ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΟΥ ΪΛΛΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»... 1 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΙ ΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΡΙΣΜΑ ΑΤΕ.»... 2 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΙ ΑΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΝΙΚΙΑΣ ΑΕ»... 3 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΩ ΡΕΝΤΗΣ ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»... 4 Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατι κού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NOVITRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙ ΠΑΝΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΞΕΣΟΥ ΑΡ» και δ.τ. «NOVITRON ΑΕ»... 5 Αποφάσεις Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ELECTRA Ανώνυμος Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία Ηλεκτροδίων και κολλήσεων» με δ.τ. «ELECTRA S.A.» και διαγρα φής της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών... 6 Προσκλήσεις με την επωνυμία «ΡΕ.ΚΑΜΠ. Α.Ε.» σε επαναληπτι κή τακτική Γενική Συνέλευση... 7 με την επωνυμία «ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ» σε τα κτική Γενική Συνέλευση... 8 την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡ ΚΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ» σε τακτική Γε νική Συνέλευση... 9 με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΣΜΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «YTRO SEEDS ΦΥΤΡΟ ΣΠΟ ΡΟΙ Α.Ε.» σε επαναληπτική τακτική Γενική Συνέ λευση με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση με την επωνυμία «ΖΗΝΩΝ Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση 13 με την επωνυμία «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση Ανακοινώσεις Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΥΛΟΠΟΙ ΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» με δ.τ. «ΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑ ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.» και δ.τ. «ΑΝ. ΚΑ Α.Ε.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ Α.Ε.» ή συντετμημένα «ΚΕΓΕ Α.Ε.»... 17

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΟΥΪΛΛΙΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Ασφαλιστικών Εταιρειών της υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. Κ3 6870/2007 απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η τρο ποποίηση του περί της έδρας άρθρου 2 του καταστατι κού της ανώνυμη εταιρείας με την επωνυμία «ΓΟΥΪΛΛΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό μητρώου 13027/05/Β/86/207, σύμφωνα με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων της. Η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 2 του κατα στατικού έχει σε περίληψη ως ακολουθεί: Άρθρο 2 Έδρα της εταιρείας ορίζεται η πόλη της Καλλιθέας. Αθήνα, 11 Ιουλίου 2007 Με εντολή Υφυπουργού Η Τμηματάρχης Κ. ΛΟΝΤΟΥ (2) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΡΙ ΣΜΑ ΑΤΕ.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ /2007 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΡΙΣΜΑ ΑΤΕ.» και αριθμό μη τρώου 32288/01/Β/94/34(05), σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Η εν λόγω εγκριθείσα τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακολούθως: Άρθρο 5 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα πέντε ( ,00) ευρώ, με την έκδοση νέων μετοχών των 5 ευρώ έκαστη από κεφαλαιοποίηση των έκτακτων αποθεματικών ύψους ( ,99 ευρώ) και μέρους εκ των υπολοίπων κερδών εις νέον ύψους ,01 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,00 ευρώ, διαιρούμενο σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,00 ευρώ εκάστη. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Αθήνα, 13 Ιουλίου 2007 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (3) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΙΑΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΝΙΚΙΑΣ ΑΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ /2007 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΙΑΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΙΚΙΑΣ ΑΕ» και αριθμό μητρώου 58370/01/Β/05/124, σύμφωνα με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετό χων της. Η εν λόγω εγκριθείσα τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακολούθως: Άρθρο 5 Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που συνήλθε στις 14 Ιουνίου 2007, το μετο χικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ευρώ δέκα χιλιάδες ( ,00) με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) μετο χών, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ ( 1,00) η κάθε μία και τιμή διάθεσης ευρώ σαράντα ( 40,00) η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής διάθεσης ύψους ευρώ τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων ( ,00) άγεται σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετο χικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες ( ,00) και διαιρείται σε εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες ( ) μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ ( 1,00) η κάθε μία. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Αθήνα, 10 Ιουλίου 2007 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (4) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΩΡΕΝΤΗΣ ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ από φασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΩΡΕΝΤΗΣ ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό μητρώ ου 19036/01/Β/89/132, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Η εν λόγω εγκριθείσα τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακολούθως: Άρθρο 5 Με την από απόφαση της Έκτακτης Αυτό κλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των είκοσι τεσσάρων χιλιά δων εξήντα επτά Ευρώ ( ), με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας παγίων σύμφωνα με το ν. 2065/1992 κατά το ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (24.066,80 ) και είκοσι λεπτών (0,20) μετρητά, με την έκδοση οκτακοσίων είκοσι (820) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 ) η καθεμία. Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρ χεται στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων δεκαοκτώ Ευρώ και πενήντα λεπτών ( ,50 ) διαιρού μενο σε εννέα χιλιάδες πεντακόσιες δέκα (9.510) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 ) η καθεμία». Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Αθήνα, 12 Ιουλίου 2007 ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (5) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NOVITRON ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ» και δ.τ. «NOVITRON ΑΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. 3528/ απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε n τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «NOVITRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ» με δτ «NOVITRON ΑΕ» και ΑΡΜΑΕ 59610/02/ Β/05/102, σύμφωνα με την από έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η τροποποίηση πού εγκρίθηκε έχει ως εξής. Άρθρο 5 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσό εκατό χιλιάδων ( ) ευρώ και καταβλή θηκε ολόκληρο σε μετρητά. Διαιρείτο σε δέκα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία. Δυνάμει της από απόφασης της έκτακτης γε νικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετο χικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό χιλιάδες ( ) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία και θα καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση ανέρχεται στο ττοσό των διακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία. Την ίδια ημέρα καταχωρήθηκε στο Μητρώο και ολό κληρο το νέο κείμενο του καταστατικού με τις τροπο ποιήσεις. Πειραιάς, 12 Ιουλίου 2007 Ο Νομάρχης ΓΙΑΝΝΗΣ MIXΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (6) Εται ρειών της συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ELECTRA Ανώνυμος Εμπορική και Τε χνική Εταιρεία Ηλεκτροδίων και κολλήσεων» με δ.τ. «ELECTRA S.A.» και διαγραφής της στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. 4619/2007 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά με την οποία εγκρίθηκε η Συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών: α) «ELECTRA Ανώνυμος Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία Ηλεκτροδί ων και κολλήσεων» με δ.τ. «ELECTRA S.A.» και αριθμ. MAE 6603/02/B/86/484 και έδρα το Δήμο Πειραιά και β) «ARENAL Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Αλουμινίου και προϊόντων αυτού» με δ.τ. «ΑΡΕΝΑΛ S.A.» και αρ. Μ.Α.Ε 6594/02/Β/86/475 και έδρα το Δήμο Πειραιά. Με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, σύμφω να με τα άρθρα του κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τα άρθρα 1 5 του ν. 2166/1993 και τις από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευομένων εταιρειών, καθώς και την υπ αριθμ. 1428/ Σύμβαση Συγχώνευσης της συμβολαιο γράφου Αθηνών Λήδας Νικήτα Τσακίρογλου, που υπο γράφηκε από τους νομίμους εκπροσώπους των δύο παραπάνω εταιρειών. Την ίδια ημερομηνία παύει να υφίσταται η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ELECTRA Ανώνυμος Εμπο ρική και Τεχνική Εταιρεία Ηλεκτροδίων και κολλήσε ων» και το δ.τ «ELECTRA S.A» με αριθμ. MAE 6603/02/ B/86/484, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 1γ του κ.ν. 2190/1920,όπως ισχύει. Μετά τα ανωτέρω διαγράφεται από το μητρώο της Υπηρεσίας. Περαιάς, 2 Ιουλίου 2007 Ο Νομάρχης ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (7) την επωνυμία «ΡΕ.ΚΑΜΠ. Α.Ε.» σε επαναληπτική τα κτική Γενική Συνέλευση. ΡΕ.ΚΑΜΠ. Α.Ε. (ΑΡ.Μ.Α.Ε.46608/55/Β/00/09) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας μας κα λούνται οι μέτοχοι, σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της εταιρείας στο Κιλκίς την 20η Ιουλίου 2007 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση Ισολογισμού Λογ/σμού Αποτελεσμάτων χρήσης Πίνακα διανομής κερδών χρήσης Απαλλαγή του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευ θύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης Υποβολή και έγκριση έκθεσης Δ.Σ. και των Ελεγκτών για τη χρήση Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση και καθορισμός της αμοιβής των. 5. Εκλογή νέου Δ.Σ. 6. Λήψη αποφάσεων για την πορεία της εταιρείας. Απόφαση για λύση και εκκαθάριση της εταιρείας δι ορισμός εκκαθαριστών. 7. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές των πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθη κών ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Μετά τα παραπάνω αποφασίζεται όπως προσκληθούν οι μέτοχοι με τις νόμιμες διαδικασίες. Κιλκίς 4 Ιουλίου 2007 (8) την επωνυμία «ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /67/Β/98/005) Στην ορισθείσα τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων λόγω μη συνελθόντες το εκατό τοις εκατό των μετόχων διεκόπη η συνέλευση και ουδεμία απόφα ση πάρθηκε. Για το λόγο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ» σε τακτική Γε νική Συνέλευση στις 7 Αυγούστου το 2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 10η πρωινή στα γραφεία της εταιρείας πού βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της 31ης Δεκεμ βρίου 2006 μαζί με την κατάσταση λογαριασμού απο τελεσμάτων χρήσεως και των υπ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών ως και τον πίνακα διαθέσεως των κερδών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου Έγκριση για το έτος 2006 και προέγκριση αποζη μιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους βάσει συμβάσεως παροχής ανεξάρτη των υπηρεσιών για τη χρήση Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματι κών ελεγκτών για την διαχειριστική περίοδο και καθορισμός της αμοιβής αυτών που θα χρησιμοποιηθούν. 5. Διάφορες ανακοινώσεις ή θέματα. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα ανώνυμη εταιρία, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ή στο Ταμείο της Εταιρείας, πέντε (5) τουλά χιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στο Τα μείο της εταιρείας οι αποδείξεις καταθέσεων των με τοχών ως και τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως. Μετά την διαπίστωση ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. (υπογραφή) (9) την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ» σε τακτική Γενική Συ νέλευση. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /92/Β/03/26) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρεί ας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙ ΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ», σε τα κτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2007 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Κέρκυρα επί της Εθν. οδού Κερκύρας Παλ/τσας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για υα εξής θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της τέταρτης (4ης) εταιρικής χρήσης από έως , μετά των επ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της τέταρτης (4ης) εταιρικής χρήσης από έως Απόφαση για την καταβολή ή μη αμοιβών και απο ζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007.

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 4. Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωμα τικών Ελεγκτών για τη χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Διάφορες ανακοινώσεις. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις με τοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Κέρκυρα, 1 Ιουνίου 2007 (10) την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΣΜΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΣΜΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /92/Β/94/06) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΣΜΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2007 ημέρα Σάββατο και ώρα 6η απογευματινή, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη θέση ΚΡΕΒΑΤΣΟΥΛΑ γενική περιοχή ΔΑΣΙΑΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της τέταρτης (4ης) εταιρικής χρήσης από έως , μετά των επ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από έως Απόφαση για την καταβολή ή μη αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωμα τικών Ελεγκτών για τη χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Διάφορες ανακοινώσεις. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Κέρκυρα, 30 Μαΐου 2007 (11) την επωνυμία «YTRO SEEDS ΦΥΤΡΟ ΣΠΟΡΟΙ Α.Ε.» σε επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση YTRO SEEDS ΦΥΤΡΟ ΣΠΟΡΟΙ Α.Ε. (ΑΡ.ΜΑΕ /01ΔΤ/Β/97/13(98)) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρεί ας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «YTRO SEEDS ΦΥΤΡΟ ΣΠΟΡΟΙ Α.Ε.» σε επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση την 12η Αυγούστου 2007 ημέρα Κυριακή και ώρα 10η πρωινή στα γραφεία της εταιρείας οτο Αιγάλεω, Αγ. Γεωργίου 27 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Απο τελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2006, της διανομής των αποτελεσμάτων καθώς και των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για την χρήση 2007 καθώς και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Διάφορα θέματα. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδή ποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2007 (12) την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. (ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/44) Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ. στη Μυτιλήνη και επί του πλοίου της Εταιρείας που θα είναι ελλιμενισμένο στο λιμάνι της Μυτιλήνης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμ φωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/ Διάφορες εγκρίσεις ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην έκτα κτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Ελ. Βενιζέλου

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5), Μυτιλήνη, τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο, καθώς και τα πληρεξούσια των Αντιπροσώπων τους. Μυτιλήνη, 10 Ιουλίου 2007 (13) την επωνυμία «ΖΗΝΩΝ Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗ ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. ΖΗΝΩΝ Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/88/35) Με απόφαση της 12ης Ιουλίου 2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω Ανωνύμου Εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλού νται οι μέτοχοι αυτής σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21η Αυγούστου 2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Κανάρη αρ. 5 στα Γλυκά Νερά Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως: ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων καθώς και παροχή σχετικών με το θέμα εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού λόγω της ως άνω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου. ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστα τικού σχετικά με το σκοπό της εταιρείας. ΘΕΜΑ 4ο: Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων. ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αντικαταστάσεως παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ 6ο: Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. ΘΕΜΑ 7ο: Αλλα θέματα και ανακοινώσεις Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ανω τέρω Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέ λευσης στα γραφεία της Εταιρείας (Κανάρη 5, Γλυκά Νερά Αττικής 15354). Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λο γαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Λεωφόρος Αθηνών , Αθήνα 10442). Γλυκά Νερά Αττικής, 12 Ιουλίου 2007 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ (14) την επωνυμία «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΕ» σε τακτι κή Γενική Συνέλευση. ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΕ (ΑΡ.ΜΑΕ 31943/01/Β/94/249 (99)) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρεί ας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρείας «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Ιω νίας 166 στην Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1) Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2006 ( εως ) μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου απο κάθε ευθύνη για τη χρήση ) Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα Στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγ γραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν απο την ημερομηνία σύγκλη σης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Αθήνα, 29 Απριλίου 2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (15) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΚΜΕ ΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» με δ.τ. «ΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΚΜΕ ΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» με δ.τ. «ΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 55604/ 42/Β/03/ ) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελε γκτές χρήσης οι εξής: Τακτικοί: α) Δημήτριος Μοσχέτας του Κων/νου και της Παρα σκευής, γεννημένος στο Σταυράκι Ιωαννίνων, το έτος 1945, κάτοικος Σταυρακίου Ιωαννίνων, οικονομολό

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 γος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοχος του υπ αριθμ. Δ / δελτίου ταυτότητος της Δ.Χ. Ιωαννίνων, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος με αριθμό Μητρώου β) Δημήτριος Φασουλής του Θωμά και της Ευανθίας, γεννημένος στη Λυκόρραχη Ιωαννίνων το έτος 1940, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αθηνών, οδός Κουμουνδού ρου αριθμ , οικονομολόγος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοχος του υπ αριθμ. Ζ / δελτίου ταυ τότητος του τμ. Ασφ. Αγίας Παρασκευής, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος με αριθμό Μητρώου Αναπληρωματικοί: α) Αγγελική Τσάντα του Χρήστου και της Ελένης, γεν νημένη στα Ιωάννινα, το έτος 1966, κάτοικος Ιωαννίνων, οδός ΚΑ Φεβρουαρίου αριθμ. 184, οικονομολόγος, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος με αριθμό Μητρώου , πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., κάτοχος του υπ αριθμ. Φ / δελτίου ταυτότητος του Τμημ. Ασφαλείας Ιωαννίνων. β) Σταυρούλα Μπούτζα του Σωτηρίου και της Ασπασί ας, γεννημένη στο Παλαιοχώρι Συρράκου το έτος 1953, κάτοικος Ιωαννίνων, οδός Τσούκας αριθμ. 11, οικονομο λόγος, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κάτοχος του υπ αριθμ. Ζ / δελτίου ταυτότητος της Υποδ. Χωρο φυλακής Πραμάντων, μέλος του Οικονομικού Επιμελη τηρίου της Ελλάδος με αριθμό Μητρώου Ιωάννινα, 10 Ιουλίου 2007 Ο Διευθυντής κ.α.α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ (16) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.» και δ.τ. «ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και η από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.» και δ.τ. «ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.», με την οποία εκλέχθηκαν νέα μέλη του Δ.Σ. και συγκρο τήθηκαν σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος: Παπαλός Κων/νος του Χρυσοστόμου, Κα θηγητής, γεννημένος στην Μέλισσα Καρδίτσας το έτος 1963, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Κ. Επισκόπου 36, με Α.Δ.Τ. Σ Τ.Α. Καρδίτσας. Διευθύνων Σύμβουλος: Παπαγεωργίου Σταύρος του Βασιλείου, Καθηγητής, γεννημένος στην Καρδίτσα το 1965, κάτοικος Καρδίτσας οδός Αλκιβιάδου 13, με Α.Δ.Τ. Λ Τ.Α. Καρδίτσας. Αντιπρόεδρος: Νασιώκας Παναγιώτης του Δημητρίου, Δημ. Υπάλληλος, γεννημένος στην Καρδίτσα το έτος 1964, κάτοικος Μουζακίου, με Α.Δ.Τ. AB Τ.Α. Καρ δίτσας. Γραμματέας: Σκάρλος Αθανάσιος του Δημητρίου, Γε ωπόνος, γεννημένος στην Πασχαλίτσα Καρδίτσας το έτος 1966, κάτοικος Καρδίτσας, Νικηταρά 47, με Α.Δ.Τ. AB Τ.Α. Σοφάδων. Εντεταλμένος Σύμβουλος: Πετρόπουλος Απόστολος του Στέργιου, γεννημένος στον Παλαμά Καρδίτσας το έτος 1948, κάτοικος Παλαμά, με Α.Δ.Τ. Μ Τ.Α. Παλαμά. Μέλη: Λαδιάς Χρήστος του Νικολάου, Δημόσιος Υπάλλη λος, γεννημένος στο Μεσενικόλα Καρδίτσας το έτος 1957, κάτοικος Μεσενικόλα, με Α.Δ.Τ. Ξ Α.Τ. Π. Καρδίτσας. Μπούσδρας Ιάσων του Βασιλείου, Αγρότης, γεννημέ νος στο Προάστιο Καρδίτσας το έτος 1962, κάτοικος Προαστίου Καρδίτσας, με Α.Δ.Τ. Λ Υ.Χ. Καρδί τσας. Νίκου Βασίλειος του Θωμά, Δημ. Υπάλληλος, γεννημέ νος στην Καρδίτσας το έτος 1946, κάτοικος Καρδίτσας, 18ης Αυγούστου 59, με Α.Δ.Τ. Λ Τ.Α. Καρδίτσας. Παπαντώνης Φώτιος του Χρήστου, γεννημένος στο Νεοχώρι Καρδίτσας το έτος 1958, κάτοικος Καρδίτσας, Νιάλας 31, με Α.Δ.Τ. Χ Τ.Α. Καρδίτσας. Σιακάρας Γεώργιος του Παναγιώτη, Τραπεζικός Υπάλ ληλος, γεννημένος στην Καρδιτσομάγουλα Καρδίτσας το έτος 1951, κάτοικος Καρδιτσομάγουλας, με Α.Δ.Τ. Ξ Τ.Α Καρδίτσας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Εντεταλμένος Σύμβου λος ασκούν αρμοδιότητες που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. βάσει του άρθρου 22 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο κο Παπαλό Κων/ νο την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Νασιώκα Παναγιώτη και στο Γενικό Διευθυντή Μπέλλη Βασίλειο. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμ ψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού δι καίωμα υπογραφής στους: 1. Παπαλό Κωνσταντίνο, Πρόεδρο του Δ. Σ. 2. Νασιώκα Παναγιώτη, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. 3. Παπαγεωργίου Σταύρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και 4. Μπέλλη Βασίλειο, Διευθυντή Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. και με μία από τις τέσσερις (4) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαπο δείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και στην έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνουν χρήση αυτών και μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 ).

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Εξαιρετικά απαιτούνται δύο (2) από τις παραπάνω υπογραφές όταν πρόκειται να αποδεχθούν συναλλαγ ματικές, εκδοθούν επιταγές και αναληφθούν χρήματα το ύψος των οποίων υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 ). Για ποσά άνω των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 ) θα αποφασίζει το Δ.Σ. για την παροχή σχετικής εξου σιοδότησης. Καρδίτσα, 9 Ιουλίου 2007 Η Προϊσταμένη κ.α.α ΒΑΙΟΣ ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ (17) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με επω νυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ Α.Ε.» ή συντετμημένα «ΚΕΓΕ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΠΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ Α.Ε.» ή συντετμημένα «ΚΕΓΕ Α.Ε.» και με αριθμό μητρώου 45274/59/Β/00/02. 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για την χρήση ) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές χρήσης 2007 οι εξής: Τακτικός: Ευάγγελος Μπιζουργιάννης, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: Αλεξάνδρα Μπούτα, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ Σέρρες, 10 Ιουλίου 2007 Ο Διευθυντής ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3851 1 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 168 9 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2894 15 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2616 7 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εται ρειών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 150 12 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 4578 11 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7369 30 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 487 28 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 4059 7 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4711 29 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 5256 18 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3008 28 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12694 23 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2254 29 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9286 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 15 2 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11715 9 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.09.14 12:54:30 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9053 29 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 304 16 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10094 18 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8184 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7471 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12214 12 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 927 7 Φεβρουρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14467 17 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1291 21 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα