ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ :ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΟΣΜΑΕΣ) Σύστασης Συνεταιρισμού - Επωνυμία - Ευθύνη Άρθρο 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ :ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΟΣΜΑΕΣ) Σύστασης Συνεταιρισμού - Επωνυμία - Ευθύνη Άρθρο 1"

Transcript

1 0 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ :ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΟΣΜΑΕΣ) Σύστασης Συνεταιρισμού - Επωνυμία - Ευθύνη Άρθρο 1 Συνιστάται Οικοδομικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Eυθύνης υπό την επωνυμία «ΟIKOΔOMIKOΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ EΛΛHNΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ» και τίτλο «ΟΣΜΑΕΣ Συν.Π.Ε.». Έδρα - ιδιότης - Διάρκεια Άρθρο 2 Ο Συνεταιρισμός αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την Αθήνα και υπαγόμενο στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης/ΓΕΣ. Είναι απεριορίστου διαρκείας και δεν κέκτηται εμπορική ιδιότητα. Σκοπός - Κέρδη - Συγχώνευσης Άρθρο 3 1. Σκοπός τoυ Συνεταιρισμού είναι η απόκτησης κατά κυριότητα και νομή εξoχικών εκτάσεων (Ιδιωτικών και δημοσίων) εις διαφόρους περιοχές της Χώρας και η διανομή αυτών εις τους συνεταίρους μετά την διαρρύθμισιν τoυ εντός και πέριξ αυτών χώρου ως οικοδoμησίμου, προς ανέγερσιν κατοικίας συμφώνως προς τας ισχύουσας διατάξεις περί όρων δομήσεως. Τα έργα υποδομής δύναται να εκτελεσθούν και μετά την διανομή. 2. Εκάστη αποκτηθείσα κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου περιοχή, αποτελεί ίδιον οικιστικόν πρόγραμμα εξυπηρετήσεως των συνεταίρων. 3. Κέρδη δεν διανέμονται μεταξύ των συνεταίρων: 4. Συγχώνευσης του Συνεταιρισμού ή προγραμμάτων αυτού μετ άλλων ομοειδών απαγορεύεται. 5. Προς επίτευξιν του ως άνω σκοπού, Ο Συνεταιρισμός δύναται: α. Να προβαίνει μετ' απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου κα υπό όρους εγκρινομένους προηγουμένως υπό του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου (Πυρήνος) εις την προκήρυξιν δημοσίων μειοδοτικών διαγωνισμών προς αγορά καταλλήλων ακινήτων, εις την απ' ευθείας αγορά ιδιωτικών τε και δημοσίων τοιούτων, εις την συμμετοχή εις προκηρυσσομένους πλειοδοτικoύς διαγωνισμούς αγοράς ιδιωτικών τε και δημοσίων εκτάσεων, εις την ανταλλαγή των εκτός ρυμοτομικού σχεδίου τυχόν παραμεινασών εκτάσεων προγράμματος τινός με τοιαύτας εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του οικείου προγράμματος εις την ανταλλαγή των εντός του ρυμοτομικού

2 1 -- σχεδίου προγράμματος τινός τυχόν αδιανέμητων ως μη αρτίων εκτάσεων ή μέρους αυτών μετά τοιούτων ιδιωτικών ή δημοσίων εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του αυτού προγράμματος εις την εκποίησιν προς τους ομόρους ή οργανισμούς κοινής ωφελείας (ΟΤΕ-ΔΕΗ κλπ), είτε προς πάντα τρίτον αναλαμβάνοντα την οργάνωσιν κοινωφελών εγκαταστάσεων (αναψυκτηρίων περιπτέρων αναψυχής κλπ), των τυχών μη αρτίων προς οικοδόμηση εκτάσεων ευρισκομένων εντός του ρυμοτομικού σχεδίου προγράμματος τινός και εις την εκποίησιν αγορασθεισών εκτάσεων παραμεινασών εκτός ρυμοτομικού σχεδίου. β. Να προβαίνει εις εκποίησιν κατά τους όρους του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού αποκτηθεισών εξ αγοράς παρ ιδιωτών ή του δημοσίου εκτάσεων παραμεινασών εκτός ρυμοτομικού σχεδίου προγράμματος τινός. γ. Να συνάπτει δάνεια, υπό όρους εγκρινομένους υπό του ΑνΣΣ (πυρήνος) επί τη προτάσσει του ΔΣ αυτού. δ. Να συνάπτει συμβάσεις εργολαβίας προς ανέγερσιν κατοικιών, κατόπιν επιθυμίας συνεταίρων, εγγράφως υπ' αυτών δηλουμένης. Η δια εργολαβίας κατασκευή των κατοικιών ενεργείται δια δημοσίων μειοδοτικών διαγωνισμών δι' ενσφραγίστων προσφορών, αποκλειομένων των αντιπροσφορών μετά το πέρας τoυ διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός κατακυρούται δι αποφάσεως του ΔΣ του συνεταιρισμού μετά προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ΑνΣΣ (πυρήνος). Οι μη βουλόμενοι εκ των συνεταίρων την δι εργολαβίας κατασκευή των κατοικιών των, προβαίνουση εις την αυτή δι ιδίων μέσων. 6. Εκάστη αποκτώμενη υπό του συνεταιρισμού περιοχή αποτελεί ίδιον πρόγραμμα οικιστικής αξιοποιήσεως. Μητρώον και ατομικοί φάκελοι Συνεταίρων Άρθρον 4 1. Ο Συνεταιρισμός τηρεί μητρώον συνεταίρων εν τω οποίω καταχωρούνται: α. Το ονοματεπώνυμο, ο βαθμός, το Όπλο ή Σώμα και η κατοικία του συνεταίρου. β. Η απόφασης του ΔΣ, περί εγγραφής και διαγραφής αυτού ως συνεταίρου, ως και πάσα ετέρα μεταβολή. γ. Το οικιστικό πρόγραμμα εις το οποίο έχει ενταχθεί προς εξυπηρέτηση του. 2. Το βιβλίο μητρώου, αριθμείται, μονογράφεται εις έκαστον φύλλο και θεωρείται υπό του διευθυντού της Δνσως Οικονομικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού. 3. Για έκαστο συνεταίρο τηρείται ατομικός φάκελος περιέχων: α. Τα δικαιολογητικά εγγραφής του. β. Αντίγραφο της περί εγγραφής αυτού και εντάξεως του εις οικιστικό πρόγραμμα Αποφάσεως του ΔΣ. γ. Εν περιπτώσει: (1) Αποχωρήσεώς του, την σχετική δήλωσίν του. (2) Διαγραφής του, την περί ταύτης απόφασιν του ΔΣ, μετά των δικαιολογητικών.

3 2 (3) Θανάτου του, επίσημο αντίγραφο ληξιαρχικής πράξεως.

4 3 Μέλη του Συνεταιρισμού. Άρθρον 5 Μέλη του Συνεταιρισμού δικαιούνται να γίνουν άπαντες οι μόνιμοι εν ενεργεία Αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς και των κοινών σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι μετά την εγγραφή των αποστρατευόμενοι εξακολουθούν να είναι μέλη του Συνεταιρισμού. Μπορούν να καταστούν μέλη του Συνεταιρισμού οι σύζυγοι και τα τέκνα Μονίμων Αξκών του Στρατού Ξηράς όλων των Όπλων και Σωμάτων, που απεβίωσαν κατά τη διάρκεια της ενεργούς υπηρεσίας τους εφόσον πριν αποβιώσουν είχαν δικαίωμα εγγραφής στο Συνεταιρισμό. Το δικαίωμα ισχύει για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία Αξκοί νεώτεροι του αποβιώσαντος ή συμμαθητές της ιδίας τάξης Παραγωγικής Σχολής ή καταταγέντες με την ίδια σειρά απευθείας κατάταξης. Τα μέλη τις οικογενείας μονίμου Αξκού που απεβίωσε λαμβάνουν μία μόνο μερίδα, που επιμερίζεται μεταξύ τους κατά το λόγο της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής (τροποποίηση με το ΦΕΚ Αρ. φύλου 102 του Νόμου 564/1698) Εγγραφή Συνεταίρων Άρθρο 6 1. Δια την εγγραφή τινός των εν παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου αναφερομένων ως μέλους του Συνεταιρισμού, απαιτείται όπως ούτος υποβάλει εις αυτόν: α. Επίσημο αντίγραφο Φύλλου Μητρώου, εξ ου να προκύπτει ότι τυγχάνει μόνιμος εν ενεργεία Αξιωματικός του Στρατού Ξηράς. β. Υπεύθυνο δήλωση ότι δεν αποτελεί μέλος έτερου Συνεταιρισμού επιδιώκοντας τον αυτόν κύριο σκοπό. Η ιδιότης του Αξκού ως μέλους του ΑΟΟΑ (ΑΝ 1563/50) δεν αποτελεί κώλυμα εγγραφής αυτού στον Συνεταιρισμό. γ. Υπεύθυνο δήλωση ότι έλαβε γνώση του παρόντος καταστατικού και αποδέχεται τούτο ανεπιφυλάκτως. δ. Αίτηση υπογεγραμμένη από τον ίδιο περί εγγραφής του ως μέλους του Συνεταιρισμού και τεθεωρημένη δια την γνησιότητα της υπογραφής υπό του διοικητού ή Υποδιοικητού της Μονάδος στην οποία υπηρετεί. Εις την αίτηση δέον να επισυνάπτεται διπλότυπο εισπράξεως ή βεβαίωση περί πληρωμής υπό του αιτούντος των δικαιωμάτων του Συνεταιρισμού δια την εγγραφή του ως μέλους αυτού. 2. Περί της εγγραφής του αιτούντος ή μη ως μέλους του Συνεταιρισμού αποφασίζει το ΔΣ βάσει των διατάξεων του ΑΝ 564/68 και του παρόντος δια αιτιολογημένης αποφάσεως κατά την πρώτη μετά την υποβολή της αιτήσεως μετά των δικαιολογητικών τακτική συνεδρίαση αυτού. Εν περιπτώσει απορρίψεως της αιτήσεως ο αιτών δικαιούται εντός 15 ημερών από της κοινοποιήσεως αυτώ, της περί τούτου αποφάσεως του ΔΣ, να προσφύγει εις το Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει οριστικώς και αμετακλήτως. 3. Άπαντες οι μέχρι της 27 Σεπτεμβρίου 1968 εγγεγραμμένοι εις τον κατά το άρθρον 19 του ΑΝ 564/68 διαλυόμενον ΟΣΜΑΕΣ αποτελούσι αυτοδικαίως και άνευ διατυπώσεως τινός μέλη του δια του παρόντος καταστατικού συνιστώμενου Συνεταιρισμού, εκτός εκείνων οίτινες ήθελον δηλώσει εγγράφως μέχρι της 27 Μαρτίου 1969 ότι δεν επιθυμούν να είναι μέλη αυτού, αναλαμβάνοντας την συνεταιριστική μερίδα

5 των 4 Δικαιώματα συνεταίρων Άρθρο 7 1. Οι Συνεταίροι δικαιούνται. α. Να μετέχουν στις υπό του παρόντος καταστατικού προβλεπόμενες παροχές. β. Να λαμβάνουν γνώση των αποφάσεων της διοικήσεως και του Εποπτικού Συμβουλίου, όπως επίσης και του ισολογισμού και απολογισμού του εις ο είναι εντεταγμένοι οικιστικού προγράμματος του Συνεταιρισμού. Η γνωστοποίησης τούτων προς τους συνεταίρους γίνεται, είτε δια ανακοινώσεων τοιχοκολλούμενων έξω από τα γραφεία του Συνεταιρισμού, είτε δια εγκυκλίων κοινοποιουμένων σε όλες τις Μονάδες στις οποίες υπηρετούν οι συνέταιροι, είτε δια εγγράφου απαντήσεως επί απευθυνόμενων στον Συνεταιρισμό ερωτημάτων των συνεταίρων. γ. Να υποδεικνύουν κάθε μέτρο πρόσφορο δια την επίτευξιν του σκοπού του Συνεταιρισμού. 2. Ο εγγραφόμενος Συνεταίρος ουδέν δικαίωμα αποκτά επί της κεκτημένης προ της εγγραφής του περιουσίας του Συνεταιρισμού. 3. Έκαστος συνεταίρος δικαιούται ενός και μόνον οικοπέδου εις οιονδήποτε πρόγραμμα του Συνεταιρισμού, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 21 παρ. 10 του παρόντος καταστατικού. Μεταφορά του προς απόκτησιν ακινήτου δικαιώματος του συνεταίρου από τινός προγράμματος του Συνεταιρισμού εις έτερον τοιούτο απαγορεύεται απολύτως. Υποχρεώσεις Συνεταίρων Άρθρο 8 Οι συνέταιροι έχουν τις κάτωθι υποχρεώσεις. α. Ευθύνονται έναντι του Συνεταιρισμού και των πιστωτών αυτού εις ολόκληρο έκαστος μέχρι του τετραπλασίου της καθοριζομένης δια του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού συνεταιρικής μερίδος των. Οι προσωπικοί δανεισταί των συνεταίρων ουδέν δικαίωμα έχουν προς ασφάλεια ή πληρωμή αυτών επί της συνεταιρικής περιουσίας ή της μερίδος των συνεταίρων. Μόνο μετά τη παύση της εταιρικής ιδιότητος αυτών δύναται να ενεργήσωσι προς ασφάλεια ή εκτέλεση της αναλογούσης εκ του ενεργητικού μερίδος του συνεταίρου. β. Να πληρώνουν τις εισφορές, συνδρομές και δικαιώματα εγγραφής, των καθοριζομένων υπό του ΔΣ και εγκρινομένων υπό του ΑνΣΣ (πυρήνος) προκαταβολών δια την αγορά οικοπεδικών εκτάσεων προς εκπλήρωση των σκοπών του συνεταιρισμού και όλες εν γένει τις δαπάνες αξιοποιήσεως αυτών, ως προς τις δόσεις της αξίας του κληρωθέντος οικοπέδου. Επί των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των συνεταίρων ο Συνεταιρισμός δύναται να ζητήσει τον νόμιμο τόκο υπερημερίας. γ. Να συμμορφώνεται προς το καταστατικό και τις αποφάσεις της Διοικήσεως, να συμβάλουν στην ευόδωση και προστασία του έργου του Συνεταιρισμού και να μην αντιδρούν στα συμφέροντα αυτού, ευθυνόμενοι στην περίπτωση αυτή έναντι του Συνεταιρισμού, εις ολόκληρο έκαστος δια πάσα ζημία επελθούσα εκ τοιαύτης συμπεριφοράς των.

6 5 -- δ. Να διατηρήσουν επ ονόματί των το περιελθόν σε αυτούς παρά του Συνεταιρισμού οικόπεδο ή κατοικία επί πενταετία από της κτήσεως της κυριότητος αυτού, μη δικαιούμενοι προ της παρελεύσεως αυτής να μεταβιβάσωσι ταύτα εν ζωή επί ποινή ακυρότητος της πράξεως. Εξαιρετικώς επιτρέπεται η προ της παρελεύσεως πενταετίας μεταβίβασης αυτών εις τα τέκνα των και ελλείψει τοιούτων εις την σύζυγο των, ως και η σύστασης προικός υπέρ θυγατρός ή αδελφής. Οι ούτω αποκτώντες, δεσμεύονται ως προς την περαιτέρω μεταβίβασιν του ακινήτου επί μίαν πενταετία, εις την οποία συνυπολογίζεται και ο εν τω προσώπω του δικαιοπαρόχου των διαδραμών χρόνος. Επίσης επιτρέπεται η εκποίησης προ της παρελεύσεως πενταετίας εν περιπτώσει αφεύκτου ανάγκης κρινομένης υπό του ΔΣ του Συνεταιρισμού. Οι κατά την παρούσα παράγραφο αποκτώντες υπεισέρχονται εις τας συναφείς υποχρεώσεις του συνεταίρου. Αποχώρησης Συνεταίρου Άρθρο 9 1. Πας συνέταιρος δύναται μετά πάροδο τριών ετών από της εγγραφής αυτού να δηλώσει εγγράφως προς την Διοίκηση του Συνεταιρισμού, ότι αποχωρεί τούτου. Η δήλωσης αποχωρήσεως δέον να υποβληθεί τρεις τουλάχιστον μήνες προ της λήξεως της οικονομικής χρήσεως, ισχύει δε από του τέλους αυτής. 2. Δήλωσης αποχωρήσεως προ της παρελεύσεως τριετίας επιτρέπεται μόνον, εάν μεταβληθεί ο κύριος σκοπός του Συνεταιρισμού ή η ευθύνη αυτού περιορισμένη σε απεριόριστο. 3. ο αποχωρών συνέταιρος δικαιούται να αναλάβει την συνεταιρική του μερίδα και την τυχόν προκαταβολή της αξίας της κατοικίας ή του οικοπέδου, ατόκως αποξενούμενος παντός δικαιώματος εκ της προηγουμένης ιδιότητος του ως μέλους του Συνεταιρισμού. Ούτω; Εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να ζητήσει την εκκαθάριση του εις ο ήτο εντεταγμένος προγράμματος του Συνεταιρισμού Η προκαταβολή επιστρέφεται ατόκως μόνον εάν κατά την κρίσιν του ΔΣ εκ της αμέσου επιστροφής αυτής δεν ήθελε προκύψει αδυναμία ή δυσχέρεια πραγματοποιήσεως του προβλεφθέντος προγράμματος αποκτήσεως ακινήτων ή εκπληρώσεως των υποχρεώσεων του Συνεταιρισμού εκ της προσυμφωνηθείσης αγοράς τοιούτων. Άλλως η επιστροφή λαμβάνει χώραν όταν εκλείψωσιν οι λόγοι ούτοι, ουχί όμως πέραν του ενός έτους από της υποβολής της δηλώσεως αποχωρήσεως (ΦΕΚ 851/71). 4. Εάν κατά την έξοδο του συνεταίρου η εταιρική περιουσία του προγράμματος, συνυπολογιζομένου του αποθεματικού και όλων των εταιρικών μερίδων, δεν επαρκεί προς κάλυψη των υπαρχόντων χρεών του προγράμματος του Συνεταιρισμού, ο εξερχόμενος συνεταίρος υποχρεούται να καταβάλει εις τον Συνεταιρισμό την αναλογία αυτού υπολογιζόμενη αναλόγως του αριθμού των μερίδων πάντων των συνεταίρων του προγράμματος τα οποίας εκέκτηντο ούτοι κατά το τέλος του έτους της εξόδου των.

7 6 Θάνατος Συνεταίρου Άρθρο Μετά το θάνατο του συνεταίρου υποκαθίστανται εις τα δικαιώματά του και τας υποχρεώσεις αυτού, οι κατά τας διατάξεις του Αστικού Κώδικα κληρονόμοι του. 2. Η υποκατάστασης βεβαιούται δια πράξεως του ΔΣ τη εγγράφω αιτήσει τινός των κληρονόμων του αποβιώσαντος συνεταίρου, υποβαλλομένης μετ επισήμου αντιγράφου ληξιαρχικής πράξεως θανάτου και πιστοποιητικού περί των πλησιέστερων συγγενών αυτού ή επισήμου αντιγράφου διαθήκης ή κληρονομητηρίου. Εν περιπτώσει αποποιήσεως της κληρονομιάς του αποβιώσαντος συνεταίρου υπό τινός των κληρονόμων αυτού, ισχύουν τα εν τω Αστικώ Κώδικα οριζόμενα. 3. Αι προηγούμενοι παράγραφοι ισχύουσι και εν περιπτώσει αποβιώσεως τινός των υποκαταστάτων του Συνεταίρου. Διαγραφή Συνεταίρου Άρθρο Μέλη του Συνεταιρισμού διαγράφονται αυτού εις τας εξής περιπτώσεις: α. Καταδίκης εις καθαίρεσιν ή έκπτωσιν ή επί εγκλήμασι συνεπαγομένων καθαίρεσιν ή έκπτωσιν κατά τας διατάξεις του ΣΠΚ άμα ως καταστεί αμετάκλητος η καταδικαστική απόφασης. β. Καταδίκης επί κακουργήματι ή πλημμελήματι των εν άρθρο 10 παραγρ. 2 του ΣΠΚ αναφερομένων εγκλημάτων και στερήσεων άμα ως η απόφασης καταστεί αμετάκλητος. γ. Καταδίκης επί εγκλήματι προβλεπομένων υπό του ΑΝ 375/36 πλην του προβλεπομένου υπό του άρθρου 4 τούτου. δ. Αποτάξεως αποφασισθείσης υπό Ανακριτικού Συμβουλίου άμα ως καταστεί αμετάκλητος ή απόφασης τούτου. ε. Καταδίκης εις στέρησιν πολιτικών δικαιωμάτων άμα ως η απόφασης καταστεί αμετάκλητος. στ. Διαγραφής εκ του στελέχους των Εφέδρων Αξιωματικών συμφώνως του ΑΝ 833/37 των μονίμων εν εφεδρεία αξιωματικών, άμα ως η διαγραφή καταστεί αμετάκλητος. ζ. Επιζήμιων εις τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού ενεργειών των. η. Καθυστερήσεως πλέον των εξ (6) μηνών της κεκανονισμένης εισφοράς των, της καθορισθείσης προκαταβολής, προς αγορά οικοπεδικών εκτάσεων ή οιασδήποτε οικονομικής ή άλλης υποχρεώσεως καθορισθείσης κατά τας διατάξεις του παρόντος. θ. Καταδίκης επί παραβάσει των άρθρων 82, 83 και 84 του Ν.602/1915 «περί Συνεταιρισμών» άμα ως καταστεί αμετάκλητος η απόφασης. ι. Υποβολής ψευδούς δηλώσεως ότι δεν τυγχάνουσι μέλη ετέρου Συνεταιρισμού επιδιώκοντας τον αυτόν κύριο σκοπό 2. Τυχόν νομίμως γενομένη μεταγενεστέρα άρσις των λόγων της διαγραφής δύναται να θεμελιώσει δικαίωμα επανεγγραφής εις τον Συνεταιρισμό πλην των

8 7 -- περιπτώσεων των εδαφίων ζ, η και ι της προηγουμένης παραγράφου. Οι ούτω επανεγγραφόμενοι τίθενται εις το αριστερό των μέχρι της επανεγγραφής συνεταίρου. Όργανα του Συνεταιρισμού Άρθρο 12 Τα όργανα του Συνεταιρισμού είναι: α. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), και β. Το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ). Διοικητικό Συμβούλιο Άρθρο Το ΔΣ του Συνεταιρισμού είναι πενταμελές, αποτελούμενο εκ μονίμων εν ενεργεία Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, οίτινες δέον να ώσιν και μέλη αυτού, ως και εξ αποστρατευθέντων μετά την εγγραφή των ως μελών του Συνεταιρισμού ανακληθέντων εις την ενεργό υπηρεσία. 2. Τα μέλη του ΔΣ, διορίζονται μετ ισαρίθμων αναπληρωματικών εκ των υπηρετούντων εν τη έδρα του Συνεταιρισμού επί τριετή θητεία δι αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Αμύνης μετά προηγουμένη γνώμη του Ανωτάτου στρατιωτικού Συμβουλίου (πυρήνος). Δια της αποφάσεως ταύτης ορίζονται ο πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας ως και οι αναπληρωταί αυτών. Η θητεία των τε τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται αν ανανεωθεί επί μίαν εισέτι τριετία κατά την αυτή διαδικασία. 3. Τα μέλη του ΔΣ (τακτικά και αναπληρωματικά) εξέρχονται αυτού και προ της λήξεως της θητείας των εις τας εξής περιπτώσεις: α. Παραιτήσεως εκ της θέσεώς των ταύτης, εγγράφως υποβαλλομένης. β. Μεταθέσεως των εκτός της έδρας του Συνεταιρισμού. γ. Διαθεσιμότητας ή ετησίας αδείας λόγω νοσήματος συμφώνως προς τας διατάξεις του νόμου περί καταστάσεως Αξιωματικών του Στρατού ξηράς. δ. Απολύσεως ανακεκλημένων εις την ενέργεια εφέδρου εκ μονίμου Αξιωματικού. ε. Αποστρατείας εφόσον δεν επακολουθήσει εντός μηνός από ταύτης ανάκλησης εις την ενεργό υπηρεσία. στ. Δια αποφάσεως του ΑνΣΣ (πυρήνος δι επιζημίας πράξεις ή παραλείψεις εις τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. Ως τοιαύτη παράλειψης θεωρείται και η επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του ΔΣ (τακτικές και έκτακτες) αδικαιολόγητος απουσία αυτού. 4. Μέλη του ΔΣ εξερχόμενα αυτού κατά την λήξιν της θητείας των, δεν δύνανται να διορισθώσιν ως μέλη του ΕΣ προ της εκκαθαρίσεως της διαχειρίσεως των.

9 5. Το αξίωμα των μελών του ΔΣ και του ΕΣ είναι τιμητικό και άμισθο 8 Αρμοδιότητες και ευθύναι του ΔΣ Άρθρο Το ΔΣ έχει τας κάτωθι αρμοδιότητες: α. Εκπροσωπεί τον Συνεταιρισμό εις τας δικαστικές και εξώδικους σχέσεις αυτού διορίζον πληρεξουσίους δικηγόρους. Τους επιβαλλόμενους αυτώ από των Δικαστηρίων όρκους δίδει ο πρόεδρος αυτού ή εν κωλύματι τούτου το υπό του ΔΣ οριζόμενο μέλος αυτού. Τα κατά του Συνεταιρισμού απευθυνόμενα δικόγραφα, επιδίδονται εις τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού εν τοις Γραφείοις αυτού. β. Συναλλάσσεται μετά τρίτων δια του υπ αυτού ειδικώς εξουσιοδοτουμένου μέλους αυτού. γ. Αποφασίζει υπό όρους εγκρινομένους υπό του ΑνΣΣ (πυρήνος) περί της προκηρύξεως δημοσίων μειοδοτικών διαγωνισμών προς αγορά ακινήτων καταλλήλων δια την εκπλήρωσιν του σκοπού του Συνεταιρισμού ή περί της συμμετοχής, εις προκηρυσσομένους υπό τρίτων πλειοδοτικούς διαγωνισμούς εκποιήσεως τοιούτων ακινήτων ή περί της απ ευθείας αγοράς ιδιωτικών τε και δημοσίων εκτάσεων ή περί της ανταλλαγής των εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου προγράμματος τινός τυχόν παραμεινασών εκτάσεων με τοιαύτας ιδιωτικές ή δημοσίας εντός του ρυμοτομικού σχεδίου ή περί της ανταλλαγής εν όλω ή εν μέρει των εντός του ρυμοτομικού σχεδίου προγράμματος τινός αδιανέμητων ως μη αρτίων προς οικοδόμησιν εκτάσεων μετά τοιούτων ιδιωτικών ή δημοσίων ευρισκομένων εντός του ρυμοτομικού σχεδίου, ή περί της εκποιήσεως εις ομόρους ή Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (ΟΤΕ ΔΕΗ κλπ) είτε προς πάντα τρίτον αναλαμβάνοντα την οργάνωση και λειτουργία κοινωφελών εγκαταστάσεων (αναψυκτηρίων περιπτέρων αναψυχής κλπ) των τυχών μη αρτίων προς οικοδόμισιν εκτάσεων ευρισκομένων εντός του ρυμοτομικού σχεδίου κατά τους όρους των παραγράφων 2, 4, 6, 10 και11 του άρθρου 22 του παρόντος. δ. Αποφασίζει περί συνάψεως δανείων προς τον ως άνω σκοπό υπό όρους εγκρινομένους υπό του ως άνω συμβουλίου. ε. Συνάπτει συμβάσεις εργολαβίας προς ανέγερσιν κατοικιών, κατόπιν επιθυμίας των συνεταίρων κατά τα εν άρθρο 3 παρ. 5 εδ. (δ) οριζόμενα. στ. Αποφασίζει περί της εγγραφής και διαγραφής συνεταίρων συμφώνως προς τα εν άρθρο 5 και 11 του παρόντος οριζόμενα. ζ. Ενεργεί δια την αναγνώρισιν υποκαταστάτων αποβιώσαντος συνεταίρου, συμφώνως τω άρθρο 10 παρ. 2 του παρόντος. η. Προβαίνει εις ανακοινώσεις επί της πορείας των εργασιών του Συνεταιρισμού προς τους συνεταίρους αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως αυτών. θ. Προσλαμβάνει το απαραίτητο προσωπικό δια την λειτουργία του Συνεταιρισμού, κατόπιν εγκρίσεως του ΑνΣΣ (πυρήνος). ι. Αποφασίζει περί της αναλήψεως των απαραιτήτων χρημάτων εκ των εις τας Τράπεζες υποχρεωτικώς κατατιθεμένων προς αντιμετώπισιν υποχρεώσεων του Συνεταιρισμού. ια. Μεριμνά για την σύνταξη του ετησίου ισολογισμού και απολογισμού, ως και του προϋπολογισμού εκάστου προγράμματος ους υποβάλει εις το ΕΣ προς έλεγχο και έγκριση, ανακοινούν είτα τούτους εις τους συνεταίρους δια του προσφορότερου τρόπου.

10 9 -- ιβ. Επιβλέπει δια του εξουσιοδοτουμένου υπ αυτού μέλους την κανονική διεξαγωγή της υπηρεσίας του Συνεταιρισμού. ιγ. Μεριμνά δια εκπόνηση ρυμοτομικών σχεδίων ιδρύσεως οικισμών ή επεκτάσεως τούτων. ιδ. Αποφασίζει για την κλήρωση των ακινήτων μεταξύ των συνεταίρων. ιε. Ενεργεί πάσα πράξη διοικήσεως και διαχειρίσεως της περιουσίας του Συνεταιρισμού συμφώνως προς τας διατάξεις του ΑΝ 564/1968/ ιστ. Αναδέχεται επί προφανή ωφελεία του προγράμματος του Συνεταιρισμού υποχρεώσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως προς καταβολή αποζημιώσεως εις ιδιοκτήτες ρυμοτομούμενων ακινήτων αυτών κειμένων εντός εκτάσεων του Συνεταιρισμού περιλαμβανομένων εις εγκεκριμένων πολεοδομικών σχέδιο, εις περίπτωση οικονομικής αδυναμίας τούτων, κατόπιν εγκρίσεως του ΑνΣΣ (πυρήνος). ιζ. Αποφασίζει τη εκποίηση των εκτός ρυμοτομικού σχεδίου προγράμματος τινός παραμεινασών εκτάσεων κατά τους όρους του άρθρου 22 παρόντος. ιη. Αποφασίζει την εκκαθάριση εκάστου προγράμματος κατά τα εν άρθρο 23 του παρόντος καθοριζόμενα. ιθ. Καθορίζει πάσα αναγκαία λεπτομέρεια αναφερομένη εις τον τρόπο οργανώσεως και λειτουργίας του Συνεταιρισμού κατά τας διατάξεις του παρόντος. 2. Το ΔΣ του Συνεταιρισμού εν τη ασκήσει των υπό του παρόντος καθοριζομένων αρμοδιοτήτων αυτού, των μη υποκειμένων εις την έγκριση του ΑνΣΣ, δύναται να αιτείται την γνώμη αυτού επί θεμάτων, άτινα κατά την κρίση αυτού τυγχάνουν ουσιώδη. 3. Τα μέλη του ΔΣ ευθύνονται εις ολόκληρο έκαστο έναντι του Συνεταιρισμού δια πάσα ζημία επερχόμενη αυτώ εξ υπαιτίου παραβάσεως του Νόμου και του παρόντος καταστατικού. 4. Το ΔΣ συνέρχεται υποχρεωτικώς τακτικώς μεν άπαξ του μηνός τη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, κοινοποιουμένη εις τε τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδριάσεως μετ αντιγράφου της ημερησίας διατάξεως, εκτάκτως δε οσάκις κριθή υπό του Προέδρου αυτού απαραίτητος η λήψης αποφάσεως επί επείγοντος θέματος. Το ΔΣ ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων απάντων των τακτικών μελών αυτού. Εν περιπτώσει κωλύματος ή απουσίας αυτών, ταύτα αναπληρούνται υπό των διορισθέντων αναπληρωματικών κατ αντιστοιχία, άλλως δε εν περιπτώσει κωλύματος ή απουσίας των αντιστοίχων, ελευθέρως κατά την κρίση του Προέδρου εκ των λοιπών αναπληρωματικών. Έκαστο μέλος κωλυόμενο όπως προσέλθει εις την συνεδρίαση του ΔΣ, οφείλει να γνωστοποιήσει τούτο δύο τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδριάσεως εις τον Πρόεδρο. Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Καθήκοντα Προέδρου Γεν. Γραμματέως Ταμία Άρθρο Ο πρόεδρος του ΔΣ α. Συγκαλεί το ΔΣ τακτικώς και εκτάκτως και διευθύνει τας

11 10 -- συνεδριάσεις αυτού, εισηγούμενος επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ην συντάσσει ούτος. β. Επιμελείται δια την εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ. γ. Υπογράφει μετά του Γενικού Γραμματέως άπαντα τα έγγραφα του Συνεταιρισμού. δ. Επιβλέπει την ταμειακή και λογιστική υπηρεσία. ε. Υπογράφει τας προς πληρωμή ή είσπραξη εντολάς προς τον ταμία και τις τράπεζες. στ. Αναφέρει εις τον Β Υπαρχηγό ΓΕΣ περί της πορείας των εργασιών του Συνεταιρισμού και των τυχόν προβλημάτων αυτού. 2. Ο Γενικός Γραμματέας: α. Επιμελείται της τηρήσεως των πρακτικών του ΔΣ. β. Διεξάγει την αλληλογραφία του Συνεταιρισμού. γ. Φυλάσσει την σφραγίδα αυτού. δ. Υπογράφει μετά του Προέδρου πάντα τα έγγραφα του Συνεταιρισμού και ε. Ενεργεί πάσα συναφή εργασία ανατιθέμενη αυτώ υπό του ΔΣ. 3. Ο Ταμίας απαλλασσόμενος πάσης άλλης λογιστικής υπηρεσίας: α. Επιμελείται της εισπράξεως παντός εσόδου του Συνεταιρισμού και διενεργεί τας πληρωμάς εν γένει. β. Ενεργεί τας εισπράξεις εκδίδων τριπλότυπα γραμμάτια εισπράξεως. γ. Ενεργεί τας πληρωμάς επί τη βάσει ενταλμάτων υπογεγραμμένων υπό του Προέδρου και του Γενικού γραμματέως. δ. Φυλάσσει το περιεχόμενο του Ταμείου, τα χρηματόγραφα και πάντα τα αποδεικτικά έγγραφα. ε. Συντάσσει τις μηνιαίας καταστάσεις του ταμείου και καταρτίζει μετά του λογιστού ή του Γραμματέως τον ετήσιο ισολογισμό εν ω αναφέρονται διακεκριμένα αλλήλων τα προγράμματα του Συνεταιρισμού. στ. Τηρεί άπαντα τα υποχρεωτικά δια τον Συνεταιρισμό βιβλία του ταμείου και δίδει πάσα αναγκαίουσα επί της οικονομικής καταστάσεως αυτού πληροφορία εις το ΔΣ και ΕΣ. ζ. Καταθέτει πάν ποσό υπερβαίνων τας δραχμές επ ονόματι του Συνεταιρισμού εις οιασδήποτε Τραπέζης. Το εις χείρας του ταμείου παραμένων ποσό διατίθεται δια την κάλυψη μικροδαπανών τρεχούσης φύσεως. η. Εκτελεί πάσα σχετική προς την υπηρεσία του απόφαση του ΔΣ. 4. Τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμεία, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρεί έτερον μέλος του ΔΣ οριζόμενο υπό του Προέδρου αυτού. Εποπτικό Συμβούλιο Άρθρο Το ΕΣ είναι τριμελές, συγκροτούμενο εκ μονίμων εν ενεργεία ανωτάτων ή ανωτέρων Αξκών του Στρατού Ξηράς, μελών του Συνεταιρισμού, ως και εξ αποστρατευθέντων μετά την εγγραφή των ως μελών του Συνεταιρισμού ανακληθέντων εις την ενεργό υπηρεσία, εξ ων απαραιτήτως ο εις του Δικαστικού και ο έτερος του

12 11 -- Ελεγκτικού. Τα μέλη του ΕΣ διορίζονται μετά ισαρίθμων αναπληρωματικών εκ των υπηρετούντων εν τη έδρα του Συνεταιρισμού επί τριετή θητεία δι αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Αμύνης μετά προηγουμένη γνώμη του ΑνΣΣ (πυρήνος). Ο Πρόεδρος τούτου δέον να είναι αρχαιότερος του Προέδρου του ΔΣ. Η θητεία των τε τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ΕΣ δύναται να ανανεωθεί επί μίαν εισέτι τριετία. 2. Τα μέλη του ΕΣ εξέρχονται αυτού και προ της λήξεως της θητείας των εις τας εξής περιπτώσεις: α. Παραιτήσεως εκ της θέσεως ταύτης εγγράφως υποβαλλόμενης. β. Μεταθέσεως εκτός της έδρας του Συνεταιρισμού. γ. Διαθεσιμότητας ή ετησίας αδείας λόγω νοσήματος συμφώνως προς τας διατάξεις του νόμου περί καταστάσεως Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς. δ. Δια αποφάσεως του ΑνΣΣ (πυρήνος) δια επιζήμιες πράξεις ή παραλείψεις εις τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. Ως επιζήμια παράλειψης θεωρείται και η μη εκπλήρωσης των εν παραγράφοις 2 και 3του επομένου άρθρου 17καθηκόντων αυτού. 3. Το αξίωμα του μέλους του ΕΣ είναι τιμητικό και άμισθο. Αρμοδιότητες, Καθήκοντα και ευθύνες του ΕΣ. Άρθρο Το ΕΣ είναι αρμόδιο δια τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων του ΔΣ και της διαχειρίσεως της περιουσίας του Συνεταιρισμού. 2. Το ΕΣ έχει ειδικότερων τα εξής καθήκοντα: α. Να εξετάζει οποτεδήποτε τα έγγραφα (εντάλματα πληρωμής και εισπράξεως κλπ), τα λογιστικά βιβλία, το βιβλίο ταμείου, να ζητεί την επίδειξη του περιεχομένου του ταμείου και να ελέγχει την τήρηση των οδηγιών του, ιδία δε την κατάθεση των χρημάτων του Συνεταιρισμού και το υπόλοιπο ταμείου. β. Να ελέγχει τον ετήσιο ισολογισμό και απολογισμό, τους λογαριασμούς των συνεταίρων και την απογραφή της ακινήτου περιουσίας του Συνεταιρισμού. γ. Να ελέγχει το μητρώο των μελών, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών, τα πρακτικά του ΔΣ και την εκτέλεση των ληφθεισών αποφάσεων, ως και την προηγουμένη έγκριση αυτών υπό του ΑνΣΣ (πυρήνος) οσάκις απαιτείται αυτή κατά τας διατάξεις του ΑΝ 564/68 και του παρόντος καταστατικού. 3. Το ΕΣ οφείλει να προβαίνει τουλάχιστο δις του έτους εις τακτικές επιθεωρήσεις της διοικήσεως και διαχειρίσεως του Συνεταιρισμού και να αναφέρει εγγράφως εις το ΑνΣΣ (πυρήνα) πάσα διαπιστούμενη παράβαση, ως και να υποβάλλει εις τούτο ανά εξάμηνο έκθεση ελέγχου κοινοποιουμένη εις τους συνεταίρους εκάστου οικιστικού προγράμματος. 4. Πάσα ζημία επερχόμενη εις τον Συνεταιρισμό εκ της υπαιτίου παραλείψεως της εκτελέσεως των καθηκόντων του ΕΣ, καθιστά υπεύθυνα τα μέλη αυτού εις ολόκληρο έκαστο, προς ανόρθωση αυτής.

13 12 Κεφάλαιο του Συνεταιρισμού Άρθρο 18 Το κεφάλαιο του Συνεταιρισμού αποτελείται εκ των κάτωθι: α. Των συνεταιρικών μερίδων. β. Του αποθεματικού. γ. Των δικαιωμάτων εγγραφής, εισφορών, συνδρομών καθοριζομένων υπό του ΔΣ και παντός ετέρου νομίμου εσόδου. Συνεταιρικαί Μερίδες Άρθρο Το ποσό της συνεταιρικής μερίδας ορίζεται εις δραχμές εξακόσιες (600) [1,76 ]. 2. Η συνεταιρική μερίδα καταβάλλεται υπό του συνεταίρου ολόκληρος, άμα τη εγγραφή του εις τον Συνεταιρισμό. 3. Έκαστος συνεταίρος δικαιούται μιας μόνο συνεταιρικής μερίδας. Κατ εξαίρεση κάθε πολύτεκνος συνέταιρος δικαιούται 2 συνεταιρικές μερίδες σε διαφορετικά όμως προγράμματα η κάθε μία. (τροποποίηση με το ΦΕΚ ) 4. Η συνεταιρική μερίδα ή εισφορά ή συνδρομή δεν μεταβιβάζεται δια πράξεως εν ζωή εφ οιαδήποτε χαριστική ή επαχθεί αιτία και εις περίπτωση έτι εξόδου του συνεταίρου, ούτε κατάσχεται εις οιανδήποτε αιτία και αν στηρίζεται το χρέος, ούτε παραχωρείται επί ενεχύρω, επί ποινής ακυρότητας της σχετικής πράξεως. Οι προσωπικοί δανεισταί του συνεταίρου ουδέν έχουσι προς πληρωμή ή ασφάλεια αυτού δικαίωμα επί της περιουσίας του Συνεταιρισμού, δύνανται όμως να επιδιώξωσι ασφάλεια ή εκτέλεση μόνο μετά την παύση της εταιρικής ιδιότητος αυτού επί της αναλογούσης εκ του ενεργητικού μερίδας εις τον συνεταίρο μετά την εξόφληση των οφειλών αυτού προς τον Συνεταιρισμό. Αποθεματικό Άρθρο 20 Το αποθεματικό κεφάλαιο εκάστου οικιστικού προγράμματος σχηματίζεται εκ των δικαιωμάτων εγγραφής, συνδρομών, τόκου των κατατεθειμένων κεφαλαίων του Συνεταιρισμού και παντός εταίρου νομίμου εσόδου αυτού. Εξ αυτού διατίθεται το απαιτούμενο ποσό προς αντιμετώπιση των δαπανών λειτουργίας του Συνεταιρισμού, το δε υπόλοιπο διατηρείται προς αντιμετώπιση τυχόν ζημιών αυτού. Εκ του τελευταίου τούτου, ποσοστό μέχρι 95% δύναται μετ απόφαση του ΔΣ, εγκρινομένη υπό του ΑνΣΣ (πυρήνος) να διατίθεται δι εκτέλεση έργων κοινής ωφελείας (ΦΕΚ 137/73). Εργασίαι του Συνεταιρισμού και διανομή των ακινήτων εις τους συνεταίρους Άρθρο Η πραγματοποίησης του σκοπού του Συνεταιρισμού ενεργείται δια των εν

14 13 -- άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού εργασιών. 2. Τα αποκτώμενα υπό του Συνεταιρισμού ακίνητα εκάστου οικιστικού προγράμματος διανέμονται μετά την διαρρύθμιση αυτών κατά τα εν άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος καθοριζόμενα, δια κληρώσεως εις ην μετέχουσι οι συνέταιροι κατά σειρά εγγραφής των εις τον Συνεταιρισμό, βάσει πίνακος συντασσομένου υπό του ΔΣ και τεθεωρημένου υπό του ΕΣ. Εκ των διατάξεων τα παρούσης παραγράφου δεν θίγεται η καθορισμένη σειρά προτεραιότητας των μελών του διαλυθέντος δια του ΑΝ 564 /1968 Συνεταιρισμού, ήτις εξακολουθεί ισχύουσα, εφ όσον ούτοι δεν ήθελαν δηλώσει μέχρι της 27 Μαρτίου 1969, ότι δεν επιθυμούσι να είναι μέλη του δια του παρόντος συνιστώμενου Συνεταιρισμού (άρθρο 19 ΑΝ 564/1968). 3. Η κλήρωσης ενεργείτε ενώπιον επιτροπής αποτελούμενης: α. Εκ των μελών του ΔΣ και ΕΣ του Συνεταιρισμού υπό την προεδρία μέλους του ΑνΣΣ, οριζομένου υπό του προέδρου αυτού. β. Εξ ενός Αξκού εκ των υπηρετούντων εις την Στρατιά, εις έκαστο Σώμα Στρατού, εις την ΑΣΔΕΝ, εις εκάστη Μεραρχία και εις το ΣΚΕ, οριζομένων υπό του Διοικητού αυτών ή του νομίμου αναπληρωτού των, ως εκπροσώπου των εις τας Μονάδας ταύτας υπηρετούντων μελών του Συνεταιρισμού ως και δύο αποστράτων Αξκών, οριζομένων υπό της ΕΑΑΣ εν αιθούση της εν Αθήναις Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, ως εν τη επομένη παραγράφω του παρόντος άρθρου καθορίζεται. Κατά την κλήρωση δύναται να παραστούν οι ενδιαφερόμενοι πληροφορούμενοι περί ταύτης, εξ ανακοινώσεως τοιχοκολλούμενης μετά του άνω πίνακος εις τα γραφεία του Συνεταιρισμού. 4. Εις μία κληρωτίδα τίθενται κλήροι εις έκαστο των οποίων αναγράφεται ο αύξων αριθμός του ακινήτου και το οικοδομικό τυχόν τετράγωνο εις το οποίο περιλαμβάνεται τούτο, ως εμφαίνεται εις τοπογραφικό και κτηματολογικό διάγραμμα τεθεωρημένον υπό του Διοικητού της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, όπερ δέον να είναι ανηρτημένο εν τη αιθούση της κληρώσεως, εις ετέρα δε κληρωτίδα τίθενται κλήροι εις έκαστο των οποίων αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του συνεταίρου εκ του συνταγμένου κατά τα ανωτέρω Πίνακος σειράς προτεραιότητας, όστις επίσης δέον να είναι ανηρτημένος εν τη αιθούση της κληρώσεως. Κατ αρχήν εξάγεται υπό μέλους της επιτροπής, οριζομένου υπό του Προέδρου, ο κλήρος εις τον οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του μετέχοντος της κληρώσεως συνεταίρου. Εάν ούτος είναι παρών, λαμβάνει εκ της ετέρας κληρωτίδας ένα κλήρο εις ον αναγράφεται ο αριθμός του ακινήτου μετά του τυχόν οικοδομικού τετραγώνου εις το οποίο περιλαμβάνεται τούτο, εφ ου και αποκτά δικαίωμα παραχωρήσεως υπό του Συνεταιρισμού. Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι απών ο κλήρος εξάγεται υπό του εκπροσώπου της Μονάδος εις ην ανήκει ο κληρωθείς συνέταιρος. 5. Το κύρος της κληρώσεως εις ουδέν ένδικο μέσο υπόκειται, αποκλειόμενης της αποποιήσεως του κληρωθέντος οικοπέδου υπό του κληρούχου, όστις υποχρεούται εις την πληρωμή της αξίας αυτού. 6. Περί αμφοτέρων των άνω κληρώσεων συντάσσεται πρακτικό υπογραφόμενο υπό του Προέδρου και απάντων των μελών της Επιτροπής. Τούτο τηρείται εν τω Συνεταιρισμό, υπό του Προέδρου του ΔΣ.

15 14 7. Η δια συμβολαίου μεταβίβασης της κυριότητας του κληρωθέντος ακινήτου εις τον συνεταίρο γίνεται μετά την ολοσχερή εξόφληση της αξίας του καθοριζομένης δια κοινής αποφάσεως του ΔΣ και ΕΣ, επί τη βάσει της τιμής κτήσεως υπό του Συνεταιρισμού της μείζονος εκτάσεως εξ ης προέρχεται το παραχωρούμενο εις τον συνέταιρο (συνυπολογιζομένων, μεσιτικών, φόρων μεταβιβάσεων, τελών και χαρτοσήμου συμβολαίου, συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων και τελών μεταγραφής και πάσης συναφούς δαπάνης) μετά του τυχόν τόκου πιστωθέντος τιμήματος και αναλογούντων εξόδων διαμορφώσεως. Η εξόφλησης γίνεται δια μηνιαίων δόσεων, καθοριζομένων υπό του ΔΣ. 8. Μέχρι της ολοσχερούς εξοφλήσεως της αξίας του ακινήτου παραχωρείται η νομή αυτού εις τον δικαιούχο συνέταιρο δια πράξεως του ΔΣ, αφ ης δικαιούται ούτος να προβεί εις την ανέγερση κατοικίας συμφώνως προς τους όρους δομήσεως του Συνεταιρισμού. Μετά την εξόφληση μεταβιβάζεται εις αυτόν και η πλήρης κυριότητα αυτού άνευ οιουδήποτε εμπραγμάτου βάρους. Η δαπάνη μεταβιβάσεως βαρύνει τον συνεταίρο. 9. Εν περιπτώσει διαγραφής του συνεταίρου κατά τας διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού ή οικειοθελούς αποχωρήσεως αυτού από της ημερομηνίας κληρώσεως του ακινήτου επ ονόματί του μέχρι της υπογραφής του μεταβιβαστικού της κυριότητος αυτού συμβολαίου, ούτος απόλυσι το δικαίωμα αποκτήσεως οιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος επ αυτού ή τοιούτου νομής, χρήσεως ή καρπώσεως ως και της αναλήψεως της καταβληθείσης προκαταβολής και των δόσεων. Ούτος υποχρεούται να αποδώσει την νομή του ακινήτου εντός μηνός από της διαγραφής ή οικειοθελούς αποχωρήσεως, άλλως αποβάλλεται της νομής κατά τας διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της Πολιτικής Δικονομίας. Αι αυταί συνέπειαι επέρχονται μετ απόφαση του ΔΣ εν περιπτώσει καθυστερήσεων πλέον των έξι (6) κατά σειρά μηνών δόσεων. 10. Εάν εκ των κατατεθεισών προκαταβολών υπό των μη εξυπηρετηθέντων συνεταίρων δεν συγκεντρούται ολόκληρο το τίμημα των αγορασθησομένων προς διανομή οικοπεδικών εκτάσεων, δύναται το ΑνΣΣ (πυρήνας) δια αποφάσεως του να εγκρίνει κατόπιν προτάσεως του ΔΣ του Συνεταιρισμού, όπως προς συμπλήρωση του τιμήματος μετάσχουν της διανομής αυτών προς απόκτηση και δευτέρου οικοπέδου εξυπηρετηθέντες ήδη συνέταιροι, ως και οι κανονικώς εξυπηρετηθησόμενοι, καταβάλλοντες την καθορισθείσα προς τον σκοπό τούτο προκαταβολή. Οι εξυπηρετούμενοι και δια δευτέρου οικοπέδου συνέταιροι εγγράφονται εις ιδιαίτερο πίνακα με την σειρά εγγραφής των εις των συνεταιρισμό, συντασσόμενο υπό του ΔΣ και θεωρούμενο υπό του ΕΣ. Η εξυπηρέτησης τούτων γίνεται δια κληρώσεως μεταξύ των του αριθμού των τυχών αδιαθέτων οικοπέδων. Αι διατάξεις των παραγράφων 3 έως και 9 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και εν προκειμένου. 11. Τα τυχόν εκτός κληρώσεως παραμείναντα ως μη άρτια προς οικοδόμηση

16 15 -- ακίνητα εκάστου οικιστικού προγράμματος δύνανται να ανταλλαγώσι εν όλω ή εν μέρει με έτερα ιδιωτικά τοιαύτα κείμενα εντός του ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποκλειστικό σκοπό αριθμός τούτων να καταστούν άρτια οπότε επακολουθεί διανομή και τούτων κατά τους όρους του παρόντος άρθρου εις τους επιθυμούντες να εξυπηρετηθούν δια του οικείου προγράμματος συνεταίρους. Εφ όσον δεν επιτευχθεί δια οιονδήποτε λόγο η προς οικοδόμηση αρτιότης των ακινήτων τούτων, ταύτα δύναται να εκποιηθούν προς οργανισμούς κοινής ωφελείας ή προς πάντα τρίτον απ ευθείας με τιμή καθοριζομένη κατά τας διατάξεις του άρθρου 22 παράγρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Τα απάσης φύσεως έξοδα εφαρμογής της παρούσης παραγράφου βαρύνουν τον Συνεταιρισμό. Εκποίησης Ακινήτων Άρθρο Αγορασθείσα υπό του Συνεταιρισμού εκτάσεις παραμείνασαι εκτός ρυμοτομικού σχεδίου οικιστικού τινός προγράμματος δύναται να εκποιηθούν μετά πρόταση του ΔΣ και απόφαση του ΑνΣΣ (πυρήνος). 2. Προκειμένης εκποιήσεως των περί ων η προηγουμένη παράγραφος εκτάσεων συγκροτείται υπό του ΑνΣΣ (πυρήνος) πενταμελής επιτροπή εξ Αξκών, κατά προτίμηση απλών μελών του Συνεταιρισμού (τροποποίηση με το ΦΕΚ Αρ. φύλλου 2124), Αξκός του Οικονομικού, Αξκός του Μηχανικού, Αξκός του Γεωγραφικού και Αξκός οιουδήποτε Όπλου ή Σώματος ως μέλη. Στις συνεδριάσεις της ως άνω επιτροπής μπορεί να συμμετάσχει άτυπα, ως εκπρόσωπος του ΟΣΜΕΣ, χωρίς δικαίωμα ψήφου, αλλά ως σύμβουλος για την παροχή νομικών συμβουλών.(τροποποίηση με το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1252) Της επιτροπής προεδρεύει Ανώτατος Αξκός ως πρόεδρος (τροποποίηση με το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1252). Η επιτροπή αυτή μετ έλεγχον των παρά τη οικεία Οικονομική Εφορία Συγκριτικών στοιχείων και συλλογή και εκτίμηση άλλων οποθενδήποτε πληροφοριών, προτείνει την κατά προσέγγισιν αξία κατά Μ 2 των προς εκποίηση εκτάσεων. Η τοιαύτη πρότασης της επιτροπής τίθεται υπό την έγκριση του ΑνΣΣ (πυρήνος) όπερ δύναται να αποφασίσει την επανεκτίμηση των προς εκποίηση εκτάσεων. Μεθ έκαστο παρερχόμενον από της τοιαύτης εκτιμήσεως έτος γίνεται επανεκτίμησης της αξίας των προς εκποίηση εκτάσεων. 3. Η εκποίησης των εκτάσεων τούτων γίνεται με την κατά την προηγουμένη παράγραφο καθορισθείσα τιμή, άνευ διαγωνισμού προς τους εν ενεργεία ή μη Αξκούς του Στρατού Ξηράς και του Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, μέλη ή μη του Συνεταιρισμού δια κληρώσεως μεν κατά τους όρους των παραγράφων 4,5 και 6 του άρθρου 21 του παρόντος Καταστατικού εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι πλείονες των προς εκποίηση εκτάσεων ή πλείονες του ενός δι έκαστον των προς εκποίηση εκτάσεων, απευθείας δε εάν οι ενδιαφερόμενοι είναι τόσοι όσαι και οι προς εκποίηση εκτάσεις ή ολιγότεροι τούτων. 4. Ο ενδιαφερόμενος Αξκός οφείλει να δηλώσει τούτο εγγράφως εις τον Συνεταιρισμό, συνυποβάλλων και γραμμάτιο καταθέσεως εις οιασδήποτε Τραπέζης υπέρ του Συνεταιρισμού προκαταβολής ποσού ίσου προς το 1/10 της αξίας της επιθυμητής προς εκποίηση αυτού εκτάσεως.

17 16 Η προκαταβολή αυτή συμψηφίζεται εις το συνολικό τίμημα άλλως επιστρέφεται ατόκως. Είναι δυνατή δήλωσης του Αξκού δια αγορά πλειόνων της μιας εκτάσεων υπό των όρο καταθέσεως της ανωτέρω προκαταβολής δια εκάστη των δηλουμένων εκτάσεων. Εφόσον οι δηλούντες Αξκοί δεν καλύπτουν τον αριθμό των εκποιούμενων εκτάσεων καλούνται ούτοι εντός τακτής προθεσμίας δια την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων άλλως επακολουθεί κλήρωσης μεταξύ τούτων. 5. Η κλήρωσης ενεργείται ενώπιον επιτροπής αποτελούμενης εκ των μελών του ΔΣ και ΕΣ του Συνεταιρισμού υπό την Προεδρία μέλους του ΑνΣΣ οριζομένου υπό του Προέδρου αυτού. Εις την κλήρωση δύνανται να παραστώσι και οι ενδιαφερόμενοι ειδοποιούμενοι προς τούτο υπό του Συνεταιρισμού δέκα τουλάχιστον ημέρας προ της κληρώσεως. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 21 δεν έχει εν προκειμένω εφαρμογή. 6. Η μεταβίβασης της κυριότητας της εκτάσεως εις τον αγοραστή γίνεται εντός μηνός από της ειδοποιήσεως και κατόπιν ολοσχερούς εξοφλήσεως του τιμήματος αποδεικνυομένης δια γραμματίου καταθέσεως αυτού επ ονόματι του Συνεταιρισμού οιασδήποτε Τραπέζης. Τα πάσης φύσεως έξοδα μεταβιβάσεως της κυριότητας της εκτάσεως βαρύνουσι το οικείο πρόγραμμα του Συνεταιρισμού. Εφόσον ο ειδοποιηθείς προς τούτο Αξκός δεν προσέλθει εντός της ταχθείσης προθεσμίας προς υπογραφή των συμβολαίων μεταβιβάσεως της κυριότητας αυτώ της εκτάσεως ή υπαναχωρήσει της βουλήσεως του, η κατά την παράγραφο 4 προκαταβολή εκπίπτεται υπέρ του Συνεταιρισμού και αποτελεί πόρο του αποθεματικού του οικείου οικιστικού προγράμματος. 7. Οι κατά τας παραγράφους 3,4,5 και 6 του παρόντος άρθρου τρόπος εκποιήσεως των εκτάσεων της παραγράφου 1 του παρόντος γίνεται άπαξ μόνο δια τους Αξκούς του Στρατού Ξηράς και των Κοινών Σωμάτων. 8. Εφόσον ουδείς των Αξκών του Στρατού Ξηράς και των Κοινών Σωμάτων επιθυμεί την αγορά εκτάσεως περί ων η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου ή αι προς εκποίηση εκτάσεις είναι περισσότεραι του αριθμού των ενδιαφερομένων, ανακοινούται υπό της Δνσεως Οικονομικού του ΓΕΣ δια των οικείων Κλάδων η εκποίησης των εναπομεινασών τοιούτων εις τους Αξκούς του Ναυτικού και της Αεροπορίας, εν ενεργεία και μη, μέλη και μη των οικοδομικών των Συνεταιρισμών περί ων το ΝΔ 505/70. Η προς τους Αξκούς τούτους εκποίησης των εκτάσεων γίνεται υπό τους όρους και τας προϋποθέσεις των παραγράφων 3 έως και 7 του παρόντος άρθρου. 9. Τυχόν εναπομείνασαι προς εκποίηση εκτάσεις, μετά την εφαρμογή των εν ταις παραγράφοις 3 έως και 8 του παρόντος άρθρου καθοριζομένων, εκποιούνται δια δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού και με τιμή εκκινήσεως την εν παράγραφο 2 καθοριζομένη. Εις τον διαγωνισμό τούτον δύναται να μετάσχει οιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επί τη προσκομίσει εγγυητικής επιστολής οιασδήποτε Τραπέζης καλυπτούσης το 1/10 της τιμής εκκινήσεως και καταθέσεως δηλώσεως γνώσεως των όρων της διακηρύξεως. Ο διαγωνισμός ενεργείται ενώπιον της επιτροπής της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου εντός μηνός από της ταχθείσης προθεσμίας καταθέσεως εις τον Συνεταιρισμό των εγγυητικών επιστολών.

18 17 Τα πρακτικά του διαγωνισμού κυρούνται υπό του ΔΣ και ΕΣ ως και του ΑνΣΣ (πυρήνος) μετά δε την κύρωσιν καλείται ο τελευταίος πλειοδότης να υπογράψει τα σχετικά συμβόλαια μεταβιβάσεως αυτώ της κυριότητος εντός 45 ημερών από τη αποδείξει ειδοποιήσεως αυτού. Υπαναχώρησης του πλειοδότη δια οιονδήποτε λόγο ή μη εμφάνισης αυτού την καθορισθείσα ημερομηνία προς υπογραφή των συμβολαίων μεταβιβάσεως αυτώ της κυριότητος, συνεπάγεται την αυτοδίκαια έκπτωση του ποσού της εγγυήσεως υπέρ του Συνεταιρισμού. Η εξόφλησης του τιμήματος υπό του τελευταίου πλειοδότου γίνεται προ της υπογραφής των σχετικών συμβολαίων και αποδεικνύεται δια γραμματίου καταθέσεως της γενικής Τραπέζης υπέρ του Συνεταιρισμού. Τα πάσης φύσεως έξοδα μεταβιβάσεως της κυριότητος της εκποιηθείσης κατά τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου εκτάσεως, βαρύνουν τον Συνεταιρισμό. Το ποσό της εκπιπτόμενης εγγυήσεως και το τίμημα της εκποιούμενης εκτάσεως φέρονται εις το αποθεματικό του οικείου προγράμματος του Συνεταιρισμού όπερ βαρύνεται αντιστοίχως με τα προς τούτο έξοδα. 10. Είναι δυνατή εξόφλησης του τιμήματος των κατά το παρόν άρθρο εκποιουμένων εκτάσεων δια μηνιαίων ατόκων δόσεων μη υπερβαίνων τους εξ (6) μήνας υπό την προϋπόθεση εγγυήσεως Τραπέζης τινός. Η καταβολή των δόσεων αποδεικνύεται δια γραμματίου καταθέσεως οιασδήποτε Τραπέζης υπέρ του Συνεταιρισμού. Μετά την καταβολή του συνόλου των δόσεων γίνεται πράξης εξοφλήσεως μεθ ην και μόνο επιστρέφεται υπό του Συνεταιρισμού η εγγύησης της Τραπέζης. Εν περιπτώσει καθυστερήσεως καταβολής δόσεως τινός, ο Συνεταιρισμός δικαιούται να θεωρήσει ληξιπρόθεσμους και τας υπολοίπους δόσεις, να εισπράξει το σύνολο της εγγυήσεως και να υπογράψει μονομερώς την πράξη εξοφλήσεως, ο δε υπόχρεος αγοραστής ουδεμία δύναται να προβάλει κατά του Συνεταιρισμού αξίωση εκ της τοιαύτης τούτου ενεργείας. 11. Τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται τη προτάσει του ΔΣ του Συνεταιρισμού υπό της Διευθύνσεως Οικονομικού του ΓΕΣ. Εκκαθάρισης Προγράμματος Άρθρον Έκαστο οικιστικόν πρόγραμμα του Συνεταιρισμού εκκαθαρίζεται κεχωρισμένως. 2. Η εκκαθάρισις ενεργείται υπό τριμελούς επιτροπής εξ Ανωτέρων Αξιωματικών Μηχανικού, Οικονομικού και Ελεγκτικού, κατά προτίμηση απλών μελών του Συνεταιρισμού (τροποποίηση με το ΦΕΚ Αρ. φύλλου 2124), οριζομένων υπό του ΑνΣΣ Εις την επιτροπή ταύτη παραδίδονται υπό του Συνεταιρισμού πάντα τα παραστατικά έγγραφα του υπό εκκαθάριση προγράμματος επί τη βάσει των οποίων συντάσσει αύτη λεπτομερή έκθεση καθορίζουσα άμα και το μέχρι της εκκαθαρίσεως κόστος εκάστου διανεμηθέντος οικοπέδου. Η έκθεσης αύτη μετά την έγκριση της υπό του ΑνΣΣ (Πυρήνος) καθίσταται οριστική και ως τοιαύτη κοινοποιείται ονομαστικώς εις τα μέλη του εκκαθαρισθέντος προγράμματος.

19 18 3. Τυχόν υπόλοιπο αποθεματικού του εκκαθαρισθέντος προγράμματος κατατίθεται υπό του Συνεταιρισμού εις ίδιον λογαριασμό παρά οιασδήποτε Τραπέζης και διατίθεται, μέχρις εξαντλήσεώς του, δι εκτέλεσιν κοινωφελών έργων (Ιερών Ναών, Διοικητικού Κέντρου, εγκαταστάσεων λουομένων, συντήρηση εκτελεσθέντων έργων κλπ) τη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού και τη εγκρίσει του ΑνΣΣ (Πυρήνος). Εν περιπτώσει διαπιστώσεως ζημιών εφαρμόζεται το άρθρον 27 (νυν 29) του παρόντος Καταστατικού. 4. Μετά την οριστική εκκαθάριση εκάστου οικιστικού προγράμματος, την εξάντληση του τυχόν υπολοίπου του αποθεματικού αυτού ή την κάλυψη των τυχόν ζημιών, ο Συνεταιρισμός αποξενούται παντελώς του δια του προγράμματος δημιουργηθέντος οικισμού παύει δε πάσα προς αυτόν υποχρέωσης των δια του εκκαθαρισθέντος προγράμματος εξυπηρετηθέντων συνεταίρων. Λογιστικό Έτος Άρθρον 24 Το Λογιστικό έτος άρχεται την 1 ην Ιανουαρίου και λήγει την 31 ην Δεκεμβρίου. Το πρώτον λογιστικό έτος λήγει τη 31 Δεκεμβρίου της συστάσεως του Συνεταιρισμού. Καθ έκαστο λογιστικό έτος γίνεται τακτικός οικονομικός έλεγχος υπό ανωτέρου Αξιωματικού Ελεγκτικού οριζομένου υπό του ΑνΣΣ (Πυρήνος). Τηρούμενα Βιβλία Άρθρον Ο Συνεταιρισμός οφείλει να τηρεί τα κάτωθι γενικά και λογιστικά βιβλία : Γενικά Βιβλία. α. Το εν άρθρο 4 του παρόντος προβλεπόμενο βιβλίο μητρώον των συνεταίρων. β. Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, εν ω καταχωρίζονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού. γ. Βιβλίο πρακτικών του Εποπτικού Συμβουλίου, εν ω καταχωρίζονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού. δ. Βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής κληρώσεως ακινήτων προς διανομή εις τους συνεταίρους. ε. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Εις το Βιβλίο τούτο καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά και υπ αύξοντα αριθμόν άπαντα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα και αι πάσης φύσεως αιτήσεις των συνεταίρων. στ. Κτηματολόγιο. Εις τούτο καταχωρίζονται τα αποκτώμενα υπό του Συνεταιρισμού ακίνητα, ως και αι γενόμεναι διανομαί αυτών εις τους Συνεταίρους. Λογιστικά βιβλία Α Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών. Εις το Βιβλίο τούτοκαταγράφονται κατά την λήξη εκάστου λογιστικού έτους :

20 ) Η απογραφή των περιουσιακών αξιών του Συνεταιρισμού των οποίων δέον να ενεργείται λεπτομερώς η ακριβής εκτίμησης και ταξινόμησης κατά τας εξής διακεκριμένας αλλήλων κατηγορίας, μετρητά, χρηματόγραφα, οικοδομικά υλικά. Των τυχόν μηχανημάτων, εργαλείων, επί πλέον και σκευών και των ακινήτων λεπτομερής απογραφή ενεργείται μόνον κατά το πρώτο έτος της συστάσεως του Συνεταιρισμού καθώς κι κατ εκείνα των επομένων ετών, καθ α εις τας αξίας ουδεμία άλλη μεταβολή επέρχεται άλλως ή συνέπεια της φυσικής αυτών φθοράς, δεν ενεργείται λεπτομερής απογραφή, αλλά γίνεται απόσβεσης επ αυτών κατά τα ανωτέρω εν τω παρόντι άρθρο οριζόμενα. 2) Εν περιλήψει ο ισολογισμός εκ δύο απέναντι αλλήλων σελίδων. Εις την αριστερά σελίδα καταγράφεται το ενεργητικό της περιουσίας του Συνεταιρισμού εν τω οποίο περιέχονται τα εξής: α) Τα δι απογραφής ευρεθέντα μετρητά εν τω Ταμείο. β) Χρηματόγραφα μετά της δια της απογραφής ευρεθείσης αξίας αυτών, υπολογισθέντα κατά την εν χρηματιστήριο τρέχουσα τιμήν των. Εάν όμως η τρέχουσα τιμή είναι μεγαλυτέρα της τιμής αγοράς, τότε ο ισολογισμός γίνεται κατά την τιμήν της αγοράς. γ) Τα οφειλόμενα εξ εισφορών των Συνεταίρων. δ) Τα κινητά με την δια της απογραφής εκτιμηθείσαν αξία των η ελλείψει απογραφής με την κατά το προηγούμενον έτος αξία αυτών, μετ αναλόγου επ αυτής αποσβέσεως συμφώνως τω νόμο. ε) Τα ακίνητα (γήπεδα, οικοδομαί) με την αξία της αποκτήσεως μετ απόσβεση επί των οικοδομών συμφώνως τω νόμο. στ) Οι προκαταβληθέντες υπό του Συνεταιρισμού τόκοι ληφθέντων δανείων η άλλαι προπληρωμαί αυτού ανήκουσαι εις επόμενες χρήσεις. ζ) Αι τυχόν ζημίαι παρελθουσών χρημάτων. η) Οι δεδουλευμένοι και μήπω εισπραχθέντες τόκοι υπέρ του Συνεταιρισμού. θ) Παν εν γένει έτερον περουσιακόν στοιχείο ανήκον εις τον Συνεταιρισμό. Εις την δεξιά σελίδα καταχωρίζεται το παθητικό εν ω διαλαμβάνονται : α) Αι συνεταιρικαί μερίδες (μετοχικό κεφάλαιο ). β) Το κατά την προηγούμενη χρήση τακτικό αποθεματικό. γ) Τα ληφθέντα υπό του Συνεταιρισμού δάνεια. δ) Τα προς τους πιστωτές χρέη. ε) Οι δεδουλευμένοι τόκοι εις βάρος του Συνεταιρισμού, τα δεδουλευμένα έξοδα ή άλλα ποσά δεδουλευμένα εις βάρος αυτού άτινα λήγουσιν εις τας επόμενες χρήσεις. Το πλεόνασμα του ενεργητικού υπέρ το παθητικό αποτελεί το καθαρό κέρδος, όπερ εγγράφεται εν τω παθητικό προς ισολογισμό των δύο σκελών του ισολογισμού, ενώ το πλεόνασμα του παθητικού υπέρ το ενεργητικό παριστά την ζημία κατά την λήξασα χρήση, ήτις καταγράφεται προς τον αυτόν σκοπό εν τω ενεργητικό προτιθεμένων και των τυχόν ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

21 20 -- Β Ημερολόγιο. Το Βιβλίο τούτο τηρείται κατά το διπλογραφικό σύστημα. Το Βιβλίο απογραφών και ισολογισμών και το ημερολόγιο δέον να τηρώνται καθαρώς άνευ διαγραφών και αποξέσεων. Γ Βιβλίο Ισοζυγίων. Εις το βιβλίο τούτο καταχωρίζονται τα μηνιαία ισοζύγια του καθολικού και λοιπών βοηθητικών βιβλίων. Δ Καθολικόν Εις το βιβλίο τούτο μεταφέρονται και καταχωρίζονται εκ του ημερολογίου αι καθ εκάστη πράξεις. Ε Βιβλίο Αποθήκης. Εις το βιβλίο τούτο καταχωρίζεται η κίνησης των τυχόν εμπορευμάτων, εργαλείων και λοιπών υλικών λεπτομερώς. ΣΤ Βιβλίο Ταμείου. Εις το βιβλίο τούτο καταχωρίζονται με πάσα λεπτομέρεια πάντα τα έσοδα και αι πληρωμαί του Συνεταιρισμού. Αι εισπράξεις ενεργούνται υπό του Ταμία δι εκδόσεως τριπλοτύπων γραμματίων εισπράξεως, καταχωριζομένων εις το βιβλίο ταμείου και κατατίθενται υπό τούτο αμελητί εις την οικεία Τράπεζαν. Αι πληρωμαί ενεργούνται δι επιταγών επί τη βάσει ενταλμάτων πληρωμής καταχωριζόμεναι εις τους οικείους λογαριασμούς. Ζ Βιβλίο Μετοχών. Εις το Βιβλίο τούτο το οποίο είναι βοηθητικό της μερίδος του καθολικού <<λογαριασμός μετοχών >> αναγράφονται αι χρεώσεις των μετόχων δι εγγραφή εις το Μετοχικών Κεφάλαιο και αι πιστώσεις αυτών δια τας έναντι της αξίας των μετοχών καταβολάς. Η Βιβλίο Προϋπολογισμών Απολογισμών. 2. Προς εξυπηρέτηση των εν τω Ημερολόγιο και Καθολικό ανοιχθησομένων λογαριασμών, δύναται ο Συνεταιρισμός να τηρήσει βοηθητικά βιβλία αναλυτικά εκάστης γενικώς μερίδος αναλόγως της κινήσεως και των εργασιών του Συνεταιρισμού. Τα ανωτέρω βιβλία μονογραφούμενα κατά σελίδα και θεωρούμενα υπό του Διευθυντού Οικονομικού ΓΕΣ τηρούνται αναλόγως παρά του Ταμία, του Γραμματέως ή του Λογιστού υπό την επίβλεψη του Προέδρου, επιθεωρούνται δε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και ελέγχονται υπό του Εποπτικού Συμβουλίου. 3. Μετά την εκκαθάριση εκάστου Οικιστικού Προγράμματος άπαντα τα αφορώντα τούτο βιβλία, κλείονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής εκκαθαρίσεως του Προγράμματος και μικροφωτογραφούμενα μετά των παραστατικών των εγγραφών φυλάσσονται υπό του Συνεταιρισμού, μετά δε την διάλυση τούτου παραδίνονται εις την Διεύθυνση Οικονομικού του ΓΕΣ υφ ης και τηρούνται εσαεί, μηδέποτε καταστρεφόμενα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Π.Δ 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του» (συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις με τους Ν. 2771/1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ρυθμίσεις κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ρυθμίσεις κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ρυθμίσεις κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται ως: α) Αστικά, τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε σχέδιο πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" Ν.Π.Δ.Δ.. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.: 2132046170-171 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9673/746883 Χαϊδάρι, 27 Αυγούστου 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ ΘΑΣΟΣ 03-11-2014 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 17760 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ ΘΑΣΟΣ 03-11-2014 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 17760 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ ΘΑΣΟΣ 03112014 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ 17760 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Πλειοδοτική δημοπρασία προϊόντων παράνομης εξόρυξης μαρμάρου (όγκων μαρμάρου ξοφάρια), τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Το Εμπορικό Δίκαιο: α) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες μεταξύ των ανθρώπων. β) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ εμπόρων γ) ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 Ταχ. Διεύθυνση: Στρ.Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών Δ. Χαϊδαρίου Τηλέφωνο: 2132047330 2132047317

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στ.., σήµερα. οι εδώ συµβαλλόµενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συµφώνησαν να συστήσουν αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, της οποίας θα είναι εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιριών «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΡΓΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Αιγάλεω, 06/03/2015 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αρ. Πρωτ: 8767 & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τηλ: 210-3427066 Fax: 210-3479087 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/30.8.2013 Θέμα: Κανονισμός Εργασιών της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (άρθρο 68Α του ν.3601/2007) Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 21.09.2012 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. ========================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2408/96 (ΦΕΚ 104Α/4-6-96), της παρ. 2 του άρθρου 17 και της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011 EIΣAΓΩΓH EMΠOPIA ΣIΔHPOY & XAΛYBA EΔPA: ΛOYTΣAΣ & ΠEΛOΠONNHΣOY, 25ον χλμ. E.O. AΘHNΩN - KOPINΘOY, 19600, T.Θ. 10, MANΔPA ATTIKHΣ THΛ. KENTPO: 210 5500700, TMHMA ΠΩΛHΣEΩN: 210 5500800, FAX ΠΩΛHΣEΩN: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:... 20. ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 75P3ΩPM-9ΩΦ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.: Είναι η Δ.Ο.Υ. της εν ζωή κατοικίας του αποβιώσαντος. Για τους κατοίκους εξωτερικού αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 27/05/2015 ΔΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 35550 Διεύθυνση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Τηλέφωνο: 2413 500259 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ 1111/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΉ)

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΉ) ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΉ) Επωνυμία και Διακριτικός Τίτλος Δραστηριότητα Έτος Ίδρυσης Οικείο Επιμελητήριο Κατηγορία Λογιστικών Βιβλίων Αριθμός Προσωπικού:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

«Διακήρυξη διενέργειας δημόσιας προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση σιδηρού εξοπλισμού της Π.Ε. Ημαθίας». ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ

«Διακήρυξη διενέργειας δημόσιας προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση σιδηρού εξοπλισμού της Π.Ε. Ημαθίας». ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΖΔ7ΛΛ-ΖΗΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βέροια 18-06 -2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα