ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ Εκτέλεση κεκλιμένης δειγματοληπτικής γεώτρησης κατά την έρευνα της θεμελίωσης του αντερείσματο της κρεμαστής γέφυρας Clifton (Brunel, 1864), Bristol, UK 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η στοχαστική ποικιλότητα της σύνθεσης του υπεδάφους και η πολύπλοκη έως απρόβλεπτη τεχνική συμπεριφορά των γεωϋλικών, καθιστούν τη διερεύνηση του υπεδάφους απολύτως αναγκαία για τον τεχνικά και οικονομικά άρτιο σχεδιασμό ενός έργου. Σκοπός της έρευνας του υπεδάφους είναι η συγκέντρωση και ερμηνεία γεωλογικών και γεωτεχνικών δεδομένων που θα αποτελέσουν τη βάση σχεδιασμού, μελέτης και κατασκευής του έργου, όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: Σκοπός γεωλογικής έρευνας του υπεδάφους: Προσδιορισμός του γεωλογικού προσομοίωματος της περιοχής ενδιαφέροντος με την πλήρη διερεύνηση των γεωλογικών, γεωμορφολογικών, τεκτονικών, υδρογεωλογικών και τεχνικών γεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή και τις αλληλεπιδράσεις με το προς κατασκευή έργο. Σκοπός γεωτεχνικής (εδαφομηχανικής / βραχομηχανικής) έρευνας του υπεδάφους: Απόληψη στοιχείων (φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων) που απαιτούνται για την τεχνική αξιολόγηση του υπεδάφους σε σχέση με τις ανάγκες του προς κατασκευή έργου. Σκοπός των ερευνών είναι ο προσδιορισμός του γεωτεχνικού προσομοιώματος (μηχανισμού συμπεριφοράς) και ων παραμέτρων σχεδιασμού που θα αποτελέσουν τη βάση των μελετών Εδαφομηχανικής ή/και Βραχομηχανικής για την ανάλυση της συμπεριφοράς των εδαφικών και βραχωδών μαζών υπό την επίδραση εξωτερικών φορτίων.

2 2 ΚΥΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ Τα ακόλουθα είναι τα συνήθη αντικείμενα έρευνας ευρέως φάσματος τεχνικών έργων (αυτονόητα, ειδικές απαιτήσεις είναι δυνατό να ανακύψουν σε σχέση με τις κατασκευαστικές και λειτουργικές απαιτήσεις των τεχνικών έργων): Τύποι των εδαφών και των πετρωμάτων (λιθολογικοί τύποι πετρωμάτων, όρια, στρωματογραφική θέση, τεκτονική δομή) Στρωματογραφική διάρθρωση (κατακόρυφη και οριζόντια κατανομή) των εδαφικών και βραχωδών σχηματισμών. Γεωμορφολογικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής (διάβρωση, ανάγλυφο, κλίσεις πρανών, κατακλυζόμενες περιοχές, περιοχές ευστάθειας) καθώς και προσδιορισμός της μορφής και έκτασης των γεωμορφολογικών ενοτήτων όπως κορήματα, κώνοι, ποτάμιες αναβαθμίδες Βαθμός κερματισμού των πετρωμάτων (συχνότητα επανάληψης και προσανατολισμός των ασυνεχειών των πετρωμάτων και διερεύνηση του ρόλου τους στις συνθήκες ευστάθειας και την ποιότητα αυτών). Βαθμός αποσάθρωσης των πετρωμάτων (μεταβολή φυσικής κατάστασης σε βάθος, επίδραση στις μηχανικές ιδιότητες, μεταβατικές ζώνες, στάθμη και μεταβλητότητα επαφής αποσαθρωμένων-υγιών υλικών). Αδύναμες ζώνες (π.χ. ρήγματα, θέσεις σημαντικών μετακινήσεων, τεκτονικά διαταραγμένες ζώνες) Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των γεωϋλικών (ταξινόμηση και διαγραμματική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ερευνών υπαίθρου και των εργαστηριακών δοκιμών, παρουσίαση της στατιστικής κατανομής και του εύρους μεταβολής των κυριότερων στοιχείων) με έμφαση στην καταγραφή των διακυμάνσεων του υπεδάφους σε σχέση με αντοχή, συμπιεστότητα, φυσική υγρασία, κλπ. Βάθος και διακύμανση στάθμης και ροή υπόγειου νερού. Εξέταση της υδρογεωλογικής συμπεριφοράς και τυχόν μεταβολών ή προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά υη διενέργεια επιφανειακών ή υπόγειων εκσκαφών και και κατά την κατασκευή του έργου. Εντοπισμός γεωλογικών ή γεωτεχνικών ιδιαιτεροτήτων ή κινδύνων (π.χ. διογκούμενα εδάφη ή πετρώματα, ασταθή (κατολισθαινοντα) εδάφη, μεγάλα δομικά κενά(π.χ. καρστικά έγκοιλα), παλαιές κατολισθήσεις, κλπ. 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΤΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 Οι Ευρωκώδικες αποτελούν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ) Σχεδιασμού Δομημάτων, τα οποία συντάχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) με σκοπό την ύπαρξη ενιαίου κανονιστικού πλαισίου σχεδιασμού τεχνικών έργων και κοινών προδιαγραφών ανάθεσης συμβάσεων δημόσιων υπηρεσιών και έργων. Συνολικά υπάρχουν 10 Ευρωκώδικες, από τους οποίους οι δύο αναφέρονται στις Γενικές Αρχές Σχεδιασμού (EU 0) και Δράσεις (EU 1) και οι υπόλοιποι οκτώ (EU 2 έως EU 9) στο σχεδιασμό δομημάτων ανάλογα με τον τύπο του δομικού υλικού. Στον Ευρωκώδικα 7 (Geotechnical Design Parts 1 & 2) γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα της έρευνας του υπεδάφους στα πλαίσια σχεδιασμού και κατασκευής τεχνικών έργων. Οι οδηγίες έρευνας σχετίζονται ορθολογικά με την πολυπλοκότητα του γεωτεχνικού έργου / προβλήματος και των ενεχόμενων κινδύνων σε ζωές και εγκαταστάσεις σε περίπτωση

3 αστοχίας του έργου. Περιγράφονται τρεις(3) γεωτεχνικές κατηγορίες με κλιμάκωση των αναγκών έρευνας του υπεδάφους ως ακολούθως (Σημ: Τα κατωτέρω δεν ισχύουν για σεισμογενείς περιοχές στις οποίες θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά): Γεωτεχνική Κατηγορία 1 Αφορά σε μικρές και απλές κατασκευές για τις οποίες επαρκεί η εμπειρία για την αξιολόγηση των συνθηκών υπεδάφους και ενέχουν αμελητέο κίνδυνο σε περίπτωση αστοχίας λόγω γεωτεχνικού προβλήματος. Στην Κατηγορία 1 περιλαμβάνονται τυπικά τα ακόλουθα έργα: Ανοικτές εκσκαφές υπεράνω του υπόγειου ορίζοντα Απλές μονώροφες ή διώροφες κατοικίες, αποθήκες, κλπ. μέγιστων φορτίων υποστηλωμάτων 250kN και τοιχοποιϊών 100kN και με συμβατικούς τύπους θεμελίωσης. Αντιστηρίξεις μικρού ύψους ( 2m). Ελάχιστες απαιτήσεις έρευνας του υπεδάφους θεωρούνται η επιβεβαίωση των παραδοχών της μελέτης στο στάδιο κατασκευής με επι τόπου παρατηρήσεις, ερευνητικά σκάματα, διατρήσεις με ελικοειδές σπείρωμα (auger) ή πενετρομετρήσεις. Γεωτεχνική Κατηγορία 2 Αφορά σε συμβατικούς τύπους δομημάτων και θεμελιώσεων χωρίς μεγάλο ρίσκο ή χωρίς ασυνήθιστα δυσμενείς συνθήκες υπεδάφους και φορτίσεων. Απαιτούνται ποσοτικά γεωτεχνικά στοιχεία και αναλύσεις για επιβεβαίωση των παραδοχών σχεδιασμού. Στην Κατηγορία 2 περιλαμβάνονται τυπικά τα ακόλουθα έργα: Επιφανειακές θεμελιώσεις Πασσαλοθεμελιώσεις Αντιστηρίξεις >2m Ανοικτές εκσκαφές αξιόλογου ύψους Βάθρα / αντερείσματα γεφυρών Επιχώματα Αγκυρώσεις Σήραγγες σε σκληρό, καλής ποιότητας βράχο χωρίς σημαντικές εισροές νερού Οι έρευνες υλοποιούνται σταδιακά και τα αντικείμενα περιγράφονται στον Πίνακα 1, ο οποίος ισχύει και για τη Γεωτεχνική Κατηγορία 3. Γεωτεχνική Κατηγορία 3 Αφορά σε μεγάλα ή ασυνήθιστα δομήματα που δεν εμπίπτουν στις Κατηγορίες 1 και 2 και ενέχουν υψηλό ρίσκο απώλειας ζωών και εγκαταστάσεων σε περίπτωση αστοχίας, σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες υπεδάφους και φορτίσεων και σε περιοχές υψηλής σεισμικότητας. Οι έρευνες υλοποιούνται σταδιακά και τα αντικείμενα περιγράφονται στον Πίνακα 1.

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΈΡΓΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 ΚΑΙ 3 (ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 7) Α. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Συνήθως πραγματοποιείται μετά τη Φάση Σύλληψης ενός Έργου αλλά πριν και κατά τη διάρκεια του Προκαταρκτικού Σχεδιασμού. Η φύση της έρευνας του υπεδάφους στο στάδιο αυτό, εξαρτάται κύρια από το είδος και τη σημασία του έργου και είναι σχετικά μικρής έκτασης. Κύριοι στόχοι είναι: Κύρια αντικείμενα έρευνας Αναγνώριση / αυτοψία περιοχής Τοπογραφική αποτύπωση Υδρολογικά στοιχεία Εξέταση υφιστάμενων κατασκευών Μελέτη διαθέσιμων γεωλογικών και γεωτεχνικών χαρτών Αεροφωτογραφική αξιολόγηση Σεισμικότητα περιοχής Αξιολόγηση της γεωλογικής καταλληλότητας της θέσης κατασκευής του Έργου και συγκρίσεις εναλλακτικών θέσεων Προσδιορισμός των κύριων γεωλογικών και γεωτεχνικών παραγόντων που επηρεάζουν τον Σχεδιασμό ενός Έργου. Β. ΚΥΡΙΟ ΣΤΑΔΙΟ Πραγματοποιείται κατά την φάση της Οριστικής Μελέτης Έργου και ενδεχομένως σε περισσότερες της μιας φάσεις. Κύριος σκοπός είναι η συλλογή όλων των πληροφοριών που απαιτούνται για τον ασφαλή και οικονομικό σχεδιασμό των μόνιμων και προσωρινών κατασκευών του Έργου, τον καθορισμό του τρόπου κατασκευής και των ενδεχόμενων προβλημάτων κατά την κατασκευή. Η έκταση και οι επι μέρους φάσεις της εδαφοτεχνικής έρευνας εξαρτώνται από: το είδος - χαρακτήρα και τη μεταβλητότητα του υπεδάφους, την ύπαρξη ή όχι υπόγειων νερών, τη μορφή της μελλοντικής κατασκευής τη διαθέσιμη γεωτεχνική πληροφόρηση. Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Πραγματοποιούνται κατά την κατασκευή του έργου (ή κατά το στάδιο λειτουργίας εφόσον διαπιστωθούν προβλήματα από την παρακολούθηση του έργου). Κύρια αντικείμενα έρευνας Γεωλογική στρωματογραφία Αντοχή των εδαφών και πετρωμάτων Παραμορφωσιμότητα των εδαφών και πετρωμάτων Κατανομές πιέσεων πόρων στις γεωτεχνικές τομές Διαπερατότητα υλικών υπεδάφους Συμπιεστότητα εδαφών Οξειδωτκή δράση του εδάφους και νερού Δυνατότητες βελτίωσης αντοχής και παραμορφωσιμότητας του υπεδάφους Ασυνέχειες βραχωδών μαζών Μεγάλα ρήγματα Θέματα ειδικής συμπεριφοράς (ερπυσμός, διογκωσιμότητα, διαβρωσιμότητα) Αντικείμενα έρευνας Επιβεβαίωση παραδοχών με συνεχή καταγραφή των αποκαλυπτόμενων γεωλογικών και γεωτεχνικών δεδομένων με παρατηρήσεις και ερευνητικές εργασίες, π.χ. Προδιατρήσεις στο μέτωπο ή/και στην οροφή υπόγειων έργων. Διαπερατότητα θεμελίωσης φραγμάτων. 3 ΚΟΣΤΟΣ ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η έρευνα υπεδάφους δεν είναι χρονοβόρα και πρέπει να εκτελείται στην αρμόζουσα φάση του συνολικού χρονοδιαγράμματος ενός έργου, για τη βέλτιστη επίτευξη των στόχων της, μεταξύ των οποίων και τη μείωση του προϋπολογισμού.

5 Το κόστος των ερευνών υπεδάφους για μεγάλο φάσμα τεχνικών έργων ανέρχεται σε 0.5% έως 5% περίπου του συνολικού προϋπολογισμού ενός έργου. ΕΡΓΟ % ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ % ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΦΡΑΓΜΑ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ Οι συνήθεις τεχνικές έρευνας του υπεδάφους είναι (Σχήματα 1 και 2): Ερευνητικές Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις Ερευνητικές στοές Ερευνητικά σκάματα Γεωφυσικές διασκοπήσεις Ειδικές επί τόπου καταγραφές σε γεωτρήσεις (logging) Eπί τόπου δοκιμές Εργαστηριακές έρευνες και δοκιμές

6 ΣΧΗΜΑ 1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ (ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ)

7 ΣΧΗΜΑ 2 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ (ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ)

8 4.1 Γεωτρήσεις Γενικά Γεώτρηση είναι μια κατακόρυφη ή κεκλιμένη οπή, που διανοίγεται με ειδικό μηχανικό μέσο (γεωτρύπανο) στο υπέδαφος και της οποίας η διάμετρος είναι πολύ μικρή σε σχέση με το μήκος της. Στο Σχήμα 3α εικονίζεται εποχούμενο γεωτρύπανο. Ο κύριος εξοπλισμός περιλαμβάνει κινητήρα μετάδοσης πίεσης και περιστροφικής κίνησης, τον ιστό ανάρτησης της διατρητικής στήλης και το δειγματολήπτη. Ανάλογα με τη μέθοδο διάτρησης διακρίνονται σε: Περιστροφικές, όπου η προχώρηση της διατρητικής στήλης γίνεται με περιστροφή υπό ταυτόχρονη εφαρμογή υδραυλικής πίεσης (κοπή του γεωϋλικού στον πυθμένα). Κρουστικές, στις οποίες η προχώρηση πραγματοποιείται με ταχείες, εωαλασσόμενες ανωδικές και καθοδικές κινήσεις της διατρητικής στήλης και κρούσεις του κοπτικού άκρου στον πυθμένα (θρυμματισμός και συντριβή του γεωϋλικού στον πυθμένα). Οι γεωτρήσεις εδαφοτεχνικών ερευνών συνήθως πραγματοποιούνται με ανόρυξη οπών σε βάθη από m (υπάρχει τεχνική δυνατότητα πολύ βαθέων γεωτρήσεων). Οι οπές γεωτρήσεων έχουν διάμετρο από ~35mm ώς 150mm. Οι εδαφοτεχνικές γεωτρήσεις είναι τεχνικές σημειακής έρευνας με δυνατότητα απόληψης δειγμάτων των διατρυόμενων υλικών. Ανάλογα με τις απαιτήσεις της έρευνας το λαμβανόμενο δείγμα μπορεί να είναι συνήθους μορφής ή αδιατάρακτο. Τα σύγχρονα γεωτρύπανα είναι μηχανήματα ισχυρής κατασκευής και υψηλής απόδοσης. Απαιτούν χειρονακτική εργασία για την εισαγωγή / εξαγωγή της διατρητικής στήλης και απόληψης των πυρήνων. Διαθέτουν εύρος επιλογών άσκησης πίεσης στο διατρητικό άκρο και ταχύτητας περιστροφής και έχουν τη δυνατότητα διάτρησης υπό οιαδήποτε κλίση. Κατά την περιστροφική διάτρηση, ο θρυμματισμός του πετρώματος γίνεται με πίεση και περιστροφή κατάλληλου διατρητικού (κοπτικού) εργαλείου στην άκρη της Ιστός Υδραυλικό σύστημα πίεσης Δειγματολήπτης Τροχαλία Διατρητική στήλη (συνδεδεμένα μεταλλικά στελέχη μήκους 3m Κεφαλή μετάδοσης περιστροφικής κίνησης (α) ΣΧΗΜΑ 3 Διατρητικά άκρα γεωτρήσεων με δειγματολήπτες τύπου: (α) σωληνωτής καρωταρίας και (β) auger (β)

9 Η περιστροφική διάτρηση επιτρέπει την απόληψη δειγμάτων των διατρυόμενων υλικών. Τα δείγματα είναι κυλινδρικής γεωμετρίας και ονομάζονται πυρήνες ή καρότα (Σχήματα 4 & 5). Κατά την περιστροφική μέθοδο γεώτρησης, για την εξαγωγή των τριμμάτων την επένδυση των τοιχωμάτων, την ψύξη και τη λίπανση του κοπτικού άκρου χρησιμοποιείται συνήθως νερό και ενίοτε λάσπη (πολφός). Καρωταρία Ιστός γεωτρύπανου Στελέχη διατρητικής στήλης Καρώτο ΣΧΗΜΑ (πυρήνας) 4 Ονοματολογία διατρητικής στήλης γεωτρυπάνου ΚΟΠΤΙΚΑ ΑΚΡΑ (α) Διαμαντοκορώνα για τη διάτρηση σκληρών πετρωμάτων (β) Κορώνα καρβιδίων (κορούνδιο) για διάτρηση μαλακών πετρωμάτων (α) (β) ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ Εσωτερικός σωλήνας περιστρεφόμενος ανεξάρτητα του εξωτερικού «Καρώτο» D100mm βραχώδους υλικού Εξωτερικός σωλήνας περιστρεφόμενος με τη διατρητική στήλη ΣΧΗΜΑ 5 Καρωταρία με δειγματολήπτη διπλού τοιχώματος

10 4.1.2 Εξοπλισμός Γεωτρήσεων Τα γεωτρύπανα συνήθως μετακινούνται αυτοδύναμα (εποχούμενα ή ερπυστριοφόρα) Σχήματα 6 και 7. Διαθέτουν δυνατότητες εκτέλεσης γεωτρήσεων προς οποιαδήποτε προ-επιλεγμένη κατεύθυνση. Σύγχρονα γεωτρύπανα έχουν τη δυνατότητα μεταβολής της κλίσης διάτρησης κατά την εκτέλεση της γεώτρησης (Σχήματα 8 και 9). Βάθος Διάμετρος οπής Σωλήνωση Γεωτρήσεις μεγάλου βάθους ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΗΜΑΤΟΣ- ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ` Διάμετρος οπής (mm) Διάμετρος πυρήνα (mm) ΗΧ ΝΧ ΝΧ wireline BX BX wireline AX EX X-rey Δελτία Γεωτρήσεων

11 ΣΧΗΜΑ 6 ΣΧΗΜΑ 7

12 ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΥΡΗΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

13 ΣΧΗΜΑ 8 Ανόρυξη από ξηράς κεκλιμένης ερευνητικής γεώτρησης μεταβλητής κλίσης για έρευνα του εδάφους υπό τον πυθμένα της θάλασσας στο πλαίσιο σχεδιασμού μεγάλου υποθαλάσσιου θόλου αποθήκευσης αργού πετρελαίου (τεχνικά στοιχεία της γεώτρησης και του έργου στο επόμενο διάγραμμα). Στάθμη θάλασσας Στάθμη εδάφους 81m κεκλιμένης 35 ο ) διάτρησης Κεκλιμένη γεώτρηση από ξηράς Εδαφικά υλικά και αποσαθρωμένος βράχος 91m κατευθυνόμενης διάτρησης (~10 ο /30m) Υγιής βράχος Υπό μελέτη υποθαλάσσιος θόλος αποθήκευσης αργού πετρελαίου

14 Άργιλος Ζώνες κατακερματισμένου βράχου Απώλειες νερού Κατευθυνόμενη γεώτρηση L=500m και διακλαδώσεις προς ΒΗ-1 και ΒΗ-1b Διακλαδώσεις Γεώτρησης Υποθαλάσσια σήραγγα Ζώνη αργίλου Κερματισμέ νη ζώνη Εισροή νερού Ζώνη αργίλου Εισροή νερού 50 lit/min Γνεύσιος / Μαρμαρυγιακός σχιστόλιθος Φυλλίτες / Επαφή με πετρώματα υποβάθρου ΣΧΗΜΑ 8 Κεκλιμένη κατευθυνόμενη ερευνητική γεώτρηση μεταβλητής κλίσης μήκους ~500m με δύο διακλαδώσεις μήκους ~400m (ΒΗ-1 και ΒΗ-1b) που εκτελέσθηκαν για το σχεδιασμό υποθαλάσσιας οδικής σήραγγας στο φιόρδ Bǿmla Νορβηγίας. Το αρχικό τμήμα και οι διακλαδώσεις της γεώτρησης προσανατολίσθηκαν κατά τον άξονα της σήραγγας και αποκάλυψαν τις θέσεις γεωτεχνικά προβληματικών (αδύναμων και υδατοπερατών) ζωνών.

15 4.2 Επι τόπου μετρήσεις και δοκιμές σε γεωτρήσεις Πέραν της άμεσης διερεύνησης του υπεδάφους, οι γεωτρήσεις παρέχουν πολλαπλές συμπληρωματικές τεχνικές δυνατότητες, όπως: Πραγματοποίηση ειδικών μετρήσεων φυσικών ιδιοτήτων των υλικών του υπεδάφους για την εκτίμηση της τεχνικής ποιότητας των γεωϋλικών, υδροπερατότητας, παραμέτρων αντοχής και παραμορφωσιμότητας, σεισμικών χαρακτηριστικών, κλπ. Μετρήσεις της φυσικής εντατικής κατάστασης Καταγραφές των μεταβολών στάθμης και ροής του υπόγειου νερού Ειδικές εργασίες βελτίωσης του υπεδάφους με εισπίεση ενεμάτων ή αιωρημάτων, απαγωγή του υπόγειου νερού (αποστράγγιση) και εγκατάσταση αγκυρίων. Παρακολούθηση της συμπεριφοράς του τεχνικού έργου με εγκατάσταση ειδικών οργάνων μέτρησης μετακινήσεων. Οι συνηθέστερα εκτελούμενες δοκιμές και μετρήσεις είναι: Πρότυπες δοκιμές διείσδυσης (SPT και CPT) Σχήματα 9 και 10. Δοκιμές πρεσσιομέτρου (pressuremeter) και διαστελομέτρου (dilatometer) για τη μέτρηση της παραμορφωσιμότητας των εδαφικών ή βραχωδών υλικών Σχήματα 11 και 12. Υδραυλική ρωγμάτωση για τον προσδιορισμό των κύριων τασικών συνιστωσών πεδίου Σχήμα 13 Γεωφυσικές καταγραφές (logging) Σχήμα 14. Δοκιμές υδροπερατότητας (Maag, Lefranc και Lugeon) Σχήμα 15. Γεωφυσική τομογραφία

16 4.2.1 Δοκιμή Τυποποιημένης Διείσδυσης (SPT = Standard Penetration Test) Η δοκιμή βασίζεται στη διείσδυση ειδικού δειγματολήπτη (Terzaghi) στο έδαφος με πτώση βάρους 63.5 kg από ύψος 76 cm. Κατά τη δοκιμή μετράται ο αριθμός των πτώσεων (Ν = αντίσταση διείσδυσης) που απαιτείται για την διείσδυση του δειγματολήπτη κατά 30 cm (αρχικά προωθείται κατά 15 cm ώστε να αποφευχθεί η μηχανική διατάραξη της διάτρησης χωρίς να προσμετρηθεί ο αντιστοιχόν αριθμός κτύπων). Στο πέρας της διαδικασίας ανακτάται (διαταραγμένο) εδαφικό δείγμα. Η δοκιμή SPT αναπτύχθηκε για την εκτίμηση της σχετικής πυκνότητας των αμμωδών εδαφών, στα οποία η αδιατάρακτη δειγματοληψία είναι ιδιαίτερα δυσχερής. Από εμπειρικούς συσχετισμούς είναι δυνατό να εκτιμηθεί η γωνία τριβής αμμωδών εδαφών με βάση των αριθμό κτύπων. ΣΧΗΜΑ 9 Περιγραφή εδάφους Αστράγγιστη διατμητική αντοχή (kpa) Περιγραφή εδάφους SPT Αριθμός κτύπων 'N' Πολύ μαλακό <20 Πολύ χαλαρό <4 Μαλακό Χαλαρό 4-10 Στερεό Μέτρια πυκνό Στυφρό Πυκνό Πολύ στυφρό >150 Πολύ πυκνό >50

17 4.2.2 Δοκιμή Διείσδυσης Κώνου (CPT = Cone Penetration Test) ΣΧΗΜΑ 10 Η δοκιμή χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αστράγγιστης (δηλαδή χωρίς εκτόνωση της πίεσης πόρων) διατμητικής αντοχής μαλακών έως στιφρών αργίλων και της σχετικής πυκνότητας άμμων. Oνομάζεται και δοκιμή Ολλανδικού Πενετρομέτρου Dutch Penetrometer Test). Bασίζεται στη διείσδυση ενός κώνου με γωνία αιχμής 60 ο μοιρών με σταθερή ταχύτητα cm/s δηλ. ~1-1.5m/min). Κατά τη διείσδυση του κώνου καταγράφονται η δύναμη που απαιτείται για τη διατήρηση του ρυθμού έμπηξης (F c )και η διατμητική δύναμη (F s ) στο μανδύα. Τα στοιχεία που προκύπτουν είναι η αντίσταση (q c ) στην προχώρηση της αιχμής διατομής Α c =10cm 2 και η πλευρική αντίσταση τριβής (f s ) στην προχώρηση του πλευρικού μανδύα επιφάνειας Α s =150 cm 2. Αντίσταση κώνου q c = F c / A c Πλευρική τριβή f s = F s / A s Ο λόγος τριβής R f (αντίσταση κώνου / πλευρική τριβή) αποτελεί ένδειξη του τύπου του εδάφους. Λόγος τριβής R f = f s / q c Στην περιοχή της αιχμής είναι δυνατή η τοποθέτηση πιεζομέτρου για τη μέτρηση της πίεσης πόρων που αναπτύσσεται κατά την έμπηξη του κώνου.

18 Τα κύρια πλεονεκτήματα της δοκιμής είναι η ταχύτητα εκτέλεσής της και η συνεχής καταγραφή των εδαφικών χαρακτηριστικών με το βάθος, ενώ το κύριο μειονέκτημα είναι ότι δεν λαμβάνονται εδαφικά δείγματα. Η δοκιμή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εδάφη με χάλικες ή σε πολύ σκληρές αργίλους, λόγω αδυναμίας προώθησης του κώνου Συσχετισμός αντίστασης κώνου (q c ) και αστράγγιστης διατμητικής αντοχής (s u ) αργιλικών εδαφών N k = αδιάστατος συντελεστής αναλογίας εξαρτώμενος από τον τύπο εδάφους και κώνου. p = ολική πίεση υπερκειμένων Πηγή: Α. Anagnostopoulos, G.Koukis,N.Sabatakakis and G.Tsiambaos (2003) Empirical correlations of soil parameters based on Cone Penetration Tests (CPT) for Greek soils. Geotechnical and Geological Engineering 21: Ενδεικτικός συσχετισμός στοιχείων πενετρομετρήσεων (αντίσταση κώνου q u και λόγος τριβής R f ) με τύπους εδαφών. Aντίσταση Kώνου qu (bar) 1 Ευαίσθητα, λεπτόκοκκα 2 Οργανικά υλικά 3 Άργιλοι 4 Ιλυώδεις άργιλοι Άργιλοι 5 Αργιλικές ιλύες Ιλυώδεις άργιλοι 6 Αμμώδεις ιλύες - Αργιλικές ιλύες 7 Ιλυώδεις άμμοι Αμμώδεις ιλύες 8 Άμμοι Ιλυώδεις άμμοι 9 Άμμοι 10 Χαλικώδειςς άμμοι - Άμμοι 11 Πολύ στυφρά λεπτόκοκκα εδάφη* 12 Άμμοι Αργιλικοί άμμοι* Λόγος τριβής (%) R f

19 Στον Πίνακα 2 αναφέρονται οι εφαρμογές των πρότυπων δοκιμών ανάλογα με τον τύπο των γεωϋλικών (συμπεριλαβάνονται και οι σεισμικές μετρήσεις οι οποίες περιγράφονται αργότερα). Τύποι εδαφών και πετρωμάτων Καταλληλότητα / εφαρμοσιμότητα δοκιμής: A = μεγάλη; B = μέση; C = μικρή; - = καμμία Ιδιότητες: Δοκιμή διείσδυσης κώνου (CPT) Δοκιμή διείσδυσης κώνου+μέτρηση πίεσης πόρων (CPTU) Μέτρηση σεισμικών χαρακτηριστικών Πρότυπη δοκιμή διείσδυσης (SPT) Τύρφη A A A A Άργιλος A A A A Ιλύς A A A A Άμμος A A A A Χάλικες C - - B Μαλακός βράχος C C C C Σκληρός Βράχος Μηχανικές φυσικές ιδιότητες OCR B B B C σ h B/C B/C B - G o B B A C k - B B - c v - A/B A/B - m v C B B - S u B B A/B C φ' C B B C υ - A A - Τομή εδάφους A A A B Τύπος εδάφους B A A A OCR = Βαθμός υπερστερεοποίησης (Over-consolidation ratio) Λόγος της επιβληθείσας κατά το γεωλογικό παρελθόν μέγιστης ενεργού τάσης στερεοποίησης δια μηχανικής συμπύκνωσης προς την παρούσα μέγιστη ενεργό τάση υπερκειμένων. σ h = Ελάχιστη οριζόντια τάση πεδίου (kpa) G o = Μέτρο διάτμησης (kpa) (Σταθερά παραμορφωσιμότητας ελαστικού σώματος σε διάτμηση που εκφράζεται ως διατμητική τάση γισ μοναδιαία γωνιακή τροπής). k = Συντελεστής υδροπερατότητας (cm/sec) C v = Συντελεστής στερεοποίησης (cm 2 /sec) (Coefficient of consolidation) Εκπροσωπεί το ρυθμό μονοδιάστασης στερεοποίησης ενός κορεσμένου αργιλικού εδάφους υποβαλλόμενου σε αύξηση της ασκούμενης κατακόρυφης πίεσης. Είναι συνάρτηση της υδραυλικής αγωγιμότητας του εδάφους (k, cm/sec), του συντελεστή συμπιεστότητας m v (cm2/kg) και του ειδικού βάρους του υγρού (γ w, kg/cm3) και εκφράζεται ως: C v =k / [m v* γ w ]. m v = Συντελεστής κατ όγκο συμπιεστότητας Εκπροσωπεί τη μείωση του όγκου ανά μοναδιαίο όγκο που προκύπτει από μοναδιαία αύξηση της ασκούμενης πίεσης (είναι το αντίστροφο του μέτρου συμπιεσης Κ). Εκφράζεται από: mv = (ΔH/H)(1/Δσ ) [cm 2 /kg] S u = Αστράγγιστη διατμητική αντοχή Διατμητική αντοχή υπό συνθήκες ταχείας φόρτισης που δεν επιτρέπει την αποτόνωση των πιέσεων πόρων. φ' = Ενεργός εσωτερική γωνία τριβής Αναλογεί σε μέρος της διατμητικής αντοχής τ υπό συνθήκες διάτμησης τέτοιες που έιναι δυνατή η πλήρης εκτόνωση της πίεσης πόρων. Η διατμητική αντοχή εκφραζόμενη από το κριτήριο του Coulomb τ= c + σ tanφ περιλαμβάνει την τάση συνάφειας c και την αντίσταση τριβής σ tanφ, όπου σ' =(σ - u) είναι η ενεργός τάση που δρα κάθετα προς το επίπεδο διάτμησης και u είναι η πίεση πόρων στο ίδιο επίπεδο. υ = Πίεση πόρων

20 4.2.3 Δοκιμή Πρεσσιομέτρoυ (Pressuremeter Test) Η τεχνική και πρώτη μορφή της συσκευής αναπτύχθηκε από τον MENARD (1957). Κατάλληλη για μαλακά εδάφη αλλά και συμπυκνωμένες άμμους, στυφρές αργίλους και αποσαθρωμένα έως χαμηλής αντοχής πετρώματα. Η διαδικασία της δοκιμής περιλαμβάνει την εφαρμογή πίεσης νερού στα τοιχώματα τμήματος προδιατρημένης οπής δια μέσου κυλινδρικής συσκευής (τορπίλης) μήκους ~0.5m και απαραμόρφωτης διαμέτρου ~75mm. Η μέγιστη ασκούμενη πίεση είναι συνήθως μέχρι 100 bar και η ακτινική τροπή της διογκούμενης ελαστικής μεμβράνης φθάνει μέχρι 40%. Ο αντίστοιχος εξοπλισμός για δοκιμές σε ορισμένους τύπους βράχου (αδύναμου) έχει δυνατότητα πίεσης μέχρι 300 bar. Τυπική καμπύλη P ΔV/V Πίεση (bar) ΔV/V (%) ΔΟΚΙΜΗ ΠΡΕΣΣΙΟΜΕΤΡΟΥ ASTM 4715 Προσωρινή σωλήνωση Πρεσσιόμετρο D~70mm L~450mm Αντλία παροχής νερού υπό προοδευτικά αυξανόμενη πίεση (επιλεγμένα βήματα) Σωληνωτά στελέχη Η μεμβράνη του πρεσσιομέτρου διογκώνεται κατά την εισπίεση του νερού ασκώντας πιέσεις στα τοιχώματα της οπής (δια μέσου μλετών μεταλλικών ελασμάτων προστασίας) ΣΧΗΜΑ 11 Προδιατρημένη οπή Το πρεσσιόμετρο τοποθετείται στο ελεύθερο τμήμα της οπής και διαστέλλεται με εισπίεση νερού ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΡΕΣΣΙΟΜΕΤΡΟΥ Τα αποτελέσματα αξιολογούνται από τα προκύπτοντα διαγράμματα πίεσης (P) vs. μεταβολής όγκου ΔV ή ογκομετρικής τροπής. Εξάγονται: Ε=ελαστική σταθερά (μέσω εμπειρικών σχέσεων) τ u =διατμητική αντοχή (μέσω εμπειρικών σχέσεων) σ hο = οριζόντια τάση ηρεμίας Με βάση εμπειρικές προσεγγίσεις είναι δυνατός ο σχεδιασμός επιφανεικών θεμελιώσεων (κριτήρια αστοχίας και καθιζήσεων)

21 4.2.4 Δοκιμή Επίπεδου Διαστελομέτρου (Flat Dilatometer Test - ASTM D 6635) Η δοκιμή επινοήθηκε από τον Marchetti (1975) για την παρακολούθηση των πλευρικών ωθήσεων εδάφους σε πασσαλότοιχους. Ο κύριος εξοπλισμός συνίσταται από μια επίπεδη πλάκα η οποία εμπηγνύεται στο έδαφος κάτω από τον πυθμένα μιας γεώτρησης και μετράται η πίεση που απαιτείται για τη διόγκωση της. Το κάτω άκρο της συσκευής («λεπίδα») έχει διατομή ~14 cm 2 (15mmx95mm). Η πλάκα εμπηγνύεται στο έδαφος με σταθερή ταχύτητα ~ 2cm/sec με ταυτόχρονη καταγραφή της απαιτούμενης δύναμης έμπηξης. Όταν η πλάκα διεισδύσει 20cm εισάγεται άζωτο υπό πίεση που απομακρύνει τα τοιχώματα της πλάκας πιέζοντας το περιβάλλον εδαφικό υλικό. Από τις καταγραφόμενες πιέσεις σε δύο ελεγχόμενα βήματα πλευρικής έκτασης (πίεση «Α» =απομάκρυνση των τοιχωμάτων από τη λεπίδα και πίεση «Β» =1 mm περαιτέρω παραμόρφωση). ΣΧΗΜΑ 12α Η δοκιμή μπορεί να εφαρμοσθεί σε αργιλικά, ιλυώδη και αμμώδη υλικά για την εμπειρική εκτίμηση των ακόλουθων γεωτεχνικών παραμέτρων: Μέτρο ελαστικότητας Αστράγγιστη διατμητική αντοχή Στραγγιζόμενη διατμητική αντοχή αμμωδών εδαφών Φαινόμενο ειδικό βάρος Δείκτης τάσεων ηρεμίας Δείκτης υπερστερεοποίησης

22 4.2.5 Δοκιμή Κυλινδρικού Διαστελομέτρου Βραχωδών Υλικών (High Pressure Rock Dilatometer Test) Ο εξοπλισμός της δοκιμής απαιτεί διεύρυνση της οπής της γεώτρησης σε διάμετρο 95mm. Ο τύπος οργάνου που εικονίζεται στη συνέχεια έχει δυνατότητα εκτέλεσης δοκιμών σε βάθη μέχρι 400m, εφαρμογή πίεσης 200 bar και μεταβολή όγκου μέχρι 80% που αντιστοιχεί για τις διαστάσεις της τορπίλης σε ακτινική τροπή 45%. Cambridge In Situ High Pressure Dilatometer Diameter: 95 mm Total length: mm / mm Length of expansion range: 575 mm / 455 mm Maximum pressure: 200 bar Καλωδίωση καταγραφών Παροχή πίεσης Εξωτερικά προστατευτικά ελάσματα Ηλεκτρονικός μηχανισμός Μεμβράνη Ηλεκτρονικός μηχανισμός ΣΧΗΜΑ 12β

23 4.2.6 Δοκιμή Υδραυλικής Ρωγμάτωσης Τοιχωμάτων Γεώτρησης για τον Προσδιορισμό των Οριζόντιων Τασικών Συνιστωσών (σ h & σ h ) Πεδίου Διατρύεται οπή Φ mm και κατάλληλου μήκους. Για κάθε επιτελούμενη δοκιμή υδρορωγμάτωσης, ένα τμήμα του διατρήματος μήκους 1-1.5m απομονώνεται με παρεμβύσματα υδατοστεγάνωσης (packers). Στο απομονωμένο τμήμα του διατρήματος αναπτύσσεται εσωτερική υδραυλική πίεση (Pi), η οποία αυξάνεται μέχρι του σημείου θραύσεως του τοιχώματος της οπής σε εφελκυσμό. Η εφελκυστική ρωγμή δημιουργείται στη θέση της περιφέρειας της οπής, όπου οι εφαπτομενικές τάσεις (θλιπτικές) τάσεις είναι ελάχιστες και διαδίδεται στο εσωτερικό του περιβάλλοντος βράχου κατά διεύθυνση παράλληλη προς την οριζόντια τασική συνιστώσα με τη μέγιστη τιμή (σ H ). Κατά τον τρόπο αυτό προσδιορίζεται η διεύθυνση των τασικών συνιστωσών (σ H και σ h ) και το μέγεθος της σ h (= πίεση απαιτούμενη για διατήρηση της εφελκυστικής ρωγμής ανοικτής και ανεμπόδιστη απώλεια νερού). ΣΧΗΜΑ 13 ΣΧΗΜΑ 13 ΠΡΟΣ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΤΛΙΑ ΠΙΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΝ Μετρητής ροής Αντλία ΤΜΗΜΑ ΟΠΗΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ Ρωγμή Μανόμετρο πίεσης Ρωγμή ΟΠΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

24 4.2.7 Γεωφυσικές Καταγραφές σε Γεωτρήσεις Οι γεωφυσικές καταγραφές αναφέρονται στην απόληψη εξειδικευμένων μετρήσεων φυσικών χαρακτηριστικών των εδαφικών και βραχωδών υλικών με καταγραφικά όργανα υψηλής τεχνολογίας. Παραδείγματα σχετικών εφαρμογών είναι: Φυσική γ-ακτινοβολία (gamma-ray logging) Καταγραφή της εκπεμπόμενης (φυσικής) γ-ακτινοβολίας των γεωλογικών υλικών που περιβάλλουν τη γεώτρηση. Οι πιο σημαντικές φυσικές πηγές γ-ακτίνων είναι το Κ-40 και προϊόντα της αλυσίδας διάσπασης του ουρανίου(u) και θορίου(th). Χρησιμοποιείται για τη λεπτομερή αποτύπωση της λιθολογικής στήλης και στρωματογραφικούς συσχετισμούς. Ιζηματογενή πετρώματα με υψηλή περιεκτικότητα σε αργιλικά ορυκτά (ιδιαίτερα ιλλίτη και μοντμοριλλονίτη) εκπέμπουν ακτινοβολία «γάμμα» διότι περιέχουν χημικά στοιχεία από την αποσάθρωση καλιούχων αστρίων και βιοτίτη. Σε πυριγενή πετρώματα η εκπομπή γ-ακτίνων συντελείται από Κ, U και Th καθώς και συγκεντρώσεις ουράνιου και θόριου από ανταλλαγές ιόντων. Οπτική και ακουστική τηλε-παρατήρηση των τοιχωμάτων γεωτρήσεων (borehole optical and acoustic televiewer logging) Η οπτική αποτύπωση (OPTV) παρέχει συνεχές, λεπτομερές και προσανατολισμένο (360 ο ) είδωλο των τοιχωμάτων της γεώτρησης, που καταγράφεται από οπτικό αισθητήρα και μεταδίδεται με τη βοήθεια οπτικών ινών. Η εικόνα παρουσιάζεται σαν ανάπτυγμα 360 ο των τοιχωμάτων της γεώτρησης με πραγματικά χρώματα. Η επεξεργασία των εικόνων παρέχει την παράταξη, κλίση, συχνότητα επανάληψης και εύρος τοιχωμάτων των ρωγμών που εμφανίζονται στα τοιχώματα. (α) (β) Ανάπτυγμα τοιχωμάτων της γεώτρησης αποκαλύπτει κλίση των στρώσεων προς Α. Ανάπτυγμα τοιχωμάτων της γεώτρησης αποκαλύπτει δύο ασυνέχειες μικρής (α) και μεγάλης κλίσης (β). Η ακουστική αποτύπωση πραγματοποιείται από καταγραφές του χρόνου και ύψους ανακλώμενων ηχητικών κυμάτων εκπεμπόμενης προς τα τοιχώματα δέσμης υπέρηχων. Η ηχητικές ανακλάσεις διαφοροποιούνται από την παρουσία ρωγμών στα τοιχώματα και το λαμβανόμενο αποτέλεσμα είναι ένα ψευδο-χρωματικό είδωλο εντοπίζοντας τις ζώνες ρωγμάτωσης.

25

26 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Επιφανειακές θεμελιώσεις κτιριακών έργων Έρευνα σε σεισμογενείς περιοχές Βαθειές θεμελιώσεις (υψηλά κτίρια, γέφυρες) Έργα οδοποιϊας Υψηλά επιχώματα Σήραγγες Μεγάλοι θόλοι Χώροι απόθεσης απορριμάτων (ΧΥΤΑ) Φράγματα (Βαρύτητας, χωμάτινα, τοξωτά, σιμεντενέσεις) Σταθεροποιήσεις πρανών (εκσκαφές, κατολισθήσεις) Επιφανειακές θεμελιώσεις κτιριακών έργων Ενδεικτικά αναφέρονται (αλλά όχι περιοριστικά) οι ακόλουθες γενικές οδηγίες: Για κατασκευές μεγάλης έκτασης και κανονικής γεωμετρίας τα σημεία έρευνας μπορούν να τοποθετούνται σε κάναβο και σε αποστάσεις 10-40m. O Bρετανικός Κανονισμός BS5930 υποδεικνύει 10-30m / θέση κατασκευής και όχι λιγότερες από 3 θέσεις έρευνας. Σε θεμελιώσεις με μεμονωμένα πέδιλα ή συστοιχίες πεδίλων, το ενδεδειγμένο βάθος διάτρησης κάτω από τη στάθμη θεμελίωσης είναι κανονικά 1-3 φορές το πλάτος του πέδιλου ή της συστοιχίας. Σε ορισμένα σημεία η έρευνα θα πρέπει να πραγματοποιείται και σε μεγαλύτερα βάθη για έλεγχο καθιζήσεων και υπόγειο νερό. Σε θεμελιώσεις τύπου κοιτόστρωσης το βάθος έρευνας θα πρέπει να είναι αντίστοιχο του πλάτους της κοιτόστρωσης άν μεσολαβεί το βραχώδες υπόβαθρο. D~1 έως 3xw w w Σε επιχωματωμένες θέσεις και σε επιχώματα το βάθος έρευνας πρέπει να καλύπτει όλα τα συμπιεστά στρώματα εδάφους που είναι δυνατό να συμμετέχουν σε μηχανισμούς καθίζησης και μέχρι τα στρώματα εκείνα που συμμετέχουν κατά <10% της συνολικής αναμενόμενης καθίζησης. Η απόσταση γειτονικών σημείων έρευνας μπορεί να είναι m. Το ελάχιστο βάθος έρευνας για θεμελιώσεις πασσάλων ενδεικτικά θα πρέπει να είναι: Για μεμονωμένους πασσάλους x5 φορές τη διάμετρο του φρέατος Για ομάδα πασσάλων μεγαλύτερο από τη μικρότερη πλευρά του ορθογωνικού εξωτερικού περιτυπώματος των πασσάλων. Για περιπτώσεις σηράγγων η ελάχιστη ποσότητα έρευνας είναι δύσκολο να υποδειχθεί. Κατά μια εκτίμηση ο λόγος του συνολικού μήκους γεωτρήσεων σε σχέση με το μήκος της σήραγγας είναι Γενικά, η ζώνη που πρέπει να διερευνηθεί γύρω από μια σήραγγα είναι ~ 4-5 x διάμετρο πάνω από το θόλο και<10m κάτω από το δάπεδο, εκτός άν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι (π.χ. πολύ υψηλές γεωστατικές πιέσεις, διογκούμενα υλικά).

27 Τυπικά, για σήραγγα 1000m σε μέσο βάθος ως ελάχιστη έρευνα θα εκτελούνταν 6-8 γεωτρήσεις συνολικού μήκους m: 4 γεωτρήσεις μήκους 40-50m στις εισόδους και 3 γεωτρήσεις m κατά μήκος της χάραξης Στα φράγματα το βάθος έρευνας κάτω από τη θεμελίωση συνήθως αντιστοιχεί στη μέγιστη στάθμη λίμνης. Το μεγάλο βάθος σχετίζεται κυρίως με την έρευνα της διαπερατότητας του υποβάθρου και της αποτελεσματικότητας των σιμεντενέσεων στεγανοποίησης. Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα Κατά τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184Β, ) και τις εξής τροποποιήσεις του : ΦΕΚ 781Β, 18/6/2003, ΦΕΚ 1154Β, 12/8/2003 Καθορίζονται με βάση: Τις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) Τον τύπο εδάφους (Α, Β, Γ, Δ, Χ) Τη σπουδαιότητα του οικοδομήματος (Σ1 Σ4) Το εμβαδό και ορόφους του κτιρίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

28

29

30 ΕΡΓΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

31 Βάθος εκσκαφών για τη θεμελίωση του φράγματος Στάθμη Διαπερατότητα Παραμορφωσιμότητα Αντοχή Ρήγματα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 4 Προσδιορισμός συνθηκών υπεδάφους Επιτόπου δοκιμές Είδη θεμελίωσης Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.1 Προσδιορισμός των συνθηκών υπεδάφους Με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνική Διερεύνηση Υπεδάφους. Αφήγηση από: Δρ. Κώστα Σαχπάζη

Γεωτεχνική Διερεύνηση Υπεδάφους. Αφήγηση από: Δρ. Κώστα Σαχπάζη 1 Αυτή είναι μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια αυτοτελής ενότητα εκμάθησης στο γνωστικό αντικείμενο της Γεωτεχνικής Διερεύνησης του Υπεδάφους. Παρακαλώ «δέστε τις ζώνες σας». Καθίστε πίσω αναπαυτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Χ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ / ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. 1 Γ. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Σημειώσεις Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας (http://users.teiath.gr/gbelokas/)

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός 1. Αντικείµενο των Ευρωκωδίκων Οι οµικοί Ευρωκώδικες αποτελούν µια οµάδα προτύπων για τον στατικό και γεωτεχνικό σχεδιασµό κτιρίων και έργων πολιτικού µηχανικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977)

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977) Κεφάλαιο 8: Βραχόµαζα και υπόγεια νερά 8.1 8. ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Τα πετρώµατα όταν αυτά είναι συµπαγή και δεν παρουσιάζουν πρωτογενή ή δευτερογενή κενά είναι αδιαπέρατα. Αντίθετα όταν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13: Ερευνες υπεδάφους 13.1

Κεφάλαιο 13: Ερευνες υπεδάφους 13.1 Κεφάλαιο 13: Ερευνες υπεδάφους 13.1 13. ΕΡΕΥΝΕΣ ΥΠΕ ΑΦΟΥΣ 13.1 Γενικά Βασικός σκοπός στην έρευνα υπεδάφους είναι η γνώση της χωρικής κατανοµής, σε έκταση και σε βάθος των γεωλογικών χαρακτήρων στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εργαστήριο Εδαφομηχανικής Ενότητα 1η: Εισαγωγή Πλαστήρα Βιολέττα Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική SIVA έδαφος Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 12 Λεπτά 1 Σύνηθες Γεωτεχνικό Έργο Γεω-Εργαστήριο ~ για δοκιμές Ιδιότητες εδάφους Γραφείο Μελετών ~ για σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ι ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ταξινόμηση εδαφών Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009). Προσθήκες Κίρτας Ε. (2010) σελ. 1.1 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Η Εδαφομηχανική ασχολείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς του εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ, Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προφόρτιση:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα για Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3o Μάθημα Τεχνική Γεωλογία Εδάφους Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3o Μάθημα Τεχνική Γεωλογία Εδάφους Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3o Μάθημα Τεχνική Γεωλογία Εδάφους Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΑΠΘ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ φυσικά γεωλογικά υλικά (γεωλογικοί σχηματισμοί εδάφη & βράχοι) Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων 1. γεώδη υλικά (κυρίως εδαφικά) για την κατασκευή επιχωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Στεγανότητα θέσης φράγµατος. Αξιολόγηση επιτόπου δοκιµών περατότητας Lugeon. Κατασκευή κουρτίνας τσιµεντενέσων. Β.Χρηστάρας Β. Μαρίνος, Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ συνθετικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές της γεωτεχνικής μηχανικής και σε συναφείς κατασκευές, σε συνδυασμό συνήθως με κατάλληλα εδαφικά υλικά (γεωϋλικά). σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΙ Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που δοµούν το στερεό φλοιό της γης διακρίνονται από τεχνικογεωλογικής πλευράς σε εδαφικούς και βραχώδεις. Οι βραχώδεις προϋπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΜΕ Ρέθυμνο,, 27 Απριλίου 2009 Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Κατά τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184Β, 20-12-1999) και

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όρια εδάφους και βράχου όλα τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά. 1.2 Σκοπός Έρευνας Αξιολόγησης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά. 1.2 Σκοπός Έρευνας Αξιολόγησης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Ο Δήμος Νέας Προποντίδας ανέθεσε στο γραφείο γεωτεχνικών μελετών Γραβαλάς Φώτης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, τη γεωτεχνική μελέτη του έργου: Κατασκευή Ε.Ε.Λ. στην Τ.Κ. Σημάντρων

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Α.Π. 550

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Α.Π. 550 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «Μελέτες για την κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής για τη σύνδεση του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ) με την κύρια γραμμή του ΟΣΕ προς Β. Ελλάδα με παράκαμψη του

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 Εύκαμπτες Αντιστηρίξεις & Αγκυρώσεις Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΩΘΗΣΕΩΝ (& επανάληψη Εδαφομηχανικής) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Γ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Υ.Π.&.Περ.- ΔΠΜΣ Μάθημα: Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα - Ν.Ι.Μουτάφης Λίμνη ΥΗΕ Καστρακίου Τεχνικό έργο υπερχείλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 178 ΘΕΜΑ: Απ ευθείας ανάθεση της Γεωτεχνικής Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΉ ΓΕΩΛΟΓΊΑ 1. Χρήσιμες πληροφορίες διαδικαστικά 2. Περιεχόμενα μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Ορισμός Κατολίσθηση καλείται η απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ. Εισαγωγή - Ορισμοί

ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ. Εισαγωγή - Ορισμοί ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ Εισαγωγή - Ορισμοί Ως «υπόγειο νερό» ορίζεται το προερχόμενο από τη διήθηση νερού ατμοσφαιρικής προέλευσης, που πληροί τα δομικά κενά των γεωλογικών υλικών και μαζών κάτω από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 17 λεπτά 1 Τι είναι Περατότητα των εδαφών? Ένα μέτρο για το πόσο εύκολα ένα ρευστό (π.χ., νερό) μπορεί να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Α.A. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Τομέας Γεωτεχνικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 Μπελόκας Γεώργιος ιδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 1 Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 01: Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης 02: Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 03: Εργαστήρια Δοκιμών Πολ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Διευθυντής Κλιμακίου Επίβλεψης Έργων Δυτικής Μακεδονίας Αιανή 50004, Κοζάνη. 1 Ταμιευτήρας Elati basin Ιλαρίωνα Φραγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β.

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Αξιολόγηση των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών κατασκευής, της κουρτίνας τσιμεντενέσεων και των μετρήσεων των οργάνων του φράγματος. Λάμπρος Σωμάκος, Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Στέλιος Φελέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. Αλέξανδρος Γιάγκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε.

Στέλιος Φελέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. Αλέξανδρος Γιάγκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ Στέλιος Φελέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. Αλέξανδρος Γιάγκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών"

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : 'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών" 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ.4 και του άρθρου 10 του Ν.1418/84 περί " ηµοσίων 'Εργων και ρυθµίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία δοκιμίων

Προετοιμασία δοκιμίων Πρότυπες δοκιμές διόγκωσης Δειγματοληψία, αποθήκευση και προετοιμασία δοκιμίων (ISRM, 1999): - Κατά το δυνατόν διατήρηση της φυσικής υγρασίας και της in-situ πυκνότητας των δειγμάτων - Προτιμώνται δείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΒΕΛΒΙΤΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Γεωτεχνική Φραγμάτων» 9ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων 1. Στεγάνωση βάσης και αντερεισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA)

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA) 1 PGGH_ATHENS_004 PanGeo classification: 6_Unknown, 6_Unknown. 1_ObservedPSI, Confidence level-low Type of Motion: subsidense 1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE

Διαβάστε περισσότερα

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους σφυρί αναπήδησης Schmidt τύπου L (Schmidt rebound hammer) Κατηγορία πετρωμάτων Μέση ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013 ΘΕΜΑ 4 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης: «Γεωτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

4. Ανάλυση & Σχεδιασμός

4. Ανάλυση & Σχεδιασμός 4. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.1 Περιγραφή Κατασκευή Αγκυρώσεων 4.2 Αστοχία Αγκυρίου 4.3 Αστοχία Σφήνας Εδάφους 4.4 Σύνθετη Αστοχία Εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις της Οµάδας Εργασίας για το θέµα: «ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ηράκλειο, 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Θεμελίωση είναι η βάση πάνω στην οποία κατασκευάζεται ένα κτίριο ή μία κατασκευή Είναιταβασικότεραμέρητουφέρονταοργανισμούενόςδομικούέργου γιατί μ αυτά επιτυγχάνεται η ασφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΜΕΤΡHΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΜΕΤΡHΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Του K.I. ΣΑΧΠΑΖΗ * Στην εργασία αυτή περιγράφεται και αναλύεται η μεθοδολογία και διαδικασία εκτέλεσης της απαραίτητης υπαίθριας

Διαβάστε περισσότερα

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Συστατικά Υλικά Τσιμέντο, λεπτόκοκκα αδρανή (έως 10 mm), νερό, πρόσμικτα επιτάχυνσης πήξης Μέθοδος Εφαρμογής Εκτόξευση Υγρού Μίγματος (μεγάλες απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Συγκολλήσεις Παλαιών-Νέων Ράβδων Οπλισμού Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων:

Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων: Τεχνική Γεωλογία 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Ταμιευτήρες Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων: Άκαμπτα φράγματα: βαρύτητας σκυροδέματος Μια μονολιθική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα τριγωνικής διατομής.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπύκνωση των Εδαφών

Συμπύκνωση των Εδαφών Συμπύκνωση των Εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 10 λεπτά 1 Τι είναι Συμπύκνωση των Εδαφών? Μια απλή τεχνική βελτίωσης του εδάφους, όπου το έδαφος γίνεται πυκνότερο μέσω κάποιας εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός 1 ΑΚΡΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ακριβή Τοπογραφικά Σχέδια Μελέτη Χάραξης (Μηκοτομή, Οριζοντιογραφία) Αλληλλεπίδραση με Παρακείμενα Εργα Επιλογή Τυπικής Διατομής Σήραγγας (απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας)

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική Αντοχή των Εδαφών

Διατμητική Αντοχή των Εδαφών Διατμητική Αντοχή των Εδαφών Διάρκεια = 17 λεπτά & 04 δευτερόλεπτα Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) 1 Διατμητική Αστοχία Γενικά τα εδάφη αστοχούν σε διάτμηση Θεμέλιο Πεδιλοδοκού ανάχωμα Επιφάνεια αστοχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ Η εκτίµηση και η ανάλυση του κόστους µιας γεώτρησης είναι το τελικό στάδιο στο σχεδιασµό. Σε πολλές περιπτώσεις η εκτίµηση κόστους είναι το διαχειριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοποίηση των Αργίλων

Στερεοποίηση των Αργίλων Στερεοποίηση των Αργίλων Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 17 Λεπτά. 1 Τι είναι Στερεοποίηση ; Όταν μία κορεσμένη άργιλος φορτίζεται εξωτερικά, GL Στάθμη εδάφους κορεσμένη άργιλος το νερό συμπιέζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4 45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A45404550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 11. Εισαγωγή... 13. Κεφάλαιο 1. Η Σεισμική Μέθοδος... 15

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 11. Εισαγωγή... 13. Κεφάλαιο 1. Η Σεισμική Μέθοδος... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Κεφάλαιο 1. Η Σεισμική Μέθοδος... 15 1.1 Γενικά...15 1.2 Ελαστικές σταθερές...16 1.3 Σεισμικά κύματα...19 1.3.1 Ταχύτητες των σεισμικών κυμάτων...22 1.3.2 Ακτινικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011)

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011) Μεθοδολογία ίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011) Στη συνέχεια δίνονται ενδεικτικά τα βήματα που πρέπει να γίνουν, όπως και κάποια σημεία που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής, κατά τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014. Σημειώσεις Διαλέξεων μαθήματος "Τεχνική Γεωλογίας Ι" Λουπασάκης Κωνσταντίνος, Επίκ.

Εισαγωγή. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014. Σημειώσεις Διαλέξεων μαθήματος Τεχνική Γεωλογίας Ι Λουπασάκης Κωνσταντίνος, Επίκ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Εισαγωγή Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ 1 Γεωτεχνική μηχανική Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης: Γεωτεχνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα