ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε."

Transcript

1 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2015) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 Διστόμου 5-7 Μαρούσι

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 3-9 Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 44 1

3 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 3556/2007) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» α) Γεώργιος Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Βασίλειος Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος και γ) Χρήστος Αποστολόπουλος, Aντιπρόεδρος, δηλώνουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε : α. οι Εταιρικές και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.», για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Ιούνιου 2015, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της περιόδου της Εταιρείας και του Ομίλου, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5, του άρθρου 5 του ν. 3556/2007. β. η Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007. Μαρούσι, 27/08/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ AK Β. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ. Ξ Χ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ. Ρ

4 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Εξάμηνο 2015 Είναι γνωστό το δύσκολο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον εντός του οποίου δραστηριοποιήθηκε Όμιλος μας στη διάρκεια του Α εξαμήνου Η παρατεταμένη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του Ελληνικού κράτους με τους πιστωτές με αβέβαιο αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με τη στασιμότητα στην επίλυση βασικών προβλημάτων, δημιούργησε μια γενικευμένη ανασφάλεια και ένα δυσμενές οικονομικό κλίμα το οποίο επηρέασε σημαντικά και τη λειτουργία του τομέα της Υγείας αλλά και την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων προς τους παρόχους της. Παράλληλα ανοικτά παρέμειναν όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον ΕΟΠΥΥ, τα οποία ζητούσαν πιεστική λύση από το 2014 και επικεντρώνονται κυρίως στην υπογραφή νέας σύμβασης μεταξύ του Οργανισμού και των ιδιωτικών κλινικών, γεγονός που δυσκολεύει σε σημαντικό βαθμό το γενικότερο προγραμματισμό του Ομίλου. Εντός των ανωτέρω περιγραφομένων συνθηκών ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών κατά το Α εξάμηνο του 2015 ανήλθε στα χιλ., σημειώνοντας αύξηση κατά 1,08% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά το ίδιο διάστημα σε χιλ., μειωμένα κατά 66,82% σε σχέση με το αντίστοιχο EBITDA του Α εξαμήνου Για την Εταιρεία, ο κύκλος εργασιών κατά το Α εξάμηνο του 2015 ανήλθε στα χιλ. σημειώνοντας αύξηση της τάξεως 1,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του Οι ημέρες νοσηλείας εσωτερικών ασθενών αυξήθηκαν κατά 3,41% και οι εσωτερικοί ασθενείς αυξήθηκαν κατά 4,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά το ίδιο διάστημα στα χιλ., μειωμένα κατά 69,59% σε σχέση με το EBITDA του Α εξαμήνου Οι καθαρές προ φόρων ζημιές διαμορφώθηκαν στα χιλ. Η μείωση στα κέρδη σε επίπεδο ΕΒΙΤDA και προ φόρων, οφείλεται στο γεγονός ότι τα αποτελέσματα του 2014 ήταν αυξημένα κατά χιλ., λόγω αντιστροφής της διαφοράς του οριστικού Rebate & Clawback του 2013 σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη (31/12/2013). Επιπλέον τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1-30/6/2015 για τον όμιλο και για την εταιρεία, εμφανίζονται μειωμένα κατά το ποσό των χιλ. λόγω της επιβάρυνσης τους από την ισόποση διαγραφή απαιτήσεων προηγούμενων ετών. Χωρίς την επίδραση των ανωτέρω για λόγους συγκρισιμότητας, στον Όμιλο τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του α εξαμήνου 2015 θα ανέρχονταν σε χιλ. έναντι χιλ. του α εξαμήνου 2014 αύξηση 75,39%. Αντίστοιχα στην εταιρεία τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του α εξαμήνου 2015 θα ανέρχονταν σε χιλ. έναντι χιλ. του α εξαμήνου 2014 αύξηση 70,70%. Προ rebate & clawback, ο συνολικός κύκλος εργασιών σε επίπεδο Ομίλου θα ανερχόταν στα Ευρώ χιλ. σημειώνοντας αύξηση 5% σε σχέση με το Σε επίπεδο Εταιρείας, ο κύκλος εργασιών προ rebate & clawback θα ανερχόταν σε Ευρώ χιλ. σημειώνοντας αύξηση 5,1% σε σχέση με το Η Διοίκηση παρακολουθώντας τις εξελίξεις από κοντά, κατάφερε μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να κρατήσει σταθερή την πορεία του Ομίλου προχωρώντας σε νέες συνεργασίες με ιατρούς, στην ανάπτυξη νέων τμημάτων κυρίως στους τομείς της Καρδιολογίας και της Ογκολογίας. Η συνεργασία των Κλινικών του Ομίλου με τις Ασφαλιστικές εταιρείες ήταν αμοιβαία επωφελής και ανοδική, παρέχοντας υψηλές υπηρεσίες υγείας στους ασφαλισμένους και συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων καινοτόμων ασφαλιστικών προϊόντων. Παράλληλα η Διοίκηση εκπόνησε ένα επιχειρησιακό σχέδιο μείωσης λειτουργικών δαπανών και βελτίωσης της λειτουργίας των παρεχομένων υπηρεσιών το οποίο ακολουθείται με επιτυχία. 3

5 Έντονο παρέμεινε το πρόβλημα της ταμειακής ρευστότητας το οποίο ως γνωστόν οφείλεται κυρίως στη μη εξόφληση των παλαιοτέρων υπολοίπων περιόδου από τα Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία καθώς και την μεγάλη καθυστέρηση πληρωμών τρεχουσών υποχρεώσεων από τον ΕΟΠΥΥ σε συνδυασμό με την επιβάρυνση που έχει υποστεί ο Όμιλος μας από τα rebate και τα clawback για τα έτη καθώς και προβλεπόμενο για το Α εξάμηνο του Η Διοίκηση του Ομίλου σταθερά και αποφασιστικά θεωρώντας άδικο το μέτρο, έχει ασκήσει όλα τα νόμιμα, ένδικα μέσα για την αναστολή και τελικά ακύρωση εφαρμογής των πράξεων επιβολής του clawback και του rebate που επιβλήθηκαν από τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ. Τέλος η Διοίκηση βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και διαπραγματεύσεις με την κοινοπραξία των Τραπεζών για τη ρύθμιση και αναδιάρθρωση του ομολογιακού δανείου και αναμένεται να επέλθει συμφωνία εντός του έτους. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 Το 2015 εξακολουθεί να είναι μια δύσκολη χρονιά για την Ελληνική Οικονομία. Ο ρυθμός ανάπτυξης παραμένει κοντά στο μηδέν. Η ανάκαμψή της προβλέπεται ότι θα καθυστερήσει και οι επιπτώσεις των παλαιών και νέων μέτρων στο εισόδημα των καταναλωτών είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές. Οι προοπτικές του Β εξαμήνου του 2015 σε πολύ μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθούν οριστικοποίηση της συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού κράτους και των θεσμών. από την αναμενόμενη Μια συμφωνία η οποία θα επαναφέρει την κανονικότητα στην ελληνική οικονομία, και θα συμβάλλει στην επίλυση βασικών προβλημάτων όπως η ανάπτυξη της, η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η αποπληρωμή των υποχρεώσεων του ελληνικού κράτους. Η Διοίκηση μας θα επιμείνει στην υπογραφή μιας βιώσιμης και λειτουργικής σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος βέβαια πρέπει να έχει σοβαρή οικονομική υποστήριξη από την Πολιτεία, συντάσσοντας προϋπολογισμούς ανά πάροχο, προχωρώντας σε έλεγχο σε πραγματικό χρόνο των νοσηλειών των ασφαλισμένων και να εκπληρώνει τις βασικές συμβατικές του υποχρεώσεις, προϋποθέσεις που αποτελούν πάγιες θέσεις του Ομίλου μας. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην επίλυση του θέματος της ταμειακής ρευστότητας διεκδικώντας σταθερά την εξόφληση των παλαιών υπολοίπων , την ομαλή ροή πληρωμών από τον ΕΟΠΥΥ καθώς και τη διεκδίκηση των ποσών που αναλογούν από τις περικοπές που οφείλονται στο rebate και στο clawback. Επίσης θα συνεχίσει σταθερά τις διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες που θα οδηγήσουν στην οριστικοποίηση της συμφωνίας για την αναδιάρθρωση του κοινοπρακτικού δανείου. Σε αυτή την κατεύθυνση θα διευκολύνει και η αναμενόμενη ανακεφαλαίωση των τραπεζών και γενικότερα η επιστροφή τους σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Η περίοδος των capital controls είναι μια δύσκολη περίοδος και για τον Όμιλο μας κατά τη διάρκεια της οποίας, λόγω των συντονισμένων κινήσεων της Διοίκησης και του Management δεν υπάρχει καμία σημαντική επίπτωση στη λειτουργία των Κλινικών, ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, διατηρώντας σταθερή ροή ασθενών. Σταθερός στόχος της Διοίκησης μας είναι να διατηρήσει την ηγετική της θέση στον Κλάδο προάγοντας το μακροπρόθεσμο συμφέρον των μετόχων της, σε συνδυασμό πάντα με την παροχή υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Υγείας. Θα συνεχίσει σταθερά στην ολοκλήρωση του επιχειρηματικού της πλάνου το οποίο περιλαμβάνει: Μείωση λειτουργικού κόστους και αναδιάρθρωση τμημάτων και υπηρεσιών 4

6 Συνέχιση και περαιτέρω ανάπτυξή της αποδοτικής συνεργασίας της λειτουργίας με τις Ασφαλιστικές εταιρείες Περαιτέρω συστηματική ανάπτυξη του Ιατρικού τουρισμού, τομέα στον οποίο ο Όμιλός μας πρωτοπορεί. Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και νέων συνεργασιών με ιατρούς. Αντιμετώπιση του θέματος της ρευστότητας, μέσα από τη βελτίωση της εισπραξιμότητας από νέους πελάτες πέραν του ΕΟΠΥΥ. Όλο το ανωτέρω πλαίσιο δράσης σε συνδυασμό και με τις αναμενόμενες θετικές εξελίξεις στην ελληνική κοινωνία, θα επηρεάσει θετικά στην ανοδική πορεία καθώς και στη διασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας των Κλινικών και του Ομίλου. ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 Οι δραστηριότητες του Ομίλου επηρεάζονται από διάφορους οικονομικούς κινδύνους π.χ. ο κίνδυνος από τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των επιτοκίων. Η διαχείριση τέτοιων κινδύνων στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία του Ομίλου, εκτός από τα παράγωγα, είναι τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, τα δάνεια των τραπεζών. Η Διοίκηση του Ομίλου εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με την διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω: α) Κίνδυνος της αγοράς (i) Συναλλαγματικός κίνδυνος έχει επενδύσεις σε επιχειρήσεις στην Ρουμανία, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των οποίων εκτίθενται σε συναλλαγματικό κίνδυνο. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος αυτού του είδους προκύπτει από την ισοτιμία RON/ και δεν αντισταθμίζεται καθώς δεν υπάρχει ουσιώδης έκθεση. Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων. (ii) Κίνδυνος τιμής δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω των μη επενδύσεων του σε οντότητες που κατατάσσονται στον ενοποιημένο ισολογισμό ως χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. (iii) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκιακού κινδύνου Ο κίνδυνος επιτοκίου του Ομίλου αυξάνεται κυρίως από τις δανειακές υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις δύναται να υπόκεινται σε ευμετάβλητα σε κυμαινόμενα επιτόκια και εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου. Ανάλογα με τα εκάστοτε επίπεδα καθαρού δανεισμού, η μεταβολή των επιτοκίων βάσης δανεισμού (EURIBOR), έχει αναλογική επίπτωση στα αποτελέσματα του Ομίλου. Πολιτική του Ομίλου είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου διακύμανσης των ταμειακών εκροών αναφορικά με τον δανεισμό, ο οποίος υπόκειται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου, η διατήρηση των δανειακών της υπολοίπων σε ελεγχόμενα επίπεδα με ταυτόχρονη όμως διασφάλιση γραμμών χρηματοδότησης από τις συνεργαζόμενες τράπεζες που να ικανοποιούν απρόσκοπτα τη σχεδιαζόμενη ανάπτυξη του Ομίλου. 5

7 Παρακάτω παρουσιάζεται η επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας για το α εξάμηνο του 2015 και 2014 καθώς και στα Ίδια κεφάλαια ενοποιημένα και Εταιρείας κατά την 30 Ιουνίου 2015 και 2014 (sensitivity analysis) σε μια μεταβολή (αύξηση / μείωση) του επιτοκίου (EURIBOR) κατά 0,5%: (ποσά σε χιλ. ευρώ) Α εξάμηνο 2015 Α εξάμηνο 2014 Α εξάμηνο 2015 Α εξάμηνο ,5% -0,5% +0,5% -0,5% +0,5% -0,5% +0,5% -0,5% Αποτέλεσμα χρήσεως κέρδος (390) 390 (435) 435 (390) 390 (429) 429 /(ζημιά) Ίδια κεφάλαια κέρδος /(ζημιά) (390) 390 (435) 435 (390) 390 (429) 429 Ο ανωτέρω πίνακας δεν περιλαμβάνει την θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από καταθέσεις. β) Πιστωτικός κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών απαιτήσεων και διενεργημένων συναλλαγών. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος κάθε στοιχείου του ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Το τμήμα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική του κατάσταση, προηγούμενες συναλλαγές και άλλες παραμέτρους. Τα πιστωτικά όρια πελατών καθορίζονται βάσει εσωτερικών αξιολογήσεων σύμφωνα πάντα με όρια που έχει καθορίσει η Διοίκηση. Ο πιστωτικός κίνδυνος αναλύεται ως κάτωθι: (ποσά σε χιλ. ευρώ) 30/6/ /12/ /6/ /12/2014 Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα Εμπορικές απαιτήσεις Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις ΣΥΝΟΛΟ Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών απαιτήσεων προέρχεται από δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, ο πιστωτικός κίνδυνος των οποίων δεν θεωρείται σημαντικός ως προς τα μεγέθη του Ομίλου με εξαίρεση έκτακτα γεγονότα (έκτακτη νομοθετική ρύθμιση). Όσον αφορά το υπόλοιπο μέρος των απαιτήσεων, το οποίο αντιπροσωπεύεται από πωλήσεις σε ιδιώτες, ο κίνδυνος διασπείρεται λόγω του μεγάλου αριθμού των πελατών. Για τις προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις ο πιστωτικός κίνδυνος θεωρείται αμελητέος. Επίσης, όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, ο Όμιλος συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα Ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. γ) Κίνδυνος ρευστότητας Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών διαθεσίμων και τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηματοροές του, ενώ έχει συνάψει συμβάσεις εκχώρησης απαιτήσεων, με σκοπό την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης. 6

8 Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις οικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας ταξινομημένες σε σχετικές ομαδοποιημένες ημερομηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο από την ημερομηνία ισολογισμού μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης. Όμιλος κατά την 30/6/2015 (ποσά σε χιλ. ευρώ) Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Δανεισμός Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο Όμιλος κατά την 31/12/2014 (ποσά σε χιλ. ευρώ) Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Δανεισμός Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο Εταιρεία κατά την 30/6/2015 (ποσά σε χιλ. ευρώ) Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Δανεισμός Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο Εταιρεία κατά την 31/12/2014 (ποσά σε χιλ. ευρώ) Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Δανεισμός Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο Στις οικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας περιλαμβάνονται και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, στα οποία ο Όμιλος παρακολουθεί τις θέσεις του και το ύψος των συμβολαίων που συνάπτει με κάθε έναν από τους αντισυμβαλλόμενους. δ) Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου Ο σκοπός του Ομίλου είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα συνεχούς δραστηριότητας, για να παρέχει κέρδη στους μετόχους και οφέλη στους άλλους ενδιαφερόμενους καθώς και να διατηρήσει μια κεφαλαιουχική δομή, η οποία θα μειώνει το κόστος κεφαλαίου. Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό) μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται στον ισολογισμό συν το καθαρό χρέος. (ποσά σε χιλ. ευρώ) 30/6/ /12/ /6/ /12/2014 Συνολικός Δανεισμός Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα Καθαρό χρέος Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο απασχολούμενου κεφαλαίου Συντελεστής μόχλευσης 67,56% 67,40% 65,52% 65,51% Ο συντελεστής μόχλευσης, την περίοδο 1/1-30/6/2015 δεν παρουσιάζει σημαντική μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2014, τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε επίπεδο Εταιρείας. 7

9 ε) Εύλογη αξία Οι εύλογες αξίες των κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι ουσιαστικά οι λογιστικές αξίες με τις οποίες εμφανίζονται τα ανωτέρω στοιχεία στις οικονομικές καταστάσεις. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ και οι θυγατρικές της σχετίζονται με τα παρακάτω νομικά και φυσικά πρόσωπα: με τον Πρόεδρο του ΔΣ και τα νομικά πρόσωπα ή τις επιχειρηματικές δραστηριότητες με τις οποίες σχετίζεται, εξ αιτίας της πλειοψηφικής συμμετοχής στο κεφάλαιο της με τις θυγατρικές της, συμπεριλαμβάνοντας και τους κύριους μετόχους αυτών και τα μέλη των Διοικητικών τους Συμβουλίων με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Οι συναλλαγές με τις θυγατρικές της αφορούν κυρίως την παροχή εμπορικών υπηρεσιών καθώς και την αγορά και πώληση εμπορευμάτων. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια λειτουργίας της Εταιρείας. Τα σχετικά υπόλοιπα εισπρακτέα από συνδεμένες εταιρείες δεν καλύπτονται από εμπράγματες εξασφαλίσεις και η εξόφλησή τους πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών εντός των χρονικών ορίων που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εν λόγω εταιρειών. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν θεωρεί ότι απαιτείται πρόβλεψη για πιθανή μη είσπραξη των απαιτήσεών της από τις θυγατρικές της και για το λόγο αυτό δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις έναντι των απαιτήσεων αυτών, εκτός από την περίπτωση, της θυγατρικής εταιρείας Hospital Affiliates International και της συγγενούς εταιρείας LAVIE ASSURANCE. Τα υπόλοιπα εισπρακτέα/(πληρωτέα) των λογαριασμών με συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου έχουν ως εξής: Α εξάμηνο 2015 Θυγατρικές Εταιρεία (ποσά σε χιλ. ευρώ) Απαιτήσεις την 30/6/2015 Υποχρεώσεις την 30/6/2015 Έσοδα την περίοδο 1/1-30/6/2015 Αγορές την περίοδο 1/1-30/6/2015 IΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ EUROSITE ΓΑΙΑ HOSPITAL AFFILLIATES INTERNATIONAL A.E ΣΥΝΟΛΟ Εταιρεία (ποσά σε χιλ. ευρώ) Απαιτήσεις από μερίσματα Έσοδα από μερίσματα την 30/6/2015 την περίοδο 1/1-30/6/2015 ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Η μητρική εταιρεία, έχει εγγυηθεί υπέρ της θυγατρικής εταιρείας Medsana για το σύνολο του δανεισμού της (συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης), ύψους 127 χιλ. 8

10 Συγγενείς- Λοιπές Όμιλος Εταιρεία Αγορές Έσοδα Απαιτήσεις Υποχρεώσεις την Απαιτήσεις Υποχρεώσεις την περίοδο (ποσά σε χιλ. ευρώ) την την περίοδο την την 1/1-30/6/ /6/2015 1/1-30/6/ /6/ /6/ /6/2015 Έσοδα την περίοδο 1/1-30/6/2015 Αγορές την περίοδο 1/1-30/6/2015 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Α.Ε. LAVIE ASSURANCE ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΗΧΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ TRADOR A.E ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ MEDISOFT (1) (1) MEDICAFE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε DOMINION - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ (ποσά σε χιλ. ευρώ) Όμιλος Εταιρεία Αμοιβές διοικητικών στελεχών και μελών της Διοίκησης την την περίοδο 1/1-30/6/2015 Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης την 30/6/2015 Όμιλος Εταιρεία Μαρούσι, 27 Αυγούστου 2015 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 9

11 Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική ατομική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ E.A.E. (η «Εταιρεία») της 30 Ιουνίου 2015 και τις σχετικές συνοπτικές ατομικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξάμηνης οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα με το Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά». Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος Επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων, κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής και συνεπώς δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. Συμπέρασμα Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε το οποίο θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά». 10

12 Θέμα Έμφασης Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς το συμπέρασμα της επισκόπησής μας, εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: (α) (β) Στη σημείωση 2β της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης όπου αναφέρεται ότι ο Όμιλος και η Εταιρεία είναι σε φάση διαπραγμάτευσης με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση του ομολογιακού δανείου, για το λόγο ότι δεν τηρήθηκαν ορισμένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες με αποτέλεσμα την αναταξινόμηση των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων από μακροπρόθεσμες σε βραχυπρόθεσμες. Το ως άνω γεγονός αποτέλεσε τον κύριο λόγο για τον οποίο το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά Ευρώ χιλιάδες και Ευρώ χιλιάδες αντίστοιχα. Στη σημείωση 2β της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης στην οποία γίνεται αναφορά στις πρόσφατες εξελίξεις και την οικονομική αβεβαιότητα που επικρατεί στην Ελλάδα καθώς και στις ενδεχόμενες επιπτώσεις και τις μελλοντικές δραστηριότητες, τη χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και την χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου και της Εταιρείας. Άλλο Θέμα Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την προηγούμενη χρήση είχαν ελεγχθεί από άλλο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη χωρίς επιφύλαξη θέμα έμφασης επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξάμηνης οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Αθήνα, 28 Αυγούστου 2015 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Στρατηγού Τόμπρα Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΜ ΣΟΕΛ 114 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Χαράλαμπος Συρούνης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ

13 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΛΠ 34, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 12

14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελίδα Κατάσταση Αποτελεσμάτων για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2015 και Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2015 και Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης της 30ης Ιουνίου 2015 και της 31ης Δεκεμβρίου Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου Κατάσταση Ταμειακών Ροών για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2015 και Περιγραφή επιχείρησης 20 Βάση προετοιμασίας των Οικονομικών Καταστάσεων Κύριες λογιστικές αρχές Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων

15 ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ (ποσά σε χιλ. ευρώ) 1/1-30/6 1/1-30/6 1/4-30/6 1/4-30/6 1/1-30/6 1/1-30/6 1/4-30/6 1/4-30/6 Σημειώσεις ΕΣΟΔΑ: Καθαρές πωλήσεις Κόστος πωλήσεων (67.677) (67.182) (33.815) (33.348) (66.616) (65.923) (33.319) (32.750) Μεικτό κέρδος Λοιπά έσοδα Λοιπά έξοδα 8 (12) (1) (2) (1) (12) (1) (2) (1) Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 6 (17.166) (16.866) (9.884) (10.076) (15.637) (15.314) (9.164) (9.066) Καθαρά χρηματοοικονομικά 9 (4.329) (4.082) (2.192) (2.312) (4.180) (3.974) (2.100) (2.231) έξοδα Κέρδη / (Ζημιές) πριν τον φόρο εισοδήματος (4.116) (6.118) (4.034) (5.922) Φόρος εισοδήματος (1.897) 372 (2.485) (1.804) 389 (2.438) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) (2.598) (2.487) (5.533) Αναλογία σε: Μητρική εταιρεία (2.628) (5.755) (2.487) (5.533) Τρίτους (2.598) (2.487) (5.533) Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (σε Ευρώ) Βασικά 11 (0,03) 0,04 (0,07) 0,03 (0,03) 0,05 (0,07) 0,04 Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 14

16 ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ (ποσά σε χιλ ευρώ) 1/1-30/6 1/1-30/6 1/4-30/6 1/4-30/6 1/1-30/6 1/1-30/6 1/4-30/6 1/4-30/6 Σημειώσεις Καθαρό κέρδος/ (ζημιά): (2.598) (2.487) (5.533) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους : (2.598) (2.487) (5.533) Αναλογία σε: Μητρική εταιρεία (2.628) (5.755) (2.487) (5.533) Τρίτους Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 15

17 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (ποσά σε χιλ ευρώ) 30-Ιουν 31-Δεκ 30- Ιουν 31-Δεκ Σημειώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό: Ενσώματα πάγια στοιχεία Ασώματα πάγια στοιχεία Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα Χρηματικά διαθέσιμα Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της μητρικής Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Τακτικό, αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά Κέρδη εις νέον Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υποχρεώσεις : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις: Μακροπρόθεσμα δάνεια Επιχορηγήσεις Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση Παροχές στο προσωπικό Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: Εμπορικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμα δάνεια Φόροι πληρωτέοι Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 16

18 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Δικαιώματα Σύνολο (ποσά σε χιλ ευρώ) Αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής εταιρείας μειοψηφίας ιδίων κεφαλαίων Τακτικό, αφορολόγητα, Μετοχικό Υπέρ το και ειδικά Κέρδη κεφάλαιο άρτιο αποθεματικά εις νέον Σύνολο Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) (2.628) (2.628) 30 (2.598) Μερίσματα πληρωθέντα στην μειοψηφία (18) (18) Υπόλοιπο, 30 Ιουνίου Τακτικό, αφορολόγητα, Μετοχικό Υπέρ το και ειδικά Κέρδη Σύνολο Ιδίων κεφάλαιο άρτιο αποθεματικά εις νέον Κεφαλαίων Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (2.487) (2.487) Υπόλοιπο, 30 Ιουνίου Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 17

19 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Δικαιώματα Σύνολο (ποσά σε χιλ ευρώ) Αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής εταιρείας μειοψηφίας ιδίων κεφαλαίων Τακτικό, αφορολόγητα, Μετοχικό Υπέρ το και ειδικά Κέρδη κεφάλαιο άρτιο αποθεματικά εις νέον Σύνολο Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα Μερίσματα πληρωθέντα στην μειοψηφία (10) (10) Υπόλοιπο, 30 Ιουνίου Τακτικό, αφορολόγητα, Μετοχικό Υπέρ το και ειδικά Κέρδη Σύνολο κεφάλαιο άρτιο αποθεματικά εις νέον Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα Υπόλοιπο, 30 Ιουνίου Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 18

20 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (ποσά σε χιλ. ευρώ) 30-Ιουν 30-Ιουν 30-Ιουν 30-Ιουν Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες: Κέρδη/ (Ζημιές) περιόδου προ φόρων (4.116) (4.034) Προσαρμογές για: Αποσβέσεις Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού (πλέον αναλογιστικά κέρδη/ζημιές) 78 (12) 73 (16) Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις Ζημιές από διαγραφή παγίων Έσοδα από συμμετοχές - - (40) (50) Ζημιές από συγγενείς εταιρείες του ομίλου 21 (20) - - Τόκοι και συναφή έσοδα (1.157) (1.809) (1.157) (1.798) Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση)/Μείωση σε: Αποθέματα Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (3.965) (7.298) (4.765) (7.804) Αύξηση/(Μείωση) σε: Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (3.541) (3.281) Τόκοι πληρωθέντες (5.083) (5.511) (4.995) (5.423) Φόροι πληρωθέντες (331) (2.145) (325) (2.050) Ταμειακές εισροές/ (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες (2.884) (3.108) Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες: Αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων (1.398) (1.173) (1.376) (1.163) Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες (1.085) (828) (1.063) (819) Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες: Μερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους - (1) - (1) Αύξηση/(μείωση) βραχυπρόθεσμων δανείων (2.585) (8.111) (2.585) (8.111) Πληρωμή χρηματοοικονομικών μισθώσεων (37) (623) (6) (573) Μερίσματα πληρωθέντα στη μειοψηφία (18) (10) - - Ταμειακές εκροές για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (2.640) (8.745) (2.591) (8.685) Καθαρή μείωση χρηματικών διαθεσίμων (999) (12.457) (670) (12.612) Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου Μη ενοποίηση θυγατρικής - (1) - - Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου Οι συνοδευτικές σημειώσεις και τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 19

21 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε. Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία ή η Μητρική ) και οι θυγατρικές και συγγενείς της εταιρείες (εφεξής ο Όμιλος ) δραστηριοποιούνται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας με την οργάνωση και εκμετάλλευση νοσηλευτικών μονάδων. και ο Όμιλος έχουν την έδρα τους στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, στην οδό Διστόμου 5-7 και απασχολούν και υπαλλήλους αντίστοιχα. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, ενοποιημένες και μη, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του Ανεξάρτητου Νόμιμου Ελεγκτή, έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην διεύθυνση 2α. ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: (α) Οι συνημμένες ενδιάμεσες, ενοποιημένες και εταιρικές, Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2015 (οι «ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις», όπως αυτό έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις και όχι όλες τις σημειώσεις που προβλέπονται για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Συνεπώς, οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να εξεταστούν σε συνάρτηση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους με εξαίρεση τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα οποία αποτιμώνται σε εύλογες αξίες. Τα ποσά που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους σημειώσεις. Σημειώνεται ότι τυχόν αποκλίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε ο Όμιλος για τη σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς με αυτές που περιγράφονται στις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την (β) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2015, στις 28 Αυγούστου β. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Η Διοίκηση της Εταιρείας και του Ομίλου συνέταξαν τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας. Στην εκτίμηση αυτή έλαβε υπόψη τους κινδύνους που αναφέρθηκαν και στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2014 καθώς και τις εξελίξεις μέσα στο 2015 σχετικά με τα θέματα αυτά. Ως προς το σκέλος της χρηματοδότησης μέσω τραπεζικού δανεισμού και σύμφωνα με τον Νόμο 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α/ ) άρθρο 100, ο οποίος είχε αναδρομική ισχύ από την 1/1/2013 προβλέπονται: α) επιστροφή στον ΕΟΠΥΥ από τους συμβεβλημένους παρόχους, με την μορφή «αυτόματων επιστροφών-clawback», του υπερβάλλοντος ποσού, σε περίπτωση υπέρβασης των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ και β) καθιέρωση κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους ιδιώτες παρόχους, ως επιστροφή (rebate). Συνέπεια του ανωτέρω Νόμου, ήταν για τον Όμιλο και την Εταιρεία να επηρεαστούν οι οικονομικές ρήτρες του Ομολογιακού Δανείου, οι οποίες περιλαμβάνουν τις παρακάτω προϋποθέσεις α) ελάχιστου καθαρού τραπεζικού 20

22 δανεισμού, β ) ελάχιστης αναλογίας καθαρού τραπεζικού δανεισμού προς κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), γ) κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) προς το σύνολο των χρεωστικών τόκων μείον τους πιστωτικούς τόκους και δ) σύνολο τραπεζικού δανεισμού προς το σύνολο τραπεζικού δανεισμού πλέον των ιδίων κεφαλαίων. Συγκεκριμένα, για την περίοδο , όπως και για τις χρήσεις 2014 και 2013, η Εταιρεία δεν πληρούσε τις τρεις από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα την αναταξινόμηση των τραπεζικών υποχρεώσεων που απορρέουν από το ομολογιακό της δάνειο από μακροπρόθεσμες σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 1. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε τον κύριο λόγο για τον οποίο το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά για τον Όμιλο και κατά ποσό για την Εταιρεία. Η υποχρέωση για την καταβολή των τόκων για το α εξάμηνο του 2015, πραγματοποιήθηκε κανονικά. Μέσα στο 2015, Η Διοίκηση προχώρησε σε σχέση με το 2014 στις διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες που θα οδηγήσουν στην οριστικοποίηση της συμφωνίας για την αναδιάρθρωση του ομολογιακού δανείου και τη μετατροπή του δανεισμού σε μακροχρόνιο. Οι εξελίξεις μέσα στο 2015 που επηρέασαν τον τραπεζικό κλάδο έχουν οδηγήσει σε μια καθυστέρηση στην προαναφερθείσα διαδικασία. Εντούτοις, η αναμενόμενη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και γενικότερα η επιστροφή τους σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας αναμένεται να διευκολύνουν την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Η Διοίκηση εκτιμά πως οι διαπραγματεύσεις θα έχουν θετική εξέλιξη. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην εξόφληση των παλαιών υπολοίπων, την ομαλή ροή πληρωμών από τον ΕΟΠΥΥ καθώς και τη διεκδίκηση των ποσών που αναλογούν από τις περικοπές που οφείλονται στο rebate και στο clawback. Σημαντικό στοιχείο για αυτό είναι η ομαλή ικανοποίηση των χρηματοδοτικών αναγκών του Ελληνικού Δημοσίου. Στις 12 Ιουλίου 2015, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης συμφώνησε στους όρους ενός τρίτου πακέτου χρηματοδότησης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας («ESM») ύψους έως Ευρώ 86 δις το οποίο τελικά υπογράφθηκε μέσα στον Αύγουστο του Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να βοηθήσουν στην ομαλοποίηση της κατάστασης στο Ελληνικό Δημόσιο με άμεσο επακόλουθο την ικανοποίηση των υποχρεώσεων του απέναντι σε τρίτους, όπως τα νοσοκομεία. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω γεγονότα, οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας καταρτίσθηκαν βάσει της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητάς τους, καθώς η διοίκηση εκτιμά ότι το ανωτέρω πλαίσιο δράσης θα επιδράσει θετικά και θα διασφαλίσει την εξάλειψη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει. 2γ. ΚΥΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2014, με εξαίρεση την εφαρμογή των νέων προτύπων και διερμηνειών που αναφέρονται παρακάτω, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015, και δεν έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου: Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την τρέχουσα χρήση Α)ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»: Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του μισθού. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την ΕΕ. 21

23 Β) Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ, κύκλος : Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε έξι ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»: Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης» και ορίζει διακριτά τον «όρο απόδοσης» και τον «όρο υπηρεσίας». ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς»: Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων. ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη. ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»: Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής. ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»: Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρεία της οικονομικής οντότητας. Γ) Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ, κύκλος : Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τέσσερα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς»: Η τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 διευκρινίζει ότι μια εταιρεία, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, έχει την δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εφαρμογής ενός υπάρχοντος και ισχύοντος ΔΠΧΑ ή ενός καινούργιου ή αναθεωρημένου ΔΠΧΑ, η εφαρμογή του οποίου ακόμη δεν είναι υποχρεωτική, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ επιτρέπει την εφαρμογή του νωρίτερα. Μια οικονομική οντότητα απαιτείται να εφαρμόζει την ίδια έκδοση των ΔΠΧΑ στις περιόδους που καλύπτονται από τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΑ. ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τον λογιστικό χειρισμό σχηματισμού μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συμφωνίας. ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας»: Διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση», ή το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση». ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν μία συγκεκριμένη συναλλαγή πληροί τους ορισμούς τόσο της συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» όσο και της επένδυσης σε ακίνητα, όπως ορίζεται στο ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα», τότε απαιτείται η ξεχωριστή εφαρμογή και των δύο προτύπων, ανεξάρτητα μεταξύ τους. 22

24 3. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ:, στα πλαίσια εφαρμογής των λογιστικών του αρχών και της σύνταξης οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., διενεργεί εκτιμήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν το ύψος των αναγνωρισθέντων εσόδων, εξόδων και στοιχείων ενεργητικού ή υποχρεώσεων. Η διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναγνώρισης λογιστικών μεγεθών που κυρίως σχετίζονται με τα κάτωθι: Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και σχετική αβεβαιότητα: (α) Πρόβλεψη για συμμόρφωση με το Άρθρο 100 του Ν.4172/2013: Στα πλαίσια συμμόρφωσης με το νόμο 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α/ ) και τις μεταγενέστερες υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες ρυθμίζουν το ποσό της αυτόματης επιστροφής (Clawback) και το ποσό επιστροφής (Rebate) με αναδρομική ισχύ από και διάρκεια έως , όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σημείωση 15, η διοίκηση προβαίνει σε εκτιμήσεις για την επίδραση των διατάξεων αυτών στις οικονομικές καταστάσεις. Με δεδομένο ότι οι βασικές παράμετροι υπολογισμού του Clawback δεν έχουν γνωστοποιηθεί και είναι μη οριστικοποιημένες, δύναται να παρουσιαστούν αποκλίσεις με τον οριστικό προσδιορισμό του Clawback της περιόδου στο μέλλον, εφόσον παραμείνουν σε ισχύ οι υφιστάμενες αποφάσεις. (β) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος: Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12, υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση καθώς και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην Σημείωση 10. (γ) Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού: Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού υπολογίζονται βάσει αναλογιστικών μεθόδων η διενέργεια των οποίων απαιτεί από τη Διοίκηση να εκτιμήσει συγκεκριμένες παραμέτρους όπως η μελλοντική αύξηση των αμοιβών των εργαζομένων, το επιτόκιο προεξόφλησης των εν λόγω υποχρεώσεων. Η Διοίκηση προσπαθεί, σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, όπου η εν λόγω πρόβλεψη αναθεωρείται, να εκτιμά με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο τις παραμέτρους αυτές. (δ) Απομειώσεις απαιτήσεων: απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεών του όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη κάθε απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της σχηματισμένης προβλέψεως προς κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων σε συνάρτηση με την πιστωτική της πολιτική και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία και εκτιμήσεις της Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. (ε) Λοιπές προβλέψεις: εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς. (στ) Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων: Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Κατά την 30 Ιουνίου 2015, η Διοίκηση εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού. (ζ) Ανάκτηση Αναβαλλόμενων φόρων Ενεργητικού: H αναγνώριση αναβαλλόμενων φόρων ενεργητικού εμπεριέχει εκτιμήσεις αναφορικά με την ανακτησιμότητά τους και ειδικότερα, η αναγνώριση αναβαλλόμενων φόρων ενεργητικού επί μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών απαιτεί από τη Διοίκηση τη διενέργεια εκτιμήσεων αναφορικά με την μελλοντική πραγματοποίηση επαρκών 23

25 φορολογικών κερδών, τα οποία θα επιτρέψουν την ανάκτησή τους και ανά φορολογικό καθεστώς στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και οι θυγατρικές του Ομίλου. 4. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ: Το κόστος μισθοδοσίας που συμπεριλαμβάνεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 30/6/ /6/ /6/ /6/2014 Μισθοί, ημερομίσθια Εργοδοτικές εισφορές Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού (συνταξιοδότηση κ.λ.π.) Λοιπές αμοιβές, αμοιβές Δ.Σ Σύνολο Μισθοδοσίας Μείον: έξοδα που ενσωματώθηκαν στο κόστος παραγωγής (28.946) (29.452) (28.636) (29.106) Έξοδα Διοίκησης, Διάθεσης (Σημείωση 6) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ: Οι αποσβέσεις που λογίσθηκαν στις συνημμένες καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 30/6/ /6/ /6/ /6/2014 Ενσώματες ακινητοποιήσεις Ασώματες ακινητοποιήσεις Μείον: αποσβέσεις που χρεώθηκαν στο κόστος παραγωγής (3.893) (3.956) (3.808) (3.848) Έξοδα Διοίκησης, Διάθεσης (Σημείωση 6) ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 30/6/ /6/ /6/ /6/2014 Μισθοδοσία (Σημείωση 4) Αμοιβές τρίτων Αποσβέσεις (Σημείωση 5) Λοιπές παροχές τρίτων Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις Λοιπά έξοδα Φόροι - Τέλη Διαγραφή εμπορικών απαιτήσεων Σύνολο Οι διαγραφές εμπορικών απαιτήσεων αφορούν κυρίως σε διαγραφές απαιτήσεων υπολοίπων από δημόσια ασφαλιστικά ταμεία και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. 24

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2013) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 ιστόµου 5-7 Μαρούσι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2012) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 ιστόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου -30 Ιουνίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 Διστόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 Διστόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 318/06/Β/86/28 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 312701000 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 ης Ιανουαρίου έως 30 ης Ιουνίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ IΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ: 356301000 Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ)

ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ I. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΣΤΡΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ (INTERFACE)

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ (INTERFACE) ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ (INTERFACE) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Ετήσια Οικονομική Έκθεση (15 η Μαΐου 2013 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 4 Β. Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

FASTTRAK M.Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 27/5/2013 ΕΩΣ 31/12/2014

FASTTRAK M.Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 27/5/2013 ΕΩΣ 31/12/2014 FASTTRAK M.Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 27/5/2013 ΕΩΣ 31/12/2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

(Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 3η ΙΟΥΝΙΟΥ 215 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/27) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 5675444 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1344/6/Β/86/131)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 44986907000 Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 2190/1920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 26532240000

ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 26532240000 ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 26532240000 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2015) Σύμφωνα μετο άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 1 Περιεχόμενα Ι. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 7-9 105 59 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24316/06/Β/91/38 Γ.Ε.ΜΗ. 1006101000 www.lavrentakis.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 7-9 105 59 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24316/06/Β/91/38 Γ.Ε.ΜΗ. 1006101000 www.lavrentakis. ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 7-9 105 59 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24316/06/Β/91/38 Γ.Ε.ΜΗ. 1006101000 www.lavrentakis.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013 έως 31/12/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Αυτοκινήτων Οικοδομικών Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας 118 55 Αθήνα Γ.Ε.ΜΗ.: 240501000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 483/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Μάρτιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2015 (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 2. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 243701000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 602/06/Β/86/04) Σπ. Τρικούπη 60 Αθήνα 11473

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 243701000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 602/06/Β/86/04) Σπ. Τρικούπη 60 Αθήνα 11473 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 243701000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 602/06/Β/86/04) Σπ. Τρικούπη 60 Αθήνα 11473 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου... 3-13 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή..... 14-16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΟΠΑΠ Παροχής Υπηρεσιών Α.Ε. - Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2014

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα