ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (Σ.Π.Α.Υ.) Λ.Καρέα 12, Βύρωνας ΑΘΗΝΑ Τηλ. : , Φαξ : , ΑΘΗΝΑ Αρ.Πρωτ. : Αρ.Διακ. : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : /2015 ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ. Σ.Π.Α.Υ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 23%) (40.000, ,00 ΦΠΑ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1) Το Π.Δ.28/1980 (ΦΕΚ Α 110) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 2) Το Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» άρθρο 61 3) Το Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ Α 64) «Περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων» 4) Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει 5) Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 6) Το Ν.3310/2005 (ΦΕΚ Α 30) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α 279) 7) Το Ν.3886/ Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335) 8) Την ΚΥΑ /1997 (ΦΕΚ Β 1016) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» 9) Την Κ.Υ.Α /2727 (ΦΕΚ 1909/ ), «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός» 10) Τους σχετικούς Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν το περιβάλλον και τη διαχείριση στερεών αποβλήτων γενικότερα 1

2 11) Το Ν.1959/1991 (ΦΕΚ Α 123) «Οδικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» 12) Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α / ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» 13) Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ A 160/ ) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. 14) Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α /95), άρθρο 83 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 15) Το Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,(φεκ 19/Α /95), όπως ισχύει. 16). Το Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ 150 Α /07), «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 17) Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112 Α /10), «περί Ενίσχυσης Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» 18) Το άρθρου 157 σε συνδυασμό με αυτές των 37 και 201 του Ν.4281/ ) Τις σχετικές Εγκυκλίους που αφορούν τη δημοπρατούμενη υπηρεσία, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα 20) Την υπ αριθμ. απόφαση 16/2015 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Α.Υ. (9ΠΔ8ΟΡ2Ψ-Ο7Β) και την 80/15 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Ψ2ΥΙΟΡ2Ψ-ΩΝΙ). ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συλλογή των απορριμμάτων από περιοχές μεγάλης επισκεψιμότητας στον Υμηττό», για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, ύψους προϋπολογισμού ,00 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Σ.Π.Α.Υ.. Άρθρο 1 ο Περιγραφή της εργασίας Αντικείμενο της αναφερόμενης στην παρούσα διακήρυξη εργασίας είναι η αποκομιδή απορριμμάτων και η καθαριότητα χώρων, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος 3/15 Τεχνική Περιγραφή Μελέτη (ΑΔΑΜ.15REQ ). Άρθρο 2 ο Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Σ.Π.Α.Υ. στην οδό Λ. Καρέα 12, 2 ο; όροφος, Βύρωνας Αττικής, την Τρίτη 05/05/2015, ώρα έναρξης παραλαβής 9:30 και ώρα λήξης 10:00, ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί την παραπάνω ημερομηνία ή αποβεί άγονος θα διεξαχθεί εκ νέου ή επαναληπτικός αντίστοιχα την Τρίτη 12/05/2015 στον ίδιο τόπο και με ίδιες ώρες έναρξης και λήξης παραλαβής προσφορών. Πληροφορίες δίνονται στα τηλ , Τα συμβατικά τεύχη κατά σειρά είναι: α) Τεχνική Έκθεση Μελέτη β) Διακήρυξη δημοπρασίας Άρθρο 3 ο Τεύχη δημοπράτησης 2

3 Άρθρο 4 ο Προσόντα διαγωνιζομένων Δικαίωμα συμμετοχής Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις εταιρειών, κοινοπραξίες, συμπράξεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα (αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας) και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία, φερεγγυότητα και την απαιτούμενη εμπειρία για την εκτέλεση του έργου. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, σύμφωνα με το αντικείμενο του διαγωνισμού (αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας). Οι υποψήφιοι οφείλουν να δώσουν προσφορά για την συνολική εκτέλεση του έργου. Άρθρο 5 ο Δικαιολογητικά Συμμετοχής 5.1. Κάθε ενδιαφερόμενος που υποβάλλει προσφορά πρέπει να αποδείξει την εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκαταστημένος Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα πρέπει να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: Οι Έλληνες πολίτες: 1) Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσης. 2) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους (αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας) ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 4) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή αναστολής της δραστηριότητάς τους, παύσης πληρωμών, συνδιαλλαγής, πτώχευσης, κοινής εκκαθάρισης, ειδικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ούτε υπό οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, ούτε και δεν βρίσκονται υπό διαδικασία λύσης, παύσης, ανάκλησης ή αναστολής της δραστηριότητάς τους, παύσης πληρωμών, συνδιαλλαγής, κήρυξης σε πτώχευση, ή έκδοσης αποφάσεων αναγκαστικής εκκαθάρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 5) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 6) Πιστοποιητικά όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 7) Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση Αλλοδαποί: 1) Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσης. 2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 3

4 εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 4) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή αναστολής της δραστηριότητάς τους, παύσης πληρωμών, συνδιαλλαγής, πτώχευσης, κοινής εκκαθάρισης, ειδικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ούτε υπό οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις στο δίκαιο της χώρας τους, ούτε και δεν βρίσκονται υπό διαδικασία λύσης, παύσης, ανάκλησης ή αναστολής της δραστηριότητάς τους, παύσης πληρωμών, συνδιαλλαγής, κήρυξης σε πτώχευση, ή έκδοσης αποφάσεων αναγκαστικής εκκαθάρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις στο δίκαιο της χώρας τους. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις μήνες, πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 5) Πιστοποιητικά όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) της χώρας τους από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 6) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 7)Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά. Σε περίπτωση που στην χώρα τους αποδεδειγμένα ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση τους ή στα Κράτη όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωσή τους ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, Συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας τους, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Όλα τα ανωτέρω ξενόγλωσσα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα: 1) Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσης. 2) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους (αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας) ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής, με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός τους. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστική ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου (ανάλογα με την νομική μορφή αφορά στους διαχειριστές τον Ο.Ε., Ε.Ε. & Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Δ/ντα Σύμβουλο ή/και τους Εντεταλμένους Συμβούλους σε περίπτωση Α.Ε.) δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 4) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή αναστολής της δραστηριότητάς τους, παύσης πληρωμών, συνδιαλλαγής, πτώχευσης, κοινής εκκαθάρισης, ειδικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ούτε υπό οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, ούτε και δεν βρίσκονται υπό διαδικασία λύσης, παύσης, ανάκλησης ή αναστολής της δραστηριότητάς τους, παύσης πληρωμών, συνδιαλλαγής, κήρυξης σε πτώχευση, ή έκδοσης αποφάσεων αναγκαστικής εκκαθάρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 5) Πιστοποιητικά όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 6) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 4

5 7) Τα αντίγραφα δημοσιεύσεων ΦΕΚ στα οποία έχουν καταχωρηθεί η σύσταση τους και όλες οι τροποποιήσεις του καταστατικού (σε περίπτωση Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.) ή επικυρωμένο αντίγραφο του νόμιμα δημοσιευμένου καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (στις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων) καθώς και πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, που εποπτεύει την εταιρία περί τροποποιήσεων του καταστατικού το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., ο εκπρόσωπος και τα υπόλοιπα πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το διαγωνιζόμενο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, ανάλογα με τη νομική μορφή των διαγωνιζόμενων. 8) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου τους, με την οποία θα εγκρίνεται η συμμετοχή στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και με την οποία θα ορίζεται εκπρόσωπος τους για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά καθώς και να καταθέσει αυτήν και να παραστεί στην αποσφράγιση της σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού. Το σχετικό έγγραφο αποφάσεως θα φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής αυτού που σύμφωνα με το καταστατικό τους, εκδίδει ακριβές αντίγραφο των πρακτικών από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι παρίστανται αυτοπροσώπως με επίδειξη της ταυτότητας των. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολο τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση τους ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν βρίσκονται στην αντίστοιχη κατάσταση Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας. 2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο προκύπτει ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου (ανάλογα με την νομική μορφή αφορά στους διαχειριστές των Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και τους Εντεταλμένους Συμβούλους σε περίπτωση Α.Ε.) δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 4) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας τους, από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν ευρίσκονται σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή αναστολής της δραστηριότητας τους, παύσης πληρωμών, συνδιαλλαγής, πτώχευσης, κοινής εκκαθάρισης, ειδικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ούτε υπό οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις στο δίκαιο της χώρας τους, ούτε και δεν ευρίσκονται υπό διαδικασία λύσης, παύσης, ανάκλησης ή αναστολής της δραστηριότητας τους, παύσης πληρωμών, συνδιαλλαγής, κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης αποφάσεως αναγκαστικής εκκαθάρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις στο δίκαιο της χώρας τους. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 5) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) της χώρας τους από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 6) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας τους από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 7) Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει την προσφορά. 8) Το καταστατικό ίδρυσης τους με όλες τις τροποποιήσεις του και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους ότι δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις, καθώς και πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, που εποπτεύει την εταιρία σύμφωνα με τους νόμους του κράτους της έδρας της περί τροποποιήσεων του καταστατικού. 5

6 9) Έγγραφο από την αρμόδια αρχή της χώρας τους από το οποίο να προκύπτει η καταχώρηση τους στα οικεία μητρώα και ανακοίνωση περί εκλογής του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού. 10) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου τους, με την οποία θα εγκρίνεται η συμμετοχή στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και με την οποία θα ορίζεται εκπρόσωπος τους για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά καθώς και να καταθέσει αυτήν και να παραστεί στην αποσφράγιση της σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού. Το σχετικό έγγραφο αποφάσεως θα φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής αυτού που, σύμφωνα με το καταστατικό τους, εκδίδει ακριβές αντίγραφο των πρακτικών από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο. Σε περίπτωση που στη χώρα τους αποδεδειγμένα ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολο τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση τους ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση τους ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας τους στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν βρίσκονται στην αντίστοιχη κατάσταση. Όλα τα ανωτέρω ξενόγλωσσα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα Οι συνεταιρισμοί 1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας. 2) Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση τους και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση τους, την τροποποίηση του καταστατικού τους και το διορισμό των εκπροσώπων τους. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα. 3) Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 4) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν ευρίσκονται σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή αναστολής της δραστηριότητας τους, παύσης πληρωμών, συνδιαλλαγής, πτώχευσης, κοινής εκκαθάρισης, ειδικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ούτε υπό οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, ούτε και δεν ευρίσκονται υπό διαδικασία λύσης, παύσης, ανάκλησης ή αναστολής της δραστηριότητας τους, παύσης πληρωμών, συνδιαλλαγής, κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης αποφάσεως αναγκαστικής εκκαθάρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 5) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 6) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 7) Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει την προσφορά. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολο τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση τους ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν βρίσκονται στην αντίστοιχη κατάσταση Ενώσεις / Κοινοπραξίες 1) Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας / Σύμπραξης πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά έγγραφα (υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά, ενημερότητες, αποδεικτικά εμπειρίας, ισολογισμούς, κύκλο εργασιών, κλπ) που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, ανάλογα με την περίπτωση τους (ημεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό / αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός) από κάθε μέλος της Ένωσης/ Σύμπραξης / Κοινοπραξίας. Οι εγγυητικές επιστολές είναι κοινές για την Ένωση/ Σύμπραξη/ Κοινοπραξία. 2) Πρέπει επίσης να κατατεθεί συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: α. να συστήνεται η Ένωση / Κοινοπραξία β. να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς, αν αναφέρεται κάτι τέτοιο στην προσφορά, 6

7 γ. να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας / Σύμπραξης δ. να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ε. να ορίζεται ο αντίκλητος της Ένωσης / Κοινοπραξίας/ Σύμπραξης 3) Να κατατεθεί πράξη του αρμόδιου οργάνου διοίκησης κάθε Μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση / Κοινοπραξία και στο διαγωνισμό. 4) Η Ένωση / Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί με ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά. Στην περίπτωση που της ανατεθεί το έργο, θα υποχρεωθεί από τον Δήμο ως αναθέτουσα αρχή να περιβληθεί με ορισμένη νομική μορφή, έτσι ώστε να είναι ικανοποιητική, άρτια και σύννομη η εκτέλεση της σύμβασης. 5) Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του έργου στην Ένωση / Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 6) Σε περίπτωση, που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ως Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματα της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από τον Σ.Π.Α.Υ., ο οποίος και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν ο Σ.Π.Α.Υ. αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που κρίθηκε/ αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση ο αντικαταστάτης, θα εγκριθεί από τον ΣΠΑΥ. 5.3 Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό - ανεξαιρέτως της νομικής τους μορφής και καταγωγής τους, ημεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό / αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός, ένωση / κοινοπραξία (για κάθε μέλος) - θα υποβάλλουν επίσης μαζί με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά: Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου, ή αν στη χώρα τους δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία να δηλώνουν τα στοιχεία του διαγωνισμού καθώς και να δηλώνουν τα εξής μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 1. Ότι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου τομέα. 2. Εάν έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συμβάσεως εκτέλεσης παρόμοιου έργου εις βάρος τους λόγω επαγγελματικού παραπτώματος από οιοδήποτε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 3. Εάν τους έχει ή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Σε περίπτωση που τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού να αναφέρεται ο χρόνος και οι λόγοι αποκλεισμού. 4. Ότι έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση του δημοπρατούμενου έργου, ότι έχουν εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα του έργου και ότι αναλαμβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης και σύμφωνα με την τεχνική & οικονομική τους προσφορά που υποβάλλουν και τους αποδέχονται (τους όρους της διακήρυξης) πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν κατά περίπτωση ρητά αναφέρουν τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχονται. 5. Ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε στοιχείο και σχετικό δικαιολογητικό εφόσον τους ζητηθεί από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 6. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τους. 7. Ότι όλα τα υποβαλλόμενα & αναφερόμενα στην προσφορά τους στοιχεία είναι αληθή. Σε περίπτωση συμμετοχής υπό μορφής ένωσης ή κοινοπραξίας η ζητούμενη δήλωση θα υποβάλλεται από και για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας. 7

8 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν, επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής ως προαναφέρθηκε, τα ακόλουθα: Δικαιολογητικά απόδειξης κατοχής άδειας άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο 44 του Π.Δ.60/2007) Ο προσφέρων υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της ισχύουσας άδειας για την συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ 50910/2727/03), από το οποίο προκύπτει ότι είναι σε θέση να εκτελεί τις ζητούμενες εργασίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η άδεια αυτή θα συνοδεύεται και από την εγγραφή του στο Μητρώο Διαχείρισης Μη Επικινδύνων Αποβλήτων Δικαιολογητικά απόδειξης χρηματοοικονομικής ικανότητας (άρθρο 45 του Π.Δ.60/2007) α Ο προσφέρων θα πρέπει να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών του χρήσεων, ισοδύναμο τουλάχιστον του συνολικού προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης εργασίας. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ισοδύναμος του συνολικού προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης εργασίας. Για να διαπιστωθεί αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής πρέπει να προσκομίσει: - Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τον κύκλο εργασιών για την τελευταία τριετία και Υπεύθυνη Δήλωση του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τελευταίες τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις, για το ειδικό αντικείμενο, δηλ. για εργασίες καθαριότητας και συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων. - Δημοσιευμένους Ισολογισμούς τελευταίας τριετίας, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών τελευταίας τριετίας για το ειδικό αντικείμενο, δηλ. για εργασίες καθαριότητας και συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων, για τις περιπτώσεις που ο υποψήφιος δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών (σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που να βεβαιώνει και θεμελιώνει την ανυπαρξία της υποχρέωσης αυτής και να αναφέρει τον συνολικό κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας ή/και άλλες οικονομικές καταστάσεις του υποψηφίου ή των μελών της ένωσης/ κοινοπραξίας που αυτός τηρεί και από τις οποίες προκύπτουν τα ανωτέρω ζητούμενα) για το ειδικό αντικείμενο, δηλ. για εργασίες καθαριότητας και συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων β. Ο προσφέρων θα πρέπει να έχει πιστοληπτική ικανότητα τουλάχιστον για το 250% του συνολικού προϋπολογισμού του δημοπρατούμενου έργου. Για να διαπιστωθεί αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει τραπεζικές βεβαιώσεις σχετικά με την πιστοληπτική του ικανότητα. Οι βεβαιώσεις αυτές θα πρέπει να έχουν εκδοθεί αποκλειστικά και μόνο για το συγκεκριμένο έργο Δικαιολογητικά απόδειξης τεχνικής & επαγγελματικής ικανότητας (άρθρο 46 του Π.Δ.60/2007) α Για να διαπιστωθεί αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα τους δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικός πίνακας μηχανολογικού εξοπλισμού (σε είδος - τύπο και ποσότητα) που διαθέτει, καθώς και επικυρωμένα αντίγραφα δικαιολογητικών ιδιοκτησίας του εν λόγω μηχανολογικού εξοπλισμού, που θα διαθέσει για τη συγκεκριμένη υπηρεσία που προκήρυξε ο Σ.Π.Α.Υ.. Γίνονται δεκτά ως δικαιολογητικά ιδιοκτησίας οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων. Ιδιοκτήτης θεωρείται και αυτός που κατέχει τον μηχανολογικό εξοπλισμό και με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Ως ελάχιστες απαιτήσεις κατοχής ικανού και ιδιόκτητου μηχανολογικού εξοπλισμού (προς απόδειξη τεχνικής & επαγγελματικής ικανότητας) ορίζονται: Ένα (1) δορυφορικό απορριμματοφόρα χωρητικότητας τουλάχιστον 2m 3, χωρίς σύστημα συμπίεσης και με μηχανισμό ανύψωσης κάδων. Το δορυφορικό απορριμματοφόρο αυτό θα χρησιμοποιείται για την αποκομιδή των απορριμμάτων από τους στενούς δρόμους και από τις περιοχές που απαιτούνται και φαίνονται στον πίνακα της Μελέτης. Επίσης, ο ανάδοχος για την άρτια εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να διαθέτει κατά την διάρκεια της σύμβασης εξοπλισμένα καρότσια για τους οδοκαθαριστές. Για το ανωτέρω όχημα θα πρέπει ο κάθε συμμετέχων, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει την άδεια κυκλοφορίας του και οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου να αποδείξει ότι είναι ιδιόκτητο. 8

9 5.3.4.β. Ο προσφέρων θα πρέπει να απασχολεί ικανό προσωπικό σε εκτέλεση αντίστοιχων εργασιών (υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού χώρων) με το δημοπρατούμενο έργο. Για να διαπιστωθεί αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής (προς απόδειξη τεχνικής & επαγγελματικής ικανότητας) πρέπει να προσκομίσει: - Θεωρημένο αντίγραφο της Κατάστασης απασχολούμενου προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας από το οποίο προκύπτουν οι ειδικότητες του προσωπικού (καθαριστές, οδηγός, επόπτης). - αντίγραφα επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης του απασχολούμενου οδηγού. Ως ελάχιστες απαιτήσεις απασχολούμενου προσωπικού για την εκτέλεση του έργου αυτού ορίζονται ένας (1) οδηγός για το δορυφορικό απορριμματοφόρο, ένας (1) εργάτης συνοδός για το δορυφορικό απορριμματοφόρο, καθώς και κατάλληλο εργατικό προσωπικό οδοκαθαριστές, για την καθαριότητα των χώρων όπως φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα της Μελέτης Τεχνική Προσφορά. Επίσης, θα πρέπει να απασχολείται και ένας επόπτης ο οποίος θα πρέπει να είναι Δασολόγος ή Τεχνολόγος Δασοπονίας, δεδομένου ότι προέχει η προστασία του Υμηττού γ. Ο προσφέρων θα πρέπει να έχει εμπειρία εκτέλεσης αντίστοιχων εργασιών (αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός χώρων όπως η δημοπρατούμενη υπηρεσία) και κατά τα τελευταία έτη ( ) να έχει αναλάβει την εκτέλεση αντίστοιχων υπηρεσιών (τουλάχιστον 3 συμβάσεις) σε έργα δημοσίου τομέα. Για να διαπιστωθεί αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής πρέπει να προσκομίσει κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των συμβάσεων που έχει προσκομίσει, τις οποίες υλοποίησε ή εξακολουθεί να υλοποιεί κατά τα τελευταία έτη, όπως ορίζονται ανωτέρω, με ένδειξη την διάρκεια του έργου, του παραλήπτη, του προϋπολογισμού, την σύντομη περιγραφή του και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό. Ο κατάλογος θα συνοδεύεται από σχετικές βεβαιώσεις των παραληπτών καθώς και την αντίστοιχες συμβάσεις Δικαιολογητικά απόδειξης εφαρμογής προτύπων ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης (άρθρο 47 & 48 του Π.Δ.60/2007) Ο προσφέρων και σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας/ Σύμπραξης κάθε μέλος τους θα πρέπει να εφαρμόζει σύστημα Ποιότητας, Περιβαλλοντικής διαχείρισης, Υγιεινής & Ασφάλειας, Κοινωνικής Υπευθυνότητας. Για να διαπιστωθεί αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει: - Πιστοποιητικό διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο σειράς ISO 9001:2008 του διαγωνιζόμενου με αντικείμενο τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων και υπηρεσίες καθαρισμού χώρων. - Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το πρότυπο σειράς ISO 14001:2004 του διαγωνιζόμενου με αντικείμενο τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων και υπηρεσίες καθαρισμού χώρων. - Πιστοποιητικό Υγιεινής & Ασφάλειας κατά το πρότυπο σειράς ΕΛΟΤ1801 / OHSAS 18001:2007 του διαγωνιζόμενου με αντικείμενο τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων και υπηρεσίες καθαρισμού χώρων. - Πιστοποιητικό συστήματος Κοινωνικής Υπευθυνότητας κατά το πρότυπο SA 8000:2008 του διαγωνιζόμενου με αντικείμενο τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων και υπηρεσίες καθαρισμού χώρων Κάθε παρέχων υπηρεσίας μπορεί να αποκλεισθεί από την διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εάν: Δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης Απώλεσε το δικαίωμα να συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις Αποκλείονται επίσης από το διαγωνισμό, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007, όσοι: α. βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, β. κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, γ. καταδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας τους, για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους, δ. δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 9

10 σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ε. δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, στ. είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται από το Τμήμα 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές, ζ. για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώματα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες για αυτά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις Αποκλείονται επίσης από το διαγωνισμό, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007, όσοι έχουν καταδικαστεί με οριστική απόφαση γνωστή στο Σ.Π.Α.Υ., για: α. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΔΕΥ του Συμβουλίου, β. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΔΕΥ του Συμβουλίου, γ. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Αποκλείονται επίσης από το διαγωνισμό, όσον συμμετεχόντων οι προσφορές δεν είναι σύμφωνες με τους ρητούς όρους της διακήρυξης. Άρθρο 6 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 6.1. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσης συνολικής δαπάνης εκτός του ΦΠΑ (Ν.4281/2014) Η εγγύηση συμμετοχής κατατίθεται υπό μορφής γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ ή υπό μορφής εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδώσει και τον τύπο που περιβάλλεται, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναφέρει και τα ακόλουθα καθώς και όσα ρητά αναφέρονται στο άρθρο 25 του Π.Δ.118/2007, Ν.4281/2014 : 1) Την ημερομηνία έκδοσης. 2) Τον εκδότη. 3) Την Υπηρεσία προς την οποία θα απευθύνεται (στον Σ.Π.Α.Υ. στην προκειμένη περίπτωση). 4) Τον αριθμό της εγγύησης. 5) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 6) Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 7) Τον αριθμό της διακήρυξης, το τίτλο της υπηρεσίας και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Σ.Π.Α.Υ. και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση μέσα σε (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτόσημου. 11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί δύο (2) μήνες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 12) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της ύστερα από απλό 10

11 έγγραφο του Σ.Π.Α.Υ.. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ.118/2007 (όπως ισχύει) εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον διαγωνιζόμενο στον οποίο θα κατακυρωθεί η ανάθεση της σύμβασης, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης που θα είναι το 5% της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. (Ν.4281/2014) και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών διαγωνιζόμενων που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Άρθρο 7 Προσφορές 7.1. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα με τις ενδείξεις «πρωτότυπο» και «αντίγραφο» αντίστοιχα, μέσα σε ένα κυρίως φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις κάτωθι ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 1) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα 2) Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής (Σ.Π.Α.Υ.) 3) Ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος της εργασίας 4) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 5) Τα στοιχεία του διαγωνιζομένου Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής, συσκευασμένα μέσα σε ένα ντοσιέ καλά δεμένο και σφραγισμένο. β) Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". γ) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως αναγράφονται ανωτέρω. Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λήξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και να φέρει την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου. Όλες οι σελίδες της προσφοράς και των σχετικών εγγράφων πρέπει να έχουν επί ποινή αποκλεισμού αρίθμηση σελίδων και ευρετήριο Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό θα υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού τους (για το στάδιο της τεχνικής κρίσης/αξιολόγησης), τα εξής στοιχεία που θα τοποθετούνται στον φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς : Ρητή αναλυτική δήλωση για την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων εργασιών και εξοπλισμών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις των όρων της παρούσας Μεθοδολογία εκτέλεσης της εργασίας. - Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποδείξουν στην προσφορά τους τα τεχνικά και μηχανικά μέσα και ανθρώπινο δυναμικό με τα οποία θα πραγματοποιήσουν την εργασία καθώς και να προτείνουν τη μεθοδολογία και την οργάνωση για την εκτέλεση της σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας. - Ο τρόπος, η μεθοδολογία και το πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών θα προτείνεται από τους διαγωνιζόμενους και θα περιέχεται αναλυτικά στην προσφορά τους, προκειμένου να αξιολογηθεί και να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Για το σκοπό αυτό ο φάκελος τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά, πλήρη και λεπτομερή μελέτη/ περιγραφή εκτέλεσης των εργασιών, που προτείνει να 11

12 εφαρμόσει ο προσφέρων και με την οποία θα τεκμηριώνεται η καλή εκτέλεση της υπηρεσίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών άρθρων της παρούσας. - Θα αναφέρεται ο τρόπος αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών στην εκτέλεση της υπηρεσίας. - Για την άριστη και απρόσκοπτη εκτέλεση της εργολαβίας, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να διαθέτουν τον απαιτούμενο και κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό σε είδος, αριθμό και λειτουργικότητα που θα καθορίζουν στην προσφορά τους. - Λεπτομερή τεχνική έκθεση για τον τρόπο λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού και ειδικότερα για την προσφερόμενη τεχνολογία. - Λοιπά τεχνικά στοιχεία και προσπέκτους καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την τεχνική αξιολόγηση του προσφερόμενου εξοπλισμού Στοιχεία εμπειρίας του διαγωνιζόμενου Κάθε στοιχείο που να αποδεικνύει την εμπειρία και την ειδίκευση του διαγωνιζόμενου στην εκτέλεση αντίστοιχων εργολαβικών δραστηριοτήτων: α) Στοιχεία που να αποδεικνύουν την μορφή της επιχείρησης, την επιχειρηματική δομή της, το εύρος των δραστηριοτήτων της, το κύρος της, και την επαγγελματική αξιοπιστία της. β) Βιογραφικά σημειώματα, που βεβαιώνουν την εμπειρία στελεχών της επιχείρησης σε τέτοια έργα τα οποία συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση των ιδίων ή του διαγωνιζόμενου εργολάβου Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου που διενεργεί τον διαγωνισμό και αυτού που αξιολογεί τις προσφορές Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται, ως απαράδεκτες Οι προσφορές, οι βεβαιώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και μόνο γλώσσα, και σε κάθε περίπτωση επίσημα μεταφρασμένες (εκτός ίσως από επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια, σχέδια, προσπέκτους που μπορούν να δίδονται στην Αγγλική) Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση κατάθεσης εναλλακτικών προσφορών αυτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Άρθρο 8 Προσφερόμενη τιμή 8.1. Η οικονομική προσφορά θα τοποθετηθεί σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Η τιμή θα πρέπει να δίδεται υπό την μορφή κατ αποκοπή τιμήματος σε Ευρώ για εκτέλεση των συμβατικών σε ετήσια βάση (12μηνη διάρκεια). Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ Οι προσφερόμενες τιμές θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικά και θα δοθούν υποχρεωτικά σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τιμή σε Ευρώ ή που καθορίζουν σχέση Ευρώ σε ξένο νόμισμα ή θέτουν όρο αναπροσαρμογής θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, ενιαία ή για το σύνολο των εργασιών της υπηρεσίας που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη Για τη διαμόρφωση της οικονομικής τους προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ' όψη ότι ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν : - Τη διάθεση του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού και αναλωσίμων όπως προσδιορίζεται στην παρούσα καθώς και το service και συντήρηση του, τα άμεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης (καύσιμα, λιπαντικά, λάστιχα, κλπ), κλπ. - Την αμοιβή του προσωπικού (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) και λοιπά συναφή έξοδα με την 12

13 απασχόληση τους. - Την τεχνική υποστήριξη, εποπτεία εκτέλεσης του έργου. - Το κόστος τελικής διάθεσης των αποβλήτων, κλπ. Ο Σ.Π.Α.Υ. αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν : - Τη διάθεση στη χρήση του αναδόχου άνευ ανταλλάγματος, κατάλληλου χώρου για τη στάθμευση του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών, χωρίς όμως να φέρει ευθύνη για τη φύλαξη του Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναφέρονται όσα απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν.3863/2010. Άρθρο 9 Χρόνος ισχύος προσφορών 9.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού Η ισχύς των προσφορών θα ορίζεται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπόμενου χρόνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφ' όσον ζητηθεί από τον Σ.Π.Α.Υ. πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη αρχικό χρόνο ισχύος. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Μπορεί όμως η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για την κατακύρωση της δημοπρασίας να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών, εάν συμφωνεί και ο υπό ανάδειξη μειοδότης. Άρθρο 10 Ενστάσεις Διοικητικές προσφυγές Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σ' αυτόν, και της νομιμότητας της διενέργειας του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο ως εξής : α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης, μέχρι την ημερομηνία της υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. β) Κατά της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σε αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού και μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα, μόνο από διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή. Ένσταση κατά συμμετοχής διαγωνιζόμενου στον διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σ' αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. γ) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα κατακύρωσης του διαγωνισμού, μόνο από διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν. Η ένσταση εξετάζεται και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της σχετικής ένστασης Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. Άρθρο 11 Ανακοίνωση κατακύρωσης ανάθεσης εργασίας Μετά την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, αποστέλλεται στον αναδειχθέντα μειοδότη στον οποίο έγινε η κατακύρωση του έργου σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το περιεχόμενο της υπηρεσίας, την τιμή, την συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές 13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 05/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : -3487-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 05/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : -3487- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 05/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : -3487- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΝΑΥ ΑΓΟΣΩΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80/Α

Ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80/Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΟΝΟΣ Αρ. Πρωτ.: 16109/11-09-2015 [1] ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ, ΗΜΟΣΙΟΥ, ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΑΠΟΚΟΜΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τακτικός Προϋπολογισμός. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:246.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τακτικός Προϋπολογισμός. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:246.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ A Α : ΒΛΛΑ7Λ1-ΡΙΚ Καλαμάτα 16-10-2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Παροχή υπηρεσιών Καθαρισμού κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο, Δερβενακίων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ακαδημίας 50, 106 79 Αθήνα ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Λ. ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διεξαγωγής Δημαρχιακό Κατάστημα Βόλου Πλατεία Ρήγα Φεραίου αρ. 1

Τόπος διεξαγωγής Δημαρχιακό Κατάστημα Βόλου Πλατεία Ρήγα Φεραίου αρ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια εξοπλισµού Πληροφορικής για την εκτέλεση της πράξης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΠΕ Κωδικός ΟΠΣ 37653 CPV: 72.22.23.00-0

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Προμήθεια: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Προμήθεια: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ : ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΗΡ: Παυλίδου Βάσω ΤΗΛ: 2373350258 FAX: 2373065791 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΒΛΓΨ469ΗΚΥ-91Ξ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Ηράκλειο 13.12.2013 Πληροφορίες : κ. Νικόλαο Καλαϊτζάκη ΑΠ(ΤΥ):

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Π/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Π/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΙΤΡΟΠΗΣΑΧΣ ΟΛΥΣΧΧΜΠΙΩΝ & FAX: 210-32 Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10/02/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ : 77 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 105 57 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-32

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάρος, 09/10/2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμός Προκήρυξης: 63/2009 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Παροικία ΠΑΡΟΣ Τ.Κ. 844 00 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1022 / 2015 - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1022 / 2015 - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1022 / 2015 - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ- ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ CPV: 90511000-2 (Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων),

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002835585 2015-06-10

15PROC002835585 2015-06-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του ΑΠΘ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ046ΗΚΥ-ΕΕΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Αρ. πρωτ.:34393 Δ/ΝΣΗ: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 Αρ.Αποφ.:369 ΠΕΡΑΙΑ, Τ.Κ. 57019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002276821 2014-09-08

14PROC002276821 2014-09-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 28.8.2014 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5270 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προϋπολογισμού & Δαπανών Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ :4700/694076 25/04 /2012. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπ/νου ΦΠΑ) 1.000.000,00

ΑΡ. ΠΡΩΤ :4700/694076 25/04 /2012. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπ/νου ΦΠΑ) 1.000.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΑΙΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 12461 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ ΣΠ. ΤΗΛ. 213 2046170-171 ΦΑΞ 213

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 370261 Προκήρυξη Β Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1048 / 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1048 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1048 / 2015 CPV 90511000-2 : Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων CPV 90918000-5 : Υπηρεσίες καθαρισμού κάδων ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες: Σωτηρίου Αλέξανδρος Τηλ.: 2524021030 Φαξ: 2524022165 Email: info@fdor.gr ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα