Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά..."

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ 6 Απρίλιοσ - Μάιοσ - Ιοφνιοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου 2 Χαιρετιςμόσ Διευκφνοντοσ Συμβοφλου 3 Δραςτθριότθτα Μεταφοράσ & Εκμετάλλευςθσ Δραςτθριότθτα Διαχείριςθσ Ζργων 10 Δραςτθριότθτα Στρατθγικισ, Ανάπτυξθσ & υκμιςτικϊν Κεμάτων 4 16 Δραςτθριότθτα Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 17 Δραςτθριότθτα Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν 18 Διεφκυνςθ Αςφάλειασ, Ροιότθτασ & Ρεριβάλλοντοσ Τμιμα Δθμοςίων Σχζςεων & Επικοινωνίασ Με μια ματιά... Πρϊτθ Εκφόρτωςθ 177K πλοίου ςτθν Ρεβυκοφςα (ςελ. 4) Επζκταςθ του υςτιματοσ Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου προσ Μεγαλόπολθ (ςελ. 12) Εκπαίδευςθ Προςωπικοφ ςτθ χριςθ Λογιςμικοφ Γραφείου (ςελ. 19) Εκπαίδευςθ Διοικθτικοφ Προςωπικοφ ςε Θζματα Αςφάλειασ, Πυραςφάλειασ & Περιβάλλοντοσ (ςελ. 22) Δράςθ Δενδροφφτευςθσ ςτο ιδθρόκαςτρο (ςελ. 24)

2 Α Γ Ω Γ ΟΣ Ε Ρ Λ Κ Ο Λ Ν Ω Ν Λ Α Σ Σ Ε Λ Λ Δ Α 2 Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου Δ.Σ., Δρ. Ρ.Δ. Μαυροκζφαλου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Βριςκόμαςτε ςε μία περίοδο ριηικϊν ανατροπϊν και αλλαγϊν οι οποίεσ, παρότι δεν είναι ευχάριςτεσ για τουσ πολίτεσ, είναι απαραίτθτεσ για να ξεπεραςτεί θ ςθμερινι ςοβαρι κρίςθ, αλλά και για να χτιςτεί μια οικονομία και κοινωνία απαλλαγμζνθ από τθν πλθκϊρα των παραςιτικϊν καταςτάςεων που μασ ζφεραν ωσ εδϊ. Κεωρϊ ότι, ακόμθ και μζςα ςε ζνα τζτοιο ςκθνικό, πρζπει να είμαςτε ςε κζςθ να διακρίνουμε τισ εξελίξεισ τθσ επόμενθσ θμζρασ, οι οποίεσ μπορεί να είναι κοντά μασ πολφ πιο άμεςα από όςο φανταηόμαςτε αλλά και να μασ αφοροφν περιςςότερο από όςο πιςτεφουμε. Ο ΔΕΣΦΑ, εκ των πραγμάτων, δείχνει να ανταποκρίνεται ςε αυτιν τθν ανάγκθ. Θ περίοδοσ που διανφουμε χαρακτθρίηεται από μεγάλθ κινθτικότθτα ςτο γεωπολιτικό παιχνίδι των αγωγϊν, ςτο πλαίςιο του οποίου όλα δείχνουν ότι κερδίηουν ζδαφοσ οι επιλογζσ τθσ χϊρασ για ςυμμετοχι ςτουσ ςχεδιαςμοφσ αγωγϊν φυςικοφ αερίου, όπωσ ο ITGI και ο South Stream. Θ εταιρεία μασ δίνει το παρϊν ςε «Ο ΔΕΦΑ και οι εργαηόμενοί του, ζχουν ιδθ δϊςει επιτυχθμζνεσ εξετάςεισ ςτο κομβικισ ςθμαςίασ για κάκε οικονομία κομμάτι τθσ λειτουργίασ μιασ απελευκερωμζνθσ αγοράσ, όπωσ είναι αυτι του φυςικοφ αερίου ςτθν χϊρα μασ». όλεσ τισ διαδικαςίεσ που ςχετίηονται με τθν προϊκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των ςυγκεκριμζνων ζργων, προςφζροντασ, ςτο μερίδιο που τθσ αναλογεί, και αυτι λφςεισ ςτθν ευρωπαϊκι αναηιτθςθ για όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ αςφάλεια εφοδιαςμοφ ςε φυςικό αζριο. Και είναι βζβαιο ότι, εφόςον ςε διεκνζσ πολιτικό επίπεδο οι προαναφερκζντεσ ςχεδιαςμοί πραγματοποιθκοφν, ο ρόλοσ του ΔΕΣΦΑ κα αναβακμιςτεί ακόμθ περιςςότερο. Ο ΔΕΣΦΑ και οι εργαηόμενοί του, ζχουν ιδθ δϊςει επιτυχθμζνεσ εξετάςεισ ςτο κομβικισ ςθμαςίασ για κάκε οικονομία κομμάτι τθσ λειτουργίασ μιασ απελευκερωμζνθσ αγοράσ, όπωσ είναι αυτι του φυςικοφ αερίου ςτθν χϊρα μασ. Θ αποφαςιςκείςα διατιρθςθ του ελζγχου των δικτφων φυςικοφ αερίου από το Δθμόςιο μζςω του ΔΕΣΦΑ, πζραν τθσ ανάγκθσ ελζγχου ενόσ φυςικοφ μονοπωλίου, ςτθρίηεται ςτθν αξιοπιςτία τθσ εταιρείασ μασ, που με ςυνεχι και εντατικι προςπάκεια των εργαηομζνων και τθσ Διοίκθςθσ ζχουμε πετφχει. Αξιοπιςτία που δεν αφορά μόνο ςτθν απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ που προανζφερα, αλλά και ςτθν ςυνολικι λειτουργία, αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα τθσ εταιρείασ. Ριςτεφω πωσ οι εργαηόμενοι με τθν ςυνζπεια ςτθ δουλειά τουσ κα ςτακεροποιιςουν αυτι τθν αξιοπιςτία που ανοίγει νζουσ δρόμουσ για τον ΔΕΣΦΑ. Ραράλλθλα εκτιμϊ ότι ο ΔΕΣΦΑ και οι εργαηόμενοι ζχουν πολλά να ωφελθκοφν από τθν προοπτικι ειςόδου νζων μετόχων ςτθν εταιρεία. Ο εντοπιςμόσ κοιταςμάτων φυςικοφ αερίου ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο, πόςο μάλλον τυχόν ανακάλυψθ και αξιοποίθςθ κοιταςμάτων φυςικοφ αερίου ςτον ελλαδικό χϊρο, αν και δεν άπτεται του άμεςου μζλλοντοσ, κα αναβακμίςει εντυπωςιακά το ρόλο τθσ Ελλάδασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι και κα ιςχυροποιιςει ακόμθ περιςςότερο τον ΔΕΣΦΑ ωσ διαχειριςτι μιασ αγοράσ που γνωρίηει ςθμαντικοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ. Κεωρϊ ότι οι εργαηόμενοί μασ ζχουν κατανοιςει πλιρωσ τόςο τα νζα δεδομζνα που επιφυλάςςουν οι εξελίξεισ αυτζσ για εταιρείεσ όπωσ ο ΔΕΣΦΑ, όςο και το ότι θ διοίκθςθ τθσ εταιρείασ είναι ςε κζςθ να τουσ παράςχει και να τουσ διαςφαλίηει κακθμερινά ςυνκικεσ α- ςφάλειασ, ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ και προοπτικζσ ανζλιξθσ μζςα ςτο νζο περιβάλλον που δθμιουργείται για όλουσ.

3 Τ Ε Υ Χ ΟΣ 6 Σ Ε Λ Λ Δ Α 3 Χαιρετιςμόσ Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, Δρ. Γ. Ραπαρςζνου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Σε μία ιδιαίτερα κρίςιμθ για τθν χϊρα περίοδο νομίηω πωσ μποροφμε να είμαςτε απόλυτα ςίγουροι για τθν πορεία που ο ΔΕΣΦΑ ακολουκεί και για τισ ςτζρεεσ προοπτικζσ ςτισ οποίεσ αυτι εδράηεται και οι οποίεσ εγγυϊνται τθν επιτυχθμζνθ μετάβαςθ τθσ εταιρείασ ςτθ νζα εποχι που τθν κζλει να διαχωρίηεται και ιδιοκτθςιακά από τθν ΔΕΡΑ και να αποκτά ιδιϊτεσ μετόχουσ. Οι προςπάκειεσ για ςυνεχι βελτίωςθ τθσ εςωτερικισ λειτουργίασ και τθσ παρακολοφκθςθσ του κρίςιμου τομζα των ζργων, θ αποτελεςματικι λειτουργία τθσ εταιρείασ μασ ςτο ρόλο του διαχειριςτι τθσ αγοράσ φυςικοφ αερίου και θ παρουςία του ΔΕΣΦΑ ςτα γεωπολιτικά ςχζδια μεγάλου διεκνοφσ βελθνεκοφσ για τουσ ενεργειακοφσ αγωγοφσ ιδθ φζρουν ςυγκεκριμζνα κετικά αποτελζςματα για τθν εταιρεία και τθν εκνικι οικονομία. Θ μετά φόρων κερδοφορία μασ ενιςχφκθκε από τα 22,5 εκατ. του 2009 ςτα 34,8 εκατ. του 2010, ενϊ θ αφξθςθ τθσ χριςθσ φυςικοφ αερίου τόςο από τα νοικοκυριά και τισ επιχειριςεισ όςο και ςτθν θλεκτροπαραγωγι μασ επιτρζπει να εκτιμοφμε ότι φζτοσ τα κζρδθ αυτά μπορεί να ξεπεράςουν και τα 53 εκατ. ευρϊ. Ραράλλθλα, για το ςφνολο των ζργων του ΔΕΣΦΑ εκδθλϊνεται μεγάλο ενδιαφζρον από αναγνωρίςιμουσ επιχειρθματικοφσ ομίλουσ και κοινοπραξίεσ του εξωτερικοφ, με χαρακτθριςτικι περίπτωςθ τθν διαγωνιςτικι διαδικαςία για τθν αναβάκμιςθ του Τερματικοφ Στακμοφ τθσ εβυκοφςασ με τθν καταςκευι και τρίτθσ δεξαμενισ. Ο Στακμόσ τθσ εβυκοφςασ ζχει αναδειχκεί πλζον ςε κακοριςτικό ςθμείο αναφοράσ ςτθ λειτουργία τθσ αγοράσ φυςικοφ αερίου και είναι χαρακτθριςτικό ότι ςτα τζλθ Λουνίου υποδζχκθκε προσ εκφόρτωςθ το μεγαλφτερο ςτθν ιςτορία πλοίο που ζχει προςεγγίςει τθ νιςο, το Ben Badis, μικουσ 298 μζτρων και χωρθτικότθτασ 177 χιλιάδων κ.μ. υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου. Πλα αυτά ςε μία περίοδο κατά τθν οποία οι αποκθκευτικοί χϊροι φυςικοφ αερίου αποκτοφν όλο και περιςςότερθ ςθμαςία για τισ ενεργειακζσ αγορζσ. Ωςτόςο, θ εξζλιξθ που ςαφϊσ κζτει τον ΔΕΣΦΑ ςε μία νζα τροχιά ζρχεται μζςα από το ενεργειακό νομοςχζδιο κακϊσ και τισ ρυκμίςεισ του Μεςοπρόκεςμου Σχεδίου για «Η προοπτικι ειςόδου νζων ιδιωτϊν μετόχων ςτον ΔΕΦΑ κάκε άλλο παρά ωσ απειλι μπορεί να εκλθφκεί, παρά ςαν ευκαιρία περαιτζρω ανάπτυξθσ & εκςυγχρονιςμοφ». τθν ελλθνικι οικονομία. Ο ιδιοκτθςιακόσ διαχωριςμόσ από τθ ΔΕΡΑ ςαφϊσ ζρχεται ωσ φυςιολογικι απόρροια του ιδθ υφιςτάμενου νομικοφ διαχωριςμοφ και αποτελεί απόδειξθ τόςο για τθ ςθμαςία που αποδίδει το Δθμόςιο ςτα δίκτυα φυςικοφ αερίου όςο και για το πόςο επιτυχθμζνα επιτελεί τθν αποςτολι τθσ θ εταιρεία μασ. Θ δε προοπτικι ειςόδου νζων ιδιωτϊν μετόχων ςτον ΔΕΣΦΑ κάκε άλλο παρά ωσ απειλι μπορεί να εκλθφκεί. Απεναντίασ, μόνο ωσ ευκαιρία περαιτζρω ανάπτυξθσ, εκςυγχρονιςμοφ και διεκνοποίθςθσ λογίηεται, αφοφ θ εταιρεία μασ κα ειςζλκει πλζον και ςε ζναν άλλο χάρτθ, αυτόν των τοποκετιςεων μεγάλων funds, αςφαλιςτικϊν ταμείων και επενδυτϊν, κοντά ςε εταιρείεσ - κολοςςοφσ που διαδραματίηουν πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτα ενεργειακά δρϊμενα του πλανιτθ. Είμαι πεπειςμζνοσ πωσ διοίκθςθ και εργαηόμενοι του ΔΕΣΦΑ είμαςτε απόλυτα ζτοιμοι για να ανταποκρικοφμε και ςε αυτιν τθν πρόκλθςθ!

4 Α Γ Ω Γ Ο Σ Ε Ρ Λ Κ Ο Λ Ν Ω Ν Λ Α Σ Σ Ε Λ Λ Δ Α 4 ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ ΜΕΤΑΦΟΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ Ρρϊτθ Εκφόρτωςθ 177K πλοίου ςτθν εβυκοφςα Το 2000 με τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ τα πλοία μεταφοράσ ΥΦΑ, ιταν μεγζκουσ ζωσ 130Κ όπωσ και ο ςχεδιαςμόσ για το μζγιςτο μζγεκοσ πλοίου ςτθ εβυκοφςα. Σιμερα ο ςτόλοσ των πλοίων μεταφοράσ LNG, ςε παγκόςμια κλίμακα, διαμορφϊνεται ςφμφωνα με το κατωτζρω γράφθμα: Σιμερα το μεγαλφτερο πλοίο ΥΦΑ είναι μεγζκουσ 250Κ (Qmax). Το 2008 θ εγκατάςταςθ δζχεται τo μεγαλφτερο (για τα ζωσ τότε δεδομζνα τθσ) πλοίο 145Κ και μετά από λίγο καιρό, δζχεται ζνα ακόμθ μεγαλφτερο πλοίο, μεγζκουσ 155Κ. «τισ 22/6/2011 θ Ρεβυκοφςα υποδζχτθκε πλοίο μεταφοράσ LNG, μεγζκουσ 177Κ». Στισ 22/6/2011, ςπάει και αυτό το ρεκόρ, κακϊσ θ εβυκοφςα υποδζχεται πλοίο μεταφοράσ LNG, μεγζκουσ 177Κ με το όνομα Ben Badis. Ρρόκειται για το μεγαλφτερο ςε μζγεκοσ πλοίο που προςζγγιςε και πραγματοποίθςε εκφόρτωςθ ςτθν προβλιτα του ςτακμοφ, με μικοσ 298m και χωρθτικότθτα m 3 ΥΦΑ. Μετά τθν διεξαγωγι τθσ μελζτθσ ςυμβατότθτασ του πλοίου Ben Badis 177Κ, όπωσ αυτι προβλζπεται ςτον «Κανονιςμό πιςτοποίθςθσ πλοίων Υ- ΦΑ», για τθν εξαςφάλιςθ όλων των απαραίτθτων δεδομζνων και παραμζτρων για τθν 1 θ εκφόρτωςθ του πλοίου θ οποία και ζγινε με απόλυτθ επιτυχία, ενϊ αναμζνεται θ δεφτερθ προςζγγιςθ και εκφόρτωςθ του πλοίου, όπωσ ςυμβαίνει με όλα τα πλοία που ξεπερνοφν τον αποκθκευτικό χϊρο τθσ εβυκοφςασ (μερικι εκφόρτωςθ ςε δφο ςτάδια, με ενδιάμεςο απόπλου και αγκυροβόλιο μερικϊν θμερϊν ςτον κόλπο τθσ Ράχθσ). Θ εξζλιξθ αυτι ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθν Εγκατάςταςθ ΥΦΑ, για τθν ανακεϊρθςθ του αποδεκτοφ μεγζκουσ πλοίου, αλλά και τθν ςυμβατότθτα μεγαλφτερου αρικμοφ πλοίων με τθν εγκατάςταςθ και τθν προςκικθ του Ben Badis ςτον κατάλογο αποδεκτϊν πλοίων τθσ εγκατάςταςθσ (κατάλογοσ πιςτοποιθμζνων πλοίων είναι αναρτθμζνοσ ςτο site τθσ εταιρίασ). Θ διαδικαςία ςυμβατότθτασ πραγματοποιικθκε για άλλα δφο πλοία το Mourad Didouche 123Κ που πραγματοποίθςε και τθν πρϊτθ εκφόρτωςθ ςτθν εβυκοφςα και το Ramdane Abane 123Κ που ζγινε αποδεκτό για τθν πρϊτθ δοκιμαςτικι εκφόρτωςθ. Τα δφο νζα πλοία μποροφν να προςτεκοφν ςτον κατάλογο αποδεκτϊν πλοίων με τθν εγκατάςταςθ ΥΦΑ τθσ εβυκοφςασ. Σφναψθ νζων Συμβάςεων Μεταφοράσ και Χριςθσ Εγκατάςταςθσ ΥΦΑ Παροχι Ρυκμιηόμενων Τπθρεςιϊν Θ Διεφκυνςθ Εμπορίασ υκμιηόμενων Υπθρεςιϊν ικανοποιϊντασ ςχετικά αιτιματα Χρθςτϊν προζβθ ςτθ ςφναψθ νζων Συμβάςεων Μεταφοράσ και Χριςθσ Εγκατάςταςθσ ΥΦΑ κακϊσ και ςτθν ανακεϊρθςθ υφιςτάμενων ςυμβάςεων. Συγκεκριμζνα κατά το τρίμθνο Απριλίου Λουνίου 2011: ζλαβε χϊρα ζλεγχοσ και αξιολόγθςθ νζων Αιτιςεων για Ραροχι Υπθρεςιϊν Μεταφοράσ ι/και Βαςικισ Υπθρεςίασ ΥΦΑ, με αποτζλεςμα τθν υπογραφι ζξι (6) νζων Συμβάςεων Μεταφοράσ και δφο (2) νζων Συμβάςεων Χριςθσ Εγκατάςταςθσ ΥΦΑ. Οι τζςςερισ εκ των ανωτζρω αφοροφςαν ςτθν Ραροχι Υπθρεςιϊν προσ δφο (2) εταιρείεσ που υπζβαλλαν για πρϊτθ φορά Αιτιματα. ανακεωρικθκαν εννζα (9) υφιςτάμενεσ Συμβάςεισ Μεταφοράσ και Χριςθσ Εγκατάςταςθσ ΥΦΑ. Αξίηει να ςθμειωκεί, ότι για πρϊτθ φορά εξετάςτθκε και ικανοποιικθκε αίτθμα υποκατάςτατθσ Σφμβαςθσ ΥΦΑ από Χριςτθ ΥΦΑ ςε τρίτο πρόςωπο. Επιπλζον: ςυμφωνικθκε θ παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ με τθν εταιρεία ΔΕΡΑ Α.Ε. για τθν προμικεια Αερίου Εξιςορρόπθςθσ. κατοχυρϊκθκε θ προμικεια αερίου εξιςορρόπθςθσ για το τελευταίο 9μθνο του τρζχοντοσ ζτουσ ςτθν εταιρεία ΔΕΡΑ Α.Ε., μετά τθν ολοκλιρωςθ διεκνοφσ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ. υπεβλικθςαν από τισ εταιρείεσ ΚΕΜΑ και MERCADOS EMI προςφορζσ ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ για τθν επιλογι ςυμβοφλου για τθν κατάρτιςθ τευχϊν δθμοπράτθςθσ του ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ του ΔΕΣΦΑ. ολοκλθρϊνεται θ διαδικαςία προγραμματιςμοφ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ Διεφκυνςθσ. παρουςιάςκθκαν ςτθ διοίκθςθ και ςτο αρμόδιο προςωπικό τθσ εταιρείασ οι εξελίξεισ ςχετικά με τθν ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Κϊδικα για τθν κατανομι δυναμικοφ ςτα ςθμεία διαςφνδεςθσ δικτφων μεταφοράσ Κ-Μ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. (ςυνζχεια ςτην επόμενη ςελίδα)

5 Τ Ε Υ Χ ΟΣ 6 Σ Ε Λ Λ Δ Α 5 εντοπίςκθκαν και ςυηθτικθκαν με τισ αρμόδιεσ οργανωτικζσ μονάδεσ τθσ εταιρείασ, ηθτιματα εφαρμογισ του Κϊδικα Διαχείριςθσ ΕΣΦΑ, ςχετικά με τθ διάκεςθ Ρρόςκετου Αποκθκευτικοφ Χϊρου, τθν διαχείριςθ του Αποκθκευτικοφ Χϊρου τθσ Εγκατάςταςθσ ΥΦΑ και τθν καταχρθςτικι δζςμευςθ Δυναμικότθτασ Αεριοποίθςθσ ΥΦΑ από Χριςτθ ΥΦΑ. δθμοςιεφκθκε ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΕΣΦΑ το Αρχικό και Τελικό Μθνιαίο Ρρόγραμμα εκφόρτωςθσ Φορτίων ΥΦΑ, κακϊσ και οι ανακεωριςεισ αυτϊν που αφοροφςαν τουσ εν λόγω Μινεσ. δθμοςιεφκθκε ο Ρρόςκετοσ Αποκθκευτικόσ Χϊροσ για τουσ εν λόγω Μινεσ, πραγματοποιικθκε θ κατανομι αυτοφ ςτουσ αιτοφντεσ Χριςτεσ και δθμοςιεφκθκε το τμιμα του Διακζςιμου Αποκθκευτικοφ Χϊρου που παραμζνει προσ διάκεςθ ςε Θμεριςια Βάςθ. ολοκλθρϊκθκε ζγκαιρα θ μετάφραςθ των ενοτιτων τθσ ιςτοςελίδασ τθσ εταιρείασ ςτθν αγγλικι και αναρτικθκαν οι αντίςτοιχεσ ςελίδεσ για τθν ενθμζρωςθ των οποίων φζρει ευκφνθ θ ΔΕΥ. υπολογίςκθκε και ςυντάχκθκε ζκκεςθ ςχετικά με τον προςδιοριςμό των ωριαίων αιχμϊν για τα Σθμεία Εξόδου που τροφοδοτοφν τθν περιοχι τθσ Αττικισ κατά το ζτοσ 2010 κακϊσ και για τθν περίοδο Νοζμβριοσ Μάρτιοσ Ρεραιτζρω, θ Διεφκυνςθ Εμπορίασ υκμιηόμενων Υπθρεςιϊν διερευνά τθ δθμιουργία μθχανιςμοφ δθμοπραςιϊν για τθ διάκεςθ Ρρόςκετου Αποκθκευτικοφ Χϊρου ςε Χριςτεσ ΥΦΑ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο αρκρ 76 6 του Κϊδικα. Στο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ οι εμπλεκόμενεσ οργανωτικζσ μονάδεσ τθσ Διεφκυνςθσ παρακολοφκθςαν τθν ομαλι εκτζλεςθ των Συμβάςεων Μεταφοράσ και Χριςθσ Εγκατάςταςθσ ΥΦΑ ενθμερϊνοντασ τουσ Χριςτεσ ςχετικά με τθν παραβίαςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων και επιβάλλοντασ πρόςτιμα, όταν κάτι τζτοιο κρίκθκε αναγκαίο για τθ διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου, ςτο πλαίςιο των οριηομζνων ςτον Κϊδικα Διαχείριςθσ ΕΣΦΑ. Παρουςίαςθ Πιλοτικοφ Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Ρυκμιηόμενων Τπθρεςιϊν Το τμιμα Υποςτιριξθσ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων, τον τελευταίο χρόνο, με χριςθ ιδίων πόρων, ανζπτυξε ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Κϊδικα Διαχείριςθσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου, Ριλοτικό Ρλθροφοριακό Σφςτθμα. Το εν λόγω Σφςτθμα παρουςιάςτθκε, ςτισ , ςτουσ Χριςτεσ ΕΣΦΑ, με ταυτόχρονθ επίδειξθ τθσ λειτουργίασ του μζςω ενόσ εικονικοφ Χριςτθ ενϊ τουσ επιδόκθκε ζντυπο εγχειρίδιο χριςθσ του. Στθ ςυνζχεια ακολοφκθςε εποικοδομθτικι ςυηιτθςθ με τουσ Χριςτεσ όπου καταγράφθκαν οι πρϊτεσ εντυπϊςεισ και προτάςεισ των παρευριςκομζνων για τθ βελτίωςθ τθσ χρθςτικότθτασ του Συςτιματοσ. Στθν Ραρουςίαςθ αναλφκθκαν τόςο οι παροφςεσ (Υποβολι Θμεριςιων και Εβδομαδιαίων Δθλϊςεων και προβολι διακζςιμων αναφορϊν) όςο και οι μελλοντικζσ δυνατότθτεσ (Υποβολι Μθνιαίων Δθλϊςεων εκφορτϊςεων ΥΦΑ, Αιτιματα δζςμευςθσ Ρρόςκετου Αποκθκευτικοφ Χϊρου ΥΦΑ και προβολι αναφορϊν ΥΦΑ), που προςφζρει το Σφςτθμα, κακϊσ και το χρονοδιάγραμμα λειτουργίασ του, ςτο οποίο περιλαμβάνεται ζνασ μινασ εκπαιδευτικισ λειτουργίασ και εξοικείωςθσ, δφο μινεσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ και εν ςυνεχεία πιλοτικι εφαρμογι τθσ πλατφόρμασ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ ΔΕΣΦΑ. Στο αμζςωσ επόμενο διάςτθμα κα αποςταλοφν ςτουσ Χριςτεσ οι κωδικοί πρόςβαςθσ ςτο Σφςτθμα. Διαςφάλιςθ τθσ Ομαλισ & Αποδοτικισ Λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου & Ανάπτυξθ Νζων Υπθρεςιϊν Αναλυτικι ζκκεςθ λειτουργίασ ΕΦΑ για το 2010 Στα πλαίςια των οριηομζνων ςτο νόμο υπ αρικ. 3428/2005, ςυντάχκθκε και δθμοςιεφτθκε ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΕΣΦΑ αναλυτικι ζκκεςθ για τθ λειτουργία του ΕΣΦΑ κατά το Ζτοσ 2010, ςτθν οποία περιλαμβάνονται, μεταξφ άλλων, κζματα που ςχετίηονται με τισ μεταβολζσ των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν του Συςτιματοσ, τθ δζςμευςθ μεταφορικισ ικανότθτασ, τθν εξιςορρόπθςθ φορτίου, το επίπεδο και τθν ποιότθτα ςυντιρθςθσ, τθ ςυμφόρθςθ και τθ διαχείριςι τθσ κακϊσ και τισ περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ και τθν αντιμετϊπιςι τουσ. τοιχεία Παράδοςθσ / Παραλαβισ Φυςικοφ Αερίου ςτο ΕΦΑ Στα πλαίςια των οριηομζνων ςτον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικμ. 715/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ςχετικά με τουσ όρουσ πρόςβαςθσ ςτα δίκτυα μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου και κατόπιν ςχετικϊν ςυνεννοιςεων με τθ υκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ, ο ΔΕΣΦΑ προχϊρθςε ςτθ δθμοςίευςθ ςτθν ιςτοςελίδα που διακζτει ιςτορικϊν ςτοιχείων Ραράδοςθσ / Ραραλαβισ Φυςικοφ Αερίου ςτο ΕΣΦΑ. Τα ςτοιχεία αυτά, για λόγουσ διαφάνειασ, ενθμερϊνονται ςε κακθμερινι βάςθ ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΕΣΦΑ. Σο ΕΤΔ ΑΕ διαπιςτεφει το Εργαςτιριο πίεςθσ Μετρολογίασ Τον Λοφνιο 2011 το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ) ΑΕ ενζκρινε τθν διαπίςτευςθ κατά ISO του εργαςτθρίου πίεςθσ του Τμ. Μετρολογίασ, μετά τθν επιτυχι προ-αξιολόγθςθ, αξιολόγθςθ και κετικι ειςιγθςθ τθσ Τεχνικισ Επιτροπισ του ΕΣΥΔ. Το επίςθμο πεδίο εφαρμογισ τθσ διαπίςτευςθσ κα δθμοςιευτεί ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΕΣΦΑ και του ΕΣΥΔ.

6 Α Γ Ω Γ Ο Σ Ε Ρ Λ Κ Ο Λ Ν Ω Ν Λ Α Σ Σ Ε Λ Λ Δ Α 6 «Τποβλικθκε ςτθ ΡΑΕ ο Ετιςιοσ χεδιαςμόσ Εξιςορρόπθςθσ Φορτίου για το Ζτοσ 2012». ΔΕΦΑ και Ρυκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ Στα πλαίςια των απαιτιςεων του Κϊδικα Διαχείριςθσ του ΕΣΦΑ, ςυντάχκθκε και υποβλικθκε προσ ζγκριςθ ςτθ υκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ ο Ετιςιοσ Σχεδιαςμόσ Εξιςορρόπθςθσ Φορτίου για το Ζτοσ 2012 κακϊσ και θ τροποποίθςι του για το Ζτοσ Ολοκλιρωςθ τθσ πρόταςθσ ανακεϊρθςθσ του Κανονιςμοφ Μετριςεων ΕΣΦΑ προσ τθ υκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ, με βάςθ τθν εμπειρία από τον πρϊτο χρόνο εφαρμογισ του (ΦΕΚ Β' 584 / ). Επεκτάςεισ των ςυςτθμάτων SCADA και αναβάκμιςθ Σθλεπικοινωνιϊν Τον Λοφνιο 2011 ολοκλθρϊκθκαν (α) θ εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ backup/recovery του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ του Τθλεπικοινωνιακοφ Δικτφου του ΕΣΦΑ ςτο Κάλαμο Τθλεπικοινωνιϊν Ρατιματοσ και (β) θ αναβάκμιςθ του τθλεφωνικοφ κζντρου PABX Ρατιματοσ, παρζχοντασ επιπλζον δυνατότθτεσ ςτουσ χριςτεσ των αναλογικϊν τθλεφωνικϊν ςυνδζςεων του Κζντρου Λειτουργίασ & Συντιρθςθσ Ρατιματοσ Ενεργισ ςυμμετοχι τεχνικοφ προςωπικοφ τθσ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ οισ Αερίου ςτον βαςικό ςχεδιαςμό των θλεκτρονικϊν και μετρολογικϊν ςυςτθμάτων του ελλθνοϊταλικοφ αγωγοφ, των επεκτάςεων των ςυςτθμάτων SCADA και Τθλεπικοινωνιϊν προσ Αλιβζρι και Μεγαλόπολθ, κακϊσ και ςτθν αναςκόπθςθ του λεπτομεροφσ ςχεδιαςμοφ των θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων του Συμπιεςτι Ν. Μεςιμβριασ και τθσ ενςωμάτωςισ του ςτο ςφςτθμα SCADA. Ανακεϊρθςθ τθσ υπ. αρικμ 752/1 Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ Ζργων ΕΣΦΑ ςχετικά με το Καλϊδιο Οπτικϊν Λνϊν που εγκακίςταται παράλλθλα με τον αγωγό υψθλισ πίεςθσ του ΕΣΦΑ, ϊςτε να είναι ςφμφωνθ με τθν τελευταία Σφςταςθ G.655 του Οργανιςμοφ ITU-T. Το προςωπικό τθσ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ οισ Αερίου αςχολικθκε με τθ μετάφραςθ κειμζνων για τθν ςφνταξθ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ εταιρίασ ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Ανάπτυξθ των Υπαρχουςϊν Υπθρεςιϊν & Ρροϊκθςθ Νζων Θ Διεφκυνςθ Εμπορίασ Μθ υκμιηόμενων Υπθρεςιϊν ςυνεχίηοντασ το ζργο και τθν προςπάκειά τθσ για τθν προϊκθςθ νζων υπθρεςιϊν και τθ ςυνεχι ανάπτυξθ των ιδθ υπαρχόντων, πάντα ςτο πλαίςιο των προβλεπομζνων από το Νόμο 3428/2005 και τον Κϊδικα Διαχείριςθσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου (ΕΣΦΑ), παρουςιάηει και περιγράφει τισ ςθμαντικότερεσ δράςεισ τθσ για το τρίμθνο Απρίλιοσ Λοφνιοσ 2011 ωσ ακολοφκωσ. Αναλυτικότερα αναφορικά με τθ διαχείριςθ και τθν τιμολόγθςθ Συμβάςεων κατά το τελευταίο τρίμθνο ζχουν πραγματοποιθκεί τα εξισ: Τπογραφι υμβάςεων - Σιμολόγθςθ Σφμβαςθ για Τθν Ραροχι Υπθρεςιϊν Ριςτοποίθςθσ Συςτθμάτων Μζτρθςθσ Φυςικοφ Αερίου με τθν ΚΟΛΝΚΟΣ POWER Α.Ε. (SLA /11). Κατόπιν υπογραφισ τθσ νζασ Σφμβαςθσ και τθν ολοκλιρωςθ των παρεχόμενων Υπθρεςιϊν για το ζτοσ χριςθσ 2011 πραγματοποιικθκε ςχετικι τιμολόγθςθ. Λδιωτικό Συμφωνθτικό για τθν Ραροχι Υπθρεςιϊν Ριςτοποίθςθσ Εξοπλιςμοφ Μζτρθςθσ Ροςότθτασ Φυςικοφ Αερίου με ELPEDISON Α.Ε. (SLA 0046/11). Κατόπιν υπογραφισ του Λδιωτικοφ Συμφωνθτικοφ και τθν ολοκλιρωςθ των παρεχόμενων Υπθρεςιϊν για το ζτοσ χριςθσ 2011 ζχει πραγματοποιθκεί ςχετικι τιμολόγθςθ. Σφμβαςθ Λειτουργίασ & Συντιρθςθσ Στακμϊν Ανεφοδιαςμοφ Οχθμάτων Φυςικοφ Αερίου (SLA 0002/08) με τθ ΔΕΡΑ Α.Ε. Σφμφωνα και με το Ραράρτθμα 7 του Ρρωτοκόλλου Ραράδοςθσ Ραραλαβισ οι δφο εταιρείεσ βρίςκονται ςε μια μεταβατικι περίοδο για τθν εφρυκμθ λειτουργία των Στακμϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων και των δφο μερϊν. Σφμβαςθ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ Δικτφων Διανομισ Φυςικοφ Αερίου (SLA0003/08). Υπεγράφθ Τροποποιθτικό Ρροςκικθ Πρων Νο. 1 ςφμφωνα με τo οποίo ο ΔΕΣΦΑ πλζον αναλαμβάνει τθν εποπτεία και των ανενεργϊν Δικτφων. Επίςθσ εντάςςονται δφο νζα Δίκτυα Διανομισ τθσ Κιβασ και τθσ Αλεξανδροφπολθσ. Τζλοσ, μεταβάλλεται και το Συμβατικό Τίμθμα για τα Συμβατικά ζτθ 2010 και 2011 παρζχοντασ ουςιαςτικά μία ζκπτωςθ μζςω τθσ μεταβολισ των δεικτϊν αναπροςαρμογισ του Τιμιματοσ. Τπό εξζλιξθ υμβάςεισ & Ιδιωτικά υμφωνθτικά ςε τελικό ςτάδιο υπογραφισ για το ζτοσ 2011 Σφμβαςθ SLA-0003/08. Εκπονείται νζα Τροποποίθςθ που αφορά τθ μετατροπι δφο κλάδων Δικτφων Διανομισ (Δράμασ και Λαμίασ) από ανενεργά ςε ενεργά με τθν ανάλογθ προςαφξθςθ του Συμβατικοφ Τιμιματοσ. Σχζδιο Σφμβαςθσ με τθν ΕΡΑ Αττικισ για τθν «Ραροχι νζων Υπθρεςιϊν Πςμθςθσ» - SLA0012. Ζχουν πραγματοποιθκεί διαπραγματεφςεισ και ζχει αποςταλεί το ςχζδιο Σφμβαςθσ. Αναμζνουμε τθν τελικι ςφμφωνθ γνϊμθ του αντιςυμβαλλόμενου. (ςυνζχεια ςτην επόμενη ςελίδα)

7 Τ Ε Υ Χ ΟΣ 6 Σ Ε Λ Λ Δ Α 7 Σχζδιο Σφμβαςθσ με τθ ΔΕΡΑ Α.Ε. για τθν Ραροχι Υπθρεςιϊν Διαχείριςθσ Ζργων & Τεχνικοφ Συμβοφλου SLA0041/11. Οι διαπραγματεφςεισ με τον αντιςυμβαλλόμενο βρίςκονται ςτο τελικό ςτάδιο και αναμζνεται υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ που αφορά το ζτοσ χριςθσ Θ Σφμβαςθ αυτι αντικακιςτά Λδιωτικά Συμφωνθτικά που εκδίδονταν απολογιςτικά. Ανακεϊρθςθ τθσ Σφμβαςθσ SLA 0005/08 Ραροχισ Υπθρεςιϊν Πςμθςθσ με τθ ΔΕΡΑ Α.Ε - Ρροςάρτθμα 1, που αφορά ανακεϊρθςθ του μθνιαίου πάγιου και μεταβλθτοφ τιμιματοσ και τθν προςκικθ νζου ςθμείου Εξόδου (ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘ - U-3630). Βρίςκεται ςτο ςτάδιο του τελικοφ νομικοφ ελζγχου και επίκειται άμεςα θ υπογραφι του Ρροςαρτιματοσ 1. Άλλεσ Δράςεισ Μθ Ρυκμιηόμενων Τπθρεςιϊν Ο ΔΕΣΦΑ ζχει ανακζςει ςε εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ τθν ςφνταξθ μελζτθσ βιωςιμότθτασ για τθ δθμιουργία Εκπαιδευτικοφ Κζντρου το οποίο κα ςτοχεφει ςτθν προςφορά εκπαίδευςθσ ςε κζματα πράςινων και βιομθχανικϊν επαγγελμάτων. Θ ΔΕΜΥ, ςε ςυνεργαςία με άλλεσ Διευκφνςεισ, ζχει αναλάβει τθν επίβλεψθ και τον ςυντονιςμό τθσ ζρευνασ και ςφνταξθσ του επιχειρθςιακοφ πλάνου των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν. Ζρευνα για προϊκθςθ νζων υπθρεςιϊν ςε ςυνεργαςία με το τμιμα Μετρολογίασ. Συνεργαςία για τθν μελζτθ εφαρμογισ των αντιδιαβρωτικϊν και αντικεραυνικϊν μεκόδων (καινοφργιων και ιδθ υπαρχόντων) ςτισ βιομθχανίεσ, και προϊκθςθ αυτϊν ωσ καινοφργιεσ υπθρεςίεσ. H Διεφκυνςθ Εμπορίασ μθ υκμιηόμενων Υπθρεςιϊν ζχει ολοκλθρϊςει τθν καταγραφι τθσ διαδικαςίασ και τθ δθμιουργία των αναγκαίων εντφπων ςφμφωνα με τα πρότυπα του ISO που ζχουν ςχζςθ με τθν διαχείριςθ των πελατϊν ςε after sales επίπεδο (μθ υκμιηόμενων Υπθρεςιϊν), και ζχει κατατεκεί θ πρόταςθ ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ για επεξεργαςία / ςχολιαςμό. Βάςει τθσ ανωτζρασ περιγραφισ των ςθμαντικότερων δράςεων τθσ Διεφκυνςθσ Εμπορίασ μθ υκμιηόμενων Υπθρεςιϊν και με γνϊμονα τθν προςιλωςθ για τθν επίτευξθ των ςτόχων που ζχει χαράξει, δθμιουργεί τισ απαραίτθτεσ ςυνκικεσ για δυναμικότερθ διείςδυςθ ςτθν αγορά. Νζεσ υπθρεςίεσ ςτα πλαίςια των μθ ρυκμιηόμενων υπθρεςιϊν Βάςει τθσ ςφμβαςθσ SLA-0033/10 προσ τθ ΔΕΡΑ, το Τμιμα Κακοδικισ & Αντικεραυνικισ Ρροςταςίασ υλοποίθςε ζλεγχο και ςχολιαςμό ςε μελζτεσ Κακοδικισ Ρροςταςίασ για νζα ζργα καταςκευισ αγωγϊν διανομισ 19 bar, προσ Βιομθχανικοφσ καταναλωτζσ Χαλκίδασ & Βαςιλικϊν - Ν. Αρτάκθσ Ψαχνϊν Ευβοίασ. Σφμφωνα με τθν Ρολιτικι Ροιότθτασ του ΔΕΣΦΑ και ςτα πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ βελτίωςθσ και ανάπτυξθσ των υπθρεςιϊν τθσ εταιρίασ, θ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ οισ Αερίου και θ Διεφκυνςθ Μθ υκμιηόμενων Υπθρεςιϊν ανζπτυξαν μία νζα υπθρεςία, για τον ζλεγχο και διακρίβωςθ μετρθτικοφ Μελζτεσ - Νζα Ζργα Υποςτιριξθ Στα πλαίςια του ζργου ςυντιρθςθσ (Σφμβαςθ 313/10) ςτθ Νιςο εβυκοφςα, ολοκλθρϊκθκαν τα ζργα: «Συντιρθςθ του Αγωγοφ Υψθλισ Ρίεςθσ, Διάκεςθσ Φυςικοφ Αερίου (Gas Send-Out pipeline) ςτο ΕΣΦΑ», ςυμβάλλοντασ ςτθν αξιοπιςτία Λειτουργίασ των Εγκαταςτάςεων ΥΦΑ. «Μελζτθ - Καταςκευι πλατφορμϊν πρόςβαςθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του Στακμοφ ΥΦΑ», αναβακμίηοντασ τθν αςφαλι πρόςβαςθ του προςωπικοφ, ςε καίρια ςθμεία των Κφριων (Process: Jetty area BOG Shelter Area Pipe εξοπλιςμοφ ςε ςτακμοφσ φυςικοφ αερίου εξωτερικϊν πελατϊν. Τον Μάιο 2011 ελζγχκθκε και διακριβϊκθκε ο μετρθτικόσ εξοπλιςμόσ του ςτακμοφ τροφοδοςίασ με φυςικό αζριο του εργοςταςίου θλεκτροπαραγωγισ τθσ ELPEDISON ςτθ Κίςβθ Βοιωτίασ. Αναλυτικά πραγματοποιικθκαν διακριβϊςεισ και ρυκμίςεισ των μεταδοτϊν πίεςθσ & κερμοκραςίασ, ζλεγχοι του μετρθτι υπεριχων και ζλεγχοι του υπολογιςτι ροισ. Για όλεσ τισ παραπάνω εργαςίεσ εκδόκθκε πιςτοποιθτικό που αποδεικνφει τθν ορκι μζτρθςθ τθσ ποςότθτασ του φυςικοφ αερίου. Θ νζα αυτι υπθρεςία υλοποιείται από το Τμ. Μετρολογίασ, είναι επζκταςθ ανάλογων διαδικαςιϊν που ε- φαρμόηονται περιοδικά ςτο ΕΣΦΑ και παρζχεται πλζον ςε βιομθχανικοφσ καταναλωτζσ φυςικοφ αερίου. Συντιρθςθσ & Τεχνικι Rack Area) & Βοθκθτικϊν (Utilities: Sea Water Intake) εγκαταςτάςεων, που είναι απαραίτθτα για τθν ομαλι και αςφαλι Λειτουργία & Συντιρθςθ του Στακμοφ ΥΦΑ. Στα πλαίςια Τροφοδότθςθσ των Βιομθχανιϊν: Υλοποιικθκε ο ζλεγχοσ των μελετϊν για τισ βιομθχανίεσ SOVIMO Α.Ε. & ΑΝΕΡΑΛ ΑΕ και ολοκλθρϊκθκαν ζργα καταςκευϊν και τροφοδότθςθσ ςτα παρακάτω: (ςυνζχεια ςτην επόμενη ςελίδα)

8 Α Γ Ω Γ Ο Σ Ε Ρ Λ Κ Ο Λ Ν Ω Ν Λ Α Σ Σ Ε Λ Λ Δ Α 8 Καταςκευι κλάδου Φ μζτρων, από τον ιςόπεδο κλάδο ΣΤΑΥΟΣ ςτθν Δράμα Ρροςοτςάνθσ για τθν τροφοδότθςθ Βιομθχανίασ WONDERPLANT ΑΕ. Σφνδεςθ με το υπάρχον δίκτυο Αλεξανδροφπολθσ, για τθν τροφοδότθςθ του Δθμοτικοφ Κολυμβθτθρίου. Επζκταςθ δικτφου Χαμθλισ Ρίεςθσ 450 μζτρων, και τροφοδότθςθ βιομθχανίασ ΑΝΕΡΑΛ ΑΕ ςτθ ιτςϊνα Βοιωτίασ. Καταςκευι κλάδου ςτο δίκτυο Μζςθσ Ρίεςθσ Οινοφφτων για τθν τροφοδότθςθ τθσ βιομθχανίασ SOVIMO A.E.. Τροφοδότθςθ τθσ ΛΑΝΤΣΛΟΝ ΜΘΤ ΕΥΟΥ ΑΕ ςτθν ΒΛΡΕ Αλεξανδροφπολθσ. Εργαςίεσ Αποκατάςταςθσ Εργαςίεσ αποκατάςταςθσ αςφαλτοςτρϊςεωσ πλάι ςε ποτάμι, με καταςκευι πζτρινου τοιχίου ςτον Αςωπό Οινοφφτων. Ανάπτυξθ και Βελτίωςθ Υποδομϊν Μεταφορά και Απόκτθςθ Τεχνογνωςίασ - Συνεργαςίεσ Στα πλαίςια υιοκζτθςθσ των Α.Ρ.Ε. ςτο ΕΣΜΦΑ και ςε ςυνζχεια τθσ εγκατάςταςθσ Φ/Β ςυςτιματοσ θλεκτρικισ παροχισ ςτο Στακμό Κακοδικισ Ρροςταςίασ του Κλάδου Κίςβθσ, πραγματοποιικθκε εγκατάςταςθ ανεμογεννιτριασ από προςωπικό του Τμιμα Κακοδικισ & Αντικεραυνικισ Ρροςταςίασ με αποτζλεςμα πλιρθ ενεργειακι αυτονομία του Στακμοφ Κακοδικισ Ρροςταςίασ και με ςθμαντικι εξοικονόμθςθ πόρων. «ΚΤΚΛΩΠΑ 2011» - ΚΛ ΝΟΣΙΟΤ ΕΛΛΑ- ΔΟ ΕΠΑ ΑΣΣΙΚΘ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ Στισ 20/06/2011 πραγματοποιικθκε κοινι άςκθςθ ετοιμότθτασ μεταξφ ΔΕΣΦΑ Α.Ε ΚΛΣ ΝΟΤΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑ ΑΤΤΛΚΘΣ ΡΥΟΣΒΕΣΤΛΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ με τθν κωδικι ονομαςία «ΚΥΚΛΩΡΑΣ 2011». Θ άςκθςθ οργανϊκθκε ςε ςυνεργαςία με τθν Διεφκυνςθ Αςφάλειασ, Ροιότθτασ & Ρεριβάλλοντοσ. Το ςενάριο τθσ άςκθςθσ αφοροφςε διαρροι Φ.Α ςυνοδευόμενθ από άμεςθ ανάφλεξθ κατάντθ του Μετρθτικοφ/υκμιςτικοφ ςτακμοφ Αν. Λιοςίων και εντόσ τθσ περιοχισ ευκφνθσ τθσ ΕΡΑ Αττικισ. Από πλευράσ πυροςβεςτικισ, ςυμμετείχαν οι δυνάμεισ: Το περιπολικό του 10 ου Ρ.Σ. Ακθνϊν (1 Πχθμα, 2 Ρυροςβζςτεσ) Το 10 ο Ρ.Σ. Ακθνϊν Ρυροςβεςτικι ζξοδοσ (2 Οχιματα, 7 Ρυροςβζςτεσ) Το 10 ο Ρ.Σ. Ακθνϊν 2 θ Ρυροςβεςτικι ζξοδοσ Δϋ τφπου (1 Πχθμα, 2 Ρυροςβζςτεσ) Ενίςχυςθ - περιπολικό Ελευςίνα 21 (1 Πχθμα, 3 Ρυροςβζςτεσ) Ενίςχυςθ - όχθμα τθσ 1θσ ΕΜΑΚ Δϋ τφπου (1 Πχθμα, 3 Ρυροςβζςτεσ) Από πλευράσ ΕΡΑΑ ςυμμετείχαν ο μθχανικόσ Μζςθσ Ρίεςθσ κακϊσ και δυο ςυνεργεία (Μ.Ρ). Από πλευράσ του ΚΛΣ ΡΑΤΘΜΑΤΟΣ ςυμμετείχαν ο Τομεάρχθσ Λ&Σ κ. Κάτςθσ, ο μθχανικόσ επιφυλακισ κ. Τςάτςασ και ο χειριςτισ επιφυλακισ κ. Ντοφλθσ. Θ άςκθςθ είχε ζναρξθ ςτισ 10:00πμ και ολοκλθρϊκθκε ςτισ 11:02πμ. Για εκπαιδευτικοφσ λόγουσ του πυροςβεςτικοφ ςϊματοσ πραγματοποιικθκε ελεγχόμενθ εκτόνωςθ αερίου από μζςθ και υψθλι πίεςθ, κακϊσ και επίδειξθ του χϊρου όςμθςθσ (odorant) του μετρθτικοφ/ρυκμιςτικοφ ςτακμοφ. υνεργαςία & υμμετοχι ςτθν Ετιςια Άςκθςθ τθσ Π.Τ. ερρϊν Ρροςωπικό του τμιματοσ Λ&Σ Σιδθροκάςτρου ςυμμετείχε μετά από πρόςκλθςθ, ςτθν Ετιςια Άςκθςθ Υπαλλιλων τθσ Ρ.Υ. Σερρϊν και των κλιμακίων δικαιοδοςίασ θ οποία διενεργθκεί από τισ 2 ζωσ τισ 4 Μαΐου Από πλευράσ ΔΕΣΦΑ ςυμμετείχαν ο Τομεάρχθσ Τ&Δ Υπ. κ. Βαρςάμθσ Ευάγγελοσ και ο Αρχιτεχνίτθσ κ. Σολάκθσ Δθμιτριοσ, οι οποίοι πραγματοποίθςαν ενθμζρωςθ ςχετικά με πυρκαγιζσ Φυςικοφ Αερίου και τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ αυτϊν. Σθμειϊνεται τζλοσ ότι ο ΔΕΣΦΑ ζλαβε για τθν ςυμμετοχι του Ευχαριςτιρια Επιςτολι από τον Διοικθτι Ρφραρχο Βαςιλειάδθ Λωάννθ, γεγονόσ που αποδεικνφει το επίπεδο των ςχζςεων και τθσ καλισ ςυνεργαςίασ μεταξφ των υπθρεςιϊν ςτθν περιοχι.

9 Τ Ε Υ Χ ΟΣ 6 Σ Ε Λ Λ Δ Α 9 Διεκνείσ ςυνεργαςίεσ & ςυμμετοχζσ Το διάςτθμα διοργανϊκθκε ςτο Chisinau τθσ Μολδαβίασ θ Ετιςια τακτικι Σφςκεψθ των εταιρειϊν διαμετακόμιςθσ ρωςικοφ Φυςικοφ Αερίου προσ τισ χϊρεσ τθσ Βαλκανικισ και τθσ Τουρκίασ, ςτθν οποία ο ΔΕΣΦΑ εκπροςωπικθκε από τον κ. Λ. Αλεξανδρίδθ. Στθ ςφςκεψθ ςυηθτικθκαν, μεταξφ άλλων, κζματα που αφοροφν ςτθ ςυνεργαςία και επικοινωνία μεταξφ των Κζντρων Ελζγχου και Κατανομισ Φορτίου των εταιρειϊν διαμετακόμιςθσ, κακϊσ και οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, επικεϊρθςθσ και επζκταςθσ του δικτφου διαμετακόμιςθσ μζχρι τα τζλθ του 2012, με ςτόχο τθν εφρυκμθ λειτουργία του. Ο Διευκυντισ Δραςτθριοτιτων Μεταφοράσ & Εκμετάλλευςθσ, κ. Α. Γιαννακόπουλοσ, ςυμμετείχε ςτα τζλθ Μαΐου ςε θμερίδα για το Φυςικό Αζριο ςτθν Καβάλα που διοργανϊκθκε από το ΤΕΕ Αν. Μακεδονίασ, τοπικοφσ φορείσ αυτοδιοίκθςθσ και οικολόγουσ, με κζμα: «To Εκνικό Σφςτθμα Φυςικοφ Αερίου και ο ρόλοσ των Υπόγειων Αποκθκϊν». Ο Διευκυντισ Εμπορίασ υκμιηόμενων Υπθρεςιϊν κ. Σ. Μπράβοσ, ςυμμετείχε ςτα τζλθ Λουνίου, ςε εςπερίδα που διοργάνωςε το ΤΕΕ Κεντρικισ Μακεδονίασ με κζμα: «Ελλθνικό Ρετρζλαιο και Φυςικό Αζριο - Αλικεια ι Μφκοσ». Στισ Λουνίου 2011 πραγματοποιικθκε ςτο Λονδίνο ςτο πλαίςιο του Βαςικοφ Σχεδιαςμοφ, ςυνάντθςθ εργαςίασ με αντικείμενο τθν παρουςίαςθ τθσ Μελζτθσ HAZOP (Αναγνϊριςθ κινδφνων κατά τθν λειτουργία) του ζργου του Ελλθνό- Λταλικοφ αγωγοφ - IGI. Στθν ομάδα του ΔΕΣΦΑ από πλευράσ τθσ Διεφκυνςθσ Λειτουργίασ & Συντιρθςθσ ςυμμετείχαν ο Ρροϊςτάμενοσ ΚΛΣ Ν. Μεςθμβρίασ κ. Κ. Αρβανιτίδθσ και ο Ρροϊςτάμενοσ ΚΛΣ Σιδθροκάςτρου κ. Α. Ραπαδόπουλοσ. Κατά τθν διάρκεια του HAZOP προζκυψαν ςχόλια και διορκϊςεισ που κα ενςωματωκοφν από τον Μελετθτι του Ζργου ςτθν τελικι ζκδοςθ των ςχεδίων. Υλοποιικθκε παρουςίαςθ τεχνικισ εργαςίασ από τον Ρροϊςτάμενο Κακοδικισ & Αντικεραυνικισ Ρροςταςίασ κ. Ν. Κιοφπθ ςτο Συνζδριο CeoCor 2011, που διεξιχκθ ςτθ Γαλλία (Menthon Saint Bernard) με τίτλο «Corrosion of DESFA pipelines detected on ER-probes Comparison «τελζχθ τθσ Διεφκυνςθσ Εμπορίασ Ρυκμιηόμενων Τπθρεςιϊν ςυμμετείχαν ςτισ ομάδεσ εργαςίασ για τθν εξιςορρόπθςθ και τθν περιφερειακι ςυνεργαςία». with MFL ILI results» που προςζλκυςε το ενδιαφζρον των ςυνζδρων. Θ παρουςία ςτο ςυνζδριο ιταν ιδιαίτερα επιτυχθμζνθ, ζγιναν ςθμαντικζσ επαφζσ με εταιρίεσ και εμπειρογνϊμονεσ του χϊρου και προβλικθκε το ζργο του ΔΕΣΦΑ. Τον Μάιο 2011 προςωπικό τθσ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ οισ Αερίου κ. Ν. Τςοχατηίδθσ, ςυμμετείχε ςτθ διακρίβωςθ μίασ μετρθτικισ γραμμισ του ΜΣΣ Κιπων ςτο Λνςτιτοφτο ΝΜi, Westerbork, για τθ διερεφνθςθ του καταςκευαςτικοφ προβλιματοσ απόκλιςθσ των ενδείξεων των μετρθτϊν ροισ. Στελζχθ τθσ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ οισ Αερίου ςυμμετείχαν ενεργά ςτισ ομάδεσ εργαςίασ του ENTSO-G (European Network of Transmission System Operators for Gas) για τθ διαλειτουργικότθτα και τθ διαφάνεια. Στελζχθ τθσ Διεφκυνςθσ Εμπορίασ υκμιηόμενων Υπθρεςιϊν ςυμμετείχαν ςτισ ομάδεσ εργαςίασ του ENTSOG (European Network of Transmission System Operators for Gas) για τθν εξιςορρόπθςθ και τθν περιφερειακι ςυνεργαςία. Οι μακθτζσ ζχουν τθν ευκαιρία να γνωρίςουν το Φυςικό Αζριο και να δουν από κοντά τισ εγκαταςτάςεισ του ΔΕΣΦΑ Το Γενικό Λφκειο Νιγρίτασ και το 1ο Δθμοτικό Σχολείο Σερρϊν, πραγματοποίθςαν ενθμερωτικι επίςκεψθ ςτισ Εγκαταςτάςεισ του ΜΣΣ ςτισ 12 & 14/04/2011.

10 Α Γ Ω Γ Ο Σ Ε Ρ Λ Κ Ο Λ Ν Ω Ν Λ Α Σ Σ Ε Λ Λ Δ Α 10 ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΕΓΩΝ Τλοποίθςθ ζργων Επενδυτικοφ Προγράμματοσ ΔΕΦΑ Ζργα που ολοκλθρϊκθκαν (καταςκευαςτικά ι λειτουργικά) εντόσ του α εξαμινου 2011 «Εγκατάςταςθ Μετρθτικοφ τακμοφ ςτα ελλθνοτουρκικά ςφνορα». Εγκατάςταςθ Μετρθτικοφ τακμοφ ςτα ελλθνοτουρκικά ςφνορα. Το Μάρτιο του 2010 εκδόκθκε το Ριςτοποιθτικό Ρροςωρινισ Ραραλαβισ του ζργου. Κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ παρουςιάςτθκαν προβλιματα απόκλιςθσ μεταξφ των διαφορετικϊν μετρθτϊν ροισ του Στακμοφ, τα οποία ζχει ηθτθκεί από τον Ανάδοχο να επιλυκοφν. Ιδθ ςτισ αρχζσ Λουνίου 2011 εςτάλθ θ μία μετρθτικι γραμμι αρχικά ςτθν ΝΜΛ για βακμονόμθςθ και ςτθ ςυνζχεια ςτο εργοςτάςιο του Αναδόχου για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ. Επίςθσ κα ακολουκιςει και θ τροποποίθςθ των υπολοίπων μετρθτικϊν γραμμϊν. Εγκατάςταςθ Β Μετρθτικοφ τακμοφ για τθν τροφοδότθςθ τθσ «ΘΡΩΝ ΘΕΡΜΟΘΛΕΚΣΡΙΚΘ Α.Ε». Οι εργαςίεσ καταςκευισ του Στακμοφ ολοκλθρϊκθκαν τον Δεκζμβριο του 2010 και ζχει ενταχκεί ςε κζςθ πλιρουσ λειτουργίασ από το Φεβρουάριο του Ζχει εκδοκεί Ριςτοποιθτικό Μθχανικισ Ολοκλιρωςθσ, και το ζργο βρίςκεται ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ Ρροςωρινισ Ραραλαβισ. Εγκατάςταςθ Βανοςταςίου ςτον ςτακμό τθσ Θιβασ (U-1745) με τθν μζκοδο του Hot Tapping Το αντικείμενο του ζργου αφορά το λεπτομερι ςχεδιαςμό, τθν προμικεια των απαιτοφμενων υλικϊν και τισ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ βανοςταςίου ςτθν περιοχι τθσ Κιβασ. Σκοπόσ είναι θ τροφοδότθςθ με φυςικό αζριο του Στακμοφ M/R Station U-2740 και κατ επζκταςθ το δίκτυο μζςθσ πίεςθσ τθσ Κιβασ. Το ζργο ζχει ολοκλθρωκεί, ωσ προσ το φυςικό του αντικείμενο, πλθν κάποιων τεχνικϊν προβλθμάτων με τθν αποςτράγγιςθ του χϊρου του βανοςταςίου, για τθν αντιμετϊπιςθ του οποίου κα εκπονθκεί ςχετικι οικονομοτεχνικι μελζτθ. Ζργα που βρίςκονται, καταςκευαςτικά, ςε φάςθ υλοποίθςθσ εντόσ του α εξαμινου 2011 τακμόσ υμπίεςθσ ςτθ Νζα Μεςθμβρία Θεςςαλονίκθσ. Οι διαπραγματεφςεισ με τθν Κοινοπραξία, που ανζλαβε τθν εργολαβία ςφμφωνα με τθ ςχετικι Διακρατικι Συμφωνία, κατζλθξαν ςτθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ το Δεκζμβριο του Θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ Συμβατικισ διάρκειασ είναι θ Οι εργαςίεσ καταςκευισ των κτιρίων άρχιςαν το Φεβρουάριο Οι μονάδεσ μεταφζρκθκαν ςτθ Νζα Μεςιμβρια ςτισ και ςτισ τοποκετικθκαν επάνω ςτισ βάςεισ τουσ. Στισ εκδόκθκε ανακεϊρθςθ τθσ Άδειασ Εγκατάςταςθσ. Στισ εκδόκθκε ανακεϊρθςθ τθσ Οικοδομικισ Άδειασ, θ οποία περιελάμβανε και τα υπόλοιπα κτίρια του Στακμοφ. Θ ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ και θ κζςθ ςε λειτουργία του ςτακμοφ προβλζπεται να πραγματοποιθκεί εντόσ του Αυγοφςτου Επζκταςθ του υςτιματοσ Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου προσ Αλιβζρι. Θ αρχικι χάραξθ από Σταμάτα προσ Αλιβζρι με βάςθ τθν οποία είχαν ξεκινιςει οι διαγωνιςμοί για το ζργο κατά το 2006, τροποποιικθκε προκειμζνου να γίνει δυνατι θ περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ του ζργου. Οι αντίςτοιχοι διαγωνιςμοί ακυρϊκθκαν. Οι διαγωνιςμοί επανελιφκθςαν εντόσ του Εντόσ του Σεπτεμβρίου 2009 ολοκλθρϊκθκε ο Διαγωνιςμόσ 46/07 για τθν καταςκευι του χερςαίου τμιματοσ και εν ςυνεχεία κατατζκθκε ο ςχετικόσ φάκελοσ ςτο Ελεγκτικό Συνζδριο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, ο οποίοσ ολοκλθρϊκθκε τον Λανουάριο (ςυνζχεια ςτην επόμενη ςελίδα)

11 Τ Ε Υ Χ ΟΣ 6 Σ Ε Λ Λ Δ Α 11 Στισ υπεγράφθ θ ςφμβαςθ καταςκευισ με τθν Ανάδοχο Εταιρεία (GHIZZONI) και θ ζναρξθ τθσ εργολαβίασ ιταν ςτισ Ζκτοτε ςυνεχίηεται θ καταςκευι ςε όλο το μικοσ αφοφ μεςολάβθςε μια περίοδοσ αναςτολισ εργαςιϊν ςτθν περιοχι του Καλάμου (12 χλμ.) και ςτθν περιοχι του Αλιβερίου (6 χλμ.) λόγω αντίδραςθσ των ιδιοκτθτϊν γθσ. Θ περίοδοσ αναςτολισ ζλθξε ςτισ Θ μόνθ περιοχι ςτθν οποία υπάρχουν ακόμθ αντιδράςεισ είναι τα τελευταία 2 χλμ. περίπου του χερςαίου τμιματοσ ςτο Βαρνάβα Αττικισ. Οι προςφορζσ για τθν καταςκευι του υποκαλάςςιου τμιματοσ παρελιφκθςαν τον Σεπτζμβριο του Θ Τεχνικι Αξιολόγθςθ ολοκλθρϊκθκε εντόσ του 1 ου τριμινου 2010 ενϊ ςτα μζςα Απριλίου 2010 το ΔΣ του ΔΕΣΦΑ απζρριψε τισ ενςτάςεισ, που είχαν υποβλθκεί από τουσ 2 ςυμμετζχοντεσ. Ο ςχετικόσ φάκελοσ υποβλικθκε ςτισ ςτο Ελεγκτικό Συνζδριο, θ απόφαςθ του οποίου ιταν απορριπτικι. Το Ελεγκτικό Συνζδριο απζρριψε επίςθσ αίτθςθ ανάκλθςθσ, που υπζβαλε ο ΔΕΣΦΑ ςτισ Το ΔΣ του ΔΕΣΦΑ με τθν Απόφαςθ του 121/3/ αποφάςιςε τθν ακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ και τθν επαναπροκιρυξθ του. Ο νζοσ Διαγωνιςμόσ προκθρφχκθκε το Νοζμβριο 2010, με θμερομθνία υποβολισ τθν Κατά τθν αξιολόγθςθ του Φακζλου Α απορρίφκθκαν και οι 3 υποψιφιοι και ζτςι ο Διαγωνιςμόσ 205 απζβθ άγονοσ. Πμωσ, με ςχετικι απόφαςθ του ΣτΕ επανενεργοποιικθκε ο Διαγωνιςμόσ 101 και ζγινε ςτα τζλθ Απριλίου επανυποβολι για επανεξζταςθ ςτο Ελεγκτικό Συνζδριο. Επίςθσ, ακυρϊκθκε ο Διαγωνιςμόσ για Υπθρεςίεσ Επίβλεψθσ Καταςκευισ του υποκαλάςςιου τμιματοσ. Οι διαγωνιςμοί που αφοροφν ςτισ Υπθρεςίεσ Επίβλεψθσ Καταςκευισ (νζοσ) και Επικεϊρθςθσ Καταςκευισ του υποκαλάςςιου τμιματοσ βρίςκονται ςτο ςτάδιο αξιολόγθςθσ φακζλου Α και του Φακζλου Β αντίςτοιχα. Θ Απόφαςθ τθσ Υπουργοφ ΡΕΚΑ για τον οριςμό τθσ εγκατάςταςθσ και τθσ διαδρομισ του Ζργου για το Ν. Ευβοίασ εκδόκθκε ςτισ , για το Ν. Βοιωτίασ ςτισ και για το Ν. Αττικισ ςτισ Οι Εγκρίςεισ Επζμβαςθσ ςτισ δαςικζσ εκτάςεισ εκδόκθκαν το Μάιο Θ Απόφαςθ του Γ.Γ. Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κεςςαλίασ-Στερεάσ Ελλάδοσ για τθν παραχϊρθςθ χριςθσ αιγιαλοφ και παραλίασ ςτθν Εφβοια εκδόκθκε ςτισ , ενϊ θ αντίςτοιχθ Απόφαςθ για τθν Αττικι (Βαρνάβασ) εκδόκθκε ςτισ εκκρεμεί θ Υ- πουργικι Απόφαςθ για τθν παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ χριςθσ καλάςςιου χϊρου και πυκμζνα. Εγκατάςταςθ τακμοφ M/R για τθν τροφοδότθςθ του Δικτφου Διανομισ ςτθν περιοχι Καλαμάκι Αγ. Θεόδωροι Ν. Κορινκίασ. Το ζργο είναι ενταγμζνο ςτθ 3 θ Ομάδα Μετρθτικϊν / υκμιςτικϊν Στακμϊν) «Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του Ζργου Εγκατάςταςθσ Μετρθτικοφ τακμοφ ςτον τακμό τθσ Δ.Ε.Η. ςτο Αλιβζρι είναι ο Δεκζμβριοσ 2011, με ζναρξθ λειτουργίασ τουσ 2 πρϊτουσ μινεσ του 2012». και βρίςκεται ςτθ φάςθ ολοκλιρωςθσ του αναλυτικοφ ςχεδιαςμοφ (90%). Θ ςφμβαςθ υπεγράφθ ςτισ Ζχει κατατεκεί από τον Ανάδοχο ο φάκελοσ προκειμζνου θ Ρολεοδομία να εκδϊςει τθ ςχετικι άδεια, που όμωσ κακυςτερεί λόγω αναδιοργάνωςθσ των Υπθρεςιϊν του Διμου. Εντόσ του Λουλίου 2011 αναμζνεται θ ζκδοςθ τθσ οικοδομικισ αδείασ. Θ εκτίμθςθ μζχρι ςτιγμισ για τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του Ζργου είναι το τζλοσ του 2011 με ζναρξθ λειτουργίασ ςτουσ 2 πρϊτουσ μινεσ του Εγκατάςταςθ Μόνιμου τακμοφ M/R 60/19 bar για τθν τροφοδότθςθ του Δικτφου Διανομισ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ των Σρικάλων. Το ζργο είναι ενταγμζνο ςτθ 3 θ Ομάδα Μετρθτικϊν/υκμιςτικϊν Στακμϊν και βρίςκεται ςτθ φάςθ του αναλυτικοφ ςχεδιαςμοφ. Θ ςφμβαςθ υπεγράφθ ςτισ Ζχουν παραδοκεί ςτον Ανάδοχο τα προαπαιτοφμενα (τίτλοι κυριότθτασ, άδεια Εγκατάςταςθσ) προκειμζνου να κατακζςει φάκελο για τθν ζκδοςθ τθσ οικοδομικισ άδειασ από τθν αρμόδια πολεοδομία Ο Ανάδοχοσ κατζκεςε τον ςχετικό φάκελο για τθν ζκδοςθ τθσ οικοδομικισ αδείασ του Ζργου εντόσ του Λουνίου Τον Αφγουςτο του 2012 εκτιμάται θ ολοκλιρωςθ του ζργου, ςφμφωνα με το υπό ζγκριςθ χρονοδιάγραμμα, που ζχει υποβάλλει ο Ανάδοχοσ. Εγκατάςταςθ Μόνιμου τακμοφ M/R 60/19 bar για τθν τροφοδότθςθ του Δικτφου Διανομισ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Καρδίτςασ. Το ζργο είναι ενταγμζνο ςτθ 3 θ Ομάδα Μετρθτικϊν/υκμιςτικϊν Στακμϊν και βρίςκεται ςτθ φάςθ του αναλυτικοφ ςχεδιαςμοφ. Θ ςφμβαςθ υπεγράφθ ςτισ Ζχουν παραδοκεί ςτον Ανάδοχο τα προαπαιτοφμενα (τίτλοι κυριότθτασ, άδεια Εγκατάςταςθσ) προκειμζνου να κατακζςει φάκελο για τθν ζκδοςθ τθσ οικοδομικισ άδειασ από τθν αρμόδια πολεοδομία. Ο Ανάδοχοσ κατζκεςε το ςχετικό φάκελο για τθν ζκδοςθ τθσ οικοδομικισ αδείασ του Ζργου εντόσ του μθνόσ Λουνίου Τον Αφγουςτο του 2012 εκτιμάται θ ολοκλιρωςθ του ζργου, ςφμφωνα με το υπό ζγκριςθ χρονοδιάγραμμα, που ζχει υποβάλλει ο Ανάδοχοσ. Εγκατάςταςθ Μετρθτικοφ τακμοφ ςτον τακμό τθσ Δ.Ε.Θ. ςτο Αλιβζρι. Το ζργο είναι ενταγμζνο ςτθν 3 θ Ομάδα Μετρθτικϊν/υκμιςτικϊν Στακμϊν και βρίςκεται ςτθ φάςθ του αναλυτικοφ ςχεδιαςμοφ. Ζχουν παραδοκεί ςτον Ανάδοχο τα προαπαιτοφμενα (τίτλοι κυριότθτασ, άδεια Εγκατάςταςθσ) προκειμζνου να κατακζςει φάκελο για τθν ζκδοςθ τθσ οικοδομικισ άδειασ από τθν αρμόδια πολεοδομία. Θ ζκδοςθ τθσ οικοδομικισ αδείασ, που είναι απαιτοφμενο για τθν εκκίνθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου, εκκρεμεί λόγω τθσ απόφαςθσ τθσ δευτεροβάκμιασ επιτροπισ του Δαςαρχείου τθσ περιοχισ, θ οποία δεν ζχει δθμοςιευκεί ακόμθ. Εκτιμϊμενθ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του Ζργου είναι ο 12 οσ του 2011, με ζναρξθ λειτουργίασ τουσ 2 πρϊτουσ μινεσ του 2012.

12 Α Γ Ω Γ Ο Σ Ε Ρ Λ Κ Ο Λ Ν Ω Ν Λ Α Σ Σ Ε Λ Λ Δ Α 12 Ζργα που βρίςκονται ςε διαγωνιςτικι διαδικαςία ι ςε φάςθ μελετϊν ωρίμανςθσ Εγκατάςταςθ του επί ελλθνικοφ εδάφουσ υςτιματοσ Μεταφοράσ του ελλθνοϊταλικοφ Αγωγοφ. Το ζργο περιζχεται ςτον Κατάλογο Ρρογραμματιςμζνων Επεκτάςεων και Ενιςχφςεων του Ε.Σ.Φ.Α. που περιλαμβάνεται ςτθν Υπουργικι Απόφαςθ υπ' αρ. Δ1/Γ/1588 (ΦΕΚ/Β/60/ ). Για το ζργο αυτό ζχει εγκρικεί θ ςκοπιμότθτα Εκτζλεςθσ των Ρροκαταρκτικϊν Μελετϊν του Βαςικοφ Σχεδιαςμοφ. Από τον Οκτϊβριο του 2007 είναι ςε εξζλιξθ θ εκπόνθςθ Προμελζτησ και Μελζτησ Περιβαλλοντικών Επιπτώςεων, καθώσ και ςυμπληρωματικών Μελετών για τη βελτίωςη τησ όδευςησ του Αγωγοφ. Θ Κετικι Ρροκαταρκτικι Ρεριβαλλοντικι Εκτίμθςθ και Αξιολόγθςθ από το Υπουργείο ΡΕΚΑ εκδόκθκε ςτισ και θ Ζγκριςθ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων αναμζνεται κατά το τζλοσ του Εντόσ του Σεπτεμβρίου 2010 (20/09/2010) υπεγράφθ θ Σφμβαςθ για τθ Μελζτθ του Βαςικοφ Σχεδιαςμοφ με τθν Μελετθτικι εταιρεία «Κ/Ξ PENSPEN Ltd C&M ENGINEERING S.A.», θ οποία βρίςκεται ςε εξζλιξθ και αναμζνεται να ολοκλθρωκεί το Δεκζμβριο Θ τελικι χάραξθ του αγωγοφ είναι ςε φάςθ ολοκλιρωςθσ, ενϊ πραγματοποιικθκε επιτυχϊσ, παρουςία εκπροςϊπων του ΔΕΣΦΑ / Μελετθτι / Ανεξάρτθτου Συμβοφλου, θ μελζτθ HAZOP (Αναγνϊριςθ κινδφνων κατά τθ λειτουργία όλων των ςυςτθμάτων του ζργου του IGI). Δεφτερθ φάςθ Αναβάκμιςθσ τακμοφ ΤΦΑ Ρεβυκοφςασ. Θ 2 θ Φάςθ Αναβάκμιςθσ Στακμοφ ΥΦΑ εβυκοφςασ περιλαμβάνει μία επιπλζον δεξαμενι χωρθτικότθτασ m 3 (λόγω αυτισ τθσ αφξθςθσ του αποκθκευτικοφ χϊρου προβλζπεται παράλλθλα και θ επζκταςθ των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων για να μποροφν να δζχονται πλοία μεγαλφτερα των m 3 Υ.Φ.Α.) και τθν αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ αεριοποίθςθσ ΥΦΑ από ςε 1.400m 3 LNG/h. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ φάςθσ ςχεδιαςμοφ τθσ 3 θσ δεξαμενισ (pre-basic design) υπεγράφθ ςτισ με τθν KELLOG θ Σφμβαςθ Ραροχισ Υπθρεςιϊν για τθν προετοιμαςία του Τεχνικοφ Φακζλου Δθμοπράτθςθσ του ζργου «Μελζτη Καταςκευή Προμήθεια Υλικών» για τθν καταςκευι τθσ 3 θσ δεξαμενισ ςτθ νιςο εβυκοφςα, τθν εκπόνθςθ τθσ Μελζτθσ Αςφαλείασ (θ οποία παραδόκθκε ςτισ ) και τον ζλεγχο των αποτελεςμάτων τθσ γεωλογικισ ζρευνασ. Επίςθσ ςτο τζλοσ Δεκεμβρίου 2010 δθμοςιεφτθκε ςτθν επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ με αντικείμενο τον Λεπτομερι Σχεδιαςμό, τθν Ρρομικεια υλικϊν και τθν Καταςκευι τθσ 3 θσ Δεξαμενισ ςτθ νιςο εβυκοφςα. Στισ αρχζσ Μαρτίου 2011 ζγινε θ αποςφράγιςθ του φακζλου Α ενϊ ςτισ αρχζσ Λουνίου 2011 εγκρίκθκε τo πρακτικό. Στα τζλθ Λουλίου 2011 αναμζνεται επίςθσ θ ολοκλιρωςθ τθσ προετοιμαςίασ των τευχϊν για να αρχίςει θ διαγωνιςτικι διαδικαςία για τθν εργολαβία καταςκευισ τθσ 3 θσ δεξαμενισ (Β φάςθ). Στισ αρχζσ Μαΐου 2011 υπεγράφθ θ ςφμβαςθ για τθν παροχι υπθρεςιϊν γεωτεχνικισ ζρευνασ και ςτισ 16 Μαΐου 2011 υπεγράφθ θ ςφμβαςθ για τθν εκπόνθςθ HAZOP (αξιολόγθςθ κινδφνων κατά τθ λειτουργία) και μερικϊν ςυμπλθρωματικϊν μελετϊν. Τον Λοφνιο 2011 υπεγράφθ θ ςφμβαςθ με τθν Αςπροφόσ για τθν εκπόνθςθ περιβαλλοντικισ μελζτθσ, μελζτθσ ςυμβατότθτασ των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων με πλοία μζχρι m3, μελζτθ πυροπροςταςίασ, μελζτθ διάκεςθσ λυμάτων και μετάφραςθ με ταυτόχρονθ ςυμπλιρωςθ για τυχόν κενά τθσ Μελζτθσ Αςφαλείασ. Από τθν ανωτζρω μελζτθ θ μελζτθ ςυμβατότθτασ και θ μελζτθ Αςφαλείασ αναμζνεται να παραδοκοφν ςτα μζςα Λουλίου Τζλοσ ςτα τζλθ Λουλίου 2011 αναμζνεται θ ζναρξθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ για το Βαςικό Σχεδιαςμό τθσ αναβάκμιςθσ από ςε 1.400m 3 LNG/h. Επζκταςθ του υςτιματοσ Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου προσ Μεγαλόπολθ. Σκοπόσ τθσ καταςκευισ του Ζργου είναι θ ςυνεχισ και απρόςκοπτθ τροφοδοςία του Κερμοθλεκτρικοφ Στακμοφ ιςχφοσ περίπου 820MW τθσ ΔΕΘ ςτθ Μεγαλόπολθ με Φυςικό Αζριο, κακϊσ επίςθσ και των ευρφτερων βιοτεχνικϊν / αςτικϊν περιοχϊν από τισ οποίεσ διζρχεται (περιοχι Κορίνκου, περιοχι Άργουσ Ναυπλίου, περιοχι Τρίπολθσ, περιοχι Μεγαλόπολθσ). Ο υπό καταςκευι αγωγόσ υψθλισ πίεςθσ, ςυνολικοφ μικουσ 159 Km, κα ξεκινά από τθν περιοχι των Αγίων Κεοδϊρων και κα καταλιγει ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΔΕΘ ςτθ Μεγαλόπολθ. O υπό καταςκευι αγωγόσ κα αποτελείται «Η 2 θ Φάςθ Αναβάκμιςθσ τακμοφ ΤΦΑ Ρεβυκοφςασ περιλαμβάνει μία επιπλζον δεξαμενι χωρθτικότθτασ m 3 και τθν αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ αεριοποίθςθσ ΤΦΑ από ςε m 3 LNG/h». από το τμιμα Αγίων Κεοδϊρων Εξαμιλίων διαμζτρου 30ϋϋ και μικουσ 16km και από το τμιμα Εξαμιλίων Μεγαλόπολθσ διαμζτρου 24ϋϋ και μικουσ 143km. Ο προχπολογιςμόσ του Ζργου είναι ,18. Θ ΔΕΘ κα καταβάλει το κόςτοσ θχισ Σφνδεςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 4955/2006, όπωσ ιςχφει, που εκτιμάται ςε περίπου 3,7 εκατ. Ευρϊ. O ΔΕΣΦΑ ζχει αιτθκεί χρθματοδότθςθ 35% από το ΕΣΡΑ και ζχει ζρκει πρόςκλθςθ από τθ Διαχειριςτικι Αρχι για ζνταξθ του ζργου ςτο ΕΣΡΑ. Το υπόλοιπο κόςτοσ κα καλυφκεί από τα ίδια κεφάλαια του ΔΕΣΦΑ και δανειςμό. (ςυνζχεια ςτην επόμενη ςελίδα)

13 Τ Ε Υ Χ ΟΣ 6 Σ Ε Λ Λ Δ Α 13 Στισ 10 Μαΐου υποβλικθκε το Τεχνικό Δελτίο Ρροτεινόμενθσ Ρράξθσ του Ζργου ςτθ Διαχειριςτικι Αρχι. Για το δάνειο κα επιδιωχκεί θ ςφναψθ ςφμβαςθσ με τθν ΕΤΕπ. Ρροχπόκεςθ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Ζγκριςθ των Ρεριβαλλοντικϊν Πρων. Θ ανάκτθςθ τθσ επζνδυςθσ κα προζλκει από τα τιμολόγια μεταφοράσ, αφοφ το ποςό που δεν κα επιδοτθκεί, κα ενταχκεί ςτθ υκμιηόμενθ Ρεριουςιακι Βάςθ του ΕΣΦΑ. Στα πλαίςια εκπόνθςθσ τθσ Οριςτικισ Τοπογραφικισ Μελζτθσ, ζχουν υποβλθκεί τα δίκτυα γεωδαιτικισ υποδομισ, το προκαταρκτικό κτθματολόγιο και θ οριςτικι μελζτθ. Συνεχίηεται θ υλοποίθςθ των υπολοίπων ςταδίων τθσ μελζτθσ. Στα πλαίςια τθσ παραπάνω μελζτθσ ζγιναν ςυναντιςεισ με τον Αντιπεριφερειάρχθ Ρελοποννιςου, τουσ Δθμάρχουσ τθσ Κορίνκου, του Λουτρακίου και του Άργουσ. Ο Διμοσ Λουτρακίου μασ ζκανε δφο προτάςεισ αλλαγισ τθσ χάραξθσ, εκ των οποίων εγκρίκθκε θ μία και απορρίφκθκε θ δεφτερθ από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ. Ζγινε τροποποίθςθ χάραξθσ ςτο Διμο Σολομοφ για τθν αποφυγι ενεργοφ λατομείου. Επίςθσ, ζγιναν τροποποιιςεισ ςτθ χάραξθ ςε κζςεισ με εγκεκριμζνεσ άδειεσ για φωτοβολταϊκά. Με τθν πρόοδο τθσ παραπάνω μελζτθσ ζχουν εντατικοποιθκεί οι ενζργειεσ για τθν απόκτθςθ γθσ για τουσ εννζα ςτακμοφσ που προβλζπονται από το βαςικό ςχεδιαςμό. Ζχει ολοκλθρωκεί ο Διαγωνιςμόσ για τθν ανάδειξθ εργολάβου καταςκευισ και κα ςταλεί ο Διαγωνιςμόσ ςτο Ελεγκτικό Συνζδριο για νομικό ζλεγχο. Ζχει ολοκλθρωκεί θ διαγωνιςτικι διαδικαςία για τθν προμικεια ςωλινων. Εςτάλθςαν τα απαραίτθτα ζγγραφα ςτο Ελεγκτικό Συνζδριο για τον ζλεγχο νομιμότθτασ και ςτθ Διαχειριςτικι Αρχι και λάβαμε κετικζσ απαντιςεισ. Ολοκλθρϊκθκε θ αξιολόγθςθ του Φακζλου Αϋ του Διαγωνιςμοφ για τθν παροχι Υπθρεςιϊν Επικεϊρθςθσ Υλικϊν και Καταςκευισ και είναι ςε εξζλιξθ θ αξιολόγθςθ του Φακζλου Βϋ. Ολοκλθρϊκθκε θ αξιολόγθςθ του Φακζλου Αϋ του Διαγωνιςμοφ για τθν παροχι Υπθρεςιϊν Επίβλεψθσ. H Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων υποβλικθκε ςτο ΥΡΕΚΑ ςτισ Ζωσ τζλοσ Δεκεμβρίου γνωμοδότθςαν κετικά προσ το ΥΡΕΚΑ οι αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ και αναμζνεται θ Ζγκριςθ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων. Υποβλικθκε το Τεχνικό Δελτίο Ρροτεινόμενθσ Ρράξθσ του Ζργου ςτθ Διαχειριςτικι Αρχι και ζωσ τζλοσ Λουνίου κα υποβλθκεί και ο Φάκελοσ Μεγάλου Ζργου. Σφμφωνα με το ιςχφον χρονοδιάγραμμα, το Ζργο αναμζνεται να ολοκλθρωκεί το Δεκζμβριο Εγκατάςταςθ Μετρθτικοφ τακμοφ ςτο τακμό τθσ Δ.Ε.Θ. ςτθ Μεγαλόπολθ. Το ζργο είναι ενταγμζνο ςτθν 3 θ Ομάδα Μετρθτικϊν/υκμιςτικϊν Στακμϊν (με τθ δυνατότθτα ξεχωριςτισ Σφμβαςθσ). Θ υπογραφι τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ κα εξαρτθκεί από τθν ζγκριςθ τθσ Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων, που αφοροφν όλο το Ζργο (αγωγόσ και μετρθτικόσ ςτακμόσ). Ραράλλθλεσ διαδικαςίεσ που ςχετίηονται με τθν ανακεϊρθςθ του χωροταξικοφ ςχεδίου κακϊσ και με τθν δρομολόγθςθ τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ Χρθςιδανείου με τθν ΔΕΘ ζχουν ιδθ ξεκινιςει και βρίςκονται ςε εξζλιξθ. Εγκατάςταςθ Μετρθτικοφ τακμοφ ςτθ Θίςβθ Βοιωτίασ για τθν τροφοδότθςθ του τακμοφ Θλεκτροπαραγωγισ τθσ «ΘΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΘ ΘΙΒΘ Α.Ε.». Με τθν υπ' αρ. 29/ Απόφαςθ του Δ.Σ. εγκρίκθκε θ ςκοπιμότθτα του ζργου. Σε εφαρμογι των όρων τθσ Απόφαςθσ, το κόςτοσ του Μετρθτικοφ Στακμοφ κα αναλάβει θ «ΘΛΕΚΤΟΡΑΑΓΩΓΘ ΚΛΣΒΘΣ Α.Ε.». Ο Βαςικόσ Σχεδιαςμόσ του ςτακμοφ εκπονικθκε από τισ Υπθρεςίεσ του ΔΕΣΦΑ και ολοκλθρϊκθκε ςτισ αρχζσ του Το ζργο περιλαμβάνεται ςτο 4 Group Μ & M/R. Θ διαδικαςία ανακεϊρθςθσ των τευχϊν για τθ δθμοπράτθςθ του ζργου ολοκλθρϊκθκε και θ διενζργεια του νζου διαγωνιςμοφ κα πραγματοποιθκεί ςτο αμζςωσ επόμενο χρονικό διάςτθμα. Εγκατάςταςθ Μετρθτικοφ τακμοφ για τθν τροφοδότθςθ του τακμοφ Θλεκτροπαραγωγισ τθσ «ENDESA HELLAS» ςτον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίασ Με τθν υπ' αρ. 48/ Απόφαςθ του Δ.Σ. εγκρίκθκε θ ςκοπιμότθτα του Στακμοφ Μζτρθςθσ για τθ μονάδα τθσ «ENDESA HELLAS Α.Ε.» ςτον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίασ. Ο Βαςικόσ Σχεδιαςμόσ του Στακμοφ εκπονικθκε από τισ Υπθρεςίεσ του ΔΕΣΦΑ και ολοκλθρϊκθκε ςτισ αρχζσ του Το ζργο περιλαμβάνεται ςτο 4 Group Μ & M/R. Στθ υπεγράφθ θ ςυμφωνία ςφνδεςθσ, μζςω τθσ οποίασ κα αναλάβει το κόςτοσ του Μετρθτικοφ Στακμοφ θ εταιρεία «ENDESA HELLAS Α.Ε.» που κα τροφοδοτθκεί. Θ διαδικαςία ανακεϊρθςθσ των τευχϊν για τθ δθμοπράτθςθ του ζργου ολοκλθρϊκθκε και θ διενζργεια του νζου διαγωνιςμοφ κα πραγματοποιθκεί ςτο αμζςωσ επόμενο χρονικό διάςτθμα. Εγκατάςταςθ Μετρθτικοφ τακμοφ ςτουσ Αγίουσ Θεοδϊρουσ Κορινκίασ MOTOR OIL B για τθν τροφοδότθςθ του τακμοφ Θλεκτροπαραγωγισ KORINTHOS POWER. Ο Βαςικόσ Σχεδιαςμόσ του Ζργου, ο οποίοσ εκπονικθκε από τισ Υπθρεςίεσ του ΔΕΣΦΑ, ολοκλθρϊκθκε τον Μάρτιο του Ο εν λόγω ςχεδιαςμόσ προβλζπει τθν καταςκευι ενόσ Μετρθτικοφ Στακμοφ δυναμικότθτασ Nm3/h, με τον τίτλο «MOTOR- OIL B /U Πλεσ οι ςχετικζσ διοικθτικζσ αποφάςεισ ζχουν ολοκλθρωκεί (μελζτθ ςκοπιμότθτασ, εγκρίςεισ ΔΣ για τθν διενζργεια του Ζργου, κλπ). Θ διαδικαςία ανακεϊρθςθσ των τευχϊν για τθ δθμοπράτθςθ του ζργου ολοκλθρϊκθκε και θ διενζργεια του νζου διαγωνιςμοφ κα πραγματοποιθκεί ςτο αμζςωσ επόμενο χρονικό διάςτθμα. Καταςκευι Προςωρινοφ Μετρθτικοφ & Ρυκμιςτικοφ τακμοφ για τθν τροφοδότθςθ τθσ βιομθχανικισ μονάδασ τθσ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΝ Α.Ε (ADG III ). Το αντικείμενο του ζργου αφορά τισ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ Ρροςωρινοφ Μετρθτικοφ & υκμιςτικοφ Στακμοφ ςτισ βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρίασ Αλουμίνιον Α.Ε, με κφριο ςτόχο να καλυφκοφν οι ανάγκεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ βιομθχανίασ, πζραν τθσ θλεκτροπαραγωγισ. (ςυνζχει α ςτην επόμενη ςελίδα)

14 Α Γ Ω Γ Ο Σ Ε Ρ Λ Κ Ο Λ Ν Ω Ν Λ Α Σ Σ Ε Λ Λ Δ Α 14 «Η επζκταςθ του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ τθλεπικοινωνιϊν (PDH) ζτςι ϊςτε να καλυφκοφν οι νζοι ςτακμοί κα λθφκεί υπόψθ κακϊσ επίςθσ και θ επζκταςθ του ςυςτιματοσ SCADA». Σφμφωνα με τθν υπ αρικ. 134/01 απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ , εγκρίκθκε θ ςφνδεςθ παράκαμψθσ τθσ βιομθχανικισ μονάδοσ με το ΕΣΦΑ. Με τθν ίδια απόφαςθ εγκρίκθκε θ προμικεια των απαιτουμζνων υλικϊν με προχπολογιςμό ,00 από τον ΔΕΣΦΑ. Ο προχπολογιςμόσ των βαςικϊν απαραίτθτων υλικϊν (ςωλθνϊςεων, βανϊν και διαφόρων εξαρτθμάτων) ανζρχεται ςε ,00. Θ Συμφωνία Σφνδεςθσ 366/11 που αφορά τθν τροφοδοςία τθσ βιομθχανίασ με φυςικό αζριο, υπεγράφθ ςτισ Στθν εν λόγω Συμφωνία ζχει προγραμματιςκεί θ ζναρξθ δοκιμϊν τθσ Εγκατάςταςθσ να πραγματοποιθκεί το αργότερο ζωσ τισ Θ προμικεια των κφριων υλικϊν που απαιτοφνται ζχει ιδθ προχωριςει και τα υλικά κα παραδοκοφν ςτο αμζςωσ επόμενο χρονικό διάςτθμα. Παρακαμπτιριοσ αγωγόσ του Μετρθτικοφ τακμοφ KORINTHOS POWER (MOTOR OIL II). Το αντικείμενο του ζργου αφορά τθν προμικεια των απαιτοφμενων υλικϊν, το λεπτομερι ςχεδιαςμό και τισ εργαςίεσ καταςκευισ του παρακαμπτιριου (by pass) αγωγοφ, ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ «Κόρινκοσ Power» ςτουσ Αγ. Κεοδϊρουσ Κορινκίασ. Σκοπόσ είναι θ προςωρινι τροφοδότθςθ με φυςικό αζριο των εγκαταςτάςεων τθσ βιομθχανίασ Κόρινκοσ Power, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ καταςκευισ του νζου μετρθτικοφ ςτακμοφ (U-7140). Ρραγματοποιικθκε διαγωνιςμόσ για τθν καταςκευι του Ζργου και αναδείχκθκε Ανάδοχοσ θ εταιρία ΑΚΤΩ Α.Ε. Θ προμικεια των κφριων υλικϊν που απαιτοφνται ζχει ιδθ προχωριςει και τα υλικά κα παραδοκοφν ςτο αμζςωσ επόμενο χρονικό διάςτθμα. Αγωγόσ Φυςικοφ Αερίου Τψθλισ Πίεςθσ ΜΑΤΡΟΜΑΣΙ ΜΑΝΣΟΤΔΙ Στισ υπεγράφθ Λδιωτικό Συμφωνθτικό με τθν εταιρία ΘΩΝ V Α.Ε. με αντικείμενο τθν εκπόνθςθ περιβαλλοντικϊν μελετϊν του ζργου ςφνδεςθσ και τροφοδότθςθσ με φυςικό αζριο των μελλοντικϊν μονάδων τθσ ςτο Μαντοφδι Εφβοιασ. Σκοπόσ του ζργου ςφνδεςθσ (προχπολογιςμοφ ) είναι να τροφοδοτιςει μετά τθν ολοκλιρωςι του: α) δφο μονάδεσ θλεκτροπαραγωγισ αεριοςτροβιλικοφ ςυνδυαςμζνου κφκλου, ςυνολικισ ονομαςτικισ ιςχφοσ 1160ΜW, που πρόκειται να καταςκευαςτοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ ΘΩΝ V Α.Ε. ςτθν κζςθ Φοφρνοι του Δ.Δ. Μαντουδίου Ευβοίασ και β) μία κερμικι μονάδα ονομαςτικισ ιςχφοσ 440ΜW και μια μονάδα θλεκτροπαραγωγισ ςυνδυαςμζνου κφκλου, ςυνολικισ ονομαςτικισ ιςχφοσ 360ΜW, που πρόκειται μελλοντικά να καταςκευαςτοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρείασ ΛΑΚΟ ΕΝΕΓΕΛΑΚΘ Α.Ε. ςτο Δ.Δ. Λάρυμνασ Ευβοίασ, για τθν τροφοδότθςθ των οποίων ζχει επίςθσ εκδθλωκεί ενδιαφζρον από τθν εταιρεία. Θ επζνδυςθ του ΔΕΣΦΑ περιλαμβάνει τα εξισ: - Εγκατάςταςη αγωγοφ Υψηλήσ Πίεςησ (80 bar), διαμζτρου 20ϋϋ και μικουσ 72 περίπου χιλιομζτρων από το Μαυρομάτι Βοιωτίασ ζωσ το Μαντοφδι Ευβοίασ (ςυμπεριλαμβάνεται και κλάδοσ 1 χλμ. προσ ΛΑΚΟ). Από το παραπάνω μικοσ τα 62χλμ., περίπου, ακολουκοφν χερςαία διαδρομι και τα 10χλμ., περίπου, υποκαλάςςια. - Εγκατάςταςη δφο (2) ςταθμϊν ξεςτροπαγίδων ςτο L/V-SCR Βάγια (Launcher) και ςτο L/V-SCR Μαντοφδι (Receiver). - Εγκατάςταςθ δφο (2) Μετρθτικϊν Στακμϊν, ςτον χϊρο τθσ ΘΩΝ V ςτο Μαντοφδι και δφο (2) Μετρθτικϊν Στακμϊν, ςτον χϊρο τθσ ΛΑΚΟ ςτθν Λάρυμνα, από τουσ οποίουσ ο ζνασ είναι πικανόν να είναι και ρυκμιςτικόσ. - Εγκατάςταςη τριϊν (3) Βαλβιδοςταςίων, ςτισ κζςεισ Λάρυμνα, Γαλατάκι και Μαντοφδι. Σε όλο το μικοσ του χερςαίου αγωγοφ ζχει κεωρθκεί ότι κα τοποκετθκεί αγωγόσ ΘDPE Φ40 και κα εγκαταςτακεί 48 core οπτικι ίνα. Θ επζκταςθ του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ τθλεπικοινωνιϊν (PDH) ζτςι ϊςτε να καλυφκοφν οι νζοι ςτακμοί κα λθφκεί υπόψθ κακϊσ επίςθσ και θ επζκταςθ του ςυςτιματοσ SCADA. Σε ότι αφορά τθν γεφφρωςθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των δφο ακτϊν του υποκαλαςςίου τμιματοσ κα εγκαταςτακεί διπλι αςφρματθ ηεφξθ ςε ςυνδυαςμό με ςτακερι τθλεφωνικι γραμμι (back up). Ζωσ ςιμερα ζχει οριςτικοποιθκεί θ διαδρομι του αγωγοφ ςτθν χαρτογραφικι κλίμακα 1: Θ Ρροκαταρκτικι Χωροκζτθςθ των Υπζργειων Εγκαταςτάςεων είναι ςε εξζλιξθ και θ προκαταρκτικι μελζτθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων βρίςκεται ςτο ςτάδιο τθσ ολοκλιρωςθσ. «Εγκατάςταςθ Μετρθτικοφ τακμοφ ςτο τακμό τθσ Δ.Ε.Η. ςτθ Μεγαλόπολθ.»

15 Τ Ε Υ Χ ΟΣ 6 Σ Ε Λ Λ Δ Α 15 Δράςεισ Σεχνικισ Τποςτιριξθσ Εκπόνθςθ Βαςικϊν Σχεδιαςμϊν ςε διάφορα ζργα αυτοδφναμα ι με τθ βοικεια Μελετθτικϊν εταιριϊν. Ζλεγχοσ και ζγκριςθ των Λεπτομερϊν Σχεδιαςμϊν ςε διάφορα ζργα αυτοδφναμα ι με τθ βοικεια Μελετθτικϊν εταιρειϊν. Τεχνικι Υποςτιριξθ ςε Αιτιματα / Ερωτιςεισ / Εξαγωγι Αποτελεςμάτων, που αφοροφν το G.I.S. ΔΕΣΦΑ. Ζλεγχοσ παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ περιοχϊν με γεωτεχνικά προβλιματα ευςτάκειασ ςτο ενεργό ΕΣΦΑ. Ραροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ ςτθ Διεφκυνςθ Λειτουργίασ ςτα ςυγκεκριμζνα κζματα. Σφνταξθ των Τεχνικϊν Δελτίων των Ζργων και υποβολι τουσ ςτθ Διαχειριςτικι Αρχι, προκειμζνου να χρθματοδοτθκοφν από το ΚΡΣ ΛΛΛ μζςω του Ρρογράμματοσ «ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑ». Διαρκισ Υποςτιριξθ των υποβλθκζντων και προγραμματιςμζνων Τεχνικϊν Δελτίων των Ζργων προσ τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ (Διαχειριςτικι Αρχι, Υπουργείο Ανάπτυξθσ, Υπουργείο Οικονομικϊν, κλπ). Υποςτιριξθ κατά τθ διάρκεια του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο των διαφόρων Συμβάςεων. Συμμετοχι ςτελεχϊν ςε διάφορεσ Επιτροπζσ για τθν Ρροςωρινι ι / και Οριςτικι Ραραλαβι Συμβάςεων Ζργων & Υπθρεςιϊν που ζχουν ολοκλθρωκεί. Υποςτιριξθ κατά τθν υποβολι αιτιματοσ και τθν ζγκριςθ Δανείου από τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων για τθ χρθματοδότθςθ του ζργου του Αγωγοφ Μεταφοράσ Φ.Α. προσ Μεγαλόπολθ. Ολοκλιρωςθ Τεχνικοφ Κανονιςμοφ Συςτιματοσ Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου με μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ άνω των 16 bar. Ανακεϊρθςθ όλων των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που κα υποςτθρίξουν τον εν λόγω Κανονιςμό με ενςωμάτωςθ των Ευρωπαϊκϊν Ρροτφπων και των Ευρωπαϊκϊν Οδθγιϊν. Ραροχι υπθρεςιϊν Τεχνικοφ Συμβοφλου προσ ΔΕΡΑ. «Η Δραςτθριότθτα Διαχείριςθσ Ζργων ολοκλιρωςε το Σεχνικό Κανονιςμό υςτιματοσ Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου με μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ άνω των 16 bar». Οργανωτικά Θζματα Αναδιάρκρωςθ Δραςτθριοτιτων Διαχείριςθσ Ζργων. Εντόσ του Φεβρουαρίου του 2011 πραγματοποιικθκε κφκλοσ εςωτερικϊν επικεωριςεων, ο οποίοσ περιλάμβανε τόςο τα ζργα που βρίςκονταν ςε εξζλιξθ όςο και τισ Διευκφνςεισ Δομισ. Στόχοσ των εςωτερικϊν επικεωριςεων ιταν θ διαπίςτωςθ του βακμοφ ςυμμόρφωςθσ τθσ Δραςτθριότθτασ Διαχείριςθσ Ζργων, αλλά και των επιμζρουσ Οργανωτικϊν Μονάδων αυτισ με το νζο ςφςτθμα διαχείριςθσ ζργων. Ο ςυνολικόσ βακμόσ ςυμμόρφωςθσ ανιλκε ςε ικανοποιθτικό βακμό για το μικρό χρονικό διάςτθμα εφαρμογισ του ςυςτιματοσ, απζχει όμωσ από τουσ ςτόχουσ τθσ Διοίκθςθσ. Για το λόγο αυτό θ Διοίκθςθ αποφάςιςε τθν υλοποίθςθ νζου κφκλου επικεωριςεων εντόσ του β εξαμινου του Εντόσ του α τριμινου του 2011 ξεκίνθςε και προχωρά ομαλά και το β τρίμθνο θ διαδικαςία αναλυτικοφ προγραμματιςμοφ και παρακολοφκθςθσ των εν εξελίξει Ζργων. Ο μθχανιςμόσ διάχυςθσ ςτουσ εμπλε- «Η Διεφκυνςθ Δραςτθριότθτασ Διαχείριςθσ Ζργων από τον Απρίλιο 2011 ξεκίνθςε και προχωρά ομαλά τθν καταγραφι των Ανκρωποωρϊν όλου του προςωπικοφ τθσ Δραςτθριότθτασ Διαχείριςθσ Ζργων». κόμενουσ των απαραίτθτων πλθροφοριϊν για τθ διαχείριςθ των Ζργων βρίςκεται ςε πλιρθ λειτουργία και από το τζλοσ του 2010 κανζνα ζργο δεν υποςτθρίηεται πλζον διαχειριςτικά από εξωτερικό Project Manager. Για τθν αποτελεςματικότερθ διοίκθςθ των ζργων τθσ εταιρίασ και προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ διαχωριςτικι επάρκεια και κατ επζκταςθ θ χρθματοδότθςθ των ζργων ανάπτυξθσ του ΕΣΦΑ απαιτείται θ ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των ανκρϊπινων πόρων τθσ. Για το λόγο αυτό θ Διεφκυνςθ Δραςτθριότθτασ Διαχείριςθσ Ζργων από τον Απρίλιο του 2011 ξεκίνθςε και προχωρά ομαλά τθν καταγραφι των Ανκρωποωρϊν όλου του προςωπικοφ τθσ Δραςτθριότθτασ Διαχείριςθσ Ζργων.

16 Α Γ Ω Γ Ο Σ Ε Ρ Λ Κ Ο Λ Ν Ω Ν Λ Α Σ Σ Ε Λ Λ Δ Α 16 ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Απολογιςμόσ δραςτθριοτιτων για το β τρίμθνο 2011 «Ολοκλθρϊκθκε θ μελζτθ ςκοπιμότθτασ για τον αγωγό South Stream (ελλθνικό τμιμα)». Ετοιμάςκθκαν και υποβλικθκαν ςτθ Διαχειριςτικι Αρχι οι Φάκελοι Μεγάλου Ζργου για τον αγωγό προσ Μεγαλόπολθ και τθ μονάδα ΣΘΚΥΑ τθσ εβυκοφςασ. Ετοιμάςκθκε από τον ENTSOG και τζκθκε ςε δθμόςια διαβοφλευςθ ςχζδιο του Κϊδικα Διάκεςθσ Δυναμικότθτασ (CAM) Με ομόφωνθ απόφαςθ του Δ.Σ. του ENTSOG, θ οποία εγκρίκθκε ομόφωνα από τθ Γ.Σ. του ENTSOG ςτισ 22 Λουνίου 2011, ο κ. Ρ. Ρανοφςοσ τοποκετικθκε επικεφαλισ (Business Area Manager) του System Operations Area του EN- TSOG. Ολοκλθρϊκθκε θ κατάρτιςθ του ςχεδίου νόμου για τθν εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με το 3 ο Ενεργειακό Ρακζτο. Κατά τθ διαδικαςία αυτι θ εταιρεία μασ ςυμμετείχε ςτθ ςχετικι διαβοφλευςθ και προςζφερε και τεχνικι υποςτιριξθ ςτο ΥΡΕΚΑ ςυμμετζχοντασ με ςτζλεχοσ τθσ Δ.ΣΑΚ και ςτζλεχοσ τθσ ΔΝΥ ςτθν αντίςτοιχθ ομάδα εργαςίασ. Τελικά θ Ρολιτικι Θγεςία επζλεξε για τον ΔΕΣΦΑ το μοντζλο του Λδιοκτθςιακοφ Διαχωριςμοφ. Το ςχετικό νομοςχζδιο ςυηθτείται ιδθ ςτθν αρμόδια επιτροπι τθσ Βουλισ. Ολοκλθρϊκθκε θ μελζτθ ςκοπιμότθτασ για τον αγωγό South Stream (ελλθνικό τμιμα). Καταρτίςκθκε και υποβλικθκε ςτθ ΑΕ ανακεωρθμζνο ςχζδιο του Κανονιςμοφ Τιμολόγθςθσ. Αμζςωσ μετά κα ακολουκιςουν ςυηθτιςεισ με τθ ΑΕ, ενϊ κα ςυλλεγοφν και επεξεργαςκοφν τα απολογιςτικά ςτοιχεία του 2010, ςτα οποία κα βαςιςκεί το νζο τιμολόγιο. Ετοιμάςκθκε ανακεωρθμζνο μοντζλο εκτίμθςθσ των καταναλϊςεων φυςικοφ αερίου ςε επίπεδο θμζρασ Ζχουν ςυλλεχκεί και τεκεί υπ όψθ του Συμβοφλου Λδιωτικοποίθςθσ του ΔΕΣΦΑ όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία που αφοροφν τθν εταιρεία. Το ζργο ςυντονίηεται από τθν Δ.ΟΥ. Ελιφκθ από το ΔΣ τθσ εταιρείασ θ Τελικι Επενδυτικι Απόφαςθ για το ζργο τθσ β αναβάκμιςθσ το ςτακμοφ ΥΦΑ ςτθν εβυκοφςα. Το ζργο κα χρθματοδοτθκεί από επιχορθγιςεισ ςτα πλαίςια του ΕΣΡΑ, δάνειο από τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων και ίδια κεφάλαια (μθ διανεμθκζντα κζρδθ). Ξεκίνθςαν ςυηθτιςεισ με τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων για τθ χρθματοδότθςθ του αγωγοφ προσ Μεγαλόπολθ. Στισ ςυηθτιςεισ λαμβάνουν μζροσ ςτελζχθ τθσ Δ.ΟΥ, Δ.ΣΑΚ και Δ.ΔΕ. «Ελιφκθ από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ εταιρείασ θ Σελικι Επενδυτικι Απόφαςθ για το ζργο τθσ β αναβάκμιςθσ του ςτακμοφ ΤΦΑ ςτθν Ρεβυκοφςα». Με ομόφωνθ απόφαςθ τθσ Γ.Σ. τθσ GIE τθσ 23θσ Λουνίου 2011, ο κ. Δ. Καρδοματζασ εξελζγθ μζλοσ του Δ.Σ. τθσ GIE (είναι ιδθ μζλοσ του Δ.Σ. του ENTSOG).

17 Τ Ε Υ Χ ΟΣ 6 Σ Ε Λ Λ Δ Α 17 ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Τμιμα Οικονομικοφ Ελζγχου & Οικονομικισ Διαχείριςθσ Εςόδων Το Τμιμα Οικονομικοφ Ελζγχου και Οικονομικισ Διαχείριςθσ Εςόδων διαςφαλίηει τθν ορκότθτα των εκταμιεφςεων και των εςόδων τθσ εταιρείασ ςφμφωνα με τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και τουσ εςωτερικοφσ κανονιςμοφσ λειτουργίασ τθσ εταιρείασ. Στισ άμεςεσ προτεραιότθτεσ του είναι και ο ταμειακόσ προγραμματιςμόσ τθσ εταιρείασ για τθν αποτελεςματικότερθ αξιοποίθςθ των διακεςίμων τθσ ςε βραχυπρόκεςμο διάςτθμα. Ρζρα των ανωτζρω αρμοδιοτιτων του το τμιμα προζβθ και ςτισ εξισ ενζργειεσ: Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Ρρομθκειϊν «A company's supply chain often is one of the last remaining ways to generate dramatic growth. Market leaders have lean and effective supply chains, but they are rare. Winning companies aren't necessarily the companies that have the best products and services, but the ones that have the most efficient supply chains, the ones that don't compete as individual businesses any more, but as value-generating supply chains. In today s business environment, where global outsourcing adds layers of complicating factors and companies are experiencing new and constantly changing demands for shorter product life cycles, industry consolidation and use of emerging technologies, it is imperative to establish coordination and collaboration within the supply chain, ranging from the very basic concepts of communication to the most sophisticated technology and electronic data interchange available, as well as managing everything from purchase orders to physical logistics of inventory and tracking the flow of funds among business partners.» Εντόσ του 2011 απζκτθςε θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτισ ςυμβάςεισ με τουσ πελάτεσ τθσ εταιρείασ αντί τθσ διατιρθςθσ τουσ ςε ζντυπθ μορφι κακιςτϊντασ άμεςθ τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν αλλά και εξοικονόμθςθσ χϊρου και κόςτουσ ςφμφωνα και με το πρόγραμμα δράςθσ τθσ εταιρείασ. Ζνεκα τθσ πολυμορφίασ των φορολογικϊν νόμων και των αλλαγϊν που ςυντελοφνται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα το τμιμα απζκτθςε πρόςβαςθ ςε θλεκτρονικι βάςθ φορολογικϊν νόμων μζςω διαδικτφου προκειμζνου να είναι δυνατι θ εφρεςθ και θ αναηιτθςθ πρόςφατων τροποποιθμζνων νόμων και κεμάτων όποτε παραςτεί αναγκαίο. Στα πλαίςια των αρμοδιοτιτων του τμιματοσ εντάςςεται και θ δθμιουργία παραγγελιϊν για τθν ζκδοςθ των τιμολογίων εςόδων τθσ εταιρείασ Από τθν ομιλία του κ. Murat Menemenli, Procurement & Logistics Consultant, ςτο «1st Southeastern European Conference in Purchasing & Supply Management Executive Summary», ςτθν οποία καταγράφονται οι ςφγχρονεσ αντιλιψεισ για το ρόλο τθσ Υπθρεςίασ Ρρομθκειϊν ςτθ λειτουργία μιασ ςφγχρονθσ επιχείρθςθσ. Πλοι οι απαςχολοφμενοι ςτθ Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Ρρομθκειϊν από τθν θμζρα ςφςταςισ τθσ κι ζχοντασ πλιρθ ςυναίςκθςθ των ανωτζρω ςφγχρονων τάςεων τθσ Ρρομθκευτικισ Διαδικαςίασ και πάντα εντόσ του Κανονιςτικοφ Ρλαιςίου (Κανονιςμοί Ρρομθκειϊν κλπ), o οποίοσ βάςει των Υπθρεςιακϊν Σθμειωμάτων που λαμβάνονται από τθν αρμόδια διεφκυνςθ. Το τμιμα αρχικϊσ δθμιοφργθςε εξωλογιςτικά μια βάςθ δεδομζνων ςυςχζτιςθσ των παραγγελιϊν των τιμολογίων και των ειςπράξεων τθσ εταιρείασ. Εντόσ του 2011 θ βάςθ αυτι δθμιουργείται μζςω του SAP παρζχοντασ χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τθν πορεία των εςόδων και των ειςπράξεων ενϊ αποτελεί και εργαλείο για πιο ςφνκετεσ αναηθτιςεισ και εξαγωγισ χριςιμων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων και ςε διαχρονικό επίπεδο. Για τισ Συμβάςεισ Μεταφοράσ και Χριςθσ Εγκατάςταςθσ ΥΦΑ διενεργείται δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ ορκοφ υπολογιςμοφ των χρεϊςεων προσ τουσ πελάτεσ χρθςιμοποιϊντασ μακθματικοφσ τφπουσ ςε λογιςτικά φφλλα ςτον υπολογιςτι όπωσ οι υπολογιςμοί αυτοί προβλζπονται από τον Κϊδικα Διαχείριςθσ ΕΣΦΑ. Το πρϊτο εξάμθνο του 2011 θ εταιρεία αφξθςε τα ζςοδα τθσ κατά 19% περίπου ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο διάςτθμα του ζτουσ 2010 ενϊ είχαμε και τθν είςοδο νζου πελάτθ ςτισ ςυμβάςεισ μεταφοράσ τον Λοφνιο του 2011 τθν εταιρεία PROTERGIA. «Σο πρϊτο εξάμθνο του 2011 θ εταιρεία αφξθςε τα ζςοδα τθσ κατά 19% ςε ςχζςθ με το 2010». διζπει τον τρόπο διεκπεραίωςθσ τθσ προμικειασ υλικϊν, υπθρεςιϊν κι ζργων του ΔΕΣΦΑ, ζχουν κατορκϊςει ςθμαντικζσ μειϊςεισ του κόςτουσ, ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα κόςτθ αντίςτοιχων υπθρεςιϊν, υλικϊν ι ζργων, που αποτιμϊνται ςε αρκετά εκατομμφρια ευρϊ ςυνειςφζροντασ ςθμαντικά, με τον τρόπο αυτό, ςτθν κερδοφορία του ΔΕΣΦΑ. Ο πιο ςθμαντικόσ ςτόχοσ μασ για το 2012 κα είναι να προςπακιςουμε να ςυμμετάςχουμε ςτθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ του ζτουσ 2012 ηθτϊντασ από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ που ςυντάςςουν αιτιματα να περιλάβουν ςε αυτόν ζνα αναλυτικό προμθκευτικό πλάνο για όλα τα υλικά, τισ υπθρεςίεσ και τα ζργα των οποίων τθν προμικεια προτίκενται να ηθτιςουν, ζτςι ϊςτε να δρομολογιςουμε ζγκαιρα τισ διαδικαςίεσ προμικειάσ τουσ και να επιτφχουμε το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα αναφορικά με τα κόςτθ και τισ θμερομθνίεσ παράδοςθσ τουσ.

18 Α Γ Ω Γ Ο Σ Ε Ρ Λ Κ Ο Λ Ν Ω Ν Λ Α Σ Σ Ε Λ Λ Δ Α 18 ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Είναι παραδεκτό πωσ ςτισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ τθσ εκνικισ οικονομικισ φφεςθσ, τθσ ςυνεχοφσ μεταβαλλόμενθσ αγοράσ και του ιςχυροφ ανταγωνιςμοφ, οι άνκρωποι είναι ο πρωταρχικόσ παράγοντασ για τθν επίτευξθ των ςτρατθγικϊν ςτόχων κάκε οργανιςμοφ. Θ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ ενςτερνίηεται τθν άποψθ του Βενιαμίν Φραγκλίνου ότι «θ επζνδυςθ ςτθν εκπαίδευςθ αποδίδει τον καλφτερο τόκο». Με τθ δζςμευςθ τθσ υλοποίθςθσ του οράματοσ για τθν βελτίωςθ τθσ ατομικισ και ςυλλογικισ απόδοςθσ, θ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ και το ομϊνυμο Τμιμα τθσ: ολοκλιρωςε τθ ςφνταξθ του νζου Κανονιςμοφ Εκπαίδευςθσ που αναμζνεται να αναρτθκεί μζςω e-qual εντόσ του Λουλίου Βαςικά ςθμεία του αποτελοφν: θ μεκοδολογικι προςζγγιςθ, θ ανίχνευςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, θ επιλογι των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, ο προγραμματιςμόσ και θ εφαρμογι τθσ εκπαίδευςθσ, θ αξιολόγθςθ, ο ετιςιοσ απολογιςμόσ και τα αρχεία τθσ εκπαίδευςθσ. ολοκλιρωςε τθ ςυλλογι των ςυμμετοχϊν για τθν εςωτερικι εκπαίδευςθ (με πιςτοποίθςθ) ςτθ χριςθ λογιςμικοφ γραφείου τθσ Microsoft που κα διεξαχκεί από ςτζλεχοσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν υπό τον ςυντονιςμό τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ. Σε ςυνεργαςία με τθ ΔΡΕ ειςθγικθκε τθν επιλογι φορζα πιςτοποίθςθσ με τον οποίο κα υπογραφεί ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ. Θ ζναρξθ τθσ εν λόγω εκπαίδευςθσ προγραμματίηεται για τον Σεπτζμβριο του ζχει υποςτθρίξει διοικθτικά (και ςυνεχίηει να υποςτθρίηει όςα δεν ζχουν περατωκεί): - 19 προγράμματα κατάρτιςησ και επιμόρφωςθσ (ςεμινάριαςυνζδρια) εςωτερικοφ με 26 ςυμμετοχζσ. «Οι άνκρωποι είναι ο πρωταρχικόσ παράγοντασ για τθν επίτευξθ των ςτρατθγικϊν ςτόχων κάκε οργανιςμοφ». - 6 προγράμματα ενδοεπιχειρηςιακισ εκπαίδευςθσ με 27 ςυμμετοχζσ (ςφνολο ωρϊν εκπαίδευςθσ: 486) τα οποία ζχουν υποβλθκεί για χρθματοδότθςθ ςτο πρόγραμμα 0,45% του ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ προγράμματα κατάρτιςησ και επιμόρφωςθσ (ςεμινάρια - ςυνζδρια) εξωτερικοφ με 16 ςυμμετοχζσ. Ειδικι μνεία επικυμοφμε να κάνουμε ςτθ ςυνάδελφό μασ κ. Ευαγγελία Γεωργουλάκθ, Ρροϊςταμζνθ του Τμιματοσ Εκπαίδευςθσ, θ οποία αποχϊρθςε ςτο τζλοσ Μαΐου λόγω ςυνταξιοδότθςθσ. Οι γνϊςεισ, θ εμπειρία τθσ και θ αμζριςτθ ςυνειςφορά τθσ ςυνετζλεςαν όχι μόνο ςτθ ςφνταξθ και ολοκλιρωςθ του νζου Κανονιςμοφ Εκπαίδευςθσ, αλλά ςτθ δθμιουργία των βάςεων, ϊςτε θ νεοςυςτακείςα Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ να οδθγείται και από το όραμά τθσ για επζνδυςθ ςτον άνκρωπο. Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ & Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Στόχοσ τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ & Ανκρϊπινου Δυναμικοφ είναι θ ςυνεργαςία και θ επικοινωνία με τισ λοιπζσ Διευκφνςεισ τθσ επιχείρθςθσ. Για τθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ είναι πολφ ςθμαντικι θ αμεςότθτα ςτθν ζγκυρθ πλθροφόρθςθ, θ ςυχνι και ουςιαςτικι ανατροφοδότθςθ και κακοδιγθςθ, θ προετοιμαςία των ανκρϊπων αλλά και των υποδομϊν προκειμζνου να ςυμβαδίηει και να ευκυγραμμίηεται με τισ επιχειρθςιακζσ ανάγκεσ και προτεραιότθτεσ. Θ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ & Ανκρϊπινου Δυναμικοφ με τα υφιςτάμενα Τμιματα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Ραροχϊν Ρροςωπικοφ & Ωρομζτρθςθσ, εκτόσ από τισ τρζχουςεσ εργαςίεσ τθσ πραγματοποίθςε και τα κάτωκι, ςτουσ παρακάτω τομείσ: Α. Εργαςιακζσ ςχζςεισ και Πολιτικι Ρροετοιμαςία και διεργαςίεσ για το νζο Κανονιςμό Εργαςίασ. Διεργαςίεσ για τθν κατάρτιςθ και υπογραφι τθσ ΕΣΣΕ και θ άμεςθ εφαρμογι τθσ. Στο πλαίςιο τθσ υποςτιριξθσ τθσ Εταιρείασ προσ τουσ εργαηόμενουσ και ςφμφωνα με τθν Ε.Σ.Σ.Ε., χορθγείται ςε αυτοφσ που φοιτοφν ςε Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Λδρφματα του Ρανεπιςτθμιακοφ και Τεχνολογικοφ Τομζα, κακϊσ και το Ανοικτό Ρανεπιςτιμιο, φοιτθτικι άδεια πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν με αποδοχζσ ανά θμερολογιακό ζτοσ, για τα προβλεπόμενα ζτθ ςπουδϊν. Ραροχι ςτοιχείων ςτον Εςωτερικό Ζλεγχο. Β. Οργάνωςθ του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Καταγραφι των υπθρεςιϊν τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, για τον Ρρογραμματιςμό Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. (ςυνζχεια ςτην επόμενη ςελίδα)

19 Τ Ε Υ Χ ΟΣ 6 Σ Ε Λ Λ Δ Α 19 Γ. Διαγωνιςμοί Ολοκλθρϊκθκαν τρεισ (3) διαγωνιςμοί ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν και βρίςκονται ςε εξζλιξθ τζςςερεισ (4) νζοι διαγωνιςμοί. Διενζργεια διαγωνιςμοφ για τθν πρόςκετθ ιατροφαρμακευτικι παροχι του προςωπικοφ ΔΕΣΦΑ. Λόγω μθ ολοκλιρωςθσ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, δόκθκε τρίμθνθ παράταςθ ςυμβολαίου. Δ. τελζχωςθ Εςωτερικι Ρροκιρυξθ για τθν πλιρωςθ κζςεωσ Ρροϊςταμζνου ςτον Οικονομικό Ζλεγχο. Ε. Εκπαίδευςθ Ενδοεπιχειρθςιακό ςεμινάριο με κζμα: «Εργαςιακζσ Σχζςεισ» τριϊν (3) θμερϊν (12,17 & 18/5/2011), όπου ςυμμετείχε το προςωπικό των Τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ και θ «Πραγματοποιικθκε εκπαίδευςθ ςε κζματα Πυραςφάλειασ και Περιβάλλοντοσ ςτθ Ρεβυκοφςα». Διευκφντρια τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ & Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, κα Ελζνθ Οικονομοποφλου, με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ και τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ τθσ Διεφκυνςθσ προσ τουσ εργαηόμενουσ τθσ Εταιρείασ. Ρραγματοποιικθκε εκπαίδευςθ ςε κζματα Ρυραςφάλειασ και Ρεριβάλλοντοσ ςτθ εβυκοφςα από τισ Διευκφνςεισ Αςφάλειασ, Ροιότθτασ & Ρεριβάλλοντοσ και ΥΦΑ, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ & Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, με ςυμμετζχοντεσ διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ από τα Κεντρικά Γραφεία. Ο αρικμόσ των ςυμμετεχόντων ανιλκε ςτα 20 άτομα. Σ. Πρακτικι Άςκθςθ Στo πλαίςιο υποςτιριξθσ των νζων και τθσ ανάπτυξθσ των δεξιοτιτων τουσ, θ Εταιρεία παρείχε τθ δυνατότθτα ςε ζξι (6) φοιτθτζσ να πραγματοποιιςουν τθν πρακτικι τουσ άςκθςθ ςε διαφορετικζσ διευκφνςεισ του ΔΕΣΦΑ. Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ Εκπαίδευςθ Προςωπικοφ ςτθ χριςθ Λογιςμικοφ Γραφείου Ρρογραμματίηεται από τον προςεχι Σεπτζμβριο θ εκπαίδευςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθ χριςθ του βαςικοφ λογιςμικοφ γραφείου, ϊςτε πλζον όλοι όςοι χρθςιμοποιοφν υπολογιςτζσ ςτθν εταιρία, να είναι ςε κζςθ να αξιοποιοφν πλιρωσ τισ βαςικζσ δυνατότθτεσ ενόσ υπολογιςτι και να είναι πιο αποδοτικοί ςτθν εργαςία τουσ. Οι ενότθτεσ εκπαίδευςθσ περιλαμβάνουν τθν χριςθ του παρακυρικοφ περιβάλλοντοσ των Windows, τθσ πλοιγθςθσ ςτο διαδίκτυο (Internet Explorer), τθσ θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ (Outlook), του κειμενογράφου (Word), των φφλλων υπολογιςμϊν (Excel), των θλεκτρονικϊν παρουςιάςεων (PowerPoint) και των βάςεων δεδομζνων (Access). Για τισ τελευταίεσ τζςςερεισ ενότθτεσ προγραμματίηεται θ εκπαίδευςθ τόςο ςε βαςικό, όςο και ςε προχωρθμζνο επίπεδο. Θ εκπαίδευςθ κα γίνει εντόσ τθσ εταιρίασ από ζμπειρο εκπαιδευτι τθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν, ςε ςυνεργαςία με τθν Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ. Για κάκε ενότθτα προβλζπονται 12 ϊρεσ εκπαίδευςθσ ςε ειδικά διαμορφωμζνεσ αίκουςεσ ςτα Κεντρικά Γραφεία και ςτο Ράτθμα, όπου κα διατεκεί ζνασ υπολογιςτισ ανά εκπαιδευόμενο. Σε όλουσ τουσ εκπαιδευομζνουσ κα χορθγθκεί ζνα εγχειρίδιο που κα περιλαμβάνει όλεσ τισ ενότθτεσ και κα δοκεί θ δυνατότθτα θλεκτρονικισ πρόςβαςθσ ςε ςχετικό εκπαιδευτικό υλικό, ενϊ κα ακολουκιςει διαδικαςία εξζταςθσ και πιςτοποίθςθσ από εξειδικευμζνο φορζα αναγνωριςμζνο από το Κράτοσ. Ο ίδιοσ φορζασ κα πιςτοποιιςει τθν εταιρία μασ ωσ εξεταςτικό κζντρο για λογιςμικό γραφείου. Οι επιτυχόντεσ ανά ενότθτα κα λάβουν πιςτοποιθτικό αναγνωριςμζνο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ενϊ κα δοκεί θ δυνατότθτα μιασ επανάλθψθσ τθσ εξζταςθσ ανά ενότθτα. Θ εκπαίδευςθ κα ξεκινιςει κατά προτεραιότθτα από τισ πιο «Προγραμματίηεται από τον προςεχι επτζμβριο θ εκπαίδευςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθ χριςθ του βαςικοφ λογιςμικοφ γραφείου» βαςικζσ ενότθτεσ και κα ολοκλθρωκεί με τισ πιο προχωρθμζνεσ. Σε πρϊτθ φάςθ, δωδεκάμθνθσ περίπου διάρκειασ, προγραμματίηονται 44 τμιματα των 12 ατόμων. Ζχει ολοκλθρωκεί θ ςυλλογι των αιτθμάτων εκπαίδευςθσ για το ανωτζρω αντικείμενο από όλεσ τισ οργανωτικζσ μονάδεσ τθσ εταιρίασ και ιδθ γίνεται θ επεξεργαςία των αιτθμάτων και θ κατάρτιςθ των τμθμάτων. Σε κάκε περίπτωςθ θ εκπαίδευςθ ςτθ χριςθ λογιςμικοφ γραφείου κα ςυνεχιςτεί και μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ φάςθσ, μζχρι να καλυφκεί το ςφνολο των αναγκϊν τθσ εταιρίασ ςτο αντικείμενο αυτό. Οργάνωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Πλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν ςφμφωνα το πρότυπο Διοίκθςθσ μζςω Ζργων (Management by Projects) Θ Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν εντάχκθκε από ςτο πρότυπο Διοίκθςθσ μζςω Ζργων (Management by Projects). Το αντικείμενο τθσ Διεφκυνςθσ αναλφκθκε ςε υπθρεςίεσ και ζργα, ςτα οποία το προςωπικό προςφζρει τον χρόνο του και ενθμερϊνει ςχετικά το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ζργων (esproject). Ειδικά για τθ διοίκθςθ των ζργων πλθροφορικισ εκπαιδεφτθκαν τζςςερεισ project managers από το προςωπικό τθσ Διεφκυνςθσ και δφο εξ αυτϊν ανζλαβαν τα δφο πρϊτα ζργα πλθροφορικισ που εντάχκθκαν ςτο πρότυπο: α) το ζργο τθσ εκπαίδευςθσ προςωπικοφ ςε κζματα λογιςμικοφ γραφείου και β) το ζργο τθσ αναβάκμιςθσ τθσ διακεςιμότθτασ των μιςκωμζνων κυκλωμάτων Ρατιματοσ - Κεντρικϊν Γραφείων και Κεντρικϊν Γραφείων Internet ςε επίπεδο 99,99%. Μζχρι τζλουσ του τρζχοντοσ ζτουσ προγραμματίηεται θ ζνταξθ 5-6 ακόμα ζργων πλθροφορικισ ςτο ανωτζρω πρότυπο. Είναι θ πρϊτθ οργανωτικι μονάδα μετά τθν Δραςτθριότθτα Ζργων (ςυνζχεια ςτην επόμενη ςελίδα)

20 ΣΕΛΛΔΑ 20 ΑΓΩΓΟΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ βλικθκε, ωσ πρωτοςζλιδο, θ εφαρμογι τθσ πιο πρόςφατθσ τεχνολογίασ videoconferencing ςτον ΔΕΣΦΑ. Αξίηουν ςυγχαρθτιρια ςτουσ τεχνικοφσ του Τμιματοσ Συςτθμάτων Ρλθροφορικισ που είναι εκ των βαςικϊν ςυντελεςτϊν αυτισ τθσ επιτυχίασ, κακϊσ και ςτθ Διοίκθςθ τθσ εταιρίασ που ςτιριξε τθν επιλογι αυτισ τθσ ςτρατθγικισ τεχνολογίασ, θ οποία αναβακμίηει το επίπεδο επικοινωνίασ και φζρνει όλο το ανκρϊπινο δυναμικό πιο κοντά, ανεξάρτθτα από τθ γεωγραφικι τοποκεςία. Ρου οργανϊκθκε ςφμφωνα με αυτό το πρότυπο, το οποίο προωκείται από τθν Διοίκθςθ και προγραμματίηεται να καλφψει ςφντομα το ςφνολο τθσ εταιρίασ. Στα οφζλθ του προτφπου ςυμπεριλαμβάνονται ο προγραμματιςμόσ και θ διαφάνεια τθσ λειτουργίασ των οργανωτικϊν μονάδων, θ ακριβισ ανάκεςθ και ανάλθψθ ευκυνϊν, ο ζγκαιροσ εντοπιςμόσ ελλείψεων ςε προςωπικό και δεξιότθτεσ και αντίςτοιχα θ αναπλιρωςι τουσ και γενικά θ διαχείριςθ των ανκρϊπινων, οικονομικϊν, υλικϊν και λοιπϊν πόρων τθσ επιχείρθςθσ με βζλτιςτο και αποδοτικό τρόπο. ΧΡΘ ΙΜΟ: Αιτιςεισ αδείασ ςτο Ultimus Σο video-conferencing του ΔΕ ΦΑ ζγινε πρωτοςζλιδο! Οι προςπάκειεσ που καταβάλλουμε προκειμζνου θ εταιρία μασ να πρωτοπορεί ςτισ τεχνολογίεσ τθσ πλθροφορικισ και των επικοινωνιϊν, δεν περνοφν απαρατιρθτεσ από τθν αγορά. Ζτςι ςτο τεφχοσ 266 (18-30 Απριλίου 2011) του περιοδικοφ εταιρικισ πλθροφορικισ Netweek, προ- Ο κ. Π. Θεοδωράκησ, Δ/ντησ Πληροφορικήσ ΔΕΣΦΑ ςτο εξώφυλλο του περιοδικοφ Netweek Στισ αιτιςεισ αδείασ που υποβάλλονται μζςω του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ θλεκτρονικϊν διαδικαςιϊν Ultimus, εμφανίηεται πλζον το υπόλοιπο τρζχοντοσ ζτουσ για κάκε είδοσ άδειασ. Ζτςι τόςο ο/θ αιτϊν/οφςα, όςο και οι εγκρίναντεσ μποροφν να ελζγχουν αν οι θμζρεσ/ϊρεσ του αιτιματοσ είναι μικρότερεσ ι ίςεσ με το αντίςτοιχο υπόλοιπο, προκειμζνου να υποβάλλεται ορκά θ αίτθςθ άδειασ. Επιςκζψεισ εκπαιδευτικϊν Λδρυμάτων ςτισ Εγκαταςτάςεισ του ΔΕΣΦΑ Τισ εγκαταςτάςεισ του ΔΕΣΦΑ τόςο ςτο Κζντρο Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ Νοτίου Τομζα όςο και ςτον Τερματικό Στακμό ΥΦΑ ςτθ εβυκοφςα, επιςκζφτθκαν πολλά ςχολεία και εκπαιδευτικά ιδρφματα, όπωσ: Το 5ο Γυμνάςιο Ραλαιοφ Φαλιρου ςτισ 4 Απριλίου 2011 Το ΕΡΑΣ Ακθνϊν ςτισ 11 Απριλίου 2011 Το Τμιμα Μθχανολόγων Μθχανικϊν του ΕΜΡ ςτισ 9-10 Μαΐου Οι φοιτθτζσ του Διεκνοφσ Ρανεπιςτθμίου Ελλάδοσ ςτισ 26 Μαΐου 2011 και Οι Φοιτθτζσ Τμιματοσ Επιςκεπτϊν Υγείασ του ΤΕΛ Λουνίου Ακθνϊν ςτισ 7

21 Τ Ε Υ Χ ΟΣ 6 Σ Ε Λ Λ Δ Α 21 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΦΑΛΔΙΑ, ΠΟΙΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΟΙΟΣΘΣΑ υμμόρφωςθ με το Πρότυπο ISO 9001:2008 Και τθ φετινι χρονιά ζλαβαν χϊρα οι Επικεωριςεισ του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ISO Ωσ είκιςται, ακολουκικθκε θ ςυςτθματοποιθμζνθ, κακιερωμζνθ πορεία: Ρρογραμματιςμόσ & Διεξαγωγι Επικεωριςεων, Επεξεργαςία & Ραρουςίαςθ Αποτελεςμάτων ςτo Συμβοφλιο Ροιότθτασ και τζλοσ Επανα- Ριςτοποίθςθ από το τρίτο Ανεξάρτθτο Φορζα TUV Rheinland για τθν επιτιρθςθ του Συςτιματοσ. Οι εςωτερικζσ επικεωριςεισ πραγματοποιικθκαν για τθν Δρ. Διαχείριςθσ Ζργων τον Φεβρουάριο ενϊ για όλεσ τισ υπόλοιπεσ Οργανωτικζσ Μονάδεσ και εγκαταςτάςεισ από τον Απρίλιο ζωσ και το Μάιο του τρζχοντοσ ζτουσ. Το επίπεδο ςυνεργαςίασ και δζςμευςθσ όλων ιταν εξαιρετικό. Στόχοι των επικεωριςεων ιταν θ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων αφομοίωςθσ του Συςτιματοσ, οι προοπτικζσ ςχετικά με τθν πορεία βελτίωςισ του, θ παρακολοφκθςθ των Μετροφμενων Μεγεκϊν και θ κζςπιςθ νζων, θ Στοχοκζτθςθ, θ καταγραφι και ςτατιςτικι ανάλυςθ τθσ απόδοςθσ τθσ εταιρείασ μζςω του βακμοφ ικανοποίθςθσ των ςτελεχϊν και πελατϊν και φυςικά θ ανίχνευςθ αδυναμιϊν και λιψθ των ανάλογων διορκωτικϊν ενεργειϊν. Τα αποτελζςματα παρουςιάςτθκαν τθν 18θ Μαΐου ςτο Συμβοφλιο Ροιότθτασ του ΔΕΣΦΑ ςτο οποίο ςυμμετείχαν ο. κ. Ρ. Μαυροκζφαλοσ, Ρρόεδροσ του Δ.Σ., ο κ. Γ. Ραπαρςζνοσ, Διευκφνων Σφμβουλοσ και οι Διευκυντζσ & Διευκφντριεσ Δραςτθριοτιτων κ.κ. Α. Γιαννακόπουλοσ, Δ. Καρδοματζασ, Μ. Δαμιανοφ, Λ. Φίλιασ, Λ. Χωματάσ, ςτα πλαίςια τθσ ετιςιασ Αναςκόπθςθσ του Συςτιματοσ Ροιότθτασ. Στθ διάρκεια αυτισ ζλαβε χϊρα και ςυηιτθςθ με εποικοδομθτικι ανταλλαγι απόψεων για τα διάφορα κζματα που προζκυπταν. Κατόπιν πραγματοποιικθκε με απόλυτθ επιτυχία θ Εξωτερικι Επικεϊρθςθ επιτιρθςθσ του Συςτιματοσ από τθν εταιρεία TUV Rheinland θ οποία ζχει εκδϊςει το Ριςτοποιθτικό κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 αποδεικνφοντασ τθν ςυμμόρφωςθ τθσ εταιρείασ μασ με το Ραγκόςμιο Ρρότυπο. Ανακεϊρθςθ Πολιτικισ Ποιότθτασ Ανακεωρικθκε και εκδόκθκε θ νζα Ρολιτικι Ροιότθτασ τθσ εταιρείασ. Θ Ρολιτικι Ροιότθτασ περιλαμβάνει τθν δζςμευςθ τθσ Διοίκθςθσ προκειμζνου να «εξυπθρετοφνται οι ανάγκεσ των Χρθςτϊν ςε φυςικό αζριο κατά τρόπο αςφαλι, επαρκι, αξιόπιςτο και οικονομικά αποδοτικό» Ρρωταρχικόσ ςτόχοσ μασ είναι να αποτελζςει ο ΔΕΣΦΑ τον καλφτερο διαχειριςτι Εκνικοφ Συςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Θ νζα πολιτικι Ροιότθτασ βρίςκεται ςτισ εγκαταςτάςεισ και ςτο E-qual. Διαπίςτευςθ ΔΕΦΑ Α.Ε. Ολοκλθρϊκθκε με επιτυχία θ αξιολόγθςθ του εργαςτθρίου του ΔΕΣΦΑ τθσ Δραςτθριότθτασ Μεταφοράσ και Εκμετάλλευςθσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC και εγκρίκθκε καταρχιν θ χοριγθςθ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΟΥ ΔΛΑΡΛΣΤΕΥΣΘΣ από το ΕΚΝΛΚΟ ΣΥΣΤΘ- ΜΑ ΔΛΑΡΛΣΤΕΥΣΘΣ Ε.ΣΥ.Δ.

22 Α Γ Ω Γ Ο Σ Ε Ρ Λ Κ Ο Λ Ν Ω Ν Λ Α Σ ΑΦΑΛΕΙΑ - ΤΓΕΙΑ - ΠΡΟΣΑΙΑ Ετιςια Αναςκόπθςθ OHSAS Ρραγματοποιικθκε θ ετιςια αναςκόπθςθ τθσ διοίκθςθσ για το ςφςτθμα ΟΘSAS του ζτουσ Στθν αναςκόπθςθ εγκρίκθκαν για το 2011 οι παρακάτω ςτόχοι: Εφαρμογι ςυςτιματοσ μθνιαίασ παρακολοφκθςθσ Δεικτϊν Αςφάλειασ. Ευαιςκθτοποίθςθ προςωπικοφ ςε κζματα οδικισ αςφάλειασ. Ραρακολοφκθςθ ςυμβάντων εργολάβων ενεργοφ ΕΣΦΑ. Ενθμερωτικζσ θμερίδεσ ςε όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ ςε κζματα ΥΑΕ (Κεςμόσ). Ρραγματοποίθςθ αςκιςεων εκτάκτων αναγκϊν ςε όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ με νζα ςενάρια. Επαναςχεδιαςμόσ διαδικαςίασ προμθκειϊν ΜΑΡ Θλεκτρονικι διαχείριςθ Συςτιματοσ ΥΑΕ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΔΕΦΑ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΑΦΑΛΕΙ- Α,ΠΤΡΑΦΑΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Ανάλυςθ ςυμβάντων δείκτεσ Ρροβολι οπτικό-ακουςτικοφ υλικοφ για τθν αςφάλεια (NAPO) Ειςαγωγι ςτθν αντιμετϊπιςθ φωτιάσ - Ραρουςίαςθ & Χριςθ πυροςβεςτιρων. Ατομικι κατάςβεςθ ςτερεϊν καυςίμων. Μικροκλίμα φωτιςμόσ - κόρυβοσ ςε χϊρουσ γραφείων -Ρροβολι οπτικόακουςτικοφ υλικοφ Ρεριβάλλον ανακφκλωςθ Ρροβολι οπτικό-ακουςτικοφ υλικοφ Στθν ομάδα εκπαίδευςθσ ςυμμετείχαν οι εξισ: Λ. Γιακουμάτοσ (Υπεφκυνοσ εκπαίδευςθσ), Ε. Μανϊλθσ, Ρ. Μάρκου, Χ. Μπαςδζκθσ, Κ. Φουρνάρθσ, Α. Βλαχάκθσ, Ν. Κοκκινοβαςίλθσ Σ Ε Λ Λ Δ Α 22 ενδιαφερομζνων για κζματα αςφάλειασ, πρόλθψθσ ατυχθμάτων μεγάλθσ ζκταςθσ, προςταςίασ του πολίτθ και του περιβάλλοντοσ. Θ κεματολογία αφοροφςε τα παραπάνω εςτιαςμζνα ςτθν πρόκλθςθ που αντιμετωπίηουμε ωσ χϊρα εν μζςω οικονομικισ κρίςθσ. Ευρωπαϊκζσ Τποδομζσ Ηωτικισ θμαςίασ Ο ΔΕΣΦΑ ξεκίνθςε ενζργειεσ ςυνεργαςίασ με τουσ αρμόδιουσ φορείσ (ΚΕ.ΜΕ.Α) προκειμζνου να ενταχκεί ςτισ «Ευρωπαϊκζσ Υποδομζσ Ηωτικισ Σθμαςίασ». Ρριν λίγεσ θμζρεσ ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό νομικό ςφςτθμα θ ςχετικι οδθγία τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ Στισ 27/06/2011 πραγματοποιικθκε εκπαίδευςθ διοικθτικοφ προςωπικοφ του ΔΕΣΦΑ ςε κζματα Αςφάλειασ, Ρυραςφάλειασ & Ρεριβάλλοντοσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ εβυκοφςασ. Συμμετείχαν 19 εργαηόμενοι από τα κεντρικά γραφεία, κακϊσ και μια εργαηόμενθ από το διοικθτικό προςωπικό του Ρατιματοσ. Θ εκπαίδευςθ ξεκίνθςε από τουσ κ. Σ. Λωαννίδθ Διευκυντι Α.Ρ & Ρ και τον κ. Λ. Καραγιάννθ Διευκυντι ΥΦΑ, ενϊ ακολοφκθςε με ειςαγωγικι ομιλία ο κ. Ρ. Μελλθςιανόσ. Θ κεματολογία τθσ εκπαίδευςθσ ιταν θ εξισ: Θμερίδα τθσ 20θσ Μαΐου ςτο ΕΚΕΦΕ ΔΘ- ΜΟΚΡΙΣΟ Θ θμερίδα ιταν ουςιαςτικά θ δεφτερθ ςυνάντθςθ τθσ Ελλθνικισ Τεχνολογικισ Ρλατφόρμασ Βιομθχανικισ Αςφάλειασ (ΕΤΡΒΑ). Θ πρϊτθ και εναρκτιρια είχε πραγματοποιθκεί το Συντονιςτζσ είναι το ΕΚΕΦΕ ΔΘΜΟΚΛΤΟΣ, το ΡΟΛΥ- ΤΕΧΝΕΛΟ ΚΘΤΘΣ και το ΕΚΝΛΚΟ ΜΕΤΣΟΒΛΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΛΟ. Θ εταιρεία μασ, ςυμμετζχει και υποςτθρίηει από τθν ίδρυςθ τθσ πλατφόρμασ, μαηί με άλλεσ Ελλθνικζσ βιομθχανίεσ, φορείσ και οργανιςμοφσ. Στόχοι είναι : Θ μείωςθ του αρικμοφ των ατυχθμάτων. Θ ανάπτυξθ καινοτόμων τεχνολογιϊν για τθν διαχείριςθ τθσ βιομθχανικισ επικινδυνότθτασ. Θ διάδοςθ και θ εφαρμογι ευρωπαϊκϊν κανονιςμϊν και βιομθχανικϊν καλϊν πρακτικϊν για αςφαλζςτερο εργαςιακό περιβάλλον. Θ δθμιουργία ιςχυρϊν κεςμϊν και λειτουργικϊν δικτφων μεταξφ όλων των και το ΚΕ.ΜΕ.Α αναδείχκθκε ωσ εκνικόσ εςτιακόσ πόλοσ. Εκςτρατεία κατά του Καπνίςματοσ Ο ΔΕΣΦΑ ξεκίνθςε ςυςτθματικι εκςτρατεία κατά του καπνίςματοσ θ οποία περιλαμβάνει τα κάτωκι: Ευαιςκθτοποίθςθ-ενθμζρωςθ προςωπικοφ Ζκδοςθ Ρολιτικισ και Ρλαιςίου εφαρμογι αυτισ Υποςτθρικτικζσ δράςεισ όπωσ Μεκόδουσ για: «να κόψεισ για πάντα το κάπνιςμα» «πϊσ να αποφεφγεισ το πακθτικό κάπνιςμα» ι «πωσ να αντιςτζκεςαι ςτον πειραςμό να το ξαναρχίςεισ» Ειδικά τεςτ αναγνϊριςθσ του βακμοφ εξάρτθςθσ από τον καπνό.

23 Τ Ε Υ Χ ΟΣ 6 Σ Ε Λ Λ Δ Α 23 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κατανάλωςθ Θλεκτρικισ Ενζργειασ 2010 Ολοκλθρϊκθκε θ καταγραφι των καταναλϊςεων θλεκτρικισ ενζργειασ, για το ζτοσ 2010, επί του ςυνόλου των εγκαταςτάςεων μζςω τθσ οποίασ εξιχκθςαν ςθμαντικά ςυμπεράςματα για τα ενεργειακά χαρακτθριςτικά των εγκαταςτάςεων. Συγκεκριμζνα ςτα κεντρικά γραφεία του Μεγάρου Αρκάτ, για το ζτοσ 2010, καταναλϊκθκαν Kwh ενϊ για το ςφνολο των υπολοίπων εγκαταςτάςεων θ κατανάλωςθ ανιλκε ςε Kwh. Θ κατά 65% περιςςότερθ κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ των κεντρικϊν γραφείων, αναδεικνφει κυρίωσ τον ενεργοβόρο χαρακτιρα του Μεγάρου Αρκάτ. Ωςτόςο θ υλοποίθςθ ζργων (μικρισ κλίμακασ) εξοικονόμθςθσ ενζργειασ παράλλθλα με τθν εφαρμογι μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ από τουσ εργαηομζνουσ δφναται να επιφζρουν δραςτικι μείωςθ των λειτουργικϊν δαπανϊν τθσ εταιρείασ και τθν αναβάκμιςθ του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ. «Ρίχτο ςτθν Ανακφκλωςθ.» Τθν Ρζμπτθ 23 Λουνίου διοργανϊκθκε με επιτυχία ςτα κεντρικά γραφεία του ΔΕΣΦΑ (Μζγαρο Αρκάτ), δράςθ Ανακφκλωςθσ ςυςκευϊν και αξεςουάρ Κινθτισ Τθλεφωνίασ. Ο ΔΕΣΦΑ ςυμμετζχει τα τελευταία τρία (3) χρόνια ςτο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ζχοντασ τοποκετιςει ειδικοφσ κάδουσ ςυλλογισ ςτισ εγκαταςτάςεισ του Μεγάρου Αρκάτ, τθσ εβυκοφςασ και του ΤΛΣ Ρατιματοσ Ελευςίνασ. Το προςεχζσ διάςτθμα ςχεδιάηουμε τθ ςυμμετοχι όλων των υπόλοιπων εγκαταςτάςεων ςτο πρόγραμμα ανακφκλωςθσ. Οικολογικό Αποτφπωμα ΔΕΦΑ Στα πλαίςια του υπολογιςμοφ του Οικολογικοφ Αποτυπϊματοσ του ΔΕΣΦΑ, για το ςφνολο του εταιρικοφ «ςτόλου» πραγματοποιικθκε αναγωγι των ετιςιων καταναλϊςεων βενηίνθσ, ζτουσ 2010 ςε αζριουσ ρφπουσ CO2. Το ςφνολο των εκπεμπόμενων ρφπων CO2 για το 2010 ανιλκαν ςε Kg CO2. Τα ποςοςτά των εκπεμπόμενων ρφπων ανά εγκατάςταςθ παρουςιάηονται ςτο διπλανό γράφθμα. Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ και Περιβάλλον Τθν Τρίτθ 28 Λουνίου ο ΔΕΣΦΑ ςυμμετείχε ςτο ετιςιο ςυνζδριο Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ ΣΤΘΛΗΩ - «Θ ΕΚΕ ωσ Γζφυρα Επικοινωνίασ μεταξφ των Επιχειριςεων και τθσ Κοινωνίασ», το οποίο πραγματοποιικθκε ςτθν Ακινα και ςτο ξενοδοχείο Divani Caravel. Ο ΔΕΣΦΑ με τθν Διεφκυνςθ Αςφάλειασ Ροιότθτασ & Ρεριβάλλοντοσ ςυμμετείχε ςτο πάνελ Ρεριβάλλον Κλιματικι Αλλαγι το οποίο ςυντόνιςε ο κακθγθτισ Μάρκετινγκ του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν Κ. Γεϊργιοσ Αυλωνίτθσ. Στθν παρουςίαςθ του ΔΕΣΦΑ, για το Ρεριβάλλον, αναπτφχκθκαν τα ακόλουκα: Το προφίλ και τθν Αποςτολι του ΔΕ- ΣΦΑ Α.Ε. Θ Ρολιτικι Ρεριβάλλοντοσ του ΔΕΣΦΑ που ζχει ωσ κεμζλια αρχι τθσ τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ και ςτοχεφει ςτθν ελαχιςτοποίθςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων τθσ εταιρείασ. Θ κζςθ του ΔΕΣΦΑ ςτο επιχειρθματικό Ρεριβάλλον. Οι «πιζςεισ» που δζχεται ο ΔΕΣΦΑ και κάκε εταιρεία αναφορικά με τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ περιβαλλοντικι διαχείριςθσ και τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Ο δρόμοσ για τθν Ρεριβαλλοντικι Αριςτεία και τουσ ςθμαντικότερουσ ςτακμοφσ αυτοφ, όπωσ: Συςτθματικι ςτοχοκζτθςθ (S.M.A.R.T) Αφξθςθ των οικονομικά βιϊςιμων Ρράςινων Επενδφςεων Ενκάρρυνςθ των εταιρικϊν ςυνεργειϊν Ενίςχυςθ του εκελοντικοφ πνεφματοσ Υλοποίθςθ πράςινων δράςεων Κριτικι ςτάςθ εμπλεκόμενων μερϊν ζναντι των επιχειριςεων Επιβράβευςθ των «πράςινων» επιχειριςεων Οι προτάςεισ & οι κζςεισ του ΔΕΣΦΑ για τθν αρμονικι ςυνφπαρξθ του ςυνόλου των εμπλεκόμενων μερϊν και τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ των εταιρειϊν και των κοινωνιϊν.

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... τακμόσ υμπίεςθσ Νζασ Μεςιμβριασ

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... τακμόσ υμπίεςθσ Νζασ Μεςιμβριασ ΤΕΥΧΟΣ 5 Ιανουάριοσ - Φεβρουάριοσ - Μάρτιοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ Μζροσ από λίκο από τθ ηωφόρο τθσ ανατολικισ πλευράσ του Ραρκενϊνα, ςτον οποίο εικονίηονται οι κεοί Ροςειδϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 8 Οκτϊβριοσ - Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Λδζα Εξωφφλλου: Μαρία Σχοινά / Σχεδιαςμόσ: Συναδελφικι Αλλθλεγγφθ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 1 από 94 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ-Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ και Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα Απρίλιοσ 2010 Ιοφλιοσ 2011

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ και Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα Απρίλιοσ 2010 Ιοφλιοσ 2011 Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ και Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα Απρίλιοσ 2010 Ιοφλιοσ 2011 Αφγουςτοσ 2011 Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιϊργοσ Κωνςταντάκθσ φμβουλοσ Διοίκθςθσ Ομίλου ΙΣΑ Νοζμβριοσ 2013 1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕ ΒΑΕΙ ΓΕΝΕΙΟΤΡΓΟΤ ΠΗΓΗ Οι γενεςιουργζσ πθγζσ των γνωςτϊν ΑΠΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου.

Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου. Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου. Ειςθγθτισ : Βαςίλθσ τοϊλόπουλοσ Φλϊρινα, 17-12-2013 φντομο ιςτορικό του ζργου.

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλα Έργα ζηην Ελλάδα

Μεγάλα Έργα ζηην Ελλάδα 8ος Καηάλογος με ηα Μεγάλα Έργα ζηην Ελλάδα Updated ζκδοςθ Ιανουάριοσ 2015 (01.01.2015) Σο παρουςιάηει 8 οσ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΕ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ Updated Ζκδοςθ Ιανουάριοσ 2015 Editorial Κακϊσ αλλάηει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα