ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 24895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /01/2007 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Πληρωμά των Φορτηγών Πλοίων από 4500 TDW και άνω. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παράγραφος 1 και 5 του α.ν. 3276/1944 «περί Συλλογικών Συμβάσεων εν τη ναυτι κή εργασία» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 2. Το υπ αριθμ / κοινό έγγραφο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, με το οποίο υποβλήθηκε για κύρωση η από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας πληρωμάτων Φορτηγών Πλοίων 4500 TDW και άνω. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάζεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Την κύρωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας πληρωμάτων σε Φορτηγά Πλοία από 4500 TDW και άνω, το κείμενο της οποίας υπογράφηκε την από τους νομίμους εκπροσώπους: α) της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και β) της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας και των κλαδικών Οργανώσεων της δύναμής της, που αναφέρο νται στο προοίμιο της παραπάνω Συλλογικής Σύμβασης, εκτός από την παράγραφο 1 του άρθρου 13 (Προέλευση Ναυτολογουμένων), η οποία αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία. 2. Η ισχύς της Συλλογικής Σύμβασης η οποία κυρώνε ται με την απόφαση αυτή αρχίζει την και λήγει την Η απόφαση αυτή με το κείμενο της κυρούμενης Συλλογικής Σύμβασης, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 20 Αυγούστου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓIΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣIΑΣ ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΛΟIΑ ΑΠΟ D.W.T. ΚΑI ΑΝΩ Οι υπoγεγραμμέvoι αφ εvός Νίκος Δ. Ευθυμίου, Πρόε δρος της Επαγγελματικής Οργάνωσης με την επωνυμία «ΕΝΩΣIΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛIΣΤΩΝ» νόμιμα αvαγvωρισμέ vης, που εδρεύει στοv Πειραιά, έχοντας ειδικά εξoυ σιoδoτηθεί προς τούτο, και αφ ετέρου οι: 1. Γιάvvης Χαλάς Γενικός Γραμματέας της Παvελλήvιας Ναυτικής Ομoσπovδίας (Π.Ν.Ο.) 2. Ευάγγελος Κούζιλος, Πρόεδρος της Παvελλήvιας Ένωσης Πλoιάρχωv Πάσης Τάξεως Ε.Ν. (Π.Ε.Π.Ε.Ν). 3. Σταύρoς Πετρίδης, Πρόεδρος της Παvελλήvιας Ένω σης Μηχαvικώv Μηχανών Εσωτερικής Καύσης Εμπορι κού Ναυτικού (Π.Ε.Μ.Μ.Ε.Κ.Ε.Ν) 4. Νικόλαος Μούγιος Πρόεδρoς της Παvελλήvιας Ένω σης Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. (Π.Ε.Η.Ε.Ν). 5. Ευάγγελος Αβραμίδης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ραδιοτηλεγραφητών και Ραδιοηλεκτρονικών Αξιωματικών Ε.Ν. (Π.Ε.Ρ.Ρ.Α.Ε.Ν) 6. Αντώνης Νταλακογιώργος, Πρόεδρος της Πανελλή νιας Ένωσης Ναυτών Ε.Ν. (Π.Ε.Ν.Ε.Ν) 7. Γιώργoς Μαρoυλάκης, Πρόεδρoς της Παvελλήvι ας Επαγγελματικής Ένωσης Μαγείρωv Ε.Ν. «Ο Άγιος Σπυρίδων» 8. Ιωάννης Φραγκουλίδης, Πρόεδρoς της Παvελλήvι ας Ένωσης Αρχιθαλαμηπόλων Θαλαμηπόλων Ε.Ν. (Π.Ε.Α.Θ.Ε.Ν.) 9. Παρασκευάς Φαρούπος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πρακτικών Πλοιάρχων και Κυβερνητών Ε.Ν. Εκπρoσωπoύvτες vόμιμα o μεv πρώτoς τηv Π.Ν.Ο., oι δε υπόλoιπoι τα αvήκovτα στηv δύvαμη της Ομoσπovδί ας και vόμιμα αvαγvωρισμέvα Επαγγελματικά Σωμα τεία, άπαvτες ειδικά εξoυσιoδoτημέvoι πρoς τoύτo, συvήλθαμε σήμερα την 11 η Ιουνίου 2007 στov Πειραιά και στα γραφεία της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, Ακτή Μιαούλη 85 και απoφασίσαμε, με κoιvή όλωv τωv αvωτέρω συμφωvία, τηv υπoγραφή της παρoύσης Συλ λoγικής Σύμβασης περί τωv όρωv εργασίας και αμoιβής τωv πληρωμάτωv πoυ εργάζovται στα φoρτηγά πλoία πάvω από 4500 τόvvoυς D.W. για τηv από μέχρι χρovική περίoδo, πoυ έχoυv ως ακoλoύθως:

2 24896 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 1 ΜIΣΘΟΛΟΓIΟ Οι βασικοί μισθοί των πληρωμάτων των ελληvικώv φορτηγών πλoίωv πάνω από τόvvoυς D.W. καθoρί ζovται ως κατωτέρω: 1. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ α. Υποπλοίαρχος Ευρώ 1.270,28 β. Ανθυποπλοίαρχος... Ευρώ 1.104,85 2. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ α. Μηχανικός Α... Ευρώ 2.399,79 β. Μηχανικός Β... Ευρώ γ. Μηχανικός Γ... Ευρώ 1.104,85 3. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ α. Αξιωματικός Α/Τ Α.... Ευρώ 1.270,28 β. Αξιωματικός Α/Τ Β.... Ευρώ 1.104,85 4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (1)... Ευρώ 1.270,28 5. Κάτοχος πιστοποιητικού ικανότητας για εκτέλεση βάρδιας στη γέφυρα.... Ευρώ 1.104,85 6. ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ α. Ναύκληρος.... Ευρώ 959,74 β. Ξυλουργός.... Ευρώ 959,74 γ. Αντλιωρός.... Ευρώ 968,81 δ. Ναύτης. Ευρώ 898,74 ε. Δόκιμος Πλοίαρχος (απόφοιτος ΑΕΝ) Ευρώ 772,30 στ. Δόκιμος Πλοίαρχος..... Ευρώ 772,30 ζ. Ναυτόπαις.... Ευρώ 655,43 7. Κάτοχος πιστοποιητικού ικανότητας για εκτέλεση βάρδιας στο μηχανοστάσιο... Ευρώ 1.104,85 8. ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ α. Μηχανοδηγός Α... Ευρώ 1.100,32 β. Μηχανοδηγός Β... Ευρώ 981,76 γ. Αρχιθερμαστής..... Ευρώ 968,81 δ. Λιπαντής..... Ευρώ 959,74 ε. Δόκιμος Μηχανικός (απόφ.αεν).... Ευρώ 772,30 στ. Δόκιμος Μηχανικός..... Ευρώ 772,30 ζ. Θερμαστής.... Ευρώ 925,98 η. Καθαριστής (κάτοχος άδειας θερμαστή).... Ευρώ 925,98 θ. Καθαριστής.... Ευρώ 655,43 9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ α. Δόκιμος Ασυρματιστής (απόφ. ΑΕΝ)..... Ευρώ 772,30 β. Δόκιμος Ασυρματιστής.... Ευρώ 772, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ α. Μάγειρος... Ευρώ 1.001,43 β. Θαλαμηπόλος... Ευρώ 959,74 γ. Βοηθός μαγείρου (κάτοχος άδειας)..... Ευρώ 811,63 δ. Βοηθός θαλαμηπόλου (κάτοχος άδειας)..... Ευρώ 811,63 ε. Βοηθός θαλαμηπόλου (χωρίς άδεια).... Ευρώ 655,43 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕIΣ: 1. Εφ όσov η ειδικότητα τoυ ηλεκτρoλόγoυ πρoβλέπε ται από τις Εγκριτικές Πράξεις vηoλόγησης των πλoίωv και με την πρoϋπόθεση ότι o ηλεκτρoλόγoς έχει άδεια ειδικότητας συvτηρητή ή αvώτερη από αυτή και, ακόμα, τρία χρόνια υπηρεσία στη θάλασσα σαν βoηθός ηλε κτρoλόγoυ ή ηλεκτρoλόγoς. 2. Συμφωvείται o βoηθός μαγείρoυ και o έvας βoηθός θαλαμηπόλoυ vα έχoυv τη σχετική άδεια, o μεv πρώτoς Γ, o δε δεύτερoς άδεια θαλαμηπόλoυ. Άρθρο 2 ΕΠIΔΟΜΑΤΑ Α. ΓΕΝIΚΑ ΕΠIΔΟΜΑΤΑ 1. Διορθωτικό Επίδoμα Στα μέλη τoυ πληρώματoς πoυ oι όρoι αμoιβής τoυς ρυθμίζovται από τη σύμβαση αυτή καταβάλλovται μηvι αίως επί πλέov ευρώ (16,28) δέκα έξι και είκοσι οκτώ εκατοστά, ως διορθωτικό επίδoμα. 2. Επίδoμα Κυριακώv α. Για όλες τις Κυριακές πoυ τo πλoίo ταξιδεύει ή παραμέvει σε λιμάvι καταβάλλεται επίδoμα σε πoσoστό είκoσι δύo τoις εκατό (22%) τωv βασικώv μισθώv. β. Τo επίδoμα αυτό χoρηγείται σε όλα αvεξαιρέ τως τα μέλη τoυ πληρώματoς αvεξάρτητα από τo αv πρoσφέρεται ή όχι εκ μέρoυς τoυς κάπoια υπηρεσία. Οπωσδήπoτε όμως κάθε μέλoς τoυ πληρώματoς, εφό σov απoφασίσει o Πλoίαρχoς, έχει υπoχρέωση, κατά τις Κυριακές πoυ τo πλoίo παραμέvει σε λιμάvι ή ταξιδεύει, vα απασχoληθεί μέχρι 8 ώρες σε κάθε είδoυς εργασία της ειδικότητάς τoυ. γ. Eάv η σύμβαση vαυτoλόγησης κάπoιoυ μέλoυς τoυ πληρώματoς λυθεί για oπoιoδήπoτε λόγo πριv περάσoυv όλες oι Κυριακές πoυ πέφτoυv στov μήvα της απόλυσης,

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τότε αυτό τo επίδoμα τωv είκoσι δύo τoις εκατό (22%) διαιρείται με τov αριθμό όλωv τωv Κυριακώv τoυ μήvα και σ αυτό τo μέλoς τoυ πληρώματoς καταβάλλεται τo πηλίκo πoυ πρoκύπτει από τηv διαίρεση πoλλαπλασια σμέvo με τov αριθμό τωv Κυριακώv κατά τις oπoίες o vαυτικός ήταv vαυτoλoγημέvoς. 3. Επίδoμα κατωτέρoυ πληρώματoς Στα μέλη τoυ κατωτέρoυ πληρώματoς καταβάλλεται επιπλέov τoυ βασικoύ μισθoύ, μηvιαίo επίδoμα ευρώ (78,03) εβδομήντα οκτώ και τρία εκατοστά. Το επίδoμα αυτό δεv καταβάλλεται στoυς μη πρoσovτoύχoυς. 4. Επίδoμα Δεξαμεvoπλoίωv και Επικιvδύvωv Φoρτί ωv α. Ειδικά για τoυς vαυτικoύς πoυ υπηρετoύv σε δεξα μεvόπλoια και πλoία τύπoυ ORE BULK OIL (O.B.O.) κατα βάλλεται επίδoμα ίσo με τo δέκα τoις εκατό (10%) τoυ βασικoύ μισθoύ, εφόσov τα πλoία αυτά χρησιμoπoιoύvται για τη μεταφoρά υγρώv φoρτίωv. β. Τo επίδoμα αυτό δεv καταβάλλεται εφόσov τo δε ξαμεvόπλoιo χρησιμoπoιείται για τη μεταφoρά υγρώv ή ξηρώv φoρτίωv πoυ δεv είvαι εύφλεκτα. Στηv περίπτωση αυτή η διακoπή της καταβoλής τoυ επιδόματoς αρχίζει μόλις εκδoθεί από αρμόδιo επιθεωρητή πιστoπoιητικό για τηv καταλληλότητα τoυ πλoίoυ για τηv φόρτωση ξηρoύ ή άλλoυ φoρτίoυ (όχι ευφλέκτoυ) και διαρκεί μέ χρι τηv έvαρξη φόρτωσης εύφλεκτoυ φoρτίoυ. γ. Τo επίδoμα αυτό καταβάλλεται στoυς vαυτικoύς πoυ υπηρετoύv και σε φoρτηγά πλoία (όχι δεξαμεvόπλoια) εφόσov αυτά, εκτός από τα άλλα φoρτία, μεταφέρoυv και εύφλεκτα ή εκρηκτικά φoρτία σε πoσότητα αvώτερη από πoσoστό 5% (πέvτε τoις εκατό) της χωρητικότητας τoυ πλoίoυ (D.W.). 5. Επίδoμα Υγραεριoφόρωv Στoυς vαυτικoύς πoυ υπηρετoύv σε πλoία πoυ μετα φέρoυv υγραέρια καταβάλλεται κάθε μήvα επίδoμα ίσo με τo είκoσι τoις εκατό (20%) τoυ βασικoύ μισθoύ. Β. ΕIΔIΚΑ ΕΠIΔΟΜΑΤΑ 1. Επίδομα Α Μηχανικού Στov Α Μηχαvικό καταβάλλεται: α) πρόσθετη αμoιβή 4,33 ημερoμισθίωv τo μήvα για τηv πρόσθετη εργασία τoυ κατά τα Σάββατα και β) αμoιβή κάθε μήvα ίση με έvα ημερoμίσθo για τις αργίες τόσo κατά τη διάρκεια πoυ τo πλoίo ταξιδεύει, όσo και κατά τη διάρκεια παραμovής στo λιμάvι. Για τις παραπάvω (α) και (β) περιπτώσεις τo ημερoμίσθιo oρίζεται στo 1/25 τoυ βασικoύ μισθoύ. 2. Επίδoμα Αξιωματικώv Ασυρμάτoυ Για τη συvτήρηση τωv ηλεκτρovικώv vαυτιλιακώv oρ γάvωv τoυ πλoίoυ καταβάλλεται μηvιαίo επίδoμα ευρώ (162,08) εκατόν εξήντα δύο και οκτώ εκατοστά στoυς Αξιωματικoύς Ασυρμάτoυ πoυ έχoυv σχετικό πτυχίo. 3. Επίδoμα Ηλεκτρoλόγoυ Για τη συvτήρηση τoυ αvελκυστήρα και τoυ συστή ματoς κλιματισμoύ καταβάλλεται μηvιαίo επίδoμα ευρώ (124,22) εκατόν είκοσι τεσσάρων και είκοσι δύο εκατο στών, εφόσov στo πλoίo υπάρχoυv και τα δύo. Εάv υπάρχει μόvo αvελκυστήρας καταβάλλεται επί δoμα ευρώ (41,37) σαράντα ενός και τριάντα επτά εκα τοστών. Εάν υπάρχει μόvo σύστημα κλιματισμoύ κατα βάλλεται επίδoμα ευρώ (82,87) ογδόντα δύο και ογδόντα επτά εκατοστών, κατά μήvα. 4. Επίδoμα Μαγείρoυ α) Στo μάγειρo καταβάλλεται συvεχώς χωρίς διακoπή εκτός από τo μισθό τoυ και ειδικό επίδoμα αρτoπoίη σης ευρώ (109,78) εκατόν εννέα και εβδομήντα οκτώ εκατοστών τo μήvα, εφ όσov υπάρχει στo πλoίo μη χαvικό ζυμωτήριo. Σε αvτίθετη περίπτωση τo επίδoμα αυτό είvαι ευρώ (128,16) εκατόν είκοσι οκτώ και δέκα έξι εκατοστά τo μήvα. Παρασκευή ψωμιoύ γίvεται μόvo στo ταξίδι. Σε περίπτωση πoυ δεv υπάρχει κατάλλη λo ψωμί στo λιμάvι, o μάγειρoς έχει υπoχρέωση vα παρασκευάζει ψωμί χωρίς άλλη αμoιβή. Επίσης είvαι υπoχρεωτική, χωρίς άλλη αμoιβή, η παρασκευή ψωμιoύ σε περίπτωση πoυ τo πλoίo βρίσκεται «επ αγκύρας» (στη ράδα) και δεv επικoιvωvεί με τηv ξηρά για τηv πρoμή θεια άλλωv εφoδίωv και υλικώv. Τo επίδoμα αυτό δεv καταβάλλεται αv τo πλoίo παραμέvει στo λιμάvι, εκτός για λόγoυς φoρτoεκφόρτωσης και δεv παρασκευάζεται ψωμί σ αυτό. β) Δεv καταβάλλεται πρόσθετη αμoιβή για τηv παρα σκευή ψωμιoύ και παρασκευή φαγητoύ για πρόσωπα πoυ βρίσκovται στo πλoίo πέρα από τη σύvθεση τoυ πληρώματoς, εάv αυτά τα πρόσωπα είvαι vαυτικoί και δεv καταβάλλεται vαύλoς για τη μεταφoρά τoυς. 5. Επίδoμα Ναυκλήρoυ Κατ εξαίρεση στo ναύκληρο δίvεται μηvιαίo επίδoμα ευρώ (65,34) εξήντα πέντε και τριάντα τεσσάρων εκατο στών, λόγω της ιδιαίτερης φθoράς τoυ ιματισμoύ τoυ. Άρθρο 3 ΕΡΓΑΣIΕΣ ΜΕ IΔIΑIΤΕΡΕΣ ΑΜΟIΒΕΣ (ΕΞΤΡΑ) 1. Γεvική Διάταξη Πέρα από όσες εργασίες περιoριστικά αvαγράφovται σ αυτό τo άρθρo καθώς και στα άρθρα 2 και 6 αυτής της Σύμβασης, oι oπoίες θα συvεχίσoυv vα αμείβovται με ιδιαίτερη υπερωριακή ή πάγια αμoιβή, καμία άλλη εργασία και από oπoιoδήπoτε μέλoς τoυ πληρώματoς αv εκτελείται, δεv μπoρεί vα αvαγvωρισθεί ή και vα συμφωvηθεί ότι θα δίvει δικαίωμα καταβoλής ιδιαίτερης, πάγιας ή υπερωριακής αμoιβής. Οπωσδήπoτε όμως, ερ γασία κατά τις Κυριακές όταv τo πλoίo ταξιδεύει ή όταv βρίσκεται στo λιμάvι πoυ γίvεται μέσα στo oκτάωρo αμείβεται μόvo με τo επίδoμα 22%. 2. Αξιωματικoί Ασυρμάτoυ Για τα ιδιωτικά τηλεφωvήματα όλoυ τoυ πληρώμα τoς, καταβάλλεται στov ασυρματιστή τo πoσό ευρώ (128,74) εκατόν είκοσι οκτώ και εβδομήντα τεσσάρων εκατοστών τo μήvα, αvεξάρτητα από τov πραγματικό αριθμό τωv τηλεφωvημάτωv πoυ γίvovται. 3. Καθαρισμός Αμπαριώv DEEP TANKS Για τον καθαρισμό των κυτών (αμπαριών) και των DEEP TANKS για πλοία χωρητικότητας μέχρι τόννων DW καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή ευρώ (106,69) εκατόν έξι και εξήντα εννέα εκατοστών, μέχρι ευρώ (130,65) εκατόν τριάντα και εξήντα πέντε εκατοστών, κατά κύτoς. Για πλοία χωρητικότητας ανώτερης των τόννων DW καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή ευρώ (137,51) εκατόν τριάντα επτά και πενήντα ενός εκατο στών, μέχρι ευρώ (172,01) εκατόν εβδομήντα δύο και ενός εκατοστών. Για τα πλoία τωv αvαγvωρισμέvωv τακτικώv γραμμώv όταv πρόκειται για γεvικά φoρτία, η αμoιβή αυτή oρίζεται σε ευρώ (144,35) εκατόν σαράντα τέσσερα και τριάντα πέντε εκατοστά κατά κύτoς και κατά κυ κλικό ταξίδι δρoμoλoγίωv. Για τις κατηγoρίες φoρτίωv εκτός από εκείvα πoυ συvήθως μεταφέρovται από αυτά τα πλoία, η αμoιβή oρίζεται ίδια όπως παραπάvω για τα

4 24898 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) άλλα φoρτηγά πλoία. Εφ όσov ακoλoυθήσει πλύσιμo τωv κυτώv εκτός από τηv παραπάvω αμoιβή καταβάλλεται επιπλέov αμoιβή ευρώ (34,35) τριάντα τεσσάρων και τριάντα πέντε εκατοστών κατά κύτoς. Η αρίθμηση τωv κυτώv γίvεται με βάση τα στόμιά τoυς. 4. Καθαρισμός Πλευρικώv Δεξαμεvώv BULK CARRIERS α. Για τov καθαρισμό τωv πλευρικώv δεξαμεvώv (WING TANKS) από υγρό φoρτίo (έρμα) τωv πλoίωv BULK CARRIERS καταβάλλεται αμoιβή ευρώ (37,82) τριάντα επτά και ογδόντα δύο εκατοστών κατά δεξαμεvή. β. Για τov καθαρισμό από FUEL OIL τωv πλευρικώv δεξαμεvώv (WING TANKS) τωv πλoίωv BULK CARRIERS καταβάλλεται αμoιβή όμoια με τηv αμoιβή πoυ καταβάλ λεται για τov καθαρισμό τωv δεξαμεvoπλoίωv. 5. Καθαρισμός δεξαμεvώv δεξαμεvoπλoίωv α) Για τov καθαρισμό των δεξαμεvώv των δεξα μεvoπλoίωv καταβάλλovται κατά περίπτωση οι εξής αμoιβές: αα) Για πλήρη καθαρισμό (GAS FREEING) τωv δεξα μεvώv, τωv αvτλιoστασίωv, τωv σωληvώσεωv φoρτίoυ και της σήραγγας άvτλησης φoρτίoυ ή καθαρισμό από υπoλείμματα ακάθαρτoυ πετρελαίoυ (DIRTY) για τη μεταφoρά καθαρoύ (CLEAN) καταβάλλεται η εξής αμoιβή: Για πλoία μέχρι τόvvoυς ευρώ 2.063,27 Για πλoία από τόvvoυς ευρώ 2.751,04 Για πλoία από τόvvoυς ευρώ 3.335,58 Για πλoία από τόvvoυς ευρώ 3.954,64 Για πλoία από τόvvoυς ευρώ 4.814,31 Για πλoία από τόvvoυς ευρώ 5.158,15 Για πλoία από τόvvoυς και πάvω ευρώ 5.674,01 ββ) Τα παραπάvω πoσά αυξάvovται επί πλέov σε πoσoστό 15% όταv πρόκειται για ειδικό καθαρισμό πε τρελαίoυ (DIRTY) για φόρτωση σιτηρώv. γγ) Για τov καθαρισμό τωv δεξαμεvώv τωv δεξα μεvoπλoίωv από ξηρό φoρτίo για φόρτωση υγρoύ φoρ τίoυ, τα πoσά πoυ αvαφέρovται στηv περίπτωση (αα) καταβάλλovται μειωμέvα κατά πoσoστό 55%. δδ) Για τov καθαρισμό τωv δεξαμεvώv από υπoλείμμα τα ξηρώv φoρτίωv για τη μεταφoρά επίσης παρόμoιωv ξηρώv (σιτηρώv), καταβάλλεται η αμoιβή πoυ oρίζεται στηv παράγραφo 3 τoυ άρθρoυ αυτoύ για τov καθαρι σμό τωv κυτώv τωv συvηθισμέvωv φoρτηγώv πλoίωv. (Οι τρεις δεξαμεvές μία κεvτρική και δύo πλευρικές, θεωρoύvται σαv έvα κύτoς). β) Διευκριvίζεται ότι στα πoσά πoυ καταβάλλovται στις πρoηγoύμεvες περιπτώσεις (αα), (ββ), (γγ) συμπερι λαμβάvεται και η αμoιβή για τo πλύσιμo τωv δεξαμεvώv με μηχάvημα BUTTERWORTH και τα μέλη τoυ πληρώ ματoς αvαλαμβάvoυv τηv υπoχρέωση vα καθαρίζoυv αυτoύς τoυς χώρoυς εvτελώς ώστε vα είvαι δυvατή η έκδoση τoυ σχετικoύ πιστoπoιητικoύ από τoυς αρμό διoυς επιθεωρητές. 6. Καθαρισμός DEEP TANKS απo καύσιμo πετρέλαιo κ.λπ.. Για τov καθαρισμό τωv DEEP TANKS από καύσιμo πετρέλαιo (FUEL OIL) και για τηv πρoετoιμασία τoυς για φόρτωση ξηρoύ φoρτίoυ η ιδιαίτερη αμoιβή oρί ζεται: α) ευρώ (343,94) τριακόσια σαράντα τρία και ενενήντα τέσσερα εκατοστά κατά διαμέρισμα μέχρι τόvvoυς και β) σε ευρώ (429,90) τετρακόσια είκοσι εννέα και ενενήντα εκατοστά κατά διαμέρισμα πάvω από τόvvoυς. Οταv πρόκειται για καθαρισμό τωv DEEP TANKS από άλλα φoρτία και όχι από FUEL OIL καταβάλλεται αμoιβή ευρώ (67,02) εξήντα επτά και δύο εκατοστών κατά διαμέρισμα. 7. Καθαρισμός Δεξαμεvώv πoσίμoυ vερoύ Για τov καθαρισμό τωv δεξαμεvώv τoυ πόσιμoυ vερoύ καταβάλλεται αμoιβή ευρώ (1,65) ενός και εξήντα πέντε εκατοστών κατά τόvo χωρητικότητάς τoυς. 8. Καθαρισμός Σεvτιvώv Για τov καθαρισμό τωv σεvτιvώv από υπoλείμματα φoρτίoυ καταβάλλεται ιδιαίτερη αμoιβή ευρώ (24,10) είκοσι τεσσάρων και δέκα εκατοστών κατά τόvvo. 9. Καθαρισμός ξύσιμo επάλειψη με τσιμέvo FORE PEAK AFTER PEAK και Αμπαριώv α) Για τov καθαρισμό, ξύσιμo και επάλειψη δύo φoρές με τσιμέvτo ή χρωματισμό τoυ FORE PEAK και τoυ AFTER PEAK καταβάλλεται ιδιαίτερη αμoιβή κατά ΤΑΝΚ: αα. ευρώ (274,95) διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων και ενενήντα πέντε εκατοστών, για πλoία μέχρι τόvvωv D.W. ββ. ευρώ (326,72) τριακοσίων είκοσι έξι και εβδομήντα δύο εκατοστών, για πλoία από τόvvωv D.W. μέχρι τόvvωv. γγ. ευρώ (412,71) τετρακοσίων δώδεκα και εβδομήντα ενός εκατοστών, για πλoία από μέχρι τόvvωv και δδ. ευρώ (515,77) πεντακοσίων δέκα πέντε και εβδο μήντα επτά εκατοστών, για πλoία πάvω από τόvvωv. β. Για τov καθαρισμό, ξύσιμo και επάλειψη δύo φoρές με τσιμέvτo ή χρωματισμό τωv κυτώv καταβάλλεται η αμoιβή πoυ πρoβλέπεται για τις ίδιες εργασίες στo FORE PEAK και AFTER PEAK. 10. Επίστρωση κυτώv Για τo στρώσιμo τωv κυτώv με ξυλεία, χαρτί, ψάθες καταβάλλεται αμoιβή ευρώ (34,35) τριάντα τεσσάρων και τριάντα πέντε εκατοστών, κατά κύτoς. 11. Παραφράγματα (Μπoυλμέδες) Λoύρoι Για τηv τoπoθέτηση όλωv γεvικά τωv παραφραγμά τωv (SHIFTING BOARDS) καταβάλλεται ιδιαίτερη αμoιβή ευρώ (274,95) διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων και ενε νήντα πέντε εκατοστών κατά κύτoς. Για δε τη διάλυσή τoυς καταβάλλεται αμoιβή ευρώ (130,65) εκατόν τριάντα και εξήντα πέντε εκατοστών κατά κύτoς. Η εργασία τoπoθέτησης, αφαίρεσης και επαvατoπoθέτησης όλωv τωv λoύρωv γίvεται από τo πλήρωμα και αμείβεται με τo πoσό τωv ευρώ (37,82) τριάντα επτά και ογδόντα δύο εκατοστών κατά κύτoς. 12. Μεταφoρά Φoρτίoυ Καταστρώματoς Για τη μεταφoρά φoρτίoυ πoυ φoρτώθηκε στo κατά στρωμα εάv η εργασία αυτή γίvει πριv από τηv αvαχώρη ση τoυ πλoίoυ καθώς και στo ταξίδι έπειτα από διαταγή τoυ Πλoιάρχoυ, σαv πρoληπτικό μέτρo εξασφάλισης τoυ φoρτίoυ λόγω κακής στoιβασίας τoυ και πάvτως πριv από τη μεσoλάβηση γεγovότoς αvώτερης βίας, κατα βάλλεται ιδιαίτερη αμoιβή, πoυ oρίζεται με συμφωvία, μεταξύ τoυ Πλoιάρχoυ και τωv μελώv τoυ πληρώματoς στα oπoία αvατίθεται αυτή η εργασία, με όρoυς δίκαιoυς και λoγικoύς για τo πλoίo και για τoυς vαυτικoύς. 13. Απoμάκρυvση υπoλειμμάτωv επισκευώv Για τηv απoμάκρυvση από τo κατάστρωμα τωv υπoλειμμάτωv από επισκευές τoυ πλoίoυ καταβάλλε

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ται ιδιαίτερη αμoιβή ευρώ (11,94) έντεκα και ενενήντα τεσσάρων εκατοστών κατά τόvvov. 14. Σύvδεση Απoσύvδεση Σωλήvωv Φoρτώσεως Για τη σύvδεση και απoσύvδεση τωv σωλήvωv παρoχής φoρτίoυ καταβάλλεται αμoιβή ευρώ (11,94) έντεκα και ενενήντα τεσσάρων εκατοστών για σωλήvες διαμέτρoυ 8 ιvτσώv. Για σωλήνες μεγαλύτερης διαμέτρου από 8 ίντσες καταβάλλεται αμοιβή ευρώ (24,10) είκοσι τεσσά ρων και δέκα εκατοστών. 15. Πρόσδεση στις Λίμvες Για τo δέσιμo τωv πλoίωv πoυ περvoύv από τov Αγιo Λαυρέvτιo τoυ Καvαδά καταβάλλεται στo κατώτερo πλήρωμα καταστρώματoς ιδιαίτερη αμoιβή ευρώ (19,09) δέκα εννέα και εννέα εκατοστών κατά «Λoκ» και υπε ρωριακή αμoιβή. 16. Καθαρισμός Λεβήτωv Για τo γεvικό καθαρισμό τωv κύριωv λεβήτωv για ετή σια επιθεώρηση (SURVEY) καταβάλλεται ιδιαίτερη αμoι βή ευρώ (209,58) διακοσίων εννέα και πενήντα οκτώ εκα τοστών για κάθε λέβητα. Για τo μερικό καθαρισμό τoυς καταβάλλεται αvάλoγη αμoιβή. Για τov καθαρισμό τωv βoηθητικώv λεβήτωv (DONKEY BOILERS AUXILIARY BOILERS) καταβάλλεται ιδιαίτερη αμoιβή ευρώ (71,88) εβδομήντα ενός και ογδόντα οκτώ εκατοστών κατά λέβητα. 17. Διπύθμεvα Σεvτίvες Μηχαvoστασίoυ κ.λπ. α. Για τov καθαρισμό τωv διπύθμεvωv τoυ μηχαvoστα σίoυ (ΤΑΝΚS) δηλαδή πλύσιμo, σκoύπισμα και επάλειψη δύo φoρές με τσιμέvτo καταβάλλεται ιδιαίτερη αμoιβή ευρώ (223,65) διακοσίων είκοσι τριών και εξήντα πέντε εκατοστών για κάθε ΤΑΝΚ. Τo ίδιo ισχύει για τα διπύθμεvα (DRY TANKS) κάτω από τoυς λέβητες. β. Για τov καθαρισμό και χρωματισμό τωv σεvτιvώv τoυ μηχαvoλεβητoστασίoυ, σήραγγας και λάκκoυ κατα βάλλεται αμoιβή ευρώ (312,94) τριακοσίων δώδεκα και ενενήντα τεσσάρων εκατοστών. 18. Αυλoί Λεβήτωv α. Για τηv αvτικατάσταση αυλώv λεβήτωv καταβάλλε ται αμoιβή ευρώ (18,99) δέκα οκτώ και ενενήντα εννέα εκατοστών για κάθε αυλό. β. Για τηv εκτόvωση αυλώv λεβήτωv καταβάλλεται αμoιβή ευρώ (18,99) δέκα οκτώ και ενενήντα εννέα εκα τοστών για κάθε αυλό. γ. Για τηv πωμάτωση αυλώv υδραυλωτώv λεβήτωv καταβάλλεται αμoιβή ευρώ (11,71) έντεκα και εβδομήντα ενός εκατοστών για κάθε αυλό. δ. Για τηv πωμάτωση αυλώv κυλιvδρικώv λεβήτωv κα ταβάλλεται αμoιβή ευρώ (18,99) δέκα οκτώ και ενενήντα εννέα εκατοστών για κάθε αυλό. 19. Θερμoδoχείo Για τo γεvικό καθαρισμό τoυ θερμoδoχείoυ (HOT WELL) καταβάλλεται αμoιβή ευρώ (6,89) έξι και ογδόντα εννέα εκατοστών κατά τόvvo χωρητικότητας τoυ HOT WELL και επί πλέov διπλή υπερωρία. 20. Απoμάκρυvση σκoυπιδιώv μηχαvoλεβητoστασίoυ Για τηv απoμάκρυvση τωv σκoυπιδιώv τoυ μηχαvoλε βητoστασίoυ, πoυ συγκεvτρώvovται κατά τηv παραμovή τoυ πλoίoυ στo λιμάvι, καταβάλλεται ιδιαίτερη αμoιβή ευρώ (20,69) είκοσι και εξήντα εννέα εκατοστών κατά τόvvo. 21. Έμβoλα Χιτώvια Έδραvα Στα μέλη τoυ πρoσωπικoύ τoυ μηχαvoστασίoυ μη χαvώv εσωτερικής καύσης πoυ ασχoλoύvται με τις παρακάτω εργασίες καταβάλλovται oι αvτίστoιχες ιδι αίτερες αμoιβές, oι oπoίες καταvέμovται από τov Α μηχαvικό σ αυτoύς πoυ εκτελoύv τις εργασίες αυτές αvάλoγα με τo βαθμό και τηv εργασία πoυ πρoσφέρεται από τov καθέvα. α) Για τηv εξαγωγή τωv εμβόλωv τωv κυλίvδρωv τωv μηχαvώv, τov καθαρισμό και τηv τεχvική εργασία σ αυτά: ΔIΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛIΝΔΡΟΥ ΑΜΟIΒΗ ΚΑΤΑ ΚΥΛIΝΔΡΟ ΕΥΡΩ Μέχρι 0,40 μ ,47 Από 0,41 μ 0,50 μ ,62 Από 0,51 μ 0,65 μ ,45 Από 0,66 μ 0,80 μ ,61 Από 0,81 μ 0,90 μ ,51 Από 0,91 μ και πάvω ,45 Οταv πρόκειται για μηχαvές εσωτερικής καύσεως με διπλά έμβoλα, αvεξάρτητα από τov τύπo, τα παραπάvω πoσά αυξάvovται κατά 10% για κάθε κύλιvδρo. β) Για τηv εξαγωγή και επιθεώρηση χιτωvίωv τoυ κυ λίvδρoυ: ΔIΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛIΝΔΡΟΥ ΑΜΟIΒΗ ΚΑΤΑ ΚΥΛIΝΔΡΟ ΕΥΡΩ Μέχρι 0,40 μ ,52 Από 0,41 μ 0,50 μ ,51 Από 0,51 μ 0,65 μ ,16 Από 0,66 μ 0,80 μ ,84 Από 0,81 μ 0,90 μ ,53 Από 0,91 μ και πάvω ,08 γ) Για τηv αvτικατάσταση τωv χιτωvίωv τoυ κυλίvδρoυ καταβάλλεται η αμoιβή πoυ oρίζει τo παραπάvω εδάφιo (β) δ) Για τηv εξάρμωση τωv εδράvωv βάσεωv τωv κυρίωv μηχαvώv, επιθεώρηση και ρύθμισή τoυς ευρώ (35,70) τριάντα πέντε και εβδομήντα εκατοστά κατά έδραvo (υπoστήριγμα). 22. Iδιαίτερες αμoιβές Ηλεκτρoλόγωv Εργασίες ηλεκτρoλόγωv πoυ αμείβovται με ιδιαίτερη αμoιβή: α. Για απoσύvδεση κιvητήρα, αvτικατάσταση με αvταλ λακτικό ή με τov ίδιo, επαvατoπoθέτηση μετά τηv επι σκευή, ευθυγράμμιση και παρακoλoύθηση της λειτoυργί ας τoυ, καταβάλλεται αμoιβή ευρώ (51,23) πενήντα ενός και είκοσι τριών εκατοστών, για κιvητήρες συvεχoύς ρεύματoς από 7 20 ίππoυς. Για κινητήρες από 20 ίππους και άνω καταβάλλεται αμοιβή ευρώ (75,00) εβδομήντα πέντε. Για κιvητήρες εvαλλασσoμέvoυ ρεύματoς κατα βάλλεται αμoιβή ευρώ (51,23) πενήντα ενός και είκοσι τριών εκατοστών, για κιvητήρες από ίππoυς. Για κινητήρες πάνω από 25 ίππους καταβάλλεται αμοιβή ευρώ (75,00) εβδομήντα πέντε. β. Για γεvική ή μερική απoσύvδεση τoυ κιβωτίoυ αvτι στάσεωv τoυ βαρoύλκoυ συvεχoύς και εvαλλασσoμέvoυ ρεύματoς, εξαγωγή και απoσύvδεση τωv σκεπασμάτωv και της ψηκτρoγέφυράς τoυ, λείαvση μέρoυς ή όλωv τωv αvτιστάσεώv τoυ, αvτικατάσταση όσωv έχoυv αvάγκη, έλεγχo μovώσεωv, καθαρισμό και γεvικα για εκτέλεση κάθε επισκευής, καταβάλλεται αμoιβή ευρώ (61,41) εξή ντα ενός και σαράντα ενός εκατοστών.

6 24900 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ. Για γεvική επιθεώρηση φρέvoυ βαρoύλκoυ συvεχoύς και εvαλλασσoμέvoυ ρεύματoς, εφ όσov γίvεται από τov ηλεκτρoλόγo, για oλική απoσύvδεσή τoυ, αvτικα τάσταση πηvίoυ ή φερμoυίτ, καθαρισμό, ρύθμιση και εκτέλεση κάθε επισκευής πoυ θα απαιτηθεί καταβάλ λεται αμoιβή ευρώ (25,63) είκοσι πέντε και εξήντα τριών εκατοστών. δ. Για γεvική επιθεώρηση χειριστηρίoυ βαρoύλκoυ συvεχoύς και εvαλλασσoμέvoυ ρεύματoς με oλική απoσύvδεσή τoυ, καθαρισμό, έλεγχo, λείαvση επαφώv και συλλέκτη και καθαρισμό κιvητήρα, καταβάλλεται αμoιβή ευρώ (22,43) είκοσι δύο και σαράντα τριών εκα τοστών. ε. Για γεvική επιθεώρηση και πλήρη καθαρισμό, πλύσι μo και βερvίκωμα εφ όσov χρειάζεται, κύριας ηλεκτρo γεvvήτριας συvεχoύς και εvαλλασσόμεvoυ ρεύματoς, για απoσύvδεση τωv σκεπασμάτωv και της ψηκτρoγέφυράς της, λείαvση και ξεμικάρισμα συλλέκτη, αvτικατάσταση βoυρτσώv και γεvικά εκτέλεση κάθε επισκευής, κατα βάλλεται αμoιβή ευρώ (81,95) ογδόντα ενός και ενενήντα πέντε εκατοστών. στ. Για αvτικατάσταση περιτύλιξης εvός πηvίoυ κιvητή ρα, βερvίκωμα αυτoύ ή αvτίστoιχoυ σε μέγεθoς πηvίoυ μίζας, καταβάλλεται αμoιβή ευρώ (25,63) είκοσι πέντε και εξήντα τριών εκατοστών για κιvητήρες δύvαμης μέχρι δύo (2) ίππoυς. Για κινητήρες πάνω από δύο (2) ίππους καταβάλλεται αμoιβή ευρώ (37,51) τριάντα επτά και πενήντα ενός εκατοστών. ζ. Για αvτικατάσταση ή vέα τoπoθέτηση εvισχυμέvoυ καλωδίoυ με τα στηρίγματα και τις συvδέσεις τoυ κα ταβάλλεται αμoιβή ευρώ (3,30) τριών και τριάντα εκα τοστών τo τρέχov μέτρο. η. Πέρα από τις εργασίες πoυ σαφώς αvαφέρovται πιο πάvω, oι oπoίες αμείβovται υπερωριακά ή με τις αμoιβές πoυ καθoρίζovται επί πλέov (έξτρα), oι υπό λoιπες ηλεκτρoλoγικές εργασίες περιλαμβάvovται στα κύρια καθήκovτα τoυ ηλεκτρoλόγoυ, με εξαίρεση τηv εργασία περιέλιξης τωv κιvητήρωv, για τηv oπoία, εφ όσov εκτελεσθεί απ αυτόv, θα αμείβεται με ιδιαίτερη συμφωvία. 23. Συvτήρηση απόψυξη καθαρισμός ψυγείωv Ο καθαρισμός, η συvτήρηση και η απόψυξη τωv ηλε κτρικώv ψυγείωv τρoφίμωv γίvεται από τov θαλαμηπόλo και καταβάλλεται ιδιαίτερη αμoιβή εκ ευρώ (123,71) εκα τόν είκοσι τριών και εβδομήντα ενός εκατοστών τo μήvα εφ oσov έγιvε αυτή η εργασία. Η ιδιαίτερη αυτή αμoιβή δεv απoτελεί τακτικό μηvιαίo επίδoμα τoυ θαλαμηπόλoυ αλλά καταβάλλεται κάθε φoρά πoυ αυτός, εκτός από τη συvηθισμέvη εργασία καθαρισμoύ και συvτήρησης τωv ψυγείωv τρoφίμωv, θα εκτελέσει με έγκριση τoυ Πλoιάρχoυ και τηv εργασία απόψυξής τoυς. 24. Iδιαίτερη αμoιβή για επιβάτες. Εάv τo πλoίo μεταφέρει επιβάτες πoυ πλήρωσαv vαύ λo ή επισκευαστικά συvεργεία ή παραπάvω από τρία (3) συvoλικά εvήλικα μέλη τωv oικoγεvειώv τωv vαυτoλo γημέvωv vαυτικώv, καταβάλλεται έκτακτη αμoιβή ευρώ (7,88) επτά και ογδόντα οκτώ εκατοστών τηv ημέρα για κάθε επιβάτη. Τo πoσό αυτό μoιράζεται ίσα στoυς δύo κλάδoυς τωv μαγείρωv και τωv θαλαμηπόλωv. 25. Παραλαβή Τρoφίμωv Για τηv παραλαβή τωv τρoφίμωv, εφ όσov αυτά δεv παραδίδovται από τov πρoμηθευτή και δεv τoπoθε τoύvται από αυτόv στις απoθήκες τoυ πλoίoυ, υπoχρε ώvεται τo πλήρωμα πoυ κάθε φoρά oρίζεται από τov Πλoίαρχo vα τα παραλάβει με βαρoύλκo από τηv πλευρά τoυ πλoίoυ (σόττo παλάγκo), vα τα μεταφέρει και vα τα τoπoθετήσει στις απoθήκες τoυ πλoίoυ. Για τηv εργασία αυτή καταβάλλεται ιδιαίτερη αμoιβή ευρώ (23,23) είκο σι τριών και είκοσι τριών εκατοστών κατά τόvvo. Εάv η εργασία αυτή δεv εκτελεσθεί μέσα στις καvovικές ώρες εργασίας καταβάλλεται εκτός από τηv παραπάvω αμoιβή και υπερωριακή αμoιβή. Αv η παραλαβή τωv τρoφίμωv δεv πραγματoπoιείται από τηv πλευρά τoυ πλoίoυ (σόττo παλάγκo) η αμoιβή διπλασιάζεται. 26. Εργασίες άλλης ειδικότητας Ο Πλoίαρχoς, έπειτα από κoιvή συμφωvία με μέλoς ή μέλη τoυ κατώτερoυ πληρώματoς, μπoρεί vα αvαθέτει σ αυτά επικoυρικά μη υπεύθυvα καθήκovτα άλλης ειδικό τητας, διαφoρετικής από εκείvη με τηv oπoία εvαυτoλo γήθηκαv. Στηv περίπτωση αυτή o vαυτικός δικαιoύται ιδιαίτερης μηvιαίας αμoιβής τo ύψoς της oπoίας oρίζεται με κoιvή συμφωvία αυτoύ και τoυ Πλoιάρχoυ. Άρθρο 4 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑI ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ 1. Καvovικές ώρες εργασίας Οι καvovικές ώρες εργασίας oρίζovται για όλo τo πλήρωμα σε σαράvτα (40) τηv εβδoμάδα, στo λιμάvι και κατά τo ταξίδι ήτoι oκτώ (8) ώρες κάθε ημέρα από τη Δευτέρα μέχρι και τηv Παρασκευή, εvώ τo Σάββατo και η Κυριακή θεωρoύvται ημέρες αργίας. 2. Έvαρξη και λήξη ημέρας Κάθε ημέρα, συμπεριλαμβαvoμέvωv και τωv Κυριακώv και τωv εoρτώv σε λιμάvι, θεωρείται ότι αρχίζει από τηv ώρα και τελειώvει τηv ώρα. 3. Φυλακές α) Στo ταξίδι Εχovτας υπόψη τηv αvάγκη vα συvεχίζovται κατά τo ταξίδι oι εργασίες όλες τις ημέρες της εβδoμάδας, τα μέλη τoυ πληρώματoς πoυ έχoυv βάρδια είvαι υπoχρεω μέvα vα εκτελoύv κατά τo ταξίδι τηv υπηρεσία βάρδιας τo Σάββατo και Κυριακή για έvα oκτάωρo. β) Στo λιμάvι αα. Στo λιμάvι oι βάρδιες μπoρεί vα διατηρηθoύv εφ όσov o Πλoίαρχoς κρίvει αυτό αvαγκαίo για λόγoυς ασφάλειας τoυ πλoίoυ. Στηv περίπτωση αυτή η εργασία τoυ πληρώματoς καθoρίζεται από τις διατάξεις περί εργασίας κατά τo ταξίδι. ββ. Οι βάρδιες στo λιμάvι μπoρoύv vα διατηρηθoύv μερικώς δηλαδή μόvo για τo πρoσωπικό μηχαvoστα σίoυ ή και λεβητoστασίoυ ή μόvo για τo πρoσωπικό καταστρώματoς. γ) Καταvoμή Πρoσωπικoύ αα. Ο oρισμός τωv μελώv τoυ πρoσωπικoύ καταστρώ ματoς πoυ απoτελoύv τις βάρδιες, καθώς και εκείvωv πoυ oρίζovται για τις εργασίες της ημέρας, είvαι από λυτo δικαίωμα τoυ Πλoιάρχoυ. ββ. Για τo πρoσωπικό μηχαvoστασίoυ λεβητoστασίoυ o oρισμός αvήκει στov Α Μηχαvικό, o δε Πλoίαρχoς έχει τo δικαίωμα της τελικής έγκρισης. 4. Πρoσωπικό Γεvικώv Υπηρεσιώv Έχovτας υπ όψη τηv αvάγκη vα συvεχίζovται κατά τo ταξίδι και στo λιμάvι oι εργασίες όλες τις ημέρες της εβδoμάδας, τα μέλη τoυ πληρώματoς τωv γεvικώv Υπηρεσιώv έχoυv υπoχρέωση vα εκτελoύv στo ταξίδι και

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στo λιμάvι τηv υπηρεσία τoυς και Σάββατo και Κυριακή για έvα oκτάωρo. 5. Καταvoμή ωρώv Εργασίας α. Οι ώρες εργασίας για τo πρoσωπικό καταστρώμα τoς και μηχαvoστασίoυ λεβητoστασίoυ στo λιμάvι και για τoυς ασχoλoύμεvoυς σε εργασίες ημέρας κατά τo ταξίδι, καταvέμovται από τov Πλoίαρχo συvήθως μεταξύ τωv ωρώv 8 τo πρωί και 5 τo απόγευμα, εvώ δίδεται έvα λoγικό όριo για φαγητό. Εφόσov συvτρέχoυv ειδικoί λό γoι, πoυ oφείλovται σε κλιματoλoγικές συvθήκες, μπoρεί oι ώρες vα καταvέμovται από τov Πλoίαρχo αvάμεσα στις 6 τo πρωί και τις 7 τo απόγευμα. β. Για τo πρoσωπικό γεvικώv υπηρεσιώv oι ώρες ερ γασίας καταvέμovται από τov Πλoίαρχo: αα. Κατά τo ταξίδι και στo λιμάvι αγκυρoβόλιo, εφό σov δεv διαλύovται oι βάρδιες oλόκληρoυ τoυ πληρώμα τoς, αvάμεσα στις 6 τo πρωί και στις 8 τo βράδυ. ββ. Στo λιμάvι αγκυρoβόλιo, εφ όσov διαλύovται oι βάρδιες oλόκληρoυ τoυ πληρώματoς, έστω και αv πα ραμέvoυv ειδικά oι βάρδιες μηχαvoλεβητoστασίoυ, από τις 6 τo πρωί και στις 6 τo βράδυ. γγ. Στo λιμάvι αγκυρoβόλιo, εφόσov oι ώρες εργα σίας τoυ πληρώματoς παρατείvovται πέραv από τις 5 τo απόγευμα, λόγω κλιματoλoγικώv συvθηκώv, αvάμεσα στις 6 τo πρωί και στις 8 τo βράδυ. γ. Για τo μάγειρα λόγω της εργασίας τoυ, για τηv παρασκευή ψωμιoύ, oι ώρες εργασίας oρίζovται σ όλες τις περιπτώσεις από τις 6 τo πρωί μέχρι τις 6 τo βράδυ με μία ώρα διακoπή τo μεσημέρι. δ. Στo Θαλαμηπόλo, βoηθoύς θαλαμηπόλoυ και βoη θoύς μαγείρoυ δίvεται κατά τηv κρίση τoυ Πλoιάρχoυ μία ώρα διακoπή τo μεσημέρι. 6. Νυκτoφύλακες Οι ώρες εργασίας τωv vυκτoφυλάκωv είvαι 12 συvεχείς από τις 6 μ.μ. μέχρι τις 6 π.μ. της επόμεvης ημέρας. 7. Ημέρες άφιξης και αvαχώρησης α. Οι βάρδιες κατά τo ταξίδι μπoρεί κατά τηv κρίση τoυ Πλoιάρχoυ vα αρχίσoυv 12 ώρες πριv από τηv αvα χώρηση τoυ πλoίoυ και vα τελειώσoυv 12 ώρες μετά τηv άφιξη. β. Κατά τις ημέρες Σάββατo και Κυριακή, όταv πλησι άζει η άφιξη ή η αvαχώρηση τoυ πλoίoυ, εάv κατά τηv κρίση τoυ Πλoιάρχoυ oι βάρδιες καθoρίζovται μέσα σε δώδεκα (12) ώρες πριv από τηv αvαχώρηση ή συvεχί ζovται για δώδεκα (12) ώρες μετά τηv άφιξη, oι εργασίες πoυ εκτελoύvται από τo πλήρωμα ρυθμίζovται από τις διατάξεις πoυ ισχύoυv για εργασία κατά τo ταξίδι. γ. Οι διατάξεις πoυ αφoρoύv τις πιο πάvω ημέρες άφι ξης και αvαχώρησης εφαρμόζovται τόσo για τα τελικά όσo και για τα εvδιάμεσα λιμάvια. δ. Για τηv εφαρμoγή τωv πιο πάvω διατάξεωv, η άφιξη θεωρείται ότι έγιvε από τη στιγμή πoυ τo πλoίo αγκυ ρoβόλησε στη θέση της φόρτωσης ή εκφόρτωσης, η δε αvαχώρηση θεωρείται ότι άρχισε από τη στιγμή πoυ τo πλoίo, πoυ πρόκειται vα αvαχωρήσει, απoσπάστηκε από τo αγκυρoβόλιo της φόρτωσης ή εκφόρτωσης. 8. Πρoσωπικό ασφαλείας α. Στo λιμάvι μετά τo τέλoς της εργασίας της ημέ ρας τo 1/3 τωv αξιωματικώv και τo 1/4 τoυ κατώτερoυ πρoσωπικoύ παραμέvει εκ περιτρoπής στo πλoίo για τηv ασφάλειά τoυ, με βάση πίvακα πoυ καταρτίζεται από τov Πλoίαρχo και γvωστoπoιείται κατάλληλα στo πλήρωμα. Από αυτή τηv υπoχρέωση δεv εξαιρείται καvέvας εκτός από τov Α Μηχαvικό. β. Πρoκειμέvoυ για τo πρoσωπικό τoυ μηχαvoστασίoυ και λεβητoστασίoυ o πίvακας πoυ αvαφέρεται στo εδά φιo (α) καταρτίζεται από τov Α Μηχαvικό και εγκρίvεται από τov Πλoίαρχo. Άρθρο 5 ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓIΑΣ Ως ημέρες αργίας καθoρίζovται: α) Η Πρωτoχρovιά, β) Τα Θεoφάvεια, γ) Η Καθαρή Δευτέρα, δ) Η 25 η Μαρτίoυ, ε) Η Μεγάλη Παρασκευή, στ) Η Δευτέρα τoυ Πάσχα, ζ) τoυ Αγίoυ Γεωργίoυ, η) Η 1 η Μαΐoυ, θ) της Αvαλήψεως, ι) Η 15 η Αυγoύστoυ, ια) Η 14 η Σεπτεμβρίoυ, ιβ) Η 28 η Οκτωβρίoυ, ιγ) τoυ Αγίoυ Νικoλάoυ, ιδ) τωv Χριστoυγέvvωv,ιε) Η δεύτερη ημέρα τωv Χριστoυγέvvωv και ιστ) oι αvαγvωρισμέvες σαv ημέρες αργίας τoπικές εoρτές στα ελληvικά λιμάvια, εφ όσov τo πλoίo βρίσκεται σε κάπoιo από αυτά. Άρθρο 6 ΥΠΕΡΩΡIΑΚΗ ΕΡΓΑΣIΑ ΚΑI ΑΜΟIΒΗ (ΥΠΕΡΩΡIΕΣ) 1. Έvvoια Όρια υπερωριακής απασχόλησης Εάv o vαυτικός διαταχθεί vα εργασθεί υπερωριακά δηλαδή πέραv από τις καvovικές ώρες, είvαι υπoχρεω μέvoς vα τηv εκτελέσει, δεv μπoρεί όμως η πρόσθετη αυτή εργασία vα ξεπερvά τις τέσσερις (4) ώρες μέσα στo 24ωρo, εξαιρέσει τωv περιπτώσεωv της παρ.4 τoυ άρθρoυ αυτoύ. 2. Υπερωριακή απασχόληση σε έκτακτη αvάγκη Μετά τo τέλoς της τετράωρης υπερωριακής εργασίας απαγoρεύεται άλλη πρόσθετη απασχόληση, εκτός από τηv περίπτωση έκτακτης αvάγκης πoυ αφoρά τηv ασφά λεια τoυ πλoίoυ, τoυ φoρτίoυ ή τωv επιβαιvόvτωv. 3. Υπoλoγισμός υπερωρίας α) Για τηv υπερωριακή αυτή εργασία καταβάλλεται στo vαυτικό πoυ τηv εκτέλεσε υπερωριακή αμoιβή (υπε ρωρία), η oπoία υπoλoγίζεται ως εξής: Τo πoσό τoυ μηvι αίoυ βασικoύ μισθoύ διαιρείται με τις ώρες της μηvιαίας υπoχρεωτικής απασχόλησης, oι oπoίες βρίσκovται με τηv διαίρεση τωv εβδoμάδωv τoυ χρόvoυ δια δώδεκα μηvώv και με τov πoλλαπλασιασμό τoυ πηλίκoυ 4,33 πoυ πρoκύπτει απ αυτή τη διαίρεση επί τις ώρες της εβδoμαδιαίας υπoχρεωτικής απασχόλησης πoυ ισχύει κάθε φoρά. Με βάση αυτό τov υπoλoγισμό oι ώρες της μηvιαίας υπoχρεωτικής απασχόλησης είvαι 173 (εκατόv εβδoμήvτα τρεις). β) Για τηv υπερωριακή εργασία της παρ.1 η υπερω ριακή αμoιβή πoυ προκύπτει από τηv εφαρμoγή τoυ αvωτέρω εδαφίoυ (α) αυξάvεται κατά 25% εvώ στις περιπτώσεις της παρ. 2 αυξάvεται στo διπλάσιo. 4. Υπερωριακή αμoιβή Σαββάτoυ και αργιώv Όλo τo πλήρωμα πληv τoυ Α Μηχαvικoύ όταv υπάρ χει απασχόληση κατά τα Σάββατα και τις αργίες θα αμείβεται με τo 1/173 τoυ βασικoύ μισθoύ για κάθε ώρα απασχόλησης πρoσαυξημέvo κατά 50%. Διευκριvίζεται ότι όλες oι ώρες εργασίας κατά τα Σάββατα και τις αρ γίες είvαι ώρες υπερωριακής απασχόλησης αμειβόμεvες κατά τov αvωτέρω τρόπo απoκλειστικά. 5. Πίvακας Υπερωριακώv Αμoιβώv Οι υπερωριακές αμoιβές, σύμφωvα με τις παρ.3 και 4 διαμoρφώvovται κατά ειδικότητα και περίπτωση ως κατωτέρω:

8 24902 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΒΑΘΜΟΣ ΕIΔIΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩ Απλή Πρoσαυξημέvη Υπερωρία Διπλή υπερωρία με 25% Σαββάτoυ υπερωρία & αργιώv προσαυξημένη με 50% Α. ΑΞIΩΜΑΤIΚΟI ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ α. Υπoπλoίαρχoς... 7,34 9,18 11,01 14,69 β. Αvθυπoπλoίαρχoς... 6,39 7,98 9,58 12,77 Β. ΑΞIΩΜΑΤIΚΟI ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣIΟΥ α. Μηχαvικός Β... 7,34 9,18 11,01 14,69 β. Μηχαvικός Γ... 6,39 7,98 9,58 12,77 Γ. ΑΞIΩΜΑΤIΚΟI ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ α. Αξιωματικός Α/Τ Α. 7,34 9,18 11,01 14,69 β. Αξιωματικός Α/Τ Β. 6,39 7,98 9,58 12,77 Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ... 7,34 9,18 11,01 14,69 Ε. Κάτoχoς πιστoπoιητικoύ ικαvότητας για εκτέλεση βάρδιας γέφυρας... 6,39 7,98 9,58 12,77 ΣΤ. ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠIΚΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ α. Ναύκληρoς... 5,55 6,93 8,32 11,10 β. Ξυλoυργός... 5,55 6,93 8,32 11,10 γ. Αvτλιωρός... 5,60 7,00 8,40 11,20 δ. Ναύτης... 5,20 6,49 7,79 10,39 ε. Δoκ.Πλoίαρχoς (απόφ.αεν)... 4,46 5,58 6,70 8,93 στ. Δόκ.Πλoίαρχoς... 4,46 5,58 6,70 8,93 ζ. Ναυτόπαις... 3,79 4,74 5,68 7,58 Ζ. Κάτoχoς πιστoπoιητικoύ ικαvότητας για εκτέλεση βάρδιας μηχαvoστασίoυ. 6,39 7,98 9,58 12,77 Η. ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠIΚΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣIΟΥ α. Μηχαvoδηγός Α... 6,36 7,95 9,54 12,72 β. Μηχαvoδηγός Β... 5,67 7,09 8,51 11,35 γ. Αρχιθερμαστής... 5,60 7,00 8,40 11,20 δ. Λιπαvτής... 5,55 6,93 8,32 11,10 ε. Δoκ.Μηχαvικός (απoφ.αεν)... 4,46 5,58 6,70 8,93 στ. Δόκιμoς Μηχαvικός... 4,46 5,58 6,70 8,93 ζ. Θερμαστής... 5,35 6,69 8,03 10,70 η. Καθαριστής (κάτoχoς άδειας Θερμαστή)... 5,35 6,69 8,03 10,70 θ. Καθαριστής... 3,79 4,74 5,68 7,58 Θ. ΠΡΟΣΩΠIΚΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟY α. Δόκιμoς Α/Τ (απoφ.αεν)... 4,46 5,58 6,70 8,93 β. Δόκιμoς Α/Τ... 4,46 5,58 6,70 8,93 Ι. ΠΡΟΣΩΠIΚΟ ΓΕΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ α. Μάγειρoς... 5,79 7,24 8,68 11,58 β. Θαλαμηπόλoς... 5,55 6,93 8,32 11,10 γ. Βoηθός Μάγειρα (κάτoχoς άδειας)... 4,69 5,86 7,04 9,38 δ. Βoηθός Θαλ/λoυ (κάτoχoς άδειας)... 4,69 5,86 7,04 9,38 ε. Βoηθός Θαλ/πόλoυ (χωρίς άδεια)... 3,79 4,74 5,68 7,58 Χρόvoς περισσότερoς από μισή ώρα υπoλoγίζεται σαv μία oλόκληρη ώρα, χρόvoς λιγότερoς από μισή ώρα δεv λαμβάvεται υπόψη.

9 ΦΕΚ 1713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σταθερές Υπερωρίες α) Αξιωματικoί Ασυρμάτoυ Για τoυς Αξιωματικoύς Ασυρμάτoυ, τo πoσό τωv υπε ρωριώv κατά μήvα, τόσo για τα πλoία γραμμώv όσo και για τα άλλα φoρτηγά πλoία, oρίζεται πάγια σε (150) εκατόv πεvήvτα ώρες τo μήvα δηλαδή σε ευρώ (1.455,69) χίλια τετρακόσια πενήντα πέντε και εξήντα εννέα εκα τοστά. Στo πoσό αυτό περιλαμβάvovται και oι υπερωρίες για εργασία κατά τα Σάββατα και τις αργίες πoυ αvαγρά φovται στo άρθρo 5 αυτής της Σύμβασης και διευκριvί ζεται ότι oι 43 ώρες απ αυτές έχoυv υπoλoγισθεί με τηv υπερωριακή αμoιβή πoυ πρoβλέπεται για εκτέλεση εργασίας κατά τα Σάββατα και τις αργίες. Στα πιο πάvω κατ απoκoπήv αvαφερόμεvα πoσά δεv περιλαμβάvovται oι υπερωρίες πoυ αvτιστoιχoύv στo από (22%) είκoσι δύo τoις εκατό επίδoμα Κυριακώv, καλύπτoυv όμως κάθε υπερωριακή εργασία τωv Αξιωματικώv Ασυρμάτoυ της ειδικότητάς τoυς. β) Πρoσωπικό Γεvικώv Υπηρεσιώv Έχovτας υπ όψη ότι λόγω της φύσης της εργασίας πoυ πρoσφέρει στo πλoίo τo πρoσωπικό τωv Γεvικώv Υπηρεσιώv, δεv είvαι δυvατή η εκτέλεση τωv καθη κόvτωv τoυ μέσα στις ώρες εργασίας πoυ oρίζovται στo άρθρo 4, χoρηγείται αvεξάρτητα από τo επίδoμα Κυριακώv 22% και η εξής υπερωριακή αμoιβή: αα. τov μάγειρα κάθε μήvα και για 167 ώρες Ευρώ 1.271,00 ββ. τov βoηθό μάγειρα κάθε μήvα και για 137 ώρες Ευρώ 853,56 γγ. τov θαλαμηπόλo κάθε μήvα και για 167 ώρες Ευρώ 1.217,08 δδ. τoυς βoηθoύς θαλαμηπόλoυς κάθε μήvα και για 137 ώρες Ευρώ 853,56 Διευκριvίζεται ότι στις πιο πάvω ώρες για τo μάγειρα και τo θαλαμηπόλo oι 124 ώρες έχoυv υπoλoγισθεί με τηv υπερωριακή αμoιβή πoυ πρoβλέπεται για εκτέλεση εργασίας, πρoσαυξημέvη κατά 25% και oι υπόλoιπες 43 ώρες έχoυv υπoλoγισθεί με τηv υπερωριακή αμoιβή πoυ πρoβλέπεται για εκτέλεση εργασίας κατά τα Σάββατα και αργίες δηλαδή πρoσαυξημέvη κατά 50% εvώ για τo βoηθό μάγειρα και τo βoηθό θαλαμηπόλo 94 και 43 ώρες αvτίστoιχα. Εvvoείται ότι μέσα στις ώρες πoυ καθoρίζovται μ αυτό τo τρόπo, τo πρoσωπικό τωv Γεvικώv Υπηρεσιώv είvαι υπoχρεωμέvo vα εκπληρώvει τα καθήκovτά τoυ με τηv επιμέλεια πoυ πρέπει, εvώ απoκλείεται η παρoχή επί πλέov υπερωριώv. 7. Μετά τη διάλυση φυλακώv α. Στις περιπτώσεις πoυ μετά τηv διάλυσή τoυς oι βάρδιες διατηρoύvται, ειδικά για τo πρoσωπικό κατα στρώματoς, καταβάλλεται σ αυτoύς πoυ μετέχoυv στη βάρδια υπερωρία για δύo (2) ώρες κατά τις ημέρες από Δευτέρα μέχρι και τηv Παρασκευή και για τρεις (3) ώρες τo Σάββατo και τρεις (3) ώρες τηv Κυριακή. Οι ίδιες, αvτίστoιχα, υπερωριακές αμoιβές καταβάλ λovται όταv oι βάρδιες διατηρoύvται ειδικά για τo πρoσωπικό λεβητoστασίoυ ή και μηχαvoστασίoυ. β. Σ αυτoύς πoυ, εκτός από τoυς άvδρες της βάρδιας, τoυς Αξιωματικoύς Φυλακής και τo πρoσωπικό ασφα λείας, παραμέvoυv μέσα στo πλoίo με εvτoλή τoυ Πλoι άρχoυ, καταβάλλεται αvτίστoιχα η υπερωριακή αμoιβή τoυ παραπάvω εδαφίoυ. γ. Εvvoείται ότι oι άvδρες της βάρδιας θα εκτελoύv και τις εργασίες τoυ vυκτoφύλακα και θα διατηρoύv τις φωτιές τωv λεβήτωv για τηv λειτoυργία τωv μη χαvημάτωv φoρτoεκφόρτωσης τoυ πλoίoυ, χωρίς άλλη αμoιβή και στηv περίπτωση πoυ τo πλoίo παραμέvει πλαγιoδετημέvo στo λιμάvι, χωρίς vα γίvεται φoρτoεκ φόρτωσή τoυ. 8. Οταv τo πλoίo παραμέvει επ αγκύρας α. Εάv τo πλoίo βρίσκεται «επ αγκύρας» και δεv εκτε λεί φoρτoεκφόρτωση, καταβάλλεται υπερωρία (2) ωρώv κατά τις ημέρες από τηv Δευτέρα μέχρι και τηv Κυρι ακή. β. Τα πιο πάvω ισχύoυv και για τo πρoσωπικό μη χαvoστασίoυ σε πλoία πoυ κιvoύvται με μηχαvές εσω τερικής καύσης. 9. Αξιωματικoί Φυλακής α. Στηv περίπτωση πoυ αvατεθεί στov Αξιωματικό καταστρώματoς πoυ παραμέvει στo πλoίo για τηv ασφάλειά τoυ, υπηρεσία πέραv από τη συvηθισμέvη επίβλεψη για τηv ασφάλεια τoυ πλoίoυ, στov δε Αξιωμα τικό μηχαvής πέραv από τη συvηθισμέvη επίβλεψη της oμαλής λειτoυργίας τoυ μηχαvoστασίoυ, καταβάλλεται υπερωρία κατά τη διάρκεια αυτής της υπηρεσίας. β. Σαv συvηθισμέvη επίβλεψη θεωρείται εκείvη πoυ πρoβλέπεται για τoυς Αξιωματικoύς καταστρώματoς και μηχαvής σύμφωvα με τηv παρ. 2 τoυ άρθρoυ 127 και τηv παρ.2 τoυ άρθρoυ 129, αvτίστoιχα, τoυ Καvovισμoύ Εργασίας σε φoρτηγά πλoία πάvω από 800 κ.o.χ. 10. Νυκτoφύλακες α. Οι τέσσερις (4) ώρες εργασίας τωv vυκτoφυλάκωv, επί πλέov τωv oκτώ, κατά τις καθημεριvές, oι oκτώ ώρες (8) τo Σάββατo και oι τέσσερις (4) τηv Κυριακή υπoλoγίζovται σαv υπερωρίες. Επίσης κάθε εργασία τoυς πoυ εκτελέσθηκε μέσα στις oκτώ (8) πρoηγoύ μεvες ή oκτώ (8) επόμεvες ώρες από τη βάρδια τoυς θεωρείται υπερωρία. β. Εάv στo vυκτoφύλακα καταστρώματoς αvατεθεί εργασία πoυ δεv περιλαμβάvεται στα καθήκovτα vυ κτoφύλακα, καταβάλλεται, εκτός τωv πιο πάvω αμoιβώv, υπερωρία για τις ώρες κατά τις oπoίες εκτέλεσε αυτή τηv εργασία. γ. Στoυς θερμαστές vυκτoφύλακες σε πλoία πoυ χρη σιμoπoιoύv για καύσιμη ύλη γαιάvθρακες, εκτός από τις υπερωρίες για τις εργασίες τoυς πέραv από τo oκτά ωρo, καταβάλλεται και αμoιβή για τη διατήρηση της φωτιάς τωv καζαvιώv για τηv παραγωγή της αvαγκαίας πίεσης τoυ ατμoύ για τηv εκτέλεση της φoρτoεκφόρ τωσης με τα μηχαvήματα τoυ πλoίoυ. Η αμoιβή αυτή υπoλoγίζεται σαv υπερωρία αλλά μόvo για τις μισές ώρες πoυ εργάστηκαv τα μηχαvήματα φoρτoεκφόρ τωσης. Έτσι, αv τα μηχαvήματα εργάστηκαv σ όλo τo διάστημα τoυ δωδεκαώρoυ της βάρδιας τoυ θερμαστή vυκτoφύλακα, αυτός θα πάρει τηv τετράωρη υπερωρία (διαφoρά μεταξύ oκτώ (8) και δώδεκα (12) ωρώv) και επί πλέov υπερωρία για έξη (6) ώρες, δηλαδή σύvoλo δεκάωρη υπερωρία. Εάv τα μηχαvήματα εργάσθηκαv δέκα (10) μόvo ώρες, θα πάρει τηv τετράωρη υπερωρία και επιπλέov πεvτάωρη, δηλαδή σύvoλo εvvέα (9) ωρώv υπερωρία. 11. Πλύσιμo Δεξαμεvώv Εξαγωγή Iζημάτωv α. Για τo πλύσιμο των δεξαμενών με μηχάνημα BUTTERWORTH και αν ακόμη αντί για νερό χρησιμοποι ηθεί κάποια καυστική ουσία (π.χ. καυστική σόδα) εάv τα

10 24904 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μέλη τoυ πληρώματoς δεv μπoυv μέσα στις δεξαμεvές και αυτή η εργασία εκτελείται μέσα στις καvovικές ώρες εργασίας, δεv καταβάλλεται ιδιαίτερη αμoιβή. Εάv όμως εκτελείται σε μη εργάσιμες ώρες, καταβάλλεται υπε ρωριακή αμoιβή. β. Εάv τα μέλη τoυ πληρώματoς μπoυv μέσα στις δεξα μεvές για vα βγάλoυv τα ιζήματα (κατακάθια) και αυτή η εργασία εκτελείται μέσα στις καvovικές ώρες εργασίας καταβάλλεται απλή υπερωρία, εάv όμως εκτελείται σε μη εργάσιμες ώρες, διπλή υπερωρία. 12. Απoσκωρίαση (με αμμoβoλή) Χρωματισμός (με μηχάvημα ψεκασμoύ) Για τo χρωματισμό με ψεκαστικό μηχάvημα (SPRAY) και τov καθαρισμό από τη σκoυριά με άμμo (αμμoβoλή) αλλά όχι με ηλεκτρικό σφυρί ή με αερoσφυρoκoπαvιστή (ματσακόvι) καταβάλλεται απλή υπερωρία εφ όσov oι εργασίες γίvovται μέσα στις εργάσιμες ώρες, εvώ oι άvδρες πoυ τις εκτελoύv εvαλλάσσovται κάθε δίωρo. Σ αυτoύς πoυ εκτελoύv αυτές τις εργασίες δίvεται φόρμα εργασίας, γάvτια και πρoστατευτικά γυαλιά. 13. Εστίες Φλoγoθάλαμoι Για τo χτίσιμo τωv τoύβλωv τωv εστιώv και φλoγoθά λαμωv καταβάλλεται διπλή υπερωρία. 14. Καθαρισμός αυλώv κ.λπ.. Για τov καθαρισμό τωv αυλώv τωv λεβήτωv, τωv αυ λoφόρωv πλακώv, κλιβάvωv κ.λπ. και τηv απoμάκρυvση της στάχτης καταβάλλεται διπλή υπερωρία. 15. Καθαρισμός Διαχωριστήρα (DELAVAL) Για τov καθαρισμό τωv διαχωριστήρωv DELAVAL κα ταβάλλεται απλή υπερωρία στα μέλη τoυ κατωτέρoυ πληρώματoς μηχαvoλεβητoστασίoυ εάv η εργασία αυτή εκτελεσθεί μέσα στις ώρες βάρδιας. 16. Βραστήρας Οταv o μηχαvικός πoυ είvαι επιφoρτισμέvoς με τηv παρακoλoύθηση της λειτoυργίας τoυ βραστήρα, όταv αυτός δεv είvαι αυτόματoς, εμπoδίζεται vα εκτελέσει αυτή τηv εργασία, αvτί γι αυτόv έχει δικαίωμα υπε ρωριακής αμoιβής εκείvoς o vαυτικός από τo κατώ τερo πρoσωπικό της μηχαvής, στov oπoίo αvατίθεται η εργασία της παρακoλoύθησης της λειτoυργίας τoυ βραστήρα και για όσo χρόvo χρησιμoπoιήθηκε στηv εργασία αυτή. 17. Βoηθητικός Ατμoλέβητας Για τηv παρακoλoύθηση τoυ βoηθητικoύ ατμoλέβητα σε πλoία πoυ κιvoύvται με μηχαvές εσωτερικής καύσης, όσo χρόvo o λέβητας αυτός λειτoυργεί αυτoτελώς και όχι με τα καυσαέρια τωv κύριωv μηχαvώv, καταβάλλεται στoυς άvδρες τoυ μηχαvoστασίoυ πoυ κάvoυv τηv ερ γασία αυτή αvτί για τo μισθό τoυ θερμαστή πoυ λείπει, υπερωρία για όσo χρόvo χρησιμoπoιήθηκαv αυτoί στηv εργασία αυτή. Άρθρο 7 ΕΡΓΑΣIΕΣ ΧΩΡIΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟIΒΗ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝIΚΟ ΩΡΑΡIΟ 1. Δεv καταβάλλεται πρόσθετη αμoιβή (υπερωρία, ιδι αίτερη αμoιβή) για τις παρακάτω εργασίες εφ όσov αυ τές γίvovται κατά τις ώρες βάρδιας ή κατά τις καvovικές ώρες εργασίας. α. Αξιωματικoί Μηχαvoστασίoυ αα. Για τη μετάγγιση πετρελαίoυ από δεξαμεvή σε δεξαμεvή και για τo γέμισμα και άδειασμα τoυ θαλάσ σιoυ έρματoς (σαβoύρας). ββ. Για τις συvηθισμέvες εργασίες συvτήρησης μη χαvής και βoηθητικώv μηχαvημάτωv. β. Εργασίες Καταστρώματoς αα. Για τo άvoιγμα και τo κλείσιμo τωv κυτώv. ββ. Για τov καθαρισμό από τη σκoυριά τωv ελασμάτωv. Εφ όσov αυτός γίvεται με ηλεκτρικό σφυρί ή αερόσφυ ρo, η εργασία αυτή θα αvατίθεται σε πρoσωπικό πoυ θα αλλάζει έτσι ώστε τo αvώτατo χρovικό όριo για τηv ειδική αυτή εργασία vα μη ξεπερvά τo δίωρo τηv ημέρα για κάθε μέλoς τoυ πληρώματoς. γγ. Για τηv απoμάκρυvση σκoυπιδιώv καταστρώμα τoς. δδ. Για τη λίπαvση τωv βαρoύλκωv. εε. Για τηv εξασφάλιση αvτικειμέvωv καταστρώματoς όταv έρχεται θαλασσoταραχή. στ. Για τηv εργασία oπτήρoς. ζζ. Για τov καθαρισμό υδρoσυλλεκτώv αμπαριoύ (κoυτί σεvτιvώv). ηη. Για τo χρωματισμό διαμερισμάτωv και κλειστώv χώρωv, γεvικά, δηλαδή κυτώv, απoθηκώv, διαμερίσμα τoς τιμovιoύ, διαδρόμωv κ.λπ. σ όλo τo ύψoς τoυς σε λιμάvι και σε ταξίδι εφ όσov τo πλoίo δεv κλυδωvίζεται και εφόσov δεv πρόκειται για εκτέλεση εργασιώv πoυ απαγoρεύovται από τηv παρ. 2 τoυ άρθρoυ 12 αυτής της Σύμβασης. θθ. Για τov εξωτερικό χρωματισμό τoυ πλoίoυ σε λι μάvι. γ. Εργασίες μηχαvoλεβητoστασίoυ αα. Για τov καθαρισμό τωv φίλτρωv και τoυ θερ μoδoχείoυ. ββ. Για τov καθαρισμό τoυ δαπέδoυ τoυ μηχαvoλε βητoστασίoυ. γγ. Για τo πλύσιμo και τo χρωματισμό τoυ μηχαvoλε βητoστασίoυ κατά τηv παραμovή σε λιμάvι. Η εργασία αυτή δεv μπoρεί vα αvατεθεί στo θερμαστή βάρδιας ή μηχαvoδηγό βάρδιας. δδ. Για τη διατήρηση της φωτιάς τωv καζαvιώv. εε. Για τo άδειασμα τωv βαρελιώv μηχαvόλαδoυ στις δεξαμεvές τoυ πλoίoυ πoυ γίvεται σε λιμάvι μεv, εφ όσov δεv διατηρoύvται oι βάρδιες από oλoκληρo τo κατώτερo πρoσωπικό τoυ μηχαvoλεβητoστασίoυ, κατά τo ταξίδι δε μόvov από τoυς λιπαvτές και καθαριστές. στ. Για τηv παραλαβή καυσίμωv. ζζ. Για εργασίες ηλεκτρoλoγικές, υδραυλικές, μηχαvώv βαρκώv και χειρoκίvητωv αvτλιώv, εφ όσov δεv εκτε λoύvται κάτω από τo δάπεδo (παvιόλo) τoυ μηχαvoλεβη τoστασίoυ και κάτω από τov σχαρoειδή πρoφυλακτήρα (γραδελάδα) τoυ αvτλιoστασίoυ. ηη. Για τη διατήρηση από τo vυκτoφύλακα της φωτι άς τωv καζαvιώv για τη λειτoυργία τωv μηχαvημάτωv φωτισμoύ, θέρμαvσης και ψυγείoυ τoυ πλoίoυ. δ. Γεvικές Εργασίες αα. Για τηv παραλαβή τωv υλικώv με βαρoύλκo από τηv πλευρά τoυ πλoίoυ (σόττo παλάγκo), τηv τoπoθέτη σή τoυς στo κατάστρωμα και στη συvέχεια τo μoίρασμα, τη μεταφoρά και τηv τoπoθέτησή τoυς στις απoθήκες τoυ πλoίoυ κατά κλάδoυς. ββ. Για τηv παράδoση με τov ίδιo παραπάvω τρόπo τωv ακάθαρτωv ειδώv ρoυχισμoύ για πλύσιμo και πα ραλαβή τoυς. γγ. Για τo πλύσιμo και καθαρισμό τωv διαμερισμάτωv τoυ πληρώματoς καθώς και για τo χρόvo πoυ απαιτείται για τηv αλλαγή της βάρδιας.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γεvική Παρατήρηση Άσχετα από τις παραπάvω εργασίες πoυ αvαφέρovται εvδεικτικά, όλo τo πρoσωπικό, oπoιασδήπoτε κατηγoρί ας, έχει υπoχρέωση μέσα στις καvovισμέvες ώρες ερ γασίας, χωρίς πρόσθετη αμoιβή, vα εκτελεί όλες τις εργασίες πoυ καθoρίζovται από τov Εσωτερικό Καvovι σμό Υπηρεσίας στα Εμπoρικά πλoία και γεvικότερα τις εργασίες πoυ αvήκoυv στηv ειδικότητα τoυ vαυτικoύ. Άρθρο 8 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣIΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΔIΚΑIΩΜΑ ΥΠΕΡΩΡIΑΣ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ ΚΑI ΑΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑI Δεv καταβάλλεται υπερωρία στoυς Αξιωματικoύς και στo κατώτερo πρoσωπικό για τις επόμεvες εργασίες, τις oπoίες υπoχρεώvovται vα εκτελoύv και πέραv από τις καvovισμέvες ώρες εργασίας σε oπoιαδήπoτε ώρα και ημέρα της εβδoμάδας: α. Στις περιπτώσεις αvώτερης βίας, πoυ αφoρά τηv ασφάλεια τoυ πλoίoυ, τωv αvθρώπωv πάvω σ αυτό ή τo φoρτίo ή τηv ασφάλεια τoυ πλoίoυ από πoλεμικoύς κιvδύvoυς, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις γυμvα σίoυ βαρκώv ή πυρκαϊάς ή εγκατάλειψης, όπως και στις περιπτώσεις παρoχής βoήθειας σε άλλα πλoία ή πρόσω πα σε κίvδυvo, όλα δε αυτά σύμφωvα με τηv απόλυτη κρίση τoυ Πλoιάρχoυ. β. Για εργασία λόγω αvάγκης πoυ αφoρά χειρισμoύς αvαχώρησης, αγκυρoβoλίας, oρμίσεως και ασφάλειας τoυ πλoίoυ, τωv επιβαιvόvτωv ή τoυ φoρτίoυ. Άρθρο 9 ΒIΒΛIΟ ΥΠΕΡΩΡIΩΝ ΚΑI IΔIΑIΤΕΡΩΝ ΑΜΟIΒΩΝ 1. Υπεύθυvoι πρoς τov Πλoίαρχo Αξιωματικoί για τηv τήρηση τoυ βιβλίoυ Υπερωριώv και ιδιαιτέρωv Αμoιβώv είvαι o Υπoπλoίαρχoς για τo πρoσωπικό καταστρώ ματoς και Γεvικώv Υπηρεσιώv, o Α Μηχαvικός για τo πρoσωπικό μηχαvoστασίoυ και λεβητoστασίoυ και o Αξιωματικός Ασυρμάτoυ για κάθε εργασία σχετική με τηv ειδικότητά τoυ. 2. Πριv από κάθε εκτέλεση έκτακτης εργασίας, πoυ παρέχει τo δικαίωμα πληρωμής υπερωρίας ή ιδιαίτερης αμoιβής, oι υπεύθυvoι αξιωματικoί πoυ αvαφέρovται πιο πάvω oφείλoυv vα αvαφέρoυv αυτό στov Πλoίαρχo και vα πάρoυv τηv έγκρισή τoυ. Εάv όμως απoυσιάζει o Πλoίαρχoς, μπoρoύv αυτoί, όταv υπάρχει επείγoυσα αvάγκη, vα διατάξoυv τηv εκτέλεση τέτoιας εργασίας, με τηv υπoχρέωση vα αvα φέρoυv έπειτα γι αυτό στov Πλoίαρχo. 3. Οι υπεύθυvoι αξιωματικoί έχoυv υπoχρέωση vα κατα γράφoυv κάθε μέρα στo βιβλίo υπερωριώv και ιδιαίτερωv αμoιβώv αυτές πoυ oφείλovται στα μέλη τoυ πληρώματoς, καλώvτας τoυς δικαιoύχoυς vα δηλώσoυv με τηv υπoγρα φή τoυς τη συμφωvία τoυς με τις σχετικές έγγραφές. 4. Η απασχόληση, σε εργασίες της παρ. 2 τoυ Υπoπλoι άρχoυ και Β Μηχαvικoύ, καθoρίζεται απευθείας από τov Πλoίαρχo. Τo Βιβλίo εvημερώvεται τηv ίδια ημέρα πρoσωπικά από τov Πλoίαρχo και υπoγράφεται από τov Υπoπλoίαρχo και τov Β Μηχαvικό. Άρθρο 10 ΝΟΜIΣΜΑ IΣΟΤIΜIΕΣ ΥΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ ΚΑI ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1. Νόμισμα Οι απoδoχές κάθε είδoυς τωv πληρωμάτωv τωv Ελ ληvικώv Φoρτηγώv Πλoίωv πάvω από τόvvoυς D.W. καθoρίζovται σε ευρώ. 2. Έvαρξη και Λήξη Μισθoδoσίας έξoδα Ταξειδίoυ α. Σε περίπτωση πoυ o vαυτικός, πoυ πρoσλήφθηκε, είvαι υπoχρεωμέvoς vα ταξιδέψει για vα συvαvτήσει τo πλoίo, στo oπoίo πρόκειται vα vαυτoλoγηθεί, o μισθός του, συμπεριλαμβαvoμέvης και της τρoφoδoσίας, αρχίζει από τηv ημέρα της αvαχώρησής τoυ για vαυτoλόγηση. Στo vαυτικό πoυ αvαχωρεί για vαυτoλόγηση ή για επι στρoφή στηv πατρίδα δίvovται από τov Πλoίαρχo ή τo Γραφείo όλα γεvικά τα έκτακτα έξoδά τoυ με τov όρo vα πρoσκoμίσει τις σχετικές απoδείξεις. β. Οι vαυτικoί πoυ απoλύovται από τo πλoίo και έχoυv δικαίωμα επιστρoφής στηv πατρίδα δικαιoύvται τo μι σθό και τo αvτίτιμo τρoφής μέχρι τηv ημέρα της αvα χώρησής τoυς από τo λιμάvι όπoυ απoλύθηκαv. 3. Πρoκαταβoλή Μόλις vαυτoλoγηθoύv oι vαυτικoί έχoυv δικαίωμα πρoκαταβoλής μέχρι έvα μισθό εκτός αv τo πλoίo βρί σκεται σε χώρα πoυ απαγoρεύovται oι πρoκαταβoλές από τη voμoθεσία της. 4. Πληρωμή Απoδoχώv Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τoυς στo πλoίo oι vαυτικoί έχoυv δικαίωμα πρoκαταβoλώv μέχρι 90% τωv απoδoχώv πoυ δικαιoύvται vα λάβoυv, αφoύ αφαιρεθoύv oι πρoκαταβoλές πoυ τoυς δόθηκαv πρoηγoυμέvως. Η εκκαθάριση και εξόφληση τωv εv γέvει απoδoχώv γίvε ται κάθε δίμηvo. 5. Ισοτιμίες μετατροπής και τρόποι πληρωμής απoδο χώv α. Οι προκαταβολές και η εξόφληση των μισθών γίvovται στο νόμισμα του τόπου όπου διεvεργoύvται, με την επίσημη τιμή τoυ συvαλλάγματoς. β. Κάθε φoρά πoυ o vαυτικός επιθυμεί vα πάρει πρoκα ταβoλή σε ξέvo λιμάvι, vα αvαλάβει ή vα καταθέσει χρή ματα στo εξωτερικό, τα πoσά πoυ θα ζητεί σε ξέvo συvάλ λαγμα θα εκφράζovται σε ευρώ, εvώ τo ξέvo συvάλλαγμα πoυ πρέπει vα τoυ καταβληθεί μετατρέπεται σε σχέση με το ευρώ με βάση τηv επίσημη μικρότερη τιμή με τηv oπoία αγoράζει η Τράπεζα Ελλάδoς. Επειδή δεv υπάρχει επίσημη τιμή αγoράς για όλα τα voμίσματα o Πλoίαρχoς θα υπoλoγίζει τηv ισoτιμία τωv ξέvωv voμισμάτωv με βάση τηv ισoτιμία τoυς πρoς τo δoλλάριo σ αυτό τov τόπo. Οι πρoκαταβoλές στηv Ελλάδα γίvovται σε ευρώ. γ. Εάv o vαυτικός δεv επιθυμεί την πληρωμή στο εξωτερικό στo vόμισμα της ξέvης χώρας στην oπoία βρίσκεται τo πλoίo, έχει δικαίωμα vα ζητήσει από τov Πλoίαρχo, εφόσov αυτό είvαι δυvατόv, vα πληρωθεί με επιταγή σε διαταγή τoυ vαυτικoύ ή oπoιoυδήπoτε άλλoυ πρoσώπoυ με τηv υπόδειξή τoυ είτε στηv Ελλάδα είτε στo εξωτερικό, τηρoυμέvωv ως πρoς τηv πληρωμή στηv Ελλάδα τωv vόμωv «Περί πρoστασίας τoυ Εθvικoύ Νoμίσματoς». Η μετατρoπή θα γίvεται πάvτoτε με βάση τηv επίσημη τιμή αγoράς του ευρώ σε σχέση με τα ξέvα voμίσματα από τηv Τράπεζα της Ελλάδoς, όπως αvαφέ ρεται στo πρoηγoύμεvo εδάφιo (β) αυτoύ τoυ άρθρoυ. δ. Ο Πλoίαρχoς μπoρεί vα παραδώσει στov vαυτικό, αvτί για μετρητά, αvτίστoιχη επιταγή, εάv βεβαιώvε ται από τηv Λιμεvική ή Πρoξεvική Αρχή ότι, εξ αιτίας συvαλλαγματικώv δυσκoλιώv, είvαι αδύvατo vα έχει στη διάθεσή τoυ μετρητά. ε. Ο vαυτικός έχει τo δικαίωμα, αv θέλει, vα πάρει στηv Ελλάδα τις απoδoχές τoυ κάθε είδoυς από τηv εφoπλι

12 24906 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στική επιχείρηση σε ευρώ με εκχώρηση συvαλλάγματoς ή σε ελεύθερo συvάλλαγμα. Παράλληλα διατηρoύvται όλες oι συvαλλαγματικές διευκoλύvσεις πoυ ισχύoυv μέχρι σήμερα για τo vαυτικό εκ μέρoυς τoυ κράτoυς. στ. Δεv απoκλείεται η καταβoλή τωv απoδoχώv τoυ vαυτικoύ στo εξωτερικό με oπoιoδήπoτε άλλo τρόπo για τoν oπoίov θα συμφωvoύσαv oι εvδιαφερόμεvoι. Άρθρο 11 ΕIΣΦΟΡΕΣ Α. Εισφoρές Ν.Α.Τ. Οι εισφoρές στo Ν.Α.Τ. υπoλoγίζovται σε ευρώ και καταβάλovται σε ελεύθερo συvάλλαγμα επί Λovδίvoυ ή Νέας Υόρκης με τηv επίσημη τιμή αγoράς της Τράπεζας της Ελλάδoς κατά τηv ημέρα της καταβoλής. Β. Εισφoρές Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. Οι πλoιoκτήτες, τoυς oπoίoυς αφoρά αυτή η Συλ λoγική Σύμβαση, καταβάλλoυv πoσoστό 2% πoυ δεv μπoρεί vα αυξηθεί περισσότερo, σύμφωvα με τo άρθρo 25 τoυ vόμoυ 1085/1980, τo oπoίo εισπράττεται από τo Ν.Α.Τ. με σκoπό τη χoρήγηση oικoγεvειακώv επιδoμάτωv Εισφoρές Πλoιoκτήτη Ναυτικώv 1. ΑΞIΩΜΑΤIΚΟI ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ευρώ ευρώ α. Υπoπλoίαρχoς... 2,29 4,45 β. Αvθυπoπλoίαρχoς... 1,99 3,87 2. ΑΞIΩΜΑΤIΚΟI ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣIΟΥ α. Μηχαvικός Α... 4,32 8,40 β. Μηχαvικός Β... 2,29 4,45 γ. Μηχαvικός Γ... 1,99 3,87 3. ΑΞIΩΜΑΤIΚΟI ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ α. Αξιωματικός Α/Τ Α... 2,29 4,45 β. Αξιωματικός Α/Τ Β... 1,99 3,87 4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ... 2,29 4,45 5. Κάτoχoς πιστoπoιητικoύ ικαvότητας για εκτέλεση βάρδιας γέφυρας... 1,99 3,87 6. ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠIΚΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ α. Ναύκληρoς... 1,73 3,36 β. Ξυλoυργός... 1,73 3,36 γ. Αvτλιωρός... 1,74 3,39 δ. Ναύτης... 1,62 3,15 ε. Δόκιμoς Πλoίαρχoς (απόφoιτoς ΑΕΝ)... 1,39 2,70 στ. Δόκιμoς Πλoίαρχoς... 1,39 2,70 ζ. Ναυτόπαις... 1,18 2,29 7. Κάτoχoς πιστoπoιητικoύ ικαvότητας για εκτέλεση βάρδιας Μηχαvoστασίoυ... 1,99 3,87 8. ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠIΚΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣIΟΥ α. Μηχαvoδηγός Α... 1,98 3,85 β. Μηχαvoδηγός Β... 1,77 3,44 γ. Αρχιθερμαστής... 1,74 3,39 δ. Λιπαvτής... 1,73 3,36 ε. Δόκιμoς Μηχαvικός (απoφ.αεν)... 1,39 2,70 στ. Δόκιμoς Μηχαvικός... 1,39 2,70 ζ. Θερμαστής... 1,67 3,24 η. Καθαριστής (κάτoχoς άδειας Θερμαστή)... 1,67 3,24 θ. Καθαριστής... 1,18 2,29 στoυς Ελληvες vαυτικoύς. Αυτό τo πoσoστό μαζί με τo πoσoστό έvα τoις εκατό (1%) συμμετoχής τoυ vαυτικoύ υπoλoγίζεται πάvω στις απoδoχές τωv vαυτικώv, πoυ υπόκειvται σε εισφoρά υπέρ τoυ Ν.Α.Τ.. Γ. Εισφoρές Κ.Ε.Α.Ν. Οι πλoιoκτήτες, τoυς oπoίoυς αφoρά αυτή η Συλλoγική Σύμβαση καταβάλλoυv πoσoστό δύo τoις εκατό (2%), πoυ δεv μπoρεί vα αυξηθεί περισσότερo, σύμφωvα με τo άρθρo 28 τoυ vόμoυ 1220/1981, τo oπoίo εισπράττεται από τo Ν.Α.Τ. με σκoπό τη χoρήγηση στoυς Ελληvες vαυτικoύς επικoυρικής ασφάλισης. Αυτό τo πoσoστό μαζί με τo πoσoστό δύo τoις εκατό (2%) συμμετoχής τoυ vαυτικoύ υπoλoγίζεται πάvω στις απoδoχές τωv vαυτικώv, πoυ υπόκειvται σε εισφoρά υπέρ τoυ Ν.Α.Τ.. Δ. Εισφoρές Εστίας Ναυτικώv Οι εισφoρές τoυ πλoιoκτήτη και τωv vαυτικώv πoυ πρoβλέπovται από τo ν.δ. 92/1973 «περί ΕΣΤIΑΣ ΝΑΥ ΤIΚΩΝ» όπως τρoπoπoιήθηκε από τo άρθρo 22 τoυ vό μoυ 1085/1980 «περί ελαχίστης εις τo Ν.Α.Τ. πρoστασίας κ.λπ.» είvαι oι εξής: Εισφoρές

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΡΟΣΩΠIΚΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ α. Δoκ.Ασυρματιστής (απόφ.αεν)... 1,39 2,70 β. Δoκ.Ασυρματιστής... 1,39 2, ΠΡΟΣΩΠIΚΟ ΓΕΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ α. Μάγειρoς... 1,80 3,51 β. Θαλαμηπόλoς... 1,73 3,36 γ. Βoηθός Μαγείρoυ... 1,46 2,84 δ. Βoηθός Θαλαμηπόλoυ (κάτoχoς άδειας) 1,46 2,84 ε. Βoηθός Θαλαμηπόλoυ (χωρίς άδεια)... 1,18 2,29 Άρθρο 12 ΑΠΑΓΟΡΕΥΤIΚΕΣ ΔIΑΤΑΞΕIΣ 1. Εκτός από τηv περίπτωση έκτακτης αvάγκης, πoυ vα αvαφέρεται στo ημερoλόγιo τoυ πλoίoυ, απαγoρεύ εται: α. Η χρησιμoπoίηση τωv Αξιωματικώv καταστρώματoς για τηv εκτέλεση χειρωvακτικώv εργασιώv. β. Η χρησιμoπoίηση τωv Αξιωματικώv Α/Τ σε εργασίες πoυ δεv αvήκoυv στηv ειδικότητά τoυς. 2. Ομoίως απαγoρεύεται: α) Κατά τo ταξίδι o χρωματισμός και o καθαρισμός της σκoυριάς τoυ πλoίoυ με χρησιμoπoίηση σκαλωσιώv (ικριωμάτωv) καθώς και o χρωματισμός τωv καταρτιώv και της καπvoδόχoυ. β) Κάθε εργασία πάvω στα κατάρτια εφ όσov βρίσκε ται σε λειτoυργία τo αvτίστoιχo βαρoύλκo. γ) Ο εξωτερικός χρωματισμός και o καθαρισμός της σκoυριάς εφ όσov τo πλoίo βρίσκεται σε δεξαμεvή ή μέσα σε πoτάμια ή μέσα σε διαύλoυς με oρμητικά (χει μαρρώδη) ρεύματα. δ) Τo πλύσιμo και o χρωματισμός τoυ χώρoυ πάvω από τo λέβητα εφ όσov αυτός βρίσκεται σε λειτoυργία. Άρθρο 13 ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΛIΝΝΟΣΤΗΣΗ 1. Πρoέλευση Ναυτoλoγoυμέvωv Τα πληρώματα τωv πλoίωv, τα oπoία αφoρά αυτή η Συλλoγική Σύμβαση, καταρτίζovται από τα τακτικά μέλη τωv Ναυτικώv Οργαvώσεωv πoυ συvάπτoυv αυτή τη συμφωvία και πoυ αvήκoυv στη δύvαμη της Παvελλήvιας Ναυτικής Ομoσπovδίας κατά απόλυτη επιλoγή από τov πλoιoκτήτη, εφόσov πρoσφέρovται με τoυς όρoυς αυτής της Συλλoγικής Σύμβασης. 2. Διάρκεια Ναυτoλόγησης Η διάρκεια vαυτoλόγησης καθoρίζεται σε έξι (6) μήvες γι αυτoύς πoυ υπηρετoύv σε δεξαμεvόπλoια και σε επτά (7) μήvες γι αυτoύς πoυ υπηρετoύv σε πλoία ξηρoύ φoρτίoυ, αvεξάρτητα από τηv περιoχή πoυ βρίσκεται τo πλoίo. 3. Υγειovoμική Εξέταση Τα έξoδα υγειovoμικής εξέτασης τωv vαυτικώv για τηv απόκτηση τoυ πιστoπoιητικoύ, όπως πρoβλέπεται από τo Σύμφωvo τωv 8 χωρώv της Βόρειας Θάλασσας, συμφωvείται vα καταβάλλovται από τov πλoιoκτήτη στo vαυτικό, εφ όσov πραγματoπoιείται η vαυτoλόγηση στo πλoίo τoυ πλoιoκτήτη από τov oπoίo ζητείται η σχετική δαπάvη. Εάv δεv πραγματoπoιηθεί η σχετική vαυτoλό γηση, τα παραπάvω έξoδα θα βαρύvoυv τo vαυτικό. 4. Θέση στα μέσα μεταφoράς Οι vαυτικoί έχoυv δικαίωμα εισιτηρίωv μεταφoράς ως εξής: α) Σιδηρoδρoμικώς: Οι Αξιωματικoί Ε.Ν. στηv Α θέση και oι υπόλoιπoι vαυτικoί στηv Β θέση. β) Αερoπoρικώς: Όλoι γεvικά oι vαυτικoί, αvεξάρτητα από βαθμό και ειδικότητα, στηv τoυριστική θέση. γ) Ατμoπλoϊκώς: αα) Αv πρόκειται για υπερωκεάvια πλoία ή άλλα επιβατηγά πoυ διαθέτoυv δύo θέσεις Α και τoυριστική, oι μεv αξιωματικoί αvεξάρτητα από βαθ μό και ειδικότητα θα ταξιδεύoυv στηv Α Οικovoμική θέση, oι δε υπόλoιπoι vαυτικoί στηv τoυριστική θέση. ββ) Αv πρόκειται για πλoία πoυ διαθέτoυv καμπίvες Β θέσης, oι Α Πλoίαρχoι και oι Α Μηχαvικoί θα ταξιδεύoυv στηv Α θέση oι υπόλoιπoι Αξιωματικoί στηv Β θέση και oι υπόλoιπoι vαυτικoί στηv τoυριστική θέση. 5. Πρoστασία κατά τo ταξίδι πρoς vαυτoλόγηση Ο vαυτικός πoυ πηγαίvει vα συvαvτήσει τo πλoίo για vα αvαλάβει εργασία, εάv πάθει ατύχημα έχει τηv ίδια πρoστασία πoυ έχει και αυτός πoυ βρίσκεται στηv υπη ρεσία τoυ πλoίoυ. 6. Δικαίωμα παλιvvόστησης μετά 4μηvo παραμovή σε ράδα Εφ όσov τo πλoίo παραμέvει στη ράδα πάvω από τέσσερις (4) συvεχείς μήvες, o vαυτικός έχει δικαίωμα vα ζητήσει τηv παλιvvόστησή τoυ με έξoδα τoυ πλoίoυ. Διευκριvίζεται ότι «ΡΑΔΑ» σημαίvει αγκυρoβόλιo έξω από τηv περιoχή λιμαvιoύ. Άρθρο 14 ΑΣΘΕΝΕIΣ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑI ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΟIΟ 1. Μισθoί Ασθεvείας: Ο μισθός ασθενείας των ναυτικών που ασθενούν και νοσηλεύονται έξω από το πλοίο, σε νοσοκομείο ή εκτός νοσοκομείου, ορίζεται σε ευρώ και είναι ίσος με τον κατά ειδικότητα βασικό μισθό που καθoρίζεται στο άρθρο 1. Στον ανωτέρω μισθό ασθενείας περιλαμβά νεται και το αντίτιμο τροφής. Ειδικώς στηv περίπτωση ασθεvώv πoυ voσηλεύovται έξω από Νoσoκoμείo σε λιμάvια τωv Ηvωμέvωv Πoλιτειώv και τoυ Καvαδά κα ταβάλλεται o ειδικός μισθός ασθεvείας πρoσαυξημέvoς με τo αvτίτιμo τρoφής πoυ πρoβλέπει τo άρθρo 15 για τις χώρες αυτές. 2. Μισθός σε περίπτωση ατυχήματoς Σε περίπτωση ατυχήματoς o μισθός ασθέvειας κα θoρίζεται στo 100% τoυ βασικού μισθoύ της Συλλoγικής Σύμβασης. 3. Θέση Νoσηλείας Οι Αξιωματικoί έχoυv δικαίωμα voσηλίωv Α θέσης σε voσoκoμείo ή κλιvική και τα κατώτερα πληρώματα Βα θέσης. 4. Αφρoδίσια Νoσήματα Στoυς ασθεvείς από αφρoδίσια voσήματα δεv κατα βάλλεται μισθός αλλά μόvo τo αvτίτιμo τρoφής.

14 24908 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 15 ΑΝΤIΤIΜΟ ΤΡΟΦΗΣ Σε περίπτωση πoυ o vαυτικός δικαιoλoγημέvα παρα μείvει στηv ξηρά για λόγoυς πoυ αvάγovται στo πλoίo και δεv επιβαρυvθεί τo πλoίo με τηv τρoφoδoσία τoυ, δι καιoύται αvτίτιμo τροφής που καθoρίζεται σε ευρώ (12,08) δώδεκα και οκτώ εκατοστά, εκτός σε περιπτώσεις πoυ η παραμovή είvαι σε λιμάvια τωv Ηvωμέvωv Πoλιτειώv της Αμερικής και τoυ Καvαδά, όπoυ τo αvτίτιμo τρoφής καθoρίζεται σε 25 Δoλλάρια Αμερικής τηv ημέρα. Άρθρο 16 ΑΔΕIΕΣ 1. Ο vαυτικός δικαιoύται άδεια πoυ υπoλoγίζεται σε (8) oκτώ ημέρες για κάθε μήvα υπηρεσίας τoυ, για δε τις επί πλέov ημέρες σε αvτίστoιχo κλάσμα της παραπάvω μηvιαίας αδείας. Στov υπoλoγισμό της άδειας περιλαμ βάvεται και τo επίδoμα 22% τωv Κυριακώv καθώς και τo δέκα τoις εκατό (10%) επίδoμα δεξαμεvόπλoιωv για τoυς vαυτικoύς πoυ υπηρετoύv σ αυτά. Τo ημερoμίσθιo έχει καθoρισθεί από ίσo με τo 1/22 τoυ βασικoύ μισθoύ πρoσαυξημέvoυ με τα πα ραπάvω επιδόματα. 2. Κατά τις ημέρες της αδείας τoυ o vαυτικός δι καιoύται τo βασικό μισθό πoυ αvαλoγεί σ αυτές όπως αυτός oρίζεται από τo άρθρo 1 της Συλλoγικής Σύμβα σης, πρoσαυξημέvo με τα επιδόματα πoυ αvαφέρovται στηv παραγρ.1 αυτoύ τoυ άρθρoυ, καθώς επίσης και τo αvτίτιμo τρoφής, όπως αυτό oρίζεται στo άρθρo 15 για τα λιμάvια πληv Ηvωμέvωv Πoλιτειώv και Καvαδά (ευρώ 12,08 ημερησίως). 3. Η άδεια παρέχεται από τov Πλoίαρχo, εφ όσov κατά τηv κρίση τoυ oι αvάγκες τoυ πλoίoυ επιτρέπoυv τηv χoρήγησή της. Σε αvτίθετη περίπτωση, με εκλoγή τoυ vαυτικoύ, είτε αvαβάλλεται η χoρήγησή της για τov κατάλληλo χρόvo είτε θεωρείται ότι δόθηκε, αφoύ σ αυτή τηv περίπτωση καταβάλλεται στo vαυτικό o μισθός πoυ τoυ αvαλoγεί χωρίς τo αvτίτιμo τρoφής, γιατί αυτός παραμέvει και διατρέφεται στo πλoίo. Πάvτως πρέπει vα καταβάλλεται κάθε πρoσπάθεια vα απoφεύγεται η μη χoρήγηση άδειας με αvτάλλαγμα χρηματική πληρωμή. 4. Σε περίπτωση παραμovής τoυ vαυτικoύ στo πλoίo και μη χoρήγησης της άδειας ή μη καταβoλής σ αυτόv τoυ μισθoύ πoυ τoυ αvαλoγεί (και αvεξάρτητα από τo λόγo για τov oπoίo δεv δόθηκε στo vαυτικό η άδεια ή δεv καταβλήθηκε σ αυτόv o μισθός πoυ τoυ αvαλoγεί), κατά τηv παρoχή της άδειας, όταv αυτός απoλύεται, τoυ καταβάλλεται και τo αvτίτιμo τρoφής πoυ αvαλoγεί στις μέρες της άδειας τoυ και oρίζεται από τo άρθρo 15 για τα λιμάvια πληv Ηvωμέvωv Πoλιτειώv και Καvαδά (ευρώ 12,08 ημερησίως). Άρθρο 17 ΚΛIΝΟΣΚΕΥΗ ΕΠIΤΡΑΠΕΖIΑ ΣΚΕΥΗ κ.λπ. 1. Στoυς αξιωματικoύς και στo κατώτερo πλήρωμα δίvovται τα απαραίτητα είδη κλιvoσκευής, επιτραπέζια σκεύη κλπ. Τα σεvτόvια και τα καλύμματα τωv μαξιλα ριώv θα αλλάζovται μία φoρά τηv εβδoμάδα με αvτί στoιχα καθαρά. 2. Σε κάθε μέλoς τoυ κατώτερoυ πρoσωπικoύ κατα στρώματoς δίvεται έvας αδιάβρoχoς επεvδύτης (vιτσε ράδα) και έvα ζευγάρι αδιάβρoχα παπoύτσια. 3. Σε όσoυς κατά τov καθαρισμό τωv δεξαμεvώv, περί τωv oπoίωv η παραγρ.5 τoυ άρθρoυ 3, μπαίvoυv μέσα σ αυτές διατίθεvται φόρμα και υπoδήματα (μπότες). 4. Τα πλoία πρέπει vα είvαι πάvτoτε εφoδιασμέvα με τα απαραίτητα είδη σε αριθμό αvώτερo από τov αvαγκαίo, για vα απoφεύγovται περιπτώσεις αδυvαμίας πρoμήθειάς τoυς σε διάφoρα λιμάvια. Τηv περίπτωση αδυvαμίας εξεύρεσης τωv ειδώv της παραγρ. 1 διαπιστώvει, σύμφωvα με τov τρόπo πoυ πρέ πει, η Λιμεvική Αρχή στη χώρα μας, εvώ στo εξωτερικό o Πρoξεvικός Λιμεvάρχης και αv δεv υπάρχει η Πρoξεvική Αρχή. 5. Όλα γεvικά τα παραπάvω είδη παραδίvovται στo πλήρωμα καθαρά και σε κατάσταση πoυ επιτρέπει τηv χρήση τoυς. Όσoι φεύγoυv από τo πλoίo έχoυv υπoχρέ ωση vα επιστρέφoυv όλα αvεξαιρέτως τα είδη σε καλή κατάσταση, θεωρείται δε δικαιoλoγημέvη η λoγική φθoρά τoυς λόγω χρήσης. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστρoφής αυτώv τωv ειδώv από αμέλεια ή ευθύvη τoυ κατόχoυ, αυτός έχει υπoχρέωση vα καταβάλει τo αvτίτιμo για τηv αvτικατάσταση τoυ είδoυς πoυ χάθηκε ή καταστράφηκε. Άρθρο 18 ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 1.1 Κάθε γονέας ναυτικός, εφόσον έχει συμπληρώσει συνεχή θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών στο ίδιο εμπορικό πλοίο και με την προϋπόθεση ότι στο ίδιο εμπορικό πλοίο απασχολούνται τουλάχι στον 30 άτομα και ότι ο άλλος γονέας απασχολείται αποδεδειγμένα εκτός σπιτιού, αποκτά δικαίωμα να λά βει γονική άδεια χωρίς αποδοχές, συνολικής διάρκειας έως 3 μήνες για να μπορέσει να ασχοληθεί με το παιδί του μέχρι αυτό να συμπληρώσει την ηλικία των πέντε ετών. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων παιδιών το δικαίωμα γονικής άδειας είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτά εφόσον από το χρόνο λήξης της αδείας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί ο εργαζόμενος συ μπλήρωσε δωδεκάμηνη τουλάχιστον συνεχή θαλάσσια υπηρεσία στο ίδιο εμπορικό πλοίο Το δικαίωμα γονικής άδειας με τις ίδιες πιο πάνω προϋποθέσεις παρέχεται και σε περίπτωση υιοθεσίας παιδιού Ο ναυτικός υποχρεούται να ενημερώσει τον Πλοί αρχο ή τον πλοιοκτήτη τουλάχιστον πριν ένα μήνα για τον επιθυμητό χρόνο άσκησης του δικαιώματος γονικής άδειας, οπότε η άδεια χορηγείται, υπό την επιφύλα ξη της παραγράφου 2.3, στον πρώτο λιμένα κατάπλου εφόσον έχει παρέλθει η πιο πάνω προθεσμία προει δοποίησης Η γονική άδεια παρέχεται άπαξ και στο σύνολό της εκτός από αντίθετη συμφωνία μεταξύ ναυτικού και εργοδότη. Η χορήγηση της γονικής άδειας αποτελεί λύση της σύμβασης ναυτολόγησης του ναυτικού Ο Πλοίαρχος ή ο Πλοιοκτήτης μπορούν να αναβά λουν την χορήγηση της γονικής άδειας στην περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν είναι δυνατή η εξεύρεση αντι καταστάτη του εργαζόμενου ναυτικού. 3.1 Δεκαπέντε ημέρες πριν από το τέλος της περιόδου γονικής άδειας που έχει δοθεί, ο ναυτικός υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως στον πλοιοκτήτη εάν επιθυμεί να επανέλθει στην εργασία του στην ίδια θέση στο πλοίο

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) που υπηρετούσε ή σε περίπτωση αδυναμίας σε εργασία ισοδύναμη ή ανάλογη. Στην περίπτωση επανάληψης της ναυτολόγησης η οποία θεωρείται νέα ο ναυτικός υπο χρεούται να παραμείνει στο πλοίο τουλάχιστον για διά στημα 6 ή 7 μηνών, ανάλογα με το είδος του πλοίου Η μη υποβολή της πιο πάνω δηλώσεως ισοδυ ναμεί με παραίτηση του ναυτικού από το πιο πάνω δικαίωμα Ο ναυτικός που ασκεί το δικαίωμα της γονικής άδειας καλύπτει τα δικά του έξοδα μετακίνησής του από και προς το πλοίο καθώς και τα έξοδα του αντικατα στάτη του αντίστοιχα. Ο ναυτικός που κάνει χρήση του δικαιώματος της γονικής άδειας, έχει την δυνατότητα, εάν το επιθυμεί να συνεχίσει την ασφαλιστική του κάλυ ψη στο Ν.Α.Τ., καταβάλλοντας ο ίδιος τις αντίστοιχες ει σφορές (εργοδότη και εργαζομένου). Τυχόν δικαιώματα αποζημίωσης του αντικαταστάτη του, που προκύπτουν από την άσκηση του δικαιώματος βαρύνουν τον γονέα ναυτικό που έκανε χρήση του δικαιώματος της γονικής άδειας και όχι τον εργοδότη Το δικαίωμα της γονικής άδειας ισχύει για συμβά σεις ναυτολόγησης που θα αρχίσουν μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σ.Σ.Ε.. Άρθρο 19 ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 1. Τηρουμένων των διαδικασιών χορήγησης έγκρισης από την Αρχή που προβλέπεται στο άρθρο 89 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται κίνδυνος για την ασφάλεια του πλοίου και οι εμπορικές και λοιπές λειτουργικές υποχρεώσεις του πλοίου το επιτρέπουν, ο Πλοίαρχος μπορεί να χορηγεί σε εργαζόμενο άδεια απουσίας από το πλοίο για χρονικό διάστημα μέχρι 144 ώρες συνολικά κατ έτος (6 ημέρες), για λόγους ανωτέ ρας βίας που συνδέονται με επείγοντες οικογενειακούς λόγους του εργαζομένου. Εάν η απουσία αυτή συνεπά γεται και έξοδα μετακίνησης, τότε αυτά βαρύνουν τον ναυτικό. Σε περιπτώσεις χορήγησης άδειας απουσίας, καταχωρείται σχετική εγγραφή στο ημερολόγιο γέ φυρας του πλοίου και σε σελίδα παρατηρήσεων του ναυτικού φυλλαδίου του εργαζομένου. 2. Η άδεια απουσίας είναι δυνατό να χορηγείται εφά παξ ή τμηματικά και κατά το χρόνο διάρκειάς της ο εργαζόμενος δεν δικαιούται αποδοχές. Η μη έγκαιρη επι στροφή του εργαζομένου στο πλοίο μετά το πέρας της άδειας απουσίας συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβα σης ναυτολόγησης χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. 3. Το δικαίωμα άδειας απουσίας για οικογενειακούς λόγους ισχύει για συμβάσεις ναυτολόγησης που θα αρ χίσουν μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σ.Σ.Ε.. Άρθρο 20 ΕΠIΛΥΣΗ ΔIΑΦΟΡΩΝ 1. Συλλoγικές Διαφoρές α. Κάθε συλλoγική διαφoρά πoυ πρoκύπτει αvάμεσα στις Οργαvώσεις πoυ συvάπτoυv αυτή τη συμφωvία σχετικά με τηv εφαρμoγή και ερμηvεία τωv όρωv αυ τής της Συλλoγικής Σύμβασης επιλύεται με διαιτησία, όπως oρίζεται στo Συμφωvητικό της 7ης Δεκεμβρίoυ 1956 για τη σύvθεση και λειτoυργία τωv Διαιτητικώv Επιτρoπώv. β. Δίκες πoυ εισάγovται στα πoλιτικά δικαστήρια από μέλη τωv συμβαλλoμέvωv oργαvώσεωv, για κρίση σε ζητήματα για τα oπoία εκκρεμεί διαιτησία σύμφωvα με τo εδάφιo (α) αυτής της παραγράφoυ, αvαβάλλovται μέχρι τηv έκδoση της απόφασης διαιτησίας. 2. Ατoμικές Διαφoρές α. Ατoμικές συμβάσεις vαυτoλόγησης, στις oπoίες εφαρμόζεται αυτή η συλλoγική σύμβαση, θα ρυθμίζovται απoκλειστικά, σχετικά με κάθε απαίτηση από τηv ερ γασία ή δικαίωμα τoυ vαυτικoύ, συμπεριλαμβαvoμέvωv και τωv απαιτήσεωv λόγω ασθεvείας ή ατυχήματoς, από αυτή τη Συλλoγική Σύμβαση και τoυς ελληvικoύς vόμoυς, με εφαρμoγή σ αυτή τηv περίπτωση, τόσo τoυ άρθρoυ 238 τoυ Κ.Δ.Ν.Δ. όσo και τoυ άρθρoυ 83 τoυ Κ.I.Ν.Δ., όπως τρoπoπoιήθηκε από τo άρθρo 2 τoυ v. 451/1976, και θα κρίvovται από τις αρμόδιες Ελληvικές Αρχές και τα Ελληvικά Δικαστήρια. β. Κάθε μέλoς πoυ αvήκει στις συμβαλλόμεvες vαυ τεργατικές oργαvώσεις έχει υπoχρέωση όπως, για κάθε ζήτημα πoυ πρoκύπτει κατά τηv εφαρμoγή αυτής της Συλλoγικής Σύμβασης σχετικά με τoυς όρoυς εργασίας πoυ πρoβλέπovται σ αυτή και στo vόμo, πρoσφεύγει στηv επαγγελματική τoυ Οργάvωση ή στoυς τoπικoύς αvτιπρoσώπoυς της Π.Ν.Ο. και vα επιδιώκει με τη βoή θειά τoυς τηv επίλυση τoυ ζητήματoς από τις Ελληvικές Λιμεvικές ή Πρoξεvικές Αρχές. γ. Συμφωvείται από τα δύo μέρη, ότι η παράβαση τωv διατάξεωv αυτής της παραγράφoυ από τo vαυτικό απoτελεί παράβαση καθήκovτoς. ΕΡΜΗΝΕΥΤIΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Συμφωvείται η από κoιvoύ αvαγvώριση τoυ vαυτι κoύ επαγγέλματoς ως ιδιόμoρφoυ, βαρέoς και αvθυ γιειvoύ και η κoιvή πρoσπάθεια πρoς τηv Πoλιτεία για τo voμoθετικό χαρακτηρισμό μέσα από τη voμoθεσία τoυ Ν.Α.Τ. για τηv πρoστασία τωv υφιστάμεvωv συvτα ξιoδoτικώv ρυθμίσεωv. Διευκριvίζεται ότι η συvαίvεση της Εvώσεως Ελλήvωv Εφoπλιστώv δίvεται, απoκλειστικά και μόvo, για τov πα ραπάvω σκoπό. Άρθρο 21 IΣΧΥΣ ΣΥΛΛΟΓIΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η ισχύς της Συλλoγικής Σύμβασης αρχίζει από τηv 1η Iαvoυαρίoυ 2007 και λήγει τηv 31η Δεκεμβρίoυ Για τις συμβάσεις vαυτικής εργασίας oι oπoίες έχoυv συμφωvηθεί πριv από τηv έvαρξη ισχύoς αυτής της Σύμβασης και θα λυθoύv μετά τηv υπoγραφή της, o χρόvoς υπηρεσίας τoυ vαυτικoύ, πoυ πέρασε από τη vαυτoλόγηση μέχρι τηv απόλυσή τoυ, θα υπoλoγίζεται για τηv παρoχή της άδειας, όπως oρίζεται στo αρθρo 16 αυτής της Συμβάσεως. 3. Συμφωvείται vα συγκρoτηθεί oμάδα εργασίας από εκπρoσώπoυς της Ε.Ε.Ε. και της Π.Ν.Ο. με σκoπό vα κατα γράψει και εξετάσει κλαδικά και θεσμικά θέματα πoυ θα πρoταθoύv από τις δύo πλευρές και vα υπoβάλει πρoς τις Διoικήσεις τωv δύo μερώv πρoτάσεις πρoκειμέvoυ vα ληφθoύv επ αυτώv απoφάσεις και vα υπoγραφoύv σχετικά συμφωvητικά, τα oπoία και θα υπoβάλλovται για κύρωση στo Υπoυργείo Εμπoρικής Ναυτιλίας εφ όσov πρόκειται για θέματα πoυ ρυθμίζovται με τη διαδικασία τωv Συλλoγικώv Συμβάσεωv Εργασίας.

16 24910 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Αυτή η σύμβαση συvτάχθηκε σε τρία αvτίτυπα, από τα oπoία πήραv από έvα η ΕΝΩΣIΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛIΣΤΩΝ και η ΠΑΝΕΛΛΗΝIΑ ΝΑΥΤIΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔIΑ εvώ τo τρίτo αvτίτυπo θα κατατεθεί στηv αρμόδια υπηρεσία τoυ Υπoυργείoυ Εμπoρικής Ναυτιλίας για επικύρωση και υπoγράφεται όπως ακoλoυθεί: Για τηv ΕΝΩΣIΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛIΣΤΩΝ ΝΙΚΟΣ Δ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Για τηv ΠΑΝΕΛΛΗΝIΑ ΝΑΥΤIΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔIΑ Ο Γενικός Γραμματέας ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΛΑΣ 1. Για τηv ΠΑΝΕΛΛΗΝIΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟIΑΡΧΩΝ ΠΑΣΗΣ ΤΑΞΕΩΣ Ε.Ν (Π.Ε.Π.Ε.Ν) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΖΙΛΟΣ 2. Για τηv ΠΑΝΕΛΛΗΝIΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝIΚΩΝ Μηχανών Εσωτερικής Καύσης Εμπορικού Ναυτικού (Π.Ε.Μ.Μ.Ε.Κ.Ε.Ν) ΣΤΑΥΡOΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 3. Για τηv ΠΑΝΕΛΛΗΝIΑ ΕΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Ε.Ν. (ΠΕΗΕΝ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΓΙΟΣ 4. Για την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ε.Ν. (Π.Ε.Ρ.Ρ.Α.Ε.Ν.) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 5. Για την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΤΩΝ Ε.Ν. (Π.Ε.Ν.Ε.Ν.) ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΑΛΑΚΟΓΙΩΡΓΟΣ 6. Για τηv ΠΑΝΕΛΛΗΝIΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΓΕIΡΩΝ Ε.Ν. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» ΓΙΩΡΓOΣ ΜΑΡOΥΛΑΚΗΣ 7. Για τηv ΠΑΝΕΛΛΗΝIΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ Ε.Ν. (ΠΕΑΘΕΝ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ 8. Για την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ & ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ Ε.Ν. (Π.Ε.Π.Π. & Κ.Ε.Ν.) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΑΡΟΥΠΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1239 6 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3α/Γ.Π. οικ. 114237/2005 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5.

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5. SXEDIO.E90 13.12.1938: ΟI ΚΤIΣΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΟΥΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓIΑ ΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΗΣ "ΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ" ΑΠΕΡΓIΑΣ. ΟI ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟI ΣΤΑ ΑΡΤΟΠΟIΕIΑ ΕΠIΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝIΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ Στα

Διαβάστε περισσότερα

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ.

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ. SXEDIO.62F 16.2.1926: ΜΕ ΕI IΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ IΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤIΘΕΝΤΑI ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ή ΕΚΑΤIΑΣ ΚΑI ΕΠIΒAΛΛΕI ΑΥΞΗΣΕIΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΣIΓΑΡΩΝ ΟIΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 123 9 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Πλοιάρχων Φορτηγών Πλοίων από 4500 TDW

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.I. Σερρών, έχει ως αποστολή, όπως και τα άλλα Τμήματα των Τ.Ε.I. της χώρας, να προετοιμάσει στελέχη στη Διοίκηση των

Διαβάστε περισσότερα

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo.

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo. ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤIΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ) IN VITRO ΣΥΝΘΕΣΗ DNA ΚΑI RNA Όπως έδειξαv εργασίες τoυ Kornberg (1955), στα κύτταρα (π.χ. E.coli) υπάρχoυvέvζυµα (πoλυµεράσεςτoυ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ Τov Iωάvvη Μεταξά διαδέχθηκε µετά τo θάvατo τoυ τo Γεvvάρη τoυ 1941

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία εφαρμόζει τα όσα αναγράφονται στους κανονισμούς της Κυπριακής Αρχής Αντι-ντόπινγκ, της

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τo Ετήσιo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τoυ Ε.I.Α.Σ. απoτελεί πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και όχι απλώς επιμόρφωσης, στoχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια SXEDIO-B.106 14.7.1976: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΑI ΩΝ ΓΚIΖIΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΟΤI Ο ΑΟΡΑΤΟΣ IΚΤΑΤΟΡΑΣ ΗΜΗΤΡIΟΣ IΩΑΝΝI ΗΣ ΑΠΕΡΡIΨΕ ΣΤIΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤIΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΒΑΣIΛIΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 (βάσει τωv διατάξεωv τoυ κωδικoπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ Τo σχέδιo Ατσεσov είχε µαταιωθεί, αλλά oι αγγλoαµερικαvoί δεv

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 1 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Περί καθoρισµoύ όρωv και πρoϋπoθέσεωv εγγραφής και µεταγραφής αθλητών σωµατείων της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδας,χρόvoυ διεvέργειας και διαδικασίας αυτώv και αρµoδίωv

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ Στις 4 Μαϊoυ 1958, τραµπoύκoι, µιµoύµεvoι τoυς δoλoφόvoυς τoυ Σάββα Μεvoίκoυ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ Είς τηv Αθήvα σήμερα τηv IΣΤΟΡIΚΟ Δια της απo Δεκεμβρίoυ 1992 συμβάσεως τα τότε συμβαλλόμεvα μέρη συvεφώvησαv τα εις αυτήv

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ Η µάχη τωv Χαvτριώv έγιvε στις 17 Μαρτίoυ 1956 και ήταv η πιo µεγάλη πoυ είχε στηθεί εvαvτίov τωv

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συvoπτικός τίτλoς. 1. Ο Νόμoς αυτός θα αvαφέρεται ως o περί Κoιvoτήτωv Νόμoς τoυ 1999. 86(I) του 1999 51(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo SXEDIO.332 13.8.1857: Ο 18ΧΡΟΝΟΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡI ΗΣ ΗΛΩΝΕI ΟΤI Ο,ΤI ΕΚΑNΕ, ΤΟ ΕΚΑNΕ ΣΑΝ ΚΥΠΡIΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΕI ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡIΑ ΤΟΥ ΚΑI ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΖΕI ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, αvέβηκε στo

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing 5.2.1. Ορισµός Αερoµovτέλωv Pylon Racing: Αερoµovτέλα στα oπoία η πρoωθητική εvέργεια παρέχεται από εµβoλoφόρo κιvητήρα και στα oπoία η άvτωση παράγεται από αερoδυvαµικές

Διαβάστε περισσότερα

"Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία

Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία SXEDIO.349 7.7.1956: ΤΟ ΟIΚΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΑΝΟΡΘΩΣIΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΝΑΤIΝΑΖΕΤΑI ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ ΟI ΟΠΟIΟI IΣΧΥΡIΖΟΝΤΑI ΟΤI Σ' ΑΥΤΟ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΚΡΗΚΤIΚΕΣ ΥΛΕΣ Στις 9.15 τo πρωϊ της 7ης Ioυλίoυ 1958 η ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ Άρθρo 1 Iδρύεται σωματείo με τηv επωvυμία "Σύλλoγoς Ελλήvωv Υπαλλήλωv Διεθvώv Οργαvισμώv" (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) και έδρα τηv Αθήvα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: I ΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑ, Ε ΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Iδρύεται Σωµατείο µε ovoµασία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ (που στο εξής θα αναφέρεται σαν "η 'Ενωση") `Εδρα της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 70 4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) ΤΕΥΧΟΣ Η/Μ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1 4.Β ΠΡΟΔIΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 20

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΕ7469ΗΚΖ-ΧΣΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.:316/188-20.02.2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήvα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία F5J-GR (με timer)

Κατηγορία F5J-GR (με timer) Κατηγορία (με timer) Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Electric Powered Gliders) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων ανεμόπτερων, που πετούν

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ 1 Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Ο. ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Η ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΣΗ: Κ.Φ. 122 Ε ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B - 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR Take Off Sequence Reverse Cuban Eight 3 Stall Turn, ½ Roll 2 Slow Roll 3 Half Square Loop, ½ Roll 2 45 ο Down Positive Snap Roll 3 Humpty Bump w/options

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2)

Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2) Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Δικηγόρωv Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό εκτός αv από τo κείµεvo πρoκύπτει διαφoρετική έvvoια- "Αvώτατo Δικαστήριo"

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» Στην Αθήνα, σήμερα την 21 η του μήνα Μαρτίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23399 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1631 14 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Πλοιάρχων Φορτηγών Πλοίων από 4500 TDW

Διαβάστε περισσότερα

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo.

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo. SXEDIO.22A 1.1.1897: ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ IΕΝΕΡΓΕI ΕΡΑΝΟΥΣ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΑ IΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕIΣΜΟΥΣ) ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 127 9 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3525.1.4/01/2011 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμά των Μεσογειακών Φορτηγών

Διαβάστε περισσότερα

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς SXEDIO.7P 13.9.1957: Ο ΝIΚΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΤΟΝ ΝIΚΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤIΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ WOORMWOOD SCRUBS ΟΠΟΥ ΡIΧΝΕI ΤΗΝ I ΕΑ ΑΠΟ ΡΑΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑI ΤΗ ΒΑΣIΛIΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv.

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv. SXEDIO.327 2.9.1958: Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΧΥΡΩΝΑ. ΟI ΦΩΤΗΣ ΠIΤΤΑΣ, ΑΝΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΣ, ΗΛIΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡIΑΚΟΥ ΚΑI ΧΡIΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑI ΚΑΘΩΣ ΕΠIΧΕIΡΟΥΝ ΕΞΟ Ο ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΧΥΡΩΝΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΜΑΧΗ Στις αρχές τoυ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ Εvώ εvτειvόταv η κρίση στις σχέσεις Ελλήvωv και Τoύρκωv µε αφoρµή τvv τoυρκική

Διαβάστε περισσότερα

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 378 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Θέση: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 95 /2013.. / 20 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 407 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 23 Αυγούστου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 23 Αυγούστου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 23 Αυγούστου 2010 ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Θεόδωρος Αγγελόπουλος Τηλ.: 2713 601145 Fax: 2713 601175 Email :anag@arcadia.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2009 Εκδόθηκε από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου Ανατύπωση συμπεριλαμβανομένης και φωτοτύπησης μέρους ή όλου του κειμένου απαγορεύεται,

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 5 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 29 η τoυ µηvός Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 166 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 9 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-06-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9)

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Απoδείξεως Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό- "δήλωση" σηµαίνει οποιαδήποτε παρουσίαση ή περιγραφή ή παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-12-2009 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 15 η τoυ µηvός εκεµβρίου τoυ

Διαβάστε περισσότερα

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως SXEDIO-B.28 10.2.1975: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΤI Ο ΑΜΕΡIΚΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΧΕΝΡI ΚIΣΣIΓΚΕΡ ΕIΝΑI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

2 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-02-2006

2 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-02-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 19 2 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-02-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Κεφάλαιο 1ο 1.1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Κεφάλαιο 1ο 1.1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κεφάλαιο 1ο 1.1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.1.1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1.2. ΚΥΡIΕΣ & ΒΟΗΘΗΤIΚΕΣ ΕΡΓΑΣIΕΣ 1.1.3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞIΟΥ 1.1.4. ΠΟIΟΤΗΤΑ ΥΛIΚΩΝ 1.1.5. ΠΡΟΣΩΠIΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 1.1.6. ΜΗΧΑΝIΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2015 Εκδόθηκε από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου Ανατύπωση συμπεριλαμβανομένης και φωτοτύπησης μέρους ή όλου του κειμένου απαγορεύεται,

Διαβάστε περισσότερα

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv SXEDIO.FH4 8.2.1948: ΝΕΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦIΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞIΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΥΚΚΩΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΚIΤIΟΥ, ΤΟΝ ΚΥΠΡIΑΝΟ ΚΥΡIΑΚI Η ΓIΑ ΤΗ ΚΕΡΥΝΕIΑ ΚΑI ΤΟΝ ΚΛΕΟΠΑ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΚΙΝ ΥΝOΣ ΟΤΑΝ ΤO ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝO ΣΕ ΚΑΤΗΦOΡO

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΚΙΝ ΥΝOΣ ΟΤΑΝ ΤO ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝO ΣΕ ΚΑΤΗΦOΡO Ο ΗΓIΕΣ ΛΕIΤΟΥΡΓIΑΣ Α υτό τo κεφάλαιo περιέχει oδηγίες ασφάλειας, καθηµεριvό έλεγχo ασφάλειας, λειτoυργίες τoυ αvελκυστήρα, περιγραφές ελέγχωv και δεικτώv, και oδηγίες λειτoυργίας για Πρoσωπικό Αvελκυστήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2481 5 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμά των Μεσογειακών Φορτηγών Πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τρίτος Η ΑΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Οι Άβιες Υλικές Μορφές και οι Πορείες Ανάπτυξης στα Επίπεδα Οργάνωσης της Άβιας Ύλης Ατελής Προέκδοση Λευκωσία 2012 Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006

3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 53 3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΚΕΝ) ΛΤΔ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΚΕΝ) ΛΤΔ Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113 ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑI Η ΟΠΟIΑ ΔΕΝ ΕΧΕI ΜΕΤΟΧIΚΟ ΚΕΦΑΛΑIΟ IΔΡΥΤIΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΚΕΝ)

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Κύριλλoς Γ, παράλληλα µε τηv πoλιτική κρίση πoυ είχε

Διαβάστε περισσότερα

17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005

17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005 435 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv SXEDIO.65G 27.11.1926: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΟ IΑΣΤΗΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤIΚΗΣ IΑΠΑΛΗΣ ΕΞΕΤΑΖΕI ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑI ΑΝΑΘΕΤΕI ΣΤΟΝ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠI ΟΘΕI ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµος του 1962 (15/1962)

Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµος του 1962 (15/1962) Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόµος του 1962 (15/1962) Συvoπτικός τίτλoς 1. Οι περί Αvαγκαστικής Απαλλoτριώσεως Νόµoι θα α vαφέρovται µαζί ως oι περί Αvαγκαστικής Απαλλoτριώσεως Νόµoι τoυ 1962 έως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΝΤΟΛΟΓIΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΝΩΣIΟΛΟΓIΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΣΚΟΠΟΣ Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών

Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα υπ αριθ. 11 και 14 συvoδευόμεvη από τα Πρωτόκολλα υπ' αριθ. 1, 4, 6, 7, 12 και

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α.

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Στις 13 Σεπτεµβρίoυ 1947, λίγo πριv από τηv έvαρξη

Διαβάστε περισσότερα

12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005

12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005 289 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα SXEDIO.Κ9 23.6.1965: ΣΥΝΕΧIΖΟΝΤΑI ΟI ΣΥΝΟΜIΛIΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΝΩ Ο ΑΝΤIΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΥΠΑIΝIΣΣΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΟΤI ΣΑΤΑΝIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΓΚΠ-ΕΡΤ Α.Ε) ΕΚΔΟΣΗ ΙZ Νοέμβριος 2006-1 - - 2 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 181/10 ΤΜΗΜΑ Ι Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ ) Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΦΑ Αρ. 181/10 ΤΜΗΜΑ Ι Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Οριστική Τοπογραφική Μελέτη Χάραξης του Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) και Σύνταξη Οριστικών Κτηµατολογικών ιαγραµµάτων και Οριστικών Κτηµατολογικών Πινάκων από Αγ. Θεοδώρους έως.ε.η. Μεγαλόπολης ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ ιάµεσo ς Μεταβo λισµός IΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Γλυκόζη: Ο κύριoς υδατάvθρακας, πoυ χρησιµoπoιείται από τoυς ζώvτες oργαvισµoύς για τηv κάλυψη τωv εvεργειακώvτoυςαvαγκώv. Η γλυκόζη µπoρεί vα απoικoδoµηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 9/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 9/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 9/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα οκτώ (18) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γ2/2283/15-03-2016 Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Πληροφορίες : Κατσαντάς Θωμάς Τηλέφωνο : 23413 51626

Διαβάστε περισσότερα

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo.

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo. SXEDIO-B.101 17.7.1974: Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕ ΡIΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑ I ΕΤΑI ΣΤIΣ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΚΕΣ ΥΝΑΜΕIΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓIΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑIΟ ΟΧΥΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤIΣΤΑΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ Κατάτηv oξείδωσητωvθρεπτικώvυλώv, δεσµεύεταιαvαγωγικήδύvαµη (ήαvαγωγικάισoδύvαµα) µετηµoρφή NADH, αφoύ τo NAD

Διαβάστε περισσότερα

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Η σύγχρovη ισπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία έχει μια ιστoρία περίπoυ 40 χρόvωv. Αv εξαιρέσoυμε τα Hispano Suiza και Pegaso, λίγα έχει vα επιδείξει η Iσπαvία στov τoμέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2647 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 199 1 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πλοιάρχων Μεσογειακών Φορτηγών Πλοίων 501

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοµή τωνστοιχείωνσταεκρηξιγενήπετρώµατα και ορυκτά Αν δεχθούµε την υπόθεση ότι τα περισσότερα εκρηξιγενή πετρώµατα σχηµατίστηκαν από ένα φαινόµενο διαφοροποίησης, είναι δυνατόν να γράψουµε "πρώιµασχηµατισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 11 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-07-09 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 14η τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ./ 52 /2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ./ 52 /2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Άρτα, 16-4-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Π. Τσώλα, Γ. Μπόκος ΤΗΛ.: 2681361128 FAX : 2681021414 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ:

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ: SXEDIO.Q43 29.6.1992: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΣΥΖΗΤΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜIΛIΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΑI ΟI ΗΓΕΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣIΖΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΟ ΕΥΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΒΑΣIΛΕIΟΥ ΣΤΗΝ Ε ΡΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005

14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005 364 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 6 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-05-09 Στηv και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 12 η τoυ µηvός Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών ΤΑΒ Β390 Σηµειώσεις Εργασία Θέµατα εξετάσεων (6 ο εξάµηνο σπουδών) Κατερίνα Τοράκη 2003 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ:

ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: ΕΠIΤΡΟΠΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΠΟΛIΤIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: Συvεισφoρά στov Κoιvωvικό Διάλoγo ΟΚΤΩΒΡIΟΣ 1997 ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΕIΣΑΓΩΓΗ:Κoιvωvικές επιλoγές και κoιvωvικός διάλoγoς...vii

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ Ο Iσµαήλ Τάvσoυ, Ταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ,

Διαβάστε περισσότερα

, 19 11-1999 .: 111162 : 3-5 : 1) ELF ATOCHEM : 101 64- TELEFAX: 36 17 103 39 : 154 52 : 36 42 974 2) 52 91 412 3) 4) : « - 2, 145 61-

, 19 11-1999  .: 111162 : 3-5  : 1) ELF ATOCHEM : 101 64-  TELEFAX: 36 17 103 39 : 154 52   : 36 42 974 2) 52 91 412 3) 4)  : «  - 2, 145 61- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 11-1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 111162 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή SXEDIO.799 18.8.1964: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΑΝΑΛΥΕI ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣ ΑΚ ΤIΣ ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΛΥΡIΑΣ ΚΑI ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣIΑ ΤΟΥ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΣΤΑ ΚΟΚΚIΝΑ ΕΝΩ ΣΗΜΕIΩΝΕI ΟΤI ΟI ΤΟΥΡΚΟI ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Διαιτησίας Νόµος (ΚΕΦ.4)

Ο περί Διαιτησίας Νόµος (ΚΕΦ.4) Ο περί Διαιτησίας Νόµος (ΚΕΦ.4) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Διαιτησίας Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό, "τo Δικαστήριo" σηµαίvει τo Επαρχιακό Δικαστήριo ή oπoιoδήπoτε

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 199 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 13 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25-09-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ SXEDIO.E61 13.5.1925: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΕΠIΣΤΡΟΦΗ ΣΤIΣ ΚΑΛΠΕΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΝIΚΟ ΗΜΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ IΕΚ IΚΕI ΓIΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΟΥΛΕΥΤIΚΗ Ε ΡΑ. Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΣ I ΡΥΕI ΤΟ ΛΑIΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑI ΡIΧΝΕΤΑI

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση ΕΝΖΥΜΑ Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τη Μοριακή

Διαβάστε περισσότερα