«ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΝΑΛΩΘΕΝΣΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΝΑΛΩΘΕΝΣΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ"

Transcript

1 «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΝΑΛΩΘΕΝΣΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Αύγουςτοσ 2015 «Εθνικό Πρόγραμμα» 1

2 «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΝΑΛΩΘΕΝΣΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ» Περιεχόμενα Α. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ Οριςμοί Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Γ. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΚΡΑ Δ. ΟΡΟΗΜΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Δράςη 1. Οριςμόσ, ςύςταςη και λειτουργία Εθνικήσ Επιτροπήσ Διαχείριςησ Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ) Δράςη 2. Απογραφή και ταξινόμηςη των Ραδιενεργών Αποβλήτων Δράςη 3. Καθοριςμόσ τησ Εθνικήσ Εγκατάςταςησ Προςωρινήσ Αποθήκευςησ και Διαχείριςησ Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΠΑΔΡΑ) Δράςη 4. Πρόγραμμα απομάκρυνςησ από τη χώρα κλειςτών ραδιενεργών πηγών και ραδιενεργών υλικών για ανακύκλωςη ή/και διαχείριςη Δράςη 5. Αποφάςεισ ςχετικά με τισ εθνικέσ επιλογέσ για τη διαχείριςη και τελική διάθεςη των ραδιενεργών αποβλήτων Ε. ΑΠΟΓΡΑΥΗ ΑΝΑΛΩΘΕΝΣΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Σ. ΛΤΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Ζ. ΈΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΦΕΣΙΚΩΝ ΜΕ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η. ΕΤΘΤΝΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΔΟΗ Θ. ΕΚΣΙΜΗΗ ΚΟΣΟΤ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟ ΦΡΟΝΟ Ι. ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΙΑ. ΔΙΑΥΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ υντομογραφίεσ ΑΚ : Αναλωθέντα καύςιμα ΡΑ : Ραδιενεργά απόβλητα ΑΚΡΑ : Αναλωθέντα καύςιμα και ραδιενεργά απόβλητα ΡΠ : Ραδιενεργέσ πηγέσ ΡΤ : Ραδιενεργά υλικά ΕΕΑΕ : Ελληνική Επιτροπή Ατομικήσ Ενέργειασ ΕΕΔΡΑ : Εθνική Επιτροπή Διαχείριςησ Ραδιενεργών Αποβλήτων ΕΕΠΑΔΡΑ : Εθνική Εγκατάςταςη Προςωρινήσ Αποθήκευςησ και Διαχείριςησ Ραδιενεργών Αποβλήτων 2

3 Α. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ύμφωνα με το ϊρθρο 7 τησ υπ αριθ /Ι3/ (Β 1858) κοινόσ υπουργικόσ απόφαςησ (κ.υ.α.) περύ «καθοριςμού τησ εθνικόσ πολιτικόσ για τη διαχεύριςη των αναλωθϋντων καυςύμων και των ραδιενεργών αποβλότων», η Ελληνικό Επιτροπό Ατομικόσ Ενϋργειασ (ΕΕΑΕ) ςυντϊςςει και ειςηγεύται το αρχικό (πρώτο) ςχϋδιο του «εθνικού προγρϊμματοσ» των ϊρθρων 11 και 12 του π.δ.122/2013 (A 177), το οπούο υποβϊλλει ςτον αρμόδιο για την ΕΕΑΕ υπουργό προσ ϋγκριςη. Μετϊ την ϋγκριςό του, καθύςταται εκτελεςτό και κοινοποιεύται ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορεύσ, προκειμϋνου να εναρμονύςουν τα ςυνταςςόμενα από αυτούσ ςχϋδια και δρϊςεισ. Η ΕΕΑΕ μεριμνϊ για την κοινοπούηςη ςτην Ευρωπαώκό Επιτροπό του περιεχόμενου του «εθνικού προγρϊμματοσ». Με το παρόν ςχϋδιο καθορύζεται το «εθνικό πρόγραμμα» για τη διαχεύριςη αναλωθϋντων καυςύμων και ραδιενεργών αποβλότων (εφεξόσ ΑΚΡΑ), όπωσ αυτό προβλϋπεται ςτην περ. α τησ παρ. 1 του ϊρθρου 5 του π.δ. 122/2013, και το οπούο καλύπτει όλουσ τουσ τύπουσ, τα ρεύματα και όλα τα ςτϊδια τησ διαχεύριςησ ΑΚΡΑ που υπϊγονται ςτη δικαιοδοςύα του Ελληνικού κρϊτουσ, από την παραγωγό ϋωσ τη διϊθεςό τουσ, ςύμφωνα με τα ϊρθρα 11 και 12 του π.δ. 122/2013. Σο πεδύο εφαρμογόσ του παρόντοσ καθορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ υπ αριθ /Ι3/ (Β 1858) κ.υ.α. «Καθοριςμόσ τησ εθνικόσ πολιτικόσ για τη διαχεύριςη των αναλωθϋντων καυςύμων και των ραδιενεργών αποβλότων». Σο πεδύο εφαρμογόσ καλύπτει όλουσ τουσ τύπουσ και ρεύματα αναλωθϋντων καυςύμων (εφεξόσ ΑΚ) και ραδιενεργών αποβλότων (εφεξόσ ΡΑ) που παρϊγονται από οποιεςδόποτε εγκαταςτϊςεισ και δραςτηριότητεσ, καθώσ και όλεσ τισ εν χρόςει ό εκτόσ χρόςησ ραδιενεργϋσ πηγϋσ (εφεξόσ ΡΠ) και ραδιενεργϊ υλικϊ (εφεξόσ ΡΤ), τα οπούα, ενδεχομϋνωσ, να καταςτούν και να χαρακτηριςθούν ωσ ραδιενεργϊ απόβλητα ςτο μϋλλον. Οριςμοί Για την εφαρμογό του παρόντοσ, ιςχύουν οι οριςμού του ϊρθρου 3 του π.δ. 122/2013, οι οριςμού του ϊρθρου 3 τησ υπ αριθ /Ι3/ (Β 1858) κ.υ.α. «Καθοριςμόσ τησ εθνικόσ πολιτικόσ για τη διαχεύριςη των αναλωθϋντων καυςύμων και των ραδιενεργών αποβλότων», καθώσ επύςησ και οι ακόλουθοι: 3

4 1. «Εθνικό Εγκατϊςταςη Προςωρινόσ Αποθόκευςησ και Διαχεύριςησ Ραδιενεργών Αποβλότων (ΕΕΠΑΔΡΑ)»: Εγκεκριμϋνη εγκατϊςταςη προςωρινόσ αποθόκευςησ και διαχεύριςησ ραδιενεργών αποβλότων, η οπούα καθορύζεται με απόφαςη του αρμοδύου για την ΕΕΑΕ υπουργού, 2. «Εθνικό Επιτροπό Διαχεύριςησ Ραδιενεργών Αποβλότων (ΕΕΔΡΑ)»: υλλογικό όργανο με ςυμβουλευτικό, ειςηγητικό και επικουρικό ρόλο ςτον αρμόδιο για την ΕΕΑΕ υπουργό, ςχετικϊ με την υλοπούηςη των πρακτικών πτυχών τησ «εθνικόσ πολιτικόσ» και του «εθνικού πλαιςύου», την ανεύρεςη των ςχετικών εφαρμοςτϋων λύςεων και τον ςυντονιςμό των φορϋων που εμπλϋκονται κατϊ περύπτωςη ςε θϋματα διαχεύριςησ ΑΚΡΑ. Σο παρόν ςχϋδιο «εθνικού προγρϊμματοσ» ενεκρύθη από το Διοικητικό υμβούλιο τησ ΕΕΑΕ ςτην 229 η υνεδρύαςη ςτισ και αποτελεύ το «εθνικό πρόγραμμα» για τη διαχεύριςη ΑΚΡΑ. Σο «εθνικό πρόγραμμα» κοινοποιεύται ςτην ΕΕ κατ εφαρμογό του ϊρθρου 15 τησ Οδηγύασ 2011/70/ΕΤΡΑΣΟΜ. Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 1. To παρόν «εθνικό πρόγραμμα» λαμβϊνει υπόψη την υπϊρχουςα νομοθεςύα, ιδύωσ: 1.1 Σον ν. 4042/2012 (Α 24) περύ διαχεύριςησ αποβλότων και ποινικών κυρώςεων. 1.2 Σισ διατϊξεισ του Κεφαλαύου Ε «Διαχεύριςη πυρηνικόσ ενϋργειασ, τεχνολογύασ και ακτινοπροςταςύασ Ελληνικό Επιτροπό Ατομικόσ Ενϋργειασ (ΕΕΑΕ)» του ν. 4310/2014 (Α 258) «Έρευνα, Σεχνολογικό Ανϊπτυξη και Καινοτομύα και ϊλλεσ διατϊξεισ». 1.3 Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 46 περύ κυρώςεων του ν. 4310/2014 (Α 258). 1.4 Σισ διατϊξεισ του π.δ. 122/2013 (Α 177) «Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ ςτην Οδηγύα 2011/70/ Ευρατόμ του υμβουλύου τησ 19ησ Ιουλύου 2011 περύ θεςπύςεωσ κοινοτικού πλαιςύου για την υπεύθυνη και αςφαλό διαχεύριςη αναλωθϋντων καυςύμων και ραδιενεργών αποβλότων (ΕΕ L 199/ )». 1.5 Σο π.δ. 4/2014 (Α 9) περύ ςύςταςησ ΓΓ υντονιςμού Διαχεύριςησ Αποβλότων. Η ΕΕΔΡΑ και η ΕΕΠΑΔΡΑ προβλζπονται ςτο άρθρο 7 («φορείσ») του ςχεδίου π.δ. περί θεςπίςεωσ εθνικοφ νομοθετικοφ, ρυθμιςτικοφ και οργανωτικοφ πλαιςίου για την υπεφθυνη και αςφαλή διαχείριςη αναλωθζντων καυςίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, το οποίο είναι υπό ζκδοςη, κατ εφαρμογή τησ παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 122/

5 1.6 Σισ διατϊξεισ των Κανονιςμών Ακτινοπροςταςύασ, κοινό υπουργικό απόφαςη (κ.υ.α.) υπ αριθμ (ΥΟΡ) (Β 539). 1.7 Σην κοινό υπουργικό απόφαςη (κ.υ.α.) υπ αριθμ. ΤΠΕΦΩΔΕ/ΕΤΠΕ/οικ / (Β 1225) περύ «εκτύμηςησ των περιβαλλοντικών επιπτώςεων οριςμϋνων ςχεδύων και προγραμμϊτων, ςε ςυμμόρφωςη με τισ διατϊξεισ τησ οδηγύασ 2001/42/ΕΚ «ςχετικϊ με την εκτύμηςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων οριςμϋνων ςχεδύων και προγραμμϊτων» του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 27ησ Ιουνύου 2001». 1.8 Σην κοινό υπουργικό απόφαςη (κ.υ.α.) 39624/2209/Ε103/ (Β 2076) περύ εξορυκτικόσ βιομηχανύασ. 1.9 Σην κοινό υπουργικό απόφαςη (κ.υ.α.) οικ / (Α 1537) περύ διαχεύριςησ νοςοκομειακών αποβλότων Σην υπουργικό απόφαςη Π/112/305/ (Β 2877) περύ Πυρηνικόσ Αςφϊλειασ Ερευνητικών Αντιδραςτόρων Σην κοινό υπουργικό απόφαςη (κ.υ.α.) οικ. 1649/45/ (Β 45) περύ ςυμμετοχόσ του κοινού Σην κοινό υπουργικό απόφαςη (κ.υ.α.) υπ αριθ /Ι3/ (Β 1858) περύ «καθοριςμού τησ εθνικόσ πολιτικόσ για τη διαχεύριςη των αναλωθϋντων καυςύμων και των ραδιενεργών αποβλότων». 2. Επιπρόςθετα, ςτο «εθνικό πρόγραμμα» ελόφθηςαν υπόψη πϋραν τησ οδηγύασ 2011/70/Ευρατόμ η Οδηγύα 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ για τον «καθοριςμό βαςικών προτύπων αςφαλεύασ για την προςταςύα από τουσ κινδύνουσ που προκύπτουν από ιοντύζουςεσ ακτινοβολύεσ», ςχετικϋσ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ τησ ΕΕ, όπωσ ENEF (European Nuclear Energy Forum) Guidelines for the establishment and notification of National Programmes (2013), ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) Final Member States Guidelines for Reports to the Waste Directive (2014), EU guide, EC Radiation Protection No 179 Study on the current status of radioactive sources in the EU (2014), INPRO (International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles) Shared Disposal options (2012), κλπ καθώσ και ςχετικό βιβλιογραφύα του Διεθνούσ Οργανιςμού Ατομικόσ Ενϋργειασ (ΔΟΑΕ), όπωσ ενδεικτικϊ : SSG 23 για Waste management, SSR 5 για Disposal, GSR Part 6 για Decommissioning, NWT14 για Storage Facilities, Safety Analysis Report για Waste, RS-G-1.7 για Exemption and Clearance. 5

6 3. Σο παρόν ςχϋδιο εύναι ςε πλόρη ςυμφωνύα με τα ςχϋδια νομοθεςύασ που ϋχουν καταρτιςτεύ (ςε διαδικαςύα ϋκδοςησ) για την πλόρη και ουςιαςτικό ενςωμϊτωςη τησ οδηγύασ 2011/70/Ευρατόμ ςχετικϊ με τη διαχεύριςη των ΑΚΡΑ. Ειδικότερα: 3.1 το ςχϋδιο π.δ. «Περύ θεςπύςεωσ εθνικού νομοθετικού, ρυθμιςτικού και οργανωτικού πλαιςύου για την υπεύθυνη και αςφαλό διαχεύριςη αναλωθϋντων καυςύμων και ραδιενεργών αποβλότων» (βλ το ςχϋδιο κ.υ.α. «Διαδικαςύεσ και απαιτόςεισ αδειοδότηςησ εγκαταςτϊςεων διαχεύριςησ ραδιενεργών αποβλότων» (κατ εξουςιοδότηςη τησ παρ. 5 του ϊρθρου 10 του ςχεδύου π.δ. του προηγούμενου ςημεύου 3.1). 4. Επύςησ, ελόφθηςαν υπόψη τα ςχόλια που κατατϋθηκαν κατϊ τη διαδικαςύα ανοικτόσ διαβούλευςησ (opengov.gr) του προαναφερθϋντοσ ςχεδύου π.δ. (ςημεύο 3.1 παραπϊνω) και τησ υπ αριθ /Ι3/ (Β 1858) κ.υ.α. (ςημεύο 1.12 παραπϊνω). Γ. ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΚΡΑ Οι αρχϋσ τησ "εθνικόσ πολιτικόσ" καθορύζονται ςτα ϊρθρα 4 και 5 τησ κοινόσ υπουργικόσ απόφαςησ (υπ αριθ /Ι3/ (Β 1858)) «καθοριςμόσ τησ εθνικόσ πολιτικόσ για τη διαχεύριςη των αναλωθϋντων καυςύμων και των ραδιενεργών αποβλότων (ΑΚΡΑ)». Για την υλοπούηςη των αρχών τησ "εθνικόσ πολιτικόσ" εφαρμόζονται οι παρακϊτω κατευθυντόριεσ οδηγύεσ: 1. Αναφορικϊ με την αςφϊλεια και την ακτινοπροςταςύα πληθυςμού και περιβϊλλοντοσ: 1.1. Ο κϊτοχοσ ΡΠ, ΡΤ ό ΡΑ ϋχει την κύρια ευθύνη τησ διαχεύριςόσ τουσ, μϋχρι τησ αποςτολόσ τουσ ςε εγκεκριμϋνη εγκατϊςταςη διαχεύριςησ ΑΚΡΑ (εντόσ ό εκτόσ τησ Ελλϊδοσ) ό τησ φυςικόσ τουσ απομεύωςησ ςτα θεςμοθετημϋνα επύπεδα αποδϋςμευςησ με βϊςη τουσ εκϊςτοτε ιςχύοντεσ Κανονιςμούσ Ακτινοπροςταςύασ Η χρονικό διϊρκεια τησ προςωρινόσ αποθόκευςησ ΡΠ, ΡΤ ό ΡΑ καθορύζεται ςτην παρϊγραφο 11 του ϊρθρου 5 τησ υπ αριθ /Ι3/ (Β 1858) κ.υ.α. περύ «καθοριςμού τησ εθνικόσ πολιτικόσ για τη διαχεύριςη των αναλωθϋντων καυςύμων και των ραδιενεργών αποβλότων». 6

7 1.3. Η ΕΕΑΕ αναλαμβϊνει το ςυντονιςμό των εμπλεκόμενων φορϋων και νομικών ό φυςικών προςώπων για τη αςφαλό διαχεύριςη ϋκθετων και εκτόσ χρόςησ ΡΠ, για τισ οπούεσ ο κϊτοχοσ εύναι ϊγνωςτοσ, αδυνατεύ να τισ διαχειριςτεύ (π.χ. χρεωκοπύα) ό ϋχει πϊψει να υφύςταται Η ΕΕΑΕ θϋτει τα κριτόρια για το χαρακτηριςμό μιασ ϋκθετησ ό εκτόσ χρόςησ ΡΠ ό ΡΤ ωσ ραδιενεργό απόβλητο Η ΕΕΑΕ θϋτει τα κριτόρια για την κατηγοριοπούηςη των ΡΠ ό ΡΤ, τα κριτόρια για τα επύπεδα πυρηνικόσ προςταςύασ ΡΠ ό ΡΤ καθώσ και τα κριτόρια για την ταξινόμηςη των ΡΑ. 2. Αναφορικϊ με την ελαχιςτοπούηςη παραγωγόσ και διαχεύριςησ ΑΚΡΑ: 2.1. Απαγορεύεται η ειςαγωγό αναλωθϋντων καυςύμων και ραδιενεργών αποβλότων με ςκοπό την διϊθεςό τουσ εντόσ των ςυνόρων τησ χώρασ Κλειςτϋσ ραδιενεργϋσ πηγϋσ και υλικϊ επαναπατρύζονται μετϊ το πϋρασ τησ ωφϋλιμησ χρόςησ τουσ, εκτόσ αν αυτϊ μπορεύ να αποθηκευτούν, προςωρινϊ, προσ απομεύωςη και αποδϋςμευςη Εφόςον εύναι εφικτό, ραδιενεργϋσ πηγϋσ επαναχρηςιμοποιούνται από ϊλλον ενδιαφερόμενο χρόςτη προκειμϋνου αυτϋσ να μην καταςτούν εκτόσ χρόςησ και ραδιενεργϊ απόβλητα Διενεργούνται προγρϊμματα απόςυρςησ κλειςτών ΡΠ και ΡΤ, με ςκοπό την εξαγωγό τουσ για ανακύκλωςη ςε εγκεκριμϋνεσ εγκαταςτϊςεισ του εξωτερικού Ο παραγωγόσ ΡΑ ό ο κϊτοχοσ ΡΑ φροντύζει για την ελαχιςτοπούηςη του όγκου και τησ ενεργότητασ των ΡΑ, όςο εύναι λογικϊ εφικτό. Προσ τούτο, ςτα πλαύςια τησ αδειοδότηςησ, ο κϊτοχοσ επεξεργϊζεται και προςωρινϊ αποθηκεύει ΡΑ, ώςτε η διαχεύριςό τουσ να καταςτεύ ευκολότερη Ο παραγωγόσ των ΡΑ αποδεςμεύει ραδιενεργϊ υλικϊ, με την προώπόθεςη ότι τηρούνται τα θεςμοθετημϋνα επύπεδα αποδϋςμευςησ με βϊςη τουσ εκϊςτοτε ιςχύοντεσ Κανονιςμούσ Ακτινοπροςταςύασ. 3. Αναφορικϊ με τη βιωςιμότητα του «εθνικού προγρϊμματοσ», δημιουργεύται ταμεύο παρακαταθόκησ για τη χρηματοοικονομικό αςφϊλεια τησ διαχεύριςησ των ραδιενεργών αποβλότων και ραδιενεργών πηγών και υλικών Σο ταμεύο παρακαταθόκησ λειτουργεύ ωσ χωριςτόσ κωδικόσ ςτον Ειδικό Λογαριαςμό Κονδυλύων Έρευνασ (ΕΛΚΕ) τησ ΕΕΑΕ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 10 τησ απόφαςησ υπ αριθμ /ΕΥΑ(1897)/ (Β 859) «Έλεγχοσ των κλειςτών πηγών υψηλόσ ραδιενϋργειασ και των ϋκθετων πηγών» και 7

8 τροφοδοτεύται από οικονομικό ςυνειςφορϊ του κατόχου των ΡΠ και ΡΤ ό του παραγωγού ΡΑ, εφόςον αυτό αποτελεύ όρο τησ αδειοδότηςόσ του ό κατόπιν ςυναύνεςησ του ιδύου του κατόχου. Σο ταμεύο μπορεύ επύςησ να τροφοδοτεύται από κονδύλια του υπουργεύου Οικονομικών, κατόπιν αιτιολογημϋνησ ειςόγηςησ τησ ΕΕΔΡΑ, ό από κονδύλια ϊλλου ενδιαφερομϋνου / εμπλεκομϋνου φορϋα Οι αποταμιεύςεισ του ταμεύου διατύθενται αποκλειςτικϊ, και αφού λϊβει γνώςη η ΕΕΔΡΑ, για τισ παρακϊτω δραςτηριότητεσ διαχεύριςησ ΡΠ, ΡΤ ό ΡΑ: την ανϊκτηςη ϋκθετων πηγών και την αςφαλό προςωρινό τουσ αποθόκευςη, τη διαχεύριςη ΡΑ, ΡΠ και ΡΤ, για τα οπούα η ΕΕΑΕ κρύνει ότι ςυντρϋχει ϊμεςη ανϊγκη διαχεύριςόσ τουσ, για λόγουσ ακτινοπροςταςύασ και αςφϊλειασ και πυρηνικόσ προςταςύασ και για τα οπούα ο κϊτοχόσ τουσ αδυνατεύ να τα διαχειριςτεύ, την εξαγωγό ΡΠ ό ΡΤ προσ ανακύκλωςη ό διαχεύριςη, τα οπούα τελούν υπό τη δικαιοδοςύα του ελληνικού δημοςύου (π.χ. ιςτορικϋσ πηγϋσ, κληρονομύα) ό ο κϊτοχόσ τουσ ϋχει πϊψει να υφύςταται ό αδυνατεύ να τα διαχειριςτεύ (π.χ. χρεωκοπύα, κλπ.). Δ. ΟΡΟΗΜΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Παρακϊτω δύδονται τα βαςικϊ ορόςημα (Δρϊςεισ) και τα χρονοδιαγρϊμματα του «εθνικού προγρϊμματοσ». Ωσ αρχό χρόνου λαμβϊνεται η ημερομηνύα ϋκδοςησ του προβλεπόμενου ςτην παρ. 1 του ϊρθρου 5 του π.δ. 122/2013, προεδρικού διατϊγματοσ περύ θεςπύςεωσ του «εθνικού πλαιςύου» για την υπεύθυνη και αςφαλό διαχεύριςη ΑΚΡΑ (βλ. παρϊγραφο 3 του μϋρουσ Β του παρόντοσ). Δράςη 1. Οριςμόσ, ςύςταςη και λειτουργία Εθνικήσ Επιτροπήσ Διαχείριςησ Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ) Εντόσ τριών μηνών (3) ορύζονται τα μϋλη τησ ΕΕΔΡΑ Εντόσ ενόσ (1) μηνόσ από τη ςύςταςό τησ, η ΕΕΔΡΑ ςυνϋρχεται ςε ςώμα, ενημερώνεται γα το ϋργο τησ και ξεκινϊ τον προγραμματιςμό των δρϊςεών τησ. 8

9 Δράςη 2. Απογραφή και ταξινόμηςη των Ραδιενεργών Αποβλήτων 2.1. Εντόσ ενόσ (1) ϋτουσ, η ΕΕΑΕ πραγματοποιεύ την απογραφό των ΡΑ και την κοινοποιεύ ςτον αρμόδιο για την ΕΕΑΕ υπουργό και την ΕΕΑΔΡΑ, όπωσ προκύπτει από την εθνικό βϊςη δεδομϋνων ΑΚΡΑ, ΡΠ, ΡΤ και πυρηνικών καυςύμων που τηρεύ η ΕΕΑΕ. Η απογραφό αφορϊ τόςο ςτα υφιςτϊμενα όςο και ςτα δυνητικϊ ΑΚΡΑ, δηλαδό ςε αυτϊ που, κατ εκτύμηςη τησ ΕΕΑΕ, προκύψουν ςτο μϋλλον. Ο κατϊλογοσ με την απογραφό περιϋχει, τουλϊχιςτον, ςτοιχεύα για το εύδοσ, μορφό, κατϊςταςη, ιςότοπο, ραδιενϋργεια, ποςότητα, περιϋκτη, ςτοιχεύα κατόχου και τοποθεςύα Εντόσ δύο (2) ετών, η ΕΕΑΕ ειςηγεύται τα ρεύματα (διαχεύριςησ) ΑΚΡΑ. Με βϊςη αυτϊ και την απογραφό ΑΚΡΑ, η ΕΕΑΕ προβαύνει ςτην ταξινόμηςη των ΑΚΡΑ. 9

10 Δράςη 3. Καθοριςμόσ τησ Εθνικήσ Εγκατάςταςησ Προςωρινήσ Αποθήκευςησ και Διαχείριςησ Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΠΑΔΡΑ) 3.1. Εντόσ ενόσ (1) ϋτουσ» η ΕΕΑΕ καθορύζει και κοινοποιεύ τα κριτόρια με τα οπούα μύα εγκατϊςταςη διαχεύριςησ ραδιενεργών αποβλότων μπορεύ να οριςθεύ ωσ ΕΕΠΑΔΡΑ. Σα κριτόρια βαςύζονται ςτην απογραφό των ΑΚΡΑ, τα αντύςτοιχα ρεύματα, την τοποθεςύα, την "εθνικό πολιτικό" και τισ μεθόδουσ και τεχνικϋσ λύςεισ προςωρινόσ αποθόκευςησ και διαχεύριςησ (εξαιρουμϋνησ τησ διϊθεςησ) των ΑΚΡΑ Εντόσ των επόμενων ϋξι (6) μηνών από την ολοκλόρωςη του βόματοσ 3.1, διερευνώνται και αξιολογούνται από την ΕΕΑΕ οι προτϊςεισ για τον καθοριςμό τησ ΕΕΠΑΔΡΑ και, εφόςον πληρούνται τα κριτόρια επιλογόσ, η ΕΕΑΕ μετϊ από γνωμοδότηςη τησ ΕΕΔΡΑ γνωμοδοτεύ ςχετικϊ ςτον αρμόδιο για την ΕΕΑΕ υπουργό Παρϊλληλα εξετϊζεται η δυνατότητα αξιοπούηςησ τησ όδη εγκεκριμϋνησ εγκατϊςταςησ διαχεύριςησ ραδιενεργών αποβλότων και πηγών, η οπούα λειτουργεύ ςτο Ινςτιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιςτημών & Σεχνολογύασ (ΙΠΡΕΣΕΑ) του ΕΚΕΥΕ «Δημόκριτοσ», ωσ ΕΕΠΑΔΡΑ. την περύπτωςη που εκδηλωθεύ ςχετικό ενδιαφϋρον από το ΕΚΕΥΕ «Δημόκριτοσ», η ΕΕΑΕ αξιολογεύ την πρόταςη αναβϊθμιςησ τησ εγκατϊςταςησ, και, εφόςον ικανοποιούνται τα κριτόρια του βόματοσ 3.1, η ΕΕΑΕ γνωμοδοτεύ ςχετικϊ για την ϋκδοςη τησ υπουργικόσ απόφαςησ καθοριςμού τησ ωσ ΕΕΠΑΔΡΑ Εντόσ του επόμενου ενόσ (1) ϋτουσ από την ολοκλόρωςη του βόματοσ 3.2 ό 3.3, ξεκινϊ ςταδιακϊ η λειτουργύα τησ ΕΕΠΑΔΡΑ. Η ΕΕΑΕ προβαύνει ςτην αδειοδότηςη τησ εγκατϊςταςησ και λειτουργύασ, ςύμφωνα με τα ιςχύοντα περύ αδειοδότηςησ εγκαταςτϊςεων διαχεύριςησ ΑΚΡΑ Εντόσ του επόμενου ενόσ (1) ϋτουσ από την ολοκλόρωςη του βόματοσ 3.4, η ΕΕΠΑΔΡΑ λειτουργεύ πλόρωσ. 10

11 Δράςη 4. Πρόγραμμα απομάκρυνςησ από τη χώρα κλειςτών ραδιενεργών πηγών και ραδιενεργών υλικών για ανακύκλωςη ή/και διαχείριςη. Σο όλο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεύ κατϊ τρόπο ανϊλογο, όπωσ με το πρόγραμμα «υλλογό και απομϊκρυνςη μη χρηςιμοποιούμενων ραδιενεργών πηγών από τον Ελλαδικό χώρο» (Κωδικόσ Έργου: ΕΜΠ 20/ Δ/νςη Περιβαλλοντικού χεδιαςμού του ΤΠΕΦΩΔΕ, προώπολογιςμού 1,367,000 Ευρώ, με απορρόφηςη κονδυλύων 100%) την περύοδο ημειωτϋον ότι το προηγούμενο αυτό πρόγραμμα χαρακτηρύςτηκε ωσ «καλό πρακτικό» ( Good Practice ) ςτισ απολογιςτικϋσ ςυνελεύςεισ τησ Κοινόσ ύμβαςησ για την αςφϊλεια τησ διαχεύριςησ αναλωθϋντων καυςύμων και την αςφϊλεια τησ διαχεύριςησ ραδιενεργών αποβλότων (Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management). Σα βόματα εύναι τα παρακϊτω: 4.1. Εντόσ τριών (3) μηνών, η ΕΕΑΕ κατόπιν εγκρύςεωσ από τον αρμόδιο Τπουργό διενεργεύ το νϋο πρόγραμμα για την απομϊκρυνςη από τη χώρα κλειςτών ΡΠ και ΡΤ για ανακύκλωςη ό/και διαχεύριςη Εντόσ του επόμενου ενόσ (1) ϋτουσ από την ολοκλόρωςη του βόματοσ 4.1, η ΕΕΑΕ εντοπύζει και καταγρϊφει τισ ΡΠ και ΡΤ τησ επικρϊτειασ, που μπορούν να εξαχθούν προσ ανακύκλωςη ό διαχεύριςη. τισ ΡΠ και ςτα ΡΤ αυτϊ, περιλαμβϊνονται τόςο οι ϋκθετεσ και οι εκτόσ χρόςησ ραδιενεργϋσ πηγϋσ, όςο και αυτϋσ, που ςύμφωνα με το προγραμματιςμό των κατόχων τουσ, θα καταςτούν εκτόσ χρόςησ πηγϋσ ςτο ϊμεςο μϋλλον Παρϊλληλα, κατϊ τη διϊρκεια του βόματοσ 4.2, η ΕΕΑΕ προβαύνει ςτην εκτύμηςη του κόςτουσ του προγρϊμματοσ και καθορύζει το κόςτοσ ςυμμετοχόσ των κατόχων των πηγών και υλικών που πρόκειται να ανακυκλωθούν Εντόσ των επόμενων ϋξι (6) μηνών από την ολοκλόρωςη των βημϊτων 4.2 και 4.3, οι ςυναρμόδιοι φορεύσ ανευρύςκουν τα τυχόν απαραύτητα κονδύλια για τη διενϋργεια του προγρϊμματοσ Εντόσ του επόμενου ενόσ (1) ϋτουσ από την ολοκλόρωςη του βόματοσ 4.4, η ΕΕΑΕ εκδύδει προδιαγραφϋσ και διενεργεύ διεθνό διαγωνιςμό για την ανϊθεςη ςε εγκεκριμϋνη εγκατϊςταςη διαχεύριςησ ραδιενεργών πηγών και ραδιενεργών υλικών του εξωτερικού, του ϋργου απόςυρςησ και διαχεύριςησ των ΡΠ και ΡΤ (ανϊδοχοσ του ϋργου). 11

12 4.6. Εντόσ των επόμενων τριών (3) ετών από την ολοκλόρωςη του βόματοσ 4.5, πραγματοποιεύται η ςυλλογό, επεξεργαςύα και ςυςκευαςύα των ΡΠ και ΡΤ. το μϋροσ αυτό του προγρϊμματοσ ςυμμετϋχουν οι κϊτοχοι των ΡΠ και ΡΤ, ο ανϊδοχοσ του ϋργου, η ΕΕΑΕ και η ΕΕΠΑΔΡΑ το ύδιο διϊςτημα πραγματοποιεύται η εξαγωγό των ΡΠ και ΡΤ από τον ανϊδοχο του ϋργου. Δράςη 5. Αποφάςεισ ςχετικά με τισ εθνικέσ επιλογέσ για τη διαχείριςη και τελική διάθεςη των ραδιενεργών αποβλήτων Με βϊςη τισ ανϊγκεσ τησ χώρασ και τη διεθνό εμπειρύα προβλϋπεται ότι μια (1) εγκατϊςταςη θα εύναι αρκετό για την κϊλυψη όλων των αναγκών τησ Ελλϊδασ αναφορικϊ με τη διϊθεςη των ραδιενεργών αποβλότων. Όςον αφορϊ το μϋγεθόσ τησ, προβλϋπεται να αντιςτοιχεύ ςε αυτό ενόσ μικρού εργοταξιακού - βιομηχανικού χώρου, ϋκταςησ ολύγων ςτρεμμϊτων. Η δημιουργύα τϋτοιασ εγκατϊςταςησ, απαιτεύ πολύχρονεσ μελϋτεσ ραδιολογικών επιπτώςεων, μελϋτεσ περιβαλλοντικών επιπτώςεων, πϊςησ φύςησ γεωλογικϋσ μελϋτεσ, μελϋτεσ ςυνεπειών φυςικών καταςτροφών, κλπ., όπωσ εμπεριςτατωμϋνα προβλϋπεται ςτα ϊρθρα 5 και 6 του ςχεδύου π.δ. «Περύ θεςπύςεωσ εθνικού νομοθετικού, ρυθμιςτικού και οργανωτικού πλαιςύου για την υπεύθυνη και αςφαλό διαχεύριςη αναλωθϋντων καυςύμων και ραδιενεργών αποβλότων» (βλ. Επύςησ, απαιτεύ να ληφθούν υπόψη κοινωνικού, λειτουργικού, οικονομικού και περιβαλλοντικού παρϊγοντεσ, καθώσ και τα αναπτυξιακϊ ςχϋδια ςτην περιοχό. Σϋλοσ, απαιτεύται πλόρησ διαφϊνεια και ςυνεργαςύα όλων των εμπλεκόμενων φορϋων, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των τοπικών κοινωνιών. 12

13 Προαπαιτούμενο για τη δρϊςη αυτό εύναι να ϋχει ολοκληρωθεύ η απογραφό των ραδιενεργών αποβλότων, υφιςταμϋνων και μελλοντικών, και να ϋχει αποφαςιςθεύ ο τρόποσ διϊθεςόσ τουσ, για κϊθε ρεύμα ΡΑ. Η επιλογό τησ μιασ (1) τοποθεςύασ για την μύα (1) αυτό εγκατϊςταςη θα γύνει ςταδιακϊ, επιλϋγοντασ, κατ αρχόν ϋναν αριθμό πιθανών τοποθεςιών που πληρούν ςυγκεκριμϋνα κριτόρια, τα οπούα θα καθοριςτούν από την ΕΕΔΡΑ και τουσ εμπλεκόμενουσ φορεύσ. Με βϊςη τα αποτελϋςματα ςυγκεκριμϋνων μελετών που θα διενεργηθούν ςτισ τοποθεςύεσ / περιοχϋσ αυτϋσ και τα κριτόρια, θα επιλεχθεύ, ςταδιακϊ, η τελικό τοποθεςύα. Επιςημαύνεται, ότι το παρόν αρχικό (πρώτο) «εθνικό πρόγραμμα» δεν ϋχει ςτόχο την εξεύρεςη και επιλογό τησ τελικόσ τοποθεςύασ, αλλϊ την περιγραφό του οδικού χϊρτη των διαδικαςιών που απαιτούνται. ε επόμενεσ αναθεωρόςεισ του «εθνικού προγρϊμματοσ» θα καθορύζονται, ςταδιακϊ, τα επόμενα βόματα. Σα ςτϊδια τησ δρϊςησ αυτόσ ςυνοψύζονται: 5.1. Εντόσ πϋντε (5) ετών, οι φορεύσ υλοπούηςησ του «εθνικού προγρϊμματοσ» διερευνούν και ειςηγούνται ςχετικϊ με: Σισ επιλογϋσ διϊθεςησ για τα υφιςτϊμενα ρεύματα ΡΑ Σισ τεχνικϋσ λύςεισ διϊθεςησ ανϊ ρεύμα ΡΑ Σο περιεχόμενο και την ϋκταςη γεωλογικών μελετών, των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώςεων, μελετών ανϊλυςησ αςφϊλειασ που απαιτούνται για τη δημιουργύα εγκατϊςταςησ διϊθεςησ ΡΑ (ανϊ ρεύμα ΡΑ) Σην αναγκαιότητα, το αντικεύμενο και την ϋκταςη προγραμμϊτων ϋρευνασ και ανϊπτυξησ ςχετικϊ με τισ επιλογϋσ και τεχνικϋσ διϊθεςησ ΡΑ και του εύδουσ τησ προσ δημιουργύα εγκατϊςταςησ διϊθεςησ ΡΑ (ανϊ ρεύμα ΡΑ) Εντόσ των επόμενων δϋκα (10) ετών, οι φορεύσ υλοπούηςησ του «εθνικού προγρϊμματοσ» διερευνούν και ειςηγούνται ςχετικϊ με: Σα κριτόρια για την επιλογό και την αξιολόγηςη τησ τοποθεςύασ όπου μπορεύ να δημιουργηθεύ εγκατϊςταςη διϊθεςησ ΡΑ Θϋματα που αφορούν ςτην παύςη τησ εγκατϊςταςησ διϊθεςησ ΡΑ και την ενδεχόμενη απελευθϋρωςη τησ περιοχόσ από ρυθμιςτικούσ ελϋγχουσ Θϋματα και θϋςεισ του κοινού, τοπικόσ αυτοδιούκηςησ και τησ κοινωνύασ ςχετικϊ με τη δημιουργύα εγκατϊςταςησ διϊθεςησ ΡΑ (ςυμπεριλαμβανομϋνων, ενδεχομϋνωσ, και προτϊςεων για πιθανϊ αντιςταθμιςτικϊ οφϋλη και εφαρμογό τουσ). 13

14 Προτϊςεισ πιθανών τοποθεςιών για τη δημιουργύα τησ μύασ (1) εγκατϊςταςησ διϊθεςησ ΡΑ. Ε. ΑΠΟΓΡΑΥΗ ΑΝΑΛΩΘΕΝΣΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 1. Η Ελληνικό Επιτροπό Ατομικόσ Ενϋργειασ πραγματοποιεύ την εθνικό απογραφό αναλωθϋντων καυςύμων και ραδιενεργών αποβλότων, η οπούα ανανεώνεται ςε ςυνεχό και ςυςτηματικό βϊςη. 2. Η εθνικό απογραφό των ραδιενεργών αποβλότων λαμβϊνει υπόψη: 2.1 Σα ςτερεϊ ραδιενεργϊ απόβλητα (ρητύνεσ, ενεργοποιημϋνα και ραδιορυπαςμϋνα αντικεύμενα, κλπ.) και ραδιενεργϋσ πηγϋσ που ϋχουν προκύψει από τισ δραςτηριότητεσ και τη λειτουργύα του ερευνητικού αντιδραςτόρα (GRR-1) και των ινςτιτούτων του ΕΚΕΥΕ «Δημόκριτοσ», και τα οπούα (ραδιενεργϊ απόβλητα) φυλϊςςονται ςτην εγκατϊςταςη διαχεύριςησ ραδιενεργών αποβλότων και πηγών του Ινςτιτούτου Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιςτημών & Σεχνολογύασ (ΙΠΡΕΣΕΑ) και ςτουσ χώρουσ του ερευνητικού αντιδραςτόρα GRR Σα υγρϊ ραδιενεργϊ απόβλητα που προκύπτουν από τισ δραςτηριότητεσ και τη λειτουργύα των ινςτιτούτων του ΕΚΕΥΕ «Δ», τα οπούα φυλϊςςονται ςτην εγκατϊςταςη δεξαμενών του κϋντρου μϋχρι την απομεύωςό τουσ. 2.3 Εκτόσ χρόςησ και ϋκθετεσ ΡΠ και ΡΤ για τα οπούα, με υπόδειξη τησ ΕΕΑΕ, προϋκυψε ανϊγκη ϊμεςησ διαχεύριςησ και φύλαξησ για λόγουσ ακτινοπροςταςύασ του πληθυςμού και τα οπούα ϋχουν μεταφερθεύ ςτην εγκατϊςταςη διαχεύριςησ 14

15 ραδιενεργών αποβλότων και πηγών του Ινςτιτούτου Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιςτημών & Σεχνολογύασ (ΙΠΡΕΣΕΑ) του ΕΚΕΥΕ «Δημόκριτοσ». 2.4 Εκτόσ χρόςησ ΡΠ και ΡΤ, τα οπούα προϋκυψαν από δραςτηριότητεσ εγκαταςτϊςεων (π.χ. βιομηχανύεσ, ιατρικϊ εργαςτόρια ακτινοβολιών, ερευνητικϊ εργαςτόρια, κλπ.) και φυλϊςςονται ςτισ εγκαταςτϊςεισ των κατόχων τουσ, ςε χώρουσ προςωρινόσ αποθόκευςησ, μϋχρι την εξεύρεςη λύςησ για την τελικό τουσ διαχεύριςη. Η κατοχό και η προςωρινό φύλαξη αυτών εντϊςςεται ςτουσ όρουσ λειτουργύασ τησ εγκατϊςταςησ και υπόκειται ςε ϋλεγχο από την ΕΕΑΕ. 2.5 υςκευϋσ και καταναλωτικϊ προώόντα που περιϋχουν ραδιενεργϊ υλικϊ (π.χ. πυρανιχνευτϋσ, αλεξικϋραυνα, όργανα ελϋγχου/μϋτρηςησ, κλπ.), τα οπούα προϋκυψαν από τισ αντύςτοιχεσ δραςτηριότητεσ αφού ολοκληρώθηκε ο ωφϋλιμοσ χρόνοσ χρόςησ τουσ και τα οπούα δεν μπορούν να εξαχθούν για ανακύκλωςη, ϊμεςα. όμερα τα υλικϊ αυτϊ φυλϊςςονται προςωρινϊ εύτε ςτην εγκατϊςταςη διαχεύριςησ ραδιενεργών αποβλότων και πηγών του Ινςτιτούτου Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιςτημών & Σεχνολογύασ (ΙΠΡΕΣΕΑ) του ΕΚΕΥΕ «Δημόκριτοσ», ό ςτισ εγκαταςτϊςεισ των κατόχων τουσ, μϋχρι την εξεύρεςη λύςησ για την τελικό τουσ διαχεύριςη. 2.6 Έκθετεσ ΡΠ και ΡΤ, τα οπούα εντοπύςτηκαν κατϊ την ειςαγωγό, τη διαχεύριςη ό την κατεργαςύα παλαιών ςιδηρομεταλλευμϊτων (scrap metal). Οι ΡΠ και τα ΡΤ φυλϊςςονται, ςόμερα, ςε χώρουσ προςωρινόσ αποθόκευςησ των εγκαταςτϊςεων ςτισ οπούεσ εντοπύςτηκαν, μϋχρι την εξεύρεςη λύςησ για την τελικό τουσ διαχεύριςη. 2.7 Ραδιενεργϊ υλικϊ ό ραδιορυπαςμϋνα αντικεύμενα που περιϋχουν φυςικό ραδιενϋργεια (Naturally Occurring Radioactive Material - NORM), τα οπούα φυλϊςςονται ςε χώρουσ προςωρινόσ αποθόκευςησ των εγκαταςτϊςεων από τισ οπούεσ προϋκυψαν ό εντοπύςτηκαν, και για τα οπούα απαιτεύται εξεύρεςη λύςησ για την τελικό τουσ διαχεύριςη. 2.8 Ραδιενεργϊ απόβλητα από δραςτηριότητεσ ιατρικών και ερευνητικών εργαςτηρύων ακτινοβολιών, τα οπούα διαχειρύζονται από τα εργαςτόρια. Η διαχεύριςη περιλαμβϊνει εύτε την αποδϋςμευςό τουσ βϊςει των κριτηρύων αποδϋςμευςησ / απόρριψησ ό την προςωρινό τουσ φύλαξη ςτα εργαςτόρια, μϋχρι την απομεύωςό τουσ. Σα ςχετικϊ αρχεύα διαχεύριςησ αποβλότων τηρούνται ςτα εργαςτόρια. 2.9 Σα ακτινοβολημϋνα καύςιμα και τα αναλωθϋντα καύςιμα του Ερευνητικού Αντιδραςτόρα (GRR-1) μϋχρι αυτϊ να εξαχθούν βϊςει τησ ςύμβαςησ μεταξύ ΕΚΕΥΕ «Δημόκριτοσ» και US Department of Energy Savannah River Operations 15

16 Office, και των διατϊξεων του ν. 1636/1986 (Α 106) «Κύρωςη ύμβαςησ για τη Υυςικό Προςταςύα Πυρηνικού Τλικού» Ραδιενεργϊ απόβλητα τα όποια προκύπτουν από την αποξόλωςη εγκαταςτϊςεων, ιδύωσ όςα προκύπτουν με βϊςη το ςχϋδιο αποξόλωςησ (decommissioning plan) του GRR Η ΕΕΑΕ τηρεύ την εθνικό βϊςη δεδομϋνων των εν χρόςει ραδιενεργών πηγών. Οι πηγϋσ αυτϋσ εντϊςςονται ςτα δυνητικϊ ραδιενεργϊ απόβλητα. Σα ςχετικϊ αρχεύα υπϊρχουν ςτην ηλεκτρονικό βϊςη δεδομϋνων τησ ΕΕΑΕ. 4. Η ταξινόμηςη των ραδιενεργών αποβλότων πραγματοποιεύται με βϊςη τισ εκϊςτοτε ιςχύουςεσ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ αςφϊλειασ του Διεθνούσ Οργανιςμού Ατομικόσ Ενϋργειασ (ΙΑΕΑ), λαμβϊνοντασ υπόψη το εύδοσ, την ενεργότητα, το ρεύμα διαχεύριςησ και τισ λύςεισ διϊθεςησ των αποβλότων. Σ. ΛΤΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Οι υφιςτϊμενεσ λύςεισ ςτη διαχεύριςη των ΡΠ, ΡΤ και ΡΑ εύναι : 1. Ο επαναπατριςμόσ κλειςτών ΡΠ και ΡΤ. Ο επαναπατριςμόσ αποτελεύ την προτιμητϋα λύςη για όλεσ τησ ΡΠ και ΡΤ, πριν καταςτούν και χαρακτηριςθούν ραδιενεργϊ απόβλητα και διαςφαλύζεται από ϋγγραφεσ βεβαιώςεισ του κατόχου τησ πηγόσ και τησ καταςκευϊςτριασ εταιρεύασ τησ πηγόσ, κατϊ την ειςαγωγό τησ ΡΠ ό του ΡΤ. 2. Η εξαγωγό ΡΠ και ΡΤ, πριν καταςτούν και χαρακτηριςθούν ραδιενεργϊ απόβλητα, ςε εγκεκριμϋνεσ εγκαταςτϊςεισ ανακύκλωςησ και διαχεύριςησ ραδιενεργών υλικών. 3. Η προςωρινό αποθόκευςη ΡΠ και ΡΤ, τα οπούα δεν μπορούν να επαναπατριςθούν ό εξαχθούν ςε εγκαταςτϊςεισ διαχεύριςησ ΡΠ και ΡΤ, μϋχρι εξεύρεςησ λύςησ για την τελικό τουσ διϊθεςη. 4. Η αποδϋςμευςη, ςύμφωνα με τα θεςμοθετημϋνα όρια αποδϋςμευςησ. Εφόςον απαιτεύται, τα ΡΑ αποθηκεύονται προςωρινϊ μϋχρι την απομεύωςό τουσ. Αφορϊ ραδιενεργϊ απόβλητα: VSLW (very short lived waste) παραγόμενα κυρύωσ από ιατρικϊ εργαςτόρια πυρηνικόσ ιατρικόσ και ερευνητικϊ εργαςτόρια, των οπούων ο χρόνοσ ημιζωόσ εύναι μικρότεροσ των 100 ημερών. 16

17 VLLW (very low level waste) που περιϋχουν ραδιονουκλύδια με χρόνο ημιζωόσ πϊνω από 100 ημϋρεσ, αλλϊ η ςυνολικό αρχικό τουσ ενεργότητα, πριν την απομεύωςό τουσ, εύναι μικρό (μικρότερη του 1 kbq). Αφορϊ υγρϊ και ςτερεϊ κατϊλοιπα από βιολογικϊ πειρϊματα που διενεργούνται ςε ερευνητικϊ εργαςτόρια με μικρϋσ ποςότητεσ H-3, C-14, P-32, P Προςωρινό αποθόκευςη όλων των LLW (low level waste) και ILW (intermediate level waste) μϋχρι εξεύρεςησ λύςησ για την τελικό τουσ διϊθεςη. Ζ. ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΦΕΣΙΚΩΝ ΜΕ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Επιςτημονικό προςωπικό των φορϋων που ςυμμετϋχουν ςτη διαχεύριςη των ραδιενεργών αποβλότων ςυμμετϋχουν ςε δρϊςεισ και προγρϊμματα ανϊπτυξησ και ϋρευνασ του Διεθνούσ Οργανιςμού Ατομικόσ Ενϋργειασ (ΙΑΕΑ) και τησ ΕΕ ςχετικϊ με τη διαχεύριςη ραδιενεργών αποβλότων και ραδιενεργών υλικών. Ιδύωσ ενθαρρύνεται η ςυμμετοχό ςε προγρϊμματα που ςτοχεύουν ςτη διερεύνηςη κοινών λύςεων διαχεύριςησ αποβλότων (shared regional solutions). Σην τρϋχουςα περύοδο, οι ςυμμετοχϋσ ςε προγρϊμματα εύναι: - RER/9/107 «Strengthening Radioactive Waste Management Capabilities» (IAEA). - INT/9/176 «Strengthening Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources in the Mediterranean Region» (IAEA). - RER/9/120 «Supporting Decommissioning Implementation for Facilities Using Radioactive Material» (IAEA). - JOPRAD «Joint Programming on Radioactive Waste Disposal» (ΕΕ). Η. ΕΤΘΤΝΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΔΟΗ 1. Σην τελικό ευθύνη για την ϋγκριςη και υλοπούηςη του «εθνικού προγρϊμματοσ» ςε θϋματα διαχεύριςησ ΑΚΡΑ ϋχει ο αρμόδιοσ για την ΕΕΑΕ υπουργόσ. 2. Η ΕΕΑΕ μεριμνϊ για την εφαρμογό του «εθνικού προγρϊμματοσ» και ειςηγεύται δρϊςεισ για την τακτικό επανεξϋταςη και αναπροςαρμογό του (ϊρθρο 11, π.δ. 122/2013). 17

18 3. Η ΕΕΑΕ ςυντϊςςει και ειςηγεύται το παρόν αρχικό (πρώτο) ςχϋδιο «εθνικού προγρϊμματοσ», το οπούο υποβϊλλει ςτον αρμόδιο για την ΕΕΑΕ υπουργό προσ ϋγκριςη (ϊρθρο 7 τησ υπ αριθ /Ι3/ (Β 1858) κ.υ.α «Καθοριςμόσ τησ εθνικόσ πολιτικόσ για τη διαχεύριςη των αναλωθϋντων καυςύμων και των ραδιενεργών αποβλότων»). 4. Μετϊ την ϋγκριςό του, το «εθνικό πρόγραμμα» κοινοποιεύται, με μϋριμνα τησ ΕΕΑΕ, ςτην ΕΕ και ςτουσ εμπλεκόμενουσ φορεύσ. 5. Οι επικαιροποιόςεισ του «εθνικού προγρϊμματοσ» γύνονται μϋςω τησ Εθνικόσ Επιτροπόσ Διαχεύριςησ Ραδιενεργών Αποβλότων (ΕΕΔΡΑ). ημειωτϋον ότι, ςύμφωνα με το καταρτιςθϋν ςχϋδιο π.δ. «Θϋςπιςη εθνικού νομοθετικού, ρυθμιςτικού και οργανωτικού πλαιςύου για την υπεύθυνη και αςφαλό διαχεύριςη αναλωθϋντων καυςύμων και ραδιενεργών αποβλότων», το οπούο εκδύδεται κατ εφαρμογό τησ παρ. 1 του ϊρθρου 5 του π.δ. 122/2013, για τισ μετϋπειτα εκδόςεισ του «εθνικού προγρϊμματοσ» απαιτεύται η ςύμφωνη γνώμη τησ ΕΕΔΡΑ. 18

19 6. Οι βαςικού δεύκτεσ επύδοςησ, οι οπούοι καταδεικνύουν την υλοπούηςη και εφαρμογό του «εθνικού προγρϊμματοσ» εύναι : Περιγραφή τόχου τόχοσ 1 Σόρηςη των χρονοδιαγραμμϊτων και ορόςημων (κεφϊλαιο Δ του παρόντοσ): ύςταςη και Λειτουργύα Εθνικόσ Επιτροπόσ Διαχεύριςησ Ραδιενεργών Αποβλότων (ΕΕΔΡΑ) Απόκλιςη < 3 μηνών / βόμα Καθοριςμόσ Εθνικό Εγκατϊςταςη Προςωρινόσ Αποθόκευςησ και Διαχεύριςησ Ραδιενεργών Απόκλιςη < 3 μηνών / βόμα Αποβλότων (ΕΕΠΑΔΡΑ) Πρόγραμμα Απομϊκρυνςησ κλειςτών ραδιενεργών πηγών για ανακύκλωςη Απόκλιςη < 3 μηνών / βόμα Αποφϊςεισ ςχετικϊ με τισ εθνικϋσ επιλογϋσ για την διαχεύριςη και τελικό διϊθεςη των ραδιενεργών Απόκλιςη < 1 ϋτοσ / βόμα αποβλότων 2 Αριθμόσ επιθεωρόςεων τησ ΕΕΑΕ ςτισ υφιςτϊμενεσ εγκαταςτϊςεισ διαχεύριςησ ΡΑ > 10 / ϋτοσ 3 Αριθμόσ ςυνεδριϊςεων τησ ΕΕΔΡΑ > 2 ϋτοσ 4 Εκταμύευςη κονδυλύων > 75 % των αιτουμϋνων 5 Αριθμόσ πηγών και υλικών φυλαςςομϋνων ςε επύ τόπου χώρουσ φύλαξησ των ιδύων κατόχων / χρηςτών τουσ Μηδενιςμόσ εντόσ 5-ετύασ 6 Αριθμόσ ερευνητικών & αναπτυξιακών προγραμμϊτων ςτη διαχεύριςη ΡΑ, όπου ςυμμετϋχουν Ελληνικού φορεύσ > 2 (ανϊ πϊςα ςτιγμό) 7 Αριθμόσ αναρτόςεων ςτο διαδύκτυο για ενημϋρωςη κοινού ςε θϋματα διαχεύριςησ ΡΑ, ςχεδύων και λόψησ > 5 / ϋτοσ αποφϊςεων 8 Αριθμόσ εκθϋςεων αςφϊλειασ & εκθϋςεων αξιολόγηςησ υφιςταμϋνων εγκαταςτϊςεων & φορϋων 1 / ϋτοσ /εγκατϊςταςη 19

20 Θ. ΕΚΣΙΜΗΗ ΚΟΣΟΤ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟ ΦΡΟΝΟ Η εκτύμηςη του κόςτουσ για την επύτευξη των βαςικών οροςόμων (1-5) του κεφαλαύου Δ και η κατανομό του ςτο χρόνο παρουςιϊζεται ςτουσ παρακϊτω πύνακεσ 1 5 (οι χρόνοι αναφϋρονται μετϊ τη δημοςύευςη του προβλεπόμενου ςτη παρ. 1 του ϊρθρου 5 του π.δ. 122/2013 προεδρικού διατϊγματοσ). Δράςη 1. Οριςμόσ, ςύςταςη και λειτουργία Εθνικήσ Επιτροπήσ Διαχείριςησ Ραδιενεργών Αποβλήτων ΕΕΔΡΑ: Μηδενικό κόστος Δράςη 2. Απογραφή και ταξινόμηςη των Ραδιενεργών Αποβλήτων: Μηδενικό κόστος Δράςη 3. Καθοριςμόσ τησ Εθνική Εγκατάςταςη Προςωρινήσ Αποθήκευςησ και Διαχείριςησ Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΠΑΔΡΑ) : Εκτίμηςη κόςτουσ 1,500 k 1 ο έτοσ 2 ο έτοσ 3 ο έτοσ 4 ο έτοσ 5 ο Κριτόρια επιλογόσ τησ ΕΕΠΑΔΡΑ 0 k Αξιολόγηςη εγκαταςτϊςεων 0 k Καθοριςμόσ ΕΕΠΑΔΡΑ 0 k Αναβϊθμιςη ταδιακό λειτουργύα Λειτουργύα 800 έτοσ Δράςη 4. Πρόγραμμα απομάκρυνςησ από τη χώρα κλειςτών ραδιενεργών πηγών και ραδιενεργών υλικών για ανακύκλωςη ή/και διαχείριςη: Εκτίμηςη κόςτουσ 3,100 k 1 ο έτοσ 2 ο έτοσ 3 ο έτοσ 4 ο έτοσ 5 ο 1. Εντοπιςμόσ και καταγραφό πηγών 0 (υφιςταμϋνων & δυνητικών) 2. Εντοπιςμόσ κονδυλύων 0 3. Πρόςκληςη ενδιαφϋροντοσ 50 εγκαταςτϊςεων διαχεύριςησ πηγών 4. Αξιολόγηςη εγκαταςτϊςεων Ανϊθεςη 50 ϋργου 5. υλλογό, επεξεργαςύα και ςυςκευαςύα ραδιενεργών πηγών 6. Εξαγωγό ραδιενεργών πηγών προσ ανακύκλωςη έτοσ ,000 1,000 Δράςη 5. Αποφάςεισ ςχετικά με τισ εθνικέσ επιλογέσ για την διαχείριςη και τελική διάθεςη των ραδιενεργών αποβλήτων: Μηδενικό κόστος Σημείωση: Σο κόςτοσ υλοπούηςησ των αποφϊςεων για τη διϊθεςη των ΡΑ θα εκτιμηθεύ ςε μεταγενϋςτερο ςτϊδιο, όταν θα ϋχουν καθοριςθεύ οι επιλογϋσ διαχεύριςησ και διϊθεςησ ΡΑ, ανϊ ρεύμα ΡΑ 20

21 Ι. ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1. Η κατϊρτιςη του ςχεδύου χρηματοδότηςησ και η ειςόγηςη τρόπων για την ανεύρεςη των ςχετικών κονδυλύων, το οπούο δεν θα προκαλεύ αναγκαςτικϊ επιβϊρυνςη του κρατικού προώπολογιςμού αλλϊ θα προςανατολύζεται ςτην ϊντληςη πόρων μϋςω, ενδεικτικϊ, προγραμμϊτων, διαρθρωτικών ταμεύων, αξιοπούηςη του ταμεύου παρακαταθόκησ τησ παραγρϊφου Γ3 του παρόντοσ, κλπ. πραγματοποιεύται από την Εθνικό Επιτροπό Διαχεύριςησ Ραδιενεργών Αποβλότων (ΕΕΔΡΑ). 2. Η ΕΕΑΕ, κατόπιν εγκρύςεωσ από το αρμόδιο υπουργεύο, διενεργεύ προςκλόςεισ ενδιαφϋροντοσ και διαγωνιςμούσ για την εκπόνηςη μελετών και για την καταςκευό των προβλεπομϋνων από το «εθνικό πρόγραμμα» ϋργων με βϊςη τα ςχετικϊ χρονοδιαγρϊμματα. ΙΑ. ΔΙΑΥΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ τα πλαύςια ενημϋρωςησ του κοινού, ο αρμόδιοσ για την ΕΕΑΕ υπουργόσ, η ΕΕΑΕ και η ΕΕΔΡΑ αναρτούν ςτο διαδύκτυο τα ςχετικϊ πρακτικϊ ςυνεδριϊςεων, τα κεύμενα και τα ϋγγραφα που αφορούν το «εθνικό πρόγραμμα». Επύςησ, ςε ςυνεχό βϊςη αναρτώνται πληροφορύεσ και τα ςχετικϊ αναπτυξιακϊ και εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα του Διεθνούσ Οργανιςμού Ατομικόσ Ενϋργειασ (ΙΑΕΑ) και τησ ΕΕ. 21

Αναθεώρηςη ρυθμιςτικού πλαιςίου

Αναθεώρηςη ρυθμιςτικού πλαιςίου Αναθεώρηςη ρυθμιςτικού πλαιςίου Χρήςτοσ Χουςιάδασ Πρόεδροσ ΕΕΑΕ www.eeae.gr www.eeae.gr Ευρωπαΰκό πλαίςιο Ακτινοπροςταςία - Βαςικϊ Πρότυπα Αςφϊλειασ Οδηγύα 96/29/ΕURATOM Οδηγύα 2013/59/EURATOM Ραδιενεργά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ «Καθορισμός της εθνικής πολιτικής για τη διαχείριση των αναλωθέντων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων» Εισαγωγή Με τον παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ προσ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ τησ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Για Σο ςχϋδιο Προεδρικού Διατϊγματοσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ προσ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ τησ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Για Σο ςχϋδιο Προεδρικού Διατϊγματοσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ προσ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ τησ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Για Σο ςχϋδιο Προεδρικού Διατϊγματοσ Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιολογική και πυρηνική έκτακτη ανάγκη ςτα νέα Ευρωπαΰκά Βαςικά Πρότυπα Αςφάλειασ (Οδηγία 2013/59/EURATOM)

Ραδιολογική και πυρηνική έκτακτη ανάγκη ςτα νέα Ευρωπαΰκά Βαςικά Πρότυπα Αςφάλειασ (Οδηγία 2013/59/EURATOM) Ραδιολογική και πυρηνική έκτακτη ανάγκη ςτα νέα Ευρωπαΰκά Βαςικά Πρότυπα Αςφάλειασ (Οδηγία 2013/59/EURATOM) Δ. Μητράκος Τμήμα Ελέγτοσ Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος www.eeae.gr www.eeae.gr Πιθανού κύνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

Φυςική Ραδιενέργεια και Περιβάλλον ςε ςχέςη με το ρυθμιςτικό κανονιςτικό πλαίςιο τησ ακτινοπροςταςίασ

Φυςική Ραδιενέργεια και Περιβάλλον ςε ςχέςη με το ρυθμιςτικό κανονιςτικό πλαίςιο τησ ακτινοπροςταςίασ Φυςική Ραδιενέργεια και Περιβάλλον ςε ςχέςη με το ρυθμιςτικό κανονιςτικό πλαίςιο τησ ακτινοπροςταςίασ Δρ. Κώςτασ Ποτηριϊδησ Προώςτϊμενοσ Τμόματοσ Ελϋγχου Ραδιενϋργειασ Περιβϊλλοντοσ ΕΕΑΕ www.eeae.gr Φυςική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Δρ Ελευθερία Καρίνου www.eeae.gr www.eeae.gr Δομή π.δ. Κεφϊλαια: Α. Αντικεύμενο

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και Συμβουλύου τησ 22ασ Οκτωβρύου 2013 ςχετικϊ με το δικαύωμα πρόςβαςησ ςε δικηγόρο ςτο πλαύςιο ποινικόσ διαδικαςύασ και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

«Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ»

«Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ» «Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ» Xαρύκλεια Σερζητϊνου Δαςκϊλα, Τπεύθυνη Πολιτιςτικών Θεμϊτων 1 ΣΙ ΙΦΤΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΚΕΧΕΙ ΣΑ ΝΗΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Περί θεσπίσεως εθνικού νομοθετικού, ρυθμιστικού και οργανωτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑ ΙΑ Μυτιλήνη, Ιούλιοσ 2015

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑ ΙΑ  Μυτιλήνη, Ιούλιοσ 2015 ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ Μυτιλήνη, Ιούλιοσ 2015 Πρωτόκολλο υνεργαςίασ τησ Εφορείασ Αρχαιοτήτων Λέςβου με τουσ καθηγητέσ Ιςτορίασ τησ αρχαίασ αρχιτεκτονικήσ Δρ Giorgio Rocco και Δρ Monica Livadiotti τησ Πολυτεχνικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Το ςύςτημα Μελέτη - Καταςκευή ςτισ Δημόςιεσ ςυμβάςεισ παραγωγήσ περιβαλλοντικών έργων.

Θέμα: Το ςύςτημα Μελέτη - Καταςκευή ςτισ Δημόςιεσ ςυμβάςεισ παραγωγήσ περιβαλλοντικών έργων. Θέμα: Το ςύςτημα Μελέτη - Καταςκευή ςτισ Δημόςιεσ ςυμβάςεισ παραγωγήσ περιβαλλοντικών έργων. Στισ ςημερινϋσ οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ ςυνθόκεσ τα ϋργα περιβϊλλοντοσ με την ευρύτερη ϋννοια, αποκτούν προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ. ςτην Οδηγύα 2013/59/Ευρατόμ του υμβουλύου, τησ 5ησ Δεκεμβρύου 2013,

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ. ςτην Οδηγύα 2013/59/Ευρατόμ του υμβουλύου, τησ 5ησ Δεκεμβρύου 2013, ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ ςτην Οδηγύα 2013/59/Ευρατόμ του υμβουλύου, τησ 5ησ Δεκεμβρύου 2013, για τον καθοριςμό βαςικών προτύπων αςφϊλειασ για την προςταςύα από τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α

Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α Κύκλοσ Ζωόσ Λογιςμικού Μοντϋλο Διαδικαςύασ Λογιςμικού Διαδικαςύα Λογιςμικού Κριτόρια Αξιολόγηςησ Μοντϋλων Απλότητα και Σταθερότητα Απαιτόςεων Κύνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη Διαχείριςη Δικτύων

Ειςαγωγή ςτη Διαχείριςη Δικτύων Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Διαχείριςη και Αςφάλεια Δικτύων Ειςαγωγή ςτη Διαχείριςη Δικτύων Ανάγκη διαχείριςησ δικτύων Αναλογιςτεύτε το μϋγεθοσ και την πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΥΕΙΟ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΚΑΙ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

ΓΡΑΥΕΙΟ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΚΑΙ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ ΓΡΑΥΕΙΟ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΚΑΙ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΡΓΨΝ 2η ΕΚΔΟΗ ΜΑΡΣΙΟ 2017 υγχρ/νων Ϊργων 2014-2020 ΕΙΑΓΨΓΗ 1. ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 4 (ϊρθρα 5, 7, 8 και 13 τησ οδηγύασ) Στον Κώδικα Ποινικόσ Δικονομύασ προςτύθεται ϊρθρο 99 Β ωσ εξόσ:

ΑΡΘΡΟ 4 (ϊρθρα 5, 7, 8 και 13 τησ οδηγύασ) Στον Κώδικα Ποινικόσ Δικονομύασ προςτύθεται ϊρθρο 99 Β ωσ εξόσ: ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ Για την ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και υμβουλύου τησ 22ασ Οκτωβρύου 2013 ςχετικϊ με το δικαύωμα πρόςβαςησ ςε δικηγόρο ςτο πλαύςιο ποινικόσ διαδικαςύασ και

Διαβάστε περισσότερα

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ προμηθειών, μελετών, υπηρεςιών και ϋργων του κοινωφελούσ Ιδρύματοσ με την επωνυμύα «ΙΔΡΤΜΑ ΜΙΦΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ»

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ προμηθειών, μελετών, υπηρεςιών και ϋργων του κοινωφελούσ Ιδρύματοσ με την επωνυμύα «ΙΔΡΤΜΑ ΜΙΦΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ» Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ προμηθειών, μελετών, υπηρεςιών και ϋργων του κοινωφελούσ Ιδρύματοσ με την επωνυμύα «ΙΔΡΤΜΑ ΜΙΦΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ» ΕΙΑΓΩΓΗ Σο κοινωφελϋσ ύδρυμα με την επωνυμύα «ΙΔΡΤΜΑ ΜΙΦΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Σαυτότητα τησ Δράςησ Βαςικόσ ςτόχοσ τησ ενιαύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ. επτέμβριοσ 2016 ΕΠ «ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ. επτέμβριοσ 2016 ΕΠ «ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ επτέμβριοσ 2016 ΕΠ «ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» Εθνική Αρχή υντονιςμού Ειδικό Τπηρεςύα τρατηγικόσ, χεδιαςμού και Αξιολόγηςησ Σμάρω Ζηςοπούλου Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνςη Οδικόσ Αςφϊλειασ και Περιβϊλλοντοσ

Διεύθυνςη Οδικόσ Αςφϊλειασ και Περιβϊλλοντοσ Διεύθυνςη Οδικόσ Αςφϊλειασ και Περιβϊλλοντοσ Πρόταςη αναμόρφωςησ θεςμικού πλαιςύου χορόγηςησ αδειών ςε υποψόφιουσ οδηγούσ: για τη διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ και τησ διαφϊνειασ των διαδικαςιών την ενύςχυςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313 331500 Υαξ: +30 2313 331502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Επιςτημονικό Λειτουργόσ Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ (ΙΠΕ) Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Πανεπιςτόμιο Κύπρου, 16 Νοεμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΕΩ ΚΑΙ ΑΠΟΦΕΣΕΤΕΩ ΠΡΩΣΕΤΟΤΗ Α.Ε.

Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΕΩ ΚΑΙ ΑΠΟΦΕΣΕΤΕΩ ΠΡΩΣΕΤΟΤΗ Α.Ε. Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΕΩ ΚΑΙ ΑΠΟΦΕΣΕΤΕΩ ΠΡΩΣΕΤΟΤΗ Α.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΕΔΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΟΜΕΑ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΤΜΥΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΙΟ 4 ΕΣΟΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΕΚΠΟΝΗΗ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ ΔΗΜΟ ΕΡΕΣΡΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΥΩΣΙΜΟΤ «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Λαμπτήρων» Προώπολογιςμόσ: 36.882,78 (με ΥΠΑ) Φρηματοδότηςη: ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΕΟΔΑ Κωδ. Προώπ/ςμού:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΛΕΤΘΕΡΕ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΕ

Α. ΕΛΕΤΘΕΡΕ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΕ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπφρου Λοφη, 151 23 Μαροφςι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 6-7-2015 & ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αριθ. πρωτ. Γ1δ/οικ.50917 ΣΜΗΜΑ ΤΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Διαχείριςησ Αποβλήτων Δήμου Σαρωνικού ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ. 1 ε λ ί δ α ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

Τοπικό Σχέδιο Διαχείριςησ Αποβλήτων Δήμου Σαρωνικού ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ. 1 ε λ ί δ α ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1 ε λ ί δ α ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ... 1 1. Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ... 6 1.1. ΠΡΟ ΜΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΨΝ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ... 6 1.1.1. Η ΈΝΝΟΙΑ ΣΗ ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ... 6 1.1.2. Η ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2 1 Κσπρηαθή τιωρίδα 2.000 - δηαθορεηηθά είδε θσηώλ βρίζθοληαη ζηελ Κύπρο 145 θσηά είλαη ελδεκηθά (βρίζθοληαη κόλο ζηελ Κύπρο, θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο) 20 είδε ηες Κσπρηαθής τιωρίδας περηιακβάλοληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΤ. Επιβλϋπων: Γιώργοσ Γιαννόσ, Καθηγητόσ ΕΜΠ Αθόνα, Ιούλιοσ 2016

ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΤ. Επιβλϋπων: Γιώργοσ Γιαννόσ, Καθηγητόσ ΕΜΠ Αθόνα, Ιούλιοσ 2016 Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνεύο χολό Πολιτικών Μηχανικών Σομϋασ Μεταφορών και υγκοινωνιακόσ Τποδομόσ ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΤ Επιβλϋπων: Γιώργοσ Γιαννόσ, Καθηγητόσ ΕΜΠ Αθόνα, Ιούλιοσ 2016 Καθοριςμόσ τόχου Βιβλιογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ ΟΣΕ- COSMOTE: τόχοι του Προγράμματοσ Θϋλουμε να κϊνουμε την ανακύκλωςη εύκολη υπόθεςη... ςυνειδητό

Διαβάστε περισσότερα

Ενημϋρωςη για τον HPV εμβολιαςμό και ενεργόσ ςυμμετοχό ςτον πληθυςμιακό ϋλεγχο του τραχόλου

Ενημϋρωςη για τον HPV εμβολιαςμό και ενεργόσ ςυμμετοχό ςτον πληθυςμιακό ϋλεγχο του τραχόλου Ενημϋρωςη για τον HPV εμβολιαςμό και ενεργόσ ςυμμετοχό ςτον πληθυςμιακό ϋλεγχο του τραχόλου ωσ αντικεύμενα εναςχόληςησ τησ μαύασ Σο Πρόγραμμα GRECOSELF Μοςχϊκη Βικτωρύα Msc μαύα Ι.Γ.Ν.Θ Πρόεδροσ.Ε.Μ.ΜΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 Περιεχόμενα ΤΝΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ... 4 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ... 6 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 1.1 ΟΙΣΜΟΙ... 11 1.2 ΣΚΟΡΟΣ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3.1 Αντικείμενο τησ δράςησ... 14 1.3.2 Αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αξύζει να επιςημανθούν τα παρακϊτω: α. τισ 15/12/2016 η ΕΕΑΕ διοργϊνωςε ημερύδα ςτην οπούα εύχαν κληθεύ οι εμπλεκόμενοι κοινωνικού εταύροι και

Αξύζει να επιςημανθούν τα παρακϊτω: α. τισ 15/12/2016 η ΕΕΑΕ διοργϊνωςε ημερύδα ςτην οπούα εύχαν κληθεύ οι εμπλεκόμενοι κοινωνικού εταύροι και Έκθεςη τησ Δημόςιασ Διαβούλευςησ για το ςχέδιο π.δ. περί «Προςαρμογήσ τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του υμβουλίου, τησ 5ησ Δεκεμβρίου 2013 για τον καθοριςμό βαςικών προτύπων αςφάλειασ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι και επύ τόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατϊ το ϋτοσ 2015

Έλεγχοι και επύ τόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατϊ το ϋτοσ 2015 Έλεγχοι και επύ τόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατϊ το ϋτοσ 2015 Συγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα Η Ελληνικό Επιτροπό Ατομικόσ Ενϋργειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) 1 Oριςμόσ Προμόθειασ «Οι προμόθειεσ εύναι μια λειτουργύα που αφορϊ την ϋρευνα αγορϊσ, επιλογό, αγορϊ, παραλαβό, αποθόκευςη, και την τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Απόφοιτοι Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ (και αντίςτοιχών δομών τησ Ειδικήσ Αγωγήσ) ϋλλειψη πρακτικόσ εμπειρύασ ΔΤΚΟΛΙΑ ςτην εύρεςη ικανοποιητικόσ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη Μάιος Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D

Τρίπολη Μάιος Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D Τρίπολη Μάιος 2016 Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D Η ποιότητα τησ νοςοκομειακόσ περύθαλψησ ϋχει προςελκύςει το μεγαλύτερο μϋροσ του ενδιαφϋροντοσ όλων των εμπλεκομϋνων μερών. Υπϊρχουν τϋςςερεισ (4) βαςικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ςτισ ΚΙΝΗΣΕ ΤΚΕΤΕ: ΕΣΙΑΗ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ςτισ ΚΙΝΗΣΕ ΤΚΕΤΕ: ΕΣΙΑΗ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ» Διπλωματικό Εργαςύα «ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ςτισ ΚΙΝΗΣΕ ΤΚΕΤΕ: ΕΣΙΑΗ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ» Φαριςμιϊδου Αναςταςύα ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2015 κοπόσ Η όςο το δυνατόν πληςιϋςτερη & πιο κατανοητό προςϋγγιςη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντιςεισ ςε ερωτιματα υποψθφίων διαγωνιηομζνων

Απαντιςεισ ςε ερωτιματα υποψθφίων διαγωνιηομζνων Βραβείο Μεταφορών Δημητρίου Τςαμποφλα Πανελλήνιοσ Διαγωνιςμόσ φοιτητών και νζων αποφοίτων Ελληνικών Πανεπιςτημίων που διαθζτουν ςε Σχολζσ ή Τμήματά τουσ Τομζα ή Κατεφθυνςη Σπουδών Μεταφορών 1 οσ Ετήςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Δ/νςη: Βας. Σοφύασ 15 106 74, Αθόνα Τηλϋφωνα: Α. Για θϋματα αδειών θϋςησ ςε αργύα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΦΞΟ4653Ο7-5ΡΕ ΑΔΑΜ: 15PROC003217962 Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ Απ.Ππωη:19484/ΔΠΤ&ΔΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αγ. Παρασκευή, Α.Π.: Π/112/ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

19/10/2009. Προηγοφμενη βδομάδα... Σήμερα Γεωγραφικά Συςτήματα Πληροφοριϊν Χωρικά Μοντζλα Δεδομζνων. Δομή του μαθήματοσ

19/10/2009. Προηγοφμενη βδομάδα... Σήμερα Γεωγραφικά Συςτήματα Πληροφοριϊν Χωρικά Μοντζλα Δεδομζνων. Δομή του μαθήματοσ Προηγοφμενη βδομάδα... Σήμερα Γεωγραφικά Συςτήματα Πληροφοριϊν Χωρικά Μοντζλα Δεδομζνων Δημότρησ Μιχελϊκησ Τμόμα Εφαρμοςμϋνησ Πληροφορικόσ και Πολυμϋςων Σχολό Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Σμόμα Προμηθειών Σαχ. Δ/νςη: Πληροφορύεσ: Σηλϋφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώσ 211, 177 78 Σαύροσ Βαςιλικό Αναςτοπούλου 213 1306 483 213 1306 480 vanastopoulou@ekdd.gr Αθόνα, 01/09/2017

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου.

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου pchatzila@gmail.com Τι είναι αξιολόγηςη; Η διαδικαςύα αποτύμηςησ τησ αξύασ ενόσ προςώπου, πρϊγματοσ, θεςμού, ςυςτόματοσ. Η εφαρμογό τησ Αξιολόγηςησ ςτην

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενεργειακό Συνεταιριςτικό Εταιρύα Καρδύτςασ εύναι αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ που η ςύςταςη και λειτουργύα του διϋπεται από το Ν.

Η Ενεργειακό Συνεταιριςτικό Εταιρύα Καρδύτςασ εύναι αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ που η ςύςταςη και λειτουργύα του διϋπεται από το Ν. Ενεργειακή Συνεταιριςτική Εταιρία Καρδίτςασ (ΕΣΕΚ) Τι είναι η ΕΣΕΚ Η Ενεργειακό Συνεταιριςτικό Εταιρύα Καρδύτςασ εύναι αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ που η ςύςταςη και λειτουργύα του διϋπεται από το Ν.1667/86 Εύναι

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλόρωςησ επτϋμβριοσ 2016 ΠΕΠ «ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ »

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλόρωςησ επτϋμβριοσ 2016 ΠΕΠ «ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ » ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλόρωςησ επτϋμβριοσ 2016 ΠΕΠ «ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 2020» Εθνικό Αρχό υντονιςμού Ειδικό Τπηρεςύα τρατηγικόσ, χεδιαςμού και Αξιολόγηςησ Σμάρω Ζηςοπούλου Σταυρούλα Πελεκάςη Μαίρη Πραγιάτη

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Τϋταρτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Β

Τϋταρτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Β Τϋταρτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Β Μοντϋλο Λειτουργικόσ Επαύξηςησ Σπειροειδϋσ Μοντϋλο Μοντϋλο Πύδακα Τεχνολογύα Λογιςμικού Βϊςει Συςτατικών Στοιχεύων Σύγχρονα Μοντϋλα Το μοντϋλο ςυνδυϊζει:

Διαβάστε περισσότερα

Ποςϊ προοριζόμενα για αύξηςη μετοχικού κεφαλαύου

Ποςϊ προοριζόμενα για αύξηςη μετοχικού κεφαλαύου Ποςϊ προοριζόμενα για αύξηςη μετοχικού κεφαλαύου Αρθρο του κ. Γεωργύου τ. Αληφαντό Διδϊςκοντοσ ςτο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ, τ. Oρκωτού Eλεγκτό Λογιςτό υμβούλου ςτην Eταιρεύα Δικηγόρων POTAMITIS VEKRIS 1. Kαταθϋςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 Δρ. Ε. Φόνου, Ιατρόσ Βιοπαθολόγοσ, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαςτηρύου Νοςοκομεύου «ο Άγιοσ ϊββασ» 1 2 3 Σι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, Α.Π.:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, Α.Π.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37,15180 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ. Επικ.: 210 344 2000 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Α.Π.: ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ. Αγύα Παραςκευό, Αριθμ. Πρωτ 1054 Βαθμόσ Προτεραιότητασ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ. Αγύα Παραςκευό, Αριθμ. Πρωτ 1054 Βαθμόσ Προτεραιότητασ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο ΕΠΑ 2007-2013\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π.1-2-3 «χεδιαςμόσ και ανϊπτυξη προςβϊςιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α.

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α. Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α. Γιατύ νϋο Πρόγραμμα; Επειδό η λογικό πορεύα των προγραμμϊτων ςπουδών εύναι η επικαιροπούηςη και η βελτύωςη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

Στο λογιςμικό (software) περιλαμβϊνονται όλα τα προγράμματα του υπολογιςτό. Το Λογιςμικό χωρύζετε ςε δύο μεγϊλεσ κατηγορύεσ:

Στο λογιςμικό (software) περιλαμβϊνονται όλα τα προγράμματα του υπολογιςτό. Το Λογιςμικό χωρύζετε ςε δύο μεγϊλεσ κατηγορύεσ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο Στο λογιςμικό (software) περιλαμβϊνονται όλα τα προγράμματα του υπολογιςτό. Το Λογιςμικό χωρύζετε ςε δύο μεγϊλεσ κατηγορύεσ: ςτο Λογιςμικό Συςτήματοσ (System Software), ςτο Λογιςμικό Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιώσ 211, Σαύροσ Διονυςύα γούρου

Πειραιώσ 211, Σαύροσ Διονυςύα γούρου ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Σμόμα Προμηθειών Σαχ. Δ/νςη: Πληροφορύεσ: Σηλϋφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώσ 211, 177 78 Σαύροσ Διονυςύα γούρου 213 1306 208 213 1306 480 dsgourou@ekdd.gr Αθόνα, 15/12/2017 Α.Π.: 8764

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 5 ΠΙΝΑΚΕΣ. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 5 1

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 5 ΠΙΝΑΚΕΣ. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 5 1 Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 5 ΠΙΝΑΚΕΣ Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 5 1 Περιεχόμενα Πύνακεσ Αλφαριθμητικϊ Σκοπόσ μαθόματοσ: Να αναγνωρίζετε πότε είναι απαραίτητη η χρήςη του τύπου του πίνακα, Να δώςετε παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητόσ : Κουκϊρασ Παραςκευϊσ ΑΜ : 06/3059 Ίδρυμα/Τμόμα : Αλεξϊνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα/Πληροφορικόσ

Φοιτητόσ : Κουκϊρασ Παραςκευϊσ ΑΜ : 06/3059 Ίδρυμα/Τμόμα : Αλεξϊνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα/Πληροφορικόσ Φοιτητόσ : Κουκϊρασ Παραςκευϊσ ΑΜ : 06/3059 Ίδρυμα/Τμόμα : Αλεξϊνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα/Πληροφορικόσ Αντικείμενο Πτυχιακήσ(1/2) Δημιουργύα εργαλεύου για διαχεύριςη ϋργων λογιςμικού. Με βϊςη

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΩΝ ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενύςχυςη Σουριςτικών ΜΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4 Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 1 Περιεχόμενα Προτϊςεισ επανϊληψησ Προτϊςεισ Διακλϊδωςησ Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 2 Προτάςεισ επανάληψησ Οι προτϊςεισ επανϊληψησ (iterative ό loop

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ η Τγειον. Περιφ. ΑΣΣΙΚΗ Γ. Ν. Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ Αθήνα 18/04/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ η Τγειον. Περιφ. ΑΣΣΙΚΗ Γ. Ν. Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ Αθήνα 18/04/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ. 10286 1 η Τγειον. Περιφ. ΑΣΣΙΚΗ Γ. Ν. Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ Αθήνα 18/04/2016 Προσ: Τη Διεύθυνση του νοσοκομείου Θέμα: "Τεχνικζσ προδιαγραφζσ για την ετήςια ςυντήρηςη του λογιςμικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ & Εκπόνηςη Εκπαιδευτικήσ Ζρευνασ

Σχεδιαςμόσ & Εκπόνηςη Εκπαιδευτικήσ Ζρευνασ Σχεδιαςμόσ & Εκπόνηςη Εκπαιδευτικήσ Ζρευνασ Μάθημα 1 ο : Ειςαγωγή ςτην Εκπαιδευτική Ζρευνα Νύκη ιςςαμπϋρη- Δημότρησ Κολιόπουλοσ χολό Ανθρωπιςτικών & Κοινωνικών Επιςτημών Σμόμα Επιςτημών τησ Εκπαύδευςησ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο και δραςτηριότητεσ τησ Ελληνικόσ Επιτροπόσ Ατομικόσ Ενϋργειασ - To ρυθμιςτικό πλαύςιο για την αςφαλό χρόςη των ακτινοβολιών ςτη χώρα μασ

Έργο και δραςτηριότητεσ τησ Ελληνικόσ Επιτροπόσ Ατομικόσ Ενϋργειασ - To ρυθμιςτικό πλαύςιο για την αςφαλό χρόςη των ακτινοβολιών ςτη χώρα μασ Έργο και δραςτηριότητεσ τησ Ελληνικόσ Επιτροπόσ Ατομικόσ Ενϋργειασ - To ρυθμιςτικό πλαύςιο για την αςφαλό χρόςη των ακτινοβολιών ςτη χώρα μασ Χρόςτοσ Χουςιϊδασ Πρόεδροσ ΕΕΑΕ Ιούλιοσ 2016 Η ακτινοβολύα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα για τουσ ελϋγχουσ και τισ επιτόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών

Συγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα για τουσ ελϋγχουσ και τισ επιτόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών Συγκεντρωτικϊ ςτοιχεύα για τουσ ελϋγχουσ και τισ επιτόπου μετρόςεισ των επιπϋδων των υψύςυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδύων ςτο περιβϊλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατϊ το ϋτοσ 2016 Φεβρουϊριοσ 2017

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα