυμβάλει ςτθν προετοιμαςία των υπαλλιλων τθσ Τράπεηασ για τισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ επαγγελματικισ επάρκειασ υπαλλιλων και ςτελεχϊν των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, αναφορικά με τθν παροχι επενδυτικϊν υπθρεςιϊν (Ριςτοποιθτικά Α1, Α2, Β1, Β), κακϊσ και για τισ εξετάςεισ Ριςτοποίθςθσ Διαμεςολαβθτϊν ςτθν Αςφάλιςθ. Ο Γενικόσ Διευκυντισ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του Ομίλου κ. Ανδρζασ Βρανάσ απθφκυνε χαιρετιςμό ςτθν ζναρξθ του προγράμματοσ προπαίδευςθσ νζων εργαηομζνων ςτθν Σράπεηα Ανάπτυξθ Διοικθτικϊν Δεξιοτιτων (Management I) To 2011 άρχιςε θ υλοποίθςθ του νζου αναδιαμορφωμζνου προγράμματοσ Management I, το οποίο απευκφνεται ςε νζα ςτελζχθ, με ςτόχο να τα βοθκιςει να βελτιϊςουν τθν αποτελεςματικότθτά τουσ και να εξοικειωκοφν ςτθν πράξθ με τισ απαιτιςεισ του ρόλου τουσ. Το ςεμινάριο, πζρα από τισ 23 διοργανϊςεισ που υλοποιικθκαν ςτθν Ελλάδα, παρουςιάςτθκε και ςτθ Λευκωςία ςε ςτελζχθ τθσ κυγατρικισ NBG Κφπρου. Ραράλλθλα, ςτθ φάςθ προετοιμαςίασ βρίςκεται και ςεμινάριο Ανάπτυξθσ Διοικθτικϊν Δεξιοτιτων για μεςαία ςτελζχθ (Management II). ΜΜΕ: Ρροτεραιότθτεσ 2011 Σε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Ριςτοδοτιςεων ΜΜΕ, και με ςτόχο να επιτευχκεί θ αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ του χαρτοφυλακίου και να προςφερκεί πλθρζςτερθ εξυπθρζτθςθ ςτθν επιχειρθματικι πελατεία τθσ Τράπεηασ, εκπαιδεφτθκαν μζςα ςτο 2011 από τουσ αντίςτοιχουσ προϊοντικοφσ χϊρουσ (ΔΡΜΜΕ, Διεφκυνςθ Καρτϊν και Διεφκυνςθ Επενδυτικϊν Ρροϊόντων), 600 περίπου ςτελζχθ των καταςτθμάτων μασ (25 διοργανϊςεισ ςε 10 πόλεισ τθσ χϊρασ) πάνω ςε κζματα Ειςπράξεων-υκμίςεων Χαρτοφυλακίου ΜΜΕ, Ρροϊκθςθσ P.O.S. και Κατακετικϊν Ρροϊόντων. Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ

12 Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Ρροςωπικοφ Με ςκοπό τθ ςυνεχι ενθμζρωςθ και τθν ενίςχυςθ τθσ δια βίου μάκθςθσ του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ Τράπεηασ, θ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Ρροςωπικοφ προςφζρει ςτο εξισ, μζςα από τθν ιςτοςελίδα τθσ, τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε ενθμερωτικό υλικό ςτον τομζα τθσ διοίκθςθσ επιχειριςεων και των χρθματοοικονομικϊν. Συγκεκριμζνα, κα αναρτϊνται ανά τακτά χρονικά διαςτιματα επιλεγμζνα άρκρα εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα, κακϊσ και παρουςιάςεισ ςτελεχϊν μασ ςε ςυνζδρια. Θ πεποίκθςθ είναι ότι θ ανοιχτι πρόςβαςθ ςτθν πλθροφόρθςθ προάγει τισ ςυνκικεσ για τθν ελεφκερθ διακίνθςθ τθσ γνϊςθσ, ενϊ παράλλθλα ςυμβάλλει τόςο ςτθν επαγγελματικι όςο και ςτθν προςωπικι ανάπτυξθ των εργαηομζνων. Εξάλλου, ζχει παρατθρθκεί ότι -ςε πολλζσ περιπτϊςεισ- θ γνϊςθ που προςφζρεται μζςω του καναλιοφ τθσ «άτυπθσ» μάκθςθσ, όχι μόνο λειτουργεί παράλλθλα, ςυμπλθρϊνοντασ τθν τυπικι μάκθςθ, αλλά επιπρόςκετα ενιςχφει τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία με τρόπο πιο αποτελεςματικό. Με ςτόχο τθν υποςτιριξθ τθσ παραπάνω δράςθσ, θ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Ρροςωπικοφ -ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ με τον ζγκριτο εκπαιδευτικό οργανιςμό ALBA Graduate Business School- ξεκινά τθ δθμοςίευςθ άρκρων τα οποία προζρχονται από το επιςτθμονικό προςωπικό του ALBA. Με αυτόν τον τρόπο κα καταςτεί δυνατι θ επαφι όλων των εργαηομζνων με διεκνείσ βζλτιςτεσ εταιρικζσ πρακτικζσ, κακϊσ και με τισ πρόςφατεσ εξελίξεισ ςτο χϊρο του διεκνοφσ management. Στόχοσ είναι θ δυνατότθτα αυτι να αποτελζςει ζνα εργαλείο μετάδοςθσ γνϊςθσ και επιμόρφωςθσ για τθν καλφτερθ κατανόθςθ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ και των εξελίξεων ςε αυτό. Θ εκπαίδευςθ ςυνεχίηεται Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ

13 i-bank store Εκδθλϊςεισ για τθ ςυμπλιρωςθ ενόσ χρόνου λειτουργίασ του i-bank store ςτο εμπορικό κζντρο The Mall Athens Στισ 21 Φεβρουαρίου 2012 ςυμπλθρϊκθκε ζνασ χρόνοσ από τθ δθμιουργία του πρϊτου i-bank store τθσ Εκνικισ Τράπεηασ, ςτο εμπορικό κζντρο The Mall Athens. Στο πλαίςιο αυτό, διοργανϊκθκαν με μεγάλθ επιτυχία εκδθλϊςεισ που προςζλκυςαν μεγάλο πλικοσ ενδιαφερόμενων. Σε ςυνεργαςία με τθ SONY οργανϊκθκε ςειρά εκδθλϊςεων με ενδιαφζροντα κζματα ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, όπωσ θ εμπειρία τθσ τρίτθσ διάςταςθσ ςτθν εικόνα, θ αλλαγι ςτθ χριςθ τθσ τθλεόραςισ μασ μζςω εφαρμογϊν social media, θ παρουςίαςθ τθσ προθγμζνθσ φορθτισ ςυςκευισ ψυχαγωγίασ PS Vita, θ ςυνδεςιμότθτα και οι εφαρμογζσ τθσ Internet TV. Σε όλεσ τισ εκδθλϊςεισ κλθρϊκθκαν πλοφςια δϊρα από τθ SONY, όπωσ Playstation 3 και PS Vita. Επίςθσ, ςε ςυνεργαςία με το Ραρατθρθτιριο Ψθφιακοφ Βιβλίου του Εκνικοφ Κζντρου Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΛ.) πραγματοποιικθκε εκδιλωςθ με κζμα «Το ψθφιακό βιβλίο», με μεγάλθ ςυμμετοχι. Οι ειςθγθτζσ παρουςίαςαν τισ δυνατότθτεσ που προςφζρουν οι ψθφιακζσ ςυςκευζσ ανάγνωςθσ (e-book readers), ενϊ ακολοφκθςαν με μεγάλο ενδιαφζρον ερωτιςεισ και ανταλλαγι απόψεων ςχετικά με το ψθφιακό βιβλίο. Με ιδιαίτερα ενδιαφζροντα κζματα ςυνεχίηονται οι εκδθλϊςεισ και ςτα δφο i-bank store ςτθν Ακινα και ςτθ Κεςςαλονίκθ. Για πλθροφορίεσ και δθλϊςεισ ςυμμετοχισ τιγμιότυπο από τθν εκδιλωςθ με κζμα «Σο ψθφιακό βιβλίο» ςτα i-bank store -ςτο εμπορικό κζντρο The Mall Athens και ςτθν πλατεία Αριςτοτζλουσ- γίνονται κάκε μινα ενθμερωτικζσ παρουςιάςεισ για τθ χριςθ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν i-bank ςε κάκε χριςτθ, πελάτθ, επιςκζπτθ ι ςυνάδελφο; Οι ςυνάδελφοι τθσ ομάδασ του i-bank store, με απλά παραδείγματα χριςθσ, ςασ δείχνουν τα πρϊτα βιματα. Επίςθσ, μπορείτε να λφςετε κάκε απορία ςασ ςχετικά με τθ διαχείριςθ τθσ μιςκοδοςίασ ςασ μζςω του i-bank Internet Banking, όπωσ αυτι ζχει περιγραφεί ςτισ Εγκυκλίουσ Διοίκθςθσ Σειράσ Α αρ. 1/ και Σειράσ Β αρ. 95/ Για να λαμβάνετε με ενθμζρωςθ ςχετικά με το πρόγραμμα εκδθλϊςεων, αλλά και να ςυμμετζχετε ςε κλθρϊςεισ με πλοφςια δϊρα τεχνολογίασ, μπορείτε να γίνετε μζλθ του i-bank store club. Μάκετε περιςςότερα ςτθν ιςτοςελίδα Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ

14 i-bank store Γίνε και εςφ εκελοντισ «Δείξϋτουσ»! Γιατί να γίνω εκελοντισ «Δείξ τουσ»; Με τθν εκελοντικι ςου ςυμμετοχι ςυνειςφζρεισ ςε μια ςθμαντικι δράςθ κοινωνικισ ευκφνθσ τθσ Τράπεηασ που ζχει ςκοπό να καταπολεμιςει τον ψθφιακό αναλφαβθτιςμό ςτθν Ελλάδα. Ρολλοί ςυνάνκρωποί μασ νιϊκουν αποκλειςμζνοι από τον κόςμο του διαδικτφου, ενϊ ζχουν υπολογιςτι ςτο ςπίτι τουσ. Απλϊσ, χρειάηονται κάποιον να τουσ «δείξει» τα πρϊτα βαςικά βιματα. Ροφ γίνονται τα μακιματα; Οι κφκλοι μακθμάτων «Δείξ τουσ» ζχουν ενταχκεί ςτο πρόγραμμα εκδθλϊςεων των i-bank store ςτο εμπορικό κζντρο The Mall Athens και ςτθν πλατεία Αριςτοτζλουσ ςτθ Κεςςαλονίκθ. Ρότε γίνονται τα μακιματα; Κάκε Τετάρτθ 5-7 μ.μ. ςτο The Mall Athens και 4:30-6:30 μ.μ. ςτθν πλατεία Αριςτοτζλουσ. Ο κάκε κφκλοσ περιλαμβάνει τζςςερα δίωρα μακιματα, οπότε ςτο ςφνολο πρόκειται για οκτϊ ϊρεσ από το χρόνο ςου. Τι χρειάηεται να ξζρω; Τα μακιματα απευκφνονται ςε όςουσ δεν ζχουν εμπειρία χριςθσ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, οπότε χρειάηεται να ξζρεισ τα απολφτωσ βαςικά τθσ χριςθσ και πλοιγθςθσ ςτο διαδίκτυο. Ρϊσ χειρίηεται κανείσ το ποντίκι, τι υπάρχει ςτθν επιφάνεια εργαςίασ του υπολογιςτι, πϊσ γίνεται θ χριςθ των μθχανϊν αναηιτθςθσ ςτο διαδίκτυο και το άνοιγμα ενόσ λογαριαςμοφ . Ρϊσ δθλϊνω ςυμμετοχι; Αρκεί να ςτείλεισ ζνα ςτο (για τθ Κεςςαλονίκθ) ι ςτο (για τθν Ακινα) με τα ςτοιχεία επικοινωνίασ ςου και θ ομάδα του i-bank store κα επικοινωνιςει μαηί ςου! Το πρόγραμμα των κφκλων μακθμάτων «Δείξϋτουσ» ςτα i-bank store βρίςκεται ςτθν ιςτοςελίδα Κάνε like και ςτθ ςελίδα μασ ςτο Facebook Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ

15 Διεφκυνςθ Εξυπθρζτθςθσ Μεγάλων Ρελατϊν Αντιμετωπίηοντασ το ςφγχρονο οικονομικό και κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον Θ Διεφκυνςθ Εξυπθρζτθςθσ Μεγάλων Ρελατϊν (ΔΕΜΡ) εποπτεφεται από το Γενικό Διευκυντι Λιανικισ Τραπεηικισ κ. Ανδρζα Ακαναςόπουλο από τον Λανουάριο του Δραςτθριοποιείται ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ ςτρατθγικισ τθσ Τράπεηασ ςε ςχζςθ με τθν αφξθςθ τθσ ρευςτότθτάσ τθσ, τθν προςζλκυςθ και τθν ανάλθψθ εργαςιϊν Μεγάλων Μθ Χρθματοδοτοφμενων Ρελατϊν. Ραράλλθλα, προωκεί υπθρεςίεσ και προϊόντα χαμθλοφ διαχειριςτικοφ κόςτουσ για τθν Τράπεηα, αλλά υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ για τουσ πελάτεσ τθσ. Θ ΔΕΜΡ ςυνεργάηεται με τισ ςυναρμόδιεσ Διευκφνςεισ, το Δίκτυο των Καταςτθμάτων και τισ εταιρίεσ του Ομίλου τθσ Τράπεηασ για τθν ολοκλθρωμζνθ εξυπθρζτθςθ του ςυγκεκριμζνου τμιματοσ πελατείασ, το οποίο κεωρείται υψθλοφ ενδιαφζροντοσ λόγω τθσ ςχετικά μεγάλθσ ρευςτότθτασ που διακζτει, αλλά και τθσ κοινωνικισ ςθμαςίασ του. Ενδεικτικά, οι κατθγορίεσ πελατϊν τουσ οποίουσ εξυπθρετεί θ ΔΕΜΡ είναι Υπουργεία, Οργανιςμοί Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Αςφαλιςτικά Ταμεία, ΟΤΑ, λοιπά ΝΡΔΔ), Δθμόςιοι και Λδιωτικοί Φορείσ Εκπαίδευςθσ και Ρερίκαλψθσ (Ρανεπιςτιμια, Νοςοκομεία κτλ.), ΝΡΛΔ (Λδρφματα, μθ Κερδοςκοπικοί Οργανιςμοί κτλ.), φορείσ τθσ Εκκλθςίασ και μθ Χρθματοδοτοφμενεσ από τθν Τράπεηα Επιχειριςεισ. Το ςφγχρονο οικονομικό και κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον χαρακτθρίηεται από ιςχυρζσ διακυμάνςεισ, ζντονο ανταγωνιςμό και ςτενά περικϊρια διαπραγμάτευςθσ. Για το λόγο αυτό θ ποιοτικι και εξειδικευμζνθ εξυπθρζτθςθ που παρζχει θ ΔΕΜΡ αποτελεί κακθμερινι πρόκλθςθ, ενϊ θ ςυμβολι του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ αποτελεί ςθμαντικι επζνδυςθ τθσ Τράπεηασ για δυναμικι διείςδυςθ ςτουσ τομείσ που δραςτθριοποιείται. Θ διείςδυςθ αυτι επιτυγχάνεται με αξιοποίθςθ αναδυόμενων τάςεων και ευκαιριϊν για ςτοχευμζνθ προςζλκυςθ κεφαλαίων, ανάλθψθ μιςκοδοςιϊν και λοιπϊν μεςολαβθτικϊν εργαςιϊν κακϊσ και με επαναπροςδιοριςμό υφιςτάμενων ςυνεργαςιϊν. Ρραγματοποιείται επίςθσ με άμεςθ, κακθμερινι, προςωπικι και ευζλικτθ διαχείριςθ τθσ πελατειακισ βάςθσ και κάλυψθ νζων λειτουργικϊν απαιτιςεων των πελατϊν (π.χ. απογραφζσ αςφαλιςτικϊν ταμείων, διαδικαςίεσ πλθρωμισ ειςφορϊν, ζλεγχο για τθν ζγκαιρθ καταβολι ςυντάξεων/μιςκϊν). Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ

16 Διεφκυνςθ Εξυπθρζτθςθσ Μεγάλων Ρελατϊν Θ αποτελεςματικότθτα τθσ ΔΕΜΡ για το 2011 αποτυπϊνεται ενδεικτικά ςτθν αφξθςθ κατά 7% περίπου των ποςϊν κατακζςεων των πελατϊν αρμοδιότθτάσ τθσ παρά τθ γενικευμζνθ τάςθ διαρροισ κεφαλαίων, ςτθν εξυπθρζτθςθ ποςοςτοφ 40% (ζναντι 3,7% ςτισ ) του ςυνόλου των Καλλικρατικϊν Διμων, όπου ςε ςυνεργαςία με το Δίκτυο των Καταςτθμάτων τθσ Τράπεηασ ζγινε μια πολφ αποτελεςματικι εργαςία προςζλκυςισ τουσ, 25% του ςυνόλου των Νοςοκομείων, 51% του ςυνόλου των μιςκοδοτικϊν λογαριαςμϊν των Ρανεπιςτθμίων, αποτελϊντασ Τράπεηα Συνεργαςίασ με τθν πλειοψθφία και 92% του ςυνόλου των Αςφαλιςτικϊν Ταμείων. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ πελατϊν που εξυπθρετείται ςιμερα από τθ ΔΕΜΡ ανζρχεται ςε περίπου. Οι ςυνεργαςίεσ τθσ ΔΕΜΡ επιτυγχάνονται και υλοποιοφνται μζςα από μια ευρεία γκάμα ενεργειϊν και δράςεων, που ςτοχεφουν ςτθν άμεςθ και άρτια εξυπθρζτθςθ του πελάτθ, όπωσ μεγάλοσ αρικμόσ ςυναντιςεων με πελάτεσ υψθλοφ ενδιαφζροντοσ, υποβολι προςφορϊν ςε ανοικτοφσ διαγωνιςμοφσ, ςυνδρομι ςτθν υλοποίθςθ ςτόχων των πελατϊν τθσ, αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν, ςυμμετοχι ςε πολλζσ Ομάδεσ Ζργου και Επιτροπζσ για τθν αντιμετϊπιςθ λειτουργικϊν απαιτιςεων και διαχειριςτικϊν κεμάτων κτλ. Επιςθμαίνεται θ διαρκισ ςυνεργαςία, ο ςυντονιςμόσ και θ επιςταμζνθ κακοδιγθςθ του Δικτφου των Καταςτθμάτων τθσ Τράπεηασ, το οποίο φζρει τθν κακθμερινι αγωνία τθσ αποτελεςματικότερθσ εξυπθρζτθςισ των πελατϊν ειδικοφ ενδιαφζροντοσ, αποτελϊντασ ουςιαςτικά ζνα one-stop-shop για αυτοφσ. Πλα τα παραπάνω αποτελοφν ενζργειεσ και δράςεισ που κα ςυνεχίςουν να ςυμβάλλουν ςτθν υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ τθσ Τράπεηασ και κατά το τρζχον ζτοσ. Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ

17 Διεφκυνςθ Θλεκτρονικϊν Εργαςιϊν και Εναλλακτικϊν Δικτφων Contact Center Εκνικισ Τράπεηασ Οι υπθρεςίεσ τθλεφωνικισ εξυπθρζτθςθσ τθσ Εκνικισ Αςφαλιςτικισ εντάχκθκαν ςτο Contact Center τον Αφγουςτο του Αρχικόσ ςτόχοσ ιταν ο εκςυγχρονιςμόσ των ιδθ παρεχομζνων υπθρεςιϊν για τουσ Κλάδουσ Αυτοκινιτου, Ατομικϊν Συμβολαίων Ηωισ και Ρυρόσ, αξιοποιϊντασ τθν τεχνογνωςία, τισ υποδομζσ και τθν εμπειρία των ςτελεχϊν του Contact Center για τθν αναβάκμιςθ του επιπζδου εξυπθρζτθςθσ και τθ διαςφάλιςθ των εργαςιϊν. Ζπειτα από ζνα χρόνο εντυπωςιακϊν παραγωγικϊν και ποιοτικϊν αποτελεςμάτων, τον Οκτϊβριο του 2010 ξεκίνθςε δυναμικά θ επζκταςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τθν Εκνικι Αςφαλιςτικι, με τθν ενίςχυςθ ενθμερωτικϊν και προωκθτικϊν ενεργειϊν μζςω εξερχόμενων κλιςεων και μθνυμάτων SMS και τθν ταυτόχρονθ βελτιςτοποίθςθ των διαδικαςιϊν με προθγμζνεσ λφςεισ αυτοματοποίθςθσ των διαρκϊσ αυξανόμενων εργαςιϊν. Άποψθ του Contact Center τθσ Σράπεηασ. Το 2011, ςτο πλαίςιο τθσ νζασ ςτρατθγικισ τθσ, θ Εκνικι Αςφαλιςτικι ξεκινά το Ζργο Αναβάκμιςθσ Εξυπθρζτθςθσ Συναλλαςςομζνων. Με τθν αποδεδειγμζνθ αποτελεςματικότθτα των πρακτικϊν του, το Contact Center αποτελεί πλζον κφριο άξονα του ζργου, απορροφϊντασ τθ ςυντριπτικι πλειοψθφία των ειςερχόμενων τθλεφωνικϊν επικοινωνιϊν των κεντρικϊν υπθρεςιϊν τθσ Εκνικισ Αςφαλιςτικισ. Ζωσ τον Νοζμβριο 2011 ολοκλθρϊκθκε με επιτυχία θ επζκταςθ των εργαςιϊν με τθν ενίςχυςθ τθσ εξυπθρζτθςθσ του Κλάδου Αυτοκινιτων, τθν εξυπθρζτθςθ των Ομαδικϊν Συμβολαίων Ηωισ και των λοιπϊν Κλάδων Γενικϊν Αςφαλίςεων, με τθ διενζργεια προωκθτικϊν ενεργειϊν για τθν υιοκζτθςθ των νζων τρόπων εξόφλθςθσ αςφαλίςτρων, κακϊσ και με ποιοτικζσ ζρευνεσ με ςτόχο τθ διατιρθςθ πελατολογίου του Κλάδου Ρυρόσ. Σιμερα, οι υπθρεςίεσ τθλεφωνικισ εξυπθρζτθςθσ τθσ Εκνικισ Αςφαλιςτικισ -που παρζχονται από Contact Center- παρουςιάηουν αφξθςθ 100% ςε επίπεδο κακθμερινισ παραγωγισ και ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε ςχζςθ με τον Αφγουςτο Ταυτόχρονα, είναι ιδθ ςε εξζλιξθ θ επζκταςθ τθσ εξυπθρζτθςθσ ςε 24ωρθ βάςθ και θ υποςτιριξθ υπθρεςιϊν Υγείασ. Μποροφμε πλζον να ποφμε με βεβαιότθτα ότι ο ρόλοσ του Contact Center είναι κακοριςτικόσ, τόςο ςτθ διαρκι αναβάκμιςθ του επιπζδου εξυπθρζτθςθσ των αςφαλιςμζνων και ςυνεργατϊν, όςο και ςτθ βελτιςτοποίθςθ των εςωτερικϊν λειτουργιϊν τθσ Εκνικισ Αςφαλιςτικισ, για τθν επίτευξθ κετικϊν ποιοτικϊν και αρικμθτικϊν αποτελεςμάτων ςε επίπεδο Ομίλου. Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ

18 Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ Μονάδων Εξωτερικοφ HR Operating Model Θ Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ Μονάδων Εξωτερικοφ, ςτο πλαίςιο του ζργου τθσ για τθν ενίςχυςθ των υποδομϊν και τθν ευκυγράμμιςθ των πολιτικϊν και διαδικαςιϊν Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ςε επίπεδο Ομίλου, προωκεί τθν εφαρμογι και λειτουργία νζου Μοντζλου Οργανωτικισ Δομισ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (HR Operating Model) ςτισ Τράπεηεσ των Βαλκανικϊν Χωρϊν. Το ςυγκεκριμζνο μοντζλο, που εφαρμόηει τα τελευταία ζτθ θ UBB, κρίκθκε ότι μπορεί να εφαρμοςτεί με τθν ίδια επιτυχία ειδικά ςτισ Banca Romaneasca, Vojvodjanska Banka και Stopanska Banka, λόγω τθσ αρικμθτικισ δφναμθσ των Διευκφνςεων Ρροςωπικοφ τουσ. Για αυτόν το λόγο διοργανϊκθκε ςυνάντθςθ ςτθν Ακινα ςτισ 7 Μαρτίου 2012, ςτθν οποία ςυμμετείχαν οι Επικεφαλισ των Διευκφνςεων Ρροςωπικοφ των ωσ άνω Κυγατρικϊν, κυρίεσ Catalina Toma, Natalija Marko και Nikolina Milanova, αντιςτοίχωσ. Ραράλλθλα, προςκλικθκε θ Επικεφαλισ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ UBB κα Emilia Ivanova, θ οποία -μαηί με τθν Unit Manager κα Anna Getsova- παρουςίαςαν αναλυτικά ςτουσ Επικεφαλισ των λοιπϊν Τραπεηϊν το Μοντζλο Οργάνωςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ HR. Αυτό το Μοντζλο Οργάνωςθσ αποτελεί εξζλιξθ του αρχικοφ, που ειςιχκθ από τον ακαδθμαϊκό D. Ulrich ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του Ρροβλζπει τθν υιοκζτθςθ τριϊν λειτουργικϊν μονάδων/κζντρων, κοινόσ ςτόχοσ των οποίων είναι θ βζλτιςτθ δυνατι υποςτιριξθ των ςτρατθγικϊν επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ εταιρείασ. Συγκεκριμζνα, οι μονάδεσ αυτζσ είναι: Το HR Excellence Centre, το οποίο είναι υπεφκυνο για το ςχεδιαςμό των πολιτικϊν, διαδικαςιϊν και εργαλείων Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Το HR Service Centre, το οποίο αςχολείται με τισ διαχειριςτικζσ εργαςίεσ τθσ Διεφκυνςθσ, όπωσ ςυντιρθςθ αρχείων προςωπικοφ, μθχανογραφικι υποςτιριξθ τθσ Μονάδασ, διαχείριςθ μιςκοδοςίασ και παροχϊν κτλ Το HR Business Partners Centre, το οποίο υποςτθρίηει και διαςφαλίηει τθν εφαρμογι των πολιτικϊν και διαδικαςιϊν που αναπτφςςει το HR Excellence Centre, λειτουργεί ωσ εςωτερικόσ ςφμβουλοσ τθσ διοικθτικισ ομάδασ και υποςτθρίηει το ςφνολο του προςωπικοφ, προσ επίλυςθ τυχόν προβλθμάτων του που άπτονται κεμάτων διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ. Ππωσ παραςτατικά περιγράφθκε, το Excellence Centre είναι «ο εγκζφαλοσ», το Service Centre είναι «τα χζρια» και το Business Partners Centre είναι «τα μάτια, τα αυτιά και το ςτόμα» τθσ Διεφκυνςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. Λδιαίτερθ αναφορά ζγινε και ςτο ρόλο του Επιχειρθςιακοφ Συνεργάτθ (Business Partner), τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ που πρζπει να διακζτει, προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ του ρόλου του. Στθ διάρκεια τθσ θμερίδασ, προζκυψαν ερωτιματα ςχετικά με τισ πικανζσ δυςκολίεσ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του νζου Οργανωτικοφ Μοντζλου, τα οποία απαντικθκαν από Στελζχθ τθσ UBB. Στθ ςυνζχεια, τα Στελζχθ τθσ Διεφκυνςθσ Ρροςωπικοφ Μονάδων Εξωτερικοφ είχαν κατϋ ιδίαν ςυναντιςεισ με τουσ Επικεφαλισ HR των Banca Romaneasca, Vojvodjanska Banka και Stopanska Banka, όπου τζκθκε το χρονοδιάγραμμα εφαρμογισ του νζου Μοντζλου και ςυηθτικθκε διεξοδικά το ςχζδιο δράςθσ τθσ κάκε Κυγατρικισ. Θ διοργάνωςθ, τθν οποία χαιρζτθςε ο Γενικόσ Διευκυντισ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Ομίλου κ. Ανδρζασ Βρανάσ, ςτζφκθκε με απόλυτθ επιτυχία, αφοφ εκτόσ των άλλων ςυνζβαλε ςτθν ενδυνάμωςθ των ςχζςεων μεταξφ των προςκεκλθμζνων Επικεφαλισ των τοπικϊν Διευκφνςεων Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και υπογράμμιςε τθ ςυςτθματικι κακοδιγθςθ και υποςτιριξθ που παρζχει θ Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ Μονάδων Εξωτερικοφ ςτισ Κυγατρικζσ Εξωτερικοφ ςε κζματα ανκρϊπινου δυναμικοφ, ςτρατθγικισ ςθμαςίασ για τον Πμιλο ΕΤΕ. Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ

19 Banca Romaneasca Γνωρίςτε τθν ομάδα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ Στόχοσ μασ, να προςκζςουμε αξία ςτθν επιχείρθςθ! Θ Διεφκυνςθ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ (ΑΔ) τθσ BROM ςυνδυάηει αρμονικά και αποτελεςματικά τθ φρεςκάδα και τον ενκουςιαςμό νζων ανκρϊπων με τθν εξειδίκευςθ και τθν τεχνογνωςία των ζμπειρων ςυναδζλφων τουσ. Με τα χαρακτθριςτικά αυτά θ ομάδα ΑΔ λειτουργεί με δυναμικότθτα και αποτελεςματικότθτα. Θ πάγια επιδίωξθ τθσ ομάδασ ΑΔ, ςε όλεσ τισ ςυνεργαςίεσ τθσ με τισ επιχειρθματικζσ μονάδεσ ι διευκφνςεισ ςτιριξθσ, είναι θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν που παρζχονται αλλά και θ ουςιαςτικι ςυνειςφορά ςτα ςυνολικά αποτελζςματα τθσ Τράπεηασ. Ειδικά ζργα ΑΔ ςχεδιάςτθκαν και υλοποιικθκαν με τθ δυναμικι προςπάκεια και τθν αφοςίωςθ ολόκλθρθσ τθσ ομάδασ, με κφριο ςτόχο τθν υποςτιριξθ τθσ επιχειρθματικισ ανάπτυξθσ, κακϊσ και τθν ενίςχυςθ τθσ εταιρικισ οργανωτικισ κουλτοφρασ. Τα ζργα αυτά αποςκοποφν ςτθν ενίςχυςθ των δεξιοτιτων των υπαλλιλων όπωσ απαιτείται από το ιδιαίτερα ανταγωνιςτικό επιχειρθματικό περιβάλλον, τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των νεοπροςλθφκζντων υπαλλιλων και των προγραμμάτων κατάρτιςθσ που οργανϊνονται για τουσ υπαλλιλουσ γενικότερα, και τθν ειςαγωγι νζων προτφπων, μζςων και πρακτικϊν. Σκοπόσ των ζργων και των προςπακειϊν τθσ ομάδασ ΑΔ είναι να διαμορφϊςει τισ οργανωτικζσ ςυνζργειεσ που κα αποτελζςουν τθ βάςθ για τισ μζγιςτεσ επιδόςεισ τισ επιχείρθςθσ. Στθ ςθμερινι αγορά όπου τα προϊόντα και οι υπθρεςίεσ, από τθ μια επιχείρθςθ ςτθν άλλθ, παρουςιάηουν ελάχιςτεσ διαφορζσ, οι πελάτεσ ενδιαφζρονται κυρίωσ για ςυνεργαςία με τράπεηεσ που παρζχουν τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ. Αφοςιωμζνθ ςτθν αρχι τθσ ΕΤΕ -«Ρροτεραιότθτα ςτον πελάτθ»- και, αντλώντασ γνώςη από την αγορά, θ ομάδα ΑΔ τθσ BROM διεξιγαγε μζςα ςτο 2011, μεταξφ άλλων, μια εςωτερικι ζρευνα ικανοποίθςθσ πελατϊν, θ οποία ακολουκικθκε από τον προςδιοριςμό μιασ ςειράσ μζτρων (ςτουσ τομείσ τθσ επικοινωνίασ, τθσ διαμόρφωςθσ καλισ ςυνεργαςίασ με τθν πελατεία, κακϊσ και τθσ ροισ εργαςιϊν), που αποςκοποφν ςτθν ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικισ ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτισ υπθρεςίεσ ςυναλλαγϊν και τισ υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ. Το ζργο αυτό βρίςκεται ςτο ςτάδιο τθσ υλοποίθςθσ. Το αναμενόμενο αποτζλεςμα αυτοφ του ζργου ςτισ εργαςίεσ είναι: Υψθλότερθ ικανοποίθςθ για τον εργαηόμενο χάρθ ςτθν καλφτερθ ςυνεργαςία ανάμεςα ςτισ κεντρικζσ υπθρεςίεσ και το δίκτυο, με αποτζλεςμα τθ μεγαλφτερθ αποδοτικότθτα του προςωπικοφ. Ενίςχυςθ των εταιρικϊν αξιϊν τθσ ΕΤΕ και τθσ BROM, οι οποίεσ κα ςυμβάλλουν ςτθν περαιτζρω βελτίωςθ τθσ εταιρικισ οργανωτικισ κουλτοφρασ. Άλλο ζνα ζργο τθσ Διεφκυνςθσ ΑΔ προϊκθςε τθν εκπαίδευςθ ωσ εργαλείο επαγγελματικισ ανάπτυξθσ για διευκυντζσ καταςτθμάτων, με το οποίο τουσ δόκθκε θ ευκαιρία να βελτιϊςουν τισ διευκυντικζσ δεξιότθτζσ τουσ, τισ ικανότθτζσ τουσ να διαχειρίηονται, να αναπτφςςουν και να παρζχουν κίνθτρα ςτουσ υπαλλιλουσ τουσ, προκειμζνου -εν τζλει- να βελτιωκεί θ απόδοςθ τθσ επιχείρθςθσ και οι ςχζςεισ εργαςίασ ςτα καταςτιματα. Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ

20 Banca Romaneasca Το ζργο αυτό εφαρμόςτθκε ωσ πιλοτικό το 2011, με ατομικά προγράμματα εκπαίδευςθσ μζςω τθλεφωνικϊν εκπαιδευτικϊν ςυςκζψεων (μία ςφςκεψθ λεπτϊν κάκε 15ιμερο, ςυνολικισ διάρκειασ ενόσ τριμινου), που διεξιχκθςαν από ζναν ειδικό τθσ μονάδασ ΑΔ ο οποίοσ ζχει λάβει ςχετικι πιςτοποίθςθ από τθν ICF (International Coaching Federation, Διεκνι Ομοςπονδία Εκπαίδευςθσ). Δεδομζνθσ τθσ επιτυχίασ τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ του προγράμματοσ, θ Διεφκυνςθ ΑΔ ςχεδιάηει τθν επανάλθψι του κατά το Επιπλζον, θ ομάδα ΑΔ μεριμνά για τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ ιδιαίτερα ικανϊν ςτελεχϊν με τθν προϊκθςθ μζτρων διακράτθςθσ ςτελεχϊν και ατομικισ ανάπτυξθσ, αξιοποιϊντασ τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ ςτθν εκπαιδευτικι πρακτικι (εκτεταμζνθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ εκμάκθςθσ e-learning). Τα ζργα τθσ ομάδασ ΑΔ είναι ςχεδιαςμζνα με τζτοιον τρόπο, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςυμμόρφωςθ των κανονιςμϊν ΑΔ με το τοπικό κανονιςτικό πλαίςιο, κακϊσ και με το αντίςτοιχο κανονιςτικό πλαίςιο τθσ ΕΤΕ. Μζςα ςτο 2012 θ ομάδα ΑΔ κα ζρκει αντιμζτωπθ με νζεσ προκλιςεισ μζςα από τθν υλοποίθςθ δφο ζργων, ςτόχοσ των οποίων είναι θ ευκυγράμμιςθ και ενςωμάτωςθ τθσ λειτουργίασ ΑΔ ςτθ BROM, κακϊσ και ςτο λειτουργικό πρότυπο του Ομίλου τθσ ΕΤΕ: υλοποίθςθ SAP HCM, και νζο οργανωτικό μοντζλο τθσ Διεφκυνςθσ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ. Και τα δφο ζργα κα ςυμβάλλουν ςθμαντικά ςτθν ενίςχυςθ τθσ αξίασ του Ανκρωπίνου Δυναμικοφ ςτθ Banca Romaneasca. Με τισ δράςεισ αυτζσ (κακϊσ και άλλεσ) θ ομάδα ΑΔ τθσ Banca Romaneasca επιδεικνφει τθν ικανότθτά τθσ να εξελιχκεί ςε ζναν πολφτιμο Επιχειρθματικό Εταίρο, κάνοντασ πράξθ τθ φράςθ: Στόχοσ μασ, να προςκζςουμε αξία ςτθν επιχείρθςθ! Η ομάδα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ Banca Romaneasca Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ

21 Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ Συμμετοχι τθσ Εκνικισ ςτο Carbon Disclosure Project Θ Εκνικι Τράπεηα, ςτο πλαίςιο τθσ επιχειρθματικισ τθσ λειτουργίασ και τθσ δζςμευςισ τθσ ςε κζματα εταιρικισ υπευκυνότθτασ και, ειδικότερα, περιβαλλοντικισ ευκφνθσ, ςυμμετζχει εκελοντικά ςε ελλθνικοφσ και παγκόςμιουσ φορείσ, δείκτεσ και οργανιςμοφσ (Ελλθνικό Δίκτυο για τθν ΕΚΕ, Κεςμόσ «Bravo», ΕIRIS, FTSE4Good, NYSE-Euronext, κτλ). Θ ςυμμετοχι τθσ Τράπεηασ ςε αυτζσ τισ πρωτοβουλίεσ ζχει ωσ ςτόχο τθν προαγωγι τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ και τθν κοινοποίθςθ των εταιρικϊν τθσ ςτοιχείων για τθν ενθμζρωςθ όλων των ενδιαφερομζνων μερϊν (επενδυτϊν και μετόχων, πελατϊν, εργαηομζνων, ΜΚΟ, επιχειρθματικισ και τοπικισ κοινότθτασ, προμθκευτϊν, ΜΜΕ, Ρολιτείασ και κεςμικϊν φορζων). Για τουσ λόγουσ αυτοφσ θ Τράπεηα δθμοςιοποιεί τισ περιβαλλοντικζσ τθσ δράςεισ ςτον ανεξάρτθτο μθ κερδοςκοπικό Οργανιςμό Carbon Disclosure Project. Αυτόσ ο ανεξάρτθτοσ, μθ κερδοςκοπικόσ Οργανιςμόσ, με ζδρα το Θνωμζνο Βαςίλειο, ιδρφκθκε το 2000 και εκπροςωπεί περιςςότερουσ από 655 διεκνείσ κεςμικοφσ επενδυτζσ με ςυνολικό διαχειριηόμενο κεφάλαιο που ανζρχεται ςε 78 τριςεκατομμφρια δολάρια. Αποτελεί ζνα διεκνϊσ αναγνωριςμζνο φορζα αξιολόγθςθσ, που προωκεί τθν ελαχιςτοποίθςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου και τθν ορκολογικι χριςθ του νεροφ, κινθτοποιϊντασ επιχειριςεισ και πόλεισ - ςε παγκόςμιο επίπεδο- να δράςουν αναλόγωσ. Το CDP ζχει αναπτφξει μια ευζλικτθ βάςθ δεδομζνων, ςτθν οποία κατακζτουν εκελοντικά περίπου επιχειριςεισ, φορείσ και πόλεισ, ςτοιχεία για τισ περιβαλλοντικζσ τουσ επιδόςεισ. Σε αυτιν τθ βάςθ δεδομζνων ανατρζχουν μεγάλοι κεςμικοί επενδυτζσ, μζτοχοι, εταιρείεσ, φορείσ αξιολόγθςθσ, χρθματιςτζσ, κυβερνιςεισ και φορείσ πόλεων, κακϊσ αποτελεί τθ μεγαλφτερθ πθγι πλθροφόρθςθσ εταιρικϊν δεδομζνων παγκοςμίωσ, ςχετικά με τισ εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου, παρζχοντασ τθ δυνατότθτα για τθν καταγραφι, δθμοςιοποίθςθ και διαχείριςθ περιβαλλοντικϊν πλθροφοριϊν και δράςεων. Ο Οργανιςμόσ Carbon Disclosure Project αξιολογεί τθ λογοδοςία αυτϊν των επιχειριςεων και φορζων για τθν ανάπτυξθ ςυγκεκριμζνων περιβαλλοντικϊν δεικτϊν. Σε αυτοφσ τουσ δείκτεσ ενςωματϊνονται τα διατικζμενα ςτοιχεία κατανάλωςθσ ενζργειασ, εταιρικισ διακυβζρνθςθσ, πλθροφορίεσ αναφορικά με τθ διαχείριςθ και ενςωμάτωςθ των πικανϊν επιπτϊςεων από τθν κλιματικι αλλαγι ςτθ βαςικι επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, κακϊσ και ςτοιχεία για τθν πολιτικι και ευρφτερθ ςτρατθγικι των επιχειριςεων και φορζων ςε περιβαλλοντικά κζματα. Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ

22 Διεφκυνςθ Γραμματείασ και Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων Ε.Τ.Ε. Θ αξιολόγθςθ κάκε επιχείρθςθσ ι φορζα που ςυμμετζχει ςτο Carbon Disclosure Project γίνεται ςε εκατοςτιαία κλίμακα και αντανακλά τθν πλθρότθτα των απαντιςεϊν τουσ (βάκοσ ανάλυςθσ και ζκταςθ) ςτα ακόλουκα ηθτιματα: Τισ πλθροφορίεσ ςχετικά με δράςεισ για τθν κλιματικι αλλαγι Τθν εφαρμογι μζτρων αναφορικά με τισ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα Το βακμό ενςωμάτωςθσ των περιβαλλοντικϊν κινδφνων Τθν αξιοποίθςθ εξωτερικοφ φορζα πιςτοποίθςθσ για τα δεδομζνα καταγραφισ Οι επιχειριςεισ, οι οποίεσ καταγράφουν και παρακολουκοφν ςε τακτικι βάςθ τουσ περιβαλλοντικοφσ τουσ κινδφνουσ, επιτυγχάνουν και καλφτερθ ςτρατθγικι διαχείριςι τουσ. Συνεπϊσ, θ δθμοςιοποίθςθ των αποτελεςμάτων ςυγκεκριμζνων πρακτικϊν και εφαρμογϊν από τουσ πρωτοπόρουσ ςε κάκε τομζα επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, προςφζρει τθ δυνατότθτα ταχφτερου εντοπιςμοφ των ςθμείων που χριηουν ιδιαίτερθσ προςοχισ και αντιμετϊπιςθσ και παράλλθλα προωκεί τθν υιοκζτθςθ βζλτιςτων πρακτικϊν αναδεικνφοντασ ευκαιρίεσ που προκφπτουν από τθν ανάπτυξθ «βιϊςιμων» προϊόντων και υπθρεςιϊν. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το Carbon Disclosure Project, μπορείτε να ανατρζξετε ςτο δικτυακό τόπο του οργανιςμοφ: Αξιολόγθςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το Carbon Disclosure Project Θ Εκνικι Τράπεηα είναι θ πρϊτθ ελλθνικι τράπεηα που από το 2007 ζωσ και ςιμερα ςυμμετζχει αδιαλείπτωσ ςτθν εκελοντικι αυτι πρωτοβουλία, αλλά και θ μόνθ που δθμοςιοποιεί παράλλθλα τισ απαντιςεισ τθσ ςτο ευρφ κοινό. Για το 2010, θ βακμολογικι αξιολόγθςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το Carbon Disclosure Project ανιλκε ςε 44 μονάδεσ, με τθ μζγιςτθ βακμολογία του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα παγκοςμίωσ να ανζρχεται ςε 93 μονάδεσ. Επιςθμαίνεται ότι θ δεφτερθ ςε κατάταξθ ελλθνικι τράπεηα, που ςυμμετζχει ςτθν αξιολόγθςθ αυτι από το 2009, βακμολογικθκε με 24 μονάδεσ. Τζλοσ, θ τρίτθ ελλθνικι ςυμμετοχι από το χρθματοπιςτωτικό τομζα ςτθν αξιολόγθςθ αυτι, εντοπίηεται το Με τθ ςυμμετοχι τθσ ςε αυτιν τθν πρωτοβουλία θ Εκνικι Τράπεηα παρζχει ςε ετιςια βάςθ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ καταναλϊςεισ των φυςικϊν πόρων που χρθςιμοποιεί κατά τθ λειτουργία τθσ, ςτοιχεία τθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ που ζχει υιοκετιςει, κακϊσ και τθ ςτρατθγικι με τθν οποία διαχειρίηεται τουσ κινδφνουσ και τισ ευκαιρίεσ που ανακφπτουν από τθν ενςωμάτωςθ περιβαλλοντικϊν παραμζτρων ςτθν επιχειρθματικι τθσ δραςτθριότθτα. Για τθ ςυμπλιρωςθ των απαιτοφμενων ςτοιχείων και περιβαλλοντικϊν δεικτϊν ςτο ερωτθματολόγιο του Carbon Disclosure Project, απαιτείται θ ενεργι ςυμμετοχι ςθμαντικοφ αρικμοφ Διευκφνςεων τθσ Τράπεηασ. Τα διατικζμενα από τισ εμπλεκόμενεσ Μονάδεσ ςτοιχεία ςυλλζγονται, επεξεργάηονται και καταχωροφνται ςτθν θλεκτρονικι βάςθ του CDP από τθν Υποδιεφκυνςθ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ τθσ Διεφκυνςθσ Γραμματείασ και Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων ΕΤΕ. Με τον τρόπο αυτόν, θ Τράπεηα διευρφνει τουσ διαφλουσ επικοινωνίασ τθσ με όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ, παρζχοντάσ τουσ ςυγκεντρωμζνθ όλθ τθν απαραίτθτθ πλθροφόρθςθ αναφορικά με τισ δράςεισ τθσ ςε κζματα περιβαλλοντικισ υπευκυνότθτασ. Ταυτοχρόνωσ, αξιοποιεί προσ όφελόσ τθσ μια διεκνϊσ αναγνωριςμζνθ βάςθ δεδομζνων, με αντίςτοιχθ ςυγκριτικι κατάταξθ των ομοειδϊν επιχειριςεων και ενθμερϊνεται ςυνεχϊσ για τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ ςτο χϊρο. Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ

23 Ιςτορικό Αρχείο ΕΤΕ Νίκθ Μαρωνίτθ: «Αλζξανδροσ Θρ. Ηαΐμθσ. Πψεισ ενόσ πολυςχιδοφσ βίου ( ) 1936)» Πρόγραμμα Ερευνών Ιστορικοφ Αρχείου ΕΤΕ, Αθήνα 2011 Το 2011, ζτοσ εορταςμοφ των 170 χρόνων από τθν ίδρυςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ, το Λςτορικό Αρχείο εξζδωςε το ζργο με τίτλο Αλζξανδροσ Θρ. Ζαΐμθσ. Όψεισ ενόσ πολυςχιδοφσ βίου ( ), γραμμζνο από τθν ιςτορικό κ. Νίκθ Μαρωνίτθ. Θ ζκδοςθ εντάςςεται ςτο Ρρόγραμμα Ερευνϊν του Λςτορικοφ Αρχείου, που επιχειρεί να αναδείξει, αφενόσ τθν πρωτοπόρο κζςθ τθσ Εκνικισ, όχι μόνο ςτο τραπεηικό πεδίο αλλά γενικότερα ςτο δθμόςιο βίο τθσ χϊρασ, και αφετζρου τα πρόςωπα εκείνα που, ζχοντασ υπθρετιςει ςτθν Τράπεηα, ζπαιξαν επίςθσ πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτα κοινά του τόπου. Το βιβλίο ςυνιςτά μια ολοκλθρωμζνθ μελζτθ για τον Αλζξανδρο Ηαΐμθ, του οποίου θ δράςθ ςτθν ελλθνικι κοινωνία και τθν Εκνικι Τράπεηα καλφπτει μιςό αιϊνα, από το 1880 ζωσ το Ο Καλαβρυτινόσ πολιτικόσ χρθμάτιςε επανειλθμμζνωσ υπουργόσ, πρωκυπουργόσ, Ρρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ, φπατοσ αρμοςτισ τθσ Κρθτικισ Ρολιτείασ και διοικθτισ τθσ Εκνικισ ςτα χρόνια Ρολφτιμθ πθγι για τθ ςυγγραφι του ζργου αποτζλεςε το προςωπικό αρχείο τθσ οικογζνειασ Ηαΐμθ, που απόκειται ςε ψθφιακά αντίγραφα ςτο Λςτορικό Αρχείο τθσ Εκνικισ, ςε ςυνδυαςμό με το πλοφςιο πρωτότυπο αρχειακό υλικό που φυλάςςεται ςτο ΛΑ/ΕΤΕ και αξιοποιικθκε ςυςτθματικά από τθ ςυγγραφζα. Θ μελζτθ τθσ πολιτικισ φυςιογνωμίασ του Αλζξανδρου Ηαΐμθ προκαλεί εξαιρετικά επίκαιρουσ ςυνειρμοφσ. Ρζρα από τισ υπθρεςίεσ που ωσ διοικθτισ πρόςφερε ςτθν Τράπεηα, ο Ηαΐμθσ αναδείχκθκε ενορχθςτρωτισ και επικεφαλισ των κυβερνιςεων ςυνεργαςίασ μεταξφ αντιπάλων κομμάτων τθσ περιόδου Αυτι θ πτυχι τθσ πολιτικισ ςταδιοδρομίασ του Α. Ηαΐμθ δθμιουργεί ζναν επίκαιρο παραλλθλιςμό με τισ θμζρεσ που διανφουμε. Αλζξανδροσ Ζαΐμθσ Πίνακασ του Γ. Ιακωβίδθ, 1932 Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ

24 Μορφωτικό Κδρυμα Εκνικισ Τραπζηθσ (ΜΙΕΤ) Ραρουςίαςθ εκδόςεων François Crouzet: «Θ κυπριακι διζνεξθ » Μετάφραςθ: Αριςτοτζλθσ Φρυδάσ ΜΛΕΤ 2011, ςελίδεσ (τόμοι Αϋ & Βϋ) Το Μδρυμα Κάρνεγκι για τθ Διεκνι Ειρινθ δθμιοφργθςε μετά τον Βϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο το Ευρωπαϊκό του Κζντρο με ςκοπό τθ μελζτθ ςυγκεκριμζνων τοπικϊν και περιφερειακϊν ςυγκροφςεων ςτθν Ευρϊπθ. Στθ ςειρά αυτϊν των μελετϊν εντάχκθκε και μία ζρευνα για τθ διζνεξθ ςτθν Κφπρο και τισ πολλαπλζσ όψεισ και εκδθλϊςεισ τθσ ςτα χρόνια Ρρόκειται για τθν πρϊτθ κυπριακι διζνεξθ, θ οποία ζφερε αντιμζτωπθ τθ Μεγάλθ Βρετανία με τουσ Ελλθνοκυπρίουσ, που ηθτοφςαν τθν ζνωςθ τθσ νιςου με τθν Ελλάδα, από τθν ζναρξθ του αντιαποικιοκρατικοφ κινιματοσ με το τζλοσ του Βϋ Ραγκοςμίου Ρολζμου ωσ τισ ςυμφωνίεσ Ηυρίχθσ και Λονδίνου το 1959, με τισ οποίεσ είχε κεωρθκεί ότι επιλκε θ λφςθ του Κυπριακοφ. Το ζργο ανατζκθκε ςτον Γάλλο επιςτιμονα Φρανςουά Κρουηζ, απολφτωσ αρμόδιο και επιπλζον «ουδζτερο», δθλαδι υπικοο κράτουσ μθ εμπλεκόμενου άμεςα ςτθ διζνεξθ. Ο Κρουηζ δεν ενδιαφζρεται να γράψει μια μελζτθ για το Κυπριακό ωσ αποκλειςτικά διεκνοπολιτικό πρόβλθμα όπου ςυμπλζκονται και ςυγκροφονται οι πολιτικζσ τθσ ιςχφοσ διαφόρων δυνάμεων, μεγάλων και ελαςςόνων. Επιχειρεί κάτι ριηικά διαφορετικό. Επιδιϊκει να κεμελιϊςει τθν ανάλυςθ του Κυπριακοφ ςτθν κοινωνικι και ιςτορικι πραγματικότθτα τθσ Μεγαλονιςου και να εξετάςει το μεταπολεμικό πολιτικό πρόβλθμα ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςυνολικι αποτίμθςθ αφενόσ τθσ βρετανικισ διοίκθςθσ και των χειριςμϊν τθσ και αφετζρου του εκνοτικοφ πλουραλιςμοφ που χαρακτθρίηει τθν κοινωνία τθσ νιςου και περιπλζκει τθ λφςθ. Επιχειρεί επίςθσ να εντοπίςει τισ «ρίηεσ τθσ διαμάχθσ», προτάςςοντασ αυτι τθν ανάλυςθ ςτθ λεπτομερι ιςτορικι αναςκόπθςι του. Ενςωματϊνει ςτο ζργο του ζνα τεράςτιο τεκμθριωτικό υλικό, αντλθμζνο από ζντυπεσ πθγζσ που ζγιναν προςιτζσ μόνο τα τελευταία χρόνια, από τον τφπο (βρετανικό, ελλθνικό, ελλθνοκυπριακό και τουρκικό) και από ςυνεντεφξεισ (ςτισ οποίεσ ο ςυγγραφζασ αποδίδει κεφαλαιϊδθ ςθμαςία). Το τιτάνιο ζργο να κακοδθγιςει τθν πολυεκνικι ομάδα που βοικθςε ςτθν ζρευνα, να δαμάςει το πλοφςιο αλλά ανομοιογενζσ και άνιςο υλικό του και να ςυνκζςει εντζλει τθν επιβλθτικι μελζτθ του, προςπακϊντασ να κατανοιςει τισ κζςεισ όλων των μερϊν, ο ςυγγραφζασ το ζφερε επάξια εισ πζρασ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ο μεταφραςτισ του βιβλίου Αριςτοτζλθσ Φρυδάσ (πρζςβθσ ε.τ., ) είχε υπθρετιςει ςτθν Κφπρο ωσ νεαρόσ πρόξενοσ τθσ Ελλάδασ τα χρόνια του κυπριακοφ απελευκερωτικοφ αγϊνα. Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ

25 Το Μορφωτικό Κδρυμα ςασ προτείνει... Επιλογζσ από πρόςφατεσ εκδόςεισ του Ο ελλθνικόσ κόςμοσ μετά τον Αλζξανδρο π.χ. Συγγραφζασ: Graham Shipley Μετάφραςθ: Μαργαρίτα Ηαχαριάδου Ακινα, ΜΛΕΤ 2012, ςς. 808 (τόμοι Α και Β) με 44 α/μ εικόνεσ, 9 χάρτεσ και 8 πίνακεσ Δθμιτρθσ Ραπαδιμοσ, Ταξιδιϊτθσ φωτογράφοσ. Φωτογραφίεσ Κείμενα: Ματκίλδθ Ρυρλι, Βαςιλικι Χατηθγεωργίου, Κωςτισ Λιόντθσ, Heba Farid Ακινα, ΜΛΕΤ 2011, ςς. 567 με 626 α/μ εικόνεσ Ρεριλαμβάνει τον Αϋ τόμο ςε CD ΦΙΛΙΡΡΟΥ ΘΛΙΟΥ κατάλοιπα Ελλθνικι βιβλιογραφία του 19ου αιϊνα. Τόμοσ Β' Επιμζλεια: Ρόπθ Ρολζμθ Ακινα, Μουςείο Μπενάκθ & ΕΛΛΑ/ΜΛΕΤ, 2011, ςς. 751 Ιςτορία τθσ αρχαίασ ελλθνικισ κοινωνίασ Συγγραφζασ: Fritz Gschnitzer Μετάφραςθ: Άγγελοσ Χανιϊτθσ Ακινα, ΜΛΕΤ, 2011, ςς. 557 Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Ημερίδα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχείρθςθ» 5 Διακρίςεισ ςτα βραβεία ΧΡΗΞΑ-Γεϊργιοσ Ουηοφνθσ 6 Τπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Οκτώβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Διλωςθ Δζςμευςθσ Διοίκθςθσ 3. Ανκρϊπινα Δικαιϊματα- Συνκικεσ Εργαςίασ 4. Περιβάλλον 5. Δζςμευςθ προσ τθν Αγορά 6. Καταπολζμθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Καλωςιλκατε ςτο Watershop! Κάντε μια υγιι επιλογι για ζνα επιτυχθμζνο επαγγελματικό μζλλον ςιμερα! Σασ καλωςορίηουμε ςτον κόςμο του δικτφου Watershop! Η αλυςίδα μασ προςφζρει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015

Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Πεξηερόκελα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Θ Ρρόεδροσ Δ.Σ. τθσ Ε.Τ.Ε., κ. Λοφκα Κατςζλθ, ςτο Λςτορικό Αρχείο τθσ Εκνικισ Τράπεηασ 5 Εκλογι τθσ Ρρόεδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα. Your ride. Our passion.

Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα. Your ride. Our passion. Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα Ζλα ςτο πιο εξειδικευμζνο δίκτυο ποδθλατικϊν καταςτθμάτων με προϊόντα αιχμισ με το πιο ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυνεργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Select Business. Ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ εμπορικοφ λογιςμικοφ για ςφγχρονεσ επιχειριςεισ

Select Business. Ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ εμπορικοφ λογιςμικοφ για ςφγχρονεσ επιχειριςεισ Select Business Ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ εμπορικοφ λογιςμικοφ για ςφγχρονεσ επιχειριςεισ Αξιοποιιςτε τισ πραγματικζσ δυνατότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ ςασ με το ζξυπνο λογιςμικό SELECT BUSINESS Οι ανάγκεσ τθσ κακθμερινότθτασ,

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα»

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Κζντρο Μελετών και Εκπαίδευςησ Χρηματοοικονομικήσ Εργαςτήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιςτημών

Διαβάστε περισσότερα

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για το μζλλον του καταςκευαςτικοφ κλάδου ΕΕ: μελζτθ και χζδιο Δράςθσ Τποβλικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014

Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014 Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 1ο Βραβείο για το i-bank store ςτα Marketing Excellence Awards 5 Διπλι διάκριςθ τθσ Εκνικισ ςτα

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Η Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ είναι μία ςτρατθγικι προςζγγιςθ οικονομικισ ανάπτυξθσ βαςιςμζνθ ςε ςτοχευμζνθ υποςτιριξθ τθσ Ζρευνασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ αναδιοργάνωςθσ Η επιτελικι ςφνοψθ ςυμπυκνϊνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ αναδιοργάνωςθσ

Διαβάστε περισσότερα