Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε"

Transcript

1 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, 2 Μεραληθόο Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο, Πεξίιεψε Σν δηαδίθηπν θαη νη ΣΠΔ επέθεξαλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηνπ παξαδνζηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. Η εθπαίδεπζε είλαη πιένλ ζε ζέζε λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο αλεμάξηεηεο από ην ρξόλν θαη ην ρώξν όπνπ βξίζθνληαη νη εθπαηδεπόκελνη (Ρεηάιεο, 2005) ή/θαη νη θνξείο εθπαηδεπηηθώλ ππεξεζηώλ (ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο καζεκάησλ ζην δηαδίθηπν, δεκηνπξγία δηαδηθηπαθώλ θνηλνηήησλ κάζεζεο θ.ά.). Η ζύγρξνλε ηάζε είλαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην Γηαδίθηπν θαη ν Παγθόζκηνο Ιζηόο σο ηερλνινγηθή ππνδνκή, θαζώο επηηξέπνπλ ηελ θαηαζθεπή αλνηρηώλ δηδαθηηθώλ ζπζηεκάησλ. ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ δηδαθηηθώλ ζπζηεκάησλ δίλεηαη έκθαζε ζηελ θαηαζθεπή δηαδηθηπαθώλ πόξσλ καζεζηαθνύ πιηθνύ ή αιιηώο δηαδηθηπαθνύ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ (Wasson, 1997). θνπόο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα παξνπζηάζεη θαη λα ζπγθξίλεη ηα επηθξαηέζηεξα ινγηζκηθά δηαδηθηπαθήο εμέηαζεο ηα νπνία δηαηίζεληαη ειεύζεξα θαη δσξεάλ θαη λα αλαδείμεη ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ρξήζεο ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε δηαδηθηπαθήο εμέηαζεο κέζσ ειεθηξνληθνύ δηαγσλίζκαηνο, κε απώηεξν ζηόρν ηελ πξναγσγή θαη βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Λέμεηο θιεηδηά: λογιζμικά ςποδομήρ, ηλεκηπονικό διαγώνιζμα, διαδικηςακή εξέηαζη 1. Εηζαγωγή Η βαζηθή αληίιεςε πάλσ ζηελ νπνία ζεκειηώλεηαη ε αλαγθαηόηεηα ηεο ρξήζεο ςεθηαθώλ θαη δηαδηθηπαθώλ ηερλνινγηώλ ζηε κάζεζε, εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, είλαη ε εμήο: ν ζύγρξνλνο άλζξσπνο πξέπεη λα έρεη εμαζθαιηζκέλε ηε δπλαηόηεηα λα καζαίλεη κε πνιιαπινύο ηξόπνπο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηόηεηα λα έρεη ίζεο επθαηξίεο γηα κάζεζε θαη θαηάξηηζε απαιιαγκέλεο από ρσξνρξνληθέο δεζκεύζεηο θαζώο θαη λα έρεη επηινγέο ζην «πώο» θαη «ηη» ζα καζαίλεη απνηειώληαο ν ίδηνο ην «θέληξν ηεο καζεζηαθήο δηδαζθαιίαο» (Dalsgaard & Godsk, 2007). Έλαο αθόκα, θξίζηκεο ζεκαζίαο, ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ έρεη επεξεαζηεί από ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ είλαη ε δηαδηθαζία ηεο καζεηηθήο εμέηαζεο. Σα ηειεπηαία ρξόληα έρεη αλαπηπρζεί ζεκαληηθά ε "ειεθηξνληθή αμηνιόγεζε" κε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή (Computer-based assessment- CBA). Παγθνζκίσο έρνπλ αλαπηπρζεί εξγαιεία Αμηνιόγεζεο κε Τπνινγηζηή από Παλεπηζηήκηα θαη Δξεπλεηηθά Ιλζηηηνύηα (γηα παξάδεηγκα ην CASTLE ηνπ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

2 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1080 Παλεπηζηεκίνπ Leicester, UK, ην TRIADS ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Derby, UK, θ.ά.). ηα νπνία κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δσξεάλ κέζσ ηνπ Web, αιιά θαη θάπνηα εκπνξηθά παθέηα ινγηζκηθνύ ( π.ρ QuestionMark). Γηάθνξα ινγηζκηθά ππνδνκήο έρνπλ πινπνηεζεί γηα εθαξκνγέο ππνζηήξημεο ηεο δηαδηθαζίαο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο ζην δηαδίθηπν. ηελ παξνύζα εξγαζία, εξεπλώληαη νη επηθξαηέζηεξεο πεξηπηώζεηο ινγηζκηθνύ πνπ είλαη Web-based θαη ειεύζεξα δηαζέζηκεο. Μειεηώληαη νη δπλαηόηεηεο θαη νη ειιείςεηο θάζε πεξίπησζεο θαη γίλεηαη ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ ινγηζκηθώλ ππνδνκήο. 2. Πιενλεθηήκαηα δηαδηθηπαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο Σα ινγηζκηθά ππνδνκήο πνπ αλαπηύζζνληαη κε ζηόρν ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό, παξνπζηάδνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο ζε ζρέζε κε ην ζπκβαηηθό ηξόπν εμέηαζεο (Harasim, et.al., 1995). Οξηζκέλα πιενλεθηήκαηα είλαη ε κεγαιύηεξε αζθάιεηα ιόγσ ησλ ηερληθώλ ειεθηξνληθήο κεηάδνζεο θαη θξππηνγξάθεζεο, νη κεησκέλνη απαηηνύκελνη πόξνη γηα ην ζπλνιηθό θύθιν δσήο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ε απμεκέλε ζπλέπεηα θαη αμηνπηζηία, ε εύρξεζηε δηαρείξηζε θαη ε άκεζε εμαγσγή νξζώλ απνηειεζκάησλ θαη αλαθνξώλ. Δπηπιένλ, είλαη πεξηζζόηεξν θηιηθά θαη απνδεθηά από ηνπο εμεηαδόκελνπο, απμάλνπλ ηελ εμνηθείσζε ηνπο κε ηηο εθπαηδεπηηθέο κεζόδνπο ηνπ κέιινληνο (Roy & Wallace, 2002), ελώ κεηώλεηαη ην άγρνο πνπ εκθαλίδεηαη όηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν αμηνιόγεζεο (Federico, 2000). Δπίζεο, ε δπλαηόηεηα παξνρήο πνιιώλ ηεζη εμάζθεζεο ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο, θαη ε δεκηνπξγία θηιηθνύ πεξηβάιινληνο (McDonald, 2002) θαζηζηά ηα δηαγσλίζκαηα πιήξσο πξνζαξκόζηκα ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο. Δπηπιένλ, παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ελζσκάησζεο επξείαο θιίκαθαο ζηνηρείσλ όπσο γξαθηθά, ήρνο, βίληεν, animations, εηδηθνύο ραξαθηήξεο όπσο βέιε θιπ ζε θάπνηεο ή ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο ελόο δηαγσλίζκαηνο (McKessock, Chua & Foster, 2005). Μία αθόκα πηπρή ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ επεξεάδεηαη ζεηηθά από ηα αλαπηπζζόκελα ινγηζκηθά ππνδνκήο, είλαη απηή ηεο εμαγσγήο απνηειεζκάησλ. Η δηαδηθαζία δηόξζσζεο ησλ δηαγσληζκάησλ απηνκαηνπνηείηαη θαη δελ ελέρεηαη πιένλ ν θίλδπλνο ηνπ αλζξώπηλνπ ιάζνπο. Σα απνηειέζκαηα παξάγνληαη άκεζα, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, ρσξίο ρξνληθή θαζπζηέξεζε θαη είλαη νξζά θαη αθξηβή. Οη εθαξκνγέο δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο κπνξνύλ λα δεκηνπξγνύλ, λα αλαλεώλνπλ θαη λα δηαηεξνύλ ηηο ιεγόκελεο ηξάπεδεο εξσηήζεσλ (question banks) νη νπνίεο παξέρνπλ θαηεγνξηνπνηεκέλεο εξσηήζεηο αλάινγα κε ηε δηδαθηέα ύιε θαη ην επηζπκεηό επίπεδν δπζθνιίαο (Fong, et. al., 2006). Παξέρεηαη έηζη ε δπλαηόηεηα ηπραίαο επηινγήο ησλ εξσηήζεσλ γηα δεκηνπξγία δηαθνξνπνηεκέλσλ δηαγσληζκάησλ γηα θάζε καζεηή. πλεπώο πεξηνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό ε δπλαηόηεηα αληηγξαθήο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Πξνϋπόζεζε απνηειεί νη εξσηήζεηο νη νπνίεο επηιέγνληαη κε ηπραίν ηξόπν γηα θάζε καζεηή λα είλαη ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ δπζθνιίαο θαη λα αληηζηνηρνύλ ζηελ ίδηα θαιπθζείζα ύιε. ΜΔΡΟ Β ΤΝΣΟΜΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

3 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα επηινγήο ησλ ίδησλ εξσηήζεσλ γηα όινπο ηνπο καζεηέο αιιά κε ηνπνζέηεζε ζε δηαθνξεηηθή ζεηξά. Δπηπιένλ, παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα θαζνξηζκνύ ρξνληθνύ νξίνπ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θάζε δηαγσλίζκαηνο. Μεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξνληθνύ απηνύ νξίνπ ην δηαγώληζκα ππνβάιιεηαη απηόκαηα ζην ζύζηεκα. Η ύπαξμε ρξνληθνύ νξίνπ θαη δηαθξηηηθήο έλδεημεο ηνπ ρξόλνπ πνπ απνκέλεη, βνεζάεη ηνπο καζεηέο ζην λα νξγαλώζνπλ ηνλ ρξόλν ηνπο θαιύηεξα θαη πεξηνξίδεη ηε δπλαηόηεηα αληηγξαθήο. Έλα αθόκα ζεκαληηθό πιενλέθηεκα είλαη ε αύμεζε ηεο αζθάιεηαο κε αθξηβή ηαπηνπνίεζε θαη επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ καζεηώλ πνπ δηθαηνύληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εμέηαζε. Δπίζεο, ε δηαδηθηπαθή εμέηαζε θαη αμηνιόγεζε θαζηζηά δπλαηή ηελ απηόκαηε ιήςε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ θαη αλαθνξώλ νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ απόδνζε ησλ καζεηώλ, ηηο ειιείςεηο ηνπο θ.ιπ. 3. Μεηνλεθηήκαηα δηαδηθηπαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο Δθηόο από πιενλεθηήκαηα, νη εθαξκνγέο δηαδηθηπαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο παξνπζηάδνπλ θαη κία ζεηξά από κεηνλεθηήκαηα θη ειιείςεηο νη νπνίεο πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε θαηά ην ζρεδηαζκό λέσλ ινγηζκηθώλ ππνδνκήο. Αξρηθά, έλαο αξλεηηθόο παξάγνληαο απηνύ ηνπ ηξόπνπ αμηνιόγεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ ζπκβαηηθό, είλαη ε πηζαλόηεηα πηώζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε εκθάληζε θάπνηαο ηερληθήο βιάβεο ηνπ ππνινγηζηή ή ε δηαθνπή ηεο εμέηαζεο ιόγσ δηαθνπήο ξεύκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή δηαθόπηεηαη ε ξνή ζθέςεο ηνπ εθπαηδεπόκελνπ θαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ράλνληαη νη απαληήζεηο πνπ έρεη δώζεη κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή. Δπίζεο όηαλ απνθαηαζηαζεί ε βιάβε ππάξρεη πεξίπησζε ν εθπαηδεπόκελνο λα κπνξεί λα ζπλερίζεη από εθεί όπνπ ζηακάηεζε αιιά λα έρεη ιήμεη ν ρξόλνο ηεο εμέηαζεο. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό ινηπόλ λα δηαηεξνύληαη αληίγξαθα αζθαιείαο ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ θαη ηνπ ελαπνκείλαληνο ρξόλνπ θαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη εμαηξεηηθά ζηαζεξά ζπζηήκαηα. Σν θύξην ζεκείν ζην νπνίν πζηεξνύλ ηα ινγηζκηθά δηαδηθηπαθήο εμέηαζεο ζε ζρέζε κε ηνλ ζπκβαηηθό ηξόπν αμηνιόγεζεο ηεο καζεζηαθήο απόδνζεο, είλαη ε κε απηνκαηνπνηεκέλε δηόξζσζε ησλ απαληήζεσλ ειεύζεξνπ θεηκέλνπ. Δπίζεο, ε αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ελόο καζεηή ζηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν εμέηαζεο πξνθύπηεη από ηελ ζπλνιηθή ηνπ πξνζπάζεηα ε νπνία δελ είλαη εύθνιν λα θαλεί ζε δηαγσλίζκαηα κε πεξηνξηζκέλνπο ηύπνπο εξσηήζεσλ θαη απηόκαηε δηόξζσζε. Ωο εθ ηνύηνπ, είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα αλαπηύζζνληαη ινγηζκηθά ππνδνκήο πνπ ππνζηεξίδνπλ κεγάιεο πνηθηιίαο ηύπνπο εξσηήζεσλ. Δπηπιένλ, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε θαηά ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ δηαδηθηπαθήο αμηνιόγεζεο, ην γεγνλόο όηη ζηελ εμέηαζε ππάξρεη πεξίπησζε λα ζπκκεηέρνπλ καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο. Πξέπεη ινηπόλ λα ιακβάλεηαη κέξηκλα ώζηε λα κελ απνθιείνληαη νη καζεηέο απηνί από ηνλ ειεθηξνληθό ηξόπν εμέηαζεο. Σέινο, αλ ε κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηελ δεκηνπξγία ειεθηξνληθώλ δηαγσληζκάησλ, είλαη ε ηπραία επηινγή ζεκάησλ από ηξάπεδεο εξσηήζεσλ (question ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

4 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1082 banks), ελέρεηαη ν θίλδπλνο λα εκθαληζηνύλ πεξηπηώζεηο αληζόηεηαο ησλ ζπλζεθώλ εμέηαζεο. Ωο εθ ηνύηνπ, πξέπεη ε επηινγή λα γίλεηαη αλάκεζα ζε εξσηήζεηο ίδηνπ επηπέδνπ δπζθνιίαο νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ ζηελ ίδηα ζεκαηηθή ελόηεηα, θαζώο θαη λα ππάξρεη κεγάινο αξηζκόο εξσηήζεσλ ώζηε λα απνθεύγεηαη ε πςεινύ βαζκνύ επαλάιεςε. 4. Λνγηζκηθά ππνδνκήο γηα εθαξκνγέο δηαδηθηπαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο ηελ παξνύζα εξγαζία κειεηώληαη νη ζεκαληηθόηεξεο πεξηπηώζεηο ινγηζκηθώλ ππνδνκήο γηα εθαξκνγέο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό. Ο πεγαίνο θώδηθαο απηώλ ησλ ινγηζκηθώλ δηαηίζεηαη δσξεάλ θαη ειεύζεξα ζε όπνηνλ ελδηαθέξεηαη λα ηνλ εμεηάζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο γλώζεηο θαη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ ηνπ πξνζθέξεη. Η δπλαηόηεηα απηή είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηαηί επηηξέπεη ζε όιν θαη κεγαιύηεξν αξηζκό ρξεζηώλ λα ρξεζηκνπνηεί ην ινγηζκηθό ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη από ην θόζηνο. Σν ινγηζκηθό ιόγσ απηήο ηεο απμαλόκελεο θνηλόηεηαο ρξεζηώλ, εμειίζζεηαη ηαρύηεξα ζε ζρέζε κε ηα εκπνξηθά δηαζέζηκα παθέηα ινγηζκηθνύ θαη εκπινπηίδεηαη δηαξθώο κε λέεο δπλαηόηεηεο (Eplion & Keefe, 2009). Δδώ εμεηάδνληαη ηα ινγηζκηθά TCExam, Pareeksha θαη PHPTestManager ηα νπνία ζύκθσλα κε έξεπλεο ηνπ ηζηόηνπνπ freshmeat.net, είλαη ηα δεκνθηιέζηεξα θαη ηα πιεξέζηεξα (όζνλ αθνξά ζηηο ιεηηνπξγίεο) ινγηζκηθά ππνδνκήο γηα εθαξκνγέο δηαδηθηπαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 4.1 TCExam Σν ινγηζκηθό TCExam μεθίλεζε ην 2004 θαη κέρξη ζήκεξα έρεη κεηαθξαζηεί ζε πνιιέο γιώζζεο. Υξεζηκνπνηείηαη ειεύζεξα ζε όιν ηνλ θόζκν από παλεπηζηήκηα, ζρνιεία, ηδησηηθέο εηαηξίεο θαη αλεμάξηεηνπο θαζεγεηέο. Σν TCExam επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα ρξεζηκνπνηνύλ πνιινύο ηύπνπο εξσηήζεσλ ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπλ ζθαηξηθά ηελ απόδνζε ησλ εμεηαδόκελσλ (Asuni, 2009). Τπνζηεξίδεη επίζεο ε δπλαηόηεηα ηπραίαο επηινγήο εξσηήζεσλ νύησο ώζηε λα είλαη εθηθηή ε δεκηνπξγία δηαθνξεηηθνύ δηαγσλίζκαηνο γηα θάζε εμεηαδόκελν κεηώλνληαο ζε κεγάιν βαζκό ηελ πηζαλόηεηα αληηγξαθήο. Δπηπιένλ επηηξέπεη ηελ κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ θαη ηελ ελζσκάησζε ζηνηρείσλ όπσο εηθόλεο, βίληεν, ήρν, ρξήζ καζεκαηηθώλ ζπκβνιηζκώλ θαη ππνζηήξημε πνιπγισζζίαο κε ρξήζε πνιιώλ ελαιιαθηηθώλ θσδηθνπνηήζεσλ. Σν TCExam παξέρεη δύν δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ρξεζηώλ πνπ θαζνξίδνληαη από ηα δύν αληίζηνηρα ηκήκαηα εηζόδνπ. Σν public ηκήκα πεξηέρεη ηηο θόξκεο ζηηο νπνίεο πινεγείηαη ν ρξήζηεο ν νπνίνο ζέιεη λα απαληήζεη ζε έλα δηαγώληζκα. Σν administration ηκήκα απεπζύλεηαη ζηνλ ρξήζηε ν νπνίνο έρεη ηελ πιήξε επνπηεία ηεο εθαξκνγήο θαη κπνξεί λα δεκηνπξγεί, λα ηξνπνπνηεί θαη λα δηαγξάθεη δηαγσλίζκαηα). Δπίζεο ζρεδηαζηέο ηνπ TCExam έρνπλ κεξηκλήζεη γηα ηνπο ρξήζηεο κε πξνβιήκαηα είηε πξνζσξηλά (π.ρ ζπάζηκν ελόο ρεξηνύ) είηε κόληκα (πρ πξνβιήκαηα όξαζεο, αθνήο, θ.ιπ.) νη νπνίνη έρνπλ εηδηθέο αλάγθεο, ώζηε λα κελ απνθιείνληαη από ηελ εμεηαζηηθή δηαδηθαζία. ΜΔΡΟ Β ΤΝΣΟΜΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

5 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Σν TCExam είλαη πνιύ δεκνθηιέο γηαηί απηνκαηνπνηεί όιεο ηηο θάζεηο ηεο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο όπσο είλαη ν ζρεδηαζκόο, ε δεκηνπξγία θαη ε ππνβνιή δηαγσληζκάησλ θαζώο επίζεο θαη ε εμαγσγή αλαθνξώλ. 4.2 Pareeksha Σν Pareeksha είλαη κία Web-based εθαξκνγή ε νπνία επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία, επεμεξγαζία, δηαρείξηζε θαη δηαγξαθή δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ εξσηήζεσλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο κε έλαλ απιά δνκεκέλν θαη αζθαιή ηξόπν. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα πεξηπηώζεηο εηαηξηθήο αμηνιόγεζεο θαη εμέηαζεο, αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από νπνηνλδήπνηε θνξέα δηελεξγεί εμεηάζεηο όπσο είλαη έλα ζρνιείν. Η ιέμε Pareeksha ζεκαίλεη "εμέηαζε" ή "ηεζη" ζηελ Ιλδία. Οξηζκέλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Pareeksha είλαη: ππνζηήξημε δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ εξσηήζεσλ κε κέηξεζε ρξόλνπ, ύπαξμε βηβιηνζήθεο εξσηήζεσλ, ππνζηήξημε πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ γισζζώλ, δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο νκάδσλ (groups) γηα ηελ εθάζηνηε εμέηαζε. Δπηπιένλ, είλαη εύθνια πξνζαξκόζηκν, ππνζηεξίδεη εηδνπνηήζεηο κε , επηηξέπεη ηελ εμ απνζηάζεσο δηεμαγσγή εμεηάζεσλ θαη αλεμαξηεζία από ηελ πιαηθόξκα. Δπηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή, ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαλνκή εξσηήζεσλ θαη ηεζη κέζσ ηνπ Web κε εύθνιν ηξόπν θαη πςεινύ βαζκνύ αζθάιεηα. Σν Pareeksha επηηξέπεη ηέζζεξηο ηύπνπο ρξεζηώλ, εθπαηδεπηή (trainer), εθπαηδεπόκελν (trainee), δηαρεηξηζηή (administrator) θαη πξνζσξηλό εθπαηδεπόκελν (temporary trainee). Κάζε ρξήζηεο αλάινγα κε ηελ ηδηόηεηά ηνπ, έρεη πεξηνξηζκέλε πξόζβαζε ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 4.3 PHPTestManager Σν PHPTestManager δεκηνπξγήζεθε ην 2003 θαη είλαη έλα ινγηζκηθό ππνδνκήο ην νπνίν επηηξέπεη ζηνλ ηειηθό ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη θαη λα δηαηεξήζεη ζρνιηθά (θαη όρη κόλν) δηαγσλίζκαηα κέζσ κίαο Web δηεπαθήο κε εύθνιν ηξόπν. Οξηζκέλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ PHPTestManager είλαη ε δεκηνπξγία, δηαγξαθή θαη ηξνπνπνίεζε ζεκαηηθώλ ελνηήησλ, ύπαξμε δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ εξσηήζεσλ θαη νκάδσλ εμεηαδόκελσλ. Τπνζηεξίδεη ειεγρόκελε πξόζβαζε γηα θάζε δηαγώληζκα αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε νκάδα εμεηαδόκελσλ, αλεμαξηεζία από ηελ πιαηθόξκα θαζώο θαη ελεξγνπνίεζε/απελεξγνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο εγγξαθήο. Οη εμεηαδόκελνη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζρνιηάδνπλ θάζε δηαγώληζκα, γεγνλόο πνπ βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα αληηιακβάλνληαη ιάζε ή ειιείςεηο πνπ ελδερνκέλσο έιαβαλ ρώξα θαηά ηε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο. Σν PHPTestManager παξέρεη ηξεηο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ρξεζηώλ, ηνπο δηαρεηξηζηέο (Administrators), ηνπο κεζνιαβεηέο (Moderators) θαη ηνπο θαλνληθνύο ρξήζηεο (Normal Users). Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ππάξρνπλ πνιιά αθόκα ινγηζκηθά ππνδνκήο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε καζεζηαθή εμέηαζε θαη αμηνιόγεζε ζηνλ Παγθόζκην, Ιζηό ηα νπνία όκσο επηηξέπνπλ ιηγόηεξνπο ηύπνπο εξσηήζεσλ ή παξέρνπλ πεξηνξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο. Δλδεηθηηθά θάπνηα από απηά είλαη ην ινγηζκηθό Duck πνπ επηηξέπεη ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

6 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1084 multiple choice εξσηήζεηο θαη εξσηήζεηο ζύληνκεο απάληεζεο, ην ινγηζκηθό CyberTester θαη ην ινγηζκηθό Migma πνπ επηηξέπνπλ κόλν multiple choice εξσηήζεηο. 5. Σύγθξηζε ηωλ εμεηαδόκελωλ ινγηζκηθώλ Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ινγηζκηθώλ ππνδνκήο γηα ηε δεκηνπξγία εθαξκνγώλ καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηα ινγηζκηθά πνπ παξνπζηάζηεθαλ, ζπγθξηηηθά παξαηεξνύκε ηα αθόινπζα (Μπαγνπιή, 2009): ε όηη αθνξά ηνπο ηύπνπο εξσηήζεσλ, ην TCExam ππνζηεξίδεη ηνπο πεξηζζόηεξνπο, θαζώο επηηξέπεη πέληε δηαθνξεηηθέο πεξηπηώζεηο εξσηήζεσλ: Multiple Choice κε κία κόλν δπλαηή νξζή απάληεζε (MCSA), Multiple Choice κε πεξηζζόηεξεο δπλαηέο νξζέο απαληήζεηο (MCMA), ηνπνζέηεζε ζηε ζσζηή ζεηξά (Order Questions), εξσηήζεηο ζύληνκεο απάληεζεο (Short Answer Questions) θαη εξσηήζεηο αλνηρηνύ ηύπνπ. Σν Pareeksha θαη ην PHPTestManager ππνζηεξίδνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο. Σν TCExam θαη ην Pareeksha παξέρνπλ πνιπγισζζία, αθνύ ππνζηεξίδνπλ πιεζώξα δηαθνξεηηθώλ γισζζώλ, ελώ ην PHPTestManager δελ παξέρεη απηή ηελ επθνιία (ρξήζε Αγγιηθώλ). Καη ηα ηξία εμεηαδόκελα ινγηζκηθά είλαη ειεύζεξα θαη δσξεάλ δηαζέζηκα, Web based θαη αλεμάξηεηα από ηελ πιαηθόξκα. Δπηπιένλ, ην TCExam επηηξέπεη πξνζζήθε εηθόλσλ, multimedia αληηθεηκέλσλ (audio θαη video), κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ θαη ππνζηεξίδεη ην Latex γηα ηελ εηζαγσγή καζεκαηηθώλ ζπκβόισλ. Αληηζέησο, ην Pareeksha θαη ην PHPTestManager δελ παξέρνπλ ηέηνηεο δπλαηόηεηεο. Σν TCExam θαη ην Pareeksha ππνζηεξίδνπλ ηπραία επηινγή εξσηήζεσλ γηα δεκηνπξγία δηαθνξεηηθώλ ηεζη γηα θάζε εμεηαδόκελν, απνζηνιή ζηνπο εμεηαδόκελνπο θαη ηνπο εμεηαζηέο θαη ύπαξμε κεηξεηή ρξόλνπ κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε ησλ εμεηαδόκελσλ γηα ηνλ ελαπνκέλνληα ρξόλν. Σν PHPTestManager δελ παξέρεη απηέο ηηο επθνιίεο ζηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο. Καη ηα ηξία εμεηαδόκελα ινγηζκηθά ππνδνκήο ππνζηεξίδνπλ δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ρξεζηώλ. ε θάζε πεξίπησζε ινγηζκηθνύ ν εθάζηνηε ηύπνο ρξήζηε κπνξεί λα εηζέιζεη ζην ζύζηεκα εθόζνλ έρεη εηζάγεη ζσζηά ηα ζηνηρεία πξόζβαζεο πνπ ηνπ δεηνύληαη (δηαδηθαζία login). Σν TCExam επηηξέπεη εμαγσγή θαη εηζαγσγή δεδνκέλσλ (data export/import) από θαη πξνο ην ζύζηεκα κε πνιινύο ηξόπνπο. Σo Pareeksha επηηξέπεη κεξηθή εηζαγσγή θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ, ελώ ην PHPTestManager δελ ππνζηεξίδεη εηζαγσγή θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ. Έλα ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό πνπ δηαζέηεη ην TCExam ζε αληίζεζε κε ηα άιια δύν ινγηζκηθά, είλαη όηη είλαη πξνζβάζηκν θαη ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. ΜΔΡΟ Β ΤΝΣΟΜΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

7 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Οη ζηαηηζηηθέο έξεπλεο ηνπ ηζηόηνπνπ freshmeat.net, κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ ρξεζηώλ πνπ θαηεβάδνπλ ην εθάζηνηε ινγηζκηθό ή εθδειώλνπλ ελδηαθέξνλ γη απηό, αλαδεηθλύνπλ ην TCExam πεξηζζόηεξν δεκνθηιέο από ηα άιια δύν ινγηζκηθά ππνδνκήο (popularity score: ) ζε ζρέζε ην PHPTestManager (popularity score: 52.56) θαη ην Pareeksha (popularity score: 23.96). πλνςίδνληαο, κε βάζε ηε ζύγθξηζε θαη ηε κειέηε πνπ έγηλε πξνεγνπκέλσο, αλάκεζα ζηα ηξία επηθξαηέζηεξα ινγηζκηθά ππνδνκήο γηα εθαξκνγέο δηαδηθηπαθήο εμέηαζεο, ην TCExam είλαη ην πεξηζζόηεξν νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθό. πγθεληξώλεη πνιιά επηπιένλ ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα ινγηζκηθά θαη είλαη πνιύ δεκνθηιέο. Σν γεγνλόο απηό ζε ζπλδπαζκό κε ην όηη είλαη ινγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα επηηξέπεη ηε ζπλερή εμέιημε ηνπ θαη ηε βαζκηαία αύμεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. 6. Σπκπεξάζκαηα ηελ παξνύζα εξγαζία έγηλε κία κειέηε θαη ζύγθξηζε ησλ δηαθνξεηηθώλ πεξηπηώζεσλ ινγηζκηθώλ ππνδνκήο γηα εθαξκνγέο ππνζηήξημεο ηεο δηαδηθαζίαο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό. Μειεηήζεθαλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο δηαδηθηπαθήο αμηνιόγεζεο ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν εμεηάζεσλ. Αθνινύζσο, έγηλε κία γλσξηκία κε ηα επηθξαηέζηεξα ινγηζκηθά δηαδηθηπαθήο εμέηαζεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κέρξη ζήκεξα. Πξόθεηηαη γηα ινγηζκηθά ηα νπνία δηαηίζεληαη δσξεάλ θαη ειεύζεξα θαη παξέρνπλ δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο εξσηήζεσλ θαη πνιιέο δπλαηόηεηεο. Έγηλε κία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή θαη ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ πεξηπηώζεσλ, ρξεζηκνπνηώληαο ζαλ θύξην άμνλα ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηηο ειιείςεηο θάζε κίαο, ε νπνία αλέδεημε ην TCExam σο ην πην νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθό ινγηζκηθό γηα δηεμαγσγή εμεηάζεσλ ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό. Η πηζαλόηεηα κειινληηθήο επέθηαζεο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, εληζρύεηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηε θύζε ησλ εμεηαδόκελσλ ινγηζκηθώλ ππνδνκήο πνπ είλαη ινγηζκηθά αλνηρηνύ θώδηθα. Ωο εθ ηνύηνπ, ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία κπνξεί λα επεθηαζεί κε ηε κειέηε ησλ κειινληηθώλ ηξνπνπνηεκέλσλ εθδόζεσλ ησλ ινγηζκηθώλ ππνδνκήο πνπ εμεηάζηεθαλ, θαζώο θαη κε ηε κειέηε λέσλ ινγηζκηθώλ αλνηρηνύ θώδηθα πνπ ελδερνκέλσο αλαπηπρζνύλ ζην κέιινλ γηα εθαξκνγέο δηαδηθηπαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Δπηπιένλ, ζα κπνξνύζε λα γίλεη εθηελέζηεξε ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ ινγηζκηθώλ ππνδνκήο, κέζα από ηε ρξήζε ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ ηεζη. Με απηό ηνλ ηξόπν κπνξνύλ λα γίλνπλ εκθαλείο κε θαιύηεξν ηξόπν νη νκνηόηεηεο θαη νη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ινγηζκηθώλ. πκπεξαζκαηηθά, ε ηερλνινγία κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηε κάζεζε πξνζθέξνληαο λένπο ηξόπνπο πξνζέγγηζεο θαη θαηαλόεζεο ηεο γλώζεο. Σν δηαδίθηπν θαη ν Παγθόζκηνο Ιζηόο ζπλζέηνπλ έλα ζύγρξνλν ηερλνινγηθό θαη παηδαγσγηθό πιαίζην κέζα ζην νπνίν δηδαζθαιία θαη κάζεζε απνθηνύλ λέεο δηαζηάζεηο θαη δεκηνπξγνύληαη θαηλνηόκεο ζπλεξγαηηθέο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο. Μία από απηέο είλαη θαη ε δηαδηθαζία δηαδηθηπαθήο αμηνιόγεζεο κέζσ ινγηζκηθώλ πινπνίεζεο ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

8 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1086 ειεθηξνληθώλ δηαγσληζκάησλ, ε νπνία δύλαηαη κε ηηο θαηάιιειεο πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 7. Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο Μπαγνπιή, Κ. (2009). Μελέηη πεπιπηώζεων και ανάλςζη δςναηοηήηων λογιζμικών ςποδομήρ για εθαπμογέρ ςποζηήπιξηρ ηηρ διαδικαζίαρ μαθηζιακήρ εξέηαζηρ και αξιολόγηζηρ ζηον Παγκόζμιο Ιζηό. Γηπισκαηηθή εξγαζία. Πνιπηερληθή ρνιή Παηξώλ, Σκήκα Μεραληθώλ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο. Ρεηάιεο,. (2005). Οι Πποηγμένερ Τεσνολογίερ Διαδικηύος ζηην Υπηπεζία ηηρ Μάθηζηρ. Αζήλα: Καζηαληώηε. Asuni, N. (2009). Quick Start Guide For TCExam 9. Αλαθηήζεθε ζηηο 20/09/2010, δηαζέζηκν ζηελ δηεύζπλζε Dalsgaard, C., & Godsk, M. (2007). Transforming traditional lectures into problembased blended learning: challenges and experiences. Open Learning: The Journal of Open and Distance Learning, Vol 22, No 1, pp Eplion, D. & Keefe, T. (2008). On-line Exams: Strategies to Detect Cheating and Minimize Its Impact. Indiana University Southeast. Federico, A. (2000). Learning styles and student attitudes toward various aspects of networkbased instruction. Computers in Human Behavior, 16, Fong, T. Hu, S., Por, Y. & Liew, S. (2006). Intelligent Question Bank and Examination System. Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on e-activities. Venice- Italy McDonald, A. ( 2002). The impact of individual difference on the equivalence of computer-based and paper-and-pencil educational assessments. Computers and Education, vol. 39, pp McKessock, D., Chua, C. & Foster, M. (2005). Dynamic online homework system: An enabler of learning. Faculty of Business, Ryerson University, Toronto, Canada. Roy, C. & Wallace, P. (2002). Paper-based versus computer-based assessment: key factors associated with the test mode effect. British Journal of Educational Technology, vol. 33, No 5, pp Wasson, B. (1997). Advanced Educational Technologies: The Learning Environment. Computers in Human Behavior, 13, 4. Ιζηόηνπνο Πιεξνθνξίεο θαη ζηαηηζηηθά γξαθήκαηα γηα ηα επηθξαηέζηεξα ινγηζκηθά ππνδνκήο γηα εθαξκνγέο δηαδηθηπαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. ΜΔΡΟ Β ΤΝΣΟΜΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

Λογισμικά διαδικτυακής μαθησιακής εξέτασης και αξιολόγησης. Μια πρώτη προσέγγιση

Λογισμικά διαδικτυακής μαθησιακής εξέτασης και αξιολόγησης. Μια πρώτη προσέγγιση 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λογισμικά διαδικτυακής μαθησιακής εξέτασης και αξιολόγησης. Μια πρώτη προσέγγιση 1 2 Ε. Ζωγόπουλος, Κ. Μπαγουλή 1 Εκπαιδευτικός ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Αθ. Δογάνης, Δρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Χ. Σαουνάτσος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc 20η Πανελλαδική ζςνάνηηζη Χπηζηών ArcGIS 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Νέεο Τερλνινγίεο ζηελ Εθπαίδεπζε. Αμηνιόγεζε κε ηε βνήζεηα Υπνινγηζηή

Νέεο Τερλνινγίεο ζηελ Εθπαίδεπζε. Αμηνιόγεζε κε ηε βνήζεηα Υπνινγηζηή Νέεο Τερλνινγίεο ζηελ Εθπαίδεπζε Αμηνιόγεζε κε ηε βνήζεηα Υπνινγηζηή Ο Ρόινο ηεο Αμηνιόγεζεο ζηελ Εθπαίδεπζε Η αμηνιόγεζε είλαη απαξαίηεηε γηα: Έιεγρν γλώζεσλ ησλ εμεηαδνκέλσλ-θπξίσο ζην ηέινο κηαο ζεηξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππόγπαμμα Επιμόπθωζηρ Επιμοπθωηών ζηην ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/ μάθηζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα