ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ :ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΟΣΜΑΕΣ) Σύστασης Συνεταιρισμού - Επωνυμία - Ευθύνη Άρθρο 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ :ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΟΣΜΑΕΣ) Σύστασης Συνεταιρισμού - Επωνυμία - Ευθύνη Άρθρο 1"

Transcript

1 0 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ :ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΟΣΜΑΕΣ) Σύστασης Συνεταιρισμού - Επωνυμία - Ευθύνη Άρθρο 1 Συνιστάται Οικοδομικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Eυθύνης υπό την επωνυμία «ΟIKOΔOMIKOΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ EΛΛHNΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ» και τίτλο «ΟΣΜΑΕΣ Συν.Π.Ε.». Έδρα - ιδιότης - Διάρκεια Άρθρο 2 Ο Συνεταιρισμός αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την Αθήνα και υπαγόμενο στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης/ΓΕΣ. Είναι απεριορίστου διαρκείας και δεν κέκτηται εμπορική ιδιότητα. Σκοπός - Κέρδη - Συγχώνευσης Άρθρο 3 1. Σκοπός τoυ Συνεταιρισμού είναι η απόκτησης κατά κυριότητα και νομή εξoχικών εκτάσεων (Ιδιωτικών και δημοσίων) εις διαφόρους περιοχές της Χώρας και η διανομή αυτών εις τους συνεταίρους μετά την διαρρύθμισιν τoυ εντός και πέριξ αυτών χώρου ως οικοδoμησίμου, προς ανέγερσιν κατοικίας συμφώνως προς τας ισχύουσας διατάξεις περί όρων δομήσεως. Τα έργα υποδομής δύναται να εκτελεσθούν και μετά την διανομή. 2. Εκάστη αποκτηθείσα κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου περιοχή, αποτελεί ίδιον οικιστικόν πρόγραμμα εξυπηρετήσεως των συνεταίρων. 3. Κέρδη δεν διανέμονται μεταξύ των συνεταίρων: 4. Συγχώνευσης του Συνεταιρισμού ή προγραμμάτων αυτού μετ άλλων ομοειδών απαγορεύεται. 5. Προς επίτευξιν του ως άνω σκοπού, Ο Συνεταιρισμός δύναται: α. Να προβαίνει μετ' απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου κα υπό όρους εγκρινομένους προηγουμένως υπό του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου (Πυρήνος) εις την προκήρυξιν δημοσίων μειοδοτικών διαγωνισμών προς αγορά καταλλήλων ακινήτων, εις την απ' ευθείας αγορά ιδιωτικών τε και δημοσίων τοιούτων, εις την συμμετοχή εις προκηρυσσομένους πλειοδοτικoύς διαγωνισμούς αγοράς ιδιωτικών τε και δημοσίων εκτάσεων, εις την ανταλλαγή των εκτός ρυμοτομικού σχεδίου τυχόν παραμεινασών εκτάσεων προγράμματος τινός με τοιαύτας εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του οικείου προγράμματος εις την ανταλλαγή των εντός του ρυμοτομικού

2 1 -- σχεδίου προγράμματος τινός τυχόν αδιανέμητων ως μη αρτίων εκτάσεων ή μέρους αυτών μετά τοιούτων ιδιωτικών ή δημοσίων εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του αυτού προγράμματος εις την εκποίησιν προς τους ομόρους ή οργανισμούς κοινής ωφελείας (ΟΤΕ-ΔΕΗ κλπ), είτε προς πάντα τρίτον αναλαμβάνοντα την οργάνωσιν κοινωφελών εγκαταστάσεων (αναψυκτηρίων περιπτέρων αναψυχής κλπ), των τυχών μη αρτίων προς οικοδόμηση εκτάσεων ευρισκομένων εντός του ρυμοτομικού σχεδίου προγράμματος τινός και εις την εκποίησιν αγορασθεισών εκτάσεων παραμεινασών εκτός ρυμοτομικού σχεδίου. β. Να προβαίνει εις εκποίησιν κατά τους όρους του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού αποκτηθεισών εξ αγοράς παρ ιδιωτών ή του δημοσίου εκτάσεων παραμεινασών εκτός ρυμοτομικού σχεδίου προγράμματος τινός. γ. Να συνάπτει δάνεια, υπό όρους εγκρινομένους υπό του ΑνΣΣ (πυρήνος) επί τη προτάσσει του ΔΣ αυτού. δ. Να συνάπτει συμβάσεις εργολαβίας προς ανέγερσιν κατοικιών, κατόπιν επιθυμίας συνεταίρων, εγγράφως υπ' αυτών δηλουμένης. Η δια εργολαβίας κατασκευή των κατοικιών ενεργείται δια δημοσίων μειοδοτικών διαγωνισμών δι' ενσφραγίστων προσφορών, αποκλειομένων των αντιπροσφορών μετά το πέρας τoυ διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός κατακυρούται δι αποφάσεως του ΔΣ του συνεταιρισμού μετά προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ΑνΣΣ (πυρήνος). Οι μη βουλόμενοι εκ των συνεταίρων την δι εργολαβίας κατασκευή των κατοικιών των, προβαίνουση εις την αυτή δι ιδίων μέσων. 6. Εκάστη αποκτώμενη υπό του συνεταιρισμού περιοχή αποτελεί ίδιον πρόγραμμα οικιστικής αξιοποιήσεως. Μητρώον και ατομικοί φάκελοι Συνεταίρων Άρθρον 4 1. Ο Συνεταιρισμός τηρεί μητρώον συνεταίρων εν τω οποίω καταχωρούνται: α. Το ονοματεπώνυμο, ο βαθμός, το Όπλο ή Σώμα και η κατοικία του συνεταίρου. β. Η απόφασης του ΔΣ, περί εγγραφής και διαγραφής αυτού ως συνεταίρου, ως και πάσα ετέρα μεταβολή. γ. Το οικιστικό πρόγραμμα εις το οποίο έχει ενταχθεί προς εξυπηρέτηση του. 2. Το βιβλίο μητρώου, αριθμείται, μονογράφεται εις έκαστον φύλλο και θεωρείται υπό του διευθυντού της Δνσως Οικονομικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού. 3. Για έκαστο συνεταίρο τηρείται ατομικός φάκελος περιέχων: α. Τα δικαιολογητικά εγγραφής του. β. Αντίγραφο της περί εγγραφής αυτού και εντάξεως του εις οικιστικό πρόγραμμα Αποφάσεως του ΔΣ. γ. Εν περιπτώσει: (1) Αποχωρήσεώς του, την σχετική δήλωσίν του. (2) Διαγραφής του, την περί ταύτης απόφασιν του ΔΣ, μετά των δικαιολογητικών.

3 2 (3) Θανάτου του, επίσημο αντίγραφο ληξιαρχικής πράξεως.

4 3 Μέλη του Συνεταιρισμού. Άρθρον 5 Μέλη του Συνεταιρισμού δικαιούνται να γίνουν άπαντες οι μόνιμοι εν ενεργεία Αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς και των κοινών σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι μετά την εγγραφή των αποστρατευόμενοι εξακολουθούν να είναι μέλη του Συνεταιρισμού. Μπορούν να καταστούν μέλη του Συνεταιρισμού οι σύζυγοι και τα τέκνα Μονίμων Αξκών του Στρατού Ξηράς όλων των Όπλων και Σωμάτων, που απεβίωσαν κατά τη διάρκεια της ενεργούς υπηρεσίας τους εφόσον πριν αποβιώσουν είχαν δικαίωμα εγγραφής στο Συνεταιρισμό. Το δικαίωμα ισχύει για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία Αξκοί νεώτεροι του αποβιώσαντος ή συμμαθητές της ιδίας τάξης Παραγωγικής Σχολής ή καταταγέντες με την ίδια σειρά απευθείας κατάταξης. Τα μέλη τις οικογενείας μονίμου Αξκού που απεβίωσε λαμβάνουν μία μόνο μερίδα, που επιμερίζεται μεταξύ τους κατά το λόγο της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής (τροποποίηση με το ΦΕΚ Αρ. φύλου 102 του Νόμου 564/1698) Εγγραφή Συνεταίρων Άρθρο 6 1. Δια την εγγραφή τινός των εν παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου αναφερομένων ως μέλους του Συνεταιρισμού, απαιτείται όπως ούτος υποβάλει εις αυτόν: α. Επίσημο αντίγραφο Φύλλου Μητρώου, εξ ου να προκύπτει ότι τυγχάνει μόνιμος εν ενεργεία Αξιωματικός του Στρατού Ξηράς. β. Υπεύθυνο δήλωση ότι δεν αποτελεί μέλος έτερου Συνεταιρισμού επιδιώκοντας τον αυτόν κύριο σκοπό. Η ιδιότης του Αξκού ως μέλους του ΑΟΟΑ (ΑΝ 1563/50) δεν αποτελεί κώλυμα εγγραφής αυτού στον Συνεταιρισμό. γ. Υπεύθυνο δήλωση ότι έλαβε γνώση του παρόντος καταστατικού και αποδέχεται τούτο ανεπιφυλάκτως. δ. Αίτηση υπογεγραμμένη από τον ίδιο περί εγγραφής του ως μέλους του Συνεταιρισμού και τεθεωρημένη δια την γνησιότητα της υπογραφής υπό του διοικητού ή Υποδιοικητού της Μονάδος στην οποία υπηρετεί. Εις την αίτηση δέον να επισυνάπτεται διπλότυπο εισπράξεως ή βεβαίωση περί πληρωμής υπό του αιτούντος των δικαιωμάτων του Συνεταιρισμού δια την εγγραφή του ως μέλους αυτού. 2. Περί της εγγραφής του αιτούντος ή μη ως μέλους του Συνεταιρισμού αποφασίζει το ΔΣ βάσει των διατάξεων του ΑΝ 564/68 και του παρόντος δια αιτιολογημένης αποφάσεως κατά την πρώτη μετά την υποβολή της αιτήσεως μετά των δικαιολογητικών τακτική συνεδρίαση αυτού. Εν περιπτώσει απορρίψεως της αιτήσεως ο αιτών δικαιούται εντός 15 ημερών από της κοινοποιήσεως αυτώ, της περί τούτου αποφάσεως του ΔΣ, να προσφύγει εις το Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει οριστικώς και αμετακλήτως. 3. Άπαντες οι μέχρι της 27 Σεπτεμβρίου 1968 εγγεγραμμένοι εις τον κατά το άρθρον 19 του ΑΝ 564/68 διαλυόμενον ΟΣΜΑΕΣ αποτελούσι αυτοδικαίως και άνευ διατυπώσεως τινός μέλη του δια του παρόντος καταστατικού συνιστώμενου Συνεταιρισμού, εκτός εκείνων οίτινες ήθελον δηλώσει εγγράφως μέχρι της 27 Μαρτίου 1969 ότι δεν επιθυμούν να είναι μέλη αυτού, αναλαμβάνοντας την συνεταιριστική μερίδα

5 των 4 Δικαιώματα συνεταίρων Άρθρο 7 1. Οι Συνεταίροι δικαιούνται. α. Να μετέχουν στις υπό του παρόντος καταστατικού προβλεπόμενες παροχές. β. Να λαμβάνουν γνώση των αποφάσεων της διοικήσεως και του Εποπτικού Συμβουλίου, όπως επίσης και του ισολογισμού και απολογισμού του εις ο είναι εντεταγμένοι οικιστικού προγράμματος του Συνεταιρισμού. Η γνωστοποίησης τούτων προς τους συνεταίρους γίνεται, είτε δια ανακοινώσεων τοιχοκολλούμενων έξω από τα γραφεία του Συνεταιρισμού, είτε δια εγκυκλίων κοινοποιουμένων σε όλες τις Μονάδες στις οποίες υπηρετούν οι συνέταιροι, είτε δια εγγράφου απαντήσεως επί απευθυνόμενων στον Συνεταιρισμό ερωτημάτων των συνεταίρων. γ. Να υποδεικνύουν κάθε μέτρο πρόσφορο δια την επίτευξιν του σκοπού του Συνεταιρισμού. 2. Ο εγγραφόμενος Συνεταίρος ουδέν δικαίωμα αποκτά επί της κεκτημένης προ της εγγραφής του περιουσίας του Συνεταιρισμού. 3. Έκαστος συνεταίρος δικαιούται ενός και μόνον οικοπέδου εις οιονδήποτε πρόγραμμα του Συνεταιρισμού, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 21 παρ. 10 του παρόντος καταστατικού. Μεταφορά του προς απόκτησιν ακινήτου δικαιώματος του συνεταίρου από τινός προγράμματος του Συνεταιρισμού εις έτερον τοιούτο απαγορεύεται απολύτως. Υποχρεώσεις Συνεταίρων Άρθρο 8 Οι συνέταιροι έχουν τις κάτωθι υποχρεώσεις. α. Ευθύνονται έναντι του Συνεταιρισμού και των πιστωτών αυτού εις ολόκληρο έκαστος μέχρι του τετραπλασίου της καθοριζομένης δια του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού συνεταιρικής μερίδος των. Οι προσωπικοί δανεισταί των συνεταίρων ουδέν δικαίωμα έχουν προς ασφάλεια ή πληρωμή αυτών επί της συνεταιρικής περιουσίας ή της μερίδος των συνεταίρων. Μόνο μετά τη παύση της εταιρικής ιδιότητος αυτών δύναται να ενεργήσωσι προς ασφάλεια ή εκτέλεση της αναλογούσης εκ του ενεργητικού μερίδος του συνεταίρου. β. Να πληρώνουν τις εισφορές, συνδρομές και δικαιώματα εγγραφής, των καθοριζομένων υπό του ΔΣ και εγκρινομένων υπό του ΑνΣΣ (πυρήνος) προκαταβολών δια την αγορά οικοπεδικών εκτάσεων προς εκπλήρωση των σκοπών του συνεταιρισμού και όλες εν γένει τις δαπάνες αξιοποιήσεως αυτών, ως προς τις δόσεις της αξίας του κληρωθέντος οικοπέδου. Επί των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των συνεταίρων ο Συνεταιρισμός δύναται να ζητήσει τον νόμιμο τόκο υπερημερίας. γ. Να συμμορφώνεται προς το καταστατικό και τις αποφάσεις της Διοικήσεως, να συμβάλουν στην ευόδωση και προστασία του έργου του Συνεταιρισμού και να μην αντιδρούν στα συμφέροντα αυτού, ευθυνόμενοι στην περίπτωση αυτή έναντι του Συνεταιρισμού, εις ολόκληρο έκαστος δια πάσα ζημία επελθούσα εκ τοιαύτης συμπεριφοράς των.

6 5 -- δ. Να διατηρήσουν επ ονόματί των το περιελθόν σε αυτούς παρά του Συνεταιρισμού οικόπεδο ή κατοικία επί πενταετία από της κτήσεως της κυριότητος αυτού, μη δικαιούμενοι προ της παρελεύσεως αυτής να μεταβιβάσωσι ταύτα εν ζωή επί ποινή ακυρότητος της πράξεως. Εξαιρετικώς επιτρέπεται η προ της παρελεύσεως πενταετίας μεταβίβασης αυτών εις τα τέκνα των και ελλείψει τοιούτων εις την σύζυγο των, ως και η σύστασης προικός υπέρ θυγατρός ή αδελφής. Οι ούτω αποκτώντες, δεσμεύονται ως προς την περαιτέρω μεταβίβασιν του ακινήτου επί μίαν πενταετία, εις την οποία συνυπολογίζεται και ο εν τω προσώπω του δικαιοπαρόχου των διαδραμών χρόνος. Επίσης επιτρέπεται η εκποίησης προ της παρελεύσεως πενταετίας εν περιπτώσει αφεύκτου ανάγκης κρινομένης υπό του ΔΣ του Συνεταιρισμού. Οι κατά την παρούσα παράγραφο αποκτώντες υπεισέρχονται εις τας συναφείς υποχρεώσεις του συνεταίρου. Αποχώρησης Συνεταίρου Άρθρο 9 1. Πας συνέταιρος δύναται μετά πάροδο τριών ετών από της εγγραφής αυτού να δηλώσει εγγράφως προς την Διοίκηση του Συνεταιρισμού, ότι αποχωρεί τούτου. Η δήλωσης αποχωρήσεως δέον να υποβληθεί τρεις τουλάχιστον μήνες προ της λήξεως της οικονομικής χρήσεως, ισχύει δε από του τέλους αυτής. 2. Δήλωσης αποχωρήσεως προ της παρελεύσεως τριετίας επιτρέπεται μόνον, εάν μεταβληθεί ο κύριος σκοπός του Συνεταιρισμού ή η ευθύνη αυτού περιορισμένη σε απεριόριστο. 3. ο αποχωρών συνέταιρος δικαιούται να αναλάβει την συνεταιρική του μερίδα και την τυχόν προκαταβολή της αξίας της κατοικίας ή του οικοπέδου, ατόκως αποξενούμενος παντός δικαιώματος εκ της προηγουμένης ιδιότητος του ως μέλους του Συνεταιρισμού. Ούτω; Εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να ζητήσει την εκκαθάριση του εις ο ήτο εντεταγμένος προγράμματος του Συνεταιρισμού Η προκαταβολή επιστρέφεται ατόκως μόνον εάν κατά την κρίσιν του ΔΣ εκ της αμέσου επιστροφής αυτής δεν ήθελε προκύψει αδυναμία ή δυσχέρεια πραγματοποιήσεως του προβλεφθέντος προγράμματος αποκτήσεως ακινήτων ή εκπληρώσεως των υποχρεώσεων του Συνεταιρισμού εκ της προσυμφωνηθείσης αγοράς τοιούτων. Άλλως η επιστροφή λαμβάνει χώραν όταν εκλείψωσιν οι λόγοι ούτοι, ουχί όμως πέραν του ενός έτους από της υποβολής της δηλώσεως αποχωρήσεως (ΦΕΚ 851/71). 4. Εάν κατά την έξοδο του συνεταίρου η εταιρική περιουσία του προγράμματος, συνυπολογιζομένου του αποθεματικού και όλων των εταιρικών μερίδων, δεν επαρκεί προς κάλυψη των υπαρχόντων χρεών του προγράμματος του Συνεταιρισμού, ο εξερχόμενος συνεταίρος υποχρεούται να καταβάλει εις τον Συνεταιρισμό την αναλογία αυτού υπολογιζόμενη αναλόγως του αριθμού των μερίδων πάντων των συνεταίρων του προγράμματος τα οποίας εκέκτηντο ούτοι κατά το τέλος του έτους της εξόδου των.

7 6 Θάνατος Συνεταίρου Άρθρο Μετά το θάνατο του συνεταίρου υποκαθίστανται εις τα δικαιώματά του και τας υποχρεώσεις αυτού, οι κατά τας διατάξεις του Αστικού Κώδικα κληρονόμοι του. 2. Η υποκατάστασης βεβαιούται δια πράξεως του ΔΣ τη εγγράφω αιτήσει τινός των κληρονόμων του αποβιώσαντος συνεταίρου, υποβαλλομένης μετ επισήμου αντιγράφου ληξιαρχικής πράξεως θανάτου και πιστοποιητικού περί των πλησιέστερων συγγενών αυτού ή επισήμου αντιγράφου διαθήκης ή κληρονομητηρίου. Εν περιπτώσει αποποιήσεως της κληρονομιάς του αποβιώσαντος συνεταίρου υπό τινός των κληρονόμων αυτού, ισχύουν τα εν τω Αστικώ Κώδικα οριζόμενα. 3. Αι προηγούμενοι παράγραφοι ισχύουσι και εν περιπτώσει αποβιώσεως τινός των υποκαταστάτων του Συνεταίρου. Διαγραφή Συνεταίρου Άρθρο Μέλη του Συνεταιρισμού διαγράφονται αυτού εις τας εξής περιπτώσεις: α. Καταδίκης εις καθαίρεσιν ή έκπτωσιν ή επί εγκλήμασι συνεπαγομένων καθαίρεσιν ή έκπτωσιν κατά τας διατάξεις του ΣΠΚ άμα ως καταστεί αμετάκλητος η καταδικαστική απόφασης. β. Καταδίκης επί κακουργήματι ή πλημμελήματι των εν άρθρο 10 παραγρ. 2 του ΣΠΚ αναφερομένων εγκλημάτων και στερήσεων άμα ως η απόφασης καταστεί αμετάκλητος. γ. Καταδίκης επί εγκλήματι προβλεπομένων υπό του ΑΝ 375/36 πλην του προβλεπομένου υπό του άρθρου 4 τούτου. δ. Αποτάξεως αποφασισθείσης υπό Ανακριτικού Συμβουλίου άμα ως καταστεί αμετάκλητος ή απόφασης τούτου. ε. Καταδίκης εις στέρησιν πολιτικών δικαιωμάτων άμα ως η απόφασης καταστεί αμετάκλητος. στ. Διαγραφής εκ του στελέχους των Εφέδρων Αξιωματικών συμφώνως του ΑΝ 833/37 των μονίμων εν εφεδρεία αξιωματικών, άμα ως η διαγραφή καταστεί αμετάκλητος. ζ. Επιζήμιων εις τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού ενεργειών των. η. Καθυστερήσεως πλέον των εξ (6) μηνών της κεκανονισμένης εισφοράς των, της καθορισθείσης προκαταβολής, προς αγορά οικοπεδικών εκτάσεων ή οιασδήποτε οικονομικής ή άλλης υποχρεώσεως καθορισθείσης κατά τας διατάξεις του παρόντος. θ. Καταδίκης επί παραβάσει των άρθρων 82, 83 και 84 του Ν.602/1915 «περί Συνεταιρισμών» άμα ως καταστεί αμετάκλητος η απόφασης. ι. Υποβολής ψευδούς δηλώσεως ότι δεν τυγχάνουσι μέλη ετέρου Συνεταιρισμού επιδιώκοντας τον αυτόν κύριο σκοπό 2. Τυχόν νομίμως γενομένη μεταγενεστέρα άρσις των λόγων της διαγραφής δύναται να θεμελιώσει δικαίωμα επανεγγραφής εις τον Συνεταιρισμό πλην των

8 7 -- περιπτώσεων των εδαφίων ζ, η και ι της προηγουμένης παραγράφου. Οι ούτω επανεγγραφόμενοι τίθενται εις το αριστερό των μέχρι της επανεγγραφής συνεταίρου. Όργανα του Συνεταιρισμού Άρθρο 12 Τα όργανα του Συνεταιρισμού είναι: α. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), και β. Το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ). Διοικητικό Συμβούλιο Άρθρο Το ΔΣ του Συνεταιρισμού είναι πενταμελές, αποτελούμενο εκ μονίμων εν ενεργεία Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, οίτινες δέον να ώσιν και μέλη αυτού, ως και εξ αποστρατευθέντων μετά την εγγραφή των ως μελών του Συνεταιρισμού ανακληθέντων εις την ενεργό υπηρεσία. 2. Τα μέλη του ΔΣ, διορίζονται μετ ισαρίθμων αναπληρωματικών εκ των υπηρετούντων εν τη έδρα του Συνεταιρισμού επί τριετή θητεία δι αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Αμύνης μετά προηγουμένη γνώμη του Ανωτάτου στρατιωτικού Συμβουλίου (πυρήνος). Δια της αποφάσεως ταύτης ορίζονται ο πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας ως και οι αναπληρωταί αυτών. Η θητεία των τε τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται αν ανανεωθεί επί μίαν εισέτι τριετία κατά την αυτή διαδικασία. 3. Τα μέλη του ΔΣ (τακτικά και αναπληρωματικά) εξέρχονται αυτού και προ της λήξεως της θητείας των εις τας εξής περιπτώσεις: α. Παραιτήσεως εκ της θέσεώς των ταύτης, εγγράφως υποβαλλομένης. β. Μεταθέσεως των εκτός της έδρας του Συνεταιρισμού. γ. Διαθεσιμότητας ή ετησίας αδείας λόγω νοσήματος συμφώνως προς τας διατάξεις του νόμου περί καταστάσεως Αξιωματικών του Στρατού ξηράς. δ. Απολύσεως ανακεκλημένων εις την ενέργεια εφέδρου εκ μονίμου Αξιωματικού. ε. Αποστρατείας εφόσον δεν επακολουθήσει εντός μηνός από ταύτης ανάκλησης εις την ενεργό υπηρεσία. στ. Δια αποφάσεως του ΑνΣΣ (πυρήνος δι επιζημίας πράξεις ή παραλείψεις εις τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. Ως τοιαύτη παράλειψης θεωρείται και η επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του ΔΣ (τακτικές και έκτακτες) αδικαιολόγητος απουσία αυτού. 4. Μέλη του ΔΣ εξερχόμενα αυτού κατά την λήξιν της θητείας των, δεν δύνανται να διορισθώσιν ως μέλη του ΕΣ προ της εκκαθαρίσεως της διαχειρίσεως των.

9 5. Το αξίωμα των μελών του ΔΣ και του ΕΣ είναι τιμητικό και άμισθο 8 Αρμοδιότητες και ευθύναι του ΔΣ Άρθρο Το ΔΣ έχει τας κάτωθι αρμοδιότητες: α. Εκπροσωπεί τον Συνεταιρισμό εις τας δικαστικές και εξώδικους σχέσεις αυτού διορίζον πληρεξουσίους δικηγόρους. Τους επιβαλλόμενους αυτώ από των Δικαστηρίων όρκους δίδει ο πρόεδρος αυτού ή εν κωλύματι τούτου το υπό του ΔΣ οριζόμενο μέλος αυτού. Τα κατά του Συνεταιρισμού απευθυνόμενα δικόγραφα, επιδίδονται εις τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού εν τοις Γραφείοις αυτού. β. Συναλλάσσεται μετά τρίτων δια του υπ αυτού ειδικώς εξουσιοδοτουμένου μέλους αυτού. γ. Αποφασίζει υπό όρους εγκρινομένους υπό του ΑνΣΣ (πυρήνος) περί της προκηρύξεως δημοσίων μειοδοτικών διαγωνισμών προς αγορά ακινήτων καταλλήλων δια την εκπλήρωσιν του σκοπού του Συνεταιρισμού ή περί της συμμετοχής, εις προκηρυσσομένους υπό τρίτων πλειοδοτικούς διαγωνισμούς εκποιήσεως τοιούτων ακινήτων ή περί της απ ευθείας αγοράς ιδιωτικών τε και δημοσίων εκτάσεων ή περί της ανταλλαγής των εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου προγράμματος τινός τυχόν παραμεινασών εκτάσεων με τοιαύτας ιδιωτικές ή δημοσίας εντός του ρυμοτομικού σχεδίου ή περί της ανταλλαγής εν όλω ή εν μέρει των εντός του ρυμοτομικού σχεδίου προγράμματος τινός αδιανέμητων ως μη αρτίων προς οικοδόμησιν εκτάσεων μετά τοιούτων ιδιωτικών ή δημοσίων ευρισκομένων εντός του ρυμοτομικού σχεδίου, ή περί της εκποιήσεως εις ομόρους ή Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (ΟΤΕ ΔΕΗ κλπ) είτε προς πάντα τρίτον αναλαμβάνοντα την οργάνωση και λειτουργία κοινωφελών εγκαταστάσεων (αναψυκτηρίων περιπτέρων αναψυχής κλπ) των τυχών μη αρτίων προς οικοδόμισιν εκτάσεων ευρισκομένων εντός του ρυμοτομικού σχεδίου κατά τους όρους των παραγράφων 2, 4, 6, 10 και11 του άρθρου 22 του παρόντος. δ. Αποφασίζει περί συνάψεως δανείων προς τον ως άνω σκοπό υπό όρους εγκρινομένους υπό του ως άνω συμβουλίου. ε. Συνάπτει συμβάσεις εργολαβίας προς ανέγερσιν κατοικιών, κατόπιν επιθυμίας των συνεταίρων κατά τα εν άρθρο 3 παρ. 5 εδ. (δ) οριζόμενα. στ. Αποφασίζει περί της εγγραφής και διαγραφής συνεταίρων συμφώνως προς τα εν άρθρο 5 και 11 του παρόντος οριζόμενα. ζ. Ενεργεί δια την αναγνώρισιν υποκαταστάτων αποβιώσαντος συνεταίρου, συμφώνως τω άρθρο 10 παρ. 2 του παρόντος. η. Προβαίνει εις ανακοινώσεις επί της πορείας των εργασιών του Συνεταιρισμού προς τους συνεταίρους αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως αυτών. θ. Προσλαμβάνει το απαραίτητο προσωπικό δια την λειτουργία του Συνεταιρισμού, κατόπιν εγκρίσεως του ΑνΣΣ (πυρήνος). ι. Αποφασίζει περί της αναλήψεως των απαραιτήτων χρημάτων εκ των εις τας Τράπεζες υποχρεωτικώς κατατιθεμένων προς αντιμετώπισιν υποχρεώσεων του Συνεταιρισμού. ια. Μεριμνά για την σύνταξη του ετησίου ισολογισμού και απολογισμού, ως και του προϋπολογισμού εκάστου προγράμματος ους υποβάλει εις το ΕΣ προς έλεγχο και έγκριση, ανακοινούν είτα τούτους εις τους συνεταίρους δια του προσφορότερου τρόπου.

10 9 -- ιβ. Επιβλέπει δια του εξουσιοδοτουμένου υπ αυτού μέλους την κανονική διεξαγωγή της υπηρεσίας του Συνεταιρισμού. ιγ. Μεριμνά δια εκπόνηση ρυμοτομικών σχεδίων ιδρύσεως οικισμών ή επεκτάσεως τούτων. ιδ. Αποφασίζει για την κλήρωση των ακινήτων μεταξύ των συνεταίρων. ιε. Ενεργεί πάσα πράξη διοικήσεως και διαχειρίσεως της περιουσίας του Συνεταιρισμού συμφώνως προς τας διατάξεις του ΑΝ 564/1968/ ιστ. Αναδέχεται επί προφανή ωφελεία του προγράμματος του Συνεταιρισμού υποχρεώσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως προς καταβολή αποζημιώσεως εις ιδιοκτήτες ρυμοτομούμενων ακινήτων αυτών κειμένων εντός εκτάσεων του Συνεταιρισμού περιλαμβανομένων εις εγκεκριμένων πολεοδομικών σχέδιο, εις περίπτωση οικονομικής αδυναμίας τούτων, κατόπιν εγκρίσεως του ΑνΣΣ (πυρήνος). ιζ. Αποφασίζει τη εκποίηση των εκτός ρυμοτομικού σχεδίου προγράμματος τινός παραμεινασών εκτάσεων κατά τους όρους του άρθρου 22 παρόντος. ιη. Αποφασίζει την εκκαθάριση εκάστου προγράμματος κατά τα εν άρθρο 23 του παρόντος καθοριζόμενα. ιθ. Καθορίζει πάσα αναγκαία λεπτομέρεια αναφερομένη εις τον τρόπο οργανώσεως και λειτουργίας του Συνεταιρισμού κατά τας διατάξεις του παρόντος. 2. Το ΔΣ του Συνεταιρισμού εν τη ασκήσει των υπό του παρόντος καθοριζομένων αρμοδιοτήτων αυτού, των μη υποκειμένων εις την έγκριση του ΑνΣΣ, δύναται να αιτείται την γνώμη αυτού επί θεμάτων, άτινα κατά την κρίση αυτού τυγχάνουν ουσιώδη. 3. Τα μέλη του ΔΣ ευθύνονται εις ολόκληρο έκαστο έναντι του Συνεταιρισμού δια πάσα ζημία επερχόμενη αυτώ εξ υπαιτίου παραβάσεως του Νόμου και του παρόντος καταστατικού. 4. Το ΔΣ συνέρχεται υποχρεωτικώς τακτικώς μεν άπαξ του μηνός τη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, κοινοποιουμένη εις τε τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδριάσεως μετ αντιγράφου της ημερησίας διατάξεως, εκτάκτως δε οσάκις κριθή υπό του Προέδρου αυτού απαραίτητος η λήψης αποφάσεως επί επείγοντος θέματος. Το ΔΣ ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων απάντων των τακτικών μελών αυτού. Εν περιπτώσει κωλύματος ή απουσίας αυτών, ταύτα αναπληρούνται υπό των διορισθέντων αναπληρωματικών κατ αντιστοιχία, άλλως δε εν περιπτώσει κωλύματος ή απουσίας των αντιστοίχων, ελευθέρως κατά την κρίση του Προέδρου εκ των λοιπών αναπληρωματικών. Έκαστο μέλος κωλυόμενο όπως προσέλθει εις την συνεδρίαση του ΔΣ, οφείλει να γνωστοποιήσει τούτο δύο τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδριάσεως εις τον Πρόεδρο. Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Καθήκοντα Προέδρου Γεν. Γραμματέως Ταμία Άρθρο Ο πρόεδρος του ΔΣ α. Συγκαλεί το ΔΣ τακτικώς και εκτάκτως και διευθύνει τας

11 10 -- συνεδριάσεις αυτού, εισηγούμενος επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ην συντάσσει ούτος. β. Επιμελείται δια την εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ. γ. Υπογράφει μετά του Γενικού Γραμματέως άπαντα τα έγγραφα του Συνεταιρισμού. δ. Επιβλέπει την ταμειακή και λογιστική υπηρεσία. ε. Υπογράφει τας προς πληρωμή ή είσπραξη εντολάς προς τον ταμία και τις τράπεζες. στ. Αναφέρει εις τον Β Υπαρχηγό ΓΕΣ περί της πορείας των εργασιών του Συνεταιρισμού και των τυχόν προβλημάτων αυτού. 2. Ο Γενικός Γραμματέας: α. Επιμελείται της τηρήσεως των πρακτικών του ΔΣ. β. Διεξάγει την αλληλογραφία του Συνεταιρισμού. γ. Φυλάσσει την σφραγίδα αυτού. δ. Υπογράφει μετά του Προέδρου πάντα τα έγγραφα του Συνεταιρισμού και ε. Ενεργεί πάσα συναφή εργασία ανατιθέμενη αυτώ υπό του ΔΣ. 3. Ο Ταμίας απαλλασσόμενος πάσης άλλης λογιστικής υπηρεσίας: α. Επιμελείται της εισπράξεως παντός εσόδου του Συνεταιρισμού και διενεργεί τας πληρωμάς εν γένει. β. Ενεργεί τας εισπράξεις εκδίδων τριπλότυπα γραμμάτια εισπράξεως. γ. Ενεργεί τας πληρωμάς επί τη βάσει ενταλμάτων υπογεγραμμένων υπό του Προέδρου και του Γενικού γραμματέως. δ. Φυλάσσει το περιεχόμενο του Ταμείου, τα χρηματόγραφα και πάντα τα αποδεικτικά έγγραφα. ε. Συντάσσει τις μηνιαίας καταστάσεις του ταμείου και καταρτίζει μετά του λογιστού ή του Γραμματέως τον ετήσιο ισολογισμό εν ω αναφέρονται διακεκριμένα αλλήλων τα προγράμματα του Συνεταιρισμού. στ. Τηρεί άπαντα τα υποχρεωτικά δια τον Συνεταιρισμό βιβλία του ταμείου και δίδει πάσα αναγκαίουσα επί της οικονομικής καταστάσεως αυτού πληροφορία εις το ΔΣ και ΕΣ. ζ. Καταθέτει πάν ποσό υπερβαίνων τας δραχμές επ ονόματι του Συνεταιρισμού εις οιασδήποτε Τραπέζης. Το εις χείρας του ταμείου παραμένων ποσό διατίθεται δια την κάλυψη μικροδαπανών τρεχούσης φύσεως. η. Εκτελεί πάσα σχετική προς την υπηρεσία του απόφαση του ΔΣ. 4. Τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμεία, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρεί έτερον μέλος του ΔΣ οριζόμενο υπό του Προέδρου αυτού. Εποπτικό Συμβούλιο Άρθρο Το ΕΣ είναι τριμελές, συγκροτούμενο εκ μονίμων εν ενεργεία ανωτάτων ή ανωτέρων Αξκών του Στρατού Ξηράς, μελών του Συνεταιρισμού, ως και εξ αποστρατευθέντων μετά την εγγραφή των ως μελών του Συνεταιρισμού ανακληθέντων εις την ενεργό υπηρεσία, εξ ων απαραιτήτως ο εις του Δικαστικού και ο έτερος του

12 11 -- Ελεγκτικού. Τα μέλη του ΕΣ διορίζονται μετά ισαρίθμων αναπληρωματικών εκ των υπηρετούντων εν τη έδρα του Συνεταιρισμού επί τριετή θητεία δι αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Αμύνης μετά προηγουμένη γνώμη του ΑνΣΣ (πυρήνος). Ο Πρόεδρος τούτου δέον να είναι αρχαιότερος του Προέδρου του ΔΣ. Η θητεία των τε τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ΕΣ δύναται να ανανεωθεί επί μίαν εισέτι τριετία. 2. Τα μέλη του ΕΣ εξέρχονται αυτού και προ της λήξεως της θητείας των εις τας εξής περιπτώσεις: α. Παραιτήσεως εκ της θέσεως ταύτης εγγράφως υποβαλλόμενης. β. Μεταθέσεως εκτός της έδρας του Συνεταιρισμού. γ. Διαθεσιμότητας ή ετησίας αδείας λόγω νοσήματος συμφώνως προς τας διατάξεις του νόμου περί καταστάσεως Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς. δ. Δια αποφάσεως του ΑνΣΣ (πυρήνος) δια επιζήμιες πράξεις ή παραλείψεις εις τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. Ως επιζήμια παράλειψης θεωρείται και η μη εκπλήρωσης των εν παραγράφοις 2 και 3του επομένου άρθρου 17καθηκόντων αυτού. 3. Το αξίωμα του μέλους του ΕΣ είναι τιμητικό και άμισθο. Αρμοδιότητες, Καθήκοντα και ευθύνες του ΕΣ. Άρθρο Το ΕΣ είναι αρμόδιο δια τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων του ΔΣ και της διαχειρίσεως της περιουσίας του Συνεταιρισμού. 2. Το ΕΣ έχει ειδικότερων τα εξής καθήκοντα: α. Να εξετάζει οποτεδήποτε τα έγγραφα (εντάλματα πληρωμής και εισπράξεως κλπ), τα λογιστικά βιβλία, το βιβλίο ταμείου, να ζητεί την επίδειξη του περιεχομένου του ταμείου και να ελέγχει την τήρηση των οδηγιών του, ιδία δε την κατάθεση των χρημάτων του Συνεταιρισμού και το υπόλοιπο ταμείου. β. Να ελέγχει τον ετήσιο ισολογισμό και απολογισμό, τους λογαριασμούς των συνεταίρων και την απογραφή της ακινήτου περιουσίας του Συνεταιρισμού. γ. Να ελέγχει το μητρώο των μελών, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών, τα πρακτικά του ΔΣ και την εκτέλεση των ληφθεισών αποφάσεων, ως και την προηγουμένη έγκριση αυτών υπό του ΑνΣΣ (πυρήνος) οσάκις απαιτείται αυτή κατά τας διατάξεις του ΑΝ 564/68 και του παρόντος καταστατικού. 3. Το ΕΣ οφείλει να προβαίνει τουλάχιστο δις του έτους εις τακτικές επιθεωρήσεις της διοικήσεως και διαχειρίσεως του Συνεταιρισμού και να αναφέρει εγγράφως εις το ΑνΣΣ (πυρήνα) πάσα διαπιστούμενη παράβαση, ως και να υποβάλλει εις τούτο ανά εξάμηνο έκθεση ελέγχου κοινοποιουμένη εις τους συνεταίρους εκάστου οικιστικού προγράμματος. 4. Πάσα ζημία επερχόμενη εις τον Συνεταιρισμό εκ της υπαιτίου παραλείψεως της εκτελέσεως των καθηκόντων του ΕΣ, καθιστά υπεύθυνα τα μέλη αυτού εις ολόκληρο έκαστο, προς ανόρθωση αυτής.

13 12 Κεφάλαιο του Συνεταιρισμού Άρθρο 18 Το κεφάλαιο του Συνεταιρισμού αποτελείται εκ των κάτωθι: α. Των συνεταιρικών μερίδων. β. Του αποθεματικού. γ. Των δικαιωμάτων εγγραφής, εισφορών, συνδρομών καθοριζομένων υπό του ΔΣ και παντός ετέρου νομίμου εσόδου. Συνεταιρικαί Μερίδες Άρθρο Το ποσό της συνεταιρικής μερίδας ορίζεται εις δραχμές εξακόσιες (600) [1,76 ]. 2. Η συνεταιρική μερίδα καταβάλλεται υπό του συνεταίρου ολόκληρος, άμα τη εγγραφή του εις τον Συνεταιρισμό. 3. Έκαστος συνεταίρος δικαιούται μιας μόνο συνεταιρικής μερίδας. Κατ εξαίρεση κάθε πολύτεκνος συνέταιρος δικαιούται 2 συνεταιρικές μερίδες σε διαφορετικά όμως προγράμματα η κάθε μία. (τροποποίηση με το ΦΕΚ ) 4. Η συνεταιρική μερίδα ή εισφορά ή συνδρομή δεν μεταβιβάζεται δια πράξεως εν ζωή εφ οιαδήποτε χαριστική ή επαχθεί αιτία και εις περίπτωση έτι εξόδου του συνεταίρου, ούτε κατάσχεται εις οιανδήποτε αιτία και αν στηρίζεται το χρέος, ούτε παραχωρείται επί ενεχύρω, επί ποινής ακυρότητας της σχετικής πράξεως. Οι προσωπικοί δανεισταί του συνεταίρου ουδέν έχουσι προς πληρωμή ή ασφάλεια αυτού δικαίωμα επί της περιουσίας του Συνεταιρισμού, δύνανται όμως να επιδιώξωσι ασφάλεια ή εκτέλεση μόνο μετά την παύση της εταιρικής ιδιότητος αυτού επί της αναλογούσης εκ του ενεργητικού μερίδας εις τον συνεταίρο μετά την εξόφληση των οφειλών αυτού προς τον Συνεταιρισμό. Αποθεματικό Άρθρο 20 Το αποθεματικό κεφάλαιο εκάστου οικιστικού προγράμματος σχηματίζεται εκ των δικαιωμάτων εγγραφής, συνδρομών, τόκου των κατατεθειμένων κεφαλαίων του Συνεταιρισμού και παντός εταίρου νομίμου εσόδου αυτού. Εξ αυτού διατίθεται το απαιτούμενο ποσό προς αντιμετώπιση των δαπανών λειτουργίας του Συνεταιρισμού, το δε υπόλοιπο διατηρείται προς αντιμετώπιση τυχόν ζημιών αυτού. Εκ του τελευταίου τούτου, ποσοστό μέχρι 95% δύναται μετ απόφαση του ΔΣ, εγκρινομένη υπό του ΑνΣΣ (πυρήνος) να διατίθεται δι εκτέλεση έργων κοινής ωφελείας (ΦΕΚ 137/73). Εργασίαι του Συνεταιρισμού και διανομή των ακινήτων εις τους συνεταίρους Άρθρο Η πραγματοποίησης του σκοπού του Συνεταιρισμού ενεργείται δια των εν

14 13 -- άρθρο 3 του παρόντος καταστατικού εργασιών. 2. Τα αποκτώμενα υπό του Συνεταιρισμού ακίνητα εκάστου οικιστικού προγράμματος διανέμονται μετά την διαρρύθμιση αυτών κατά τα εν άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος καθοριζόμενα, δια κληρώσεως εις ην μετέχουσι οι συνέταιροι κατά σειρά εγγραφής των εις τον Συνεταιρισμό, βάσει πίνακος συντασσομένου υπό του ΔΣ και τεθεωρημένου υπό του ΕΣ. Εκ των διατάξεων τα παρούσης παραγράφου δεν θίγεται η καθορισμένη σειρά προτεραιότητας των μελών του διαλυθέντος δια του ΑΝ 564 /1968 Συνεταιρισμού, ήτις εξακολουθεί ισχύουσα, εφ όσον ούτοι δεν ήθελαν δηλώσει μέχρι της 27 Μαρτίου 1969, ότι δεν επιθυμούσι να είναι μέλη του δια του παρόντος συνιστώμενου Συνεταιρισμού (άρθρο 19 ΑΝ 564/1968). 3. Η κλήρωσης ενεργείτε ενώπιον επιτροπής αποτελούμενης: α. Εκ των μελών του ΔΣ και ΕΣ του Συνεταιρισμού υπό την προεδρία μέλους του ΑνΣΣ, οριζομένου υπό του προέδρου αυτού. β. Εξ ενός Αξκού εκ των υπηρετούντων εις την Στρατιά, εις έκαστο Σώμα Στρατού, εις την ΑΣΔΕΝ, εις εκάστη Μεραρχία και εις το ΣΚΕ, οριζομένων υπό του Διοικητού αυτών ή του νομίμου αναπληρωτού των, ως εκπροσώπου των εις τας Μονάδας ταύτας υπηρετούντων μελών του Συνεταιρισμού ως και δύο αποστράτων Αξκών, οριζομένων υπό της ΕΑΑΣ εν αιθούση της εν Αθήναις Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, ως εν τη επομένη παραγράφω του παρόντος άρθρου καθορίζεται. Κατά την κλήρωση δύναται να παραστούν οι ενδιαφερόμενοι πληροφορούμενοι περί ταύτης, εξ ανακοινώσεως τοιχοκολλούμενης μετά του άνω πίνακος εις τα γραφεία του Συνεταιρισμού. 4. Εις μία κληρωτίδα τίθενται κλήροι εις έκαστο των οποίων αναγράφεται ο αύξων αριθμός του ακινήτου και το οικοδομικό τυχόν τετράγωνο εις το οποίο περιλαμβάνεται τούτο, ως εμφαίνεται εις τοπογραφικό και κτηματολογικό διάγραμμα τεθεωρημένον υπό του Διοικητού της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, όπερ δέον να είναι ανηρτημένο εν τη αιθούση της κληρώσεως, εις ετέρα δε κληρωτίδα τίθενται κλήροι εις έκαστο των οποίων αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του συνεταίρου εκ του συνταγμένου κατά τα ανωτέρω Πίνακος σειράς προτεραιότητας, όστις επίσης δέον να είναι ανηρτημένος εν τη αιθούση της κληρώσεως. Κατ αρχήν εξάγεται υπό μέλους της επιτροπής, οριζομένου υπό του Προέδρου, ο κλήρος εις τον οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του μετέχοντος της κληρώσεως συνεταίρου. Εάν ούτος είναι παρών, λαμβάνει εκ της ετέρας κληρωτίδας ένα κλήρο εις ον αναγράφεται ο αριθμός του ακινήτου μετά του τυχόν οικοδομικού τετραγώνου εις το οποίο περιλαμβάνεται τούτο, εφ ου και αποκτά δικαίωμα παραχωρήσεως υπό του Συνεταιρισμού. Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι απών ο κλήρος εξάγεται υπό του εκπροσώπου της Μονάδος εις ην ανήκει ο κληρωθείς συνέταιρος. 5. Το κύρος της κληρώσεως εις ουδέν ένδικο μέσο υπόκειται, αποκλειόμενης της αποποιήσεως του κληρωθέντος οικοπέδου υπό του κληρούχου, όστις υποχρεούται εις την πληρωμή της αξίας αυτού. 6. Περί αμφοτέρων των άνω κληρώσεων συντάσσεται πρακτικό υπογραφόμενο υπό του Προέδρου και απάντων των μελών της Επιτροπής. Τούτο τηρείται εν τω Συνεταιρισμό, υπό του Προέδρου του ΔΣ.

15 14 7. Η δια συμβολαίου μεταβίβασης της κυριότητας του κληρωθέντος ακινήτου εις τον συνεταίρο γίνεται μετά την ολοσχερή εξόφληση της αξίας του καθοριζομένης δια κοινής αποφάσεως του ΔΣ και ΕΣ, επί τη βάσει της τιμής κτήσεως υπό του Συνεταιρισμού της μείζονος εκτάσεως εξ ης προέρχεται το παραχωρούμενο εις τον συνέταιρο (συνυπολογιζομένων, μεσιτικών, φόρων μεταβιβάσεων, τελών και χαρτοσήμου συμβολαίου, συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων και τελών μεταγραφής και πάσης συναφούς δαπάνης) μετά του τυχόν τόκου πιστωθέντος τιμήματος και αναλογούντων εξόδων διαμορφώσεως. Η εξόφλησης γίνεται δια μηνιαίων δόσεων, καθοριζομένων υπό του ΔΣ. 8. Μέχρι της ολοσχερούς εξοφλήσεως της αξίας του ακινήτου παραχωρείται η νομή αυτού εις τον δικαιούχο συνέταιρο δια πράξεως του ΔΣ, αφ ης δικαιούται ούτος να προβεί εις την ανέγερση κατοικίας συμφώνως προς τους όρους δομήσεως του Συνεταιρισμού. Μετά την εξόφληση μεταβιβάζεται εις αυτόν και η πλήρης κυριότητα αυτού άνευ οιουδήποτε εμπραγμάτου βάρους. Η δαπάνη μεταβιβάσεως βαρύνει τον συνεταίρο. 9. Εν περιπτώσει διαγραφής του συνεταίρου κατά τας διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού ή οικειοθελούς αποχωρήσεως αυτού από της ημερομηνίας κληρώσεως του ακινήτου επ ονόματί του μέχρι της υπογραφής του μεταβιβαστικού της κυριότητος αυτού συμβολαίου, ούτος απόλυσι το δικαίωμα αποκτήσεως οιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος επ αυτού ή τοιούτου νομής, χρήσεως ή καρπώσεως ως και της αναλήψεως της καταβληθείσης προκαταβολής και των δόσεων. Ούτος υποχρεούται να αποδώσει την νομή του ακινήτου εντός μηνός από της διαγραφής ή οικειοθελούς αποχωρήσεως, άλλως αποβάλλεται της νομής κατά τας διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της Πολιτικής Δικονομίας. Αι αυταί συνέπειαι επέρχονται μετ απόφαση του ΔΣ εν περιπτώσει καθυστερήσεων πλέον των έξι (6) κατά σειρά μηνών δόσεων. 10. Εάν εκ των κατατεθεισών προκαταβολών υπό των μη εξυπηρετηθέντων συνεταίρων δεν συγκεντρούται ολόκληρο το τίμημα των αγορασθησομένων προς διανομή οικοπεδικών εκτάσεων, δύναται το ΑνΣΣ (πυρήνας) δια αποφάσεως του να εγκρίνει κατόπιν προτάσεως του ΔΣ του Συνεταιρισμού, όπως προς συμπλήρωση του τιμήματος μετάσχουν της διανομής αυτών προς απόκτηση και δευτέρου οικοπέδου εξυπηρετηθέντες ήδη συνέταιροι, ως και οι κανονικώς εξυπηρετηθησόμενοι, καταβάλλοντες την καθορισθείσα προς τον σκοπό τούτο προκαταβολή. Οι εξυπηρετούμενοι και δια δευτέρου οικοπέδου συνέταιροι εγγράφονται εις ιδιαίτερο πίνακα με την σειρά εγγραφής των εις των συνεταιρισμό, συντασσόμενο υπό του ΔΣ και θεωρούμενο υπό του ΕΣ. Η εξυπηρέτησης τούτων γίνεται δια κληρώσεως μεταξύ των του αριθμού των τυχών αδιαθέτων οικοπέδων. Αι διατάξεις των παραγράφων 3 έως και 9 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και εν προκειμένου. 11. Τα τυχόν εκτός κληρώσεως παραμείναντα ως μη άρτια προς οικοδόμηση

16 15 -- ακίνητα εκάστου οικιστικού προγράμματος δύνανται να ανταλλαγώσι εν όλω ή εν μέρει με έτερα ιδιωτικά τοιαύτα κείμενα εντός του ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποκλειστικό σκοπό αριθμός τούτων να καταστούν άρτια οπότε επακολουθεί διανομή και τούτων κατά τους όρους του παρόντος άρθρου εις τους επιθυμούντες να εξυπηρετηθούν δια του οικείου προγράμματος συνεταίρους. Εφ όσον δεν επιτευχθεί δια οιονδήποτε λόγο η προς οικοδόμηση αρτιότης των ακινήτων τούτων, ταύτα δύναται να εκποιηθούν προς οργανισμούς κοινής ωφελείας ή προς πάντα τρίτον απ ευθείας με τιμή καθοριζομένη κατά τας διατάξεις του άρθρου 22 παράγρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Τα απάσης φύσεως έξοδα εφαρμογής της παρούσης παραγράφου βαρύνουν τον Συνεταιρισμό. Εκποίησης Ακινήτων Άρθρο Αγορασθείσα υπό του Συνεταιρισμού εκτάσεις παραμείνασαι εκτός ρυμοτομικού σχεδίου οικιστικού τινός προγράμματος δύναται να εκποιηθούν μετά πρόταση του ΔΣ και απόφαση του ΑνΣΣ (πυρήνος). 2. Προκειμένης εκποιήσεως των περί ων η προηγουμένη παράγραφος εκτάσεων συγκροτείται υπό του ΑνΣΣ (πυρήνος) πενταμελής επιτροπή εξ Αξκών, κατά προτίμηση απλών μελών του Συνεταιρισμού (τροποποίηση με το ΦΕΚ Αρ. φύλλου 2124), Αξκός του Οικονομικού, Αξκός του Μηχανικού, Αξκός του Γεωγραφικού και Αξκός οιουδήποτε Όπλου ή Σώματος ως μέλη. Στις συνεδριάσεις της ως άνω επιτροπής μπορεί να συμμετάσχει άτυπα, ως εκπρόσωπος του ΟΣΜΕΣ, χωρίς δικαίωμα ψήφου, αλλά ως σύμβουλος για την παροχή νομικών συμβουλών.(τροποποίηση με το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1252) Της επιτροπής προεδρεύει Ανώτατος Αξκός ως πρόεδρος (τροποποίηση με το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1252). Η επιτροπή αυτή μετ έλεγχον των παρά τη οικεία Οικονομική Εφορία Συγκριτικών στοιχείων και συλλογή και εκτίμηση άλλων οποθενδήποτε πληροφοριών, προτείνει την κατά προσέγγισιν αξία κατά Μ 2 των προς εκποίηση εκτάσεων. Η τοιαύτη πρότασης της επιτροπής τίθεται υπό την έγκριση του ΑνΣΣ (πυρήνος) όπερ δύναται να αποφασίσει την επανεκτίμηση των προς εκποίηση εκτάσεων. Μεθ έκαστο παρερχόμενον από της τοιαύτης εκτιμήσεως έτος γίνεται επανεκτίμησης της αξίας των προς εκποίηση εκτάσεων. 3. Η εκποίησης των εκτάσεων τούτων γίνεται με την κατά την προηγουμένη παράγραφο καθορισθείσα τιμή, άνευ διαγωνισμού προς τους εν ενεργεία ή μη Αξκούς του Στρατού Ξηράς και του Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, μέλη ή μη του Συνεταιρισμού δια κληρώσεως μεν κατά τους όρους των παραγράφων 4,5 και 6 του άρθρου 21 του παρόντος Καταστατικού εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι πλείονες των προς εκποίηση εκτάσεων ή πλείονες του ενός δι έκαστον των προς εκποίηση εκτάσεων, απευθείας δε εάν οι ενδιαφερόμενοι είναι τόσοι όσαι και οι προς εκποίηση εκτάσεις ή ολιγότεροι τούτων. 4. Ο ενδιαφερόμενος Αξκός οφείλει να δηλώσει τούτο εγγράφως εις τον Συνεταιρισμό, συνυποβάλλων και γραμμάτιο καταθέσεως εις οιασδήποτε Τραπέζης υπέρ του Συνεταιρισμού προκαταβολής ποσού ίσου προς το 1/10 της αξίας της επιθυμητής προς εκποίηση αυτού εκτάσεως.

17 16 Η προκαταβολή αυτή συμψηφίζεται εις το συνολικό τίμημα άλλως επιστρέφεται ατόκως. Είναι δυνατή δήλωσης του Αξκού δια αγορά πλειόνων της μιας εκτάσεων υπό των όρο καταθέσεως της ανωτέρω προκαταβολής δια εκάστη των δηλουμένων εκτάσεων. Εφόσον οι δηλούντες Αξκοί δεν καλύπτουν τον αριθμό των εκποιούμενων εκτάσεων καλούνται ούτοι εντός τακτής προθεσμίας δια την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων άλλως επακολουθεί κλήρωσης μεταξύ τούτων. 5. Η κλήρωσης ενεργείται ενώπιον επιτροπής αποτελούμενης εκ των μελών του ΔΣ και ΕΣ του Συνεταιρισμού υπό την Προεδρία μέλους του ΑνΣΣ οριζομένου υπό του Προέδρου αυτού. Εις την κλήρωση δύνανται να παραστώσι και οι ενδιαφερόμενοι ειδοποιούμενοι προς τούτο υπό του Συνεταιρισμού δέκα τουλάχιστον ημέρας προ της κληρώσεως. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 21 δεν έχει εν προκειμένω εφαρμογή. 6. Η μεταβίβασης της κυριότητας της εκτάσεως εις τον αγοραστή γίνεται εντός μηνός από της ειδοποιήσεως και κατόπιν ολοσχερούς εξοφλήσεως του τιμήματος αποδεικνυομένης δια γραμματίου καταθέσεως αυτού επ ονόματι του Συνεταιρισμού οιασδήποτε Τραπέζης. Τα πάσης φύσεως έξοδα μεταβιβάσεως της κυριότητας της εκτάσεως βαρύνουσι το οικείο πρόγραμμα του Συνεταιρισμού. Εφόσον ο ειδοποιηθείς προς τούτο Αξκός δεν προσέλθει εντός της ταχθείσης προθεσμίας προς υπογραφή των συμβολαίων μεταβιβάσεως της κυριότητας αυτώ της εκτάσεως ή υπαναχωρήσει της βουλήσεως του, η κατά την παράγραφο 4 προκαταβολή εκπίπτεται υπέρ του Συνεταιρισμού και αποτελεί πόρο του αποθεματικού του οικείου οικιστικού προγράμματος. 7. Οι κατά τας παραγράφους 3,4,5 και 6 του παρόντος άρθρου τρόπος εκποιήσεως των εκτάσεων της παραγράφου 1 του παρόντος γίνεται άπαξ μόνο δια τους Αξκούς του Στρατού Ξηράς και των Κοινών Σωμάτων. 8. Εφόσον ουδείς των Αξκών του Στρατού Ξηράς και των Κοινών Σωμάτων επιθυμεί την αγορά εκτάσεως περί ων η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου ή αι προς εκποίηση εκτάσεις είναι περισσότεραι του αριθμού των ενδιαφερομένων, ανακοινούται υπό της Δνσεως Οικονομικού του ΓΕΣ δια των οικείων Κλάδων η εκποίησης των εναπομεινασών τοιούτων εις τους Αξκούς του Ναυτικού και της Αεροπορίας, εν ενεργεία και μη, μέλη και μη των οικοδομικών των Συνεταιρισμών περί ων το ΝΔ 505/70. Η προς τους Αξκούς τούτους εκποίησης των εκτάσεων γίνεται υπό τους όρους και τας προϋποθέσεις των παραγράφων 3 έως και 7 του παρόντος άρθρου. 9. Τυχόν εναπομείνασαι προς εκποίηση εκτάσεις, μετά την εφαρμογή των εν ταις παραγράφοις 3 έως και 8 του παρόντος άρθρου καθοριζομένων, εκποιούνται δια δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού και με τιμή εκκινήσεως την εν παράγραφο 2 καθοριζομένη. Εις τον διαγωνισμό τούτον δύναται να μετάσχει οιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επί τη προσκομίσει εγγυητικής επιστολής οιασδήποτε Τραπέζης καλυπτούσης το 1/10 της τιμής εκκινήσεως και καταθέσεως δηλώσεως γνώσεως των όρων της διακηρύξεως. Ο διαγωνισμός ενεργείται ενώπιον της επιτροπής της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου εντός μηνός από της ταχθείσης προθεσμίας καταθέσεως εις τον Συνεταιρισμό των εγγυητικών επιστολών.

18 17 Τα πρακτικά του διαγωνισμού κυρούνται υπό του ΔΣ και ΕΣ ως και του ΑνΣΣ (πυρήνος) μετά δε την κύρωσιν καλείται ο τελευταίος πλειοδότης να υπογράψει τα σχετικά συμβόλαια μεταβιβάσεως αυτώ της κυριότητος εντός 45 ημερών από τη αποδείξει ειδοποιήσεως αυτού. Υπαναχώρησης του πλειοδότη δια οιονδήποτε λόγο ή μη εμφάνισης αυτού την καθορισθείσα ημερομηνία προς υπογραφή των συμβολαίων μεταβιβάσεως αυτώ της κυριότητος, συνεπάγεται την αυτοδίκαια έκπτωση του ποσού της εγγυήσεως υπέρ του Συνεταιρισμού. Η εξόφλησης του τιμήματος υπό του τελευταίου πλειοδότου γίνεται προ της υπογραφής των σχετικών συμβολαίων και αποδεικνύεται δια γραμματίου καταθέσεως της γενικής Τραπέζης υπέρ του Συνεταιρισμού. Τα πάσης φύσεως έξοδα μεταβιβάσεως της κυριότητος της εκποιηθείσης κατά τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου εκτάσεως, βαρύνουν τον Συνεταιρισμό. Το ποσό της εκπιπτόμενης εγγυήσεως και το τίμημα της εκποιούμενης εκτάσεως φέρονται εις το αποθεματικό του οικείου προγράμματος του Συνεταιρισμού όπερ βαρύνεται αντιστοίχως με τα προς τούτο έξοδα. 10. Είναι δυνατή εξόφλησης του τιμήματος των κατά το παρόν άρθρο εκποιουμένων εκτάσεων δια μηνιαίων ατόκων δόσεων μη υπερβαίνων τους εξ (6) μήνας υπό την προϋπόθεση εγγυήσεως Τραπέζης τινός. Η καταβολή των δόσεων αποδεικνύεται δια γραμματίου καταθέσεως οιασδήποτε Τραπέζης υπέρ του Συνεταιρισμού. Μετά την καταβολή του συνόλου των δόσεων γίνεται πράξης εξοφλήσεως μεθ ην και μόνο επιστρέφεται υπό του Συνεταιρισμού η εγγύησης της Τραπέζης. Εν περιπτώσει καθυστερήσεως καταβολής δόσεως τινός, ο Συνεταιρισμός δικαιούται να θεωρήσει ληξιπρόθεσμους και τας υπολοίπους δόσεις, να εισπράξει το σύνολο της εγγυήσεως και να υπογράψει μονομερώς την πράξη εξοφλήσεως, ο δε υπόχρεος αγοραστής ουδεμία δύναται να προβάλει κατά του Συνεταιρισμού αξίωση εκ της τοιαύτης τούτου ενεργείας. 11. Τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται τη προτάσει του ΔΣ του Συνεταιρισμού υπό της Διευθύνσεως Οικονομικού του ΓΕΣ. Εκκαθάρισης Προγράμματος Άρθρον Έκαστο οικιστικόν πρόγραμμα του Συνεταιρισμού εκκαθαρίζεται κεχωρισμένως. 2. Η εκκαθάρισις ενεργείται υπό τριμελούς επιτροπής εξ Ανωτέρων Αξιωματικών Μηχανικού, Οικονομικού και Ελεγκτικού, κατά προτίμηση απλών μελών του Συνεταιρισμού (τροποποίηση με το ΦΕΚ Αρ. φύλλου 2124), οριζομένων υπό του ΑνΣΣ Εις την επιτροπή ταύτη παραδίδονται υπό του Συνεταιρισμού πάντα τα παραστατικά έγγραφα του υπό εκκαθάριση προγράμματος επί τη βάσει των οποίων συντάσσει αύτη λεπτομερή έκθεση καθορίζουσα άμα και το μέχρι της εκκαθαρίσεως κόστος εκάστου διανεμηθέντος οικοπέδου. Η έκθεσης αύτη μετά την έγκριση της υπό του ΑνΣΣ (Πυρήνος) καθίσταται οριστική και ως τοιαύτη κοινοποιείται ονομαστικώς εις τα μέλη του εκκαθαρισθέντος προγράμματος.

19 18 3. Τυχόν υπόλοιπο αποθεματικού του εκκαθαρισθέντος προγράμματος κατατίθεται υπό του Συνεταιρισμού εις ίδιον λογαριασμό παρά οιασδήποτε Τραπέζης και διατίθεται, μέχρις εξαντλήσεώς του, δι εκτέλεσιν κοινωφελών έργων (Ιερών Ναών, Διοικητικού Κέντρου, εγκαταστάσεων λουομένων, συντήρηση εκτελεσθέντων έργων κλπ) τη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού και τη εγκρίσει του ΑνΣΣ (Πυρήνος). Εν περιπτώσει διαπιστώσεως ζημιών εφαρμόζεται το άρθρον 27 (νυν 29) του παρόντος Καταστατικού. 4. Μετά την οριστική εκκαθάριση εκάστου οικιστικού προγράμματος, την εξάντληση του τυχόν υπολοίπου του αποθεματικού αυτού ή την κάλυψη των τυχόν ζημιών, ο Συνεταιρισμός αποξενούται παντελώς του δια του προγράμματος δημιουργηθέντος οικισμού παύει δε πάσα προς αυτόν υποχρέωσης των δια του εκκαθαρισθέντος προγράμματος εξυπηρετηθέντων συνεταίρων. Λογιστικό Έτος Άρθρον 24 Το Λογιστικό έτος άρχεται την 1 ην Ιανουαρίου και λήγει την 31 ην Δεκεμβρίου. Το πρώτον λογιστικό έτος λήγει τη 31 Δεκεμβρίου της συστάσεως του Συνεταιρισμού. Καθ έκαστο λογιστικό έτος γίνεται τακτικός οικονομικός έλεγχος υπό ανωτέρου Αξιωματικού Ελεγκτικού οριζομένου υπό του ΑνΣΣ (Πυρήνος). Τηρούμενα Βιβλία Άρθρον Ο Συνεταιρισμός οφείλει να τηρεί τα κάτωθι γενικά και λογιστικά βιβλία : Γενικά Βιβλία. α. Το εν άρθρο 4 του παρόντος προβλεπόμενο βιβλίο μητρώον των συνεταίρων. β. Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, εν ω καταχωρίζονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού. γ. Βιβλίο πρακτικών του Εποπτικού Συμβουλίου, εν ω καταχωρίζονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού. δ. Βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής κληρώσεως ακινήτων προς διανομή εις τους συνεταίρους. ε. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Εις το Βιβλίο τούτο καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά και υπ αύξοντα αριθμόν άπαντα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα και αι πάσης φύσεως αιτήσεις των συνεταίρων. στ. Κτηματολόγιο. Εις τούτο καταχωρίζονται τα αποκτώμενα υπό του Συνεταιρισμού ακίνητα, ως και αι γενόμεναι διανομαί αυτών εις τους Συνεταίρους. Λογιστικά βιβλία Α Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών. Εις το Βιβλίο τούτοκαταγράφονται κατά την λήξη εκάστου λογιστικού έτους :

20 ) Η απογραφή των περιουσιακών αξιών του Συνεταιρισμού των οποίων δέον να ενεργείται λεπτομερώς η ακριβής εκτίμησης και ταξινόμησης κατά τας εξής διακεκριμένας αλλήλων κατηγορίας, μετρητά, χρηματόγραφα, οικοδομικά υλικά. Των τυχόν μηχανημάτων, εργαλείων, επί πλέον και σκευών και των ακινήτων λεπτομερής απογραφή ενεργείται μόνον κατά το πρώτο έτος της συστάσεως του Συνεταιρισμού καθώς κι κατ εκείνα των επομένων ετών, καθ α εις τας αξίας ουδεμία άλλη μεταβολή επέρχεται άλλως ή συνέπεια της φυσικής αυτών φθοράς, δεν ενεργείται λεπτομερής απογραφή, αλλά γίνεται απόσβεσης επ αυτών κατά τα ανωτέρω εν τω παρόντι άρθρο οριζόμενα. 2) Εν περιλήψει ο ισολογισμός εκ δύο απέναντι αλλήλων σελίδων. Εις την αριστερά σελίδα καταγράφεται το ενεργητικό της περιουσίας του Συνεταιρισμού εν τω οποίο περιέχονται τα εξής: α) Τα δι απογραφής ευρεθέντα μετρητά εν τω Ταμείο. β) Χρηματόγραφα μετά της δια της απογραφής ευρεθείσης αξίας αυτών, υπολογισθέντα κατά την εν χρηματιστήριο τρέχουσα τιμήν των. Εάν όμως η τρέχουσα τιμή είναι μεγαλυτέρα της τιμής αγοράς, τότε ο ισολογισμός γίνεται κατά την τιμήν της αγοράς. γ) Τα οφειλόμενα εξ εισφορών των Συνεταίρων. δ) Τα κινητά με την δια της απογραφής εκτιμηθείσαν αξία των η ελλείψει απογραφής με την κατά το προηγούμενον έτος αξία αυτών, μετ αναλόγου επ αυτής αποσβέσεως συμφώνως τω νόμο. ε) Τα ακίνητα (γήπεδα, οικοδομαί) με την αξία της αποκτήσεως μετ απόσβεση επί των οικοδομών συμφώνως τω νόμο. στ) Οι προκαταβληθέντες υπό του Συνεταιρισμού τόκοι ληφθέντων δανείων η άλλαι προπληρωμαί αυτού ανήκουσαι εις επόμενες χρήσεις. ζ) Αι τυχόν ζημίαι παρελθουσών χρημάτων. η) Οι δεδουλευμένοι και μήπω εισπραχθέντες τόκοι υπέρ του Συνεταιρισμού. θ) Παν εν γένει έτερον περουσιακόν στοιχείο ανήκον εις τον Συνεταιρισμό. Εις την δεξιά σελίδα καταχωρίζεται το παθητικό εν ω διαλαμβάνονται : α) Αι συνεταιρικαί μερίδες (μετοχικό κεφάλαιο ). β) Το κατά την προηγούμενη χρήση τακτικό αποθεματικό. γ) Τα ληφθέντα υπό του Συνεταιρισμού δάνεια. δ) Τα προς τους πιστωτές χρέη. ε) Οι δεδουλευμένοι τόκοι εις βάρος του Συνεταιρισμού, τα δεδουλευμένα έξοδα ή άλλα ποσά δεδουλευμένα εις βάρος αυτού άτινα λήγουσιν εις τας επόμενες χρήσεις. Το πλεόνασμα του ενεργητικού υπέρ το παθητικό αποτελεί το καθαρό κέρδος, όπερ εγγράφεται εν τω παθητικό προς ισολογισμό των δύο σκελών του ισολογισμού, ενώ το πλεόνασμα του παθητικού υπέρ το ενεργητικό παριστά την ζημία κατά την λήξασα χρήση, ήτις καταγράφεται προς τον αυτόν σκοπό εν τω ενεργητικό προτιθεμένων και των τυχόν ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

21 20 -- Β Ημερολόγιο. Το Βιβλίο τούτο τηρείται κατά το διπλογραφικό σύστημα. Το Βιβλίο απογραφών και ισολογισμών και το ημερολόγιο δέον να τηρώνται καθαρώς άνευ διαγραφών και αποξέσεων. Γ Βιβλίο Ισοζυγίων. Εις το βιβλίο τούτο καταχωρίζονται τα μηνιαία ισοζύγια του καθολικού και λοιπών βοηθητικών βιβλίων. Δ Καθολικόν Εις το βιβλίο τούτο μεταφέρονται και καταχωρίζονται εκ του ημερολογίου αι καθ εκάστη πράξεις. Ε Βιβλίο Αποθήκης. Εις το βιβλίο τούτο καταχωρίζεται η κίνησης των τυχόν εμπορευμάτων, εργαλείων και λοιπών υλικών λεπτομερώς. ΣΤ Βιβλίο Ταμείου. Εις το βιβλίο τούτο καταχωρίζονται με πάσα λεπτομέρεια πάντα τα έσοδα και αι πληρωμαί του Συνεταιρισμού. Αι εισπράξεις ενεργούνται υπό του Ταμία δι εκδόσεως τριπλοτύπων γραμματίων εισπράξεως, καταχωριζομένων εις το βιβλίο ταμείου και κατατίθενται υπό τούτο αμελητί εις την οικεία Τράπεζαν. Αι πληρωμαί ενεργούνται δι επιταγών επί τη βάσει ενταλμάτων πληρωμής καταχωριζόμεναι εις τους οικείους λογαριασμούς. Ζ Βιβλίο Μετοχών. Εις το Βιβλίο τούτο το οποίο είναι βοηθητικό της μερίδος του καθολικού <<λογαριασμός μετοχών >> αναγράφονται αι χρεώσεις των μετόχων δι εγγραφή εις το Μετοχικών Κεφάλαιο και αι πιστώσεις αυτών δια τας έναντι της αξίας των μετοχών καταβολάς. Η Βιβλίο Προϋπολογισμών Απολογισμών. 2. Προς εξυπηρέτηση των εν τω Ημερολόγιο και Καθολικό ανοιχθησομένων λογαριασμών, δύναται ο Συνεταιρισμός να τηρήσει βοηθητικά βιβλία αναλυτικά εκάστης γενικώς μερίδος αναλόγως της κινήσεως και των εργασιών του Συνεταιρισμού. Τα ανωτέρω βιβλία μονογραφούμενα κατά σελίδα και θεωρούμενα υπό του Διευθυντού Οικονομικού ΓΕΣ τηρούνται αναλόγως παρά του Ταμία, του Γραμματέως ή του Λογιστού υπό την επίβλεψη του Προέδρου, επιθεωρούνται δε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και ελέγχονται υπό του Εποπτικού Συμβουλίου. 3. Μετά την εκκαθάριση εκάστου Οικιστικού Προγράμματος άπαντα τα αφορώντα τούτο βιβλία, κλείονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής εκκαθαρίσεως του Προγράμματος και μικροφωτογραφούμενα μετά των παραστατικών των εγγραφών φυλάσσονται υπό του Συνεταιρισμού, μετά δε την διάλυση τούτου παραδίνονται εις την Διεύθυνση Οικονομικού του ΓΕΣ υφ ης και τηρούνται εσαεί, μηδέποτε καταστρεφόμενα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Καταγραφής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να

Ημερομηνία Καταγραφής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΞΑΠΡΕΤ ΑΕ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.Μ.Α.Ε. 9329/06/Β/86/22 Συμφώνως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Τηλ.: 210, 3635480 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Γενικά Άρθρο 1.Γενικές Διατάξεις Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ψ1ΨΛΗ-ΔΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Κ.Π. Γ 0019782 ΕΞ 2016 & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του οικοδομικού Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του οικοδομικού Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθήνα 7 Οκτωβρίου 2016 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του οικοδομικού Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/00/2 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/00/2 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρ. Μ.Α.Ε. 47880/06/Β/00/2 «Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλεί τους Μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚ ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας ΠΡΟΣ Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας Χρηματοδότηση Ολοκλήρωσης Έργων Υποδομής σε περιοχή Οικοδομικού Συνεταιρισμού Τα έργα υποδομής που δεν έχουν ολοκληρωθεί σε περιοχή που εντάχθηκε σε σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών.

ΘΕΜΑ: Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30-12-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Κ.Π. 1198619 ΕΞ 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε.

Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Κ Α Τ Α Σ T A T I K O ΠΡΑΞΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε. Στο Ηράκλειο σήμερα στις 09/05/2016 του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016 ) ημέρα Δευτέρα οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1) Βασσάλος Νικόλαος του Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Άρθρο 1 Επωνυμία της εταιρίας Ιδρύεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEDITERRA AE» σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Άρθρο 1 Σύσταση Εταιρείας Ιδρύεται στην Αθήνα αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 ΑΚ (Αστικού Κώδικα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail: voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 39 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των µετόχων της ανώνυµης εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΕ αρ. ΜΑΕ: 17520)06)Β)88)18 σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των µετόχων της ανώνυµης εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΕ αρ. ΜΑΕ: 17520)06)Β)88)18 σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των µετόχων της ανώνυµης εταιρίας ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΕ αρ. ΜΑΕ: 17520)06)Β)88)18 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύµφωνα µε το νόµο 2190/20, το καταστατικό της εταιρίας και το υπ αρ.

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ανώνυμος εταιρεία με τη επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ανώνυμος εταιρία χρηματοδοτικών μισθώσεων (στο εξής η ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ),

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι:

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 16736 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : Δ3 Δ/νση : Βικέλα 4,

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Θέμα: «Δυνατότητες και τρόποι είσπραξης απαιτήσεων από συνδεδεμένους στην αποχέτευση»

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Θέμα: «Δυνατότητες και τρόποι είσπραξης απαιτήσεων από συνδεδεμένους στην αποχέτευση» ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 105(I) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθµός 105(I) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. I(I) Αρ. 4088, 21.7.2006 Ν. 105(I)/2006 O περί Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Χειμάρρας 8Α, 151 25, Μαρούσι Τηλ. Κέντρο: 210 6302000 Κεντρικό Fax: 210 6302 510 www.helpe.gr Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ KATAΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14216/06/Β/86/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη 22 η Ιουνίου 2016, ώρα 11:00 πμ Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ιωάννινα, 23Δεκεµβρίου 2016 ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθµ. πρωτ. 202030 Δ/ΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μαρίκας Κοτοπούλη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμός ΓΕΜΗ : 57235404000 (τέως αριθμός Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το Κ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άστρος 15/07/ 2014 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Ρ Ε Ι Α Σ Κ Υ Ν Ο Υ Ρ Ι Α Σ Δ / ν σ η : Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν & Ο ι κ ο ν ο μ ι - κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν Τ μ ή μ α : Ο ι κ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/ /12/2014.

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/ /12/2014. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλεί τους μετόχους της, κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών, σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ" ΚΑΙ δ.τ. " VELL GROUP Α.Ε." ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 15 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 2012: Α) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων Ενότητα 5 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων 3. Απαιτήσεις ιαθέσιµα (1) Απαιτήσεις και ιαθέσιµα είναι το σύνολο των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων, αξιόγραφων και ιαθεσίµων της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/09/2015 (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/09/2015 (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20) ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ. ΑΡ.ΜΑΕ: 10920/06/Β/86/40 ΈΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ ΚΙΛΚΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα