Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Η β ι ω σ ι µ ό τ η τ α τ η ς Β ι ο λ ο γ ι κ ή ς Γ ε ω ρ γ ί α ς Συµφέρει η β ιο κα λ λ ιέργ εια ; Του Γ ι ά ν ν η Ν. Σ τ ά γ ι α Γ ε ω π ό ν ου Φ υτ ι κ ή ς Π α ρ α γ ω γ ή ς τ ου Γ Π Α Πριν περιγράψ ουµε την οικονοµική κατάσταση στην β ιολογική γεωργί α και το δικό της σηµερινό αδιέξ οδο συγκριτικά µε τη συµβ ατική πρέπει να δού µε την αναγκαιότητά της. Το β ιολογικό ή πιο σωστά το οικολογικό προϊ όν δεν εί ναι µια πλαστή ανάγκη σαν αυτές που µας καλού ν καθηµερινά να καταναλώ σουµε. Πρόκειται για µια πραγµατική ανάγκη η οποί α σήµερα δυστυχώ ς ικανοποιεί ται σε ιδιαί τερα καταστήµατα ή σε ιδιαί τερα ράφ ια. Το ζητού µενο των προϊ όντων αυτώ ν δεν ξ εκί νησε από την αγορά του γρήγορου κέρδους αλλά από το περιβ άλλον. Συνήθως έχουµε λάθος αντί ληψ η του τι σηµαί νει περιβ άλλον. Ν οµί ζουµε ότι το περιβ άλλον β ρί σκεται κάπου µακριά. Ω στόσο περιβ άλλον εί ναι όλο αυτό που µας περιβ άλλει. Ό,τι εί ναι έξ ωθεν του δέρµατός µας. Κ αι µάλιστα επειδή το δέρµα µας εί ναι µια µεµβ ράνη ηµιπερατή πολλοί υποστηρί ζουν ότι και αυτό το όριο ανάµεσα στον οργανισµό και το περιβ άλλον του δεν εί ναι σαφ ές. Ε ί δα πρόσφ ατα µια καµπάνια που κατέληγε ότι το περιβ άλλον χρειάζεται τη β οήθειά µας. Λ άθος. Ε µεί ς εί µαστε που χρειαζόµαστε β οήθεια και προστασί α. Ε µεί ς πριονί ζουµε το κλαδί πάνω στο οποί ο καθόµαστε. Χ ρειάζεται οι ενέργειές µας, οι υπηρεσί ες και τα προϊ όντα µας να µας ωφ ελού ν όχι µόνο µέσω ενός γρήγορου χρηµατικού κέρδους αλλά πρωτί στως µέσω ενός κέρδους περιβ αλλοντικού. Προκειµένου να µετρήσουµε κατά πόσο ένα προϊ όν εί ναι οικολογικό χρησιµοποιού µε την Α νάλυση Κ ύ κλου Ζ ωής (Α Κ Ζ ) Η Α ν ά λ υσ η ή Α π ο τ ί µησ η Κ ύ κλ ο υ Ζ ω ή ς (Life Cycle Analysis - LCA) εί ναι µί α µέθοδος ποσοτικού προσδιορισµού ό λ ω ν τ ω ν π εριβ α λ λ ο ν τ ικώ ν, ο ικο ν ο µικώ ν κα ι κο ιν ω ν ικώ ν επ ιπ τ ώ σ εω ν που προκύ πτουν από τον κύ κλο ζωής ενός προϊ όντος ή υπηρεσί ας. Ο πλήρης κύ κλος ζωής ενός προϊ όντος/ υπηρεσί ας περιέχει σε γενικές γραµµές τις φ άσεις εξ όρυξ ης/ παραγωγής των πρώ των υλώ ν, της παραγωγής, της διάθεσης, της χρήσης, και της τελικής απόρριψ ης στο περιβ άλλον. Η συνολική γνώ ση όλων των επιπτώ σεων που προκύ πτουν σε όλες ή κάποιες από τις φ άσεις του κύ κλου ζωής, επιτρέπουν την επισήµανση των σηµαντικότερων από αυτές και την αποτελεσµατικότερη διαχεί ρισή τους. (πηγή Ο Μιχαλόπουλος σε άρθρο του στο περιοδικό Γ εωργί α και Κ τηνοτροφ ί α λέει χαρακτηριστικά ότι κατά την Α Κ Ζ ενός µήλου θα πρέπει να συνυπολογί σουµε ακόµη και το τελάρο που το µετέφ ερε στην αγορά έως και τη µελλοντική

2 στιγµή που το τελάρο αυτό θα έχει αποδοµηθεί, θα έχει λιώ σει. Σηµαντικός συντελεστής στην Α Κ Ζ εί ναι το αποτύ πωµα άνθρακα. Ε δώ και λί γα χρόνια δειλά δειλά η αγορά έχει αρχί σει να ζητάει προϊ όντα µε χαµηλό αποτύ πωµα άνθρακα. Κ αι µάλλον ένα τέτοιο σήµα εί ναι οικολογικότερο του β ιολογικού. Γ ια παράδειγµα 2 κιλά θειικής αµµωνί ας αντιστοιχού ν σε 5 κιλά πετρελαί ου τα οποί α καταναλώ θηκαν για την παραγωγή αλλά και τη µεταφ ορά του λιπάσµατος αυτού από το εργοστάσιο έως το λιόφ υτο. Κ ατ επέκταση το κατά πόσο οικολογικό θα εί ναι το λάδι που θα παραχθεί αργότερα εί ναι κάτι που µπορεί να γί νει µετρήσιµο αθροί ζοντας τα αποτυπώ µατα όλων των συντελεστώ ν (λί πανση, κλάδευµα κτλ.) Το υδατικό αποτύ πωµα. Όπως και η γη έτσι και το νερό εί ναι ένας φ υσικός πόρος. Α κόµη και σήµερα παραβ λέπεται ότι εί ναι σηµαντικότερος από το χρήµα. Οι ισχυροί προσπαθού ν να τον θέσουν υπό έλεγχο (όπως και την ενέργεια) µέσω των β ηµάτων 1) οικονοµικός πόλεµος 2) χρεοκοπί α 3) κατάκτηση σε γη και ύ δωρ. Α πό την άλλη λέγεται ότι η κλιµατική αλλαγή θα επιφ έρει λειψ υδρί α το 2050 αλλά και ακραί α καιρικά φ αινόµενα. Η διασφ άλιση του ως δηµόσιο αγαθό, η εξ οικονόµησή του δηλαδή η φ ροντί δα για αύ ξ ηση των αποθεµάτων έπρεπε να έχει ήδη ξ εκινήσει όπως έχουν ήδη ξ εκινήσει τα ακραί α καιρικά φ αινόµενα. Το αρχικό ερώ τηµα λοιπόν αν συµφ έρει η β ιοκαλλιέργεια τί θεται µέσα σε συνθήκες υποβ αθµισµένου περιβ άλλοντος, επερχόµενης δί ψ ας και ασφ αλώ ς και πεί νας. Όχι µιας πεί νας παράλογης όπως σήµερα που ενώ παράγονται θερµί δες για 11 δισεκατοµµύ ρια ανθρώ πους, πολλοί πεθαί νουν από την πεί να. Α λλά µιας πεί νας που θα οφ εί λεται στην εξ αφ άνιση των φ υσικώ ν πόρων. Η σηµασί α του β ιολογικού προϊ όντος φ αί νεται όταν από τους ευρωπαί ους εταί ρους µας τοποθετού νται για τη νέα Κ Α Π οι Σουηδοί : Προτεί νουν την κατάργηση των επιδοτήσεων µε µια σηµαντική εξ αί ρεση: Τις επιδοτήσεις που σχετί ζονται µε τα περιβ αλλοντικά πράγµατα. Η κα τ α ν ά λ ω σ η Συµφ έρει να καταναλώ νω β ιολογικά οικολογικά; Οι γιατροί λένε ότι η θρεπτική αξ ί α στα οικολογικά (β ιολογικά) προϊ όντα εί ναι δεκαπλάσια απ ότι στα συµβ ατικά. Α λλά µιλάµε για προϊ όντα µε αυξ ηµένη τιµή κατά 30% -100%. Ε ν τέλει τα β ιολογικά προϊ όντα εί ναι σαφ ώ ς φ θηνότερα από τα αγροχηµικής διαχεί ρισης. Το σύ νηθες λάθος του οικοκαταναλωτή: Α ναζητά προϊ όντα καθαρά από υπολεί µµατα φ υτοπροστατευτικώ ν. Συχνά προκειµένου να ικανοποιήσει αυτή την ανάγκη λαµβ άνει προϊ όντα από πολύ µακριά και εκτός εποχής. Με απλά λόγια, προϊ όντα εκτός τόπου και χρόνου. Κ αι το σηµαντικότερο: Συχνά εί ναι

3 προϊ όντα άνοστα, αν και β ιολογικά. Κ αι τού το δεν λέγεται µε σκοπό να δυσφ ηµιστεί η β ιολογική τοµάτα θερµοκηπί ου που β γαί νει το Φ εβ ρουάριο αλλά µε σκοπό να διαφ ηµιστεί το β ιολογικό µαρού λι και λάχανο κατά τον ί διο µήνα. Οι κακές αυτές καταναλωτικές συνήθειες σε συνδυασµό µε ένα πλήθος β ιοκαλλιεργητώ ν που ί διοι δεν καταναλώ νουν β ιολογικά, άρα δεν τα πιστεύ ουν, έχουν συµβ άλει στην υποβ άθµισή τους. Η β ιω σ ιµό τ ητ α τ ης κα λ λ ιέργ εια ς Συµφ έρει (χρηµατικά και µόνο) να καλλιεργώ β ιολογικά οικολογικά; Μπορεί να συµφ έρει σε ορισµένα προϊ όντα στα οποί α συχνά δεν υπάρχει προσφ ορά όπως οι β ιολογικές ζωοτροφ ές, παρόλο που και εδώ η αγορά εί ναι άστατη. Στις λοιπές περιπτώ σεις, στο ελαιόλαδο για παράδειγµα, µπορεί να συµφ έρει όσο συµφ έρει και η συµβ ατική καλλιέργεια. Β άσει των δεικτώ ν της περιφ έρειας Κ ρήτης στη β ιοκαλλιέργεια της ελιάς συγκριτικά µε τη συµβ ατική έχουµε 10% αύ ξ ηση στα έξ οδα, 10% µεί ωση στην παραγωγή και 30% υψ ηλότερη τιµή. Α σφ αλώ ς ο δεί κτης για τη µεί ωση της παραγωγής εί ναι λάθος. Η µεί ωση στην παραγωγικότητα της ελιάς εί ναι πολύ µεγαλύ τερη. Στη σηµερινή συνάντηση µε τους παραγωγού ς κάνοντας µια οµαδική εργασί α καταλήξ αµε στα έσοδα και έξ οδα µιας εκµετάλλευσης, δυστυχώ ς µη ανακοινώ σιµα διότι δεν έχουν τεκµηρί ωση. Ω στόσο ήταν κοινό συµπέρασµα ότι: η µεγαλύ τερη διαφ ορά εί ναι η µειωµένη παραγωγή τουλάχιστον µε β άση τη συνήθη γεωργική πρακτική ενέργειες όπως ο θρυµµατισµός στα λιόκλαδα εί ναι ζητού µενες τόσο στη β ιολογική όσο και στην αγροχηµική γεωργί α εδοµένου λοιπόν ότι προστατεύ ουµε το περιβ άλλον µας τα ζητού µενα εί ναι δύ ο: Το χαµηλότερο κόστος παραγωγής και το καλύ τερο εµπόριο. Τ ο κα λ ύ τ ερο εµπ ό ριο Α παιτεί ται προϊ όν σε µεγαλύ τερη και σταθερή ποσότητα (όχι από µεµονωµένους παραγωγού ς), µε υψ ηλότερη τιµή και χωρί ς να χάνει αγορές. Ε ποµένως ανάπτυξ η συνεργασιώ ν για την πώ ληση του προϊ όντος. Η εµπορική δραστηριότητα δεν εί ναι δουλειά του παραγωγού. Α ν µαζί µε άλλους συστήσουν µια εµπορική επιχεί ρηση αυτό εί ναι κάτι που δεν έχει καµιά σχέση µε το χωράφ ι. Η δε προώ θηση του προϊ όντος δεν µπορεί να γί νεται µόνο µέσω internet όπως πολλοί ονειρεύ ονται. Α κόµα και αν πρόσκαιρα υπάρξ ει µια επιτυχί α ωστόσο πρόκειται για µια εργασί α που πρέπει να συνεχί ζεται ιδιαιτέρως. Σήµερα εί µαστε η µόνη χώ ρα που πουλά β ιολογικά οπωροκηπευτικά στην Ουκρανί α. Προφ ανώ ς πρόκειται για µια εξ αγωγική εταιρί α που για να στέκεται εκεί εργάζεται µε σοβ αρότητα έπειτα από πολύ δουλειά και συνέπεια. Γ ενικότερα, εί ναι γεγονός ότι στις αγορές του εξ ωτερικού δεν έχουν εµπιστοσύ νη στους Έ λληνες.

4 Σε τι οφ εί λεται η αδυναµί α συνεργασί ας µεταξ ύ των παραγωγώ ν. Πιθανόν σε µια προσωπική έπαρση του καθενός µας. Γ ια να καταλάβ ουµε τις επιπτώ σεις σε µερικές κοινωνικές σχέσεις ας δού µε κάποια χαρακτηριστικά των τελευταί ων γενεώ ν. Η παρακάτω περιγραφ ή δεν εί ναι ού τε απόλυτη ού τε στατιστικά δοκιµασµένη ωστόσο στη Σητεί α εί ναι αρκετά γνώ ριµη. Πρώ τη γενιά: Οι παραγωγοί που γεννήθηκαν πριν από το Α υτοί εί χαν τεχνικές και µέσω διδαχής αλλά κυρί ως από την παράδοση και πολύ καλά φ ιλτραρισµένες µέσα στο χρόνο. Συχνά διαστρεβ λωµένες, συχνά µπλεγµένες ακόµα και µε δεισιδαιµονί ες. Πάντος υπήρχε εκεί µια πληροφ ορί α την οποί α µοιραί α ισοπέδωσε η µετέπειτα εκµηχάνιση της γεωργί ας και η στροφ ή προς ένα αγροτικό µοντέλο σύ µφ ωνο µε τις ΗΠΑ. Παράδειγµα διαστρέβ λωσης: Α υτή η γενιά φ ύ τευσε τριανταφ υλλιά στην άκρη του αµπελιού ως φ υτό δεί κτη στο ωί διο. Όταν η τριανταφ υλλιά εί χε προσβ ολή τότε σήµαινε ότι πρέπει να θειαφ ί σουν το αµπέλι. Μετά από χρόνια οι αγρότες παρερµήνευσαν και θεώ ρησαν ότι η τριανταφ υλλιά συγκεντρώ νει το ωί διο. Α κολού θως οι γεωπόνοι και η γεωργική πράξ η απάντησαν ότι αυτό εί ναι κουτό. Έ τσι η πρακτική αυτή εγκαταλεί φ θηκε. Σήµερα εί ναι β έβ αιο ότι σε πολλά αµπέλια εφ αρµόζονται οι διπλάσιες επιπάσεις µε θεί ο από τις απαιτού µενες. εύ τερη γενιά: Οι γεννηθέντες εί ναι οι χρηµατικά ισχυρότεροι. Γ ια πολλές δεκαετί ες ο ιδρώ τας του γεωργού εί χε ένα χειροπιαστό αποτέλεσµα. Ή ταν οι εποχές που γενικότερα κυκλοφ ορού σε πολύ χρήµα στην αγορά. Α υτό εί χε σαν αποτέλεσµα ένα νεοπλουτισµό µε όλα τα θετικά και αρνητικά που µπορεί αυτός να φ έρει. Α υτή η γενιά λοιπόν λόγω της χρηµατικής της δύ ναµης, εξ αιτί ας µιας ανάπτυξ ης υλικής µε σπί τια και αγαθά έχει συχνά ένα αί σθηµα υπεροχής έναντι των προηγού µενων και των επόµενων γενεώ ν. Κ αι λόγω του νεοπλουτί στικου εγωισµού τους οι παραγωγοί αυτοί δυσκολεύ ονται να συνεργαστού ν και µεταξ ύ τους. εν εί ναι τυχαί ο ότι οι συνεταιρισµοί χρεοκόπησαν από κακού ς χειρισµού ς αυτής της γενιάς. Ε ξ άλλου, η γενιά αυτή εφ άρµοσε τα περισσότερα αγροχηµικά, συχνά εισαγόµενα από νικήτριες και νικηµένες χώ ρες του δευτέρου παγκοσµί ου πολέµου. υστυχώ ς, στα χωριά µας οι πιο ένθερµοι υποστηρικτές των αγροχηµικώ ν πέθαναν από καρκί νο δί νοντας όµως πολλά χρήµατα και αγαθά στις οικογένειές τους. Τρί τη γενιά: Οι µεταγενέστεροι του 1970 εί ναι πιο εξ οικειωµένοι µε τη νεώ τερη τεχνολογί α, µε την πρόσβ αση στην πληροφ ορί α, και συχνά εί ναι επιστήµονες σε κάποιο αντικεί µενο σχετικό ή άσχετο µε τη γεωργί α. εν αναµένεται να αποκτήσουν την χρηµατική δύ ναµη των γονιώ ν τους. Η µεγάλη τους αδυναµί α εί ναι ότι συχνά δεν εί ναι τόσο εξ οικειωµένοι µε τις χειρονακτικές εργασί ες. Ονειρεύ ονταν και προορί ζονταν να ολοκληρώ σουν το αρχικό ευρωπαϊ κό σχέδιο που ήταν: 4 παραγωγοί και 4+96 καταναλωτές. Κ ατά κάποιο τρόπο η γενιά αυτή δυσκολεύ εται να β ρει αγροτική εργασί α ακόµα και την εποχή της συγκοµιδής: Τόσο διότι πολλοί εί ναι µε το β λέµµα στην έξ οδο περιµένοντας µια ευκαιρί α για να β ρουν κάτι πιο ξ εκού ραστο. Όσο διότι οι αγρότες προτιµού ν ένα ξ ένο µετανάστη αφ ού σε περί πτωση ενός λάθους πολύ πιο εύ κολα µπορού ν να τον επιπλήξ ουν.

5 Α υτή η γενιά εί ναι ευκολότερο να φ τιάξ ει οµάδες και συνεργασί ες. Χ ρειάζεται όµως προσοχή διότι δεν εί ναι η λεγόµενη κοινωνική δικτύ ωση εκεί νη που θα τις χτί σει αλλά η φ υσική συνεύ ρεση και παρουσί α των συνεργατώ ν. Α πό την πρόχειρη αυτή περιγραφ ή των γενεώ ν φ αί νεται ότι ακόµη πιο πέρα από το φ υσιολογικό τους χάσµα εί ναι αναµενόµενη και η ασυνεννοησί α την οποί α β ιώ νουµε σήµερα. Έ τσι δεν υπάρχει σχεδιασµός, σταθερότητα, οµαλή ροή. Α σφ αλώ ς οι διαφ ορετικές γενιές εί ναι µόνο ένα παράδειγµα αρνητικής επί δρασης στον κοινωνικό ιστό. Πολλοί άλλοι παράγοντες (οικονοµικοί, φ υλετικοί, µόρφ ωσης κ.α.) συµβ άλουν περισσότερο ή λιγότερο στην αποµόνωση του κάθε αγρότη µε αποτέλεσµα οι µικροί να αδυνατού ν να συνεργαστού ν. Μ ειώ ν ο ν τ α ς τ ο Κ ό σ τ ο ς π α ρα γ ω γ ή ς υστυχώ ς φ αί νεται ότι ένα κοινό µέσο παραγωγής (π.χ. µια σκαπτική φ ρέζα) ο µέσος άνθρωπος (ή µήπως ο νεοέλληνας;) εί ναι ανί κανος να το διαχειριστεί µαζί µε άλλους. Συνήθως το καταστρέφ ει πριν της ώ ρας του. Την επόµενη µέρα ο καθένας αγοράζει ένα δικό του ιδιόκτητο µέσο επιβ αρύ νοντας το κόστος παραγωγής στην επιχεί ρησή του. Το µόνο θετικό εί ναι ότι ενισχύ εται η αγορά π.χ. του µηχανολογικού εξ οπλισµού. Υ π όψ ιν (για τον υπολογισµό των αποσβ έσεων) ότι τα µηχανήµατα έχουν µια µέση διάρκεια ζωής 10 έτη. Μάλλον ένας συνεταιρισµός ή µια οµάδα παραγωγώ ν δεν θα συνέφ ερε να δανεί ζει µια φ ρέζα, έναν ελκυστήρα (τρακτέρ) ή ένα θρυµµατιστή στα µέλη του. Όµως ένας αγρότης εργάτης γης θα µπορού σε να παρέχει εξ ειδικευµένη µηχανική εργασί α σε κάποια ξ ένα χωράφ ια δί νοντας στα µέλη µιας οµάδας µια πιο προσιτή τιµή. Ε κεί νο όµως που αυξ άνει κατακόρυφ α το κόστος παραγωγής εί ναι ο µικρός και πολυτεµαχισµένος κλήρος. Ε ύ στοχα ένας γεωπόνος χαρακτήρισε το γεγονός ως τη µεγαλύ τερη ασθένεια στους ελληνικού ς αγρού ς. Μέτρα αντιµετώ πισης: Ε πιχειρού µε συνεργασί ες µε γεί τονες, συγγενεί ς, φ ί λους. Ε ξ ετάζουµε τη δυνατότητα να κάνουµε δανεικού ς. Υ π όψ ιν ότι η ανταλλαγή απόψ εων (η λεγόµενη οριζόντια πληροφ όρηση) όσο στρεβ λή και αν εί ναι, εί ναι πολύ πιο αποτελεσµατική στο χωράφ ι (επί τόπου) παρά στο καφ ενεί ο ή ακόµη και στο ισχυρότατο διαδί κτυο. Όλα αυτά δεν γί νεται να αντικαταστήσουν τις συµβ ουλές του γεωπόνου ωστόσο τις φ ιλτράρουν. Ε λέγχουµε αν υπάρχει κάποιο γειτονικό χωράφ ι εγκαταλελειµµένο όπου θα µπορού σαµε να επεκταθού µε µε ένα µισθωτήριο ή και αγορά. Κ αταγράφ ουµε ποιοι εί ναι οι γεί τονές µας σε κάθε χωράφ ι; Μήπως συνορεύ ουµε µε κάποιον σε δύ ο αγρού ς; Μήπως µπορεί να γί νει κάποια ανταλλαγή µε έστω απλά µισθωτήρια; Στις περισσότερες εργασί ες (συγκοµιδή, κλάδευµα, θρέψ η, φ υτοπροστασί α) απαιτεί ται η παρουσί α µας. Θ α µπορού σε µήπως ο γεί τονας έστω και µια φ ορά το καλοκαί ρι να αρδεύ σει µαζί µε το δικό του χωράφ ι και το δικό µας; Α υτό εί ναι µια µικρή δοκιµασί α και αρχή συνεργασί ας. ραστικά ο πολυτεµαχισµένος κλήρος αντιµετωπί ζεται µε τον αναδασµό. Η β ιοκαλλιέργεια απαιτεί ακόµη περισσότερο από τη συµβ ατική ένα ενιαί ο κτήµα

6 Έ Έ για λόγους ισορροπί ας και επιτυχού ς φ υτοπροστασί ας. Οι δακοπαγί δες για παράδειγµα εί ναι πιο αποτελεσµατικές στα µεγαλύ τερα λιόφ υτα. Έ να εµπόδιο κι εδώ όπως προεί παµε εί ναι η αδυναµί α των παραγωγώ ν να κάτσουν γύ ρω από ένα τραπέζι να συµφ ωνήσουν τι θέλουν και στη συνέχεια να το αναθέσουν σε δυο ειδικού ς. να δεύ τερο εµπόδιο που προβ άλλεται στην περιοχή µας εί ναι η ποικιλί α εδαφ οκλιµατικώ ν συνθηκώ ν οι οποί ες µε τη σειρά τους διαφ οροποιού ν την απόδοση από αγρό σε αγρό. Α υτό όµως δεν εί ναι δύ σκολο να υπολογιστεί αν γί νει µια µελέτη που δεν θα εί ναι πρόχειρη και θα συµπεριλαµβ άνει αναλυτικά στοιχεί α των παραγωγώ ν σε µοντέλα που θα φ τιαχτού ν για την εκτί µηση της αξ ί ας των διαφ όρων αγρώ ν. να ακόµη σοβ αρό εµπόδιο στον αναδασµό εί ναι το συναισθηµατικό δέσιµο µε τη γη των προγόνων µας. Όταν προ δεκαετιώ ν συζητιόταν το θέµα στο χωριό µου ήταν συχνή η αντί δραση του τύ που εγώ δεν δί νω το χωράφ ι του παππού µου. Κ άπου εκεί ακού στηκε και ο σοφ ός αντί λογος του χωριανού µας Χ ριστόφ ορου Μακράκη µα και το χωράφ ι που θα πάρεις... κάποιου παππού ήτανε. Προς µια β ιώ σιµη β ιολογική γεωργί α οι προτάσεις επιγραµµατικά εί ναι: Ν α πάψ ουµε να θεωρού µε τα β ιολογικά προϊ όντα ως εί δη πολυτελεί ας. Ν α επεκταθού ν στην αγορά. Ν α συνειδητοποιήσουµε παραγωγοί και καταναλωτές τι εί ναι το περιβ άλλον µας. Ν α περάσουµε σε µια οικολογικότερη γεωργί α. Ν α αναπτύ ξ ουµε συνεργασί ες, οµάδες, εταιρί ες, συνεταιρισµού ς στο χωράφ ι και στο εµπόριο. Ν α δού µε ζεστά το θέµα αναδασµός

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ Λ ΑΒ Α Α.Ε. ΛΑΒΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13422/01ΑΤ /Β/86/178 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο Υ 49-51 141

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός Επιβλέπων καθήγητης: Καλοκάσης Νικόλαος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΕΛΕΓΧΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΕΛΕΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΕΛΕΓΧΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΕΛΕΓΧΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση

Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση Αγωγός Επικοινωνίας Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση 4ο Τεύχος 2012 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. Εξώφυλλο: Στιγμιότυπο από τον Τερματικό Σταθμό Φυσικού Αερίου Με μια ματιά Λεπτομε ρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «Ε.Β.Ε.Σ.Κ. Α.Ε.» Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η Β ΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο

Διαβάστε περισσότερα

το περιοδικό για τη φανοποιία - βαφή του αυτοκινήτου Ασφαλιστικές: Συστάσεις & υποδείξεις

το περιοδικό για τη φανοποιία - βαφή του αυτοκινήτου Ασφαλιστικές: Συστάσεις & υποδείξεις ΚΩΔΙΚΟΣ 1391 Έτος 18 - Τεύχος 214 Οκτώβριος 2011-1 ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 το περιοδικό για τη φανοποιία - βαφή του αυτοκινήτου Η νέα τάξη πραγμάτων και οι επιπτώσεις στην παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή τ ε χνολογιών πληροφοριών. παροχής υπηρεσιών και ε ιδικότ ε ρα στις. Ασφαλιστικ ές Εταιρ ε ί ε ς

Η Εφαρμογή τ ε χνολογιών πληροφοριών. παροχής υπηρεσιών και ε ιδικότ ε ρα στις. Ασφαλιστικ ές Εταιρ ε ί ε ς i~ Δ.1 ΤΕΧΝΟΛΟ Γ Ι ΚΟ ΕΚΠΑ ΙΔΕΥ Τ Ι ΚΟ Ι ΔΡγΜΑ ΠΕΙΡΑ ΙΑ Η Εφαρμογή τ ε χνολογιών πληροφοριών και ε πικοινωνιων σ ε ι ε πιχ ε ιρησ ε ις ι παροχής υπηρεσιών και ε ιδικότ ε ρα στις Ασφαλιστικ ές Εταιρ ε ί

Διαβάστε περισσότερα

www.stipsi.gr/efimerida/ ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1992 * ΦΥΛΛΟ 64* ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΥΨΗΣ

www.stipsi.gr/efimerida/ ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1992 * ΦΥΛΛΟ 64* ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΥΨΗΣ Η ΣΤΥΨΗ www.stipsi.gr/efimerida/ ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1992 * ΦΥΛΛΟ 64* ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΥΨΗΣ Το προηγούμενο φύλλο Όπως γνωρίζουν καλα οί τακτίκοί αναγνωστες της «Στυψης», ίδίαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Θ Ε Μ Α : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θ Ε Μ Α : Μ Η Χ Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η Τ Η Ρ Η ΣΗ Β Ι Β ΛΙΩΝ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι ΣΗΣ Γ Ι Α Ε Π Ι Τ Η ΔΕΥΜΑΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγει usiness φέτος το ελαιόλαδο

Ανοίγει usiness φέτος το ελαιόλαδο 01-68_PG0912_exwfyllo.indd 1 9/4/12 4:22 PM Ένθετο Κυκλοφορεί δωρεάν µε την Agrenda ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΣ Νο 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Eισροές ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΡΠΩΝ & ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ PROFI NEO MONTEΛΟ Σειρές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Ελέγχου του Ρομποτικού Χεριού BarrettHand

Στρατηγικές Ελέγχου του Ρομποτικού Χεριού BarrettHand Α Π Θ Π Σ Τ Η Μ Μ Υ Δ Ε Στρατηγικές Ελέγχου του Ρομποτικού Χεριού BarrettHand Εκπόνηση Ια σων Σ Επιβλ. Καθηγήτρια Ζωη Δ Θεσσαλονι κη Μα ρτιος 2015 Στη μνήμη του πατέρα μου, Χρήστου, που δεν του δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Στα 38,5 ευρώ το τσεκ από το 2015 Με ένα χρόνο (2014) παράταση για τα ιστορικά δικαιώματα, ολοκληρωτική η εφαρμογή του νέου καθεστώτος

Στα 38,5 ευρώ το τσεκ από το 2015 Με ένα χρόνο (2014) παράταση για τα ιστορικά δικαιώματα, ολοκληρωτική η εφαρμογή του νέου καθεστώτος www.agronews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Αρ. Φύλλου 380 www.agronews.gr e-mail: agrenda@agronews.gr Κωδ.: 7744 Τιµή 2 ευρώ Ανάλυση της Alpha Bank Αύξηση γεωργικού ΑΕΠ Μοχλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Ζ. ΛΟΥΚΟΣ Μ Δ Π Δ Σ Ο ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Επιβλε πουσα: Ελε νη Καρατζα, Καθηγη τρια ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δεκε μβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (VLSI DESIGN) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

άτι πάει λάθος με τα ενεργειακά Οι ακροβασίες της βιομηχανίας απειλούν ελαιοκράμβη και ηλίανθο

άτι πάει λάθος με τα ενεργειακά Οι ακροβασίες της βιομηχανίας απειλούν ελαιοκράμβη και ηλίανθο «Εγκλήματα» στη ζάχαρη σελ. 39 www.agronews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Αρ. Φύλλου 301 Url: www.agronews.gr E-mail: agrenda@agronews.gr Κωδ.: 7744 Τιµή 2 ευρώ Στα προζύµια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011) Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΦ /ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΦ /ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΦ /ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εκπόνηση εργασίας: ΓΕΡΜΕΝΗ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων καθηγητής: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου VW BlueMotion Σύγχρονες τεχνολογίες

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου VW BlueMotion Σύγχρονες τεχνολογίες ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩΔΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 333 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Υγρά ψύξεως a/c Από το CFC-12 (Freon 12) στο

Διαβάστε περισσότερα

& & managers 86 2 : 2004

& & managers 86 2 :  2004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κ Ρ Η ΤΗ Σ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧ ΑΝ Ι Κ Ω Ν Π ΑΡ ΑΓ Ω Γ ΗΣ & Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Ι Π Λ Ω ΜΑΤ Ι Κ Η Σ ΕΡ Γ ΑΣ Ι ΑΣ : Ορ γ α ν ω σ ι α κ ή Συ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά & Σύ γ χ ρ ο ν ε ς Μέ θ ο δ ο ι ι ο ί κ η σ η

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχές. Περιεχόμενα Ενότητας

Συμμετοχές. Περιεχόμενα Ενότητας Συμμετοχές Περιεχόμενα Ενότητας Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Α) Erasmus + KA2 What s the use of it? : Βασική Δράση 2 (KA2: Key Action 2 ). Β) Erasmus + KA1 The interaction of Electrical and Furniture industries

Διαβάστε περισσότερα

"Ό τ πος είναι ελε θερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικ μέτρο απαγορε ονται" Καθημερινή ενημέρωση στο www.evrytanika.gr

Ό τ πος είναι ελε θερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικ μέτρο απαγορε ονται Καθημερινή ενημέρωση στο www.evrytanika.gr 1 o ΒΡΑ ΒΕΙΟ ΚΑ ΛΥ ΤΕ ΡΗΣ Ε Β Ο ΜΑ Ι ΑΙ ΑΣ Ε ΦΗ ΜΕ ΡΙ ΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛ ΛΑ Α Ευρυτανικά ΝΕΑ "Ό τ πος είναι ελε θερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικ μέτρο απαγορε ονται" Άρ θρο 14, Παρ. 2 του Συ ντάγ μα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣ Ι Α ΘΕΜΑ : 'ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤ Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΞΥ ΛΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣ Ι Α ΘΕΜΑ : 'ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤ Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΞΥ ΛΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Γf Σ. Τ.ΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΠΑΣ Μι+l ΑΝ ο/\ Ο ΓιΑ-~ :fδc.c ~χ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣ Ι Α ΘΕΜΑ : 'ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΣΩΜΑ ΤΩΜΑΤΩΝ ΞΥ ΛΟΥ (WOOD PELLET) ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

το περιοδικό για τη φανοποιία - βαφή του αυτοκινήτου Ράλλυ Ακρόπολις 1ος ο OGIER με CITROEN

το περιοδικό για τη φανοποιία - βαφή του αυτοκινήτου Ράλλυ Ακρόπολις 1ος ο OGIER με CITROEN ΚΩΔΙΚΟΣ 1391 Έτος 18 - Τεύχος 211 Ιούλιος 2011-1 ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 το περιοδικό για τη φανοποιία - βαφή του αυτοκινήτου autopromotec Η κρίση ήταν κάτω... απ το «χαλί» IBIS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

ούσκες απειλούν τη γεωργία

ούσκες απειλούν τη γεωργία MARKET 01-68_exwfyllo.indd 1 12/18/12 8:54 PM Ένθετο Farmers MARKET Τα εκτατικά δικαιώµατα ενισχύουν τη βοοτροφία ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΕΥΧΟΣ Ν01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA

Διαβάστε περισσότερα

Κόλλησε το καλαµπόκι Το «έφαγε» το ρευστό

Κόλλησε το καλαµπόκι Το «έφαγε» το ρευστό .. ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Αρ. Φύλλου 307 Url: www.agronews.gr E-mail: agrenda@agronews.gr Κωδ.: 7744 Τιµή 2 ευρώ Με κρασί του Μωραΐτη Νησιώτικος σκοπός Η παράδοση τεσσάρων

Διαβάστε περισσότερα

54 Νομοσχέδια & θέσεις ΚΕΕ. 59 Αφιέρωμα Ελληνική Περιφέρεια. Αυτοδιοίκηση & Ανάπτυξη

54 Νομοσχέδια & θέσεις ΚΕΕ. 59 Αφιέρωμα Ελληνική Περιφέρεια. Αυτοδιοίκηση & Ανάπτυξη 2 ΤΕΥΧΟΣ 31 περιεχόμενα 03 Θέσεις Προέδρου ΚΕΕ 04 Άρθρα Προέδρων Επιμελητηρίων 16 ράσεις ΚΕΕ 08_Master Nomoshedia & theseis KEEE a:layout 1 28/Ìáñ/2014 54 Νομοσχέδια & θέσεις ΚΕΕ 59 Αφιέρωμα Ελληνική Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 το περιοδικό για τη φανοποιία - βαφή του αυτοκινήτου. VOLVO: Έμφαση στην ασφάλεια των e-αυτοκινήτων

ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 το περιοδικό για τη φανοποιία - βαφή του αυτοκινήτου. VOLVO: Έμφαση στην ασφάλεια των e-αυτοκινήτων ΚΩΔΙΚΟΣ 1391 Έτος 18 - Τεύχος 205 Ιανουάριος 2011-1 ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 το περιοδικό για τη φανοποιία - βαφή του αυτοκινήτου συνέδρια IBIS 2010: 13 ερωτήσεις-απαντήσεις ζητούν

Διαβάστε περισσότερα