ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015)"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟ: Κάζε Δλδηαθεξφκελν Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μ.Σ.. Γλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκήκα Πξνκεζεηψλ ΚΟΙΝ.: ΝΙΜΣ/ΓΟΤ Σει.: ΝΙΜΣ/ΣΜ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ FAX: Φ.800/09/ Αζήλα, 03 επηεκβξίνπ 2015 ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015) ΥΔΣ.: ΠΓ 1242/16/28 Ινπι «Έγθξηζε Γηελέξγεηαο Γηαγσληζηηθήο Γηαδηθαζίαο γηα ηελ χλαςε χκβαζεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο Πιαηθφξκαο πιινγήο Πξνζθνξψλ. 1. αο γλσξίδνπκε, φηη ην Ίδξπκα επηζπκεί ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΔΛΣΙΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ Παξνρή Τπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο Πιαηθφξκαο πιινγήο Πξνζθνξψλ Η εθαξκνγή, ε νπνία ζα παξέρεηαη σο ππεξεζία, ζα δηαρεηξίδεηαη RFI (Request for Information), RFP (Request for 1. proposals) θαη RFQ (Request for Quotations) θαη ζα είλαη δηαζέζηκε κέζσ INTERNET πξνο φιεο ηηο εηαηξίεο πνπ επηζπκνχλ λα ελεκεξψλνληαη κε ηα ζρεηηθά αηηήκαηα πξνκεζείαο ηνπ «Ννζειεπηηθνχ Ιδξχκαηνο Μ.Σ..» Οη πξνκεζεχηξηεο εηαηξίεο λα κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ 2. θσδηθνχο πξφζβαζεο γηα ηελ εθαξκνγή κε ηε ζπκπιήξσζε θαη ηελ ππνβνιή κηαο ειεθηξνληθήο αίηεζεο ρσξίο θαλέλα θφζηνο γηα ηελ εηαηξεία-πξνκεζεπηήο (δσξεάλ). 1. Δηήζηα χκβαζε γηα έλα (1) ρξφλν 2. Πξνυπνινγηζζείζα Αμία: Δλλέα Υηιηάδσλ (9.000,00 ) 3. Π/Τ ΝΙΜΣ ηνπ 2015 (Αξηζκ. Δληνιήο: 15 / ) 2. Ωο εθ ηνχηνπ, παξαθαινχκε φπσο απνζηείιεηε ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζαο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ν α/α ηεο πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο) ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο μέσπι ημέπα Παπαζκεςή 11 επηεμβπίος 2015 θαη ώπα 12: ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο ρσξίο ην ΦΠΑ ζηελ νπνία δελ πξαγκαηνπνηνχληαη θξαηήζεηο. Η αλάδεημε ηνπ κεηνδφηε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε Υακειφηεξε ηηκή γηα ην ζχλνιν ηνπ πιηθνχ. 4. Υεηξίζηεο ηνπ ζέκαηνο: Λγνο (Ο) Ισάλλεο Κφλαο (ηει.: ).

2 Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπηγνο (ΤΙ) Ισάλλεο Αγγειάθαο Γεληθφο Γηεπζπληήο Λγνο (Ο) Ισάλλεο Κφλαο Πξντζηάκελνο Πξνκεζεηψλ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ: «Α» ρέδην χκβαζεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο Πιαηθφξκαο πιινγήο Πξνζθνξψλ.

3 Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα ΜΣ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗΝ ΣΜ Πξνκεζεηψλ Φ. 800/09/6236/.1195 Αζήλα, 03 επη 2015 ΤΜΒΑΗ ΤΠ. ΑΡΙΘ. /15 ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ Παξνρή Τπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο Πιαηθφξκαο πιινγήο Πξνζθνξψλ ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ..... εκέξα. ηνπ έηνπο 2015, νη πην θάησ ζπκβαιιφκελνη: Αθενόρ Σν Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ (ΝΙΜΣ) επί ηεο νδνχ Μνλήο Πεηξάθεο Σ.Κ.:11521, πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή Τπηγν (ΤΙ) Αγγειάθα Ισάλλε, θαη ην νπνίν ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ην Ίδξπκα» και αθεηέπος Η εηαηξεία κε ηελ επσλπκία.. πνπ εδξεχεη ζην., επί ηεο νδνχ.. έρεη αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ, ππάγεηαη ζηε ΓΟΤ θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ θν/α., ζχκθσλα κε ην παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο:.. θαη ε νπνία ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ν Δξγνδφηεο» Λαμβάνονηαρ ςπότη : 1) Σελ ππ αξηζκ. Πξνζθνξά ηνπ Δξγνδφηε ζηα πιαίζηα ηεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο Πιαηθφξκαο πιινγήο Πξνζθνξψλ. Σελίδα 1 από 13

4 2) Σα ππ. αξηζ. ΠΓ 1242/16/28 Ινπι «Έγθξηζε Γηελέξγεηαο Γηαγσληζηηθήο Γηαδηθαζίαο γηα ηελ χλαςε χκβαζεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο Πιαηθφξκαο πιινγήο Πξνζθνξψλ» Πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ιδξχκαηνο, κε ηα νπνία εγθξίζεθε ε απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξναλαθεξζείζαο εξγαζίαο ζηνλ Δξγνδφηε κε ηελ νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά. ςμθώνηζαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκηά ηα ακόλοςθα: ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ Κενηπική απσή ππομηθειών: Μηα αλαζέηνπζα αξρή ε νπνία είηε απνθηά πξντφληα ή/θαη ππεξεζίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα αλαζέηνπζεο αξρέο, είηε αλαζέηεη δεκφζηεο ζπκβάζεηο ή ζπλάπηεη πκθσλίεο-πιαίζηα γηα έξγα, πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα αλαζέηνπζεο αξρέο. Αναθέηοςζα Απσή: Σν αξκφδην φξγαλν απνθαζηζηηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ Ιδξχκαηνο ήηνη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ανηίκληηορ: Σν πξφζσπν πνπ ν ΔΡΓΟΛΗΠΣΗ κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θιπ.) νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηνπ Ίδξπκαπ κε απηφλ θαη απηφο κε ππεχζπλε δήισζή ηνπ απνδέρζεθε ην δηνξηζκφ απηφ. Γιοικηηική ενηολή: νηαδήπνηε νδεγία ή εληνιή δίδεηαη γξαπηψο απφ ην Ίδξπκα ή ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηεο Πξνκήζεηαο ζηνλ Δξγνδφηε ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο σο άλσ Πξνκήζεηαο. Έγγπαθο: θάζε ρεηξφγξαθε, δαθηπινγξαθεκέλε ή έληππε εηδνπνίεζε, εληνιή ή νδεγία ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη βάζεη ηεο χκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειεηππηψλ, ησλ ηειεγξαθεκάησλ θαη ησλ ηειενκνηνηππηψλ. Ππομήθεια: Παξνρή Τπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο Πιαηθφξκαο πιινγήο Πξνζθνξψλ Ημεπομηνία έναπξηρ ιζσύορ ηηρ ζύμβαζηρ: Η εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο. Ημέπα: ε εκεξνινγηαθή εκέξα. Δπιηποπή Παπακολούθηζηρ και Παπαλαβήρ (ΔΠΠ): Σν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ νξίδεηαη απφ ην εθάζηνηε Ίδξπκα, κε βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηελ επίβιεςε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ηεο Πξνκήζεηαο. Σελίδα 2 από 13

5 Πποθεζμίερ: ηα αλαθεξφκελα ζηε χκβαζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε Ηκέξεο, πνπ αξρίδνπλ λα ππνινγίδνληαη απφ ηελ επνκέλε ηεο πξάμεο, ελέξγεηαο ή γεγνλφηνο πνπ νξίδεηαη ζηε χκβαζε σο αθεηεξία. Όηαλ ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζπκπίπηεη κε κε εξγάζηκε εκέξα, ε πξνζεζκία ιήγεη ζην ηέινο ηεο πξψηεο εξγάζηκεο εκέξαο κεηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Πποζθοπά: ε απφ πξνζθνξά ηνπ Δξγνδφηε πξνο ην Ίδξπκα ύμβαζη: ε παξνχζα ζπκθσλία πνπ ζπλάπηνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Πξνκήζεηαο, φπσο είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί εγγξάθσο. ςμβαηικό ηίμημα: ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξνκήζεηαο. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ 2.1 Με ηελ παξνχζα, ην Ίδξπκα αλαζέηεη θαη ν Δξγνδφηεο αλαιακβάλεη, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ αλαθέξεηαη πην θάησ ζηελ παξνχζα, ηελ «Παξνρή Τπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο Πιαηθφξκαο πιινγήο Πξνζθνξψλ». Η Πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ απφ πξνζθνξά ηνπ Δξγνδφηε πξνο ην Ίδξπκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ππ. αξηζ. ΠΓ 1242/16/28 Ινπι Πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ιδξχκαηνο, κε ηα νπνία έγηλε απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξναλαθεξζείζαο εξγαζίαο ζηνλ Δξγνδφηε. πγθεθξηκέλα, ε Πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη: ΑΡΘΡΟ 3. ΣΜΗΜΑΣΑ, ΠΑΡΑΓΟΔΙ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 3.1 Η αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ηεο πινπνίεζεο ηεο νξηζζείζαο Πξνκήζεηαο έρεη σο εμήο: Η εθαξκνγή, ε νπνία ζα παξέρεηαη σο ππεξεζία, ζα δηαρεηξίδεηαη RFI (Request for Information), RFP (Request for proposals) θαη RFQ (Request for Quotations) θαη ζα είλαη δηαζέζηκε κέζσ INTERNET πξνο φιεο ηηο εηαηξίεο πνπ επηζπκνχλ λα ελεκεξψλνληαη κε ηα ζρεηηθά αηηήκαηα πξνκεζείαο ηνπ «Ννζειεπηηθνχ Ιδξχκαηνο Μ.Σ..» Οη πξνκεζεχηξηεο εηαηξίεο λα κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ θσδηθνχο πξφζβαζεο γηα ηελ εθαξκνγή κε ηε ζπκπιήξσζε θαη ηελ ππνβνιή κηαο ειεθηξνληθήο αίηεζεο ρσξίο θαλέλα θφζηνο γηα ηελ εηαηξεία-πξνκεζεπηήο (δσξεάλ). ΑΡΘΡΟ 4. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ Σελίδα 3 από 13

6 4.1 Η ζπλνιηθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο Πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζπλνιηθά ζε δψδεθα (12) κήλεο, κε ηελ πξνυπφζεζε νινθιήξσζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ. 4.2 Η παξερφκελε ππεξεζία ζα είλαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ Δξγνδφηε θαη ην Ίδξπκα δελ θέξεη θακία επζχλε γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα ή δεκηά κέρξη ηελ αλεπηθχιαθηε παξαιαβή ε νπνία ππνδειψλεη θαη ηελ απνδνρή, ή φηαλ ν Δξγνδφηεο είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη φηη ε απψιεηα ή ε δεκία πξνθιήζεθε ή ζπληειέζηεθε εμ ππαηηηφηεηαο ηνπ Ιδξχκαηνο. 4.3 ε πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηέξεζεο Παξάδνζεο ησλ νξηδφκελσλ ζην Άξζξν 3 ή κέξνπο απηψλ, ηζρχνπλ νη φξνη ηνπ Άξζξνπ 6. ΑΡΘΡΟ 5. ΑΠΟΓΟΥΗ / ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΔΡΓΑΙΑ 5.1 Σν Ίδξπκα δχλαηαη λα απνξξίςεη ηελ Παξάδνζε ή κέξνο απηήο ζε πεξίπησζε πνπ ε Δξγαζία δελ είλαη απηήλ πνπ παξήγγεηιε θαη δελ πιεξεί ηηο ζπλνκνινγεκέλεο ηδηφηεηεο φξνπο ηνπ αηηήκαηνο ηνπ Ιδξχκαηνο. Κνκκάηη ηεο Δξγαζίαο πνπ απνξξίπηεηαη, ζα ζεσξείηαη σο λα κελ έρεη παξαδνζεί, θαη εθηφο εάλ εγθξηζεί ε αληηθαηάζηαζή ηεο, ν Δξγνδφηεο, νθείιεη λα ην απνζχξεη εληφο πεξηφδνπ δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα ηνπ γλσζηνπνηεζεί ε απφθαζε γηα ηελ απφξξηςή ηνπ. 5.2 ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ηεο ππφ πξνκήζεηαο εξγαζίαο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή, κε απφθαζε ηεο, κπνξεί λα εγθξίλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Η πξνζεζκία απηή δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ ½ ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ. Δάλ ν Δξγνδφηεο δελ αληηθαηαζηήζεη ηελ εξγαζία πνπ απνξξίθζεθε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 5.3 ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ Δξγνδφηε λα παξάζρεη ηελ ελ ιφγσ Πξνκήζεηα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή, ρσξίο βιάβε φισλ ησλ άιισλ δηθαησκάησλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, έρεη ην δηθαίσκα λα πξνκεζεπηεί φκνηα κε ηελ πξναλαθεξζείζα εξγαζία απφ άιιε πεγή θαη λα απαηηήζεη ηπρφλ πξφζζεηα έμνδα ή δεκηέο απφ ηνλ Δξγνδφηε. Σελίδα 4 από 13

7 ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΓΟΗ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ 6.1 Η παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο, πνπ ζα ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζα εθδίδεη ζρεηηθά πξσηφθνιια παξαιαβήο. 6.2 Ο πξνβιεπφκελνο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο κπνξεί ζε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο λα παξαηείλεηαη κέρξη ην ¼ απηνχ, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Δξγνδφηε πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά εγγξάθσο εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε κέξα πνπ ζπλέβε ην γεγνλφο πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία. ε πεξίπησζε φκσο θαηά ηελ νπνία παξέιζεη ην άλσ εηθνζαήκεξν ν Δξγνδφηεο ράλεη ην δηθαίσκα ηνπ απηφ. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο δελ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο κπνξεί κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα παξαηείλεηαη κέρξη ην ½ απηνχ. 6.3 Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο θαηά ηα αλσηέξσ ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ε Πξνκήζεηα ν Δξγνδφηεο θεξχζζεηαη έθπησηνο επηβαιινκέλσλ ησλ θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ ησλ άξζξσλ 6 θαη 7 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 6.4 Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ίδξπκα θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο (ΔΠΠ), ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα κεηαηίζεηαη. Μεηάζεζε επηηξέπεηαη κφλν φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνκήζεηαο. ηηο πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. ΑΡΘΡΟ 7. ΚΤΡΧΔΙ ΓΙΑ ΚΑΘΤΣΔΡΗΔΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΟΗ 7.1 ε πεξίπησζε πνπ ε πξνκήζεηα παξαδνζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ή κεηά ηε ιήμε ηεο πξναλαθεξφκελεο εηο ζην άξζξν 5 παξ. 2 ρνξεγεζείζαο παξάηαζεο, ή ηελ φπνηα κεηάζεζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ αλσηέξνπ άξζξνπ, επηβάιιεηαη, εθηφο ησλ πξνβιεπφκελσλ θαηά πεξίπησζε θπξψζεσλ θαη πξφζηηκν πνπ ππνινγίδεηαη σο εμήο: Σελίδα 5 από 13

8 I. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ¼ ηνπ κέγηζηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ παξάηαζεο, πνζνζηφ 1% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ κέξνπο ηεο πξνκήζεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. II. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ¼ κέρξη ην ½ ηνπ κέγηζηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ παξάηαζεο, πνζνζηφ 3% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ κέξνπο ηεο πξνκήζεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. III. Δάλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο πξνθχπηεη θιάζκα εκέξαο, ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. IV. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην παξαπάλσ 1/2, πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ κέξνπο ηεο πξνκήζεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. V. Σα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε, πνζνζηά πξνζηίκσλ ππνινγίδνληαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. Δάλ ε εξγαζία πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα επεξεάδεη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππνινίπσλ εξγαζηψλ ηεο πινπνίεζεο ηφηε ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο. VI. Η είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ είζπξαμεο ηνπ Δξγνδφηε, εθφζνλ ν Δξγνδφηεο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. ΑΡΘΡΟ 8. ΚΗΡΤΞΗ ΔΡΓΟΓΟΣΗ ΔΚΠΣΧΣΟΤ 8.1 Ο Δξγνδφηεο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: A. Δάλ ν Δξγνδφηεο δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ιδξχκαηνο. B. Με ηε ίδηα δηαδηθαζία ν Δξγνδφηεο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απφ απηή, εθφζνλ δελ παξέδσζε ηελ νξηδφκελε πξνκήζεηα κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε. 8.2 Ο Δξγνδφηεο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ ε νξηδφκελε πξνκήζεηα δελ παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηήζεθε κε επζχλε ηνπ Ιδξχκαηνο. ΑΡΘΡΟ 9. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΔΡΓΟΓΟΣΗ 9.1 Καζ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο Πξνκήζεηαο, ν Δξγνδφηεο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην Ίδξπκα, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε έγγξαθεο παξαηεξήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο Πξνκήζεηαο Σελίδα 6 από 13

9 θαη λα παξέρεη νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο δεηεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ ελ ιφγσ Πξνκήζεηα. 9.2 Ο Δξγνδφηεο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο χκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο αθφκα θαη γηα ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή ηξίησλ πξνζηεζέλησλ απφ απηφλ. 9.3 ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ Δξγνδφηε, ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην Ίδξπκα ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 9.4 Ο Δξγνδφηεο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη θαη λα παξαδψζεη ηελ Πξνκήζεηα, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο, εθηειψληαο πξνζεθφλησο φιεο ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο, πνπ απηφ πεξηιακβάλεη, δηαζέηνληαο άηνκα κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο. 9.5 Ο Δξγνδφηεο εγγπάηαη θαη θέξεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, πνπ πξνβιέπνληαη ή απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα χκβαζε θαη ην Νφκν. ΑΡΘΡΟ 10. ΔΚΥΧΡΗΗ 10.1 Δθρψξεζε είλαη νπνηαδήπνηε ζπκθσλία δπλάκεη ηεο νπνίαο ν Δξγνδφηεο κεηαβηβάδεη ηε χκβαζε ή κέξνο απηήο ζε ηξίηνπο Ο Δξγνδφηεο δελ κπνξεί λα εθρσξήζεη ή λα κεηαβηβάζεη ηελ παξνχζα χκβαζε ή κέξνο απηήο ή νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή ππνρξέσζε ή ζπκθέξνλ ηνπ πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ΑΡΘΡΟ 11. ΑΜΟΙΒΗ ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ 11.1 Η ακνηβή πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ην Ίδξπκα ζηνλ Δξγνδφηε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ σιλιάδυν εςπώ (. ), πιένλ ΦΠΑ Όια ηα ηηκνιφγηα πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ Δξγνδφηε θαη νη αθφινπζεο πιεξσκέο απφ ηνλ Ίδξπκα πξνο ηνλ Δξγνδφηε ζα είλαη ζε Δπξψ. Η πιεξσκή ηνπ Δξγνδφηε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ παξαιαβή ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ. Σα ηηκνιφγηα ζα Σελίδα 7 από 13

10 εθδίδνληαη θαη ζα ππνβάιινληαη ζην Ίδξπκα κε ηελ νινθιήξσζε θάζε ζηαδίνπ νινθιήξσζεο. Μεηά ηνλ έιεγρν ηεο αληίζηνηρεο γελνκέλεο δαπάλεο απφ ηελ ΤΠΔΔΓ θαη ηελ έθδνζε ηνπ Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο, ν Δξγνιήπηεο ζα πιεξσζεί κε ηελ παξαιαβή ηζφπνζεο ηξαπεδηθήο επηηαγήο Η θαηαβνιή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζηνλ Δξγνδφηε ζα γίλεη ζε δύο (2) ιζόποζερ δόζειρ αλά εμάκελν Οη ηηκέο ζα δειψλνληαη κφλν ζε Δπξψ. ΑΡΘΡΟ 12. ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 12.1 Σν Ίδξπκα δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεί νπνηνπζδήπνηε ειέγρνπο θαηά ηελ Παξάδνζε, θαη πξηλ ηελ απνδνρή ηνπ θάζε ζηαδίνπ πινπνίεζεο, έηζη ψζηε λα επηβεβαηψλεη ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηα νξηζζέληα ζην άξζξν 3. Πέξα απφ απηνχο ηνπο ειέγρνπο, ην Ίδξπκα δχλαηαη, θαη ρσξίο θακία εηδνπνίεζε, λα πξνβαίλεη ζε ηπραίνπο ειέγρνπο ζηηο ζρεηηδφκελεο δηεξγαζίεο ηνπ θάζε ζηαδίνπ πινπνίεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε χκβαζε. ε πεξίπησζε πνπ ε παξαδνζείζα Πξνκήζεηα απφ ηνλ Δξγνδφηε δελ είλαη απηή πνπ παξαηίζεληαη ζην άξζξν 3, ην Ίδξπκα δχλαηαη λα πξνβεί ζηηο επηπιένλ ελέξγεηεο πνπ ζεσξεί απαξαίηεηεο θαηά ηνπ Δξγνδφηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Άξζξνπ 7. ΑΡΘΡΟ 13. ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ 13.1 Η παξάιεηςε ελφο Δκπιεθφκελνπ Μέξνπο λα αμηψλεη ηελ απζηεξή εθπιήξσζε νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ηεο χκβαζεο, ή ε παξάιεηςε ή νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ελφο Δκπιεθφκελνπ Μέξνπο ζηελ άζθεζε νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο ή αμηψζεηο απνθαηάζηαζεο, δελ ζπληζηά παξαίηεζε απφ ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ θαη δελ κπνξεί λα επηθέξεη κείσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε. ΑΡΘΡΟ 14. ΥΡΟΝΟ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ 14.1 Ο Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί κέζα ζε 24 ψξεο (εθηφο απφ ηα αββαηνθχξηαθα θαη δεκφζηεο αξγίεο) απφ ηελ ζηηγκή ηεο ελεκέξσζήο ηνπ απφ ην Ίδξπκα γηα νπνηαδήπνηε ειάηησκα ηεο δηαζχλδεζεο (ή ηξνπνπνίεζε) ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κε νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ ζχζηεκα, κέζσ ηειεθψλνπ ή Σελίδα 8 από 13

11 άιισλ κέζσλ. ΑΡΘΡΟ 15. ΣΔΡΜΑΣΙΜΟ 15.1 Δάλ νπνηνδήπνηε Δκπιεθφκελν Μέξνο παξαβηάζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο χκβαζεο ηνλ νπνίν δελ είλαη ζε ζέζε λα επαλνξζψζεη, ή, εάλ είλαη ζε ζέζε λα επαλνξζψζεη, δελ ην πξάμεη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ζηηγκή ηεο ζρεηηθήο γξαπηήο εηδνπνίεζεο ηνπ απφ ην άιιν Δκπιεθφκελν Μέξνο, ην άιιν Δκπιεθφκελν Μέξνο δχλαηαη λα ηεξκαηίζεη ηελ χκβαζε ιακβάλνληαο άκεζα κέηξα θαη ελεκεξψλνληαο γξαπηψο ην Δκπιεθφκελν Μέξνο πνπ δηέπξαμε ηελ παξάβαζε ρσξίο λα ζίγνληαη νπνηαδήπνηε άιια δηθαηψκαηα ησλ Δκπιεθνκέλσλ Μεξψλ ζρεηηθά κε ηελ παξάβαζε, ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν απνξξένληα απφ ηε χκβαζε. Α. Ο Δξγνδφηεο εκπίπηεη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 6 παξ.1 εδ.β ηνπ Π.Γ. 118/2007(ΦΔΚ 150/Α/2007) Β. Ο Δξγνδφηεο απαζρνιεί ή εθκεηαιιεχεηαη αλήιηθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ, θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο. Γ. Ο Δξγνδφηεο παξαδίδεη ην θάζε ζηάδην πινπνίεζεο ηα νπνία δελ είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο χκβαζεο. Γ. Ο Δξγνδφηεο παξαβηάδεη δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο ή νπνηεζδήπνηε απαγνξεχζεηο ή πεξηνξηζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Κνηλνηηθφ θαη Δζληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην. Δ. ε πεξίπησζε νπνηνπδήπνηε άιινπ ζνβαξνχ, κε πξνβιεπφκελνπ ιφγνπ πνπ θξίλεηαη δηθαηνινγεκέλνο θαη εθφζνλ αηηηνινγείηαη εηδηθά Ο Δξγνδφηεο δε δχλαηαη λα απαηηήζεη νπνηνδήπνηε πνζφ πέξαλ ηνπ νξίνπ ησλ πνζψλ πνπ νθείινληαη ζε απηφλ γηα Πξνκήζεηα πνπ έρεη ήδε παξαδνζεί θαη έρεη γίλεη απνδεθηή, νχηε δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απνδεκίσζε γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα ή δεκία πνπ έρεη ππνζηεί σο απνηέιεζκα ηνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο χκβαζεο Καλέλα Δκπιεθφκελν Μέξνο δε ζεσξείηαη φηη αζεηεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηε χκβαζε, εθφζνλ ε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ εκπνδίδεηαη απφ νπνηνδήπνηε γεγνλφο αλσηέξαο βίαο, ε νπνία πξνθχπηεη κεηά απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο απφ ηα δχν κέξε Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, ν φξνο "αλσηέξα βία" αλαθέξεηαη ζε γεγνλφηα φπσο απεξγίεο (εθηφο εάλ απηέο πεξηνξίδνληαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Δξγνδφηε), θαηαιήςεηο ή άιιεο εξγαζηαθέο δηαηαξαρέο, ερζξνπξαμίεο, πνιέκνπο Σελίδα 9 από 13

12 θεξπγκέλνπο ή κε, απνθιεηζκνχο, εμεγέξζεηο, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, επηδεκίεο, θαηνιηζζήζεηο, ζεηζκνχο, θαηαηγίδεο, θεξαπλνχο, πιεκκχξεο, εκθχιηεο δηαηαξαρέο, εθξήμεηο θαη νπνηαδήπνηε άιια απξφβιεπηα ζπκβάληα πνπ είλαη πέξαλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ Δκπιεθφκελσλ Μεξψλ θαη ηα νπνία ζπκβαίλνπλ ζηελ επηθξάηεηα ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ νπνία ε Κπβέξλεζε αζθεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ή ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ Δξγνδφηε ή ζηνλ ηφπν θαηαζθεπήο ησλ Πξντφλησλ θαη ηα νπνία δε δχλαηαη λα αληηκεησπηζηνχλ απφ θαλέλα απφ ηα κέξε κε ηε δένπζα επηκέιεηα. ΑΡΘΡΟ 16. ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 16.1 Ο Πξνκεζεπηήο ζα δηαρεηξίδεηαη σο εκπηζηεπηηθά φια ηα αξρεία (καγλεηηθά, νπηηθά, έγγξαθα ή άιια) πνπ ζα ηνπ παξέρνληαη απφ ηνλ Δξγνδφηε, ρσξίο λα ηα απνθαιχπηεη ζε ηξίηνπο θαη ζα ηα ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ γηα λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε Σα δεδνκέλα ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ Δξγνδφηε, σο πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ αζζελψλ, είλαη απφξξεηα θαη πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ θαη ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο ηνπο νπνίνπο ν Δξγνδφηεο δειψλεη φηη γλσξίδεη θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. πκθσλείηαη επνκέλσο ξεηά φηη φια ηα αλσηέξσ δεδνκέλα πνπ έξρνληαη ζε γλψζε ηνπ Δξγνδφηε ή ζηα νπνία ν Δξγνδφηεο έρεη εθ ηεο εξγαζίαο ηνπ πξφζβαζε, ζα πξνζηαηεχνληαη απφ απηφλ θαη ζα παξακέλνπλ απφξξεηα. Δπίζεο, ζε θακία πεξίπησζε νπνηνδήπνηε αξρείν (καγλεηηθφ, νπηηθφ, έγγξαθν ή άιινπ ηχπνπ) ή άιιν ζηνηρείν πνπ εκπεξηέρεη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα δελ ζα κεηαθέξεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (κεηαθνξά, αληηγξαθή, κεηάδνζε, θηι) εθηφο ηνπ ρψξνπ ηνπ Δξγνδφηε, παξά κφλνλ γηα αηηηνινγεκέλν ζθνπφ, γηα θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κφλνλ κε ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ Δξγνδφηε. Μεηά ηε ιήμε ηνπ αλσηέξσ θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ή κεηά απφ αίηεζε ηνπ Δξγνδφηε, ν Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαηαζηξέςεη (ζβήζεη) άκεζα φια ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ, ρσξίο δπλαηφηεηα επαλάθηεζεο (restore, recover, undelete, θηι) Οπνηεδήπνηε δηαπηζησζεί ε παξάβαζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ν Δξγνδφηεο ζα ην ζεσξήζεη ζνβαξφ ιφγν θινληζκνχ ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ πξνο ηνλ Δξγνδφηε θαη ζα δηθαηνχηαη λα δηαθφςεη άκεζα ηε Σελίδα 10 από 13

13 ζπλεξγαζία καδί ηνπ, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαη λα απαηηήζεη απνδεκίσζε γηα θάζε ζεηηθή δεκηά πνπ ζα ππνζηεί ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα αλαπιεξψζεη ηηο δηαθνπείζεο ππεξεζίεο. ΑΡΘΡΟ 17. ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΓΚΡΟΤΗ ΤΜΦΔΡΟΝΣΧΝ 17.1 Ο Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαζηεξψζεη θαη λα δηαηεξεί ηα θαηάιιεια επηρεηξεκαηηθά πξφηππα, δηαδηθαζίεο θαη ειέγρνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ απνθπγή νπνηνπδήπνηε πξαγκαηηθνχ ή θαηλνκεληθνχ αηνπήκαηνο ή λα απνηξέςεη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ή φξνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε ζχγθξνπζε κε ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ Δξγνδφηε. Η ππνρξέσζε απηή ηζρχεη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ Δξγνδφηε ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ Ιδξχκαηνο. Οη πξνζπάζεηεο ηνπ Δξγνδφηε πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ, αιιά φρη λα πεξηνξίδνληαη, ζηε ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνο απνθπγή πξάμεο ησλ ππαιιήισλ ή ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ γηα ηε δεκηνπξγία, απνδνρή, παξνρή ή πξνζθνξά δψξσλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ πξνθαζνξηζκέλε αμία, πιεξσκέο, δάλεηα ή άιιεο ζθνπηκφηεηεο ζε νπνηνλδήπνηε γηα ζθνπνχο επεξεαζκνχ ησλ αηφκσλ, εηαηξεηψλ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ νχησο ψζηε λα ελεξγήζνπλ αληίζεηα κε ην δεκφζην ζπκθέξνλ. ΑΡΘΡΟ 18. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 18.1 Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο Ο Δξγνδφηεο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ην Ίδξπκα ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Σν Ίδξπκα ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο είθνζη (20) πεξαηηέξσ εκεξψλ ζην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Δξγνδφηε, δηαθνξεηηθά, κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο, απαιιαζζφκελνπ ηνπ Δξγνδφηε απφ ηελ ππνρξέσζε λα Σελίδα 11 από 13

14 εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απηέο πνπ θσιχνληαη απφ ην γεγνλφο ηεο αλσηέξαο βίαο. ΑΡΘΡΟ 19. ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 19.1 Η χκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη εθηειεζηεί φηαλ παξαδνζεί νξηζηηθά ην ζχλνιν ηεο Πξνκήζεηαο, γίλεη ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο θαη εθπιεξσζνχλ νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηε χκβαζε θαη ην Νφκν. ΑΡΘΡΟ 20. ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 20.1 Ο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ, ηα ππ. αξηζ. 1231/11/02 Γεθ 2014 Πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ιδξχκαηνο θαη ε ππ αξηζκ. 17/10/2014 θαηαηεζείζα Πξνζθνξά ηνπ Δξγνδφηε απνηεινχλ ζπκπιεξσκαηηθά ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζπκβαηηθά ηεχρε. ε πεξίπησζε αζάθεηαο ή δηαθνξεηηθήο ξχζκηζεο κεηαμχ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη ηζρχνο είλαη ε αθφινπζε: α) Η παξνχζα χκβαζε β) Ο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (ΠΓ 118/07) γ) Σα ππ. αξηζ. ΠΓ 1242/16/28 Ινπι Πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ιδξχκαηνο 20.2 Γηα ηα ζέκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα, θαλέλα ζπλαθέο θείκελν ή έγγξαθν ή ζηνηρείν πξνυπάξρνλ απηήο δελ έρεη νπνηαδήπνηε ηζρχ ή κπνξεί λα ιεθζεί ππ φςε γηα ηελ εξκελεία ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, εθηφο αλ ξεηψο θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε παξνχζα χκβαζε Αληίθιεηνο ηνπ Δξγνδφηε, ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα γίλνληαη φιεο νη θνηλνπνηήζεηο απφ ην Ίδξπκα πξνο ηνλ Δξγνδφηε νξίδεηαη κε ηελ παξνχζα ν θ.., θάηνηθνο...., ΣΚ.. ηει:., fax..., e- mail: Η θνηλνπνίεζε εγγξάθσλ απφ ην Ίδξπκα ζηνλ Δξγνδφηε ζα γίλεηαη ηαρπδξνκηθά ζηε δηεχζπλζε απηή ή κε θαμ. Σελίδα 12 από 13

15 ΑΡΘΡΟ 21. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ 21.1 Ο Δξγνδφηεο, ην Ίδξπκα ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, κε βάζε ηελ θαιή πίζηε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα δηθαζηήξηα Αζελψλ, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη ην Διιεληθφ θαη ην θνηλνηηθφ Γελ απνθιείεηαη, σζηφζν, γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα πξνβιεθηεί ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ησλ δηθαζηεξίσλ, ζε δηαηηεζία ζχκθσλα πάληα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Δ ΠΙΣΩΗ ΣΩΝ ΑΝΩΣΔΡΩ ζπλεηάγε ην παξφλ ζε δχν πξσηφηππα, έλα έιαβε έθαζην ζπκβαιιφκελν κέξνο. ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ ΓΙΑ ΣΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπηγνο (ΤΙ) Ισάλλεο Αγγειάθαο Γεληθφο Γηεπζπληήο Λγνο (Ο) Ισάλλεο Κφλαο Πξντζηάκελνο Πξνκεζεηψλ Σελίδα 13 από 13

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α Η Μ Ε Ρ Α Ω Ρ Α 3 1 /03 / 2 0 10 Σ Ε Σ Α Ρ Σ Η 1 0 : 0 0 π. μ.

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α Η Μ Ε Ρ Α Ω Ρ Α 3 1 /03 / 2 0 10 Σ Ε Σ Α Ρ Σ Η 1 0 : 0 0 π. μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ Σασ. Γ/νζη: Δπηανήζος 35 Σ.Κ. 84100 Δπμοωπολη Σηλέθυνο:22813-60233 Fax:22810-88043

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.ΑΛ. ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ (ΔΠΔΓ Δμπ.) ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ Δ.Ρ.Ξ.Α. Ξόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζία: "Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο)

Δξγαζία: Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο) / ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γξάκα, 25/9/2015 ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ Αξ. Πξση.: 41991 ΑΤΣ. ΣΜΗΜΑ ΣΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σαρ. Γ/λζε: Βεξκίνπ 2 θαη 1 εο Ηνπιίνπ 66100 Γξάκα Πιεξνθνξίεο: Δ. Λαιέο Σειέθσλν: 2521350656 Fax: 2521020000

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «Ππομήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 Αθήνα, 08/02/2013 Απιθμ. Ππωη. : 358 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003075437 2015-09-22

15PROC003075437 2015-09-22 Αλήθεη ζηε Γ/με 53ΓΗΠ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ελίδα από 44 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ... 3 Άρθρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα