ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αθηνά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αθηνά"

Transcript

1 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αθηνά ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ TOY ΛΟΓΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ (LOTS) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Ειδικών Μονάδων Λογισμικού για τις Ανάγκες του Υποέργου 11 της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ » Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ILSP.PD16. P ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2 Συνοπτικά στοιχεία του διαγωνισμού ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΕΚ Αθηνά ) / Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) ILSP.PD16. P / Προμήθεια Ειδικών Μονάδων Λογισμικού για τις Ανάγκες του Υποέργου 11 της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ Έδρα : Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, Παράδεισος Αμαρουσίου, Αθήνα (2 ος όροφος) Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομοτεχνική άποψη Προσφορά. Συνολικός προϋπολογισμός: ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). Συνολικός προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,74 - ΦΠΑ: ,24. Το Έργο διαιρείται σε τρία (3) Τμήματα (Lots) με τους εξής επιμέρους προϋπολογισμούς. Τμήμα του Προς Ανάθεση Έργου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Προϋπολογισμός Τμήματος (χωρίς ΦΠΑ) Ποσό ΦΠΑ (23%) Τμήματος Προϋπολογισμός Τμήματος (με ΦΠΑ) Τμήμα , , ,00 Τμήμα , , ,00 Τμήμα ,34 953, ,00 Σύνολα , , ,00 Το ποσό όλων των οικονομικών Προσφορών για κάθε Τμήμα του προς ανάθεση Έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Τμήματος. Ταξινόμηση κατά CPV: ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Τμήμα Τμήμα Τμήμα Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής / Software package and information systems Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους / Industry specific software package Πακέτα λογισμικού φωνητικής αναγνώρισης / Voice recognition software package Πακέτα λογισμικού οπτικής ανάγνωσης χαρακτήρων (OCR) / Optical-characterrecognition (OCR) software package Πακέτα λογισμικού αναλυτικού, επιστημονικού, μαθηματικού ή προβλέψεων / Analytical, scientific, mathematical or forecasting software package ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» του Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά 2 / 45

3 Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ ) που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τίτλος Πράξης: «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων της Κατηγορίας Πράξης» Κωδικός ΟΠΣ: Υποέργο 11: «Ψηφιακές Υπηρεσίες Προσβασιμότητας και Γλωσσικής Τεχνολογίας για την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα και το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» Υποέργο 14: «Προμήθεια Υπολογιστικού Υλικού και Λογισμικού για τις Ανάγκες του Υποέργου 11 της Πράξης ΟΠΣ » Τμήμα 1: Ένας (1) Μήνας από την υπογραφή της σύμβασης. Τμήμα 2: Τρεις (3) Εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης. Τμήμα 3: Τρεις (3) Εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης και ώρα 16:00 Έδρα : Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, Παράδεισος Αμαρουσίου, Αθήνα (Πρωτόκολλο ΙΕΛ, 4 ος όροφος) ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: Από τον δικτυακό τόπο: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Μέσω: στην ηλεκτρονική διεύθυνση: p61-rfp at ilsp dot gr. Τηλεφωνικά: Μέσω fax στον αριθ.: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά 3 / 45

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές Πληροφορίες 5 2. Αντικείμενο του Διαγωνισμού 5 3. Προϋπολογισμός του Έργου Προμήθειας Λογισμικού 6 4. Απαιτούμενοι Χρόνοι Παράδοσης του Λογισμικού 6 5. Ορισμοί 7 6. Τόπος και καταληκτικός χρόνος υποβολής Προσφορών 8 7. Δικαίωμα Συμμετοχής 8 8. Τρόπος Υποβολής Προσφορών 8 9. Περιεχόμενο Προσφορών Ισχύς Προσφορών Εναλλακτικές Προτάσεις Τιμές Προσφορών - Νόμισμα Αξιολόγηση Προσφορών Κατακύρωση Διαγωνισμού Κατάρτιση Σύμβασης Παράδοση - Παραλαβή Περίοδος Εγγύησης Πληρωμή Κρατήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 14 Π2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14 Π Γενικό Πλαίσιο 14 Π Αντικείμενο του Έργου 17 Π Τμήματα του Έργου 17 Π2.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 18 Π Τεχνική Περιγραφή Τμήματος 1 του Έργου 18 Π Τεχνική Περιγραφή Τμήματος 2 του Έργου 21 Π Τεχνική Περιγραφή Τμήματος 3 του Έργου 22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 23 Π3.1: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 24 Π3.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 36 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 38 Π4.1. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 38 Π4.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΟΥΣ 39 Π4.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 41 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 43 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά 4 / 45

5 1. Γενικές Πληροφορίες Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά (ΕΚ Αθηνά ), στο πλαίσιο υλοποίησης (i) του Υποέργου 11 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Προσβασιμότητας και Γλωσσικής Τεχνολογίας για την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα και το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» (εφεξής καλούμενου Έργου) και (ii) του Υποέργου 14 «Προμήθεια Υπολογιστικού Υλικού και Λογισμικού για τις Ανάγκες του Υποέργου 11» της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων της Κατηγορίας Πράξης» με κωδικό ΟΠΣ και συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Ελλάδα, προβαίνει στην διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια κατά τμήματα (lots) ειδικών μονάδων λογισμικού, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους πενήντα τεσσάρων χιλιάδων και εκατό ευρώ (54.100,00 ) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική και τεχνική άποψη Προσφορά, καλεί δε τους δυνητικούς προμηθευτές να υποβάλουν την οικονομική και τεχνική Προσφορά τους, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην συνέχεια του παρόντος. Ο εν λόγω πρόχειρος διαγωνισμός δημοσιοποιείται μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΕΚ Αθηνά (Πρακτικά 144 ης Συνεδρίας του ΔΣ της , Θέμα 10.V) και διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΚ Αθηνά (Άρθρο 75, β), όπως ισχύει. Το ΕΚ Αθηνά είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2. Αντικείμενο του Διαγωνισμού Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου ή αναδόχων του Έργου προμήθειας ειδικών μονάδων λογισμικού. Τα προς προμήθεια λογισμικά υλοποιούν τεχνολογίες βάσης σε αναγνώριση φωνής, σύνθεση φωνής, επεξεργασία εικόνας και σήματος κλπ., και καταγράφονται συγκεντρωτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακας Απαιτούμενου Λογισμικού» του παρόντος Τεύχους. Λόγω της εξειδίκευσης και της ποικιλίας των τεχνικών χαρακτηριστικών των μονάδων λογισμικού (software), είναι πιθανό να μην υπάρξει ένας προμηθευτής που να μπορέσει να υποβάλει Προσφορά για το σύνολο του αναγκαίου λογισμικού. Γι αυτό και το σύνολο των προς προμήθεια ειδών διαιρείται σε Τμήματα και επιτρέπεται η υποβολή Προσφορών για ένα ή περισσότερα από τα συγκεκριμένα Τμήματα, ώστε ο παρών διαγωνισμός να προκαλέσει το ενδιαφέρον περισσότερων υποψηφίων αναδόχων. Γίνονται, επομένως, δεκτές Προσφορές για ένα ή περισσότερα Τμήματα στα οποία διαιρείται το προκηρυσσόμενο Έργο προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές Προσφορές για μέρος των προαναφερθέντων Τμημάτων του απαιτούμενου λογισμικού. Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά 5 / 45

6 Οι προδιαγραφές σχετικά με το προς προμήθεια λογισμικό περιλαμβάνονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Τεχνική Περιγραφή» και στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Πίνακες Συμμόρφωσης» του παρόντος Τεύχους. 3. Προϋπολογισμός του Έργου Προμήθειας Λογισμικού Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου προμήθειας λογισμικού που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή Προσφορών ισούται με ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Ο συνολικός προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ είναι ,74 και το ποσό ΦΠΑ είναι ,26. Ο προϋπολογισμός ανά Τμήμα του Έργου δίνεται στον αμέσως επόμενο πίνακα. Τμήμα του Προς Ανάθεση Έργου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Προϋπολογισμός Τμήματος (χωρίς ΦΠΑ) Ποσό ΦΠΑ (23%) Τμήματος Προϋπολογισμός Τμήματος (με ΦΠΑ) Τμήμα , , ,00 Τμήμα , , ,00 Τμήμα ,34 953, ,00 Σύνολα , , ,00 Το ποσό όλων των οικονομικών Προσφορών για κάθε Τμήμα του προς ανάθεση Έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Τμήματος. Το προκηρυσσόμενο Έργο προμήθειας εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 14 της Πράξης ΟΠΣ , η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (Άξονες Προτεραιότητας 01, 02 και 03) και συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Οι δαπάνες της Πράξης θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικούς: Κωδικός ΣΑ: Ε0458, Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2010ΣΕ Απαιτούμενοι Χρόνοι Παράδοσης του Λογισμικού Τμήμα 1 Τμήμα 2 Τμήμα 3 Ένας (1) Μήνας από την υπογραφή της σύμβασης Τρεις (3) Εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης Τρεις (3) Εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης Θα συναφθούν τόσες συμβάσεις όσοι θα είναι οι ανάδοχοι του Έργου. Είναι δυνατόν ένα ή όλα τα Τμήματα του Έργου να κατακυρωθούν σε έναν ανάδοχο. Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά 6 / 45

7 5. Ορισμοί Αναθέτουσα Αρχή ή Αναθέτων Είναι το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά / Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ / ΕΚ Αθηνά ) με έδρα που έχει τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου , Μαρούσι, Αθήνα Αρ. τηλ.: Αρ. fax: Αρμόδιος για Παροχή Πληροφοριών Σχετικών με τον Διαγωνισμό Ο κ. Νικόλαος Γλάρος, υπάλληλος της Αναθέτουσας Αρχής, είναι αρμόδιος να παρέχει σχετικές με τον Διαγωνισμό πληροφορίες, (τηλέφωνο επικοινωνίας: , , fax no: , p61-rfp at ilsp dot gr). Έργο Είναι το προκηρυσσόμενο έργο και το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, δηλ., η προμήθεια σε Τμήματα ειδικών μονάδων λογισμικού. Τμήμα του Έργου Είναι η ελάχιστη μονάδα του Έργου για την οποία επιτρέπεται υποβολή Προσφοράς. Υποψήφιος Ανάδοχος ή Προσφέρων Κάθε ενδιαφερόμενος που υποβάλλει Προσφορά για ένα ή περισσότερα Τμήματα του Έργου. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος ή Προσφέρων μπορεί να υποβάλει Προσφορά για ένα ή και τα δύο Τμήματα του Έργου. Στον παρόντα διαγωνισμό ο όρος Υποψήφιος Ανάδοχος ή Προσφέρων αναφέρεται αδιακρίτως σε κάθε έναν από τους δυνατούς Υποψήφιους Αναδόχους ή Προσφέροντες και σε όλους μαζί. Προσφορά Το σύνολο των νομιμοποιητικών εγγράφων και δικαιολογητικών, καθώς και των τεχνικών και οικονομικών στοιχείων που ο κάθε Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να συμμετάσχει στον παρόντα Διαγωνισμό. Κάθε Προσφορά μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα ή όλα τα Τμήματα του Έργου. Ανάδοχος Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί για την εκτέλεση του Έργου και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και την διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. Ο αριθμός των Αναδόχων μπορεί να είναι από ένας έως το πολύ όσα τα Τμήματα του Έργου. Στο παρόν τεύχος προκήρυξης ο όρος Ανάδοχος αναφέρεται αδιακρίτως σε κάθε έναν από τους δυνατούς Αναδόχους και σε όλους μαζί. Σύμβαση Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου για το προκηρυσσόμενο Έργο. Θα συναφθούν τόσες Συμβάσεις όσοι θα είναι οι Ανάδοχοι των Τμημάτων του Έργου. Συμβατική Αξία Η τιμή Προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο ή Τμήμα αυτού. Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά 7 / 45

8 6. Τόπος και καταληκτικός χρόνος υποβολής Προσφορών Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν Τεύχος, το αργότερο μέχρι την και ώρα 16:00 στην έδρα του : Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, ΤΚ Μαρούσι, Αθήνα, (Πρωτόκολλο ΙΕΛ, 4 ος όροφος). Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται και απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. 7. Δικαίωμα Συμμετοχής Φυσικά και νομικά πρόσωπα που εργάζονται και λειτουργούν νόμιμα και έχουν αντικείμενο κύριας δραστηριότητας την διακίνηση/πώληση των προς προμήθεια αγαθών. Συνεταιρισμοί. Ενώσεις / Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Κάθε προσφέρων που έχει το δικαίωμα και την δυνατότητα να λαμβάνει μέρος σε όμοιους ή αντίστοιχους με τον παρόντα διαγωνισμούς, εφόσον πληρεί τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. 8. Τρόπος Υποβολής Προσφορών Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι καταθέτουν τις Προσφορές τους, ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου, στην έδρα του : Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, ΤΚ Μαρούσι, Αθήνα και, ειδικότερα, οι Προσφορές παραδίδονται στο Πρωτόκολλο του ΙΕΛ (4 ος όροφος), κατά τις ώρες 10:00 16:00, τις εργάσιμες ημέρες και μέχρι την προθεσμία υποβολής Προσφορών. Οι Προσφορές πρέπει να έχουν παραληφθεί από το ανωτέρω γραφείο Πρωτοκόλλου πριν από την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ανεξάρτητα από τον τρόπο παράδοσής τους, αλλιώς απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Οι Προσφορές κατατίθενται με την μορφή ενός ενιαίου και σφραγισμένου φακέλου ή ενιαίου περιβλήματος. Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την ημερομηνία και ώρα της προθεσμίας υποβολής Προσφορών δεν λαμβάνονται υπόψη. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 9. Περιεχόμενο Προσφορών Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει τους εξής δύο υποφακέλους: Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς, ο οποίος περιέχει: o σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε είδους των προσφερόμενων μονάδων λογισμικού Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά 8 / 45

9 o τους πίνακες τεχνικών χαρακτηριστικών και συμμόρφωσης σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη μορφή (αποθηκευμένη σε μη επανεγγράψιμο cd/dvd ως αρχεία κατά προτίμηση συμβατά με MS Excel). Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς, ο οποίος περιλαμβάνει για κάθε επιμέρους προϊόν λογισμικού αναλυτικά το κόστος και τον ή τους κωδικούς της κατασκευάστριας εταιρείας. Τυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί κατά είδος και το τελικό ποσό για κάθε αντικείμενο να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονομική Προσφορά. Η οικονομική Προσφορά θα πρέπει να έχει την μορφή πίνακα σύμφωνα με το υπόδειγμα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς». Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «Προμήθεια Ειδικών Μονάδων Λογισμικού για τις Ανάγκες του Υποέργου 11 της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ » Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά / Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Η Προσφορά αναφέρεται στα παρακάτω Τμήματα (Lots) του Διαγωνισμού Σημειώνεται X στο τετραγωνίδιο δίπλα από το Τμήμα ή τα Τμήματα για τα οποία γίνεται Προσφορά. Τμήμα 1 Τμήμα 2 Τμήμα 3 «Να μην ανοιχθεί από το Πρωτόκολλο» Στοιχεία του αποστολέα Όλοι οι επιμέρους φάκελοι και τα CD/DVDs πρέπει να αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, fax και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. 10. Ισχύς Προσφορών Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Υποψηφίους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά 9 / 45

10 11. Εναλλακτικές Προτάσεις Εναλλακτικές προτάσεις ή Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι Προσφορές πρέπει να αναφέρονται σε ένα ή περισσότερα Τμήματα του προκηρυσσόμενου Έργου και όχι σε λιγότερα από τα προς προμήθεια είδη που περιλαμβάνει το κάθε Τμήμα. 12. Τιμές Προσφορών - Νόμισμα Προσφορά που δίνει τιμή μεγαλύτερη από τον προϋπολογισμό του Έργου (ελεύθερο και συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ) θα απορρίπτεται. Οι τιμές των Προσφορών, που αφορούν οποιασδήποτε μορφής λογισμικό, θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση των μονάδων λογισμικού, ελεύθερων στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Σε ιδιαίτερη στήλη /γραμμή οι διαγωνιζόμενοι θα καθορίζουν επίσης το ποσό και το επί τοις εκατό ποσοστό ΦΠΑ, καθώς και το άθροισμα της τιμής χωρίς ΦΠΑ και του ποσού ΦΠΑ, το οποίο αντιστοιχεί στην τελική τιμή, στην οποία οι διαγωνιζόμενοι τιμολογούν τα προϊόντα τους. 13. Αξιολόγηση Προσφορών Κατακύρωση Διαγωνισμού Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των Προσφορών θα γίνει από Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού που έχει ορισθεί από το ΔΣ του ΕΚ Αθηνά. Η μέθοδος αξιολόγησης των Προσφορών περιγράφεται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. Αξιολόγηση Προσφορών» του παρόντος τεύχους. 14. Κατάρτιση Σύμβασης Για την εκτέλεση της προμήθειας Θα συναφθεί σύμβαση μεταξύ ΕΚ Αθηνά και Αναδόχου/χων που θα ρυθμίζει τους ειδικότερους όρους συνεργασίας. 15. Παράδοση - Παραλαβή Περίοδος Εγγύησης Οι μονάδες λογισμικού θα παραδοθούν στην έδρα του ΙΕΛ/ΕΚ Αθηνά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου. Την παραλαβή του Έργου θα πιστοποιήσει η προς τούτο ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ). Ο Ανάδοχος ευθύνεται και οφείλει να εγγυηθεί για την καλή λειτουργία του προμηθευόμενου εξοπλισμού κατά την περίοδο της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, μετά Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά 10 / 45

11 την παραλαβή του εξοπλισμού. Οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή βλάβη με τον τρόπο και στον χρόνο που προδιαγράφεται στον αντίστοιχο πίνακα «Απαιτήσεις για τις υπηρεσίες Εγγύησης Υποστήριξης» στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Πίνακες Συμμόρφωσης». 16. Πληρωμή Κρατήσεις Το παρόν Έργο προμήθειας λογισμικού συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και ειδικότερα του Επιχ. Προγράμματος «Εκπαίδευση και διά Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ). Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα ακολουθήσουν την χρηματοδότηση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΕΚΔΒΜ προς το ΙΕΛ/ ΕΚ Αθηνά του Υποέργου 14 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ: Η αποπληρωμή του Έργου θα γίνει μετά την παραλαβή του Έργου εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την άφιξη στο ΙΕΛ/ ΕΚ Αθηνά της αντίστοιχης χρηματοδότησης. Η πληρωμή της αξίας του προς ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και υπόκειται σε κάθε νόμιμο φόρο ή κράτηση. Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά 11 / 45

12 17. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά 12 / 45

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τμήμα του Έργου AA Προϊόν Περιγραφή Κατασκευαστής Κωδικός Κατασκευαστή Περιγραφή Ποσότητα Τμήμα Μηχανή σύνθεσης φωνής Πλατφόρμα φωνητικής υποστήριξης ιστοτόπων Μηχανή αναγνώρισης φωνής Ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης, διαθέσιμη για παραγωγική λειτουργία, με δυνατότητα επέκτασης/προσαρμογής. Παραμετροποιήσιμο σύστημα φωνητικής υποστήριξης, διασύνδεση με τις μηχανές σύνθεσης και αναγνώρισης φωνής, δυνατότητες υλοποίησης πρόσθετης ή/και προσαρμοσμένης λειτουργικότητας. Ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης, διαθέσιμη για παραγωγική λειτουργία, δυνατότητα επέκτασης/προσαρμογής σε διάφορες διαστάσεις Τμήμα Μηχανή οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων - Εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων. Άδεια εκτέλεσης εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί με χρήση της μηχανής οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων. Optical Character Recognition Software Development Kit - OCR SDK. Runtime License για εκτέλεση εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί με χρήση του OCR SDK 1 1 Τμήμα Προγραμματιστικές βιβλιοθήκες πυρήνα του MATLAB Προγραμματιστικές βιβλιοθήκες επεξεργασίας εικόνας. Προγραμματιστικές βιβλιοθήκες επεξεργασίας σήματος. Προγραμματιστικές βιβλιοθήκες στατιστικής. Προγραμματιστικές βιβλιοθήκες όρασης υπολογιστή. MATLAB Core, ανανέωση άδειας χρήσης. MATLAB Image Processing Toolbox, ανανέωση άδειας χρήσης. MATLAB Signal Processing Toolbox, ανανέωση άδειας χρήσης. MATLAB Statistics Toolbox, ανανέωση άδειας χρήσης. MATLAB Computer Vision System Toolbox, νέα άδεια χρήσης. The Mathworks, Inc. The Mathworks, Inc. The Mathworks, Inc. The Mathworks, Inc. The Mathworks, Inc Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά 13 / 45

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π Γενικό Πλαίσιο Το είναι συμπράττων φορέας στην ενταγμένη στο ΕΠΕΔΒΜ Πράξη με τίτλο «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων της Κατηγορίας Πράξης» και με κωδικό ΟΠΣ Ειδικότερα, το έχει την ευθύνη υλοποίησης των ακόλουθων Υποέργων της ανωτέρω Πράξης: Υποέργο 11 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Προσβασιμότητας και Γλωσσικής Τεχνολογίας για την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα και το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων». Υποέργο 14 «Προμήθεια Υπολογιστικού Υλικού και Λογισμικού για τις Ανάγκες του Υποέργου 11». Το Αντικείμενο του Υποέργου 11 είναι η ενσωμάτωση από το ΙΕΛ/ΕΚ Αθηνά ψηφιακών υπηρεσιών προσβασιμότητας και γλωσσικής τεχνολογίας στα εξής διαδικτυακά συστήματα που αναπτύσσει το ΙΤΥΕ-Διόφαντος (http://www.cti.gr): (i) στην Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα (εφεξής ΨΕΠ) και (ii) στο Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση (εφεξής Φωτόδεντρο). Το Υποέργο 11 περιλαμβάνει την εκτέλεση των ακόλουθων επί μέρους τριών κύριων δράσεων: Αξιοποίηση και προσαρμογή των υποστηρικτικών τεχνολογιών του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του ΕΚ Αθηνά για άτομα με προβλήματα όρασης ή ανάγνωσης, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση των ατόμων αυτών στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων της ΨΕΠ και του Φωτόδεντρου. Αξιοποίηση και προσαρμογή των υποστηρικτικών τεχνολογιών του ΙΕΛ/ΕΚ Αθηνά για άτομα με προβλήματα ακοής, έτσι ώστε να υποβοηθηθεί η πρόσβαση των ατόμων αυτών στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων της ΨΕΠ και του Φωτόδεντρου. Σχεδίαση, ανάπτυξη και ενσωμάτωση ψηφιακών υπηρεσιών γλωσσικής τεχνολογίας του ΙΕΛ/ΕΚ Αθηνά στην ΨΕΠ και στο Φωτόδεντρο με στόχο την παραγωγή βελτιωμένων μηχανισμών αναζήτησης και ανάκτησης πολυμεσικής πληροφορίας. Το Αντικείμενο του Υποέργου 14 είναι η προμήθεια του απαιτούμενου υπολογιστικού εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες υλοποίησης του ανωτέρω Υποέργου 11. Ο προς προμήθεια υπολογιστικός εξοπλισμός και λογισμικό θα αξιοποιηθεί από επιστημονικό προσωπικό του και θα εγκατασταθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά 14 / 45

15 Φωτόδεντρο και ΨΕΠ Στην συνέχεια της παρούσας ενότητας παρέχονται συνοπτικές πληροφορίες για τις διαδικτυακές πλατφόρμες ΨΕΠ και Φωτόδεντρο, τις οποίες, όπως προαναφέρθηκε, σχεδιάζει και κατασκευάζει το ΙΤΥΕ-Διόφαντος. Σύμφωνα με την από και με αρ. πρωτ /Γ2 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, οι πλατφόρμες Φωτόδεντρο και ΨΕΠ εντάσσονται στο πλαίσιο καθορισμένων δράσεων του ΥΠΑΙΘ που φέρουν τον τίτλο «Ψηφιακό Σχολείο» και που στοχεύουν στην επιτυχή ένταξη και ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική στο σχολείο. Το «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο» είναι μία από τις δράσεις του «Ψηφιακού Σχολείου» και περιλαμβάνει την παραγωγή και διάθεση του επίσημου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στην ελληνική μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα. Η κεντρική σελίδα για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκεται στην διεύθυνση Μέσω της ιστοσελίδας αυτής παρέχεται δυνατότητα πλοήγησης στην Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα (περιλαμβάνει τον ιστότοπο «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» και την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me ), καθώς και στο Φωτόδεντρο, όπως περιγράφεται παρακάτω. Ιστότοπος «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» (http://ebooks.edu.gr): Είναι ο επίσημος δικτυακός τόπος του ΥΠΑΙΘ για την διάθεση και διανομή στα σχολεία της ψηφιακής μορφής των σχολικών βιβλίων. Στον ιστότοπο έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμα σχολικά βιβλία για το Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο, σε ποικίλες μορφές, κατάλληλες για διαφορετικές χρήσεις: o Σχολικά Βιβλία σε ανοιχτή ψηφιακή μορφή (html): Περίπου 200 σχολικά βιβλία μαθητή έχουν διαμορφωθεί σε ανοιχτή ψηφιακή μορφή html που προσομοιώνει την έντυπη μορφή τους. Η μορφή αυτή κάνει εφικτή την αντιγραφή και επικόλληση τμημάτων των βιβλίων σε εργασίες ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δίνει την δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης που περιεχομένου των βιβλίων με διάφορους τρόπους. o Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία: Σχολικά βιβλία μαθητή σε ανοιχτή ψηφιακή μορφή (html) τα οποία έχουν εμπλουτιστεί με ψηφιακό διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό. Το ψηφιακό υλικό έχει συσχετιστεί με την ενότητα του βιβλίου που αναφέρεται ή αφορά. Στις σελίδες των διαδραστικών σχολικών βιβλίων έχουν ενσωματωθεί «ενεργά» εικονίδια ή υπερσύνδεσμοι που παραπέμπουν σε ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα, όπως προσομοιώσεις, διερευνήσεις, πειράματα, εικόνες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, τρισδιάστατους χάρτες, σταυρόλεξα, κ.α. Υπάρχουν ήδη διαθέσιμα πάνω από 100 διαδραστικά σχολικά βιβλία που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων από την Γ Δημοτικού έως την Β Γενικού Λυκείου. o Όλο το διδακτικό πακέτο ανά μάθημα σε ψηφιακή μορφή pdf: Το διδακτικό πακέτο μαθήματος περιλαμβάνει το βιβλίο μαθητή, βιβλίο εκπαιδευτικού, τετράδια εργασιών, κ.α. σε μορφή pdf. Η μορφή αυτή είναι κατάλληλη για μεταφόρτωση και τοπική αποθήκευση, προβολή σε περιβάλλον Η/Υ ή εκτύπωση. Υπάρχουν διαθέσιμα διδακτικά πακέτα pdf για όλα τα μαθήματα Δημοτικού, Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (180 διδακτικά πακέτα) ενώ είναι σε εξέλιξη η ψηφιοποίηση, ανάρτηση και διάθεση των βιβλίων ΕΠΑΛ. Επίσης περιλαμβάνονται περίπου 180 σχολικά Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά 15 / 45

16 o βιβλία με γραμματοσειρές 18 έως 38 σημείων για αμβλύωπες μαθητές, που αντιστοιχούν συνολικά σε 800 τεύχη. Σχολικά βιβλία σε μορφή ibooks: Πρόκειται για μη εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία μαθητή σε μορφή προσαρμοσμένη για χρήση από συσκευές ipad (20 βιβλία μαθητή έως σήμερα) Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα με την ονομασία e-me (http://eme.edu.gr): («ο ηλεκτρονικός εαυτός μου» ή στα ελληνικά, «ειμί») σχεδιάστηκε για να αποτελέσει το βασικό περιβάλλον εργασίας μαθητών και εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα e-me υλοποιείται ως μία ασφαλής κοινωνική πλατφόρμα (social platform) για μαθητές και εκπαιδευτικούς, με δυνατότητες ανταλλαγής και διαμοίρασης αρχείων και εφαρμογών. Θα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον, ασφαλές, αλλά ταυτόχρονα ανοικτό, για την μάθηση, επικοινωνία, συνεργασία και δικτύωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Η ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα e-me θα παρέχει το «χώρο» και τα «εργαλεία» για να εξυπηρετεί και να αναβαθμίζει αυτό που ήδη συμβαίνει στο σχολείο. Θα είναι ο προσωπικός χώρος κάθε μαθητή και κάθε εκπαιδευτικού. Ένας ψηφιακός χώρος συνάντησης και συνεργασίας. Αλλά και ένας χώρος προβολής της δουλειάς μαθητών, εκπαιδευτικών, σχολείων. Στην παρούσα φάση είναι υπό κατασκευή. Η έκδοση για ευρεία χρήση αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του Φωτόδεντρο (http://photodentro.edu.gr), Ψηφιακά Αποθετήρια και Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Το Φωτόδεντρο αποτελεί την κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ για την συγκέντρωση, οργάνωση, αποδοτική αναζήτηση και διάθεση στην εκπαιδευτική κοινότητα ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την σχολική εκπαίδευση. Περιλαμβάνει μια σειρά από Ψηφιακά Αποθετήρια Εκπαιδευτικού Περιεχομένου με το όνομα «Φωτόδεντρο», καθένα από τα οποία εξυπηρετεί διαφορετικούς στόχους. Όλα τα αποθετήρια είναι ανοιχτά σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο. Το Φωτόδεντρο παρέχει δυνατότητες αναζήτησης και πλοήγησης στο ψηφιακό περιεχόμενο με ποικίλους τρόπους: με βάση το γνωστικό αντικείμενο (θεματική κατηγορία, θεματική ενότητα ή έννοια), τον τύπο του μαθησιακού αντικειμένου, την ηλικία των μαθητών, την βαθμίδα εκπαίδευσης, τις συλλογές όπου περιλαμβάνεται, καθώς και αναζήτηση ελεύθερου κειμένου, με λέξεις-κλειδιά, ή σύνθετη αναζήτηση. Για κάθε μαθησιακό αντικείμενο δίνεται συνοπτική περιγραφή καθώς και άλλα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν. Τα μαθησιακά αντικείμενα στην πλειοψηφία τους λειτουργούν άμεσα μέσα σε περιβάλλον φυλλομετρητή (browser). Κάθε μαθησιακό αντικείμενο έχει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό και μπορεί να δεικτοδοτηθεί άμεσα μέσα σε ηλεκτρονικά αρχεία όπως εκπαιδευτικά σενάρια, δραστηριότητες, φύλλα εργασίας, κ.α. με χρήση της διεύθυνσης φυσικού πόρου. Επίσης, παρέχεται δυνατότητα μεταφόρτωσης των μαθησιακών αντικειμένων για χρήση τους εκτός διαδικτύου. Συγκεκριμένα, έως και σήμερα λειτουργούν τα εξής Αποθετήρια: o Το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων στην διεύθυνση είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. o Το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο στην διεύθυνση είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο για την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Φιλοξενεί συλλογές εκπαιδευτικών βίντεο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά 16 / 45

17 o μικρής διάρκειας (έως 10 λεπτών), που εξυπηρετούν διδακτικούς στόχους της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μπορούν να ενταχθούν μέσα σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης, καθώς και συλλογές βίντεο που διακρίθηκαν σε μαθητικούς διαγωνισμούς. Στην παρούσα φάση περιέχει πάνω από 800 εκπαιδευτικά βίντεο. Περιλαμβάνεται η συλλογή με τα μικρής διάρκειας βίντεο από παραγωγές της Εκπαιδευτικής τηλεόρασης (700), η συλλογή του έργου EnergyBits με ευρωπαϊκές συμπαραγωγές ντοκιμαντέρ για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης (24) και διακριθέντα βίντεο μαθητών σε ποικίλους διαγωνισμούς. Το Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών του ΥΠΑΙΘ στην διεύθυνση αποτελεί το Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στον χώρο αυτό οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν αναρτούν τα δικά τους μαθησιακά αντικείμενα ή να αναζητούν μαθησιακά αντικείμενα άλλων χρηστών. o Το Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Λογισμικών στην διεύθυνση αποτελεί το Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Λογισμικού για την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Φιλοξενεί εκπαιδευτικά λογισμικά και εκπαιδευτικά πακέτα με εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τοπική μεταφόρτωση. o Φωτόδεντρο, ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου στην διεύθυνση αποτελεί τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μία κεντρική διαδικτυακή -υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ για την συγκέντρωση και διάθεση του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στην σχολική κοινότητα. Μέσα από το Φωτόδενδρο οι χρήστες θα αναζητούν ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό με ενιαίο τρόπο, ανεξάρτητα πού είναι αυτό αποθηκευμένο, είτε βρίσκεται σε αποθετήρια του ΥΠΑΙΘ αλλά και αλλού, όπως σε εκπαιδευτικές πύλες, ιστότοπους μουσείων κ.λπ. Η υπηρεσία θα είναι σε λειτουργία εντός του Οι προαναφερθείσες διαδικτυακές πλατφόρμες αναφέρονται στο παρόν τεύχος από κοινού ως ΨΕΠ και Φωτόδεντρο. Π Αντικείμενο του Έργου Το Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου Έργου είναι η πραγματοποίηση της προμήθειας του λογισμικού που προβλέπεται στο ανωτέρω Υποέργο 14 της Πράξης ΟΠΣ Λόγω των εξειδικευμένων χαρακτηριστικών των μονάδων λογισμικού (software), το σύνολο των προς προμήθεια ειδών διαιρείται σε Τμήματα και επιτρέπεται η υποβολή Προσφορών για ένα ή περισσότερα από τα συγκεκριμένα Τμήματα, ώστε ο παρών διαγωνισμός να προκαλέσει το ενδιαφέρον περισσότερων υποψηφίων αναδόχων. Π Τμήματα του Έργου Τα Τμήματα στα οποία διαιρείται το Έργο είναι τα ακόλουθα: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά 17 / 45

18 ΤΜΗΜΑ Τμήμα 1 Τμήμα 2 Τμήμα 3 ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ANA TMHMA Συστήματα λογισμικού για επεξεργασία φωνής: 1 Μηχανή Σύνθεσης Φωνής 1 Πλατφόρμα Φωνητικής Υποστήριξης Ιστοτόπων 1 Μηχανή Αναγνώρισης Φωνής Μηχανή οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων που περιλαμβάνει: Optical Character Recognition Software Development Kit (OCR SDK) και Runtime License για εκτέλεση εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί με χρήση του OCR SDK. Λογισμικό MATLAB για ανάπτυξη αλγόριθμων, συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων (προγραμματιστικές βιβλιοθήκες για μαθηματικές συναρτήσεις, για επεξεργασία σήματος, εικόνας και βίντεο και για όραση υπολογιστή). Ακολουθεί τεχνική περιγραφή των εν λόγω Τμημάτων. Π2.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Π Τεχνική Περιγραφή Τμήματος 1 του Έργου Το Τμήμα 1 του Έργου αφορά στην προμήθεια εξειδικευμένων μονάδων λογισμικού που στηρίζονται σε τεχνολογίες επεξεργασίας φωνής. Συγκεκριμένα, πρόκειται για προμήθεια μιας μηχανής σύνθεσης φωνής, μιας μηχανής αναγνώρισης φωνής και μιας πλατφόρμας φωνητικής υποστήριξης ιστοτόπων. Επάνω σε αυτές τις μονάδες λογισμικού θα στηριχθεί η ανάπτυξη από το των ψηφιακών υπηρεσιών προσβασιμότητας στις διαδικτυακές πλατφόρμες Φωτόδεντρο και ΨΕΠ ατόμων με προβλήματα όρασης ή ανάγνωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου της Πράξης ΟΠΣ , όπως περιγράφεται στην συνέχεια της παρούσας ενότητας. Ένας από τους λόγους που αποτρέπουν μαθητές με αναπηρία να αυτονομηθούν και να ενταχθούν με επιτυχία στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην πρόσβασή τους σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ιδιαίτερα αυτό που έχει την μορφή γραπτού λόγου. Μαθητές που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να αποκωδικοποιήσουν την γραπτή πληροφορία, είτε έντυπη είτε ηλεκτρονική, λόγω δυσκολιών όρασης (τύφλωση μερική ή ολική, περιορισμένη όραση), ανάγνωσης (δυσλεξία, φυσική αναπηρία, ανεπαρκής ικανότητα ανάγνωσης Ελληνικών) ή κώφωσης, βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσμενή θέση. Γι αυτές τις ομάδες μαθητών, η εξασφάλιση της πρόσβασης στις σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες και σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο και λογισμικό, είναι αναγκαίο συστατικό της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή του Νέου Σχολείου, το οποίο σχεδιάζεται και προωθείται από το ΥΠΑΙΘ. Το έχει αναπτύξει πληθώρα τεχνολογιών που συνεισφέρουν στην καθολικότητα και γενικότερα στην χρηστικότητα της πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο. Γι αυτό και, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 11 της Πράξης ΟΠΣ Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά 18 / 45

19 298759, το έρχεται να ενσωματώσει τις πλέον δόκιμες από αυτές τις τεχνολογίες στις επίσημες διαδικτυακές πλατφόρμες (ΨΕΠ και Φωτόδεντρο) διάθεσης του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου του ΥΠΑΙΘ, αναπτύσσοντας υψηλού επιπέδου ψηφιακές υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα της ελληνικής μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην όραση/ανάγνωση ή στην ακοή. Όσον αφορά στις ψηφιακές υπηρεσίες προσβασιμότητας ατόμων με προβλήματα όρασης ή ανάγνωσης, η ανάπτυξη των οποίων θα στηριχθεί στις προς προμήθεια μονάδες λογισμικού του Τμήματος 1 του Έργου, το πρόκειται να ενσωματώσει τεχνολογία φωνητικής επαύξησης στις πλατφόρμες ΨΕΠ και Φωτόδεντρο. Η φωνητική επαύξηση συνίσταται στον εμπλουτισμό της κάθε πλατφόρμας με τεχνολογίες σύνθεσης φωνής από κείμενο με στόχο την ενίσχυση της χρηστικότητας, λειτουργικότητας και, κυρίως, της προσβασιμότητάς της. Η τεχνολογία αυτή αναλαμβάνει την δομημένη εκφώνηση του περιεχομένου των ιστοσελίδων με χρήση συνθετικής φωνής, ιδιαίτερα υψηλής φυσικότητας και καταληπτότητας, που προσεγγίζει τα επίπεδα της φυσικής ομιλίας. Η εκφώνηση δεν περιορίζεται σε απλή ανάγνωση του συνόλου του περιεχομένου κάθε ιστοσελίδας, όπως συμβαίνει στα συμβατικά συστήματα υποστηρικτικής τεχνολογίας. Στο σύστημα φωνητικής επαύξησης, θα κωδικοποιηθεί γνώση της δομής και τοπολογικής οργάνωσης των ιστοσελίδων, με βάση την οποία θα επιτυγχάνεται ορθότερη, αποδοτικότερη και φιλικότερη προς τον χρήστη φωνητική αναπαραγωγή του γραπτού/κειμενικού περιεχομένου. Έτσι, το σύστημα θα υποστηρίζει και την γενικότερη πλοήγηση στην πλατφόρμα με την βοήθεια απλών εργονομιών. Μέσω συνδυασμού απλών πλήκτρων συντόμευσης (π.χ., πλήκτρα βέλη, ALT, Enter) και φωνητικών μηνυμάτων, ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα (α) να πλοηγηθεί μέσα στις διάφορες ιστοσελίδες και να ακούσει μόνο εκείνα τα τμήματα που τον ενδιαφέρουν και (β) να μετακινηθεί μεταξύ συνδεδεμένων ιστοσελίδων σύμφωνα με τις προτιμήσεις του. Επιπρόσθετα, η επικοινωνία του χρήστη με το σύστημα πλοήγησης θα μπορεί να γίνεται και μέσω ενός συγκεκριμένου συνόλου φωνητικών εντολών που θα δίνει ο χρήστης. Οι εντολές θα περιλαμβάνουν ένα μικρό αριθμό από προκαθορισμένες λέξεις, οι οποίες θα αναγνωρίζονται από ένα υψηλής απόδοσης ανεξάρτητου από ομιλητή σύστημα αναγνώρισης φωνής περιορισμένου λεξιλογίου. Για να αποφεύγεται η παρεμπόδιση του συστήματος από θορύβους του περιβάλλοντος ενδείκνυται η χρησιμοποίηση μικροφώνου κεφαλής (headset microphone) που μπορεί να προσαρτηθεί κοντά στο στόμα του χρήστη. Το αποτέλεσμα της αναγνώρισης των φωνητικών εντολών θα παρουσιάζεται όταν χρειάζεται στον χρήστη για επιβεβαίωση. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της τεχνολογίας φωνητικής επαύξησης ενός διαδικτυακού τόπου είναι το γεγονός ότι δεν προβάλλει καμία απαίτηση για πρόσθετο εξοπλισμό ή λογισμικό στους υπολογιστές των χρηστών. Το λογισμικό φωνητικής επαύξησης απλώς εγκαθίσταται και λειτουργεί αμιγώς στο περιβάλλον του εξυπηρετητή διαδικτύου. Εκτός από τις προαναφερθείσες υπηρεσίες φωνητικής επαύξησης και φωνητικής διεπαφής (πλοήγηση με φωνητικές εντολές), μια τρίτη ψηφιακή υπηρεσία προσβασιμότητας για άτομα με προβλήματα όρασης, την οποία έχει να αναπτύξει το στο πλαίσιο του Υποέργου 11 (Ενότητα Εργασιών ΕΕ2), είναι η φωνητική αναζήτηση, η οποία πρόκειται να ενσωματωθεί στις πλατφόρμες ΨΕΠ και Φωτόδεντρο σε πειραματικό επίπεδο, προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα μελλοντικής υλοποίησής της σε πλήρη κλίμακα. Η υπόψη υπηρεσία θα επιτρέπει στον Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά 19 / 45

20 χρήστη να υπαγορεύει τα στοιχεία του ερωτήματος αναζήτησής του με την φωνή του σε μικρόφωνο κεφαλής, αντί να τα πληκτρολογεί, ενώ στην συνέχεια θα μπορεί να ακούει προαιρετικά τα αποτελέσματα της αναζήτησης με συνθετική φωνή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να αξιοποιηθεί και να προσαρμοσθεί τεχνολογία αναγνώρισης φωνής οποιουδήποτε ομιλητή και πολύ μεγάλου λεξιλογίου. Το σύστημα αναγνώρισης φωνής θα παρεμβάλλεται μεταξύ του χρήστη και της μηχανής αναζήτησης, θα παραλαμβάνει το φωνητικό ερώτημα αναζήτησης του χρήστη, θα το μετατρέπει σε λεκτικό και θα το παραδίδει στην μηχανή αναζήτησης για επεξεργασία. Η στοχευόμενη ομάδα χρηστών των προαναφερθεισών ψηφιακών υπηρεσιών (φωνητική επαύξηση, φωνητικές εντολές, πειραματική φωνητική αναζήτηση) περιλαμβάνει μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλ., χρήστες με ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες, για την ικανοποίηση των οποίων: (i) η μηχανή αναγνώρισης φωνής θα πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει επαρκώς την παιδική και την εφηβική μαθητική φωνή, (ii) η ποιότητα της συνθετικής φωνής θα πρέπει να είναι πολύ υψηλή ώστε οι μικροί μαθητές να μπορούν να εξοικειωθούν γρήγορα μαζί της, ενώ (iii) η όλη υπηρεσία φωνητικής υποστήριξης θα πρέπει να περιλαμβάνει ιδιαίτερα καινοτόμες εργονομίες που θα αυξάνουν την λειτουργικότητα και την χρηστικότητά της τόσο ώστε να μπορεί να «κερδίσει» ένα απαιτητικό κοινό όπως οι μαθητές με προβλήματα όρασης. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει έτοιμη εμπορικά διαθέσιμη λύση, που να καλύπτει πλήρως τις ανωτέρω λειτουργικές προδιαγραφές των ψηφιακών υπηρεσιών προσβασιμότητας ατόμων με προβλήματα όρασης/ανάγνωσης και προκειμένου το να προχωρήσει στην ταχεία υλοποίηση των ως άνω παραδοτέων ψηφιακών υπηρεσιών, θα αξιοποιηθούν υπάρχουσες τεχνολογίες βάσης, οι οποίες θα προσαρμοσθούν, συνδυασθούν, ολοκληρωθούν και ρυθμισθούν κατάλληλα, ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη λειτουργικότητα. Το Τμήμα 1 του Έργου αφορά ακριβώς σε αυτές τις τεχνολογίες βάσης, οι οποίες θα πρέπει, σύμφωνα με τα προηγούμενα, να είναι επεκτάσιμες, προσαρμόσιμες και παραμετροποιήσιμες, ώστε με την προσπάθεια που θα επενδύσει το επάνω σε αυτές να επιτευχθεί ο ζητούμενος στόχος της ανάπτυξης σύγχρονων και υψηλού επιπέδου χρηστικότητας υπηρεσιών προσβασιμότητας. Για παράδειγμα, η μηχανή σύνθεσης φωνής θα πρέπει να υποστηρίζει δυνατότητα επέκτασης ως προς τις βάσεις φωνής, προκειμένου οι μηχανικοί του να μπορέσουν να παρέμβουν και να εξασφαλίσουν βελτιστοποιημένη ποιότητα εκφώνησης στο περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων και το λοιπό ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Επίσης η μηχανή αναγνώρισης φωνής θα πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει λεξιλόγιο και ορολογία που να αφορά σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, να μπορεί να αναγνωρίζει ικανοποιητικά τις φράσεις που εκφέρουν μαθητές παρά τις διαφορές μεταξύ παιδικής/εφηβικής φωνής και φωνής ενηλίκου κ.λπ. Η προς προμήθεια μηχανή αναγνώρισης φωνής θα αξιοποιηθεί επί πλέον ως βάση και για την ανάπτυξη της υπηρεσίας αναζήτησης και ανάκτησης κειμενικής πληροφορίας σε αρχεία ήχου ή στο ακουστικό τμήμα (audio stream) αρχείων εκπαιδευτικών video. Η υπόψη υπηρεσία προβλέπεται να υλοποιηθεί από το στο πλαίσιο εκτέλεσης της Ενότητας Εργασιών ΕΕ4 του Υποέργου 11. Το αντικείμενο προμήθειας για το Τμήμα 1 του Έργου δίνεται συνοπτικά στον επόμενο πίνακα. Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά 20 / 45

21 ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Μηχανή σύνθεσης φωνής Μηχανή αναγνώρισης φωνής Πλατφόρμα φωνητικής υποστήριξης ιστοτόπων ΤΜΗΜΑ 1 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΟΥΣ Ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης Διαθέσιμη για παραγωγική λειτουργία Με δυνατότητα επέκτασης/προσαρμογής σε διάφορες διαστάσεις (βάσεις φωνής, λεξικά, κανονικοποίηση/προεπεξεργασία του κειμένου κ.λπ.). Ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης Διαθέσιμη για παραγωγική λειτουργία Με δυνατότητα επέκτασης/προσαρμογής σε διάφορες διαστάσεις (ακουστικά/γλωσσικά μοντέλα κ.λπ.). Θα προσφέρει ένα πλήρως λειτουργικό και παραμετροποιήσιμο σύστημα φωνητικής υποστήριξης διασυνδεδεμένο με τις παραπάνω μηχανές σύνθεσης και αναγνώρισης φωνής Επιπλέον θα παρέχει και τις κατάλληλες διεπαφές και μηχανισμούς για την επέκτασή της και την υλοποίηση πρόσθετης ή/και προσαρμοσμένης λειτουργικότητας. Στο παράρτημα «Π3.1: Πίνακες Συμμόρφωσης ως προς τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά» δίνονται οι αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές προς τις οποίες οι Προσφορές για το Τμήμα 1 του Έργου οφείλουν να συμμορφώνονται. Π Τεχνική Περιγραφή Τμήματος 2 του Έργου Το Τμήμα 2 του Έργου αφορά στην προμήθεια ειδικής μονάδας λογισμικού και συγκεκριμένα μιας μηχανής οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένης και της αντίστοιχης άδειας εκτέλεσης λογισμικού. Η εν λόγω μονάδα λογισμικού θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ψηφιακής υπηρεσίας αναζήτησης και ανάκτησης κειμενικής πληροφορίας σε αρχεία εκπαιδευτικών video, η οποία περιλαμβάνεται ως μία από τις εργασίες της Ενότητας Εργασιών ΕΕ4 του Υποέργου 11. Στον επόμενο πίνακα δίνεται συνοπτική περιγραφή της προμήθειας λογισμικού για το Τμήμα 2 του Έργου. ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Μηχανή οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων ΤΜΗΜΑ 2 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΟΥΣ Περιλαμβάνει εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (Optical Character Recognition Software Development Kit - OCR SDK). Άδεια εκτέλεσης λογισμικού (Runtime License) για εκτέλεση εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί με χρήση του OCR SDK. Στο παράρτημα «Π3.1: Πίνακες Συμμόρφωσης ως προς τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά» δίνονται οι αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές προς τις οποίες οι Προσφορές για το Τμήμα 2 του Έργου οφείλουν να συμμορφώνονται. Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά 21 / 45

22 Π Τεχνική Περιγραφή Τμήματος 3 του Έργου Το Τμήμα 3 του Έργου αφορά στην προμήθεια ειδικής μονάδας λογισμικού και συγκεκριμένα προγραμματιστικών βιβλιοθηκών επεξεργασίας εικόνας και μαθηματικών συναρτήσεων. Η εν λόγω μονάδα λογισμικού θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ψηφιακής υπηρεσίας αναζήτησης και ανάκτησης κειμενικής πληροφορίας σε αρχεία εκπαιδευτικών video, η οποία περιλαμβάνεται ως μία από τις εργασίες της Ενότητας Εργασιών ΕΕ4 του Υποέργου 11. Στον επόμενο πίνακα δίνεται συνοπτική περιγραφή της προμήθειας λογισμικού για το Τμήμα 3 του Έργου. ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Προγραμματιστικές βιβλιοθήκες μαθηματικών συναρτήσεων, επεξεργασίας σήματος και εικόνας ΤΜΗΜΑ 3 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΟΥΣ Προγραμματιστικές βιβλιοθήκες πυρήνα του MATLAB (MATLAB Core). Προγραμματιστικές βιβλιοθήκες επεξεργασίας εικόνας (MATLAB Image Processing Toolbox). Προγραμματιστικές βιβλιοθήκες επεξεργασίας σήματος (MATLAB Signal Processing Toolbox). Προγραμματιστικές βιβλιοθήκες στατιστικής (MATLAB Statistics Toolbox). Προγραμματιστικές βιβλιοθήκες όρασης υπολογιστή (MATLAB Computer Vision System Toolbox). Για λόγους συμβατότητας με υπάρχουσα υποδομή λογισμικού επεξεργασίας video απαιτείται η οικογένεια των παραπάνω βιβλιοθηκών να είναι MATLAB. Στο παράρτημα «Π3.1: Πίνακες Συμμόρφωσης ως προς τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά» δίνονται οι αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές προς τις οποίες οι Προσφορές για το Τμήμα 3 του Έργου οφείλουν να συμμορφώνονται. Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά 22 / 45

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όλους τους πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» αφορά χαρακτηριστικά ή προδιαγραφές που υποχρεωτικά ο κάθε Προσφέρων οφείλει να ικανοποιεί, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά 23 / 45

24 Π3.1: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟΣ AA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Μηχ. Σύνθ Φωνής Μηχ. Σύνθ Φωνής Μηχ. Σύνθ Φωνής Μηχ. Σύνθ Φωνής Μηχ. Σύνθ Φωνής Μηχ. Σύνθ Φωνής Μηχ. Σύνθ Φωνής Μηχ. Σύνθ Φωνής Μηχ. Σύνθ Φωνής Μηχανή Σύνθεσης Φωνής Απαιτήσεις χαρακτηριστικών εξόδου συνθετικής φωνής Να παρέχει συνθετική ομιλία ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας και καταληπτότητας για Ελληνικά και Αγγλικά. Να υποστηρίζει τουλάχιστον 2 φωνές (μία ανδρική και μία γυναικεία φωνή) για τα Ελληνικά και δύο φωνές για τα Αγγλικά (μία ανδρική και μία γυναικεία φωνή). Οι ελληνικές φωνές να έχουν εγγενή υποστήριξη Αγγλικών, ώστε να μπορούν να εκφωνήσουν ομαλά αγγλικές λέξεις ή φράσεις που βρίσκονται εμβόλιμες σε ελληνικά κείμενα χωρίς να αλλάζει ομιλητής. Οι ελληνικές φωνές να μπορούν να διαχειριστούν και να εκφωνήσουν και Greeklish. Δυνατότητα δυναμικής ρύθμισης της δειγματοληψίας ανά κλήση, από 8KHz έως 44KHz. Δυνατότητα δυναμικής ρύθμισης χαρακτηριστικών της συνθετικής φωνής όπως τόνος (pitch) και ρυθμός (rate). Δυνατότητα δημιουργίας μορφότυπων αρχείων mp3 σε διάφορα επίπεδα συμπίεσης (από 16Kbps έως 128Kbps). Υποστήριξη της ανάπτυξης συντομογραφιών και ακρωνυμίων μέσω κατάλληλων λεξικών προφοράς ως εξής: Να μπορούν να υποστηριχθούν πολλά λεξικά ταυτόχρονα, τα οποία να είναι δυναμικά επιλέξιμα κατά την κλήση. Να έχουν κατάλληλη απλή μορφή, π.χ. XML και το περιεχόμενό τους να μπορεί να τροποποιηθεί με έναν απλό 1 Η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» αφορά χαρακτηριστικά ή προδιαγραφές που υποχρεωτικά ο κάθε Προσφέρων οφείλει να ικανοποιεί, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά 24 / 45

25 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟΣ AA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Μηχ. Σύνθ Φωνής Μηχ. Σύνθ Φωνής Μηχ. Σύνθ Φωνής Μηχ. Σύνθ Φωνής Μηχ. Σύνθ Φωνής Μηχ. Σύνθ Φωνής Μηχ. Σύνθ Φωνής Μηχ. Σύνθ Φωνής Μηχ. Σύνθ Φωνής editor από προσωπικό χωρίς ιδιαίτερα εξειδικευμένες γνώσεις. Να έχουν την δυνατότητα ανάπτυξης και γραμματικής κλίσης των λημμάτων σε συμφωνία με το περικείμενο. Να υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες που να περιγράφουν την δομή των λεξικών και του πώς μπορούν να τροποποιηθούν. Απαιτήσεις αρχιτεκτονικής συστήματος Δυνατότητα εκτέλεσης σε περισσότερους από έναν (φυσικούς ή εικονικούς) εξυπηρετητές για αποδοτικότερη και ασφαλέστερη λειτουργία. Δυνατότητα εξυπηρέτησης πολλαπλών παράλληλων κλήσεων ανά (φυσικό ή εικονικό) εξυπηρετητή όπου το λογισμικό θα είναι εγκατεστημένο. Να παρασχεθούν τουλάχιστον 3 άδειες χρήσης για ισάριθμους (φυσικούς ή εικονικούς) εξυπηρετητές που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των ψηφιακών υπηρεσιών. Ενδεικτικά, 2 άδειες για τον διαμοιρασμό υπολογιστικού φόρτου (load balancing) και 1 για την περίπτωση αποτυχίας (fail over). Απαιτήσεις διασύνδεσης Δυνατότητα προγραμματιστικής διεπαφής (API) μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας (Web Service) αλλά και διεπαφών για τοπική προγραμματιστική χρήση (π.χ. SAPI5, command line execution). Δυνατότητα επιστροφής αποτελέσματος σε κάποια διαδεδομένη μορφή (π.χ.. JSON) που να απλοποιεί την ενσωμάτωση σε διαδικτυακές υπηρεσίες. Υποστήριξη εισόδου τόσο απλού κειμένου όσο και SSML. Υποστήριξη δεικτών (bookmarks) σε σημεία του κειμένου εισόδου και παραγωγή αντίστοιχης πληροφορίας για την χρονική τους σήμανση στο παραγόμενο αρχείο ήχου (timestamps). Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά 25 / 45

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αθηνά

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αθηνά Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αθηνά ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ TOY ΛΟΓΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ (LOTS) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 του Έργου «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες ΤΕΙ Αθήνας (ΤΕΙ-Α)» με κωδικό ΟΠΣ 304187 ΜΕΡΟΣ Α. Αντικείμενο & Προδιαγραφές έργου Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΔΕΠ Α.Ε.) Ταχ../νση : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38 & ΣΟΛΩΜΟΥ, Τ.Κ : 26333, ΠΑΤΡΑ Πληροφορίες : κ. Τάκης Τριανταφύλλου Τηλέφωνα : 2610-361738, 2610-361746 Fax : 2610-261749

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Μεσογείων 396 GR 153 41, Αγία Παρασκευή ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.Ε.» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 268 ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων διακήρυξης του υποέργου 2 «Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 20 Ιουλίου 2011 Αρ. πρωτ.:γ-9699 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αριθ. Πρωτ.: 1768, Ημερομηνία: 13/05/2013. Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αριθ. Πρωτ.: 1768, Ημερομηνία: 13/05/2013. Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Ε.Σ.Α.μεΑ.) Κεντρικά Γραφεία: Ελ. Βενιζέλου 236, Τ.Κ.16341, Ηλιούπολη, Αθήνα Τηλ.: +30 210 9949837 Fax: +30 210 5238967 - esaea@otenet.gr Πληροφορίες: κα Γεωργοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ANAΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/16/2015

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τοέργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τοέργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 09-12-2014 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73100 Αρ. πρωτ. 23576 Πληροφορίες : ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 54.650,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6.5% 59.300,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 54.650,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6.5% 59.300,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% 1 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα: 03/07/2015 Δ.Σ. ΠΙΟΠ: 345/15-12-2014 Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για το Υποέργο 2: «Παραγωγή Εντύπου Εκπαιδευτικού Υλικού» της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001920973 2014-03-13

14PROC001920973 2014-03-13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 03 / 2014. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 03 / 2014. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» : 9-1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.27 18:11:54 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο. «Εικονικό Εκπαιδευτικό Μουσείο Όπερας & Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Όπερα με χρήση ΤΠΕ»

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο. «Εικονικό Εκπαιδευτικό Μουσείο Όπερας & Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Όπερα με χρήση ΤΠΕ» Σελ.1 / 170 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (80%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (20%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Προϋπολογισμός: (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e MiLang» για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHR: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξοπλισμός και Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Υποστηρίξεως Οικουμενικού Πατριαρχείου Προϋπολογισμός: 395.459,35 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 486.415,00

Διαβάστε περισσότερα