ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία «ΜΠΙΙΝΓΚ ΕΣΣΕΝΣΙΑΛ ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «BEING ESSENTIAL CONSULTING» με την επωνυμία «ΜΠΑΣΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ & ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΡΕΑΤΑ ΜΠΑΣΙ Α.Ε.» με την επωνυμία «PASSPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» με δ.τ. «PASSPORT AE» με την επωνυμία «S.L. LUXURY HOTELS Ανώνυμη Εταιρία Ξενοδοχειακή, Τουριστική και Παροχής Υπηρεσιών» με δ.τ. «S.L. LUXURY HOTELS» Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΗΣΗΣ ΣΠΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΖΗΣΗΣ ΣΠΟΡ Α.Ε.» με την επωνυμία «Αξιοποίηση και Ανάδειξη Κε ντρικού Πηλίου και Ευρύτερης Περιοχής Ανώνυ μος Εταιρία» με δ.τ. «Πήλιον Όρος Α.Ε.» Προσκλήσεις Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Τεχνικής και Τουριστικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΝΟΣ» με δ.τ. «Α.Τ.Τ.Ε. ΑΙΝΟΣ Α.Ε.» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΙΙΝΓΚ ΕΣΣΕΝΣΙΑΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥ ΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «BEING ESSENTIAL CONSULTING». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η σύσταση της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΙΙΝΓΚ ΕΣΣΕΝΣΙΑΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «BEING ESSENTIAL CONSULTING» καθώς και το καταστατικό της, όπως καταρτίσθηκε με την υπ αριθμ / πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτας Μιχαη λίδη Κοκκαλιάρη, με βάση τις διατάξεις του κ.ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει. Η παραπάνω Ανώνυμη Εταιρεία πήρε αριθμό Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/08/149. Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: Επωνυμία: «ΜΠΙΙΝΓΚ ΕΣΣΕΝΣΙΑΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «BEING ESSENTIAL CONSULTING». Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλαν δρίου. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Την παροχή συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε όλες τις λειτουργίες των Επιχειρήσεων πελατών της ήτοι: Συμ βουλευτικές Υπηρεσίες στις πωλήσεις, στο Marketing, στην επικοινωνία, στις Δημόσιες Σχέσεις, στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, στην ανάπτυξη δικτύων κατα στημάτων και γενικά στη Διοίκηση μιας Επιχείρησης. 2. Την ανάπτυξη και την πώληση εκπαιδευτικών προ γραμμάτων, που αφορούν στους ανωτέρω τομείς. 3. Την εκπροσώπηση και διαχείριση αντίστοιχων εκ παιδευτικών προγραμμάτων, που προέρχονται από άλ λες Εταιρείες της Ελλάδας ή του εξωτερικού. 4. Την οργάνωση και τη διαχείριση εκδηλώσεων πα ντός τύπου (εκπαιδευτικές, Δημοσίων Σχέσεων, προω θήσεως πωλήσεων, παρουσιάσεις προϊόντων).

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5. Την πραγματοποίηση Εταιρικών εκδηλώσεων για τους πελάτες της. 6. Την διαχείριση χορηγιών. 7. Την οργάνωση συνεδρίων. 8. Την διαχείριση επικοινωνιακών κονδυλίων των πελα τών της, που είναι συνδεδεμένα με έργα που η Εταιρεία διαχειρίζεται για τους πελάτες της. 9. Την εμπορία υλικών, προϊόντων και ολοκληρωμένων συστημάτων / προγραμμάτων, πού είναι συνδεδεμένα με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει. 10. Την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού εντός της Ελ λάδος ή και στην αλλοδαπή. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 20 χρονιά και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα λαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ,00 ευρώ, καταβλητέο σε μετρητά. Μετοχές Είδος Μετοχών: κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία. Ημερομηνία έναρξης και λήξης της Εταιρικής Χρή σης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχί ζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Το Δ.Σ. αποτελείται από 3 έως 7 μέλη, με 2ετή θητεία. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας η θη τεία του οποίου λήγει την , αποτελείται από τους παρακάτω: α) Κωνσταντίνο Καδή του Αποστόλου και της Μαρί ας, επιχειρηματία, γεννημένο στην Αθήνα, την , κάτοικο Γλυφάδας, οδός Αχιλλέως αριθμός 6, κάτο χο δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Τερψιθέας, με αριθμό Φ / με Α.Φ.Μ της ΔΟΥ Βύρω να, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. β) Μαρίνα Καραστεργίου του Παναγιώτη και της Αθα νασίας, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα το 1966, κάτοικος Αθηνών οδός Λ. Αλεξάνδρας 15, με ΑΔΤ Σ /1998 και ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. Ηρακλείου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. γ) Χριστίνα Τσιλιμπώκου τού Ηρακλή και της Καλλιό πης, ελεύθερη επαγγελματίας, γεννημένη στην Αθήνα το 1970, κάτοικος Γλυφάδας οδός Αχιλλέως 6, με ΑΔΤ Φ /2001 και ΑΦΜ ΔΟΥ Αγ. Δημητρίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Εάν ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας υπερβεί το ,00 ευρώ ο έλεγχος της πρώτης εταιρικής χρήσης θα γίνει από τους Τακτικούς: 1) Ευστάθιος Μενδρινός του Δημητρίου, κάτοικος Αγ. Δημητρίου οδός Θάλειας 33, με ΑΔΤ Π και αριθ μός αδείας Ο.Ε.Ε ) Τρίκκα Βιολέτα του Δημητρίου, κάτοικος Γλυφάδας οδός Αριστοφάνους 16, με ΑΔΤ Ν και αριθμός αδείας Οικον. Επιμελητηρίου ) Παναγιωτίδης Μιχαήλ του Βλαδίμηρου, κάτοικος Ν. Ερυθραίας οδός Αθ. Διάκου 16, με ΑΔΤ Ρ και αριθμός αδείας O.E ) Μπέτσος Ευάγγελος του Στυλιανού, κάτοικος Με ταμόρφωσης οδός Ιωάνν. Ανδρέου 10, με ΑΔΤ Σ και αριθμός αδείας O.E Αγία Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2008 ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ F (2) Εται επωνυμία «ΜΠΑΣΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ & ΕΙΔΗ ΔΙΑ ΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΡΕΑΤΑ ΜΠΑΣΙ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας: α. Η από με αριθμό πρωτοκόλλου 1368 αί τηση και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΑΣΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ & ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΚΡΕΑΤΑ ΜΠΑΣΙ Α.Ε.». β. Η υπ αριθμ / πράξη του Συμβολαιο γράφου Αθηνών ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΕΙΡΟΥ ίδρυσης αυτής και το καταστατικό της. Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία πήρε αριθμό Μητρώου 65678/01ΔΤ/Β/08/17 Περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής: ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΜΠΑΣΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ &ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΡΕΑΤΑ ΜΠΑΣΙ Α.Ε.». ΕΔΡΑ: Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Αττικής, κατάστημα δε αυτής επί της οδού Καζαντζάκη αριθ. 41. ΣΚΟΠΟΣ: της εταιρείας είναι: 1. Η χονδρική και λιανική πώληση και εν γένει η εμπο ρία καθώς και η τυποποίηση νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων κρεάτων, αλλαντικών, τυροκομικών, οπω ρολαχανικών, ιχθύων, πουλερικών, ζυμαρικών, οσπρίων, ειδών ποτοποιίας, αναψυκτικών, ελαιολάδου, αρτοσκευ ασμάτων, ειδών εν γένει SUPER MARKET, διαφόρων ειδών κονσερβοποιίας, παντός είδους διατροφής, υλικών συσκευασίας, ειδών καθαριότητας, και πάντων συναφών ειδών προς τα προαναφερόμενα. Επίσης η εισαγωγή των προαναφερομένων από το εξωτερικό ως και η εξα γωγή αυτών. Επίσης η εταιρεία δύναται να μεταποιεί, να ετοιμάζει και να συσκευάζει παντός είδους κρεατοσκευάσματα, όπως σουβλάκια, λουκάνικα κ.λπ. και να κάνει τη δια νομή απάντων των προαναφερομένων εμπορευμάτων και προϊόντων σε ολόκληρη την επικράτεια, καθώς και να εξάγει αυτά εκτός Ελλάδος. 2. Η ανάληψη των αντιπροσωπειών που αφορούν στα παραπάνω είδη εμπορίας καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή αυτών για δικό της λογαριασμό ή για λογα ριασμό τρίτων.

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 3. Η ίδρυση και η εκμετάλλευση καταστημάτων τροφί μων και ειδών SUPER MARKET, με οποιαδήποτε μορφή και ειδικότερα με τη μορφή μεγάλων καταστημάτων. 4. Η αγορά από την εγχώρια αγορά απάντων των προαναφερομένων ειδών, με σκοπό την επεξεργασία, βιομηχανοποίηση και τυποποίηση των ειδών αυτών και των παραπροϊόντων τους και η εν συνεχεία διάθεσή τους στην εγχώρια αγορά. 5. Η συμμετοχή ή συγχώνευση με άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής και ατομικές επιχειρή σεις που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό κα η διενέργεια γενικά κάθε επιχείρησης και εργασίας για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας. 6. Η άσκηση οποιασδήποτε επιχειρήσεις και η διενέρ γεια οποιασδήποτε πράξης στην Ελλάδα και το εξωτε ρικό που δεν κατονομάζεται ειδικά παραπάνω και έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τις ανωτέρω δραστηριότητες της εταιρείας ή είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και των επιδιώξεων της εταιρείας. Για την επιδίωξη αυτού του σκοπού της εταιρείας δύναται: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την προώθηση του εταιρικού σκοπού. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γρα φεία οπουδήποτε ως και αντιπροσωπειών με τη μέθο δο franchising ή οποιαδήποτε άλλη, οπουδήποτε στην ημεδαπή η αλλοδαπή. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημε δαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθει ή συμμετοχή στα κέρδη. Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να δίνει τριτεγγυήσεις, εγγυήσεις, εγγυητικές επιστολές ή άλλου είδους εξασφάλιση, ενοχική ή εμπράγματη, επί των περιουσιακών της στοιχείων, υπέρ αυτής ή υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συ νεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει και να προβαίνει σε οποιεσδήποτε οικονομικές δραστηριότητες και άλ λες δραστηριότητες που εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρείας. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΕΤΗ από τη νόμιμη σύστασή της. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ: Το Μετοχικό Κε φάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ, κατα βεβλημένο σε μετρητά, διαιρούμενο σε μετοχές, ανώνυμες, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΑΥΤΟΥ: 3 7 μέλη με 5ετή θητεία. ΠΡΩΤΟ Δ.Σ. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία ορίζεται από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και με πενταετή θητεία, έχει ως εξής: 1) ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου, κά τοικος Αιγάλεω Αττικής, Καραϊσκάκη αριθ. 30, κάτοχος του υπ αριθμ. Ι /1971 δελτίου ταυτότητας, (ΑΦΜ: ΔΟΥ: ΙΛΙΟΥ), Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ βουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του, η οποία θα τίθεται κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας και με βάση τους όρους του παρόντος καταστατικού, δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιω τικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε τράπεζα και αρχή, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. 2) ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ του Ιωάννη, κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής, Κύπρου αριθ. 7, κάτοχος του υπ αριθμ. Χ /2004 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Νέας Φιλαδέλφειας, (ΑΦΜ: ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 3) WILLIAM REGINALD DAVINSOS του WILLIAM, κά τοικος Καρδιφ Ουαλλίας, προσωρινά δε διαμένων στη Νίκαια Αττικής, οδός Ν. Μπελογιάννη αριθ. 17, κάτοχος του υπ αριθμ /1992 αγγλικού διαβατηρίου, (ΑΦΜ: ΔΟΥ: Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ), Μέλος του Διοι κητικού Συμβουλίου. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: Αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Εξαιρετικά η πρώ τη εταιρική χρήση λήγει ΕΛΕΓΚΤΕΣ: για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζο νται οι: Τακτικοί: α) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΔΑΚΗ του Δημοσθένους (Α.Μ.Ο.Ε.: ) β) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ του Θεοδώρου (Α.Μ.Ο.Ε.: ) και α) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ του Γεωργίου (A.M.Ο.Ε.: ) β) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ του Κωνσταντίνου (A.M.Ο.Ε.: ). Περιστέρι, 31 Μαρτίου 2008 Η Διευθύντρια ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ F (3) Εται επωνυμία «PASSPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕ ΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» με δ.τ. «PASSPORT AE». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 65634/01/Β/08/148 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PASSPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» με δ.τ. «PASSPORT AE» το καταστατικό της οποίας καταρτίσθηκε με την υπ αριθμ. 798/ πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μάρθας Αικατε ρίνης Γασπαρινάτου Βαρελτζίδη. Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: Επωνυμία: «PASSPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕ ΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» με δ.τ. «PASSPORT AE». Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Διοργάνωση συναυλιών και πολιτιστικών εκδηλώ σεων, 2. Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων λιανικής αθλητικών ειδών, 3. Χονδρεμπόριο ειδών ένδυσης και αξεσουάρ ένδυσης, 4. Παραγωγή και εμπορία διαφόρων προϊόντων αθλη τικών ειδών, 5. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με εμπορικά θέματα συμπεριλαμβανομένων οικονομικών,

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ νομικών, μάρκετινγκ, διαφήμισης, επικοινωνίας και δη μόσιων σχέσεων 6. Η εισαγωγή, παραγωγή, εκμετάλλευση και γενικά εμπορία κάθε είδους κινητών και άυλων περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης αυτών ή της χρήσης αυτών με οποιοδήποτε τρόπο προς οιονδήποτε. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπο ρεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους. δ) Να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημε δαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών και λήγει την Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα λαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ,00 ευρώ καταβλητέο σε μετρητά. Μετοχές Είδος Μετοχών: ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ η κάθε μία. Ημερομηνία Λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχί ζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: 3 μέλη με εξαετή θητεία. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και Θητεία αυτού: Η Εταιρεία εκπροσωπείται σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/ 1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» από το Διοικητικό Συμ βούλιο η σύνθεση του οποίου είναι: 1. Αντώνης Ζωγράφος του Παναγιώτη, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Αθηνών, οδός Αμαρυλλίδος 21 Π. Ψυχικό, ΑΔΤ ΑΕ , ΑΦΜ , Διευθύνων Σύμβουλος 2. Άγγελος Ζούρας του Αναστασίου, Σύμβουλος Επι χειρήσεων, κάτοικος Αθηνών, Μαυρολέοντος 7 Βουλιαγ μένη Αττικής, ΑΔΤ Χ , ΑΦΜ , Πρόεδρος Δ.Σ. 3. Αχιλλέας Χαιρέτης του Σωτηρίου, Ιδ. υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, ΑΔΤ Χ , ΑΦΜ , Μέλος Δ.Σ. Εξαιρετικά η θητεία του 1 ου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει με την σύγκλιση της 1 ης τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Τακτικοί: 1) Αγγελική Καπερώνη αριθμός αδείας O.E ) Γεώργιος Νταλκός αριθμός αδείας O.E ) Γεώργιος Χελάκης αριθμός αδείας O.E ) Εμμανουήλ Μάγγος αριθμός αδείας O.E Αθήνα, 26 Μαρτίου 2008 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ F (4) Εται επωνυμία «S.L. LUXURY HOTELS Ανώνυμη Εταιρία Ξε νοδοχειακή, Τουριστική και Παροχής Υπηρεσιών» με δ.τ. «S.L. LUXURY HOTELS». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η σύσταση της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «S.L. LUXURY HOTELS Ανώνυμη Εταιρία Ξενοδοχειακή, Τουριστική και Παροχής Υπηρεσιών» και δ.τ. «S.L. LUXURY HOTELS» καθώς και το καταστατικό της, όπως καταρτίσθηκε με την υπ αριθμ / πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαυρέττα θυγ. Φωτίου Πολίτη, με βάση τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η παραπάνω Ανώνυμη Εταιρεία πήρε αριθμό Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/08/161. Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: 1) Επωνυμία Διακριτικός τίτλος: «S.L. LUXURY HOTELS Ανώνυμη Εταιρία Ξενοδοχειακή, Τουριστική και Παροχής Υπηρεσιών» με δ.τ. «S.L. LUXURY HOTELS». 2) Έδρα: Δήμος Αμαρουσίου Αττικής (Νεαπόλεως 85, Νέα Φιλοθέη Αμαρουσίου). 3) Σκοπός: 1.α) Η δημιουργία και επιχειρηματική εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων. β) Η απ αρχής μέχρι τέλους διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων (π.χ. κάθε είδους δεξιώσεων, συνεστιάσεων κ.λπ.) και επαγγελματικών συναθροίσεων (π.χ. συνεδρίων, σεμιναρίων κ.λπ.). γ) Η παροχή υπηρεσιών αθλητικής και χαλαρωτικής διασκέδασης (π.χ. θαλάσσια srorts, πεζοπορία, εκδρο μές με σκάφος ή/και αυτοκίνητο, spa κ.λπ.) και του ρισμού. 2. Η εταιρεία μπορεί να ενεργεί πράξεις και να ασκεί δραστηριότητες που δεν μνημονεύονται ρητά και ειδικά στο παρόν, πλην είναι συναφείς και βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση σχέση με τους σκοπούς της. 3. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και να συμμετέχει, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σε άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις κάθε νομικού τύπου. 4) Διάρκεια: Πενήντα έτη και αρχίζει από την καταχώ ρηση της Εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. 5) Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαίου: Εκατό χιλιάδες ( ,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβλη τέο από τους ιδρυτές σε μετρητά. 6) Μετοχές: Χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές ονο μαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ εκάστη. 7) Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: Η 31 η Δεκεμβρί ου κάθε ημερολογιακού έτους. Κατ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31 η Δεκεμβρίου 2009.

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 8) Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: Τρία ή πέντε ή επτά μέλη με πενταετή θητεία. 9) Πρώτο Δ.Σ., συγκρότηση και θητεία αυτού: 1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας απο τελούν οι εξής: α) ο Σπυρίδων Λάζαρης του Κων/νου και της Αικα τερίνης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής στις , κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Μαυρομιχάλη 26, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτό τητας με αριθμό Σ / του Α.Τ. Φιλοθέης, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Πρόεδρος Δ.Σ. και Δι ευθύνων Σύμβουλος, β) η Αικατερίνη Καρλαγκίνη του Παναγιώτη και της Ελένης σύζυγος Σπυρίδωνα Λάζαρη, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής στις , κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Μαυρομιχάλη 26, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ν / του Α.Τ. Πόρου, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., γ) η Αικατερίνη Σκλαβενίτη του Ιωάννη και της Ελέ νης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις , κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Μαυρομιχάλη 26, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ / του Α.Τ. Φιλοθέης, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Μέλος, δ) ο Κωνσταντίνος Λάζαρης του Σπυρίδωνα και της Χρυσούλας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στον Πει ραιά στις , κάτοικος Μελισσιών Αττικής, οδός Ερμού 3, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ του Α.Τ. Μελισσιών, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Πόρου, Μέλος, και ε) ο Ανδρέας Ζαγγανάς του Ιωάννη και της Κωνστα ντίνας, Δικηγόρος και κάτοικος Αθηνών, οδός Βαλτε τσίου 30, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ρ / του Α.Τ. Παλλήνης, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, Μέλος. 2. Την εταιρεία καθ όλη τη διάρκεια της θητείας του πρώτου Διοικητικού της Συμβουλίου εκπροσωπεί ο Πρό εδρος του, Σπυρίδων Λάζαρης του Κων/νου και της Αικατερίνης, σε όλες ανεξαιρέτως τις σχέσεις και τις συναλλαγές της και ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής και Εξουσίας (ενδεικτικά τελείως ενώπιον του Δημοσίου, των Δημοσίων Αρχών, των Ο.Τ.Α., των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, οποιουδήποτε ανεξαιρέτως φυσικού ή νομικού προσώπου κ.λπ). 3. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συ γκληθεί μετά τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης και μέχρι την τριακοστή Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα ( ). 10) Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Τακτικός ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ανδρέας Γουζούασης του Ιωάννη και της Μαρίας, Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ , και αναπληρωματικός ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ευάγγελος Παλούμπης του Αναστασίου και της Αγγελικής, A.M. Σ.Ο.Ε.Λ , αμφότεροι κάτοικοι Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3. Αγία Παρασκευή, 3 Απριλίου 2008 ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ (5) Εται επωνυμία «ΖΗΣΗΣ ΣΠΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΖΗΣΗΣ ΣΠΟΡ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας: Α) Η υπ αριθμ. 1308/ αίτηση και τα συνυπο βαλλόμενα δικαιολογητικά για την ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΗΣΗΣ ΣΠΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΖΗΣΗΣ ΣΠΟΡ Α.Ε.» Β) Η υπ αριθμ / πράξη του Συμβολαι ογράφου Ιωαννίνων ΚΙΤΝΗ ΠΑΥΛΟΥ ίδρυσης αυτής και το καταστατικό της. Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Μητρώου 65639/42/6708/0009. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ έχει ως εξής: 1. Επωνυμία: «ΖΗΣΗΣ ΣΠΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΖΗΣΗΣ ΣΠΟΡ Α.Ε.». 2. Έδρα: Η πόλη των Ιωαννίνων και συγκεκριμένα ή οδός Πανεπιστημίου Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι το εμπόριο Αθλητικών ειδών καθώς και κάθε είδους που έχει σχέση με τον αθλητισμό. Με απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου της εται ρείας μπορεί αυτή να επεκτείνει το αντικείμενο δρα στηριότητάς της σε οποιοδήποτε άλλο εμπορικό τομέα καθώς επίσης και να συμμετέχει, με οποιαδήποτε μορ φή συνεργασίας, σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς. Διάρκεια: Ορίζεται για πενήντα (50) έτη. Ποσό και τρόπος καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 ), καλύπτεται εξ ολοκλήρου με καταβολή μετρητών από τους ιδρυτές μετόχους ως εξής: α) Η Σταματία Γούσια του Νικολάου εισφέρει το ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (54.000,00 ευρώ) ευρώ και αναλαμβάνει πέντε χιλιάδες τετρακόσιες (5.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη. β) Ο Σωτήριος Ζήσης ή Λάκκας του Στεφάνου, ει σφέρει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000,00 ευρώ) ευρώ και αναλαμβάνει εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη. Μετοχές: Το Κεφάλαιο αυτό διαιρείται σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10 ) εκάστη. Εταιρική χρήση: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετική η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου Αριθμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και θητεία αυ τού: Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη με πενταετή θητεία. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: 1. Σταματία ΓΟΥΣΙΑ του Νικολάου και της Αθηνάς, με Α.Φ.Μ της Β Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, που γεννή

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ θηκε στο Πέραμα Ιωαννίνων το 1975 και κατοικεί στον Πέραμα Ιωαννίνων, στην οδό Αγίους Χαραλάμπους 30, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Τ / 2000 που εκδόθηκε από την Υ.Α. Ιωαννίνων 2. Σωτήριος ΖΗΣΗΣ ή ΛΑΚΚΑΣ του Στέφανου, με ΑΦΜ , της Δ.Ο.Υ. Α Ιωαννίνων, που γεννήθηκε στο Πέραμα Ιωαννίνων το 1940, και κατοικεί στο Πέραμα Ιωαννίνων, στην οδό Σπηλαίου 41, Κάτοχος του δελτίου αστυνομικής Ταυτότητας Δ /1964 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ιωαννίνων, 3. Βασιλική Ζήση ή Λάκκα του Αλεξίου, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Α Ιωαννίνων, που γεννήθηκε στο Πέ ραμα Ιωαννίνων και κατοικεί στην οδό Σπηλαίου 41 στο Πέραμα Ιωαννίνων, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορί ζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης δηλ. μέχρι Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Τακτικοί: 1. Κωνσταντίνος Ντέτσικας του Χρήστου και της Ελέ νης, οικονομολόγος, γεννημένος στην Χρυσοβίτσα Ιωαν νίνων το 1958, κάτοικος Δ.Δ. Νεοχωρόπουλου του Δήμου Ιωαννίνων, κάτοχος του υπ αριθμ. Μ δελτίου αστυνομικής ταυτότητος και της υπ αριθμ ΑΜΟΕ άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, πτυχιούχος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Έλληνας υπήκοος. 2. Ευφροσύνη ΖΑΡΚΑΛΗ του Χρήστου και της Αικα τερίνης, οικονομολόγος, γεννημένη στο Πέραμα Ιωαν νίνων το 1978, κάτοικος ομοίως, κάτοχος του υπ αριθμ. Τ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και της υπ αριθμ AMOΕ άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλά δος, πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανε πιστημίου Πειραιά, Έλληνας υπήκοος. 1. Σπύρος Γκουλιούμης του Ανδρέα και της Ειρήνης, οικονομολόγος, γεννημένη στα Ιωάννινα το 1964, κά τοικος Iωαννίνων, οδός Ρώμα αριθ. 25, κάτοχος του υπ αριθμ. Τ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και της υπ αριθμ ΑΜΟΕ άδειας άσκησης οικονομο λογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, Έλληνας υπήκοος. 2. Ιωάννης Λώλης του Γεωργίου και της Φρειδερίκης, οικονομολόγος, γεννημένος στα Ιωάννινα το 1970, κά τοικο Ιωαννίνων, οδός Δωδώνης αριθμός 9, κάτοχος του υπ αριθμ. Ν ΔΑΤ του ΔΧ Ιωαννίνων και της υπ αριθμ. Α ΑMOE αδείας ασκήσεως οικονομι κού επαγγέλματος από το Οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Μακεδονίας Έλληνας υπήκοος. Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2008 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ (6) Εται επωνυμία «Αξιοποίηση και Ανάδειξη Κεντρικού Πη λίου και Ευρύτερης Περιοχής Ανώνυμος Εταιρία» με δ.τ. «Πήλιον Όρος Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας: α) Η υπ αριθμ. ΕΜ/1590/ αίτηση και τα συνυ ποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αξιοποίηση και Ανάδειξη Κεντρικού Πηλίου και Ευρύτερης Περιοχής Ανώνυμος Εταιρία» και το διακριτικό τίτλο «Πήλιον Όρος Α.Ε.». β) Η υπ αριθμ / πράξη του Συμβολαιο γράφου Βόλου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥ ΛΟΥ ίδρυσης αυτής και το καταστατικό της. Η ιδρυόμενη Ανώνυμος Εταιρεία αποτελεί Ανώνυμο Εταιρεία ΟΤΑ κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 252 παράγραφος 3 στοιχείο α του ν. 3463/2006 (Κώδι κας Δήμος και Κοινοτήτων και του άρθρου 77 του π.δ. 30/1996 (Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης). Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Μητρώου 65661/32/Β/08/006 περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής: Επωνυμία: «Αξιοποίηση και Ανάδειξη Κεντρικού Πη λίου και Ευρύτερης Περιοχής Ανώνυμος Εταιρία» και το διακριτικό τίτλο «Πήλιον Όρος Α.Ε.». Έδρα: Δήμος Αγριάς Νομού Μαγνησίας (Χάνια Δη μοτικού Διαμερίσματος Δράκειας). Σκοπός: α) Η διαχείριση και εκμετάλλευση του Χιο νοδρομικού Κέντρου Πηλίου η οποία περιλαμβάνει ιδίως: α.α) τη λειτουργία και διαχείριση του τεχνικού εξοπλι σμού και των υποδομών υποστήριξης του χιονοδρομικού κέντρου, α.β) τη λειτουργία καταστημάτων εστίασης και ανα ψυχής και εν γένει υγειονομικού ενδιαφέροντος, α.γ) τη λειτουργία ξενώνων και ξενοδοχειακών μο νάδων, α.δ) τη λειτουργία καταστημάτων πώλησης και ενοι κίασης ατομικού χιονοδρομικού εξοπλισμού, α.ε.) τη λειτουργία καταστημάτων πώλησης αναμνη στικών αντικειμένων, κοσμημάτων και τοπικών προϊό ντων, α.στ) την οργάνωση χιονοδρομικών αγώνων. β) Η παροχή υπηρεσιών αθλητικής εκπαίδευσης, ανα ψυχής και περιήγησης. γ) Η προβολή και διαφήμιση τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών. δ) Η προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλ λοντος του ορεινού όγκου του Πηλίου και η παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ε) Η ίδρυση και εκμετάλλευση θεματικών πάρκων ανα ψυχής και εκπαιδευτικού πολιτιστικού χαρακτήρα. Διάρκεια: Εβδομήντα (70) έτη από την καταχώρηση του καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Μετοχικό Κεφάλαιο: Ορίζεται σε ,00 ευρώ, αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τους ιδρυτές. Μετοχές: Έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00 ) ευρώ η κάθε μία. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές. Λήξη πρώτης Εταιρικής Χρήσης:

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 Διοικητικό Συμβούλιο: Επτά (7) μέλη με τετραετή θητεία. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν οι: 1) Γεώργιος Μπάιμπας του Νικολάου και της Χριστίνας, καθηγητής, που γεννήθηκε το έτος 1946 στον Πλάτανο Αλμυρού και κατοικεί στο Βόλο Μαγνησίας (Όγλ 50), με ΑΔΤ Π /1990 ΤΑ Βόλου και ΑΦΜ ) Κωνσταντίνος Παπαμαρκάκης του Χαραλάμπου και της Ευδοκίας, φαρμακοποιός, που γεννήθηκε την στο Βόλο και κατοικεί στην Αργαλαστή Μα γνησίας, με ΑΔΤ Ρ /1994 AT Μηλεών και ΑΦΜ ) Κωνσταντίνος Σαρρής του Ηλία και της Αγγελι κής, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στις στον Αλμυρό και κατοικεί στον Βόλο (Γαλλίας 138), με ΑΔΤ AB /2006 ΥΑ Βόλου και ΑΦΜ ) Μαρία Παπαζήση του Γεωργίου και της Παρα σκευής, σύζυγος Δημητρίου Δάκα, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στις στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στον Βόλο (Αχιλλοπούλου 175), με ΑΔΤ Ξ /1988 ΤΑ Βόλου και ΑΦΜ ) Κωνσταντίνα Σταματίου του Αλεξάνδρου και της Αλεξάνδρας, δικηγόρος, που γεννήθηκε στις στο Αμαρούσιον Αττικής και κατοικεί στον Βόλο (Γαλ λίας 27), με ΑΔΤ ΑΕ /2007 ΥΑ Βόλου και ΑΦΜ ) Θωμάς Παπαευθυμίου του Κωνσταντίνου και της Ασπασίας, Δήμαρχος Αγριάς Μαγνησίας, που γεννήθηκε στις στο Παλαιοκκλήσι Καρδίτσας, κάτοικος Αγρίας Μαγνησίας, με ΑΔΤ ΑΕ /2007 AT Περ. Βόλου και ΑΦΜ ) Κωνσταντίνος Λεβέντης του Σωκράτη και της Βασι λικής, Δήμαρχος Μουρεσίου Μαγνησίας, που γεννήθηκε στις στον Αγ. Δημήτριο Μαγνησίας, κάτοικος Αγ. Ιωάννη Μαγνησίας, με ΑΔΤ Λ /1981 ΤΑ Βόλου και ΑΦΜ Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι την ημερομηνία συγκλήσεως της πρώτης τακτικής Γε νικής Συνέλευσης στις Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζονται οι παρακάτω: Τακτικοί: 1) Φώτης Μαυρουδής του Κωνσταντίνου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ από το έτος 1994, με αριθμό αδείας του Οι κονομικού Επιμελητηρίου , κάτοικος Βόλου (Αγ. Νικολάου 76), με ΑΔΤ Τ /1998 ΤΑ Βόλου και 2) Δημήτριος Γκοτοσόπουλος του Χρήστου, πτυ χιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Θεσσαλονίκης από το έτος 1973, με αριθμό αδείας του Οικονομικού Επιμε λητηρίου , κάτοικος Βόλου (Γκλαβάνη 140), με ΑΔΤ ΑΖ /2007 ΥΑ Βόλου, αμφότεροι Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας. 1) Χρήστος Γκοτοσόπουλος του Αθανασίου, πτυχιού χος Παντείου από το έτος 2001, με αριθμό αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου , κάτοικος Βόλου (Αντωνοπούλου 15), με ΑΔΤ Ρ /1994 ΤΑ Βόλου, και 2) Νικόλαος Τσαντήλας του Κωνσταντίνου, πτυχιού χος Σχολής Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς από το έτος 1975, με αριθμό αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου 458, κάτοικος Αγριάς Μαγνησίας, με ΑΔΤ Ξ /1985 ΤΑ Βόλου, αμφότεροι Ελληνικής Ιθαγε νείας και Υπηκοότητας. Η καταχώρηση της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας γί νεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Βόλος, 28 Μαρτίου 2008 ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ F ΠΡΟΣΚΛHΣΕΙΣ (7) Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Τεχνικής και Τουριστικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΝΟΣ» με δ.τ. «Α.Τ.Τ.Ε. ΑΙΝΟΣ Α.Ε.» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΝΟΣ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /062/Β/91/0129) Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της, το Δ.Σ. της Ανώνυμης Τεχνικής και Τουριστικής Εταιρείας, με την επωνυμία «Α.Τ.Τ.Ε. ΑΙΝΟΣ Α.Ε.», καλεί τους μετόχους της, σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Απρι λίου 2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθου σα «ΒΥΖΑΝΤΙΟ» του Ξενοδοχείου ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ, Πλ. Αριστοτέλους 9 Θεσσαλονίκη. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1) Ανάγνωση των εκθέσεων πεπραγμένων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 16 ης Εται ρικής χρήσης 2007 (από ) μετά των εν γένει οικονομικών καταστάσεων. 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση από ) Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση από και καθορισμός της αμοιβής τους. 5) Έγκριση της ληφθείσης αποζημιώσεως από τα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση από έως και καθορισμός της αποζημιώσεως αυτών για την επόμενη εταιρική χρήση. 6) Πορεία των έργων υποδομής και κατασκευής κατοι κιών από τους ιδιοκτήτες, ενημέρωση αποφάσεις. Οι μέτοχοι οφείλουν, σύμφωνα με τον νόμο, να κα ταθέσουν στο Δ.Σ. πέντε ημέρες πριν την Γ.Σ. τους τίτλους των μετοχών ή αποδεικτικά καταθέσεών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε άλλη με τοχική τράπεζα, καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εκπροσώπων τους, προκειμένου να έχουν δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στην Γ.Σ. Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου 2008 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19 Μαρτίου 2009 Aριθμ. Φ.429.1/4/221568/Σ.136 Καθορισμός Επιπέδου Γραμματικών Γνώσεων των Επαγγελματιών Οπλιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 31 Αυγούστου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 167 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Συντάξεων Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 7 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74898/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1253 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74902/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Έργων Τοπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1211 30 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74918/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 145 16 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3682 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 589 31 Δεκεμβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 49925 Καθορισμός ειδικών όρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 7 Μαρτίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4243 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και της Δημοκρατίας του Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2029 21 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 132426 Καταχώρηση των δραστικών ουσιών φωσφορούχο αρ γίλιο, φωσφορούχο ασβέστιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 132 9 Φεβρουαρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3002407/158 Καθορισμός της καθ ύλην και χωρικής αρμοδιότητας των Χημικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 881 9 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 13899 Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστα σης των εκλογικών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 212 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4017 Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61 7 Μαρτίου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4133 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 265 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4215 Kύρωση της Συμφωνίας σε Επίπεδο Κρατών για τη δη μιουργία του Λειτουργικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 20 28 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4232 Kύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή συνεργασία σε ζη τήματα διοικητικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2432 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 137841/Γ2 Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 92 1 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟ/Ο/6/2/Φ. 2050 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 23 13 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4041 Κύρωση της υπ αριθ. 66 2 απόφασης του Συμβουλί ου Διοικητών του Διεθνούς Νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4073 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονομικών Απαιτή σεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1270 2 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 2 12 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EIΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 485 27 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.Γ.Π./ οικ. 18936 Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων (9930) οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 559 8 Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.32294 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 365 16 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και τους αντίστοιχους φορείς που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1348 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 62346/Γ2 Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγ γραφές στα ΕΠΑ.Λ., των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 218 3 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4021 Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πι στω τικών ιδρυμάτων Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2506 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 284/2012 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 245/28.06.2012 απόφασης του Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9387 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 781 2 Μαΐου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 19403/1388/08 Τροποποίηση του π.δ. 104/1999 (Α 113) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2970 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 57098 Έγκριση 1ης Αναθεώρησης του προϋπολογισμού έτους 2015 του φορέα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 88 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4074 Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα