ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ"

Transcript

1 ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 2011 φςκεψθ 15/3/2011 Γ.Γ.Π.Π.

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Ειςαγωγι: κοσ Γενικόσ Γραμματζασ Πολιτικισ Προςταςίασ Α.1. ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: κεςμικζσ αλλαγζσ Δρ Κ Ν αίνθ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Ενεργοποίθςθ Ε.Π.Π.Π. & Ελλθνικι Ανταπόκριςθ Κ.Ε.Π.Π./Γ.Γ.Π.Π.-υνταγματάρχθσ Π Αναςτόπουλοσ Εκνικό χζδιο Διαχείριςθσ Διεκνοφσ υνδρομισ «ΜΑΚΙΣΟ» Δρ Κ Ν αίνθ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δρ Ο Κακαλιάγκου Α.2. ΕΤΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ τθσ Γ.Γ.Π.Π. Δρ Κ Ν αίνθ & Δρ Δ Παγίδασ EU-CHINA Α.3. ΕΛΛΗΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ Δρ Ο Κακαλιάγκου

3 2010: Η χρονιά των καταςτροφϊν

4

5

6

7 12/1/2011: Ο Πρόεδροσ τθσ Αιτισ ανακοίνωςε επιπλζον κανάτουσ ανεβάηοντασ το ςφνολο ςε ΤΝΟΛΟ ΘΑΝΑΣΩΝ ΑΠΟ ΦΤΙΚΕ ΑΣΑΣΡΟΦΕ ΠΖΓΖ: : :

8 2010 & ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΟΤΙΑ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ

9 2010: ςτρατθγικζσ αλλαγζσ ςτθν Ευρωπαικι Πολιτικι Προςταςία

10 ΜΕΣΑ ΣΗ ΤΝΘΗΚΗ ΣΗ ΛΙΑΒΒΩΝΑ

11 ΝΕΑ ΕΠΙΣΡΟΠΟ Dr Cristalina Georgieva

12 2010: κςπιόηεπα ζημεία-δ.δ. ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010: Αναδιοργάνωςθ τθσ Μονάδασ Πολιτικισ Προςταςίασ/Γενικι Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ Χωριςμόσ ςε δφο Μονάδεσ και κατανομι αρμοδιοτιτων ωσ εξισ: Μονάδα Πολιτικισ Προςταςίασ - Ανταπόκριςθ ςε καταςτροφζσ (Unit Civil Protection - Disaster response) Μονάδα Πολιτικισ Προςταςίασ - Πρόλθψθ και προετοιμαςία (Unit Civil Protection - Prevention and preparedness) Μεταφορά τθσ Μονάδασ Πολιτικισ Προςταςίασ υπό τθ Γενικι Δ/νςθ Ανκρωπιςτικισ Βοικειασ (DG Humanitarian Aid - ECHO)

13

14 2010: κςπιόηεπα ζημεία-δ.δ. ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ ΜΑΡΣΙΟ 2010: ζνα μοναδικό ρεκόρ Ο Ε.Μ.Π.Π. υλοποιεί ςτθν Αιτι: τθ μεγαλφτερθ ςε διάρκεια αποςτολι διεκνοφσ ςυνδρομισ που καταγράφθκε ποτζ με τθ ςυμμετοχι ΟΛΩΝ των Κ-Μ!!! (27/27) με ρεκόρ ςυμμετοχισ επιχειρθςιακϊν Μονάδων (Modules) Ζρευνασ-Διάςωςθσ: το 50% των Μονάδων του Μθχανιςμοφ ιταν ςτθν Αιτι τθν πρϊτθ ςυνδυαςμζνθ αποςτολι ταυτόχρονα με τθν Ανκρωπιςτικι Βοικεια ECHO-EU CPΜ τθν πρϊτθ ιςτορικά επιχειρθςιακι κινθτοποίθςθ Ευρωπαικισ Μονάδασ Π.Π. πολυεκνικοφ χαρακτιρα ςτα πλαίςια Ευρωπαικοφ Προγράμματοσ!!

15 2010: κυριότερα ςθμεία-ε.ε. ΙΟΤΝΙΟ 2010: Η 24 θ φνοδοσ Γενικϊν Δντων ςτθ Μαδρίτθ ζγινε για πρϊτθ φορά υπό τθν νζα δομι με Πρόεδρο τον Γενικό Δντθ τθσ ECHO. τισ 23/6/2010 θ Επιτροπι ψιφιςε ομόφωνα τθν νζα Απόφαςθ για τισ Ευρωπαικζσ Μονάδεσ. Commission Decision 2010/481/EC, Euratom of 29 July 2010 Η Απόφαςθ περιλαμβάνει τροποποιιςεισ ςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά των υπαρχόντων Μονάδων High Capacity Pumping Medium Urban Search and Rescue Heavy Urban Search and Rescue Aerial Forest Fire Fighting with airplanes CBRN Detection and Sampling SAR CBRN Η νζα Απόφαςθ περιλαμβάνει επίςθσ (4) νζεσ κατθγορίεσ Μονάδων: Ground Forest Fire Fighting Ground Forest Fire Fighting Using Vehicles Flood Containment Flood Rescue Using Boats

16 2010: κυριότερα ςθμεία-ε.ε. ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010: Η Βελγικι Προεδρεία ςτθν 25 θ φνοδο Γενικών Διευκυντών παρουςιάηει για πρώτθ φορά ζνα κείμενο ςτρατθγικισ ςθμαςίασ: «Αναβάκμιςθ τθσ ευρωπαϊκισ αντιμετϊπιςθσ των καταςτροφϊν : ο ρόλοσ τθσ πολιτικισ προςταςίασ και τθσ ανκρωπιςτικισ βοικειασ» Σο αρχικό κείμενο κα φζρει πολλζσ αντιδράςεισ! ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2010: Ρεκόρ Μονάδων ςτο CECIS

17 95 Modules and 8 TAST 21 HCP (High capacity pumping) 4 WP (Water purification) 3 FFFP (Aerial forest fire fighting module using planes)-gr 11 AMP (Advanced medical post) GR 4 AMPS (Advanced medical post with surgery) 2 MEVAC (Medical aerial evacuation of disaster victims) GR 24 MUSAR (Medium urban search and rescue) (2) GR 10 HUSAR (Heavy urban search and rescue) 11 CBRNDET (CBRN detection and sampling) GR 4 CBRNUSAR (USAR in CBRN conditions) 1 FHOS (Field hospital) 8 TAST (Technical assistance and support team)

18 2010: κυριότερα ςθμεία-ε.ε. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2010: Η χρονιά κα κλείςει με τθν ολοκλιρωςθ του πλζον αμφιλεγόμενου αρχικά προγράμματοσ τθσ Ε.Ε. «Preparatory Action on EU Rapid Response Capability». Σο πρόγραμμα αυτό για πρώτθ φορά χρθματοδοτεί πζραν των γνωςτών εκπαιδευτικών δράςεων ΚΑΙ τθν επιχειρθςιακι κινθτοποίθςθ ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ ΜΟΝΑΔΩΝ. τα πλαίςια του «Preparatory Action on EU Rapid Response Capability», το οποίο ξεκίνθςε το 2008 και ολοκλθρώκθκε το 2010, χρθματοδοτικθκαν: 2008: (5) προτάςεισ με (15) Κ-Μ 2009: (7) προτάςεισ με (18) Κ-Μ 2010: (5) προτάςεισ με (14) Κ-Μ

19 ΤΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ: ΔΓΚΡΙΘΗΚΑΝ: ΔΝΑΡΞΗ: 1/1/2009. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ: 31/12/2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΠΛΗΜΜΤΡΕ 2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΑΙΣΗ 2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΑΙΣΗ, ΧΙΛΗ 2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΑΙΣΗ, ΧΙΛΗ 2010

20 ΤΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ: ΔΓΚΡΙΘΗΚΑΝ: 2009 ΔΝΑΡΞΗ: 1/1/2010. ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ: 31/12/2011 ΣΗΝ 1/6/2010 ΣΕΘΗΚΑΝ ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ Ε ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕ ΔΑΙΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ

21 ΤΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ: ΔΓΚΡΙΘΗΚΑΝ: ΔΝΑΡΞΗ: 1/5/2011 ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ: 31/12/2012 ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011,2012 ΜΕ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟΤ FIRE 5

22 ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ -ΔΝΑ ΜΗΥΑΝΙΜΟ -ΔΝΑ ΚΔΝΣΡΟ -ΜΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ-ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Δ.Δ.

23

24

25

26

27

28 Ο ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ Π.Π.: Είναι παρϊν ςε όλεσ τισ μεγάλεσ καταςτροφζσ Αναγνωρίηεται πλζον ωσ ο ιςχυρότεροσ επιχειρθςιακόσ μθχανιςμόσ διεκνοφσ ςυνδρομισ Αποκτά παγκόςμια δθμοςιότθτα και αναγνϊριςθ 2010

29

30

31

32 EU Mechanism Operations 2010 UNITED STATES US Oil Spill Deep Horizon: (monitoring), (request for assistance) - several PS offered assistance: DE, EMSA, FR, IE, NL, NO, SE sweeping arms, skimmers, containment boom, fire boom, busters GUATEMALA Tropical storm Agatha: AT provided 1,275 kg of Sodium Dichloroisocyanur ate (NaDCC) Granules HAITI Earthquake: PS - 3 EUCP teams (7 weeks, 13 experts + 3 MIC LO) - 12 USAR teams 25% of all USAR deployed, 2 field hospitals, 43 AMPs & medical teams, water purification, 7 assessment teams, tents for people 60% of all tents by 31 Jan, 1 base-camp (300 people capacity), 4.37 mil for transport grants. - 3 PA* modules (TAST, field hospital, water purification unit) Cholera outbreak/hurricane Tomas: PORTUGAL 1. For.fires, IT: 2 Can CL For. fires, EUFFTR (2 CL415 FR) 3. For. Fires, ES (2 Can CL ) CHILE Earthquake: PS (AT, BG, SK, FR, DE, IT, ES, SE, UK): power generators, tents, water purification, experts (medical, USAR, etc), 8 mechanical bridges, 1 field hospital with surgery rooms, other relief items - 1 EUCP team (5 experts + 1 MIC LO) - 1 PA module (TAST) November 2010 FRANCE Forest fires: EUFFTR (2 Can CL215) FRANCE Speleologic Relief: IT sent a diver team of 7 people -UK sent 2 divers and a liaison officer HUNGARY Alkali sludge accident: EUCP team (DE,SE,FR,BE,AT,MIC) BENIN Floods: expert from FR as an associate member to the UNDAC team POLAND Floods: PS (DE, FR, CZ, DK, NL, EE, LV, LT ): 50 high capacity pumps, 20 expert teams (over 250 rescuers) - 1 MIC LO - 1 PA* module (high capacity pumping) HUNGARY Floods: ,408,000 sandbags have been accepted from 8 PS (NO, SI, RO, NL, CZ, HR, DE, BG) and CH, MD, UA. UKRAINE Environmental preparedness mission: potential tailing dam collapse (Kalush) - Joint UN-EU mission - 2 experts (NO) & 1 MIC LO - report underlines critical threats and recommendations for priority measures PAKISTAN Floods: EUCP team (5 experts, 2 MIC LO) - EU Air Bridge 12 flights (AT, BG, DE, DK, FR, IT, SE, UK): shelter, water purification, medicines, NFI - 3 flights co financed by CZ and FI - 8 requests for transport co financing - several PS sent assistance: AT, BG, CY, DE, DK, ES, FR, GR, HU, IT, LT, MT, NO, SE, SK, UK ALBANIA Floods: EUCP team (5 experts, 1 MIC LO & 1 UNDAC associated expert) - 8 PS (AT, GR, SI, IT, FR, HR, SK, BE) : water pumps, generators, medicines, helicopters, expert teams, boats, other relief items ROMANIA Floods: PS (AT, BE, DE, HU) provided assistance: pumps, pwr gen, geotextile - other PS offered assistance: PL, EU RRC FR and BFC, BG, LU Rep of MOLDOVA Floods: EUCP team (3 experts, 1 MIC LO) - 3 PS (AT, EE, RO): pumps, pwr gen, sandbags, plastic sheets, boats for shallow water - COM mobilized EU RRC BFC module (EE/LV/LT) Monitoring status: Iceland volcano ( ), Forest Fires in Russia ( ), Torrential rain in Malta (25-27/10) Pre-alert (early warning message) status: Ukraine Floods ( ) Mechanism activations (requests for assistance): -not followed by delivering assistance or deploying experts through the Mechanism: Tajikistan floods (11.05);Cuba oil spill potential effects (25.06); -facilitating resource identification: UK salt for roads ( ); Netherlands salt for roads ( ).

33

34 ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & Γ.Γ.Π.Π. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 2011

35 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ-ΓΓΠΠ/2010 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ: 2d GR EU MUSAR (2 θ Εκνικι Ευρωπαικι Μονάδα Πολιτικισ Προςταςίασ (2 θ ΕΜΑΚ)) μετζχει ςτθν αποςτολι του Ευρωπαικοφ Μθχανιςμοφ Π.Π. ςτθν Αλβανία. Ο Τπαρχθγόσ τθσ Ομάδασ υντονιςμοφ τθσ Ευρωπαικισ Ζνωςθσ (για πρϊτθ φορά) ιταν Ζλλθνασ (Ανϊτεροσ Αξιωματικόσ EU HCL του Π..) ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ: Η Ελλάδα/ΓΓΠΠ ιταν ςτθν Αιτι μζςω του EU R2C7!

36 SUMMARY OFFERS OF ASSISTANCE ALBANIA (AL) FLOODS (Status 20 January 2010) No Donor Assistance accepted Arrival date Remarks 1 AUSTRIA 2 GREECE 8 Mobile power generators 14 kva. 5 FLYGT dirty water pumps (capacity 2100l/min=35l/s, 400V) with additional equipment (hoses). 2 groups of firefighters of the Hellenic Fire Service with their equipment (29 fire-fighters, 4 vehicles, 2 rescue boats, 22 water pumps) 1 power generator (60kw), 1 water pump, 4,7t of food and medicines 3 SLOVENIA 13 mobile power generators. 4 ITALY 2 CH47 of the Italian Army, transport capacity 20 persons each Medicines (antibiotics, paracetamol, etc.) 500 kitchens sets for 5 persons each, 4400 blankets, 15 power generators (different sizes), 8 water pumps, 6 boats, 80 tents (22 m²), 5 water purification units and some food items, 7 water tanks of 3500 & 7500l sandbags to protect the City of Scutari 5 FRANCE 11 water pumps with drain pipes (Honda, 30 m 3 /h) Monday 11/01/2010 Arrived 09/01/2010,13:45 local time at Greek/Albanian border Arrived on 9 January Arrived on 10/01 at Delivered on 12/01. Monday 11/01/2010 Joint transport operation AT-FR. Grant was awarded for Community financing Departed on Delivered Delivered 6 CROATIA two tank-trucks of diesel fuel (60T) Delivered 1 generator (15 KVA mobile power generator), 3 high 7 SLOVAKIA capacity Water Pumps, medicines ( Atropin 1290 package, Calcium Chloratum package); suit rainproof 200 pcs, Delivered clothing for 1000 people 8 BELGIUM 2 boats with engines and medicines (2 pallets) Delivered Helicopters were blocked on in Naples due to bad weather. Departed on Joint transport operation AT-FR. Grant was awarded for Community financing

37 ΑΛΒΑΝΗΑ 2010 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ ΩΜΑ

38 9 UN 10 Kosovo Protection Service Other Assistance Emergency cash provisions ( USD) for the purchase of food and other basic items 2 rescue teams & 4 vehicles 11 fyrom 9 power generators, 12 water pumps, 4 rubber boats 12 MOLDOVA Food items (20t of sugar and 20t flour) Delivered 13 TURKEY Water pumps Team EXPERTS 1. Michael Felfernig (AT) 2. Dimitrios Simitsis (GR) 3. Robert Croese (NL) 4. Domen Torkar (SI) 5. Oliver Charles (DE) 6. Martin Thomsen (DK) associated UNDAC member 7. Gregor Volaj (MIC Liaison officer) The Team handed over to the UN expert Pekka Tiainen. Arrived 09/01/2010 Departed on

39

40 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ-Γ.Γ.Π.Π./2010 ΑΠΡΙΛΙΟ : Ορίηεται με Απόφαςθ κου Γενικοφ Γραμματζα Π.Π. για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία του κεςμοφ Αξιωματικόσ του Π.. ωσ Εκνικόσ Εκπρόςωποσ ΙΟΤΝΙΟ: θ Γ.Γ.Π.Π. «κλείνει» ζνα μοναδικό ρεκόρ ςε επίπεδο Ε.Ε. (4) από τισ (6) Εκνικζσ Ευρωπαικζσ μασ Μονάδεσ Πολιτικισ Προςταςίασ ςυμμετείχαν ςε αςκιςεισ του Μθχανιςμοφ 2008: EU FIRE 5/SARDINIA st GR MUSAR (1 st EMAK) EU FIRE 5/SARDINIA st GR AFFP (HAF) 2009: EU FIRE5/PT QUAKE d GR MUSAR (2d EMAK) 2010: EU R2C7/EU SPAIN-1 st GR CBRNDET (EEAA) EU EVROS d GR MUSAR (2d EMAK)

41 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ-Γ.Γ.Π.Π./2010 ΙΟΤΛΙΟ: ξεκινά για 2 θ χρονιά θ εβδομαδιαία τθλεδιάςκεψθ κάκε Πζμπτθ και Ω/11.00 τοπικι Ακθνϊν- μεταξφ του MIC και των Εκνικϊν Εκπροςϊπων του FIRE 5 ςτα πλαίςια αυτϊν των ςυςκζψεων ανταλλάςςονται πλθροφορίεσ αναφορικά με τισ δαςικζσ πυρκαγιζσ και τθν εκτίμθςθ κίνδυνου ςτισ χϊρεσ μζλθ του FIRE 5

42 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ-Γ.Γ.Π.Π./2010 Σθν 1 θ Ιουλίου ξεκίνθςε το πρόγραμμα τθσ Ε.Ε. EU FFTR τα πλαίςια αυτοφ του προγράμματοσ, το οποίο υλοποίθςε θ Γαλλία ςε ςυνεργαςία με το MIC, (2) Α/ΦΗ CL-215 είχαν τεκεί ςε επιχειρθςιακι ετοιμότθτα ςτθν Κορςικι. Η διάκεςθ των Α/ΦΩΝ γινόταν μετά από αίτθμα και αποτελοφςαν «επιπρόςκετουσ πόρουσ τθσ Ε.Ε.» για τα Κ-Μ του FIRE 5 κατ αρχιν.

43 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ-Γ.Γ.Π.Π./2010 τα πλαίςια του προγράμματοσ EU ACR 5 με Απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ των (5) Κ-Μ που μετζχουν ςτο πρόγραμμα, τθν 1 θ Ιουλίου τζκθκαν ςε επιχειρθςιακι ετοιμότθτα όλεσ οι Ευρωπαικζσ Μονάδεσ που διακζτουν τα (5) Κ-Μ με προτεραιότθτα τθν αντιμετϊπιςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν: Εφόςον ζνα Κ-Μ αιτθκεί ςυνδρομι με εναζριεσ ι χερςαίεσ δυνάμεισ, το ςφνολο του κόςτουσ κα καλυφκεί από το πρόγραμμα.

44 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ-Γ.Γ.Π.Π./2010 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ: Ολοκλθρϊκθκε το EU R2C7 Ολοκλθρϊκθκε θ υλοποίθςθ τθσ υπ. αρικμ. 2575/ Απόφαςθσ κ. Γ.Γ.Π.Π. με ΚΤΡΙΟΣΕΡΑ ΗΜΕΙΑ: τζλοσ του 2009 και οι (6) Μονάδεσ να διακζτουν από (2) ηεφγθ Διοίκθςθσ ανά Μονάδα ζωσ το τζλοσ του 2010 κάκε μια από τισ Ελλθνικζσ Μονάδεσ να διακζτει: (3) ηεφγθ MBC *(3) ΔΣΕ-(3) ΑΝ-ΔΣΕ+ (1) ΔΣΗ HLC (2) ΔΣΕ/ΑΝ-ΔΣΕ ΟΡΜ Όλοι οι ΑΝ-ΔΣΕ CMI ΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΤΣΟΤ ΣΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΘΑ ΠΑΡΟΤΙΑΘΟΤΝ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ

45

46 ΓΔΝΙΚΑ Σο Κ.Δ.Π.Π. καηά ηο έηορ 2010 και ζύμθωνα με ηα πποβλεπόμενα από ηην ςθιζηάμενη νομοθεζία κλήθηκε και ανέλαβε ηο ζςνηονιζμό για ηην κινηηοποίηζη ηων δπάζεων ηων θοπέων ΠΠ, ζε πανελλαδικό επίπεδο για σίλια επηακόζια ηπία (1703) πεπιζηαηικά, ένανηι σιλίων εκαηόν ζαπάνηα ηεζζάπων (1144) πεπιζηαηικών ηο 2009, σιλίων εκαηόν ογδόνηα δύο (1182) πεπιζηαηικών ηο 2008,δύο σιλιάδων ηεηπακοζίων εξήνηα (2460) πεπιζηαηικών ηο 2007 και επηακοζίων ογδόνηα (780) ηο ΠΛΗΘΟ ΤΜΒΑΝΣΩΝ

47 ΠΛΗΘΟ ΤΜΒΑΝΣΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ηαηηζηηθά θαη θαηά κέζν όξν ην ΚΕΠΠ ζε εκεξήζηα βάζε, απαζρνιείηαη κε 5 έσο 7 πεξηζηαηηθά πνπ απαηηνύλ ελέξγεηεο, εθηόο ηεο ζπλήζνπο εξγαζίαο ΦΤΙΚΔ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ ΛΟΙΠΔ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ ΛΟΙΠΑ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΑ 0 10 ΓΙΔΘΝΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ

48 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Σν ΚΔΠΠ είλαη κόληκα ζπλδεδεκέλν κε ην Κέληξν Παξαθνινύζεζεο Πιεξνθνξηώλ (Monitoring and Information Centre MIC) ηεο Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο, κέζω ηνπ Δπξωπαϊθνύ Γηθηύνπ Δθηάθηωλ Αλαγθώλ (CECIS) θαη κέζω ηνπ Κέληξνπ Γηαρείξηζεο Καηαζηξνθώλ ηνπ ΝΑΣΟ (EARDCC), δέρζεθε εμαθόζηεο δεθαηξείο θιήζεηο (613) πνπ αθνξνύζαλ ηξηάληα επηά (37) πεξηπηώζεηο βνήζεηαο ζε πιεγείζεο ρώξεο.

49 Α/Α ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΥΩΡΑ ΤΜΒΑΝ 7/1/2010 Αιβαλία Πιεκκύξεο 9/1/2010 Βξεηαλία Υηνλνπηώζεηο 11/1/2010 Οιιαλδία Υηνλνπηώζεηο 13/1/2010 Αϊηή εηζκόο 2/2/2010 Αϊηή Μεηαζεηζκόο 8/2/2010 Οπθξαλία Δπηθίλδπλα Βηνκεραληθά απόβιεηα 11/2/2010 Βνπιγαξία Πιεκκύξεο 27/2/2010 Υηιή εηζκόο 14/4/2010 Αϊηή Μεηαζεηζκόο 17/4/2010 Ηζιαλδία Ζθαηζηεηαθή δξαζηεξηόηεηα 9/5/2010 Ηλδνλεζία εηζκόο 10/6/2010 ινβαθία Πιεκκύξεο 18/5/2010 Πνιωλία Πιεκκύξεο 20/5/2010 Οπγγαξία Πιεκκύξεο 15/6/2010 Σαηδηθηζηάλ Πιεκκύξεο θαη θαηνιηζζήζεηο 24/6/2010 Ρνπκαλία Ηζρπξέο βξνρνπηώζεηο θαη άλεκνη 30/6/2010 Κνύβα Θαιάζζηα ξύπαλζε ζηνλ θόιπν ηνπ Μεμηθνύ 26/6/2010 Μεμηθό Θαιάζζηα ξύπαλζε ζηνλ θόιπν ηνπ Μεμηθνύ

50 2/7/2010 Οπθξαλία Πιεκκύξεο 2/7/2010 Ρνπκαλία Πιεκκύξεο 6/7/2010 Μνιδαβία Πιεκκύξεο 26/7/2010 Πνξηνγαιία Γαζηθέο Πιεκκύξεο 30/7/2010 Κηξγηζηάλ Πνιηηηθέο αλαηαξαρέο 4/8/2010 Μνιδαβία Πιεκκύξεο 6/8/2010 Ρωζία Γαζηθέο ππξθαγηέο 13/9/2010 Γαιιία Γαζηθέο ππξθαγηέο 15/8/2010 Αιβαλία Γαζηθέο ππξθαγηέο 4/9/2010 Ν. Εειαλδία εηζκόο 5/10/2010 Οπγγαξία Γηαξξνή αιθαιηθήο ιάζπεο 13/10/2010 Νηγεξία Benin Πιεκκύξεο 25/10/2010 Μάιηα Ηζρπξέο βξνρνπηώζεηο 24/11/2010 Παθηζηάλ Πιεκκύξεο 1/12/2010 Αιβαλία Πιεκκύξεο 1/12/2010 Μαπξνβνύλην Πιεκκύξεο 2/12/2010 Ηζξαήι Γαζηθέο ππξθαγηέο 8/12/2010 Κνινκβία Πιεκκύξεο 8/12/2010 Αηηή Υνιέξα 22/12/2010 Βνζλία-Δξδεγνβίλε Πιεκκύξεο

51 Η ζπλεξγαζία κε όινπο ηνπο θνξείο ππήξμε πνιύ θαιή, όζνλ αθνξά ζηα ζέκαηα δηεζλνύο βνήζεηαο, πνπ πεξηειάκβαλε: Απνζηνιή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο (ηξόθηκα, θάξκαθα, ζθελέο, θνπβέξηεο θαη γαηόζαθνη) θαη εκπεηξνγλσκόλσλ, ζηελ Αιβαλία γηα αληηκεηώπηζε πιεκκπξώλ. Απνζηνιή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο θαη εκπεηξνγλσκόλσλ, ζηελ Ατηή γηα βνήζεηα ζηνλ ζεηζκό. Απνζηνιή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, ζην Κηξγηζηάλ ιόγσ πνιηηηθώλ αλαηαξαρώλ. Απνζηνιή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο (ζπιινγέο Α Βνεζεηώλ, γαηόζαθνη, ξάληδα, ζθελέο, θνπβέξηεο), ζηε Βνζλία θαη Μαπξνβνύλην γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πιεκκπξώλ. Απνζηνιή έμη (6) αεξνζθαθώλ CL-415 θαη ηξηάληα έμη (36) αηόκσλ πξνζσπηθό ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο κε ηνλ απαηηνύκελν εμνπιηζκό θαη Μέζα, ζην Ιζξαήι ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. Πποεηοιμαζία πποζωπικού, ςλικών και μέζων πνπ ηέζεθαλ ζε εηνηκόηεηα γηα ζπλδξνκή ζε Μ. Βξεηαλία ρηνλνπηώζεηο), Οιιαλδία (ρηνλνπηώζεηο), Πνισλία (πιεκκύξεο), Οπγγαξία (πιεκκύξεο), Πνξηνγαιία (δαζηθέο ππξθαγηέο), Ιλδνλεζία (ζεηζκόο), Γαιιία (δαζηθέο ππξθαγηέο), Ρσζία (δαζηθέο ππξθαγηέο), Οπγγαξία (δηαξξνή αιθαιηθήο ιάζπεο), Οπθξαλία (επηθίλδπλα βηνκεραληθά απόβιεηα), θαη Ατηή (επηδεκία ρνιέξαο).

52 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 2011 Γ/ΝΗ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ, ΔΘΔΛΟΝΣΙΜΟΤ-ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ & ΔΚΓΟΔΩΝ

53 ςμμεηοσή ζε εκπαιδεύζειρ ηος Δςπωπαϊκού Μησανιζμού Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ ηο 2010 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Πλήθορ Δλλήνων ζςμμεηεσόνηων (Βάζη ηων διαηιθέμενων θέζεων) Community Induction Course 9 Operational Management Course 4 Assessment Mission Course 1 Staff Management Course 1 International Coordination Course 1 Technical Experts Course 5 Information Management Course 1 Modules Basic Course (εκπαίδεςζη Απσηγών/Τπαπσηγών και λοιπού πποζωπικού ηων Δςπ. Μονάδων Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ) 14

54 ςμμεηοσή ζε εκπαιδεύζειρ ηος Δςπωπαϊκού Μησανιζμού Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ και ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Πλήθορ Δλλήνων ζςμμεηεσόνηων (Βάζη ηων διαηιθέμενων θέζεων) Community Induction Course 27 Operational Management Course 12 High Level Coordination Course 7 Operational Management Course- Refresher 1 High Level Coordination Course- Refresher 5 Assessment Mission Course 5 Media and Security Course 3 Staff Management Course 5 International Coordination Course 2 Technical Experts Course 6 Information Management Course 1 Modules Basic Course (εκπαίδεςζη Απσηγών/ Τπαπσηγών και λοιπού πποζωπικού ηων Δςπ. Μονάδων Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ) 31

55 Ππόγπαμμα ανηαλλαγήρ εμπειπογνωμόνων πολιηικήρ πποζηαζίαρ Χξεκαηνδόηεζε: Χξεκαηνδνηηθό Μέζν Πνι. Πξνζη. πκκεηνρή εκπεηξνγλσκόλσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πκκεηνρή θνξέσλ πληνληζηήο: THW Πιεξνθνξίεο:

56 Ππόγπαμμα ανηαλλαγήρ εμπειπογνωμόνων πολιηικήρ πποζηαζίαρ Πξνηεξαηόηεηα ζα δνζεί ζηηο εμήο θαηεγνξίεο εκπεηξνγλσκόλσλ: 1. Εκπεηξνγλώκνλεο δηαζέζηκνη γηα απνζηνιέο ηεο ΕΕ 2. Εκπεηξνγλώκνλεο πνπ εξγάδνληαη ζε επηρεηξεζηαθά θέληξα (πνιηηηθήο πξνζηαζίαο) 3. Εκπεηξνγλώκνλεο γηα ΧΒΡΠ 4. Εκπεηξνγλώκνλεο γηα ζέκαηα πξόιεςεο

ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δρ. Όλγα Κακαλιάγκου Εκνικόσ Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ Ρροϊςταμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Μαζική Καταστροφή - Διαχείριση. ΕΙΣΑΓΩΓΗ στην ΙΑΤΡΙΚΗ των ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ. Δημήτριος Γ. Πύρρος, MD, EMDM

Μαζική Καταστροφή - Διαχείριση. ΕΙΣΑΓΩΓΗ στην ΙΑΤΡΙΚΗ των ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ. Δημήτριος Γ. Πύρρος, MD, EMDM Μαζική Καταστροφή - Διαχείριση ΕΙΣΑΓΩΓΗ στην ΙΑΤΡΙΚΗ των ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Δημήτριος Γ. Πύρρος, MD, EMDM ΕΠΙ 2010 Ενασχόληση Συντονιστής Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών K.Y. Ε.Κ.Α.Β. Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου LOGO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου ρ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας E-mail: papad@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

Republic of Cyprus. Country Profile

Republic of Cyprus. Country Profile Republic of Cyprus Country Profile Transfer Visit for the Programme Civpro July 2, 2012 Limassol, Cyprus Kyriacos Hadjigeorgiou Senior Civil Defence Officer Location of Cyprus 2 General Information D e

Διαβάστε περισσότερα

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD 16 Μαΐου 2013 Κυριάκος Παρπούνας Ανακύκλωση στην Κύπρο, χτες, σήμερα, αύριο. Ανακύκλωση στην Κύπρο, χτες... Δεν είναι τόσο νέα όσο νομίζουμε Πρώτο στίγμα το 1930 με ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γε ν ι κ ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ η Γε ω ρ γ ί α ς κ α ι Αγ ρ ο τ ι κ ή ς Α ν ά π τ υ ξ η ς Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Για περισσότερες πληροφορίες 200 Rue de la Loi,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (Πολιτική και Διαδικασίες)

ΘΕΜΑ: Ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (Πολιτική και Διαδικασίες) ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: Γ.Γ. 121 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Γενικός Γραμματέας Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ. 105 63, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 3359932

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Γκίκας Α. Χαρδούβελης Οικονομικός Σύμβουλος, Eurobank Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά PRODEXPO 213 14ο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 Περιεχόμενα 1 I. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Methanol

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Methanol ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΙΔΑ : 1/ 11 Αριθμός αναθεώρησης Ημερομηνία έκδοσης : ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους»

Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους» Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους» Κωνσταντίνος Πουλιάκας Εμπειρογνώμονας, Cedefop Εναρκτήρια εκδήλωση της έρευνας PIAAC στην Ελλάδα 31

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent for life. Ι. Κανακάκης

Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent for life. Ι. Κανακάκης Στρογγυλό Τραπέζι Η επεμβατική Καρδιολογία στη χώρα μας και η εναρμόνισή της με τις διεθνείς εταιρείες επεμβατικής Καρδιολογίας Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΘΙΑ 2020 ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΚΟΙΝΘΙΑ 2020 ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΟΙΝΘΙΑ 2020 ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΟΤΡΗΜΟ- ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΑΡΠ ΤΗ ΔΙΑΒΩΣΗ ΑΝΑΔΙΑΘΩΣΗ ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΡΑΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΡΑΤΗΙΟ ΑΓΟΤΙΚΩΝ ΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ- ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΑ ΡΑΚΑ ΧΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΤΑΤΟΡΕΔΟ ΛΙΜΑΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SUPREME ΑΠΟΤEΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 14 ΜΕΡΗ: ΜΕΡΟΣ A ΜΕΡΟΣ Β ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΡΟΣ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ Δ/ΝΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Ακινα, 11-2-2014 Αρ. Πρωτ.: 746 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το LIFE+ στην Ελλάδα

Το LIFE+ στην Ελλάδα Το LIFE+ στην Ελλάδα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Γιώργος Πρωτόπαπας Αρχιτέκτων DESA DEA Αθήνα 11 Ιουνίου 2010 Η Ελληνική Εμπειρία στην Ευρώπη Προτάσεις του 2009 σε

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτα, 2 Φεβρουαρίου 2014 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 19-02-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-434 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 15

Διαβάστε περισσότερα

16 33 37 83 86 363 367 388 Πίνακας 29: 363 366 388 63 66 68 76 77 78 87 88 Böwer Michou Ungerer 333 373 376 377 378 383 386 387 388 388 - - - - - - - - - 1/4 - - - - - -. - - - -

Διαβάστε περισσότερα

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ αποβλήτων. Ακολουθούν τα όρια των βαρέων μετάλλων στα Ευρωπαϊκά πρότυπα για το κομπόστ και τα προϊόντα της αναερόβιας ζύμωσης, από το προσχέδιο της Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Τελευταία ενημέρωση: 07/2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής) Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.9.2005 COM(2005) 405 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί

Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί Φεβρουάριος 2008 Τ. Παναγιωτόπουλος Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Υγείας του Παιδιού Όροι π.χ. δημόσια υγεία του παιδιού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με την Έρευνα

Σχετικά με την Έρευνα Σχετικά με την Έρευνα Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διάφοροι οργανισμοί παρέχουν πρόσβαση και εκπαίδευση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και άλλες υπηρεσίες για τις ομάδες που

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G. Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.5-Greece & Cyprus 1 1) Κανονιστικές καινοτομίες 2014-2020 Επίτευξη των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 30ής Ιανουαρίου 2012 Αντιμετώπιση των «φαύλων κύκλων» στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ V

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ V Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ - Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ V Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB77.2) Σύνοψη Βρυξέλλες,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γ.Γ. CYMEPA

Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γ.Γ. CYMEPA Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γ.Γ. CYMEPA CYMEPA Cyprus Marine Environment Protection Association Αυτόνομος μη-κυβερνητικός οργανισμός Ιδρύθηκε το 1992 Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Μέλος του FEE Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

*Το σημείωμα βασίζεται και σε στοιχεία από προγενέστερη έρευνα για την αγορά γούνας από την κα. Γεωργία Βελέντζα, Γραμματέα ΟΕΥ Γ

*Το σημείωμα βασίζεται και σε στοιχεία από προγενέστερη έρευνα για την αγορά γούνας από την κα. Γεωργία Βελέντζα, Γραμματέα ΟΕΥ Γ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πεκίνο, Μάρτιος 2013 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΟΥΝΑΣ ΣΤΗ Λ.Δ. ΚΙΝΑΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. Οικονομικό Περιβάλλον... 1 2. Παραγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΣΟΠΗΚΟ ΟΥΖΚΑΣΩΛ, ΠΔΕΩΛ ΑΛΣΗΘΔΗΚΔΛΩΛ ΘΑΗ ΤΠΟΓΟΚΩΛ ΓΗΑ ΤΣΖΚΑΣΑ ΔΠΗΒΟΖΘΖΖ ΟΓΖΓΩΛ

ΔΛΣΟΠΗΚΟ ΟΥΖΚΑΣΩΛ, ΠΔΕΩΛ ΑΛΣΗΘΔΗΚΔΛΩΛ ΘΑΗ ΤΠΟΓΟΚΩΛ ΓΗΑ ΤΣΖΚΑΣΑ ΔΠΗΒΟΖΘΖΖ ΟΓΖΓΩΛ ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΠΑΣΡΩΛ ΣΚΖΚΑ: ΖΙΔΘΣΡΟΙΟΓΩΛ ΚΖΥΑΛΗΘΩΛ ΘΑΗ ΣΔΥΛΟΙΟΓΗΑ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΩΛ ΤΠΟΙΟΓΗΣΩΛ Γιπλωματική εργασία τοσ υοιτητή τοσ Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μητανικών και Τετνολογίας Υπολογιστών της Πολστετνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΩΝ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Ακινα, 25-05-2015 Αρ. Πρωτ.: 56178 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Ακινα, 20-01-2015 Αρ. Πρωτ.: 6684 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ & ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΩΝ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Ακινα, 17-09-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΗ ΠΡΧΣΟΥΡΟΝΙΑΣΙΚΗ ΠΙΣΑ 2013 ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 2013

ΚΟΠΗ ΠΡΧΣΟΥΡΟΝΙΑΣΙΚΗ ΠΙΣΑ 2013 ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 2013 ΚΟΠΗ ΠΡΧΣΟΥΡΟΝΙΑΣΙΚΗ ΠΙΣΑ 2013 ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 2013 Η ημεπήζια διάηαξη ηηρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ είναι η ακψλοςθη: 1. Δκλογή Πποεδπείος Γενικήρ ςνέλεςζηρ 2. Κοπή ηηρ ππυηοσπονιάηικηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα επιτύχουμε στην Αφρικανική Αγορά Πληροφορικής. Ανδρεας Διαμαντέας Banking and Finance, Director 10/11/2014

Πως θα επιτύχουμε στην Αφρικανική Αγορά Πληροφορικής. Ανδρεας Διαμαντέας Banking and Finance, Director 10/11/2014 Πως θα επιτύχουμε στην Αφρικανική Αγορά Πληροφορικής Ανδρεας Διαμαντέας Banking and Finance, Director 10/11/2014 IDENTITY 01. ABOUT INTRASOFT INTERNATIONAL A leading European IT Solutions & Services company.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Ε.Μ.Α.Κ.)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Ε.Μ.Α.Κ.) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Ε.Μ.Α.Κ.) Σε περίπτωση πυρκαγιάς καλέστε 1 9 9 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.fireservice.gr Οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Ορίζοντας 2020. στην υπηρεσία της επιχείρησής σας. Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward.

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Ορίζοντας 2020. στην υπηρεσία της επιχείρησής σας. Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward. Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward.gr Περιεχόμενα Συστάσεις Ποιοι είμαστε 3 Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Εθνική υποδομή για την ερευνητική συνεργασία, τη μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΣΕΪΧ-ΣΟΥ)

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΣΕΪΧ-ΣΟΥ) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΣΕΪΧ-ΣΟΥ) Στεργιάδου Αναστασία 1 και Παναγιώτης Χρ. Εσκίογλου 2 1 Επίκουρη Καθηγήτρια, 2 Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ EL Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μετά τη Λισσαβόνα: προς μια κοινωνία της γνώσης Η δομή των επαγγελματικών προσόντων αλλάζει Από τη μεσοπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία

(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία Διακρατική Εναρμόνιση των δεδομένων της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία Ειρήνη Σαράντου, Τµήµα Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών 1 EU-SILC

Διαβάστε περισσότερα

Παρόχθιες Ζώνες. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Δρ.

Παρόχθιες Ζώνες. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Δρ. Παρόχθιες Ζώνες Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης 1. Εισαγωγικά Ποταμολογική Προσέγγιση 2. Ορισμοί 3. Αναγνώριση Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ URBACT III

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ URBACT III Αθήνα, 24.11.2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ URBACT III Ολοκλήρωση 1 ης φάσης για τη δηµιουργία δικτύων URBACT από την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του νέου προγράµµατος To URBACT III ξεκίνησε: 21 Προτάσεις δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Το χρημοτοδοτικό πρόγραμμα LIFE+ στους τομείς Φύση και Βιοποικιλότητα

Το χρημοτοδοτικό πρόγραμμα LIFE+ στους τομείς Φύση και Βιοποικιλότητα Το χρημοτοδοτικό πρόγραμμα LIFE+ στους τομείς Φύση και Βιοποικιλότητα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος (PhD, MLA) Εθνικός Εκπρόσωπος LIFE+, ΥΠΕΚΑ Διευθύντρια του Φορέα

Διαβάστε περισσότερα

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 27/10/2009 EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 21 Νοεμβρίου 2007 0 Πέντε κύριες προτεραιότητες στη στρατηγική της ΔΕΗ Εναρμόνιση με μετο τορυθμιστικό Πλαίσιο Στρατηγική Παραγωγής Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠ. ΤΜΒ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΙΡΑ Α ΠΛ ΚΤΚΛΩΝ

ΔΚΠ. ΤΜΒ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΙΡΑ Α ΠΛ ΚΤΚΛΩΝ ΚΤΚΛΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΔΝ / ΠΛΟΙΑΡΥΩΝ Α ΣΑΞΗ ΔΙΡΑ Α ΠΛ ΔΚΠ. ΤΜΒ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΚΤΚΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ ΔΞΔΣΑΔΙ ΚΤΚΛΩΝ ΤΝΔΥΟΤ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ 268 01/09/15 ΣΡ 14/09/15 ΓΔ 01/10/15 ΠΔ 02/10/15 ΠΑ 06/10/15 ΣΡ 03/09/15 ΠΔ 269 27/10/15

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΦΟΡΟΛΌΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΠΝΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ Svetslav Danchev. Υπεύθυνος τμήματος Μικροοικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής ΙΟΒΕ Γιώργος Μανιάτης. Υπεύθυνος τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ TΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜENH ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ '' Διερεύνηση των συσχετίσεων μεταξύ υγείας, χρήσης φαρμάκων και κοινωνικοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΓΙΚΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΣΟΤ 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΓΙΚΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΣΟΤ 2015-2016 α/α TANKER SAFETY (Advanced 60hrs) ΔΙΓΙΚΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΣΟΤ 2015-2016 BASIC TANKER SAFETY (Familiar 48 hrs) SAFETY IN CHEMICAL TKS (48hrs) SAFETY IN LPG CARRIERS (60hrs) 1 07/09/15 ΓΔ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη στρατηγικής για τον κλάδο της Φαρμακοβιομηχανίας

Μελέτη στρατηγικής για τον κλάδο της Φαρμακοβιομηχανίας ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν EL EL Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν περιγραφικά/στερούμενα διακριτικού χαρακτήρα λεκτικά στοιχεία A. Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2002/91/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενεργειακη αποδοση των κτιριων

Ο ΗΓΙΑ 2002/91/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενεργειακη αποδοση των κτιριων Ο ΗΓΙΑ 2002/91/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενεργειακη αποδοση των κτιριων M. Σανταµουρης Οµαδα Φυσικης Κτιριακου Περιβαλλοντος, Τµηµα Φυσικης Πανεπιστηµιο Αθηνας 1 EIΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής

Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής ηµήτριος Γ. Πύρρος, MD, EMDM /ντης Ιατρικών Υπηρεσιών, ΚΥ ΕΚΑΒ President-elect, elect, WADEM Ορισµοί Υπάρχουν τουλάχιστον 50 ορισµοί για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔHΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟYΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ I - ΟΔΗΓΟΙ (ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ) EPSO/CAST/S/8/2014 I.

ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔHΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟYΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ I - ΟΔΗΓΟΙ (ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ) EPSO/CAST/S/8/2014 I. ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔHΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟYΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ I - ΟΔΗΓΟΙ (ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ) EPSO/CAST/S/8/2014 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατόπιν αιτήματος των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

H Διαχρονικι Εξζλιξθ των Ενδοκωρακικών Μεταμοςχεφςεων. Θ άλλθ πλευρά του Λόφου

H Διαχρονικι Εξζλιξθ των Ενδοκωρακικών Μεταμοςχεφςεων. Θ άλλθ πλευρά του Λόφου H Διαχρονικι Εξζλιξθ των Ενδοκωρακικών Μεταμοςχεφςεων Θ εξελιγμζνθ μορφι τθσ τεχνικισ Demikhov Η αντλία εξωςωματικήσ κυκλοφορίασ Richard R. Lower M.D. Η μεγαλοφυήσ απλότητα τησ τεχνικήσ Lower ΕΠΩΔΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ ΠΗΓΗ γραφημάτων, εικόνων, τμημάτων κειμένου: http://plandevel.web.auth.gr/studies/undergraduate/odigos_spoydon.pdf Παρουσίαση στην

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη,

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη, Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα Αγαπητά Μέλη, ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1148 του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 14 ης Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2011 COM(2011) 382 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που αφορά την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Η/Τ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 4.996,96EURO Κ.Α. : 70.01.6613.003

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Η/Τ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 4.996,96EURO Κ.Α. : 70.01.6613.003 Ιφάλληλα, 17/11/014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΜ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σατ. Γλζε: Πιεροθορίες: Σει: FAX: Email: Διεσζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL)

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (2012) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 55 συνδικαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ Ôñéìçíéáßá Ýêäïóç ôïõ ÔïìÝá Åðåßãïõóáò êáé ÅíôáôéêÞò ÍïóçëåõôéêÞò ôïõ Åèíéêïý ÓõíäÝóìïõ Íïóçëåõôþí ÅëëÜäáò Ìåóïãåßùí 2, à êôßñéï Ðýñãïò Áèçíþí, ÁèÞíá 115 27 ÔÅÕ ÏÓ 40, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011 ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters)

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Δρ Αγνή ΣΠΗΛΙΩΤΗ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων ΓΓΕΤ Υπουργείο Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα