ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ"

Transcript

1 ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 2011 φςκεψθ 15/3/2011 Γ.Γ.Π.Π.

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Ειςαγωγι: κοσ Γενικόσ Γραμματζασ Πολιτικισ Προςταςίασ Α.1. ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: κεςμικζσ αλλαγζσ Δρ Κ Ν αίνθ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Ενεργοποίθςθ Ε.Π.Π.Π. & Ελλθνικι Ανταπόκριςθ Κ.Ε.Π.Π./Γ.Γ.Π.Π.-υνταγματάρχθσ Π Αναςτόπουλοσ Εκνικό χζδιο Διαχείριςθσ Διεκνοφσ υνδρομισ «ΜΑΚΙΣΟ» Δρ Κ Ν αίνθ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δρ Ο Κακαλιάγκου Α.2. ΕΤΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ τθσ Γ.Γ.Π.Π. Δρ Κ Ν αίνθ & Δρ Δ Παγίδασ EU-CHINA Α.3. ΕΛΛΗΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ Δρ Ο Κακαλιάγκου

3 2010: Η χρονιά των καταςτροφϊν

4

5

6

7 12/1/2011: Ο Πρόεδροσ τθσ Αιτισ ανακοίνωςε επιπλζον κανάτουσ ανεβάηοντασ το ςφνολο ςε ΤΝΟΛΟ ΘΑΝΑΣΩΝ ΑΠΟ ΦΤΙΚΕ ΑΣΑΣΡΟΦΕ ΠΖΓΖ: : :

8 2010 & ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΟΤΙΑ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ

9 2010: ςτρατθγικζσ αλλαγζσ ςτθν Ευρωπαικι Πολιτικι Προςταςία

10 ΜΕΣΑ ΣΗ ΤΝΘΗΚΗ ΣΗ ΛΙΑΒΒΩΝΑ

11 ΝΕΑ ΕΠΙΣΡΟΠΟ Dr Cristalina Georgieva

12 2010: κςπιόηεπα ζημεία-δ.δ. ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010: Αναδιοργάνωςθ τθσ Μονάδασ Πολιτικισ Προςταςίασ/Γενικι Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ Χωριςμόσ ςε δφο Μονάδεσ και κατανομι αρμοδιοτιτων ωσ εξισ: Μονάδα Πολιτικισ Προςταςίασ - Ανταπόκριςθ ςε καταςτροφζσ (Unit Civil Protection - Disaster response) Μονάδα Πολιτικισ Προςταςίασ - Πρόλθψθ και προετοιμαςία (Unit Civil Protection - Prevention and preparedness) Μεταφορά τθσ Μονάδασ Πολιτικισ Προςταςίασ υπό τθ Γενικι Δ/νςθ Ανκρωπιςτικισ Βοικειασ (DG Humanitarian Aid - ECHO)

13

14 2010: κςπιόηεπα ζημεία-δ.δ. ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ ΜΑΡΣΙΟ 2010: ζνα μοναδικό ρεκόρ Ο Ε.Μ.Π.Π. υλοποιεί ςτθν Αιτι: τθ μεγαλφτερθ ςε διάρκεια αποςτολι διεκνοφσ ςυνδρομισ που καταγράφθκε ποτζ με τθ ςυμμετοχι ΟΛΩΝ των Κ-Μ!!! (27/27) με ρεκόρ ςυμμετοχισ επιχειρθςιακϊν Μονάδων (Modules) Ζρευνασ-Διάςωςθσ: το 50% των Μονάδων του Μθχανιςμοφ ιταν ςτθν Αιτι τθν πρϊτθ ςυνδυαςμζνθ αποςτολι ταυτόχρονα με τθν Ανκρωπιςτικι Βοικεια ECHO-EU CPΜ τθν πρϊτθ ιςτορικά επιχειρθςιακι κινθτοποίθςθ Ευρωπαικισ Μονάδασ Π.Π. πολυεκνικοφ χαρακτιρα ςτα πλαίςια Ευρωπαικοφ Προγράμματοσ!!

15 2010: κυριότερα ςθμεία-ε.ε. ΙΟΤΝΙΟ 2010: Η 24 θ φνοδοσ Γενικϊν Δντων ςτθ Μαδρίτθ ζγινε για πρϊτθ φορά υπό τθν νζα δομι με Πρόεδρο τον Γενικό Δντθ τθσ ECHO. τισ 23/6/2010 θ Επιτροπι ψιφιςε ομόφωνα τθν νζα Απόφαςθ για τισ Ευρωπαικζσ Μονάδεσ. Commission Decision 2010/481/EC, Euratom of 29 July 2010 Η Απόφαςθ περιλαμβάνει τροποποιιςεισ ςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά των υπαρχόντων Μονάδων High Capacity Pumping Medium Urban Search and Rescue Heavy Urban Search and Rescue Aerial Forest Fire Fighting with airplanes CBRN Detection and Sampling SAR CBRN Η νζα Απόφαςθ περιλαμβάνει επίςθσ (4) νζεσ κατθγορίεσ Μονάδων: Ground Forest Fire Fighting Ground Forest Fire Fighting Using Vehicles Flood Containment Flood Rescue Using Boats

16 2010: κυριότερα ςθμεία-ε.ε. ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010: Η Βελγικι Προεδρεία ςτθν 25 θ φνοδο Γενικών Διευκυντών παρουςιάηει για πρώτθ φορά ζνα κείμενο ςτρατθγικισ ςθμαςίασ: «Αναβάκμιςθ τθσ ευρωπαϊκισ αντιμετϊπιςθσ των καταςτροφϊν : ο ρόλοσ τθσ πολιτικισ προςταςίασ και τθσ ανκρωπιςτικισ βοικειασ» Σο αρχικό κείμενο κα φζρει πολλζσ αντιδράςεισ! ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2010: Ρεκόρ Μονάδων ςτο CECIS

17 95 Modules and 8 TAST 21 HCP (High capacity pumping) 4 WP (Water purification) 3 FFFP (Aerial forest fire fighting module using planes)-gr 11 AMP (Advanced medical post) GR 4 AMPS (Advanced medical post with surgery) 2 MEVAC (Medical aerial evacuation of disaster victims) GR 24 MUSAR (Medium urban search and rescue) (2) GR 10 HUSAR (Heavy urban search and rescue) 11 CBRNDET (CBRN detection and sampling) GR 4 CBRNUSAR (USAR in CBRN conditions) 1 FHOS (Field hospital) 8 TAST (Technical assistance and support team)

18 2010: κυριότερα ςθμεία-ε.ε. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2010: Η χρονιά κα κλείςει με τθν ολοκλιρωςθ του πλζον αμφιλεγόμενου αρχικά προγράμματοσ τθσ Ε.Ε. «Preparatory Action on EU Rapid Response Capability». Σο πρόγραμμα αυτό για πρώτθ φορά χρθματοδοτεί πζραν των γνωςτών εκπαιδευτικών δράςεων ΚΑΙ τθν επιχειρθςιακι κινθτοποίθςθ ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ ΜΟΝΑΔΩΝ. τα πλαίςια του «Preparatory Action on EU Rapid Response Capability», το οποίο ξεκίνθςε το 2008 και ολοκλθρώκθκε το 2010, χρθματοδοτικθκαν: 2008: (5) προτάςεισ με (15) Κ-Μ 2009: (7) προτάςεισ με (18) Κ-Μ 2010: (5) προτάςεισ με (14) Κ-Μ

19 ΤΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ: ΔΓΚΡΙΘΗΚΑΝ: ΔΝΑΡΞΗ: 1/1/2009. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ: 31/12/2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΠΛΗΜΜΤΡΕ 2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΑΙΣΗ 2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΑΙΣΗ, ΧΙΛΗ 2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ ΑΙΣΗ, ΧΙΛΗ 2010

20 ΤΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ: ΔΓΚΡΙΘΗΚΑΝ: 2009 ΔΝΑΡΞΗ: 1/1/2010. ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ: 31/12/2011 ΣΗΝ 1/6/2010 ΣΕΘΗΚΑΝ ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ Ε ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕ ΔΑΙΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ

21 ΤΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ: ΔΓΚΡΙΘΗΚΑΝ: ΔΝΑΡΞΗ: 1/5/2011 ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ: 31/12/2012 ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011,2012 ΜΕ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟΤ FIRE 5

22 ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΚΔΙΜΔΝΟ -ΔΝΑ ΜΗΥΑΝΙΜΟ -ΔΝΑ ΚΔΝΣΡΟ -ΜΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ-ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Δ.Δ.

23

24

25

26

27

28 Ο ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ Π.Π.: Είναι παρϊν ςε όλεσ τισ μεγάλεσ καταςτροφζσ Αναγνωρίηεται πλζον ωσ ο ιςχυρότεροσ επιχειρθςιακόσ μθχανιςμόσ διεκνοφσ ςυνδρομισ Αποκτά παγκόςμια δθμοςιότθτα και αναγνϊριςθ 2010

29

30

31

32 EU Mechanism Operations 2010 UNITED STATES US Oil Spill Deep Horizon: (monitoring), (request for assistance) - several PS offered assistance: DE, EMSA, FR, IE, NL, NO, SE sweeping arms, skimmers, containment boom, fire boom, busters GUATEMALA Tropical storm Agatha: AT provided 1,275 kg of Sodium Dichloroisocyanur ate (NaDCC) Granules HAITI Earthquake: PS - 3 EUCP teams (7 weeks, 13 experts + 3 MIC LO) - 12 USAR teams 25% of all USAR deployed, 2 field hospitals, 43 AMPs & medical teams, water purification, 7 assessment teams, tents for people 60% of all tents by 31 Jan, 1 base-camp (300 people capacity), 4.37 mil for transport grants. - 3 PA* modules (TAST, field hospital, water purification unit) Cholera outbreak/hurricane Tomas: PORTUGAL 1. For.fires, IT: 2 Can CL For. fires, EUFFTR (2 CL415 FR) 3. For. Fires, ES (2 Can CL ) CHILE Earthquake: PS (AT, BG, SK, FR, DE, IT, ES, SE, UK): power generators, tents, water purification, experts (medical, USAR, etc), 8 mechanical bridges, 1 field hospital with surgery rooms, other relief items - 1 EUCP team (5 experts + 1 MIC LO) - 1 PA module (TAST) November 2010 FRANCE Forest fires: EUFFTR (2 Can CL215) FRANCE Speleologic Relief: IT sent a diver team of 7 people -UK sent 2 divers and a liaison officer HUNGARY Alkali sludge accident: EUCP team (DE,SE,FR,BE,AT,MIC) BENIN Floods: expert from FR as an associate member to the UNDAC team POLAND Floods: PS (DE, FR, CZ, DK, NL, EE, LV, LT ): 50 high capacity pumps, 20 expert teams (over 250 rescuers) - 1 MIC LO - 1 PA* module (high capacity pumping) HUNGARY Floods: ,408,000 sandbags have been accepted from 8 PS (NO, SI, RO, NL, CZ, HR, DE, BG) and CH, MD, UA. UKRAINE Environmental preparedness mission: potential tailing dam collapse (Kalush) - Joint UN-EU mission - 2 experts (NO) & 1 MIC LO - report underlines critical threats and recommendations for priority measures PAKISTAN Floods: EUCP team (5 experts, 2 MIC LO) - EU Air Bridge 12 flights (AT, BG, DE, DK, FR, IT, SE, UK): shelter, water purification, medicines, NFI - 3 flights co financed by CZ and FI - 8 requests for transport co financing - several PS sent assistance: AT, BG, CY, DE, DK, ES, FR, GR, HU, IT, LT, MT, NO, SE, SK, UK ALBANIA Floods: EUCP team (5 experts, 1 MIC LO & 1 UNDAC associated expert) - 8 PS (AT, GR, SI, IT, FR, HR, SK, BE) : water pumps, generators, medicines, helicopters, expert teams, boats, other relief items ROMANIA Floods: PS (AT, BE, DE, HU) provided assistance: pumps, pwr gen, geotextile - other PS offered assistance: PL, EU RRC FR and BFC, BG, LU Rep of MOLDOVA Floods: EUCP team (3 experts, 1 MIC LO) - 3 PS (AT, EE, RO): pumps, pwr gen, sandbags, plastic sheets, boats for shallow water - COM mobilized EU RRC BFC module (EE/LV/LT) Monitoring status: Iceland volcano ( ), Forest Fires in Russia ( ), Torrential rain in Malta (25-27/10) Pre-alert (early warning message) status: Ukraine Floods ( ) Mechanism activations (requests for assistance): -not followed by delivering assistance or deploying experts through the Mechanism: Tajikistan floods (11.05);Cuba oil spill potential effects (25.06); -facilitating resource identification: UK salt for roads ( ); Netherlands salt for roads ( ).

33

34 ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & Γ.Γ.Π.Π. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 2011

35 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ-ΓΓΠΠ/2010 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ: 2d GR EU MUSAR (2 θ Εκνικι Ευρωπαικι Μονάδα Πολιτικισ Προςταςίασ (2 θ ΕΜΑΚ)) μετζχει ςτθν αποςτολι του Ευρωπαικοφ Μθχανιςμοφ Π.Π. ςτθν Αλβανία. Ο Τπαρχθγόσ τθσ Ομάδασ υντονιςμοφ τθσ Ευρωπαικισ Ζνωςθσ (για πρϊτθ φορά) ιταν Ζλλθνασ (Ανϊτεροσ Αξιωματικόσ EU HCL του Π..) ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ: Η Ελλάδα/ΓΓΠΠ ιταν ςτθν Αιτι μζςω του EU R2C7!

36 SUMMARY OFFERS OF ASSISTANCE ALBANIA (AL) FLOODS (Status 20 January 2010) No Donor Assistance accepted Arrival date Remarks 1 AUSTRIA 2 GREECE 8 Mobile power generators 14 kva. 5 FLYGT dirty water pumps (capacity 2100l/min=35l/s, 400V) with additional equipment (hoses). 2 groups of firefighters of the Hellenic Fire Service with their equipment (29 fire-fighters, 4 vehicles, 2 rescue boats, 22 water pumps) 1 power generator (60kw), 1 water pump, 4,7t of food and medicines 3 SLOVENIA 13 mobile power generators. 4 ITALY 2 CH47 of the Italian Army, transport capacity 20 persons each Medicines (antibiotics, paracetamol, etc.) 500 kitchens sets for 5 persons each, 4400 blankets, 15 power generators (different sizes), 8 water pumps, 6 boats, 80 tents (22 m²), 5 water purification units and some food items, 7 water tanks of 3500 & 7500l sandbags to protect the City of Scutari 5 FRANCE 11 water pumps with drain pipes (Honda, 30 m 3 /h) Monday 11/01/2010 Arrived 09/01/2010,13:45 local time at Greek/Albanian border Arrived on 9 January Arrived on 10/01 at Delivered on 12/01. Monday 11/01/2010 Joint transport operation AT-FR. Grant was awarded for Community financing Departed on Delivered Delivered 6 CROATIA two tank-trucks of diesel fuel (60T) Delivered 1 generator (15 KVA mobile power generator), 3 high 7 SLOVAKIA capacity Water Pumps, medicines ( Atropin 1290 package, Calcium Chloratum package); suit rainproof 200 pcs, Delivered clothing for 1000 people 8 BELGIUM 2 boats with engines and medicines (2 pallets) Delivered Helicopters were blocked on in Naples due to bad weather. Departed on Joint transport operation AT-FR. Grant was awarded for Community financing

37 ΑΛΒΑΝΗΑ 2010 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ ΩΜΑ

38 9 UN 10 Kosovo Protection Service Other Assistance Emergency cash provisions ( USD) for the purchase of food and other basic items 2 rescue teams & 4 vehicles 11 fyrom 9 power generators, 12 water pumps, 4 rubber boats 12 MOLDOVA Food items (20t of sugar and 20t flour) Delivered 13 TURKEY Water pumps Team EXPERTS 1. Michael Felfernig (AT) 2. Dimitrios Simitsis (GR) 3. Robert Croese (NL) 4. Domen Torkar (SI) 5. Oliver Charles (DE) 6. Martin Thomsen (DK) associated UNDAC member 7. Gregor Volaj (MIC Liaison officer) The Team handed over to the UN expert Pekka Tiainen. Arrived 09/01/2010 Departed on

39

40 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ-Γ.Γ.Π.Π./2010 ΑΠΡΙΛΙΟ : Ορίηεται με Απόφαςθ κου Γενικοφ Γραμματζα Π.Π. για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία του κεςμοφ Αξιωματικόσ του Π.. ωσ Εκνικόσ Εκπρόςωποσ ΙΟΤΝΙΟ: θ Γ.Γ.Π.Π. «κλείνει» ζνα μοναδικό ρεκόρ ςε επίπεδο Ε.Ε. (4) από τισ (6) Εκνικζσ Ευρωπαικζσ μασ Μονάδεσ Πολιτικισ Προςταςίασ ςυμμετείχαν ςε αςκιςεισ του Μθχανιςμοφ 2008: EU FIRE 5/SARDINIA st GR MUSAR (1 st EMAK) EU FIRE 5/SARDINIA st GR AFFP (HAF) 2009: EU FIRE5/PT QUAKE d GR MUSAR (2d EMAK) 2010: EU R2C7/EU SPAIN-1 st GR CBRNDET (EEAA) EU EVROS d GR MUSAR (2d EMAK)

41 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ-Γ.Γ.Π.Π./2010 ΙΟΤΛΙΟ: ξεκινά για 2 θ χρονιά θ εβδομαδιαία τθλεδιάςκεψθ κάκε Πζμπτθ και Ω/11.00 τοπικι Ακθνϊν- μεταξφ του MIC και των Εκνικϊν Εκπροςϊπων του FIRE 5 ςτα πλαίςια αυτϊν των ςυςκζψεων ανταλλάςςονται πλθροφορίεσ αναφορικά με τισ δαςικζσ πυρκαγιζσ και τθν εκτίμθςθ κίνδυνου ςτισ χϊρεσ μζλθ του FIRE 5

42 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ-Γ.Γ.Π.Π./2010 Σθν 1 θ Ιουλίου ξεκίνθςε το πρόγραμμα τθσ Ε.Ε. EU FFTR τα πλαίςια αυτοφ του προγράμματοσ, το οποίο υλοποίθςε θ Γαλλία ςε ςυνεργαςία με το MIC, (2) Α/ΦΗ CL-215 είχαν τεκεί ςε επιχειρθςιακι ετοιμότθτα ςτθν Κορςικι. Η διάκεςθ των Α/ΦΩΝ γινόταν μετά από αίτθμα και αποτελοφςαν «επιπρόςκετουσ πόρουσ τθσ Ε.Ε.» για τα Κ-Μ του FIRE 5 κατ αρχιν.

43 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ-Γ.Γ.Π.Π./2010 τα πλαίςια του προγράμματοσ EU ACR 5 με Απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ των (5) Κ-Μ που μετζχουν ςτο πρόγραμμα, τθν 1 θ Ιουλίου τζκθκαν ςε επιχειρθςιακι ετοιμότθτα όλεσ οι Ευρωπαικζσ Μονάδεσ που διακζτουν τα (5) Κ-Μ με προτεραιότθτα τθν αντιμετϊπιςθ δαςικϊν πυρκαγιϊν: Εφόςον ζνα Κ-Μ αιτθκεί ςυνδρομι με εναζριεσ ι χερςαίεσ δυνάμεισ, το ςφνολο του κόςτουσ κα καλυφκεί από το πρόγραμμα.

44 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ-Γ.Γ.Π.Π./2010 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ: Ολοκλθρϊκθκε το EU R2C7 Ολοκλθρϊκθκε θ υλοποίθςθ τθσ υπ. αρικμ. 2575/ Απόφαςθσ κ. Γ.Γ.Π.Π. με ΚΤΡΙΟΣΕΡΑ ΗΜΕΙΑ: τζλοσ του 2009 και οι (6) Μονάδεσ να διακζτουν από (2) ηεφγθ Διοίκθςθσ ανά Μονάδα ζωσ το τζλοσ του 2010 κάκε μια από τισ Ελλθνικζσ Μονάδεσ να διακζτει: (3) ηεφγθ MBC *(3) ΔΣΕ-(3) ΑΝ-ΔΣΕ+ (1) ΔΣΗ HLC (2) ΔΣΕ/ΑΝ-ΔΣΕ ΟΡΜ Όλοι οι ΑΝ-ΔΣΕ CMI ΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΤΣΟΤ ΣΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΘΑ ΠΑΡΟΤΙΑΘΟΤΝ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ

45

46 ΓΔΝΙΚΑ Σο Κ.Δ.Π.Π. καηά ηο έηορ 2010 και ζύμθωνα με ηα πποβλεπόμενα από ηην ςθιζηάμενη νομοθεζία κλήθηκε και ανέλαβε ηο ζςνηονιζμό για ηην κινηηοποίηζη ηων δπάζεων ηων θοπέων ΠΠ, ζε πανελλαδικό επίπεδο για σίλια επηακόζια ηπία (1703) πεπιζηαηικά, ένανηι σιλίων εκαηόν ζαπάνηα ηεζζάπων (1144) πεπιζηαηικών ηο 2009, σιλίων εκαηόν ογδόνηα δύο (1182) πεπιζηαηικών ηο 2008,δύο σιλιάδων ηεηπακοζίων εξήνηα (2460) πεπιζηαηικών ηο 2007 και επηακοζίων ογδόνηα (780) ηο ΠΛΗΘΟ ΤΜΒΑΝΣΩΝ

47 ΠΛΗΘΟ ΤΜΒΑΝΣΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ηαηηζηηθά θαη θαηά κέζν όξν ην ΚΕΠΠ ζε εκεξήζηα βάζε, απαζρνιείηαη κε 5 έσο 7 πεξηζηαηηθά πνπ απαηηνύλ ελέξγεηεο, εθηόο ηεο ζπλήζνπο εξγαζίαο ΦΤΙΚΔ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ ΛΟΙΠΔ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ ΛΟΙΠΑ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΑ 0 10 ΓΙΔΘΝΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ

48 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Σν ΚΔΠΠ είλαη κόληκα ζπλδεδεκέλν κε ην Κέληξν Παξαθνινύζεζεο Πιεξνθνξηώλ (Monitoring and Information Centre MIC) ηεο Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο, κέζω ηνπ Δπξωπαϊθνύ Γηθηύνπ Δθηάθηωλ Αλαγθώλ (CECIS) θαη κέζω ηνπ Κέληξνπ Γηαρείξηζεο Καηαζηξνθώλ ηνπ ΝΑΣΟ (EARDCC), δέρζεθε εμαθόζηεο δεθαηξείο θιήζεηο (613) πνπ αθνξνύζαλ ηξηάληα επηά (37) πεξηπηώζεηο βνήζεηαο ζε πιεγείζεο ρώξεο.

49 Α/Α ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΥΩΡΑ ΤΜΒΑΝ 7/1/2010 Αιβαλία Πιεκκύξεο 9/1/2010 Βξεηαλία Υηνλνπηώζεηο 11/1/2010 Οιιαλδία Υηνλνπηώζεηο 13/1/2010 Αϊηή εηζκόο 2/2/2010 Αϊηή Μεηαζεηζκόο 8/2/2010 Οπθξαλία Δπηθίλδπλα Βηνκεραληθά απόβιεηα 11/2/2010 Βνπιγαξία Πιεκκύξεο 27/2/2010 Υηιή εηζκόο 14/4/2010 Αϊηή Μεηαζεηζκόο 17/4/2010 Ηζιαλδία Ζθαηζηεηαθή δξαζηεξηόηεηα 9/5/2010 Ηλδνλεζία εηζκόο 10/6/2010 ινβαθία Πιεκκύξεο 18/5/2010 Πνιωλία Πιεκκύξεο 20/5/2010 Οπγγαξία Πιεκκύξεο 15/6/2010 Σαηδηθηζηάλ Πιεκκύξεο θαη θαηνιηζζήζεηο 24/6/2010 Ρνπκαλία Ηζρπξέο βξνρνπηώζεηο θαη άλεκνη 30/6/2010 Κνύβα Θαιάζζηα ξύπαλζε ζηνλ θόιπν ηνπ Μεμηθνύ 26/6/2010 Μεμηθό Θαιάζζηα ξύπαλζε ζηνλ θόιπν ηνπ Μεμηθνύ

50 2/7/2010 Οπθξαλία Πιεκκύξεο 2/7/2010 Ρνπκαλία Πιεκκύξεο 6/7/2010 Μνιδαβία Πιεκκύξεο 26/7/2010 Πνξηνγαιία Γαζηθέο Πιεκκύξεο 30/7/2010 Κηξγηζηάλ Πνιηηηθέο αλαηαξαρέο 4/8/2010 Μνιδαβία Πιεκκύξεο 6/8/2010 Ρωζία Γαζηθέο ππξθαγηέο 13/9/2010 Γαιιία Γαζηθέο ππξθαγηέο 15/8/2010 Αιβαλία Γαζηθέο ππξθαγηέο 4/9/2010 Ν. Εειαλδία εηζκόο 5/10/2010 Οπγγαξία Γηαξξνή αιθαιηθήο ιάζπεο 13/10/2010 Νηγεξία Benin Πιεκκύξεο 25/10/2010 Μάιηα Ηζρπξέο βξνρνπηώζεηο 24/11/2010 Παθηζηάλ Πιεκκύξεο 1/12/2010 Αιβαλία Πιεκκύξεο 1/12/2010 Μαπξνβνύλην Πιεκκύξεο 2/12/2010 Ηζξαήι Γαζηθέο ππξθαγηέο 8/12/2010 Κνινκβία Πιεκκύξεο 8/12/2010 Αηηή Υνιέξα 22/12/2010 Βνζλία-Δξδεγνβίλε Πιεκκύξεο

51 Η ζπλεξγαζία κε όινπο ηνπο θνξείο ππήξμε πνιύ θαιή, όζνλ αθνξά ζηα ζέκαηα δηεζλνύο βνήζεηαο, πνπ πεξηειάκβαλε: Απνζηνιή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο (ηξόθηκα, θάξκαθα, ζθελέο, θνπβέξηεο θαη γαηόζαθνη) θαη εκπεηξνγλσκόλσλ, ζηελ Αιβαλία γηα αληηκεηώπηζε πιεκκπξώλ. Απνζηνιή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο θαη εκπεηξνγλσκόλσλ, ζηελ Ατηή γηα βνήζεηα ζηνλ ζεηζκό. Απνζηνιή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, ζην Κηξγηζηάλ ιόγσ πνιηηηθώλ αλαηαξαρώλ. Απνζηνιή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο (ζπιινγέο Α Βνεζεηώλ, γαηόζαθνη, ξάληδα, ζθελέο, θνπβέξηεο), ζηε Βνζλία θαη Μαπξνβνύλην γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πιεκκπξώλ. Απνζηνιή έμη (6) αεξνζθαθώλ CL-415 θαη ηξηάληα έμη (36) αηόκσλ πξνζσπηθό ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο κε ηνλ απαηηνύκελν εμνπιηζκό θαη Μέζα, ζην Ιζξαήι ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. Πποεηοιμαζία πποζωπικού, ςλικών και μέζων πνπ ηέζεθαλ ζε εηνηκόηεηα γηα ζπλδξνκή ζε Μ. Βξεηαλία ρηνλνπηώζεηο), Οιιαλδία (ρηνλνπηώζεηο), Πνισλία (πιεκκύξεο), Οπγγαξία (πιεκκύξεο), Πνξηνγαιία (δαζηθέο ππξθαγηέο), Ιλδνλεζία (ζεηζκόο), Γαιιία (δαζηθέο ππξθαγηέο), Ρσζία (δαζηθέο ππξθαγηέο), Οπγγαξία (δηαξξνή αιθαιηθήο ιάζπεο), Οπθξαλία (επηθίλδπλα βηνκεραληθά απόβιεηα), θαη Ατηή (επηδεκία ρνιέξαο).

52 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 2011 Γ/ΝΗ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ, ΔΘΔΛΟΝΣΙΜΟΤ-ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ & ΔΚΓΟΔΩΝ

53 ςμμεηοσή ζε εκπαιδεύζειρ ηος Δςπωπαϊκού Μησανιζμού Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ ηο 2010 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Πλήθορ Δλλήνων ζςμμεηεσόνηων (Βάζη ηων διαηιθέμενων θέζεων) Community Induction Course 9 Operational Management Course 4 Assessment Mission Course 1 Staff Management Course 1 International Coordination Course 1 Technical Experts Course 5 Information Management Course 1 Modules Basic Course (εκπαίδεςζη Απσηγών/Τπαπσηγών και λοιπού πποζωπικού ηων Δςπ. Μονάδων Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ) 14

54 ςμμεηοσή ζε εκπαιδεύζειρ ηος Δςπωπαϊκού Μησανιζμού Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ και ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Πλήθορ Δλλήνων ζςμμεηεσόνηων (Βάζη ηων διαηιθέμενων θέζεων) Community Induction Course 27 Operational Management Course 12 High Level Coordination Course 7 Operational Management Course- Refresher 1 High Level Coordination Course- Refresher 5 Assessment Mission Course 5 Media and Security Course 3 Staff Management Course 5 International Coordination Course 2 Technical Experts Course 6 Information Management Course 1 Modules Basic Course (εκπαίδεςζη Απσηγών/ Τπαπσηγών και λοιπού πποζωπικού ηων Δςπ. Μονάδων Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ) 31

55 Ππόγπαμμα ανηαλλαγήρ εμπειπογνωμόνων πολιηικήρ πποζηαζίαρ Χξεκαηνδόηεζε: Χξεκαηνδνηηθό Μέζν Πνι. Πξνζη. πκκεηνρή εκπεηξνγλσκόλσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πκκεηνρή θνξέσλ πληνληζηήο: THW Πιεξνθνξίεο:

56 Ππόγπαμμα ανηαλλαγήρ εμπειπογνωμόνων πολιηικήρ πποζηαζίαρ Πξνηεξαηόηεηα ζα δνζεί ζηηο εμήο θαηεγνξίεο εκπεηξνγλσκόλσλ: 1. Εκπεηξνγλώκνλεο δηαζέζηκνη γηα απνζηνιέο ηεο ΕΕ 2. Εκπεηξνγλώκνλεο πνπ εξγάδνληαη ζε επηρεηξεζηαθά θέληξα (πνιηηηθήο πξνζηαζίαο) 3. Εκπεηξνγλώκνλεο γηα ΧΒΡΠ 4. Εκπεηξνγλώκνλεο γηα ζέκαηα πξόιεςεο

ΘΕΜΑ: Ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (Πολιτική και Διαδικασίες)

ΘΕΜΑ: Ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (Πολιτική και Διαδικασίες) ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: Γ.Γ. 121 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Γενικός Γραμματέας Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ. 105 63, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 3359932

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους»

Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους» Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους» Κωνσταντίνος Πουλιάκας Εμπειρογνώμονας, Cedefop Εναρκτήρια εκδήλωση της έρευνας PIAAC στην Ελλάδα 31

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent for life. Ι. Κανακάκης

Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent for life. Ι. Κανακάκης Στρογγυλό Τραπέζι Η επεμβατική Καρδιολογία στη χώρα μας και η εναρμόνισή της με τις διεθνείς εταιρείες επεμβατικής Καρδιολογίας Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent

Διαβάστε περισσότερα

Το LIFE+ στην Ελλάδα

Το LIFE+ στην Ελλάδα Το LIFE+ στην Ελλάδα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Γιώργος Πρωτόπαπας Αρχιτέκτων DESA DEA Αθήνα 11 Ιουνίου 2010 Η Ελληνική Εμπειρία στην Ευρώπη Προτάσεις του 2009 σε

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Τελευταία ενημέρωση: 07/2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής) Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου

Διαβάστε περισσότερα

16 33 37 83 86 363 367 388 Πίνακας 29: 363 366 388 63 66 68 76 77 78 87 88 Böwer Michou Ungerer 333 373 376 377 378 383 386 387 388 388 - - - - - - - - - 1/4 - - - - - -. - - - -

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΩΝ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Ακινα, 25-05-2015 Αρ. Πρωτ.: 56178 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Ακινα, 20-01-2015 Αρ. Πρωτ.: 6684 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Ε.Μ.Α.Κ.)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Ε.Μ.Α.Κ.) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Ε.Μ.Α.Κ.) Σε περίπτωση πυρκαγιάς καλέστε 1 9 9 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.fireservice.gr Οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία

(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία Διακρατική Εναρμόνιση των δεδομένων της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία Ειρήνη Σαράντου, Τµήµα Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών 1 EU-SILC

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΦΟΡΟΛΌΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΠΝΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ Svetslav Danchev. Υπεύθυνος τμήματος Μικροοικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής ΙΟΒΕ Γιώργος Μανιάτης. Υπεύθυνος τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Το χρημοτοδοτικό πρόγραμμα LIFE+ στους τομείς Φύση και Βιοποικιλότητα

Το χρημοτοδοτικό πρόγραμμα LIFE+ στους τομείς Φύση και Βιοποικιλότητα Το χρημοτοδοτικό πρόγραμμα LIFE+ στους τομείς Φύση και Βιοποικιλότητα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος (PhD, MLA) Εθνικός Εκπρόσωπος LIFE+, ΥΠΕΚΑ Διευθύντρια του Φορέα

Διαβάστε περισσότερα

Η Κύπρος σε Κρίσιμο Σταυροδρόμι. Η Διαχείριση των Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων. 13 Ιουλίου, 2012

Η Κύπρος σε Κρίσιμο Σταυροδρόμι. Η Διαχείριση των Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων. 13 Ιουλίου, 2012 Η Κύπρος σε Κρίσιμο Σταυροδρόμι Η Διαχείριση των Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων 13 Ιουλίου, 2012 Πρόγραμμα της Συνάντησης - Καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Green Dot Cyprus, κ. Μιχάλη Σπανό - Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠ. ΤΜΒ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΙΡΑ Α ΠΛ ΚΤΚΛΩΝ

ΔΚΠ. ΤΜΒ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΙΡΑ Α ΠΛ ΚΤΚΛΩΝ ΚΤΚΛΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΔΝ / ΠΛΟΙΑΡΥΩΝ Α ΣΑΞΗ ΔΙΡΑ Α ΠΛ ΔΚΠ. ΤΜΒ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΚΤΚΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ ΔΞΔΣΑΔΙ ΚΤΚΛΩΝ ΤΝΔΥΟΤ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ 268 01/09/15 ΣΡ 14/09/15 ΓΔ 01/10/15 ΠΔ 02/10/15 ΠΑ 06/10/15 ΣΡ 03/09/15 ΠΔ 269 27/10/15

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL)

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (2012) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 55 συνδικαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

by Gikas A. Hardouvelis Eurobank, Un. of Piraeus & C.E.P.R.

by Gikas A. Hardouvelis Eurobank, Un. of Piraeus & C.E.P.R. Ethics and Rule of Law in : The Mirror Side of the Economic Crisis Εμπιστοσύνη και Κανόνες Δικαίου στην Ελλάδα: Η παράλληλη Πλευρά της Οικονομικής Κρίσης by Gikas A. Hardouvelis Eurobank, Un. of Piraeus

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

H Διαχρονικι Εξζλιξθ των Ενδοκωρακικών Μεταμοςχεφςεων. Θ άλλθ πλευρά του Λόφου

H Διαχρονικι Εξζλιξθ των Ενδοκωρακικών Μεταμοςχεφςεων. Θ άλλθ πλευρά του Λόφου H Διαχρονικι Εξζλιξθ των Ενδοκωρακικών Μεταμοςχεφςεων Θ εξελιγμζνθ μορφι τθσ τεχνικισ Demikhov Η αντλία εξωςωματικήσ κυκλοφορίασ Richard R. Lower M.D. Η μεγαλοφυήσ απλότητα τησ τεχνικήσ Lower ΕΠΩΔΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου)

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Αγαπητοί προς αποφοίτηση φοιτητές, Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, και κάτω από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ Δ/ΝΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Ακινα, 30-04-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1399 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Δεκέμβριος 2008

Κοινωνικοοικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Δεκέμβριος 2008 1 Κοινωνικοοικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα Δεκέμβριος 2008 2 Σκοπός της μελέτης Ανάδειξη συνεισφοράς του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας στην οικονομία, την επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΛΑΡΗ-ΣΦΗΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΑΣΤΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET Ονομάζεται μια ομάδα παγκόσμιων πόρων πληροφοριών. Αυτοί οι πόροι έχουν τόσο μεγάλο εύρος

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 25-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 20984 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, MD, MSc ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ +

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 17-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 18226 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Ορίζοντα 2020 και Κοινωνική Πρόκληση 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η

Εισαγωγή στον Ορίζοντα 2020 και Κοινωνική Πρόκληση 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η Εισαγωγή στον Ορίζοντα 2020 και Κοινωνική Πρόκληση 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η βιοοικονομία» Περιεχόμενα Συστάσεις Το Πρόγραμμα Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

Smart connections. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1

Smart connections. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1 GR Smart connections. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1 Πίνακας περιεχομένων 4 Επισκόπηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών Μονοφασικοί αντιστροφείς 5 Αντιστροφέας PIKO 3.0 5 Αντιστροφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 26-03-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1136 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Βαρόμετρου CVO 2010 (CVO - Παρατηρητήριο Εταιρικών Οχημάτων)

Παρουσίαση Βαρόμετρου CVO 2010 (CVO - Παρατηρητήριο Εταιρικών Οχημάτων) Παρουσίαση Βαρόμετρου CVO 2010 (CVO - Παρατηρητήριο Εταιρικών Οχημάτων) ΑΘΗΝΑ 22 Ιουνίου 2010 CVO Τι είναι; Τι αντιπροσωπεύει; Αποτελεί μια εξειδικευμένη πλατφόρμα για όλους τους επαγγελματίες που διαχειρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

03 / 2013. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

03 / 2013. Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 03 / 2013 GR Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Πίνακας περιεχομένων 4 Επισκόπηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών Μονοφασικοί αντιστροφείς 5 Αντιστροφέας PIKO 3.0 5 Αντιστροφέας

Διαβάστε περισσότερα

«Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου»

«Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου» ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. www.neahygeia.gr/info@ispm.gr «Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου» Αικατερίνη Καστανιώτη Επίκουρος Καθηγήτρια Διοίκησης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Έντυπων Περιοδικών

Κατάλογος Έντυπων Περιοδικών Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ανέπτυξε τον online κατάλογο αναφοράς των περιοδικών εκδόσεων σε έντυπη µορφή που συµπεριλαµβάνονται στη Συλλογή της. > Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

. : 0907. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

. : 0907. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ,.. : 0907 Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ημερομηνία παρουσίασης : 28/06/2011 Επιβλέπων καθηγητής : Καθηγήτρια Ευθαλία Δημαρά Μέλη τριμελούς επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ 23 o Εθνικό υνϋδριο τησ Ελληνικόσ Εταιρεύασ Επιχειρηςιακών Ερευνών ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ Δ. Κοπύδου, Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 2.12.2014 Αρ. Πρωτ.: 65879 οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 9-12-2014 Αρ. Πρωτ.: 69108οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 18-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 60321 οικ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 08-04-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1229 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 11-06-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1847 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό

Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό Μεταρρυθμίσεις με το Βλέμμα στο Μέλλον - Κύκλος ανοιχτών συζητήσεων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Δημήτρης Παπακανέλλου, Επικεφαλής Συμβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

IP/08/618. Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008

IP/08/618. Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008 IP/08/618 Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008 Βιντεοπαιχνίδια: η Επιτροπή χαιρετίζει την πρόοδο που σηµειώθηκε ως προς την προστασία των ανηλίκων σε 23 κράτη µέλη της ΕΕ, καλεί όµως τον κλάδο να βελτιώσει τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Αθήνας. ΤΕΙ Αθήνας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Αθήνας. ΤΕΙ Αθήνας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Αθήνας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Κάντε κλικ στα url και μεταφερθείτε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες!!! ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 24-7-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2011 Greek Tourism Basic Figures, 2011 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution to GDP Συμμετοχή στην

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος Γρηγοριάδης

Δρ. Νικόλαος Γρηγοριάδης ΕΤΝΟΗΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ & ΣΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΔΑΩΝ - Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΔΑΩΝ ΜΑΤΡΗ ΠΕΤΚΗ ENHANCEMENT OF NATURAL REGENERATION & TECHNICAL RESTORATION OF BURNED FORESTS THE CASE OF BLACK PINE FORESTS

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ATM FRAUD Χρ. Τόπακας Group IT Security & Control Manager Μέλος European ATM Security Team e-mail : topakas@piraeusbank.gr Τράπεζα Πειραιώς AGENDA ΕΙΔΗ FRAUD ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 04-06-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-1399 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 31

Διαβάστε περισσότερα

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ Δεκζμβριοσ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιςκόπθςθ παρουςίαςθσ Η ιδέα Το Έπγο Η ςλοποίηζη Τα αποηελέζμαηα Τα ζςμπεπάζμαηα 2 Τα ιδιαίηεπα ηοπικά σαπακηηπιζηικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 16-10-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-2639 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

D A T A S H E E T EC3. µ ECD-001 η. EC3-33x α µ α α. α DIN α α ) α µ α ( α ). µα α α α µ ω ω ω

D A T A S H E E T EC3. µ ECD-001 η. EC3-33x α µ α α. α DIN α α ) α µ α ( α ). µα α α α µ ω ω ω EC3-33x α µ α α µ α α µ α µα µ. µα α α α µ ( αµ α µα α α DIN α α ) α µ α ( α ). µα α α α µ ω ω ω µ µ ω α.( µα, α, α µ, α µ α.α.) µ ω α αµ ω α α α α α µ TCP/IP Ethernet ω ω α α α α α α µ α ω LONWORKS ω

Διαβάστε περισσότερα