Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ"

Transcript

1 Ïäçãßåò ñþóçò Z4 Αεροϋδραυλικές αντλίες L671 GR Rev. 03/07 Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå óôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå íéêþò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò Enerpac: ΑΤΕΝ Ε.Π.Ε. Ôçë Fax Ïäçãßåò ñþóçò ãéá áíôëßåò, êõëßíäñïõò, ëüóôé á, ìáíüìåôñá êáé ïëïêëçñùìýíá óåô õäñáõëéêþí åñãáëåßùí õðüñ ïõí óôç äéåýèõíóç Ïäçãßåò ñþóçò ãéá áõôü ôá ðñïúüíôá óå Üëëåò ãëþóóåò åßíáé äéáèýóéìá óôçí éóôïóåëßäá êáé óôïí åîïõóéïäïôçìýíï áíôéðñüóùðï êáé êýíôñï åîõðçñýôçóçò ôçò Enerpac 1.0 ÓÇÌÁÍÔÉÊÅÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÐÁÑÁËÁÂÇÓ Åðéèåùñåßóôå üëá ôá åîáñôþìáôá ãéá æçìéýò áðü ôç ìåôáöïñü. Ïé æçìéýò áõôýò äåí êáëýðôïíôáé áðü ôçí åããýçóç. Áí âñåßôå æçìéýò áðü ôç ìåôáöïñü åéäïðïéåßóôå ôïí ÌåôáöïñÝá, ðïõ åßíáé õðåýèõíïò ãéá üëåò ôéò åðéóêåõýò êáé ôá Ýîïäá áíôéêáôüóôáóçò..0 ÆÇÔÇÌÁÔÁ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ ÄéáâÜóôå üëåò ôéò ïäçãßåò, ôéò ðñïåéäïðïéþóåéò êáé ôéò óõóôüóåéò ðñïóåêôéêü. ÁêïëïõèÞóôå üëåò ôéò óõìâïõëýò áóöáëåßáò ãéá íá áðïöýãåôå ôñáõìáôéóìïýò êáé õëéêýò æçìéýò. Ç Enerpac äåí ìðïñåß íá èåù ñçèåß õðåýèõíç ãéá ôñáõìáôéóìïýò Þ æçìéýò áðü ôçí áíáóöáëþ ñþóç ôùí ðñïúüíôùí, ôçí Ýëëåéøç óõíôþñçóçò Þ ôçí åóöáëìýíç ñþóç ôùí óõóôçìüôùí. Áí Ý åôå áðïñßåò áðåõèõíèåßôå óôçí Enerpac. Áí äåí Ý åôå ðïôý åêðáéäåõôåß óå èýìáôá áóöüëåéáò ôùí õäñáõëéêþí óõóôçìüôùí õøçëþò ðßåóçò æçôåßóôå áðü ôïí áíôéðñüóùðï ÄùñåÜí ÓåìéíÜñéï ÁóöÜëåéáò Õäñáõëéêþí. Ç ìç óõììüñöùóç ìå ôéò ðáñáêüôù ðñïåéäïðïéþóåéò êáé óõóôüóåéò ìðïñåß íá ðñïêáëýóåé ôñáõìáôéóìïýò êáé õëéêýò æçìéýò. ÐÑÏÓÏ Ç: Ç Ýíäåéîç áõôþ ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôç óùóôþ ëåéôïõñãßá Þ óõíôþñçóç êáé ôéò ðñáêôéêýò þóôå íá áðïöåýãïíôáé õëéêýò æçìéýò Þ êáôáóôñïöþ ôïõ åîïðëéóìïý Þ Üëëùí õëéêþí ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Äåß íåé ôïí ðéèáíü êßíäõíï ðïõ áðáéôåß óùóôýò åíýñãåéåò Þ ðñáêôéêýò ãéá áðïöõãþ ôñáõìáôéóìþí. ÊÉÍÄÕÍÏÓ: ñçóéìïðïéåßôáé üôáí ç åíýñãåéá Þ ç Ýëëåéøç êüðïéáò åíýñãåéáò ìðïñåß íá ðñïêáëýóåé ôñáõìáôéóìü Þ êáé èüíáôï ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÖïñÜôå êáôüëëçëá ìýóá ðñïóùðéêþò ðñïóôáóßáò üôáí ëåéôïõñãåßôå õäñáõëéêü åîïðëéóìü ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Êñáôçèåßôå ìáêñéü áðü ôá öïñôßá ðïõ õðïóôçñßæïíôáé áðü ÕäñáõëéêÜ. íáò êýëéíäñïò ðïôý äå ñçóéìïðïéåßôáé ãéá óõãêñüôçóç ôïõ öïñôßïõ. ÌåôÜ ôçí áíýøùóç Þ ôï êáôýâáóìá ôï öïñôßï ðñýðåé íá ôáêüñåôáé ðüíôá ìç áíéêü. ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÅÉÔÅ ÌÏÍÏ ÓÕÌÐÁÃÇ ÊÏÌÌÁÔÉÁ ÃÉÁ ÓÔÇÑÉÎÇ ÔÏÕ ÖÏÑÔÉÏÕ: ÄéáëÝîôå ðñïóåêôéêü áëýâäéíá Þ îýëéíá ìðëïê ãéá õðïóôþñéîç ôïõ öïñôßïõ. ÐïôÝ ìç âüæåôå õäñáõëéêü êýëéíäñï óá ñõèìéóôþ Þ áðïóôüôç óôçí áíýøùóç Þ ôç óõìðßåóç. ÊÉÍÄÕÍÏÓ: Ãéá áðïöõãþ áôõ çìüôùí êñáôüôå ôá Ýñéá êáé ôá ðüäéá óáò ìáêñõü áðü ôïí êýëéíäñï êáé ôá êïììüôéá êáôü ôç äéüñêåéá ôçò ëåéôïõñãßáò ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ìçí õðåñâáßíåôå ôá üñéá ôùí õäñáõëéêþí. ÐïôÝ ìçí ðñïóðáèåßôå íá óçêþóåôå öïñôßá ìåãáëýôåñá áðü ôçí éêáíüôçôá ôùí êõëßíäñùí. Ç õðåñöüñôéóç ìðïñåß íá ðñïêáëýóåé æçìéýò êáé ðéèáíüí ôñáõìáôéóìïýò. Ïé êýëéíäñïé åßíáé ó åäéáóìýíïé ãéá ìýãéóôç ðßåóç 700 bar ( psi). ÌÞ óõíäýåôå ãñýëï Þ êýëéíäñï óå áíôëßá ìåãáëýôåñçò ðßåóçò. ÐïôÝ ìç ñõèìßæåôå ôç âáëâßäá áíáêïýöéóçò óå ðßåóç ìåãáëýôåñç áðü åêåßíç ôçò áíôëßáò. Ç õðåñöüñôéóç ìðïñåß íá ðñïêáëýóåé æçìéýò êáé ðéèáíüí ôñáõìáôéóìïýò. ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç ðßåóç ëåéôïõñãßáò ôïõ óõóôþìáôïò äåí ðñýðåé íá îåðåñíü ôçí ïíïìáóôéêþ ðßåóç ôïõ åîáñôþìáôïò ìå ôç áìçëüôåñç ðßåóç. ÔïðïèåôÞóôå ìáíüìåôñá óôï óýóôçìá ãéá íá ðáñáêïëïõèåßôå ôçí ðßåóç. Ôï ìáíüìåôñï åßíáé ðáñüèõñü óáò ãéá üôé óõìâáßíåé óôï óýóôçìá ÐÑÏÓÏ Ç: Ìçí êáôáóôñýöåôå ôïõò åëáóôéêïýò óùëþíåò. Áðïöåýãåôå ôéò áðüôïìåò êüìøåéò êáé ôïõò êüìðïõò óôéò äéáäñïìýò ôïõò. ôóé äçìïõñãåßôáé ìåãüëç áíôßäñáóç óôçí ðßåóç ìå áðïôýëåóìá íá óðüåé åóùôåñéêü ôï ëüóôé ï êáé íá ðñïêáëåßôáé ðñüùñç á ñþóôåõóþ ôïõ. ÌÞ ñß íåôå âáñåéü áíôéêåßìåíá ðüíù óôá ëüóôé á. íá áðüôïìï ôýðçìá ìðïñåß íá êáôáóôñýøåé ôá óýñìáôá åóùôåñéêü êáé ç ðßåóç ìðïñåß íá ôá óðüóåé. ÓÇÌÁÍÔÉÊÏ: ÌÞ óçêþíåôå ôá õäñáõëéêü åñãáëåßá áðü ôá ëüóôé á Þ ôïõò ôá õóõíäýóìïõò. ñçóéìïðïéåßôå ôá åñïýëéá Þ êüðïéï Üëëï áóöáëþ ôñüðï. ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÊñáôÜôå ôá õäñáõëéêü åñãáëåßá ìáêñõü áðü ôç öùôéü. Ç õðåñèýñìáíóç èá ìáëáêþóåé ôá óôåãáíùôéêü ôïõò êáé èá ðñïêáëýóåé äéáññïýò. Ãéá ôçí êáëýôåñç ëåéôïõñãßá ìçí åêèýôåôå ôá ëüóôé á óå èåñìïêñáóßåò ðüíù áðü 65 C êáé ðñïóôáôýøôå êõëßíäñïõò êáé ëüóôé á áðü óðéíèþñåò.

2 ÊÉÍÄÕÍÏÓ: Ìçí êñáôüôå ëüóôé á õðü ðßåóç. ÄéáöõãÞ ëáäéïý õðü ðßåóç ìðïñåß íá ôñõðþóåé ôï äýñìá ðñïêáëþíôáò óïâáñü ôñáõìáôéóìü. Áí åéó ùñþóåé ôï ëüäé êüôù áðü ôï äýñìá, åðéóêåöèåßôå ôï ãéáôñü áìýóùò. ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ñçóéìïðïéåßôå êõëßíäñïõò ìüíï óå óõíäåäåìýíá óõóôþìáôá, ðïôý ìå áóýíäåôïõò ôá õóõíäýóìïõò. Áí ï êýëéíäñïò õðåñöïñôéóèåß ôá åîáñôþìáôá ìðïñåß íá êáôáóôñáöïýí ðñïêáëþíôáò óïâáñü ôñáõìáôéóìü. ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÂÅÂÁÉÙÈÅÉÔÅ ÏÔÉ ÔÏ ÓÕÓÔÇÌÁ ÅÉÍÁÉ ÓÔÁÈÅÑÏ ÐÑÉÍ ÔÇÍ ÁÍÕØÙÓÇ: Ïé êýëéíäñïé ðñýðåé íá ôïðïèåôïýíôáé óå åðßðåäåò åðéöüíåéåò ðïõ ìðïñïýí íá áíôýîïõí ôï öïñôßï. Áí ìðïñåßôå ñçóéìïðïéåßóôå âüóåéò êõëßíäñùí ãéá óôáèåñüôçôá. Ìçí óõãêïëëüôå ôïí êýëéíäñï óôç âüóç Þ óå Üëëï óôþñéãìá. Áðïöýãåôå êáôáóôüóåéò ðïõ ôá öïñôßá äåí ðýöôïõí óôï êýíôñï ôïõ êõëßíäñïõ. êêåíôñá öïñôßá ðñïêáëïýí ðáñáìüñöùóç óôïí êýëéíäñï êáé ôï Ýìâïëï. Áêüìç ôï öïñôßï ìðïñåß íá ãëõóôñþóåé Þ íá ðýóåé ìå åðéêßíäõíá áðïôåëýóìáôá. ÌïéñÜóôå ôï öïñôßï ïìïéüìïñöá óå üëç ôçí Ýäñá ôïõ åìâüëïõ. ñçóéìïðïéåßôå ðüíôá Ýäñá ãéá ðñïóôáóßá ôïõ åìâüëïõ. ÓÇÌÁÍÔÉÊÏ: Ç ÓõíôÞñçóç ôùí õäñáõëéêþí ðñýðåé íá ãßíåôáé ìüíï áðü åîåéäéêåõìýíïõò ôå íéêïýò. Ãéá åðéóêåõýò áðåõèõíèåßôå óôï åîïõóéïäïôçìýíï óõíåñãåßï ôçò ÁÔÅÍ. Ðñïóôáôåýóåôå ôçí åããýçóþ óáò ñçóéìïðïéþíôáò ìüíï õäñáõëéêü ëüäé Enerpac. ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áíôéêáôáóôåßóôå áìýóùò ôá öèáñìýíá Þ áëáóìýíá åîáñôþìáôá ìå áõèåíôéêü Enerpac. ÊïéíÜ åîáñôþìáôá èá óðüóïõí ðñïêáëþíôáò ôñáõìáôéóìïýò êáé æçìéýò. Ôá åîáñôþìáôá Enerpac åßíáé êáôáóêåõáóìýíá ãéá íá áíôý ïõí õøçëü öïñôßá. ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ìç ñçóéìïðïéåßôå çëåêôñéêýò áíôëßåò óå åêêñçêôéêü ðåñéâüëëïí. Óõììïöùèåßôå ìå üëïõò ôïõò ôïðéêïýò êáé åèíéêïýò êáíïíéóìïýò áóöáëåßáò. 3.0 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3.1 Διάγραμμα απόδοσης (Βλπ. πίνακα απόδοσης παρακάτω) 3. Διάγραμμα ροής Ροή Σχήμα 1 Ροή προς πίεση 6,9 bar Δυναμική πίεση αέρα στα 198 l/min. [70 scfm] κατανάλωση αέρα 14,8 13,1 11,5 9,8 8, 6,5 4,9 3, 1, Ροή 4.0 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Πίεση [bar] Εγκαταστήστε ή τοποθετήστε την αντλία έτσι ώστε η ροή του αέρα γύρω από το μοτέρ και την αντλία να μην εμποδίζεται. Διατηρείτε τον κινητήρα καθαρό ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη ψύξη κατά τη λειτουργία του. 4.1 Τάπα εξαέρωσης του δοχείου λαδιού (Βλπ. Σχήμα ) Για ασφαλή μεταφορά μία τάπα () είναι εγκατεστημένη στο πάνω μέρος του δοχείου λαδιού. Πριν αρχίσετε τη λειτουργία αντικαταστήστε την με την τάπα εξαέρωσης (). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η είσοδος εξαέρωσης () είναι διαφορετική από την είσοδο πλήρωσης λαδιού (C). H Είσοδος. (C) χρησιμοποιεί. τάπα SE #10 ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÎåêéíÞóôå ôçí áíôëßá ìå ôç âáëâßäá óôï "íåêñü" ãéá íá áðïöýãåôå áðüôïìï îåêßíçìá ôïõ êõëßíäñïõ. Ìç âüæåôå ôá Ýñéá óå êéíïýìåíá ìýñç Þ åëáóôéêïýò óùëþíåò ðïõ âñßóêïíôáé õðü ðßåóç. ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ïé áíôëßåò áõôýò Ý ïõí âáëâßäá áíáêïýöéóçò ñõèìéóìýíç áðü ôï åñãïóôüóéï, ðïõ äåí ðñýðåé íá ñõèìßæåôáé ðáñü ìüíï áðü ôï åîïõóéïäïôçìýíï óõíåñãåßï ôçò ten. C Κινητήρας II GD ck T4 Z4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ροή εξόδου (in 3 /min) Περιοχή Δυναμικής Πίεσης Αέρα Κατανάλωση Αέρα Σχήμα, Z4 Εγκατάσταση εξαερωτικού Επίπεδο 100 psi δυναμικής ροής Βαλβία ανακούφισης Περιοχή ρύθμισης 7 bar 50 bar 350 bar 700 bar (hp) (bar) (d) (bar) 4* 13,9 11,0 1,8 1,3 4,1-6, * Η πραγματική κατανάλωση ισχύος εξαρτάται από την εφαρμογή. Βλέπε Σχέδιο 1.

3 4. Μοντάρισμα αντλίας Δείτε το Σχέδιο 3 για τις διαστάσεις μονταρίσματος αν θέλετε να στερεώσετε την αντλία σε μια σταθερή επιφάνεια. 4-8 L 10 L 0 L 40 L C D E F G M8 x (6) βάθος F G Ø 8.6 διάμετρος οπής D C Σχέδιο Συνδέσεις παροχής αέρα Η αντλία απαιτεί 4,6-7,1 kg/cm στα 0,566-3,53 m3. Ένας Ρυθμιστής-Φίλτρο- Λιπαντήρας τύπου RFL-10 θα πρέπει να τοποθετηθεί στην είσοδο του αέρα, ώστε να ρυθμίζει τη πίεσή του και να τον λιπαίνει. Προσαρμόστε την τροφοδοσία αέρα στην είσοδο της βαλβίδας αέρα (1/" NPT) 4.4 Στάθμη λαδιού Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού πριν ξεκινήσετε. Αν χρειαστεί προσθέστε λάδι από την τάπα SE #10 του δοχείου λαδιού (Βλέπε Σχέδιο ) Το δοχείο είναι πλήρες όταν η στάθμη λαδιού βρίσκεται στην κορυφή του δείκτη στάθμης. (Σχέδιο 4). Το δοχείο είναι πλήρες όταν η στάθμη είναι εδώ 4 και 8 λίτρα λίτρα Σχέδιο 4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Προσθέστε λάδι μόνο όταν όλα τα στοιχεία του συστήματος έχουν επιστρέει αλλιώς το σύστημα θα περιέχει περισσότερο λάιδ από όσο μπορεί να χωρέσει το δοχείο λαδιού E 4.5 Υδραυλικές συνδέσεις Βάλτε 1-1 στροφές τεφλόν ή άλλο κατάλληλο στεγανωτικό στο σπείρωμα του λάστιχου αφήνοντας την πρώτη σπείρα ελεύθερη όπως φαίνεται στο Σχέδιο 5. Σχέδιο 5 Βιδώστε το λάστιχο στην έξοδο της βαλβίδας. Εξακριβώστε ποια είναι η έξοδος για κάθε λάστιχο (για περισσότερα από ένα ) Στην έξοδο μπαίνει το λάστιχο της πίεσης Στην έξοδο μπαίνει το λάστιχο της επιστροφής (αν απαιτείται). Μανόμετρο στην έξοδο G, G, ή GP. ( G μετρά την πίεση της εξόδου, G την πίεση της και GP ελέγχει την πίεση του συστήματος. 5.0 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1. Ελέξτε τη στάθμη του λαδιού και συμπληρώστε αν απαιτείται.. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει την τάπα μεταφοράς και έχετε τοποθετήσει την τάπα εξαέρωσης. (Βλέπε παράγραφο 4.1) 3. Τοποθετήστε τη βαλβίδα στην ουδέτερη θέση. 4. Συνδέστε την παροχή αέρα 5. Για να ξεκινήσετε τον αεροκινητήρα, σπρώξτε την αεροβαλβίδα προς τα μέσα. 6. Για να τον σταματήσετε, σπρώξτε την αεροβαλβίδα προς τα έξω. 5.1 Λειτουργία με βαλβίδα χειρός VM3 (Βλπ. Σχέδιο 6) 1. Πίεση. Επιστροφή (ουδέτερη) VM33, VM33L, VM43, VM43L (See Fig. 7) 1. Πίεση. Επιστροφή 3. Ουδέτερη 5. Ρύθμιση της βαλβίδας ανακούφισης Σχέδιο 6 Σχήμα 7 Οι αντλίες Z-Class διαθέτουν βαλβίδα ανακούφισης για το χρήστη (βλπ. Σχέδιο 8.) Αυτή μπορεί να ρυθμιστεί ως εξής: 1. Βάλτε στην αντλία ένα μανόμετρο. Ξεκινήστε την αντλία για να ζεσταθεί το λάδι 3. Ξεσφίξτε το παξιμάδι ασφαλείας της βαλβίδας. ΠΙΕΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ 3 - In Use

4 4. Γυρίστε το χερούλι της βαλβίδας ελέγχου και σηκώστε πίεση. Χρησιμοποιώντας κλειδί llen περιστρέψτε τη βαλβίδα αριστερά για να μειώστε την πίεση και δεξιά για να την αυξήσετε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ακριβή ρύθμιση ρίξτε την πίεση κάτω από το επιθυμητό σημείο και αυξήστε την σιγά-σιγά μέχρι να φτάσει το επιθυμητό τελικό σημείο ρύθμισης. 5. Σφίξτε το παξιμάδι ασφαλείας όταν τελειώσει η ρύθμιση. 6. Γυρίστε το χερούλι της βαλβίδας ελέγχου στο νεκρό, επιτρέποντας στο σύστημα να μηδενίσει την πίεση. 7. Ελέγξτε την τελική πίεση στρέφοντας τη βαλβίδα ελέγχου στη θέση πίεσης (advance) αυξάνοντας την πίεση του συστήματος. Σώμα βαλβίδας ανακούφισης (ΜΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ) αν το περιβάλλον είναι βρώμικο. Το σώμα του φίλτρου διαθέτει μια βαλβίδα ασφαλείας 1,7 bar για να εμποδίσει τρύπημα από περπίεση αν βουλώσει το φίλτρο. Ο κωδικός για αντικατάσταση του φίλτρου είναι PF ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (Βλέπε Οδηγό Ανίχνευσης προβλημάτων) Μόνο εξειδικευμένοι τεχνικοί στα Υδραυλικά θα πρέπει να συντηρούν την αντλία και τα λοιπά μέρη του υδραυλικού κυκλώματος Μια δυσλειτουργεία του συστήματος μπορεί να οφείλεται αλλά μπορεί και όχι στην αντλία. Για να εξακριβώσετε την αιτία του προβλήματος πρέπει να συμπεριλάβετε στη διαδικασία ελέγχου όλα τα στοιχεία του συστήματος Οι πληροφορίες που ακολουθούν πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο σαν βοήθεια για την εξακρίβωση του προβλήματος. Βίδα ρύθμισης Παξιμάδι ασφαλείας Σχέδιο 8 Για επισκευή απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο και Κέντρο Εξυπηρέτησης της Enerpac, την ΑΤΕΝ Ε.Π.Ε. 6.0 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Επιθεωρείτε συχνά όλα τα στοιχεία του συστήματος. Επισκευάστε ή αντικαταστήσετε όλα τα χαλασμένα. 6.1 Έλεγχος στάθμης λαδιού Πριν ξεκινήσετε ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού και προσθέστε λάδι αν απαιτείτε, αφαιρώντας την τάπα πλήρωσης. Να είσαστε πάντα βεβαιοι ότι οι κύλινδροι έχουν επιστρέψει πριν συμπληρώσετε. λάδι. Βλπ. Σχέδιο. 6. Αλλαγή λαδιού και καθαρισμός δοχείου λαδιού Το λάδι Enerpac HF oil έχει μπλε χρώμα. Ελέγχετε συχνά την κατάστασή του συγκρίνοντάς το με καθαρό λάδι Enerpac. Γενικά αδειάζετε τελείως το δοχείο και καθαρίζετέ το κάθε 50 ώρες, ή πιο συχνά αν δουλεύετε σε ακάθαρτο περιβάλλον. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η διαδικασία απαιτεί να αφαιρέσετε την αντλία από το δοχείο. Δουλέψτε σε καθαρό πάγκο και πετάξτε το ακάθαρτο λάδι σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας σας: 1. Ξεβιδώστε τις 13 βίδες που συνδέουν τη πάνω μέρος με το δοχείο και βγάλτε την αντλία από το δοχείο. Προσέξτε να μην καταστρέψετε το φίλτρο λαδιού.. Αδειάστε όλο το λάδι από το δοχείο 3. Καθαρίστε τελείως το δοχείο και τον μαγνήτη του δοχείου με ένα κατάλληλο καθαριστικό. 4. Αφαιρέστε το φίλτρο για καθαρισμό. Μην τραβάτε μόνο τη σίτα του φίλτρου για να αποφύγετε την καταστροφή του φίλτρου.) Καθαρίστε τη σίτα με καθαριστικό και βουρτσάκι. και μετά ξανατοποθετήστε το φίλτρο στη θέση του. 5. Συναρμλογήστε ξανά την αντλία στο δοχείο, χρησιμοποιώντας νέα τσιμούχα στεγανότητας του δοχείου. 6. Γεμίστε το δοχείο με καθαρό λάδι Enerpac. Το δοχείο είναι γεμάτο όταν η στάθμη του λαδιού βρίσκεται στο μέσο του δείκτη ελέγχου (Βλπ. Σχέδιο 4) 6.3 Χρησιμοποίηση εξωτερικού φίλτρου (προαιρετικό) Εξωτερικό φίλτρο για τη γραμμή επιστροφής λαδιού μπορεί να παραγγελθεί. ξεχωριστά. Το φίλτρο αυτό θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 50 ώρες ή πιο συχνά 4

5 Πρόβλημα Πιθανή αιτία Ενέργεια Η αντλία δεν ξεκινά Ο αέρα είναι κλειστός ή μπλοκαρισμένος Βλέπε λεπτομέρεις Παρ. 5.1 Ο κινητήρας σταματά υπό φορτί ο Χαμηλή πίεση αέρα Μπλοκαρισμένος σιγαστήρας Ακάθαρτος αέρας Βλέπε παρ. 6. και 6.3 Διακόψτε τη λειτουργία άλλων συσκευών Ελέγξτε τη σύνδεση μανομέτρου Η αντλία δεν σηκώνει πίεση ή δεν σηκώνει πλήρη πίεση Η αντλία σηκώνει πλήρη πίεση αλλά το φορτίο δεν μετακινείται Ο κύλινδρος επιστρέφει από μόνος του Κύλινδρος Απλής Ενέργειας δεν επιστρέφει Ο κύλινδρος διπλής ενέργειας δεν επιστρέφει Οδηγός Ανίχνευσης Προβλημάτων Χαμηλή στάθμη λαδιού Χαμηλή ρύμιση Βαλβίδας ανακούφισης Εξωτερική διαρροή του συστήματος Εσωτερική διαρροή στην αντλία Εσωτερική διαρροή στη βαλβίδα Εσωτερική διαρροή σε στοιχείο συστήματος Φορτίο μεγαλύτερο από την ικανότητα του κυλίνδρου Η ροή προς τον κύλινδρο μπλοκαρισμένη Εξωτερική διαρροή συστήματος Εσωτερική διαρροή στοιχείου κυκλώματος Υπάρχει βαβλίδα μη συγκράτησης πίεσης Δεν υπάρχει φορτίο στον κύλνδρο Η επιστροφή είναι μπλοκαρισμένη Χρησιμοποιείται ανεπίστροφη βαλβίδα Η βαλβίδα δυσλειτουργεί Το ελατήριο του κυλίνδρου έσπασε. Η επιστροφή της ροής είναι μπλοκαρισμένη Χρησιμοποιείται ανεπίστροφη βαλίδα Η βαλβίδα δυσλειτουργεί Προσθέστε λάδι. Παραγ. 4.4 Ρυθμίστε σύμφωνα με παραγ. 5. Ελέγξτε, επισκευάστε ή αντικαταστήστε Μειώστε το φορτίο ή προσθέστε κύλινδρο Ελέγξτε τους ταχυσυνδέσμους αν έχουν κουμπώσει καλά Ελέγξτε όλα τα στοιχεία του κυκλώματος και αντικαταστείστε ή επισκευάστε Προσθέστε φορτίο (κυλ. επιστρ. με φορτίο) Ελέγξτε τους ταχυσυνδέσμους Λειτουργείστε τον κινητ. κατά την επιστρ. Ελέγξτε το κούμπωμα των ταχυσυνδέσμων Λειτουργείστε την αντλία στην επιστροφή Η αντλία ζεσταίνεται Η ροή πίεσης ή επιστροφής δυσλειτουργεί Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος Ελέγξτε το κούμπωμα των ταχυσυνδέσμων Προσθέστε ψύκτη λαδιού. Δείτε το Εξουσιοδ. Κέντρο Εξυπηρέτησης 5

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά

Προδιαγραφές Χειραντλιών Τύπος Ταχύτητες Μεγιστη Πίεση (bar) Ποσότητα λαδιού ανά Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ο Η Γ Ι Ε Σ Χ ε ι ρ α ν τ λ ί ε ς Επιθεωρήστε οπτικά το σύστηµα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν βλάβες από τη µεταφορά. Αν υπάρχουν ειδοποιήστε αµέσως τη µεταφορική εταιρία. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 545154663 Rev. 2 9/27/07 Greek - 22

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 545154663 Rev. 2 9/27/07 Greek - 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...22 Αναγνώριση συµβόλων...23 Οδηγίες ασφαλείας...25 Περιγραφή...28 Χειρσιµός καυσίµου...34 Εκκίνηση και σταµάτηµα...36 Χρήση του φυσητήρα...38 Συντήρηση...42 Τεχνικά στοιχεία...47

Διαβάστε περισσότερα

MARATHON TX-1 (7882-000)

MARATHON TX-1 (7882-000) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ MARATHON TX-1 (7882-000) Παρόµοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΑ τα προϊόντα της KETTLER είναι σχεδιασµένα µε τους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

1B20 1B27 1B30 1B40 1B50

1B20 1B27 1B30 1B40 1B50 Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1B20 1B27 1B30 1B40 1B50 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ EMKATEX - ΓΕΜΗ ΑΕ Λεωφόρος Αθηνών 124 104 42 Αθήνα Τηλ.: (210) 5 12 64 05, 5 12 09 65 Fax: (210) 5 12 93 47 E-mail: ziagosg@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Õðïäåéêíýåé ðåñéå üìåíï ðïõ åíäý åôáé íá ðñïêáëýóåé öèïñü Þ âëüâç óôç ìïíüäá. Õðïäåéêíýåé ðñüóèåôåò ðëçñïöïñßåò êáé óçìåßá ðïõ åíäý åôáé íá åßíáé ñþóéìá

Διαβάστε περισσότερα

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ EMKATEX - ΓΕΜΗ ΑΕ Λεωφόρος Αθηνών 124 104 42 Αθήνα Τηλ.: (210) 5 12 64 05, 5 12 09 65 Fax: (210) 5 12 93 47 E-mail: ziagosg@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα 02 03 04 05 0608 095 67 8 9 2 22 23 263 39 57 58 5960 6 62 65 6623 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Εξοπλισμός Υδραυλικά Συστήματα 700-3000 bar

Τεχνικός Εξοπλισμός Υδραυλικά Συστήματα 700-3000 bar Τεχνικός Εξοπλισμός Υδραυλικά Συστήματα 700-3000 bar Ολοκληρωμένες λύσεις Πιστοποίηση εργοστασίου Τεχνικός Εξοπλισμός ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙOMHXANΩN Ζητήστε Καταλόγους στα Ελληνικά ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ HONING

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ www.giannoulis.com.gr ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ & ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ILSA Ipura 200N / 440S / 440N / 640 04 05 ILSA Mec

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο:

Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο: Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο: ποιότητα κατασκευής, αντοχή στο χρόνο, επαγγελματικές αποδόσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά της νέας μοτοσυκλέτας σας. Σας ευχόμαστε πολλά ευχάριστα και ασφαλή χιλιόμετρα Αυτό το εγχειρίδιο σας παρέχει τη βασική πληροφόρηση, σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην ρίχνετε νερό μέσα στη μονάδα της αντλίας θερμότητας αέρα-νερού. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ηλεκτρικά εξαρτήματα. Αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 26 Freshen up your smile! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Start Elevator Hydraulik COMPONENTI OLEODINAMICI PER ASCENSORI

Start Elevator Hydraulik COMPONENTI OLEODINAMICI PER ASCENSORI Start Elevator Hydraulik COMPONENTI OLEODINAMICI PER ASCENSORI Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α 90/ E (Soft-Stop) Περιεχόµενα 1 Προκαταρκτές εργασίες 1.1 Ελεγχος κατά την παραλαβή 1.2 Αποθήκευση 1.3 Μετακίνση

Διαβάστε περισσότερα

Altira & OptiLine. Τεχνολογία click-in. Κατάλογος 2010

Altira & OptiLine. Τεχνολογία click-in. Κατάλογος 2010 Altira & OptiLine Τεχνολογία click-in Κατάλογος 2010 Ç ìüíç ïëïêëçñùìýíç ëýóç OptiLine Κανάλια σε ποικιλία διαστάσεων που καλύπτουν και την πιο απαιτητική εγκατάσταση. OptiLine Κολώνες για αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

U-PHONO UFO202. Ðåñéëçðôéêü Åã åéñßäéï. www.behringer.com

U-PHONO UFO202. Ðåñéëçðôéêü Åã åéñßäéï. www.behringer.com Ðåñéëçðôéêü Åã åéñßäéï U-PHONO UFO202 Υψηλής ποιότητας Σύνδεση ¹χου USB με ενσωματωμένο Ηχητικό Προενισχυτή και Πακέτο Λογισμικού για την Ψηφιοποίηση των Κασετών Σας και των Βινυλίων Σας Ευχαριστούμε Ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας ξύλου. Multiplex MCL /MCL-F ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0

Λέβητας ξύλου. Multiplex MCL /MCL-F ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 Λέβητας ξύλου Multiplex MCL /MCL-F ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 1 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 3 3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ 4 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Ασύρματο τηλεχειριστήριο...13 Λειτουργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης...

Διαβάστε περισσότερα

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Үхειριδιο οδηуιων Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Ευρετήριο 1 Προφυλάξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις...3 2 Περιγραφή...5 3 Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Συσκευή αποθήκευσης κρασιού κυμαινόμενης θερμοκρασίας με θάλαμο κατάψυξης SBes 7155 Η συσκευή συνοπτικά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή συνοπτικά... 2 1.1 Όρια χρήσης της συσκευής...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS BMS. BMS hs, BMS hp, BMST and BMSX. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS BMS. BMS hs, BMS hp, BMST and BMSX. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS BMS BMS hs, BMS hp, BMST and BMSX Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικές Πληροφορίες 3-16. Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-174 175-224 225-274. Εξαρτήματα - Ελαστικά 261-272.

Περιεχόμενα. Τεχνικές Πληροφορίες 3-16. Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-174 175-224 225-274. Εξαρτήματα - Ελαστικά 261-272. Περιεχόμενα Τεχνικές Πληροφορίες 3-16 Ευρετήριο Προφίλ 17-28 29-17 Προφίλ 1:1 29-52 Βασικές Τυπολογίες 53-5 Τομές 1:1 55-92 Κατεργασίες 93-120 Υαλώσεις 121-12 Οδηγίες Τοποθέτησης 125-17 175-22 Προφίλ 1:1

Διαβάστε περισσότερα

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá.

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. OK BABY Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. Áðü 0 Ýùò 12 ìçíþí Ôï äéêü óáò "øáñüêé" äå ãåííþèçêå óôç èüëáóóá êáé ðñýðåé íá åîïéêåéùèåß ìå ôï íåñü ìå ôïí ðéï áóöáëþ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης 6303 5894-10/2005 EXP (DE) Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας αεριοποίησης ξύλου Logano S121 και Logano S121 WT Διαβάστε το παρόν προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H Ïäçãßåò ãéá ôçí åãêáôüóôáóç êáé ñþóç Πλυντήριο ρούχων Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 3-4 Αφαίρεση συσκευασίας και Ευθυγράμμιση Σύνδεση παροχής νερού και Ηλεκτρικών παροχών Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Ευρετήριο WIXXL 106

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Ευρετήριο WIXXL 106 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Ελληνικά WIXXL 106 Ευρετήριο Εγκατάσταση, 86-87 Αποσυσκευασία, 86 Αφαίρεση ασφαλειών μεταφοράς, 86 Ευθυγράμμιση πλυντηρίου, 86 Σύνδεση στην παροχή νερού, 86 Εκροή και ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 Περιέχει τους κανονισμούς για την ασφαλή χρήση του μηχανήματος. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 7 Εξηγεί πώς να αναγνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα