Pralni stroj Navodila za uporabo WMY PTYB3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Pralni stroj Navodila za uporabo WMY 51222 PTYB3"

Transcript

1 Pralni stroj Navodila za uporabo WMY PTYB3 številka dokumenta _SL / (15:35)

2 1 Pomembna navodila za varnost in okolje V tem delu so opisana varnostna navodila za zaščito pred tveganji telesnih poškodb in škode. Neupoštevanje teh navodil pomeni izničenje vsakršnega jamstva. 1.1 Splošna varnost Otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ali izkušnjami lahko napravo uporabljajo le pod nadzorom ali če so poučeni o varni uporabi izdelka in z njim povezanimi nevarnostmi. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci naj ne opravljajo čistilnih in vzdrževalnih del na napravi, razen, če jih kdo nadzoruje. Proizvoda nikoli ne postavite na tla, pokrita s preprogo,, saj lahko to povzroči pregrevanje električnih delov zaradi pomanjkanja pretoka zraka pod strojem. Nastopijo težave. V primeru kakršne koli okvare proizvoda ne uporabite, dokler okvare ne popravi pooblaščen serviser. Nevarnost električnega udara! Proizvod je oblikovan, tako da ponovno začne obratovati, ko se po izpadu ponovno vzpostavi napajanja. Če želite preklicati program, preberite poglavje Preklic programa. Priključite stroj v ozemljeno vtičnico, zaščiteno s 16 varovalko. Poskrbite za ozemljeno namestitev, ki jo vzpostavi strokovno usposobljen elektrikar. Naše podjetje ne odgovarja za poškodbe, ki nastanejo med uporabo proizvoda brez ozemljitve v skladu z lokalnimi predpisi. evi za dobavo in odjem vode je treba trdno pritrditi in prevetriti ter potrditi, da niso poškodovane. V nasprotnem primeru ustvarite nevarnost netesnjenja. Če je v bobnu voda, ne odpirajte vrat za nalaganje perila in ne poskušajte zamenjati filtra. V nasprotnem primeru ustvarite nevarnost poplav in telesnih poškodb zaradi vroče vode. Blokirana vratca za nalaganje ne odpirajte na silo. Vratca za nalaganje se lahko enostavno odprejo nekaj minut po zaključku ciklusa pranja. Z odpiranjem vratc za nalaganje na silo ustvarite nevarnost poškodb vratc in blokirnega mehanizma. Stroj, ki ni v uporabi, izklopite. Proizvoda ni dovoljeno prati s curkom vode ali zlivanjem vode na proizvod. Nevarnost električnega udara! V nobenem primeru se ne dotikajte vtiča z mokrimi rokami. V nobenem primeru ne vlecite za kabel, ko želite izključiti napajanje; primite vtič in ga izvlecite. Uporabljajte pralna sredstva, mehčalce in dodatke, primerne za avtomatske pralne stroje. Ta izdelek je bil proizveden z uporabo najnovejše tehnologije v okolju prijaznih pogojih.

3 Upoštevajte navodila na etiketah na perilu in na embalaži pralnega sredstva. Stroj je treba pred namestitvijo, vzdrževanjem, čiščenjem in popravili obvezno izključiti. Namestitev in popravila lahko izvajajo le pooblaščeni serviserji. Proizvajalec ne odgovarja za morebitne poškodbe, ki nastanejo med opravili, ki jih izvajajo nepooblaščeni delavci. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, poprodajno osebje ali podobno usposobljena oseba (po možnosti električar) ali oseba, ki jo je pooblastil uvoznik, saj boste tako preprečili morebitna tveganja. 1.2 Pravilna uporaba Stroj je oblikovan in izdelan za uporabo v gospodinjstvih. Stroj ni primeren za uporabo v komercialne namene in druge nenačrtovane namene. Proizvod je dovoljeno uporabljati za pranje in izpiranje perila, ki je ustrezno označeno. Proizvajalec ne odgovarja za nepravilno uporabo ali prevoz. 1.3 Varnost otrok Embalažni material je nevaren za otroke. Embalažni material shranite na varno mesto, kamor otroci nimajo dostopa. Električni proizvodi so nevarni za otroke. Preprečite otrokom dostop v bližino proizvoda, medtem ko obratuje. Ne dovolite otrokom posegati v proizvod. Uporabite otroško ključavnico in tako preprečite otrokom poseganje v proizvod. Ne pozabite zapreti vratc za nalaganje, preden zapustite prostor, v katerem je nameščen proizvod. Hranite vsa pralna sredstva in dodatke na varnem mestu, kamor otroci nimajo dostopa ter zaprite pokrov vsebnika pralnega sredstva oziroma zatesnite embalažo pralnega sredstva. Med pranjem perila pri visokih temperaturah, se steklo vratc za nalaganje segreje. Zato naj se predvsem otroci med delovanjem pralnega stroja ne nahajajo v bližini vratc za nalaganje. 1.4 Podatki o embalaži Embalaža je izdelana iz recikliranega materiala v skladu z našimi državnimi okoljevarstvenimi predpisi. Embalaže ne odstranite skupaj z gospodinjskimi ali ostalimi odpadki. Odnesite jih na zbiralna mesta za embalaže, ki so jih določile lokalne oblasti. 1.5 Odstranjevanje odpadnega izdelka Izdelek je bil proizveden z visokokakovostnimi deli in materiali, ki so primerni za ponovno uporabo in recikliranje. Zato izdelka ob koncu njegove življenjske dobe ne odstranite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odnesite na zbiralno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Prosimo, da se glede najbližjih zbirnih mest posvetujete z lokalnimi oblastmi. Z recikliranjem uporabljenih izdelkov boste pomagali zaščititi okolje in naravne vire. Za večjo varnost otrok odrežite napajalni kabel in onemogočite zaklepni mehanizem vratc za nalaganje, saj bo naprava tako nefunkcionalna, preden jo odstranite. 3 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

4 1.6 Skladnost z direktivo WEEE Izdelek je v skladu z direktivo EU WEEE (2012/19/EU). Izdelek vsebuje simbol za razvrstitev odpadne električne in elektronske opreme (WEEE). Izdelek je bil izdelan z visokokakovostnimi sestavnimi deli in materiali, ki jih je mogoče ponovno uporabiti in so primerni za recikliranje. Odsluženega odpadnega izdelka ne odlagajte z običajnimi gospodinjskimi in drugimi odpadki. Odnesite ga na center za zbiranje in recikliranje električne in elektronske opreme. Za informacije o teh centrih za zbiranje se obrnite na lokalne oblasti. Skladnost z direktivo RoHS: Izdelek, ki ste ga kupili, je v skladu z direktivo EU RoHS (2011/65/EU). Ne vsebuje škodljivih in prepovedanih materialov, ki so navedeni v direktivi. 4 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

5 2 Namestitev Namestitev pralnega stroja naročite pri lokalnem pooblaščenem serviserju. Stroj pripravite na uporabo tako, da preberete priročnik o uporabi in preden pokličete pooblaščenega serviserja, preverite ter potrdite, da so na lokaciji zagotovljeni ustrezni oskrba z električno energijo in vodo ter odjemni sistemi. Če te zanke ne ustrezajo, pokličite strokovno usposobljenega delavca ali vodovodarja in naročite napeljavo. Priprava lokacije in napeljave za električno energijo, vodo in odpadno vodo na mestu postavitve so dolžnost in odgovornost kupca. Preverite in potrdite, da med potiskanjem stroja na mesto postavitve ali med čiščenjem niste zvili, stisnili ali zdrobili dovodne in odjemne vodne cevi ter električnega kabla. B opozorilo: Namestitev in električne povezave pralnega stroja obvezno opravi pooblaščeni serviser. Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo, posledico dela, ki ga opravi nepooblaščeni delavec. opozorilo: Pred namestitvijo s prostim očesom pralni stroj preglejte in potrdite, da ni poškodovan. Če odkrijete poškodbe, stroja ne namestite. Poškodovani stroji so nevarni. 2.1 Primerno mesto za postavitev Stroj postavite na trdo podlago. Stroja ne postavite na dolgo tkano preprogo ali podobne površine. Skupna teža pralnega stroja in sušilnika (naložena), postavljena eden na drugega, je približno 180 kg. Stroj postavite na trda in ravna tla z zadostno nosilnostjo. Stroja ne postavite na napajalni kabel. Stroja ne namestite na mesta, kjer temperatura pade pod 0. Stroj postavite vsaj 1 cm stran od pohištva. 2.2 Odstranjevanje embalažnih ojačitev Stroj nagnite nazaj in odstranite ojačitev. Povlecite za trak in odstranite embalažno ojačitev. 2.3 Odstranjevanje varoval za prevoz in prenašanje opozorilo: Varoval za prevoz in prenašanje ne odstranite, dokler najprej ne vzamete ven embalažne ojačitve. opozorilo: Preden pralni stroj zaženete, odstranite vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem! V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe naprave. 1. Z ustreznim ključem odvijte vse vijake, tako da se lahko neovirano vrtijo (). 2. Odstranite vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem, in sicer tako, da jih narahlo zavrtite. 3. V luknje na plošči zadaj pritrdite plastične pokrove iz vrečke, v kateri je priročnik za uporabnika. (P) Vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem shranite na varno mesto, tako da jih boste lahko uporabili, ko boste naslednjič premikali stroj. Preden stroj premaknete na drugo mesto, obvezno pritrdite vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem! 2.4 Povezava dovodne cevi za vodo Vodni tlak, potreben za pravilno obratovanje stroja, je 1-10 barov (0,1-1 MPa). Za neovirano delovanje stroja mora v eni minuti iz odprte pipe steči litrov vode. Če je vodni tlak višji, namestite reducirni ventil. Če načrtujete povezati le en dovod vode (mrzla) stroja, opremljenega z dvema dovodoma za vodo, pred zagonom obvezno namestite na ventil za toplo vodo priloženo zaustavljalo. (Velja za stroje, opremljene s sklopom slepega zaustavljala.) 5 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

6 opozorilo: Modele z enim dovodom za vodo ni dovoljeno povezati na pipo za toplo vodo. Nevarnost poškodb perila ali preklopa stroja v varen način, tj. stroj ne deluje. opozorilo: Na nov stroj ne povežite starih ali uporabljenih dovodnih cevi. Nevarnost pojava madežev na perilu. 1. Povežite priložene posebne cevi na dovode za vodo na stroju. Rdeča cev (levo) (maks. 90 º) je za dovod tople vode, modra cev (desno) (maks. 25 º) je za dovod mrzle vode. opozorilo: Med nameščanjem stroja zagotovite, da sta cevi za mrzlo in toplo vodo pravilno povezani. Če cevi nista pravilno nameščeni, boste iz stroja po zaključku pranja jemali vroče perilo, kar nadalje pomeni obrabo. 2. Z roko privijte vse cevne matice. Matic ne privijajte z orodjem. 100cm Za zaščito pred stekanjem onesnažene vode nazaj v stroj in za neoviran odjem takšne vode ne potopite končnega dela cevi v onesnaženo vodo in ne povežite v odtok več kot 15 cm cevi. Če je cev predolga, jo odrežite. Končnega cela cevi ni dovoljeno upogniti, nanj stopati in cev ne sme biti stisnjena ob odtok in stroj. Če je cev prekratka, dodajte originalni podaljšek. Maks. dovoljena dolžina cevi je 3,2 m. Povezavo med podaljškom cevi in odtočno cevjo stroja je treba dobro pritrditi z ustrezno objemko, tako da se ne more sneti in puščati. 2.6 Namestitev nogic opozorilo: Stroj mora stati uravnoteženo na nogicah, tako da obratuje tiho in brez vibracij. Uravnotežite stroj tako, da nastavite nogice. V nasprotnem primeru se stroj med obratovanjem premika - nevarnost stiskanja in vibracij. 40cm 3. Potem ko napeljete cevi, odprite pipe do konca giba in preverite ter potrdite, da spoji tesnijo. Če opazite uhajanje vode, zaprite pipo in odstranite matico. Preglejte tesnilo in ponovno privijte matico. Za zaščito pred uhajanjem vode in posledične škode zaprite pipe, ko stroja ne uporabljate. 2.5 Priključek na odtok Končni del odtočne cevi moda biti neposredno povezan z odtokom odpadne vode ali umivalnikom. opozorilo: Nevarnost poplave v primeru izpada cevi iz ohišja med izpustom vode. Tudi nevarnost opeklin zaradi visokih temperatur med pranjem. Preprečite takšne situacije in poskrbite za neovirano dovajanje in odvajanje vode tako, da tesno pritrdite končni del odjemne cevi, tj. tako da se cev ne more iztakniti. ev namestite na višino min. 40 cm in maks. 100 cm. Če cev dvignete po tem, ko je ležala na tleh ali v bližini tal (manj kot 40 cm nad tlemi), je odvajanje vode oteženo in perilo ostane po pranju preveč mokro. Zato upoštevajte višine, kot so označene na sliki. 1. Z roko odvijte blokirne matice na nogicah. 2. Nastavite nogice, tako da stroj uravnotežite. 3. Z roko privijte vse blokirne matice. opozorilo: Blokirnih matic ne odvijajte z orodjem. Matica lahko poškodujete. 2.7 Električna povezava Priključite stroj v ozemljeno vtičnico, zaščiteno s 16 varovalko. Naše podjetje ne odgovarja za poškodbe, ki nastanejo med uporabo proizvoda brez ozemljitve v skladu z lokalnimi predpisi. Povezava mora biti v skladu z veljavnimi državnimi predpisi. Poskrbite, da bo vtič napajalnega kabla po namestitvi dostopen brez težav. Če je vrednost toka varovalke ali prekinjala v ohišju manjša od 16, pokličite strokovno usposobljenega elektrikarja, da namesti varovalko / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

7 Predpisana napetost v»tehničnih specifikacijah«mora biti enaka omrežju napetosti. Povezav ni dovoljeno vzpostavljati s podaljški ali več vtiči. B opozorilo: Poškodovane električne kable zamenja pooblaščeni serviser. Prevoz stroja Iztaknite omrežni vtič stroja. 2. Odstranite cevi za dovod in odjem vode. 3. Odstranite vso vodo, ki je ostala v izdelku. 4. Namestite vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem v obratnem vrstnem redu demontaže; Preden opozorilo: stroj premaknete na drugo mesto, obvezno pritrdite vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem! Embalažni material je nevaren za otroke. Embalažni material shranite na varno mesto, kamor otroci nimajo dostopa. 3 Priprava 3.1 Sortiranje perila Sortirajte perilo po vrsti tkanine, barvi, umazanosti ter dovoljeni temperaturi pranja. Obvezno upoštevajte navodila na etiketah na perilu. 3.2 Priprava perila za pranje Perilo s kovinskimi dodatki, kot so nedrčki z žico, pasne sponke in kovinski gumbi, lahko poškoduje stroj. Odstranite kovinske dele ali dajte perilo v pralne vrečke oziroma kar prevleko za vzglavnik. Spraznite žepe, vzemite ven kovance, svinčnike in sponke; žepe obrnite in jih očistite. Takšni predmeti lahko poškodujejo stroj in med pranjem ustvarjajo hrup. Za majhna oblačila, kot so otroške nogavice in najlon nogavice, uporabite pralno vrečko ali prevleko za vzglavnik. Zavese položite v stroj brez tlačenja. Odstranite elemente za pritrditev zaves. Zaprite zadrge, prišijte zrahljane gumbe in popravite razporke in raztrge. Za oblačila, označena z oznako "strojno pranje" in "ročno pranje", nastavite ustrezen program pranja. Ne perite skupaj barvnega in belega perila. Nova in temna barvna oblačila spustijo barvo. Perite jih ločeno. Trdovratne madeže primerno obdelajte že pred pranjem. Če niste prepričani, se posvetujte s čistilnico. Uporabljajte samo barve/izdelke za spreminjanje barve in odstranjevanje vodnega kamna, ki so primerni za strojno pranje. Obvezno upoštevajte navodila na embalaži. Hlače in občutljiva perila pred pranjem obrnite na notranjo stran. Oblačila iz angora volne pred pranjem pustite nekaj ur v zamrzovalniku. Tako boste zmanjšali kosmatenje. Perilo, umazano z moko, prahom, mlekom v prahu itd., najprej močno otresite in šele nato naložite v stroj. Prah in praški na perilu se lahko čez čas nakopičijo v notranjih delih stroja in povzročijo škodo. 3.3 Ukrepi za varčevanje z energijo Z upoštevanjem navodil v nadaljevanju boste zagotovili energijsko učinkovito in okolju manj škodljivo uporabo pralnega stroja. Stroj zaženite z maks. zmožnostjo izbranega programa, vendar ne preobremenite; glej poglavje Preglednica programov in porabe. Obvezno upoštevajte navodila na embalaži pralnega sredstva. Manj umazano perilo perite z nizkimi temperaturami. Za manjše količine manj umazanega perila nastavite programe hitrega pranja. Ne nastavite predpranja in visokih temperatur za pranje perila, ki ni zelo umazano ali zamazano. Če boste perilo posušili v sušilnem stroju, med pranjem izberite največjo priporočljivo hitrost centrifugiranja. 7 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

8 Ne uporabljajte več pralnega sredstva, kot je označeno na embalaži. 3.4 Prva uporaba Pred prvo uporabo stroja preverite in potrdite, da ste ustrezno opravili vsa pripravljalna dela po navodilih iz poglavij»pomembna varnostna navodila«in»namestitev«. Stroj pripravite na pranje perila tako, da najprej zaženete program Čiščenje bobna. Če naprava ni opremljena s programom Čiščenje bobna, izvedite postopek za prvo uporabo, kot je opisano v poglavju»5.2 Čiščenje vrat za nalaganje in bobna«priročnika za uporabo. Uporabljajte sredstvo za zaščito pred nastajanjem vodnega kamna, primerno za pralne stroje. Po opravljenih procesih za nadzor kakovosti med proizvodnjo je morda v stroju ostala manjša količina vode. Ta voda ne predstavlja nevarnosti za stroj. 3.5 Ustrezna količina perila Največja količina perila je odvisna od vrste perila, stopnje umazanosti in želenega programa pranja. Stroj samodejno nastavi količino vode glede na težo naloženega perila. opozorilo: Upoštevajte informacije iz "Preglednice programov in porabe". Če naložite preveč perila in preobremenite stroj, so rezultati pranja slabši. Še več, stroj obratuje hrupno in vibrira. 3.6 Nalaganje perila 1. Odprite vratca za nalaganje perila. 2. Perilo naložite v stroj, tako da ga ne tlačite. 3. Potisnite vratca za nalaganje, tako da se zaprejo - zaslišite, kako se zaskočijo. Prepričajte se, da se oblačila niso zataknila v vratih. Medtem opozorilo: ko program teče, so vratca blokirana. Vratca lahko odprete nekaj minut po zaključku programa. Če perilo ni pravilno naloženo v boben, lahko stroj med obratovanjem ustvarja hrup in vibrira. 3.7 Uporaba pralnega sredstva in mehčalca Ob uporabi pralnega sredstva, mehčalca, škroba, barvila, belila ali sredstva za odstranjevanje vodnega kamna pozorno preberite navodila proizvajalca na embalaži in upoštevajte navodila za doziranje. Uporabite merilno čašo, če je na voljo. Predal za pralno sredstvo Predal za pralno sredstvo sestavljajo trije predeli: (1) za predpranje (2 za glavno pranje (3) za mehčalec (*) V predelku za mehčalec je tudi sifonski kos Pralno sredstvo, mehčalec in druga čistilna sredstva Pralno sredstvo in mehčalec dodajte, preden zaženete program pranja. Med delovanjem programa ne puščajte odprtega predala za pralno sredstvo! Če nastavite program brez predpranja, ne dodajte pralnega sredstva v predelek za predpranje (predelek št. "1"). Če nastavite program s predpranjem, ne dodajte tekočega pralnega sredstva v predelek za predpranje (predelek št. "1"). Če ste v boben naložili vrečko s pralnim sredstvo ali pralno kroglico, ne nastavite programa s predpranjem. Vrečko s pralnim sredstvom ali pralno kroglico dajte med perilo v stroju. Če uporabljate tekoče pralno sredstvo, ne pozabite dati lončka s tekočim pralnim sredstvom v predelek za pranje (predelek št. "2"). Vrsta pralnega sredstva Vrsta pralnega sredstva je odvisna od vrste in barve tkanin. Za barvno perilo uporabljajte drugo vrsto pralnega sredstva kot za belo perilo. Občutljivo perilo perite s posebnimi pralnimi sredstvi (tekoče pralno sredstvo, šampon za volno itd.), ki so izdelana posebej za občutljivo perilo. Za pranje temnih oblačil in prešitih odej je priporočljiva uporaba tekočega pralnega sredstva. Volnena oblačila perite s pralnim sredstvom za volno. opozorilo: Uporabljajte le pralna sredstva, izdelana za uporabo v pralnih strojih. opozorilo: Ne uporabljajte milnih praškov. Nastavitev količine pralnega sredstva Količina pralnega sredstva je odvisna od količine perila, umazanosti perila in trdote vode. Ne dozirajte več, kot velja priporočilo na embalaži pralnega sredstva; posledica nepravilnega doziranja so premočno penjenje, slabo izpiranje, stroškovna neučinkovitost in okolju škodljivo ravnanje. Za manjše količina perila ali ne zelo umazano perilo uporabite manj pralnega praška. Uporaba mehčalcev Mehčalec dolijte v ustrezen predelek v predalu za pralno sredstvo. Ne vlijte nad oznako (>max<) v predelku za mehčalec. 8 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

9 Mehčalec, ki ni več v tekočem stanju, razredčite z vodo, preden ga vlijete v predal za pralno sredstvo. Uporaba tekočih pralnih sredstev Če je na voljo lonček za tekoče pralno sredstvo: Lonček namestite v predelek št. "2". Pralno sredstvo, ki ni več v tekočem stanju, razredčite z vodo, preden ga vlijete v lonček. Stopnja umazanosti Stopnja umazanosti Močno umazano (trdovratni madeži kot so trava, kava, sadje in kri.) Običajno umazano (Na primer madeži na ovratnikih in manšetah) Manj umazano (Ni vidnih madežev.) Oblačila Svetle barve in belo perilo (Priporočljive temperature glede stopnje umazanosti: ) Morda bo treba madeže predhodno obdelati ali vklopiti predpranje. Prah in tekoča pralna sredstva priporočljiva za belo perilo lahko uporabljate v enakih količinah kot za močno umazana oblačila. Za odstranjevanje blatnih madežev in madežev, ki so občutljivi na belilo, uporabljajte prah. Prah in tekoča pralna sredstva priporočljiva za belo perilo lahko uporabljate v enakih količinah kot za običajno umazana oblačila. Prah in tekoča pralna sredstva priporočljiva za belo perilo lahko uporabljate v enakih količinah kot za manj umazana oblačila. Barve (Priporočljive temperature glede stopnje umazanosti: mrzla -40 ) Prah in tekoča pralna sredstva priporočljiva za pisano perilo lahko uporabljate v enakih količinah kot Močno za močno umazana oblačila. Za umazano odstranjevanje blatnih madežev in madežev, ki so občutljivi na belilo, uporabljajte prah. Uporabite pralna sredstva brez belila. Prah in tekoča pralna sredstva priporočljiva za pisano perilo lahko Običajno uporabljate v enakih količinah kot za umazano običajno umazana oblačila. Uporabite pralna sredstva brez belila. Prah in tekoča pralna sredstva priporočljiva za pisano perilo lahko Manj umazano uporabljate v enakih količinah kot za manj umazana oblačila. Uporabite pralna sredstva brez belila. Stopnja umazanosti Stopnja umazanosti Močno umazano Običajno umazano Manj umazano Močno umazano Običajno umazano Manj umazano Oblačila Temne barve (Priporočljive temperature glede stopnje umazanosti: mrzla -40 ) Tekoča pralna sredstva priporočljiva za pisano in temno perilo lahko uporabljate v enakih količinah kot za močno umazana oblačila. Tekoča pralna sredstva priporočljiva za pisano in temno perilo lahko uporabljate v enakih količinah kot za običajno umazana oblačila. Tekoča pralna sredstva priporočljiva za pisano in temno perilo lahko uporabljate v enakih količinah kot za manj umazana oblačila. Občutljivo/volneno/svileno perilo (Priporočljive temperature glede stopnje umazanosti: mrzla -30 ) Tekoča pralna sredstva za občutljiva oblačila. Volnena in svilena oblačila perite s posebnimi pralnimi sredstvi za volno. Tekoča pralna sredstva za občutljiva oblačila. Volnena in svilena oblačila perite s posebnimi pralnimi sredstvi za volno. Tekoča pralna sredstva za občutljiva oblačila. Volnena in svilena oblačila perite s posebnimi pralnimi sredstvi za volno. Če ni lončka za tekoče pralno sredstvo: Ne uporabite tekočega pralnega sredstva za program s predpranjem. Tekoče pralno sredstvo lahko pusti madeže na oblačilih, v stanju, ko je vključena funkcija Zakasnitev zagona. Če načrtujete uporabo funkcije Zakasnitev zagona, ne uporabite tekočega pralnega sredstva. Uporaba pralnega sredstva v obliki gela ali tablete Ob uporabi pralnih sredstev v obliki tablet, gela in podobno upoštevajte naslednja navodila. Če je gel zaradi svoje gostote v tekočem stanju in stroj ni opremljen s posebnim lončkom za tekoče pralno sredstvo, dolijte gel v predelek za pranje, in sicer med prvim dovajanjem vode. Če je stroj opremljen z lončkom za tekoče pralno sredstvo, vlijte gel v lonček, preden zaženete program. Gel, ki zaradi svoje gostote ni v tekočem stanju, ali gel v kapsuli, pred pranjem vstavite neposredno v boben. Pralno sredstvo v obliki tablet dajte pred pranjem v predelek za pranje (predelek št. "2") ali neposredno v boben. Tablete lahko pustijo sledi v predelku za pralno sredstvo. V takšnem primeru za naslednja pranja namestite tablete med perilo, na dnu bobna. Ko uporabljate pralno sredstvo v obliki tablete ali gela, ne vključite funkcije predpranja. 9 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

10 Uporaba apreture V predelek za mehčalec dodajte tekoči škrob, škrob v prahu ali barvilo. Mehčalca in škroba med pranjem ne uporabljajte skupaj. Po uporabi škroba notranjost naprave obrišite z vlažno in čisto krpo. Uporaba belil Izberite program s predpranjem in dodajte belilno sredstvo, ko se zažene predpranje. V predel za predpranje ne dajte pralnega sredstva. Druga možnost je, da nastavite program z dodatnim izpiranjem in dodate belilno sredstvo, medtem ko stroj prejema vodo iz predelka za pralno sredstvo, tj. med prvim izpiranjem. Ne mešajte belilnega in pralnega sredstva. Uporabite le majhno količino (ok. 50 ml) belilnega sredstva in dobro izperite oblačila - tveganje draženja kože. Belilnega sredstva ne zlivajte na oblačila in ga ne uporabite za barvna oblačila. Če uporabljate belilno sredstvo na osnovi kisika, izberite program za pranje pri nizkih temperaturah. Belilno sredstvo na osnovi kisika je dovoljeno uporabljati skupaj s pralnimi sredstvi; vendar, če gostota belilnega sredstva ni enaka gostoti pralnega sredstva, dodajte najprej pralno sredstvo v predelek št. "2" predala za pralno sredstvo in počakajte, da se pralno sredstvo steče z vodo, ki se dovaja v stroj. Dodajte belilno sredstvo v isti predelek, medtem ko se voda še dovaja v stroj. Uporaba sredstev za odstranjevanje vodnega kamna Po potrebi uporabite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, posebej izdelano za pralne stroje. 10 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

11 4 Uporaba proizvoda 4.1 Nadzorna plošča Gumb za izbiro programa (najvišji položaj Vklop/ Izklop) 2 - Indikator zakasnitve zagona 3 - Indikator naslednjega programa 4.2 Priprava stroja 1.Zagotovite, da so vse cevi pravilno povezane in tesnijo. 2.Stroj priključite na napajanje. 3.Popolnoma odprite pipo za vodo. 4.Perilo vstavite v pralni stroj. 5.Dodajte pralno sredstvo in mehčalec. 4.3 Izbira programa in nasveti za učinkovito pranje 1. Izberite program, primeren za vrsto, količino, umazanost perila, kot je označeno v Preglednici programov in porabe in Preglednici temperature v nadaljevanju. 2.Z izbirnim gumbom izberite želeni program. 4.4 Glavni programi Uporabljajte glavne programe, ki ustrezajo vrsti tkanine. Bombaž Program nastavite za bombažno perilo (kot so rjuhe, prevleke za odeje in blazine, kopalni plašči, spodnje perilo itd.). Stroj opere perilo v daljšem ciklusu učinkovitega pranja. Sintetika Program uporabite za pranje sintetičnih oblačil (srajce, bluze, sintetično/bombažno mešano perilo itd.). V primerjavi s programom za bombaž ta program opere perilo z manjšo intenzivnostjo in v krajšem ciklusu. Za zavese in til uporabite program za sintetične izdelke 40 in izberite predpranje ter funkcijo proti mečkanju. Zaradi premočnega penjenja, ki ga povzroči pletena tkanina, za pranje zaves/tila dodajte v glavni predal za pranje manjšo količino pralnega sredstva. V predel za predpranje ne dajte pralnega sredstva. 4 - Gumb za zagon/premor 5 - Gumbi za izbiro dodatne funkcije 6 - Gumb za nastavitev hitrosti centrifugiranja 7 - Gumb za nastavitev temperature Volna Program nastavite za pranje volnenih oblačil. Izberite temperaturo, ustrezno etiketam na oblačilih. Uporabite pralno sredstvo za volno. 4.5 Dodatni programi Za posebne primere so na voljo dodatni programi. Dodatni programi niso enaki na vseh modelih stroja. Bombaž - pranje Eco Če perete običajno umazano bombažno in laneno perilo v tem programu, zagotovite večjo varčevanje energije in vode kot z ostalimi programi za bombaž. Dejanska temperatura vode se lahko razlikuje od navedene. Če perete manjšo količino perila (npr. pol zmogljivosti ali manj), se lahko trajanje programa proti koncu pranja samodejno skrajša. V tem primeru se bo poraba energije in vode še zmanjšala, kar pomeni še bolj ekonomično pranje. Ta funkcija je na voljo pri modelih z indikatorjem preostalega časa. BabyProtect (Zaščita za dojenčke) Ta program traja dolgo časa in je namenjen za perilo, ki potrebuje antialergijsko in higiensko pranje pri visokih temperaturah z intenzivnim in dolgim pranjem. Občutljive tkanine 20 Program nastavite za pranje občutljivih oblačil. Program pere s ciklusom blage intenzivnosti, brez vmesnega centrifugiranja v primerjavi s programom za sintetično perilo. Uporabite ga lahko za perilo za katerega je priporočeno pranje za občutljivo perilo. 11 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

12 Ročno pranje Program nastavite za pranje volnenih/občutljivih oblačil, ki so označena z etiketo "ne prati v stroju" in za katera velja priporočilo za ročno pranje. Program pere s ciklusom blage intenzivnosti med katerim se oblačila ne poškodujejo. Dnevno ekspres Program nastavite za pranje manj umazanih bombažnih oblačil v krajšem času. Super kratko ekspres Program nastavite za pranje majhne količine manj umazanih bombažnih oblačil v krajšem času. Stroj opere oblačila pri 30 v kratkem časovnem ciklusu, tj. 14 minutah. Pranje temnih oblačil Program nastavite za pranje temnih oblačil ali oblačil, za katere nočete, da zbledijo. Pranje poteka ob manjšem strojnem delovanju in nizkih temperaturah. Za temno perilo se priporoča uporaba tekočega pralnega sredstva ali šampona za volno. Mešano 40 (Mix 40) Program nastavite za pranje skupaj oblačil iz bombaža in sintetike, ne da bi jih sortirali. Srajce Program nastavite za pranje skupaj srajc iz bombaža, sintetike ali tkanin, mešanih s sintetiko. 4.7 Izbira temperature Potem ko nastavite nov program, se na temperaturnem indikatorju prikaže maksimalna temperatura za izbrani program. Če želite temperaturo zmanjšati, ponovno pritisnite na gumb Temperatura. Označena temperatura pada postopoma. Če program ne doseže faze ogrevanja, lahko temperaturo spremenite, ne da bi preklopili stroj v način Postoja. 4.8 Izbira hitrosti Potem ko izberete nov program, se na zaslonu izpiše priporočena hitrost centrifugiranja za izbran program. Če želite zmanjšati hitrost centrifugiranja, pritisnite na gumb Nastavitev hitrosti centrifugiranja. Hitrost centrifugiranja se z vsakim pritiskom na gumb zmanjša. Nato se, odvisno od modela proizvoda, na zaslonu izpišeta možnosti "Zadrži izpiranje" in "Brez centrifugiranja". Za opise teh možnosti glejte poglavje "Izbira dodatnih funkcij". Če program ne doseže faze centrifugiranja, lahko hitrost spremenite, ne da bi preklopili stroj v način Postoja. Fashioncare Ta program lahko uporabljate za pranje perila, ki vsebuje»viskozo ali mešanice viskoze«ali za katero se svetuje, da ga perete s programi za občutljivo perilo. Opere vaše perilo, brez da bi ga deformiralo. Npr.: Bluze, obleke, krila itd. Športna oblačila (Sports) Nastavite program za pranje oblačil, ki jih uporabljate krajši čas, kot na primer športna oblačila. Primeren je tudi za pranje manjše količine bombažnih / sintetičnih mešanih oblačil. 4.6 Posebni programi Za specifično aplikacijo nastavite katerega koli od naslednjih programov. Izpiranje Program nastavite za ločeno izpiranje ali apretiranje perila. Ožemanje + Črpanje Program nastavite za dodaten ciklus centrifugiranja perila ali odjem vode iz stroja. Preden nastavite program, izberite želeno hitrost centrifugiranja in pritisnite gumb Zagon/Postoj. Najprej iz stroja izteče voda. Nato stroj zažene centrifugiranje perila z nastavljeno hitrostjo in sproti odvaja vodo. Če želite le iztočiti vodo in ne zagnati centrifugiranja, nastavite program Črpaj+centrifugiraj in nato s pritiskom na gumb Nastavitev hitrosti centrifugiranja vključite funkcijo Ne centrifugiraj. Pritisnite gumb za zagon/premor. Za občutljive tkanine uporabljajte manjše hitrosti centrifugiranja. 12 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

13 4.9 Preglednica programov in porabe SL 24 Pomožna funkcija Program Največja obremenitev (kg) Trajanje programa (~min) Poraba vode (l) Poraba energije (kwh) Maks. hitrost*** Förtvätt Hitro pranje Extra sköljning Proti mečkanju Ožemi in zadrži Odstranjevanje dlak domaãih Ïivali Temperatura 60** Bombaž - pranje Eco 60** ** Hladno-90 Bombaž Hladno Hladno Hladno-60 Sintetika Hladno Hladno-90 Dnevno ekspres Hladno Hladno-90 Super kratko ekspres Hladno-30 Športna oblačila (Sports) Hladno-40 Ročno pranje Volna Hladno-40 Pranje temnih oblačil * Hladno-40 Srajce * Hladno-60 Mix Hladno-40 Fashioncare Občutljive tkanine : Izbirno * : Samodejna izbira, ni možno preklicati. ** : Program označevanja energije (EN Ed.3) *** : Če je maks. hitrost centrifugiranja manjša od te vrednosti, lahko izbirate le med hitrostmi do maks. hitrost centrifugiranja. - : Za največjo količino perila upoštevajte opis programa. Poraba ** Bombaž Eco 40 in Bombaž Eco 60 sta standardna programa. Ta programa sta znana kot 40 bombažni standardni program in 60 bombažni standardni program in označena na plošči s simboli. vode in energije se lahko razlikuje predvsem zaradi tlaka vode, trdote in temperature vode, temperature okolja, vrste in količine perila, izbranih dodatnih funkcij in hitrosti centrifugiranja ter nihanja napajanja. Na zaslonu stroja se izpišejo vsi časi pranja za izbran program. Manjše razlike med časom, prikazanim na zaslonu, in resničnim časom pranja so normalen pojav. Dodatne funkcije v preglednici se lahko razlikujejo glede na model naprave. "Proizvajalec lahko spremeni izbiro dodatnih funkcij. Nove izbire se lahko dodajo, obstoječe pa odstranijo." "Hitrost centrifugiranja stroja se lahko razlikuje med programi, vendar pa ta hitrost ne more prekoračiti največje hitrosti centrifugiranja stroja." 13 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

14 4.10 Izbira dodatne funkcije Pred vklopom programa izberite ustrezne dodatne funkcije. Dodatne funkcije, ustrezne programu v teku, lahko izberete ali prekličete, ne da bi pritisnili na gumb Zagon/Postoj, medtem ko stroj obratuje. Za takšno ukrepanje mora biti stroj v fazi obratovanja tik pred dodatno funkcijo, ki jo želite izbrati ali preklicati. Če dodatne funkcije ni možno izbrati ali preklicati, uporabnika opozori svetlobni indikator zadevne dodatne funkcije tako, da 3-krat zasveti. Nekaterih funkcij ni možno nastaviti skupaj. Predpranja in hitrega pranja, na primer. Če pred zagonom stroja izberete drugo dodatno funkcijo, ki ni združljiva s prvo dodatno funkcijo, sistem prekliče prvo izbrano funkcijo in vključi drugo izbrano dodatno funkcijo. Na primer, če želite izbrati način hitrega pranja, potem ko ste nastavili predpranje, sistem predpranje prekliče in vključi način hitrega pranja. Ni možno izbrati dodatne funkcije, ki ni združljiva s programom. (Glej "Preglednica programov in porab") Gumbi za dodatne funkcije niso enaki na vseh modelih stroja. Förtvätt Predpranje je smotrno nastaviti samo za zelo umazano perilo. Ne vključite predpranja in varčujte z energijo, vodo, pralnim sredstvom in časom. Predpranje brez pralnega sredstva se priporoča za til in zavese. Hitro pranje To funkcijo lahko nastavite za programe za pranje perila iz bombaža in sintetike. Za rahlo umazano perilo sistem skrajša čase pranja in zmanjša število faz izpiranja. Potem ko vključite to funkcijo, naložite stroj do polovice maks. količine perila, kot je označena v preglednici programov. Extra sköljning Ta funkcija omogoča, da stroj po glavnem pranju še enkrat izpere perilo. Tako lahko zmanjšate tveganje izpostavljenosti občutljive kože (dojenčki, alergične osebe itd.) zaradi minimalnih ostankov pralnega sredstva na perilu. Proti mečkanju Vključite funkcijo, če želite, da se oblačila med pranjem manj mečkajo. Premiki bobna se zmanjšajo in hitrost centrifugiranja omeji, tako da se perilo ne mečka. Med ciklusom pranja je nivo vode višji. Ožemi in zadrži Če perila ne boste vzeli iz pralnega stroja takoj, potem ko se program zaključi, vključite funkcijo za zadržanje izpiranja, tako da perilo ostane v vodi za zadnje izpiranje, kar pomeni, da se perilo ne bo zmečkalo, ko v stroju ne bo več vode. Po tem pritisnite na gumb zagon/premor, če želite izpustiti vodo brez centrifugiranja. Program se ponovno zažene in zaključi, potem ko voda izteče iz stroja. Če želite zagnati centrifugo za perilo, ki stoji v vodi, nastavite hitrost centrifuge in pritisnite na gumb Zagon/Postoj. Program se ponovno zažene. Sistem spusti vodo, ožame perilo in zaključi program. Odstranjevanje dlak domaãih Ïivali Funkcija učinkovitega odstranjevanja dlak domačih živali, ki so ostala na vaših oblačilih. Ko izberete to funkcijo se običajnemu programu doda predpranje in dodatno izpiranje. Pranje poteka ob večji količini vode (30%) in odstranjevanje dlak domačih živali je učinkovitejše. OPOZORILO: Domačih živali nikoli ne perite v pralnem stroju. Zakasnitev zagona (na voljo le na nekaterih modelih) S funkcijo nastavite zamik zagona za do 3, 6 in 9 ur. Ko nastavite zakasnitev zagona, ne uporabite tekočega pralnega sredstva. Nevarnost obarvanja perila. Odprite vratca za nalaganje, vstavite perilo v stroj in nalijte pralno sredstvo itd. Izberite program pranja, temperaturo, hitrost centrifugiranja in po potrebi pomožne funkcije. Nastavite želeni čas tako, da pritiskate na gumb za zakasnitev zagona. Ko pritisnete enkrat, nastavite 3-urno zakasnitev. Če ponovno pritisnete gumb, nastavite 6-urno zakasnitev, in če pritisnete gumb še tretjih, nastavite 9-urno zakasnitev. Če ponovno pritisnete na gumb za zakasnitev zagona, sistem prekliče to funkcijo. Pritisnite gumb za zagon/premor. Ugasne svetlobni indikator predhodne zakasnitve zagona in po vsakih 3 urah zasveti svetlobni indikator naslednje zakasnitve. Po končanem odštevanju ugasnejo svetlobni indikatorji zakasnitev zagona in sistem zažene izbran program. V času zakasnitve zagona lahko naložite dodatno perilo. Sprememba časa zakasnitve zagona Pritisnite na gumb za zakasnitev zagona. Po vsakem pritisku na gumb se čas zakasnitve prestavi za 3 ure in zasveti svetlobni indikator izbrane zakasnitve zagona. Preklic funkcije zakasnitve zagona Če želite prekiniti zakasnitev zagona in takoj zagnati program: Nastavite zakasnitev zagona na nič (vsi svetlobni indikatorji zakasnitev zagona ugasnejo) ali obrnite izbirni gumb na kateri koli program. Sistem prekliče funkcijo zakasnitve zagona. Neprekinjeno utripa svetlobni indikator Končaj/Prekliči. Nato izberite program, ki ga želite ponovno zagnati. Za zagon programa pritisnite na gumb za zagon/premor. 14 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

15 4.11 Zagon programa Za zagon programa pritisnite na gumb za zagon/ premor. Zasveti svetlobni indikator nadaljevanja programa, ki označi zagon programa. Če se med izbiranjem programa 1 minuto ne zažene noben program ali v tem času ne pritisnete na nobeno tipko, se stroj preklopi v način Postaj in zmanjša se raven svetilnosti svetlobnih indikatorjev temperature, hitrosti in vratc. Ostali svetlobni indikatorji in indikatorji ugasnejo. Potem ko zavrtite izbirni gumb ali pritisnete na kateri koli gumb, ponovno zasvetijo svetlobni indikatorji in indikatorji Otročka ključavnica S funkcijo otroške ključavnice preprečite poseganje otrok v stroj. In tako preprečite spremembe v teku programa. Če Tudi Ko zavrtite gumb za izbiro programa, ko je vklopljena otroška ključavnica, se na zaslonu prikaže "on". Otroška ključavnica zaščiti sistem pred kakršnimi koli spremembami programov in izbranih temperature, hitrosti in dodatnih funkcij. če z izbirnim gumbom izberete drug program, medtem ko je vključena otroška ključavnica, se nadaljuje predhodno izbran program. je vključena otroška ključavnica in medtem ko stroj obratuje, lahko preklopite stroj v način Postoj, ne da bi izključili otroško ključavnico, tako, da zavrtite izbirni gumb v položaj Vključi/Izključi. Ko potem ponovno zavrtite izbirni gumb, se program ponovno zažene. Otroško ključavnico vključite: Za 3 sekunde pritisnite in zadržite gumba 1. in 2. dodatne funkcije. Medtem ko držite pritisnjene gumbe, utripajo svetlobni indikatorji gumbom 1. in 2. dodatne funkcije. Otroško ključavnico izključite: Medtem ko program teče, za 3 sekunde pritisnite in zadržite gumba 1. in 2. dodatne funkcije. Medtem ko držite pritisnjene gumbe, utripajo svetlobni indikatorji gumbom 1. in 2. dodatne funkcije. Dodatno lahko otroško ključavnico izključite tako, da prestavite izbirni gumb v položaj Vključi/Izključi, medtem ko program teče, in izberite drug program. Po izpadu električne energije in ponovni vzpostavitvi ali potem ko stroj izključite in ponovno vključite, se otroška ključavnica ne izključi ob ponovnem zagonu stroja Napredovanje programa Napredovanje teka programa lahko spremljate na indikatorju sledenja programa. Na začetku vsake faze programa zasveti zadevni svetlobni indikator in ugasne svetlobni indikator zaključene faze. Dodatne funkcije, nastavitev hitrosti in temperature lahko spremenite, ne da bi ustavili potek programa med delovanjem. Sprememba, ki jo želite opraviti, mora biti v fazi za fazo programa v teku. Če sprememba ni združljiva, 3-krat zasvetijo ustrezni svetlobni indikatorji. Če stroj ne opravi faze centrifugiranja, se zaradi neenakomerne porazdelitve perila v stroju lahko vključi funkcija za zadrževanje izpiranje ali avtomatski sistem zaznavanja neuravnotežene obremenitve Blokada vrat Na vratih za vstavljanje perila je blokirni sistem, ki onemogoči odpiranje vrat, če raven vode ni ustrezna. Če stroj preklopite v način Postoj, začne utripati svetlobni indikator vratc za nalaganje. Stroj preveri raven vode. Če je raven ustrezna, začne v 1-2 minutah svetiti svetlobni indikator vrat za vstavljanje perila in lahko jih odprete. Če raven ne ustrezna, svetlobni indikator vratc za nalaganje ugasne in vratc ni možno odpreti. Če je nujno odpreti vratca za nalaganje, medtem ko svetlobni indikator ne sveti, najprej prekličite trenutni program; glejte poglavje Preklic programa. Sprememba izbire po zagonu programa Preklop stroja v način za premor Med tekom programa pritisnite gumb Zagon/Postoj in tako preklopite stroj v način postoja. V indikatorju naslednjega programa začne utripati svetlobni indikator trenutne obratovalne faze, ki prikazuje, da se je stroj preklopil v način postoja. Ko se odklenejo vratca za nalaganje, svetita svetlobna indikatorja programske faze in vratc za nalaganje. Spreminjanje nastavitev hitrosti in temperature za dodatne funkcije Odvisno od faze programa v teku lahko prekličete ali vključite dodatne funkcije; glejte poglavje Izbira dodatnih funkcij. Spremenite lahko tudi hitrost in temperaturo; glejte poglavji Hitrost centrifugiranja in Izbira temperature. Če spremembe niso možne, 3-krat zasvetijo zadevni svetlobni indikatorji Dodajanje ali jemanje perila iz stroja Če želite preklopiti stroj v način premora, pritisnite gumb za zagon/premor. Utripati začne svetlobni indikator sledenja programa zadevne faze, med katero ste stroj preklopili v način postoja. Počakajte, dokler se vratca za vstavljanje perila ne odklenejo. Odprite vrata za vstavljanje perila in dodajte ali vzemite ven perilo. Zaprite vrata za vstavljanje perila. Po potrebi spremenite nastavitve dodatnih funkcij, temperature in hitrosti. Za zagon stroja pritisnite na gumb Zaženi/ Postoj. 15 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

16 4.16 Preklic programa Program prekličete tako, da zavrtite izbirni gumb na drug program. Sistem prekliče predhodni program. Zasveti svetlobni indikator Konec/Preklic in opozori uporabnika, da se je izvršil preklic programa. Ko zavrtite izbirni gumb, stroj zaključi program; kar pa ne pomeni, da iztoči vodo. Ko nastavite in zaženete nov program, se le-ta zažene, ustrezno fazi, v kateri ste preklicali predhodni program, na primer sprejme dodatno količino vode ali nadaljuje pranje z obstoječo vodo. Odvisno od faze, v kateri ste preklicali program, ponovno dodajte pralno sredstvo in mehčalec za nov program, ki ste ga izbrali Naprava ima možnost načina stanja pripravljenosti»standby Mode«. Če potem ko ste stroj vklopili z gumbom Vklop/Izklop in je v fazi izbiranja ne zaženete nobenega programa ali čakate, ne da bi izvedli katero drugo dejanje, ali če ne izvedete nobenega drugega dejanja v približno 2 minutah po koncu izbranega programa, se bo stroj samodejno preklopil v način varčevanja energije. Svetlost zaslona se bo zmanjšala. Če zavrtite gumb za izbiro programa ali pritisnete katerikoli gumb, bodo luči ponovno zasvetile kot v predhodnem stanju. To ni napaka. 5 Vzdrževanje in čiščenje Tehnična življenjska doba stroja se podaljša in število pogostih težav se zmanjša, če stroj redno čistite. 5.1 Čiščenje predala za pralno sredstvo Predal za pralno sredstvo redno čistite (na vsakih 4-5 pranj), kot je opisano v nadaljevanju, in tako preprečite kopičenje ostankov praška. Da bi ga odstranili dvignite zadnji del sifona, kot prikazuje slika. Če se v predelku za mehčalec nabira prekomerna količina mešanice vode in mehčalca, očistite sifon. 2 Predal za pralno sredstvo in sifon operite v umivalniku z obilico mlačne vode. Med čiščenjem nosite zaščitne rokavice ali uporabite primerno krtačo, tako da se ne dotikate ostankov v predalu. 3 Ko ste zaključili čiščenje, namestite sifon nazaj na njegovo mesto ter potisnite sprednji del sifona navzdol, da pričvrstite zaporni zaklopec. 5.2 Čiščenje vrat za nalaganje in bobna V stroju se lahko sčasoma nalagajo ostanki mehčalca, pralnega sredstva in umazanije, ki lahko povzročijo neprijetne vonjave in otežijo pranje. Da bi to preprečili, uporabite program Čiščenje bobna. Če stroj ne vključuje programa Čiščenje bobna, zaženite program Bombaž-90 in vključite pomožno funkcijo Dodatna voda ali Dodatno izpiranje. Program zaženite, ko je stroj prazen. Preden zaženete program, dodajte v glavni predelek za pralno sredstvo maks. 100 g praška za zaščito pred nastajanjem vodnega kamna (predelek št. 2). Če uporabljate sredstvo za zaščito pred nastajanjem vodnega kamna v obliki tablete, dodajte eno tableto v predelek št. 2. Ko se program zaključi, s čisto krpo obrišite notranjost. Postopek za čiščenje bobna ponovite vsaka 2 meseca. Uporabljajte sredstvo za zaščito pred nastajanjem vodnega kamna, primerno za pralne stroje. Po vsakem pranju se prepričajte, da v bobnu ne ostanejo kakšne tuje snovi. Če so odprtine, ki so prikazane na spodnji sliki, zamašene, jih z zobotrebcem odmašite. 16 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

17 Tuje OPOZORILO: kovinske snovi bodo povzročile madeže rje na bobnu. Madeže na bobnu očistite s sredstvi za čiščenje nerjavečega jekla. Pri tem nikoli ne uporabljajte jeklene ali žične volne. Nikoli ne uporabite gobe ali materialov za drgnjenje. S tem boste namreč poškodovali barvane in plastične površine. 5.3 Čiščenje trupa in nadzorne plošče Trup stroja po potrebi obrišite z vodo z milom ali blagimi čistilnimi sredstvi, ki ne povzročajo korozije, in ga posušite z mehko krpo. Nadzorno ploščo očistite samo z mehko in vlažno krpo. 5.4 Čiščenje dovodnih filtrov Na zadnji strani stroja je na koncu vsakega dovodnega ventila ter na koncu vsake dovodne cevi, ki je priključena na pipo, filter. Ti filtri preprečujejo prodor tujkov in umazanije iz vode v pralni stroj. Umazane filtre je treba očistiti. Če želite očistiti umazan filter in iztočiti vodo, upoštevajte naslednja navodila: 1 Izvlecite vtič in tako izključite napajanje. OPOZORILO: Temperatura vode v stroju se lahko dvigne na 90 º. Za zaščito pred opeklinami filter očistite, ko se voda v stroju ohladi. 2 Odprite pokrov filtra. 3 Nekateri naši stroji so opremljeni z odjemno cevjo za ukrepanje v sili, vendar ne vsi. Za odjem vode upoštevajte navodila v nadaljevanju. Odjem vode, če je stroj opremljen z odjemno cevjo za ukrepanje v sili: 1 Zaprite pipe. 2 Snemite matice dovodnih cevi, tako da odprete dostop do filtrov na dovodnih ventilih. Matice očistite z ustrezno krtačko. Če so filtri zelo umazani, jih s kleščami vzemite ven in očistite. 3 Odstranite filtre na ploski strani dovodnih cevi skupaj s tesnili ter jih očistite pod tekočo vodo. 4 Previdno ponovno namestite tesnila in filtre ter ročno privijte cevne matice. 5.5 Odjem morebitne preostale vode in čiščenje filtra črpalke Filtrirni sitem v stroju zaščiti pogon črpalke pred trdimi predmeti, kot so gumbi, kovanci in delci tkanin, med odjemom vode. Tako je odjem vode neoviran in tehnična življenjska doba stroja se podaljša. Če se voda ne odvaja iz stroja, to pomeni, da je zamašen filter črpalke. Filter je treba očistiti vsake 3 mesece ali vsakokrat, ko se zamaši. Pred čiščenjem filtra črpalke je treba iztočiti vodo iz stroja. Vodo je treba iztočiti tudi pred prevozom in prenašanjem stroja (npr. selitev v drugo hišo) in v primeru, da voda zmrzne. OPOZORILO: Tujki, ki ostanejo v filtru črpalke, lahko poškodujejo stroj ali ustvarjajo hrup. OPOZORILO: Če stroja ne uporabljate, izklopite pipo, odklopite cev za dovod vode in izpraznite vodo, ki se nahaja v stroju, da preprečite nevarnost zmrzovanja na mestu namestitve. OPOZORILO: Pipo dovodne cevi naprave zaprite po vsaki uporabi. a Snemite in izvlecite odjemno cev za ukrepanje v sili z držala. b Na koncu cevi podstavite veliko posodo. Iztočite vodo v posodo tako, da iztaknete čep na koncu cevi. Ko se posoda na polni, namestite čep in zaprite dovodno odprtino cevi. Potem ko izpraznite posodo, ponovno iztaknite čep in spustite vodo iz stroja. c Ko končate, s čepom zaprite odprtino in pritrdite cev na mesto. d Zavrtite filter črpalke, tako da ga lahko vzamete ven. Odjem vode, če stroj ni opremljen z odjemno cevjo za ukrepanje v sili: 17 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

18 b Odvijajte filter črpalke (v nasprotni smeri urnega kazalca), dokler voda ne začne iztekati. Vodo prestrezite v posodo, ki ste jo postavili pred filter. Polito vodo obrišete s krpo. c Ko se izteče vsa voda, zavrtite filter do konca giba in ga vzemite ven. 4 Očistite ostanke v filtru in umazanijo okoli pogona črpalke. 5 Namestite nazaj filtra. 6 Če je filtrski pokrov sestavljen iz dveh kosov, pokrov zaprite tako, da pritisnete na jeziček. Če je pokrov iz enega kosa, najprej namestite jezička na mesto spodaj in nato pritisnite na zgornji del, tako da se pokrov zapre. a Pred filter namestite večjo posodo, v katero se bo stekla voda. Okvirne vrednosti za sintetične programe (SL) Teža (kg) Poraba vode (l) Poraba energije (kwh) Trajanje programa (min) * Preostala vsebnost vlage (%) ** 1000 rpm Preostala vsebnost vlage (%) ** > 1000 rpm Sintetika : Sintetika : * Na zaslonu stroja se izpišejo vsi časi pranja za izbran program. Manjše razlike med časom, prikazanim na zaslonu, in resničnim časom pranja so normalen pojav. ** Vrednosti preostale vsebnosti vlage se lahko razlikujejo glede na izbrano hitrost centrifugiranja. Eco za bombaž Bombaž Sintetika Volna Ročno pranje Zaščita za dojenčke Temna oblačila (nega temnih oblačil) Temna oblačila (nega temnih oblačil) Odeja Posteljnina Črpanje (Črpanje) Izpiranje Osvežitev Dodatno Hitro Zakasnitev Predpranje Nočni način izpiranje pranje (Izpiranje plus) Mešano 40 (Mix40) Ekspres za dnevno pranje Siper hitri ekspres entrifugiranje Občutljivo Higiena 20 Samodejni program Srajce Zaščita dodelave Para Svila+ročno pranje Zaščita za dojenčke+ Športna oblačila Fashioncare Volna 18 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

19 6 Tehnične specifikacije Skladno z delegirano uredbo komisije (EU) št. 1061/2010 Ime dobavitelja ali blagovna znamka Naziv modela Beko WMY PTYB3 Nazivna kapaciteta (kg) 5 Razred energijske učinkovitosti/razpon od +++ (najvišja učinkovitost) do D (najnižja učinkovitost) ++ Letna poraba energije (kwh) (1) 148 Poraba energije standardnega programa bombaž pri 60 pri polni obremenitvi (kwh) Poraba energije standardnega programa za pranje bombaža pri 60 pri delni napolnjenosti stroja (kwh) Poraba energije standardnega programa bombaž pri 40 pri delni obremenitvi (kwh) Poraba energije v izklopljenem načinu (W) Poraba energije v načinu pripravljenost (W) Letna poraba vode (l) (2) 7700 Razred učinkovitosti ožemanja/razpon od (najvišja učinkovitost) do G (najnižja učinkovitost) B Najvišja hitrost centrifuge (vrt./min.) 1200 Preostala vsebnost vlage (%) 53 Standardni program za pranje bombaža (3) Puuvillaeko 60 ja 40 Čas trajanja standardnega programa bombaž pri 60 pri polni obremenitvi (min) 190 Trajanje programa standardnega programa za pranje bombaža pri 60 pri delni napolnjenosti stroja (min) 160 Čas trajanja standardnega programa bombaž pri 40 pri delni obremenitvi (min) 150 Trajanje časa pripravljenosti (min) N/ Emisije hrupa v zraku pri pranju/centrifugiranju (db) 61/77 Vgrajeno Non Višina (cm) 84 Širina (cm) 60 Globina (cm) 41.5 Neto teža (±4 kg) 55 Enojni dotok vode/dvojni dotok vode Na voljo / - Električna poraba (V/Hz) 230 V / 50Hz Skupni tok () 10 Skupna moč (W) 1550 Koda glavnega modela 9213 (1) Poraba energije temelji na 220 standardnih pralnih ciklih s programom za pranje bombaža pri 60 in 40 pri polni in delni napolnjenosti stroja in v načinu za nizko porabo energije. Dejanska poraba energije bo odvisna od načina uporabe naprave. (2) Poraba vode temelji na 220 standardnih pralnih ciklih s programom za pranje bombaža pri 60 in 40 pri polni in delni napolnjenosti stroja. Dejanska poraba vode bo odvisna od načina uporabe naprave. (3)»Standardni program za pranje bombaža pri 60 «in»standardni program za pranje bombaža pri 40 «sta standardna programa za pranje, na katera se nanašajo podatki na energijski nalepki in podatkovni kartici. Programa sta primerna za pranje običajno umazanega bombažnega perila in sta najbolj učinkovita programa glede na kombinirano porabo energije in vode. Pridržane pravice do sprememb tehničnih specifikacij z namenom izboljšati kakovosti proizvoda brez predhodnega obvestila. 19 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

20 7 Odpravljanje težav Programa ni možno zagnati ali izbrati. Pralni stroj se je zaradi težave med dovajanjem (napetost, vodni tlak itd.) morda preklopil v način samodejne zaščite. >>> Program prekličete tako, da zavrtite izbirni gumb na drug program. Sistem prekliče predhodni program. (Glejte "Preklic programa".) Voda v stroju. Po opravljenih procesih za nadzor kakovosti med proizvodnjo je morda v stroju ostala manjša količina vode. >>> Ne gre za napako; voda ne škoduje stroju. Stroj vibrira oziroma obratuje hrupno. Stroj morda ni uravnoteženo postavljen. >>> Nastavite nogice, tako da stroj uravnotežite. V filtru črpalke je morda trda snov. >>> Očistite filter črpalke. Varnostni vijaki za zaščito med prevozom in prenašanjem so še na mestu. >>> Odstranite varnostne vijake. V stroju je morda premajhna količina perila. >>> Naložite več perila. Stroj je morda preobremenjen s perilom. >>> Vzemite ven nekaj perila ali z roko porazdelite obremenitev, tako da ga enakomerno uravnotežite v stroju. Stroj je morda naslonjen ob trd element. >>> Preverite in potrdite, da se stroj na nič ne naslanja. Stroj se kmalu po zagonu programa zaustavi. Stroj se je morda začasno zaustavil zaradi nizke napetosti. >>> Stroj se ponovno zažene, ko napetost vzpostavi normalno raven. Programski čas se ne odšteva. (na modelih z zaslonom) Merilnik časa se lahko zaustavi med dotokom vode. >>> Indikator merilnika časa ne odšteva, dokler v stroj doteka ustrezna količina vode. Stroj ne začne obratovati, dokler ne zajame količine vodene, zadostne za zaščito pred slabimi rezultati pranja zaradi pomanjkanja vode. Po tem indikator merilnika časa ponovno zažene odštevanje. Merilnik časa se lahko zaustavi med fazo ogrevanja. >>> Indikator merilnika časa ne odšteva, dokler stroj ne doseže nastavljene temperature. Merilnik časa se lahko zaustavi med fazo centrifugiranja. >>> vtomatski sistem zaznavanja neuravnotežene obremenitve se lahko vključi zaradi neuravnotežene porazdelitve perila v bobnu. Stroj se ne preklopi v fazo centrifugiranja, če perilo v bobnu ni enakomerno porazdeljeno - zaščita pred poškodbami stroja in okolja. Perilo je treba znova porazdeliti in odviti. Pena se steka iz predala za pralno sredstvo. Dodali ste preveliko količino pralnega sredstva. >>> Zmešajte 1 žlico mehčalca in ½ litra vode ter mešanico nalijte v predelek za pranje v predala za pralno sredstvo. V napravo dodajte pralno sredstvo glede na program in največjo količino perila, navedeno v "Preglednici programov in porabe". Če uporabite dodatne kemikalije (odstranjevalci madežev, belila itd.), zmanjšajte količino pralnega sredstva. Ob koncu programa je perilo mokro. Zaradi prevelike količine pralnega sredstva se lahko pojavi premočno penjenje in vklopi se sistem samodejnega odstranjevanja pene. >>> Uporabljajte priporočeno količino pralnega sredstva. Stroj se ne preklopi v fazo centrifugiranja, če perilo v bobnu ni enakomerno porazdeljeno - zaščita pred poškodbami stroja in okolja. Perilo je treba znova porazdeliti in odviti. opozorilo: Če kljub upoštevanju teh navodil ne uspete odpraviti težav, se posvetujte s prodajalcem oziroma pooblaščenim serviserjem. V nobenem primeru ne poskušajte sami popraviti stroja, ki ne deluje. 20 / SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

Pralni stroj Navodila za uporabo Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη

Pralni stroj Navodila za uporabo Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη WMB 91465 ST Pralni stroj Navodila za uporabo Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη číslo dokumentu 2820523164_SL / 07-09-12.(12:50) 1 Pomembna navodila za varnost in okolje V tem delu so opisana varnostna

Διαβάστε περισσότερα

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 1 2 3 4 5 6 7 OFFMANAUTO CM707 GR Οδηγός χρήσης... 2-7 SLO Uporabniški priročnik... 8-13 CR Korisnički priručnik... 14-19 TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 ENG User Guide... 26-31 GR CM707 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

1. Έντυπα αιτήσεων αποζημίωσης... 2 1.1. Αξίωση αποζημίωσης... 2 1.1.1. Έντυπο... 2 1.1.2. Πίνακας μεταφράσεων των όρων του εντύπου...

1. Έντυπα αιτήσεων αποζημίωσης... 2 1.1. Αξίωση αποζημίωσης... 2 1.1.1. Έντυπο... 2 1.1.2. Πίνακας μεταφράσεων των όρων του εντύπου... ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΛΟΒΕΝΙΑ 1. Έντυπα αιτήσεων αποζημίωσης... 2 1.1. Αξίωση αποζημίωσης... 2 1.1.1. Έντυπο... 2 1.1.2. Πίνακας μεταφράσεων των όρων του εντύπου... 3 1 1. Έντυπα αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI

Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI Ochranný otočný kryt neupínajte. Nepoužívajte poškodené alebo deformované pílové ostrie. Opotrebovanú vložku taniera vymeňte. Nepoužívajte pílové ostria, ktoré nezodpovedajú kľúčovým údajom uvedeným v

Διαβάστε περισσότερα

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 343718. www.conrad.si ŽEPNI RADIO SANGEAN DT-250. Št. izdelka: 343718

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 343718. www.conrad.si ŽEPNI RADIO SANGEAN DT-250. Št. izdelka: 343718 SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 343718 www.conrad.si ŽEPNI RADIO SANGEAN DT-250 Št. izdelka: 343718 1 KAZALO 1 UPRAVLJALNI ELEMENTI... 3 2 LCD ZASLON... 4 3 VSTAVITEV BATERIJ... 5 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ M4/M12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ M4/M12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ GR ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ M4/M12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ H OLJLAJNYOMÁSÚ SZEGECSELŐ M4/M12 SZEGECSEKHEZ HASZNÁLATI UTASÍTÁS - ALKATRÉSZEK SLO OLJNO-PNEVMATSKI KOVIČAR ZA ZAKOVICE

Διαβάστε περισσότερα

Merilnik krvnega tlaka za nadlaket Carrera

Merilnik krvnega tlaka za nadlaket Carrera SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 86 02 05 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Merilnik krvnega tlaka za nadlaket Carrera Kataloška št.: 86 02 05 Kazalo Uvod... 2 Predvidena uporaba... 3 01.

Διαβάστε περισσότερα

G B F R S L H R C S A R A B AMW 460/1. www.whirlpool.com

G B F R S L H R C S A R A B AMW 460/1. www.whirlpool.com AMW 460/1 G B F S L H C S U G www.whirlpool.com A A B 1 G B PIO TO CONNECTING Check that the voltage on the rating plate corresponds to the voltage in your home. Do not remove the microwave inlet protection

Διαβάστε περισσότερα

Rešitve. 1. Pospešeno gibanje (5 22) ENAKOMERNO POSPEŠENO GIBANJE. 1. a) PONOVIMO O GIBANJU 1. hitrost neenakomerno gibljeta mirujeta

Rešitve. 1. Pospešeno gibanje (5 22) ENAKOMERNO POSPEŠENO GIBANJE. 1. a) PONOVIMO O GIBANJU 1. hitrost neenakomerno gibljeta mirujeta Rešitve 1. Pospešeno gibanje (5 22) PONOVIMO O GIBANJU 1. hitrost neenakomerno gibljeta mirujeta neenakomerno enakomerno premo krivo 2. 1,2 m s 4,32 km h 3. a) 125 km 2 h 13 min c) Gibanje obravnavamo,

Διαβάστε περισσότερα

Svetloba in barve. Svetloba kot del EM spektra. Svetloba kot del EM spektra. Elektrotehnika in varnost Razsvetljava

Svetloba in barve. Svetloba kot del EM spektra. Svetloba kot del EM spektra. Elektrotehnika in varnost Razsvetljava Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani Oddelek za tehniško varnost 3. letnik Univerzitetni študij Elektrotehnika in varnost Razsvetljava Svetloba in barve predavatelj prof. dr.

Διαβάστε περισσότερα

Pretvornik 12V DC / 220V AC 600W

Pretvornik 12V DC / 220V AC 600W UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Žiga Divjak Seminarska naloga pri predmetu Elektronska vezja V Ribnici, maj 2004 KAZALO: Uvod 2 Glavni del 2 Stikalno vezje 3 Varovalna vezja 5 Prikaz napajalne

Διαβάστε περισσότερα

PRENAPETOSTNE ZAŠČITE ZA DOM

PRENAPETOSTNE ZAŠČITE ZA DOM PRENAPETOSTNE ZAŠČITE ZA DOM? TEVIZA, d.o.o., Bevkova 5, 1270 Litija, tel.: (0) 1 898 37 53, fax: (0) 1 898 32 93 PRENAPETOSTNE ZAŠČITE V ENERGETSKIH NIZKONAPETOSTNIH SISTEMIH PROTEC B - Odvodnik skupine

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSE 61051

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSE 61051 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 HR Hrvatski,13 GR Ελληνικά, 25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

ANALIZA VREDNOSTI ZLATA IN DEJAVNIKI CENE

ANALIZA VREDNOSTI ZLATA IN DEJAVNIKI CENE ANALIZA VREDNOSTI ZLATA IN DEJAVNIKI CENE Andrej Krek Andrej Krek andrej.krek@gmail.com POVZETEK Namen raziskave je predstaviti in analizirati vrednost zlata v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2011. Naloga

Διαβάστε περισσότερα

TEHNIČNI LIST MERE TRAKTORJA. Vse mere so podane v mm. AGT 830/835 AGT 835 T/S standard 1020 1010 prednja hidravlika 1170 1230

TEHNIČNI LIST MERE TRAKTORJA. Vse mere so podane v mm. AGT 830/835 AGT 835 T/S standard 1020 1010 prednja hidravlika 1170 1230 TEHNIČNI LIST MERE TRAKTORJA Vse mere so podane v mm A Razdalja med središčem prednje osi in končni točki prednjega dela AGT 830/835 standard 1020 1010 prednja hidravlika 1170 1230 B Medosna razdalja 1185

Διαβάστε περισσότερα

CARBON GANGWAYS Les passerelles en carbone Οι πασαρέλες της Karbonski ladijski mostički

CARBON GANGWAYS Les passerelles en carbone Οι πασαρέλες της Karbonski ladijski mostički CARBON GANGWAYS Les passerelles en carbone Οι πασαρέλες της Karbonski ladijski mostički Reaching perfection after years of development GS COMPOSITE carbon gangways are an innovation in the nautical area,

Διαβάστε περισσότερα

Airborne vetrne turbine

Airborne vetrne turbine Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Airborne vetrne turbine Beti Mikuž Seminarska naloga pri predmetu Didaktika tehnike s seminarjem I Mentor: doc. dr. Janez Jamšek Ljubljana, 2013 Povzetek Seminarska

Διαβάστε περισσότερα

Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik

Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik GB GR SR BG SLO INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ UPUTSTVO ZA UPOTREBU ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ NAVODILA

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL G5 B H

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL G5 B H Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski, 1 IT Italino, 33 IDCL G5 B H www.indesit.com GR! Ovaj vas simbol podsjeća da morate pročitati ovu knjižicu s uputama.! Ovu knjižicu držite pri ruci kako biste

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL 75 B H

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL 75 B H Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski,1 DE Deutsch,33 IDCL 75 B H www.indesit.com GR! Ovaj vas simbol podsjeća da morate pročitati ovu knjižicu s uputama.! Ovu knjižicu držite pri ruci kako biste

Διαβάστε περισσότερα

EN EL SL HR BS SR BG RO TR

EN EL SL HR BS SR BG RO TR Computer Manual Εγχειρίδιο συναρμολόγησης Navodila za uporabo računalnika Upute za računalo Priručnik za konzolu Uputstvo za korišćenje računara Инструкции за работа с компютъра Manualul computerului Bilgisayar

Διαβάστε περισσότερα

Toplotna izolacija fasade

Toplotna izolacija fasade Toplotna izolacija fasade NEP Slovenija, november 2012 Zamislimo si, koliko časa, spraševanja, preverjanja, svetovanja, pomerjanja, iskanja razprodaj, popustov ali kredita smo pripravljeni vložiti pred

Διαβάστε περισσότερα

KATETERIZACIJA SRCA IN KORONARNA ANGIOGRAFIJA

KATETERIZACIJA SRCA IN KORONARNA ANGIOGRAFIJA KATETERIZACIJA SRCA IN KORONARNA ANGIOGRAFIJA (INFORMACIJE IN NAVODILA ZA BOLNIKE PRED INVAZIVNIM SRČNIM POSEGOM) Zaradi vaših težav in zaradi dosedanjih izvidov so vam svetovali kateterizacijo srca. Namen

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA. Kazalo IDCA G35

Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA. Kazalo IDCA G35 Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski,1 GR Ελληνικά,17 PT Português,33 Kazalo Važne informacije, 2-3 Postavljanje, 4 Gdje postaviti sušilicu rublja Prozračivanje Električni priključak Uvodne informacije

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO. Ana Urh in Andrej Kocjan. Lambda sonda

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO. Ana Urh in Andrej Kocjan. Lambda sonda UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Ana Urh in Andrej Kocjan Lambda sonda Seminarska naloga pri predmetu Merilni pretvorniki Laboratorij za regulacijsko tehniko in močnostno elektroniko (LRTME)

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATIKA DELOVNA SKRIPTA

INFORMATIKA DELOVNA SKRIPTA INFORMATIKA DELOVNA SKRIPTA (Pripravil: Iztok Vrhovec, univ. dipl. inž. rač. in inf. šol. leto 2001/ 02) Ime in priimek : Razred: Informatika-Vaje 2001/02 KAZALO MICROSOFT WORD - UKAZI na kratko 3-5 RAZISKOVALEC/

Διαβάστε περισσότερα

Για την προστασία του περιβάλλοντος

Για την προστασία του περιβάλλοντος SL RO PL HR EL Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα πλυντήριο Candy, είµαστε σίγουροι ότι τώρα έχετε ένα πολύτιµο συνεργάτη που θα σας επιτρέπει να πλένετε χωρίς άγχος τη καθηµερινή µπουγάδα ακόµα και τον

Διαβάστε περισσότερα

1. OPIS PROBLEMATIKE OSKRBE S PITNO VODO IN REŠITEV

1. OPIS PROBLEMATIKE OSKRBE S PITNO VODO IN REŠITEV UMETNO BOGATENJE PODTALNICE 1. OPIS PROBLEMATIKE OSKRBE S PITNO VODO IN REŠITEV Mesto Ormož je dobilo vodovod v letih 1960 62 z zmogljivostjo 1.500 m3/dan pitne vode iz črpališča podtalnice pri Mihovcih,

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR Tehni~na smernica TSG-N-002:2013 NIZKONAPETOSTNE ELEKTRI^NE IN[TALACIJE. izdaja

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR Tehni~na smernica TSG-N-002:2013 NIZKONAPETOSTNE ELEKTRI^NE IN[TALACIJE. izdaja TEHNIČNA SMERNICA NIZKONAPETOSTNE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE TSG-N-002: 2013 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR Tehni~na smernica TSG-N-002:2013 NIZKONAPETOSTNE ELEKTRI^NE IN[TALACIJE izdaja REPUBLIKA

Διαβάστε περισσότερα

1. naloga. 2. Pojasni, kaj je značilno za transverzalno valovanje in kaj za longitudinalno valovanje. [2t]

1. naloga. 2. Pojasni, kaj je značilno za transverzalno valovanje in kaj za longitudinalno valovanje. [2t] 1. naloga 1. Po vrvi se širi transverzalno valovanje. Vzemimo, da delci vrvi nihajo harmonično. Za dva nihaja prikaži na grafu odmik delca vrvi v odvisnosti od časa. [1t] 2. Pojasni, kaj je značilno za

Διαβάστε περισσότερα

Delegacije prejmejo priloženi dokument D040155/01 - Annex 1 - Part 2/3.

Delegacije prejmejo priloženi dokument D040155/01 - Annex 1 - Part 2/3. Svet Evropske unije Bruselj, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SPREMNI DOPIS Pošiljatelj: Evropska komisija Datum prejema: 23. september 2015 Prejemnik: generalni sekretariat

Διαβάστε περισσότερα

Let s speak sustainable construction

Let s speak sustainable construction Let s speak sustainable construction Multilingual Glossary The following publication contains the English, Greek, Maltese and Slovenian versions of the Sustainable Construction Glossary. It is in an A-Z

Διαβάστε περισσότερα

Vse to se dogaja zato, ker so snovi, ne glede na agregatno stanje, zgrajene iz velikega števila majhnih delcev, ki se neprestano gibljejo.

Vse to se dogaja zato, ker so snovi, ne glede na agregatno stanje, zgrajene iz velikega števila majhnih delcev, ki se neprestano gibljejo. Lovski pes izsledi zajca, ker ta pušča za sabo sled. Z zrnci hipermangana obarvamo vodo v kozarčku; še v litru vode se opazi sled te barve. Vonj slastne pečenke nas zvabi v kuhinjo. Vonj po ocvrtih ribah

Διαβάστε περισσότερα

Nilfisk Extreme. 823 0064 010 e

Nilfisk Extreme. 823 0064 010 e Nilfisk Extreme Kasutajajuhend Lietošanas instrukcijas Naudojimo instrukcija Instrukcja obsługi Návod k použití Navodila za uporabo Használati utasítás Návod na použitie Οδηγίες χρήσης Инструкция по применению

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH C KEY FEATURES

ENGLISH C KEY FEATURES PRO-Air Shine D5215 ENGLISH 4 3 1 6 2 7 8 5 C KEY FEATURES 1 Heat settings switch 5 Diffuser 2 Speed settings switch 6 Removable easy clean rear grille 3 Cold shot 7 Hang up loop 4 Concentrator 8 Cord

Διαβάστε περισσότερα

KATALOG PROIZVODOV INDUSTRIJA

KATALOG PROIZVODOV INDUSTRIJA KATALOG PROIZVODOV INDUSTRIJA 1 2 Kazalo Hidravlična olja in tekočine... 4 Olja za industrijska gonila... 6 Olja za vodila... 8 Cirkulacijska olja... 11 Olja za zračne kompresorje... 11 Olja za hladilne

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ Ionen-Haartrockner ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ Ionizáló hajszárító IONSKI SUŠILNIK LAS Bedienung und Garantie Χειρισμός και εγγύηση Kezelés és garancia Upravljanje in garancija GT-HDi-02, 06/2010 INHALTSANGABE

Διαβάστε περισσότερα

KAZALO SADRŽAJ TERMINOLOGIJA MAGNETNIH VENTILOV TERMINOLOGIJA MAGNETNIH VENTILA TEHNIČNE INFORMACIJE TEHNIČKE INFORMACIJE

KAZALO SADRŽAJ TERMINOLOGIJA MAGNETNIH VENTILOV TERMINOLOGIJA MAGNETNIH VENTILA TEHNIČNE INFORMACIJE TEHNIČKE INFORMACIJE KAZALO SADRŽAJ Stran Stranica Kat. TERMINOLOGIJA MAGNETNIH VENTILOV TERMINOLOGIJA MAGNETNIH VENTILA TEHNIČNE INFORMACIJE TEHNIČKE INFORMACIJE / DIREKTNI VENTILI / IZRAVNI VENTILI 6 / KRMILNI VENTILI /

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

Deveta mednarodna olimpijada iz jezikoslovja

Deveta mednarodna olimpijada iz jezikoslovja Deveta mednarodna olimpijada iz jezikoslovja Pittsburgh (Združene države Amerike), 2 31 julij 2011 Spodnjih deset vrstic so primeri sanskrtske poezije z napakami V originalu so bile napisane pravilno,

Διαβάστε περισσότερα

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 7747006071-00.1 SD Logamatic SC20 7 747 008 478 (02/2007) Περιεχόµενα Περιεχόµενα 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Jože Berk, Jana Draksler in Marjana Robič. Skrivnosti števil in oblik. Rešitve učbenika v 8. razredu osnovne šole

Jože Berk, Jana Draksler in Marjana Robič. Skrivnosti števil in oblik. Rešitve učbenika v 8. razredu osnovne šole Jože erk, Jana rakler in Marjana Robič Skrivnoti števil in oblik Rešitve učbenika v 8. razredu onovne šole 8 RŠITV ŠTVILSK MNOŽI. MNOŽI LIH ŠTVIL a) 8 b) 0 c) 7 č) 5 d) 5 e) 0 f) predhodnik 8 5 5 00 00

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Oddelek za fiziko. Seminar 4. Akustika flavte. Mihael Gojkošek Astronomsko-geofizikalna smer. Mentor: dr. Daniel Svenšek

Oddelek za fiziko. Seminar 4. Akustika flavte. Mihael Gojkošek Astronomsko-geofizikalna smer. Mentor: dr. Daniel Svenšek Oddelek za fiziko Seminar 4 Akustika flavte Mihael Gojkošek Astronomsko-geofizikalna smer Mentor: dr. Daniel Svenšek 22. maj 2009 Kazalo 1 Povzetek 2 2 Kratka zgodovina razvoja flavte 3 3 Kaj se pravzaprav

Διαβάστε περισσότερα

Energija vetra. Tema številke: letnik: 2012 številka: 1 februar www.kssena.si. Pojav vetra in njegovo energijsko izkoriščanje

Energija vetra. Tema številke: letnik: 2012 številka: 1 februar www.kssena.si. Pojav vetra in njegovo energijsko izkoriščanje Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije Glasilo Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško letnik: 2012 številka: 1 februar www.kssena.si Tema številke: Energija vetra Pojav

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

English+Adria >> CATALOGUE >EVOLUTION >INTELLIGENT POWER >HEAVY

English+Adria >> CATALOGUE >EVOLUTION >INTELLIGENT POWER >HEAVY English+Adria >> CATALOGUE >EVOLUTION >INTELLIGENT POWER >HEAVY PRESENTATION The EXIDE Technologies s Transportation divisions provide a broad range of startg and deep-cycle batteries for vehicles cludg

Διαβάστε περισσότερα

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter USB Charger Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 1.2A; short-circuit

Διαβάστε περισσότερα

Skupnost muzejev Slovenije BRUŠENJE IN POLIRANJE. Avtor: Zoran Milić

Skupnost muzejev Slovenije BRUŠENJE IN POLIRANJE. Avtor: Zoran Milić Skupnost muzejev Slovenije BRUŠENJE IN POLIRANJE 4.7 Avtor: Zoran Milić Vsebina 1. Uvod 2. Bru{enje 3. Poliranje 4. Brusna in polirna sredstva 5. Brusilni in polirni izdelki 1. Uvod Razlika med bru{enjem

Διαβάστε περισσότερα

ELABORAT:- ZASNOVA POŽARNE VARNOSTI št. 56-11/2010

ELABORAT:- ZASNOVA POŽARNE VARNOSTI št. 56-11/2010 PO-projektiranje adivoj Ostrouška s.p. ELABOAT:- ZASNOVA POŽANE VANOSTI št. 56-11/2010 Investitor/Naročnik : TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTE NOVA GOICA Cankarjeva 10 5000 NOVA GOICA Vrsta in lokacija objekta: MEDPODJETNIŠKI

Διαβάστε περισσότερα

5.13 Elektronika. Dioda in usmernik

5.13 Elektronika. Dioda in usmernik 5.13 Elektronika Dioda in usmernik Fotodioda in fotopomnoževalka Trioda in ojačevalec Osciloskop Oscilator Radijski valovi Brezžična telefonija Razvoj radia Televizija Magnetni zapis Radiosonde Družbeni

Διαβάστε περισσότερα

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Dobson číst si Dobsona 9. až 12. lekci od 13. lekce už nečíst (minulý čas probírán na stažených slovesech velmi matoucí) Bartoň pořídit si

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων υψηλής απόδοσης για διάστρωση κεραμικών πλακιδίων μεγάλου μεγέθους, κατηγορίας C2TE βάσει ΕΝ 12004

Τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων υψηλής απόδοσης για διάστρωση κεραμικών πλακιδίων μεγάλου μεγέθους, κατηγορίας C2TE βάσει ΕΝ 12004 Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 15/11/2013 (v1) Κωδικός: 10.04.060 Αριθμός Ταυτοποίησης: 01 03 06 02 001 0 000122 SikaCeram -205 Large EN 12004 13 SikaCeram -205 Large Τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

1.4. TEHNIČNO POROČILO-predvideno stanje. Arhitekturni del

1.4. TEHNIČNO POROČILO-predvideno stanje. Arhitekturni del 1.4. TEHNIČNO POROČILO-predvideno stanje Arhitekturni del 1.4.1. SPLOŠNO Zaradi starosti objekta in neprimernega vzdrževanja zadnja leta je objekt v zelo slabem stanju; oslabljena kovinska konstrukcija,

Διαβάστε περισσότερα

OŠ Ljubečna. Jure ŽNIDAREC, 9. b. Mestna občina Celje, Mladi za Celje

OŠ Ljubečna. Jure ŽNIDAREC, 9. b. Mestna občina Celje, Mladi za Celje OŠ Ljubečna Avtorji: Matic MIRT, 9. a Andraž ŠPES, 9. a Jure ŽNIDAREC, 9. b Mentorica: Marjeta GRADIŠNIK MIRT učiteljica biologije in kemije Mestna občina Celje, Mladi za Celje Celje, 2007 KAZALO Naslovi:

Διαβάστε περισσότερα

PRIMERJAVA STROŠKOV OGREVANJA Z RAZLIČNIMI ENERGENTI NA NIVOJU KORISTNE ENERGIJE

PRIMERJAVA STROŠKOV OGREVANJA Z RAZLIČNIMI ENERGENTI NA NIVOJU KORISTNE ENERGIJE Gibanje cen energentov PRIMERJAVA STROŠKOV OGREVANJA Z RAZLIČNIMI ENERGENTI NA NIVOJU KORISTNE ENERGIJE Blaž CIMPERMAN, prof. dr. Vincenc BUTALA Za večino Slovenije je značilno celinsko podnebje. Poletja

Διαβάστε περισσότερα

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Biserka Draščić Ban Pomorski fakultet u Rijeci 17. veljače 2011. Grafičko prikazivanje atributivnih nizova Atributivni nizovi prikazuju se grafički

Διαβάστε περισσότερα

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S IT GB FR DE ES NL PT EL CZ SK PL SL RU MANUALE DI USO E MANUTENZIONE OPERATOR'S INSTRUCTION BOOK MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

glasilo Občine Šempeter-Vrtojba Razdeljene prve neposredne spodbude za razvoj podjetništva v občini

glasilo Občine Šempeter-Vrtojba Razdeljene prve neposredne spodbude za razvoj podjetništva v občini glasilo Občine Šempeter-Vrtojba Marec 2012 Razdeljene prve neposredne spodbude za razvoj podjetništva v občini Bodi trenutno nedosegljiv, če želiš ostati živ Danilova zgodba Pogovor z Lucijo Mlinarič,

Διαβάστε περισσότερα

FRANZIS VERLAG UČNI PAKET MODEL ŠTIRI-CILINDERSKEGA OTTO MOTORJA. Št. izdelka: 191453. SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd.

FRANZIS VERLAG UČNI PAKET MODEL ŠTIRI-CILINDERSKEGA OTTO MOTORJA. Št. izdelka: 191453. SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 191453 www.conrad.si FRANZIS VERLAG UČNI PAKET MODEL ŠTIRI-CILINDERSKEGA OTTO MOTORJA Št. izdelka: 191453 1 UVOD S tem učnim paketom, navodili in na podlagi

Διαβάστε περισσότερα

2, 69 1, 59 1, 99. Betonski škarpniki. Filc gradbeni 2 x 100m = 200 m 2 4 x 100m = 400 m 2, cena za 1 m 2. NOVO v ponudbi 5, 49

2, 69 1, 59 1, 99. Betonski škarpniki. Filc gradbeni 2 x 100m = 200 m 2 4 x 100m = 400 m 2, cena za 1 m 2. NOVO v ponudbi 5, 49 Tlakovci, plošče Plošča prana siva mere 40 x 40 cm, debelina 3,8 cm, cena za 1 kos Plošča prana sivo/rdeča mere 50 x 50 cm, debelina 3,8 cm, cena za 1 kos Plošča prana sivo/rdeča mere 40 x 40 cm, debelina

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj Gorenjesavska c. 9, 4000 Kranj ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD MUHAREM HUSIĆ

Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj Gorenjesavska c. 9, 4000 Kranj ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD MUHAREM HUSIĆ Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj Gorenjesavska c. 9, 4000 Kranj ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD MUHAREM HUSIĆ Visokošolski strokovni program: diplomirani inženir gradbeništva (VS)/diplomirana

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004. Καθηγητής Περ.

Υ ΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004. Καθηγητής Περ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Υ ΑΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004 Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ Καθηγητής Περ. Μηχανικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Glavni sistem:obremenjen s prvotno obtežbo: P. δ 10. 3 Pomik δ 10 :δ 10 = P (2L ) Reakciji pri levi in desni podpori: ΣV=0

Glavni sistem:obremenjen s prvotno obtežbo: P. δ 10. 3 Pomik δ 10 :δ 10 = P (2L ) Reakciji pri levi in desni podpori: ΣV=0 OGM Metoda sil. METODA SIL. OIS METODE Metoda sil se uporablja za račun statično nedoločenih konstrukcij. V njej kot neznanke nastopajo sile. Namenjena je predvsem ročnemu računanju konstrukcij, ki so

Διαβάστε περισσότερα

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC 750 DUAL-BAND EASY ROUTer QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLATIONSGUIDE GUIA DE INSTALAÇÃO ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU KRATKA NAVODILA ZA UPORABO GHID DE INSTALARE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΤΑ DIN 743 : 2000-10 V1.4

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΤΑ DIN 743 : 2000-10 V1.4 3 ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΤΑ DIN 743 : 000-0 V.4 4 Περιεχόμενα 5 Ειαγωγή...9 Ανοχή χαλύβων...9 3 Φόριη... 4 Υπολογιμός ε δυναμική θραύη... 4. Ονομαικές άεις (ημιεύρος δυναμικής

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATIČNO IZRAZJE GRŠKEGA IZVORA

MATEMATIČNO IZRAZJE GRŠKEGA IZVORA Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Oddelek za matematiko in računalništvo Katedra za algebro in analizo Marko Razpet MATEMATIČNO IZRAZJE GRŠKEGA IZVORA Študijsko gradivo Zgodovina matematike Ljubljana,

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU 1 Prskalica je pogodna za raspršivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Uredjaj je namenjen za kućnu,

Διαβάστε περισσότερα

PGM HOTIČ, d.o.o. Zg. Hotič 21, 1270 Litija e-mail: gregor@pgm-hotic.si www. pesek.si

PGM HOTIČ, d.o.o. Zg. Hotič 21, 1270 Litija e-mail: gregor@pgm-hotic.si www. pesek.si 1 NAPOTKI ZA PROJEKTIRANJE AB plus HALE VSEBINA Stran Uvod 4 I. Opis konstrukcije AB plus hale 5 II. Zasnova montažne konstrukcije 8 III. Elementi montažne konstrukcije AB plus hale 1) Primarni strešni

Διαβάστε περισσότερα

2.7 Primjene odredenih integrala

2.7 Primjene odredenih integrala . INTEGRAL 77.7 Primjene odredenih integrala.7.1 Računanje površina Pořsina lika omedenog pravcima x = a i x = b te krivuljama y = f(x) i y = g(x) je b P = f(x) g(x) dx. a Zadatak.61 Odredite površinu

Διαβάστε περισσότερα

RAC 180 ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ Ø 2,4 Ø 6 (Ø 6 ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

RAC 180 ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ Ø 2,4 Ø 6 (Ø 6 ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ GR ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ Ø 2,4 Ø 6 (Ø 6 ΜΟΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ OLAJNYOMÁSÚ SZEGECSELŐ SZERSZÁM Ø 2,4 Ø 6 SZEGECSEKEZ (Ø 6 CSAK ALUMÍNIUMOZ) ASZNÁLATI UTASÍTÁS

Διαβάστε περισσότερα

Na grafiku bi to značilo :

Na grafiku bi to značilo : . Ispitati tok i skicirati grafik funkcije + Oblast definisanosti (domen) Kako zadata funkcija nema razlomak, to je (, ) to jest R Nule funkcije + to jest Ovo je jednačina trećeg stepena. U ovakvim situacijama

Διαβάστε περισσότερα

PREHRANA IN RAK. Kaj jesti, če zbolimo EUROPA DONNA. Nada Rotovnik Kozjek Denis Mlakar Mastnak Irena Sedej

PREHRANA IN RAK. Kaj jesti, če zbolimo EUROPA DONNA. Nada Rotovnik Kozjek Denis Mlakar Mastnak Irena Sedej PREHRANA IN RAK Kaj jesti, če zbolimo Nada Rotovnik Kozjek Denis Mlakar Mastnak Irena Sedej EUROPA DONNA Nada Rotovnik Kozjek Denis Mlakar Mastnak Irena Sedej Knjigo z zgovornim naslovom PREHRANA IN RAK,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA Test Helicobacter INFAI 75 mg prašek za peroralno raztopino 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA En lonček vsebuje 75 mg praška 13 C-sečnine.

Διαβάστε περισσότερα

I. OSNOVE NAVIGACIJE

I. OSNOVE NAVIGACIJE I. OSNOVE NAVIGACIJE DEFINICIJA IN DELITEV NAVIGACIJE Navigacija je nauk, ki nas ui, kako pripeljemo plovilo po najkrajši in najvarnejši poti od ene toke do druge. Navigacijo delimo na: terestrino navigacijo,

Διαβάστε περισσότερα

Inter IKEA Systems B.V. 2010 AA-500540-1 DILLKÖTT

Inter IKEA Systems B.V. 2010 AA-500540-1 DILLKÖTT Inter IKEA Systems B.V. 2010 AA-500540-1 DILLKÖTT ΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ SRPSKI SLOVENŠČINA TÜRKÇE 4 10 16 21 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 33 Μέρη και Χαρακτηριστικά 1. Χερούλι 2. Σφικτήρας 3. Βαλβίδα ελέγχου της πίεσης 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Αρ. 39 2056

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Αρ. 39 2056 10.06.2003 Σφραγίδα: ΖU ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΩΝ, Ονοµαστική επιχείρηση Hudcova 56b, 621 00 Brno ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Αρ. 39 2056 Σελίδα 1 η (3 σελίδες) Προïόν: Συσκευή πυρόσβεσης BONPET Σήµα µοντέλου:

Διαβάστε περισσότερα

IAN 73789 AIR SANDER PDEXS 150 A1. AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual

IAN 73789 AIR SANDER PDEXS 150 A1. AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual AIR SANDER PDEXS 150 A1 AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ŞLEFUITOR EXCENTRIC CU AER COMPRIMAT Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Traducerea instrucţiunilor

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

TEMELJNE ZNAČILNOSTI POLIMERNIH MATERIALOV. Modul: Lastnosti in pregled izbranih polimerov

TEMELJNE ZNAČILNOSTI POLIMERNIH MATERIALOV. Modul: Lastnosti in pregled izbranih polimerov USPOSABLJANJE V OKVIRU PROJEKTA POLYREGION TEMELJNE ZNAČILNOSTI POLIMERNIH MATERIALOV Modul: Lastnosti in pregled izbranih polimerov Vojko MUSIL Visoka šola za tehnologijo polimerov vojko.musil@vstp.si

Διαβάστε περισσότερα

VII. IZVLEEK IZ PREDMETOV - IZPIT ZA VODITELJA OLNA

VII. IZVLEEK IZ PREDMETOV - IZPIT ZA VODITELJA OLNA VII. IZVLEEK IZ PREDMETOV - IZPIT ZA VODITELJA OLNA POMORSKI PREDPISI Obalno morje delimo na notranje morske vode in teritorialno morje. Temeljna rta teritorialnega morja deli notranje morske vode od teritorialnega

Διαβάστε περισσότερα

Η ιπταμένη τέφρα ως υλικό υποβάσεων οδοστρωμάτων

Η ιπταμένη τέφρα ως υλικό υποβάσεων οδοστρωμάτων Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Αιανή Κοζάνης, 1-3 Ιουνίου 2009 Η ιπταμένη τέφρα ως υλικό υποβάσεων οδοστρωμάτων Ι. Παπαγιάννη,

Διαβάστε περισσότερα

Zamrzivač Mraznička Καταψύκτης Fagyasztó Zamrażarka

Zamrzivač Mraznička Καταψύκτης Fagyasztó Zamrażarka HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 13 EL Οδηγίες Χρήσης 24 HU Használati útmutató 37 PL Instrukcja obsługi 50 Zamrzivač Mraznička Καταψύκτης Fagyasztó Zamrażarka ZFU23400WA Sadržaj Sigurnosne upute

Διαβάστε περισσότερα

I. Predstavitev osnovnih podatkov raziskovalnega projekta. 5. Sofinancer/sofinancerji: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

I. Predstavitev osnovnih podatkov raziskovalnega projekta. 5. Sofinancer/sofinancerji: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ZAKLJUČNO POROČILO O REZULTATIH OPRAVLJENEGA RAZISKOVALNEGA DELA NA PROJEKTU V OKVIRU CILJNEGA RAZISKOVALNEGA PROGRAMA (CRP)»ZNANJE ZA VARNOST IN MIR 2004 2010«I. Predstavitev osnovnih podatkov raziskovalnega

Διαβάστε περισσότερα

KJ 60 ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ M3/M8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

KJ 60 ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ M3/M8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ GR ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ M3/M8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ OLAJNYOMÁSÚ SZEGECSELŐ M3/M8 ÚZÓSZEGECSEKEZ AZNÁLATI UTASÍTÁS KARBANTARTÁS ÉSZREVÉTELEZÉSEK SLO OLJNO-PNEVMATSKI

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ)

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ) ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo

Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo EV 5800 +Y Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo Document Number 2820523382_EN / 01-02-13.(11:12) 1 Important

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ SMART II

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ SMART II 04 10 25 31 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 46 51 ΡΑΨ ΜΟ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ SMART II Με αποσπώµενο πλατό 8 διαφορετικές βελονιές Ευθεία & Ζικ-Ζακ ραφή Εύκολη επιλογή βελονιών Επιλογή μήκους βελονιάς Κουμπότρυπα

Διαβάστε περισσότερα

KORISNIČKI PRIRUČNIK KULLANIM KILAVUZU MANUALUL OPERATORULUI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

KORISNIČKI PRIRUČNIK KULLANIM KILAVUZU MANUALUL OPERATORULUI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KORISNIČKI PRIRUČNIK KULLANIM KILAVUZU MANUALUL OPERATORULUI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ HR TR RO GR HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308/320/330X Pažljivo pročitajte korisnički priručnik i dobro proučite sadržaj prije rukovanja

Διαβάστε περισσότερα

Montaj. Συναρμολόγηση. Montaža 11. Sklapanje. Ortam Yükleme. Φόρτωση χαρτιού. Nalaganje medija. Umetanje medija. Yazılımın Kurulması

Montaj. Συναρμολόγηση. Montaža 11. Sklapanje. Ortam Yükleme. Φόρτωση χαρτιού. Nalaganje medija. Umetanje medija. Yazılımın Kurulması TR Montaj MK Склопување EL Συναρμολόγηση SR Montaža 11 SL HR Montaža Sklapanje TR EL SL HR MK SR Kurulum Kılavuzu Οδηγός εγκατάστασης Priročnik za namestitev Vodič za postavu Упатство за поставување Uputstvo

Διαβάστε περισσότερα

20 14 Cenik izdelkov (velja od.. )

20 14 Cenik izdelkov (velja od.. ) 20 14 Cenik izdelkov (velja od 17. 03. 2014) 0 Uvod 2 1 Priprava podlage 4 1.1 Osnovni premazi 5 1.2 Izravnalne mase 6 2 A. Disperzijske 6 B. Na mineralnih vezivih 7 Dekorativna obdelava notranjih zidnih

Διαβάστε περισσότερα

stran 3 stran 10 stran 64 POROČILO O POSLOVANJU V PRVI POLOVICI LETA 2011 letnik XII, oktober 2012 interno glasilo Splošne bolnišnice

stran 3 stran 10 stran 64 POROČILO O POSLOVANJU V PRVI POLOVICI LETA 2011 letnik XII, oktober 2012 interno glasilo Splošne bolnišnice stran 3 POROČILO O POSLOVANJU V PRVI POLOVICI LETA 2011 plačana pri pošti 8105 Novo mesto stran 10 Srečanje članic društva poslovnih žensk FAM v novomeški bolnišnici stran 64 Srečanje maturantk prve generacije

Διαβάστε περισσότερα

Iztok Devetak, Tanja Cvirn Pavlin in Samo Jamšek. Peti element 9

Iztok Devetak, Tanja Cvirn Pavlin in Samo Jamšek. Peti element 9 Iztok Devetak, Tanja Cvirn Pavlin in Samo Jamšek Peti element 9 dr. Iztok Devetak, Tanja Cvirn Pavlin in Samo Jamšek Peti element DELOVNI ZVEZEK ZA KEMIJO V DEVETEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE Urednik: Vasja

Διαβάστε περισσότερα

PROJEKT PROJEKT DOSEŽKI OBČINA ŽIRI STAROSTI PRIJAZNA SKUPNOST

PROJEKT PROJEKT DOSEŽKI OBČINA ŽIRI STAROSTI PRIJAZNA SKUPNOST PROJEKT PROJEKT DOSEŽKI INTERVJU OBČINA ŽIRI STAROSTI PRIJAZNA SKUPNOST V Sloveniji je 20% prebivalcev starejših od 60 let. Pravočasno je potrebno pripraviti razmere za čedalje večji delež starejših in

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC)

MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC) MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC) UPUTSTVO ZA UPOTREBU PROČITAJTE OVO UPUTSTVO PAŽLJIVO 1 Hvala na poverenju pri kupovini našeg Villager motornog trimera. Motorni trimeri

Διαβάστε περισσότερα