ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 9039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της αριθ /Π (Φ.Ε.Κ. Β /3375/2014) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρη σκευμάτων με θέμα: «Κανονισμός Προμηθειών και Υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίη σης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατο λισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» Καθορισμός δικαιολογητικών για τη βεβαίωση οφει λών εγγυημένων από την Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. και λοιπών θεμάτων κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 22 του N. 3775/2009 (Α /122), έτσι όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 46 του N. 4277/2014 (Α /156)... 2 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Αναστολή ισχύος για τρεις μήνες της υπουργι κής απόφασης Φ.51010/οικ.1893/15/ (ΦΕΚ Β /178) «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογί ας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των Τα μείων Επαγγελματικής Ασφάλισης» και δίμηνη παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο κε φάλαιο 4, άρθρο 26 της υπουργικής απόφασης Φ.51010/45802/1145/ (ΦΕΚ Β /3532) «Ορ γανωτικές Απαιτήσεις των Ταμείων Επαγγελμα τικής Ασφάλισης» Έγκριση απόφασης τροποποίησης απόφασης Πρύτα νη περί ορισμού Αναπληρωτή Πρύτανη του Γεω πονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταβίβασης σε αυτούς αρμοδιοτήτων Έγκριση προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με τίτλο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μηχανι κής (M.Sc. in Consulting Engineering Operations)». 6 Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης και καθο ρισμός υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυρια κές, εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες, είτε προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδι αίας εργασίας είτε καθ υπέρβαση αυτής, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου του Σταδίου Ειρήνης και Φιλί ας (ΣΕΦ), έτους ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αρ. πρωτ. ΔΑΑΔ: 25913/35556/ απόφαση του Διοικητή της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου η οποία δημοσιεύ θηκε στο ΦΕΚ 3577/τ.Β / ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Γ1 (1) Ανάκληση της αριθ /Π (Φ.Ε.Κ. Β /3375/2014) από φασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμά των με θέμα: «Κανονισμός Προμηθειών και Υπη ρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4115/2013 (Φ.Ε.Κ. Α /24/2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεο λαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα νατολισμού», όπως ισχύει. 2. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. Α /226/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμο λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ μογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ». 3. Τα άρθρα 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. Α /45/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα σίας και άλλες διατάξεις».

2 9040 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Την παρ. 1 του άρθρου 3 της αριθμ /Υ1 απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση της υπ αριθμ /Υ1/ (Β /2991) απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Κα θορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Γεώργιο Στύλιο» (ΦΕΚ Β /3197/2014). 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. Α /64/2007) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικα σιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 6. Τον Κανονισμό 1251/2011 της Επιτροπής της 30ης Νο εμβρίου 2011 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο βουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, όπως ισχύει. 7. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α /30/2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύ ναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. Α /279/2005). 8. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. Α /173/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων. Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβου λίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιή θηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμ βρίου 2007». 9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. Α /150/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 10. Την υπ αριθμ /739 (Φ.Ε.Κ. Β /1291/2010) από φαση Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 11. Την υπ αριθμ. 2/59649/0026 (Φ.Ε.Κ. Β /1427/2001) υπουργική απόφαση περί αναπροσαρμογής χρηματικού ποσού του άρθρου 80 του Ν. 2362/ Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικων ορ γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α /112). 13. Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 14. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α /98/2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα». 15. Την υπ αριθμ /ΙΑ/ υπουργική απόφα ση (Φ.Ε.Κ. τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 50/2013) «Συγκρότηση του Διοικητι κού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού», όπως ισχύει, την υπ αριθμ /ΙΑ/ υπουργική απόφαση «Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματι κού Προσανατολισμού» (Φ.Ε.Κ. τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 352/2013) και την υπ αριθμ. 3719/Η/ υπουργική απόφαση «Αποδοχή παραίτησης Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αντι κατάστασή του» (Φ.Ε.Κ. τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 31/2014). 16. Την υπ αρ. πρωτ. ΔΑ/49106 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για εισήγηση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων του Κανονισμού Προμηθειών του Εθνι κού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ γελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). 17. Την αριθ /Π (Φ.Ε.Κ. Β' 3375/2014) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Κανονισμός Προμηθειών και Υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμα τικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)». 18. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του πιστώσεων του Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικός Οργανισμός Πιστο ποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολι σμού» ή του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ανακαλούμε την αριθ /Γ1 (Α.Δ.Α.: 7ΙΟΥ9 Θ5Φ) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμά των με θέμα: «Κανονισμός Προμηθειών και Υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)». Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 24 Απριλίου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ F Αριθμ. οικ. 2/27764/0025 (2) Καθορισμός δικαιολογητικών για τη βεβαίωση οφειλών εγγυημένων από την Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. και λοιπών θεμά των κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 22 του N. 3775/2009 (Α /122), έτσι όπως τρο ποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 46 του N. 4277/2014 (Α /156) ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α /143). 2) Το Ν. 3912/2011 «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχει ρηματικότητας και Ανάπτυξης» (Α /17) 3) Την παρ. 7 του άρθρου 22 «Θέματα της «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α.Ε.» του Ν. 3775/2009 «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδο ομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις» (Α /122), όπως τροποποιήθηκε με την την παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 4277/2014 «Νέο Ρυθ μιστικό Σχέδιο Αθήνας Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α /156).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 «Κώδικας Εισπρά ξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει. 5) Το Π.Δ. 111/2014 (Α /175) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». 6) Το Π.Δ. 284/1988 (Α /128 & 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». 7) Το Π.Δ. 25/2015 (Α /21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 8) Την αριθμ. Υ57/2015 (Β /256) απόφαση του Πρω θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρω τή Υπουργού Οικονομικών Όλγα Νάντια Βαλαβάνη». 9) Την αριθμ. Υ59/2015 (Β /256) απόφαση του Πρωθυ πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα». 10) Την ανάγκη καθορισμού των δικαιολογητικών για τη βεβαίωση οφειλών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου εγγυημένων δανείων από την Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., των στοι χείων που θα υποβάλλει για έλεγχο η Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 22 του Ν. 3775/2009 όπως ισχύει 11) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: ΜΕΡΟΣ Α Η Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., προκειμένου η Φορολογική Διοίκηση να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., σε είσπραξη των απαιτήσεων του Δημοσίου που προ κύπτουν από κατάπτωση της εγγύησής της, συντάσ σει χρηματικό κατάλογο ο οποίος συνοδεύεται από τριπλότυπη περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης, τα οποία, μαζί με τα δικαιολογητικά που καθορίζονται παρακάτω, τα αποστέλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που υπάγεται η επιχείρηση για την οποία έχει εγγυηθεί, προκειμένου να βεβαιωθούν υπέρ του Κωδικού Αριθ μού Εσόδων Ο πρωτότυπος χρηματικός κατάλογος και η περιλη πτική κατάσταση βεβαίωσης θα πρέπει να περιέχουν τα προσδιοριστικά στοιχεία της οφειλής του υπόχρε ου και των τυχόν εγγυητών ή και λοιπών συνυπόχρε ων τρίτων. Ειδικότερα, α) στο χρηματικό κατάλογο θα πρέπει να αναγράφονται ο αύξων αριθμός και η ημερομηνία υπογραφής του, το έτος που αφορά, η Δ.Ο.Υ. προς την οποία αποστέλλεται, το είδος της απαίτησης, τα πλήρη στοιχεία (Επωνυμία, Α.Φ.Μ., ταχ. Διεύθυνση) του πρωτοφειλέτη και των τυχών συνυ πόχρεων προσώπων ή εγγυητών καθώς και τα ποσά για τα οποία ευθύνονται, το ποσό της απαίτησης επι μερισμένο σε κεφάλαιο, συμβατικούς τόκους, τόκους υπερημερίας, τυχόν ανατοκισμό τόκων και προσαυ ξήσεων όπως και τυχόν άλλων εξόδων, ο αριθμός και η ημερομηνία της δανειακής σύμβασης και η επωνυ μία και το Α.Φ.Μ. της τράπεζας. β) Στην περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία υπογραφής της, το έτος που αφορά, η Δ.Ο.Υ. προς την οποία αποστέλλεται, το είδος της απαίτησης, το προς βεβαίωση ποσό επιμερισμένο σε κεφάλαιο, συμβατικούς τόκους, τόκους υπερημερίας, τυχόν ανατοκισμό τόκων και προσαυξήσεων όπως και τυχόν άλλων εξόδων και ο Κ.Α.Ε υπέρ του οποίου βεβαιώνεται. Τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να αποστέλλο νται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μαζί με το χρηματικό κατάλογο και την τριπλότυπη περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης καθορίζονται ως ακολούθως: 1. Αντίγραφο της σύμβασης δανείου και τυχόν τρο ποποιήσεων αυτής. 2. Αντίγραφο της κίνησης του δανειακού λογαριασμού που τηρήθηκε για την παρακολούθηση του δανείου, από την οποία να προκύπτουν τα ποσά που χορηγήθηκαν, οι τόκοι που χρεώθηκαν, ενήμεροι και υπερημερίας και το διάστημα το οποίο αφορούν, τα επιτόκια που εφαρ μόσθηκαν εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων, ανά χρονική περίοδο που αυτά ίσχυσαν και τα οποία χρη σιμοποιήθηκαν για τον εκτοκισμό της εγγυημένης οφει λής, τα έξοδα με τα οποία χρεώθηκαν και η αιτιολογία τους, οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν εκ μέρους των ενεχομένων έναντι της οφειλής, με αναφορά στις ημερομηνίες που αυτές διενεργήθηκαν και στον τρόπο που τις κατένειμε η τράπεζα έναντι των εξόδων, των τόκων, συμβατικών και υπερημερίας, και των δόσεων ενήμερων και ληξιπροθέσμων. 3. Αντίγραφο της Πράξης Εγγύησης νομίμως υπογε γραμμένης από την Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., την τράπεζα και την επιχείρηση. 4. Αντίγραφο της καταγγελίας της τράπεζας και της έκθεσης επίδοσης στην επιχείρηση. 5. Απόσπασμα πρακτικού απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. για την αποδοχή του αιτήματος κατά πτωσης και της καταβολής του αντιστοίχου ποσού στο Πιστωτικό ίδρυμα. 6. Εντολή πληρωμής του ποσού της κατάπτωσης, σύμ φωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. 7. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και έγκριση της Νομαρχίας Αθηνών για την ως άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. 8. Αντίγραφα των αιτήσεων, αποφάσεων, περιλήψε ων και πιστοποιητικών υποθηκοφυλακείου αναφορικά με τα βάρη που εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση με την οποία συνδέ εται η εγγυημένη από την Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. απαίτηση του πιστωτικού ιδρύματος καθώς και αντίγραφο οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού αφορά σε λήψη ασφαλειών (π.χ. σύμβαση ενεχυρίασης απαιτήσεων, σύμβαση εγγύησης, περίληψη εγγραφής υποθήκης, προσημείωσης κ.λπ.). Η Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να εκδώσει εντός μηνός από την παραλαβή του χρηματικού κατα λόγου και να αποστείλει στην Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. το τρίτο αντίγραφο της περιληπτικής κατάστασης βεβαίωσης οφειλών και να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες από τον Κ.Ε.Δ.Ε. όπως ισχύει, και από τις λοιπές δια τάξεις, ενέργειες για τη διασφάλιση και είσπραξη των απαιτήσεων αυτών καθώς και την πλήρη υποκατά σταση του Δημοσίου στις εμπράγματες και ενοχικές ασφάλειες.

4 9042 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σε περίπτωση που ο χρηματικός κατάλογος δεν πε ριέχει τα απαραίτητα στοιχεία για την ταμειακή βε βαίωση του συνολικού ποσού ή τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, η Φορολογική Διοίκηση τον επιστρέφει ή ζητά συμπληρωματικές πληροφορίες που η Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. υποχρεούται να παρέχει άμεσα. Εάν προκύψει θέμα μερικής ή ολικής διαγραφής οφειλής, η Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. συντάσσει Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (ΑΦΕΚ), συνοδευόμενο από τη δικαστική απόφαση ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό δημι ουργεί την έκπτωση. Στο Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης θα πρέπει να αναγρά φονται ο αύξων αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του φύλλου, τα ποσά βεβαίωσης που αναλογούν και εκείνα που εκπίπτονται, το είδος του εσόδου που εκπίπτεται και το οικονομικό έτος που αφορά, το Α.Φ.Μ. και η επωνυμία του δικαιούχου, η Δ.Ο.Υ προς την οποία αποστέλλεται, και τέλος τα διακριτικά στοι χεία των δικαιολογητικών που συνοδεύουν το ΑΦΕΚ. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης, παύει να ισχύει η με αριθμ. 2/37690/0025/ υπουργική απόφαση, και η Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων και Δανείων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, θα επι στρέψει στην Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., συντάσσοντας πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, το σύνολο των δικαιολογητι κών που της είχαν αποσταλεί για τη βεβαίωση οφειλών εγγυημένων από την Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. και για τις οποίες εκκρεμεί η βεβαίωσή τους. ΜΕΡΟΣ Β Η Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. υποχρεούται να αποστέλλει στο Τμήμα Διαχείρισης Κινητών Αξιών της Μονάδας Απο κρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών που είναι αρμόδιο, μετά τη θέση σε ισχύ του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α /175), για την παρακολού θηση και το χειρισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τις Γενικές Συνελεύσεις των ανωνύμων εταιρειών με μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, σε ετήσια βάση ηλε κτρονικά, κατάσταση στην οποία να αναφέρονται, ανά απόφαση Γενικής Συνέλευσης το ποσό της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου από καταπτώσεις εγγυή σεων, καθώς και αναλυτικά τα στοιχεία που σχετίζο νται με τη συγκεκριμένη απομείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Ειδικότερα, η κατάσταση θα πρέπει να περιέχει τα εξής: Αριθμός/Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης, Ποσό μεί ωσης μετοχικού κεφαλαίου, Επωνυμία δανειολήπτη, Α.Φ.Μ., Αρ. Δανειακής σύμβασης, Αρ. Πράξης Εγγύησης, Αριθμός/Ημερομηνία Ταμειακής βεβαίωσης, Ποσό βε βαίωσης, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κυβερνήσεως. ΟΛΓΑ ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ Αθήνα, 24 Απριλίου 2015 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ Αριθμ. Δ.Ε.Δ. Β ΕΞ 2015 (3) Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 63 του N. 4174/2013 (ΦΕΚ Α /170) «Φο ρολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του N. 4223/2013 (ΦΕΚ Α /287), την υποπαράγραφο Δ2 της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του N. 4254/2014 (ΦΕΚ Α /85), το άρθρο 232 του N. 4281/2014 (ΦΕΚ Α /160) και το άρθρο 91 του N. 4316/2014 (ΦΕΚ Α /270). β. Του άρθρου 9 του N. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α /45). 2. Το Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο μικών» (ΦΕΚ Α /178). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 της με αριθμό Δ6Α ΕΞ 2014/ (ΦΕΚ Β /865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσω τερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμέ νων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμό Δ.ΟΡΓ.Α ΕΞ2014/ (ΦΕΚ Β /3250), Δ.ΟΡΓ.Α ΕΞ2014/ (ΦΕΚ Β /3586) και Δ.ΟΡΓ.Α ΕΞ2015/ (ΦΕΚ Β /165) όμοιες. 4. Την ΠΟΛ 1002/ απόφαση του Γενικού Γραμ ματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β /55/ ) «Εφαρ μογή των διατάξεων του άρθρου 63 του N. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία Ενδικοφανής προσφυ γή), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από 1/1/2014 και καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής». 5. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουρ γίας της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Εξουσιοδοτούμε τους Προϊσταμένους των Τμημά των Επανεξέτασης της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών να υπογράφουν με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυ σης Διαφορών τις εκδιδόμενες αποφάσεις επί των υπο βαλλόμενων ενώπιόν της ενδικοφανών προσφυγών που ασκούνται κατά πράξεων διοικητικού προσδιορισμού του φόρου της Φορολογικής Διοίκησης και αρνητικών απαντήσεων επί τροποποιητικών φορολογικών δηλώ σεων, και αφορούν τα αντικείμενα που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Υποδιεύθυνσης βάσει του άρθρου 6 της υπ αριθμόν Δ6Α ΕΞ 2014/ Από φασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υπο στήριξης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσα λονίκης, να υπογράφει με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών τις εκδιδόμενες αποφάσεις επί των υποβαλλόμενων ενώπιόν της εν δικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής, για τα αντικείμενα που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και Δι οικητικής Υποστήριξης και του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσ σαλονίκης, βάσει του άρθρου 6 της υπ αριθμόν Δ6Α ΕΞ 2014/ απόφασης του Γενικού Γραμ ματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. 3. Τις παραπάνω αποφάσεις μπορεί να υπογράφει και ο ίδιος ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, χωρίς να απαιτείται για το σκοπό αυτό καμία διατύπωση. 4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 5. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ.Ε.Δ ΕΞ 2014/ απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύ θυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής» (ΦΕΚ 975/τ.Β / ). Κυβερνήσεως. Καλλιθέα, 21 Απριλίου 2015 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών κ.α.α. Ο Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΙΩΡΑΣ F Αριθμ. Φ.51010/οικ.16845/156 (4) Αναστολή ισχύος για τρεις μήνες της υπουργικής από φασης Φ.51010/οικ.1893/15/ (ΦΕΚ Β /178) «Έκ δοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρα κτικών Λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης» και δίμηνη παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο κεφάλαιο 4, άρθρο 26 της υπουρ γικής απόφασης Φ.51010/45802/1145/ (ΦΕΚ Β /3532) «Οργανωτικές Απαιτήσεις των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης». Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6.ΣΤ.α του άρθρου 180 του N. 4261/2014 (ΦΕΚ Α /107) για την έκδοση Κανο νισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1.ΣΤ α του άρθρου 180 του N. 4261/2014 (ΦΕΚ Α /107) και της παραγράφου 6 του άρθρου 68 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ Α /270), για την έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του N. 3029/2002 (ΦΕΚ Α /160), «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης». 4. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπα ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 «για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών». 5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 27/2015 «Διορισμός Ανα πληρωτών Υπουργών» (ΦΕΚ Β /31) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του N. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της αν θρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α /29) και την υπουργική απόφαση Υ147/ (ΦΕΚ Β /483) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη ρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δημήτριο Στρατούλη». 6. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 372/1995 (ΦΕΚ Α' 201) «Με ταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλί σεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινω νικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας», και τις διατάξεις του Π.δ/τος 213/1992 (ΦΕΚ Α /102) «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουρ γείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 7. Την προθεσμία ενός μήνα που ορίζεται στο κε φάλαιο 4, στο άρθρο 26 της υπουργικής απόφασης Φ.51010/45802/1145/ (ΦΕΚ Β /3532) «Οργανωτικές απαιτήσεις των TEA». 8. Την υπουργική απόφαση Φ.51010/οικ. 1893/15/ (ΦΕΚ Β /178) «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης». 9. Την ανάγκη περαιτέρω διαλόγου και επεξεργασί ας του Κώδικα Δεοντολογίας από αρμόδια επιτροπή επ ωφελεία των Ταμείων. 10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την αναστολή ισχύος της υπουργικής απόφασης Φ.51010/οικ. 1893/15/ (ΦΕΚ Β /178) «Έκδοση Κα νονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουρ γίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης» έως και και παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο κεφάλαιο 4, άρθρο 26 της υπουργικής απόφασης Φ.51010/45802/1145/ (ΦΕΚ Β /3532) «Οργανωτικές Απαιτήσεις των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης», ήτοι έως και Κυβερνήσεως. Αθήνα, 23 Απριλίου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ F Αριθμ (5) Έγκριση απόφασης τροποποίησης απόφασης Πρύτανη περί ορισμού Αναπληρωτή Πρύτανη του Γεωπονι κού Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταβίβασης σε αυ τούς αρμοδιοτήτων. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ στην 32η Συνεδρίασή του στις 23 Απριλίου 2015, και λαμβάνοντας υπόψιν: α. Το άρθρο 12 παρ.2 του Ν.4076/2012. β. Το άρθρο 8 παρ. 17 και 18 του Ν. 4009/2011.

6 9044 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ. Την 6343/ απόφαση διορισμού του Καθη γητή Γεωργίου Παπαδούλη του Θωμά ως Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τετραετή θητεία από έως , η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 452/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. δ. Την με αριθμό Φ /36/132262/Β2/ δια πιστωτική πράξη του Υπουργού ΠΑΙΘ για τον ανωτέρω διορισμό του Πρύτανη ΓΠΑ. ε. Την με αρ. πρωτ. 2987/ απόφασης τροπο ποίησης της αριθ. 7332/ απόφαση του Πρύτα νη του Γ.Π.Α. περί ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη και μεταβίβασης σε αυτούς αρμοδιοτήτων και καθορισμού της σειράς με την οποία θα αναπληρώνουν τον Πρύτανη αν απουσιάζει ή κωλύεται για οιονδήποτε λόγο. στ. Το γεγονός ότι από την απόφαση του Πρύτανη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζει: ΕΓΚΡΙΝΕΙ την με αριθ. 2987/ απόφαση του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεωργίου Παπαδούλη για τον ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τους η οποία έχει ως ακολούθως: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τους. O ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Έχοντας υπόψη: α. τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 17 του Ν. 4009/2011, β. την αριθμ. Φ /36/132262/Β2/ απόφα ση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του Γεωργίου Θ. Πα παδούλη, ως Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ. 7332/ απόφα σή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ απόφαση, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 2313/ απόφαση του Συμβουλίου που δημοσι εύτηκε στο ΦΕΚ 484 τ. Β / ω εξής: 1. Η παράγραφος 1 εδάφιο (α) αντικαθίσταται ως εξής: «Τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων Βιο τεχνολογίας και Ανάπτυξης, Σταύρο Ζωγραφάκη του Εμμανουήλ με τίτλο Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Έρευνας και Ανάπτυξης». 2. Η παράγραφος 2 εδάφιο (Α) αντικαθίσταται ως εξής: «Στον Αναπληρωτή Πρύτανη, Αναπληρωτή Καθηγητή Σταύρο Ζωγραφάκη τις αρμοδιότητες που αφορούν». 3. Η τελευταία παράγραφος αριθμείται και αντικαθί σταται ως εξής: 4. «Τον Πρύτανη σε περίπτωση που απουσιάζει ή κω λύεται αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδη μαϊκών Σπουδών και Προσωπικού, Καθηγητής Επαμει νώνδας Παπλωματάς και σε περίπτωση που και αυτός κωλύεται ή απουσιάζει κατά σειρά η Αναπληρώτρια Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας, Ακαδημαϊκών Συνεργασι ών και Διασύνδεσης, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Καψοκεφάλου και ο Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Αναπληρωτής Καθη γητής Σταύρος Ζωγραφάκης». Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθμ. 7871/ (ΦΕΚ 2597/τ.Β ) και αριθμ. 2313/ (ΦΕΚ 484/ τ. Β / ) αποφάσεις. Κυβερνήσεως Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Ο Πρύτανης ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ F Αριθμ. 937 (6) Έγκριση προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με τίτλο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μηχανικής (M.Sc. in Consulting Engineering Operations)». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α /195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι δευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις δια τάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α /228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α /159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α /24) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (Α /223), β) του άρθρου 80 παρ. 12 περ. δ του Ν. 4009/2011 (Α /195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι δευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις δια τάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4310/2014 (Α /258), γ) του άρθρου 38 του Ν. 4009/2011 (Α /195) «Δομή, λει τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. στ του Ν. 4076/2012 (Α /159) και του άρθρου 73 παρ. 5 του Ν. 4316/2014 (Α /270), δ) του Ν. 3685/2008 (Α /148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως των άρθρων 4 και 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Α /177), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (Α /156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (Α /71), ε) του Ν. 3374/2005 (Α /189) «Διασφάλιση της ποιότη τας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 87/2013 (Α /129): «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγ χώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τρο ποποιήθηκε με το Π.Δ. 127/2013 (Α /190), με το οποίο το Τ.Ε.Ι. Καβάλας μετονομάστηκε σε Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. 3. Την υπ αριθμ. πρωτ. Φ.5/89656/Β3/2007 (Β /1466) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μετα φοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το απόσπασμα της υπ αριθμ. 4/ (θ. 1ο) πρά ξης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 6. Το απόσπασμα της υπ αριθμ. 2/ (θ. 1ο) πράξης της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 7. Την αρ. 614/ έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του ΤΕΙ Καβάλας από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με τίτλο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μηχανικής (M.Sc. in Consulting Engineering Operations)» σύμφωνα με τα εξής: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυ σικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων (ΠΜΣ) με τίτλο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μηχανικής (M.Sc. in Consulting Engineering Operations)», σύμφωνα τις διατάξεις του N. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο και Σκοπός του ΠΜΣ Το ΠΜΣ με τίτλο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μη χανικής» έχει ως κύριο σκοπό την διενέργεια υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε θέματα παροχής υπηρεσι ών συμβούλων μηχανικών και εμπέδωση κατάλληλων μεθοδολογιών με σκοπό την άριστη εφαρμογή αυτών. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακός τίτλος Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μηχανικής (M.Sc. in Consulting Engineering Operations)». Άρθρο 4 Κατηγορίες υποψηφίων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής καθώς και πτυ χιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλ λοδαπής. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυ χιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση με ταπτυχιακών μαθημάτων, στη συμμετοχή τους σε εργαστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις πράξης, καθώς και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε οκτώ (8), εκ των οποίων και τα οκτώ είναι υποχρεωτικά. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες. Αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής: Α ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS 1 Οperation and Project Management Λειτουργία και διαχείριση έργου 6 2 Design and Detailed Engineering Λεπτομερής βιομηχανικός σχεδιασμός 6 3 Research Methods Ερευνητικές Μέθοδοι 6 4 Group Project 1 Ομαδική Εργασία 1 12 ΣΥΝΟΛΟ 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS 1 Process Economics Οικονομικά διεργασιών Advanced Mechanical Engineering and Technology Solutions Ευφυής λύσεις σε προβλήματα Μηχανολόγου Μηχανικού Communication and Dissemination skills for Engineers Μέθοδοι και Τεχνικές Διάχυσης Αποτελεσμάτων για Μηχανικούς 6 6

8 9046 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4 Group Project 2 Ομαδική Εργασία 2 12 ΣΥΝΟΛΟ 30 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS 1 Μεταπτυχιακή Διατριβή (Master Thesis) 30 Γενικό Σύνολο πιστωτικών μονάδων του προγράμματος 90 Η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και η ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων θα γίνονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30) άτομα κατά έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 5 του N. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος και του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα καλύ πτει τις ανάγκες λειτουργίας του Προγράμματος. Ενδεικτικά: Ηλεκτρονικά Μικροσκόπια (TEM, SEM/EDX, AFM), Ακτίνες Χ (SAXS, WAXS, XRD), Ποροσίμετρα (Mercury, Nitrogen, Argon), Συσκευές Διαπερατότητας (Permeability and Relative Permeability Rigs), Όργανα Γεωφυσικών Διασκοπήσεων, καθώς και όργανα μέτρησης επιφανειακής τάσεως, γωνίας επαφής, αριθμού οκτανίων, συσκευή αποστάξεως, GC MS, HPLC, κ.λπ. Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθ. 80 του N. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζεται σε και κατανέμεται ως εξής: α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ 1 Κόστος Εκπαίδευσης Διοικητική Υποστήριξη Τεχνική Υποστήριξη Ανανέωση Συντήρηση Εξοπλισμού Διακεκριμένοι Ομιλητές Αναλώσιμα Λοιπά ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΕΙ ΑΜΘ ΣΥΝΟΛΟ Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται από τα δίδακτρα των φοιτητών καθώς και από δωρεές, παροχές, κληροδοτή ματα, χορηγίες και λοιπά.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9047 Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κυβερνήσεως. Καβάλα, 7 Απριλίου 2015 Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ. Φ5/77947 (7) Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης και καθορι σμός υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες, είτε προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ερ γασίας είτε καθ υπέρβαση αυτής, για το προσω πικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορί στου χρόνου του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), έτους Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΝΠΙΔ) Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: α) Του Π.Δ. 63/2005 (Α /98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα ιδίως το άρθρο 90 και το 52 παρ. 2, περ. ια, στοιχείο αα. β) Του άρθρου 40 του Ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση φο ρολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» με το οποίο συστάθηκε Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας». 2. Την αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Πολιτι σμού (ΦΕΚ 346/Β/ ) «περί έγκρισης Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, (ΣΕΦ)». 3. Του Π.Δ. 104/2014 (Α /171) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως ισχύει. 4. Του άρθρου 4 του Π.Δ. 24/2015 (Α /20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 5. Του Π.Δ. 25/2015 (Α /21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 6. Την υπ αριθμ. 1509/Υ1/ (Β /297) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού, Παι δείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Χαράλαμπο Σταύρο Κοντονή του Νικολάου». 7. Το αριθμ. Φ1/76439/ έγγραφο του ΣΕΦ με το οποίο μας διαβιβάστηκε το υπ αριθμ. 3/ πρακτικό συνεδρίασης του ΔΣ του ΣΕΦ. 8. Την υπ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΑ /6082/5511/443/ (ΦΕΚ 762) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί Διορισμού Διοικητικού Συμβουλίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) με την οποία ορίζεται ως πρόεδρος του ΔΣ ο ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ. 9. Το άρθρο 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α ) «πρό σβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36ΕΕ), κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες δι ατάξεις. 10. Τις αυξημένες ανάγκες του ΣΕΦ, σε προσωπικό, για την εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών του εγκαταστά σεων, όπως προκύπτει από το υπ αριθμ. Φ5/75890/ έγγραφο του ΣΕΦ. 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται ετήσια δαπάνη ύφους ,00 κατά προσέγγιση σε βάρος του προϋπολογισμού του ΣΕΦ ΚΑΕ 2599, αποφασίζουμε: Α. Καθορίζεται, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 όπως ισχύει, η έως πραγματοποίηση υπερωριακής απασχόλησης 6 (έξι) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως για 35 (τριάντα πέντε) υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΣΕΦ. Η δαπάνη ύψους ,00 ετησίως θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΣΕΦ. Β. Καθορίζεται, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 όπως ισχύει, 6 (έξι) ώρες μηνιαίως για κάθε υπάλληλο, η απασχόληση έως κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και 6 (έξι) ώρες μηνιαίως για κάθε υπάλληλο κατά τις νυχτερινές ώρες πέραν της υποχρεωτικής εβδομαδι αίας εργασίας, για 35 (τριάντα πέντε) υπαλλήλους του ΣΕΦ, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου, ως εξής: α/α ΑΤΟΜΑ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ (σύνολο ωρών/ μήνα) ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ (σύνολο ωρών/ μήνα) Η δαπάνη ύψους ,00 ετησίως θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΣΕΦ. Το προσωπικό που θα απα σχοληθεί στα ανωτέρω ανήκει στις ακόλουθες κατηγο ρίες και κλάδους: ΠΕ Αρχιτεκτόνων, ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Διοι κητικού Οικονομικού, ΠΕ Ιατρών, TE Ηλεκτρονικών, TE Νοσηλευτών, TE Φυσιοθεραπευτών, TE Διοικητικού Λο γιστικού, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Τεχνικών, ΥΕ Θυρωρών Φυλάκων Νυχτοφυλάκων, ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, ΥΕ Εργατών Πρασίνου και ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά σύμφωνα με τις ανάγκες του νομι κού προσώπου, με ευθύνη και απόφαση των Επιτροπών Διοίκησης, στην οποία θα προσδιορίζεται και το ακριβές αντικείμενο εργασιών που θα εκτελούνται, καθώς και ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης. Κυβερνήσεως. Ν. Φάληρο, 27 Απριλίου 2015 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

10 9048 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (8) Στην αρ. πρωτ: ΔΑΑΔ: 25913/35556/ απόφαση του Διοικητή της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3577/τ.Β / στη σελίδα: στη στήλη: Επιμελητές Α διορθώνεται το εσφαλμένο: «Επιμελητής Α», στο ορθό: «Διευθυντής» και μόνο όσον αφορά τον Τζίνη Κωνσταντίνο του Νικολάου Ιατρού ΕΣΥ ειδικό τητας ΩΡΛ. (Από τη Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9049

12 9050 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 815 7 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της αριθ. 201573/Π (Φ.Ε.Κ. Β /3375/2014) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2444 15 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Τύπος και περιεχόμενο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27701 18 Αυγούστου 201 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 101343/Ε5/7.11.2011 (ΦΕΚ 207/τ.Β 1.9.2011) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2064 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 57944/Β7/14.07.2005 (ΦΕΚ 1049 Β /25.07.2005) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1558 13 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής αξιολογητών του Προγράμμα τος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»... 1 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου»

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 10:05:56 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ649-5ΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1522 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012 και

Διαβάστε περισσότερα