MANOR_. IMPERlAL. "New York", Greek-American Semi-monthly Review. γερουσιαστη Bill Bradley $1.50 OCTOBER 15, Ομογενειακό «εύχαριστώ» στον

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MANOR_. IMPERlAL. "New York", Greek-American Semi-monthly Review. γερουσιαστη Bill Bradley $1.50 OCTOBER 15, 1984. Ομογενειακό «εύχαριστώ» στον"

Transcript

1 OCTOBER 15, 1984 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ "New York", Greek-American Semi-monthly Review IMPERlAL MANOR_ Ομογενειακό «εύχαριστώ» στον γερουσιαστη Bill Bradley ΣΕΛ.15 $1.50

2 Τό Φύλλο APOLLO, ε ει. ΔΈν θρυματίζεται- ΔΈν κολλδ - ΔΈν ξυνίζει Ε/ΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΦΡΕΣΚΟ Δουλεύεται εύκολα. w Ο ταν ψήνεται φουσκώνει καi γίνεται ροδοκόκκινο. Μένει πάντοτε όφράτο. Κατασκευασμένο μe τό όγνότερα ύλικά. Περισσότερα φύλλα στό πάουντ. Διατηρείται στό ψυγείο γιό μflνες. Διαφέρει. Διότι ή λέξη φύλλο εiναι ταυτισμένη μe την έταιρία μας. Διότι έιμαστε πρωτοπόροι. Πρώτοι έμείς τό διαθέσαμε στην όμερικανικη 'Αγορά. Τό φύλλο APOLLO τό βρίσκετε σ όλα τό έλληνικό παντοπωλεία καi d όλα τό σούπερμάρκετς. Παραγγελίες στέλλονται σ όλη την Άμερικη καi Καναδό! Π ροτιμδτε καi τό όλλα έκλεκτό προϊόντα μας: ΤΥΡΟΠΙΤΤΑ- ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΤΑ- ΜΠΑΚΛΑΒΑ ΚΑΤΑ Ι ΦΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΜΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓ ΑΝ Ω ΣΕΙΣ σημαίνει ΦΥΛΛΟ ΦΥ ΛΛΟ σημαίνει APOLLO STRUDEL LEA VES CO RIVER ROAD FAIR LAWN, N.J Telephone: (20 1)

3 RoτoNDA An outstanding wine from the country of sun} sea and hospitality RoτoNDA Red and White Rotonda is Ιhe wine in wh ι ch the experιences of a whole Greek tradition may be found lt has the taste of the Greek sun and hospitality and the bouquet of the ν ι ne. it brings to mind young Oionysos lt is also the wine in whose spiril ι s hidden a Greece of myths and legends. Rotorιda red or white. one of the most bel oν ed wines all oνer Greece. ROTONDA AND ITS FOREIGN FRIENDS Τ ο drink Rotonda is to feel the wonderful Greek sunlight. landscape and hospital ity And when you have relurned home. drink Rotonda and relινe these memor ιes wιth a real taste of Greece. boutarl One hundred years experience and traditlon. Tel IMPORTERS 6. DISTRIBUTORS, INC. 'ΉOUSE OF GREEK SPECIAL 11ES" ιι.ο. Ιοχ Peιιlnιulσ llνcl. Hempsteσcl, Ν.Υ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 15,

4 ~Ο έορτασμός τών 'Ελευθερίων της Χίου Ο Παγχιακός Σύλλογος «Κοραiiς», ό aρχαιότερος Χιακός Σύλλογος στην Α μερική, θό έορτόση έφέτος την 72α έπέτειο της aπελευθερώσεως τi'jς Χίου μέ ' Αρχιερατικό Μνημόσυνο ύπf:ρ τ~ν πεσόντων aτόν ύπf:ρ τfjς έλευθερ ι ας όγώνα καi μf: τιμητ ι κό δείπ νο γιό τ όν Μητροπολίτη Χίου Σεβ. κ. Διονύσ ι ο. Τό Μνημόσυνο θό τελεσθfj στόν ίερό ναό τοϋ 'Αγίου Νικολάου Φλάσ ι νγκ, την Κυριακή, 18 Νοεμβρίου καi θό όκολο~θήση Φιλολογικό Μνημόσυνο στην άιθουσα τi'jς Κοινότητος, μf: κύριο όμιλητη τόν Σύμβουλο Εκπαιδεύσεως τοϋ Ελληνικοϋ Προξενείου, Χιώτη την καταγωγή, κ. ' Εμμ. Βασιλόκη. Τό δείπνο πρός τιμην τοϋ Μητροπολίτου Χίου, θό δοθη ατό ξενοδοχείο Marrίot, στό όεροδρόμιο Laguardίa. Στό δείπνο θό τραγουδήση ή περίφημη χορωδία τοϋ ' Αγίου Νικολόου Φλάσινγκ ύπό την διεύθυνση της κ. Κατε- ρίνας Ζαρμπ;;. ΟΙ ένδιαφερόμενοι νό κρατήσουν θέσεις, η γιό όποιαδήποτε σχετικιl π~ηροφορία, μποροϋν νό τηλεφωνησουν στοιόις όκόλουθους όριθμούς: , καί Τό ξενοδοχείο Marrίot θό κρατήση ώρισμένα δωμότια, μf: μειωμένες τιμές, γιό δσους θελήσουν νό διανυκτερεύσουν έκεί. ΟΙ ένδιαφερόμενοι μποροϋν νό τηλεφωνήσουν aτόν όριθμό (718) μέχρι 5 Νοεμβρίου. Μέ τήν εuκαιρία, ό σύλλογος «Κοραfjς» θό έκδώση πανηγυρικό Λεύκωμα, στό όποίο γίνονται δεκτές διαφημ ιστ ι κές καταχωρήσεις. Εγγραφή τε Συνδρομηταi στην <<Νέα Ύόρκη)) 'Ετησία $25.00 Συνδρομη Tel. (212) Hf\fA ΥΟΡΚΗ (ISSN ) "New York" Gr~~k-A mericαn S~mi-Monthly Rniew OCTOBER 1S, 1984 Vol. XXXVII Νο. 17 (438) Η ΝΕΑ YORKH 130 W. 42nd Street - Suite 704 New York. Ν.Υ Ediι or and Publisht>r PETER S. MAKRIAS Foundtr and Social Ediιor SPYROS MINOTOS (Όnιri!ιuιing Ediιors: Prof. Μ. VYRON RAIZIS ADRIANNE PALIOS RIGAS KAPPATOS ΒΟΒ NIKOLAIDES DIMiτRIS IOANNIDES G IANNIS KOUNADIS ELIAS GRJVOGIANNIS NICOS SPANIAS ~ΠAVROS GRAMMAτiKOPOULOS CHRYSTALENNILOUKAIDOU ACHΙLLES SAKELLARIDES Αrι Editor CΗRΙsτΙΝΕ NERRIE Representative in Greece GIANNIS L. KOUNADIS Solonos 116- Tel Η ΝΕΑ YORKH (New Yor k) the Grcek Amcrican Rcview is published semimonthly, except from July and August when monthly by the HELLENIC ΗΕRιτ AGE L TD W. 42nd Street - Suite 704. New York. Ν. Υ Second Class postage paid aι N.York. Ν. Υ. POSTMASTER: Send address changes ιο : Η ΝΕΑ YORKH. 130 W. 42nd Street. Suitc 704. New York. Ν. Υ A.ιurιιlll Sιιbscriptioιι : S15.otl /Μ VSA Md Ct~~ttul& Au Mtlil to Ειιrοικ tllfd tlw rm Oj t/w WM/d,

5 ft Ο κ. Παπανδρέου συνεχίζει Τοϋ κ. ΠΑΝΑΓ. Σ. ΜΑΚΡΙΑ Κάθε φορά πού ό Πρωθυπουργός τής 'Ελλάδος aνοίξη τό στόμα του γιά νά tπιτεθή έναντί ον τής 'Αμερικής, καi τού έλευθέρου Κόσμου, ή νά τfιν προκαλέση μέ tνέργειες συγκεκριμένες, οί φίλοι τής 'Ελλάδος στiς ΗΠΑ tλπίζουν δτι αύτό ετναι τό χειρότερο πού θά μπορούσε νά πή, lj νά κόμη. Αλλά εύθύς άμέσως, διαβάζουν κάτι στις tφημερίδες, πολ υ χειρότερο τού προηγουμένου. 'Η tλπίδα αύτfι μάς έκαμε νά τιτλοφορήσωμε τό 6ρθρο μας ατό τεϋχος τής 1ης Σεπτεμβρίου μέ τό ιικσi μfι χειρότερα!.. '' Τονίσαμε σ' αύτά τό έρθρο δ τι ποτέ δέν φανταζόμαστε δ τι θό tρχόταν ή ήμέρα πού ή έλληνικfι πρεσβεία στfιν Ούάσιγκτων θά διαβεβαίωνε τόν άμερικανικό λαό, μέ tπιστολfι στις άμερικανικές έφημερίδες, δτι ή 'Ελλάδα ιιδέν aνήκει ίδεολογικώς aτόν 'Ανατολικό Συνασπισμό»! Τόσο μακρυά έχουν φθάσει τά πράγματα - σέ τόσο aπομονωμένα μονοπάτια, ατά όποία κινδυνεύει νά χσθή τό κϋρος μας καi ή όποιαδήποτε aποτελεσματικότητα τών προσπαθειών τής '0- μογενείας στfιν Ούάσιγκτων. Σέ τέτοιο σημείο ώδηγήθηκαν τά πράγματα, που πολλοi άπλοί δμογενείς καi γνωστοi παράγοντες, λέγουν στι)ν aπογοήτευσή τους δτι δέν μποροϋν πλέον νά πασχίζουν, νά άγωνιοϋν καινά tξοδεύωντσι σέ προσπάθειες που ύπονομεύωνται άπό τι)ν άντιαμερικανικfι ρητορικι'ι καi πρακτικfι τών Ελλήνων Ιθυνόντων. Πιστεύουν ο{ όμογενείς αύτοi δτι έκαμαν μέ τό παραπάνω τόκαθήκον τους πρός τfιν Ελλάδα καi τfιν Κύπρο... ΝΟτι ύπάρχει μιά μεγάλη πα- ρεξήγηση, άφοϋ ό ~νας οικοδομεί και ό άλλος γκρεμίζει! Έμάς δεν εύρίσκει σύμφωνους τό πνεύμα αύτό. Ε1ναι λανθασμένο. Οί προσπάθειές μας δέν καταβάλλονται γ ιό χάρη τού κ. 'Ανδρέα Παπανδρέου, lj όποιουδήποτε άλλου πολιτικού. Γι ' αύτό και δi:ν έχομε δικαίωμα νά κάνω με και έμείς πείσματα, δπως φαίνεται δτι γίνεται μεταξύ τών δύο Κυβερνήσεων... 'Επειδfι οί δυό καθημερινές δμογενειακές tφημερίδες συνεχίζουν τι)ν σιωπή τους στό θέμα αύτό, ε'ίμαστε ύποχρεωμένοι tμείς νά πούμε άλλη μιά φορά τό ιιμι) χειρότερα!), γιά νά έκφράσωμε τfιν όπογοήτευση και τfιν πικρία τής 'Ομο γενείας, γιά τά δσα όπαράδεκτα έκρινε καλό νά πή ό κ. Παπανδρέου γιά τι'ιν ύπόθεση τού καταρριφθέντος Κορεατικού όεροπλάνου. 'Επειδfι έμείς μπορούμε και συγκρατούμε τι'ιν όργή μας, θά άρκεσθοϋμε μόνο ατι'ιν παρατήρηση δτι δέν ύπάρχει κανένα όnολύτως στοιχείο πού νά θεμελιώνη τόν Ισχυρισμό τοϋ κ. Παπανδρέου δτι τό aεροσκάφος έκτελούαε κατσσκοπευτικι'ι. πτήση γιά λογαριασμό τής C.I.A. Ό κ. Παπανδρέ ου, κάνοντας τι)ν βαρύτατη κατηγορία, δtν nροσεκόμισε κανένα όnολύτως στοιχείο..μ:ν lχει κομμιό όnόδειξη. Γι ' αύτό και ό tκπρόσωπος τού State Department δέν εlχε τι)ν παραμικρι'ι δυσχέρεια νά χαρακτηρίση τις δηλώσεις τού Πρωθυπουργού (δπως έγινε και σέ προηγούμενη περίπτωση), σάν ιιπλήρως aνεύθυνες>ι, ένώ ή Washington Post μίλησε γιά ιιέχθρικι)" καί «Παράλογη" πρόκληση. Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΕΡΘΗ Ο κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ρικής πολιτικής, στηριζόμενος σέ δημοσιεύματα έφημε ρίδων εlναι πρωτοφανές και aπαράδεκτο. Εξ άλλου τέο Πρόεδρος τής Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης καi μέ νέες δηλώσεις του aποδοκιμάζει σάν «όδικαιολόγητες και έπικlνδυνες" τις προκλήσεις τού Πρωθυπουργοί] κ. Παπανδρέου κατό τών ΗΠΑ και εlνα ι φυσικό νό σημειώνη ή Ομογένεια μέ Ιδιαίτερη ίκανοποίηση τίς θέσεις τού ήγέτη τής Άξιωματικής Άντιπολιτεύσεως. Δήλωσε ό κ. Μητσοτάκης: ιι'ο πρωθυπουργός κλιμακώνει τις aδικαιολόγητες καί έπικίνδυνες προκλήσεις του κατό τών ΗΠΑ, σέ tποχfι ποu τά Κυπριακά περνά τfιν κρισιμότερη φάση του καi ή 'Ο κ. Παπανδρέου ετναι ό πρώτος "Ε λ- ληνας Πρωθυπουργός όπά τής συστάσεως τού 'Ελληνικού Κράτους- ή 'Αμερικι'ι ήταν ή πρώτη χώρα πού τό όνεγνώρισε - πού τή ς φέρθηκε τόσο έχθρικά καί ό πρώτος πού άπέσπασε τόσο σοβαρούς χαρακτηριαμοuς άπό τήν άμερικανικι'ι Κυβέρνηση καί τόν όμερικανικό Τύπο... Σύμφωνα μέ δλα τά ύπάρχοντα στοιχεία όnοδεικνύετοι πλήρως δτι ή κατάρριψη τού έ πιβατηγοϋ ιι τζάμπο ", ήταν δολοφονiο tν ψυχρώ 269 άθώων aνθρώπων. Τι'ιν θεωρία περi κ ατασκοπείας ούτε οίίδιοι οί Ρώσοι δέν ύποστήρ ι ξαν μέ τι'ιν κατηγορηματικό τητα καi βεβαιότητα τού Πρωθυπουργού τής Ελλάδος, όφού σέ μ ιό φάση τών έξηγήαεων πού Ε:δωσαν γιά τό όποτρόπαιο εγκλημα (ποu κατεδίκασε δλος ό κόσμος πλι'ιν τοϋ Παραπετάσματος και τής Ελλάδος), ήταν δτι έπρόκειτο γιά λάθος! Ό διοικη τfις ποu εlχε δώσει τfιν έντολι'ι γιά τι'ιν κατάρριψη τού άεροσκάφους έπαύθη καi άργότερα αύτοκτόνησε. Ό κ. Παπανδρέου, ποu ύποτίθεται δτι γνωρίζει τήν ύπόθεση καί δτι εχει στι)ν διάθεσή του στοιχεία, 'ίσως μπορεί νά έξη γήση στι)ν aνθρωπότητα καi τοuς λόγους τής αύτοκτονίας... " Αν όποφύγη νά δώση στfιν δημοσιότητα τά στοιχείο του, ό Ισχυρισμός το υ γιά τό Κορεατικό άεροπλάνο θά όποδειχθή τόσο σοβαρός, δσο καi ή διαβεβαίωσή του δτι ατό Σικάγο έχει συγκεντρωθεί (ύ ποτίθεται όπά ' Ελληνοαμερικανού ς) ποσό έκατομμυρίων δολλαρίων (όχι 119 έκα τομμ.) πού θά f.πρεπε νά ετχε fίδη δαπανηθεί γιά τfιν άνατροπfι τής Κυβερνήσεώς του... aμερικανικfι βοήθεια πρός τι)ν 'Ελλάδα καί τfιν Τουρκία συζητούνται σέ τελικι'ι φάση στό άμερικανικό Κογκρέσσο. τί λόγο εlχε ό πρωθυπουργός μετά τόσο χρόνο νά πάρη μονόπλε υρη θέση στό θέμα τού Νοτιοκορεάτικου τζάμπο καί έπιτέλους τί πληροφορίες εlχε πού τοϋ έπέτρεψαν νά εlναι τόσο βέβαιος γιά δσα δήλωσε; Θά έκανε τό ϊδιο ό κ. Α. Παπανδρέου ον δέν έπρόκειτο γιά τις ΗΠΑ και τό θέμα aφορούσε τfι Σοβιετικfι 'Ένωση, τι) Λιβύη, τι)ν Κούβα ij τfιν Πολωνία; Θεωρώ χρέος μου νά έκφράσω τfιν βαθύτατη άνησυχία μου καί νό συστήσω στόν πρωθυπουργό αύτοσυγκράτηση καί ύπευθυνότητα. Τό νό παίρνει ό Πρωθυπουργός θέσεις σέ σημαντικό θέματα έξωτε ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 15, 1984

6 τοιου είδους προκλήσεις και δυστυχώς δi:ν άναφέρομαι μόνο στfιν περίπτωση τού νοτιοκορεάτικου τζάμπο, άσφαλώς όi:ν ύπηρετούν τήν έθνική μας ύπόθεαη και δυσκολεύομαι νa καταλάβω τί έπιτέλους έπιδ ιώκει μi: αύτές ό κ. Α. Παπανδρέουιι. Νομίζομε δτι ετναι άπολύτως έπιβεβλημένη μιa έπίακεψη τού κ. Μητσοτάκη ατfιν 'Αμερική, το συντομότερο δυνατό. Γιο νa ένημερώση τfιν Κυβέρνηση και τόν Λαό, μi: συνεντεύξεις καί συνομιλίες, γιο τις θέσεις τής Άξιωματικής Άντιπολιτεύαεως. Γιο νa πείαη τοuς Άμερικανοuς νομοθέτες καί τοuς ύπηρεαιακοuς παράγοντες δ τι ή. Ελλός παραμένει πάντοτε χώρα φιλική καi σύμμαχος πιστός, ποu έκτιμά τfιν άμυντικfι συνεργασία καi τήν διατήρηση άρίστων σχέσεων μεταξu τών δύο χωρών. Ας έρθη πρiν προχωρήσει ή 'Αμερικfι ατό κλείσιμο τών βάσεων. Πρίν όλοκληρωθούν οί διαδικασίες aπομονώσεως τής 'Ελλάδος στοuς κόλπους τής συμμαχίας... ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΙΑ Ε άθηναϊκή έφημερίδα διαβάσαμε δτι ή έλληνικfι τηλεόραση, ai: έπανειλημμένα ειδησεογραφικό προγράμ Σ!Jατα, έδειξε τfιν παρασημοφορία τοϋ Γεν. Γραμματέως τοϋ Κομμουνιατικοϋ Κόμματος τής 'Ελλάδος κ. Χαρ. Φλωράκη ατό Κρεμλίνο, μi: τό άνώτατο Σοβιετικό παράσημο όπά τον κ. Κ. Τσερνιένκο. Διερωτώμεθα τί θa έλεγαν δλοι έκείνοι ποu αύτοδηαφημίζονται ώς ύπέρμαχοι τής ιιέθνικής άνεξαρτησίαςιι καί βρίζουν τοuς άντιπάλους τ:ου.ς γιο ιιύποτέλειαιι, άν ό κ. Μη τσοτάκης έρχόταν στfιν Ούάαιγκτων γιο νa παρασημοφορηθίj aτόν Λευκό αίκο όπά τόν Πρόεδρο Ρήγκαν ιιγιa τις DAMADA~ 1\ INN Λ For Reservations: (305) DEERFIELD BEACH FLORIDA Toll Free ύπηρεαίες του Καi δμω ς, ετναι τόση ή πνευματι κι'ι θολούρα ατήν γενέτειρα, ώστε ή κυβερνητικι'ι τηλεόραση άλλο καi ό τύπος δεν ε1δαν τίποτε τό παράτυπο στfιν παρασημοφορία τοϋ κ. Φλωράκη. 'Αντίθετα, μέ περισσή έλλειψη στοιχειώδους σοβαρότητος, τόσο τό κυβερνητικό οργανα δαο και of έφη μερίδες πού έκφράζουν τήν άριστερό έπετέθησαν την ίδια μέρα έναντίον τού κ. Μητσοτάκη, τόν όποίον έχαρακτήριααν ιιέκφραστfι τής πολιτικής τίjς ύποτέλειας ατό ξένο κεφάλαιοιι... καi το παρόμοια. ΔΙΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Μι κ τη 'Επιτροπfι τfjς Γερουσίας καi τfjς Βουλής ένέκρινε Η τελικό τό πρόγραμμα έξωτερικfjς βοηθείας, ύστερα όπά τiς διάφορες φάσεις πού πέρασε τό νομοσχέδιο αύτό καi ή βοήθεια πρός τfιν 'Ελλάδα καί την Τουρκία διατηρήθηκε στο έπίπεδα Ισορροπίας. Συγκεκριμένα, ή βοήθεια προς τiς δυό χώρες διαμορφώθηκε at 7,2 πρός 10, ποu ετναι εύνοϊκώτερο γιο τfιν 'Ελλάδα έπίπεδο. 'Αλλa οί φιλελb-ηνικi;ς δυνάμεις καi ατό δυό νομοθετικό σώματα έχασαν_;ι'ι'ιν μάχη γιο σημαντικfι περικοπή τίjςστρατιωτικfjς βοηθείας. ' Η 'Ελλaς θό λάβη 500 έκατομμ. δολλ. και ή Τουρκία 700 έκατομμ. δολλ. κατa τό προαεχi:ς οικονομικό έτος. 'Επi πλέον, ιιή έπεκτατι κι'ι Μέκκα τοϋ ίμπεριαλισμοϋιι έξασφάλισε και γιο τfιν Έλλάδατοuςχαριστικοuςδρουςτών δανείων πού άπελάμβανε ή Τουρκία. Ετσι, τό 250άπό τό 500 έκατομμ. δολλ. της βοηθείας πρός τήν ' Ελλάδα, θό δοθοϋν μi: πολu χαμηλούς τόκους καi ή έξόφλησή τους θό άρχfση μετa όπά έπταετία. 'Ο γερουσιαστής Σαρμπάνης έπέκρινε δριμύτατα τήν Κυβέρνηση Ρίjγκαν γιο τις πιέσεις ποu 6σκηαε στο μέλη καί τών δυό νομοθετικών Σωμάτων γιά νό μη έλαττωθfj ή βοήθεια πρός τfιν Τουρκία κατa 250 έκατ. δολλ., πιέσεις ποu ετχαν σον aποτέλεσμα τfιν άπόρριψη τίjς τροπολογίας Πρέαλερ, ποu συνέδεε τfιν συνέχιση τίjς βοηθείας πρός τr'ιν Τουρκία, μi: τfιν i:πιστροφfι τίjς 'Αμμοχώστου άπό τούς Τούρκους. 'Εκείνο ποu ό γερουαιαστr'ις Σαρμπάνης παράλειψε νa παρατηρήση, ετναι δτι ή μικρfι διαφορό τών ψήφων (46-51) μέ τfιν όποία άπερρίφθη ή τροπολογία Πρέσλερ, μπορεί νa οφείλεται στiς έπιθέαεις τού κ. Παπανδρέου κατό τίjς 'Αμερικfjς - δπως πιστεύουν ώριαμένα στελέχη τοϋ έλληνικοϋ ιιλόμπυ>>. Deerfield Beach Ramada Inn Operated and owned by V outsinas Brothers 20 years of Hotel experience in Miami and Montreal Located at 1401 S. Federal U.S. Ι Deerfield Beach, FLA Between Boca Raton and Pompano Beach Five minute drive to the beach - is on center of shopping Centers ΕΠΑΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΣΧΟΣ ΤΟΥ ΦΕΣΠΒΑΛ Α ΝΑΚΡΙΒΕΣΤΑ ΤΑ Ισχυρίζεται τό Δελτίο τοϋ ΈλληνικοΟ Οργανισμού Τουρισμού Νέας 'Υόρκης, δτι τό Β' ιιπολιτιστικό Φεατιβόλιι τίjς 'Ομοσπονδίας στfιν 'Αστάρια, «σημείωσε Ιδιαίτερη έπιτυχία». Η άλήθεια ετναι, δ τι έλάχιστοι όμογενείς πίjγαν νά θαυμάσουν. το έμετικa μπουζουκοτράγουδα τfjς «'Οπισθοδρομικής Κομπανίας>> καi τό περίπτερο τοϋ Αρη Βελουχιώτη και τών αίμοαταγών ιιαυντρόφων» του - μ i; δαπάνη τών 'Ελλήνων φορολογουμένων... Καί προσθέτει τό Δελτίο τοϋ ΕΟΤ: Το χαρακτηριστικό τίjς έκδήλωσης ήταν: Ή έντονη προβολι'ι τfjς έλλ ηνικίjς παράδοσης καi κληρονομιός, σέ άντίθεση μi: έκδηλώσεις 6λλων tθvοτήτων πού έχουν καθαρό έμπορικό χαρακτήρα. ΚαΙ ή καθιέρωσή της πλέον σον θεσμοϋ, που συμβάλλει ατr'ι διατήρηση τίjς tθνικίjς συνείδησης καi συσπείρωσης τίjς Ελληνικής όμογένειας στfι Νέα 'Υόρκη. Βεβαίως, το 6θλια καi άναίσχυντα ρεμπέτικα τραγούδια τού ύποκόσμου, κάθε 6λλο, παρό τήν ύπέροχη έλληνικfι 6 <<ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ))

7 παράδοση καί κληρονομιά προβάλλουν. Τό Φεστιβάλ αύτό, δ χι μόνο δtν συμβάλλει στr)ν ιισυσπεfρωση» τής Ομογενείας, άλλά ύπονομεύει μέ τά πολιτικά του συνθήματα τr)ν ένότητά της. 'Αλλά τό κακό δέν εlνσι μεγάλο, διότι tλάχιστοι όμογενείςικα/ μάλιστα άποκλειστικά σχεδόν όπό τfιν Αστόρια πήγαν στό Φεστιβάλ... Στό μεταξύ, κανείς δtν άνακοίνωσε άκόμη πόσα ξόδεψε ή έλλ ηνική Κυβέρνηση γι ' αύτή τήν άποτυχημένη έκδήλωση... ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ! Σ ΤΗΝ tκδήλωση γιά τά 10 χρόνια τού ΠΑ.ΣΟ.Κ., ποu έγινε τόν περασμένο μήνα στό κτίριο τής Χισκής Όμοσπονδfσς στr)ν Αστόρισ (εlναι σωστό νά διατfθεντσι oi dίθουσες τών έλληνοσμερικσνικών όργσνώσεων γιά κομματικές συγκεντρώσεις; ) προσήλθαν ό διευθυντής τού 'Ελληνικού 'Οργανισμού Τουρισμού στήν Ν. Ύόρκη κ. Στέργιος Μούργκο~ ή οικονομική σύμβουλος τής έλληνικής πρεσβεfας στr)ν Ούάσιγκτων κ. Τζούλια Κλώνη κσί ό διευθυντr)ς τοϋ Γραφείου Τύπου στήν Ν. Ύόρκη κ. Δημήτρης Γέμελος. Καί of τρείς εlνσι δημόσιοι λειτουργοί-ύπάλληλοι τού έλληνικού Κράτους κσί δχι τού κόμματος τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. κσί πρέπει κσί γιά λόγους ήθικής τάξεως και σύμφωνα μέ τόν Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, νά όπέχουν κάθε κομματικής κσi πολιτικής δραστηριότητος- καί δχι νά πρωταγωνιστούν σ ' αύτές... Μόνο έπί Κυβερνήσεως τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. παρατηρείται τό φαινόμενο, of προϊστάμενοι δημοσίων ύπηρεσιών και έταιριών, δπως και ή 'Ολυμπιακή, νά μετέχουν σέ κομματικtς συγκεντρώσεις. Πρόκειται γιά νεωτερισμό όπαράδεκτο, στόν όποίο πρέπει νά τεθή τέρμα. ΚΑΙ AWAC! Ο ΝΑ ΤΟ, όπό τό όποίο τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. εlχε όπειλήσει δ τι θά Τόπέσυρε τήν Ελλάδα δταν θά tρχόταν στήν έξουσfα, καί τό όποίο μόλις τόν περασμένο μήνα κατηγορήθηκε άπό τr)ν έλληνική Κυβέρνηση δτι εύνοεί τά κατακτητικά σχέδια τής Τουρκfα~ ε/ς βάρος τής 'Ελλάδος, θά συμβάλη τώρα καί μέ... AWAC στήν 6μυνα τής γενέτειρας. ~Οπως μετεδόθη όπό τήν 'Αθήνα, lνα όμερικανικό όναγνωριστικό όεροπλόνο έφωδισσμένο μέ ραντάρ (AWAC) θά έκτελή πτήσεις όπό τήν βάση τής Πρεβέζης μt μικτό πλήρωμα όμερικσνικό καί έλληνικό. Πρός βορpδν, όπό δπου κυρίως όπειλείται ή Ελλάς. 'Αλλά, ταυτόχρονα, θά έξασφαλισθή ό tντοπισμός τών κινήσεων τών τουρκικών όεροπλάνων... Αλλο όεροπλάνο τού ίδιου τύπου θά tγκατσσταθή στήν Τουρκία, μέ όποτέλεσμσ νά tξισορροπηθοϋν of τυχόν άμφισβητήσεις τής μιόςχώραςόπέναντι τής6λλης... ΕΤναι λοιπόν άνακριβές δ τι τό ΝΑ ΤΟ εύνοεί τήν μιά, lj τr)ν 6λλη χώρα. Η Συμμαχία θέλει νά tκπληρώση τήν όποστολή της καί χρειάζεται και τίς δυό. OYSTER ΒΑΥ CRYSTAL PALACE BROADWAY, ASTORIA, L.l HL καi ν Ανετες, πολιτισμ ένες α'ίθουσες γιό δλες τiς κοινωνικές σας έκδηλώσεις, ίδιωτικες καi συλλογικές. 'Αδελφοί ΤΟΜ kαl ΠΩΛ ΚΑΛΑΜΑΡΑΙ ((ΕΝΤΟΝΟ ΔΙΑΒΗΜΑ» όπαγόρευση όπό τή ν έλληνικ fι Κυβέρνηση σt πυρηνοκίνητο όμερικανικό ύ ποβρ ύχιο νά μπή σέ έλληνικά νερά, Η κάθε 6λλο παρά ιιφιλική>ι καί ιισυμμαχική» ένέργεια συνιστά. Καί κάθε 6λλο παρά προάγει τίς έλληνοαμερικανικές σχέσεις. Κατά δημοσιογραφικtς πληρ οφορίες, ό ' Αμερικανός ύφυπουργός Εξωτερικών κ. Μπέρντ κάλεσε στό γραφείο του τόν U Ελληνα πρέσβυ κ. Παπούλια πρός τόν ό ποίο έκανε «έντονο διάβημα>>. Ο κ. Μπέρντ tτόνισε στόν κ. Πσπαούλισ δ τι ή όμερικανική κυβέρνηση θεωρεί τό θέμα tξόχως σοβαρό. Koi δτι aol ΗΠΑ όρχiζουν σοβαρό πλέον νό διερωτώνται ποιο μπορεί νό εlναι ή χρξσιμότητα τίjς διατηρήσεως βάσεων σε μιό χώρα, ή όποια τηρεi tλάχιστη φιλική στάση εναντι μιίίς συμμάχου της. Γιά τόν πρόσθετο λόγο δτι ένέργειες δπως ή προαναφερθείσα δεfχνουν ίσως δτι ύπάρχει κάποια ούσιαστική μεταβολή τής έλληνικής πολιτικής έναντι τfjς Ούάσιγκτων». Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ό κ. Παπούλιας άπάντησε στόν κ. Μπέρντ δ τι βεβαίως και δέν πρόκειται γιά μεταβολή πολιτικαής. 'Απλώς, εlπε, ή έλληνική κυβέρνηση t πιθυμ ε ί νά άναθεωρήση, tπί τό αύστηρότερον, τοuς κανόνες όσφαλεfας σέ σχέση μt τήν tπίσκεψη τέτοιων σκαφών στήν Ελλάδα. ΚαΙ δ τι γιά τόν λόγο αύτό έως τό τέλος τοίί 1984, θά έ πιθυμούσε νά μήν ύπάρξουν 6λλες tπισκέψεις έστω καί προγραμματισμένες όπό παλαιότερα. Ή tξήγηση τού 'Έλληνα πρέσβυ δέν εlναι, βέβαια, καθόλου πειστική. Ούτε γιά... 'Αμερικανάκια. ΠΡΟΕ/ΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΦΗΣ! Τ Α λεχθέντα όπό τόν 'Αμερικανό ύφυπουργό πρός τόν ΝΕλληνα πρέσβυ, όποτελούν σαφή ύπαινιγμό δτι ή 'Αμερική μελετd, ήδη, τήν μεταφορά τών βάσεων άπό τr)ν ' Ελλάδα, στr]ν Τουρκία καί τr) ν 'Ιταλία, δπως tγράφη τελευταίως στfιν Αθήνα και σχολιάσαμε στήν έκδοση τής 1 ης '0- κτωβρfου. Κάτι τέτοιο θό ήταν όλέθριο yιό τήν 'Ελλάδα. Διότι θά έχανε τήν προστασία που τής tξασφσλίζουν αύτές οί βάσεις καί θά άντιμετώπιζε τραγικό άμυντικό πρόβλημα. Θά έμενε tκτεθειμένη στόν κfνδυνο άπό Βορpδ - ποu εlναι πάντοτε tκεί, άμετακίνητος καί μόνιμος- κι ' dς τόν άφηφούν πολλοί α Ελληνες. Θά έμενε, tπίσης, tκτεθειμένη στόν κίνδυνο όπό τήν 'Ανατολή. Θά έχανε καί τr)ν άμερικανική στρατιωτική βοήθεια. ΚαΙ θό άντιμετώπιζε τεράστια 6λλα προβλήματα, πού ό φανατισμός και ή προκατάληψη δέν έπιτρέπουν τr)ν έγκαιρη πρόβλεψή τους. Καλύτερα νό λάβη σοβαρά ύπ ' όψιν τόν ύπαινιγμό τού κ. Μπέρντ ή έλληνική Κυβέρνηση, τήν στιγμr) μάλιστα ποu ό κ. Παπανδρέου τονfζει σέ Αμερικανούς t πισκέπτες του δ τι κάθε 6λλο παρό τό κλεfσιμο τών όμερικανικών βάσεων θέλει... Η ΚΑΤΑΝΠΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Μ /Α άκόμη άπόδειξη δ τι ή Ομοσπονδία Ελληνοαμερικανικών Σωματείων Ν. Ύόρκης ξέφυγε όπό τόν πραγματικό σκοπό τη~ ~ταν ή όργάνωση όμιλίας, στό «Κρύσταλ Πάλας», στήν Αστόρια, στήν όποία μίλησε ό βουλευτής 'Αχαίας κ. Γ. Παπανδρέου, γιός τοίί Πρωθυπουργού. 'Όπως διαβάσαμε, τήν συγκέντρωση ώργάνωσε ή Ομοσπονδία σt συνεργασία μt κάποια ιιuενωση Δημοκρατικών 'Επιστημόνων Βόρειας Αμερικής». Τό γιατf of tπιστήμονεςαύτο/ χρειά- ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 15,

8 στηκε νό αύτοχρισf:jούν σόν ιιδημοκρατικοίιι δέν μός ένδιαφέρει. 'Εκείνο πού ένδιαφέρει έμός καi τό στελέχη τών διαφόρων όργανώσεων ετνα ι δ τι ή Ομοσπονδία κομματικοποιήθηκε καί χρησιμοποιείται σόν κομματικό όργανο, κατό παράβαση τού Καταστατικού της. Καί σέ άντίθεση μέ όλες τίς 6λλες όμογενειακές όργανώσεις πού άγωνίζονται γιό τό έθνικό θέματα, ή ' Ομοσπονδία προβόλλει τό... ρεμπέτικο καί τούς συντρόφους τής ιιέθνικίjς άντίστασης», μέ είδικό περίπτερο, ατό ιι φεστιβάλ» τη ς... ΚΑ ΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΩΤΗΛΑ ΑΝ ιιβόμβαιι χαρακτηρίσθηκε στι'ιν Στού πρώην ύφυπουργού 'Αποδήμων κ. 'Αθήνα μιό έκθεση 'Ασημάκη Φωτήλα, μt την όποία έπικρίνει δριμύτατα τι'ιν οίκονομικι'ι καi έξωτερικι'ι πολιτικι'ι τής Κυβερνήσεως Παπανδρέου και τονίζει δτι ιιστό πολιτικό μας κλίμα αιωρείται τό θανάσιμο νέφος τού διχασμού». Δέ ν δημοσιεύομε τό κείμενο τού κ. Φωτήλα, διότι πιστεύομε δτι oi καταγγελίες του άφορούν κατα πρώτο λόγο τό ΠΑ.ΣΟ.Κ, άπό τό όποίο άπεχώρησε ό πρώην ύφυπουργός 'Α ποδήμων καί, βεβαίως, τούς 'Έλληνες ψηφοφόρους. Θό σταθούμε μ όνο ατό δσα ό κ. Φωτήλας άναφέρει γιό τι'ιν έξωτερικι'ι πολιτικι'ι καi ένδιαφέρουν άμέσως τι'ιν όμογένεια, πού αισθάνεται έκτεθειμένη στiιν άuεοικανικn Κοινή Γνώμη μέ δσα ή Κυβέρνηση Παπανδρέου πράττει καί λέγει κατό τών ' Ηνωμένων Πολιτειών, τίjς δεύτερης πατρίδας μας. Σ ' δ, τι άφορο τι'ιν συμφωνία γιο τiς βάσεις, ό κ. Φωτήλας έγραψε aτόν Πρωθυπουργό : ιcκατό τό λοιπό ή συντριπτικιl πλειοψηφία τοίί λαοίί ύποδέχθηκε την όναγγελία με εναν καθαρό στεναγμόόνακούφ ισης, δπως άλλωστε ολοι μας καί, δπως έξομολογήθήκατε στο 'Υπουργικό Συμβούλιο καί σείςόίδιος. Καί στη συνέχεια, aσχολ ηθήκαμ ε δλοι δν θά βαφτίσουμε τη χρονικη διάρκεια της διεθνοϋς σύμβασης σάν χρονοδιόγραμμα παραμονi;ς ι'ί χρονοδιάγραμμα aπομάκρυνσης. Καί το μόνο aποτέλεσμα όπό την όχαρη καί μάταιη αύτη προσπόθεια ετναι δτι ένώ ετναι κατάδηλο δτι έχουμε καταναγκασθεί σε μιό παραχώρηση, παραλε ίπουμ ε νό aντλήσουμε τό μεγαλύτερο δυνατό καί έφ ικτόόφελοςόπ ' αύτή. Αύτη ετνα ι ή πραγματικότητα. Καί στο συμπέρασμα αύτό δεν μ ε άγουν εκτιμήσει ς δικές μου, όλλό προπάντων δικές Σας». Δέν καταλαβαίναμε σύτό ποu ίσχυρίζεται ό κ. Φωτήλας, ότι ή Κυβέρνηση στην όποία μετέσχε ε Τ χε ιcκαταναγκασθεί σέ μιό παραχώρηση» γιό τiς βάσεις. Ποιός ιικατανάγκασε» την έλληνικι'ι Κυβέρνηση ποu δέν χάνει εύκαιρία νό διακηρύσση την άνεξαρτησία της; Καi γιατί δέν παραιτήθηκε έκείνη την wρα ό κ. Φωτήλας άφού θεώρησε αόν ιcκαταναγκασμόιι την q,ι.ιuφωνία..k:lq τ iι; (J(lσειι:: ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΌ ΓιΑ τό Κ υπριακ ό, ό κ. Φωτήλας έγραψε: «Καi τί νό πεί κανείς σχετικό μέ τό μεγάλο θέμα τής έξωτερικής μας πολιτικής άλλό καί τής έθνικής μας ζωής, τό Κυπριακό; Εκτός όπά διαβουλεύσεις πού τελικό χρησιμεύουν μόνο στην διακήρυξη τής κρισιμότητας τών καιρών καi τι'ιν διατράνωση άνύπαρκτων νέων όποφόσε ων καi γραμμών καθώς καί άπό δημόσια έρωτήματα σέ διεθνείς προσωπικότητες, δπως ό Γ.Γ. τών Η. Ε. πού γνωρίζουμε ότι κωλύονται νό άπαντήσουν, ή πλιτική μας, φοβούμαι, ότι συνίσταται σέ παρορμητικές άντιδράσεις, σέ άπογύμνωσή μας άπό όσους πράγματι μπορούν νά μός φανούν διεθνώς χρήσιμοι, σέ παραχώρηση τής πρωτοβουλίας στι'ιν άντίθετη πλευρό κai σέ ούσιαστικι'ι άδράνεια. Προπαντός δμως σέ άπώλεια κάθε σχεδόν παρουσιαζόμενης εύκαιρίας νό tκμεταλλευθούμε τiς δυνατότητες πού κ ατό καιρούς μός δόθηκαν νό προωθήσουμε τό θέμα μέσα στο δρια τού ρεαλιστικό tφικτού καi τού έθνικό εύπρεπούςιι. Η «ΑΛΛΑΓΗ>> ΚΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ «ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΑ>> Κ ΑΘΕ φορό πού κάποιος άποχωρούσε άπό τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., ή ύπέβαλε τι'ιν παραίτησή του άπό τι'ιν Κυβέρνηση (Παναγούλης, Πέτσας, Χονδροκούκης, Μπουλούκος), ό ιc'εθνικός Κήρυξ» τής Νέας Ύόρκης κρατούσε tπικριτικι'ι στάση έναντίον του καi έδινε πολu λίγη προσοχι'ι ατά γραπτά τους... ' Εξαίρεση έντυπωσιακη άπα τελεί ή περίπτωση Φωτήλα. Μέ τεράστιο, πρωτοσέλιδο, όκ τάστηλ ο τίτλο, μt στοιχεία ίσου μεγέθους μέ έκείνα ποu χρησιμοποιούν γιο τι'ιν κήρυξη πολέμων, άνήγγειλε τι'ιν Βη 'Οκτωβρίου: ιιό Άσ. Φωτήλας άποκαλύπτει ιι. Χαρακ τηρίζοντας την έπιστολή του πρός τάν Πρωθυπουργό σάν ι<συγκλονιστικό πολιτικό ν το κουμέντο», ή όμογενειακι'ι έφημερfδα, άναλύοντας σέ άνταπόκριση τό περιεχόμενό της, κάνει τiςάκόλουθεςέκτιμήσεις : «Πέραν δμως τών συγkεkριμένων αύτών καταγγελιών, οι δποίες προσλαμβάνουν συγκλονιστικη διάσταση άιφιβώς λδyω τίjς πλήρους στοιχειοθέτησής τους, όπό τις 16 σελίδες της tπιστολίjς Φωτήλα προκύπτει ενας πρωτοφανι)ς πολιτικός άμοραλισμός που διέπει τι)ν συμπεριφορά τοϋ Πρωθυπουρyοϋ και τών συνεργατών του καi ή δποfα άποσκοπεi στον διαρκίj tμπαιγμό τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ δσον άφορδ τις σkέψεις, τfς προθέσεις και τις tνέργειες της kυβέρνησης, kατό το τρία χρόνια πού άσkεί τι)ν tξουσία». Οί άναγvώστες τού «Εθνικού Κήρυκα» εlναι φυσικό νό παραξενευτούν μέ τούς βαρύτατους χαρακτηρισμοuς ε/ς βάρος τής σημερινής έλληνικής Κυβερνήσεως καi Ιδιαίτερα γιό την προσωπικι'ι έnίθεση tναντίον τού Πρωθυπουργού καi τών συνεργατών του, ποu κατηγορούνται γιό ιιπρω τοφσνή πολιτικό άμοραλιαμόιι. Ε1ναι φυσικό νό παραξενεύτηκαν μέ τήν δριμύτατη έπίθεση καί όσοι θυμούνται τούς έπαίνους γιό τόν «χαρισματικό» Πρωθυπουργό καi τόν βαθύτατο θαυμασμό πρός τήν «Κυβέρνηση τής 'Αλλαγής», ποu άπελευθέρωσε τι'ιν 'Ελλάδα όπά τι'ιν ιιέπάρατη Δεξιό». * Ο εκδότης τής ιι Νέας 'Υόρκης» ~ταν ιπιvnι, n έπί πολλά χρόνια μέ τόν «Εθνικό Κήρυκα». Γι ' ρήσαμε χρέος νά σημειώσουμε τό παραπάνω, μόνο σκοπό: Γιό νό ύπενθυμfσωμε στήν σημερινή θυνση τοϋ «' Εθνικοϋ Κήρυκα», τή σωστή γραμμή ετχε άκολουθήσει ή εφημερίδα ύπό τόν προηγούμενο δότη κ. Μπάμπη Μαρκέτο. Ηταν ό «Εθνικός Κήρυκας» kομμάτιστος.δέν εύνοούσε κόμματα. Η ταν άντίθετος νον άπέναντι στήν δικτατορία, διότι δέν προερχόταν τήν έλεύθερη θέληση τών 'Ελλήνων. ' Η σημειουμένη λαγηιι τού «'Εθνικού Κήρυκα» εlναι συνέπεια καί σμα τής θέσεως πού ετχε λάβει τά τελευταία χρόνια τού ΠΑΣΟΚ. 'Αλλά καί ή aόλλαγή» εlναι λανθασμένη, τι γίνεται ύπέρ ένός 6λλου κόμματος. Έπρεπε νά πραγματικά άνεξάρτητος ό ίιεθνικός Κήρυκας». όπως ~ πρίν: "Jδρυμα έθνικό, στήν ύπηρεσfα τής Ελλάδος - 6χι τού ένός lj τού 6λλου κόμματος. μέ 8

9 ΟΙ ΤΗΛΕΟΠΠΚΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Η συζήτηση- έστω καi i:μμεση στr'ιν Τηλεόραση των δύο προεδρικων ύποψηφίων κ.κ. Ρήγκαν καί Μοντέηλ καi των ύποψηφίων γι<ί τι')ν 'Αντιπροεδρία, κ. Μπούς μi: τι')ν κ. Φερράρο, δεν ήταν μόνο μιά έπίδειξη πολιτισμού καί δημοκρατικότητος. 'Αποτέλεσαν καi ενα μάθημα γι<ί πολλούς άλλους λαούς, άνίκανους γιά ψύχραιμη συζήτηση καi <Ίλληλοσεβασμό των άπόψεων τού aντιπάλου. Καi στις δυό περιπτώσεις, κανεiς όπά τούς ύποψηφίους ήθέλησε νά διακόψη τόν aντίπαλό του, άκόμη καί δταν ό άλλος άνέφερε άνακριβείς άριθμούς, η ιι τραβηγμέ ναιι συμπεράσματα, ποu i:τειναν νά άνατρέψουν βασικώτατες θέ σεις τού άλλου. ' Υπfjρξε aπόλυτος σεβασμός των κανόνων τού παιγνιδιού. Κατό γενικι') δμολογία, στι')ν πρώτη τηλεοπτικι') συζήτηση, καλύτερος ύπfjρξε ό κ. Μοντέηλ, tνω στιίν δεύτερη ήταν σαφi}ς ή ύπερο χι') τού aντιπροέδρου Μπούς. Ο γερουσιαστής Μοντέηλ ήταν στfιν πρώτη aναμέτρηση, σέ καλύτερη ιιφόρμα>ι άπό δσο άνεμένετο, άλλά δεν κατάφερε νά ξεπεράση τό πρόβλημα έπικοινωνίας ποu έχει μf: τοuς άκροατές του - σi: άντίθεση μi: τόν Πρόεδρο Ρfjγκαν, ό όποίος καί φωτογένεια εχει καί τfιν έμπιστοσύνη των aκροατων του άποκτά πολύ εύκολα... Πέραν, δμως, όπά τfιν βασικι') άδυναμία τού κ. Μοντέηλ νά συνεγείρη τ<ί πλήθη, of έπιτυχίες τού Προέδρου Ρfjγκαν aτόν οίκονομικό καί άλλους τομείς, στέρησαν τοuς Δημοκρατικοuς τ<ί συνθήματα με τά όποία θά συγκινούσαν τόν λαό. Ή μεγάλη πλειοψηφία των Άμερικανων, δέν έχει σήμερα μεγάλη δυσκολία νό άπαντήση όν εlναι σήμερα καλύτερα, ή πρό τετραετίας. Οί περισσότεροι Αμερικανοi αίσιοδοξούν, μέ αυτοπεποίθηση, γι<ί ενα καλύτερο μέλλον καί εlναι ύπερήφανοι γιο τfιν χώρα τους... ' Ο κ. Ρfjγκαν, ό όποίος πρέπει νά πιστωθfj με τά θετικό αuτά δεδομένα - παρά τι')ν κάποια άδε ξιότητα ποu έχει δείξει aτόν χειρισμό των έξωτερικων προβλημάτων- φαίνεται δτι θ<ί δρέψη τοuς καρπούς των βελτιώσεων, δπως καi οί διάφορες δημοσκοπήσε ις βεβαιώνουν... Δυστυχως, πολλά όπά τά σημερινά στελέχη τού ίστορικού Δημοκρατικού Κόμματος δεν πέτυχαν νά έκτιμήσουν σωστά τά αίσθήματα τού άμερικανικού λαού. ν Ε χουν παρασυρθεί όπά τάκούφια'<οi έπικίνδυνα γι<ί τfιν Δύση ειρηνιστικό συνθήματα. Παίρνουν ήττοπαθείς θέσεις σε πολλά θέματα έξωτερικής πολιτικής. Καί δίνουν τι')ν έντύπωση δημαγωγικfjς άνευθυνότητος δταν μιλούν γιά τιίν Ε:κταση ιιπερικοπωνιι στά κοινωνικό προγράμματα, γιά τfιν άμυντικfι Ικανότητα τfjς χώρας, τiς συνομιλίες γιά τόν έλεγχο των έξοπλισμων κσί τι')ν πολιτικι') στr'ιν Κεντρικι') Αμερική, ποu τείνει νά aναχαιτίση τόν κομμουνισμό. Γι' αuτό, ό κ. Μοντέηλ καί ή κ. Φερράρο δεν κατάφεραν άκόμη ν<ί συγκινήσουν τόν λαό μi: τfιν άρνητικfι στάση ποu παίρνουν σε πολλά έσωτερικό καί έξωτερικά προβλήματα. τέλος, ή συζήτηση των δυό ύποψηφίων 'Αντιπροέδρων στι')ν Τηλεόραση, έκαμε Ιδιαίτερα αισθητή τfιν τρομακτικι') διαφορ<ί στά προσόντα των δυό ύποψηφίων. 'Η κ. Φερράρο ήταν έτοιμόλογος, έπιθετικt'ι καί καλά προετοιμασμένη. Αλλά μi: τι') ν έμφάνισή της έκείνη, πιθανό ν<ί αύξησε τόν άριθμό των 'Αμερικανών - άνδρων καί γυναικών - ποu αισθάνονται δτι θά κοιμούνται τiς νύχτες πολύ καλύτερα, χωρίς τfιν βουλευτίνα άπό τό Κουr'ινς δυό βήματα άπό τfιν προεδρία τών ' Ηνωμένων Πολιτειών... ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, Ιεραρχία τής ' Ελλάδος, μf: ύπόμνημά της πρός τόν ύ Η πουργό Παιδείας έκφράζει τήν aνησυχία τού Κλήρου καί τού Λαού γιά όσα συμβαίνο υν ατή ν γενικt'ι έκπαίδευση. ' Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 15, 1984 'Εκκλησία, τονίζεται, μf: βάση τfιν πνευματική της δικαιοδοσία, άνησυχεί γιο δσα συμβαίνουν στ<ί σχολεία. ' Η μαρξιστική καi ύλιστική προπαγάνδα έχει κυριαρχήσει καί aποτελεί τήν μόνη ίδεολογικi; κατεύθυνση. Στελέχη οργανώσεων i:χουν κατορθώσει νά περάσουν τίς ίδέες τους καί τά έντυπα, σέ μεμονωμένες βέβαια περιπτώσεις, ι.ijστε ν<ί εlναι aντικείμενο καθημερινων διαμαρτυριων των γονέων πρός τά στελέχη τfjς 'Εκκλησίας. Κυριαρχεί στή διδασκαλία μεγάλου aριθμού έκπαιδευτικών ή άντιεκκλησιαστική προπαγάνδα καί ή άμφισβήτηση τών πνευματικών άξιών. Γιά τfιν τηλεόραση ή Ιεραρχία εlναι άκόμη πιά σκληρι') στό κείμενό της πρός τόν ύπουργό. 'Αναφέρεται, σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες τού κ. Σπύρου 'Αλεξίου, ποu δημοσίευσε ή ιικαθημερινή ιι, δ τι ιιέφθασε ατό έσχατο σημείο τfjς καταπτώσεως. Π συνδυασμό μέ τά θεατρικά καi κινηματογραφικά έργα δπου ιraναιδώς έμπαίζεται ή ' Εκκλησία καί ό Κλίjροςιι, οί παραδόσεις καί τά ήθη τού λαού καί παρουσιάζεται μιά θλιβερι') είκόνα πού δμοιά της όi:ν ύπάρχει σε καμμιά άλλη χώρα τού κόσμου, πουθενά δεν συμβαίνουν αuτά. τέλος, ή Ιεραρχία στό έγγραφό της άναφέρει πώς δε ν εlναι έπιτρεπτό, στίς έκκλησίες κατ<ί τίς έθνικες έορτες νά άνεβαίνουν δμιλητες πού με τά λόγι α τους aνατρέπουν τίς ίστορικές άλήθειες γιά τόν άγώνα τfjς Εκκ λ ησίας καί τού λαού στι')ν έπανάσταση τού 1821 καi στοuς νεώτερους έθνικοαπελευθερωτικούς άγωνες. Η Σύνοδος προτείνει δ πως οί δμιλητες έγκρίνονται άπό τι')ν Νομαρχία άλλά με. τι') ν συγκατάθεση τfjς 'Εκκλησίας. ΠΟΙΟΣ ΕΞΟΡΓΙΖΕΙ ΠΟΙΟΝ tι ΜΑΣ έξοργίζουν καί πρέπει ν<ί τό περιμέ νουν όπά έμάς, δτι θ<ί aντιδράσωμε γιά νά τοuς έξοργίσωμειι. ΔηλαδιΊ ιrμιά σου κai μιά μου ιι! ΑuτιΊ τfιν έξήγηση i: δωσαν '" Ελληνε ς κυβερνητικ ο ί άξιωματούχοι aτόν aπεσταλμένο τών Ν. Υ. Times κ. Henry Kamm στfιν άντιαμερικανικfι ρητορ ι κr'ι τfjς έλληνικfjς Κυβερνήσεως. ' Η έξήγηση έδόθη μετά τόν χαρακτηρισμό ώς ιιaνευθύνωνιι τών δηλώσεων τού '" Ελληνα πρωθυπουργού δ τι τό καταρριφθέν πρό lτους Κορεατικό άεροπλάνο, έ κτελ ούσε... κατασκοπευτικιί aποστολfι γιά τfιv CIA. Άλλά ετναι έπιτρεπτό γιά ενα πρωθυπουργό, κάθε φορά ποu έξοργίζεται νά θέλη vά έξοργίζη έκείνους πού έξασφαλίζουν τfιν aμυνα τfjςχώρας του καί μάλιστα καί μf: AWACS; Αuτά δi:.ν εlναι πολύ σοβαρά πράγματα. Καί εlνα ι κρίμα νά βλ έ πη κανείς δυό παλαιούς φίλους καi συμμάχους νά έπιδίδωνται σε τέτοιου εί δους... ρητορικf:ς aνταλλαγές καί... πεισματάκια. Αuτι') τfιν τελευταία έκδοχι'ι φαίνεται νά υ ίοθετfj καί ιιάνώτατος 'Έλληνας έπίσημοςιι, πού ετπε στόν 'Αμερικανό δημοσιογράφο, δτι ταυτόχρονα, ή Άμερικι') δi:.ν πρέπει ν<ί ξεχνά δτι ατά τρία τελευταία χρόνια έπιλύθηκαν σοβαρf:ς διαφορές, τίς άποίες οί προηγο ύμενες, περισσότερο φιλοαμερικανικi:.ς κυβερνήσεις, δεν πέτυχαν νά λύσουν. ( Η σχε τικιί aνταπόκριση δημοσιεύεται στίς άγγλικές μας σελίδες) Διαφημίζετε τiς επιχειρήσεις σας στι)v ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

10 οναδικό έλληνικό έργοστάσιο πού κατασκευάζει άλοuμινένια παράθυρα σέ όλους τούς τύπους Πωλήσεις καί άποστολές παραθύρων γιά Ελλάδα Πωλήσεις καί άποστολές παραθύρων γιά Ελλάδα Επισκεφθε ϊτε μας γιά τό συμφέρον σας!! ή τηλεφωνείστε μας νά έρθουμε έ μεϊς... Αν δtν άγοράσετε παράθυρα άπό τό Good Deal τότε σίγουρα χάνετε χρήματα Τ ώρα γιά δική σας εύκολiα άvοίξαμε καί άλλη μιά έκθεση στό İ I Brooklyn ( th Aνenue) I THERMO GLASS $89 ο~ ι fγf~ i;~~ ΙΔΙΟΚΤΗτΕΣΣΠΙτJQΝ : Επιμείνατε στούς έργον:j6ους ro προίόνrο vάxouv τήν έγγύηση τού Good Deal. Επιμείνατε στήν ποιότητα καί στίς φθηνές τψές ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ Κερδίστε χρήιnτα καί χρόνο άγοράζονrα ς άπό τό Good Deal Τά μοναδικά διπλά παράθυρα πού κρατοϋν τό σπίτι ζεστό τό χειμώνα καί δροσερό τό καλοκα~ίρ~ι ~~~~~ τιμές στό έ'ιδη τής ~/ όποθήκης μας ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!! Πρέπει σύντομα ν άδειάσουμε τήν άποθr?κrι μας γιά νά παραλάβουμε τίς νέες παραwελίες. Πολλά παράθυρα διαφόρων μεγεθών καί κουζίνες πρέπει γρήγορα νά φύγουν. ΦΑΝΤ ΑΣ11ΚΕΣ τι ΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙQγ 1212) ASTORIA BLVD. ASTOPIA (212)

11 Νέα Βιβλία ''~Η ~ Ελληνικι) Πολιτικι) στό Σταυροδρόμι'' ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ROY C. MAKRIDIS, Τοϋ Πανεπιστημίου Brandeis Τό κεlμενο ποu άκολουθεί ετνσι άπόσπσσμα άπό τό τελευταίο βιβλίο στά έλληνικά, ύπό τόν τίτλο«' Η 'Ελληνικη Πολιτικη στόσταυροδρόμι, τού διακεκριμέ νου ' Ελληνοαμερικανού καθηγητού κ. Roy C. Makridis, ό όποίος διδάσκει Πολιτικές ' Επιστήμες στό Πανεπιστήμιο Brandeis, στη Μασσσχουσέτη. Ό κ. Μακρίδης, τού όποίου όρθρο θό καταχωρήσωμε καί σt. προσεχfί τεύχη μας, ετναι Πτυχιούχος τού Κολλεγίου 'Αθηνών καi τfjς Νομικής Σχολijς τού Πανεπιστημίου τών Παρισίων. Εκαμε μεταπτυχιακές σπουδές στό περίφημο Πανεπιστή μιο Χάρβαρντ δπου lγραψε καi τή ν διδακτορική του διατριβη καi δίδαξε γιά άρκετά χρόνια. ' Ο κορυφαίος tπιστήμων δίδαξε, tπίσης, στήν Διπλωματικη Σχολη τού Πανεπιστημίου Κολόμπια, στό 'Ινστιτούτο Πολιτικών ' Επιστημών τού Πανεπιστημlου τών Παρισίων, ατό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών καi 6λλα Ιδρύματα. "Εχει συγγράψει tγχειρίδ ια Πολιτι κής 'Επιστήμης καi πολλ ά βιβλία, άρθρο γραφεί δέ τελευταίως στην «Καθημερινή» τών Αθηνών. Κατά την διάρκεια τijς δικτατορίας στήν ' Ελλάδα, ό κ. Μακρίδης σχημάτισε Επιτροπη γιά τήν άποκατάσταση τijς Δημοκρατίας καi γιά τήν άποφυλάκιση πολιτικών κρατουμένων. Καi τό Πανεπιστήμιό του ήταν τό πρώτο ποu κάλε σε τόν σημερινό Πρωθυπουργό, κ. Α. Παπανδρέου, νά διδάξη tκεί, πρiν.άιώμη άποφυλακιστή άπό τήν δικτατορία. Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ μt αισθήματα ύπερηφανείας περιλαμβάνει τόν κ. Μακρίδη, μεταξu τών έκλεκτών συνεργατών της. ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ.. Υστερα όπό δυό χρόνια έξο υσίας, τό έργο της κυβερνήσεως πρέπ ε ι νό μδς δίδει κάποιες όπαντήσεις στι'ιν έρώτηση πού κάμαμε: ετνα ι μ ιό γνήσια σοσιαλιστικι'ι κυβέρνηση μέσα στην παράδοση τοϋ δυτικοϋ σοσιαλισμοϋ η κινείται πρός τιlν κατεύθυνση τοϋ τριτοκοσμικοϋ αύταρχικοϋ σοσιαλισμοϋ; Ή λαϊκιστική της φάση ετναι στά πρόθυρα νό aντικατασταθεί άπό μ ιό σταθεροποίηση τοϋ καθεστώτος καi 'ένα κρατισμό; 'Υπάρχουν τουλάχιστο τρία κριτήρια σε σχέση με τό όποία μποροϋμε νό aξιολογήσουμε τό κυβερνητικό εργο καi την τωρινι'ι πορεία τοϋ έλληνικοϋ σοσιαλιστικοϋ κινήματος: (1) Εχουν, τό ΠΑΣΟΚ καi ή κυβέρνηση, δείξει σεβασμό γιό τόν πλουρσλισμό η κινοϋνται πρός τι'ιν κατεύθυνση τοϋ αύταρχισμοϋ; (2) ~ Εχουν, τό κόμμα καi ό όρχηγός, αύξήσει τι'ι δημοτικότητά τους ι'j μήπως τή χάνουν; (3) Εfναι ή λαϊκιστική φάση της έκλογfjς τοϋ ΠΑΣΟΚ δυνατή δσο πρίν Γ\ παρατηρείται μιό όρατή τόση όπομάκρυνσης όπό αύτή καί κίνηση πρός τόν κρατισμό; Η Κυβέρνηση σέ ρευστή κατάσταση Παρατηρήθηκε ώς τώρα μιό κραυγαλέα όσυμφωνία όνάμεσα στήν κλιμακούμενη ρητορεία καί τό tπιτεύγματα της κ.υβερνήσεως. Τό κόμμα, καί πολλές φορές ό όρχηγός του, ο Πρωθυπουργός, εξακολουθοϋν νά διατυπώνουν τούς σκοπούς τ ους μέ μεσιανικούς δρους: 'ένα τέλος στήν έκμετάλλευση, tλεγχος της οικονομίας όπό τό κρότος καί τό λαό, καί έθνική όνεξαρτησία. Δηλώνουν δτι ή 'Αλλαγή ετναι όμεrάκλητη καί δτι όποτελεί τόν τελευταίο σταθμό στό δρόμο πρός τήν πλήρη δημοκρατία. Συνεχίζουν νό ύπογραμμίζουν δτι, χωρίς λαϊκή συμμετοχή, έλεγχο καi λήψη όποφόσεων, ό σοσιαλισμός καί ή οικονομική όνόπτυξη δέ μποροϋν νά πραγματοποιηθοϋν. Απευθύνονται σέ δλους τούς μ ή προνομιούχους V Ελληνες γιά ύποστήριξη. 'Επίσης παρά τίς πολυάριθμες παρεκκλίσεις-έλιγμούς, ή ρητορική παραμένει όντι-νατοική, όντι-όμερικανική καί, στήν ούσία, άντιδυτική. Εχουν παρατηρηθεί όρισμένες συγγένειες μέ τούς Γάλλους Σοσιαλιστές, Ιδιαίτερα δσον άφορο τίς εσωτερικές μεταρρυθμίσεις τους- κυρίως τήν όποκέντρωση. ' Η συμμετοχή τfις 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ φαίνεται νό εχει γίνει όποδεκτή, τουλάχιστο δσο ή 'Ελλάδα όπολαμβόνει ειδική μεταχείριση καί όφέλη. Αύτό εφτασαν τά 800 έκατ. δολλ. τό καί προβλεπόταν δτι ή. Ελλάδα θά επαιρνε 1,6 δισ. δολλ. όπό τήν Εύρωπαίκή Τράπεζα Επενδύσεων τό Σοβαροί πολιτικοί ύπολογισμοί στό εσωτερικό δυσκόλευαν τήν Κυβέρνηση νό πραγματοποιήσει τ ίς ύποσχέσεις της σέ σχέση μέ τό ΝΑ ΤΟ- νό όποχωρήσει καί νό διώξει τίς όμερικανικές βάσεις - ι'j νό διαπραγματευτεί καλοπ ιστα τούς δρους της παραμονης της στό ΝΑΤΟ καί της διατήρησης τών βάσεων. Τό dίτια ~ταν πολύ όπλό: Αν ή κυβέρνηση ύπέγρσφε μιό συμφωνία γιό τίς βάσεις, τότε θό εχανε πολλούς όριστερούς όγωνιστές της καί θό εμενε εκτεθειμένη σέ έπίθεση άπό τό ΚΚΕ. ~ Αν εφευγε όπό τό ΝΑΤΟ καί όκύρωνε τή συμφωνία γιά τίς βάσεις, μποροϋσε νό χάσει τήν όμερικανική, όκόμη καί τήν δυτικοευρωπαϊκή (ΕΟΚ), οικονομ ι κή καί πολιτική ύποστήριξ η, χωρίς τήν όποία ή οικονομία δέν μπορεί νά έπιβιώ σει. ' Ακόμα, θό εχανε ύποστήριξη στό μετριοπαθ ές τμημα τών ψηφοφόρων της. Τόν 'Ιούνιο τοϋ 1983, Gστερα όπό πολύμηνες διαπραγματεύσεις, ύπογρόφηκε μιά νέα συμφωνία πού δ ιατηρεί τίς βάσεις τών ΗΠΑ στήν ' Ελλάδα γιά πέντε χρόν ι α. Ο Παπανδρέου παρουσίασε τή σ υμφωνία ώς τερματισμό της έλληνικfiς έξάρτησης, ύποστηρίζοντας δτι οι βάσεις θά έφευγαν μέσα στήν περίοδο πού καλύπτει ή συμφωνία μόλις τό ζητήσει ή έλληνική κυβέρνηση. Μιλώντας στήν Κεντρική Επιτροπή τοϋ ΠΑΣΟΚ όμέσως μετά τήν συμφωνία, τήν χαρακτήρισε ώς μ ιό «lστορι κ ή συ μφωνία γ ι ό τήν όπομάκρυνση τών όμερικανικών βάσεων όπό τήν ' Ελλόδα». 'Η συμφωνία σημάδευε τήν όρχή τf'jς έλληνικης όνεξαρτησίας. 'Επανέλαβε δτι ή 'Ελλάδα θό όκολουθοϋσε τή δική της έξωτερική πολιτική καί στρατηγική. Μέ αύτό τόν τρόπο προσπάθησε ( Τό βιβλlο τού κ. Μαιφίδη έχει tκδοθεί καi ατά άγγλ ικά άπό τό Hooνer lnstitution Press άπό τό όποίο μπορούν νό τό προμηθευθούν οί ένδιαφερόμενοι). "Greek Politics at the Crossroad - What Kind of Socialism?" By Professor Roy C. Makridis Hooνer lnstitution Press Hooνer lnternational Studies Stanford Uniνersity Stanford, CA ΟΚΤΩΒΡJΟγ 15,

12 νά κατευνόσει καί τήν άριστερά καί τούς Κομμουνιστές, πού άπαιτοϋσαν τήν άμεση άπομάκρυνση τών βάσεων, καί τούς κεντρώους καί μετριοπαθείς όπαδούς τοϋ ΠΑΣΟΚ, πού εύνοοϋσαν τ ή δ ιατήρηση τών βάσεων. Αλλά προφανώςδέν τό πέτυχε.' Η πρώτη μερίδα ε Τ δε στή νέα συμφωνία τ ή συνέχιση τfjς παλιάς πολιτικi'jς καί μιά κατάφωρη όθέτηση τών προεκλογικών ύποσχέσεων τοϋ Παπανδρέου ή δεύτερη βρi'jκε τις δηλώσε ι ς το Ο Παπανδρέου γιά κατάργηση τών βάσεων πρόωρες καί παραπλανητικές. Σέ σχέση μέ τήν Πολωνία, τό Αφγανιστάν, τή Μέση Α νατολή, τήν άπύραυλη ζώνη στά Βαλκάνια πού ύποστηρίζει ό Πρωθυπουργός, καί τήν έγκατάσταση πυραύλων Πέρσινγκ στήν Εuρώπη, ή Κυβέρνηση ~χει πάρει μιά καθαρά άντι-άμερικανική καί συχνά φιλο-σοβιετική στάση. Εfναι μιά στάσ η πού άφοπλίζε ι τό Κομμουνιστικό Κόμμα στά άριστερά της καί πολλούς συμπαθοϋντες αuτό μέσα στό ΠΑΣΟΚ, άλλά δυσαρεστεί τούς μετριοπαθείς όπαδούς της. ΕΥναι πιθανό αuτός ό επαμφοτερ ι σμός νά συνεχιστεί. Εfναι καί διαιρετικός καί εκρηκτικός, γιατί, σέ τελευταία άνάλυση, ή πραγματικότητα μπορεί νά ύποχωρήσει στήν Ιδεολογία. Αλλά ε Τ ναι καί δυνάμει διαιρετικός. Οποιαδήποτε άπόφαση πάνω στό ΝΑ ΤΟ κα ί τίς βάσεις, θά παρεμβάλει μιά σφήνα άνάμεσα στά άριστερά καί τά μετρ ι οπαθfi στοιχεία τοίί ΠΑΣΟΚ, όδηγώντας τούς πρώτους στό Κομμουνιστικό Κόμμα καί τούς άλλους στή Νέα Δημοκρατία. Από τήν δλλη μεριά, ή Ελλειψη σταθε ρfjς άπόφασης μπορεί νά ύπονονεύσει προοδευτικά κάθε ύποστήριξη στό ΠΑΣΟΚ, κα ί άπό τήν άριστερά κα ί άπό τήν κεντροδεξιά. ~ Ετσι, τ ό ε ργο τi'jς Κυβέρνησης στήν εξωτερική πολιτική ετναι σαφώς άβέβαιο. ' Η ΕΟΚ [ γινε προσεκτικά καί επιφυλακτικά άποδεκτή γιά δσο καιρό τά πλούσια εθνη πληρώνουν καί επιτρέπουν στήν ' Ελλάδα νά διατηρεί μιά ειδική θέση. Οί σχ έσε ι ς μέ τήν Τουρκία εναλλάσσοντα ι μεταξύ διαλόγου καί άναμέτρησης, καί ενώ οι ' Ελληνοκύπριοι ύποστηρίζονται πάντα, δέν εχει σημειωθεί καμιά πρόοδος στήν επίλυση τfjς ενδοκυπρ ι ακi'jς διαφοράς μεταξύ 'Ελλήνων καί Τούρκων - άλλης πηγi'jς έλληνοτουρκικfjς άντίθεσης πού μπορεί νά εκραγεί~ νά γίνει άντικείμενο έκμετάλλευσης κάθε στιγμή. Ούτε ή προσέγγιση στούς Σοβιετικούς εχει άλλάξει τίποτα στή διεθνfi ~ στήν οικονομική θέση τi'jς 'Ελλάδος. Παρόμοια, ο Ι σχέσεις μέ τά Αραβικά [θνη καί μιά συνεχής άντι-ισραηλινή κα ί φιλο-παλαιστινιακή στάση δέν εχουν άποφέρει κανένα οικονομικό όφελος στήν ' Ελλάδα. Αντίθετα [γιναν λίγες - ι'j καμία, - σοβαρές δομικές άλλαγές τfjς οικονομίας ι'\ τfjς κοινωνίας. Καμία νέα εθνικοποίηση δέν πραγματοποιήθηκε, άπλούστατα γιατί οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις στήν ένέργεια, στίς μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, τράπεζες καί στήν πολιτική άεροπορία ~δη άνi'jκαν στό δημόσιο καί ~ταν στά χέρια κρατικών ύπηρεσιών. ΟΙ περισσότερες Ιδιωτικές βιομηχανίες στήν 'Ελλάδα εfναι μικρές. ΟΙ Iδιωτικέ ς επενδύσεις ύπfjρξαν άσήμαντες συνήθως προέρχονται διαμέσου χαμηλότοκων δανε ί ων, άπό τίς τράπεζες, πού Ελέγχονται άπό τό κράτος. Η ρητορική ύπέρ τών έθνικοποιήσεων, μέ δλλα λόγια, ~ταν μόνο ή επιβεβαίωση μ ι άς γενικi'jς άρχfjς. Στή γεωργία, προωθήθηκαν άγροτικοί συνεταιρ ι σμοί, γιά νά περιοριστοϋν τά κέρδη τών μεσαζόντων καί νά κρατηθοϋν οι τιμές χαμηλά. ΟΙ συνεταιρ ι σμοί φαίνεται δτι πέτυχαν στούς Ελαιοπαραγωγούς, άλλά δχι καί τόσο στούς παραγωγούς όπωροκηπευτικών. ~ Αλλωστε, οί επιδοτήσεις τi'jς ΕΟΚ στούς ελαιοπαραγωγούς ~ταν τό dίτιο τfjς επιτυχίας. Ανάμεσα στούς άγρότες μέ μεγαλύτερα κτήματα, δπως ετναι οι παραγωγοί σιτηρών καί καπνοϋ, συνεταιρισμοί δέν εχουν όργανωθεί άκ ό μα μέ επιτυχία. 'Η π ιό σπουδαία οικονομική δραστηριότητα - ή ναυτιλία- έξακολουθεί νά ξεφεύγει άπό τήν κυβέρνηση γιατί τά περισσότερα πλοία 'Ελλήνων εφοπλιστών ετνα ι νηολογημένα στό έξωτερικό. ~Εχουν ψηφιστεί νόμοι πού προβλέπουν καλύτερες συνθηκες εργασίας στά πλοία μέ έλληνική σημαία κα ί μιά πολιτική ναυτολόγησης έλληνικών πληρωμάτων. Γενικά, ένώ τό σύνθημα τοίί κόμματος ε Τ ναι πάντα ή Αλλαγή, λίγες άλλαγές εχουν γίνει στήν κοινωνία καί στήν οικονομία. Καί λίγα [χουν γίνει γιά νά άνακουφίσουν μερικά μεγάλα προβλήματα τfjς χώρας. 'Η μόλυνση συνεχίζεται άμε ίωτη, Ιδ ιαίτερα στήν Αθήνα, κα ί οι Σοσιαλιστές δέν πέτυχαν νά διαλύσουν τό νέφος πού όπλώνεται πάνω άπό τό μεγαλύτερο τμfjμα τi'jς Αττικης, δπως εfχαν ύποσχεθεί. Ό πληθωρισμός φαίνεται δτι μειώθηκε κατά 2-3 τοίς έκατό καί τώρα ετναι, κατά μέσο δρο, 20%. ' Αλλά ή άνεργία, πού ήταν μηδαμινή τό 1979-βΟ, εχει άνεβεί περίπου στό 10 τοίς έκατό, οι επενδύσεις εfναι πεσμένες καί τό έμπορικό [λλειμμα έξακολουθεί νά αύξάνεται. Χωρίς μεγάλα δάνεια κα ί έπιδοτήσεις άπό τήν ΕΟΚ καί χωρίς τόν τουρ ι σμό, ή έλλην ι κή οικονομία θά ήταν σέ πολύ χειρότερη κατάσταση. Η κυβέρνηση άρχ ί ζει νά έπανεξετάζει τήν πολιτική της καί νά εuνοεί μέτρα λιτότητας καί άνοδο της παραγωγικότητας, άκολουθώντας τό παράδειγμα τοϋ Μιττεράν. ' Η κυβέρνηση φαίνεται επίσης δτι άπέτυχε νά προωθήσει τό σοσιαλισμό στή βάση, τό Ισοδύναμο της γαλλικfjς autogestion ι'j τοϋ παλιότερου κοινοτικοίί σοσιαλισμοίί. Δi'jμοι καί κοινότητες εχουν ενθαρρυνθεί νά ξεκινήσουν καί νά διαχειρίζονται δικές τους έπιχειρήσεις, καί περίπου 8 τοίς έκατό τών προϋπολογισμένων δαπανών θά κατανεμηθοίίν μέ διάφορους τρόπους στούς δήμους πού ξεκ ι νοϋν νέες επ ι χειρήσε ι ς. Η παροχή δέν μπορεί νά ύπερβαίνει τό 50% τfjς όλικης έπένδυσης. 'Ωστόσο, τό σχέδιο δέν δείχνει νά εχει πετύχει πρός τό παρόν. Πολλοί δi'jμοι δέν [χουν έπαρκείς πόρους γιά νά Ισοφαρίσουν τήν κυβερνητική δωρεά άλλοι δέν εχουν τό προσωπικό άλλοι δέν γνωρίζουν τίς συμφωνίες πού προτείνοντα ι καί δέν ξέρουν τί θά γίνει άν ή επ ι χείρηση πού άναλαμβάνουν χρεοκοπήσει. ' Ο δημοτικός σοσιαλισμός δημιουργεί καχυποψίες, γιατί οι μεγάλες δημόσιες επιχειρήσεις στό φωταέριο, έπικοινωνίες, ήλεκτρισμό καί μεταφορές ετναι ύποχρεωμένες. 'Ιδεολογικοί λόγοι έμποδ ίζουν τήν λειτουργία νέων έπιχειρήσεων, Ιδιαίτερα σέ δήμους πού εlναι ύπό τόν [λεγχο ~ έπηρεάζονται άπό τούς Κομμουνιστές, άφοϋ σχετίζονται μέ επιχειρηματικά κίνητρα καί κέρδη. Ωστόσο, ή εύκαιρία νά έξασφαλίσουν πόρους ά μεσα άπό τ ήν κυβέρνηση θά ετναι εύπρόσδεκτη σέ πολλούς, καί ή π ι θανότητα νά ζητ η θοίίν καί νά δοθοϋν γιά πολ ι τικούς λόγους εfναι μεγάλη. Δεδομένου δτι τά δύο τρίτα τών δήμων καί κοινοτήτων ετναι στά χέρ ι α τών Κομμουνιστών, ι'j τοϋ ΠΑΣΟΚ ι'j έλέγχονται άπό ΠΑΣΟΚ-κομμουνιστικές πλειοψηφίες, ό κοινοτικός σοσιαλισμός μπορεί νά χρησιμοποιηθεί γιά νά οικοδομηθεί ~να Ισχυρό δίκτυο πολιτικών ελέγχων καί δεσμών, πολύ πιό στέρεο καί συνεκτικό άπό τίς παλιές πατερναλιστ ι κές σχέσεις. Ο ρόλος τοϋ κόμματος Τ ό άληθινό περιεχόμενο τοϋ σοσιαλισμού στήν ' Ελλάδα, άντίθετα άπό τό δυτικό σοσιαλισμό, μπορεί νά εντοπιστεί στ ή ν αύξανόμενη πολιτικοποίηση τ ιϊς οικονομίας, τών κοινωνικών ύπηρεσιίίιν, τίίιν δημοσίων καί κρατικών ύπηρεσι ίίιν, συμπεριλαμβανομένων καί τών δημοσίων ύπαλλήλων, τίίιν ύγε ι ονομικών ύπηρεσιίίιν, τών μέσων έπικοινωνίας καί τιϊς έκπαίδευσης. Καί πάλι, μόνο τάσεις μποροίίν νά εντοπιστούν. Αλλά ή γενική εικόνα εfναι αuτή μιάς συγκεντρωτικης προσπάθειας νά έκκαθαριστοον καί νά έλεγχθοον οι δημόσιες ύπηρεσ ίες στήν κορυφή, ενώ ταυτόχρονα διαβρώνονται καί έλέγχονται τά τοπικά όργανα. Ό κύριος μηχανισμός πού χρησιμο ποιείται εjναι τό κόμμα διάφορες όμάδες τοϋ ΠΑΣΟΚ (όνομάζονται «Κλαδικές»), σέ δλες σχεδόν τίς δημόσιες, κοινω- 12 «ΝΕΑ

13 νικές, καί οικονομικές όργανώσεις, έλέγχουν τήν πολιτική όρθοδοξία τών δημοσίων ύπαλλήλων καί πατρονάρουν τούς ύποστηρικτές - ~να συνηθισμένο φαινόμενο πού δέν έκδηλώνεται μόνο στήν έλλ ηνική πολιτική. ' Αλλό ή άδιάκοπη έπιτή ρηση άπό τό κομματικό στελέχ η, ετναι κάτι νέο. Δέν περιορίζεται σέ διορισμούς καί προαγωγές, άλλά συχνό έπεκτείνεται καί σέ κυβερνητικές διαβουλεύσεις καί άποφόσεις. Δέν άρκείται μόνο στό δημόσιο τομέα, άλλά έπηρεόζει έπίσης καί Ιδιωτικά Ιδρύματα καί τό πανεπιστήμια, πού σύμφωνα μέ τό νόμο καί τήν παράδοση εfναι έντελώς άνεξόρτητα άπό κρατικές έπεμβόσεις. Στό δημοσιοϋπαλληλικό χώρο, οι άντικαταστάτες προέρχονται άπό τό πλί'jθος τών πιστών. Στά πανεπιστήμια, νέοι νόμοι δίνουν ύπερβολική έξουσία σέ φοιτητικές όργανώσεις πού tλέγχονται άπό τούς Κομμουνιστές καί τό ΠΑΣΟΚ. Η τηλεόραση καί οί π ιό πολλές έφημερίδες όφεiλουν τήν ϋπαρξή τους σέ κυβερνητικές έπιδοτήσεις καί δάνεια, καί άντιμετωπίζουν ~να άβέβαιο μέλλον δταν δέν πειθαρχοϋν στήν κυβερνητική γραμμή. Ή πλειονότητά τουςεύνοείτήν κυβέρνηση. Τόίδ ιο συμβαίνει καί μέ τήν τηλεόραση, πού tλέγχεται άiτ τό κρότος, καί πού ή άντικειμενικότητό της ποτέ δέν f!ταν έξασφαλισμένη στήν 'Ελλάδα. Μέ δυό λόγια, τό περίγραμμα τοίί σοσιαλισμοίί μπορεί νό προσδιοριστεί μέσα άπό τόν αύξανόμενο πολιτικό έλεγχο πού άσκεϊ τό ΠΑΣΟΚ. Τό κόμμα έχει διαβρώσει, καί μερικές φορές ύποκαταστήσε ι, τό όργανα λήψης άποφάσεων, κάνοντας δέ αύτό ή ήγεσία κατασκευάζει μηχανισμούς ένσωμότωσης καί πολιτικοϋ έλέγχου. Τό ΠΑΣΟΚ έξακολουθεί νό ετναι Iσχυρό καί καλά όργανωμένο, λειτουργώντας σύμφωνα μέ τίς άρχές καί τήν πρακτική τοϋ δημοκρατικοϋ συγκεντρωτισμοϋ, άπαγορεύοντας τίς φράξιες καί τίς διαφωνίες στίς γραμμές του. Συνεχίζει νό εfναι Ιδιαίτερα δραστήριο στήν ϋπαιθρο καί στή νεολαία. Εχει τώρα πάνω άπό μέλη. 'Ωστόσο, ϋστερα άπό δυό χρόνια, τό κόμμα δέν έχει καταφέρει νό καταστρέψει η νό άπορροφήσει τίς άντιπολιτευτικές δυνάμεις. 'Αντίθετα, τό ΚΚΕ κερδίζει Μαφος, όργανωτικό καί έκλογικό, καί τό κόμμα τί'jς άξιωματικί'jς άντιπολίτευσης, ή Νέα Δημοκρατία, παρουσίασε μιά άπρόβλεπτη έκλογική άνόκαμψη στίς δημοτικές έκλογές τοϋ Μόνο τό κέντρο φαίνεται νό εχει έξαφανιστεί, τουλάχιστο πρός τό παρόν. Παρόλο πού, ~ ίσως έπειδή, τό κόμμα βρίσκεται παμτοίί, έχουν δημιουργηθεί προστριβές άνάμεσα σ ' αύτό καί τούς κρατικούς λειτουργούς, συμπερ ιλαμβανομένων καί τών ύπουργών. 'Υπάρχει μιό άντιφατικότητα, μιό άσόφεια, σέ σχέση μέ τούς άντίστοιχους ρόλους κρότους καί κόμματος. Τό πρώτο ύποτίθεται δτι παίρνει άποφόσεις καί τίς έφαρμόζει, τό δεύτερο κινητοποιεί τούς ύποστηρικτές καί διατυπώνε ι τίς βασικές πολιτικές έπιλογές πού θό παρουσιάσει στούς έκλογείς. 'Υπάρχουν δ μ ως πολλές ένδείξεις δτι τό κόμμα καί ό ήγέτης του έξακολουθοίίν νό έπισκιόζουν καί νά έλέγχουν τό κράτος καί τίς κυβερνητικές ύπηρεσίες. Μέσα στό κόμμα ό άρχηγός έχει Ισχυροποιήσει τόν έλεγχό το υ. Διορισμοί καi ύποψηφιότητες σέ περιφερειακά καί τοπικό όργανα προϋποθέτουν τήν έγκρισή του. ΕΤναι έλεύθερος (καί εχει χρησιμοποιήσει αύτή τήν έλευθερία) νό διαγράφει μέλη μέ τήν παραμικρή έκδήλωση διαφων ίας. 'Ο δημόσιος διάλογος στό κομματικό συνέδρια εfναι όργανωμένος άπό πρίν καί δέν έχει έμφανιστείίχνος 6λλου ρεύματος έκτός άπό έκείνο πού έπιβόλλει ή ήγεσία. Υπάρχουν συγκρούσεις στήν κορυφή καί προσωπικές φράξιες καί κλίκες, μερικές στραμμένες έναντiον τοίί Παπανδρέου. 'Αλλό ώς τώρα δέν έχουν δημιουργήσει σοβαρές φραξιονιστικές συγκρούσεις πού νό έπιδροίίν στήν βάση. τ ό κόμμα έπισκιάζει τούς κοινοβουλευτικούς του εκπροσώπους, άπό τούς όποίους άπαιτεί νό όκολούθοίίν τήν γραμμή πού χαράζουν τό κομματικό συνέδρ ια καί οι έντολές τοίί άρχηγοίί.. ο ρόλος τοϋ τελευταίου εχε ι ένισχυθεί άπό μιά άλλαγή στό έκλογικό σύστημα πού κατήργησε τό σταυρό προτίμησης. Ή σειρά προτίμησης στό κομματικό ψηφοδέλτιο τώρα καθορίζεται άπό τόνίδιο τόν όρχηγό, καί ό ψηφοφόρος δέν μπορεί νό τήν άλλάξει. Έτσι, ό έλεγχος τοϋ άρχηγοϋ πάνω στούς βουλευτές τοϋ ΠΑΣΟΚ θό γίνει π ιό πιεστικόc. Τό ΠΑΣΟΚ δέν έχε ι τ ή μαχητικότητα τοϋ ΚΚΕ, ούτε ή πειθαρχία του εfναι τόσο σκληρή. " Ο μ ως, μέ π ερισσό τερα μέλη καί κρατικά προνόμια διαθέσιμα στό μέλη καί στούς τοπικούς του άνίιπροσώπους, εfναι iνα Ισχυρότατο μαζικό κίνημα. 'Εντούτοις, άδιάκοπες ερωτοτροπίες στ ή βάση, άνάμεσα σέ μέλη τοϋ ΠΑΣΟΚ καί τοϋ ΚΚΕ, δημιουργοϋν σοβαρές όμφιβολίες ώς πρός τήν άφοσίωση τών πρώτων σέ μιό όπό τίς πιό εύαίσθητες περιοχές τί'jς πολιτικί'jς καί εκλογικί'jς δράσης καί κινητοποίησης - τήν ψηφοφορί α. Σταθεροποίηση τοϋ καθεστώτος: Ό κρατιστικός πειρασμός Η Ιδεολογία τοϋ ΠΑΣΟΚ ταλαντεύεται άνάμεσα στά παλιό λαϊκιστικά συνθήματα τοο έθνικισμοϋ καί της ' Αλλαγί'jς καί τίς άπαιτήσεις της περιφρούρησης τοϋ κύρους καί τοίί κρότους καί τίς άνάγκες τί'jς σταθεροποίησης τοο καθεστώτος. ' Εξακολουθεί νά άκροβατεί στό σχοινί των λαϊκιστικών συνθημάτων, τοο επιστημονι κοο μαρξισμοο, τοο ούτοπικοο σοσιαλισμοο, τοο Σουηδικοu κρότους εύημερίας, το Ο έκσυγχρονισμοϋ καί της εκβιομηχάνισης ύπό κρατικό έλεγχο, καί τοο έλληνοχριστ ιανι κοϋ εθνικισμο Ο. 'Αλλά μιά πραγματιστική νοοτροπία, ~νας επαγγελματικός έλιτισμός καί ~νας έθνικισμός περ ιορισμένος όπό ύπολογισμούς διατήρησης τί'jς έξουσίας έρχονται συχνά στήν εέπιφάνεια. Ή Κοινή Άγορά φαίνεται δτι έγ ινε άποδεκτή οι όμερικανικές βάσεις θά παραμείνουν τουλάχιστο γιά πέντε χρόνια οί συχνοί διάλογοι μ έ τούς Τούρκους δέν έχουν διακοπεί τό status qυο στήν Κύπρο έχει διατηρηθεί. Εχει άναπτυχθεί μ ιό έντονη φροντίδα γύρω άπό τεχνικά θέματσ, καί iνα άπό τό πρώτα ετναι ή έξεύρεση κεφαλαίων στή Δύση. Αύτή εfναι μ ιό άνόγκη πού έρχεται σέ όντίθεση μέ τίς συχνές ρομαντικές προκλήσεις πρός τ ή Δύση καί τίς Η ΠΑ. Ό οικονομικός σχεδιασμός καί έλεγχος [χουν γίνει άναγκαiοι, μαζί μέ τήν άναβολή της Ικανοποίησης ύποσχέσεων πού δόθηκαν στούς καταναλωτές. Ο όρχηγός όναγκόστηκε νό άναζητήσει διευθυντές ε πιχειρήσεων μάλλον παρά πολιτικούς. Εκδηλώθηκαν, έπίσης, τάσεις άπομόκρυνσης όπό τό λαϊκισμό. Γίνονται προσπάθειες νό ένισχυθοίίν μερικοί έξωκομματικοί θεσμοί. Τό κρότος, ή γραφειοκρατία, καί οί πιστοί το Ο ΠΑΣΟΚ παλεύουν γιό τόν έλεγχο. Παρά τίς έπαγγελiες γιό άποκέντρωση, τοπικό καί περιφερειακά άντιπροσωπευτικό σώματα ύπόκεινται διαρκώς καί περισσότερο στόν έλεγχο τί'jς κεντρικης tξουσίας. Η κομματική εεουσί? σύμφωνα μέ τή γνώμη uεοικών. uπορεί νό χάνει ε~αψος υ πέρ τών όναγκών τοο κρατισμοϋ. Πολλοί τεχνοκράτες καί μάνατζερς άρχίζουν νό χάνουν τήν ύπομονή τους άπέναντι στ ή ν ρητορική καί τίς άναβολές. 'Υποστηρίζουν μέτρα λιτότητας, πού όναπόφευκτα προκαλοϋν λαϊκή δυσφορία καί άναταραχή. Η μόνη διέξοδος βρίσκεται στήν λήψη μέτρων έλέγχου. Τό κράτος καί ή γραφειοκρατία του"ισως γίνουν τό όργανο σχεδιασμοϋ καί έλέγχου, ένw τό κόμμαίσως προπαγανδίζε ι όπλώς τίς νέες θεωρίες τοίί άρχηγοϋ καί δικαιώνει τόν έλεγχό του. Ο εκσυγχρονισμός καί ή οικονομική όνόπτυξη ίσως άπαιτοϋν κρατικό αύταρχισμό, στόν όποίο ό στρατός μπορεί νό χρειαστι::ί νό παίξει iνα σοβαρό ρόλο ύποστήριξης. ~ Οπως σέ πολλές χώρες το Ο Τρ ίτο υ Κόσμου, άντίθετα άπό τίς Δυτικές κοινωνίες, ό έλλ η νικός σοσιαλισμός μπορεί νό βαδίσει όπό τόν λαϊκισμό στόν αύταρχισμό. ΟΙ περιορισμοί καί τό έμπόδια εjναι πολλά, άλλά οι πειρασμοί κα ί οί εύκαιρίες εfναι άκόμη περισσότερες. 'Η λαϊκιστική ρητορική χάρισε στό ΠΑΣΟΚ τήν έκλογ ική ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 15,

14 νίκη τό Άλλά τέτοια ρητορική δέν μπορεί νά συμφιλιωθεί μέ μιά σταθερή οικονομική πολιτική καί τή διατήρηση τοο καθεστώτος, πού άπαιτοϋν επενδύσεις καί έπομένως μ εγάλο δανεισμό άπό τό έξωτερικό, καί ενα πρόγραμμα λιτότητας στό εσωτερ ικό τό όποίο περιλαμβάνει τό πάγωμα των δημόσιων δαπανών, των τιμών καί τών άμοιβών. 'Ο Παπανδρέου ισως άναγκαστεί νά γυρίσει τήν πλάτη του σέ πολλές διεκδικήσεις καί νά έπιμείνει στή λιτότητα, ενω θά όναζητεί πιστώσεις άπό τίς διεθνείς χρηματαγορές. Θό όναγκαστεί"ισως νό ύποτάξει τήν Ιδεολογία καί τή ρητορική τοο ΠΑΣΟΚ, άκόμα καf νό όποσπαστεί άπό τό κόμμα του καί νά βρεί νέους τρόπους διάρθρωσης τi'jς ήγεσίας του καί θεσμοθελ τη σης το Ο προσωπι κο Ο του χαρίσματος- μέ άλλα λόγια νά επιβάλε ι μ ιό προσωπική κυβέρνηση. "Ηδη, ή θεσμοθέτηση τοο προσωπικοϋ του πολιτικοο γραφείου, ή νομοθεσία πού τοο δίνει τό δικαίωμα νά εκλέγονται οί ύποψήφιοί του στό ψηφοδ έλτ ιο τοϋ ΠΑΣΟΚ σύμφωνα μ έ τήν σειρά τi'jς δικi'jς του προτίμησης καί ό μειωμένος ρόλος τών μελών τοϋ ΠΑΣΟΚ στή Βουλή (σταδ ιακό θά χάσουν κάθε πρωτοβουλία στήν προπαρασκευή καί στήν ψήφιση νόμων), δλα αύτά ε Τ ναι σημαντικά βήματα πρός τήν κατεύθυνση της προσωπικi'jς διακυβέρνησης. Τά άποτελέσματα τών δημοτικών εκλογών ενίσχυσαν τόν κρατιστικό πειρασμό. Εδειξαν δ τι οί έκλογείς το Ο ΠΑΣΟΚ, καί ίσως Ε:να σοβαρό ποσοστό όπό τό μέλη του, πλησιάζουν πρός τούς Κομμουνιστές, ένώ άλλοι μπορεί νό στραφοϋν πρός τό Κέντρο η τ ή Νέα Δημοκρατία. Γιό νό συνεχ ιστεί όνεμπόδιστος ό έκσυγχρονισμός, ο! διεκδ ικήσεις πού εξακολουθοϋν νό ζητοϋν Ικανοποίηση, ύποστηριζόμενες άπό τήν ήγεσία ένός ΙσχυροΟ Κομμουνιστικοϋ Κόμματος, θά πρ έ πει νό έλεγχθοϋν καί νά φιμωθοϋν. ΔΕν θό εfναι ή πρώτη φορά πού 'ένα αύτοαποκαλούμενο μαρξιστικό κόμμα στράφηκε ε ναντίον κομμουνιστικοϋ κό μματος, καί όπαπανδρέου μπορεί νά μήν εjναι ό τελευ ταίος πού θό τό κάνει. τορες, καί τό πολυάριθμο προσωπικό τοϋ τριτογενοϋς τομέα, Ιδιαίτερα στό τουριστικό έπαγγέλματα. ' Ωφελήθηκαν όπό όρισμένα μέτρα κοινωνικi'jς π ολιτικi'jς πού πi'jρε ή Κυβέρνηση στήν όρχή, άλλά ό όνερχόμενος πληθωρισμός έχει εξουδετερώσει μερικά όπ' αύτό, ένώ ή όνεργία έπιδρό όρνητικό σέ πολλούς στά στρώματα αύτά. ΕJναι μιό Ιδιαίτερα εύμετάβλητη τάξη." Οπως παρατηρήσαμε. πολλοί όπό αύτούς μετανάστευσαν άπό τό χωριά τους στά όστικό κέντρα τό τελευταία 30 χρόνια. Χάνουν τίς ρίζες τους χωρίς νό καταφέρνουν νό δημιουργήσουν καινούργιες. Πολλοί άπό τήν δεύτερη γενιά φοιτοϋν στό πανεπιστήμιο- Ε:να κέντρο ζύμωσης καί ριζοσπαστικοποίησης. ΕΙναι αύτό τά μεγάλα στρώματα πού εjναι Ιδιαίτερα εύαίσθητα στά λαϊκιστικά συνθήματα. Αντίθετα όπό τούς μικροαστούς στίς άνεπτυγμένες καπιταλιστικές κοινωνίες, πού έχουν Ισχυρούς δεσμούς μέ τή μεσαία τάξη, βρίσκονται κοινωνικά καί Ιδεολογικό πιό κοντά στούς έργότες καί τούς όγρότες. ' Η έχθρότητα στό κατεστημένο τούς ένώ νει, καί οί όβεβα ιότητες γύρω άπό τήν όπασχόληση καί τήν κοινωνική θέση τούς κάνουν δεκτικούς σέ tξτρεμιστικές λύσεις. 'Ενώ φαίνεται δτι τό ΠΑΣΟΚ διατηρεί όκόμα τήν ύποστήρ ι ξή τους, αuτή γίνεται πιό άβέβαιη καί ύπό δρους. Q ο ο ο ο ο ο ο ο ο Εκλοyική ύποστήριξη Η εκλογ ι κή δύναμη τοο ΠΑΣΟΚ παρουσιάζε ι πτώση. Τό μεσαία στρώματα όρχίζουν νά όναθεωροϋν τήν στάση τους. Οί φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις πού άναφέρθηκαν προηγουμένως Ικανοποίησαν πολλούς. -ομως, άλλοι έχουνόπογοητευτεί όπό τήν αύξημένη φορολογία, τήν ύποτίμηση τi'jς δραχμi'jς, τήν f:λλε ιψn Ικανοποιητικών εύκαιριών γιό έπενδύσε ι ς, τήν προτεραιότητα πού δίνεται στό δημόσιο τομέα καί τίς δ ημ όσ ι ες έ πιχειρήσεις, τήν όποτυχία μπροστά στίς πιό νοσηρ ές μορφές τi'jς μόλυνσης καί στό πρόβλημα τi'jς συγκο ι νωνίας (Ιδίως στήν Αθήνα) καί όπό τίς άβεβαιότητες τi'jς έλληνικi'jς έξωτερ ικi'j ς πολιτικi'jς καί τi'jς άμυνας. Οί όγρότες έξακολουθοϋν νά ύποστηρίζουν τό ΠΑΣΟΚ, κυρίως χάρη στά όφέλ η πού προσπορίζονται άπό τίς έπιδοτήσεις τi'jς ΕΟΚ, πού τίς όποδίδουν στό ΠΑΣΟΚ. ' Η συνέχιση τi'jς ύποστήριξής τους θά έξαρτηθεί, συνεπώς, σέ μεγάλο βαθμό όπό τήν μελλοντική όγροτική πολιτική της ΕΟΚ. Θά έξαρτηθεί όκόμα όπό τήν f:κταση, τό ρόλο κα ί τίς συγκεκρ ι μένες κατευθύνσε ι ς τών όηροτικών συνεταιρισμών. Η παραμικρή έπέμβαση στήν ότομική Ιδιοκτησία θό προκαλέσε ι όρνη τικές όντιδράσεις. Οί έργά τες, όπό τήν άλλη μεριά, φαίνεται δτι όκολουθοϋν τό ΚΚΕ. Οί δπο ι ες προσπάθε ι ες όποό τή μεριά τi'jς Κυβέρνησηςνά έπεμβεί στό συνδικάτα καί νό περιορίσει τό δ ι καίωμα όπεργίας, διαμέσου όρ ι σμένων όπό τούς νόμους πού ψηφίστηκαν, θό κάμει πιό έντονες τίς διαμαρτυρίες καί τήν όντίδρασή τους. Τό'ίδιο καί τό μ έτρα λ ιτότητας. Αλλά, σέ τελευταία όνόλυση, ούτε ο! όγρότες, ούτε οί έργότες θό εfναι ή όποφασιστική δύναμη. ΕJναι τά πλατύτερα καί μάλλον όδιαμόρφωτα μικροαστικό στρώματα πού θό παίξουν τόν κρίσιμο ρόλο. Αύτό περιλαμβάνουν τούς δασκάλους, τούς Ιδιωτικούς ύπαλλήλους, τό χαμηλότερα στρώματα τών δημοσίων ύπαλλήλων, τούς μικρομαγαζό - The finest seafood restaurant in New York. Ε ven the fish know. The Delegate Ι.uικl1ωιι,!Jirιrιcr, Μ<>ΙΗ I <ιy ιlιru ~ riιl<ιy Rc!<erν.ιιίοιι~ tix7-0~xo ~ I I Ε. 4:irι.J Sιrc:cι <Bι:ιwccn :{rιl & 2rιι1 Aνcnuc~) f 'rrt dιιιιιπ ptιτlι:ίιικ ιι.ι κιιrιιl(t 111'XI rlιιιπ :flthenio.,n Stefana, νapιίstίka, Books. Records lmported Ceramics from Greece WHOLESALE AND RETAIL G,ft Sλσp 323 WEST 42nd ST REEτ, NEW YORK, Ν. Υ. ι ΟΟ36 Tel.: (2 ι2) CΙ 7-ό244 ι c ι Ηi2ι9 14 ιcνεα ΥΟ

15 ~Ομογενειακό ''εύχαριστώ'' στον Bradley ' Ο Ελλ ηνισμός τοίί Ν ιοίί Τζ έρσεϋ, πού τό τελευταία χρόνια αύξόνετα ι μέ ταχύτατο ρυθμό καί πρωτοστατεί σ' δλες τίς f:θνικές προσπάθειες, τίμησε στίς 7 'Οκτωβρίου τόν Δημοκρατικό Γ ερουσιαστή τfjς Πολιτείας Bill Bradley, με μιό ώραία συγκέντρωση σέ dίθουσα τοίί lmperial Manor, στό Ν ι οίί Τζέρσεϋ. Εκατοντάδες όμογενείς όπό τό Νιοίί 01 tπικεφσλής τής όργανωτικής tπιτροπής μέ τόν γερουσιαστή. 'Α πό όριστερ6, ό κ. Κόντος, ό κ. Μπράντλεϋ, ή κα WΟνα Σπυριδέλλη κσί ό κ. Τζών Μπαρλάς. ΙΛ Αλλ ο έ να στιγμιότυπο όπό τήν συγκέντρωση. 'Από άριστερά, ό γιατρός κ. Πίτουρας, μόλις διακρινόμενος ό κ. Αρης Δημητρlου, ό κ. Bίll Mίkel ίs, ό κ. Jίm Mikelis, ό κ. Σόλων Πετρίδης, ό τιμηθείς γερουσιαστής, ό κ. Ν. Σούμας, ό κ. Κόντος & ή κ. Phillίps. ' Ο πρόεδρος τής ' Επιτροπής κ. Κόντος, πρόεδρος τής έταιρlας Apollo Foods, lnc., προσφωνών τόν παλαιό φfλο του γερουσιαστή Μπράντλεϋ. ΑΡ/ΣrΕΡΑ: Ό Μητροπολίτης κ. Σίλας μέ δυό καλούς του φίλους, διακεκριμένους γιατρούς τοϋ Νιοϋ Τζέρσεϋ, τόνδρα Κiρκ Κσλεμκέρη, πρόεδρο τοϋ Ελληνοαμερικανικού Κο γ- κρέσσου τοϋ Νιοϋ Τζέρσεϋ καi τόν δρα 'Ηλία Τσούκα. ΔΕΞ/Α: Ό κ. Βασίλης Μικέλης, Ταμίας τής Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμ ερικής καi Καναδά, ό κ. Μπρ6ντλεϋ καί ό Πρόεδρος τής Ιδίας Ομοσπονδίας κ. Ηλίας Μπέτζιος. 15

16 τ ό έξώφuλλό μας: ' Ο πρόεδρος της όμογενειακης ' Επιτροπης κ. Εuριπίδης Κόντος, ένώ παραδίδει στον γεροuσ ι αστη Bill Bradley τοϋ Νιοϋ Τζέρσεϋ, τιμητικι'] πλάκα σάν εκφραση εuγνωμοσuνης γιά τά δσα επραξε ύπέρ της Κύπρου καί της 'Ελλό δος. Στό κέντρο, ό είσηγητι']ς της βραδυός κ. Τζwν Μπαρλάς. Ό Μητροπολίτης Νέας Ίερσέ ης, πανιερώ τατος κ. Σίλας, όπεuθύνων προσεuχr'ι στr'ιν όμογενειακr'ι συγκέντρωση ύπέρ τοϋ Μπράντλεϋ. IMPEJ ί\λ L\ r\ 'Ο καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου Northwestern, τοϋ ' Ιλλινόϊ κ. Τσάρλu Μόσχος, άναφέρθηκε περιληπτικά στήν πρόσφατη ίστορία τών ' Ελλήνων στήν 'Αμερική καί τά έπιτεύγματα τών μεταναστών στήν φιλόξενη αύτή χώρα. Τζέρσεϋ κυρίως, όλλό καί όπό τήν Νέα ' Υόρκη, προσηλθαν γιό νό τιμήσουν τόν φιλέλληνα Γερουσ ιαστή, πού, ό πό τήν πρώτη θητεία του στήν Γερουσία, διακρίθηκε σάν νομοθέτης καί σάν καλός φίλος της Κύπρου και της ' Ελλάδος. Τόν Γερουσιαστή προσεφώνησε ό Πρόεδρος τi'jς όργανωτικης 'Επιτροπι;ς, Κύπριος τήν καταγωγή κ. Εύρu πίδης Κόντος, ό όποίος εύχαρίστησε θερμό τ ούς προ σελθόντας καί τό μέλη της Επιτροπης πού έργόστηκαν μέ τόσο ένδιαφέρον γιό τήν έπιτυχία της εκδηλώσεως. Μίλησαν, έπίσης, ό συμπρόεδρος της Επιτροπης Ιατρός κ. Κίρκ Καλεμκέρ η ς, ό καθηγητής κ. Μόσχος, ό έπ ι χειρηματίας κ. Σόλων Πετρίδης, ο1 όποίοι έξi'\ ραν τήν προσωπικότητα τοϋ τιμηθέντος καί τήν όφοσίωσή του στήν προστασία τών όνθρωπίνων δ ι καιωμό - Μιά όκόμη όναμνηστική φωτογραφfα. 'Από όριστερά, ή κα Μιλάνου, ό κ. Μπράντλεϋ, ό iατρός κ. Φίλιπς, ό κ. Κόντος, ό Ιατρός κ. Μιλάνος, ή κα Φίλιπς, ό δικηγόρος κ. Αρθουρ Τσαγκάρη ς καί ή άδελφή του δίς Τσαγκάρη. 16 «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ»

17 των. Ο Πρόεδρος τής Πανηπειρωτικfjς Ομοσπονδίας κ. ' Ηλίας ~πέτζ.ιος: ~ύχαρίστησε τόν Γερουσιαστη, για το ενδιαφέρο πού έδειξε γιό τό άνθρώπ ινα δικαιώματα τών ' Ελλήνων στήν 'Αλβανία καί γιό τό δσα ε1πε ατό έπίσ.~~ο δείπνο τής πρόσφατης Κληρικολαικης Συνέλευσης, στήν Νέα ' Υόρκη. Συγκι1ι. 1 μένος άπό τ ίς θερμές έκδη λώσεις τών προσελθόντων, ό Γερουσιαστής τόνισε δτι δ έν θά έγκαταλείψη τίς προσπάθειες πού κατέβαλ ε στήν Γερουσία γιά μιά δίκαιη λύση τοίί Κυπριακοίί καί θά συνεχίση νό παρακολου θεί ο γερουσιαστής Bradley μέ τόν γενικό διεuθ~ν;ι'ι τ~ϋ l~perial Manor όμογενή George Gines μέ τήν κόρη και την συζυγο του. Ο συμπρόεδρος τής ' Επιτροπής Ιατρός κ. Καλεμκέρης τό θέμα τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων τών Ελλήνων τής 'Αλβανίας, πού τόσο ύποφέρουν κάτω άπό τό τυρανικό καθεστώς τοίί Χότζα. ' Ο Γερουσιαστής ε1πε, έπίσης, δτι οι Ολυμπιακοί άγώνες πρέπει νό έπιστρέψουν καί νό διεξάγονται μονίμως στήν 'Ελλάδα, δπως ζήτησε καί ή Γερουσία μέ ψήφισμα πού ύπέβαλε ό ίδιος, άλλοτε Ολυμπιονίκης ατό μπάσκετ. Ο κ. Μρόντλεϋ, είιρεθείς σε ενα άκρως φιλικό περιβάλλον ένθουσιωδών όμογενών, πού τοϋ εσφιγγαν τό χέρι μέ τήν προτροπή νά συνεχίση τό ένδ ιαφέρον του γιά τίς έθνικές ύποθέσεις τής Κύπρου καί της Ελλάδος, φαινόταν Ιδιαίτερα εύχαριστημένος. Γιά τήν ένίσχυση της προεκλογικi'jς του έκστρατείας - εfναι ύποψήφιος γιό έπανεκλογή τόν προσεχη μηνα - οί προσελθόντες πλήρωσαν γιό έισοδο 25 δολλ., ένώ πολλοί προσέφεραν μεγαλύτερα χρηματικό ποσά. Τούς συγκεντρωθέντες διασκέδασε καί ή όρχήστρα τοϋ 'Ανδρέα Μοδινοίί, ό όποϊος τραγούδησε κυπριακά καί έλνικά τραγούδια. Μεταξύ τών προσελθόντων ήταν καί ό Πρόεδρος τοίί Παγκυπρίου κ. Φίλιπ Κρίστοφερ. ΣτΙς 9 Νοεμβρίου ό Χορός τών Χρυσανθέμων Μέ Ιδιαίτερο ένδιαφέρον άναμένεται έφέτος ή χοροεσπερίδα τών Χρυσανθέμων ποu όργανώνεται κάθε χρόνο άπό την Φιλόπτωχο 'Αδελφότητα τοίί Κα~εδρικοϋ Ναοϋ της Αγίας Τριάδος Νεας 'Υόρκης. Η έφετεινη χοροεσπερίδα, της όποίας ή όργανωτικη Επιτροπr) προεδρεύεται άπό την Κα Theodore Triant, θa δοθfi την Παρασκε υή, 9 Νοεμβρίου, ατό ξενοδοχείο Πλάζα. Συμπρόεδροι της όργανωτ ι κfjς Έπιτροπης ε1ναι ή κ. Ν. Λύρα καi ή κ. 'Αδα μ. Πολίτη καί ή κ. Μιχ. Σιδέρη. Στό μεταξu άναδ ι οργανώθηκαν τρείς 'Επιτροπtς τi'\ς Φιλοπτώχου, στίς όποίες άνατέθηκαν κα i νέες άρμοδιότητες. 'Η Έπιτpοπι'ι Νοσοκομείων, μ t πρόεδρο την κ. Νίκη Σιδέρη, ή 'Επιτ ροπή γιο το~ς άστέγους μt πρόεδρο την κ. Μαρια Λύρα καί ή Έπιτροπι'ι γιά ήλικιωμένους μ t πρόεδρο την κ. Μαίρη Κρίστυ. Ή Φιλόπτωχος παρακαλεί νά της γίνωνται γνωστtς περιπτώσεις άναξιοπαθούντων ποu χρειάζονται βοήθεια. Νέο Συμβούλιο της Κυπριακijς Ομ)δίας Μετa άπό πρόσφατες έκλογές, τό νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακi'jς Ομοσπονδίας άπετελέσθη ώς έξi'jς: Πρόεδρος, Π Ελενα Ίωάννου, α ' άντιπρόεδρος Χρίστος Βαρελλδς, β ' άντ ι πρόεδρος Σωκράτης Χασίκος, γ' άν~ιπρόεδ ρος 'Ανδρέας Λούτσιος, βοηθος γραμματέας Κυριάκος Μαριόννης, ταμίας 'Ανδρέας Παπαδόπουλος. ' Η θέση τοϋ γενικοίί γραμματέα δέ~ tχει συμπληρωθεί κα] Εχει άνα~άβει Τ? καινούργ ιο διοικητικό συμβουλιο να έπιληφθεί τοίί θέματος. Κυ~ερνήτης τ~ς Νέας 'Υόρκης έξελέγ η ο Χριστος Βραχιμης καί τοίί Σικάγου ό Γιώργος Παφίτης. Στην έκτελεστικι'ι έπιτροπr) έξελέγησαν ή Μαίρη Χρυσάνθου, ό 'Ιάκωβος Ρά ουνας καί ό Τ όσος Ρόουνας. Στr)ν έπιτροπη κ υ πριακοίί άγώ~α έξελέγησαν ό Φίλιππος Χριστοφοριδης, ή Θέλ μα Πιερi'j, ό Μ ιχάλ η ς Λεόνδρο υ καi ό Κώστας Παπαδόπουλος. Εyyραφijτε Συνδρομηταi στην ccnέo Υόρκη» Στον Κάλαμο (Άγιοι Άπόστολοι) Άττικiίς ΚΑΝΑΔΟΣ πωλεί ΟΙΚΙΑ τριών (3) Δωματ ί ων μt τ ζάκι, ~ουζίνα κ;λ.π. καί ύπόγειο δύο (2) δωματίων έπi οικο πέδο υ 47? τ μ. κα:απρασ~νο τ~πι? 300 μ.' άπό θάλασσα. Τιμή λογικι'ι $55,000 U.S.A. Χρ ηματα θα δοθο υν στην Αμερ ι κη ιϊ Καναδδ. Γράψατε: NICK STRANΠALIS Βασ. Σοφίας καί Τιμ. Βάσσου 10 Πλατεία Μαβίλη - Αθήνα, Greece Τηλ. έργ οίκ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 15,

18 ΠΤΩΧΟΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Τό κατωτέρω ποίημα άπό τήν Βυζαντινι'ι έποχή, άνεφέρθη μεταξu 6λλωv, άπό τόv καθηγητι) κ. Bien ατήv διάλεξή του γιά τόv 'Ελύτη, ατό Rυtgers, γιά τήν όποία γράψαμε ατό προηγούμενο τεuχος μας. "Αν καί εlναι γραμμένο πρiv μερικοuς αίώνες, ό 6γνωστος ποιητής συνέλαβε μιάv μεγάλη άλήθειο, ποu θό διαπιστώσουν χωρiς δυσκολία όσοι διαβάσουν τό άπόαπασμα αύτό άπό τόν«πτωχοπρόδρομο ιι: Άπό μικρόθεν μ ' ~λεγεν δ γέρων δ πατήρ μου (Παιδίν μου, μάθε γράμματα, και ώσόν tσέναν εχει. Βλέπεις τόν δείνα, τέκνον μου, πεζός περιεπάτει, καi τώρα διπλοεντέληνος καi παχυμουλαράτος. Αuτός, δταν έμάνθανε, ύπόδησιν ούκ εlχεν, καi τώρα βλέπεις τον φορεί τό μακρυμύτικά του. Αύτός, δταν tμάνθανε, ποτέ του ούκ tκτενίσθη, καi τώρα καλοκτένιστος και καμαροτριχιάρης. Αuτός, δταν εμάνθqνε, λουτρόθυραν ούκ εlδε, και τώρα λουτροκίζεται τρίτον τr')ν έβδομάδα. Αuτός, ό κόλπος του εγεμε Φθείρας εμυγδαλάτας, καi τώρα τά ύπέρπυρα γέμει τό μανοηλάτα. Καi πείσθητι γεροντικοίς κοi πατρικοίς μου λόγοις, και μάθε τά γραμμα τικά, και ώσόν έσέναν εχει. ΚαΙ ~μαθον τά γράμματα μετά πολλοϋ τοϋ κόπου. Αφ ' οίι δέ τάχα γέγονο γραμματικός τεχνίτης, επιθυμώ και τό ψωμlν καi τοϋ ψωμιοϋ τι')ν μάνναν ύβρίζω τά γραμματικά, λέγω μετά δακρύων (' Ανάθεμαν τά γράμματα, Χριστέ, και όπου τό θέλει, 8 όνόθεμσν κσi τόν καιρόν κα i εκείνην rιlν ήμέραν, καθ' flν με παρεδώκασιν εις τό διδασκαλείον, πρός τό νό μάθω γράμματα, τάζα νό ζώ όπ ' εκείνα!) Έδάρε τότε ό.ν μ' Ε:ποικαν τεχνίτην χρυσορόπτην, άπ ' αuτους όπου κάμνουσι τό κλαπωτό καi ζώσι, καi Ε:μαθα τέχνην κλαπωτιlν τι'ιν περιφρονημένην, ού μη ήνοιγα τό όρμάριν μου και ηϋρισκα δτι γέμει ψωμίν, κρασiν πληθυντικόν καi θυννομαγειρίαν, καi παλαμιδοκόμματα και τσίρους και σκουμπρίαπαρ' OU δτι τώρα άνοίγω ΤΟ, βλέπω τους πάτους δλους, και βλέπω χαρτοσάκουλα γεμάτο με χαρτ ία. 'Ανοίγω τήν άρκλίρσαν μου, νό εϋρω ψωμlν κομμάτιν, καi εύρίσκω χαρτοσάκουλον άλλο μικροτερίτσιν. Απλώνω εις τό περσίκιν μου, γυρεύω τό πουγγίν μου, διό στάμενον τό ψηλαφώ, καi αuτό γέμει χαρτία. Άφ ' οίι δέ τός γωνίας μου τός δλας ψηλαφήσω, 'Ίσταμαι τότε κατηφης και άπομεριμνημένος, λιποθυμώ και όλιγωρώ εκ τfjς πολλfjς μου πείνας και άπό τι')ν πείναν την πολλr')ν και τιίν στενοχωρίαν γραμμάτων και γραμματικών τό κλαπωτό προκρίνω. ATHENS CENTER HOTEL ΣΤΗΝ ΚΑΡΔ/Α ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Κεντρικός κλιματισμός δωμότια,. λουτρό, τηλέφωνο, ραδιόφωνο,βερόντα Εστιατόριο πολυτελείας, μπόρ, ρσύφ γκόρντεν, πολυτελείς dίθουσες ύnοδοχι'\ς κσi Ιδιωτικό γκσρόζ. ESTAURAN 'Εξαιρετικη έλληνικη κουζίνα σε τιμi:ς άσυναγώνιστες 117 East 15th Street New York City τ el. (212) 'Από 1 Νοεμβρίου - 31 Δεκεμβρίου Τιμσi δωματίων: Μονόκλινα δραχμ. Δίκλινα δραχμ. Τρίκλινα δρχ. Συμπεριλαμβόνεται κοντινέντσλ μπρέκφσστ. Διό ρεζερβέσιονς όποταθi'jτε στι'ι Ν. Ύόρκη (212) κ.' Αρσένη η γρόψατε Sophocleous & Athenas 26, Athens,Greece. Tel Telex 4488 AlCY ιr~~1fi] st STREET. ASTORIA, Ν.Υ. ι ι ιο5 Τηλ. (212) GIFT SHOP ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ- ΒΑΠΤΙΣΊ'ΙΚΑ - ΛΑΜΠΑΔΕΣ Ε/ΔΗ ΔΩΡΩΝ- ΔΙΣΚΟΙ- 8 TRACK TAPES- CASSEΠES 18 «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ»

19 ~ Η ~, Εκθεση τοίί Διοικητοίί τijς Τραπέζης τijς ~Ελλάδος Κύριοι Μέτοχοι, Τό όκαθόριστα ~σοδα της Τράπεζας ~φτασαν, δπως προκύπτει όπό τήν ό νόλυση τών όποτελεσμ ότων της χρήσης τοϋ 1983, σελ δρχ. καί οι συνολικές δαπάνες λειτουργίας της, στίς όποίες περιλαμβάνονται καί οί όποσβέσεις καί προβλέψεις, σέ δραχμές. Πραγματοποίθηκαν, έπομένως, καθαρό κέρδη δρχ. εναντι δρχ. τοϋ 1982 καί δρχ. τοο Από τό καθαρό κ έ ρδη τfiς χρήσης, διαθέτονται γιό τήν καταβολή μερίσματος, σύμφωνα μέ τό όρθρο 71 τοϋ Καταστατικοϋ δρχ., πού όντιστοιχοϋν στό 12% τοϋ καταβλημένου μετοχικοϋ κεφαλαίου. W Ετσι τό μέρισμα κατά μετοχή θό ετναι 702,60 δραχμές. ' Από τό ύπόλοιπο ποσό τών καθαρών κερδών θό διατεθεί τό μισό, δηλαδή δρχ., γιό τήν αuξηση τοϋ τακτικοϋ όποθεματικοϋ καί τό ύπόλοιπο μισό γιό όπόσβεση συναλλαγματικών διαφορών καί λοιπών έ ξόδων όπό έργασίες συναλλόγματος, σύμφωνα μέ τό όρθρο 8, παρ. 1, τοο Ν. 1083/ 80. Τό συνολικό όκαθόριστα εσοδα της Τράπεζας όπό τόκους, προμήθειες καί λοιπές ώφέλειες, μετά τήν όφαίρεση τών χρεωστικών τόκων, έ μφανίζονται αύξημένα τό 1983 κατά δρχ. fι 21% σέ συγκριση μέ τό εσοδα τοϋ Σημειώνεται δτι στή διαμόρφωση τών όκαθόριστων έσόδων δέ συνυπολογίστηκαν οί συναλλαγματικές διαφορές, σύμφονα μέ τό ίδιο όρθρο τοϋ παραπάνω νόμου. ' Η αuξηση τών όκαθόριστων έσόδων προηλθε κυρίως όπό τόκους τών αύξημένων, σέ σύγκριση μέ τόν προηγούμενο χρόνο, χορηγήσεων πρός τήν Ιδιωτική οικονομία καί τό Δημόσιο. ΟΙ συνολικές δαπάνες λειτουργίας της Τράπεζας, στίς όποίες περιλαμβάνονται οι όποδοχές τοϋ προσωπικοϋ, συντάξεις, εισφορέ ς της Τράπεζας στό όσφαλιστικό ταμεία, λοιπό εξοδα διαχείρισης, καθώς έπ ίσης οί όποσβέ σεις καί προβλέψεις, εφτασαν τό 1983 σέ δραχμές, αύξήθηκαν δηλαδή σέ σύγκριση μέ τήν προηγούμενη κατά δραχμές, η 31,7%. ΕΙδικότερα, οί δαπάνες γιά άποδοχές τοϋ προσωπικοϋ αύξήθηκαν τό 1983 κατά δραχμές η 23%, ένώ τόν προηγούμενο χρόνο ή όντίστοιχη αuξηση fιταν δρχ. η 22.1 %. Σημειώνεται δτι ή όνοδος κατά τό 1983 όντανακλδ καί τίς αύξητικές έ πιδρόσε ις πού ετχε στίς συνολικές όποδοχές ή έφαρμογή της συλλογικης σύμβασης τοϋ 1982, ή όποία καθιερώνει τό ένιαίο μισθολόγιο καί Ό Διοικητης τής Τραπέζης τfjς Ελλάδο ς κ. Δ. Χσλικιaς στήν Τράπεζα της ' Ελλάδος (όπόφαση Γενικοϋ Συμβουλίου 27/ ). Εξάλλου, οί δαπάνες γιά συντάξεις, βοηθήματα καί μερίσματα αύξήθηκαν τό 1983 κατά δρχ. fι47,5%, σέ σύγκρ ι ση μέ δρχ. η 38% τό Γενικές έξελίξεις καί οικονομική πολιτική Από τό 1979, μετά τή δεύτερη ένεργειακή κρίση, ή έλληνική οικονομία είσηλθε σέ μιό νέα φάση. Τό κύρια χαρακτηριστικά της, εlναι, όρχικό, ή έπιβρόδυνση τοϋ όνοδικοϋ της ρυθμοϋ, πού τελικό όδήγησε σέ οίκονομική κάμψη στό 1981, ή εξαρση καί ή ε μμονή τοϋ πληθωρισμοϋ σέ ύψηλό έπίπεδα καί ή διεύρυνση τοϋ έ λλε ί μματος τοϋ Ισοζυγίου πληρωμών. Από τό 1982, ή καθοδική πορεία όνακόπηκε, ή οικονομία δ μως παρέ μ ε ινε ούσιαστικό σέ κατάσταση στασιμότητας. Γιό τό 1984 προβλέπεται π εριορισμ ένη οίκονομ ι κή ά νόκαμψη, πο ύ θά προέλθει κυρίως άπό τήν αuξηση τί'jς Ιδιωτικης καί δημόσιας κατανά λωσης, τών δημόσιων έπενδύσεων καί τήν άνοδο τί'jς όγροτικfiς παραγωγης, μετά τήν κάμψη της τό ' Επίσης ή οικονομική άνάκαμψη στό έξωτερ ι κό, όναμένεται δτι θό εχει θετικές έπιπτώσεις στό Ισοζύγιο πληρωμών καί στήν πορεία της έλληνικfiς οίκονομίας. Εξάλλου, ό πληθωρισμός σημείωσε έπιβράδυνση στό πρώτο τρίμηνο τοϋ 1984, σέ σύγκριση μέ τό άντίστοιχο τρίμηνο τοϋ Πρέπει, δ μως νά σημειωθεί, δτι ή οικονομία βρίσκεται σέ σαφή όνάρρωση καί δέν ε χουν όκόμη έξασφαλιστεί οι όναγκαίες προϋποθέσεις γιά μιό ούσιαστική καί μονιμότερου χαρακτηρα οικονομική άνοδο. Τό Ισοζύγιο πληρωμών κα ί ό πληθωρισμός έ ξακολουθοϋν νά εlναι σοβαρο ί περ ι οριστικο ί παράγοντες. ' Ο πληθωρισμός διπλασιάστηκε μετά τή δεύτερη έν ερ γειακή κρίση - ~ φτασε τό 26.2% στή δ ι άρκεια τοϋ καί έξακολουθεί νά διατηρ είται σ έ ύψηλό έπίπεδα ( μεταξύ Μαρτ ίου 1983 καί Μαρτίου 1984, ή αuξηση τοϋ δείκτη τιμών καταναλωτή ήταν 16.9%), παρά τήν οικονομική στασιμότητα καί τήν άλλαγή στήν κατεύθυνση της οlκονομικης πολιτικfiς πού όρχισε άπό τήν όνοιξη τοϋ Οί πληθωριστικές προσδοκίες καί ο ί πιέσεις άπό τήν πλ ε υρό τοϋ κόστους έξακολουθοϋν νό ετναι Ισχυρές καί νό τροφοδοτοϋν τήν πληθωριστική διαδικασία. Από τήν άνοιξη τοϋ 1982, μ έ τήν κατάθεση τοϋ κρατικού προϋπολογισμού, άρχισαν νά γίνονται προσαρμογές στή δημοσιονομικήκαί νομισματική πιστωτική πολιτική. Από τήν όρχή τοϋ 1983 άποφασίστηκε άνόλογη μεταβολή καί στήν ε Ισοδηματική πολιτική. Οί προσαρμογές αύτές άπέβλεπαν στή σταθεροποίηση της οικονομίας, στή βαθμιαία άποκλιμόκωση τοϋ πληθωρισμοϋ καί τή βελτίωση τοϋ Ισοζυγίου πληρωμών, μέ παράλληλη στήριξη ένός κοι νωνικό έπιθυμητοο έπιπέδου οίκονο μικfjς δραστηρι ότητας καί άπασχόλησης. Στή σφαίρα της δημοσιονομικfjς πο λιτικfjς, οχι μόνο άνακόπηκε στό 1982 ή εντονα αύξητική τόση τοϋ έλλείμματος τοϋ δημόσιου τομέα ώς ποσοστό τοο άκαθόριστου εγχώριου προϊόντος, άλλά έπιτεύχθηκε καί σημαντική μείωση. Συγκεκριμένα, τό Ελλειμμα τοο δημό σιου τομέα, σέ ταμειακή βάση, ένώ ειχε αύξηθεί άπό 8.8% στό 1980 σέ 15,1%, στό 1981 ύποχώρησε στό 1982 στό 13,4%. Η πρόοδος συνεχίστηκε στό 1983 καί τό ελλειμμα μειώθηκε στό 12,1%. Εξάλλου, ή νομισματική καί πιστωτική πολιτική μ έ σα στό 1982 επαψε νό στηρίζε ι τήν πληθωριστική διαδικασία καί τελικό εφερε μεγάλο βl σος γιά τn σταθεροποίηση τfjς οικονομίας. ~σπω~ ΚΤΩΒΡΙΟΥ 15,

20 όναφέρεται σέ έπόμενες παραγράφους καί λεπτομερέστερα στό ειδικό κεφάλαιο της ~Εκθεσης, σημειώθηκε βαθμιαία έπ ιβρόδυνση τών ρυθμών αϋξησης τί'jς προσφορδς χρήματος καί τών πιστώσεων πρός τόν Ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Παράλληλα, t:γινε ενοποίηση πρός τό πάνω τών έπιτοκίων τών τραπεζικών πιστώσεων, μέ όποτέλεσμα ή διάρθρωση καί τό ϋψος τους νό διαφέρουν σήμερα σημαντικό όπό αύτά πού ίσχυαν πρίν όπό δύο περίπου χρόνια. Πρόσφατα, όπό τίς 15 Φεβρουαρίου 1984, αύξήθηκαν τό έπ ιτόκια τών τρα πεζικών καταθέσεων, δπως καί τό επιτόκια τών εντοκων γραμματίων τοίί Δημοσίου. Παράλλ ηλα, ή Τράπεζα της' Ελλάδας εχει προχωρήσει σέ ούσιαστι κές όλλαγές στό σύστημα τών πιστωτικών κανόνων, ρυθμίσεων καί έλέγχων, πού θό εχουν σημαντικές επιπτώσεις στήν όποτελεσματικότερη λειτουργία τοίί τραπεζικοίί συστήματος στά επόμενα χρόνια. τέλος, σημειώθηκε μεταστροφή στήν εισοδηματική πολιτική στό ' Αποτ έλεσμα τί'jς μεταβολί'jς αύτης, ~ταν νό ύποχωρήση ή μέση αύξηση τών χρηματικών μισθών κατά 9 περίπου ποσοστιαίες μονάδες (όπό 26% στό 1982, σέ 17% περίπου στό 1983) κάί vό διαμορφωθεί κατά 3 περίπου ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα όπό τό ρυθμό τοϋ πληθωρισμοίί. Βραδεία nροσαρμοyή της οικονομίας οι μεταβολές πού [γιναν στή δημοσιονομ ική πολιτικ ή, καί Ιδίως στή νομισματική πολιτική καί τήν πολιτική εισοδημάτων, εfναι ούσιαστ ι κές. 'Όπως προκύmει δμως όπό τήν έξέλιξη τών οικονομικών δεικτών, οι μεταβολές αύτές δέν εχουν, μέχρι τώρα τουλάχιστο, ση μαντική έπίδραση στήν οικονομική πορεία τί'jς χώρας. Τό έρώτημα εlναι για τί ό πληθωρισμός καί τό [λλειμμα τοίί Ισοζυγίου πληρωμών διατηροίίνται σέ ύψηλό έπίπεδα κα ί γενικότερα γιατί εfναι βραδεία ή προσαρμογή της οικονομίας, παρά τίς σημαντικές αύτές μεταβολές στή μακροοικονομική καί τήν παρατεινόμενη οικονομική στασιμότητα. Κατ' όρχήν ή προσαρμογή τf\ς οικονομίας στή νέο κατάσταση πού δημιουργήθηκε κατά τή δεκαετία του 1970, Ιδίως μετά τήν πρώτη ένεργειοκή κρίση τοίί 1973, fιταν πολύ βραδεlο καί όνεπαρκής, σέ σύγκριση μέ δ,τι συνέβη σέ πολλές δλλες χώρες. Εiδικότερα, στήν περίοδο εφαρμόστηκε έπεκτατική οικονομική πολιτική πού όδήγησε - μέσω τί'jς αύξησης καταναλωτικf\ς δαπάνης - στή στήριξη σχετικό ύψηλοϋ ρυθμοϋ αύξησης τοίί έθνικοίί εισοδήματος (5% κατά μέσον δρο τό χρόνο). Παράλληλα δμως, ή πολιτική αύτή εfχε ώς όποτέλεσμα, όντίθετο ό πό δ,τι [γ ινε σέ πολλές δλλες χώρες νό διατηρηθεί δ πληθωρισμός σταθερό γύρω στό 12% κοί νό εfναι Ιδιαίτερα ό δύνοτη ή οικονομική θέση της χώρας, δταν έκδηλώθηκε ή δεύτερη ενεργειακή κρίση στό Από τό 1979 ~ως καί τήν δνο ιξη τοίί 1982, tγ ιναν μερικές προσπάθειες, γιό νό δοθεί περιοριστική κατεύθυνση στήν οικονομική πολιτική, πού δμως σύντομα έγκαταλείπονταν πρίν όσκήσουν δποιοδήποτε έπί δροση στήν πορεία τi'\ς οικονομίας. ' Εξάλλου, μετά τήν πρώτη ένεργειακή κρίση, ο! επενδύσεις σημείωσαν κάμψη, κοί τό κυριότερο, χειροτέρευσε ή ποιοτική τους σύνθεση. Συγχρόνως, ή έπ ικ είμενη ενταξη στήν ΕΟΚ δημιούργησε κλίμα όβεβαιότητας στόν επιχειρηματικό κόσμο πρός τό τέλος της δεκαετίας τοϋ 1970 καί εlχε όρνητικές έπιπτώσεις στήν άνόληψη επ ι χειρηματικών πρωτοβουλιών. Εlναι χαρακτηριστικό δτι στή δεκαετία τοϋ 1970 δέν πραγματοποιήθηκε σχεδόν καμιά όξιόλογη νέα Ιδιωτική έ πένδυση στόν βιομηχανικό τομέα. Φυσική συνέπεια fιταν νά καθυστερήσουν ο! όναγκαίες προσαρμογές, Ιδίως στή βιομηχανική δομή της χώρας, καί γενικότερα νά ό ξυνθοίίν ο! διαρθρωτικές όδυναμίες καί οικονομικές όν ι σορροπίες, καί νό Εξασθενίσει ή όνταγωνιστική Ικανότητα τiίς έλληνικί'jς οικονομίας. Επίσης ή νομισματική πολιτική πού όσκήθηκε στή δεκαετία τοίί 1970, στήριξε τήν πληθωριστική διαδικασία, καί σέ συνδυασμό μέ τή συνεχή ώς τά μέσα τοϋ 1980 ύποτίμηση τi;ς δροχμi'jς, περισσότερο ίσως όπ' δσο fιτον οικονομικό δικαιολογημένη, δδήγησε στr'ι συσσώρευση πληθωριστικών πιέσεων στό σύστημα κοί στήν ένlσχυση τών πληθωριστικών προσδο κιών. 'Ιδιαίτερα, ή γενική χαλάρωση της οlκονομ ι κης πολιτικi;ς στό 1981, κατά τήν προεκλογική περίοδο, έπέτεινε τις όνισορροπίες στήν έλληνική οlκονομlα. τέλος, ή εισοδηματική πολιτική πού όποφασίστηκε στίς όρχές τοϋ 1982, ένίσχυσε σημαντικά τίς πιέσεις όπό τήν πλευρό τοίί κόστους. Συγχρόνως, στή διατήρηση τοϋ πληθωρισμοϋ σέ ύψηλό έ πίπεδο στά τελευταίο δύο χρόνια, συνέβαλαν δρισμένο ι ειδ ικοί παράγοντε~: (α) _ Οί όνοπροσαρμογές τών τιμών τών όγοθών καί ύπηρεσιών πού προσφέρονται άπό τό κρότος καί τίς Επιχειρήσεις κοινης ώφελείας, οί όποίε ς ήταν όναγκαίες γιά τή συγκρότηση τών διαχειριστικών Ελλειμμάτων (β) ή ύ ποτ l μηση τί'jς δραχμi'\ς στίς όρχές τοίί 1983, ή όποία ήταν όνογκαία γιό τήν ό ποκατόστοση της όνταγωνιστικότητας τών έλληνικών προϊόντων, πού ετχε σημαντικό διαβρωθεί στά δυόμισι περίπου χρόνια πού προηγήθηκαν, κοί (γ) ή ενταξη στήν ΕΟΚ, καί μάλιστα σέ περίοδο πού τό διεθνές οικονομ ικό περιβάλλον fιτον Ιδιαίτερα δυσμενές, όποδείχθηκε δτι βροχυχρονιο τουλάχιστο, εlχε όπό όρισμένες σοβαρές όρνητικές έπιπ τώσ εις. ΕΙδικότερα, ή σημαντική καί όπότομη αύξ ηση τών όγροτικών τιμών όπό τό 1981, πού συνδυάστηκε σέ σημαντικό βαθμό μέ τή μεταφορά επι δοτήσεων τοϋ κόστους στίς τιμές, τροφοδότησε τήν πληθωριστική διαδικασία. Τό γενικό συμπέρασμα ετναι δτι οι οικονομικές δυσχέρειες πού όντιμετωπίζει ή χώρα - οικονομική στασιμότητα, όνεργία, ύψηλό καί έπίμονο πληθωρισμό, μεγάλο [λλε ιμμα στ ίς τρέχουσες συναλλαγές - όντονακλοϋν σέ μεγάλο βαθμό τίς έξαιρετικό δύσκολες συνθηκες πού έπικρότησαν και έξακολουθοίίν νά έπικpα τοίίν στή διεθνή οικονομία. Παράλληλα, δμως, όφείλονται καί σέ σοβαρές διαρθρωτικές όδυναμ ί ες σέ δλους σχεδόν τούς τομείς της οικονομίας, Ιδιαίτερα στό μεταποιητικό. Εlναι έ πίσης γεγονός δτι καθυστέρησε, συγκριτικά μέ δλλες χώρες, ή έ φαρμογή πολιτικiίς γιό τή σταθεροπο l ηση κοί τήν προσαρμογή της οικονομίας. Αύτός εfναι ενος βασικός λόγος γιό τόν όποίο, άντί νό μικραίνει, διευρύνθηκε στό τελευταία χρόνια ή όπόκλιση τοϋ έλληνικοίί ρυθμοίί πλ ηθωρισμοϋ στίς χώρες της ΕΟ Κ καί τοο ΟΟΣΑ, ένώ τό [λλειμμο τών τρ εχουσών συναλλαγών, μετά τή βελτίωση πού σημειώθηκε μεταξύ 1981 καί 1982 εχει σταθεροποιηθεί σέ σχετικό ύψηλό έπίπεδο, σέ περlοδο κατά τήν όποία σχεδόν δ λες οι λοιπές χώρες τοίί ΟΟΣΑ έπωφελήθηκαν όπό τή μεγάλη διόγκωση τοίί έμπορικοίί Ισοζυγίου τών ΗΠΑ καί βελτίωσαν τό Ισοζύγιο πληρωμών τους, 6- ρισμένες μάλιστα μέ έντυπωσιακό ρυθμό. ' Η σημερινή κατάσταση τi'jς έλληνι κης οικονομίας έπ ιβόλλει τή συνέχιση καί ενταση τi'\ς συντονισμένης προσπάθειας πού καταβάλλεται γιό τή σταθεροποίηση της οικονομίας. 'Η προσπάθεια αύτή συνδυάζει τή χάραξη καί έφαρμογή τi;ς δημοσιονομικf\ς κοί εlσοδηματικi'\ς πολιτικης μέ κατάλληλη νομισματική κοί πιστωτική πολιτική. Μόνο μιό συντονισμένη μακροοικονομική πολιτική, πού χρησιμοποιεί ταυτόχρονα και σέ κατάλληλο συνδυασμό δλα τό μέσα πού εχει στή διάθεσή της, μπορεί νό όντιμετωπίσει όποτελεσματικό, σέ συντομότερο χρόνο καί σέ μικρότερο οικονομικό καί κοινωνικό κόστος, τό στάσιμο πληθωρισμό κοί τό έλλείμμοτο τοϋ Ισοζυγlου πληρωμών, καί νό δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις γιό μιό μονιμότερη οικονομική όνόκομψη καί σταθερή βελτ ίωσ η το ίί βιοτικοίί έπιπέδου. 20 «ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ»

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία εντολέα ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη Χρονικό διάστημα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο. Μάιος 2015

Πολιτικό Βαρόμετρο. Μάιος 2015 Πολιτικό Βαρόμετρο Μάιος 2015 ΤO ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ PUBLIC ISSUE Νο144 5-2015 Η τακτική μηνιαία πολιτική έρευνα της Public Issue πραγματοποιείται από το 2004 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ MAIN OPPOSITION LEADER, PRESIDENT OF NEW DEMOCRACY PARTY

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ MAIN OPPOSITION LEADER, PRESIDENT OF NEW DEMOCRACY PARTY THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ MAIN OPPOSITION LEADER, PRESIDENT OF NEW DEMOCRACY PARTY AT THE WORLD IN 2017 GALA DINNER ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 1 THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μάρτιος 200 Μάρτιος 2008 Έρευνα 11-13/3

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μάρτιος 200 Μάρτιος 2008 Έρευνα 11-13/3 Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μάρτιος 2008 1 Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 11 έως και 13 Μαρτίου 2008. Τύπος έρευνας: Tηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική πολιτική Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ιανου Ιαν άριος 200 ουάριος 2008 Έρευνα 7-10/1

Πανελλαδική πολιτική Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ιανου Ιαν άριος 200 ουάριος 2008 Έρευνα 7-10/1 Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ιανουάριος 2008 1 Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 7 έως και 10 Ιανουαρίου 2008. Τύπος έρευνας: Tηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς των νέων ιδεών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Φορείς των νέων ιδεών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Δ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ- ΔΙΧΑΣΜΟΣ (1909-1922) 1. Το κόμμα των φιλελευθέρων 1. Πριν τις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910 κανένα ΜΕΓΑΛΟ κόμμα δεν υποστήριζε τις μεταρρυθμίσεις που προτάθηκαν το 1909/1910 Φορείς των νέων

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Φεβρουάριος Φεβρου 2009 άριος Έρευνα 23-26/2

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Φεβρουάριος Φεβρου 2009 άριος Έρευνα 23-26/2 Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Φεβρουάριος 2009 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 23 έως και 26 Φεβρουαρίου 2009. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 87

Πολιτικό Βαρόμετρο 87 Πολιτικό Βαρόμετρο 87 Φεβρουάριος 2011 ΣΚΑΪ -ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Παρουσίαση ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Κυριακή 13/2/2011 Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία εντολέα ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη Χρονικό διάστημα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΕΣ ΔΟΕΣ ΤΟΕΣ ΝΟΕΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Γενικού Δ/ντή. Συντρόφισσες, σύντροφοι

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΕΣ ΔΟΕΣ ΤΟΕΣ ΝΟΕΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Γενικού Δ/ντή. Συντρόφισσες, σύντροφοι Συντονιστής Οργανωτικής Γραμματείας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιπποκράτους 22 & Ναυαρίνου, 106 80 Αθήνα Τηλ.: 210 3665301-03 - Fax: 210 3665089 www.pasok.gr - e-mail: syntonistis@pasok.gr Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόθεση Ψήφου. Βουλευτικές Εκλογές

Πρόθεση Ψήφου. Βουλευτικές Εκλογές Πρόθεση Ψήφου Βουλευτικές Εκλογές 1 Πρόθεση ψήφου σε Βουλευτικές Εκλογές Ας υποθέσουμε ότι είχαμε Βουλευτικές Εκλογές την επόμενη Κυριακή. Πείτε μου παρακαλώ ποιο κόμμα θεωρείτε πιο πιθανό να ψηφίζατε;

Διαβάστε περισσότερα

Η RASS είναι μέλος της ESOMAR, της WAPOR και του ΣΕΔΕΑ.

Η RASS είναι μέλος της ESOMAR, της WAPOR και του ΣΕΔΕΑ. Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Νοέμβριος 2008 1 Ανάθεση : Εφημερίδα Απογευματινή. Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 18 έως και 21 Νοεμβρίου 2008. Τύπος έρευνας: Tηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ. 8-10 Οκτωβρίου2007

ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ. 8-10 Οκτωβρίου2007 ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ καιτηνκαθημερινη 8-10 Οκτωβρίου2007 TΑΥΤΟΤΗΤΑΤΗΣΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: PUBLIC ISSUE(Α.Μ. ΕΣΡ: 8). ΑΝΑΘΕΣΗ: Τηλεοπτικός- Ραδιοφωνικός Σταθµός«ΣΚΑΪ»& εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ. Εργασία της μαθήτριας Έλλης Βελέντζα για το πρόγραμμα ΣινΕφηβοι

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ. Εργασία της μαθήτριας Έλλης Βελέντζα για το πρόγραμμα ΣινΕφηβοι Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ Εργασία της μαθήτριας Έλλης Βελέντζα για το πρόγραμμα ΣινΕφηβοι Ο πόλεμος του Βιετνάμ(1965-1975) ήταν η μεγαλύτερη ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Δύσης και Ανατολής κατά την διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νοέμβρι Νοέμβρ ος 200 ιος 2007 Έρευνα 30/10 1/11

Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νοέμβρι Νοέμβρ ος 200 ιος 2007 Έρευνα 30/10 1/11 Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νοέμβριος 2007 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 30 Οκτωβρίου έως και 1 Νοεμβρίου 2007. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Πανάρετος.: Καλησπέρα κυρία Γουδέλη, καλησπέρα κύριε Ρουμπάνη.

Ι. Πανάρετος.: Καλησπέρα κυρία Γουδέλη, καλησπέρα κύριε Ρουμπάνη. (Συνέντευξη του Ι. Πανάρετου στην Νίνα Γουδέλη και τον Γρηγόρη Ρουμπάνη για τα θέματα της Παιδείας (Μήπως ζούμε σ άλλη χώρα;, ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84) Ν. Γουδέλη: Καλησπέρα κύριε Πανάρετε. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσκόπηση της Alco για το Πρώτο Θέμα

Δημοσκόπηση της Alco για το Πρώτο Θέμα Δημοσκόπηση της Alco για το Πρώτο Θέμα Παρά το προβάδισμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Αντώνης Σαμαράς διατηρεί την εμπιστοσύνη των πολιτών, ενώ ανακάμπτει η Χρυσή Αυγή Το κλίμα πόλωσης που δημιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσκόπηση της Metron Analysis για τα Παραπολιτικά

Δημοσκόπηση της Metron Analysis για τα Παραπολιτικά Αρχή φόρμας Τέλος φόρμας Δημοσκόπηση της Metron Analysis για τα Παραπολιτικά Του Στράτου Φαναρά, Προέδρου και διευθύνοντος Συμβούλου της Metron Analysis Σχεδόν δύο μήνες μετά τις εκλογές και την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Βουλευτής Ν. Πρέβεζας - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ. Αυτή η κυβέρνηση αποκαλύπτει μια «αγοραία. αντίληψη» της Δημοκρατίας

Βουλευτής Ν. Πρέβεζας - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ. Αυτή η κυβέρνηση αποκαλύπτει μια «αγοραία. αντίληψη» της Δημοκρατίας ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Βουλευτής Ν. Πρέβεζας - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 17-11-2011 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ: Αυτή η κυβέρνηση αποκαλύπτει μια «αγοραία αντίληψη» της Δημοκρατίας το πολιτικό μας σύστημα έχει εισέλθει αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόλεµος στο Ιράκ, για εµάς τους Έλληνες, είναι ένα θέµα πολύ σηµαντικό, αρκετά σηµαντικό, όχι και τόσο σηµαντικό, ή καθόλου σηµαντικό;

Ο πόλεµος στο Ιράκ, για εµάς τους Έλληνες, είναι ένα θέµα πολύ σηµαντικό, αρκετά σηµαντικό, όχι και τόσο σηµαντικό, ή καθόλου σηµαντικό; ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΟ ΙΡΑΚ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ Ο πόλεµος στο Ιράκ, για εµάς τους Έλληνες, είναι ένα θέµα πολύ σηµαντικό, αρκετά σηµαντικό, όχι και τόσο σηµαντικό, ή καθόλου σηµαντικό; 47 34 12 6 2 Πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις πολιτικές εξελίξεις ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις πολιτικές εξελίξεις ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για τις πολιτικές εξελίξεις ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Τηλέμαχου Χυτήρη στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη»

Συνέντευξη του Τηλέμαχου Χυτήρη στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη» Συνέντευξη στην εφημερίδα "Θεσσαλονίκη" Συνέντευξη του Τηλέμαχου Χυτήρη στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη» 1. ΕΡΩΤΗΣΗ Μετά και τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ αμφισβητούν ανοιχτά τις

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση 1 ο Κύμα: 07-09 Σεπτεμβρίου 2009 VPRC Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Εισαγωγή Ταυτότητα έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews (C.A.T.I.) βάσει δομημένου ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Τάξη Γενικού Λυκείου 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 3.3 ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 Άρθρο 1 του Συντάγματος Tο πολίτευμα της Eλλάδας είναι Προεδρευόμενη Kοινοβουλευτική Δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη ανάλυση εκλογικού αποτελέσματος Σεπτεμβρίου 2015

Σύντομη ανάλυση εκλογικού αποτελέσματος Σεπτεμβρίου 2015 Σύντομη ανάλυση εκλογικού αποτελέσματος Σεπτεμβρίου 2015 Σεπτέμβριος 15 Ιανουάριος 15 ΣΥΡΙΖΑ 35,46 36,34 ΝΔ 28,10 27,81 ΧΑ 6,99 6,28 ΠΑΣΟΚ 6,28 4,68 ΚΚΕ 5,55 5,45 ΠΟΤΑΜΙ 4,09 6,05 ΑΝΕΛ 3,69 4,75 ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Θεσμοί, Όργανα και Δομή της Δημόσιας Διοίκησης Χαρίτα Βλάχου Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας Στέλεχος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ Σήμερα Ποιό είναι το πολίτευμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

Βουλευτικές εκλογές 1996

Βουλευτικές εκλογές 1996 Βουλευτικές εκλογές 1996 Στην ενεργό πολιτική μπήκε την Άνοιξη του 1996. Ήταν τότε που συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού, ως κατ επιλογήν ( αριστίνδην ) υποψήφιος. Οι εκλογές εκείνες,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Απρίλιος Απρίλ 200 ιος 2008 Έρευνα 1-3/4

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Απρίλιος Απρίλ 200 ιος 2008 Έρευνα 1-3/4 Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Απρίλιος 2008 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 1 έως και 3 Απριλίου 2008. Τύπος έρευνας: Tηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ άτομα στις 13 περιφέρειες της χώρας Οκτωβρίου 2014

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ άτομα στις 13 περιφέρειες της χώρας Οκτωβρίου 2014 Ταυτότητα Έρευνας Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη Χρονικό διάστημα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων Φεβρουαρίου 2016

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων Φεβρουαρίου 2016 Eκτίμηση πολιτικών τάσεων 22-24 Φεβρουαρίου 2016 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ. Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Σχέδιο Δράσης για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας Παρασκευή 13/9/2013, 12.

Δήλωση Πολιτικής του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Σχέδιο Δράσης για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας Παρασκευή 13/9/2013, 12. Δήλωση Πολιτικής του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Σχέδιο Δράσης για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας Παρασκευή 13/9/2013, 12.00μμ Κυρίες και κύριοι, Κατά την παρουσίαση των μέτρων για τον εκσυγχρονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα κοινής γνώμης για τις πολιτικές εξελίξεις άτομα στις 13 περιφέρειες της χώρας Νοεμβρίου 2015

Έρευνα κοινής γνώμης για τις πολιτικές εξελίξεις άτομα στις 13 περιφέρειες της χώρας Νοεμβρίου 2015 Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία εντολέα ΤΟ ΒΗΜΑ Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη Χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στη «Χώρα της Κυριακής» Συνέντευξη Τηλέμαχου Χυτήρη στη «Χώρα της Κυριακής»

Συνέντευξη στη «Χώρα της Κυριακής» Συνέντευξη Τηλέμαχου Χυτήρη στη «Χώρα της Κυριακής» Συνέντευξη στη «Χώρα της Κυριακής» Συνέντευξη Τηλέμαχου Χυτήρη στη «Χώρα της Κυριακής» Σε παρεξήγηση οφείλεται η όποια συζήτηση γίνεται για την μονιμότητα στον δημόσιο τομέα, δηλώνει ο Τηλέμαχος Χυτήρης,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια της εκδήλωσης What s Next Κεφαλαιοποιώντας τον θετικό αντίκτυπο της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Washington 23 Μαρτίου 2010 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη τού Βασίλη Μαγγίνα Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου Ν.Δ. στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»

Συνέντευξη τού Βασίλη Μαγγίνα Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου Ν.Δ. στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» Συνέντευξη τού Βασίλη Μαγγίνα Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου Ν.Δ. στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» 1.Ερώτηση: Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της κυβερνητικής πλευράς. Εύκολος κοινοβουλευτικός ρόλος; Απάντηση: Ρόλος εξαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Μάιος 2013

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Μάιος 2013 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Μάιος 2013 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα Τύπος της Κυριακής. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 22 έως και 24 Μαΐου 2013. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα κοινής γνώμης για τις πολιτικές εξελίξεις άτομα στις 13 περιφέρειες της χώρας. 7 9 Ιουνίου 2016

Έρευνα κοινής γνώμης για τις πολιτικές εξελίξεις άτομα στις 13 περιφέρειες της χώρας. 7 9 Ιουνίου 2016 Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη Χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος 1. Ο κοινοβουλευτισµός είναι η µορφή πολιτικής εκπροσώπησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ:

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ: - Παρουσία του Κ. Καραμανλή στην ΔΕΘ - Πρόθεση ψήφου για τις Εθνικές Εκλογές της 4 ης Οκτωβρίου 9 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων MEGA 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 9 MEGA TV GREEK PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φράντς Φίσλερ, πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις Επενδύσεις και συνεργασίες τα αντίδοτα στην κρίση Με την αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόθεση ψήφου Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τη Real News Συλλογή στοιχείων: Σεπτεμβρίου 2012

Πρόθεση ψήφου Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τη Real News Συλλογή στοιχείων: Σεπτεμβρίου 2012 Πρόθεση ψήφου 1 Πρόθεση ψήφου Εκλογών Ας υποθέσουμε ότι είχαμε Βουλευτικές Εκλογές την Επόμενη Κυριακή. Από τα παρακάτω κόμματα σας παρακαλώ κυκλώστε τον αριθμό που ανταποκρίνεται στο κόμμα που θεωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Βουλευτικές εκλογές 2016

Βουλευτικές εκλογές 2016 Βουλευτικές εκλογές 2016 23η Παγκύπρια Έρευνα Πολιτικής Κουλτούρας & Εκλογικής Συμπεριφοράς Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Λευκωσία Απρίλιος 2016 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... 3 1. Βαθμός ενδιαφέροντος για τις Βουλευτικές Εκλογές στις Σεπτεμβρίου... 4 2. Για το αν η προσφυγή στις πρόωρες

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων. Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς:

Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων. Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς: Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς: 1) Το πρώτο σύστημα είναι η καπιταλιστική οικονομία ή οικονομία της αγοράς:

Διαβάστε περισσότερα

η πορεία προς την πτώση της πρώτης δηµοκρατίας και η δικτατορία της 4 ης Αυγούστου

η πορεία προς την πτώση της πρώτης δηµοκρατίας και η δικτατορία της 4 ης Αυγούστου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕ Η ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: η πορεία προς την πτώση της πρώτης δηµοκρατίας και η δικτατορία της 4 ης Αυγούστου 122 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΜΑΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 27 ΜΑΙΟΥ 13 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Οργανικός νόµος 1900 β. Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας γ. «Ηνωµένη αντιπολίτευσις»

Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Οργανικός νόµος 1900 β. Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας γ. «Ηνωµένη αντιπολίτευσις» Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Οργανικός νόµος 1900 β. Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας γ. «Ηνωµένη αντιπολίτευσις» Β. Να αντιστοιχίσετε τα γράµµατα της στήλης Α µε αυτά της στήλης 1.Επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος 2015 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: «iefimerida.gr» Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη 11 και 12 Ιανουαρίου 2015. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών συνεντεύξεων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καταγραφής των πολιτικών εξελίξεων σε θέματα που αφορούν στο πολιτικό τοπίο σήμερα

Έρευνα καταγραφής των πολιτικών εξελίξεων σε θέματα που αφορούν στο πολιτικό τοπίο σήμερα Έρευνα καταγραφής των πολιτικών εξελίξεων σε θέματα που αφορούν στο πολιτικό τοπίο σήμερα Φεβρουάριος 2017 Συλλογή στοιχείων: 13-15 Φεβρουαρίου Από την MRB Hellas ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. Η ταυτότητα της έρευνας... 3 2. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων και η θέση των Δημάρχων τι πιστεύουν οι πολίτες... 4 3. Σχέδιο Δήμων για οικονομική επιβίωση υπάρχει ή όχι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ζωή για τη δική της ευδαιμονία. Μας κληροδοτεί για το μέλλον προοπτικές χειρότερες από το παρελθόν. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά.

ζωή για τη δική της ευδαιμονία. Μας κληροδοτεί για το μέλλον προοπτικές χειρότερες από το παρελθόν. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά. Φίλες και Φίλοι, Από το 2007, όταν έθεσα για πρώτη φορά υποψηφιότητα για την ηγεσία της προοδευτικής παράταξης, χάσαμε πολλά. Μία ολόκληρη δεκαετία. Γύρω μας, ο κόσμος αλλάζει. Δυστυχώς,τώρα που ξαναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Σεπτέμβριος 2013

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Σεπτέμβριος 2013 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Σεπτέμβριος 2013 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 19 έως και 21 Σεπτεμβρίου 2013. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Στην Έναρξη του Εθνικού Διαλόγου Παιδείας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 Κύριε Πρωθυπουργέ,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Οκτώβριος Οκτώ 2009 βριος Έρευνα 6-7/10

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Οκτώβριος Οκτώ 2009 βριος Έρευνα 6-7/10 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Οκτώβριος 2009 1 Ανάθεση: Εφημερίδα Παρασκεύη+13. Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από6 έως και7 Οκτωβρίου 2009. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Alco για το "Πρώτο Θέμα" (26 Ιανουαρίου 2014)

Έρευνα της Alco για το Πρώτο Θέμα (26 Ιανουαρίου 2014) Έρευνα της Alco για το "Πρώτο Θέμα" (26 Ιανουαρίου 2014) Η αξιωματική αντιπολίτευση ανοίγει την ψαλίδα της διαφοράς από την κυβερνώσα Νέα Δημοκρατία, που φτάνει στο 0,6% από 0,5% που ήταν σε αντίστοιχη

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα;

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; του Χρήστου 'ChIossif' Ιωσηφίδη Ο Θανάσης και ο Χρήστος πίνουν χαλαρά τον απογευματινό τους καφέ και κουβεντιάζουν για άλλο ένα πολιτικό κόμμα που μπήκε πρόσφατα στην ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ «Το μετέωρο βήμα των Επιμελητηρίων» Προς: 1.Γραφείο Πρωθυπουργού 2.Υπουργού Ανάπτυξης κου Δένδια 3.Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Μηταράκη Υπόψιν: 1.Κ.Ε.Ε.Ε 2.Των κοινοβουλευτικών κομμάτων: ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας,

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας, 1 Μακαριώτατε, Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Σεβαστοί πατέρες Κύριοι βουλευτές Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας, Κύριοι σύμβουλοι, αγαπητοί συνεργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Οκτώβριος 2013

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Οκτώβριος 2013 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Οκτώβριος 2013 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα Τύπος της Κυριακής. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 8 έως και 10 Οκτωβρίου 2013. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Υπουργού Ανάπτυξης κ. Χρ. Φώλια στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή

Χαιρετισμός Υπουργού Ανάπτυξης κ. Χρ. Φώλια στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή Δελτίο Τύπου Αθήνα, 30 Ιουνίου 2008 Χαιρετισμός Υπουργού Ανάπτυξης κ. Χρ. Φώλια στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή Κυρίες και Κύριοι, Eίναι μεγάλη μου χαρά που παρίσταμαι στις εργασίες της συνεδρίασης του

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη γνώμη σας βγαίνει το Πρόγραμμα;

Κατά τη γνώμη σας βγαίνει το Πρόγραμμα; Κατά τη γνώμη σας βγαίνει το Πρόγραμμα; Όχι δεν βγαίνει. Η Ελλάδα μπήκε πρώτη στο Πρόγραμμα και είναι η μόνη που δεν δίνει σαφείς ενδείξεις εξόδου. Η εφαρμογή του Μνημονίου γίνεται με βάση αριθμητικούς

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σεπτέμβρι Σεπτέμβρ ος 200 ιος 2007 Έρευνα 25-27/09

Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σεπτέμβρι Σεπτέμβρ ος 200 ιος 2007 Έρευνα 25-27/09 Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σεπτέμβριος 2007 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 25 έως και 27 Σεπτεμβρίου 2007. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 91

Πολιτικό Βαρόμετρο 91 Πολιτικό Βαρόμετρο 91 Ιούνιος 2011 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Σε λάθος 87% Ούτε σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΒΑΑ ΤΗΣ 6ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΒΑΑ ΤΗΣ 6ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΒΑΑ ΤΗΣ 6ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Mε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η χτεσινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΥ.Β.Α.Α. η οποία βρισκόταν σε απαρτία. Τα μέλη ενημερώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

þÿœ±á Â, ¹ÎÁ³  Neapolis University þÿ º±Ê

þÿœ±á Â, ¹ÎÁ³  Neapolis University þÿ º±Ê Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Informative material 2013-09-24 þÿ À±³ ± Ä Â ¼ ºÁ±Ä¹º  ½ þÿœ±á Â, ¹ÎÁ³  þÿ º±Ê http://hdl.handle.net/11728/8984

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα Έρευνας. Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Opinion Poll Ε.Π.Ε Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ. 49.

Ταυτότητα Έρευνας. Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Opinion Poll Ε.Π.Ε Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ. 49. Ταυτότητα Έρευνας Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Opinion Poll Ε.Π.Ε Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ. 49. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Ηλικίας άνω των 18, με δικαίωμα ψήφου ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: 1.010 νοικοκυριά ΧΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013) 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013) Κύριε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, φίλε Θανάση Τσαυτάρη, Υψηλοί προσκεκλημένοι,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Μάιος 200 Μάιος 2008 Έρευνα 6-8/5

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Μάιος 200 Μάιος 2008 Έρευνα 6-8/5 Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Μάιος 2008 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 6 έως και 8 Μαΐου 2008. Τύπος έρευνας: Tηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Ώρα Μέσο Δημοσιογράφος Ημερομηνία Ραδιόφωνο ΣΚΑΪ

Ημέρα Ώρα Μέσο Δημοσιογράφος Ημερομηνία Ραδιόφωνο ΣΚΑΪ Ημέρα Ώρα Μέσο Δημοσιογράφος Ημερομηνία Δευτέρα 14:00 πμ Ραδιόφωνο ΣΚΑΪ Κατερίνα Ακριβοπούλου 14/05/2007 Κατερίνα Ακριβοπούλου: Τον αντίκτυπο του σκανδάλου των ομολόγων στην κοινή γνώμη καταγράφει το βαρόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Νοέμβριος 2013

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Νοέμβριος 2013 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Νοέμβριος 2013 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα Τύπος της Κυριακής. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 12 έως και 14 Νοεμβρίου 2013. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Οκτώβριος Οκτώ 200 βριος 2007 Έρευνα 23-24/10

Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Οκτώβριος Οκτώ 200 βριος 2007 Έρευνα 23-24/10 Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Οκτώβριος 2007 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 23 έως και 24 Οκτωβρίου 2007. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Αγιο Ορος για αλλαγή φύλου στα 15: Θα σηκωθούν οι πρόγονοί μας από τους τάφους

Αγιο Ορος για αλλαγή φύλου στα 15: Θα σηκωθούν οι πρόγονοί μας από τους τάφους Αγιο Ορος για αλλαγή φύλου στα 15: Θα σηκωθούν οι πρόγονοί μας από τους τάφους Με έντονο τρόπο αντέδρασε η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους στο νομοσχέδιο για την ταυτότητα αλλαγής φύλου στα 15 έτη. Σε επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Περίοδος: 13 15 Σεπτεμβρίου 2016 Περιοχή έρευνας: Πανελλαδική Δείγμα: Μέθοδος: Σταθμίσεις: Ψηφοφόροι, άνδρες & γυναίκες, άνω των 17 ετών, 1.004 ψηφοφόροι

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο. Ιούνιος 2015

Πολιτικό Βαρόμετρο. Ιούνιος 2015 Πολιτικό Βαρόμετρο ΤO ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ PUBLIC ISSUE Νο145 6-2015 Η τακτική μηνιαία πολιτική έρευνα της Public Issue πραγματοποιείται από το 2004 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή στοιχείων 3 έως και 6 Νοεμβρίου 2008

Συλλογή στοιχείων 3 έως και 6 Νοεμβρίου 2008 Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Νοέμβριος 2008 1 Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 3 έως και 6 Νοεμβρίου 2008. Τύπος έρευνας: Tηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση πολιτικών τάσεων Σεπτεμβρίου 2017

Εκτίμηση πολιτικών τάσεων Σεπτεμβρίου 2017 Εκτίμηση πολιτικών τάσεων 20-22 Σεπτεμβρίου 2017 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ. Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Παναγιώτης Θεοδωρικάκος Διδάσκων Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Πρόεδρος της GPO ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ Το πολιτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσκόπηση της Pulse RC για το Ποντίκι

Δημοσκόπηση της Pulse RC για το Ποντίκι Δημοσκόπηση της Pulse RC για το Ποντίκι Του Γιώργου Ηλ. Αράπογλου, γενικού διευθυντή της Pulse RC Η σημερινή δημοσκόπηση, πρώτη του Σεπτεμβρίου μετά τη «χαλάρωση» του Αυγούστου, αποτελεί «προσγείωση» όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ της 28ης ΜΑΙΟΥ 1986 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ της 28ης ΜΑΙΟΥ 1986 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 118/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 118 Αρ. 2145 της 28ης ΜΑΙΟΥ 1986 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Σεπτέμβριος 2013

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Σεπτέμβριος 2013 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Σεπτέμβριος 2013 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα Τύπος της Κυριακής. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 10 έως και 12 Σεπτεμβρίου 2013. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012

Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012 Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012 1. Κατά τα φαινόμενα, οι δανειστές θα τραβήξουν στα άκρα τον χρηματοδοτικό στραγγαλισμό της χώρας, με μη καταβολή της δανειακής δόσης. Δημιουργείται ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ξεφούσκωσε αλλά δεν τελείωσε η Χρυσή Αυγή

Ξεφούσκωσε αλλά δεν τελείωσε η Χρυσή Αυγή Δημοσκόπηση της ΑLCO για το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Ξεφούσκωσε αλλά δεν τελείωσε η Χρυσή Αυγή Η πρώτη δημοσκόπηση μετά την προφυλάκιση βουλευτών και μελών της - Τι λένε οι πολίτες για τις έρευνες των Αρχών, τους χειρισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόθεση Ψήφου. Βουλευτικές Εκλογές

Πρόθεση Ψήφου. Βουλευτικές Εκλογές Πρόθεση Ψήφου Βουλευτικές Εκλογές 1 Πρόθεση ψήφου σε Βουλευτικές Εκλογές Ας υποθέσουμε ότι είχαμε Βουλευτικές Εκλογές την επόμενη Κυριακή. Πείτε μου παρακαλώ ποιο κόμμα θεωρείτε πιο πιθανό να ψηφίζατε;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΚΠΕ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΚΠΕ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΚΠΕ 1. Είμαστε υπερήφανοι για τους προηγούμενους έξι μήνες. Υπηρετήσαμε με αυταπάρνηση την εντολή του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 96

Πολιτικό Βαρόμετρο 96 Πολιτικό Βαρόμετρο 96 Νοέμβριος 2011 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Η απόφαση του Γιώργου Παπανδρέου να δεχθεί κυβέρνηση κοινής αποδοχής με τον Αντώνη Σαμαρά, πιστεύετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την 24ωρη απεργία του δημόσιου στην Αλεξανδρούπολη

Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την 24ωρη απεργία του δημόσιου στην Αλεξανδρούπολη Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την 24ωρη απεργία του δημόσιου στην Αλεξανδρούπολη Με βασικό σύνθημα: Απαιτούμε, βροντοφωνάζουμε όλοι μαζί: «πάρτε πίσω το νόμο λαιμητόμο» πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑ DEPUTY MINISTER, MINISTRY OF ECONOMY AND DEVELOPMENT, GREECE

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑ DEPUTY MINISTER, MINISTRY OF ECONOMY AND DEVELOPMENT, GREECE THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑ DEPUTY MINISTER, MINISTRY OF ECONOMY AND DEVELOPMENT, GREECE THE EU-EURASIA-CHINA BUSINESS SUMMIT Building bridges from east to west ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τη. Μάϊος η έρευνα

Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τη. Μάϊος η έρευνα Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τη Μάϊος 2012 2 η έρευνα 1 Πρόθεση ψήφου 2 Πρόθεση ψήφου Εκλογών Ας υποθέσουμε ότι είχαμε Βουλευτικές Εκλογές την επόμενη Κυριακή. Πείτε μου παρακαλώ ποιο κόμμα θεωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο. Μηνιαίοι Δείκτες ΣΚΑΪ -ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Ιανουάριος / Διάγραμμα 1

Πολιτικό Βαρόμετρο. Μηνιαίοι Δείκτες ΣΚΑΪ -ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Ιανουάριος / Διάγραμμα 1 Πολιτικό Βαρόμετρο Μηνιαίοι Δείκτες ΣΚΑΪ -ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ιανουάριος 2009 0901/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α.

Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α. Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α. Χρονολόγιο 1844: Συνταγματική μοναρχία (σύνταγμα) 1862: Έξωση του Όθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ 21, 22, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ 21, 22, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ 21, 22, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 7 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας σελ. 3 1. Άποψη για το αν υπάρχει κίνδυνος διάσπασης του

Διαβάστε περισσότερα