Υπεφθυνοσ Καθηγητήσ : Δθμθτριάδθσ Σζργιοσ. Ονόματα : Μάμμου Μαρία Ανκι Σιζττου Ιωάννα Τςαπερλι Ελζνθ Μαρία. Μάθημα: Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπεφθυνοσ Καθηγητήσ : Δθμθτριάδθσ Σζργιοσ. Ονόματα : Μάμμου Μαρία Ανκι Σιζττου Ιωάννα Τςαπερλι Ελζνθ Μαρία. Μάθημα: Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ 1"

Transcript

1 Click into Υπεφθυνοσ Καθηγητήσ : Δθμθτριάδθσ Σζργιοσ Ονόματα : Μάμμου Μαρία Ανκι Σιζττου Ιωάννα Τςαπερλι Ελζνθ Μαρία Μάθημα: Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ 1

2 Περιεχόμενα 1. Πλαίςιο και αντικείμενο εργαςίασ 1.1. Προςφερόμενη αξία 1.2. Κοινό-Στόχοσ 1.3. Εκτίμηςη Υπάρχουςασ Κατάςταςησ 1.4. Στόχοι 1.5. Στρατηγικζσ και ενζργειεσ μάρκετινγκ 2. Προτάςεισ για δημιουργία περιεχομζνου 2.1. Επιλογή ονόματοσ 2.2. Σλόγκαν ιςτοςελίδασ 2.3. Περιεχόμενο ιςτοςελίδασ 3. Ενζργειεσ προςζλκυςησ επιςκεπτϊν 4. Μζτρηςη αποτελεςμάτων 4.1. Δραςτηριότητα δημοςιεφςεων 4.2. Επιςκόπηςη 4.3. Σε πόςουσ αρζςει η ςελίδα 4.4. Απο ποιζσ πόλεισ υπήρξε ενδιαφζρον για τη ςελίδα Click into Nature? 4.5. Τί λζνε οι άλλοι για τη ςελίδα Click into Nature? 5. DO s & DONT s 6. Προτάςεισ για ςυνζχιςη τησ ιςτοςελίδασ 7. Πηγζσ 8. Παράρτημα 2

3 Οι θλεκτρονικζσ μασ διευκφνςεισ είναι οι παρακάτω: Ιςτοςελίδα : Facebook Page : 1.Πλαίςιο και αντικείμενο εργαςίασ Αντικείμενο τθσ εργαςίασ μασ ςτα πλαίςια του μακιματοσ του Ηλεκτρονικοφ Μάρκετινγκ ιταν θ δθμιουργία μιασ ςελίδασ ςτο διαδίκτυο και ςτο Facebook με ςτόχο το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ μιασ καμπάνιασ για τθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν και τθν προβολι τθσ. Click into nature Δεσ την πόλη ςου αλλιϊσ Η ιςτοςελίδα που δθμιουργιςαμε με το όνομα Click Into Nature αποςκοπεί ςτθν ενθμζρωςθ του κοινοφ τθσ ςχετικά με τθν πράςινθ ανάπτυξθ, κακϊσ επίςθσ και ςτθ μφθςθ των επιςκεπτϊν τθσ ςε ζναν πιο υγιεινό και ποιοτικό τρόπο ηωισ. Για να επιτευχκεί ζνασ καλφτεροσ τρόποσ ηωισ προαπαιτείται το διαρκζσ ενδιαφζρον και θ εναςχόλθςθ των ανκρϊπων με τον ακλθτιςμό, τθ διατροφι, τθν ανακφκλωςθ, τον εκελοντιςμό ακόμα και τθν ποιοτικι διαςκζδαςθ και ψυχαγωγία. Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, όπωσ και τα προςωπικά μασ ερεκίςματα από εκελοντικζσ και άλλεσ ενζργειεσ, κρίναμε ςκόπιμθ τθ δθμιουργία του Click Into Nature, ϊςτε να δϊςουμε μια πιο δθμιουργικι και ευχάριςτθ νότα ςτθ ηωι των ανκρϊπων ςε μια «τςιμεντζνια Βαβυλϊνα», τθν Ακινα του

4 1.1. Προςφερόμενη Αξία Η Click Into Nature είναι μια μθ κερδοςκοπικι ιςτοςελίδα που παράγει και διακινεί πλθροφορίεσ πάνω ςε κζματα πράςινθσ ανάπτυξθσ, όπωσ αυτά αναφζρκθκαν παραπάνω. Μζςω τθσ διαδικτυακισ μασ ςελίδασ μειϊνεται το κόςτοσ πρόςβαςθσ, ο χρόνοσ και θ προςπάκεια-ενζργεια που κα πρζπει να καταναλϊςει ο αναγνϊςτθσ προκειμζνου να ενθμερωκεί ςχετικά με κζματα οικολογίασ και ποιοτικισ ψυχαγωγίασ. Κατά αυτόν τον τρόπο παρζχουμε ςτο χριςτθ του κοινωνικοφ μασ δικτφου μια πολφ πιο οικονομικι, αποτελεςματικι και ςτοχευμζνθ διανομι πλθροφοριϊν. Ταυτόχρονα δίνεται ςτο κοινό του Click Into Nature θ αυτοματοποιθμζνθ δυνατότθτα αναηιτθςθσ και εντοπιςμοφ πλθροφοριϊν με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ποιότθτα, αλλά και ποςότθτα του περιεχομζνου τθσ, κακϊσ επίςθσ ςτθν ταχφτθτα διάδοςθσ των δεδομζνων. Δωρεάν άυλο περιεχόμενο από ζγκυρεσ και αξιόπιςτεσ πθγζσ το οποίο εμπλουτίηεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ. Οι πλθροφορίεσ που διακζτουμε είναι πρωτίςτωσ ςυγκεντρωμζνεσ ςτθν ίδια τθν ιςτοςελίδα μασ Click Into Nature. Οριςμζνεσ από αυτζσ, κυρίωσ οι πιο κρίςιμεσ (για παράδειγμα εκελοντικζσ δράςεισ) κακίςτανται προςβάςιμεσ και ςτθν αντίςτοιχθ ςελίδα μασ ςτο Facebook. Σχετικά με τθν οργάνωςθ του περιεχομζνου οι πλθροφορίεσ είναι κατανεμθμζνεσ ςε κεματικζσ ενότθτεσ, παρουςιαςμζνεσ ανάλογα με τθ ςπουδαιότθτά τουσ, χρονικά ενθμερωμζνεσ καλφπτοντασ όλεσ τισ διαςτάςεισ που κα λάβει υπόψθ του ο χριςτθσ ςτθ ςτάκμιςθ «οφζλουσ» προσ «κόςτοσ». (Αξίηει λόγου χάρθ να επενδφςει τα χριματα του και να εμπλακεί προςωπικά ςε κάποια εκελοντικι ομάδα όπωσ είναι θ Get Involved?) 4

5 1.2. Κοινό-Στόχοσ Το target-group τθσ ιςτοςελίδασ μασ περιλαμβάνει άτομα τα οποία είναι ευαιςκθτοποιθμζνα ςε κζματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και ακολουκοφν ζναν ποιοτικό και υγιεινό τρόπο ηωισ. Απευκφνεται, κυρίωσ, ςε άτομα εντόσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ και ακόμα πιο ςυγκεκριμζνα ςτοχεφει ςτο κοινό τθσ Ακινασ. Κάκε άτομο που ζχει πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, θλικίασ από 13 ζωσ 65 ετϊν εντάςςεται ςτο δυνθτικό κοινό-ςτόχο. Επίςθσ, ςε δεφτερο επίπεδο ςτοχεφουμε ςε άτομα που διακζτουν ζνα εκπαιδευτικό υπόβακρο και μόρφωςθ και άρα είναι ςε κζςθ να ςτθρίξουν εκελοντικζσ δράςεισ, ενϊ ενδιαφζρονται ενεργά για εκδθλϊςεισ που αφοροφν ςτισ τζχνεσ και τον πολιτιςμό. Στρατηγική κάλυψησ τησ ηλεκτρονικήσ αγοράσ: Ακολουκείται θ μθ διαφοροποιθμζνθ ςτρατθγικι κάλυψθσ, αφοφ το περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ και τθσ ςελίδασ ςτο (facebook) είναι το ίδιο για τισ διάφορεσ ομάδεσ χρθςτϊν, δε διαφοροποιείται. 1.3.Εκτίμηςη τησ υπάρχουςασ κατάςταςησ Ευκαιρίεσ Αφξθςθ τθσ οικολογικισ ενθμερότθτασ και κατ επζκταςιν ςυνείδθςθσ τα τελευταία ζτθ. Απειλζσ Ανταγωνιςτικζσ ιςτοςελίδεσ με παρόμοιο περιεχόμενο ςτο διαδίκτυο, αλλά και ςτα κοινωνικά δίκτυα. Δυνατά ςημεία Ενδιαφζρον και πλοφςιο περιεχόμενο. Χρθςτικότθτα ιςτοςελίδασ Δυνατότθτα διαδραςτικότθτασ Αδφνατα ςημεία Ο μικρόσ αρικμόσ του πλθκυςμοφ που ενδιαφζρονται για κζματα οικολογίασ και προςταςίασ περιβάλλοντοσ Μθ ανεπτυγμζνο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα Αμεςότθτα και ανταλλαγι απόψεων με τον επιςκζπτθ. Επικζντρωςθ ςε κζματα οικολογίασ,αλλά και ςε κζματα ευ ηθν(προςωπικό όφελοσ) Προτάςεισ εκελοντικισ δράςθσ, και παράλλθλθ παράκεςθ 5

6 events ακλθτιςμοφ και ψυχαγωγίασ Στόχοι Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ-ιδζα δθμιουργίασ τθσ ιςτοςελίδασ: Η ευαιςκθτοποίθςθ των επιςκεπτϊν τθσ ςελίδασ μασ πάνω ςε κζματα που αφοροφν ςτθν οικολογία, τισ εναλλακτικζσ μορφζσ ενζργειασ, τθ διατροφι, τον εκελοντιςμό και τον ποιοτικό βίο εν γζνει. Ειδικότερα: Η γνωςτοποίθςθ του «Click Into Nature» ςε όλο και πιο ευρφ κφκλο ανκρϊπων. (αφξθςθ του awareness του site και τθσ ςελίδασ μασ ςτο facebook). Προςζλκυςθ πλθκϊρασ επιςκεπτϊν και αφξθςθ τθσ κίνθςθσ τθσ ιςτοςελίδασ. H διατιρθςθ των ιδθ υπαρχόντων επιςκεπτϊν τθσ ιςτοςελίδασ μασ Η διαδραςτικότθτα- ενεργόσ ρόλοσ των χρθςτϊν του Click Into Nature Στρατηγικζσ και ενζργειεσ μάρκετινγκ: Διαρκισ προβολι του site ςτα social media και ςτο διαδίκτυο, κακϊσ και διάδοςθ τθσ φπαρξθσ του μζςω του word of mouth. Διαφοροποίθςθ του περιεχομζνου ςε ςχζςθ με περιεχόμενα που προςφζρονται ςε αντίςτοιχεσ ιςτοςελίδεσ. Συνεπϊσ δθμιουργία προςτικζμενθσ αξίασ για το κοινό-ςτόχο ςτο οποίο απευκυνόμαςτε μζςω ςυλλογισ, διακίνθςθσ και προϊκθςθσ πλθκϊρασ πλθροφοριϊν που να άπτονται του ενδιαφζροντοσ του κοινοφ τθσ ιςτοςελίδασ μασ. Ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα τθσ ιςτοςελίδασ μασ ο προςανατολιςμόσ ςε δρϊμενα τθσ πόλθσ μασ. Αφξθςθ τθσ πιςτότθτασ, μζςω αφξθςθσ τθσ ικανοποίθςθσ των επιςκεπτϊν. Αυτό επιτυγχάνεται μζςω προςφοράσ ποικίλλου και ςυνεχϊσ ανανεωμζνου περιεχομζνου που ικανοποιεί τισ προςδοκίεσ των επιςκεπτϊν τθσ 6

7 ιςτοςελίδασ. Υποβολι εξειδικευμζνων προτάςεων και πλθροφοριϊν ςε κάκε επιςκζπτθ μεμονωμζνα εάν απευκυνκεί ςε εμάσ μζςω τθσ πλατφόρμασ επικοινωνίασ. O επιςκζπτθσ γίνεται δθμιουργόσ περιεχομζνου και μζςο επικοινωνίασ. Αλλθλεπίδραςθ διαμζςου τθσ φόρμασ επικοινωνίασ μασ για τυχόν παρατθριςεισ, ςχόλια αλλά και ιδζεσ. 2.Προτάςεισ για Δημιουργία Περιεχομζνου Η ιςτοςελίδα μασ είναι μια ενθμερωτικι ςελίδα, όπωσ αναφζρκθκε, που θ κεματολογία τθσ περιλαμβάνει άρκρα ςχετικά με ςυμβουλζσ, προτάςεισ, πλθροφορίεσ ζρευνεσ για το πϊσ μπορείσ να ςυνειςφζρεισ ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ κακϊσ και να επιτφχεισ μακροηωια μζςω μιασ υγιεινισ και ποιοτικισ ηωισ. Επίςθσ ενθμερϊνει ςχετικά με events ακλθτιςμοφ και ψυχαγωγίασ που ςυμβαίνουν ςτθν πόλθ μασ και δράςεισ εκελοντικϊν ομάδων, με ςκοπό τθ προςταςία του περιβάλλοντοσ. Στόχοσ μασ ιταν θ δθμιουργία περιεχομζνου (content) ςτθν ιςτοςελίδα μασ, αλλά και ςτθ ςελίδα μασ ςτο κοινωνικό δίκτυο (Facebook), το οποίο να αποτελεί μια προςτικζμενθ αξία για τον κάκε επιςκζπτθ. Συνεπϊσ, ζπρεπε το περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ και των αναρτιςεων μασ να ςυςχετίηεται με τα ενδιαφζροντα και τισ επικυμίεσ του κοινοφ ςτο οποίο απευκυνόμαςτε. Ζτςι κα μποροφςαμε να επιτφχουμε τθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν, που ενδιαφζρονται ι είναι κετικά διακείμενοι απζναντι ςτθ κεματολογία τθσ ιςτοςελίδασ μασ. Στθ ςυνζχεια, μζςω ενόσ ελκυςτικοφ, ποικίλλου και ςυνεχϊσ ενθμερωμζνου περιεχομζνου κα μποροφςε να επιτευχκεί θ ικανοποίθςθ των επιςκεπτϊν μασ, αφοφ κα ανταποκρινόμαςταν ςτισ προςδοκίεσ τουσ ςχετικά με τθ κεματολογία που επικυμοφν να διαβάηουν (αφξθςθ του engagement). Άρα, χτίςιμο 7

8 ςχζςεων με τουσ επιςκζπτεσ μασ και μζςω αυτϊν αφξθςθ του word of mouth και προςζλκυςθ νζων επιςκεπτϊν. Θεματολογία τησ ιςτοςελίδασ μασ (θεματικζσ ενότητεσ): -Ανακφκλωςθ -Υγιεινόσ τρόποσ ηωισ (healthy life) -Ποδθλατοδρομίεσ -Εξοικονόμθςθ ενζργειασ -Εκελοντικζσ ενζργειεσ -Events ςτθν πόλθ(ψυχαγωγίασ αι ακλθτιςμοφ) -βιολογικόσ κακαριςμόσ 2.1. Επιλογή ονόματοσ Αρχικό ςτάδιο ςτθ δθμιουργία τθσ ιςτοςελίδασ ιταν θ επιλογι του ονόματοσ(πρϊτο ςτάδιο επϊνυμθσ πολιτικισ). Το όνομα τθσ ιςτοςελίδασ μασ, κακϊσ και τθσ ςελίδασ μασ ςτο Facebook, Click into Nature, κλικ ςτθ φφςθ, ιταν ςχετικό με το κεματικό αντικείμενο που διαπραγματευόταν και ιταν το ίδιο με αυτό τθσ θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ. Οι λόγοι που μασ οδιγθςαν ςε αυτό το όνομα ιταν ότι το κεωριςαμε πρωτότυπο, ςχετιηόμενο με τθ κεματολογία μασ και αξιομνθμόνευτο από τουσ επιςκζπτεσ μασ Σλόγκαν ιςτοςελίδασ: «Δεσ την πόλη ςου αλλιώσ..!» Στα πλαίςια τθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ τθσ ιςτοςελίδασ κελιςαμε να δθμιουργιςουμε και κάποιο ςλόγκαν με ςτόχο να εκφράςουμε μζςα από αυτό το 8

9 βαςικό αντικείμενο που διαπραγματεφεται το site μασ.επιπλζον με τον επικοινωνιακό αυτό μζςο απευκυνόμαςτε άμεςα ςτον κάκε επιςκζπτθ και ςτοχεφουμε ςτο να αποκθκεφςει ςτθ μνιμθ του το κεντρικό νόθμα δθμιουργίασ αυτισ τθσ ιςτοςελίδασ μζςα από μια φράςθ Περιεχόμενο ιςτοςελίδασ Το περιεχόμενο τθσ ιταν δομθμζνο με βάςθ τισ παραπάνω κεματικζσ ενότθτεσ. Στθν αρχικι ςελίδα τθσ ιςτοςελίδασ ο επικείμενοσ επιςκζπτθσ ενθμερωνόταν για το ςκοπό δθμιουργίασ τθσ ιςτοςελίδασ, κακϊσ και παρακολουκοφςε αναρτθμζνα τα πιο δθμοφιλι δρϊμενα τθσ πόλθσ για εκείνθ τθν χρονικι περίοδο. Στθ ςυνζχεια, θ κάκε κεματικι ενότθτα τθσ ιςτοςελίδασ περιλάμβανε άρκρα, εικόνεσ ι βίντεο τα οποία περιείχαν πλθροφορίεσ, ιδζεσ ι προτάςεισ ςχετικά με τα αντίςτοιχα κζματα.χαρακτθριςτικό ςτοιχείο τθσ δθμιουργίασ τθσ ιςτοςελίδασ ιταν πζρα από τθν αιςκθτικι τθσ παρουςία θ απλότθτα και θ χρθςτικότθτα τθσ αρχιτεκτονικισ τθσ. Ο κάκε επιςκζπτθσ μποροφςε να περιθγθκεί εφκολα, μζςα ςε ζνα ευχάριςτο και φιλικό προσ το χριςτθ περιβάλλον. Τα κζματα παρουςιάηονταν με κατανοθτό και απλό τρόπο, ενϊ εικόνεσ και βίντεο χρθςιμοποιοφνταν με ςκοπό τθ δθμιουργία ενόσ πιο ενδιαφζροντοσ κλίματοσ. Χαρακτθριςτικά περιεχομζνου: Ζμπιςτο, αξιόπιςτο και αμερόλθπτο πλθροφοριακό υλικό. Αξιόπιςτεσ πθγζσ προζλευςθσ περιεχόμενου Περιεχόμενο που ανανεϊνεται ςυνεχϊσ και ανταποκρίνεται ςτισ εξελίξεισ Μεγάλθ ποικιλία κεμάτων Επιπλζον δυνατότθτα διαδραςτικότθτασ του επιςκζπτθ μζςω πλατφόρμασ επικοινωνίασ. Ο επιςκζπτθσ μπορεί να επικοινωνεί με εμάσ για τθ διευκρίνθςθ διαφόρων πλθροφοριϊν, για να διακινεί τισ δικζσ του ιδζεσ κακϊσ και να του προτείνουμε εξατομικευμζνεσ προτάςεισ που μπορεί να ενδιαφζρουν αυτόν 9

10 προςωπικά.(για παράδειγμα αν κάποιοσ ενδιαφζρεται να μάκει για τυχόν ποδθλατοδρομίεσ που λαμβάνουν χϊρα αυτι τθ περίοδο ςτθν Ακινα). Στο Facebook ακόμθ ο κάκε επιςκζπτθσ είναι ςε κζςθ να τοιχοκολλάει ςτο profile τθσ ςελίδασ μασ τισ δικζσ του δθμοςιεφςεισ. 3. Ενζργειεσ Προςζλκυςησ επιςκεπτών Πρωταρχικό μζλθμα μετά τθ δθμιουργία του site,ιταν να το καταςτιςουμε γνωςτό ςτο κοινό-ςτόχο. Δθμιουργία, λοιπόν, μζγιςτθσ κίνθςθσ(traffic) για να προςελκφςουμε δυνθτικοφσ επιςκζπτεσ. Ενζργειεσ: Η δθμιουργία τθσ ςελίδασ ςτα κοινωνικά δίκτυα( Facebook) ζπαιξε καταλυτικό ρόλο ςτο να γνωρίςουν οι επιςκζπτεσ τθν φπαρξθ τθσ ιςτοςελίδασ μασ, κακϊσ και να μεταβοφν μζςω ςυνδζςμου(link) ςε αυτι. Συγκεκριμζνα, πρόςκλθςθ ατόμων ςτο να κάνουν like ςτθν ιςτοςελίδα μασ, κοινοποίθςθ ςτα προφίλ των διαχειριςτϊν, κακϊσ και παρότρυνςθ επίςκεψθσ μζςω προςωπικϊν μθνυμάτων. Παρουςία τθσ ιςτοςελίδασ μασ ςτθ μθχανι αναηιτθςθσ,google. Προςζλκυςθ δυνθτικϊν επιςκεπτϊν μζςω του Word of mouth, ςε επίπεδο διαδικτφου, αλλά και μζςω επαφϊν ςε πραγματικό επίπεδο. 10

11 4. Μζτρηςη αποτελεςμάτων Η μζτρθςθ των αποτελεςμάτων ζγινε μόνο ςτθ ςελίδα μασ ςτο κοινωνικό δίκτυο Facebook οπότε κα παρουςιάςουμε τα αποτελζςματά μασ ςε αυτό το κομμάτι τθσ εργαςίασ μασ. Η ςελίδα «Click into Nature» ςτο Facebook μετρά 63 likes και κα ςασ παρακζςουμε παρακάτω και τα διαγράμματα με τθν εξζλιξθ τθσ πορείασ «δθμοςιότθτάσ» τθσ αλλά και τθ δθμοτικότθτα των αναρτιςεων, των λεγόμενων posts. Οι περιςςότερεσ δθμοςιεφςεισ που ζγιναν ιτανε με τθ μορφι ςυνδζςμων τουσ οποίουσ δθμοςιεφαμε απο άλλεσ ςελίδεσ παρόμοιου ενδιαφζροντοσ με τθ δικι μασ. Αυτζσ είχαν τθ μεγαλφτερθ απιχθςθ ςτο ενδιαφερόμενο κοινό. Παρακάτω φαίνονται μερικά παραδείγματα απιχθςθσ των ςυνδζςμων, ζτςι όπωσ φαίνεται από τα ςτατιςτικά τθσ ςελίδασ «Click into Nature» ςτο facebook : Δραςτηριότητα Δημοςιεφςεων 11

12 Επιςκόπηςη 12

13 Σε πόςουσ αρζςει η ςελίδα; Από ποιεσ πόλεισ υπήρχε ανταπόκριςη για τη ςελίδα Click into Nature? 13

14 Τί λζνε οι άλλοι για τη ςελίδα Click into Nature? 5. DO s DON T s Μζςω τθσ εκπόνθςθσ τθσ εργαςίασ μασ και τθ δθμιουργία τθσ ςελίδασ μασ «Click into Nature» καταλιξαμε ςε κάποια ςυμπεράςματα. Αφοροφν το πϊσ πρζπει να ςυμπεριφζρεται ο ιδιοκτιτθσ- δθμιουργόσ μιασ ςελίδασ με το ςυγκεκριμζνο περιεχόμενο ζτςι ϊςτε να αποφφγει τα λανκαςμζνα ι να ακολουκιςει κάποια ςωςτά βιματα απο αυτά που ζχουμε κάνει ςαν ομάδα. Αρχικά, κα αναλυκοφν κάποια βιματα τα οποία χρειάζεται να ακολουθεί κάκε δθμιουργόσ μίασ ιςτοςελίδασ: Το περιεχόμενο τθσ ςελίδασ να ςυμφωνεί με το κζμα και τθ δομι αυτισ. Να υπάρχουν ςυνεχόμενα updates ςφμφωνα με τισ αρχζσ που δθλϊνει το διαδίκτυο και οι προδιαγραφζσ του 14

15 Να είναι κατανοθτι απο το ευρφ κοινό, να μθν χρθςιμοποιοφνται λζξεισ οι οποίεσ κα δυςκολεφουν το κεατι να κατανοιςει το περιεχόμενο (αυτό εξαρτάται απο το κζμα τθσ ιςτοςελίδασ) Ζπειτα κα αναλφςουμε το τί πρζπει να κάνει κάποιοσ δθμιουργόσ μίασ ιςτοςελίδασ με περιεχόμενο παρόμοιο με αυτό τθσ ςελίδασ «Click into Nature». Οι αναρτιςεισ και ανακοινϊςεισ που γίνονται ςτθ ςελίδα πρζπει να είναι ςυνεχϊσ ανανεωμζνεσ και ςφμφωνα με τισ εξελίξεισ τθσ εποχισ, τόςο όςον αφορά τθν ανακφκλωςθ, ό,τι αφορά τα events που ςυμβαίνουν ςτθν πόλθ όςο και τισ άλλεσ ενότθτεσ αυτισ. Κακθμερινά οι εξελίξεισ γφρω απο το χϊρο τθσ ανακφκλωςθσ αλλά και του βιολογικοφ κακαριςμοφ είναι ραγδαίεσ και για αυτό τισ παρακολουκοφςαμε ζτςι ϊςτε να είναι το περιεχόμενο τθσ ςελίδασ μασ ενδιαφζρον και το κοινό να κζλει να το διαβάςει και να ενθμερϊνεται απο εκεί ςχεδόν κακθμερινά. Εφόςον υπάρχει μία ενότθτα που αφορά τα events ςτθν πόλθ, χρειάςτθκε θ ομάδα να να ενθμερϊνεται απο κεντρικοφσ φορείσ που ςχετίηονται με τισ εκδθλϊςεισ ι οποιεςδιποτε άλλεσ ενζργειεσ ψυχαγωγίασ ςτθν πόλθ, ζτςι ϊςτε να επιλζγουν ποιεσ απο αυτζσ κα «ειςζρχονται» ςτθ ςελίδα. Για κάκε τζτοια μασ ενζργεια χρειαηόταν να λαμβάνουμε τισ κατάλλθλεσ άδειεσ απο τα αρμόδια άτομα, και για αυτό χρειαηόταν κάποιοσ παραπάνω χρόνοσ. Σε αυτό το ςθμείο χρειάηεται να αναφζρουμε κάποιεσ ενζργειεσ που πρζπει να αποφεφγονται απο τουσ δθμιουργοφσ κάποιασ ιςτοςελίδασ ςαν και τθ δικι μασ : Αρχικά, δεν πρζπει να αμελθκεί, από τθν πρϊτθ ςτιγμι, να ςυνδεκεί ο λογαριαςμόσ τθσ ςελίδασ μασ με λογαριαςμό ςτα Google analytics ζτςι ϊςτε να μποροφμε να μετριςουμε αποτελζςματα ανα πάςα ςτιγμι. Επίςθσ μποροφμε να γνωρίηουμε αν το target group μασ είναι όντωσ αυτό ςτο οποίο ςτοχεφαμε ι αν θ ςελίδα μασ τελικά αφοροφςε κοινό με διαφορετικά χαρτακτθριςτικά απο τα αναμενόμενα. 15

16 Ζνα άλλο ςθμείο ςτο οποίο χρειάηεται μεγάλθ προςοχι είναι να μθν αναρτϊνται «ειδιςεισ» που ξεφεφγουνα απο το νόθμα και το κζμα τθσ ςελίδασ μασ. Πολλζσ φορζσ μπορεί να παραςυρκοφμε και να ειςάγουμε ζνα κζμα απο κεκτθμζνθ ταχφτθτα το οποίο μπορεί να είναι παρεμφερζσ με τθ κεματολογία τθσ εργαςίασ μασ αλλά να αποςυντονίςει το κοινό ςτο οποίο απευκυνόμαςτε γιατί δεν είναι 100% επί τθσ κεματολογίασ. Όςον αφορά τθν εμφάνιςθ τθσ ιςτοςελίδασ χρειάηεται τα χρϊματα να είναι προςεγμζνα και να μθν κουράηουν τον αναγνϊςτθ. Τα ζντονα χρϊματα είναι δεν βοθκοφν ςτο να ξοδζψει ο αναγνϊςτθσ το χρόνο που χρειάηεται ζτςι ϊςτε να επεξεργαςτεί το περιεχόμενό μασ. 6.Προτάςεισ για μελλοντική εξζλιξη H ιςτοςελίδα μασ βρίςκεται ςτο αρχικό ςτάδιο ανάπτυξθσ τθσ και δεν ζχει ακόμθ προςελκφςει ζνα ευρφ κοινό. Για το λόγο αυτό οι προςπάκειεσ προςζλκυςθσ κα πρζπει να ςυνεχιςτοφν. Παρουςία τθσ ιςτοςελίδασ μασ και ςε άλλα κοινωνικά δίκτυα, όπωσ το twitter, Google + H δθμιουργία ενόσ forum ςτθν ιςτοςελίδα μασ όπου μια ομάδα επιςκεπτϊν κα ζχει τθ δυνατότθτα να ανταλλάςςει απόψεισ, πλθροφορίεσ και να ςχολιάηει τα αναρτθμζνα κζματα του site. Κατά αυτόν τον τρόπο κι εμείσ ωσ διαχειριςτζσ κα ζρκουμε εισ γνϊςιν τθσ εικόνασ των επιςκεπτϊν μασ για το Click Into Nature και κα μποροφμε να δθμιουργιςουμε το προφίλ του κάκε χριςτθ ξεχωριςτά. Η πελατειακι βάςθ αποτελεί «περιουςιακό ςτοιχείο» του οργανιςμοφ μασ και ζτςι ςκοπεφουμε να επικεντρωκοφμε ςτθ διατιρθςθ των υπαρχόντων επιςκεπτϊν μασ προςαρμόηοντασ διαρκϊσ το περιεχόμενό μασ ςτα ενδιαφζροντα τουσ, αφοφ οι πόροι μασ δε μασ επιτρζπουν μια πολυδάπανθ προςζλκυςθ νζων αναγνωςτϊν. 16

17 Είναι ςθμαντικό να ποφμε πωσ θ ςυνζχεια αυτισ τθσ ιςτοςελίδασ χρειάηεται μεράκι και αγάπθ για το περιβάλλον και τον εκελοντιςμό. Χρειάηεται, επίςθσ, χρόνο ζτςι ϊςτε να φιλτράρονται όλεσ οι πλθροφορίεσ και το περιεχόμενο κάκε ςτιγμι. Η ςυνζχεια τθσ ςελίδασ χρειάηεται να δίνει τθ δυνατότθτα ςτον αναγνϊςτθ να γνωρίηει νζεσ ομάδεσ εκελοντιςμοφ που τον ενδιαφζρουν, νζα και γνϊμεσ ειδικϊν ςτο κζμα τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και ςτο κζμα τθσ ανακφκλωςθσ και του βιολογικοφ κακαριςμοφ ίςωσ πιο ςυγκεκριμζνα. Να ςυνεχίςει δθλαδι να δίνει το ερζκιςμα ςε νζουσ επιςκζπτεσ για εξερεφνθςθ τθσ ςελίδασ. Ίςωσ να χρειαςτεί να υπάρξουν και κάποιεσ προςκικεσ ςτθν ςελίδα όπωσ θ ςφνδεςθ αυτισ με κάποιεσ ιςτοςελίδεσ του εξωτερικοφ, ι και φορείσ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, που αςχολοφνται πιο ενεργά με το να ξεχωρίςουν με κάποια θλεκτρονικά μζςα τισ ςυςκευαςίεσ και τα υλικά ανακφκλωςθσ για παράδειγμα. Να υπάρχει παραπάνω διαδραςτικότθτα με το κοινό, κζτοντασ τουσ ςτθ διαδικαςία να κάνουν ενζργειεσ και από μόνοι τουσ. 17

18 7. Πηγζσ Δθμθτριάδθσ Σ. & Μπάλτασ Γ., (2003), Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Μάρκετινγκ, 1θ ζκδοςθ, Εκδόςεισ: Rosili. Σημειϊςεισ μαθήματοσ «Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ», 6 ο εξάμηνο, τμήμα μάρκετινγκ και επικοινωνίασ, e class, ημερομηνίεσ : 20/5-8/6/ Παράρτημα 18

19 19

20 20

Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών. Τμιμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ. Εξάμθνο: 6o

Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών. Τμιμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ. Εξάμθνο: 6o Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Τμιμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ Εξάμθνο: 6o Εργαςία ςτο μάκθμα: Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Μζλθ: Αλεξανδράτου Αργυρϊ Αντωνίου Αικατερίνθ Λαηαράκθ Ζλενα Χοφλθ-Χουλίδου Βαςίλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Δημιοσργία μιας δική ζας ζελίδας ζηο διαδίκησο ή ζηα κοινωνικά δίκησα,ζτεδιαζμός και σλοποίηζη καμπάνιας για ηην προβολή ηης και ηην προζέλκσζη

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR

w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR Νίκοσ Καμπιτάκθσ 26 Μαρτίου 2011 Γενικζσ πλθροφορίεσ Δθμιουργία το Νοζμβριο του 2009 Γραφιςτικόσ ςχεδιαςμόσ «κοντά» ςτο παλιό Εξελιγμζνεσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo;

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo; Το ερωτθματολόγιο του Meteo Ανάλυςθ των αποτελεςμάτων Πριν από λίγο καιρό το Μeteo ηιτθςε για πρϊτθ φορά τθ γνϊμθ ςασ, με ςτόχο οι υπθρεςίεσ που κακθμερινά εςείσ χρθςιμοποιείτε να γίνουν ακόμθ καλφτερεσ.

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ vs ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ «Προτείνω να αναπτφξουμε πρώτα αυτό που κα μποροφςε να ζχει τον τίτλο: «ιδζεσ ενόσ απλοϊκοφ φυςικοφ για τουσ οργανιςμοφσ». Κοντολογίσ, τισ ιδζεσ που κα μποροφςαν

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγόσ Χρήςησ Εφαρμογήσ Φορζων Υποδοχήσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα «Άτλασ» ωσ Φορζασ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ MARKETING

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ MARKETING ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ MARKETING Τμιμα: Marketing και Επικοινωνία Υπεφκυνοσ κακθγθτισ:.δθμθτριάδθσ Εξάμθνο: 6 ο Εαρινό 2013 Φοιτιτριεσ: Βαηοφρα Αλεξία, Γαλανοποφλου Χριςτίνα, Κακογιάννθ Παναγιώτα, πφρου Ακθνά 1.Πλαίςιο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ αυτόματησ δημιουργίασ ςτηλών και αντιςτοίχιςησ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου «Unus pro omnibus, omnes pro uno» Όπωσ υποςτιριξε ο Knight (1983) το ςφγχρονο ςχολείο οφείλει να είναι μια ςπουδή ςτην δημοκρατία. Με αυτιν τθν ιδζα ςαν οδθγό,

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Δθμιουργία μιασ ςελίδασ ςτα κοινωνικά δίκτυα, ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ καμπάνιασ για τθν προβολι τθσ και τθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν

Δθμιουργία μιασ ςελίδασ ςτα κοινωνικά δίκτυα, ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ καμπάνιασ για τθν προβολι τθσ και τθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δθμιουργία μιασ ςελίδασ ςτα κοινωνικά δίκτυα, ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ καμπάνιασ για τθν προβολι τθσ και τθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ, 3 ο Ζτοσ Θλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργαςία ςτο μάθημα: Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Μζλη εργαςίασ: Αργείτησ Γεϊργιοσ Κεραμιδάσ Χρήςτοσ Κλειτςίκασ Άγγελοσ Τπεφθυνοσ καθηγητήσ: Δημητριάδησ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα εργαςίασ: Υπεύθυνοσ καθηγητήσ: Σζργιοσ Δθμθτριάδθσ. Αρβανίτθ Ειρινθ. Ηαρμπαλά Ιωάννα. Θεοδωρίδθ Νικολζττα. Κατςαράκθ Νίκθ Θλιάνα

Ομάδα εργαςίασ: Υπεύθυνοσ καθηγητήσ: Σζργιοσ Δθμθτριάδθσ. Αρβανίτθ Ειρινθ. Ηαρμπαλά Ιωάννα. Θεοδωρίδθ Νικολζττα. Κατςαράκθ Νίκθ Θλιάνα Ομάδα εργαςίασ: Αρβανίτθ Ειρινθ Ηαρμπαλά Ιωάννα Θεοδωρίδθ Νικολζττα Κατςαράκθ Νίκθ Θλιάνα Υπεύθυνοσ καθηγητήσ: Σζργιοσ Δθμθτριάδθσ Εαρινό εξάμθνο 2013 Τμιμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ, Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ www.timproject.eu www.tim.project-platform.eu TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ This project has been founded with support form the European Commission. This presentation reflects the

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί Ρρόγραμμα-ιόσ (virus), Αντιϊικό πρόγραμμα (antivirus), Αντίγραφα αςφαλείασ (backup), Χάκερ (hacker) Είναι οι αποκθκευμζνεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Θζμα: Δυνατότητεσ και προοπτικζσ του επαγγζλματοσ που θζλω να ακολουθήςω ή των επαγγελμάτων των γονιϊν μου μζςα από το διαδίκτυο ΧΟΛΕΙΟ: ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΤΗΝΟΧΩΡΙΟΤ ΜΑΘΗΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ

Διαχείριςθ του φακζλου public_html ςτο ΠΣΔ Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ Οι παρακάτω οδθγίεσ αφοροφν το χριςτθ webdipe. Για διαφορετικό λογαριαςμό χρθςιμοποιιςτε κάκε φορά το αντίςτοιχο όνομα χριςτθ. = πατάμε αριςτερό κλικ ςτο Επιςκεφκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Γενικό Χθμείο του Κράτουσ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ Δρ. Διμθτρα Δανιιλ Χθμικά προϊόντα Οι χθμικζσ ουςίεσ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ www.astegoi.weebly.com Τπεφθυνοσ καθηγητήσ : κ. Δημητριάδησ. Ονόματα ομάδασ : Γκαντοφνασ Δημήτριοσ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφι επιςτθμονικισ εργαςίασ. Η κορφφωςθ τθσ προςπάκειάσ μασ

Συγγραφι επιςτθμονικισ εργαςίασ. Η κορφφωςθ τθσ προςπάκειάσ μασ Συγγραφι επιςτθμονικισ εργαςίασ Η κορφφωςθ τθσ προςπάκειάσ μασ Περίγραμμα Ειςήγηςησ Στάδια υλοποίθςθσ τθσ επιςτθμονικισ εργαςίασ Δομι επιςτθμονικισ / πτυχιακισ εργαςίασ Ζθτιματα ερευνθτικισ και ακαδθμαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι Λογιςμικό (Software), Πρόγραμμα (Programme ι Program), Προγραμματιςτισ (Programmer), Λειτουργικό Σφςτθμα (Operating

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑ: ΙΩΑΝΝΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΛΑΙΙΟ-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ παρουςίασ τθσ αλυςίδασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ελιδοποίθςθ (1/10) Σόςο θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων ςτακεροφ μεγζκουσ όςο και θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων μεταβλθτοφ και άνιςου μεγζκουσ δεν κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ Save-Consumer

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ Save-Consumer Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ Save-Consumer Φοιτθτζσ: Βοφλγαρθσ Αντϊνθσ Ηζκθσ Λάμπροσ Κανάγιασ Χριςτοσ Νταλζσ Δθμιτρθσ Εργαςία ςτο Μάκθμα: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ Τπεφκυνοσ Κακθγθτισ Δθμθτριάδθσ. Πλαίςιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Τι πρζπει να γνωρίηω πριν ξεκινιςω τθν διαδικαςία 1. Να ζχω κωδικοφσ από τον Κζντρο Δικτφου του ΤΕΙ Ακινασ (είναι αυτοί με τουσ οποίουσ ζχω πρόςβαςθ ςτο αςφρματο

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ

Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ Τι είναι θ κλινικι δοκιμι; Σφμφωνα με το WHO Κάκε ερευνθτικι μελζτθ, θ

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ κφκλοσ μια φορά.

Ένασ κφκλοσ μια φορά. Ένασ κφκλοσ μια φορά. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ςτθν τάξθ μασ, ζνασ κφκλοσ ξεκίνθςε να γράφει τθν δικι του ιςτορία. Στθν αρχι μασ γεννικθκαν μερικζσ απορίεσ: «Τι μποροφμε να κάνουμε με ζναν κφκλο»;

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ηλεκτρονικό marketing

Μάθημα: Ηλεκτρονικό marketing Μάθημα: Ηλεκτρονικό marketing Θζμα : Δημιουργία της σελίδας Στθρίηουμε τα Ελλθνικά προϊόντα στα κοινωνικά δίκτυα https://www.facebook.com/boicotazstaks enaproionta Λϊλου Χαρίκλεια Μακρίδθ Καλλιόπθ Μαναρϊλθ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7)

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Περιεχόμενα 1. Μενοφ... 5 1.1 Αρικμοδείκτεσ.... 5 1.1.1 Δθμιουργία Αρικμοδείκτθ... 6 1.1.2 Αντιγραφι Αρικμοδείκτθ... 11 2. Παράμετροι... 12 2.1.1 Κατθγορίεσ Αρικμοδεικτϊν...

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικι άνεςθ και γεωκερμία: ζρευνα ςτισ επιδεικτικζσ μονάδεσ

Θερμικι άνεςθ και γεωκερμία: ζρευνα ςτισ επιδεικτικζσ μονάδεσ Κζντρο Ανανεϊςιμων Πθγϊν και Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ Θερμικι άνεςθ και γεωκερμία: ζρευνα ςτισ επιδεικτικζσ μονάδεσ Σπφροσ Καρφτςασ Οικονομολόγοσ M.Sc. Τμιμα Γεωκερμικισ Ενζργειασ Σκοπόσ ζρευνασ 1. Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο Δίκαιο Εμπόριο Ερωτιςεισ για τθν αρχι: 1) Ποια προϊόντα ειςάγουμε από τον Τρίτο Κόςμο; 2) Όταν αγοράηετε αυτά τα προϊόντα, ςκεφτόςαςτε ποια είναι θ ιςτορία τουσ; Δθλαδι, από ποφ προζρχονται, ποιοι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες. Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ

Εισαγωγικές έννοιες. Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ Εισαγωγικές έννοιες Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ Έννοιεσ που πρϋπει να επιβεβαιώςουμε ότι τισ ξϋρουμε (1) - αναζότηςη Ιςτοςελίδα Αρχείο που περιζχει πλθροφορίεσ προοριςμζνεσ για δθμοςίευςθ ςτο Παγκόςμιο Ιςτό (www).

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE

ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE Ένασ βιμα προσ βιμα οδθγόσ μιασ απλισ αναηιτθςθσ ςτο Visual History Archive. Για μια πλιρθ περιγραφι του τρόπου χριςθσ του Visual History Archive ςυμβουλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1) Τίτλοσ τθσ ζρευνασ: «Ποια είναι θ επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτθ διαλυτότθτα των ςτερεϊν ςτο νερό;» 2) Περιγραφι του ςκοποφ τθσ ζρευνασ: Η ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ διαχείριςησ επιλογών διαμόρφωςησ εγγραφών Εςόδων Εξόδων & Άρθρων Γενικήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

Εργασία στο Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Εργασία στο Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Η Ιστοσελίδα The Other Greece Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Επιμέλεια της Εργασίας: Δόλκα Κορνηλία Ιωάννα Μπέτου Αγγελική Παπακωνσταντίνου Νικολέτα Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά

Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά Οδθγίεσ Προτείνεται να γίνει ςαφισ ο ρόλοσ κάκε τμιματοσ του ΚΝΣ και να αναδειχκεί θ ςχζςθ που ζχουν τα μζρθ αυτά με τισ ανϊτερεσ πνευματικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Παγίου

Εισαγωγή Νέου Παγίου Εισαγωγή Νέου Παγίου 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ ειςαγωγήσ νζου παγίου ςτην εφαρμογή τησ ςειράσ Hyper Axion. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Ειςαγωγό Όπωσ είδαμε, ο χϊροσ εικονικϊν διευκφνςεων μνιμθσ που χρθςιμοποιεί κάκε διεργαςία, είναι αρκετά μεγαλφτεροσ από το χϊρο των φυςικϊν διευκφνςεων.

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα