Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε"

Transcript

1 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, 2 Μεραληθόο Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο, Πεξίιεψε Σν δηαδίθηπν θαη νη ΣΠΔ επέθεξαλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηνπ παξαδνζηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. Η εθπαίδεπζε είλαη πιένλ ζε ζέζε λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο αλεμάξηεηεο από ην ρξόλν θαη ην ρώξν όπνπ βξίζθνληαη νη εθπαηδεπόκελνη (Ρεηάιεο, 2005) ή/θαη νη θνξείο εθπαηδεπηηθώλ ππεξεζηώλ (ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο καζεκάησλ ζην δηαδίθηπν, δεκηνπξγία δηαδηθηπαθώλ θνηλνηήησλ κάζεζεο θ.ά.). Η ζύγρξνλε ηάζε είλαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην Γηαδίθηπν θαη ν Παγθόζκηνο Ιζηόο σο ηερλνινγηθή ππνδνκή, θαζώο επηηξέπνπλ ηελ θαηαζθεπή αλνηρηώλ δηδαθηηθώλ ζπζηεκάησλ. ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ δηδαθηηθώλ ζπζηεκάησλ δίλεηαη έκθαζε ζηελ θαηαζθεπή δηαδηθηπαθώλ πόξσλ καζεζηαθνύ πιηθνύ ή αιιηώο δηαδηθηπαθνύ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ (Wasson, 1997). θνπόο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα παξνπζηάζεη θαη λα ζπγθξίλεη ηα επηθξαηέζηεξα ινγηζκηθά δηαδηθηπαθήο εμέηαζεο ηα νπνία δηαηίζεληαη ειεύζεξα θαη δσξεάλ θαη λα αλαδείμεη ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ρξήζεο ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε δηαδηθηπαθήο εμέηαζεο κέζσ ειεθηξνληθνύ δηαγσλίζκαηνο, κε απώηεξν ζηόρν ηελ πξναγσγή θαη βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Λέμεηο θιεηδηά: λογιζμικά ςποδομήρ, ηλεκηπονικό διαγώνιζμα, διαδικηςακή εξέηαζη 1. Εηζαγωγή Η βαζηθή αληίιεςε πάλσ ζηελ νπνία ζεκειηώλεηαη ε αλαγθαηόηεηα ηεο ρξήζεο ςεθηαθώλ θαη δηαδηθηπαθώλ ηερλνινγηώλ ζηε κάζεζε, εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, είλαη ε εμήο: ν ζύγρξνλνο άλζξσπνο πξέπεη λα έρεη εμαζθαιηζκέλε ηε δπλαηόηεηα λα καζαίλεη κε πνιιαπινύο ηξόπνπο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηόηεηα λα έρεη ίζεο επθαηξίεο γηα κάζεζε θαη θαηάξηηζε απαιιαγκέλεο από ρσξνρξνληθέο δεζκεύζεηο θαζώο θαη λα έρεη επηινγέο ζην «πώο» θαη «ηη» ζα καζαίλεη απνηειώληαο ν ίδηνο ην «θέληξν ηεο καζεζηαθήο δηδαζθαιίαο» (Dalsgaard & Godsk, 2007). Έλαο αθόκα, θξίζηκεο ζεκαζίαο, ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ έρεη επεξεαζηεί από ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ είλαη ε δηαδηθαζία ηεο καζεηηθήο εμέηαζεο. Σα ηειεπηαία ρξόληα έρεη αλαπηπρζεί ζεκαληηθά ε "ειεθηξνληθή αμηνιόγεζε" κε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή (Computer-based assessment- CBA). Παγθνζκίσο έρνπλ αλαπηπρζεί εξγαιεία Αμηνιόγεζεο κε Τπνινγηζηή από Παλεπηζηήκηα θαη Δξεπλεηηθά Ιλζηηηνύηα (γηα παξάδεηγκα ην CASTLE ηνπ ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

2 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1080 Παλεπηζηεκίνπ Leicester, UK, ην TRIADS ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Derby, UK, θ.ά.). ηα νπνία κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δσξεάλ κέζσ ηνπ Web, αιιά θαη θάπνηα εκπνξηθά παθέηα ινγηζκηθνύ ( π.ρ QuestionMark). Γηάθνξα ινγηζκηθά ππνδνκήο έρνπλ πινπνηεζεί γηα εθαξκνγέο ππνζηήξημεο ηεο δηαδηθαζίαο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο ζην δηαδίθηπν. ηελ παξνύζα εξγαζία, εξεπλώληαη νη επηθξαηέζηεξεο πεξηπηώζεηο ινγηζκηθνύ πνπ είλαη Web-based θαη ειεύζεξα δηαζέζηκεο. Μειεηώληαη νη δπλαηόηεηεο θαη νη ειιείςεηο θάζε πεξίπησζεο θαη γίλεηαη ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ ινγηζκηθώλ ππνδνκήο. 2. Πιενλεθηήκαηα δηαδηθηπαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο Σα ινγηζκηθά ππνδνκήο πνπ αλαπηύζζνληαη κε ζηόρν ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό, παξνπζηάδνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο ζε ζρέζε κε ην ζπκβαηηθό ηξόπν εμέηαζεο (Harasim, et.al., 1995). Οξηζκέλα πιενλεθηήκαηα είλαη ε κεγαιύηεξε αζθάιεηα ιόγσ ησλ ηερληθώλ ειεθηξνληθήο κεηάδνζεο θαη θξππηνγξάθεζεο, νη κεησκέλνη απαηηνύκελνη πόξνη γηα ην ζπλνιηθό θύθιν δσήο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ε απμεκέλε ζπλέπεηα θαη αμηνπηζηία, ε εύρξεζηε δηαρείξηζε θαη ε άκεζε εμαγσγή νξζώλ απνηειεζκάησλ θαη αλαθνξώλ. Δπηπιένλ, είλαη πεξηζζόηεξν θηιηθά θαη απνδεθηά από ηνπο εμεηαδόκελνπο, απμάλνπλ ηελ εμνηθείσζε ηνπο κε ηηο εθπαηδεπηηθέο κεζόδνπο ηνπ κέιινληνο (Roy & Wallace, 2002), ελώ κεηώλεηαη ην άγρνο πνπ εκθαλίδεηαη όηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν αμηνιόγεζεο (Federico, 2000). Δπίζεο, ε δπλαηόηεηα παξνρήο πνιιώλ ηεζη εμάζθεζεο ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο, θαη ε δεκηνπξγία θηιηθνύ πεξηβάιινληνο (McDonald, 2002) θαζηζηά ηα δηαγσλίζκαηα πιήξσο πξνζαξκόζηκα ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο. Δπηπιένλ, παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ελζσκάησζεο επξείαο θιίκαθαο ζηνηρείσλ όπσο γξαθηθά, ήρνο, βίληεν, animations, εηδηθνύο ραξαθηήξεο όπσο βέιε θιπ ζε θάπνηεο ή ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο ελόο δηαγσλίζκαηνο (McKessock, Chua & Foster, 2005). Μία αθόκα πηπρή ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ επεξεάδεηαη ζεηηθά από ηα αλαπηπζζόκελα ινγηζκηθά ππνδνκήο, είλαη απηή ηεο εμαγσγήο απνηειεζκάησλ. Η δηαδηθαζία δηόξζσζεο ησλ δηαγσληζκάησλ απηνκαηνπνηείηαη θαη δελ ελέρεηαη πιένλ ν θίλδπλνο ηνπ αλζξώπηλνπ ιάζνπο. Σα απνηειέζκαηα παξάγνληαη άκεζα, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, ρσξίο ρξνληθή θαζπζηέξεζε θαη είλαη νξζά θαη αθξηβή. Οη εθαξκνγέο δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο κπνξνύλ λα δεκηνπξγνύλ, λα αλαλεώλνπλ θαη λα δηαηεξνύλ ηηο ιεγόκελεο ηξάπεδεο εξσηήζεσλ (question banks) νη νπνίεο παξέρνπλ θαηεγνξηνπνηεκέλεο εξσηήζεηο αλάινγα κε ηε δηδαθηέα ύιε θαη ην επηζπκεηό επίπεδν δπζθνιίαο (Fong, et. al., 2006). Παξέρεηαη έηζη ε δπλαηόηεηα ηπραίαο επηινγήο ησλ εξσηήζεσλ γηα δεκηνπξγία δηαθνξνπνηεκέλσλ δηαγσληζκάησλ γηα θάζε καζεηή. πλεπώο πεξηνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό ε δπλαηόηεηα αληηγξαθήο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Πξνϋπόζεζε απνηειεί νη εξσηήζεηο νη νπνίεο επηιέγνληαη κε ηπραίν ηξόπν γηα θάζε καζεηή λα είλαη ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ δπζθνιίαο θαη λα αληηζηνηρνύλ ζηελ ίδηα θαιπθζείζα ύιε. ΜΔΡΟ Β ΤΝΣΟΜΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

3 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα επηινγήο ησλ ίδησλ εξσηήζεσλ γηα όινπο ηνπο καζεηέο αιιά κε ηνπνζέηεζε ζε δηαθνξεηηθή ζεηξά. Δπηπιένλ, παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα θαζνξηζκνύ ρξνληθνύ νξίνπ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θάζε δηαγσλίζκαηνο. Μεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξνληθνύ απηνύ νξίνπ ην δηαγώληζκα ππνβάιιεηαη απηόκαηα ζην ζύζηεκα. Η ύπαξμε ρξνληθνύ νξίνπ θαη δηαθξηηηθήο έλδεημεο ηνπ ρξόλνπ πνπ απνκέλεη, βνεζάεη ηνπο καζεηέο ζην λα νξγαλώζνπλ ηνλ ρξόλν ηνπο θαιύηεξα θαη πεξηνξίδεη ηε δπλαηόηεηα αληηγξαθήο. Έλα αθόκα ζεκαληηθό πιενλέθηεκα είλαη ε αύμεζε ηεο αζθάιεηαο κε αθξηβή ηαπηνπνίεζε θαη επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ καζεηώλ πνπ δηθαηνύληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εμέηαζε. Δπίζεο, ε δηαδηθηπαθή εμέηαζε θαη αμηνιόγεζε θαζηζηά δπλαηή ηελ απηόκαηε ιήςε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ θαη αλαθνξώλ νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ απόδνζε ησλ καζεηώλ, ηηο ειιείςεηο ηνπο θ.ιπ. 3. Μεηνλεθηήκαηα δηαδηθηπαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο Δθηόο από πιενλεθηήκαηα, νη εθαξκνγέο δηαδηθηπαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο παξνπζηάδνπλ θαη κία ζεηξά από κεηνλεθηήκαηα θη ειιείςεηο νη νπνίεο πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε θαηά ην ζρεδηαζκό λέσλ ινγηζκηθώλ ππνδνκήο. Αξρηθά, έλαο αξλεηηθόο παξάγνληαο απηνύ ηνπ ηξόπνπ αμηνιόγεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ ζπκβαηηθό, είλαη ε πηζαλόηεηα πηώζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε εκθάληζε θάπνηαο ηερληθήο βιάβεο ηνπ ππνινγηζηή ή ε δηαθνπή ηεο εμέηαζεο ιόγσ δηαθνπήο ξεύκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή δηαθόπηεηαη ε ξνή ζθέςεο ηνπ εθπαηδεπόκελνπ θαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ράλνληαη νη απαληήζεηο πνπ έρεη δώζεη κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή. Δπίζεο όηαλ απνθαηαζηαζεί ε βιάβε ππάξρεη πεξίπησζε ν εθπαηδεπόκελνο λα κπνξεί λα ζπλερίζεη από εθεί όπνπ ζηακάηεζε αιιά λα έρεη ιήμεη ν ρξόλνο ηεο εμέηαζεο. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό ινηπόλ λα δηαηεξνύληαη αληίγξαθα αζθαιείαο ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ θαη ηνπ ελαπνκείλαληνο ρξόλνπ θαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη εμαηξεηηθά ζηαζεξά ζπζηήκαηα. Σν θύξην ζεκείν ζην νπνίν πζηεξνύλ ηα ινγηζκηθά δηαδηθηπαθήο εμέηαζεο ζε ζρέζε κε ηνλ ζπκβαηηθό ηξόπν αμηνιόγεζεο ηεο καζεζηαθήο απόδνζεο, είλαη ε κε απηνκαηνπνηεκέλε δηόξζσζε ησλ απαληήζεσλ ειεύζεξνπ θεηκέλνπ. Δπίζεο, ε αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ελόο καζεηή ζηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν εμέηαζεο πξνθύπηεη από ηελ ζπλνιηθή ηνπ πξνζπάζεηα ε νπνία δελ είλαη εύθνιν λα θαλεί ζε δηαγσλίζκαηα κε πεξηνξηζκέλνπο ηύπνπο εξσηήζεσλ θαη απηόκαηε δηόξζσζε. Ωο εθ ηνύηνπ, είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα αλαπηύζζνληαη ινγηζκηθά ππνδνκήο πνπ ππνζηεξίδνπλ κεγάιεο πνηθηιίαο ηύπνπο εξσηήζεσλ. Δπηπιένλ, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε θαηά ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ δηαδηθηπαθήο αμηνιόγεζεο, ην γεγνλόο όηη ζηελ εμέηαζε ππάξρεη πεξίπησζε λα ζπκκεηέρνπλ καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο. Πξέπεη ινηπόλ λα ιακβάλεηαη κέξηκλα ώζηε λα κελ απνθιείνληαη νη καζεηέο απηνί από ηνλ ειεθηξνληθό ηξόπν εμέηαζεο. Σέινο, αλ ε κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηελ δεκηνπξγία ειεθηξνληθώλ δηαγσληζκάησλ, είλαη ε ηπραία επηινγή ζεκάησλ από ηξάπεδεο εξσηήζεσλ (question ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

4 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1082 banks), ελέρεηαη ν θίλδπλνο λα εκθαληζηνύλ πεξηπηώζεηο αληζόηεηαο ησλ ζπλζεθώλ εμέηαζεο. Ωο εθ ηνύηνπ, πξέπεη ε επηινγή λα γίλεηαη αλάκεζα ζε εξσηήζεηο ίδηνπ επηπέδνπ δπζθνιίαο νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ ζηελ ίδηα ζεκαηηθή ελόηεηα, θαζώο θαη λα ππάξρεη κεγάινο αξηζκόο εξσηήζεσλ ώζηε λα απνθεύγεηαη ε πςεινύ βαζκνύ επαλάιεςε. 4. Λνγηζκηθά ππνδνκήο γηα εθαξκνγέο δηαδηθηπαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο ηελ παξνύζα εξγαζία κειεηώληαη νη ζεκαληηθόηεξεο πεξηπηώζεηο ινγηζκηθώλ ππνδνκήο γηα εθαξκνγέο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό. Ο πεγαίνο θώδηθαο απηώλ ησλ ινγηζκηθώλ δηαηίζεηαη δσξεάλ θαη ειεύζεξα ζε όπνηνλ ελδηαθέξεηαη λα ηνλ εμεηάζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο γλώζεηο θαη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ ηνπ πξνζθέξεη. Η δπλαηόηεηα απηή είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηαηί επηηξέπεη ζε όιν θαη κεγαιύηεξν αξηζκό ρξεζηώλ λα ρξεζηκνπνηεί ην ινγηζκηθό ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη από ην θόζηνο. Σν ινγηζκηθό ιόγσ απηήο ηεο απμαλόκελεο θνηλόηεηαο ρξεζηώλ, εμειίζζεηαη ηαρύηεξα ζε ζρέζε κε ηα εκπνξηθά δηαζέζηκα παθέηα ινγηζκηθνύ θαη εκπινπηίδεηαη δηαξθώο κε λέεο δπλαηόηεηεο (Eplion & Keefe, 2009). Δδώ εμεηάδνληαη ηα ινγηζκηθά TCExam, Pareeksha θαη PHPTestManager ηα νπνία ζύκθσλα κε έξεπλεο ηνπ ηζηόηνπνπ freshmeat.net, είλαη ηα δεκνθηιέζηεξα θαη ηα πιεξέζηεξα (όζνλ αθνξά ζηηο ιεηηνπξγίεο) ινγηζκηθά ππνδνκήο γηα εθαξκνγέο δηαδηθηπαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 4.1 TCExam Σν ινγηζκηθό TCExam μεθίλεζε ην 2004 θαη κέρξη ζήκεξα έρεη κεηαθξαζηεί ζε πνιιέο γιώζζεο. Υξεζηκνπνηείηαη ειεύζεξα ζε όιν ηνλ θόζκν από παλεπηζηήκηα, ζρνιεία, ηδησηηθέο εηαηξίεο θαη αλεμάξηεηνπο θαζεγεηέο. Σν TCExam επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα ρξεζηκνπνηνύλ πνιινύο ηύπνπο εξσηήζεσλ ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπλ ζθαηξηθά ηελ απόδνζε ησλ εμεηαδόκελσλ (Asuni, 2009). Τπνζηεξίδεη επίζεο ε δπλαηόηεηα ηπραίαο επηινγήο εξσηήζεσλ νύησο ώζηε λα είλαη εθηθηή ε δεκηνπξγία δηαθνξεηηθνύ δηαγσλίζκαηνο γηα θάζε εμεηαδόκελν κεηώλνληαο ζε κεγάιν βαζκό ηελ πηζαλόηεηα αληηγξαθήο. Δπηπιένλ επηηξέπεη ηελ κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ θαη ηελ ελζσκάησζε ζηνηρείσλ όπσο εηθόλεο, βίληεν, ήρν, ρξήζ καζεκαηηθώλ ζπκβνιηζκώλ θαη ππνζηήξημε πνιπγισζζίαο κε ρξήζε πνιιώλ ελαιιαθηηθώλ θσδηθνπνηήζεσλ. Σν TCExam παξέρεη δύν δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ρξεζηώλ πνπ θαζνξίδνληαη από ηα δύν αληίζηνηρα ηκήκαηα εηζόδνπ. Σν public ηκήκα πεξηέρεη ηηο θόξκεο ζηηο νπνίεο πινεγείηαη ν ρξήζηεο ν νπνίνο ζέιεη λα απαληήζεη ζε έλα δηαγώληζκα. Σν administration ηκήκα απεπζύλεηαη ζηνλ ρξήζηε ν νπνίνο έρεη ηελ πιήξε επνπηεία ηεο εθαξκνγήο θαη κπνξεί λα δεκηνπξγεί, λα ηξνπνπνηεί θαη λα δηαγξάθεη δηαγσλίζκαηα). Δπίζεο ζρεδηαζηέο ηνπ TCExam έρνπλ κεξηκλήζεη γηα ηνπο ρξήζηεο κε πξνβιήκαηα είηε πξνζσξηλά (π.ρ ζπάζηκν ελόο ρεξηνύ) είηε κόληκα (πρ πξνβιήκαηα όξαζεο, αθνήο, θ.ιπ.) νη νπνίνη έρνπλ εηδηθέο αλάγθεο, ώζηε λα κελ απνθιείνληαη από ηελ εμεηαζηηθή δηαδηθαζία. ΜΔΡΟ Β ΤΝΣΟΜΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

5 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Σν TCExam είλαη πνιύ δεκνθηιέο γηαηί απηνκαηνπνηεί όιεο ηηο θάζεηο ηεο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο όπσο είλαη ν ζρεδηαζκόο, ε δεκηνπξγία θαη ε ππνβνιή δηαγσληζκάησλ θαζώο επίζεο θαη ε εμαγσγή αλαθνξώλ. 4.2 Pareeksha Σν Pareeksha είλαη κία Web-based εθαξκνγή ε νπνία επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία, επεμεξγαζία, δηαρείξηζε θαη δηαγξαθή δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ εξσηήζεσλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο κε έλαλ απιά δνκεκέλν θαη αζθαιή ηξόπν. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα πεξηπηώζεηο εηαηξηθήο αμηνιόγεζεο θαη εμέηαζεο, αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από νπνηνλδήπνηε θνξέα δηελεξγεί εμεηάζεηο όπσο είλαη έλα ζρνιείν. Η ιέμε Pareeksha ζεκαίλεη "εμέηαζε" ή "ηεζη" ζηελ Ιλδία. Οξηζκέλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Pareeksha είλαη: ππνζηήξημε δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ εξσηήζεσλ κε κέηξεζε ρξόλνπ, ύπαξμε βηβιηνζήθεο εξσηήζεσλ, ππνζηήξημε πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ γισζζώλ, δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο νκάδσλ (groups) γηα ηελ εθάζηνηε εμέηαζε. Δπηπιένλ, είλαη εύθνια πξνζαξκόζηκν, ππνζηεξίδεη εηδνπνηήζεηο κε , επηηξέπεη ηελ εμ απνζηάζεσο δηεμαγσγή εμεηάζεσλ θαη αλεμαξηεζία από ηελ πιαηθόξκα. Δπηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή, ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαλνκή εξσηήζεσλ θαη ηεζη κέζσ ηνπ Web κε εύθνιν ηξόπν θαη πςεινύ βαζκνύ αζθάιεηα. Σν Pareeksha επηηξέπεη ηέζζεξηο ηύπνπο ρξεζηώλ, εθπαηδεπηή (trainer), εθπαηδεπόκελν (trainee), δηαρεηξηζηή (administrator) θαη πξνζσξηλό εθπαηδεπόκελν (temporary trainee). Κάζε ρξήζηεο αλάινγα κε ηελ ηδηόηεηά ηνπ, έρεη πεξηνξηζκέλε πξόζβαζε ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 4.3 PHPTestManager Σν PHPTestManager δεκηνπξγήζεθε ην 2003 θαη είλαη έλα ινγηζκηθό ππνδνκήο ην νπνίν επηηξέπεη ζηνλ ηειηθό ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη θαη λα δηαηεξήζεη ζρνιηθά (θαη όρη κόλν) δηαγσλίζκαηα κέζσ κίαο Web δηεπαθήο κε εύθνιν ηξόπν. Οξηζκέλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ PHPTestManager είλαη ε δεκηνπξγία, δηαγξαθή θαη ηξνπνπνίεζε ζεκαηηθώλ ελνηήησλ, ύπαξμε δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ εξσηήζεσλ θαη νκάδσλ εμεηαδόκελσλ. Τπνζηεξίδεη ειεγρόκελε πξόζβαζε γηα θάζε δηαγώληζκα αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε νκάδα εμεηαδόκελσλ, αλεμαξηεζία από ηελ πιαηθόξκα θαζώο θαη ελεξγνπνίεζε/απελεξγνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο εγγξαθήο. Οη εμεηαδόκελνη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζρνιηάδνπλ θάζε δηαγώληζκα, γεγνλόο πνπ βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα αληηιακβάλνληαη ιάζε ή ειιείςεηο πνπ ελδερνκέλσο έιαβαλ ρώξα θαηά ηε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο. Σν PHPTestManager παξέρεη ηξεηο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ρξεζηώλ, ηνπο δηαρεηξηζηέο (Administrators), ηνπο κεζνιαβεηέο (Moderators) θαη ηνπο θαλνληθνύο ρξήζηεο (Normal Users). Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ππάξρνπλ πνιιά αθόκα ινγηζκηθά ππνδνκήο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε καζεζηαθή εμέηαζε θαη αμηνιόγεζε ζηνλ Παγθόζκην, Ιζηό ηα νπνία όκσο επηηξέπνπλ ιηγόηεξνπο ηύπνπο εξσηήζεσλ ή παξέρνπλ πεξηνξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο. Δλδεηθηηθά θάπνηα από απηά είλαη ην ινγηζκηθό Duck πνπ επηηξέπεη ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

6 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1084 multiple choice εξσηήζεηο θαη εξσηήζεηο ζύληνκεο απάληεζεο, ην ινγηζκηθό CyberTester θαη ην ινγηζκηθό Migma πνπ επηηξέπνπλ κόλν multiple choice εξσηήζεηο. 5. Σύγθξηζε ηωλ εμεηαδόκελωλ ινγηζκηθώλ Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ινγηζκηθώλ ππνδνκήο γηα ηε δεκηνπξγία εθαξκνγώλ καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηα ινγηζκηθά πνπ παξνπζηάζηεθαλ, ζπγθξηηηθά παξαηεξνύκε ηα αθόινπζα (Μπαγνπιή, 2009): ε όηη αθνξά ηνπο ηύπνπο εξσηήζεσλ, ην TCExam ππνζηεξίδεη ηνπο πεξηζζόηεξνπο, θαζώο επηηξέπεη πέληε δηαθνξεηηθέο πεξηπηώζεηο εξσηήζεσλ: Multiple Choice κε κία κόλν δπλαηή νξζή απάληεζε (MCSA), Multiple Choice κε πεξηζζόηεξεο δπλαηέο νξζέο απαληήζεηο (MCMA), ηνπνζέηεζε ζηε ζσζηή ζεηξά (Order Questions), εξσηήζεηο ζύληνκεο απάληεζεο (Short Answer Questions) θαη εξσηήζεηο αλνηρηνύ ηύπνπ. Σν Pareeksha θαη ην PHPTestManager ππνζηεξίδνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο. Σν TCExam θαη ην Pareeksha παξέρνπλ πνιπγισζζία, αθνύ ππνζηεξίδνπλ πιεζώξα δηαθνξεηηθώλ γισζζώλ, ελώ ην PHPTestManager δελ παξέρεη απηή ηελ επθνιία (ρξήζε Αγγιηθώλ). Καη ηα ηξία εμεηαδόκελα ινγηζκηθά είλαη ειεύζεξα θαη δσξεάλ δηαζέζηκα, Web based θαη αλεμάξηεηα από ηελ πιαηθόξκα. Δπηπιένλ, ην TCExam επηηξέπεη πξνζζήθε εηθόλσλ, multimedia αληηθεηκέλσλ (audio θαη video), κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ θαη ππνζηεξίδεη ην Latex γηα ηελ εηζαγσγή καζεκαηηθώλ ζπκβόισλ. Αληηζέησο, ην Pareeksha θαη ην PHPTestManager δελ παξέρνπλ ηέηνηεο δπλαηόηεηεο. Σν TCExam θαη ην Pareeksha ππνζηεξίδνπλ ηπραία επηινγή εξσηήζεσλ γηα δεκηνπξγία δηαθνξεηηθώλ ηεζη γηα θάζε εμεηαδόκελν, απνζηνιή ζηνπο εμεηαδόκελνπο θαη ηνπο εμεηαζηέο θαη ύπαξμε κεηξεηή ρξόλνπ κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε ησλ εμεηαδόκελσλ γηα ηνλ ελαπνκέλνληα ρξόλν. Σν PHPTestManager δελ παξέρεη απηέο ηηο επθνιίεο ζηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο. Καη ηα ηξία εμεηαδόκελα ινγηζκηθά ππνδνκήο ππνζηεξίδνπλ δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ρξεζηώλ. ε θάζε πεξίπησζε ινγηζκηθνύ ν εθάζηνηε ηύπνο ρξήζηε κπνξεί λα εηζέιζεη ζην ζύζηεκα εθόζνλ έρεη εηζάγεη ζσζηά ηα ζηνηρεία πξόζβαζεο πνπ ηνπ δεηνύληαη (δηαδηθαζία login). Σν TCExam επηηξέπεη εμαγσγή θαη εηζαγσγή δεδνκέλσλ (data export/import) από θαη πξνο ην ζύζηεκα κε πνιινύο ηξόπνπο. Σo Pareeksha επηηξέπεη κεξηθή εηζαγσγή θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ, ελώ ην PHPTestManager δελ ππνζηεξίδεη εηζαγσγή θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ. Έλα ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό πνπ δηαζέηεη ην TCExam ζε αληίζεζε κε ηα άιια δύν ινγηζκηθά, είλαη όηη είλαη πξνζβάζηκν θαη ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. ΜΔΡΟ Β ΤΝΣΟΜΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

7 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/ Οη ζηαηηζηηθέο έξεπλεο ηνπ ηζηόηνπνπ freshmeat.net, κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ ρξεζηώλ πνπ θαηεβάδνπλ ην εθάζηνηε ινγηζκηθό ή εθδειώλνπλ ελδηαθέξνλ γη απηό, αλαδεηθλύνπλ ην TCExam πεξηζζόηεξν δεκνθηιέο από ηα άιια δύν ινγηζκηθά ππνδνκήο (popularity score: ) ζε ζρέζε ην PHPTestManager (popularity score: 52.56) θαη ην Pareeksha (popularity score: 23.96). πλνςίδνληαο, κε βάζε ηε ζύγθξηζε θαη ηε κειέηε πνπ έγηλε πξνεγνπκέλσο, αλάκεζα ζηα ηξία επηθξαηέζηεξα ινγηζκηθά ππνδνκήο γηα εθαξκνγέο δηαδηθηπαθήο εμέηαζεο, ην TCExam είλαη ην πεξηζζόηεξν νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθό. πγθεληξώλεη πνιιά επηπιένλ ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα ινγηζκηθά θαη είλαη πνιύ δεκνθηιέο. Σν γεγνλόο απηό ζε ζπλδπαζκό κε ην όηη είλαη ινγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα επηηξέπεη ηε ζπλερή εμέιημε ηνπ θαη ηε βαζκηαία αύμεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. 6. Σπκπεξάζκαηα ηελ παξνύζα εξγαζία έγηλε κία κειέηε θαη ζύγθξηζε ησλ δηαθνξεηηθώλ πεξηπηώζεσλ ινγηζκηθώλ ππνδνκήο γηα εθαξκνγέο ππνζηήξημεο ηεο δηαδηθαζίαο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό. Μειεηήζεθαλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο δηαδηθηπαθήο αμηνιόγεζεο ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν εμεηάζεσλ. Αθνινύζσο, έγηλε κία γλσξηκία κε ηα επηθξαηέζηεξα ινγηζκηθά δηαδηθηπαθήο εμέηαζεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κέρξη ζήκεξα. Πξόθεηηαη γηα ινγηζκηθά ηα νπνία δηαηίζεληαη δσξεάλ θαη ειεύζεξα θαη παξέρνπλ δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο εξσηήζεσλ θαη πνιιέο δπλαηόηεηεο. Έγηλε κία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή θαη ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ πεξηπηώζεσλ, ρξεζηκνπνηώληαο ζαλ θύξην άμνλα ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηηο ειιείςεηο θάζε κίαο, ε νπνία αλέδεημε ην TCExam σο ην πην νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθό ινγηζκηθό γηα δηεμαγσγή εμεηάζεσλ ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό. Η πηζαλόηεηα κειινληηθήο επέθηαζεο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, εληζρύεηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηε θύζε ησλ εμεηαδόκελσλ ινγηζκηθώλ ππνδνκήο πνπ είλαη ινγηζκηθά αλνηρηνύ θώδηθα. Ωο εθ ηνύηνπ, ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία κπνξεί λα επεθηαζεί κε ηε κειέηε ησλ κειινληηθώλ ηξνπνπνηεκέλσλ εθδόζεσλ ησλ ινγηζκηθώλ ππνδνκήο πνπ εμεηάζηεθαλ, θαζώο θαη κε ηε κειέηε λέσλ ινγηζκηθώλ αλνηρηνύ θώδηθα πνπ ελδερνκέλσο αλαπηπρζνύλ ζην κέιινλ γηα εθαξκνγέο δηαδηθηπαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Δπηπιένλ, ζα κπνξνύζε λα γίλεη εθηελέζηεξε ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ ινγηζκηθώλ ππνδνκήο, κέζα από ηε ρξήζε ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ ηεζη. Με απηό ηνλ ηξόπν κπνξνύλ λα γίλνπλ εκθαλείο κε θαιύηεξν ηξόπν νη νκνηόηεηεο θαη νη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ινγηζκηθώλ. πκπεξαζκαηηθά, ε ηερλνινγία κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηε κάζεζε πξνζθέξνληαο λένπο ηξόπνπο πξνζέγγηζεο θαη θαηαλόεζεο ηεο γλώζεο. Σν δηαδίθηπν θαη ν Παγθόζκηνο Ιζηόο ζπλζέηνπλ έλα ζύγρξνλν ηερλνινγηθό θαη παηδαγσγηθό πιαίζην κέζα ζην νπνίν δηδαζθαιία θαη κάζεζε απνθηνύλ λέεο δηαζηάζεηο θαη δεκηνπξγνύληαη θαηλνηόκεο ζπλεξγαηηθέο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο. Μία από απηέο είλαη θαη ε δηαδηθαζία δηαδηθηπαθήο αμηνιόγεζεο κέζσ ινγηζκηθώλ πινπνίεζεο ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ

8 ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 1086 ειεθηξνληθώλ δηαγσληζκάησλ, ε νπνία δύλαηαη κε ηηο θαηάιιειεο πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 7. Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο Μπαγνπιή, Κ. (2009). Μελέηη πεπιπηώζεων και ανάλςζη δςναηοηήηων λογιζμικών ςποδομήρ για εθαπμογέρ ςποζηήπιξηρ ηηρ διαδικαζίαρ μαθηζιακήρ εξέηαζηρ και αξιολόγηζηρ ζηον Παγκόζμιο Ιζηό. Γηπισκαηηθή εξγαζία. Πνιπηερληθή ρνιή Παηξώλ, Σκήκα Μεραληθώλ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο. Ρεηάιεο,. (2005). Οι Πποηγμένερ Τεσνολογίερ Διαδικηύος ζηην Υπηπεζία ηηρ Μάθηζηρ. Αζήλα: Καζηαληώηε. Asuni, N. (2009). Quick Start Guide For TCExam 9. Αλαθηήζεθε ζηηο 20/09/2010, δηαζέζηκν ζηελ δηεύζπλζε Dalsgaard, C., & Godsk, M. (2007). Transforming traditional lectures into problembased blended learning: challenges and experiences. Open Learning: The Journal of Open and Distance Learning, Vol 22, No 1, pp Eplion, D. & Keefe, T. (2008). On-line Exams: Strategies to Detect Cheating and Minimize Its Impact. Indiana University Southeast. Federico, A. (2000). Learning styles and student attitudes toward various aspects of networkbased instruction. Computers in Human Behavior, 16, Fong, T. Hu, S., Por, Y. & Liew, S. (2006). Intelligent Question Bank and Examination System. Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on e-activities. Venice- Italy McDonald, A. ( 2002). The impact of individual difference on the equivalence of computer-based and paper-and-pencil educational assessments. Computers and Education, vol. 39, pp McKessock, D., Chua, C. & Foster, M. (2005). Dynamic online homework system: An enabler of learning. Faculty of Business, Ryerson University, Toronto, Canada. Roy, C. & Wallace, P. (2002). Paper-based versus computer-based assessment: key factors associated with the test mode effect. British Journal of Educational Technology, vol. 33, No 5, pp Wasson, B. (1997). Advanced Educational Technologies: The Learning Environment. Computers in Human Behavior, 13, 4. Ιζηόηνπνο Πιεξνθνξίεο θαη ζηαηηζηηθά γξαθήκαηα γηα ηα επηθξαηέζηεξα ινγηζκηθά ππνδνκήο γηα εθαξκνγέο δηαδηθηπαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. ΜΔΡΟ Β ΤΝΣΟΜΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ Κρεζηενίηης Γ.Ν. 1, Ανδροσλιδάκης Γ. 1, Κομπιάδοσ Κ. 1, Μακρής Υ. 1, Μπαληίκας Β. 1, και Καλανηζή Γ. 2 1 Δξγαζηήξην Θαιάζζηαο Σερληθήο θαη Θαιαζζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Χεθηαθό πεξηβάιινλ Χεθηαθέο πόιεηο Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Λ ά μ π π ο ρ Μ α κ π ή ρ Δ π. Η λ ε κ τ π ο λ ό γ ο ρ Μ η σ α ν ι κ ό ρ Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ π ο Έ π

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα