ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ"

Transcript

1 ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές LEADER Κατερίνθ, 28/07/2015 Αρ. Ρρωτ.: 540 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηςη εμπειρογνωμοςφνησ ςτο πλαίςιο του ςχεδίου διατοπικήσ ςυνεργαςίασ με τίτλο «Πολιτιςτικό Καλεντάρι τησ Περιφζρειασ Κεντρικήσ Μακεδονίασ» του Μζτρου 421α -Διατοπική ςυνεργαςία - του προγράμματοσ Leader (Άξονασ 4 του ΠΑΑ). Η ΡΙΕΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. λαμβάνοντασ υπόψθ: 1. Τισ υπϋαρικμ. 5807/ & 5954/ αποφάςεισ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων με τισ οποίεσ εγκρίκθκε το τοπικό πρόγραμμα ςτα πλαίςια του Άξονα 4 «Εφαρμογι τθσ Ρροςζγγιςθσ LEADER». 2. Τθν υπ αρ. 5961/ Απόφαςθ ζνταξθσ ςχεδίου ςυνεργαςίασ με τίτλο «Ρολιτιςτικό Καλεντάρι τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ» ςτο Ρρόγραμμα" Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλάδασ " (ΡΑΑ), Μζτρο 421, Υπομζτρο 421α Διατοπικι ςυνεργαςία. 3. Τθν υπ αρικ. 259/ απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Ριερικισ Αναπτυξιακισ Α.Ε.-Ο.Τ.Α. 4. Τθν υπ αρικ. 50/1/ απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Ρρογράμματοσ Leader (Ε.Δ.Ρ. L). 5. Τον Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ ΡΙΕΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

2 Καλεί Υποψθφίουσ αναδόχουσ φυςικά ι νομικά πρόςωπα για την εκπόνηςη εμπειρογνωμοςφνησ καταγραφήσ πολιτιςτικοφ αποθζματοσ ςτο πλαίςιο του ζργου διατοπικήσ ςυνεργαςίασ με τίτλο «Πολιτιςτικό Καλεντάρι τησ Περιφζρειασ Κεντρικήσ Μακεδονίασ» το οποίο ζχει ενταχκεί ςτο Ρρόγραμμα "Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλάδασ " (ΡΑΑ), Μζτρο 421, Υπομζτρο 421α Διατοπικι ςυνεργαςία, με τθν υπϋαρικμ. 5961/ Απόφαςθ ζνταξθσ. Η ςυνολικι αμοιβι για τθν ανωτζρω υπθρεςία κα ανζλκει ςυνολικά ζωσ του ποςοφ των 6.000,00 (πλζον ΦΡΑ 23%). ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, κοινοπραξίεσ ι ενϊςεισ τουσ, που ζχουν ςυςτακεί ςφμφωνα με τθ νομοκεςία ενόσ Κράτουσ-Μζλουσ τθσ ΕΕ και ζχουν τθν καταςτατικι τουσ ζδρα, τθν κεντρικι διοίκθςθ ι τθν κφρια εγκατάςταςθ τουσ ςτο εςωτερικό τθσ ΕΕ, των χωρϊν του ΕΟΧ και ςτο εςωτερικό των χωρϊν που είναι ςυμβαλλόμενα μζρθ ςτθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων του ΡΟΕ και δραςτθριοποιοφνται νόμιμα ςτθν Ελλάδα και διακζτουν εμπειρία τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν ςτθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων, με προτεραιότθτα ςτουσ ζχοντεσ αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ διατοπικϊν/διακρατικϊν ςχεδίων ςυνεργαςίασ κακϊσ και εμπειρία τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν ςε φορείσ ι/ και ζργα που αφοροφν ςτον τομζα του πολιτιςμοφ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ θ ςυμμετοχι ςτθν υλοποίθςθ τουλάχιςτον δφο (2) ςχετικοφ περιεχομζνου ζργων (εμπειρογνωμοςφνεσ, μελζτεσ κλπ). Πςοι επικυμοφν να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον καλοφνται να υποβάλουν ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ζντυπθ αίτθςθ με τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά εντόσ προκεςμίασ επτά (7) εργάςιμων θμερϊν, που αρχίηει από τθν θμερομθνία τθσ ανάρτθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ Ριερικισ Αναπτυξιακισ Α.Ε. ΟΤΑ, 16θσ Οκτωβρίου 17β, Τ.Κ , Κατερίνθ, τθλ και τθσ καταχϊριςθσ ςτον δικτυακό κόμβο ιτοι ζωσ 4 Αυγοφςτου Οι αιτιςεισ κα κατατίκενται κατά τισ ϊρεσ 09:00 14:00 μ.μ. ςτα γραφεία τθσ Ριερικισ Αναπτυξιακισ Α.Ε. ΟΤΑ, 16θσ Οκτωβρίου 17β, Τ.Κ , Κατερίνθ, τθλ , όπου διατίκενται και ςχετικά ζντυπα αιτιςεων. Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ υποβολισ οι αιτιςεισ με τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά κα πρζπει να ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτθν εταιρεία ζωσ τθν θμερομθνία υποβολισ των αιτιςεων ςτα γραφεία τθσ Ριερικισ Αναπτυξιακισ Α.Ε. ΟΤΑ. Οι υποψιφιοι μποροφν να αναηθτιςουν τθν πρόςκλθςθ και το ζντυπο αιτιςεων ςτθν εταιρεία μασ ςτθν ανωτζρω διεφκυνςθ και ςτο δικτυακό μασ τόπο.

3 Α. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Αντικείμενο του Σχεδίου αποτελεί θ καταγραφι και οργάνωςθ όλων των εκίμων και των πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων που ζχουν ρίηεσ ςτθν αγροτικι παραγωγι και τα λαϊκά δρϊμενα και πραγματοποιοφνται αδιάκοπα τα τελευταία χρόνια ςτισ περιοχζσ εφαρμογισ των προγραμμάτων αγροτικισ ανάπτυξθσ των νομϊν τθσ Ρ.Κ.Μ. με παραδοτζο ζνα πολιτιςτικό καλεντάρι το οποίο κα περιλαμβάνει πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ ςε όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ. Η Εμπειρογνωμοςφνθ ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο ςχζδιο κα περιλαμβάνει τισ κάτωκι ενότθτεσ: Καταγραφι και ταξινόμθςθ των εκίμων και των εκδθλϊςεων ςτισ περιοχζσ εφαρμογισ των προγραμμάτων των Εταίρων Ο.Τ.Δ. του ςχεδίου, ιτοι Ριερικι Αναπτυξιακι ΑΕ ΟΤΑ, Αναπτυξιακι Ν. Θεςςαλονίκθσ ΑΑΕ ΟΤΑ, Αναπτυξιακι Ρζλλασ ΑΑΕ ΟΤΑ, Αναπτυξιακι Χαλκιδικισ ΑΑΕ ΟΤΑ, Αναπτυξιακισ Κιλκίσ ΑΑΕ ΟΤΑ, Αναπτυξιακισ Εταιρία Σερρϊν ΑΑΕ ΟΤΑ. Κατάρτιςθ ενιαίου πολιτιςτικοφ θμερολογίου το οποίο κα εκτίνεται ςτουσ 12 μινεσ του ζτουσ. Οργάνωςθ κεματικϊν πολιτιςτικϊν διαδρομϊν Με ςκοπό τθν επιςτθμονικι επιμζλεια και τεκμθρίωςθ: - του περιεχομζνου τθσ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων ςτθν Κεντρικι Μακεδονία διαχρονικά, - τθσ πολιτιςτικισ αξίασ των εκδθλϊςεων των περιοχϊν του Δικτφου, - των παραδοςιακϊν ςτοιχείων κάκε εκδιλωςθσ, - των ςθμαντικϊν ιςτορικϊν και κοινωνικϊν ςτοιχείων κάκε πολιτιςτικισ εκδιλωςθσ. Η εμπειρογνωμοςφνθ κα ορίηει τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ που κάκε εκδιλωςθ πρζπει να πλθροί ϊςτε να ςυμπεριλθφκεί ςτο καλεντάρι. Επιπλζον, κα περιγράφει τα δεδομζνα που πρζπει κάκε ΟΤΔ να καταγράψει τοπικά ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ για κάκε εκδιλωςθ. Αφοφ ςυγκεντρωκοφν τα δεδομζνα τθσ δράςθσ ςε τοπικό επίπεδο, κα ολοκλθρωκεί θ εμπειρογνωμοςφνθ με τθν κοινι περιγραφι του ςυνόλου των πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ Πλα τα παραπάνω κα υλοποιθκοφν ςφμφωνα με τα πρότυπα και τισ αρχζσ τθσ χρθματοδοτοφςασ αρχισ. Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Το ςυγκεκριμζνο ζργο ζχει διάρκεια δφο (2) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Γ. ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οι προςφορζσ υποβάλλονται ζγγραφα ι ταχυδρομικά από τουσ ενδιαφερόμενουσ, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ςε ζνα (1) αντίγραφο και περιλαμβάνουν φάκελο με τα δικαιολογθτικά.

4 Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Τα δικαιολογθτικά, που υποβάλλουν οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ είναι: 1.Αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό υπογεγραμμζνθ από τον διαγωνιηόμενο και ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου από τον νόμιμο εκπρόςωπο του Ρροςφζροντα. Εφόςον οι προςφζροντεσ ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό τουσ, υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. 2. Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, νομιμοποιθτικά ζγγραφα όπωσ καταςτατικό ι άλλο ζγγραφο που να αποδεικνφει τθ ςφςταςθ του νομικοφ προςϊπου κάκε ςυμμετζχοντοσ ςτο διαγωνιςμό(π.χ. ΦΕΚ Κδρυςθσ) και τυχόν τροποποιιςεισ του, κακϊσ και τα αντίςτοιχα ΦΕΚ δθμοςίευςθσ. Ρρακτικό Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι άλλο ζγγραφο από το οποίο να προκφπτουν τα πρόςωπα που νόμιμα δεςμεφουν το νομικό πρόςωπο. 3.Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι του δεςμεφοντοσ φυςικοφ προςϊπου ι οργάνου κάκε ςυμμετζχοντοσ ςτο διαγωνιςμό, για τθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ του διαγωνιηόμενου ςτο διαγωνιςμό 4.Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α λ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ, όπου 4α. να δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ, δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα τθσ παρ. 1 του άρκρου 43 του π. δ/τοσ 60/2007, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ, εφόςον αυτό ορίηεται ςτθ προκιρυξθ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ, δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ, είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ, είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο ι Επαγγελματικό ι Εμπορικό Μθτρϊο ι νομίμωσ απαλλάςεται από τθν υποχρζωςθ αυτι 4β. Να δθλϊνεται ότι: Αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. Σε περίπτωςη υποψήφιου φυςικοφ προςϊπου η δήλωςη αφορά ςτο ίδιο το φυςικό πρόςωπο. Σε περίπτωςη υποψήφιου νομικοφ προςϊπου την δήλωςη υπογράφει ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του για

5 το εκπροςωποφμενο από αυτόν νομικό πρόςωπο πλην του πρϊτου ςημείου του τμήματοσ 4α. που αφορά τον εαυτό του ατομικά. 5. Βιογραφικό ςθμείωμα ι ςτοιχεία για το προφίλ του υποψθφίου (δομι, ζδρα, οργανόγραμμα, ςτοιχεία επικοινωνίασ κλπ) 6. Αποδεικτικά ςτοιχεία εμπειρίασ ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 7. Τεχνικι προςφορά - μεκοδολογία υλοποίθςθσ 8. Οικονομικι προςφορά. Η μθ κατάκεςθ κάποιου από τα παραπάνω δικαιολογθτικά αποτελεί κριτιριο αποκλειςμοφ από τθν αξιολόγθςθ. Ε ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν, ελζγχει τα δικαιολογθτικά. Ρροβαίνει ςτθν οριςτικι κατάταξθ των Ρροςφορϊν και ειςθγείται ςτο αρμόδιο όργανο τθσ Ριερικισ Αναπτυξιακισ Α.Ε. Ο.Τ.Α. τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων υπζρ του τελικά επικρατζςτερου Υποψθφίου. Η τελικι αξιολόγθςθ των προςφορϊν γίνεται με τον υπολογιςμό τησ ςυμφερότερησ από οικονομική άποψη προςφοράσ. Ωσ κριτιρια αξιολόγθςθσ εκλαμβάνονται: α) Τεχνικι προςφορά - μεκοδολογία υλοποίθςθσ, με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 80%, με κλίμακα βακμολόγθςθσ από 0 ζωσ 100 β) Οικονομικι προςφορά, με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 20%. Η βακμολογία τθσ προςφοράσ κάκε προςφζροντοσ κα υπολογιςτεί με τον ακόλουκο τφπο: ΣΒΡ = 80Χ(ΤΡ/ΤMAX)+ 20X(OMIN/OΡ) Ππου: ΣΒΡ: : ςυνολικι βακμολογία προςφοράσ ΤΡ : βακμόσ τεχνικισ προςφοράσ ΤMAX : ο μεγαλφτεροσ βακμόσ τεχνικισ προςφοράσ από όλεσ όςεσ υποβλικθκαν OΡ : θ οικονομικι προςφορά OMIN : θ χαμθλότερθ οικονομικι προςφορά από όλεσ όςεσ υποβλικθκαν. Οι προςφορζσ κατατάςςονται κατά φκίνουςα ςειρά βακμοφ ΣΒΡ τουσ. Ανάδοχοσ αναδεικνφεται ο διαγωνιηόμενοσ με τθν μεγαλφτερθ ςυνολικι βακμολογία δθλαδι το μεγαλφτερο ΣΒΡ.

6 Σ. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ Ο ανάδοχοσ ςτον οποίο το αρμόδιο όργανο αποφαςίηει να κατακυρϊςει το ζργο είναι υποχρεωμζνοσ να προςζλκει, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ του ζργου, να υπογράψει τθ ςφμβαςθ για το ζργο, θ οποία κα βαςίηεται ςτουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και κα περιζχει όςουσ όρουσ κρικεί ότι διευκρινίηουν τθν πρόςκλθςθ ι διευκολφνουν τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου του ζργου τθσ ςφμβαςθσ. Ζ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ρνευματικά Δικαιϊματα. Πλα τα προϊόντα που κα δθμιουργθκοφν για τθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ κακϊσ και το περιεχόμενό τουσ, κα αποτελζςουν περιουςιακό ςτοιχείο τθσ Ριερικισ Αναπτυξιακισ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ελευκζρωσ χρθςιμοποιοφμενο από αυτιν. Τα προϊόντα αυτά και το περιεχόμενο τουσ κα παραδίδονται από τον ανάδοχο ςτθν Ριερικισ Αναπτυξιακισ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ που κα καταρτιςκεί 2. Εμπιςτευτικότθτα. Κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, που κα ςυναφκεί, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθρεί εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιεί ςε τρίτουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ριερικισ Αναπτυξιακισ Α.Ε. Ο.Τ.Α., οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ περιζλκουν ςε γνϊςθ του, κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του. 3. Ιςχφουςα νομοκεςία - Επίλυςθ διαφορϊν. Η παροφςα προκιρυξθ και θ ςφμβαςθ που κα καταρτιςκεί με βάςθ αυτι, κα διζπεται αποκλειςτικά από το ελλθνικό δίκαιο. Η. ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Η παροφςα προκιρυξθ τοιχοκολλικθκε ςε εμφανι ςθμείο ςτον πίνακα ανακοινϊςεων και δθμοςιοποιικθκε ςτο δικτυακό τόπο τθσ Ριερικισ Αναπτυξιακισ Α.Ε. Ο.Τ.Α. (www.pierikianaptixiaki.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να προμθκεφονται τθν παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ από τα γραφεία τθσ εταιρίασ και από τθν ιςτοςελίδα ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΙΕΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Η ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΑΥΙΔΟΥ Ι. ΣΟΦΙΑ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003063427 2015-09-18

15PROC003063427 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 11:05:21 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Υ7Ζ465ΦΘΕ-ΖΚΜ υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ. 2109285124, Fax

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 Επιλογή Εξωτερικοφ Συνεργάτη με ςκοπό τη ςυμμετοχή του ςτην υλοποίηςη δράςεων του πακζτου εργαςίασ 7 (Δράςεισ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 20.000,00 ςυν ΦΡΑ 4.600,00, ςυνολικά 24.600,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 3/9/2015

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 20.000,00 ςυν ΦΡΑ 4.600,00, ςυνολικά 24.600,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 3/9/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΩΚΣΦΗ-ΒΧΧ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002942044 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 28-7-2015 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/4530 ΓΕΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ»

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Ανακζτουςα Αρχι: Υπουργείο Οικονομικϊν Ρροχπολογιςμόσ: 98.032,52ευρϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ».

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ». Ταχ. Διεφθυνςη : Κ. Ραλαιολόγου 9 ΚΑΒΑΛΑ : 5/2/2015 Ταχ. Κώδικασ : 65403, Καβάλα Τηλζφωνο : 2510232211 Α.ΡΩΤ.: 68 Φαξ : 2510232217 E-mail: info@pnoi-kavala.com Http: www.pnoikavala.gr Πληροφορίεσ : Ψυροφκθ

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ.

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΔΠΑ Νν 001 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΘΔΗ «ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 1 από 60 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα