ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις την επωνυμία «ΣΟΥΛΗΣ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙ ΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε έκτα κτη Γενική Συνέλευση την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥ ΡΟΔΕΜΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την επωνυμία «ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΘΕΜΙΣ BEACH» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση... 4 την επωνυμία «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΘΙΩΚΟΤ ΑΕΒΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση... 5 Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΕΡΜΗΣ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΟΥΣ» με δ.τ. «ΕΡΜΗΣ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ Α.Ε» την επωνυμία «ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Εμπορία Σιδηρικών Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «ΗΛΙΟ ΚΕΝΤΡΟ» Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕΡΙΦΟΥ Ανώνυμος Εταιρεία» με δ.τ. «SERIOS ISH ARM S.A» την επωνυμία «MEDIA PLANNING ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με δ.τ. «MEDIA PLANNING ΕΛΛΑΣ» την επωνυμία «TRICOTEEN ΒΛΑΣΣΗΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ Βιομηχανία Παιδικών Πλεκτών Ανώνυμος Εται ρεία» την επωνυμία «TRICOTEEN ΒΛΑΣΣΗΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ Βιομηχανία Παιδικών Πλεκτών Ανώνυμος Εται ρεία» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑ ΚΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΙ Α.Ε» την επωνυμία «ΕΡΕΥΝΑ Πειραϊκό Βιοδιαγνωστι κό Κέντρο Ανώνυμος Εταιρία» με δ.τ. «ΕΡΕΥΝΑ ΑΕ» την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Οινοποίησης Πα ραδοσιακών οίνων Σαντορίνης «ΚΑΝΑΒΑ ΑΕ»» με δ.τ. «ΚΑΝΑΒΑ Α.Ε.» την επωνυμία «Ι ΜΟΜΠΑΪΛ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗ ΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ Καταστατικά Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυ μία «STAR TOYS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Πε ριωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ».. 17

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (1) την επωνυμία «ΣΟΥΛΗΣ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε έκτακτη Γενι κή Συνέλευση. ΣΟΥΛΗΣ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Αρ. Μ.Α.Ε.: 10990/57/Β/86/27) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥ ΑΣΙΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΟΥΛΗΣ ΑΒΕΕ» στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα γίνει την ημέρα Παρασκευή και ώρα στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο 2 χλμ. της εθνικής οδού Σκύδρας Βέροιας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 2. Διάφορες ανακοινώσεις. Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό Τραπεζική Εται ρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Σκύδρα, 29 Νοεμβρίου 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο (2) την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟ ΔΕΜΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. ΑΛΦΑ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την , ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00, στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Οσίας Ειρήνης αρ, 39 του Δήμου Ελ. Βενιζέλου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: 1. Απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού. 2. Λοιπά θέματα ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι της εταιρείας για να μπορούν να συμμε τάσχουν στη έκτακτη αυτή Γενική Συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε του λάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης, στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Χανιά, 30 Νοεμβρίου 2006 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΕΡΟΣ (3) την επωνυμία «ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Αρ. Μ.Α.Ε.: 47880/01/Β/00/782) Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2006 και ώρα 10:00 στην έδρα της εταιρείας, Κ. Μάνου στο Παγκράτι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω Θεμάτων: Θέματα Ημερησίας Διάταξης ΘΕΜΑ 1 : Ανάκληση της αποφάσεως της από έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εται ρείας (4 θέμα) για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και διάθεση των νέων μετοχών με Δημόσια Προσφορά και Ιδιωτική Τοποθέ τηση. ΘΕΜΑ 2 : Λήψη εκ νέου απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ,00 με καταβολή μετρητών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και διάθεση των νέων μετοχών με Δημόσια Προσφορά και Ιδιωτική Τοποθέτηση. ΘΕΜΑ 3 : Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατι κού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού. ΘΕΜΑ 4 : Εγκριση και λήψη ειδικής άδειας για κα τάρτιση σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 23 ν. 2190/20. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συ νέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης οι μέτοχοι θα πρέπει μέσα στην παραπάνω προθεσμία να αποστείλουν στην εταιρεία τόσο τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους, εφόσον συντρέχει λόγος, όσο και τα αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχών τους, εφόσον αυτές έχουν κατατεθεί οπουδήποτε αλλού εκτός από το ταμείο της εταιρείας. Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο (4) την επωνυμία «ΑΦΟΙ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΘΕΜΙΣ BEACH» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. ΑΦΟΙ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΘΕΜΙΣ BEACH (Αρ. Μ.Α.Ε.: 11344/70/Β/86/57) Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, του καταστατι

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 κού και την από απόφαση του Δ.Σ. της Εται ρείας καλούνται οι μέτοχοι αυτής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευοη, η οποία θα συνέλθει την 28Π Δεκεμβρίου 2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα στα γραφεία της εταιρείας στου Κόκκινη Χάνι Ηρακλείου. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Κεφαλαιοποίηση υπολοίπου λογαριασμού διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ως ορίζει ο ν. 2065/1992. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες (στις οποίες δεν υπολογίζεται ούτε η μέρα κατάθεσης ούτε η ημέρα συνεδρίασης) πρίν από την Γενική Συνέλευση. Κοκκινη Χάνι Ηρακλείου, 27 Νοεμβρίου 2006 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (5) την επωνυμία «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΘΙ ΩΚΟΤ ΑΕΒΕ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΘΙΩΚΟΤ ΑΕΒΕ (Αρ. Μ.Α.Ε.: 32788/14Β/95/2) Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο 2190 περί Ανωνύμων Εταιρειών και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.πμ στα γραφεία της εται ρείας στην Ανθήλη Φθιώτιδος προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως: 1) Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού χρήσεως και των οικονομικών καταστάσεων της εται ρείας, μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση ) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 1.7./ ) Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4) Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβου λίου. 5) Λήψη αποφάσεως σύμφωνα με το άρθρο 47 του κ.ν για την συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας. 6) Απόφαση για την εκποίηση των Ακινήτων. 7) Έγκριση του άρθρου 23α του ν. 2190/1920. Για να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου προ σωπικά ή με εκπρόσωπο στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές των, ή αποδείξεις καταθέσεως τούτων στο Ταμείο Πα ρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα. Μέχρι την ίδια ημερομηνία οφείλουν επίσης να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας τα τυχόν πληρεξούσια των εκπροσώπων των. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. ΦΩΤΕΙΝΗ Φ. ΛΕΓΑΚΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (6) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΕΡΜΗΣ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕ ΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΟΥΣ» με δ.τ. «ΕΡΜΗΣ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ Α.Ε». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας: Το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλί ου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΜΗΣ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΟΥΣ» με δ.τ. «ΕΡΜΗΣ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ Α.Ε» και αριθμό Μητρώου 55061/02/Β/03/139, που εδρεύει στον Δήμο «ΠΕΙΡΑΙΑ» από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ύστερα από την εκλογή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της , με θητεία 5/ετή ήτοι μέχρι την ως εξής: Α) Μάρκος Χαρισιάδης του Απόστολου Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Ξενοφώντος 37, κάτοχος αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΒ έκδοσης του παραρτήματος Ασφα λείας Βρύλας Αττικής στις 8/6/2006 με ΑΦΜ φορολογούμενος στην ΔΟΥ Γλυφάδας. Β) Απόστολος Χαρισιάδης του Μάρκου Αντιπρόεδρος κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Ξενοφώντος αριθμός 37, κάτοχο αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Ξ /1989 έκδοσης του Β. Παραρτήματος Ασφαλεί ας Πειραιά, με ΑΦΜ , φορολογούμενος στην ΔΟΥ Γλυφάδας. Γ) Στέργιος Χαρισιάδης του Μάρκου μέλος κάτοικο Βούλας, οδός Ξενοφώντος 37, κάτοχο αστυνομικής ταυ τότητας με στοιχεία Π /1994 έκδοσης του Αστυ νομικού τμήματος Βούλας Αττικής με ΑΦΜ φορολογούμενος στην ΔΥΟ Γλυφάδας. Δ) Δήμητρα σύζυγος Μάρκου Χαρισιάδη μέλος κά τοικο Βούλας Αττικής, οδός Ξενοφώντος 37, κάτοχο αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΒ έκδο σης του παραρτήματος Ασφαλείας Βούλας Αττικής την με ΑΦΜ φορολογούμενη στην ΔΥΟ Γλυφάδας. Όλοι οι παραπάνω είναι Έλληνες υπήκοοι. Β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Μάρκος Χα ρισιάδης πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος με την υπογραφή του. Σε περίπτωση απουσίας του εξουσιοδο τούνται οι Στέργιος Χαρισιάδης Απόστολος Χαρισιάδης και Δήμητρα Χαρισιάδη όπως με μόνη ενός εξ αυτών υπογραφή δεσμεύουν την εταιρεία σε όλες τις πράξεις

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ που αναλυτικά αναφέρονται στο πρακτικό Δι οικητικού Συμβουλίου. Πειραιάς, 21 Νοεμβρίου 2006 Π. ΤΣΙΠΟΥΡΑ (7) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Εμπορία Σιδηρικών Ανώ νυμη Εταιρεία» με δ.τ. «ΗΛΙΟ ΚΕΝΤΡΟ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Εμπορία Σιδηρικών Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «ΗΛΙΟ ΚΕΝΤΡΟ» και αριθμό Μητρώου 23533/01/Β/91/37, που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Κοζάνης 22) από το οποίο προκύ πτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 25/10/2011 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Αντώνιος Ηλιόπουλος του Νικολάου, κάτοικος Εκάλης Αττικής,, (Ελάτης 11 και Καρδερίνας) ΑΔΤ Ξ452490/86, Πρόεδρος και Διευθύνων Συμβουλος. 2. Ιωάννης Ηλιόπουλος του Νικολάου, κάτοικος Εκάλης Αττικής, (Ελάτης και Καρδερίνας 14) ΑΔΤ Λ025701/79, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 3. Νικόλαος Ηλιόπουλος του Αντωνίου, κάτοικος Εκά λης Αττικής, (Ελάτης 11 και Καρδερίνας) ΑΔΤ Ρ676261, Μέλος. 4. Μαρία σύζ. Αντωνίου Ηλιοπούλου, κάτοικος Εκά λης Αττικής (Ελάτης 11 και Καρδερίνας) ΑΔΤ Ρ033352, Μέλος. 5. Αργυρώ σύζ. Ιωάννου Ηλιοπούλου, κάτοικος Εκάλης Αττικής (Ελάτης και Καρδερίνας 14) ΑΔΤ Λ025702/79, Μέλος. 6. Ελένη Ιωάν. Ηλιοπούλου, κάτοικος Εκάλης Αττικής (Ελάτης και Καρδερίνας 14) ΑΔΤ Π , Μέλος. 7. Μαρία Ιωάν. Ηλιοπούλου, κάτοικος Εκάλης Αττικής (Ελάτης και Καρδερίνας 14) ΑΔΤ Ρ , Μέλος. 8. Βασιλική Αντωνίου Ηλιοπούλου, κάτοικος Εκάλης Αττικής (Ελάτης 11 και Καρδερίνας) ΑΔΤ Τ , Μέλος. 9. Βαρβάρα σύζ. Γεωργίου Καλογηράτου, κάτοικος Αθηνών (Θύσσου 35 37) ΑΔΤ Λ , Μέλος. Το Δ.Σ. αποφασίζει και ορίζει ως νόμιμους εκπρο σώπους της εταιρείας τους διευθύνοντες συμβούλους Αντώνιο Ηλιόπουλο του Νικολάου και Ιωάννη Ηλιόπουλο του Νικολάου. Διευκρινίζεται ότι η ως άνω διδομένη εντολή εκπρο σώπησης προς ένα έκαστο των Δ/ντων Συμβούλων, νό μιμων εκπροσώπων της εταιρείας νοείται στην πλέον ευρεία έννοια χωρίς κανέναν περιορισμό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έκαστος των νομίμων εκπροσώπων, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία έναντι παντός φυσικού προσώπου, νομικού προσώπου και έναντι του δημοσίου σε κάθε περίπτωση εξώδικα ή δικαστικά και μόνος ενεργών, αναλαμβάνει κάθε είδους και μορφής δεσμεύσεις, βάρος κ.λπ. για λογαριασμό της εταιρείας. Εν πάση περιπτώσει η διδομένη εντολή περιλαμβάνει κάθε περίπτωση του οικονομικού βίου και της δράσης της εταιρείας. Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2006 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (8) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕΡΙΦΟΥ Ανώνυμος Εταιρεία» με δ.τ. «SERIOS ISH ARM S.A». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕΡΙΦΟΥ Ανώνυμος Εταιρεία» με δ.τ. «SERIOS ISH ARM S.A» και αριθμό Μητρώου 28224/01ΝΤ/Β/93/141(97): 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικός: ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, A.M. Σ.Ο.Ε Αναπληρωματικός: ΣΥΡΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, A.M. Σ.Ο.Ε της ελεγκτικής εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε. Καλλιθέα, 24 Νοεμβρίου 2006 Ο Τμηματάρχης Γ. ΠΑΙΔΑΚΑΚΟΣ (9) την επωνυμία «MEDIA PLANNING ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με δ.τ. «MEDIA PLANNING ΕΛΛΑΣ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEDIA PLAN NING ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με δ.τ. «MEDIA PLANNING ΕΛΛΑΣ» και αριθμό Μητρώου 54551/01ΝΤ/Β/03/131: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικός: ΑΡΓΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ, A.M. Σ.Ο.Ε

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 Αναπληρωματικός: ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, A.M. Σ.Ο.Ε της ελε γκτικής εταιρίας «ERNST & YOUNG ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.». Καλλιθέα, 24 Νοεμβρίου 2006 Ο Τμηματάρχης Γ. ΠΑΙΔΑΚΑΚΟΣ (10) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «TRICOTEEN ΒΛΑΣΣΗΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ Βιομηχανία Παιδικών Πλεκτών Ανώνυμος Εταιρεία». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TRICOTEEN ΒΛΑΣΣΗΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ Βιομηχανία Παιδικών Πλεκτών Ανώνυμος Εταιρεία» και αριθμό Μητρώου 7518/01ΝΤ/Β/86/32, με το οποίο εκλέ χθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η ΒΕΡΓΟ ΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΦΡΕΡΗ. Μετά την αντικατάσταση αυτή η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η θητεία λήγει στις έχει ως κατωτέρω: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ του Βλάση, κάτοικος Βούλας οδός Αθηναϊδος και Νισύρου2. ΑΔΤ Φ και ΑΦΜ , ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. 2. ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΧΩΤΑ του Βλάση, κάτοικος Βούλας, οδός Αθηναϊδος και Νισύρου 2, ΑΔΤ Θ και ΑΦΜ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ. 3. ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του Ιωάννη, κάτοικος Ανω Βούλας, οδός Νισύρου 2, ΑΔΤ Π και ΑΦΜ , ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. 4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ του Παναγιώτη, κάτοικος Ανω Ιλισίων, οδός Περσεπόλεως 17, ΑΔΤ Μ και ΑΦΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. 5. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ του Γεωργίου, κάτοι κος Ν.Ψυχικού, οδός Καπετάν Χρονιά 45, ΑΔΤ Α185936, ΑΦΜ , ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. Oι αρμοδιότητες των μελών του Δ,Σ κοι η εκπροσώ πηση της εταιρείας ορίσθηκαν ως εξήςΐ Α) Αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ανδρέα Βλ. Ρουχωτά και την Αντιπρόεδρο Μαρία Ρου χωτα την ενάσκηση όλων των, κατά το καταστατικό της εταιρείας και το κ.ν. 2190/1920, αρμοδιοτήτων και εξουσιών και την ανάληψη και εκπλήρωση των κάθε είδους υποχρεώσεων στο όνομα και για λογαρισμό της εταιρείας με μόνη την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Β) Όταν πρόκειται για την εκπροσώπηση της εται ρείας ενώπιον Δημοσίων Δημοτικών, Φορολογικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού ή δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικράτειας, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες ή άλ λους πιστωτικούς οργανισμούς για άνοιγμα λογαρισμών, θα δεσμεύουν την εταιρεία με μόνη την πό κοινού υπογραφή τους κάτω απο την εταιρική επωνυμίο ο Πρό εδρος και Διευθύνοντας Συμβουλος Ανδρέας Ρουχωτάς και η Αντιπρόεδρος της εταιρείας Μαρία Ρουχωτά. Γ) Για κάθε συναλλαγή που δεν ξεπερνά το ποσό των ευρώ καν αφορά σε είσπραξη πληρωμή και ανα λήψη χρημάτων, έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, έκδοση, οπισθογράφηση με αποδοχή συναλλαγματικών θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος και Διευ θύνοντας Σύμβουλος Ανδρέας Ρουχωτάς. Δ) Για κάθε συναλλαγή από το ποσό των ευρώ μέχρι και του ποσού των ευρώ και αφορά σε είσπραξη πληρωμή και ανάληψη χρημάτων, έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, έκδοση, οπισθογράφηση και αποδοχή συναλλαγματικών θα δεσμεύουν την εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επω νυμία ο Πρόεδρος καν Διευθύνοντας Σύμβουλος Ανδρέ ας Ρουχωτάς. Ε) Για κάθε συναλλαγή που ξεπερνά το ποσό των ευρώ καν αφορά σε είσπραξη πληρωμή και ανά ληψη χρημάτων, έκδοση, και οπισθογράφηση επιταγών, έκδοση, οπισθογράφηση και αποδοχή συναλλαγματικών, θα δεσμεύουν την εταιρεία με μόνη την από κοινού υπογραφή τους, κάτω από την επωνυμία ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος Ανδρέας Ρουχωτάς και η Αντιπρόεδρος της εταιρείας Μαρία Ρουχωτά. Καλλιθέα, 23 Νοεμβρίου 2006 Ο Διευθυντής ΑΝΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (11) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «TRICOTEEN ΒΛΑΣΣΗΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ Βιομηχανία Παιδικών Πλεκτών Ανώνυμος Εταιρεία». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TRICOTEEN ΒΛΑΣΣΗΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ Βιομηχανία Παιδικών Πλεκτών Ανώνυμος Εταιρεία» και αριθμό Μητρώου 7518/01ΝΤ/ Β/86/32: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικός: ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, A.M. Σ.Ο.Ε Αναπληρωματικός: ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, A.M. Σ.Ο.Ε Καλλιθέα, 23 Νοεμβρίου 2006 Ο Τμηματάρχης Γ. ΠΑΙΔΑΚΑΚΟΣ

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (12) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με επω νυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑ ΚΙ Α.Ε». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΙ Α.Ε» και με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 29439/02/Β/93/250: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για την χρήση Το από πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα προς το οποίο για,την χρήση ορίσθηκαν οι εξής ελεγκτές: Τακτικοί: 1. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΜΟΕΕ ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΑΜΟΕΕ Αναπληρωματικοί: 1. ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΕΕ, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΑΜΟΕΕ Πειραιάς, 23 Νοεμβρίου 2006 Π. ΤΣΙΠΟΥΡΑ (13) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΕΥΝΑ Πειραϊκό Βιοδιαγνωστικό Κέντρο Ανώνυμος Εταιρία» με δ.τ. «ΕΡΕΥΝΑ ΑΕ». O ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας. μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΕΥΝΑ Πειραϊκό Βιοδιαγνωστικό Κέντρο Ανώνυμος Εταιρία» με δ.τ. «ΕΡΕΥΝΑ ΑΕ» και Α.Μ.Α.Ε /02/Β/92/117: Α. Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Β. Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο για τη χρήση 2006 ορίσθηκαν οι εξής ελεγκτές: Τακτικοί: α) Παύλος Αποστόλου του Ευαγγέλου, Λογιστής, κά τοικος Νίκαιας, οδός Πιπίνου αρ. 6, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένου το 1960, κάτοχος αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος και με αριθμό μητρώου , β) Θεόδωρος Κόκκορης του Δημητρίου, Λογιστής, κά τοικος Παλ. Φαλήρου, οδός Ενδυμίωνος αρ. 38, πτυχιού χος ΑΒΣΠ, γεννημένος στον Πειραιά το 1949, κάτοχος αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος και με αριθμό μητρώου Αναπληρωματικοί: α) Κυριακίτσα Σφουγγαρά του Φωτίου, Λογίστρια, κάτοικος Περιστερίου, οδός Ερωτοκρίτου αρ. 26, πτυ χιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένη στην Αθήνα, το 1966, κάτοχος αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος και με αριθμό μητρώου β) Όλγα Νάντια σύζ. Δημοσθένη Τσακνιά, Λογίστρια, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Λυκούργου αρ. 195, πτυχιού χος ΑΣΟΕΕ, γεννημένη στο Ηράκλειο Κρήτης, το 1954, κάτοχος αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος και με αριθμό μητρώου Πειραιάς, 21 Νοεμβρίου 2006 ΠΑΝ. ΤΣΙΠΟΥΡΑ (14) την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Οινοποίησης Πα ραδοσιακών οίνων Σαντορίνης «ΚΑΝΑΒΑ ΑΕ»» με δ.τ. «ΚΑΝΑΒΑ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών η από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Οινοποίησης Παραδοσιακών οίνων Σαντορίνης «ΚΑΝΑΒΑ ΑΕ»» με δ.τ. «ΚΑΝΑΒΑ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 56529/02/Β/04/45 με την οποία αποφασίσθηκε η λύση της Εταιρείας και η θέση της σε εκκαθάριση. Με την ίδια απόφαση ορίσθηκαν εκκαθαριστές οι: 1. Αλεξάνδρα Σπουρλή, με ΑΔΤ Θ , κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Μυρακτής αριθμ. 3 και ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης. 2. Χρήστος Αγραφιώτης με ΑΔΤ Σ , κάτοικος Νίκαιας, οδός Σπάρτης αριθμ. 16 και ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Νίκαιας. Πειραιάς, 23 Νοεμβρίου 2006 Π. ΤΣΙΠΟΥΡΑ (15) την επωνυμία «Ι ΜΟΜΠΑΪΛ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό της τακτ. Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ι ΜΟΜΠΑΪΛ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 57181/02/Β/04/98, που εδρεύει στον Δήμο ΠΕΙΡΑΙΑ (Φίλωνος 145) από το οποίο προκύπτει ότι το Δ.Σ. που εκλέχθηκε από την Γ. Σ και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Μόνικα Ρίτζαρτζ Μούθουϊλ του Ουίλ και της Βέρα,

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 επιχειρηματίας, γεννηθείς στο Ντίσελντορφ της Γερμα νίας το έτος 1961, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, Αττικής οδός Λ. Ποσειδώνος αριθμό 45, κάτοχος του Διαβατηρί ου με αριθμό της Γερμανικής Δημοκρατίας, με Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, νόμιμος εκπρόσωπος της και διαχειριστής της με όλες τις αρμοδιότητες που της δίνει ο νόμος. 2. Καλογερής Γεώργιος του Βασιλείου και της Γκόλ φως ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1972, κάτοικος Αργυρούπολης, οδός Ευσταθιάδη, αριθμός 3. κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότη τας με αριθμό Ξ εκδοθέντος το έτος 1988 από το Α.Τ. Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ.: , μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Γιακαλής Δημήτριος του Ιωάννη και της Αικατερίνης συνταξιούχος NAT, γεννηθείς στον Πειραιά το έτος 1949, κάτοικος Λαυρίου Αττικής, οδός Ηλία Μέντη αριθμός 95, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος με αριθμό Φ , εκδοθέντος το έτος 2001, από το Α.Τ. Λαυρίου, με Α.Φ.Μ , μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει δια της υπο γραφής της η Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΜΟΝΙΚΑ ΡΙΤΖΑΡΤΖ ΜΟΥΘΟΥΙΛ. Πειραιάς, 21 Νοεμβρίου 2006 ΠΑΝ. ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (16) Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «STAR TOYS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ». Με την υπ αριθμ. 7732/ πράξη της Συμβο λαιογράφου Θεσσαλονίκης Ελένης Δημοπούλου, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Θεσ σαλονίκης με α. α. 1117/ τροποποιήθηκε το κα ταστατικό της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «STAR TOYS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», που έχει συσταθεί με την αριθ. 6510/ πράξη της ιδίας Συμβολαιογράφου Ελένης Δημοπούλου, νόμιμα δημοσι ευθείσας στα βιβλία ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Θεσσαλονί κης με α.α. 324/ και στο υπ αριθμ. 2321/ ΦΕΚ του τ. ΑΕ & ΕΠΕ και μεταφέρθηκε η έδρα της εταιρείας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Σίνδου του Δήμου Εχεδώρου Θεσσαλονίκης κι ειδικότερα στην Βιομηχα νική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΕΘ) στο υπ αριθμ. 35 βιοτεχνικό κτίριο του 19ου Οικοδομικού Τετραγώνου και παράλληλα επαύξησε τις δραστηριότητες του σκοπού της και στην αποθήκευση και διακίνηση εμπορευμάτων τρίτων (logistics) και την αγορά κι εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων και την μεταπώλησή τους. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του αρχικού καταστατικού χωρίς άλλη μεταβολή. Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2006 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗΣ (17) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιω ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟ ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ». Δυνάμει του υπ αριθμ. 3948/ συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Σερρών ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΕΡΠΟΥ ΛΑΪΝΑ, που δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Σερρών ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΡΟΣ του Στεργίου και της Φράγκως, τοπογράφος, που γεννήθηκε στο Χιονοχώρι Ν. Σερρών το έτος 1956 και κατοικεί στο Δημοτικό Διαμέρισμα Σερρών του ομώνυμου Δήμου, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης αριθμός 1, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Σ , που εκδόθηκε στις από το Τμήμα Ασφάλειας Σερ ρών, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Α Σερρών, ως εκπρόσωπος και διαχειριστής της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ», που εδρεύει στην πόλη των Σερρών του ομώνυμου Δήμου, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης αριθ μός 1, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Α Σερρών, το εταιρικό κεφάλαιο της οποίας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, στο οποίο μετέχουν οι εταίροι ως εξής: 1) Ο Κωνσταντίνος Βέρρος με οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια, ονομαστι κής αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) ευρώ και ποσοστό 80%, 2) ο Γεώργιος Καλαϊτζής με εκατόν σαρά ντα (140) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (4.200) ευρώ και ποσοστό 14%, 3) ο Αστέριος Τσιφούτης με τριάντα (30) εταιρικά μερίδια ονο μαστικής αξίας εννιακοσίων (900) ευρώ και ποσοστό 3% και 4) ο Παύλος Γουγάς με τριάντα (30) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εννιακοσίων (900) ευρώ και ποσοστό 3%, κατόπιν εντολής και πληρεξουσιότητας, που του δό θηκε με το με αριθμό 28/ πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων τροποποιεί το καταστατικό της ανωτέρω Ε.Π.Ε. ως εξής: το εταιρικό κεφάλαιο της ανω τέρω Ε.Π.Ε. αυξάνεται κατά το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ, με την έκδοση χιλίων πεντακοσί ων (1500) νέων μεριδίων, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα και τροποποιείται το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού, το οποίο θα έχει ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΡΙΔΙΑ Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το κα θένα. Στο παραπάνω κεφάλαιο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ θα συμμετέχουν οι εταίροι ως εξής: 1) ο Κωνσταντίνος Βέρρος με δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ και ποσοστό 80%, 2) ο Γεώργιος Καλαϊτζής με τριακόσια πενήντα (350) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500,00) ευρώ και ποσοστό 14%, 3) ο Αστέριος Τσιφούτης με εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δύο χι λιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ και ποσοστό 3% και 4) ο Παύλος Γουγάς με εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δύο χιλιάδων δι ακοσίων πενήντα ευρώ (2.250) ευρώ και ποσοστό 3%. Κατά τα λοιπά άρθρα το καταστατικό της άνω Ε.Π.Ε. παραμένει ως έχει. Σέρρες, 21 Νοεμβρίου 2006 Ο Συμβολαιογράφος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤ. ΛΑΪΝΑΣ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöþ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2006, êáôü 40 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 27 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή έκτακτου προσωρινού χορηγήματος για τις γιορτές του Πάσχα 2006 στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 390 30 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1747 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 22.9.2006 ΣΣΕ του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων Πε τρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 149 Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, ανα στολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρο θέσμων οφειλών στη Δ.Ο.Υ Ζακύνθου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7522 11 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 361 19 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12516 25 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9838 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΥΚΑΛΑΣ F.G. ΑΒΕΕ». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28843/01/Β/93/201 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της 30/06/2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυµία, έδρα, σκοπός, διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 972 8 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΤΤΙCΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1360 25 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2.2250/οικ.4.105/02/02/2012 (ΦΕΚ 221/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνίσταται ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 21 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14 Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ελ ληνική Διαχειριστική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Θέμα 1ο:

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Θέμα 1ο: Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. Για την Απόσχιση του Κλάδου Εμπορίας Σιδηρούχων μη Σιδηρούχων Μετάλλων (Ferrous and Non Ferrous Metals Trading) Και Β. Για την Μεταβολή Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόμενα 1. Θέματα ημερησίας διάταξης.. 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Με το από 12 Σεπτεμβρίου 2000 Καταστατικό, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» Στην Αθήνα σήμερα την 15 Δεκεμβρίου 2008 μεταξύ των 1. Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1ο: Απολογισμός διαχειρίσεως της 35ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2010 31.12.2010) και υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 90 18 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4146 Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα