Όταν τα σχολεία συναντούν τις υπηρεσίες ψηφιακής μάθησης και την ευρυζωνικότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όταν τα σχολεία συναντούν τις υπηρεσίες ψηφιακής μάθησης και την ευρυζωνικότητα"

Transcript

1 Όταν τα σχολεία συναντούν τις υπηρεσίες ψηφιακής μάθησης και την ευρυζωνικότητα Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Αναπλ. Δ/ντής Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών ΕΑΙΤΥ Τεχνικός Υπεύθυνος ΠΣΔ Περίληψη Σκοπός της εισήγησης είναι η παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και του σχεδίου υλοποίησης της αναβάθμισης των συνδέσεων των σχολείων σε ευρυζωνικές μέσω δράσεων που υλοποιεί το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και άλλοι φορείς. Επίσης θα παρουσιαστούν ορισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο προς την εκπαιδευτική κοινότητα με σκοπό την ενθάρρυνση και την υποστήριξη της ψηφιακής μάθησης. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, ΠΣΔ, Υπηρεσίες ψηφιακής μάθησης, Κοινωνία της Πληροφορίας, Ευρυζωνικότητα. 1. Εισαγωγή Είναι ευρύτερα αποδεκτό ότι η λειτουργία των εκπαιδευτικών δικτύων συντελεί καταλυτικά στην αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος και του ψηφιακού αναλφαβητισμού. Η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δικτύων διεθνώς καθοδηγείται τόσο από την ωρίμανση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα αποδοχής και χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), όσο και από την ταυτόχρονη ανάπτυξη τεχνολογικά βελτιωμένων και οικονομικά συμφερότερων υποδομών ΤΠΕ. Αντίστοιχη τάση σημειώνεται και στη χώρα μας, όπου το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) αποτελεί τον καθολικό δικτυακό πάροχο των σχολικών και διοικητικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ επίσης εξυπηρετεί μεγάλο πλήθος εκπαιδευτικών και (μικρότερο προς το παρόν) μαθητών, παρέχοντάς τους προσωποποιημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες του. Οι χρήστες του ΠΣΔ και των υπηρεσιών του αυξάνονται συνεχώς λόγω της αυξανόμενης χρήσης των υπολογιστών στα σχολεία, λόγω της καθημερινά αυξανόμενης διείσδυσης των υπηρεσιών του ΠΣΔ και του Διαδικτύου στη διοικητική, εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία και λόγω της αυξανόμενης ανάγκης για πρόσβαση σε υπηρεσίες ανταγωνιστικές, σύγχρονες και με πλούσιο και ποιοτικό περιεχόμενο. Η διαφύλαξη του εκπαιδευτικού χαρακτήρα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου καθιστά αναγκαίο τον περιορισμό τον χρηστών του αποκλειστικά στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό, το σύνολο των χρηστών του είναι πιστοποιημένες, εκπαιδευτικές ή 1

2 διοικητικές οντότητες της Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί και μαθητές. Η διαδικασία πιστοποίησης πραγματοποιείται αυτόματα σε μεγάλο ποσοστό χάρη στη διασύνδεση του ΠΣΔ με άλλα πληροφοριακά συστήματα του ΥΠΕΠΘ. 2. Δικτυακές υποδομές Είναι προφανές πως η παροχή τηλεματικών υπηρεσιών από το Δίκτυο προς τους χρήστες του προϋποθέτει αφενός την παροχή πρόσβασης στο δίκτυο, αφετέρου ισχυρές υποδομές που θα υποστηρίξουν τη λειτουργία τους. Για την οργάνωση του Σχολικού Δικτύου επιλέχτηκε μια ιεραρχική δομή, με σκοπό αφενός την ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους και αφετέρου την πανελλαδική παροχή πρόσβασης στο δίκτυο σε μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Με γνώμονα τα παραπάνω υλοποιήθηκε μια ιεραρχική αρχιτεκτονική δικτύου, που απαρτίζεται από: Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) ως δίκτυο κορμού. Το Δίκτυο Διανομής, στο οποίο συνδέονται οι σχολικές και διοικητικές μονάδες της χώρας. Το Δίκτυο Πρόσβασης, το οποίο αποτελείται από τον ενεργό δικτυακό εξοπλισμό που είναι εγκατεστημένος στους χώρους των μονάδων και από τις τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις με τις οποίες πραγματοποιείται η διασύνδεση των μονάδων και των χρηστών στο Δίκτυο Διανομής. Σε ότι αφορά στο δίκτυο διανομής, παράγοντες όπως η περαιτέρω εφαρμογή της τεχνολογίας xdsl στο δίκτυο πρόσβασης, η παροχή σύνδεσης στους εκπαιδευτικούς, η αύξηση των «νησίδων», η δημιουργία νέων κόμβων του ΕΔΕΤ2 και 3 και φυσικά η αύξηση της ανάγκης για εύρος ζώνης, θα οδηγήσουν: Στην αύξηση των σημείων πρόσβασης στο ΕΔΕΤ, ακολουθώντας την επέκταση των κόμβων του και την υιοθέτηση Gigabit access σε όσα σημεία είναι δυνατή και στην κατάργηση κάποιων υφιστάμενων εσωτερικών συνδέσεων. Στην περαιτέρω αναβάθμιση των κόμβων με σειριακές και Ethernet θύρες για την υποστήριξη των μονάδων, διατήρηση όμως και πιθανή αναβάθμιση των συγκεντρωτών πρόσβασης για την υποστήριξη της σύνδεσης των εκπαιδευτικών. Στην επέκταση της τεχνολογίας ATM για τις εσωτερικές συνδέσεις όπου αυτό είναι απολύτως απαραίτητο Στην επέκταση της σύνδεσης με την ADSL ιεραρχία του ΟΤΕ. Σε ότι αφορά στο δίκτυο πρόσβασης, την τρέχουσα χρονική περίοδο μεταβαίνει από την τεχνολογία ISDN στην τεχνολογία ADSL. Γενικότερα, η ευρείας κλίμακας διασύνδεση όλων των εκπαιδευτικών και διοικητικών μονάδων του ΥΠΕΠΘ στο δίκτυο πρόσβασης είναι οικονομικά εφικτή μέσω τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων των ακόλουθων τεχνολογιών: ADSL. Οι συνδέσεις τύπου ADSL επιτρέπουν σχετικά υψηλές ταχύτητες πρόσβασης σε μόνιμη βάση με χαμηλό μηνιαίο κόστος προϋποθέτουν όμως την ύπαρξη τηλεφωνικής γραμμής PSTN ή ISDN με το αντίστοιχο πάγιο κόστος. 2

3 PSTN και ISDN. Οι συνδέσεις τύπου PSTN και ISDN προσφέρουν, με αναλογικά υψηλότερο κόστος σε σχέση με τις συνδέσεις ADSL, πρόσβαση στο δίκτυο σε χαμηλές έως μέτριες ταχύτητες. Οι συνδέσεις αυτές θα παραμείνουν σε χρήση μόνο σε όσες περιοχές δεν θα διατίθεται τεχνολογία ευρυζωνικής πρόσβασης. Ιδιαίτερης μνείας χρήζουν εναλλακτικές τεχνολογίες πρόσβασης που χρησιμοποιούνται από το ΠΣΔ, και πιο συγκεκριμένα ασύρματες και δορυφορικές ζεύξεις. Η αξιοποίηση των τεχνολογιών αυτών πραγματοποιείται σήμερα κύρια σε πιλοτικό επίπεδο, με σκοπό την εξέταση των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν και την πιθανή μελλοντική χρήση τους σε ευρεία κλίμακα. Τέλος ένας περιορισμένος αριθμός εκπαιδευτικών και διοικητικών μονάδων συνδέεται στο δίκτυο διανομής μέσω μισθωμένων αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων. Τα μισθωμένα κυκλώματα παρέχουν μόνιμες συνδέσεις σε υψηλές και εγγυημένες ταχύτητες. Ωστόσο, το υψηλότατο κόστος μίσθωσης τέτοιων συνδέσεων καθιστά απαγορευτική τη χρήση τους σε ευρεία κλίμακα και η χρήση τους περιορίζεται σε επιλεγμένες διοικητικές και σχολικές μονάδες με αιτιολογημένα υψηλές απαιτήσεις σε ταχύτητες σύνδεσης στο δίκτυο. Τεχνολογίες πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο 3. Παρεχόμενες υπηρεσίες Οι παρεχόμενες τηλεματικές υπηρεσίες αποτελούν μια ιδιαίτερα σημαντική διάσταση του ΠΣΔ. Είναι προφανές εξάλλου πως οι χρήστες ενός παρόχου δικτυακών υπηρεσιών δεν προσβλέπουν σε αυτόν αποκλειστικά για την απόκτηση πρόσβασης στο Διαδίκτυο, αλλά και για ένα πακέτο τηλεματικών υπηρεσιών. Το εκάστοτε επιθυμητό «πακέτο υπηρεσιών» διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το προφίλ του τελικού χρήστη. Στην περίπτωση του ΠΣΔ παρέχονται υπηρεσίες σε ένα σημαντικό πλήθος ετερόκλητων (ως προς τις απαιτήσεις τους) χρηστών, ορισμένοι από αυτούς 3

4 με εξαιρετικά αυξημένες και εξειδικευμένες απαιτήσεις. Επιπλέον, είναι επιβεβλημένη η ανάπτυξη ενός συνόλου διαχειριστικών υπηρεσιών (μη ορατών στους χρήστες), με σκοπό την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Δικτύου. Με βάση το παραπάνω σκεπτικό οι τηλεματικές υπηρεσίες του ΠΣΔ μπορούν να χωριστούν σε τρεις ευρύτερες κατηγορίες: 1. Θεμελιακές τηλεματικές υπηρεσίες, στην οποία εντάσσονται οι υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου και είτε είναι (κατά κανόνα) διαφανείς ή αόρατες στον τελικό χρήστη είτε απευθύνονται στους διαχειριστές του δικτύου. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες: διευθυνσιοδότησης και ονοματολογίας, καταλόγου (LDAP Directory), διαχείρισης χρηστών, διαμεσολάβησης και ελέγχου περιεχομένου (proxy/cache), βάση δεδομένων σχολείων, απομακρυσμένης πρόσβασης, παρακολούθησης επιπέδου παροχής (SLA) υπηρεσιών, CERT και κτηματολογίου. 2. Κύριες τηλεματικές υπηρεσίες, που παρέχονται άμεσα στους τελικούς χρήστες και κατά κύριο λόγο αφορούν στο σύνολο ή σε ένα μεγάλο πλήθος των τελικών χρηστών και εξυπηρετούν τις τυπικές ανάγκες των χρηστών του Διαδικτύου γενικότερα και του ΠΣΔ πιο συγκεκριμένα. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες: ασφαλούς πρόσβασης στον παγκόσμιο ιστό και προώθησης της ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με τις υποστηρικτικές δυνατότητες για antispam και antivirus, οι λίστες ηλεκτρονικής επικοινωνίας, η φιλοξενία ιστοσελίδων, η δικτυακή και η μαθητική πύλες του ΠΣΔ, το ηλεκτρονικό περιοδικό e-emphasis, οι ομάδες συζητήσεων, καθώς και άλλες υπηρεσίες όπως οι ηλεκτρονικές κάρτες, τα σχολικά ηλεκτρονικά περιοδικά και τα κανάλια νέων. 3. Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες, που είναι εξαιρετικά καινοτόμες και σύγχρονες και συνήθως αφορούν σε έναν σχετικά περιορισμένο αριθμό χρηστών. Το ΠΣΔ ανταποκρινόμενο στις αυξανόμενες απαιτήσεις και ανάγκες των χρηστών του, συνεχώς σχεδιάζει και υλοποιεί νέες τηλεματικές υπηρεσίες, γεγονός που επιτρέπει στο ΠΣΔ να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό ενδοδίκτυο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών του, με σημαντική εγχώρια προστιθέμενη αξία και με ελάχιστη εξάρτηση από τρίτους φορείς και εμπορικά προϊόντα. Οι προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες που παρέχονται από το ΠΣΔ είναι οι εξής: Υπηρεσίες Πολυμέσων, δηλαδή ζωντανές μεταδόσεις, βίντεο κατ απαίτηση, σύγχρονη τηλεκπαίδευση και τηλεδιάσκεψη, εκπαιδευτικά ιστολόγια, ασύγχρονη τηλεκπαίδευσης, ηλεκτρονική διαχείριση τάξης, υπηρεσία GIS, άμεσο μήνυμα και σε πιλοτική μορφή: τηλεφωνία μέσω Διαδικτύου, υποδομή δημοσίου κλειδιού (Public Key Infrastructure). Σε ότι αφορά στη διαχείριση και υποστήριξη της λειτουργίας των υποδομών του Δικτύου, παρέχονται οι υπηρεσίες διαχείρισης του δικτύου διανομής και του δικτύου πρόσβασης, καθώς επίσης και ένας αριθμός υποστηρικτικών λογισμικών και εργαλείων. Τέλος, λειτουργεί υπηρεσία υποστήριξης χρηστών (helpdesk), που επιλύει προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες κατά την πρόσβασή τους στο Δίκτυο ή στις υπηρεσίες του. 4

5 4. Υπηρεσίες ψηφιακής μάθησης Η ηλεκτρονική ή ψηφιακή μάθηση (e-learning) αποτελεί μια μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία αφορά στη χρήση υπηρεσιών του Διαδικτύου για τη μεταφορά ενός ευρύτατου φάσματος λύσεων που ενισχύουν τη διαδικασία της μάθησης. Αναλυτικότερα, η ψηφιακή μάθηση αναφέρεται σε ένα σύνολο εφαρμογών και διαδικασιών, που περιλαμβάνει τα μαθήματα μέσω υπολογιστή με τη χρήση ειδικών προγραμμάτων εκπαιδευτικού λογισμικού, τη μάθηση από απόσταση μέσω Διαδικτύου, τις «εικονικές τάξεις» με τη χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης, τη συνεργατική μάθηση που υποστηρίζεται από ηλεκτρονικά μέσα, κλπ. Η ψηφιακή μάθηση δεν ακυρώνει τις παραδοσιακές μεθόδους εκπαίδευσης, αλλά τις διευρύνει και τις ενδυναμώνει, καθώς δεν αφορά απλώς στην εισαγωγή μίας νέας τεχνολογίας αλλά πρόκειται για έναν καινούριο τρόπο σκέψης για τη μάθηση. Η ηλεκτρονική μάθηση έχει το πλεονέκτημα ότι προσφέρει πρόσβαση στη μάθηση εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο και επτά μέρες την εβδομάδα, από οποιοδήποτε σημείο, ενώ μπορεί να φτάσει σε απεριόριστο αριθμό εκπαιδευόμενων ταυτόχρονα, χωρίς να απαιτούνται μετακινήσεις, μειώνοντας έτσι τα κόστη. Επιπλέον, τόσο το εκπαιδευτικό περιεχόμενο όσο και η μέθοδος μάθησης μπορούν να προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε εκπαιδευόμενου και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο μπορεί να ενημερώνεται πιο γρήγορα και εύκολα. Τέλος, οι τεχνολογίες ψηφιακής μάθησης διευκολύνουν τον διαμοιρασμό πληροφοριών και γνώσης με την ανάπτυξη κοινοτήτων μάθησης (e-learning communities of learning). Στη σχολική εκπαίδευση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών της ψηφιακής μάθησης και στο παιδαγωγικό πλαίσιο της χρήσης τους. Τα προβλήματα πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες στα σχολεία έχουν ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό και αναδεικνύονται πλέον τα ζητήματα που αφορούν στο περιεχόμενο, στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών και τις οργανωτικές συνέπειες. Οι τηλεματικές υπηρεσίες που παρέχει το ΠΣΔ και αφορούν στην ψηφιακή μάθηση είναι οι παρακάτω: Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση (e-learning.sch.gr). Αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στο σχολικό περιβάλλον και υποστηρίζει μία διαδικασία ανταλλαγής μάθησης με ασύγχρονο τρόπο. Παρέχει στους εκπαιδευτικούς ένα πλήθος από δυνατότητες και χαρακτηριστικά, τα οποία επιτρέπουν τη δημιουργία ψηφιακών μαθημάτων, ενσωματώνοντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες και πολυμεσικό υλικό. Ηλεκτρονική Διαχείριση Τάξης (eclass.sch.gr) Η υπηρεσία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στοχεύει στην υποστήριξη της κλασικής διδασκαλίας και την ενίσχυση της διαδικασίας μάθησης που πραγματοποιείται καθημερινά μέσα στη σχολική τάξη. Οι εκπαιδευτικοί θα ανακαλύψουν ένα χρήσιμο εργαλείο που θα τους βοηθήσει να οργανώσουν καλύτερα τις διδασκαλίες τους. Οι μαθητές θα βρουν ένα εναλλακτικό μέσο πρόσβασης στην ύλη των μαθημάτων που διδάσκονται στη τάξη. Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση και Τηλεδιάσκεψη (http://www.sch.gr/lms). Η υπηρεσία υλοποιεί μια διαδικασία ανταλλαγής μάθησης που πραγματοποιείται σε κοινό χρόνο αλλά σε διαφορετικό επιτρέποντας έτσι τη δημιουργία εικονικών τάξεων μάθησης. Υποστηρίζει την αμφίδρομη επικοινωνία των χρηστών σε πραγματικό χρόνο με ανταλλαγή εικόνας (video) και ήχου, ενώ 5

6 επιτρέπει τον διαμοιρασμό εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών εφαρμογών μεταξύ των συμμετεχόντων. Πρόκειται για ένα σύγχρονο εργαλείο που διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς στην επικοινωνία και τη συνεργασία τους με συναδέλφους τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Υπηρεσία Βίντεο κατ απαίτηση (vod.sch.gr). Αποσκοπεί στην ψηφιοποίηση και τη διανομή μαγνητοσκοπημένου οπτικοακουστικού υλικού (video) ενημερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον, το οποίο επιτρέπει την εύκολη αναζήτηση υλικού. Επίσης, τηρείται σε αρχείο το σύνολο των παλαιότερων ζωντανών μεταδόσεων. Δικτυακή Βιβλιοθήκη για το Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (http://opensoft.sch.gr). Αποσκοπεί στην ενημέρωση της Εκπαιδευτικής Κοινότητας για αξιόλογο εκπαιδευτικό λογισμικό και εκπαιδευτικές εφαρμογές που διατίθενται ελεύθερα στο Διαδίκτυο. Σημειώνεται ότι το παρεχόμενο υλικό δεν έχει τεθεί σε διαδικασία πιστοποίησης και συνεπώς δεν αποτελεί πιστοποιημένο ή εγκεκριμένο από το ΥπΕΠΘ λογισμικό. Εκπαιδευτικά Ιστολόγια (http://blogs.sch.gr). Τα ιστολόγια είναι ένα ψηφιακό εργαλείο δεύτερης γενιάς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παιδαγωγική διαδικασία και να ενισχύσουν τη διδασκαλία, λόγω της διαδραστικότητας και της δυνατότητας για ομαδική εργασία που προσφέρουν. Η δημιουργία και τήρηση ενός εκπαιδευτικού ιστολογίου σηματοδοτεί την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος δημοσιοποίησης ιδεών, σκέψεων, απόψεων, γνώσεων εκπαιδευτικών και μαθητών χρησιμοποιώντας τον λόγο και την εικόνα (κινούμενη ή μη) ως μέσα έκφρασης. Μερικοί τρόποι με τους οποίους τα ιστολόγια μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία είναι ως πίνακες ανακοινώσεων, ως μέσα καθοδήγησης με την ανάρτηση οδηγιών προς τους μαθητές, ως μέσα παρότρυνσης για προβληματισμό και διάλογο, ως συνεργατικά εργαλεία και ως ιστότοποι δημοσιότητας. Συμπληρωματικά των παραπάνω, στην ψηφιακή μάθηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης και οι παρακάτω: Φιλοξενία Ιστοσελίδων. Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν και να συντηρήσουν εύκολα την ιστοσελίδα τους στον Παγκόσμιο Ιστό, που τις περισσότερες φορές διαθέτει αξιόλογο εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη μέσω της πύλης (http://www.sch.gr) και εκτός από στατικές σελίδες υποστηρίζει και δυναμικές τύπου PHP και ASP. Χώροι Συζητήσεων (www.sch.gr/forums). Στους πιστοποιημένους χρήστες του ΠΣΔ παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε θεματικές ομάδες συζητήσεων με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την ενημέρωση για θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση και στη σχολική ζωή ευρύτερα. Ζωντανές Μεταδόσεις (www.sch.gr/rts). Υποστηρίζει τη ζωντανή κάλυψη και μετάδοση εκδηλώσεων που ενδιαφέρουν την σχολική κοινότητα, μέσω του Διαδικτύου. Παρέχεται με εξειδικευμένο εξοπλισμό για την ψηφιοποίηση της ζωντανής μετάδοσης σε οπτικοακουστικές ροές (video and audio streams) και στη συνέχεια την μετάδοσή της στο Διαδίκτυο. 6

7 Ανακοινώσεις Νέων και Εκδηλώσεων. Δίνει στα σχολεία τη δυνατότητα να αναρτήσουν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΣΔ (www.sch.gr) ανακοινώσεις για τις δραστηριότητες τους. 5. Η ευρυζωνικότητα στο ΠΣΔ Για την ποιοτική πρόσβαση των σχολείων και των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας στις υπηρεσίες ψηφιακής μάθησης η ευρυζωνικότητα είναι μία απαραίτητη προϋπόθεση αφού θα επιτρέψει: Τη διευρυμένη χρήση νέων υπηρεσιών του ΠΣΔ, όπως η διανομή πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων ασύγχρονης αλλά κυρίως σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Ειδικότερα για τα απομακρυσμένα σχολεία είναι δυνατή η ενίσχυση της διδασκαλίας μέσω συμμετοχής τους σε συνεδρίες τηλεκπαίδευσης, η παρακολούθηση μαθημάτων ειδικότητας και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, η επικοινωνία τους σε πραγματικό χρόνο κτλ. Την ποιοτικότερη και αποδοτικότερη χρήση των βασικών υπηρεσιών του Διαδικτύου, τόσο από τους μαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς (ηλεκτρονική αλληλογραφία, περιήγηση, κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδων των σχολικών μονάδων και των προσωπικών ιστοσελίδων των εκπαιδευτικών κτλ). Την χρήση πολυμεσικών εκπαιδευτικών εφαρμογών. Την καλύτερη αξιοποίηση των Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής & Εφαρμογών Η/Υ τόσο στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος όσο και για τις ανάγκες προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Την μείωση του λειτουργικού κόστους. Για το σκοπό αυτό το ΠΣΔ μέσω των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων που το λειτουργούν υλοποιεί ένα σύνολο έργων τόσο για την αναβάθμιση των προσβάσεων των σχολείων όσο και για την αναβάθμιση του δικτυακού του κορμού. Συγκεκριμένα, σχολεία αναμένεται να αποκτήσουν μέσα στο τρέχον σχολικό έτος ADSL προσβάσεις ταχύτητας 2048/256 kbps, ανεβάζοντας το συνολικό πλήθος των σχολείων με ευρυζωνική πρόσβαση σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε ποσοστό περίπου 65% επί του συνόλου. Το ΠΣΔ παρακολουθεί επίσης στενά την εξέλιξη του εθνικού σχεδίου για την ανάπτυξη μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών, ασυρμάτων δικτύων wifi και δορυφορικών προσβάσεων που υλοποιούνται από τις προσκλήσεις 43, 93, 105 και 145 του ΕΠ ΚτΠ, που περιλαμβάνουν περίπου σχολεία (επικαλυπτόμενα σε ποσοστό περίπου 30% με τα συνδεδεμένα με ADSL πρόσβαση). 6. Βιβλιογραφία [1] Anastasiades, P. (2006). Interactive videoconferencing in K9 education: ODYSSEAS a case study in ten elementary Schools in Greece and Cyprus. In the Proceedings of the conference for Developing innovative video resources for students everywhere (DIVERSE) pp

8 [2] R.I.Rothstein, (1996), «Networking K-12 Schools: Architecture Models and Evaluation of Costs and Benefits», Master of Science in Management and Master of Science in Technology and Policy, MIT Sloan School of Management [3] B.H.Lamont, (1996), «A Guide to Networking a K-12 School District», Master of Science in Computer Science, Graduate College of the University of Illinois at Urbana Champaign [4] Papert, S. (1997). Educational computing: How are we doing. THE Journal, 24(8-89). [5] Shunk, D. H. (2000). Learning theories: An educational perspective (3rd ed). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall. [6] Zaphiris P., L. A., Zacharia G. (2005). A Modern Greek Online Course designed through Participatory Design and Social Distributed Constructionism. Themes in Education Journal, 6(1), [7] M. Varvarigos, (1-2 June 2006), Greek School Network, A Network In The Service Of Education, New Opportunities for Accelerating the IPv6 Momentum, Vienna, Austria. [8] M.Avgoulea, C.Bouras, M.Paraskevas, G.Stathakopoulos «Policies for content filtering in educational networks», Journal of Telematics and Informatics, Elsevier Science, Vol. 20, Issue 1 (2003), pp [9] C.Bouras, V.Papoutsis, C.Ntokos, A.Karaliotas, M.Paraskevas, N.Drosopoulos, «Wireless School Network,» published in Learning Technology Newsletter IEEE Learning Technology Task Force (on line), Vol. 5, Issue 2, April 2003 [10] M.Kalochristianakis, M.Paraskevas, E.Varvarigos, N.Xypolitos, «The Greek School Network: a paradigm of successful educational services maturing based on the dynamics of open-source technology,» IEEE Transactions on Education, Nov. 2007, Vol. 50, Issue 4, Nov. 2007, pp (ISSN: ) [11] M.Vivitsou, N.Lambropoulos, D.Konetas, M.Paraskevas, E. Grigoropoulos, «The Project Method e-course: the use of tools towards the evolution of the Greek teachers online community». International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning (IJCEELL), (Special Issue on Reference Models for Forming Organisational or Collaborative Pedagogical Best Practices), Vol. 18, Issue 1, Jan 2008, pp [12] Alexiou, C. Bouras, V. Igglesis, V. Kapoulas, M. Paraskevas, T. Tsiatsos, J. Papagiannopoulos, (12-14 December 2005), «The Broadband Status in the Region of Western Greece: Overview and Recommendations», Bordeaux, France 8

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΚΤΥΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ρ Μιχάλης Παρασκευάς, Κουµούτσος Κων/νος, Στεργάτου Ελένη, Κουµούτσος Γιάννης Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική, Υπηρεσίες και Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Ελληνικού Σχολικού ικτύου

Αρχιτεκτονική, Υπηρεσίες και Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Ελληνικού Σχολικού ικτύου Αρχιτεκτονική, Υπηρεσίες και Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Ελληνικού Σχολικού ικτύου Νίκος Αδαµόπουλος - Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, MSc (adamopou@cti.gr) Πέτρος Γανός ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ganos@cti.gr)

Διαβάστε περισσότερα

«Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

«Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ «Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Υποέργο 1: Αυτεπιστασία Π 1.3.1: Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Μιχάλη Παρασκευά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Μιχάλη Παρασκευά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Μιχάλη Παρασκευά Πάτρα, Σεπτέμβριος 2012 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Μιχάλη Παρασκευά 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Επώνυμο: Πατρώνυμο: Μιχάλης Παρασκευάς Αναστάσιος Ημερομηνία γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.2.2.2 Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. ΕΡΓΟ Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.2.2.2 Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. ΕΡΓΟ Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου ΕΝΕΡΓΕΙΑ... Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΕΡΓΟ Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου ΥΠΟΕΡΓΟ 5. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Αυτεπιστασία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Υποδομή Μαθημάτων Τηλε-Εκπαίδευσης

Τεχνολογική Υποδομή Μαθημάτων Τηλε-Εκπαίδευσης Μαμούκαρης, Κ.Β. & Οικονομίδης, A.A.: Τεχνολογική υποδομή μαθημάτων τηλε-εκπαίδευσης. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Η διδακτική αξιοποίηση της Τηλεδιάσκεψης στην Τεχνική Εκπαίδευση με το εργαλείο Click to Meet»

«Η διδακτική αξιοποίηση της Τηλεδιάσκεψης στην Τεχνική Εκπαίδευση με το εργαλείο Click to Meet» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Η διδακτική αξιοποίηση της Τηλεδιάσκεψης στην Τεχνική Εκπαίδευση με το εργαλείο Click to Meet» Ελισάβετ Καραγιάννη 1, Σωτηρία Σταυροπούλου 2, Ανθή

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

Τηλε εργασία (Tele working)

Τηλε εργασία (Tele working) ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Τηλε εργασία (Tele working) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΑΣΙΜΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ-ΜΑΘΗΣΉΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ-ΜΑΘΗΣΉΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ -ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ-ΜΑΘΗΣΉΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΙΣ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Σελίδα 11 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 1.1 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Τίτλος: Τεχνολογίες και εφαρμογές σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Περιεχόμενα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Σπουδαστής: ΜΑΚΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εκπόνηση της εργασίας αυτής αφορά την αξιολόγηση των ιστοσελίδων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Περιληπτικά μπορούμε να αναφέρουμε πως πρόκειται να διεξάγουμε μια έρευνα γνώμης σχετικά με το πώς αξιολογούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΟΥ Επιβλέπων : Τζήµας ηµήτριος Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MIS

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MIS Φεβρουάριος 2007 ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MIS ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Επιβλέπων καθηγητής: Φοιτήτρια: κ. Οικονομίδης Γκόλτσιου Μαρία mis0633 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Περίληψη 2 1. Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Strategy in Greece

Broadband Strategy in Greece Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Στρατηγικές Πληροφορικής & Τηλεματικής Καθηγητής: Α.Α. Οικονομίδης University of Macedonia Masters in Information Systems Informatics & Telematics Strategies

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΠΙΘΕΤΟ:ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗ ΟΝΟΜΑ:ΕΛΕΝΗ ΑΡΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ WEB Πτυχιακή Εργασία Αποστολοπούλου Μαρία Γαρυφαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ MEΛΕΤΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ MEΛΕΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ MEΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» «Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» Νικόλαος Σκίκος 1, Βιργινία Λουκά 2, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 3, Άγγελος Μοσχούδης 4 1 Εκπαιδευτικός, 1 ο ΕΠΑΛ Αθηνών nskikos@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑ Α.Μ. 21104126 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑ Α.Μ. 21104126 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑ Α.Μ. 21104126 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή.4 Σκοπός της εργασίας...4 1.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και

Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Αρχιτεκτονική Δράσης Α Δράση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Πειραιά, ikomninou@gmail.com

Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Πειραιά, ikomninou@gmail.com Τα online Μαθήματα του Διορθόδοξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΔΚΕΕ) με τη χρήση της πλατφόρμας moodle: παρουσίαση μιας καλής πρακτικής στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα