Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας Υφιστάμενων Οδών με Χρήση Ολοκληρωμένου Συστήματος Κινηματικής Χαρτογράφησης με Γεω-αναφορά (Mobile Mapping System)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας Υφιστάμενων Οδών με Χρήση Ολοκληρωμένου Συστήματος Κινηματικής Χαρτογράφησης με Γεω-αναφορά (Mobile Mapping System)"

Transcript

1 Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας Υφιστάμενων Οδών με Χρήση Ολοκληρωμένου Συστήματος Κινηματικής Χαρτογράφησης με Γεω-αναφορά (Mobile Mapping System) Road Safety Improvement of Existing Roads Using Mobile Mapping Technology ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, Τοπογράφος Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός MSc, ΝΑΜΑ ΑΕ, Υπ. ιδ. ΕΜΠ ΚΑΤΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ, Τοπογράφος Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, Εταίρος ΝΑΜΑ AE ΓΚΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Τοπογράφος Μηχανικός, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείμενο του άρθρου αποτελεί η παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας που αποβλέπει στη βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας σε υφιστάμενες οδούς, με την υποστήριξη καινοτόμου τεχνολογίας κινηματικής χαρτογράφησης με γεω-αναφορά. Η προτεινόμενη μεθοδολογία υλοποιήθηκε στα πλαίσια πιλοτικής εφαρμογής για το ΥΠΥΜΕ Ι. Η εφαρμογή αυτή απέδειξε τη χρησιμότητα του συστήματος στη λεπτομερή, αξιόπιστη και συστηματική καταγραφή, καταχώρηση και επεξεργασία των κρίσιμων στοιχείων του οδικού περιβάλλοντος που καθορίζουν το επίπεδο της οδικής ασφάλειας, καθώς και τη σπουδαιότητα της διαθεσιμότητας ενός συστηματικά επικαιροποιημένου μητρώου οδών ως βασικό εργαλείο για ελέγχους οδικής ασφάλειας. ABSTRACT This paper deals with the fast growing technology of mobile mapping systems (MMS) for road asset inventory and its application in road safety inspection programs. It provides a systemmethodology of MMS data collection and processing and, a method for analyzing MMS processed data in relation to vehicular accident catalogue. Also, the results obtained from the implementation of the proposed method in a pilot project in the greater area of Athens (Greece) are presented and discussed. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Επιθεώρηση Οδικής Ασφάλειας (ΕπΟΑ) αφορά σε υφιστάμενες οδούς και στηρίζεται κυρίως σε δεδομένα ατυχημάτων για τον εντοπισμό ζητημάτων ασφαλείας πεζών και οχημάτων. Σκοπός μιας ΕπΟΑ σε υφιστάμενη οδό είναι (TRB Executive Committee, 2004, Kirkevold et. al., 2006, Transport for London, 2009, National Roads Authority, 2004, Department of Transport, 2003): η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της ο- δού και του παρόδιου περιβάλλοντος, των στοιχείων σχεδιασμού και των τοπικών συνθηκών, που θα μπορούσαν να αυξήσουν την πιθανότητα και σοβαρότητα ενός ατυχήματος, η επισκόπηση της επίδρασης μεταξύ των διαφόρων στοιχείων σχεδιασμού και του περιβάλλοντος του οδικού δικτύου, η επισκόπηση της επιρροής της οδικής υ- ποδομής στη συμπεριφορά των χρηστών, ο προσδιορισμός του βαθμού επάρκειας και κάλυψης σε ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας των αναγκών όλων των χρηστών της οδικής υποδομής, η διερεύνηση των αναδυόμενων λειτουργικών τάσεων και ζητημάτων ασφάλειας κατά μήκος της οδικής υποδομής. Η εφαρμογή της ΕπΟΑ σε υφιστάμενες οδούς απαιτεί την απόκτηση της ακριβούς εικόνας της οδικής υποδομής με την καταγραφή των κρίσιμων χαρακτηριστικών, που επηρεάζουν τη λειτουργία της οδού. Η ολοκληρωμένη και ακριβής εικόνα των συνθηκών λειτουργίας της οδού αποκτάται με τη χρήση ειδικής τεχνολογίας καταγραφής της φυσικής κατάστασης και των χαρακτηριστικών της οδικής υποδομής και μέσω της εφαρμογής επιλεγμένης μεθοδολογίας επεξεργασίας των δεδομένων του μητρώου ατυχημάτων. Συγκεκριμένα η απόκτηση ακριβούς εικόνας της οδικής υποδομής περιλαμβάνει: καταγραφή επιλεγμένων στοιχείων της φυσικής κατάστασης της οδικής υποδομής, μέσω βιντεοσκόπησης με γεωαναφορά. Μέρος των στοιχείων, που αυτή προσφέρει, είναι ε- κείνα τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια «ως κατασκευάστηκε», τα οποία 1

2 τα αντικείμενα στα οποία επικεντρώθηκε η καταγραφή της υφιστάμενης φυσικής και λειτουργικής κατάστασης της εξεταζόμενης οδικής υποδομής, τα μέσα με τα οποία έγινε η καταγραφή και ανάλυση / τεκμηρίωση των ευρημάτων που προέκυψαν. καταγραφή του δείκτη τραχύτητας του οδοστρώματος (δείκτης IRI), που προσδιορίζει την ποιότητα του οδοστρώματος, αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης του οδοστρώματος μέσω συστηματικής επεξεργασίας εικόνων (με γεωαναφορά), με την εφαρμογή προτύπων και μεθοδολογιών όπως ορίζονται στον κανονισμό ΟΜΟΕ-ΚΚΟ (Κατάταξη Κατάστασης Οδοστρωμάτων), επεξεργασία των δεδομένων των ατυχημάτων, ώστε να διευκολυνθεί η συστηματική διερεύνηση των αιτιών που τα προκαλούν, επιτόπου επιθεωρήσεις των συνθηκών λειτουργίας της οδού σε ώρες εκτός και εντός κυκλοφοριακής αιχμής, διαφορετικών καιρικών συνθηκών, ώστε να στοιχειοθετηθούν οι αιτίες ατυχημάτων που έχουν συμβεί σε συγκεκριμένες θέσεις, ή μπορεί να συμβούν και σε άλλες θέσεις, κυκλοφοριακοί φόρτοι, σύνθεση, καταγεγραμμένες ταχύτητες που αναπτύσσονται κατά μήκος της οδού, προγράμματα φωτεινής σηματοδότησης, λειτουργική κατάταξη της οδού, υπάρχουσες πολιτικές και στα ισχύοντα πρότυπα και οδηγίες σχεδιασμού της οδικής υποδομής. Η ΕπΟΑ μπορεί να ποικίλει ως προς το σκοπό (μεμονωμένες θέσεις, τμήμα μιας οδού ή οδικού δικτύου), αλλά και να αφορά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή στοιχεία σχεδιασμού μέσα σε ένα τμήμα οδού ή οδικού δικτύου (Kirkevold et. al., 2006, Transport for London, 2009). Επίσης προσφέρει τη δυνατότητα παρατήρησης όχι μόνο της φυσικής κατάστασης της οδικής υποδομής, αλλά και της δι-επίδρασης όλων των στοιχείων αυτής και των χρηστών της οδού, με σκοπό η ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών να «υποδείξει» προβλήματα στο περιβάλλον της οδού που οδηγούν σε λανθασμένες ενέργειες. Στην παρούσα εργασία περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής της Επιθεώρησης Οδικής Ασφάλειας. Ειδικότερα, παρουσιάζονται: η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε, Ψηφιακή καταγραφή οδικής υποδομής 1. Συλλογή Στοιχείων 2. Επεξεργασία Στοιχείων Καταγραφή διαχείρισης κυκλοφορίας Επεξεργασία στοιχείων που επηρεάζουν το Επίπεδο Οδικής Ασφάλειας Μελλοντικές ανάγκες Επιτόπιες Επιθεωρήσεις Οδικής Ασφάλειας Συλλογή κυκλοφοριακών στοιχείων ημιουργία Βάσης εδομένων σε ΣΓΠ (GIS) Ανάλυση ατυχημάτων Ποσοτικοποίηση και σύνταξη προϋπολογισμού έργων 3. ιαμόρφωση Προτάσεων Συλλογή στοιχείων ατυχημάτων Αξιολόγηση Υφιστάμενου Επιπέδου Οδικής Ασφάλειας Εντοπισμός σημείων που επηρεάζουν αρνητικά το επίπεδο της Οδικής Ασφάλειας Προτάσεις επεμβάσεων στο σύστημα Οδικής Υποδομής - Λειτουργικής ιαχείρισης Οδού Σχήμα 1. Ενότητες δραστηριοτήτων ΕπΟΑ Figure 1. Pilot Program of Road Safety Audit Η μεθοδολογία περιλαμβάνει τρεις ενότητες δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι (βλ. Σχήμα 1): 1. Η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, που περιλάμβανε (α) τη συλλογή των στοιχείων από το μητρώο ατυχημάτων, των κυκλοφοριακών στοιχείων, των προγραμμάτων σηματοδότησης κλπ. μέσω των αρμόδιων Υπηρεσιών, και (β) τη ψηφιακή καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των οδικών αξόνων με χρήση συστήματος ψηφιακής καταγραφής του οδικού δικτύου (βιντεοσκόπηση με γεωαναφορά), με παράλληλη διεξαγωγή μετρήσεων μέσω εξειδικευμένου εξοπλισμού (μετρήσεις IRI, φθορές οδοστρώματος) εγκατεστημένου σε ειδικά εξοπλισμένο όχημα. 2. Η επεξεργασία των συλλεχθέντων δεδομένων με σκοπό τον εντοπισμό των ελλείψεων και των προβλημάτων, που επηρεάζουν αρνητικά την οδική ασφάλεια, και η καταχώρησή των πρωτογενών και δευτερογενών στοιχείων σε βάση δεδομένων ΓΣΠ (GIS). Η ενότητα αυτή περιλάμβανε (α) την ανάλυση των στοιχείων των ατυχημάτων σε συνδυασμό με τα κυκλοφοριακά δεδομένα των οδικών αξόνων για τον εντοπισμό των επικίνδυνων θέσεων και τη διερεύνηση των πλέον πιθανών αιτιών ατυχημάτων, (β) την επεξεργασία των στοιχείων που προέκυψαν από την ψηφιακή καταγραφή τα οποία επηρεάζουν το επίπεδο 2

3 της οδικής ασφάλειας, με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού, (γ) τη δημιουργία κατάλληλης βάσης δεδομένων σε ΣΓΠ (GIS), στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία της ψηφιακής καταγραφής της οδού, της κατάστασης του οδοστρώματος, των κυκλοφοριακών δεδομένων, των στοιχείων ατυχημάτων, καθώς και τα αποτελέσματα της ανάλυσης των ατυχημάτων, και (δ) την αξιολόγηση του υφιστάμενου επιπέδου οδικής ασφάλειας με βάση το σύνολο των στοιχείων από τα προηγούμενα βήματα. 3. Η διαμόρφωση προτάσεων για επεμβάσεις που θα βελτιώσουν το επίπεδο οδικής ασφάλειας, με ποσοτικοποίηση και προϋπολογισμό των προτεινόμενων επεμβάσεων για τον προγραμματισμό και την κατανομή των διαθέσιμων πόρων. Εικόνα 3. Ψηφιακό οδόμετρο Figure 3. Digital odometer CCD κάμερες υψηλής ανάλυσης 2D σαρωτής laser scanner 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ 2.1 Γενική περιγραφή και οφέλη Ένα επίγειο σύστημα κινητής χαρτογράφησης αποτελείται από δύο βασικά μέρη: (α) όχημα κατάλληλα εξοπλισμένο με αισθητήρες (βλ. Εικόνα 1) για τη συλλογή δεδομένων της οδικής υποδομής και του περιβάλλοντος χώρου και, (β) συστήματα εργαλείων λογισμικού για την επεξεργασία, ανάλυση και διαχείριση (βλ. Εικόνες 2-6) των χαρακτηριστικών που αφορούν στη λειτουργία της οδικής υποδομής (Kingston et. al., 2007, Gikas, 2008). Εικόνα 4. ιάταξη συστήματος οπτικού εντοπισμού και σαρωτή Laser Figure 4. Setup of CCD cameras and 2D laser scanner Εικόνα 5. Προφιλόμετρο Figure 5. Pavement laser profilometer Εικόνα 1. Όχημα καταγραφής της ΝΑΜΑ ΑΕ Figure 1. Equipped vehicle of NAMA SA Εικόνα 2. ιάταξη κεραιών συστήματος GPS Figure 2. GPS antennas setup Εικόνα 6. Aδρανειακό σύστημα εντοπισμού Figure 6. INS navigation system Η επιθεώρηση ενός οδικού έργου στηρίζεται σε τρεις βασικούς τύπους πρωτογενών δεδομένων: στη λήψη εικόνων βίντεο, από τις οποίες προκύπτουν πληροφορίες σχετικά με θεματικά 3

4 στοιχεία της οδού (οδικός εξοπλισμός, σήμανση, κ.α.), καθώς και οπτική επισκόπηση της κατάστασης του οδοστρώματος, στη συλλογή νεφών σημείων σάρωσης laser, που παρέχουν με ακρίβεια τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού (στοιχεία χάραξης οριζοντιογραφίας, μηκοτομής, διατομών) και κάθε είδους μετρητικής πληροφορίας που αφορά σε διαστασιολόγηση των χαρακτηριστικών της οδικής υποδομής, στη συλλογή μετρήσεων που αφορούν στην κατάσταση του οδοστρώματος και συνίστανται στον υπολογισμό της τραχύτητας του, την αποτύπωση ρηγματώσεων, κ.α. Είναι φανερό ότι προκειμένου τα δεδομένα αυτά να είναι αξιοποιήσιμα θα πρέπει να είναι γνωστή με ακρίβεια η θέση λήψης τους (γεωαναφορά) σε κάποιο σύστημα αναφοράς. Για το σκοπό αυτό το όχημα καταγραφής φέρει προηγμένο εξοπλισμό δορυφορικού (GNSS) και αδρανειακού (INS) εντοπισμού. Στον Πίνακα 1 συνοψίζονται οι βασικοί τύποι αισθητήρων και τα χαρακτηριστικά που φέρουν τα σύγχρονα συστήματα ψηφιακής καταγραφής. Πίνακας 1. Βασικοί τύποι αισθητήρων επίγειων συστημάτων ψηφιακής καταγραφής Table 1. Basic sensor types of terrestrial mapping systems Είδος Αισθητήρα Χαρακτηριστικά Γεωμετρική πληροφορία περιγραφική / γεωμετρική πληροφορία GNSS positioning INS positioning Digital odometer CCD cameras 2D laser scanner Pavement roughness profiler Geo-radar υψηλής ακρίβειας απόλυτος εντοπισμός και προσανατολισμός χαμηλής έως υψηλής ακρίβειας σχετικός εντοπισμός και προσανατολισμός χιλιομέτρηση ψηφιακές εικόνες γωνία σάρωσης και απόσταση αισθητήρα αντικειμένου τραχύτητα οδοστρώματος πάχος στρώσεων οδοστρώματος λαμβάνονται στοιχεία για τα χαρακτηριστικά της οδικής υποδομής που σχετίζονται με τις επιδιώξεις του έργου. Σε αυτό το πλαίσιο, τα δεδομένα βιντεοληψίας βοηθούν κυρίως στην εικονιστική απεικόνιση της περιοχής ενδιαφέροντος, ενώ τα στοιχεία που παρέχουν είναι κυρίως ποιοτικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά αναφέρεται η δυνατότητα αναπαράστασης (από διαφορετικές οπτικές γωνίες) και η αναγνώριση τυχόν εμποδίων (ιστοί σήμανσης, ταμπέλες, κ.α.) που μπορεί να ευθύνονται για την πρόκληση ατυχημάτων. Αντίθετα, τα δεδομένα σάρωσης laser παρέχουν ποσοτικά (μετρητικά) στοιχεία που αφορούν στον προσδιορισμό της θέσης, του σχήματος και των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδικής υποδομής (Gikas and Daskalakis, 2008, Stratakos et. al., 2009). Χαρακτηριστικά αναφέρεται η δυνατότητα υπολογισμού της οριζόντιας και κατακόρυφης γεωμετρίας του υπό έλεγχο οδικού άξονα, η εξαγωγή της επίκλισης σε κάθε διατομή της οδού και ο υπολογισμός συνθηκών ορατότητας για οδηγούς και πεζούς. Με αυτό τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα ιεράρχησης των προβλημάτων και σύνταξη ανάλογων μελετών βελτίωσης του επιπέδου οδικής ασφάλειας. 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Το όχημα ψηφιακής καταγραφής συντίθεται από τέσσερα διακριτά υποσυστήματα διασυνδεδεμένων αισθητήρων (Κingston et. al, 2007). 2.2 Κινητά συστήματα χαρτογράφησης και οδική ασφάλεια Προγράμματα επιθεώρησης της οδικής ασφάλειας μπορεί να διενεργηθούν με δύο τρόπους: (α) μετά την αναφορά ενός ατυχήματος για την διακρίβωση των συγκεκριμένων αιτίων που το προκάλεσαν και (β) στα πλαίσια στρατηγικού σχεδιασμού της πολιτείας για τον εντοπισμό επικίνδυνων θέσεων / συνθηκών που μπορεί να συμβάλλουν στο μέλλον στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων (TRB Executive Committee, 2004). Ανάλογα με τους στόχους ενός έργου επιθεώρησης οδικής ασφάλειας, Σχήμα 2. Σύστημα καταγραφής Figure 2. Mobile mapping system layout 4

5 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού των επιμέρους υποσυστημάτων δίνονται στο Σχήμα 2, ενώ η διαχείριση του συστήματος αισθητήρων γίνεται κεντρικά μέσω του λογισμικού πακέτου Trident-3D Analyst (Geo-3D, 2007). Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η συγχρονισμένη (με χρήση του παλμού PPS του συστήματος GPS) λειτουργία των αισθητήρων, διασφαλίζοντας την απόδοση γεωαναφοράς στα δεδομένα, με ακρίβεια και αξιοπιστία. 4. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ Ο ΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ & Λ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η πιλοτική εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας πραγματοποιήθηκε στους υφιστάμενους οδικούς άξονες Λ. Αθηνών και Πειραιώς. Το αντικείμενο της εφαρμογής περιλάμβανε την καταγραφή της φυσικής και λειτουργικής κατάστασης των υπόψη οδικών αξόνων, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων για διορθωτικές επεμβάσεις στην υφιστάμενη οδική υποδομή, με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφαλείας. 4.1 Περιγραφή εξεταζόμενων οδικών τμημάτων Η Λ. Αθηνών (Καβάλας) αποτελεί κύρια οδική αρτηρία και τμήμα της Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου. Το υπό εξέταση οδικό τμήμα βρίσκεται μεταξύ της Πλατείας Καραϊσκάκη και της Μονής αφνίου. Ο άξονας της Λ. Αθηνών ανήκει στο ευτερεύον Εθνικό Οδικό ίκτυο και στο Πρωτεύον Οδικό ίκτυο του νομού Αττικής. Είναι οδός ταχείας κυκλοφορίας με διατομή που ξεκινά από 2+2 λωρίδες κυκλοφορίας και διαχωριστική νησίδα (Λ. Αχιλλέως) και εξελίσσεται σε 4+4 λωρίδες κυκλοφορίας με διαχωριστική νησίδα. Από την Πλ. Καραϊσκάκη μέχρι το αφνί διαθέτει 21 σηματοδοτούμενους κόμβους από τους οποίους, οι 3 είναι ανισόπεδοι (κόμβοι με Λ. Κωνσταντινουπόλεως, Λ.Κηφισού και Θηβών). Η οδός Πειραιώς είναι ο μεγάλος κεντρικός οδικός άξονας μήκους περίπου 8 km που συνδέει την Αθήνα με τον Πειραιά. Το υπό εξέταση οδικό τμήμα ευρίσκεται μεταξύ της Πλατείας Ομονοίας και της οδού Πλαταιών στον Πειραιά. Η οδός Πειραιώς ανήκει στο ευτερεύον Εθνικό Οδικό ίκτυο και στο Πρωτεύον Οδικό ίκτυο του νομού Αττικής. Είναι οδός ταχείας κυκλοφορίας με 2+2 λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ έχει διαχωριστική νησίδα στο μεγαλύτερο τμήμα. Από την Πλ. Ομονοίας μέχρι τον Πειραιά διαθέτει 26 σηματοδοτούμενους κόμβους από τους οποίους, οι 2 είναι ανισόπεδοι (κόμβοι με οδό Χαμοστέρνας και Λ. Κηφισού). 4.2 Καταγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης Συλλογή Στοιχείων Οι εργασίες καταγραφής των δεδομένων της κατάστασης της υφισταμένης οδικής υποδομής προγραμματίστηκαν με τον καθορισμό των δρομολογίων του ειδικά εξοπλισμένου οχήματος της ΝΑΜΑ ΑΕ, σε κατάλληλες ώρες, ώστε να αποφεύγονται εμπλοκές με τη συνήθη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων που κινείται στους υπόψη οδικούς άξονες. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε συλλογή στοιχείων (κυκλοφοριακοί φόρτοι, προγράμματα σηματοδοτούμενων κόμβων, στοιχεία καταγεγραμμένων ατυχημάτων) από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Κατά μήκος των υπό εξέταση αξόνων καταγράφηκε η υφιστάμενη φυσική κατάσταση της οδικής υποδομής, περιλαμβανομένων του ε- ξοπλισμού της οδού και λοιπόν στοιχείων που επηρεάζουν την οδική ασφάλεια, όπως π.χ. διαφημιστικές πινακίδες. Όλα τα στοιχεία που βρίσκονται επί του οδοστρώματος, της κεντρικής νησίδας (όπου υπάρχει), καθώς και επί των πεζοδρομίων εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν σε βάση δεδομένων διαχειρίσιμη από ΣΓΠ (GIS). Συγκεκριμένα τα στοιχεία που καταγράφηκαν, συλλέχθηκαν και εισήχθηκαν στη Βάση εδομένων είναι: φθορές (12 είδη) της επιφάνειας κυκλοφορίας, με κατάταξη αυτών ανά λωρίδα, δείκτης IRI, που χαρακτηρίζει την ποιότητα της επιφάνειας του οδοστρώματος, πινακίδες (ρυθμιστικές, κινδύνου, πληροφοριακές και διαφημιστικές), ιστοί οδοφωτισμού, δένδρα με κορμό διαμέτρου >10 cm, στηθαία ασφαλείας, κιγκλιδώματα πεζών και άλλα στοιχεία που επηρεάζουν την οδική ασφάλεια των πεζών, σηματοδότες οχημάτων και πεζών, προσβάσεις παρόδιων εγκαταστάσεων, στάσεις λεωφορείων, πλάτος πεζοδρομίων και οι θέσεις πρόσβασης ΑΜΕΑ σε πεζοδιαβάσεις, λοιπά στοιχεία που κρίθηκαν αναγκαία να καταγραφούν, όπως κάδοι απορριμμάτων, μορφή των κόμβων (ισόπεδος, ανισόπεδος σηματοδοτούμενος), περιλαμβανομένων των 5

6 προγραμμάτων σηματοδότησης που χορήγησε το αρμόδιο τμήμα της ΜΕΟ, στοιχεία κυκλοφοριακού φόρτου κατά μήκος των αξόνων που χορήγησε το αρμόδιο τμήμα της ΜΕΟ. Σε αυτά πραγματοποιήθηκε αναγωγή των φόρτων σε αντιπροσωπευτική τιμή των συλλεγμένων στοιχείων ατυχημάτων, τα στοιχεία ατυχημάτων (βλ. επόμενη 4.4). 4.3 Αξιολόγηση δεδομένων φυσικής κατάστασης υφιστάμενης οδικής υποδομής Η αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης της υφιστάμενης οδικής υποδομής γίνεται με κριτήριο το παρεχόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν το επίπεδο της οδικής ασφάλειας. Καθοριστική παράμετρος θεωρείται η παρουσία συνθηκών συγχωρητικού περιβάλλοντος για τους οδηγούς και τους λοιπούς χρήστες της οδού. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιούνται κατάλογοι ελέγχων στις οποίες εξετάζεται το παρεχόμενο επίπεδο οδικής ασφάλειας σχετικά με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου σημείου ή τμήματος, την ορατότητα, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, την κατάσταση του οδοστρώματος, τον οδικό εξοπλισμό, την κίνηση των πεζών, την κίνηση των ποδηλάτων, τη στάση και στάθμευση οχημάτων, την οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση. 4.4 Ανάλυση ατυχημάτων Η ανάλυση των ατυχημάτων αποτελεί ένα θεμελιώδους σημασίας εργαλείο σε οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, καθώς δίνει πληροφορίες που αφορούν σε ήδη πραγματοποιηθέντα ατυχήματα. Αποτελεί, δε, τον ενδεδειγμένο τρόπο για την αξιολόγηση «πριν-και-μετά», που προσφέρει πολύ χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τη «συμπεριφορά των χαρακτηριστικών της οδικής ασφάλειας» σε θέσεις που έγιναν επιλεγμένες επεμβάσεις, για το βαθμό της θετικής επίδρασης. Η ανάλυση των ατυχημάτων πραγματοποιήθηκε με στόχο τον εντοπισμό των αιτίων των ατυχημάτων που έχουν συμβεί σε 3 έτη ( ) στους εξεταζόμενους άξονες, την αξιολόγηση των παραγόντων που ενδεχομένως αποτελούν αιτίες μελλοντικών ατυχημάτων, λόγω αδυναμιών της φυσικής και λειτουργικής κατάστασης της υφιστάμενης οδικής υποδομής, καθώς και την επιλογή των θέσεων με τη μέγιστη επικινδυνότητα. Η επίσημη εθνική βάση δεδομένων οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα είναι εκείνη της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η οποία βασίζεται στα στοιχεία που συλλέγει η Τροχαία και αποτέλεσαν τη βασική πηγή στοιχείων της παρούσας εργασίας. Οι μέθοδοι προσδιορισμού επικίνδυνων θέσεων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τις αριθμητικές και τις στατιστικές μεθόδους (Φραντζεσκάκης και Γκόλιας, 1994). Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μεθόδων ποικίλουν και έχουν παρουσιαστεί αναλυτικά στη βιβλιογραφία (Babkov,1975, Mahier and Mountain,1988, Renshaw, and Carter,1980, Silcock and Smyth,1984, Tsohos and Kokkalis,1988). Σε κάθε περίπτωση κρίνεται απαραίτητο να συνυπολογίζεται η πολυπλοκότητα και η ακρίβεια της μεθόδου σε σχέση με τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων στοιχείων για την εφαρμογή της. Είναι προφανές ότι, όσο πιο σύνθετη και ακριβής είναι μια μέθοδος, τόσο περισσότερα στοιχεία απαιτούνται για την εφαρμογή της, ιδιαίτερα όσον α- φορά στις στατιστικές μεθόδους. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας αναπτύχθηκε κατάλληλη μεθοδολογία προσδιορισμού επικίνδυνων θέσεων, με βασικές αρχές την πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων στοιχείων (που χορηγήθηκαν από τη ΜΕΟ και την ΕΣΥΕ), την αποτελεσματική προσέγγιση του προβλήματος, καθώς και την απαραίτητη στατιστική τεκμηρίωση της διαδικασίας εντοπισμού των επικίνδυνων θέσεων. Το σύνολο των επικίνδυνων θέσεων επιλέχθηκε μετά από σύνθεση των επιμέρους αποτελεσμάτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια βάσει της μεθόδου ποιοτικού ελέγχου, η οποία είναι μία στατιστική μέθοδος που χρησιμοποιεί πρόσθετα στοιχεία έκθεσης σε κίνδυνο (κυκλοφοριακοί φόρτοι ή οχηματοχιλιόμετρα). Ειδικότερα, η προτεινόμενη μεθοδολογία προσδιορισμού επικίνδυνων θέσεων περιλαμβάνει τέσσερα διακριτά στάδια: α. υπολογισμός του δείκτη ατυχημάτων βάσει του πλήθους των ατυχημάτων και των νεκρών και παθόντων την τελευταία 3ετία, β. κατάταξη των θέσεων με βάση τον δείκτη ατυχημάτων, γ. κατάταξη των θέσεων με βάση τον δείκτη νεκρών και παθόντων, επειδή Η κατάταξη αυτή είναι χρήσιμη, αφού οι θέσεις με αυξημένο αριθμό ατυχημάτων δεν συμπίπτουν πάντα με τις θέσεις με αυξημένο αριθμό νεκρών, δ. προσδιορισμός των επικίνδυνων θέσεων βάσει του δείκτη ατυχημάτων, νεκρών και παθόντων, βάσει του ανώτατου ορίου ελέγχου για 6

7 τους δείκτες ατυχημάτων, νεκρών και παθόντων και προσδιορισμός των επικίνδυνων θέσεων που έχουν μεγαλύτερο δείκτη από το ανώτατο όριο. Πίνακας 2. Επικίνδυνα τμήματα βάσει ανάλυσης ατυχημάτων στην Λ. Αθηνών και την οδό Πειραιώς Table 2. Sections with high accident rates along Athinon Av. and Peiraios Str. Επικίνδυνο τμήμα βάσει Οδ. Άξονας Λ. Αθηνών Τμήματα Νεκρών Ατυχημάτων Παθόντων Πλ. Καραϊσκάκη - Κολωνού Κολωνού - Λένορμαν Λένορμαν - Μυλλέρου Μυλλέρου - Θερμοπυλών Κων/πόλεως - Σπ. Πάτση Σπ. Πάτση - Μητροδώρου Μητροδώρου - Πιπινέλη (*) Αντιγόνης - Λ.Κηφισού Λ. Κηφισού - ομοκού (*) ομοκού - Θηβών (*) Θηβών - Γοργοποτάμου Γοργοποτάμου - Ηρακλείτου (*) Έλλης - Φαβιέρου Πλ. Ομονοίας - Σωκράτους Σωκράτους - Μενάνδρου Μενάνδρου - εληγιώργη εληγιώργη - Κολωνού Κολωνού - Κολοκυνθούς Μυλλέρου - Θερμοπυλών Θερμοπυλών - Πλαταιών Ιερά Οδός - Περσεφόνης (*) Περσεφόνης - Ηρακλειδών Ηρακλειδών - Π. Ράλλη (*) Π. Ράλλη - Αιγηίδων Αιγηίδων - Χαμοστέρνας Χαμοστέρνας - Μακεδονίας Μακεδονίας - Χρ. Σμύρνης Χρ. Σμύρνης - Άρτης (*) Άρτης - Πύργου (*) Κονδύλη - Γιαννίδη (*) (*): τα τμήματα αυτά προέκυψαν ως «επικίνδυνα» από την καταγραφή με το όχημα Οδός Πειραιώς Από την ανάλυση ατυχημάτων προέκυψαν τα επικίνδυνα τμήματα (Πίνακας 2) στους δύο άξονες βάσει των ατυχημάτων, των νεκρών, των παθόντων, αλλά και βάσει τον παρατηρήσεων από τους ελέγχους οδικής ασφάλειας από την καταγραφή με το σύστημα ψηφιακής καταγραφής και τις επιτόπιες αξιολογήσεις. Στα πλαίσια των αναγκών για οργανωμένη συλλογή, καταγραφή και αποθήκευση των δεδομένων ατυχημάτων στους οδικούς άξονες ενδιαφέροντος, πραγματοποιήθηκε εισαγωγή των διαθέσιμων στοιχείων στη Βάση εδομένων του κάθε άξονα. Τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν αφορούν στα πλήρη στοιχεία ατυχημάτων, δηλαδή ημερομηνίες συμβάντων, συνθήκες φωτισμού, γεωμετρία και κατευθύνσεις οδού, αλλά και οι υπολογισμένοι δείκτες. 4.5 ημιουργία Βάσης εδομένων - Υποβάθρων Οριζοντιογραφίας Όλα τα στοιχεία που συλλέχθηκαν και επεξεργάστηκαν, εισήχθησαν σε βάση δεδομένων στην οποία αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με την γεωγραφική θέση του κάθε στοιχείου, αλλά και επιπλέον στοιχείων για την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων σχετικά με την οδική ασφάλεια (βλ. Σχήμα 3). Σχήμα 3. Περιγραφή Βάσης εδομένων Figure 3. Database Layout 7

8 Επίσης, από δορυφορικές εικόνες δημιουργήθηκαν εποπτικά υπόβαθρα οριζοντιογραφίας, στα οποία επισημάνθηκαν οι άξονες των υπόψη δύο οδικών τμημάτων, περιλαμβανομένης και της γεωμετρίας αυτών, όπως προέκυψαν από την κινηματική χαρτογράφηση (βλ. Σχήμα 5). 4.6 Προτεινόμενες επεμβάσεις Σημαντικό στοιχείο στη διαμόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση των επικίνδυνων σημείων είναι η αντιμετώπιση των αδυναμιών κάθε θέσης, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά το επίπεδο οδικής ασφάλειας, καθώς και η εξασφάλιση ομοιογένειας του οδικού περιβάλλοντος κατά μήκος των οδικών αξόνων. Σκοπός είναι το οδικό περιβάλλον των αξόνων να γίνει ευκολότερα αντιληπτό από τους χρήστες της οδού, χωρίς να δημιουργείται σύγχυση σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας τους. Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να εξεταστούν διάφορες λύσεις που εφαρμόζονται με επιτυχία σε άλλες περιοχές ή ακόμα και σε άλλες χώρες, ώστε να επιλεγούν αυτές που κρίνονται περισσότερο αποτελεσματικές με βάση τις συνήθειες, τη συμπεριφορά και τη δεκτικότητα των χρηστών στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, ο σκοπός είναι να διαμορφωθεί ένα κατανοητό και τυποποιημένο οδικό περιβάλλον, ώστε αυτό να μη δημιουργεί προϋποθέσεις λανθασμένων ενεργειών από τους χρήστες της οδού και να λειτουργεί «συγχωρετικά» μετά από οποιοδήποτε λάθος, ελαχιστοποιώντας κατά το δυνατό τις επιπτώσεις ενός πιθανού λάθους. Προκειμένου να υπάρχει συστηματική αντιμετώπιση των επικίνδυνων θέσεων, οι προτεινόμενες επεμβάσεις προσδιορίσθηκαν ανάλογα με το είδος και τα χαρακτηριστικά των οδικών τμημάτων, την κατηγορία του οδικού τμήματος, τη διατομή της οδού, τις παρόδιες χρήσεις γης, τον κυκλοφοριακό φόρτο, την κίνηση πεζών και την παρουσία φωτεινής σηματοδότησης. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες: ρυθμιστικές επεμβάσεις που αφορούν στη διαχείριση της κυκλοφορίας και στάθμευσης, χρήση οδικού εξοπλισμού, ώστε να ενισχυθεί η επιβολή των ρυθμιστικών επεμβάσεων, γεωμετρικές επεμβάσεις, ώστε να εξασφαλισθούν κριτήρια ορατότητας, διαχωρισμού κατευθύνσεων, καθοδήγησης οχημάτων κ.α., φωτεινή σηματοδότηση, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, αλλά και της κυκλοφοριακής λειτουργίας, οδοστρώματα, ώστε να εξασφαλισθεί η ασφαλής κίνηση των χρηστών των οδών, οδοφωτισμός, σε περιπτώσεις που παρατηρείται σημαντικός αριθμός ατυχημάτων τις νυχτερινές ώρες, ασφάλιση, με σκοπό τη μείωση των συνεπειών σε περίπτωση εκτροπής οχήματος, ηλεκτρονικές διατάξεις επιτήρησης παραβάσεων σε επικίνδυνες θέσεις, ώστε να ελέγχονται οι παραβάσεις, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η ορθή και ασφαλής λειτουργία της οδού. Οι επεμβάσεις που προτάθηκαν για τα επικίνδυνα σημεία προέκυψαν από τον συνδυασμό των στοιχείων που συλλέχθηκαν, καταγράφηκαν και επεξεργάστηκαν όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 4. Σχήμα 4. Προσδιορισμός επεμβάσεων Figure 4. Determination of proposed measures Σχήμα 5. Παράδειγμα συνδυασμού πληροφοριών από τη ψηφιακή καταγραφή και την ανάλυση ατυχημάτων σε χάρτη του οδικού άξονα Figure 5. Example of combination of mobile mapping data and accident analysis 8

9 Στο Σχήμα 5 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα συνδυασμού των αναλύσεων για τον προσδιορισμό των επεμβάσεων, στο οποίο αποτυπώνεται με γεωαναφορά η κατάταξη της ποιότητας του οδοστρώματος και τα ατυχήματα σε τμήμα της Οδού Πειραιώς, με σκοπό την εύρεση σημείων στα οποία η χαμηλή ποιότητα οδοστρώματος έχει συμβάλει σε ατυχήματα. Στον Πίνακα 3 συνοψίζονται οι προτεινόμενες κατασκευαστικές επεμβάσεις χαμηλού κόστους που μπορούν άμεσα να υλοποιηθούν στα υπό εξέταση τμήματα, οι οποίες θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας. Πίνακας 3. Σύνοψη εργασιών άμεσων κατασκευαστικών επεμβάσεων Table 3. Summary of high priority construction works interventions # Είδη εργασιών σε θέσεις επί των αξόνων 1 Αποξήλωση/ κατασκευή κρασπέδων (*) Αφαίρεση/επανατοποθέτηση πινακίδων 4 - (Κ,Ρ,Πρ,Π) 3 Αφαίρεση/επανατοποθέτηση πινακίδων (Π μετ. περ.) 4 Αφαίρεση διαφημιστικών πινακίδων Κατασκευή στηθαίου οδού τύπου ΜΣΟ Κατασκευή στηθαίου οδού τύπου ΜΣΟ Κατασκευή στηθαίου οδού με απόσταση - 5 ορθοστατών 1,33 m 8 Κατασκευή στηθαίου οδού τύπου ΜΣΟ Κατασκευή στηθαίων τεχνικών έργων - 1 τύπου ΣΤΕ-1 10 Κατασκευή στηθαίoυ τεχνικών έργων 9 - τύπου ΣΤΕ-6 11 Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου 6 4 ασφαλείας 12 Κατασκευή χαλύβδινου χειρολισθήρα - 1 Φ140/4 mm σε ΣΤΕ-10 και κατασκευή απόληξης στηθαίου NJ από C20/25 13 Αποκατάσταση λακκουβών (**) Κατασκευή πρόσβασης ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια * Λ. Αθηνών 3,7km και Πειραιώς 2 km **Λ. Αθηνών 3,5 m 2 και Πειραιώς 3,1 m 2 5. ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος κινηματικής χαρτογράφησης της υφισταμένης κατάστασης ως προϋπόθεση για τη μελέτη βελτίωσης του επιπέδου οδικής ασφάλειας στους άξονες Λ. Αθηνών και Πειραιώς, αποτέλεσε ένα χρήσιμο εργαλείο στην αντικειμενική, αξιόπιστη, ασφαλή, γρήγορη, οικονομική και αποτελεσματική καταγραφή όλων των στοιχείων του οδικού περιβάλλοντος που καθορίζουν Λ. Αθηνών Πειραιώς το επίπεδο της οδικής ασφάλειας. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η σπουδαιότητα της διαθεσιμότητας ενός συστηματικά επικαιροποιημένου μητρώου οδών ως βασικό εργαλείο για τους έλεγχους οδικής ασφάλειας. Σε αντίθεση με τις συμβατικές μεθόδους καταγραφής (πεζοπόρα συνεργεία, δεδομένα από χάρτες, κ.α.) τα σύγχρονα συστήματα κινητής χαρτογράφησης υπερέχουν δεδομένου ότι παρέχουν: ασφάλεια: το όχημα καταγραφής διατρέχει το οδικό δίκτυο με τη ροή της οδικής κυκλοφορίας και σε καμία περίπτωση τα μέλη της ομάδας δεν εκτίθενται άμεσα στους κινδύνους της οδικής κυκλοφορίας, ταχύτητα: εξασφαλίζεται η συλλογή δεδομένων έως και 50 φορές γρηγορότερα σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους καταγραφής, ακρίβεια: εξασφαλίζεται υψηλή ακρίβεια σε όλο το μήκος καταγραφής (μέσω της χρήσης συστημάτων GNSS/INS/DMI), διαχείριση και απόδοση δεδομένων: αποτελεσματική διαχείριση /απόδοση των πρωτογενών και επεξεργασμένων δεδομένων με αποτέλεσμα τη σωστή και έγκαιρη λήψη αποφάσεων. Αυτό εξασφαλίζεται με τη βοήθεια εργαλείων λογισμικών που παρέχουν την ικανότητα επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων με διαφορετικά χαρακτηριστικά μορφοποίησης (βάσεις δεδομένων, CAD, κ.α.), κόστος: η γρήγορη, ασφαλής και με πληρότητα καταγραφή διασφαλίζει μειωμένο κόστος σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους. 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Babkov, V.F. (1975), "Road Conditions and Traffic Safety", MIR Publishers, Moscow. Department of Transport (2003), Design Manualfor Roads and Bridges. Volume 5. Section 2, London, U.K. Φραντζεσκάκης, Ι.Μ. και Γκόλιας, Ι.Κ. (1994), "Οδική Ασφάλεια", Παπασωτηρίου, Αθήνα. Geo-3D (2007) Trdent - 3D Analyst Software version 4.1, Canada Gikas V. and Stratakos J. (2011) A Novel Geodetic Engineering Method for the Extraction of Road/Railway Alignments Based on the Bearing Diagram and Fractal Behavior, Transactions of Intelligent Transportation Systems, IEEE, DOI /TITS (accepted July 11, 2011) Gikas, V. and Daskalakis, S. (2008) Determining Rail Track Axis Geometry 9

10 Using Satellite and Terrestrial Geodetic Data, Survey Review, Vol. 40, pp Gikas, V., Laflamme, C., Larouse, C., Kasapi, E., Soilemezoglou, G., Paradissis, D. (2008) Development of Advanced Positioning and Videography Tools for Mobile Mapping: Implementation in 1000 km of Roads in Greece 10th International Conference on Applications of Advanced Technologies in Transportation, NTUA/ASCE/TRB, Athens, May Kingston, T., Gikas, V., Laflamme, C., Larouche, C., (2007) An Integrated Mobile Mapping System for Data Acquisition and Automated Asset Extraction, 5th Int. Symposium on Mobile Mapping Technology Conference, ISPRS, Padua, Italy, May Kirkevold, A., Bones, T., Ringen, S. (2006) Road Safety Audits and Inspections. Guidelines, Public Roads Administration, Norway (www.vegvesen.no) Mahier M. J. and Mountain L.J. (1988), The Identification of Accident Blackspots: A Comparison of Current Methods, Accident Analysis and Prevention. National Roads Authority (2004), Road Safety Audit Guidelines, Dublin, Ireland Renshaw, D.L. and Carter, E.C. (1980), Identification of High-Hazard Locations in the Baltimore County Road-Rating Project, Transportation Research Record 753, TRB, Washington DC. Silcock, D. and Smyth, A. W. (1984), The methods used by British highway authorities to identify accident blackspots, Traffic Engineering and Control. Stratakos J., Gikas V., Fragos K. (2009) A Multi-Scale Curve Matching Technique for the Assessment of Road Alignments Using GPS/INS Data, 6th International Symposium on Mobile Mapping Technology, Sao Paolo, Brazil, July Transfund New Zealand (2004), Road Safety Audit Procedures for Projects, New Zealand. Transport for London (2009), Road Safety Audit, London, U.K. TRB Executive Committee (2004) National Cooperative Highway Research Program. Synthesis 336. Road Safety Audits. A Synthesis of Highway Practice, Transportation Research Board of the National Academies, Washington, D.C. Tsohos, G. and Kokkalis, A. (1988), Determination of Black Spots. A comparative and correlation study of existing methods, Amsterdam, The Netherlands. University of New Brunswick (1999), Road Safety Audit Guidelines, Canada 10

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας Επιτροπή Κυκλοφορίας και Στάθμευσης ΣΕΣ Στέλιος Ευσταθιάδης Θανάσης Τσιάνος Πέπη Δημοπούλου Δώρα Ζησιμοπούλου Αλεξάνδρα Κονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ : ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» Τ.Ε.Κ.Μ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ατζέμη Μαρία Τοπ. Μηχανικός, MSC PM ιευθύντρια Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ταχυτήτων. partner logo

Διαχείριση ταχυτήτων. partner logo Διαχείριση ταχυτήτων «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος Ευγενικός, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της επιρροής των διαφημιστικών πινακίδων στον αριθμό των οδικών ατυχημάτων

Διερεύνηση της επιρροής των διαφημιστικών πινακίδων στον αριθμό των οδικών ατυχημάτων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής Διερεύνηση της επιρροής των διαφημιστικών πινακίδων στον αριθμό των οδικών ατυχημάτων Γιώργος Γιαννής Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα και πολιτικές μείωσης των ατυχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο

Μέτρα και πολιτικές μείωσης των ατυχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Κυκλοφοριακά Θέματα Δήμων Λεκανοπεδίου Αττικής Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2011 Μέτρα και πολιτικές μείωσης των ατυχημάτων στο αστικό οδικό δίκτυο Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων στους Δήμους της Πρωτεύουσας

Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων στους Δήμους της Πρωτεύουσας Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης Μεταφορές στους Δήμους της Αττικής. Προβλήματα και προοπτικές Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2012 Πολιτικές και μέτρα μείωσης των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων

Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων Ημερίδα με τίτλο: Εκπαιδευτές οδήγησης και κυκλοφοριακής Αγωγής: Ο πρωτογενής τομέας στην παραγωγή οδικής ασφάλειας Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων Παναγιώτης Παπαντωνίου, Διδάκτωρ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

12-13 Μαρτίου 2015 Αθήνα. Εντοπισμός δυνητικών θέσεων τροχαίων ατυχημάτων σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο αναφορικά με τη γεωμετρία της οδού

12-13 Μαρτίου 2015 Αθήνα. Εντοπισμός δυνητικών θέσεων τροχαίων ατυχημάτων σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο αναφορικά με τη γεωμετρία της οδού 12-13 Μαρτίου 2015 Αθήνα Εντοπισμός δυνητικών θέσεων τροχαίων ατυχημάτων σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο αναφορικά με τη γεωμετρία της οδού Κωνσταντίνος Αποστολέρης Πολιτικός Μηχανικός, MSc Φώτης Μερτζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ. Ναταλία Βρακά

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ. Ναταλία Βρακά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ναταλία Βρακά Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΩΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΩΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΩΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Άγγελος Βασιλάς, Σπουδαστής ΕΜΠ Κωνσταντίνος Αποστολέρης, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Σοφία Βαρδάκη, Δρ. Αγρονόμος Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Έμφαση στη βελτίωση των Υποδομών

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Έμφαση στη βελτίωση των Υποδομών ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Έμφαση στη βελτίωση των Υποδομών Σέργιος Λαμπρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ 1 Η οδική ασφάλεια αποτελεί μεγάλο και διαχρονικό πρόβλημα της Χώρας μας. Για την συστηματική αντιμετώπισή

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλης Σάββα Εκτελεστικός Μηχανικός Τμήμα Δημοσίων Έργων Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων

Αριστοτέλης Σάββα Εκτελεστικός Μηχανικός Τμήμα Δημοσίων Έργων Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων Αριστοτέλης Σάββα Εκτελεστικός Μηχανικός Τμήμα Δημοσίων Έργων Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων 09-10-2014 1. Τμήμα Δημοσίων Έργων Δομή & Τύπος Εργασιών 2. Η Εξέλιξη των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CE742 Κυκλοφοριακή Τεχνική & Οδική Ασφάλεια

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CE742 Κυκλοφοριακή Τεχνική & Οδική Ασφάλεια ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CE742 Κυκλοφοριακή Τεχνική & Οδική Ασφάλεια (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Κατεύθυνση Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη κόμβου. 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας

Χάραξη κόμβου. 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας Χάραξη κόμβου 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας 1 Τύποι ισόπεδων κόμβων Με τρία σκέλη Με τέσσερα σκέλη Με πάνω από τέσσερα σκέλη 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας 2 Απλή διασταύρωση τύπου Τ Προσφέρεται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις Ειδικές Απατήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανάλογα µε το έργο και τις επιπτώσεις του στη λειτουργία υφιστάµενου οδικού δικτύου, οι παράγραφοι που ακολουθούν θα πρέπει, όπου κρίνεται απαραίτητο, να εντάσσονται στην

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα

υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα Γ. Γιαννής Ι. Γκόλιας Ε. Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων

Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων Ημερίδα με τίτλο: Προαγωγή Κουλτούρας Οδικής Ασφάλειας Χαρακτηριστικά και μέτρα μείωσης οδικών ατυχημάτων Παναγιώτης Παπαντωνίου, Ειδικός Γραμματέας ΣΕΣ Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής ΕΜΠ Ηράκλειο, 29 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια του Σχεδιασμού των Οδών

Aσφάλεια του Σχεδιασμού των Οδών 3ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΟδοποιίας Αθήνα, 9-10 Φεβρουαρίου 2012 Aσφάλεια του Σχεδιασμού των Οδών Γεώργιος Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Η επιρροή της κυκλοφορίας των βαρέων οχηµάτων στα οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα

Η επιρροή της κυκλοφορίας των βαρέων οχηµάτων στα οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα Η επιρροή της κυκλοφορίας των βαρέων οχηµάτων στα οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα Ι.Γκόλιας Γ.Γιαννής Ε.Παπαδηµητρίου ΕΜΠ - Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς

Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς Αντικείμενο Ελέγχου Ναι Όχι Παρατηρήσεις 1 Χάραξη της οδού και διατομή 1.1 Ορατότητα και μήκη ορατότητας To διαθέσιμο μήκος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ε.Παπαδηµητρίου Γ.Γιαννής Ι.Γκόλιας ΕΜΠ - Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής 5ο ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ενός κινητού συστήματος χαμηλού κόστους για συλλογή γεωγραφικής πληροφορίας και διαχείρισης της μέσω ΓΣΠ

Ανάπτυξη ενός κινητού συστήματος χαμηλού κόστους για συλλογή γεωγραφικής πληροφορίας και διαχείρισης της μέσω ΓΣΠ Ανάπτυξη ενός κινητού συστήματος χαμηλού κόστους για συλλογή γεωγραφικής πληροφορίας και διαχείρισης της μέσω ΓΣΠ Δρ. Ηλίας Φρέντζος Συνεργάτης ΤΠΚ, Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας Διπλ. Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc, Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΔΑΟΥ) Μαίρη Ανθούλη Μάρτιος 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΔΑΟΥ) Μαίρη Ανθούλη Μάρτιος 2017 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΔΑΟΥ) Μαίρη Ανθούλη Μάρτιος 2017 Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας στο Διευρωπαϊκό και Εθνικό Οδικό δίκτυο της χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος Ενηµερωτική συγκέντρωση για θέµατα Ασφάλισης Κλάδου Αυτοκινήτων και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµάτων 2 Φεβρουαρίου 2006, Αθήνα ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002 Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 21-22 Φεβρουαρίου 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3

Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3 Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3 Μητρώο Αυτοκινητοδρόµου για τη Στοιχειώδη Συντήρηση Συντακτική οµάδα - Επιµέλεια:, Επιµέλεια: Ιωάννα Καρακαϊδού, Αναπληρωτής ιευθυντής ιεύθυνσης Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 4: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε επαρχιακές οδούς πολλαπλών λωρίδων Διάλεξη 4.1: Μεθοδολογία

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 4: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε επαρχιακές οδούς πολλαπλών λωρίδων Διάλεξη 4.1: Μεθοδολογία Οδική ασφάλεια Ενότητα 4: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε επαρχιακές οδούς πολλαπλών λωρίδων Διάλεξη 4.1: Μεθοδολογία Ευτυχία Ναθαναήλ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εισαγωγή Η μέθοδος πρόβλεψης παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ ΣΤΟΧΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ : ΛΩΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Αύξηση της ταχύτητας των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙ. Ανάλυση κυκλοφοριακής ικανότητας σε υπεραστικές οδούς περισσοτέρων των δύο λωρίδων κυκλοφορίας

Οδοποιία ΙΙ. Ανάλυση κυκλοφοριακής ικανότητας σε υπεραστικές οδούς περισσοτέρων των δύο λωρίδων κυκλοφορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙ Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr Ιωάννα Σπυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια του Σχεδιασμού της Οδικής Υποδομής

Ασφάλεια του Σχεδιασμού της Οδικής Υποδομής Ασφάλεια του Σχεδιασμού της Οδικής Υποδομής Γεώργιος Κανελλαΐδης, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής Προσέγγιση Ασφαλούς Συστήματος Απαιτείται η προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 2 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 0 8 Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ «Μελέτες Εντοπισμού και Προτάσεων σε τμήματα και θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας στους Άξονες Τρίπολη-Καλαμάτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2011 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι.Μ. Φραντζεσκάκης, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ. Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 2 9 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 0 7 Η Μ Ε Ρ Ι Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Ηµερίδα για την Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ στη XIO: Βραχυπρόθεσµες παρεµβάσεις χαµηλού κόστους στο Εθνικό Επαρχιακό Οδικό ίκτυο της Xίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κυκλοφορίας μικτού στόλου συμβατικών και αυτόματων οχημάτων

Διαχείριση Κυκλοφορίας μικτού στόλου συμβατικών και αυτόματων οχημάτων Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και εξελίξεις στην Ελλάδα Διαχείριση Κυκλοφορίας μικτού στόλου συμβατικών και αυτόματων οχημάτων Υπό την αιγίδα: Δρ. Ευαγγελία Πορτούλη ΕΠΙΣΕΥ / ΕΜΠ 19-20/12/2016 Ετήσια Διημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Φάνης Παπαδημητρίου Διευθυντής Κυκλοφορίας και Συντήρησης ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ. 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Αθήνα 2012

Φάνης Παπαδημητρίου Διευθυντής Κυκλοφορίας και Συντήρησης ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ. 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Αθήνα 2012 Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας: Αρχές και εφαρμογή στην Ελλάδα. Ηπερίπτωσητης Αττικής Οδού ΣΟΦΙΑ ΒΑΡΔΑΚΗ ΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΠΕΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΡΑΓΟΜΑΝΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΪΟΥ ΦΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. οµή πληροφοριακής σήµανσης

2. οµή πληροφοριακής σήµανσης 2. οµή πληροφοριακής σήµανσης 2.1 Συστατικά µέρη του συστήµατος 2.1.1 Γενικά Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της κυκλοφοριακής καθοδήγησης στην πληροφοριακή σήµανση των αυτοκινητοδρόµων είναι ο αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 319, 29.11.2008, σ. 59. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ανάγκη για την απογραφή, χαρτογράφηση, παρακολούθηση, διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων βάση ενός μοντέλου ανάπτυξης. Έτσι, είναι απαραίτητος ο συνδυασμός δορυφορικών

Διαβάστε περισσότερα

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4.1 Γενικά (1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ Ο -Β-10: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ Ο -Β-10: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ Ο υπολογισµός του δείκτη αφορά στη διαχρονική συγκέντρωση και αξιοποίηση στοιχείων ατυχηµάτων για την εκπόνηση µελετών αξιολόγησης του επιπέδου οδικής ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση συστημάτων πληροφορικής στην οδική υποδομή

Χρήση συστημάτων πληροφορικής στην οδική υποδομή ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Χρήση συστημάτων πληροφορικής στην οδική υποδομή Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ SUNFLOWER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ SUNFLOWER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αθήνα, 5-6 Νοεµβρίου 2009 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ SUNFLOWER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Γιώργος Γιαννής Πέτρος Ευγενικός Ελεονώρα Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Με βάση την κατεύθυνση της κυκλοφορίας στη λωρίδα : κατά τη ροή της κυκλοφορίας και αντίθετα στη ροή της κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Εικόνα 7. Ακατέργαστα δεδοµένα

1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Εικόνα 7. Ακατέργαστα δεδοµένα 1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Μετά την καταγραφή όλων των απαραίτητων στοιχείων µέσω της τεχνικής γεωραντάρ, ακολούθησε η επεξεργασία και ανάλυσή τους. Σκοπός της επεξεργασίας των αρχικών δεδοµένων που προέκυψαν

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

Tυποποίηση σήμανσης. Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης

Tυποποίηση σήμανσης. Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης Tυποποίηση σήμανσης Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης η σήμανση πρέπει να είναι: Αντιληπτή και εύκολα κατανοητή. Οφείλει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση οδικής ασφάλειας

Επιτήρηση οδικής ασφάλειας Επιτήρηση οδικής ασφάλειας «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος Ευγενικός, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Σεµινάριο Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2001 Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί εν-κινήσει ζύγισης οχηµάτων και διαχείριση του οδικού δικτύου

Σταθµοί εν-κινήσει ζύγισης οχηµάτων και διαχείριση του οδικού δικτύου Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακής 'Ερευνας 13 ο Εθνικό Συνέδριο "Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες" Σταθµοί εν-κινήσει ζύγισης οχηµάτων και διαχείριση του οδικού δικτύου Γιώργος Γιαννής Λέκτορας, ΕΜΠ Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια των έργων υποδομής στην Ελλάδα

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια των έργων υποδομής στην Ελλάδα Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας Αθήνα, 9-10 Φεβρουαρίου 2012 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια των έργων υποδομής στην Ελλάδα Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή στην Ελλάδα του Διαδραστικού Συστηματος Ασφαλούς Σχεδιασμού των Οδών (IHSDM)

Εφαρμογή στην Ελλάδα του Διαδραστικού Συστηματος Ασφαλούς Σχεδιασμού των Οδών (IHSDM) Εφαρμογή στην Ελλάδα του Διαδραστικού Συστηματος Ασφαλούς Σχεδιασμού των Οδών (IHSDM) Application of the Interactive Highway Safety Design Model (IHSDM) in Greece ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΠΑΣΤΑ, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

27η ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

27η ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 27η ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013) Με στόχο τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και την άμεση απόκριση σε συμβάντα στο κύριο οδικό δίκτυο του Νομού Αττικής, εγκαταστάθηκε και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΠΕ-Β-1.0 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο YPETHO/EP9/PE-B-1.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΠΕ-Β-1.0 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο YPETHO/EP9/PE-B-1.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 Κωδικός: ΠΠΕΜ-ΣΥΓΚ-1 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: 1. ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011 Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υπόβαθρο και Παρουσίαση του έργου eκληση Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ομή της παρουσίασης Στόχοι της εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Ιωάννης Δημητρόπουλος Βίλυ Βεγήρη Στέλιος Καζάκος 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ

Οδοποιία ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙ Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr Ιωάννα Σπυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Η PAVER, όντας πρωτοπόρα για τα Ελληνικά δεδομένα, εφάρμοσε πρώτη τα συστήματα διαχείρισης οδοστρωμάτων, παρέχοντας

Η PAVER, όντας πρωτοπόρα για τα Ελληνικά δεδομένα, εφάρμοσε πρώτη τα συστήματα διαχείρισης οδοστρωμάτων, παρέχοντας www.paver.gr info@paver.gr Η PAVER, όντας πρωτοπόρα για τα Ελληνικά δεδομένα, εφάρμοσε πρώτη τα συστήματα διαχείρισης οδοστρωμάτων, παρέχοντας υπηρεσίες συμβούλου για τη διαχείριση και την αξιολόγηση οδοστρωμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (α) παρά το κράσπεδο κατά την ροή της κυκλοφορίας (β) στο μέσο της οδού (αντίθετα στην ροή της κυκλοφορίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙI (Σχεδιασμός & Λειτουργία κόμβων)

Οδοποιία ΙΙI (Σχεδιασμός & Λειτουργία κόμβων) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙI (Σχεδιασμός & Λειτουργία κόμβων) Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3.1 Γενικά Στο µέρος αυτό δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες και γενικοί κανόνες για τη συλλογή και καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Οδική Ασφάλεια στον Αστικό Χώρο Αθήνα, 23 Ιανουαρίου Α. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης

Προτάσεις για την Οδική Ασφάλεια στον Αστικό Χώρο Αθήνα, 23 Ιανουαρίου Α. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Προτάσεις για την Οδική Ασφάλεια στον Αστικό Χώρο Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2011 Α. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Α1. Η οδική ασφάλεια στον ελληνικό αστικό χώρο αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα αφού στην χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή ικανότητα ενός οδικού τµήµατος ορίζεται ως ο µέγιστος φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί όταν πληρούνται συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Ανδρέας Λοΐζος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Χριστίνα Πλατή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεώργιος Ζάχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ) ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Αθήνα Ζωγράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» 1. Προδιαγραφές Μελέτης Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων για την οριστική μελέτη τετρασκελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Στρατηγικός Στόχος 2010: Η μείωση των νεκρών κατά 100. Τακτικές επίτευξης στόχου: Αναδιάταξη τοπικών (ανά Νομό) προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία Ι. Ενότητα 7 : Κύριες Αστικές Οδοί σύμφωνα με το τεύχος Κύριες Αστικές Οδοί των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ ΚΑΟ)

Οδοποιία Ι. Ενότητα 7 : Κύριες Αστικές Οδοί σύμφωνα με το τεύχος Κύριες Αστικές Οδοί των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ ΚΑΟ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία Ι Ενότητα 7 : Κύριες Αστικές Οδοί σύμφωνα με το τεύχος Κύριες Αστικές Οδοί των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ ΚΑΟ) Γεώργιος Μίντσης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη οδήγηση και συμβολή των πολυμέσων

Αυτόματη οδήγηση και συμβολή των πολυμέσων Αυτόματη οδήγηση και συμβολή των πολυμέσων Αμπόνη Μαρία α. μ. 78615 - ΓΤΠ61 Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Επίπεδα αυτοματισμού σε αυτοκίνητο Επίπεδο 0: πλήρης έλεγχος του οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Τεχνική με Στοιχεία Οδοποιίας 4. Κυκλοφοριακές Συνδέσεις

Κυκλοφοριακή Τεχνική με Στοιχεία Οδοποιίας 4. Κυκλοφοριακές Συνδέσεις Κυκλοφοριακή Τεχνική με Στοιχεία Οδοποιίας 4. Κυκλοφοριακές Συνδέσεις Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Διδάσκων Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των μεγάλων και ανοικτών δεδομένων στο σχεδιασμό και τη διαχείριση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας

Ο ρόλος των μεγάλων και ανοικτών δεδομένων στο σχεδιασμό και τη διαχείριση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας Ο ρόλος των μεγάλων και ανοικτών δεδομένων στο σχεδιασμό και τη διαχείριση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας Dr. Josep Maria Salanova Grau / email: jose@certh.gr Παναγιώτης Τζένος / email: ptzenos@certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα, Γεώργιος Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα, Γεώργιος Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ Διημερίδα με θέμα: Οδική Ασφάλεια Ρόδος, 27 & 28 Μαρτίου 2014 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα, 2011-2020 Γεώργιος Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μετά την απόφαση ΔΜΕΟ/ο/612 της 16-2-2011, με την οποία εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Γιώργος Πισπιρίγκος Επιβλέπων: Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, Ιούλιος 2011 ΣΤΟΧΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 5: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε αστικές και περιαστικές αρτηρίες Διάλεξη 5.1: Μεθοδολογία

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 5: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε αστικές και περιαστικές αρτηρίες Διάλεξη 5.1: Μεθοδολογία Οδική ασφάλεια Ενότητα 5: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε αστικές και περιαστικές αρτηρίες Διάλεξη 5.1: Μεθοδολογία Ευτυχία Ναθαναήλ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Επεξηγήσεις Αστικές περιοχές: μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ INTRAWAY ΕΠΕ Μετα-ανάλυση των ερευνών που έχουν διεξαχθεί για τη μετανάστευση σε σημαντικά και σχετικά με την ένταξη πεδία (υγεία, κοινωνική ασφάλιση, εργασία, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3.1 Γενικά Στο µέρος αυτό δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες και γενικοί κανόνες για τη συλλογή και καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιωάννα X. Καρακαϊδού Πολιτικός Μηχανικός, MBA gkara@egnatia.gr 1 ιαχείριση της Οδικής Υποδοµής Η διαχείριση αφορά τρεις ενότητες: 1) Θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ Πρωτοβουλίες-Δράσεις Οδικής Ασφάλειας σε περίοδο οικονομικής κρίσης Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ Σοφία Βαρδάκη, Δρ. Συγκοινωνιολόγος ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής

Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Με την επίσημη υποστήριξη: Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Διημερίδα ITS Hellas «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός ITS προηγμένων τεχνολογιών Μεταφορών ανθρώπινων ζωών χρόνου χρήματος ενέργειας περιβάλλοντος

Ορισμός ITS προηγμένων τεχνολογιών Μεταφορών ανθρώπινων ζωών χρόνου χρήματος ενέργειας περιβάλλοντος Ορισμός ITS Τα ITS μπορούν να ορισθούν ως: η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών (υπολογιστές, αισθητήρες, ελεγκτές, επικοινωνίες και ηλεκτρονικές συσκευές) στον τομέα των Μεταφορών για την προστασία ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα