Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ"

Transcript

1 Ïäçãßåò ñþóçò Z4 Αεροϋδραυλικές αντλίες L671 GR Rev. 03/07 Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå óôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå íéêþò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò Enerpac: ΑΤΕΝ Ε.Π.Ε. Ôçë Fax Ïäçãßåò ñþóçò ãéá áíôëßåò, êõëßíäñïõò, ëüóôé á, ìáíüìåôñá êáé ïëïêëçñùìýíá óåô õäñáõëéêþí åñãáëåßùí õðüñ ïõí óôç äéåýèõíóç Ïäçãßåò ñþóçò ãéá áõôü ôá ðñïúüíôá óå Üëëåò ãëþóóåò åßíáé äéáèýóéìá óôçí éóôïóåëßäá êáé óôïí åîïõóéïäïôçìýíï áíôéðñüóùðï êáé êýíôñï åîõðçñýôçóçò ôçò Enerpac 1.0 ÓÇÌÁÍÔÉÊÅÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÐÁÑÁËÁÂÇÓ Åðéèåùñåßóôå üëá ôá åîáñôþìáôá ãéá æçìéýò áðü ôç ìåôáöïñü. Ïé æçìéýò áõôýò äåí êáëýðôïíôáé áðü ôçí åããýçóç. Áí âñåßôå æçìéýò áðü ôç ìåôáöïñü åéäïðïéåßóôå ôïí ÌåôáöïñÝá, ðïõ åßíáé õðåýèõíïò ãéá üëåò ôéò åðéóêåõýò êáé ôá Ýîïäá áíôéêáôüóôáóçò..0 ÆÇÔÇÌÁÔÁ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ ÄéáâÜóôå üëåò ôéò ïäçãßåò, ôéò ðñïåéäïðïéþóåéò êáé ôéò óõóôüóåéò ðñïóåêôéêü. ÁêïëïõèÞóôå üëåò ôéò óõìâïõëýò áóöáëåßáò ãéá íá áðïöýãåôå ôñáõìáôéóìïýò êáé õëéêýò æçìéýò. Ç Enerpac äåí ìðïñåß íá èåù ñçèåß õðåýèõíç ãéá ôñáõìáôéóìïýò Þ æçìéýò áðü ôçí áíáóöáëþ ñþóç ôùí ðñïúüíôùí, ôçí Ýëëåéøç óõíôþñçóçò Þ ôçí åóöáëìýíç ñþóç ôùí óõóôçìüôùí. Áí Ý åôå áðïñßåò áðåõèõíèåßôå óôçí Enerpac. Áí äåí Ý åôå ðïôý åêðáéäåõôåß óå èýìáôá áóöüëåéáò ôùí õäñáõëéêþí óõóôçìüôùí õøçëþò ðßåóçò æçôåßóôå áðü ôïí áíôéðñüóùðï ÄùñåÜí ÓåìéíÜñéï ÁóöÜëåéáò Õäñáõëéêþí. Ç ìç óõììüñöùóç ìå ôéò ðáñáêüôù ðñïåéäïðïéþóåéò êáé óõóôüóåéò ìðïñåß íá ðñïêáëýóåé ôñáõìáôéóìïýò êáé õëéêýò æçìéýò. ÐÑÏÓÏ Ç: Ç Ýíäåéîç áõôþ ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôç óùóôþ ëåéôïõñãßá Þ óõíôþñçóç êáé ôéò ðñáêôéêýò þóôå íá áðïöåýãïíôáé õëéêýò æçìéýò Þ êáôáóôñïöþ ôïõ åîïðëéóìïý Þ Üëëùí õëéêþí ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Äåß íåé ôïí ðéèáíü êßíäõíï ðïõ áðáéôåß óùóôýò åíýñãåéåò Þ ðñáêôéêýò ãéá áðïöõãþ ôñáõìáôéóìþí. ÊÉÍÄÕÍÏÓ: ñçóéìïðïéåßôáé üôáí ç åíýñãåéá Þ ç Ýëëåéøç êüðïéáò åíýñãåéáò ìðïñåß íá ðñïêáëýóåé ôñáõìáôéóìü Þ êáé èüíáôï ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÖïñÜôå êáôüëëçëá ìýóá ðñïóùðéêþò ðñïóôáóßáò üôáí ëåéôïõñãåßôå õäñáõëéêü åîïðëéóìü ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Êñáôçèåßôå ìáêñéü áðü ôá öïñôßá ðïõ õðïóôçñßæïíôáé áðü ÕäñáõëéêÜ. íáò êýëéíäñïò ðïôý äå ñçóéìïðïéåßôáé ãéá óõãêñüôçóç ôïõ öïñôßïõ. ÌåôÜ ôçí áíýøùóç Þ ôï êáôýâáóìá ôï öïñôßï ðñýðåé íá ôáêüñåôáé ðüíôá ìç áíéêü. ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÅÉÔÅ ÌÏÍÏ ÓÕÌÐÁÃÇ ÊÏÌÌÁÔÉÁ ÃÉÁ ÓÔÇÑÉÎÇ ÔÏÕ ÖÏÑÔÉÏÕ: ÄéáëÝîôå ðñïóåêôéêü áëýâäéíá Þ îýëéíá ìðëïê ãéá õðïóôþñéîç ôïõ öïñôßïõ. ÐïôÝ ìç âüæåôå õäñáõëéêü êýëéíäñï óá ñõèìéóôþ Þ áðïóôüôç óôçí áíýøùóç Þ ôç óõìðßåóç. ÊÉÍÄÕÍÏÓ: Ãéá áðïöõãþ áôõ çìüôùí êñáôüôå ôá Ýñéá êáé ôá ðüäéá óáò ìáêñõü áðü ôïí êýëéíäñï êáé ôá êïììüôéá êáôü ôç äéüñêåéá ôçò ëåéôïõñãßáò ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ìçí õðåñâáßíåôå ôá üñéá ôùí õäñáõëéêþí. ÐïôÝ ìçí ðñïóðáèåßôå íá óçêþóåôå öïñôßá ìåãáëýôåñá áðü ôçí éêáíüôçôá ôùí êõëßíäñùí. Ç õðåñöüñôéóç ìðïñåß íá ðñïêáëýóåé æçìéýò êáé ðéèáíüí ôñáõìáôéóìïýò. Ïé êýëéíäñïé åßíáé ó åäéáóìýíïé ãéá ìýãéóôç ðßåóç 700 bar ( psi). ÌÞ óõíäýåôå ãñýëï Þ êýëéíäñï óå áíôëßá ìåãáëýôåñçò ðßåóçò. ÐïôÝ ìç ñõèìßæåôå ôç âáëâßäá áíáêïýöéóçò óå ðßåóç ìåãáëýôåñç áðü åêåßíç ôçò áíôëßáò. Ç õðåñöüñôéóç ìðïñåß íá ðñïêáëýóåé æçìéýò êáé ðéèáíüí ôñáõìáôéóìïýò. ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç ðßåóç ëåéôïõñãßáò ôïõ óõóôþìáôïò äåí ðñýðåé íá îåðåñíü ôçí ïíïìáóôéêþ ðßåóç ôïõ åîáñôþìáôïò ìå ôç áìçëüôåñç ðßåóç. ÔïðïèåôÞóôå ìáíüìåôñá óôï óýóôçìá ãéá íá ðáñáêïëïõèåßôå ôçí ðßåóç. Ôï ìáíüìåôñï åßíáé ðáñüèõñü óáò ãéá üôé óõìâáßíåé óôï óýóôçìá ÐÑÏÓÏ Ç: Ìçí êáôáóôñýöåôå ôïõò åëáóôéêïýò óùëþíåò. Áðïöåýãåôå ôéò áðüôïìåò êüìøåéò êáé ôïõò êüìðïõò óôéò äéáäñïìýò ôïõò. ôóé äçìïõñãåßôáé ìåãüëç áíôßäñáóç óôçí ðßåóç ìå áðïôýëåóìá íá óðüåé åóùôåñéêü ôï ëüóôé ï êáé íá ðñïêáëåßôáé ðñüùñç á ñþóôåõóþ ôïõ. ÌÞ ñß íåôå âáñåéü áíôéêåßìåíá ðüíù óôá ëüóôé á. íá áðüôïìï ôýðçìá ìðïñåß íá êáôáóôñýøåé ôá óýñìáôá åóùôåñéêü êáé ç ðßåóç ìðïñåß íá ôá óðüóåé. ÓÇÌÁÍÔÉÊÏ: ÌÞ óçêþíåôå ôá õäñáõëéêü åñãáëåßá áðü ôá ëüóôé á Þ ôïõò ôá õóõíäýóìïõò. ñçóéìïðïéåßôå ôá åñïýëéá Þ êüðïéï Üëëï áóöáëþ ôñüðï. ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÊñáôÜôå ôá õäñáõëéêü åñãáëåßá ìáêñõü áðü ôç öùôéü. Ç õðåñèýñìáíóç èá ìáëáêþóåé ôá óôåãáíùôéêü ôïõò êáé èá ðñïêáëýóåé äéáññïýò. Ãéá ôçí êáëýôåñç ëåéôïõñãßá ìçí åêèýôåôå ôá ëüóôé á óå èåñìïêñáóßåò ðüíù áðü 65 C êáé ðñïóôáôýøôå êõëßíäñïõò êáé ëüóôé á áðü óðéíèþñåò.

2 ÊÉÍÄÕÍÏÓ: Ìçí êñáôüôå ëüóôé á õðü ðßåóç. ÄéáöõãÞ ëáäéïý õðü ðßåóç ìðïñåß íá ôñõðþóåé ôï äýñìá ðñïêáëþíôáò óïâáñü ôñáõìáôéóìü. Áí åéó ùñþóåé ôï ëüäé êüôù áðü ôï äýñìá, åðéóêåöèåßôå ôï ãéáôñü áìýóùò. ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ñçóéìïðïéåßôå êõëßíäñïõò ìüíï óå óõíäåäåìýíá óõóôþìáôá, ðïôý ìå áóýíäåôïõò ôá õóõíäýóìïõò. Áí ï êýëéíäñïò õðåñöïñôéóèåß ôá åîáñôþìáôá ìðïñåß íá êáôáóôñáöïýí ðñïêáëþíôáò óïâáñü ôñáõìáôéóìü. ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÂÅÂÁÉÙÈÅÉÔÅ ÏÔÉ ÔÏ ÓÕÓÔÇÌÁ ÅÉÍÁÉ ÓÔÁÈÅÑÏ ÐÑÉÍ ÔÇÍ ÁÍÕØÙÓÇ: Ïé êýëéíäñïé ðñýðåé íá ôïðïèåôïýíôáé óå åðßðåäåò åðéöüíåéåò ðïõ ìðïñïýí íá áíôýîïõí ôï öïñôßï. Áí ìðïñåßôå ñçóéìïðïéåßóôå âüóåéò êõëßíäñùí ãéá óôáèåñüôçôá. Ìçí óõãêïëëüôå ôïí êýëéíäñï óôç âüóç Þ óå Üëëï óôþñéãìá. Áðïöýãåôå êáôáóôüóåéò ðïõ ôá öïñôßá äåí ðýöôïõí óôï êýíôñï ôïõ êõëßíäñïõ. êêåíôñá öïñôßá ðñïêáëïýí ðáñáìüñöùóç óôïí êýëéíäñï êáé ôï Ýìâïëï. Áêüìç ôï öïñôßï ìðïñåß íá ãëõóôñþóåé Þ íá ðýóåé ìå åðéêßíäõíá áðïôåëýóìáôá. ÌïéñÜóôå ôï öïñôßï ïìïéüìïñöá óå üëç ôçí Ýäñá ôïõ åìâüëïõ. ñçóéìïðïéåßôå ðüíôá Ýäñá ãéá ðñïóôáóßá ôïõ åìâüëïõ. ÓÇÌÁÍÔÉÊÏ: Ç ÓõíôÞñçóç ôùí õäñáõëéêþí ðñýðåé íá ãßíåôáé ìüíï áðü åîåéäéêåõìýíïõò ôå íéêïýò. Ãéá åðéóêåõýò áðåõèõíèåßôå óôï åîïõóéïäïôçìýíï óõíåñãåßï ôçò ÁÔÅÍ. Ðñïóôáôåýóåôå ôçí åããýçóþ óáò ñçóéìïðïéþíôáò ìüíï õäñáõëéêü ëüäé Enerpac. ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áíôéêáôáóôåßóôå áìýóùò ôá öèáñìýíá Þ áëáóìýíá åîáñôþìáôá ìå áõèåíôéêü Enerpac. ÊïéíÜ åîáñôþìáôá èá óðüóïõí ðñïêáëþíôáò ôñáõìáôéóìïýò êáé æçìéýò. Ôá åîáñôþìáôá Enerpac åßíáé êáôáóêåõáóìýíá ãéá íá áíôý ïõí õøçëü öïñôßá. ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ìç ñçóéìïðïéåßôå çëåêôñéêýò áíôëßåò óå åêêñçêôéêü ðåñéâüëëïí. Óõììïöùèåßôå ìå üëïõò ôïõò ôïðéêïýò êáé åèíéêïýò êáíïíéóìïýò áóöáëåßáò. 3.0 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3.1 Διάγραμμα απόδοσης (Βλπ. πίνακα απόδοσης παρακάτω) 3. Διάγραμμα ροής Ροή Σχήμα 1 Ροή προς πίεση 6,9 bar Δυναμική πίεση αέρα στα 198 l/min. [70 scfm] κατανάλωση αέρα 14,8 13,1 11,5 9,8 8, 6,5 4,9 3, 1, Ροή 4.0 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Πίεση [bar] Εγκαταστήστε ή τοποθετήστε την αντλία έτσι ώστε η ροή του αέρα γύρω από το μοτέρ και την αντλία να μην εμποδίζεται. Διατηρείτε τον κινητήρα καθαρό ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη ψύξη κατά τη λειτουργία του. 4.1 Τάπα εξαέρωσης του δοχείου λαδιού (Βλπ. Σχήμα ) Για ασφαλή μεταφορά μία τάπα () είναι εγκατεστημένη στο πάνω μέρος του δοχείου λαδιού. Πριν αρχίσετε τη λειτουργία αντικαταστήστε την με την τάπα εξαέρωσης (). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η είσοδος εξαέρωσης () είναι διαφορετική από την είσοδο πλήρωσης λαδιού (C). H Είσοδος. (C) χρησιμοποιεί. τάπα SE #10 ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÎåêéíÞóôå ôçí áíôëßá ìå ôç âáëâßäá óôï "íåêñü" ãéá íá áðïöýãåôå áðüôïìï îåêßíçìá ôïõ êõëßíäñïõ. Ìç âüæåôå ôá Ýñéá óå êéíïýìåíá ìýñç Þ åëáóôéêïýò óùëþíåò ðïõ âñßóêïíôáé õðü ðßåóç. ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ïé áíôëßåò áõôýò Ý ïõí âáëâßäá áíáêïýöéóçò ñõèìéóìýíç áðü ôï åñãïóôüóéï, ðïõ äåí ðñýðåé íá ñõèìßæåôáé ðáñü ìüíï áðü ôï åîïõóéïäïôçìýíï óõíåñãåßï ôçò ten. C Κινητήρας II GD ck T4 Z4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ροή εξόδου (in 3 /min) Περιοχή Δυναμικής Πίεσης Αέρα Κατανάλωση Αέρα Σχήμα, Z4 Εγκατάσταση εξαερωτικού Επίπεδο 100 psi δυναμικής ροής Βαλβία ανακούφισης Περιοχή ρύθμισης 7 bar 50 bar 350 bar 700 bar (hp) (bar) (d) (bar) 4* 13,9 11,0 1,8 1,3 4,1-6, * Η πραγματική κατανάλωση ισχύος εξαρτάται από την εφαρμογή. Βλέπε Σχέδιο 1.

3 4. Μοντάρισμα αντλίας Δείτε το Σχέδιο 3 για τις διαστάσεις μονταρίσματος αν θέλετε να στερεώσετε την αντλία σε μια σταθερή επιφάνεια. 4-8 L 10 L 0 L 40 L C D E F G M8 x (6) βάθος F G Ø 8.6 διάμετρος οπής D C Σχέδιο Συνδέσεις παροχής αέρα Η αντλία απαιτεί 4,6-7,1 kg/cm στα 0,566-3,53 m3. Ένας Ρυθμιστής-Φίλτρο- Λιπαντήρας τύπου RFL-10 θα πρέπει να τοποθετηθεί στην είσοδο του αέρα, ώστε να ρυθμίζει τη πίεσή του και να τον λιπαίνει. Προσαρμόστε την τροφοδοσία αέρα στην είσοδο της βαλβίδας αέρα (1/" NPT) 4.4 Στάθμη λαδιού Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού πριν ξεκινήσετε. Αν χρειαστεί προσθέστε λάδι από την τάπα SE #10 του δοχείου λαδιού (Βλέπε Σχέδιο ) Το δοχείο είναι πλήρες όταν η στάθμη λαδιού βρίσκεται στην κορυφή του δείκτη στάθμης. (Σχέδιο 4). Το δοχείο είναι πλήρες όταν η στάθμη είναι εδώ 4 και 8 λίτρα λίτρα Σχέδιο 4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Προσθέστε λάδι μόνο όταν όλα τα στοιχεία του συστήματος έχουν επιστρέει αλλιώς το σύστημα θα περιέχει περισσότερο λάιδ από όσο μπορεί να χωρέσει το δοχείο λαδιού E 4.5 Υδραυλικές συνδέσεις Βάλτε 1-1 στροφές τεφλόν ή άλλο κατάλληλο στεγανωτικό στο σπείρωμα του λάστιχου αφήνοντας την πρώτη σπείρα ελεύθερη όπως φαίνεται στο Σχέδιο 5. Σχέδιο 5 Βιδώστε το λάστιχο στην έξοδο της βαλβίδας. Εξακριβώστε ποια είναι η έξοδος για κάθε λάστιχο (για περισσότερα από ένα ) Στην έξοδο μπαίνει το λάστιχο της πίεσης Στην έξοδο μπαίνει το λάστιχο της επιστροφής (αν απαιτείται). Μανόμετρο στην έξοδο G, G, ή GP. ( G μετρά την πίεση της εξόδου, G την πίεση της και GP ελέγχει την πίεση του συστήματος. 5.0 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1. Ελέξτε τη στάθμη του λαδιού και συμπληρώστε αν απαιτείται.. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει την τάπα μεταφοράς και έχετε τοποθετήσει την τάπα εξαέρωσης. (Βλέπε παράγραφο 4.1) 3. Τοποθετήστε τη βαλβίδα στην ουδέτερη θέση. 4. Συνδέστε την παροχή αέρα 5. Για να ξεκινήσετε τον αεροκινητήρα, σπρώξτε την αεροβαλβίδα προς τα μέσα. 6. Για να τον σταματήσετε, σπρώξτε την αεροβαλβίδα προς τα έξω. 5.1 Λειτουργία με βαλβίδα χειρός VM3 (Βλπ. Σχέδιο 6) 1. Πίεση. Επιστροφή (ουδέτερη) VM33, VM33L, VM43, VM43L (See Fig. 7) 1. Πίεση. Επιστροφή 3. Ουδέτερη 5. Ρύθμιση της βαλβίδας ανακούφισης Σχέδιο 6 Σχήμα 7 Οι αντλίες Z-Class διαθέτουν βαλβίδα ανακούφισης για το χρήστη (βλπ. Σχέδιο 8.) Αυτή μπορεί να ρυθμιστεί ως εξής: 1. Βάλτε στην αντλία ένα μανόμετρο. Ξεκινήστε την αντλία για να ζεσταθεί το λάδι 3. Ξεσφίξτε το παξιμάδι ασφαλείας της βαλβίδας. ΠΙΕΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ 3 - In Use

4 4. Γυρίστε το χερούλι της βαλβίδας ελέγχου και σηκώστε πίεση. Χρησιμοποιώντας κλειδί llen περιστρέψτε τη βαλβίδα αριστερά για να μειώστε την πίεση και δεξιά για να την αυξήσετε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ακριβή ρύθμιση ρίξτε την πίεση κάτω από το επιθυμητό σημείο και αυξήστε την σιγά-σιγά μέχρι να φτάσει το επιθυμητό τελικό σημείο ρύθμισης. 5. Σφίξτε το παξιμάδι ασφαλείας όταν τελειώσει η ρύθμιση. 6. Γυρίστε το χερούλι της βαλβίδας ελέγχου στο νεκρό, επιτρέποντας στο σύστημα να μηδενίσει την πίεση. 7. Ελέγξτε την τελική πίεση στρέφοντας τη βαλβίδα ελέγχου στη θέση πίεσης (advance) αυξάνοντας την πίεση του συστήματος. Σώμα βαλβίδας ανακούφισης (ΜΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ) αν το περιβάλλον είναι βρώμικο. Το σώμα του φίλτρου διαθέτει μια βαλβίδα ασφαλείας 1,7 bar για να εμποδίσει τρύπημα από περπίεση αν βουλώσει το φίλτρο. Ο κωδικός για αντικατάσταση του φίλτρου είναι PF ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (Βλέπε Οδηγό Ανίχνευσης προβλημάτων) Μόνο εξειδικευμένοι τεχνικοί στα Υδραυλικά θα πρέπει να συντηρούν την αντλία και τα λοιπά μέρη του υδραυλικού κυκλώματος Μια δυσλειτουργεία του συστήματος μπορεί να οφείλεται αλλά μπορεί και όχι στην αντλία. Για να εξακριβώσετε την αιτία του προβλήματος πρέπει να συμπεριλάβετε στη διαδικασία ελέγχου όλα τα στοιχεία του συστήματος Οι πληροφορίες που ακολουθούν πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο σαν βοήθεια για την εξακρίβωση του προβλήματος. Βίδα ρύθμισης Παξιμάδι ασφαλείας Σχέδιο 8 Για επισκευή απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο και Κέντρο Εξυπηρέτησης της Enerpac, την ΑΤΕΝ Ε.Π.Ε. 6.0 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Επιθεωρείτε συχνά όλα τα στοιχεία του συστήματος. Επισκευάστε ή αντικαταστήσετε όλα τα χαλασμένα. 6.1 Έλεγχος στάθμης λαδιού Πριν ξεκινήσετε ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού και προσθέστε λάδι αν απαιτείτε, αφαιρώντας την τάπα πλήρωσης. Να είσαστε πάντα βεβαιοι ότι οι κύλινδροι έχουν επιστρέψει πριν συμπληρώσετε. λάδι. Βλπ. Σχέδιο. 6. Αλλαγή λαδιού και καθαρισμός δοχείου λαδιού Το λάδι Enerpac HF oil έχει μπλε χρώμα. Ελέγχετε συχνά την κατάστασή του συγκρίνοντάς το με καθαρό λάδι Enerpac. Γενικά αδειάζετε τελείως το δοχείο και καθαρίζετέ το κάθε 50 ώρες, ή πιο συχνά αν δουλεύετε σε ακάθαρτο περιβάλλον. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η διαδικασία απαιτεί να αφαιρέσετε την αντλία από το δοχείο. Δουλέψτε σε καθαρό πάγκο και πετάξτε το ακάθαρτο λάδι σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας σας: 1. Ξεβιδώστε τις 13 βίδες που συνδέουν τη πάνω μέρος με το δοχείο και βγάλτε την αντλία από το δοχείο. Προσέξτε να μην καταστρέψετε το φίλτρο λαδιού.. Αδειάστε όλο το λάδι από το δοχείο 3. Καθαρίστε τελείως το δοχείο και τον μαγνήτη του δοχείου με ένα κατάλληλο καθαριστικό. 4. Αφαιρέστε το φίλτρο για καθαρισμό. Μην τραβάτε μόνο τη σίτα του φίλτρου για να αποφύγετε την καταστροφή του φίλτρου.) Καθαρίστε τη σίτα με καθαριστικό και βουρτσάκι. και μετά ξανατοποθετήστε το φίλτρο στη θέση του. 5. Συναρμλογήστε ξανά την αντλία στο δοχείο, χρησιμοποιώντας νέα τσιμούχα στεγανότητας του δοχείου. 6. Γεμίστε το δοχείο με καθαρό λάδι Enerpac. Το δοχείο είναι γεμάτο όταν η στάθμη του λαδιού βρίσκεται στο μέσο του δείκτη ελέγχου (Βλπ. Σχέδιο 4) 6.3 Χρησιμοποίηση εξωτερικού φίλτρου (προαιρετικό) Εξωτερικό φίλτρο για τη γραμμή επιστροφής λαδιού μπορεί να παραγγελθεί. ξεχωριστά. Το φίλτρο αυτό θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 50 ώρες ή πιο συχνά 4

5 Πρόβλημα Πιθανή αιτία Ενέργεια Η αντλία δεν ξεκινά Ο αέρα είναι κλειστός ή μπλοκαρισμένος Βλέπε λεπτομέρεις Παρ. 5.1 Ο κινητήρας σταματά υπό φορτί ο Χαμηλή πίεση αέρα Μπλοκαρισμένος σιγαστήρας Ακάθαρτος αέρας Βλέπε παρ. 6. και 6.3 Διακόψτε τη λειτουργία άλλων συσκευών Ελέγξτε τη σύνδεση μανομέτρου Η αντλία δεν σηκώνει πίεση ή δεν σηκώνει πλήρη πίεση Η αντλία σηκώνει πλήρη πίεση αλλά το φορτίο δεν μετακινείται Ο κύλινδρος επιστρέφει από μόνος του Κύλινδρος Απλής Ενέργειας δεν επιστρέφει Ο κύλινδρος διπλής ενέργειας δεν επιστρέφει Οδηγός Ανίχνευσης Προβλημάτων Χαμηλή στάθμη λαδιού Χαμηλή ρύμιση Βαλβίδας ανακούφισης Εξωτερική διαρροή του συστήματος Εσωτερική διαρροή στην αντλία Εσωτερική διαρροή στη βαλβίδα Εσωτερική διαρροή σε στοιχείο συστήματος Φορτίο μεγαλύτερο από την ικανότητα του κυλίνδρου Η ροή προς τον κύλινδρο μπλοκαρισμένη Εξωτερική διαρροή συστήματος Εσωτερική διαρροή στοιχείου κυκλώματος Υπάρχει βαβλίδα μη συγκράτησης πίεσης Δεν υπάρχει φορτίο στον κύλνδρο Η επιστροφή είναι μπλοκαρισμένη Χρησιμοποιείται ανεπίστροφη βαλβίδα Η βαλβίδα δυσλειτουργεί Το ελατήριο του κυλίνδρου έσπασε. Η επιστροφή της ροής είναι μπλοκαρισμένη Χρησιμοποιείται ανεπίστροφη βαλίδα Η βαλβίδα δυσλειτουργεί Προσθέστε λάδι. Παραγ. 4.4 Ρυθμίστε σύμφωνα με παραγ. 5. Ελέγξτε, επισκευάστε ή αντικαταστήστε Μειώστε το φορτίο ή προσθέστε κύλινδρο Ελέγξτε τους ταχυσυνδέσμους αν έχουν κουμπώσει καλά Ελέγξτε όλα τα στοιχεία του κυκλώματος και αντικαταστείστε ή επισκευάστε Προσθέστε φορτίο (κυλ. επιστρ. με φορτίο) Ελέγξτε τους ταχυσυνδέσμους Λειτουργείστε τον κινητ. κατά την επιστρ. Ελέγξτε το κούμπωμα των ταχυσυνδέσμων Λειτουργείστε την αντλία στην επιστροφή Η αντλία ζεσταίνεται Η ροή πίεσης ή επιστροφής δυσλειτουργεί Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος Ελέγξτε το κούμπωμα των ταχυσυνδέσμων Προσθέστε ψύκτη λαδιού. Δείτε το Εξουσιοδ. Κέντρο Εξυπηρέτησης 5

www.aten.gr ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò ÕÄÑÁÕËÉÊÅÓ ÁÍÔËÉÅÓ ÆU4xxxTXx ATEN Ε.Π.Ε. Τηλ 210 2525222, Fax 210 2723929

www.aten.gr ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò ÕÄÑÁÕËÉÊÅÓ ÁÍÔËÉÅÓ ÆU4xxxTXx ATEN Ε.Π.Ε. Τηλ 210 2525222, Fax 210 2723929 Ïäçãßåò ñþóçò ÕÄÑÁÕËÉÊÅÓ ÁÍÔËÉÅÓ ÆU4xxxTXx L2616 GR Rev. B 08/06 Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå óôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå íéêþò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò Enerpac: ÁÔÅÍ ÅÐÅ Ôçë 210 2710246 Fax 210

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ο Η Γ Ι Ε Σ Χ ε ι ρ α ν τ λ ί ε ς Επιθεωρήστε οπτικά το σύστηµα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν βλάβες από τη µεταφορά. Αν υπάρχουν ειδοποιήστε αµέσως τη µεταφορική εταιρία. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση.

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. MAXI-COSI Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. Ανεση 2 τρόποι τοποθέτησης του Maxi-Cosi Pebble: - µε τη βάση Maxi-Cosi FamilyFix (IsoFix). - χωρίς βάση, µε ζώνη ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

U-PHONO UFO202. Ðåñéëçðôéêü Åã åéñßäéï. www.behringer.com

U-PHONO UFO202. Ðåñéëçðôéêü Åã åéñßäéï. www.behringer.com Ðåñéëçðôéêü Åã åéñßäéï U-PHONO UFO202 Υψηλής ποιότητας Σύνδεση ¹χου USB με ενσωματωμένο Ηχητικό Προενισχυτή και Πακέτο Λογισμικού για την Ψηφιοποίηση των Κασετών Σας και των Βινυλίων Σας Ευχαριστούμε Ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

MARATHON TX-1 (7882-000)

MARATHON TX-1 (7882-000) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ MARATHON TX-1 (7882-000) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΑ τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα µε τους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες

Επιστροφή στο σπίτι. Ψυγεία. Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Επιστροφή στο σπίτι Ψυγεία Μονόθυρα, Δίθυρα No Frost, Καταψύκτες Ψυγεία PHILCO Για περισσότερα από 80 χρόνια οι οικιακές συσκευές PHILCO έχουν διακριθεί για την ποιότητα και την αξιοπιστία τους σε συνδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò Ðáôæïýñé áóöáëåßáò ðáñáäïóéáêïý ôýðïõ Το πατζούρι ασφαλείας παραδοσιακού τύπου σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S. Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης

Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S. Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης Βαλβίδες KV1P και KV1S Γενικά Η βαλβίδα KV1P είναι η πιο απλή βαλβίδα της σειράς KV. Είναι κατάλληλη για μικρές ταχύτητες ανόδου και, μέχρι 0,16

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Õðïäåéêíýåé ðåñéå üìåíï ðïõ åíäý åôáé íá ðñïêáëýóåé öèïñü Þ âëüâç óôç ìïíüäá. Õðïäåéêíýåé ðñüóèåôåò ðëçñïöïñßåò êáé óçìåßá ðïõ åíäý åôáé íá åßíáé ñþóéìá

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ÊÁÖÅÔÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THCO05606

ÊÁÖÅÔÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THCO05606 ÊÁÖÅÔÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THCO05606 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε την παρούσα συσκευή, να τηρείτε κάποιες βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω: Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 545154663 Rev. 2 9/27/07 Greek - 22

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 545154663 Rev. 2 9/27/07 Greek - 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...22 Αναγνώριση συµβόλων...23 Οδηγίες ασφαλείας...25 Περιγραφή...28 Χειρσιµός καυσίµου...34 Εκκίνηση και σταµάτηµα...36 Χρήση του φυσητήρα...38 Συντήρηση...42 Τεχνικά στοιχεία...47

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá.

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. OK BABY Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. Áðü 0 Ýùò 12 ìçíþí Ôï äéêü óáò "øáñüêé" äå ãåííþèçêå óôç èüëáóóá êáé ðñýðåé íá åîïéêåéùèåß ìå ôï íåñü ìå ôïí ðéï áóöáëþ

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÕÃÁÍÉÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THTO05613

ÖÑÕÃÁÍÉÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THTO05613 ÖÑÕÃÁÍÉÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THTO05613 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Το νερό μπορεί να βλάψει τη συσκευή διεισδύοντας από τις σχισμές και τα ανοίγματα της συσκευής. Πριν φρυγανίσετε

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα 02 03 04 05 0608 095 67 8 9 2 22 23 263 39 57 58 5960 6 62 65 6623 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 26 Freshen up your smile! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Εκτός από τις οδηγίες στα φυλλάδια που συνοδεύουν τις αντλίες και τους ηλεκτρικούς πίνακες που αποτελούν τα αντλητικά συγκροτήµατα της WILO πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï 5/4/2011 1:08 Page 2 Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí Οι παρακάτω Όροι Συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, και κατόπιν ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

Το λεύκωμα "Απολιθωμένο

Το λεύκωμα Απολιθωμένο www.lesvosmuseum.gr / www.petrifiedforest.gr Åíá ìïíáäéêü ëåýêùìá ãéá ôïô ÁðïëéèùìÝíï ÄÜóïò ôçò ËÝóâïõ óå ôñåéò ãëþóóåò Το λεύκωμα "Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου" είναι μια πολυτελής τετράχρωμη έκδοση 160 σελίδων,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

μå áðïäåßîåéò Ôá μïíôýëá μáò öýñïõí åðüîéá ôç óþμáíóç Class A, ôçí õøçëüôåñç Ýíäåéîç åîïéêïíüμçóçò åíýñãåéáò óýμöùíá μå ôçí ÅõñùðáúêÞ Íïμïèåóßá

μå áðïäåßîåéò Ôá μïíôýëá μáò öýñïõí åðüîéá ôç óþμáíóç Class A, ôçí õøçëüôåñç Ýíäåéîç åîïéêïíüμçóçò åíýñãåéáò óýμöùíá μå ôçí ÅõñùðáúêÞ Íïμïèåóßá μå áðïäåßîåéò Ôá μïíôýëá μáò öýñïõí åðüîéá ôç óþμáíóç Class, ôçí õøçëüôåñç Ýíäåéîç åîïéêïíüμçóçò åíýñãåéáò óýμöùíá μå ôçí ÅõñùðáúêÞ Íïμïèåóßá Ταξινόμηση κατά Ενεργειακή Απόδοση Óýμöùíá μå ôéò ïäçãßåò ôçò

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 01 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η απάντηση σε όλες ανεξαιρέτως τις ερωτήσεις της Πρότασης είναι απαραίτητη και αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου 1 ÓÔÏÉ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ)

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ) ΝÇΣÏÓ: ΜΥΚΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 Α, Β, Γ, Δ, Ε Ζώνες: 0,60 ΣΤ 0,55 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές τόσο αξέχαστες, τόσο αληθινές!

Ευχές τόσο αξέχαστες, τόσο αληθινές! Ευχές τόσο αξέχαστες, τόσο αληθινές! Αυτές τις γιορτές στείλτε τις ευχές σας, στους πελάτες, στους συνεργάτες και στους φίλους σας, με μια κάρτα. Μια κίνηση τόσο μικρή με τόσο μεγάλη συναισθηματική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης

Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης Βρείτε µια θέση στo PWM όσο πιο κοντά γίνεται στην µπαταρία του αυτοκινήτου Αυτό είναι το νέο µοντέλο 9-28V Auto PWM 1. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙ ΙΟΥ / ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ: α) Ένα καλώδιο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Εξοπλισμός Υδραυλικά Συστήματα 700-3000 bar

Τεχνικός Εξοπλισμός Υδραυλικά Συστήματα 700-3000 bar Τεχνικός Εξοπλισμός Υδραυλικά Συστήματα 700-3000 bar Ολοκληρωμένες λύσεις Πιστοποίηση εργοστασίου Τεχνικός Εξοπλισμός ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙOMHXANΩN Ζητήστε Καταλόγους στα Ελληνικά ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ HONING

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò. VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα

ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò. VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα ÊáôÜëïãïò ðñïúüíôùí & ôéìýò VERSION 2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ προϊόντα HYDROFLEX Η εταιρία μας ασχολείται με επιτυχία, από το έτος 1979 στην παραγωγή Ολοκληρωμένων Συστημάτων Σωλήνων για ηλεκτρικές και υδραυλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el Προειδοποιήσεις ασφαλείας Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Επειδή η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πρόκληση ηλεκτροπληξίας. Επομένως τηρείτε

Διαβάστε περισσότερα

CC408. Solution 880. ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò. Åã åéñßäéï åéñéóìïý

CC408. Solution 880. ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò. Åã åéñßäéï åéñéóìïý CC408 ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò GR Åã åéñßäéï åéñéóìïý Solution 880 CC408 I Åã åéñßäéï åéñéóìïý I Óçìåéþóåéò Óçìåßùóç Ðíåõìáôéêþí ÄéêáéùìÜôùí Εκτός εάν δηλωθεί διαφορετικά, η έκδοση αυτή είναι πνευματική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

www.cookshop.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO

www.cookshop.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO 1 Παρακαλούµε διαβάστε τις προειδοποιήσεις στη σελίδα 7 πριν χρησιµοποιήσετε τη µηχανή Handpresso Καλωσορίσατε στον κόσµο της Handpresso! Φροντίζοντας για την ποιότητα και τον

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek)

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek) Model ODS-300 Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03 (Greek) FM07-703-B 11-22-10 (Τα μεταφρασμένα κείμενα είναι διαθέσιμα στο CD που παρέχεται με το Εγχειρίδιο) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ GJ Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν την χρήση της ηλεκτρικής εξωλέμβιας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Στον κλάδο των μηχανημάτων καθαρισμού (πλυστικά - σκούπες) περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο, παρατηρείται μια διαρκής ανανέωση μοντέλων. κάθε χρόνο παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ειδήσε Ιούλιος Όρτσα τα πανιά κόντρα στους καιρούς μας Καλό καλοκαίρι! Ας γνωριστούμε καλύτερα

ειδήσε Ιούλιος Όρτσα τα πανιά κόντρα στους καιρούς μας Καλό καλοκαίρι! Ας γνωριστούμε καλύτερα ειδήσε Ιούλιος Το περιοδικό του ομίλου της ISS 2010 Όρτσα τα πανιά κόντρα στους καιρούς μας Καλό καλοκαίρι! Ας γνωριστούμε καλύτερα Σε αυτό το τεύχος γνωρίζουμε τον κύριο Μιχάλη Ρούσσο Γενικό Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Μην αφήνετε τίποτα στη μηχανή, όπως βρωμιά, σκόνη και υγρά επειδή μπορούν να βλάψουν τα μεταλλικά μέρη του κινητήρα. Αδειάστε το δοχείο μετά από κάθε λειτουργία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

Λύση Επισκευής Ρουλεμάν Τροχού FAG για Ελαφρά Επαγγελματικά

Λύση Επισκευής Ρουλεμάν Τροχού FAG για Ελαφρά Επαγγελματικά Λύση Επισκευής Ρουλεμάν Τροχού FAG για Ελαφρά Επαγγελματικά Mercedes-Benz Sprinter, Vito, Viano και Volkswagen Crafter Εμπρόσθιος άξονας Το περιεχόμενο αυτού του φυλλαδίου δεν είναι νομικά δεσμευτικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1850 29 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακι νήτων (Ε9) φυσικών και νομικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Chicco, ασφάλεια για το παιδί σας εδώ και 50 χρόνια... ΚΕΠΑ - Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχηµάτων Τα παιδιά µας.. οι µικροί «θησαυροί» µας. Σκεφτόµαστε µόνο το καλό τους και

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευής βαλβίδας EV 100 blain valve

Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευής βαλβίδας EV 100 blain valve Εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευής βαλβίδας EV 100 blain valve Biofial Α.Ε. Πόντου 52 (όπισθεν B K.T.E.O.) Τ.Κ. 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310755032 Fax: 2310754929 www.biofial.gr e-mail: biofial@the.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ www.giannoulis.com.gr ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ & ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ILSA Ipura 200N / 440S / 440N / 640 04 05 ILSA Mec

Διαβάστε περισσότερα

ðñïçãïõìåíá óõíåäñéá

ðñïçãïõìåíá óõíåäñéá ÁÈÇÍÁ, 17-19 Ìáñôßïõ 2008 ðñïçãïõìåíá óõíåäñéá 1 ï ÐáíåëëÞíéï ÓõíÝäñéï Äçìüóéáò Õãåßáò & Õðçñåóéþí Õãåßáò (18-20 Ìáñôßïõ 1996) «Ç Äçìüóéá Õãåßá óôï Ëõêüöùò ôïõ 20 ïõ áéþíá» 2 ï ÐáíåëëÞíéï ÓõíÝäñéï Äçìüóéáò

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift TMP 32-0,5. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift TMP 32-0,5. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift TMP 32-0,5 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα Οδηγίες για το χρήστη 3 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TC 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αξιότιμε Κύριε / Κυρία, Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας με την απόκτηση ενός από τα νεώτερα προϊόντα μας. Με την ΗΛΕΚΤΡΑ θα έχετε εξασφαλισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7 CL-06.gr 2007 ιάγνωση προβληµάτων στη λειτουργία του συµπλέκτη Συµπλέκτης Σετ συµβατικού συµπλέκτη 11 σηµεία συστηµατικού ελέγχου. Όταν πραγµατοποιείται µια επισκευή αλλαγής σετ συµπλέκτη, είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-TWU 4 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Τεχνικές οδηγίες για τα προϊόν 3 2 Ασφάλεια 3 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ. óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4. Callisto: Εµπνευσµένο από τη φύση. óåë. 5 Öõôïðñïóôáóßá êáëáìðïêéïý

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ. óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4. Callisto: Εµπνευσµένο από τη φύση. óåë. 5 Öõôïðñïóôáóßá êáëáìðïêéïý ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4 Áãáðçôïß óõíåñãüôåò, Áõôü ôï ôåý ïò åßíáé ôï ðñþôï ôïõ 2006 êáé ï ëüãïò ðïõ êáèõóôýñçóå íá êõêëïöïñþóåé ïöåßëåôáé óôï üôé

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ -ΠΛΑΤΟΣ -ΒΑΘΟΣ -ΥΨΟΣ -ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συναρμολόγησης

Οδηγίες Συναρμολόγησης Οδηγίες Συναρμολόγησης Τα κρεβάτια έρχονται συσκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε η συναρμολόγηση να μπορεί να γίνει από ένα & μόνο άτομο. Αφαιρέστε προσεκτικά την ζελατίνα & το χαρτόνι συσκευασίας. Συνιστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VICTORINOX SWISS ARMY I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ II. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ III. ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VICTORINOX SWISS ARMY I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ II. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ III. ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VICTORINOX SWISS ARMY I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διαχείριση των χρησιμοποιημένων μπαταριών 219 Περιστρεφόμενη στεφάνη 220 Στεγανότητα 220-221 Αντιστοιχία μέτρου/bar 221 II. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα