ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ"

Transcript

1 ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 2011 φςκεψθ 15/3/2011 Γ.Γ.Π.Π.

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Ειςαγωγι: κοσ Γενικόσ Γραμματζασ Πολιτικισ Προςταςίασ Α.1. ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: κεςμικζσ αλλαγζσ Δρ Κ Ν αίνθ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Ενεργοποίθςθ Ε.Π.Π.Π. & Ελλθνικι Ανταπόκριςθ Κ.Ε.Π.Π./Γ.Γ.Π.Π.-υνταγματάρχθσ Π Αναςτόπουλοσ Εκνικό χζδιο Διαχείριςθσ Διεκνοφσ υνδρομισ «ΜΑΚΙΣΟ» Δρ Κ Ν αίνθ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δρ Ο Κακαλιάγκου Α.2. ΕΤΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ τθσ Γ.Γ.Π.Π. Δρ Κ Ν αίνθ & Δρ Δ Παγίδασ EU-CHINA Α.3. ΕΛΛΗΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ Δρ Ο Κακαλιάγκου

3 2010: Η χρονιά των καταςτροφϊν

4

5

6

7 12/1/2011: Ο Πρόεδροσ τθσ Αιτισ ανακοίνωςε επιπλζον κανάτουσ ανεβάηοντασ το ςφνολο ςε ΤΝΟΛΟ ΘΑΝΑΣΩΝ ΑΠΟ ΦΤΙΚΕ ΑΣΑΣΡΟΦΕ ΠΖΓΖ: : :

8 2010 & ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΟΤΙΑ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ

9 2010: ςτρατθγικζσ αλλαγζσ ςτθν Ευρωπαικι Πολιτικι Προςταςία

10 ΜΕΣΑ ΣΗ ΤΝΘΗΚΗ ΣΗ ΛΙΑΒΒΩΝΑ

11 ΝΕΑ ΕΠΙΣΡΟΠΟ Dr Cristalina Georgieva

12 2010: κςπιόηεπα ζημεία-δ.δ. ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010: Αναδιοργάνωςθ τθσ Μονάδασ Πολιτικισ Προςταςίασ/Γενικι Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ Χωριςμόσ ςε δφο Μονάδεσ και κατανομι αρμοδιοτιτων ωσ εξισ: Μονάδα Πολιτικισ Προςταςίασ - Ανταπόκριςθ ςε καταςτροφζσ (Unit Civil Protection - Disaster response) Μονάδα Πολιτικισ Προςταςίασ - Πρόλθψθ και προετοιμαςία (Unit Civil Protection - Prevention and preparedness) Μεταφορά τθσ Μονάδασ Πολιτικισ Προςταςίασ υπό τθ Γενικι Δ/νςθ Ανκρωπιςτικισ Βοικειασ (DG Humanitarian Aid - ECHO)

13

14 2010: κςπιόηεπα ζημεία-δ.δ. ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ ΜΑΡΣΙΟ 2010: ζνα μοναδικό ρεκόρ Ο Ε.Μ.Π.Π. υλοποιεί ςτθν Αιτι: τθ μεγαλφτερθ ςε διάρκεια αποςτολι διεκνοφσ ςυνδρομισ που καταγράφθκε ποτζ με τθ ςυμμετοχι ΟΛΩΝ των Κ-Μ!!! (27/27) με ρεκόρ ςυμμετοχισ επιχειρθςιακϊν Μονάδων (Modules) Ζρευνασ-Διάςωςθσ: το 50% των Μονάδων του Μθχανιςμοφ ιταν ςτθν Αιτι τθν πρϊτθ ςυνδυαςμζνθ αποςτολι ταυτόχρονα με τθν Ανκρωπιςτικι Βοικεια ECHO-EU CPΜ τθν πρϊτθ ιςτορικά επιχειρθςιακι κινθτοποίθςθ Ευρωπαικισ Μονάδασ Π.Π. πολυεκνικοφ χαρακτιρα ςτα πλαίςια Ευρωπαικοφ Προγράμματοσ!!

15 2010: κυριότερα ςθμεία-ε.ε. ΙΟΤΝΙΟ 2010: Η 24 θ φνοδοσ Γενικϊν Δντων ςτθ Μαδρίτθ ζγινε για πρϊτθ φορά υπό τθν νζα δομι με Πρόεδρο τον Γενικό Δντθ τθσ ECHO. τισ 23/6/2010 θ Επιτροπι ψιφιςε ομόφωνα τθν νζα Απόφαςθ για τισ Ευρωπαικζσ Μονάδεσ. Commission Decision 2010/481/EC, Euratom of 29 July 2010 Η Απόφαςθ περιλαμβάνει τροποποιιςεισ ςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά των υπαρχόντων Μονάδων High Capacity Pumping Medium Urban Search and Rescue Heavy Urban Search and Rescue Aerial Forest Fire Fighting with airplanes CBRN Detection and Sampling SAR CBRN Η νζα Απόφαςθ περιλαμβάνει επίςθσ (4) νζεσ κατθγορίεσ Μονάδων: Ground Forest Fire Fighting Ground Forest Fire Fighting Using Vehicles Flood Containment Flood Rescue Using Boats

16 2010: κυριότερα ςθμεία-ε.ε. ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010: Η Βελγικι Προεδρεία ςτθν 25 θ φνοδο Γενικών Διευκυντών παρουςιάηει για πρώτθ φορά ζνα κείμενο ςτρατθγικισ ςθμαςίασ: «Αναβάκμιςθ τθσ ευρωπαϊκισ αντιμετϊπιςθσ των καταςτροφϊν : ο ρόλοσ τθσ πολιτικισ προςταςίασ και τθσ ανκρωπιςτικισ βοικειασ» Σο αρχικό κείμενο κα φζρει πολλζσ αντιδράςεισ! ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2010: Ρεκόρ Μονάδων ςτο CECIS

17 95 Modules and 8 TAST 21 HCP (High capacity pumping) 4 WP (Water purification) 3 FFFP (Aerial forest fire fighting module using planes)-gr 11 AMP (Advanced medical post) GR 4 AMPS (Advanced medical post with surgery) 2 MEVAC (Medical aerial evacuation of disaster victims) GR 24 MUSAR (Medium urban search and rescue) (2) GR 10 HUSAR (Heavy urban search and rescue) 11 CBRNDET (CBRN detection and sampling) GR 4 CBRNUSAR (USAR in CBRN conditions) 1 FHOS (Field hospital) 8 TAST (Technical assistance and support team)

18 2010: κυριότερα ςθμεία-ε.ε. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2010: Η χρονιά κα κλείςει με τθν ολοκλιρωςθ του πλζον αμφιλεγόμενου αρχικά προγράμματοσ τθσ Ε.Ε. «Preparatory Action on EU Rapid Response Capability». Σο πρόγραμμα αυτό για πρώτθ φορά χρθματοδοτεί πζραν των γνωςτών εκπαιδευτικών δράςεων ΚΑΙ τθν επιχειρθςιακι κινθτοποίθςθ ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ ΜΟΝΑΔΩΝ. τα πλαίςια του «Preparatory Action on EU Rapid Response Capability», το οποίο ξεκίνθςε το 2008 και ολοκλθρώκθκε το 2010, χρθματοδοτικθκαν: 2008: (5) προτάςεισ με (15) Κ-Μ 2009: (7) προτάςεισ με (18) Κ-Μ 2010: (5) προτάςεισ με (14) Κ-Μ

19 ΤΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ: ΔΓΚΡΙΘΗΚΑΝ: ΔΝΑΡΞΗ: 1/1/2009. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ: 31/12/2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΠΛΗΜΜΤΡΕ 2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΑΙΣΗ 2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΑΙΣΗ, ΧΙΛΗ 2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΑΙΣΗ, ΧΙΛΗ 2010

20 ΤΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ: ΔΓΚΡΙΘΗΚΑΝ: 2009 ΔΝΑΡΞΗ: 1/1/2010. ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ: 31/12/2011 ΣΗΝ 1/6/2010 ΣΕΘΗΚΑΝ ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ Ε ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕ ΔΑΙΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ

21 ΤΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ: ΔΓΚΡΙΘΗΚΑΝ: ΔΝΑΡΞΗ: 1/5/2011 ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ: 31/12/2012 ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011,2012 ΜΕ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟΤ FIRE 5

22 ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ -ΔΝΑ ΜΗΥΑΝΙΜΟ -ΔΝΑ ΚΔΝΣΡΟ -ΜΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ-ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Δ.Δ.

23

24

25

26

27

28 Ο ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ Π.Π.: Είναι παρϊν ςε όλεσ τισ μεγάλεσ καταςτροφζσ Αναγνωρίηεται πλζον ωσ ο ιςχυρότεροσ επιχειρθςιακόσ μθχανιςμόσ διεκνοφσ ςυνδρομισ Αποκτά παγκόςμια δθμοςιότθτα και αναγνϊριςθ 2010

29

30

31

32 EU Mechanism Operations 2010 UNITED STATES US Oil Spill Deep Horizon: (monitoring), (request for assistance) - several PS offered assistance: DE, EMSA, FR, IE, NL, NO, SE sweeping arms, skimmers, containment boom, fire boom, busters GUATEMALA Tropical storm Agatha: AT provided 1,275 kg of Sodium Dichloroisocyanur ate (NaDCC) Granules HAITI Earthquake: PS - 3 EUCP teams (7 weeks, 13 experts + 3 MIC LO) - 12 USAR teams 25% of all USAR deployed, 2 field hospitals, 43 AMPs & medical teams, water purification, 7 assessment teams, tents for people 60% of all tents by 31 Jan, 1 base-camp (300 people capacity), 4.37 mil for transport grants. - 3 PA* modules (TAST, field hospital, water purification unit) Cholera outbreak/hurricane Tomas: PORTUGAL 1. For.fires, IT: 2 Can CL For. fires, EUFFTR (2 CL415 FR) 3. For. Fires, ES (2 Can CL ) CHILE Earthquake: PS (AT, BG, SK, FR, DE, IT, ES, SE, UK): power generators, tents, water purification, experts (medical, USAR, etc), 8 mechanical bridges, 1 field hospital with surgery rooms, other relief items - 1 EUCP team (5 experts + 1 MIC LO) - 1 PA module (TAST) November 2010 FRANCE Forest fires: EUFFTR (2 Can CL215) FRANCE Speleologic Relief: IT sent a diver team of 7 people -UK sent 2 divers and a liaison officer HUNGARY Alkali sludge accident: EUCP team (DE,SE,FR,BE,AT,MIC) BENIN Floods: expert from FR as an associate member to the UNDAC team POLAND Floods: PS (DE, FR, CZ, DK, NL, EE, LV, LT ): 50 high capacity pumps, 20 expert teams (over 250 rescuers) - 1 MIC LO - 1 PA* module (high capacity pumping) HUNGARY Floods: ,408,000 sandbags have been accepted from 8 PS (NO, SI, RO, NL, CZ, HR, DE, BG) and CH, MD, UA. UKRAINE Environmental preparedness mission: potential tailing dam collapse (Kalush) - Joint UN-EU mission - 2 experts (NO) & 1 MIC LO - report underlines critical threats and recommendations for priority measures PAKISTAN Floods: EUCP team (5 experts, 2 MIC LO) - EU Air Bridge 12 flights (AT, BG, DE, DK, FR, IT, SE, UK): shelter, water purification, medicines, NFI - 3 flights co financed by CZ and FI - 8 requests for transport co financing - several PS sent assistance: AT, BG, CY, DE, DK, ES, FR, GR, HU, IT, LT, MT, NO, SE, SK, UK ALBANIA Floods: EUCP team (5 experts, 1 MIC LO & 1 UNDAC associated expert) - 8 PS (AT, GR, SI, IT, FR, HR, SK, BE) : water pumps, generators, medicines, helicopters, expert teams, boats, other relief items ROMANIA Floods: PS (AT, BE, DE, HU) provided assistance: pumps, pwr gen, geotextile - other PS offered assistance: PL, EU RRC FR and BFC, BG, LU Rep of MOLDOVA Floods: EUCP team (3 experts, 1 MIC LO) - 3 PS (AT, EE, RO): pumps, pwr gen, sandbags, plastic sheets, boats for shallow water - COM mobilized EU RRC BFC module (EE/LV/LT) Monitoring status: Iceland volcano ( ), Forest Fires in Russia ( ), Torrential rain in Malta (25-27/10) Pre-alert (early warning message) status: Ukraine Floods ( ) Mechanism activations (requests for assistance): -not followed by delivering assistance or deploying experts through the Mechanism: Tajikistan floods (11.05);Cuba oil spill potential effects (25.06); -facilitating resource identification: UK salt for roads ( ); Netherlands salt for roads ( ).

33

34 ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & Γ.Γ.Π.Π. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 2011

35 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ-ΓΓΠΠ/2010 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ: 2d GR EU MUSAR (2 θ Εκνικι Ευρωπαικι Μονάδα Πολιτικισ Προςταςίασ (2 θ ΕΜΑΚ)) μετζχει ςτθν αποςτολι του Ευρωπαικοφ Μθχανιςμοφ Π.Π. ςτθν Αλβανία. Ο Τπαρχθγόσ τθσ Ομάδασ υντονιςμοφ τθσ Ευρωπαικισ Ζνωςθσ (για πρϊτθ φορά) ιταν Ζλλθνασ (Ανϊτεροσ Αξιωματικόσ EU HCL του Π..) ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ: Η Ελλάδα/ΓΓΠΠ ιταν ςτθν Αιτι μζςω του EU R2C7!

36 SUMMARY OFFERS OF ASSISTANCE ALBANIA (AL) FLOODS (Status 20 January 2010) No Donor Assistance accepted Arrival date Remarks 1 AUSTRIA 2 GREECE 8 Mobile power generators 14 kva. 5 FLYGT dirty water pumps (capacity 2100l/min=35l/s, 400V) with additional equipment (hoses). 2 groups of firefighters of the Hellenic Fire Service with their equipment (29 fire-fighters, 4 vehicles, 2 rescue boats, 22 water pumps) 1 power generator (60kw), 1 water pump, 4,7t of food and medicines 3 SLOVENIA 13 mobile power generators. 4 ITALY 2 CH47 of the Italian Army, transport capacity 20 persons each Medicines (antibiotics, paracetamol, etc.) 500 kitchens sets for 5 persons each, 4400 blankets, 15 power generators (different sizes), 8 water pumps, 6 boats, 80 tents (22 m²), 5 water purification units and some food items, 7 water tanks of 3500 & 7500l sandbags to protect the City of Scutari 5 FRANCE 11 water pumps with drain pipes (Honda, 30 m 3 /h) Monday 11/01/2010 Arrived 09/01/2010,13:45 local time at Greek/Albanian border Arrived on 9 January Arrived on 10/01 at Delivered on 12/01. Monday 11/01/2010 Joint transport operation AT-FR. Grant was awarded for Community financing Departed on Delivered Delivered 6 CROATIA two tank-trucks of diesel fuel (60T) Delivered 1 generator (15 KVA mobile power generator), 3 high 7 SLOVAKIA capacity Water Pumps, medicines ( Atropin 1290 package, Calcium Chloratum package); suit rainproof 200 pcs, Delivered clothing for 1000 people 8 BELGIUM 2 boats with engines and medicines (2 pallets) Delivered Helicopters were blocked on in Naples due to bad weather. Departed on Joint transport operation AT-FR. Grant was awarded for Community financing

37 ΑΛΒΑΝΗΑ 2010 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ ΩΜΑ

38 9 UN 10 Kosovo Protection Service Other Assistance Emergency cash provisions ( USD) for the purchase of food and other basic items 2 rescue teams & 4 vehicles 11 fyrom 9 power generators, 12 water pumps, 4 rubber boats 12 MOLDOVA Food items (20t of sugar and 20t flour) Delivered 13 TURKEY Water pumps Team EXPERTS 1. Michael Felfernig (AT) 2. Dimitrios Simitsis (GR) 3. Robert Croese (NL) 4. Domen Torkar (SI) 5. Oliver Charles (DE) 6. Martin Thomsen (DK) associated UNDAC member 7. Gregor Volaj (MIC Liaison officer) The Team handed over to the UN expert Pekka Tiainen. Arrived 09/01/2010 Departed on

39

40 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ-Γ.Γ.Π.Π./2010 ΑΠΡΙΛΙΟ : Ορίηεται με Απόφαςθ κου Γενικοφ Γραμματζα Π.Π. για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία του κεςμοφ Αξιωματικόσ του Π.. ωσ Εκνικόσ Εκπρόςωποσ ΙΟΤΝΙΟ: θ Γ.Γ.Π.Π. «κλείνει» ζνα μοναδικό ρεκόρ ςε επίπεδο Ε.Ε. (4) από τισ (6) Εκνικζσ Ευρωπαικζσ μασ Μονάδεσ Πολιτικισ Προςταςίασ ςυμμετείχαν ςε αςκιςεισ του Μθχανιςμοφ 2008: EU FIRE 5/SARDINIA st GR MUSAR (1 st EMAK) EU FIRE 5/SARDINIA st GR AFFP (HAF) 2009: EU FIRE5/PT QUAKE d GR MUSAR (2d EMAK) 2010: EU R2C7/EU SPAIN-1 st GR CBRNDET (EEAA) EU EVROS d GR MUSAR (2d EMAK)

41 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ-Γ.Γ.Π.Π./2010 ΙΟΤΛΙΟ: ξεκινά για 2 θ χρονιά θ εβδομαδιαία τθλεδιάςκεψθ κάκε Πζμπτθ και Ω/11.00 τοπικι Ακθνϊν- μεταξφ του MIC και των Εκνικϊν Εκπροςϊπων του FIRE 5 ςτα πλαίςια αυτϊν των ςυςκζψεων ανταλλάςςονται πλθροφορίεσ αναφορικά με τισ δαςικζσ πυρκαγιζσ και τθν εκτίμθςθ κίνδυνου ςτισ χϊρεσ μζλθ του FIRE 5

42 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ-Γ.Γ.Π.Π./2010 Σθν 1 θ Ιουλίου ξεκίνθςε το πρόγραμμα τθσ Ε.Ε. EU FFTR τα πλαίςια αυτοφ του προγράμματοσ, το οποίο υλοποίθςε θ Γαλλία ςε ςυνεργαςία με το MIC, (2) Α/ΦΗ CL-215 είχαν τεκεί ςε επιχειρθςιακι ετοιμότθτα ςτθν Κορςικι. Η διάκεςθ των Α/ΦΩΝ γινόταν μετά από αίτθμα και αποτελοφςαν «επιπρόςκετουσ πόρουσ τθσ Ε.Ε.» για τα Κ-Μ του FIRE 5 κατ αρχιν.

43 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ-Γ.Γ.Π.Π./2010 τα πλαίςια του προγράμματοσ EU ACR 5 με Απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ των (5) Κ-Μ που μετζχουν ςτο πρόγραμμα, τθν 1 θ Ιουλίου τζκθκαν ςε επιχειρθςιακι ετοιμότθτα όλεσ οι Ευρωπαικζσ Μονάδεσ που διακζτουν τα (5) Κ-Μ με προτεραιότθτα τθν αντιμετϊπιςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν: Εφόςον ζνα Κ-Μ αιτθκεί ςυνδρομι με εναζριεσ ι χερςαίεσ δυνάμεισ, το ςφνολο του κόςτουσ κα καλυφκεί από το πρόγραμμα.

44 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ-Γ.Γ.Π.Π./2010 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ: Ολοκλθρϊκθκε το EU R2C7 Ολοκλθρϊκθκε θ υλοποίθςθ τθσ υπ. αρικμ. 2575/ Απόφαςθσ κ. Γ.Γ.Π.Π. με ΚΤΡΙΟΣΕΡΑ ΗΜΕΙΑ: τζλοσ του 2009 και οι (6) Μονάδεσ να διακζτουν από (2) ηεφγθ Διοίκθςθσ ανά Μονάδα ζωσ το τζλοσ του 2010 κάκε μια από τισ Ελλθνικζσ Μονάδεσ να διακζτει: (3) ηεφγθ MBC *(3) ΔΣΕ-(3) ΑΝ-ΔΣΕ+ (1) ΔΣΗ HLC (2) ΔΣΕ/ΑΝ-ΔΣΕ ΟΡΜ Όλοι οι ΑΝ-ΔΣΕ CMI ΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΤΣΟΤ ΣΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΘΑ ΠΑΡΟΤΙΑΘΟΤΝ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ

45

46 ΓΔΝΙΚΑ Σο Κ.Δ.Π.Π. καηά ηο έηορ 2010 και ζύμθωνα με ηα πποβλεπόμενα από ηην ςθιζηάμενη νομοθεζία κλήθηκε και ανέλαβε ηο ζςνηονιζμό για ηην κινηηοποίηζη ηων δπάζεων ηων θοπέων ΠΠ, ζε πανελλαδικό επίπεδο για σίλια επηακόζια ηπία (1703) πεπιζηαηικά, ένανηι σιλίων εκαηόν ζαπάνηα ηεζζάπων (1144) πεπιζηαηικών ηο 2009, σιλίων εκαηόν ογδόνηα δύο (1182) πεπιζηαηικών ηο 2008,δύο σιλιάδων ηεηπακοζίων εξήνηα (2460) πεπιζηαηικών ηο 2007 και επηακοζίων ογδόνηα (780) ηο ΠΛΗΘΟ ΤΜΒΑΝΣΩΝ

47 ΠΛΗΘΟ ΤΜΒΑΝΣΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ηαηηζηηθά θαη θαηά κέζν όξν ην ΚΕΠΠ ζε εκεξήζηα βάζε, απαζρνιείηαη κε 5 έσο 7 πεξηζηαηηθά πνπ απαηηνύλ ελέξγεηεο, εθηόο ηεο ζπλήζνπο εξγαζίαο ΦΤΙΚΔ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ ΛΟΙΠΔ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ ΛΟΙΠΑ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΑ 0 10 ΓΙΔΘΝΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ

48 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Σν ΚΔΠΠ είλαη κόληκα ζπλδεδεκέλν κε ην Κέληξν Παξαθνινύζεζεο Πιεξνθνξηώλ (Monitoring and Information Centre MIC) ηεο Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο, κέζω ηνπ Δπξωπαϊθνύ Γηθηύνπ Δθηάθηωλ Αλαγθώλ (CECIS) θαη κέζω ηνπ Κέληξνπ Γηαρείξηζεο Καηαζηξνθώλ ηνπ ΝΑΣΟ (EARDCC), δέρζεθε εμαθόζηεο δεθαηξείο θιήζεηο (613) πνπ αθνξνύζαλ ηξηάληα επηά (37) πεξηπηώζεηο βνήζεηαο ζε πιεγείζεο ρώξεο.

49 Α/Α ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΥΩΡΑ ΤΜΒΑΝ 7/1/2010 Αιβαλία Πιεκκύξεο 9/1/2010 Βξεηαλία Υηνλνπηώζεηο 11/1/2010 Οιιαλδία Υηνλνπηώζεηο 13/1/2010 Αϊηή εηζκόο 2/2/2010 Αϊηή Μεηαζεηζκόο 8/2/2010 Οπθξαλία Δπηθίλδπλα Βηνκεραληθά απόβιεηα 11/2/2010 Βνπιγαξία Πιεκκύξεο 27/2/2010 Υηιή εηζκόο 14/4/2010 Αϊηή Μεηαζεηζκόο 17/4/2010 Ηζιαλδία Ζθαηζηεηαθή δξαζηεξηόηεηα 9/5/2010 Ηλδνλεζία εηζκόο 10/6/2010 ινβαθία Πιεκκύξεο 18/5/2010 Πνιωλία Πιεκκύξεο 20/5/2010 Οπγγαξία Πιεκκύξεο 15/6/2010 Σαηδηθηζηάλ Πιεκκύξεο θαη θαηνιηζζήζεηο 24/6/2010 Ρνπκαλία Ηζρπξέο βξνρνπηώζεηο θαη άλεκνη 30/6/2010 Κνύβα Θαιάζζηα ξύπαλζε ζηνλ θόιπν ηνπ Μεμηθνύ 26/6/2010 Μεμηθό Θαιάζζηα ξύπαλζε ζηνλ θόιπν ηνπ Μεμηθνύ

50 2/7/2010 Οπθξαλία Πιεκκύξεο 2/7/2010 Ρνπκαλία Πιεκκύξεο 6/7/2010 Μνιδαβία Πιεκκύξεο 26/7/2010 Πνξηνγαιία Γαζηθέο Πιεκκύξεο 30/7/2010 Κηξγηζηάλ Πνιηηηθέο αλαηαξαρέο 4/8/2010 Μνιδαβία Πιεκκύξεο 6/8/2010 Ρωζία Γαζηθέο ππξθαγηέο 13/9/2010 Γαιιία Γαζηθέο ππξθαγηέο 15/8/2010 Αιβαλία Γαζηθέο ππξθαγηέο 4/9/2010 Ν. Εειαλδία εηζκόο 5/10/2010 Οπγγαξία Γηαξξνή αιθαιηθήο ιάζπεο 13/10/2010 Νηγεξία Benin Πιεκκύξεο 25/10/2010 Μάιηα Ηζρπξέο βξνρνπηώζεηο 24/11/2010 Παθηζηάλ Πιεκκύξεο 1/12/2010 Αιβαλία Πιεκκύξεο 1/12/2010 Μαπξνβνύλην Πιεκκύξεο 2/12/2010 Ηζξαήι Γαζηθέο ππξθαγηέο 8/12/2010 Κνινκβία Πιεκκύξεο 8/12/2010 Αηηή Υνιέξα 22/12/2010 Βνζλία-Δξδεγνβίλε Πιεκκύξεο

51 Η ζπλεξγαζία κε όινπο ηνπο θνξείο ππήξμε πνιύ θαιή, όζνλ αθνξά ζηα ζέκαηα δηεζλνύο βνήζεηαο, πνπ πεξηειάκβαλε: Απνζηνιή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο (ηξόθηκα, θάξκαθα, ζθελέο, θνπβέξηεο θαη γαηόζαθνη) θαη εκπεηξνγλσκόλσλ, ζηελ Αιβαλία γηα αληηκεηώπηζε πιεκκπξώλ. Απνζηνιή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο θαη εκπεηξνγλσκόλσλ, ζηελ Ατηή γηα βνήζεηα ζηνλ ζεηζκό. Απνζηνιή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, ζην Κηξγηζηάλ ιόγσ πνιηηηθώλ αλαηαξαρώλ. Απνζηνιή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο (ζπιινγέο Α Βνεζεηώλ, γαηόζαθνη, ξάληδα, ζθελέο, θνπβέξηεο), ζηε Βνζλία θαη Μαπξνβνύλην γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πιεκκπξώλ. Απνζηνιή έμη (6) αεξνζθαθώλ CL-415 θαη ηξηάληα έμη (36) αηόκσλ πξνζσπηθό ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο κε ηνλ απαηηνύκελν εμνπιηζκό θαη Μέζα, ζην Ιζξαήι ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. Πποεηοιμαζία πποζωπικού, ςλικών και μέζων πνπ ηέζεθαλ ζε εηνηκόηεηα γηα ζπλδξνκή ζε Μ. Βξεηαλία ρηνλνπηώζεηο), Οιιαλδία (ρηνλνπηώζεηο), Πνισλία (πιεκκύξεο), Οπγγαξία (πιεκκύξεο), Πνξηνγαιία (δαζηθέο ππξθαγηέο), Ιλδνλεζία (ζεηζκόο), Γαιιία (δαζηθέο ππξθαγηέο), Ρσζία (δαζηθέο ππξθαγηέο), Οπγγαξία (δηαξξνή αιθαιηθήο ιάζπεο), Οπθξαλία (επηθίλδπλα βηνκεραληθά απόβιεηα), θαη Ατηή (επηδεκία ρνιέξαο).

52 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 2011 Γ/ΝΗ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ, ΔΘΔΛΟΝΣΙΜΟΤ-ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ & ΔΚΓΟΔΩΝ

53 ςμμεηοσή ζε εκπαιδεύζειρ ηος Δςπωπαϊκού Μησανιζμού Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ ηο 2010 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Πλήθορ Δλλήνων ζςμμεηεσόνηων (Βάζη ηων διαηιθέμενων θέζεων) Community Induction Course 9 Operational Management Course 4 Assessment Mission Course 1 Staff Management Course 1 International Coordination Course 1 Technical Experts Course 5 Information Management Course 1 Modules Basic Course (εκπαίδεςζη Απσηγών/Τπαπσηγών και λοιπού πποζωπικού ηων Δςπ. Μονάδων Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ) 14

54 ςμμεηοσή ζε εκπαιδεύζειρ ηος Δςπωπαϊκού Μησανιζμού Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ και ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Πλήθορ Δλλήνων ζςμμεηεσόνηων (Βάζη ηων διαηιθέμενων θέζεων) Community Induction Course 27 Operational Management Course 12 High Level Coordination Course 7 Operational Management Course- Refresher 1 High Level Coordination Course- Refresher 5 Assessment Mission Course 5 Media and Security Course 3 Staff Management Course 5 International Coordination Course 2 Technical Experts Course 6 Information Management Course 1 Modules Basic Course (εκπαίδεςζη Απσηγών/ Τπαπσηγών και λοιπού πποζωπικού ηων Δςπ. Μονάδων Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ) 31

55 Ππόγπαμμα ανηαλλαγήρ εμπειπογνωμόνων πολιηικήρ πποζηαζίαρ Χξεκαηνδόηεζε: Χξεκαηνδνηηθό Μέζν Πνι. Πξνζη. πκκεηνρή εκπεηξνγλσκόλσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πκκεηνρή θνξέσλ πληνληζηήο: THW Πιεξνθνξίεο:

56 Ππόγπαμμα ανηαλλαγήρ εμπειπογνωμόνων πολιηικήρ πποζηαζίαρ Πξνηεξαηόηεηα ζα δνζεί ζηηο εμήο θαηεγνξίεο εκπεηξνγλσκόλσλ: 1. Εκπεηξνγλώκνλεο δηαζέζηκνη γηα απνζηνιέο ηεο ΕΕ 2. Εκπεηξνγλώκνλεο πνπ εξγάδνληαη ζε επηρεηξεζηαθά θέληξα (πνιηηηθήο πξνζηαζίαο) 3. Εκπεηξνγλώκνλεο γηα ΧΒΡΠ 4. Εκπεηξνγλώκνλεο γηα ζέκαηα πξόιεςεο

ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δρ. Όλγα Κακαλιάγκου Εκνικόσ Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ Ρροϊςταμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟ ΩΜΑ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ. Δθμοςκζνθσ Ραγκαβάσ Αντιπφραρχοσ Δν/τθσ Οργάνωςθσ & Νομοκεςίασ Αρχθγείο Πυροςβεςτικοφ ώματοσ

ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟ ΩΜΑ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ. Δθμοςκζνθσ Ραγκαβάσ Αντιπφραρχοσ Δν/τθσ Οργάνωςθσ & Νομοκεςίασ Αρχθγείο Πυροςβεςτικοφ ώματοσ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟ ΩΜΑ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ Δθμοςκζνθσ Ραγκαβάσ Αντιπφραρχοσ Δν/τθσ Οργάνωςθσ & Νομοκεςίασ Αρχθγείο Πυροςβεςτικοφ ώματοσ ΠΛΑΙΙΟ τα πλαίςια των αποφάςεων του Ευρωπαϊκοφ υμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ.

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες: Μ. Κόνιαρης Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει πρόσθετα στατιστικά στοιχεία Ελληνικής συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Μαζική Καταστροφή - Διαχείριση. ΕΙΣΑΓΩΓΗ στην ΙΑΤΡΙΚΗ των ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ. Δημήτριος Γ. Πύρρος, MD, EMDM

Μαζική Καταστροφή - Διαχείριση. ΕΙΣΑΓΩΓΗ στην ΙΑΤΡΙΚΗ των ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ. Δημήτριος Γ. Πύρρος, MD, EMDM Μαζική Καταστροφή - Διαχείριση ΕΙΣΑΓΩΓΗ στην ΙΑΤΡΙΚΗ των ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Δημήτριος Γ. Πύρρος, MD, EMDM ΕΠΙ 2010 Ενασχόληση Συντονιστής Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών K.Y. Ε.Κ.Α.Β. Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου LOGO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου ρ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας E-mail: papad@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD 16 Μαΐου 2013 Κυριάκος Παρπούνας Ανακύκλωση στην Κύπρο, χτες, σήμερα, αύριο. Ανακύκλωση στην Κύπρο, χτες... Δεν είναι τόσο νέα όσο νομίζουμε Πρώτο στίγμα το 1930 με ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

Republic of Cyprus. Country Profile

Republic of Cyprus. Country Profile Republic of Cyprus Country Profile Transfer Visit for the Programme Civpro July 2, 2012 Limassol, Cyprus Kyriacos Hadjigeorgiou Senior Civil Defence Officer Location of Cyprus 2 General Information D e

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γε ν ι κ ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ η Γε ω ρ γ ί α ς κ α ι Αγ ρ ο τ ι κ ή ς Α ν ά π τ υ ξ η ς Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Για περισσότερες πληροφορίες 200 Rue de la Loi,

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (Πολιτική και Διαδικασίες)

ΘΕΜΑ: Ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (Πολιτική και Διαδικασίες) ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: Γ.Γ. 121 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Γενικός Γραμματέας Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ. 105 63, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 3359932

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Γκίκας Α. Χαρδούβελης Οικονομικός Σύμβουλος, Eurobank Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά PRODEXPO 213 14ο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί κανόνες για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση. Δαπάνες διαβίωσης

Οικονομικοί κανόνες για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση. Δαπάνες διαβίωσης Οικονομικοί κανόνες για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση Οι οικονομικοί κανόνες που ισχύουν για τα δύο είδη κινητικότητας προσωπικού είναι οι ίδιοι. Η υποτροφία συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια)

ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια) ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια) Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων www.eett.gr 12 Απριλίου 2006 ΕΕΤΤ και Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

PRESS RELEASE. Workshop, Enhancing the European Disaster Response Capacity: Joint/Multi- National Modules, January 21-22, Athens

PRESS RELEASE. Workshop, Enhancing the European Disaster Response Capacity: Joint/Multi- National Modules, January 21-22, Athens PRESS RELEASE The first ever EU workshop on Disaster Response Capacity after entry into force of the new legislation on the European Civil Protection Mechanism, Athens 21-22 of January Ή Workshop, Enhancing

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 Περιεχόμενα 1 I. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον 1 Το πρόγραμμα LIFE έτρεξε σε 4 περιόδους: LIFE I (1992-1995) LIFE ΙI (1996-1999) LIFE ΙIΙ (2000-2006) LIFE III Extension (2005-2006)

Διαβάστε περισσότερα

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον 1 Το πρόγραμμα LIFE έτρεξε σε 4 περιόδους: LIFE I (1992-1995) LIFE ΙI (1996-1999) LIFE ΙIΙ (2000-2006) LIFE III Extension (2005-2006)

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες στο χώρο της βιο-ιατρικής έρευνας. Δρ. Σ. Κολυβά Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ Αθήνα,

Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες στο χώρο της βιο-ιατρικής έρευνας. Δρ. Σ. Κολυβά Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ Αθήνα, Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες στο χώρο της βιο-ιατρικής έρευνας Δρ. Σ. Κολυβά Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ Αθήνα, 20-12-2013 Country Applicants in Eligible Proposals from a Country (euro) Applicants in Retained

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Methanol

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Methanol ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΙΔΑ : 1/ 11 Αριθμός αναθεώρησης Ημερομηνία έκδοσης : ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους»

Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους» Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους» Κωνσταντίνος Πουλιάκας Εμπειρογνώμονας, Cedefop Εναρκτήρια εκδήλωση της έρευνας PIAAC στην Ελλάδα 31

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.9.2014 COM(2014) 592 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικ με την εφαρμογή, κατ την περίοδο από τις 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΑΙΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΑΙΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΑΙΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ ΙΣΟΡΙΚΟ Στθν 8θ Συνάντθςθ των αρμοδίων Υπουργών των κρατών μελών τθσ Ανοικτισ Μερικισ Συμφωνίασ (ΑΜΣ) του Συμβουλίου τθσ Ευρώπθσ (ΣτΕ) για τθν Αντιμετώπιςθ Μεγάλων Καταςτροφών,

Διαβάστε περισσότερα

MEMO/08/

MEMO/08/ MEMO/08/740 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2008 Ο δρόµος προς την ανάκαµψη: το πακέτο συνοχής - Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συµβολή της πολιτικής για τη συνοχή στο σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent for life. Ι. Κανακάκης

Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent for life. Ι. Κανακάκης Στρογγυλό Τραπέζι Η επεμβατική Καρδιολογία στη χώρα μας και η εναρμόνισή της με τις διεθνείς εταιρείες επεμβατικής Καρδιολογίας Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα»

«Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα» Με την επίσημη υποστήριξη: Dimitris Chryssagis Electrical Engineer, IBI Group «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2015 The Attiki Odos Motorway Urban Motorway 200.000

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΘΙΑ 2020 ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΚΟΙΝΘΙΑ 2020 ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΟΙΝΘΙΑ 2020 ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΟΤΡΗΜΟ- ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΑΡΠ ΤΗ ΔΙΑΒΩΣΗ ΑΝΑΔΙΑΘΩΣΗ ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΡΑΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΡΑΤΗΙΟ ΑΓΟΤΙΚΩΝ ΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ- ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΑ ΡΑΚΑ ΧΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΤΑΤΟΡΕΔΟ ΛΙΜΑΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΘΑΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LdV Αθήνα, 6/7/2012

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΘΑΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LdV Αθήνα, 6/7/2012 Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2012 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΘΑΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LdV Αθήνα, 6/7/2012 1 ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SUPREME ΑΠΟΤEΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 14 ΜΕΡΗ: ΜΕΡΟΣ A ΜΕΡΟΣ Β ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΡΟΣ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Κοινή Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του «IP Translator» v1.2, 20 Φεβρουαρίου 2014 1 Στις 19/06/2012 το Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2013 Η παρούσα έκδοση εκπονήθηκε από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, παρέχεται δε αποκλειστικά και μόνο προς ενημέρωση. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ Δ/ΝΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Ακινα, 11-2-2014 Αρ. Πρωτ.: 746 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το LIFE+ στην Ελλάδα

Το LIFE+ στην Ελλάδα Το LIFE+ στην Ελλάδα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Γιώργος Πρωτόπαπας Αρχιτέκτων DESA DEA Αθήνα 11 Ιουνίου 2010 Η Ελληνική Εμπειρία στην Ευρώπη Προτάσεις του 2009 σε

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτα, 2 Φεβρουαρίου 2014 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 19-02-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-434 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS Κινητικότητα Προσωπικού Μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που είναι: Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης(LLP). Υπήκοοι

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ αποβλήτων. Ακολουθούν τα όρια των βαρέων μετάλλων στα Ευρωπαϊκά πρότυπα για το κομπόστ και τα προϊόντα της αναερόβιας ζύμωσης, από το προσχέδιο της Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

16 33 37 83 86 363 367 388 Πίνακας 29: 363 366 388 63 66 68 76 77 78 87 88 Böwer Michou Ungerer 333 373 376 377 378 383 386 387 388 388 - - - - - - - - - 1/4 - - - - - -. - - - -

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Τελευταία ενημέρωση: 07/2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής) Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 1: The EU as an international (or supranational?) organization Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLACEMENTS

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLACEMENTS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Δ/νση Διεθνών, Δημοσίων Σχέσεων & Δημοσιευμάτων Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLACEMENTS 2013-2014 Αγαπητοί φοιτητές/τριες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.9.2005 COM(2005) 405 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί

Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί Φεβρουάριος 2008 Τ. Παναγιωτόπουλος Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Υγείας του Παιδιού Όροι π.χ. δημόσια υγεία του παιδιού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με την Έρευνα

Σχετικά με την Έρευνα Σχετικά με την Έρευνα Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διάφοροι οργανισμοί παρέχουν πρόσβαση και εκπαίδευση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και άλλες υπηρεσίες για τις ομάδες που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Ε.Π. ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Ε.Π. ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Ε.Π. ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΩΛΛΑ Επιβλέπων: Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

8 Μαρτίου 2012: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Ανισότητες μεταξύ των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

8 Μαρτίου 2012: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Ανισότητες μεταξύ των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Σχέσεων με τους Πολίτες Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώμης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2012 8 Μαρτίου 2012: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Ανισότητες μεταξύ των φύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 27 ΜΑΡΤΙΟΣ 28 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 5 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)... 9 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ. Α. Ανδρέου & ΣΙΑ Ο.Ε. Ι. Κιαπέκου 1 (Πάρκο Λαού) Χαλκίδα Ελλάδα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ. Α. Ανδρέου & ΣΙΑ Ο.Ε. Ι. Κιαπέκου 1 (Πάρκο Λαού) Χαλκίδα Ελλάδα ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. ΕΛΟΤ 1801 : 2008 / OHSAS 18001 : 2007 466225 OH GRC 2014-03-12 2017-03-11 DQS Hellas Ltd. Dr. Εμμανουήλ Δεληγιαννάκης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΤ για να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ευρυζωνικότητα.

Γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΤ για να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ευρυζωνικότητα. Η 14 η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της Αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ευρώπη Συμπεράσματα για την Ελληνική Αγορά και το έργο της ΕΕΤΤ Σύνοψη Δόθηκε στη δημοσιότητα η 14 η Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 30ής Ιανουαρίου 2012 Αντιμετώπιση των «φαύλων κύκλων» στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Νοέµβριος 2016 Reference Period: January - November 2016 Τελευταία Ενηµέρωση: 19/12/2016 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G. Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.5-Greece & Cyprus 1 1) Κανονιστικές καινοτομίες 2014-2020 Επίτευξη των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ V

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ V Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ - Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ V Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB77.2) Σύνοψη Βρυξέλλες,

Διαβάστε περισσότερα

Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτή

Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτή Κοινή ανακοίνωση σχετικά µε την κοινή πρακτική όσον αφορά τις γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόµησης της 1 Νίκαιας v1.2, 28 Οκτωβρίου 2015 Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γ.Γ. CYMEPA

Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γ.Γ. CYMEPA Δρ Μιχάλης Ιερείδης Γ.Γ. CYMEPA CYMEPA Cyprus Marine Environment Protection Association Αυτόνομος μη-κυβερνητικός οργανισμός Ιδρύθηκε το 1992 Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Μέλος του FEE Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

*Το σημείωμα βασίζεται και σε στοιχεία από προγενέστερη έρευνα για την αγορά γούνας από την κα. Γεωργία Βελέντζα, Γραμματέα ΟΕΥ Γ

*Το σημείωμα βασίζεται και σε στοιχεία από προγενέστερη έρευνα για την αγορά γούνας από την κα. Γεωργία Βελέντζα, Γραμματέα ΟΕΥ Γ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πεκίνο, Μάρτιος 2013 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΟΥΝΑΣ ΣΤΗ Λ.Δ. ΚΙΝΑΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. Οικονομικό Περιβάλλον... 1 2. Παραγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΣΟΠΗΚΟ ΟΥΖΚΑΣΩΛ, ΠΔΕΩΛ ΑΛΣΗΘΔΗΚΔΛΩΛ ΘΑΗ ΤΠΟΓΟΚΩΛ ΓΗΑ ΤΣΖΚΑΣΑ ΔΠΗΒΟΖΘΖΖ ΟΓΖΓΩΛ

ΔΛΣΟΠΗΚΟ ΟΥΖΚΑΣΩΛ, ΠΔΕΩΛ ΑΛΣΗΘΔΗΚΔΛΩΛ ΘΑΗ ΤΠΟΓΟΚΩΛ ΓΗΑ ΤΣΖΚΑΣΑ ΔΠΗΒΟΖΘΖΖ ΟΓΖΓΩΛ ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΠΑΣΡΩΛ ΣΚΖΚΑ: ΖΙΔΘΣΡΟΙΟΓΩΛ ΚΖΥΑΛΗΘΩΛ ΘΑΗ ΣΔΥΛΟΙΟΓΗΑ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΩΛ ΤΠΟΙΟΓΗΣΩΛ Γιπλωματική εργασία τοσ υοιτητή τοσ Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μητανικών και Τετνολογίας Υπολογιστών της Πολστετνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΩΝ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Ακινα, 25-05-2015 Αρ. Πρωτ.: 56178 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ EL Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μετά τη Λισσαβόνα: προς μια κοινωνία της γνώσης Η δομή των επαγγελματικών προσόντων αλλάζει Από τη μεσοπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Ακινα, 20-01-2015 Αρ. Πρωτ.: 6684 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ & ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΩΝ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Ακινα, 17-09-2015

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΗ ΠΡΧΣΟΥΡΟΝΙΑΣΙΚΗ ΠΙΣΑ 2013 ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 2013

ΚΟΠΗ ΠΡΧΣΟΥΡΟΝΙΑΣΙΚΗ ΠΙΣΑ 2013 ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 2013 ΚΟΠΗ ΠΡΧΣΟΥΡΟΝΙΑΣΙΚΗ ΠΙΣΑ 2013 ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 2013 Η ημεπήζια διάηαξη ηηρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ είναι η ακψλοςθη: 1. Δκλογή Πποεδπείος Γενικήρ ςνέλεςζηρ 2. Κοπή ηηρ ππυηοσπονιάηικηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα επιτύχουμε στην Αφρικανική Αγορά Πληροφορικής. Ανδρεας Διαμαντέας Banking and Finance, Director 10/11/2014

Πως θα επιτύχουμε στην Αφρικανική Αγορά Πληροφορικής. Ανδρεας Διαμαντέας Banking and Finance, Director 10/11/2014 Πως θα επιτύχουμε στην Αφρικανική Αγορά Πληροφορικής Ανδρεας Διαμαντέας Banking and Finance, Director 10/11/2014 IDENTITY 01. ABOUT INTRASOFT INTERNATIONAL A leading European IT Solutions & Services company.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ & ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΩΝ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο Ακινα, 18-11-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικής Συνεργασίας στη Μεσόγειο»

Ευρυζωνικής Συνεργασίας στη Μεσόγειο» «Προοπτικές Ευρυζωνικής Συνεργασίας στη Μεσόγειο» Παντελής Τζωρτζάκης Β Αντιπρόεδρος ΣΕΠΕ 2 Μαΐου 2006 Θέµατα Η Ελληνική αγορά Η ανάπτυξη των ΤΠΕ στις χώρες τις Μεσογείου είκτες ΤΠΕ και η σχέση τους µε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 19/11/2013 Αρ. Πρωτοκ.: 399 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus@teiep.gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Ε.Μ.Α.Κ.)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Ε.Μ.Α.Κ.) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Ε.Μ.Α.Κ.) Σε περίπτωση πυρκαγιάς καλέστε 1 9 9 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.fireservice.gr Οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

Earthquake, Landslide and Flood Disaster Prevention: the SciNetNatHaz project

Earthquake, Landslide and Flood Disaster Prevention: the SciNetNatHaz project Earthquake, Landslide and Flood Disaster Prevention: the SciNetNatHaz project Acknowledgments: The SciNetNatHaz Project is partially funded by the EU and Hellenic National funds within the context of the

Διαβάστε περισσότερα

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while )

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) 3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) Στα πιο πολλά προγράμματα απαιτείται κάποια ι κάποιεσ εντολζσ να εκτελοφνται πολλζσ φορζσ για όςο ιςχφει κάποια ςυνκικθ. Ο αρικμόσ των επαναλιψεων μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία

(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία Διακρατική Εναρμόνιση των δεδομένων της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία Ειρήνη Σαράντου, Τµήµα Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών 1 EU-SILC

Διαβάστε περισσότερα

Παρόχθιες Ζώνες. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Δρ.

Παρόχθιες Ζώνες. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Δρ. Παρόχθιες Ζώνες Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης 1. Εισαγωγικά Ποταμολογική Προσέγγιση 2. Ορισμοί 3. Αναγνώριση Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Ορίζοντας 2020. στην υπηρεσία της επιχείρησής σας. Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward.

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Ορίζοντας 2020. στην υπηρεσία της επιχείρησής σας. Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward. Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward.gr Περιεχόμενα Συστάσεις Ποιοι είμαστε 3 Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Εθνική υποδομή για την ερευνητική συνεργασία, τη μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουζίαζη ζηην Ημερίδα ΥΝΕΡΓΕΙΑ 15 Ιανουαρίου A success story: Waste management in UK. Γπ. Θάνορ Μποςπηζάλαρ

Παρουζίαζη ζηην Ημερίδα ΥΝΕΡΓΕΙΑ 15 Ιανουαρίου A success story: Waste management in UK. Γπ. Θάνορ Μποςπηζάλαρ Παρουζίαζη ζηην Ημερίδα ΥΝΕΡΓΕΙΑ 15 Ιανουαρίου 2016 A success story: Waste management in UK Γπ. Θάνορ Μποςπηζάλαρ Ηνυμένο Βαζίλειο Πληθυσμός (εκ. πολίτες) Πληθςζμόρ και πποβλέτειρ Γείκηηρ αειθόπος διασείπιζηρ

Διαβάστε περισσότερα