ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W03/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W03/042015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:"

Transcript

1 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W03/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών από ίκτυο Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής» ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

2 ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ Έχοντας υπόψη την από 05/05/2015 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. (εφεξής «ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»), καθώς και τη διαδικασία που ακολουθείται μετά την κατάρτιση του Πίνακα Προεπιλεγμένων Εργοληπτών για την Κατηγορία Αντικειμένου: Κ03 Κατασκευή παροχετευτικών αγωγών Φυσικού Αερίου από ίκτυο ιανομής Χαμηλής Πίεσης έως 4bar (W02/022014), σας καλούμε να υποβάλετε Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και τα τεύχη αυτής. ΑΡΘΡΟ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος ιαγωνισμού είναι η ανάδειξη Αναδόχου για τη σύναψη Σύμβασης Έργου: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών από ίκτυο Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής». 1.2 Αναλυτική περιγραφή του Έργου και των υποχρεώσεων του Αναδόχου περιλαμβάνεται στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς και στα κατωτέρω συνημμένα Παραρτήματα αυτής, τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο του ιαγωνισμού: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) Οικονομική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΟΣΥ) Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) Υπόδειγμα Σύμβασης 1.3 Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του Έργου, περιλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους του Αναδόχου, χωρίς Φ.Π.Α., εκτιμάται ότι θα ανέλθει για τη διάρκεια της Σύμβασης Έργου και τις τυχόν παρατάσεις αυτής, σε ιακόσιες Χιλιάδες ευρώ( ,00). Ο ως άνω προϋπολογισμός των ,00 αποτελεί πρόβλεψη του Έργου που εκτιμάται ότι θα εκτελεσθεί με βάση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ για τη διάρκεια της Σύμβασης Έργου και των τυχόν παρατάσεων αυτής. Η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ δεσμεύεται μόνο να δαπανήσει το κατ ελάχιστο όριο του προϋπολογισμού (δηλαδή ,00 ), κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και των τυχόν παρατάσεων αυτής. Στον ως άνω προϋπολογισμό περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για τις εργασίες και υπηρεσίες του Αναδόχου, τα υλικά που προμηθεύεται ο Ανάδοχος, το εργολαβικό όφελος, το διαχειριστικό κόστος και όλες οι απρόβλεπτες δαπάνες του Έργου (όπως ενδεικτικά οι δαπάνες καθυστερήσεων λόγω εμποδίων, οι δαπάνες για πρόσληψη και απασχόληση αρχαιολόγου ή τεχνίτη αρχαιολογίας εφόσον απαιτηθεί από την Αρχαιολογική Υπηρεσία κλπ.) σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη και στα λοιπά Τεύχη του ιαγωνισμού. Στον ως άνω προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνεται ο αναλογούν Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). 1.4 Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια πέντε μηνών (5) από την ημερομηνία υπογραφής της. Η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει κατά την απόλυτη κρίση της τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης έως και για τρεις (3) μήνες με τους ίδιους όρους. Το Σελίδα 2 από 4

3 ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. δικαίωμα αυτό ασκείται για τμήμα ή τμήματα της ως άνω περιόδου ή και για ολόκληρη την περίοδο με μονομερή έγγραφη δήλωση της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ προς τον Ανάδοχο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη λήξη της ισχύουσας Σύμβασης. ιευκρινίζεται ότι η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να εξαντλήσει τη χρονική διάρκεια καθώς και την προβλεπόμενη παράταση της Σύμβασης Έργου χωρίς να δεσμεύεται ότι θα εξαντλήσει τόσο κατά τη διάρκεια της αρχικής όσο και κατά τη διάρκεια της τυχόν παράτασης της Σύμβασης τον κατ ανώτατο ύψος τιθέμενο Προϋπολογισμό. ΑΡΘΡΟ 2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΙΣΧΥΣ 2.1 Η κατάθεση του Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς θα πραγματοποιηθεί από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Υποψηφίου ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο, υπό την προϋπόθεση ότι ο Φάκελος θα παραδοθεί στα γραφεία της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ το αργότερο έως την 12/05/2015 και ώρα που είναι η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των Φακέλων Οικονομικής Προσφοράς. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή του Φακέλου ή για το περιεχόμενο του φακέλου που τη συνοδεύει. Η κατάθεση του Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς θα γίνει στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 11 & Σερρών, GR , Λυκόβρυση ιεύθυνση Προμηθειών & Συμβάσεων, 1 ος όροφος Υπόψη Επιτροπής ιεξαγωγής ιαγωνισμού 2.2 Οι Υποψήφιοι δεσμεύονται από την Προσφορά τους για τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσής της, όπως η ημερομηνία αυτή ορίζεται στην παρ. 2.1 ανωτέρω. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόμενο ανωτέρω θα απορρίπτεται. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3.1 Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, σε ένα πρωτότυπο (με την ένδειξη «Πρωτότυπο») και ένα αντίγραφο (με την ένδειξη «Αντίγραφο»), το Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα 3) του Υποψηφίου. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Ο ιαγωνιζόμενος ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας Πρόσκλησης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το Έργο, η οποία θα προκύψει αφού ληφθεί υπόψη το Ενιαίο Ποσοστό Έκπτωσης, σύμφωνα με το Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος 3, θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος. 3.2 Κάθε Υποψήφιος θα καταθέσει Οικονομική Προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου επί ποινή αποκλεισμού. ΑΡΘΡΟ 4 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4.1 Αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των Οικονομικών Προσφορών, η αρμόδια ιεύθυνση της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ που τις παρέλαβε θα τις παραδώσει στην Επιτροπή ιεξαγωγής του ιαγωνισμού. Η αποσφράγιση των Φακέλων Οικονομικής Προσφοράς θα γίνει σε ανοικτή συνεδρίαση της Επιτροπής ιεξαγωγής του ιαγωνισμού μετά τη λήξη Σελίδα 3 από 4

4 ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. του χρόνου υποβολής των Φακέλων Οικονομικής Προσφοράς, δηλαδή την 12/05/2015 και ώρα Οι Υποψήφιοι δικαιούνται να παραστούν κατά την αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών με έως δύο (2) νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία υποχρεούνται να υπογράψουν το σχετικό Πρακτικό. Η αρμόδια Επιτροπή θα αποσφραγίσει τις Οικονομικές Προσφορές, θα μονογράψει τα περιεχόμενα σε αυτές έγγραφα και θα προβεί στην ανάγνωση των Οικονομικών Προσφορών. Στη συνέχεια, η αρμόδια Επιτροπή θα πραγματοποιήσει σε κλειστή συνεδρίαση την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών και θα συντάξει σχετικό Πρακτικό. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΝΑΘΕΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 5.1 Ο ιαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έγκριση των αποτελεσμάτων του και την έκδοση της πράξης κατακύρωσης από το αρμόδιο όργανο της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. 5.2 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα στοιχεία και έγγραφα όπως αυτά είχαν ορισθεί κατά τη διαδικασία Κατάρτισης του Πίνακα Προεπιλεγμένων Εργοληπτών, ως και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητήσει η αναθέτουσα αρχή. Σελίδα 4 από 4

5 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΕΠΑ ΑΡΙΘ.: Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών από ίκτυο Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Σ.Υ.)

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 5 ΑΡΘΡΟ 4. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 6 ΑΡΘΡΟ 5. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 6 ΑΡΘΡΟ 6. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 8 ΑΡΘΡΟ 7. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 9 ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9 ΑΡΘΡΟ 9. ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 10 ΑΡΘΡΟ 10. ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 10 ΑΡΘΡΟ 11. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 11 ΑΡΘΡΟ 12. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 12 ΑΡΘΡΟ 13. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑ 15 ΑΡΘΡΟ 14. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 15 ΑΡΘΡΟ 15. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 18 ΑΡΘΡΟ 16. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 19 ΑΡΘΡΟ 17. ΕΚ ΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 19 ΑΡΘΡΟ 18. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 20 ΑΡΘΡΟ 19. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 20 ΑΡΘΡΟ 20. ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 21 ΑΡΘΡΟ 21. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 22 ΑΡΘΡΟ 22. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 23 ΑΡΘΡΟ 23. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 24 ΑΡΘΡΟ 24. ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 26 ΑΡΘΡΟ 25. ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 26 ΑΡΘΡΟ 26. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 27 ΑΡΘΡΟ 27. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 28 ΑΡΘΡΟ 28. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 28 ΑΡΘΡΟ 29. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ 29 ΑΡΘΡΟ 30. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 30 ΑΡΘΡΟ 31. ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 31 ΑΡΘΡΟ 32. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 31 ΑΡΘΡΟ 33. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 32 ΑΡΘΡΟ 34. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 33 ΑΡΘΡΟ 35. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 34 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΕΚ ΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 37 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 39 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 42 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΧΑΡΤΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 44 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 47 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 48 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 49 Σελίδα 2 από 57

7 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1 Στην παρούσα Σύμβαση οι ακόλουθες λέξεις και εκφράσεις θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω, εκτός εάν αυτό ορίζεται, κατά περίπτωση, διαφορετικά ή επιβάλλεται η διαφορετική ερμηνεία τους από τα συμφραζόμενα. «Ανάδοχος»: Είναι η εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία των εργοληπτικών επιχειρήσεων, καθώς και το απασχολούμενο από αυτήν προσωπικό, στην οποία έχει ανατεθεί με την παρούσα Σύμβαση η κατασκευή του Έργου και φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για την κατασκευή και παράδοση του Έργου που θα προκύψει κατά τη διάρκεια της Σύμβασης. «B2B»: «B2C»: «ΕΠΑ»: «ιαγωνισμός»: «Εντολή Εργασίας»: «ΕΠΑ»: «Επείγουσα Ανάγκη»: «Επίβλεψη»: «Επιθεωρητής»: ηλώνει το σύνολο των μεσαίων και μεγάλων επαγγελματικών και βιομηχανικών καταναλωτών φυσικού αερίου, οι οποίοι έχουν συνδεθεί ή πρόκειται να συνδεθούν από το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, θα έχουν πίεση εξόδου στον Σταθμό Μέτρησης και Ρύθμισης άνω των 100 mbar ή έχουν υπογράψει σύμβαση για κατανάλωση άνω των κυβικών. ηλώνει το σύνολο των οικιακών και μικρών επαγγελματικών καταναλωτών φυσικού αερίου, οι οποίοι έχουν συνδεθεί ή πρόκειται να συνδεθούν με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου με πίεση εσωτερικού δικτύου κάτω των 100 mbar. Είναι η ημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε., μέτοχος της ΕΠΑ, που θα παραλάβει το Έργο που θα κατασκευαστεί από τον Ανάδοχο ηλώνει τη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης της Σύμβασης με τους όρους και τα έγγραφα που την απαρτίζουν. ηλώνει το σύνολο των εγγράφων, στοιχείων και πληροφοριών που εκδίδονται από την ΕΠΑ και κοινοποιούνται στον Ανάδοχο, για την εκτέλεση συγκεκριμένου μέρους ή τμήματος του Έργου. Είναι η Εταιρεία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Αττικής Α.Ε., για λογαριασμό της οποίας κατασκευάζεται το Έργο συμπεριλαμβανομένων των καθολικών ή ειδικών διαδόχων της και, κατά περίπτωση, ο αρμοδίως οριζόμενος εκπρόσωπος αυτής. ηλώνει οποιοδήποτε απρόβλεπτο περιστατικό ή κατάσταση σχετικά με το Έργο που θέτει σε κίνδυνο ή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το Έργο, το προσωπικό των Συμβαλλόμενων Μερών, της Επίβλεψης ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου. ηλώνει τον φορέα ή τους φορείς και το προσωπικό του(ς) στον (στους) οποίο (οποίους) η ΕΠΑ έχει αναθέσει τον έλεγχο και την επίβλεψη της εκτέλεσης του Έργου και των όρων της Σύμβασης, με σκοπό την πιστή εκπλήρωση από τον Ανάδοχο των όρων και διατάξεων της Σύμβασης και την κατασκευή του Έργου κατά τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής. ηλώνει τον ανεξάρτητο και διαπιστευμένο φορέα (φορείς) και το προσωπικό του(ς) ή προσωπικό της ΕΠΑ στον (στους) οποίο(οποίους) η ΕΠΑ έχει αναθέσει την επιθεώρηση και πιστοποίηση των εργασιών που εκτελεί ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο της Σύμβασης Σελίδα 3 από 57

8 «Έργο»: «Κατασκευαστική Περίοδος»: «Λειτουργικός Τομέας» «Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης»: «Προσφορά»: «Συμβαλλόμενα Μέρη ή Μέρη»: «Σύμβαση»: «Συμβατική Περιοχή»: «Συμβατικές Τιμές»: «Υπεργολάβος»: Σ..Φ.Α ηλώνει το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος ή τμήμα των εργασιών και υπηρεσιών που αναλαμβάνει να εκτελέσει ή έχει εκτελέσει ο Ανάδοχος σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις της Σύμβασης. ηλώνει τη διάρκεια από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι και την έκδοση του Πιστοποιητικού Προσωρινής Παραλαβής του Έργου. ηλώνει μια συγκεκριμένη και αριθμημένη γεωγραφική περιοχή εντός της οποίας το δίκτυο διανομής Χαμηλής Πίεσης έχει μελετηθεί να έχει λειτουργική αυτονομία. Οι Λειτουργικοί Τομείς της ΕΠΑ Αττικής είναι συνολικά 112 εκ των οποίων οι 95 έχουν δίκτυο ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται σε στάδιο μελέτης. ηλώνει τη διάρκεια εγγύησης και συντήρησης κάθε τμήματος του Έργου, μέχρι την παρέλευση διαστήματος 24 μηνών από την έκδοση του Πιστοποιητικού Προσωρινής Παραλαβής του αντίστοιχου τμήματος του Έργου. ηλώνει την Τεχνική Προσφορά ή/και την Οικονομική Προσφορά, που υπέβαλλε ο Ανάδοχος για τη συμμετοχή του στο ιαγωνισμό. ηλώνει την ΕΠΑ και τον Ανάδοχο. ηλώνει το Συμφωνητικό, την Προκήρυξη, τη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.), την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.), την Οικονομική Συγγραφή Υποχρεώσεων (O.Σ.Υ.), καθώς και όλα τα Τεύχη και Παραρτήματα που αποτελούν την Σύμβαση αυτή και ορίζονται στο Συμφωνητικό. ηλώνει την Περιοχή της Αττικής, σύμφωνα με τα όρια που ορίζονται στο Παράρτημα V της παρούσας Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.), η οποία έχει ανατεθεί στον Ανάδοχο για την εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. ηλώνει τις επιμέρους τιμές μονάδας σε Ευρώ ( ) τις οποίες έχει προσφέρει ο Ανάδοχος με την Οικονομική Προσφορά του. ηλώνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός του Αναδόχου, καθώς και το απασχολούμενο από αυτό προσωπικό, με το οποίο ο Ανάδοχος έχει συνάψει συμφωνητικό για την εκτέλεση οποιουδήποτε μέρους ή τμήματος των εργασιών και υπηρεσιών του Έργου που πρόκειται να εκτελέσει ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις της Σύμβασης. Σύστημα ιανομής Φυσικού Αερίου (Μέσης και Χαμηλής Πίεσης) ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, η ΕΠΑ θα αναθέτει με την έκδοση σχετικών Εντολών Εργασίας και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβαίνει στην πλήρη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση, επίβλεψη και συντονισμό όλων των απαραίτητων εργασιών και υπηρεσιών για την εμπρόθεσμη εκτέλεση και ολοκλήρωση των Εντολών Εργασίας που μπορούν να αποτελούνται από μέρος ή/και συνδυασμό των εργασιών για το Έργο «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών από ίκτυο Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής», Σελίδα 4 από 57

9 όπως αυτό περιγράφεται και αναφέρεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή του Έργου και στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τεύχος VI) της παρούσας Σύμβασης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, των διαφόρων κανονισμών, διαδικασιών, προδιαγραφών και κωδίκων πρακτικής, και σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 3. ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3.1 Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι έχει επισκεφτεί και ελέγξει πλήρως τον τόπο εκτέλεσης του Έργου και έχει πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής αυτού, όπως ενδεικτικά: Τις πηγές από όπου θα προμηθευτεί τα απαιτούμενα υλικά Την ασφαλή διαφύλαξη των υλικών που θα του παραδοθούν προς διαχείριση Τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης και εκσκαφής Τις μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και απόθεση υλικών και εξοπλισμού Την εξασφάλιση αναγκαίου εργατοτεχνικού προσωπικού για το Έργο Την εξασφάλιση ύδατος, των υδραυλικών και πνευματικών δοκιμών Την αποχέτευση των υδάτων Την προμήθεια, μεταφορά και ενσωμάτωση στο Έργο αδρανών αερίων και λοιπών υλικών Την διασφάλιση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος Τις οδούς προσπέλασης Το συγκοινωνιακό πρόβλημα και συνθήκες της περιοχής που θα εκτελεστεί το Έργο (πχ δρόμους με σταθμευμένα οχήματα, κάδους απορριμμάτων κλπ) Τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες ανά εποχή Τις διάφορες διακυμάνσεις της στάθμης των υδάτων των ποταμών, χειμάρρων ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο του Έργου Την κατασκευή των οδών ταχείας κυκλοφορίας και των πεζοδρόμων Τις κυκλοφοριακές συνθήκες, όπως επίσης τη ροή και την πυκνότητα τους Τον τύπο και την πυκνότητα δόμησης των κτιρίων και των οικοδομών και άλλων γενικών και ειδικών συνθηκών γεωγραφίας που επικρατούν σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές (πχ. Υψομετρικά επίπεδα, διάσπαρτες περιοχές με αρχαία, λιμάνια, αεροδρόμια, ορεινοί όγκοι κλπ) Τις υφιστάμενες εθνικές αρτηρίες Τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους και του υπεδάφους Των ενδεχομένων δυσκολιών και ιδιαιτεροτήτων του πολεοδομικού ιστού της περιοχής της Σύμβασης. Την έλλειψη ανοικτών χώρων πέριξ των κτιρίων, καθώς και το είδος και την ποσότητα των μέσων (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών Τη μορφή και τη φύση του εργοταξίου Την έκταση και την φύση των εργασιών Τις μεθόδους και τα απαραίτητα για την ολοκλήρωση των εργασιών υλικά Τα μέσα επικοινωνίας με το εργοτάξιο Τα μηχανήματα που ενδέχεται να απαιτηθούν και οποιαδήποτε άλλα θέματα ή /και συνθήκες που έστω κι αν ρητά δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά μπορούν να επιδράσουν Σελίδα 5 από 57

10 καθ οιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση του Έργου, δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει αποκλειστικά ο ίδιος κάθε κίνδυνο από οποιαδήποτε τροποποίηση των παραπάνω παραμέτρων, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή/και το κόστος τους, σε συνδυασμό με τους όρους της Σύμβασης. 3.2 Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι έχει μελετήσει και γνωρίζει πλήρως την Πολιτική Συνδέσεων της ΕΠΑ, την Εμπορική Πολιτική της ΕΠΑ και τον προγραμματισμό του Έργου της ΕΠΑ, που αναφέρεται στο Παράρτημα IV της παρούσας Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την Σύμβαση σε συνδυασμό με τα παραπάνω. 3.3 Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι έχει μελετήσει την φύση του Έργου, και γνωρίζει ότι το Έργο θα εκτελεστεί και εντός κατοικημένων και βιομηχανικών περιοχών με πληθώρα υπογείων δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.), πιθανώς σε δρόμους με αυξημένη ή και βαριά κυκλοφορία και θα χρειαστεί να διέλθει κάτω από φυσικά ή μη εμπόδια, όπως ενδεικτικά, ποτάμια, χείμαρρους, σιδηροδρομικά δίκτυα κλπ. 3.4 Παράλειψη, αδιαφορία, αμέλεια ή αδυναμία του Αναδόχου να ενημερωθεί με δικά του μέσα και δαπάνες για τις γενικές και τοπικές συνθήκες εκτέλεσης του Έργου, σε οποιοδήποτε σημείο και οπουδήποτε κατά μήκος του Σ...Φ.Α., του συστήματος καθοδικής προστασίας, των βαλβιδοστασίων των σταθμών ξεστροπαγίδων, και των παντός είδους σταθμών διανομής (DR, MR, MRS), δεν απαλλάσσει αυτόν σε καμία περίπτωση από την ευθύνη για την αναγκαία και πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. ΑΡΘΡΟ 4. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 4.1 Το αντικείμενο του Έργου αναφέρεται στο Νομό Αττικής. όπως ορίζεται στους χάρτες του Παραρτήματος V. 4.2 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει το Έργο στη Συμβατική Περιοχή, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης και των λοιπών τευχών, καθώς και τους όρους του ιαγωνισμού W03/ Ρητά ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι η ανάθεση σε αυτόν της Σύμβασης Έργου στη Συμβατική Περιοχή σύμφωνα με τους όρους του ιαγωνισμού και την παρούσα Σύμβαση, δεν δημιουργεί σχέση αποκλειστικότητας εκτέλεσης του Έργου στη Συμβατική Περιοχή από τον Ανάδοχο και ότι η ΕΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει, κατά την αποκλειστική της κρίση, την εκτέλεση Έργου στην ίδια Συμβατική Περιοχή σε οποιοδήποτε τρίτο είτε να εκτελέσει τις εργασίες με αυτεπιστασία. ΑΡΘΡΟ 5. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 5.1 Η αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου παραμένει σταθερή και αμετάβλητη (firm and fixed) για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και τις τυχόν παρατάσεις αυτής και δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογές ούτε αναθεωρείται για οποιοδήποτε λόγο. 5.2 Ο Ανάδοχος εγγυάται ρητά την ακρίβεια των Συμβατικών Τιμών του, αποδεχόμενος ότι έλαβε υπόψη του όλους τους σχετικούς παράγοντες, τους όρους και διατάξεις της Σύμβασης και όλες τις συνθήκες και μεταβολές, οι οποίες δύνανται καθ οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν την εκτέλεση του Έργου και της Σύμβασης. 5.3 Κατά τη σύνταξη της Προσφοράς του, ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι έλαβε υπόψη του, υπολόγισε και συμπεριέλαβε, για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης, πιθανές αναπροσαρμογές τιμών που αφορούν υπηρεσίες, μισθούς, υλικά, εξοπλισμό, δαπάνες Σελίδα 6 από 57

11 προσωπικού και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτηθεί για την εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, τους σχετικούς παράγοντες, τις αυξομειώσεις του Έργου και όλες τις συνθήκες και μεταβολές, οι οποίες δύναται καθ οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν την εκτέλεση της Σύμβασης. Επίσης, ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι έχει συμπεριλάβει στις Συμβατικές Τιμές όλες τις εργασίες, υλικά που απαιτούνται να προμηθευτεί ο ίδιος, εξοπλισμούς και υπηρεσίες που απαιτούνται για την εκτέλεση, ολοκλήρωση και συντήρηση του Έργου, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, την ισχύουσα νομοθεσία, τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου, τους Κανονισμούς και Κώδικες Πρακτικής, τις κάθε είδους προδιαγραφές υλικών και εξοπλισμού που σχετίζονται με το Έργο, καθώς και κάθε άλλη σχετική διοικητική διάταξη ή κανόνες που αφορούν στην εκτέλεση του Έργου, είτε δια της αναφοράς σε αυτούς είτε διαφορετικά, έστω κι αν ρητά δεν αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση αλλά μπορούν να επιδράσουν καθ οιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση της Σύμβασης, και δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει αποκλειστικά ο ίδιος κάθε κίνδυνο από οποιαδήποτε τυχόν αύξηση ή τροποποίηση των παραπάνω συντελεστών. 5.4 Ο Ανάδοχος εγγυάται επίσης την ακρίβεια των Συμβατικών Τιμών και αποδέχεται ότι οι Συμβατικές Τιμές της Προσφοράς του αποτελούν την πλήρη αμοιβή του. Η ανωτέρω αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνει την αμοιβή και όλες τις απαιτούμενες δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση όλων των εργασιών και υπηρεσιών που αναλαμβάνει να εκτελέσει και γενικά για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. Τεκμαίρεται, ότι στην αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνονται, χωρίς περιορισμό και όλως ενδεικτικώς, όλες οι αμοιβές, δαπάνες και έξοδα κάθε μορφής που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών και υπηρεσιών του Έργου, οι αμοιβές, δαπάνες των μισθών και ημερομίσθιων, επιβαρύνσεις, του προσωπικού, των Υπεργολάβων, συνεργατών, συμβούλων και προμηθευτών του Αναδόχου που θα απασχοληθούν στο Έργο, οι δαπάνες διάθεσης, μετακίνησης, αναμονής και μεταφοράς του προσωπικού, των οχημάτων και μηχανημάτων, του εξοπλισμού και των υλικών, οι δαπάνες αποθήκευσης των υλικών και του εξοπλισμού, η αξία του εξοπλισμού και των υλικών και εφοδίων τα οποία θα παρέχει ο Ανάδοχος, οι δαπάνες μίσθωσης, χρησιμοποίησης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλισης των μηχανημάτων, οχημάτων του εξοπλισμού, αποθηκευτικών χώρων, γραφείων και γενικά όλων των εγκαταστάσεων, οι δαπάνες τοπογράφησης, σχεδιασμού, μελετών και εφαρμογής των σχεδίων και εντολών, προσπέλασης στο Έργο και στις θέσεις λήψεως και εναπόθεσης των υλικών, όλες οι δαπάνες και τα έξοδα προγραμματισμένων και μη συναντήσεων, αναφορών, αλληλογραφίας κλπ., κάθε είδους απρόβλεπτα γεγονότα και δαπάνες, διαφυγόντα κέρδη, οι δαπάνες και η μειωμένη απόδοση των οχημάτων, μηχανημάτων, προσωπικού και εξοπλισμού που μπορούν να προκύψουν από τη φύση του Έργου και κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, όλοι οι μισθοί, ημερομίσθια, υπερωρίες, φόροι, εισφορές, τέλη κρατήσεις, κόστος ασφαλιστικής κάλυψης, κόστος αδειών, κόστος των πάσης φύσεως δοκιμών και ελέγχων καθώς και κάθε είδους εισφορές του εργοδότη σε σχέση με το κάθε κατηγορίας προσωπικό και λοιπές δαπάνες, με τις οποίες επιβαρύνεται ο Ανάδοχος, οι δαπάνες, συντονισμού, εκπαίδευσης και πιστοποίησης του προσωπικού, οι δαπάνες διαχείρισης, επιστασίας, επιθεώρησης συντήρησης του Έργου σε ολόκληρη την χρονική διάρκεια που καθορίζεται στη Σύμβαση, το κέρδος του Αναδόχου, κάθε άλλη δαπάνη που συνεπάγεται η συμμόρφωση του στους όρους και προβλέψεις της Σύμβασης και γενικότερα όλες οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου από την παρούσα Σύμβαση. 5.5 Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα γίνεται με βάση την έκδοση και υποβολή των Λογαριασμών, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 17 της παρούσας Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο Παράρτημα II της παρούσας Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) και εφόσον ο Ανάδοχος έχει προσκομίσει για κάθε πληρωμή όλα τα στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης καθώς και κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο που μπορεί εύλογα να απαιτηθεί προκειμένου να καταστεί ακριβής ο προσδιορισμός της οφειλόμενης αμοιβής. Σε περίπτωση πλημμελούς εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης του Αναδόχου που απορρέει από τη Σύμβαση ή οποιουδήποτε μέρους ή τμήματος του Έργου ή έλλειψης ασφαλιστικής ή φορολογικής ενημερότητας του Αναδόχου, η ΕΠΑ θα αναστείλει την καταβολή του ποσού που αφορά το συγκεκριμένο τμήμα ή μέρος του Έργου, αλλά και όλες τις επόμενες καταβολές μέχρι την πλήρη Σελίδα 7 από 57

12 συμμόρφωση του Αναδόχου με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. 5.6 Πληρωμές θα πραγματοποιούνται από την ΕΠΑ μόνο έναντι υποβολής τιμολογίων που εκδίδει ο Ανάδοχος, κατόπιν έγκρισης του Λογαριασμού από την ΕΠΑ, με όλες τις νόμιμες κρατήσεις (προκαταβολή φόρου κλπ.) μετά την παρέλευση εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του τιμολογίου με την προϋπόθεση ότι έχει παραληφθεί από την ΕΠΑ εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του και αφού έχουν αφαιρεθεί όλες οι μη εκκαθαρισμένες απαιτήσεις της ΕΠΑ. Για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης παραλαβής του παραστατικού πέραν δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του προστίθεται και μια (1) ημερολογιακή ημέρα στην περίοδο μέχρι την εξόφληση. Πληρωμές πραγματοποιούνται από την ΕΠΑ κάθε 15 η και τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο λήγει η ως άνω οριζόμενη περίοδος πληρωμής των εκατόν είκοσι 120 ημερολογιακών ημερών και δεν υφίσταται ο όρος άμεση εξόφληση. Εφόσον η ως άνω ημέρα πληρωμής δεν είναι εργάσιμη, ημέρα πληρωμής καθορίζεται η επόμενη εργάσιμη ημέρα. Ρητά συμφωνείται ότι η αμοιβή καταβάλλεται, εφόσον το Έργο δεν έχει παρουσιάσει ελαττώματα ή αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου και τους όρους και απαιτήσεις της Σύμβασης. 5.7 Η πληρωμή θα γίνεται στα γραφεία της ιεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΕΠΑ ή σε λογαριασμό Ελληνικής Τράπεζας που θα υποδείξει ο Ανάδοχος στην ΕΠΑ εγγράφως και εφόσον ο Ανάδοχος προσκομίσει για κάθε πληρωμή αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 5.8 Εφόσον διαπιστωθεί ότι η ΕΠΑ έχει καταβάλει στον Ανάδοχο οποιοδήποτε αμοιβή αχρεωστήτως αναφορικά με τις εργασίες που έχει εκτελέσει, ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατόπιν έγγραφης σχετικής ενημέρωσης, στην άμεση επανακαταβολή οποιουδήποτε τέτοιου αχρεωστήτως καταβληθέντος στην ΕΠΑ. 5.9 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση του Έργου, ανεξάρτητα από οποιονδήποτε διακανονισμό ή/και καθυστέρηση πληρωμής της αμοιβής του από την ΕΠΑ Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται από σήμερα κάθε δικαιώματος του να αξιώσει μεταγενέστερα οποιαδήποτε αποζημίωση ή αναπροσαρμογή των Συμβατικών Τιμών σε περίπτωση που είναι αποδεδειγμένα (προσκομίζοντας όλα τα σχετικά έγγραφα) αδύνατη η ολοκλήρωση των εργασιών, που αποτελούν την Εντολή Εργασίας παροχετευτικού αγωγού, ή εγκατάστασης μετρητή εξαιτίας της ύπαρξης υπογείων δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) ή/και άλλων περιπτώσεων οι οποίες καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωση των εν λόγω εργασιών. Η απόδειξη της αδυναμίας ολοκλήρωσης, βαρύνει αποκλειστικά και σε κάθε περίπτωση τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 6. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 6.1 Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να βρίσκεται από κάθε άποψη και σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις της Σύμβασης σε πλήρη ετοιμότητα για την έναρξη του Έργου και την εκτέλεση κάθε Εντολής Εργασίας το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 6.2 Το Έργο θα εκτελεστεί εντός πέντε (5) ημερολογιακών μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο Παράρτημα ΙV της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.). Η ΕΠΑ δύναται να παρατείνει την χρονική διάρκεια του Έργου έως και για τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες ακόμα, με έγγραφη δήλωσή της τουλάχιστον δεκαπέντε (15) Σελίδα 8 από 57

13 ημέρες πριν την λήξη της αρχικής Περιόδου πριν την λήξη της αρχικής Περιόδου, χωρίς δέσμευση της ΕΠΑ για εξάντληση του κατ ανώτατου ορίου του Προϋπολογισμού του Έργου. Με τη λήξη της περιόδου κατασκευής και την υπογραφή της Βεβαίωσης Περάτωσης του Έργου, θα ξεκινά η διαδικασία Προσωρινής Παραλαβής του Έργου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 19 της παρούσας Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.). 6.3 Το δικαίωμα χρονικής παράτασης της Σύμβασης Έργου ασκείται από την ΕΠΑ και η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως και άσκηση δικαιώματος προαίρεσης για εξάντληση του κατ ανώτατου ορίου του προϋπολογισμού της Σύμβασης Έργου. 6.4 Για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του Έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να πληροί μεταξύ άλλων όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις: Να έχει υποβληθεί το Τελικό Οργανόγραμμα του Έργου με τις αρμοδιότητες και τα πλήρη στοιχεία όλου του προσωπικού του που θα απασχοληθεί στο Έργο. Να έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία ο αποθηκευτικός χώρος του Αναδόχου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 2 και 3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). Να έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες για την πιστοποίηση των συγκολλητών από κατάλληλο φορέα. Να έχει υποβληθεί το Εγχειρίδιο ιαχείρισης Ποιότητας (Quality Manual) και το λεπτομερές Εγχειρίδιο ιασφάλισης και Ελέγχου Ποιότητας του Έργου (Quality Plan), με όλες τις διαδικασίες εργασιών, ελέγχων και δοκιμών σύμφωνα με τα πρότυπα έντυπα που θα δοθούν από την ΕΠΑ, και γενικά όλα τα έγγραφα και στοιχεία που ορίζονται στο Άρθρο 1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). Να έχει υποβληθεί το Εγχειρίδιο Υγιεινής Ασφάλειας και Προστασίας Περιβάλλοντος (ΕΥΑΠΠ), σύμφωνα με το Άρθρο 23 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). Να έχει υποβάλλει στην ΕΠΑ το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.). ΑΡΘΡΟ 7. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 7.1 Κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, η ΕΠΑ δεν δεσμεύεται να αναθέσει στον Ανάδοχο το σύνολο του προϋπολογισμού του Έργου. 7.2 Το έργο που θα ανατεθεί κατά την διάρκεια της Σύμβασης συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν παράτασης αυτής δεν μπορεί να υπολείπεται οικονομικού αντικειμένου που αντιστοιχεί σε ποσοστό 75% επί του προϋπολογισμού του Έργου δηλαδή σε ,00 Ευρώ χωρίς αυτό να αποτελεί για οποιονδήποτε λόγο τροποποίηση των επιμέρους Συμβατικών Τιμών ή αιτία για οποιαδήποτε αποζημίωση του Αναδόχου. 7.3 Οι ενδεικτικές ποσότητες του έργου που θα ανατεθεί ανά κατηγορία φυσικού αντικειμένου είναι οι ακόλουθες: Κατασκευή και εγκατάσταση κατ ελάχιστο 200 και κατά μέγιστο 300 Παροχετευτικών Αγωγών Φ.Α., συμπεριλαμβανομένων μεταπτώσεων ή/ και αντικαταστάσεων υφιστάμενων παροχετευτικών αγωγών. ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8.1 Κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης και προκείμενου να εκτελεστεί οποιοδήποτε Σελίδα 9 από 57

14 τμήμα του Έργου από τον Ανάδοχο, η ΕΠΑ θα εκδίδει και θα κοινοποιεί στον Ανάδοχο Εντολές Εργασίας, σε έγγραφη μορφή, οι οποίες θα περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα και διαθέσιμα στοιχεία, σχέδια και πληροφορίες που δύναται, κατά περίπτωση, να χορηγηθούν από την ΕΠΑ στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις της παρούσας Σύμβασης και ειδικότερα το Παράρτημα Ι της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ), ώστε ο Ανάδοχος να είναι σε θέση να προβαίνει στην εκτέλεση του Έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με κάθε Εντολή Εργασίας, οδηγία και υπόδειξη της ΕΠΑ και να προβαίνει έγκαιρα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, υπηρεσίες και εργασίες που είναι αναγκαίες για την έναρξη, εκτέλεση και εμπρόθεσμη ολοκλήρωσή τους, σύμφωνα με όλα όσα ορίζονται στο Άρθρο 9 και στο Παράρτημα ΙV της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) και τους λοιπούς όρους και τις διατάξεις της Σύμβασης. Οι Εντολές Εργασίας, δύνανται να αποτελούνται από μέρος ή/και συνδυασμό των επιμέρους εργασιών για το Έργο. 8.2 Ως ημερομηνία ανάθεσης κάθε Εντολής Εργασίας θα θεωρείται η ημερομηνία κοινοποίησης της Εντολής Εργασίας στον Ανάδοχο. 8.3 Σε περιπτώσεις Επείγουσας Ανάγκης, η ΕΠΑ έχει το δικαίωμα να δίνει στον Ανάδοχο εντολές, οδηγίες και υποδείξεις και σε προφορική μορφή, οι οποίες πρέπει να επιβεβαιώνονται και να κοινοποιούνται στον Ανάδοχο με έγγραφη μορφή, το συντομότερο δυνατό. 8.4 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η ΕΠΑ δύναται να χορηγεί στον Ανάδοχο έκτακτες Εντολές Εργασίας επείγουσας μορφής, τις οποίες ο Ανάδοχος υποχρεούται να τις εντάσσει αμέσως στον προγραμματισμό του Έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV της Γ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ 9. ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης και προκείμενου να εκτελεστεί οποιοδήποτε τμήμα του Έργου από τον Ανάδοχο, η ΕΠΑ θα εκδώσει και θα κοινοποιεί στον Ανάδοχο Εντολές Εργασίας, σε έγγραφη μορφή, οι οποίες θα περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, σχέδια και πληροφορίες που δύναται, να χορηγηθούν κατά περίπτωση από την ΕΠΑ στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV της παρούσας Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.). ΑΡΘΡΟ 10. ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 10.1 Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι είναι ικανός να εκτελεί τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης και εγγυάται και ευθύνεται πλήρως για την πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του, καθώς και για την ακριβή, ασφαλή, τεχνικά άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση όλων των εργασιών και υπηρεσιών που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. Ο Ανάδοχος θα είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καταλληλότητα, την ακεραιότητα και την ασφάλεια όλων των εργασιών που εκτελούνται, των υλικών που ενσωματώνει στο Έργο, των μεθόδων κατασκευής που χρησιμοποιεί και των εργοταξίων που διατηρεί στο πλαίσιο της εκτέλεσης του Έργου. Καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίζει ότι ο ίδιος και το προσωπικό, οι υπάλληλοι, Υπεργολάβοι, σύμβουλοι, συνεργάτες, προμηθευτές και υποπρομηθευτές του, θα συμμορφώνονται με τους όρους και διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, την ισχύουσα νομοθεσία και όλους τους κανόνες, κανονισμούς, οδηγίες, προδιαγραφές, πρότυπα, απαιτήσεις, κατευθυντήριες γραμμές, εισηγήσεις, προτεινόμενες πρακτικές, διαδικασίες και λοιπές διατάξεις (οποιαδήποτε ονομασία και αν φέρουν) που είναι εκάστοτε σε ισχύ ή εφαρμόζονται σχετικά με το Έργο ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού, περιλαμβανόμενων και των διαδικασιών της ΕΠΑ ή της ΕΠΑ Η άσκηση οποιουδήποτε ελέγχου, δοκιμής, έκφρασης ικανοποίησης ή έγκρισης από την Σελίδα 10 από 57

15 ΕΠΑ, την Επίβλεψη ή/και την Επιθεώρηση με κανένα τρόπο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. Περαιτέρω, καμία επιθεώρηση, δοκιμή, εξέταση, έκφραση ικανοποίησης, καταβολή, πιστοποιητικό ή άλλη έγκριση που γίνεται ή δίδεται από ή εκ μέρους της ΕΠΑ, της Επίβλεψης ή/και της Επιθεώρησης ή οιαδήποτε αδυναμία εκ μέρους αυτής να κάνει ή να αποδώσει τα ανωτέρω δεν θα απαλλάσσει τον Ανάδοχο, εν όλω ή εν μέρει, από τις υποχρεώσεις, τους κινδύνους ή τις ευθύνες αυτού δυνάμει της παρούσας Σύμβασης Εάν η ΕΠΑ υποχρεωθεί με δικαστική απόφαση ή πράξη ημόσιας Αρχής να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό για αποζημίωση ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, σε οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας των πράξεων ή παραλείψεων του Αναδόχου, του προσωπικού, των συνεργατών του ή των Υπεργολάβων του, η ΕΠΑ δικαιούται να παρακρατήσει το ανωτέρω ποσό από τον αμέσως επόμενο Λογαριασμό ή από οποιαδήποτε Εγγυητική Επιστολή. Επίσης, σε κάθε περίπτωση η ΕΠΑ θα έχει το δικαίωμα να στραφεί κατά του Αναδόχου και να εισπράξει ολόκληρο το ποσό το οποίο υποχρεώθηκε να καταβάλει στον τρίτο. Ρητά συμφωνείται ότι, για οποιοδήποτε ατύχημα που θα συμβεί κατά την εκτέλεση του Έργου, από οποιοδήποτε λόγο, είτε στο προσωπικό της ΕΠΑ, είτε στο προσωπικό του Αναδόχου, είτε σε κάθε τρίτο πρόσωπο, είτε σε οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία, ευθύνεται αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου ο Ανάδοχος Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης των εργασιών και υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση και πρόκλησης ζημίας στην ΕΠΑ ή σε τρίτο, πελάτη της ΕΠΑ ή μη, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην ανόρθωση της ζημίας που θα υποστεί η ΕΠΑ, θετικής ή αποθετικής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως την ΕΠΑ και την Επίβλεψη αμέσως μόλις αντιληφθεί οποιαδήποτε παραβίαση προς τα παραπάνω Σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη, τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος, οι δε πάσης φύσεως έλεγχοι οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν από την ΕΠΑ ή οι εγκρίσεις της ΕΠΑ σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του Ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου την ευθύνη για την επιλογή όλων των Υλικών που θα προμηθεύεται ο ίδιος, μηχανημάτων και εφοδίων που θα χρησιμοποιηθούν, τη χρησιμοποίηση αυτών και την εν γένει εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 11. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 11.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει, με δική του ευθύνη και δαπάνες, όλο το προσωπικό που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που προκύπτουν από την παρούσα Σύμβαση και είναι υπεύθυνος για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις του εν λόγω προσωπικού του, το οποίο σχετίζεται με το Έργο Το προσωπικό που θα απασχολήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου, υποχρεούται, ανεξαρτήτως ειδικότητας, να είναι ικανό, αριθμητικά επαρκές, πεπειραμένο, κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο όπου αυτό απαιτείται. Ο Ανάδοχος επίσης εξασφαλίζει ότι το απασχολούμενο προσωπικό του έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς, φέρει μαζί του τα απαιτούμενα από τον νόμο έγγραφα και τις απαιτούμενες για το Έργο πιστοποιήσεις ώστε να διασφαλίζεται ή έγκαιρη και άρτια εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΠΑ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει αποδείξεις της εργασιακής εμπειρίας και εκπαίδευσης, καθώς και τα πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά για κάθε μέλος του προσωπικού που απασχολεί, κατά τις απαιτήσεις των Κανονισμών και της εκάστοτε ισχύουσας Σελίδα 11 από 57

16 νομοθεσίας. Επικυρωμένα αντίγραφα των πιστοποιητικών τους καθώς και σκαναρισμένα σε μορφή αρχείου.pdf θα παραδοθούν στην ΕΠΑ ή και στην Επίβλεψη. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επαρκή στελέχωση, απασχόληση, το συντονισμό και την κατάλληλη κατανομή του απασχολούμενου προσωπικού στο χρόνο, σύμφωνα με τους εκάστοτε ρυθμούς και τον όγκο των εργασιών που θα προκύπτουν από τις Εντολές Εργασίας της ΕΠΑ κατά την διάρκεια της Σύμβασης Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προάγει ενεργά την εκπαίδευση του προσωπικού του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου και να φροντίζει διαρκώς για την επάρκεια πρόσθετου εξειδικευμένου και πιστοποιημένου προσωπικού (π.χ. τεχνιτών/συγκολλητών κλπ.), ώστε να εξασφαλίζει έγκαιρα την διαθεσιμότητα επαρκούς αριθμού του προσωπικού αυτού, καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί με ακρίβεια και πλήρη ενημερότητα σύμφωνα με τους εκάστοτε νόμους, όλα τα βιβλία, στοιχεία και μητρώα που αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί (σχετικά με τους μισθούς, τα ημερομίσθια και τα επιδόματα τους, τις ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κλπ.) τα βιβλία και τα μητρώα για τις απογραφές του εξοπλισμού και υλικών που προσκομίστηκαν στο χώρο του Έργου και χρησιμοποιούνται σ αυτόν και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία, καταστάσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών και να καταβάλει όλες τις ασφαλιστικές εισφορές για τα ημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία και να τηρεί τους Νόμους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το προσωπικό που απασχολεί. Η κατάθεση των ποσών, που ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στα διάφορα Ασφαλιστικά Ταμεία, Οργανισμούς και άλλους ημόσιους Φορείς και Εφορίες, θα γίνεται με φροντίδα και αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από σχετική έγγραφη υπόδειξη της Επίβλεψης ή της ΕΠΑ, να απομακρύνει με δικές του δαπάνες από την εκτέλεση του Έργου, οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού που απασχολεί, που τυχόν επιδείξει υβριστική ή ανάρμοστη διαγωγή προς το προσωπικό της ΕΠΑ, της Επίβλεψης, ή προς οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, ή παραβεί τους κανονισμούς, τους νόμους και εντολές ή στερείται των απαιτούμενων τεχνικών ικανοτήτων ή γενικά, κατά την κρίση της Επίβλεψης ή της ΕΠΑ, κρίνεται για οποιονδήποτε βάσιμο λόγο ως ακατάλληλος. Το προσωπικό που έχει απομακρυνθεί από το Έργο δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί στο Έργο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της ΕΠΑ. Στην περίπτωση που κατά τον ως άνω τρόπο απομακρύνεται από το Έργο μέλος του προσωπικού που εκτελεί εξειδικευμένη εργασία, ο Ανάδοχος δεν μπορεί να επικαλεστεί την απομάκρυνση αυτή ως λόγο καθυστέρησης του Έργου ή τμήματος αυτού Ο Ανάδοχος δεν θα δημιουργήσει κανενός είδους ευθύνη στην ΕΠΑ αναφορικά με οποιαδήποτε εργατική διαφορά ή αναφορικά με οποιαδήποτε αρμόδια Αρχή. Ο Ανάδοχος θα αποζημιώσει, υπερασπίσει και καταστήσει αζήμια την ΕΠΑ αναφορικά με κάθε απαίτηση τρίτων, αγωγές, δαπάνες, έξοδα, ζημίες ή ευθύνες, περιλαμβάνοντας εύλογες δικηγορικές αμοιβές, που προέρχονται από ή σχετίζονται με διατάξεις του εργατικού δικαίου, ή εργατικές απαιτήσεις ή πράξεις των αρμοδίων Αρχών κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου στο πλαίσιο της Σύμβασης Ρητά συμφωνείται μεταξύ των Μερών ότι, όλα τα μέλη του προσωπικού του Αναδόχου, δεν συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο ή καθ οιονδήποτε μορφή ή δύνανται να συνδεθούν με την ΕΠΑ υπό τη μορφή σύμβασης εργασίας ή οποιασδήποτε άλλης συμβατικής σχέσης. ΑΡΘΡΟ 12. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Για την εκτέλεση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει μεταξύ των άλλων όρων και διατάξεων που αναφέρονται στη Σύμβαση και τις κατωτέρω γενικές υποχρεώσεις: 12.1 Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε Σελίδα 12 από 57

17 όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τον σχεδιασμό, συντονισμό και προγραμματισμό όλων των εργασιών και υπηρεσιών που θα εκτελεστούν. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, την επιθεώρηση του εργοταξίου, την περιδιάβαση της όδευσης των προτεινόμενων εργασιών με τρίτα πρόσωπα (π.χ. Αρχές των Εθνικών οδών, δημοτικές και λοιπές αρμόδιες Αρχές, διαχειριστές πολυκατοικιών, ιδιοκτήτες κατοικιών κλπ), την επιβεβαίωση των ορίων της όδευσης και των εργοταξίων, την τοποθέτηση των μετρητών, την αποτίμηση των μεθόδων εργασίας και τον καθορισμό των υλικών και των άλλων πόρων, ανθρώπινων και μη που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του Έργου. Στις ανωτέρω δαπάνες περιλαμβάνονται και τυχόν δαπάνες ενδέχεται να προκύψουν συνεπεία αναβάθμισης/αναθεώρησης του Μηχανογραφικού Συστήματος (SAP). Στο πλαίσιο εφαρμογής των παραπάνω, ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη και μετά το πέρας των εργασιών να αποτυπώνει με δικά του μέσα (φωτογραφίες ή/και βίντεο όπου κρίνεται απαραίτητο) και δαπάνες την υφιστάμενη κατάσταση του χώρου που θα εκτελεστούν οι εργασίες ( ιαδικασία ιαχείρισης Περιουσίας Καταναλωτή). Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία και τους ειδικότερους όρους της Σύμβασης για την έγκαιρη προειδοποίηση και ενημέρωση του κοινού για την εκτέλεση των εργασιών Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη εξακρίβωσης και επιβεβαίωσης των στοιχείων που του παρέχονται από την ΕΠΑ, στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης Ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διευθετήσει με καλή πίστη κάθε διαφωνία ή θέμα που τυχόν ανακύπτει κατά την εκτέλεση του Έργου με καταναλωτές της ΕΠΑ, τους όμορους ιδιοκτήτες ακινήτων ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε κάθε εργασία ή/και υπηρεσία που εκτελείται από αυτόν στο πλαίσιο της Σύμβασης να επιφέρει την ελάχιστη δυνατή ενόχληση σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, να ελαχιστοποιήσει την επίπτωση στο περιβάλλον και ειδικότερα να μην παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία των καταστημάτων, των καταναλωτών της ΕΠΑ, τη διέλευση πολιτών, καθώς και την εκτέλεση τυχόν άλλων εργασιών από άλλους εργολάβους ή τρίτους που θα απασχολούνται στον ίδιο χώρο Ο Ανάδοχος ευθύνεται πλήρως για την αδιάκοπη πρόοδο των εργασιών που του έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξετάζει για κάθε εργασία όλες τις δυνατές τεχνικές λύσεις για τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και να καταλήγει σε τεχνικές λύσεις, οι οποίες θα είναι σύμφωνες με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου, τους ισχύοντες κανονισμούς, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και γενικά με όλες τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση που η τεχνική λύση είναι αδύνατη να εφαρμοστεί σύμφωνα με τα ως άνω, ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη της απόδειξης της αδυναμίας εφαρμογής των παραπάνω συντάσσοντας αναλυτική έγγραφη αναφορά και επιστρέφοντας την σχετική Εντολή Εργασίας στην Επίβλεψη ή/και στην ΕΠΑ. Σε κάθε περίπτωση που αποδεικνύεται η αδυναμία εκτέλεσης της Εντολής Εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει με δαπάνες που βαρύνουν τον ίδιο οποιαδήποτε ημιτελή εργασία, κατασκευή ή/και υπηρεσία παρασχέθηκε από αυτόν για την εκτέλεση της σχετικής Εντολής Εργασίας Ο Ανάδοχος οφείλει να διατηρεί επαφή και να συνεργάζεται στενά καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης με τα πρόσωπα που θα ορισθούν από την ΕΠΑ ως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της και του έχουν γνωστοποιηθεί, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης και απρόσκοπτη διεξαγωγή του Έργου. Καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, η ΕΠΑ δύναται να καθορίσει προγραμματισμένες, τακτικές και έκτακτες συναντήσεις σε τόπο και χρόνο τις οποίες θα κοινοποιεί στον Ανάδοχο, και ο Ανάδοχος οφείλει να παραβρίσκεται στις συναντήσεις αυτές με τους οριζόμενους εκπροσώπους του ή τα μέλη του προσωπικό του που έχουν καθοριστεί από την ΕΠΑ για το σκοπό αυτό Πριν την έναρξη του Έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να κοινοποιήσει στην ΕΠΑ τουλάχιστον ένα τηλεφωνικό αριθμό για οποιαδήποτε επείγουσα επικοινωνία απαιτηθεί κατά τη Σελίδα 13 από 57

18 διάρκεια εκτέλεσης του Έργου για περιστατικά Επείγουσας Ανάγκης, σύμφωνα και με το Άρθρο 18 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). Ο Ανάδοχος θα είναι διαθέσιμος στον ως άνω αριθμό να λαμβάνει από την ΕΠΑ ή/και την Επίβλεψη σχετικές εντολές και οδηγίες σε εικοσιτετράωρη βάση και για όλη την Κατασκευαστική Περίοδο για να καθιστά δυνατή την άμεση ανταπόκριση σε προβλήματα που θα προκύψουν σχετικά με το Έργο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κοινοποιεί αμέσως στην ΕΠΑ και στην Επίβλεψη οποιαδήποτε τροποποίηση του ως άνω αριθμού Για την κατασκευή των παροχετευτικών αγωγών B2C ή B2B καταναλωτών και την εγκατάσταση των μετρητών ή/και σταθμών, ο Ανάδοχος για την εκπόνηση του λεπτομερούς σχεδιασμού υποχρεούται να προβαίνει σε διενέργεια επιτόπιας προεξέτασης, να καθορίζει συναντήσεις και να διαπραγματεύεται με τους καταναλωτές της ΕΠΑ για την θέση εγκατάστασης των μετρητών ή/και σταθμών σε σημεία τα οποία θα είναι σύμφωνα με τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου, τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις που αναφέρονται στη Σύμβαση και θα απέχουν την ελάχιστη δυνατή απόσταση από τον κύριο αγωγό φυσικού αερίου, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και την ισχύουσα εμπορική πολιτική συνδέσεων της ΕΠΑ αναφορικά με τη δυνατότητα τοποθέτησης της μετρητικής διάταξης εντός της ρυμοτομικής γραμμής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες αποδεδειγμένα δεν είναι εφικτή η συμφωνία με τον καταναλωτή για τη θέση εγκατάστασης των μετρητών ή/και σταθμών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει έγκαιρα την Επίβλεψη ή/και την ΕΠΑ για τον προσδιορισμό νέας συνάντησης με τον καταναλωτή. Στην τελική θέση εγκατάστασης των μετρητών ή/και σταθμών θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη και για δυνητικούς πρόσθετους μετρητές. Για τον ως άνω σκοπό, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και στον συντονισμό του προσωπικού και των καταναλωτών. Όλες οι δαπάνες και τα πάσης φύσεως απρόβλεπτα έξοδα που θα προκύπτουν από τις ως άνω υποχρεώσεις του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων των επαναληπτικών εξετάσεων, συναντήσεων, διαπραγματεύσεων και γενικά της διαχείρισης των καταναλωτών και του προσωπικού του, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Περαιτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΠΑ έγγραφες αναφορές για την πρόοδο των εργασιών καθώς και έγγραφες αναφορές όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα IV της παρούσης Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) Ο Ανάδοχος έχει επίσης την υποχρέωση να ενεργοποιήσει την παροχή του B2C καταναλωτή εντός μιας άνυδρης εβδομάδας από την ημερομηνία εκσκαφής της Ο Ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί, κάθε τρεις (3) μήνες, το σύνολο του Έργου, τόσο κατά τη διάρκεια κατασκευής του όσο και κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης και Συντήρησης και να συντάσσει σχετικές αναφορές προς την ΕΠΑ ή/και την Επίβλεψη, που θα συμπεριλαμβάνει τις εκκρεμότητες που υφίστανται, την αιτιολογία τους και τη χρονική δέσμευση ολοκλήρωσης της αποκατάστασής τους Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την δυνατότητα εντοπισμού και ιχνηλασιμότητας (traceability) των υλικών, εργασιών, εγγράφων και του Τεχνικού Φακέλου του Έργου (Final Documentation Package FDP) Στην περίπτωση που η ΕΠΑ παρέχει προς τον Ανάδοχο, δυνατότητα περιορισμένης πρόσβασης στο Μηχανογραφικό Σύστημα (SAP) ή/και στη βάση δεδομένων του Geographical Information System (GIS) της ΕΠΑ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και δαπάνες, εξαιρουμένων του κόστους αδειών χρήσης του λογισμικού και του κόστους εκπαίδευσης του προσωπικού, που θα απαιτηθούν και θα τον βαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου για την πρόσβαση αυτή. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναρτά σε ηλεκτρονική μορφή στο προσδιοριζόμενο από την ΕΠΑ μηχανογραφικό σύστημα, το σύνολο του παραγόμενου υλικού (εκθέσεις, φωτογραφικό υλικό, αναφορές, αδειοδοτήσεις, πορίσματα, ζημιές, αλληλογραφία, πιστοποιητικά, αυτοψίες, επιμετρητικά, ημερολόγια, τοπογραφικά, προτάσεις, προγραμματισμούς, προγράμματα συντηρήσεων, παραλαβές, εκπαιδεύσεις, εκκρεμείς εργασίες, αποδεικτικά εξοφλήσεων αιτημάτων ή απαιτήσεων, ισοζύγια υλικών, πίνακες με το πότε έχουν Σελίδα 14 από 57

19 υποβληθεί και εγκριθεί τα ως κατασκευάσθη σχέδια, πιστοποιητικά επιθεώρησης, συμβάσεις, οδηγίες, Αντίγραφα Εγγυητικών Επιστολών, Αντίγραφα Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων, περιγραφές εργασιών, αποτελέσματα καταγραφικών δοκιμών και ελέγχων, Εγχειρίδια συντήρησης, λειτουργίας, Ασφάλειας και Q/A, Τεχνικά Έγγραφα για τα υλικά και τον εξοπλισμό, το σύνολο των νομιμοποιητικών έγγραφων του προσωπικού, κλπ) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναπροσαρμόζει τους ρυθμούς του και τον αριθμό των συνεργείων χωρίς η ΕΠΑ να οφείλει να του καταβάλει οποιαδήποτε πρόσθετη αποζημίωση. ΑΡΘΡΟ 13. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑ 13.1 Για την εκτέλεση του Έργου, η ΕΠΑ θα εκδίδει κατά τη κρίση της, Εντολές Εργασίας προς τον Ανάδοχο που θα περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες οδηγίες, έγγραφα, σχέδια, χάρτες, στοιχεία και πληροφορίες που έχει στην κατοχή της και ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση. Καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης η ΕΠΑ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει στον Ανάδοχο κάθε δυνατή βοήθεια, οδηγία ή υπόδειξη και γενικά κάθε απαραίτητη πληροφορία ή ενημέρωση που κρίνεται σκόπιμη για την εκτέλεση του Έργου, σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις της Σύμβασης Για την εκτέλεση των Εντολών Εργασίας, η ΕΠΑ υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο τα απαραίτητα υλικά σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Για την εκτέλεση της Σύμβασης, η ΕΠΑ δύναται να παρέχει προς τον Ανάδοχο, δυνατότητα περιορισμένης πρόσβασης στο Μηχανογραφικό Σύστημα (SAP) ή/και στη βάση δεδομένων του Geographical Information System (GIS) της ΕΠΑ καθώς επίσης θα του χορηγήσει όλες τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου και σχέδια που κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν αν αυτά απαιτηθούν. ΑΡΘΡΟ 14. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 14.1 Ο Ανάδοχος εγγυάται την πιστή εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, καθώς και την ποιοτικά και τεχνικά άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση του Έργου, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και των διατάξεων της παρούσας, λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου, καταπίπτουν ποινικές ρήτρες σε βάρος του Αναδόχου και ειδικότερα: Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρεί ακόμα και μερικώς, με υπαιτιότητα του, τον εκάστοτε Χρονοπρογραμματισμό του Έργου, τις προθεσμίες που ορίζονται στο Χρονοδιάγραμμα και τις ημερομηνίες ολοκλήρωσης των επιμέρους Εντολών Εργασίας που περιλαμβάνονται σε αυτό, η ΕΠΑ θα αποστέλλει στον Ανάδοχο επιστολή στην οποία θα καθορίζεται καταληκτική ημερομηνία περάτωσης του καθυστερούμενου έργου. Αμέσως μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, θα επιβάλλεται σε βάρος του Αναδόχου, για τις πρώτες δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, ποινική ρήτρα ίση με το 1% επί της αξίας των καθυστερούμενων εργασιών για κάθε ημέρα καθυστέρησης από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας συμμόρφωσης. Μετά την πάροδο των δέκα (10) πρώτων ημερολογιακών ημερών, η Ποινική Ρήτρα μετατρέπεται αυτομάτως σε 2% επί της αξίας των καθυστερούμενων εργασιών. Σε περίπτωση συνέχισης της καθυστέρησης πέραν των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας συμμόρφωσης, η ΕΠΑ δύναται να επιβάλει ποινική ρήτρα ύψους ίσου με το διπλάσιο του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου έργου ή αυτοτελούς τμήματος αυτού. Επιπρόσθετα στην περίπτωση της ανωτέρω καθυστέρησης (πέραν των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας συμμόρφωσης) η ΕΠΑ δύναται να θέσει σε εφαρμογή τις διατάξεις του Άρθρου 32 της παρούσας Γενικής Συγγραφής Σελίδα 15 από 57

20 Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) περί καταγγελίας της Σύμβασης Επίσης σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος: δεν βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για την έναρξη εκτέλεσης του Έργου εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης Έργου, σύμφωνα με το Άρθρο 6 της παρούσας Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.), σύμφωνα με το Άρθρο 9 και το Παράρτημα ΙV της παρούσας Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.). δεν υποβάλει τα έγγραφα του τεχνικού φακέλου στους χρόνους που ορίζονται στα Συμβατικά Τεύχη δεν παραδίδει Τεχνικό Φάκελο Ανά Εντολή Εργασίας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 22 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και εντός της σχετικής οριζόμενης προθεσμίας συμμόρφωσης που εγγράφως του έχει γνωστοποιηθεί από την ΕΠΑ. δεν περαιώνει τις οποιεσδήποτε ελλείψεις που έχουν διαπιστωθεί από την Επίβλεψη ή/και την ΕΠΑ ή καθυστερεί αδικαιολόγητα και εμποδίζει την ομαλή διαδικασία παραλαβής του Έργου, σύμφωνα με το Παράρτημα III της παρούσας Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) και εντός της οριζόμενης προθεσμίας συμμόρφωσης που εγγράφως του έχει γνωστοποιηθεί. δεν συμμορφώνεται σε οποιεσδήποτε συμβατικές του υποχρεώσεις για τις οποίες προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία εκπλήρωσης στα συμβατικά τεύχη η ΕΠΑ θα αποστέλλει στον Ανάδοχο επιστολή στην οποία θα καθορίζεται καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης. Αμέσως μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, θα επιβάλλεται σε βάρος του Αναδόχου για κάθε μια ως άνω περίπτωση ως Ποινική Ρήτρα, ποσό ύψους χιλίων Ευρώ ( 1000) για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας συμμόρφωσης προς τον Ανάδοχο, για τις πρώτες δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. Μετά την πάροδο των πρώτων δέκα (10) ημερολογιακών ημερών η Ποινική Ρήτρα μετατρέπεται αυτομάτως σε ποσό ύψους δύο χιλιάδων Ευρώ ( 2000) για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης. Σε περίπτωση συνέχειας της καθυστέρησης συμμόρφωσης πέρα των συνολικά τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, η ΕΠΑ δύναται να θέσει σε εφαρμογή τις διατάξεις του Άρθρου 32 της παρούσας Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) περί καταγγελίας της Σύμβασης Στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος: δεν αποκαθιστά τις κακοτεχνίες και παραλείψεις στο Έργο που οφείλονται σε πλημμελείς ή κακότεχνες εργασίες του Αναδόχου, σύμφωνα με το Άρθρο 15 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και εντός της οριζόμενης προθεσμίας συμμόρφωσης που εγγράφως του έχει γνωστοποιηθεί από την ΕΠΑ, δεν τηρεί το βάθος του πυθμένα του χαντακιού όπως ορίζεται από τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου, σύμφωνα με το Άρθρο 9 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και δεν συμμορφώνεται εντός της οριζόμενης προθεσμίας που εγγράφως του έχει γνωστοποιηθεί από την ΕΠΑ, δεν επαναφέρει και αποκαθιστά τα ορύγματα στην πρότερή τους κατάσταση, σύμφωνα με το Άρθρο 21 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και εντός της οριζόμενης προθεσμίας συμμόρφωσης που εγγράφως του έχει γνωστοποιηθεί από την ΕΠΑ, δεν προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την άρση των μη συμμορφώσεων που αφορούν σε θέματα ιασφάλισης Ποιότητας ή Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Σελίδα 16 από 57

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Κ.Α.: 35.6279-0001 ΠΡΟΫΠ.: 55.000 ΕΤΟΣ: 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΔΕΥΑΤ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια χημικών υλικών της ΔΕΥΑ Τρικάλων». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.000 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.) ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 1. Απαιτείται εμπειρία αποκλειστικά σε 1 κτίριο γραφείων μεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΡΟΥ ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. μελέτης : 72/2014 Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ΟΛΠ Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του, κατάρτισε, έπειτα από εκπόνηση ειδικής μελέτης, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων Κ. Μ. : Π 59 /2011

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» Σπάρτη 4.8.2015 Αρ. Πρωτ. 5531 ΣΥΜΒΑΣΗ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» για τις ανάγκες του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Ρόδος 23/07/2014 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 5414 ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979 ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/979/19-01-2015 ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979 Στο ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ σήμερα την 00.00.2015 μεταξύ του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προϋπ: 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΑΔΑ: Β4ΩΣΩ9Ω-31 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 20 Απριλίου 2012 Αρ. Πρωτ. 9619 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εργασία: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υποστήριξης Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)»

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)» Aριθμ. Μελέτης: 02/2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Επιστημονική υποστήριξη για την» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΕΡΓΟ: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων στύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν)

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΤΗΛ.2310/296.527/296-509 -FAX.2310/228.221 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ **************************** ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ:ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΛΠ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706577 2015-04-15

15PROC002706577 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 10:56:27 EEST Reason: Location: Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 Ταχ. Διεύθυνση: Στρ.Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών Δ. Χαϊδαρίου Τηλέφωνο: 2132047330 2132047317

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 20/11/2013 Αρ. Πρωτ. 7085 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών εκφόρτωσης υλικών του Α ΜΗΕ Α.Ε µε γερανούς, αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της σύµβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001738626 2013-11-26

13PROC001738626 2013-11-26 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ 13PROC001738626 2013-11-26 Μυτιλήνη, 20.11.2013 Αρ. Πρωτ. 7090 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - 1 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ Αθήνα, Αύγουστος 2010 Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/12 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη: 09/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 300258/ ΥΔ 900 ΑΔΑ: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: 13PROC001541206 2013-07-12 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23%

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα