ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ"

Transcript

1 ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 2011 φςκεψθ 15/3/2011 Γ.Γ.Π.Π.

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Ειςαγωγι: κοσ Γενικόσ Γραμματζασ Πολιτικισ Προςταςίασ Α.1. ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: κεςμικζσ αλλαγζσ Δρ Κ Ν αίνθ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Ενεργοποίθςθ Ε.Π.Π.Π. & Ελλθνικι Ανταπόκριςθ Κ.Ε.Π.Π./Γ.Γ.Π.Π.-υνταγματάρχθσ Π Αναςτόπουλοσ Εκνικό χζδιο Διαχείριςθσ Διεκνοφσ υνδρομισ «ΜΑΚΙΣΟ» Δρ Κ Ν αίνθ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δρ Ο Κακαλιάγκου Α.2. ΕΤΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ τθσ Γ.Γ.Π.Π. Δρ Κ Ν αίνθ & Δρ Δ Παγίδασ EU-CHINA Α.3. ΕΛΛΗΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ Δρ Ο Κακαλιάγκου

3 2010: Η χρονιά των καταςτροφϊν

4

5

6

7 12/1/2011: Ο Πρόεδροσ τθσ Αιτισ ανακοίνωςε επιπλζον κανάτουσ ανεβάηοντασ το ςφνολο ςε ΤΝΟΛΟ ΘΑΝΑΣΩΝ ΑΠΟ ΦΤΙΚΕ ΑΣΑΣΡΟΦΕ ΠΖΓΖ: : :

8 2010 & ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΟΤΙΑ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ

9 2010: ςτρατθγικζσ αλλαγζσ ςτθν Ευρωπαικι Πολιτικι Προςταςία

10 ΜΕΣΑ ΣΗ ΤΝΘΗΚΗ ΣΗ ΛΙΑΒΒΩΝΑ

11 ΝΕΑ ΕΠΙΣΡΟΠΟ Dr Cristalina Georgieva

12 2010: κςπιόηεπα ζημεία-δ.δ. ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010: Αναδιοργάνωςθ τθσ Μονάδασ Πολιτικισ Προςταςίασ/Γενικι Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ Χωριςμόσ ςε δφο Μονάδεσ και κατανομι αρμοδιοτιτων ωσ εξισ: Μονάδα Πολιτικισ Προςταςίασ - Ανταπόκριςθ ςε καταςτροφζσ (Unit Civil Protection - Disaster response) Μονάδα Πολιτικισ Προςταςίασ - Πρόλθψθ και προετοιμαςία (Unit Civil Protection - Prevention and preparedness) Μεταφορά τθσ Μονάδασ Πολιτικισ Προςταςίασ υπό τθ Γενικι Δ/νςθ Ανκρωπιςτικισ Βοικειασ (DG Humanitarian Aid - ECHO)

13

14 2010: κςπιόηεπα ζημεία-δ.δ. ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ ΜΑΡΣΙΟ 2010: ζνα μοναδικό ρεκόρ Ο Ε.Μ.Π.Π. υλοποιεί ςτθν Αιτι: τθ μεγαλφτερθ ςε διάρκεια αποςτολι διεκνοφσ ςυνδρομισ που καταγράφθκε ποτζ με τθ ςυμμετοχι ΟΛΩΝ των Κ-Μ!!! (27/27) με ρεκόρ ςυμμετοχισ επιχειρθςιακϊν Μονάδων (Modules) Ζρευνασ-Διάςωςθσ: το 50% των Μονάδων του Μθχανιςμοφ ιταν ςτθν Αιτι τθν πρϊτθ ςυνδυαςμζνθ αποςτολι ταυτόχρονα με τθν Ανκρωπιςτικι Βοικεια ECHO-EU CPΜ τθν πρϊτθ ιςτορικά επιχειρθςιακι κινθτοποίθςθ Ευρωπαικισ Μονάδασ Π.Π. πολυεκνικοφ χαρακτιρα ςτα πλαίςια Ευρωπαικοφ Προγράμματοσ!!

15 2010: κυριότερα ςθμεία-ε.ε. ΙΟΤΝΙΟ 2010: Η 24 θ φνοδοσ Γενικϊν Δντων ςτθ Μαδρίτθ ζγινε για πρϊτθ φορά υπό τθν νζα δομι με Πρόεδρο τον Γενικό Δντθ τθσ ECHO. τισ 23/6/2010 θ Επιτροπι ψιφιςε ομόφωνα τθν νζα Απόφαςθ για τισ Ευρωπαικζσ Μονάδεσ. Commission Decision 2010/481/EC, Euratom of 29 July 2010 Η Απόφαςθ περιλαμβάνει τροποποιιςεισ ςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά των υπαρχόντων Μονάδων High Capacity Pumping Medium Urban Search and Rescue Heavy Urban Search and Rescue Aerial Forest Fire Fighting with airplanes CBRN Detection and Sampling SAR CBRN Η νζα Απόφαςθ περιλαμβάνει επίςθσ (4) νζεσ κατθγορίεσ Μονάδων: Ground Forest Fire Fighting Ground Forest Fire Fighting Using Vehicles Flood Containment Flood Rescue Using Boats

16 2010: κυριότερα ςθμεία-ε.ε. ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010: Η Βελγικι Προεδρεία ςτθν 25 θ φνοδο Γενικών Διευκυντών παρουςιάηει για πρώτθ φορά ζνα κείμενο ςτρατθγικισ ςθμαςίασ: «Αναβάκμιςθ τθσ ευρωπαϊκισ αντιμετϊπιςθσ των καταςτροφϊν : ο ρόλοσ τθσ πολιτικισ προςταςίασ και τθσ ανκρωπιςτικισ βοικειασ» Σο αρχικό κείμενο κα φζρει πολλζσ αντιδράςεισ! ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2010: Ρεκόρ Μονάδων ςτο CECIS

17 95 Modules and 8 TAST 21 HCP (High capacity pumping) 4 WP (Water purification) 3 FFFP (Aerial forest fire fighting module using planes)-gr 11 AMP (Advanced medical post) GR 4 AMPS (Advanced medical post with surgery) 2 MEVAC (Medical aerial evacuation of disaster victims) GR 24 MUSAR (Medium urban search and rescue) (2) GR 10 HUSAR (Heavy urban search and rescue) 11 CBRNDET (CBRN detection and sampling) GR 4 CBRNUSAR (USAR in CBRN conditions) 1 FHOS (Field hospital) 8 TAST (Technical assistance and support team)

18 2010: κυριότερα ςθμεία-ε.ε. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2010: Η χρονιά κα κλείςει με τθν ολοκλιρωςθ του πλζον αμφιλεγόμενου αρχικά προγράμματοσ τθσ Ε.Ε. «Preparatory Action on EU Rapid Response Capability». Σο πρόγραμμα αυτό για πρώτθ φορά χρθματοδοτεί πζραν των γνωςτών εκπαιδευτικών δράςεων ΚΑΙ τθν επιχειρθςιακι κινθτοποίθςθ ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ ΜΟΝΑΔΩΝ. τα πλαίςια του «Preparatory Action on EU Rapid Response Capability», το οποίο ξεκίνθςε το 2008 και ολοκλθρώκθκε το 2010, χρθματοδοτικθκαν: 2008: (5) προτάςεισ με (15) Κ-Μ 2009: (7) προτάςεισ με (18) Κ-Μ 2010: (5) προτάςεισ με (14) Κ-Μ

19 ΤΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ: ΔΓΚΡΙΘΗΚΑΝ: ΔΝΑΡΞΗ: 1/1/2009. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ: 31/12/2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΠΛΗΜΜΤΡΕ 2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΑΙΣΗ 2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΑΙΣΗ, ΧΙΛΗ 2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΑΙΣΗ, ΧΙΛΗ 2010

20 ΤΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ: ΔΓΚΡΙΘΗΚΑΝ: 2009 ΔΝΑΡΞΗ: 1/1/2010. ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ: 31/12/2011 ΣΗΝ 1/6/2010 ΣΕΘΗΚΑΝ ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ Ε ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕ ΔΑΙΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ

21 ΤΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ: ΔΓΚΡΙΘΗΚΑΝ: ΔΝΑΡΞΗ: 1/5/2011 ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ: 31/12/2012 ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011,2012 ΜΕ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟΤ FIRE 5

22 ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ -ΔΝΑ ΜΗΥΑΝΙΜΟ -ΔΝΑ ΚΔΝΣΡΟ -ΜΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ-ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Δ.Δ.

23

24

25

26

27

28 Ο ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ Π.Π.: Είναι παρϊν ςε όλεσ τισ μεγάλεσ καταςτροφζσ Αναγνωρίηεται πλζον ωσ ο ιςχυρότεροσ επιχειρθςιακόσ μθχανιςμόσ διεκνοφσ ςυνδρομισ Αποκτά παγκόςμια δθμοςιότθτα και αναγνϊριςθ 2010

29

30

31

32 EU Mechanism Operations 2010 UNITED STATES US Oil Spill Deep Horizon: (monitoring), (request for assistance) - several PS offered assistance: DE, EMSA, FR, IE, NL, NO, SE sweeping arms, skimmers, containment boom, fire boom, busters GUATEMALA Tropical storm Agatha: AT provided 1,275 kg of Sodium Dichloroisocyanur ate (NaDCC) Granules HAITI Earthquake: PS - 3 EUCP teams (7 weeks, 13 experts + 3 MIC LO) - 12 USAR teams 25% of all USAR deployed, 2 field hospitals, 43 AMPs & medical teams, water purification, 7 assessment teams, tents for people 60% of all tents by 31 Jan, 1 base-camp (300 people capacity), 4.37 mil for transport grants. - 3 PA* modules (TAST, field hospital, water purification unit) Cholera outbreak/hurricane Tomas: PORTUGAL 1. For.fires, IT: 2 Can CL For. fires, EUFFTR (2 CL415 FR) 3. For. Fires, ES (2 Can CL ) CHILE Earthquake: PS (AT, BG, SK, FR, DE, IT, ES, SE, UK): power generators, tents, water purification, experts (medical, USAR, etc), 8 mechanical bridges, 1 field hospital with surgery rooms, other relief items - 1 EUCP team (5 experts + 1 MIC LO) - 1 PA module (TAST) November 2010 FRANCE Forest fires: EUFFTR (2 Can CL215) FRANCE Speleologic Relief: IT sent a diver team of 7 people -UK sent 2 divers and a liaison officer HUNGARY Alkali sludge accident: EUCP team (DE,SE,FR,BE,AT,MIC) BENIN Floods: expert from FR as an associate member to the UNDAC team POLAND Floods: PS (DE, FR, CZ, DK, NL, EE, LV, LT ): 50 high capacity pumps, 20 expert teams (over 250 rescuers) - 1 MIC LO - 1 PA* module (high capacity pumping) HUNGARY Floods: ,408,000 sandbags have been accepted from 8 PS (NO, SI, RO, NL, CZ, HR, DE, BG) and CH, MD, UA. UKRAINE Environmental preparedness mission: potential tailing dam collapse (Kalush) - Joint UN-EU mission - 2 experts (NO) & 1 MIC LO - report underlines critical threats and recommendations for priority measures PAKISTAN Floods: EUCP team (5 experts, 2 MIC LO) - EU Air Bridge 12 flights (AT, BG, DE, DK, FR, IT, SE, UK): shelter, water purification, medicines, NFI - 3 flights co financed by CZ and FI - 8 requests for transport co financing - several PS sent assistance: AT, BG, CY, DE, DK, ES, FR, GR, HU, IT, LT, MT, NO, SE, SK, UK ALBANIA Floods: EUCP team (5 experts, 1 MIC LO & 1 UNDAC associated expert) - 8 PS (AT, GR, SI, IT, FR, HR, SK, BE) : water pumps, generators, medicines, helicopters, expert teams, boats, other relief items ROMANIA Floods: PS (AT, BE, DE, HU) provided assistance: pumps, pwr gen, geotextile - other PS offered assistance: PL, EU RRC FR and BFC, BG, LU Rep of MOLDOVA Floods: EUCP team (3 experts, 1 MIC LO) - 3 PS (AT, EE, RO): pumps, pwr gen, sandbags, plastic sheets, boats for shallow water - COM mobilized EU RRC BFC module (EE/LV/LT) Monitoring status: Iceland volcano ( ), Forest Fires in Russia ( ), Torrential rain in Malta (25-27/10) Pre-alert (early warning message) status: Ukraine Floods ( ) Mechanism activations (requests for assistance): -not followed by delivering assistance or deploying experts through the Mechanism: Tajikistan floods (11.05);Cuba oil spill potential effects (25.06); -facilitating resource identification: UK salt for roads ( ); Netherlands salt for roads ( ).

33

34 ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & Γ.Γ.Π.Π. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 2011

35 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ-ΓΓΠΠ/2010 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ: 2d GR EU MUSAR (2 θ Εκνικι Ευρωπαικι Μονάδα Πολιτικισ Προςταςίασ (2 θ ΕΜΑΚ)) μετζχει ςτθν αποςτολι του Ευρωπαικοφ Μθχανιςμοφ Π.Π. ςτθν Αλβανία. Ο Τπαρχθγόσ τθσ Ομάδασ υντονιςμοφ τθσ Ευρωπαικισ Ζνωςθσ (για πρϊτθ φορά) ιταν Ζλλθνασ (Ανϊτεροσ Αξιωματικόσ EU HCL του Π..) ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ: Η Ελλάδα/ΓΓΠΠ ιταν ςτθν Αιτι μζςω του EU R2C7!

36 SUMMARY OFFERS OF ASSISTANCE ALBANIA (AL) FLOODS (Status 20 January 2010) No Donor Assistance accepted Arrival date Remarks 1 AUSTRIA 2 GREECE 8 Mobile power generators 14 kva. 5 FLYGT dirty water pumps (capacity 2100l/min=35l/s, 400V) with additional equipment (hoses). 2 groups of firefighters of the Hellenic Fire Service with their equipment (29 fire-fighters, 4 vehicles, 2 rescue boats, 22 water pumps) 1 power generator (60kw), 1 water pump, 4,7t of food and medicines 3 SLOVENIA 13 mobile power generators. 4 ITALY 2 CH47 of the Italian Army, transport capacity 20 persons each Medicines (antibiotics, paracetamol, etc.) 500 kitchens sets for 5 persons each, 4400 blankets, 15 power generators (different sizes), 8 water pumps, 6 boats, 80 tents (22 m²), 5 water purification units and some food items, 7 water tanks of 3500 & 7500l sandbags to protect the City of Scutari 5 FRANCE 11 water pumps with drain pipes (Honda, 30 m 3 /h) Monday 11/01/2010 Arrived 09/01/2010,13:45 local time at Greek/Albanian border Arrived on 9 January Arrived on 10/01 at Delivered on 12/01. Monday 11/01/2010 Joint transport operation AT-FR. Grant was awarded for Community financing Departed on Delivered Delivered 6 CROATIA two tank-trucks of diesel fuel (60T) Delivered 1 generator (15 KVA mobile power generator), 3 high 7 SLOVAKIA capacity Water Pumps, medicines ( Atropin 1290 package, Calcium Chloratum package); suit rainproof 200 pcs, Delivered clothing for 1000 people 8 BELGIUM 2 boats with engines and medicines (2 pallets) Delivered Helicopters were blocked on in Naples due to bad weather. Departed on Joint transport operation AT-FR. Grant was awarded for Community financing

37 ΑΛΒΑΝΗΑ 2010 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ ΩΜΑ

38 9 UN 10 Kosovo Protection Service Other Assistance Emergency cash provisions ( USD) for the purchase of food and other basic items 2 rescue teams & 4 vehicles 11 fyrom 9 power generators, 12 water pumps, 4 rubber boats 12 MOLDOVA Food items (20t of sugar and 20t flour) Delivered 13 TURKEY Water pumps Team EXPERTS 1. Michael Felfernig (AT) 2. Dimitrios Simitsis (GR) 3. Robert Croese (NL) 4. Domen Torkar (SI) 5. Oliver Charles (DE) 6. Martin Thomsen (DK) associated UNDAC member 7. Gregor Volaj (MIC Liaison officer) The Team handed over to the UN expert Pekka Tiainen. Arrived 09/01/2010 Departed on

39

40 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ-Γ.Γ.Π.Π./2010 ΑΠΡΙΛΙΟ : Ορίηεται με Απόφαςθ κου Γενικοφ Γραμματζα Π.Π. για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία του κεςμοφ Αξιωματικόσ του Π.. ωσ Εκνικόσ Εκπρόςωποσ ΙΟΤΝΙΟ: θ Γ.Γ.Π.Π. «κλείνει» ζνα μοναδικό ρεκόρ ςε επίπεδο Ε.Ε. (4) από τισ (6) Εκνικζσ Ευρωπαικζσ μασ Μονάδεσ Πολιτικισ Προςταςίασ ςυμμετείχαν ςε αςκιςεισ του Μθχανιςμοφ 2008: EU FIRE 5/SARDINIA st GR MUSAR (1 st EMAK) EU FIRE 5/SARDINIA st GR AFFP (HAF) 2009: EU FIRE5/PT QUAKE d GR MUSAR (2d EMAK) 2010: EU R2C7/EU SPAIN-1 st GR CBRNDET (EEAA) EU EVROS d GR MUSAR (2d EMAK)

41 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ-Γ.Γ.Π.Π./2010 ΙΟΤΛΙΟ: ξεκινά για 2 θ χρονιά θ εβδομαδιαία τθλεδιάςκεψθ κάκε Πζμπτθ και Ω/11.00 τοπικι Ακθνϊν- μεταξφ του MIC και των Εκνικϊν Εκπροςϊπων του FIRE 5 ςτα πλαίςια αυτϊν των ςυςκζψεων ανταλλάςςονται πλθροφορίεσ αναφορικά με τισ δαςικζσ πυρκαγιζσ και τθν εκτίμθςθ κίνδυνου ςτισ χϊρεσ μζλθ του FIRE 5

42 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ-Γ.Γ.Π.Π./2010 Σθν 1 θ Ιουλίου ξεκίνθςε το πρόγραμμα τθσ Ε.Ε. EU FFTR τα πλαίςια αυτοφ του προγράμματοσ, το οποίο υλοποίθςε θ Γαλλία ςε ςυνεργαςία με το MIC, (2) Α/ΦΗ CL-215 είχαν τεκεί ςε επιχειρθςιακι ετοιμότθτα ςτθν Κορςικι. Η διάκεςθ των Α/ΦΩΝ γινόταν μετά από αίτθμα και αποτελοφςαν «επιπρόςκετουσ πόρουσ τθσ Ε.Ε.» για τα Κ-Μ του FIRE 5 κατ αρχιν.

43 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ-Γ.Γ.Π.Π./2010 τα πλαίςια του προγράμματοσ EU ACR 5 με Απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ των (5) Κ-Μ που μετζχουν ςτο πρόγραμμα, τθν 1 θ Ιουλίου τζκθκαν ςε επιχειρθςιακι ετοιμότθτα όλεσ οι Ευρωπαικζσ Μονάδεσ που διακζτουν τα (5) Κ-Μ με προτεραιότθτα τθν αντιμετϊπιςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν: Εφόςον ζνα Κ-Μ αιτθκεί ςυνδρομι με εναζριεσ ι χερςαίεσ δυνάμεισ, το ςφνολο του κόςτουσ κα καλυφκεί από το πρόγραμμα.

44 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ-Γ.Γ.Π.Π./2010 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ: Ολοκλθρϊκθκε το EU R2C7 Ολοκλθρϊκθκε θ υλοποίθςθ τθσ υπ. αρικμ. 2575/ Απόφαςθσ κ. Γ.Γ.Π.Π. με ΚΤΡΙΟΣΕΡΑ ΗΜΕΙΑ: τζλοσ του 2009 και οι (6) Μονάδεσ να διακζτουν από (2) ηεφγθ Διοίκθςθσ ανά Μονάδα ζωσ το τζλοσ του 2010 κάκε μια από τισ Ελλθνικζσ Μονάδεσ να διακζτει: (3) ηεφγθ MBC *(3) ΔΣΕ-(3) ΑΝ-ΔΣΕ+ (1) ΔΣΗ HLC (2) ΔΣΕ/ΑΝ-ΔΣΕ ΟΡΜ Όλοι οι ΑΝ-ΔΣΕ CMI ΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΤΣΟΤ ΣΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΘΑ ΠΑΡΟΤΙΑΘΟΤΝ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ

45

46 ΓΔΝΙΚΑ Σο Κ.Δ.Π.Π. καηά ηο έηορ 2010 και ζύμθωνα με ηα πποβλεπόμενα από ηην ςθιζηάμενη νομοθεζία κλήθηκε και ανέλαβε ηο ζςνηονιζμό για ηην κινηηοποίηζη ηων δπάζεων ηων θοπέων ΠΠ, ζε πανελλαδικό επίπεδο για σίλια επηακόζια ηπία (1703) πεπιζηαηικά, ένανηι σιλίων εκαηόν ζαπάνηα ηεζζάπων (1144) πεπιζηαηικών ηο 2009, σιλίων εκαηόν ογδόνηα δύο (1182) πεπιζηαηικών ηο 2008,δύο σιλιάδων ηεηπακοζίων εξήνηα (2460) πεπιζηαηικών ηο 2007 και επηακοζίων ογδόνηα (780) ηο ΠΛΗΘΟ ΤΜΒΑΝΣΩΝ

47 ΠΛΗΘΟ ΤΜΒΑΝΣΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ηαηηζηηθά θαη θαηά κέζν όξν ην ΚΕΠΠ ζε εκεξήζηα βάζε, απαζρνιείηαη κε 5 έσο 7 πεξηζηαηηθά πνπ απαηηνύλ ελέξγεηεο, εθηόο ηεο ζπλήζνπο εξγαζίαο ΦΤΙΚΔ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ ΛΟΙΠΔ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ ΛΟΙΠΑ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΑ 0 10 ΓΙΔΘΝΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ

48 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Σν ΚΔΠΠ είλαη κόληκα ζπλδεδεκέλν κε ην Κέληξν Παξαθνινύζεζεο Πιεξνθνξηώλ (Monitoring and Information Centre MIC) ηεο Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο, κέζω ηνπ Δπξωπαϊθνύ Γηθηύνπ Δθηάθηωλ Αλαγθώλ (CECIS) θαη κέζω ηνπ Κέληξνπ Γηαρείξηζεο Καηαζηξνθώλ ηνπ ΝΑΣΟ (EARDCC), δέρζεθε εμαθόζηεο δεθαηξείο θιήζεηο (613) πνπ αθνξνύζαλ ηξηάληα επηά (37) πεξηπηώζεηο βνήζεηαο ζε πιεγείζεο ρώξεο.

49 Α/Α ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΥΩΡΑ ΤΜΒΑΝ 7/1/2010 Αιβαλία Πιεκκύξεο 9/1/2010 Βξεηαλία Υηνλνπηώζεηο 11/1/2010 Οιιαλδία Υηνλνπηώζεηο 13/1/2010 Αϊηή εηζκόο 2/2/2010 Αϊηή Μεηαζεηζκόο 8/2/2010 Οπθξαλία Δπηθίλδπλα Βηνκεραληθά απόβιεηα 11/2/2010 Βνπιγαξία Πιεκκύξεο 27/2/2010 Υηιή εηζκόο 14/4/2010 Αϊηή Μεηαζεηζκόο 17/4/2010 Ηζιαλδία Ζθαηζηεηαθή δξαζηεξηόηεηα 9/5/2010 Ηλδνλεζία εηζκόο 10/6/2010 ινβαθία Πιεκκύξεο 18/5/2010 Πνιωλία Πιεκκύξεο 20/5/2010 Οπγγαξία Πιεκκύξεο 15/6/2010 Σαηδηθηζηάλ Πιεκκύξεο θαη θαηνιηζζήζεηο 24/6/2010 Ρνπκαλία Ηζρπξέο βξνρνπηώζεηο θαη άλεκνη 30/6/2010 Κνύβα Θαιάζζηα ξύπαλζε ζηνλ θόιπν ηνπ Μεμηθνύ 26/6/2010 Μεμηθό Θαιάζζηα ξύπαλζε ζηνλ θόιπν ηνπ Μεμηθνύ

50 2/7/2010 Οπθξαλία Πιεκκύξεο 2/7/2010 Ρνπκαλία Πιεκκύξεο 6/7/2010 Μνιδαβία Πιεκκύξεο 26/7/2010 Πνξηνγαιία Γαζηθέο Πιεκκύξεο 30/7/2010 Κηξγηζηάλ Πνιηηηθέο αλαηαξαρέο 4/8/2010 Μνιδαβία Πιεκκύξεο 6/8/2010 Ρωζία Γαζηθέο ππξθαγηέο 13/9/2010 Γαιιία Γαζηθέο ππξθαγηέο 15/8/2010 Αιβαλία Γαζηθέο ππξθαγηέο 4/9/2010 Ν. Εειαλδία εηζκόο 5/10/2010 Οπγγαξία Γηαξξνή αιθαιηθήο ιάζπεο 13/10/2010 Νηγεξία Benin Πιεκκύξεο 25/10/2010 Μάιηα Ηζρπξέο βξνρνπηώζεηο 24/11/2010 Παθηζηάλ Πιεκκύξεο 1/12/2010 Αιβαλία Πιεκκύξεο 1/12/2010 Μαπξνβνύλην Πιεκκύξεο 2/12/2010 Ηζξαήι Γαζηθέο ππξθαγηέο 8/12/2010 Κνινκβία Πιεκκύξεο 8/12/2010 Αηηή Υνιέξα 22/12/2010 Βνζλία-Δξδεγνβίλε Πιεκκύξεο

51 Η ζπλεξγαζία κε όινπο ηνπο θνξείο ππήξμε πνιύ θαιή, όζνλ αθνξά ζηα ζέκαηα δηεζλνύο βνήζεηαο, πνπ πεξηειάκβαλε: Απνζηνιή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο (ηξόθηκα, θάξκαθα, ζθελέο, θνπβέξηεο θαη γαηόζαθνη) θαη εκπεηξνγλσκόλσλ, ζηελ Αιβαλία γηα αληηκεηώπηζε πιεκκπξώλ. Απνζηνιή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο θαη εκπεηξνγλσκόλσλ, ζηελ Ατηή γηα βνήζεηα ζηνλ ζεηζκό. Απνζηνιή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, ζην Κηξγηζηάλ ιόγσ πνιηηηθώλ αλαηαξαρώλ. Απνζηνιή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο (ζπιινγέο Α Βνεζεηώλ, γαηόζαθνη, ξάληδα, ζθελέο, θνπβέξηεο), ζηε Βνζλία θαη Μαπξνβνύλην γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πιεκκπξώλ. Απνζηνιή έμη (6) αεξνζθαθώλ CL-415 θαη ηξηάληα έμη (36) αηόκσλ πξνζσπηθό ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο κε ηνλ απαηηνύκελν εμνπιηζκό θαη Μέζα, ζην Ιζξαήι ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. Πποεηοιμαζία πποζωπικού, ςλικών και μέζων πνπ ηέζεθαλ ζε εηνηκόηεηα γηα ζπλδξνκή ζε Μ. Βξεηαλία ρηνλνπηώζεηο), Οιιαλδία (ρηνλνπηώζεηο), Πνισλία (πιεκκύξεο), Οπγγαξία (πιεκκύξεο), Πνξηνγαιία (δαζηθέο ππξθαγηέο), Ιλδνλεζία (ζεηζκόο), Γαιιία (δαζηθέο ππξθαγηέο), Ρσζία (δαζηθέο ππξθαγηέο), Οπγγαξία (δηαξξνή αιθαιηθήο ιάζπεο), Οπθξαλία (επηθίλδπλα βηνκεραληθά απόβιεηα), θαη Ατηή (επηδεκία ρνιέξαο).

52 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 2011 Γ/ΝΗ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ, ΔΘΔΛΟΝΣΙΜΟΤ-ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ & ΔΚΓΟΔΩΝ

53 ςμμεηοσή ζε εκπαιδεύζειρ ηος Δςπωπαϊκού Μησανιζμού Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ ηο 2010 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Πλήθορ Δλλήνων ζςμμεηεσόνηων (Βάζη ηων διαηιθέμενων θέζεων) Community Induction Course 9 Operational Management Course 4 Assessment Mission Course 1 Staff Management Course 1 International Coordination Course 1 Technical Experts Course 5 Information Management Course 1 Modules Basic Course (εκπαίδεςζη Απσηγών/Τπαπσηγών και λοιπού πποζωπικού ηων Δςπ. Μονάδων Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ) 14

54 ςμμεηοσή ζε εκπαιδεύζειρ ηος Δςπωπαϊκού Μησανιζμού Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ και ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Πλήθορ Δλλήνων ζςμμεηεσόνηων (Βάζη ηων διαηιθέμενων θέζεων) Community Induction Course 27 Operational Management Course 12 High Level Coordination Course 7 Operational Management Course- Refresher 1 High Level Coordination Course- Refresher 5 Assessment Mission Course 5 Media and Security Course 3 Staff Management Course 5 International Coordination Course 2 Technical Experts Course 6 Information Management Course 1 Modules Basic Course (εκπαίδεςζη Απσηγών/ Τπαπσηγών και λοιπού πποζωπικού ηων Δςπ. Μονάδων Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ) 31

55 Ππόγπαμμα ανηαλλαγήρ εμπειπογνωμόνων πολιηικήρ πποζηαζίαρ Χξεκαηνδόηεζε: Χξεκαηνδνηηθό Μέζν Πνι. Πξνζη. πκκεηνρή εκπεηξνγλσκόλσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πκκεηνρή θνξέσλ πληνληζηήο: THW Πιεξνθνξίεο:

56 Ππόγπαμμα ανηαλλαγήρ εμπειπογνωμόνων πολιηικήρ πποζηαζίαρ Πξνηεξαηόηεηα ζα δνζεί ζηηο εμήο θαηεγνξίεο εκπεηξνγλσκόλσλ: 1. Εκπεηξνγλώκνλεο δηαζέζηκνη γηα απνζηνιέο ηεο ΕΕ 2. Εκπεηξνγλώκνλεο πνπ εξγάδνληαη ζε επηρεηξεζηαθά θέληξα (πνιηηηθήο πξνζηαζίαο) 3. Εκπεηξνγλώκνλεο γηα ΧΒΡΠ 4. Εκπεηξνγλώκνλεο γηα ζέκαηα πξόιεςεο

ΘΕΜΑ: Ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (Πολιτική και Διαδικασίες)

ΘΕΜΑ: Ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (Πολιτική και Διαδικασίες) ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: Γ.Γ. 121 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Γενικός Γραμματέας Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ. 105 63, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 3359932

Διαβάστε περισσότερα

University of Thessaly

University of Thessaly University of Thessaly Department of Planning and Regional Development Lecture 19 November 2013 Review of EU Cohesion policy Marios Camhis PhD 1 2 The European Union A unique construction, under continuous

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION. ετήσιος απολογισμός annual report

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION. ετήσιος απολογισμός annual report ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION ετήσιος απολογισμός annual report 7 8 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION ετήσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΟΠ-16Υ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΟΠ-16Υ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΝΑΤΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ - ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ - ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΠΙΘΕΩΡΘΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δράςθ E.5: Δικτφωςθ με άλλα ζργα.

Δράςθ E.5: Δικτφωςθ με άλλα ζργα. LIFE08 NAT/CY/000453 Δράςθ E.5: Δικτφωςθ με άλλα ζργα. Παραδοτζο: Ζκκεςθ για τθ διεξαγωγι τθσ διιμερθσ ςυνάντθςθσ εργαςίασ με τίτλο «υνάντθςθ Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων για τα Μικρο-Αποκζματα Φυτϊν» PLANT-NET

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΟΠ-16Τ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΟΠ-16Τ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΝΑΤΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ - ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ - ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΠΙΘΕΩΡΘΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αιμιλία Πρωτόγερου Εργαςτιριο Ενεργειακισ και Βιομθχανικισ Οικονομίασ, ΕΜΠ Σεμινάρια τθσ Ερμοφπολθσ 2013, 11-14 Ιουλίου

Αιμιλία Πρωτόγερου Εργαςτιριο Ενεργειακισ και Βιομθχανικισ Οικονομίασ, ΕΜΠ Σεμινάρια τθσ Ερμοφπολθσ 2013, 11-14 Ιουλίου Η αξιοςθμείωτθ διαχρονικι παρουςία των ελλθνικϊν ακαδθμαϊκϊν και ερευνθτικϊν ιδρυμάτων ςτα διευρωπαϊκά δίκτυα ερευνθτικισ ςυνεργαςίασ: Μια ςθμαντικι διάςταςθ του ελλθνικοφ ςυςτιματοσ Ε&Α Αιμιλία Πρωτόγερου

Διαβάστε περισσότερα

ΤA ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY) Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 7 ο Π.Π. (2007-20013) 20013) Γ. Πάγκαλος Εθν. Εκπρόσωπος PASR. Θεσσαλονίκη,, 22-9-2006

ΤA ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY) Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 7 ο Π.Π. (2007-20013) 20013) Γ. Πάγκαλος Εθν. Εκπρόσωπος PASR. Θεσσαλονίκη,, 22-9-2006 ΤA ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY) ΣΤΟ 7 o Π.Π. (27-213) 213) Γ. Πάγκαλος Εθν. Εκπρόσωπος PASR Θεσσαλονίκη,, 22-9-26 26 Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 7 ο Π.Π. (27-213) 7 ο Π.Π.: ΕΠΕΝ ΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 >>> Αποτελέσματα 2014 & Συμβουλές Επιτυχίας

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 >>> Αποτελέσματα 2014 & Συμβουλές Επιτυχίας 10 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΠΘ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 >>> Αποτελέσματα 2014 & Συμβουλές Επιτυχίας Χριστιάνα Σιαμπέκου - Δρ Ηρακλής Αγιοβλασίτης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

FP7 Security Theme /1. Η έρευνα στον τοµέα της Ασφάλειας στο 7 ο Π.Π.

FP7 Security Theme /1. Η έρευνα στον τοµέα της Ασφάλειας στο 7 ο Π.Π. FP7 Security Theme /1 Η έρευνα στον τοµέα της Ασφάλειας στο 7 ο Π.Π. Προοπτικές και Συµπεράσµατα της Πρωτης Ελληνικής συµµετοχής - Προτεραιότητες για την Ελληνική συµµετοχή στη νέα προκήρυξη Γ. Πάγκαλος

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘ. DEC 21/2014

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘ. DEC 21/2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 16/07/2014 ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - 2014 ΤΜΗΜΑ III - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΙ 23, 40 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘ. DEC 21/2014 ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 4002 Αποθεματικό

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Ρρόγραμμα Διεκνοφσ Απολυτθρίου International Baccalaureate Diploma Programme Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ (Ιςχφει από Σεπτζμβριο 2013) ΑΜΕΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΡΕΙΕΧOΜΕΝΑ ΠΔΡΙΔΥOΜΔΝΑ... 2 1 ΔΙΑΓΧΓΗ... 3 2

Διαβάστε περισσότερα

Το χρημοτοδοτικό πρόγραμμα LIFE+ στους τομείς Φύση και Βιοποικιλότητα

Το χρημοτοδοτικό πρόγραμμα LIFE+ στους τομείς Φύση και Βιοποικιλότητα Το χρημοτοδοτικό πρόγραμμα LIFE+ στους τομείς Φύση και Βιοποικιλότητα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος (PhD, MLA) Εθνικός Εκπρόσωπος LIFE+, ΥΠΕΚΑ Διευθύντρια του Φορέα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου στο 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου στο 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου στο 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εισαγωγή H παρούσα Έκθεση αφορά στην αξιολόγηση της συμμετοχής φορέων από την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ανάλυςθ Κατάτμθςθσ τθσ Αγοράσ Βιομάηασ για τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) Πελοποννήσου 46 GR-153 41, Αγία Παρασκευή (Ελλάδα) Διεύθυνση (-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνο (-α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Επιβλζπων: Δημήτριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Documentation of the dissemination workshop in Cyprus

Documentation of the dissemination workshop in Cyprus Documentation of the dissemination workshop in Cyprus D22 from the RES-H Policy project A report prepared as part of the IEE project "Policy development for improving RES-H/C penetration in European Member

Διαβάστε περισσότερα

Forest Cities. Development of Measures for Forest Fire Prevention Measures Checklist. Submitted December 2012 Final Submission June 2013

Forest Cities. Development of Measures for Forest Fire Prevention Measures Checklist. Submitted December 2012 Final Submission June 2013 Life08 ENV/GR/000553 Forest Cities Development of Measures for Forest Fire Prevention Measures Checklist Submitted December 2012 Final Submission June 2013 http://www.forestcities.gr Project LIFE08 ENV/GR/000553

Διαβάστε περισσότερα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΔΛΑΨΑΕΩΡ & ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012) ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΡΟΕΔΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012) ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Σριάντα πζντε χρόνια προσ τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ςτθν Ελλάδα: Σι μποροφμε να μάκουμε από τθ διαδρομι τθσ;»

«Σριάντα πζντε χρόνια προσ τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ςτθν Ελλάδα: Σι μποροφμε να μάκουμε από τθ διαδρομι τθσ;» «Σριάντα πζντε χρόνια προσ τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ςτθν Ελλάδα: Σι μποροφμε να μάκουμε από τθ διαδρομι τθσ;» Γιάννθσ Καλογιρου Εργαςτιριο Βιομθχανικισ & Ενεργειακισ Οικονομίασ, ομάδα Infostrag, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η Φπκαηίσζε σο παγθόζκην πξόβιεκα. Δρ Νικόλαος Γαλάνης Διεσθσντής Α Πνεσμονολογικού τμήματοςγπν «Γ. Παπανικολάοσ»

Η Φπκαηίσζε σο παγθόζκην πξόβιεκα. Δρ Νικόλαος Γαλάνης Διεσθσντής Α Πνεσμονολογικού τμήματοςγπν «Γ. Παπανικολάοσ» Η Φπκαηίσζε σο παγθόζκην πξόβιεκα Δρ Νικόλαος Γαλάνης Διεσθσντής Α Πνεσμονολογικού τμήματοςγπν «Γ. Παπανικολάοσ» -Σν Μπθνβαθηεξίδην έρεη ζθνηώζεη πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο απ νπνηνδήπνηε άιιν κηθξόβην ζε

Διαβάστε περισσότερα

www.sete.gr Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.sete.gr Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT 2014 www.sete.gr Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιεχόµενα/Contents Mήνυµα Προέδρου / Message from the President /04 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Δείκηηρ Πολιηικών Ένηαξηρ ηυν Μεηαναζηών Migrant Integration Policy Index - MIPEX 2007 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 16.10.2007

Δείκηηρ Πολιηικών Ένηαξηρ ηυν Μεηαναζηών Migrant Integration Policy Index - MIPEX 2007 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 16.10.2007 Δείκηηρ Πολιηικών Ένηαξηρ ηυν Μεηαναζηών Migrant Integration Policy Index - MIPEX 2007 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 16.10.2007 Μίληος Παύλοσ Miltos Pavlou Διεσθσνηής HLHR-KEMO Εθνικό Παραηηρηηήριο για ηο Ραηζιζμό

Διαβάστε περισσότερα

Το LIFE+ στην Ελλάδα

Το LIFE+ στην Ελλάδα Το LIFE+ στην Ελλάδα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Γιώργος Πρωτόπαπας Αρχιτέκτων DESA DEA Αθήνα 1 Απριλίου 2011 Οι κύριοι συντελεστές του LIFE + Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ENΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Περιεχόμενα

ENΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Περιεχόμενα Αθήνα - Μάρτιος 2008 ENΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...2 2. Τι καταναλώνουν τα κτίρια μας...4 2.1 Κτίρια Κατοικίας... 4 2.2 Λοιπά

Διαβάστε περισσότερα