ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015)"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟ: Κάζε Δλδηαθεξφκελν Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μ.Σ.. Γλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκήκα Πξνκεζεηψλ ΚΟΙΝ.: ΝΙΜΣ/ΓΟΤ Σει.: ΝΙΜΣ/ΣΜ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ FAX: Φ.800/09/ Αζήλα, 03 επηεκβξίνπ 2015 ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015) ΥΔΣ.: ΠΓ 1242/16/28 Ινπι «Έγθξηζε Γηελέξγεηαο Γηαγσληζηηθήο Γηαδηθαζίαο γηα ηελ χλαςε χκβαζεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο Πιαηθφξκαο πιινγήο Πξνζθνξψλ. 1. αο γλσξίδνπκε, φηη ην Ίδξπκα επηζπκεί ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΔΛΣΙΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ Παξνρή Τπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο Πιαηθφξκαο πιινγήο Πξνζθνξψλ Η εθαξκνγή, ε νπνία ζα παξέρεηαη σο ππεξεζία, ζα δηαρεηξίδεηαη RFI (Request for Information), RFP (Request for 1. proposals) θαη RFQ (Request for Quotations) θαη ζα είλαη δηαζέζηκε κέζσ INTERNET πξνο φιεο ηηο εηαηξίεο πνπ επηζπκνχλ λα ελεκεξψλνληαη κε ηα ζρεηηθά αηηήκαηα πξνκεζείαο ηνπ «Ννζειεπηηθνχ Ιδξχκαηνο Μ.Σ..» Οη πξνκεζεχηξηεο εηαηξίεο λα κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ 2. θσδηθνχο πξφζβαζεο γηα ηελ εθαξκνγή κε ηε ζπκπιήξσζε θαη ηελ ππνβνιή κηαο ειεθηξνληθήο αίηεζεο ρσξίο θαλέλα θφζηνο γηα ηελ εηαηξεία-πξνκεζεπηήο (δσξεάλ). 1. Δηήζηα χκβαζε γηα έλα (1) ρξφλν 2. Πξνυπνινγηζζείζα Αμία: Δλλέα Υηιηάδσλ (9.000,00 ) 3. Π/Τ ΝΙΜΣ ηνπ 2015 (Αξηζκ. Δληνιήο: 15 / ) 2. Ωο εθ ηνχηνπ, παξαθαινχκε φπσο απνζηείιεηε ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζαο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ν α/α ηεο πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο) ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο μέσπι ημέπα Παπαζκεςή 11 επηεμβπίος 2015 θαη ώπα 12: ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο ρσξίο ην ΦΠΑ ζηελ νπνία δελ πξαγκαηνπνηνχληαη θξαηήζεηο. Η αλάδεημε ηνπ κεηνδφηε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε Υακειφηεξε ηηκή γηα ην ζχλνιν ηνπ πιηθνχ. 4. Υεηξίζηεο ηνπ ζέκαηνο: Λγνο (Ο) Ισάλλεο Κφλαο (ηει.: ).

2 Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπηγνο (ΤΙ) Ισάλλεο Αγγειάθαο Γεληθφο Γηεπζπληήο Λγνο (Ο) Ισάλλεο Κφλαο Πξντζηάκελνο Πξνκεζεηψλ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ: «Α» ρέδην χκβαζεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο Πιαηθφξκαο πιινγήο Πξνζθνξψλ.

3 Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα ΜΣ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗΝ ΣΜ Πξνκεζεηψλ Φ. 800/09/6236/.1195 Αζήλα, 03 επη 2015 ΤΜΒΑΗ ΤΠ. ΑΡΙΘ. /15 ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ Παξνρή Τπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο Πιαηθφξκαο πιινγήο Πξνζθνξψλ ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ..... εκέξα. ηνπ έηνπο 2015, νη πην θάησ ζπκβαιιφκελνη: Αθενόρ Σν Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ (ΝΙΜΣ) επί ηεο νδνχ Μνλήο Πεηξάθεο Σ.Κ.:11521, πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή Τπηγν (ΤΙ) Αγγειάθα Ισάλλε, θαη ην νπνίν ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ην Ίδξπκα» και αθεηέπος Η εηαηξεία κε ηελ επσλπκία.. πνπ εδξεχεη ζην., επί ηεο νδνχ.. έρεη αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ, ππάγεηαη ζηε ΓΟΤ θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ θν/α., ζχκθσλα κε ην παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο:.. θαη ε νπνία ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ν Δξγνδφηεο» Λαμβάνονηαρ ςπότη : 1) Σελ ππ αξηζκ. Πξνζθνξά ηνπ Δξγνδφηε ζηα πιαίζηα ηεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο Πιαηθφξκαο πιινγήο Πξνζθνξψλ. Σελίδα 1 από 13

4 2) Σα ππ. αξηζ. ΠΓ 1242/16/28 Ινπι «Έγθξηζε Γηελέξγεηαο Γηαγσληζηηθήο Γηαδηθαζίαο γηα ηελ χλαςε χκβαζεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο Πιαηθφξκαο πιινγήο Πξνζθνξψλ» Πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ιδξχκαηνο, κε ηα νπνία εγθξίζεθε ε απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξναλαθεξζείζαο εξγαζίαο ζηνλ Δξγνδφηε κε ηελ νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά. ςμθώνηζαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκηά ηα ακόλοςθα: ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ Κενηπική απσή ππομηθειών: Μηα αλαζέηνπζα αξρή ε νπνία είηε απνθηά πξντφληα ή/θαη ππεξεζίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα αλαζέηνπζεο αξρέο, είηε αλαζέηεη δεκφζηεο ζπκβάζεηο ή ζπλάπηεη πκθσλίεο-πιαίζηα γηα έξγα, πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα αλαζέηνπζεο αξρέο. Αναθέηοςζα Απσή: Σν αξκφδην φξγαλν απνθαζηζηηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ Ιδξχκαηνο ήηνη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ανηίκληηορ: Σν πξφζσπν πνπ ν ΔΡΓΟΛΗΠΣΗ κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θιπ.) νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηνπ Ίδξπκαπ κε απηφλ θαη απηφο κε ππεχζπλε δήισζή ηνπ απνδέρζεθε ην δηνξηζκφ απηφ. Γιοικηηική ενηολή: νηαδήπνηε νδεγία ή εληνιή δίδεηαη γξαπηψο απφ ην Ίδξπκα ή ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηεο Πξνκήζεηαο ζηνλ Δξγνδφηε ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο σο άλσ Πξνκήζεηαο. Έγγπαθο: θάζε ρεηξφγξαθε, δαθηπινγξαθεκέλε ή έληππε εηδνπνίεζε, εληνιή ή νδεγία ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη βάζεη ηεο χκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειεηππηψλ, ησλ ηειεγξαθεκάησλ θαη ησλ ηειενκνηνηππηψλ. Ππομήθεια: Παξνρή Τπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο Πιαηθφξκαο πιινγήο Πξνζθνξψλ Ημεπομηνία έναπξηρ ιζσύορ ηηρ ζύμβαζηρ: Η εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο. Ημέπα: ε εκεξνινγηαθή εκέξα. Δπιηποπή Παπακολούθηζηρ και Παπαλαβήρ (ΔΠΠ): Σν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ νξίδεηαη απφ ην εθάζηνηε Ίδξπκα, κε βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηελ επίβιεςε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ηεο Πξνκήζεηαο. Σελίδα 2 από 13

5 Πποθεζμίερ: ηα αλαθεξφκελα ζηε χκβαζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε Ηκέξεο, πνπ αξρίδνπλ λα ππνινγίδνληαη απφ ηελ επνκέλε ηεο πξάμεο, ελέξγεηαο ή γεγνλφηνο πνπ νξίδεηαη ζηε χκβαζε σο αθεηεξία. Όηαλ ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζπκπίπηεη κε κε εξγάζηκε εκέξα, ε πξνζεζκία ιήγεη ζην ηέινο ηεο πξψηεο εξγάζηκεο εκέξαο κεηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Πποζθοπά: ε απφ πξνζθνξά ηνπ Δξγνδφηε πξνο ην Ίδξπκα ύμβαζη: ε παξνχζα ζπκθσλία πνπ ζπλάπηνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Πξνκήζεηαο, φπσο είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί εγγξάθσο. ςμβαηικό ηίμημα: ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξνκήζεηαο. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ 2.1 Με ηελ παξνχζα, ην Ίδξπκα αλαζέηεη θαη ν Δξγνδφηεο αλαιακβάλεη, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ αλαθέξεηαη πην θάησ ζηελ παξνχζα, ηελ «Παξνρή Τπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο Πιαηθφξκαο πιινγήο Πξνζθνξψλ». Η Πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ απφ πξνζθνξά ηνπ Δξγνδφηε πξνο ην Ίδξπκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ππ. αξηζ. ΠΓ 1242/16/28 Ινπι Πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ιδξχκαηνο, κε ηα νπνία έγηλε απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξναλαθεξζείζαο εξγαζίαο ζηνλ Δξγνδφηε. πγθεθξηκέλα, ε Πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη: ΑΡΘΡΟ 3. ΣΜΗΜΑΣΑ, ΠΑΡΑΓΟΔΙ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 3.1 Η αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ηεο πινπνίεζεο ηεο νξηζζείζαο Πξνκήζεηαο έρεη σο εμήο: Η εθαξκνγή, ε νπνία ζα παξέρεηαη σο ππεξεζία, ζα δηαρεηξίδεηαη RFI (Request for Information), RFP (Request for proposals) θαη RFQ (Request for Quotations) θαη ζα είλαη δηαζέζηκε κέζσ INTERNET πξνο φιεο ηηο εηαηξίεο πνπ επηζπκνχλ λα ελεκεξψλνληαη κε ηα ζρεηηθά αηηήκαηα πξνκεζείαο ηνπ «Ννζειεπηηθνχ Ιδξχκαηνο Μ.Σ..» Οη πξνκεζεχηξηεο εηαηξίεο λα κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ θσδηθνχο πξφζβαζεο γηα ηελ εθαξκνγή κε ηε ζπκπιήξσζε θαη ηελ ππνβνιή κηαο ειεθηξνληθήο αίηεζεο ρσξίο θαλέλα θφζηνο γηα ηελ εηαηξεία-πξνκεζεπηήο (δσξεάλ). ΑΡΘΡΟ 4. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ Σελίδα 3 από 13

6 4.1 Η ζπλνιηθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο Πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζπλνιηθά ζε δψδεθα (12) κήλεο, κε ηελ πξνυπφζεζε νινθιήξσζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ. 4.2 Η παξερφκελε ππεξεζία ζα είλαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ Δξγνδφηε θαη ην Ίδξπκα δελ θέξεη θακία επζχλε γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα ή δεκηά κέρξη ηελ αλεπηθχιαθηε παξαιαβή ε νπνία ππνδειψλεη θαη ηελ απνδνρή, ή φηαλ ν Δξγνδφηεο είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη φηη ε απψιεηα ή ε δεκία πξνθιήζεθε ή ζπληειέζηεθε εμ ππαηηηφηεηαο ηνπ Ιδξχκαηνο. 4.3 ε πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηέξεζεο Παξάδνζεο ησλ νξηδφκελσλ ζην Άξζξν 3 ή κέξνπο απηψλ, ηζρχνπλ νη φξνη ηνπ Άξζξνπ 6. ΑΡΘΡΟ 5. ΑΠΟΓΟΥΗ / ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΔΡΓΑΙΑ 5.1 Σν Ίδξπκα δχλαηαη λα απνξξίςεη ηελ Παξάδνζε ή κέξνο απηήο ζε πεξίπησζε πνπ ε Δξγαζία δελ είλαη απηήλ πνπ παξήγγεηιε θαη δελ πιεξεί ηηο ζπλνκνινγεκέλεο ηδηφηεηεο φξνπο ηνπ αηηήκαηνο ηνπ Ιδξχκαηνο. Κνκκάηη ηεο Δξγαζίαο πνπ απνξξίπηεηαη, ζα ζεσξείηαη σο λα κελ έρεη παξαδνζεί, θαη εθηφο εάλ εγθξηζεί ε αληηθαηάζηαζή ηεο, ν Δξγνδφηεο, νθείιεη λα ην απνζχξεη εληφο πεξηφδνπ δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα ηνπ γλσζηνπνηεζεί ε απφθαζε γηα ηελ απφξξηςή ηνπ. 5.2 ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ηεο ππφ πξνκήζεηαο εξγαζίαο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή, κε απφθαζε ηεο, κπνξεί λα εγθξίλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Η πξνζεζκία απηή δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ ½ ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ. Δάλ ν Δξγνδφηεο δελ αληηθαηαζηήζεη ηελ εξγαζία πνπ απνξξίθζεθε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 5.3 ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ Δξγνδφηε λα παξάζρεη ηελ ελ ιφγσ Πξνκήζεηα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή, ρσξίο βιάβε φισλ ησλ άιισλ δηθαησκάησλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, έρεη ην δηθαίσκα λα πξνκεζεπηεί φκνηα κε ηελ πξναλαθεξζείζα εξγαζία απφ άιιε πεγή θαη λα απαηηήζεη ηπρφλ πξφζζεηα έμνδα ή δεκηέο απφ ηνλ Δξγνδφηε. Σελίδα 4 από 13

7 ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΓΟΗ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ 6.1 Η παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο, πνπ ζα ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζα εθδίδεη ζρεηηθά πξσηφθνιια παξαιαβήο. 6.2 Ο πξνβιεπφκελνο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο κπνξεί ζε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο λα παξαηείλεηαη κέρξη ην ¼ απηνχ, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Δξγνδφηε πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά εγγξάθσο εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε κέξα πνπ ζπλέβε ην γεγνλφο πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία. ε πεξίπησζε φκσο θαηά ηελ νπνία παξέιζεη ην άλσ εηθνζαήκεξν ν Δξγνδφηεο ράλεη ην δηθαίσκα ηνπ απηφ. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο δελ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο κπνξεί κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα παξαηείλεηαη κέρξη ην ½ απηνχ. 6.3 Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο θαηά ηα αλσηέξσ ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ε Πξνκήζεηα ν Δξγνδφηεο θεξχζζεηαη έθπησηνο επηβαιινκέλσλ ησλ θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ ησλ άξζξσλ 6 θαη 7 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 6.4 Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ίδξπκα θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο (ΔΠΠ), ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα κεηαηίζεηαη. Μεηάζεζε επηηξέπεηαη κφλν φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνκήζεηαο. ηηο πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. ΑΡΘΡΟ 7. ΚΤΡΧΔΙ ΓΙΑ ΚΑΘΤΣΔΡΗΔΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΟΗ 7.1 ε πεξίπησζε πνπ ε πξνκήζεηα παξαδνζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ή κεηά ηε ιήμε ηεο πξναλαθεξφκελεο εηο ζην άξζξν 5 παξ. 2 ρνξεγεζείζαο παξάηαζεο, ή ηελ φπνηα κεηάζεζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ αλσηέξνπ άξζξνπ, επηβάιιεηαη, εθηφο ησλ πξνβιεπφκελσλ θαηά πεξίπησζε θπξψζεσλ θαη πξφζηηκν πνπ ππνινγίδεηαη σο εμήο: Σελίδα 5 από 13

8 I. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ¼ ηνπ κέγηζηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ παξάηαζεο, πνζνζηφ 1% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ κέξνπο ηεο πξνκήζεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. II. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ¼ κέρξη ην ½ ηνπ κέγηζηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ παξάηαζεο, πνζνζηφ 3% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ κέξνπο ηεο πξνκήζεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. III. Δάλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο πξνθχπηεη θιάζκα εκέξαο, ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. IV. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην παξαπάλσ 1/2, πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ κέξνπο ηεο πξνκήζεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. V. Σα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε, πνζνζηά πξνζηίκσλ ππνινγίδνληαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. Δάλ ε εξγαζία πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα επεξεάδεη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππνινίπσλ εξγαζηψλ ηεο πινπνίεζεο ηφηε ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο. VI. Η είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ είζπξαμεο ηνπ Δξγνδφηε, εθφζνλ ν Δξγνδφηεο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. ΑΡΘΡΟ 8. ΚΗΡΤΞΗ ΔΡΓΟΓΟΣΗ ΔΚΠΣΧΣΟΤ 8.1 Ο Δξγνδφηεο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: A. Δάλ ν Δξγνδφηεο δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ιδξχκαηνο. B. Με ηε ίδηα δηαδηθαζία ν Δξγνδφηεο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απφ απηή, εθφζνλ δελ παξέδσζε ηελ νξηδφκελε πξνκήζεηα κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε. 8.2 Ο Δξγνδφηεο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ ε νξηδφκελε πξνκήζεηα δελ παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηήζεθε κε επζχλε ηνπ Ιδξχκαηνο. ΑΡΘΡΟ 9. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΔΡΓΟΓΟΣΗ 9.1 Καζ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο Πξνκήζεηαο, ν Δξγνδφηεο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην Ίδξπκα, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε έγγξαθεο παξαηεξήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο Πξνκήζεηαο Σελίδα 6 από 13

9 θαη λα παξέρεη νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο δεηεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ ελ ιφγσ Πξνκήζεηα. 9.2 Ο Δξγνδφηεο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο χκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο αθφκα θαη γηα ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή ηξίησλ πξνζηεζέλησλ απφ απηφλ. 9.3 ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ Δξγνδφηε, ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην Ίδξπκα ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 9.4 Ο Δξγνδφηεο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη θαη λα παξαδψζεη ηελ Πξνκήζεηα, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο, εθηειψληαο πξνζεθφλησο φιεο ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο, πνπ απηφ πεξηιακβάλεη, δηαζέηνληαο άηνκα κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο. 9.5 Ο Δξγνδφηεο εγγπάηαη θαη θέξεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, πνπ πξνβιέπνληαη ή απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα χκβαζε θαη ην Νφκν. ΑΡΘΡΟ 10. ΔΚΥΧΡΗΗ 10.1 Δθρψξεζε είλαη νπνηαδήπνηε ζπκθσλία δπλάκεη ηεο νπνίαο ν Δξγνδφηεο κεηαβηβάδεη ηε χκβαζε ή κέξνο απηήο ζε ηξίηνπο Ο Δξγνδφηεο δελ κπνξεί λα εθρσξήζεη ή λα κεηαβηβάζεη ηελ παξνχζα χκβαζε ή κέξνο απηήο ή νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή ππνρξέσζε ή ζπκθέξνλ ηνπ πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ΑΡΘΡΟ 11. ΑΜΟΙΒΗ ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ 11.1 Η ακνηβή πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ην Ίδξπκα ζηνλ Δξγνδφηε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ σιλιάδυν εςπώ (. ), πιένλ ΦΠΑ Όια ηα ηηκνιφγηα πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ Δξγνδφηε θαη νη αθφινπζεο πιεξσκέο απφ ηνλ Ίδξπκα πξνο ηνλ Δξγνδφηε ζα είλαη ζε Δπξψ. Η πιεξσκή ηνπ Δξγνδφηε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ παξαιαβή ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ. Σα ηηκνιφγηα ζα Σελίδα 7 από 13

10 εθδίδνληαη θαη ζα ππνβάιινληαη ζην Ίδξπκα κε ηελ νινθιήξσζε θάζε ζηαδίνπ νινθιήξσζεο. Μεηά ηνλ έιεγρν ηεο αληίζηνηρεο γελνκέλεο δαπάλεο απφ ηελ ΤΠΔΔΓ θαη ηελ έθδνζε ηνπ Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο, ν Δξγνιήπηεο ζα πιεξσζεί κε ηελ παξαιαβή ηζφπνζεο ηξαπεδηθήο επηηαγήο Η θαηαβνιή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζηνλ Δξγνδφηε ζα γίλεη ζε δύο (2) ιζόποζερ δόζειρ αλά εμάκελν Οη ηηκέο ζα δειψλνληαη κφλν ζε Δπξψ. ΑΡΘΡΟ 12. ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 12.1 Σν Ίδξπκα δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεί νπνηνπζδήπνηε ειέγρνπο θαηά ηελ Παξάδνζε, θαη πξηλ ηελ απνδνρή ηνπ θάζε ζηαδίνπ πινπνίεζεο, έηζη ψζηε λα επηβεβαηψλεη ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηα νξηζζέληα ζην άξζξν 3. Πέξα απφ απηνχο ηνπο ειέγρνπο, ην Ίδξπκα δχλαηαη, θαη ρσξίο θακία εηδνπνίεζε, λα πξνβαίλεη ζε ηπραίνπο ειέγρνπο ζηηο ζρεηηδφκελεο δηεξγαζίεο ηνπ θάζε ζηαδίνπ πινπνίεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε χκβαζε. ε πεξίπησζε πνπ ε παξαδνζείζα Πξνκήζεηα απφ ηνλ Δξγνδφηε δελ είλαη απηή πνπ παξαηίζεληαη ζην άξζξν 3, ην Ίδξπκα δχλαηαη λα πξνβεί ζηηο επηπιένλ ελέξγεηεο πνπ ζεσξεί απαξαίηεηεο θαηά ηνπ Δξγνδφηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Άξζξνπ 7. ΑΡΘΡΟ 13. ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ 13.1 Η παξάιεηςε ελφο Δκπιεθφκελνπ Μέξνπο λα αμηψλεη ηελ απζηεξή εθπιήξσζε νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ηεο χκβαζεο, ή ε παξάιεηςε ή νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ελφο Δκπιεθφκελνπ Μέξνπο ζηελ άζθεζε νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο ή αμηψζεηο απνθαηάζηαζεο, δελ ζπληζηά παξαίηεζε απφ ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ θαη δελ κπνξεί λα επηθέξεη κείσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε. ΑΡΘΡΟ 14. ΥΡΟΝΟ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ 14.1 Ο Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί κέζα ζε 24 ψξεο (εθηφο απφ ηα αββαηνθχξηαθα θαη δεκφζηεο αξγίεο) απφ ηελ ζηηγκή ηεο ελεκέξσζήο ηνπ απφ ην Ίδξπκα γηα νπνηαδήπνηε ειάηησκα ηεο δηαζχλδεζεο (ή ηξνπνπνίεζε) ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κε νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ ζχζηεκα, κέζσ ηειεθψλνπ ή Σελίδα 8 από 13

11 άιισλ κέζσλ. ΑΡΘΡΟ 15. ΣΔΡΜΑΣΙΜΟ 15.1 Δάλ νπνηνδήπνηε Δκπιεθφκελν Μέξνο παξαβηάζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο χκβαζεο ηνλ νπνίν δελ είλαη ζε ζέζε λα επαλνξζψζεη, ή, εάλ είλαη ζε ζέζε λα επαλνξζψζεη, δελ ην πξάμεη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ζηηγκή ηεο ζρεηηθήο γξαπηήο εηδνπνίεζεο ηνπ απφ ην άιιν Δκπιεθφκελν Μέξνο, ην άιιν Δκπιεθφκελν Μέξνο δχλαηαη λα ηεξκαηίζεη ηελ χκβαζε ιακβάλνληαο άκεζα κέηξα θαη ελεκεξψλνληαο γξαπηψο ην Δκπιεθφκελν Μέξνο πνπ δηέπξαμε ηελ παξάβαζε ρσξίο λα ζίγνληαη νπνηαδήπνηε άιια δηθαηψκαηα ησλ Δκπιεθνκέλσλ Μεξψλ ζρεηηθά κε ηελ παξάβαζε, ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν απνξξένληα απφ ηε χκβαζε. Α. Ο Δξγνδφηεο εκπίπηεη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 6 παξ.1 εδ.β ηνπ Π.Γ. 118/2007(ΦΔΚ 150/Α/2007) Β. Ο Δξγνδφηεο απαζρνιεί ή εθκεηαιιεχεηαη αλήιηθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ, θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο. Γ. Ο Δξγνδφηεο παξαδίδεη ην θάζε ζηάδην πινπνίεζεο ηα νπνία δελ είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο χκβαζεο. Γ. Ο Δξγνδφηεο παξαβηάδεη δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο ή νπνηεζδήπνηε απαγνξεχζεηο ή πεξηνξηζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Κνηλνηηθφ θαη Δζληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην. Δ. ε πεξίπησζε νπνηνπδήπνηε άιινπ ζνβαξνχ, κε πξνβιεπφκελνπ ιφγνπ πνπ θξίλεηαη δηθαηνινγεκέλνο θαη εθφζνλ αηηηνινγείηαη εηδηθά Ο Δξγνδφηεο δε δχλαηαη λα απαηηήζεη νπνηνδήπνηε πνζφ πέξαλ ηνπ νξίνπ ησλ πνζψλ πνπ νθείινληαη ζε απηφλ γηα Πξνκήζεηα πνπ έρεη ήδε παξαδνζεί θαη έρεη γίλεη απνδεθηή, νχηε δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απνδεκίσζε γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα ή δεκία πνπ έρεη ππνζηεί σο απνηέιεζκα ηνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο χκβαζεο Καλέλα Δκπιεθφκελν Μέξνο δε ζεσξείηαη φηη αζεηεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηε χκβαζε, εθφζνλ ε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ εκπνδίδεηαη απφ νπνηνδήπνηε γεγνλφο αλσηέξαο βίαο, ε νπνία πξνθχπηεη κεηά απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο απφ ηα δχν κέξε Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, ν φξνο "αλσηέξα βία" αλαθέξεηαη ζε γεγνλφηα φπσο απεξγίεο (εθηφο εάλ απηέο πεξηνξίδνληαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Δξγνδφηε), θαηαιήςεηο ή άιιεο εξγαζηαθέο δηαηαξαρέο, ερζξνπξαμίεο, πνιέκνπο Σελίδα 9 από 13

12 θεξπγκέλνπο ή κε, απνθιεηζκνχο, εμεγέξζεηο, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, επηδεκίεο, θαηνιηζζήζεηο, ζεηζκνχο, θαηαηγίδεο, θεξαπλνχο, πιεκκχξεο, εκθχιηεο δηαηαξαρέο, εθξήμεηο θαη νπνηαδήπνηε άιια απξφβιεπηα ζπκβάληα πνπ είλαη πέξαλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ Δκπιεθφκελσλ Μεξψλ θαη ηα νπνία ζπκβαίλνπλ ζηελ επηθξάηεηα ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ νπνία ε Κπβέξλεζε αζθεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ή ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ Δξγνδφηε ή ζηνλ ηφπν θαηαζθεπήο ησλ Πξντφλησλ θαη ηα νπνία δε δχλαηαη λα αληηκεησπηζηνχλ απφ θαλέλα απφ ηα κέξε κε ηε δένπζα επηκέιεηα. ΑΡΘΡΟ 16. ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 16.1 Ο Πξνκεζεπηήο ζα δηαρεηξίδεηαη σο εκπηζηεπηηθά φια ηα αξρεία (καγλεηηθά, νπηηθά, έγγξαθα ή άιια) πνπ ζα ηνπ παξέρνληαη απφ ηνλ Δξγνδφηε, ρσξίο λα ηα απνθαιχπηεη ζε ηξίηνπο θαη ζα ηα ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ γηα λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε Σα δεδνκέλα ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ Δξγνδφηε, σο πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ αζζελψλ, είλαη απφξξεηα θαη πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ θαη ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο ηνπο νπνίνπο ν Δξγνδφηεο δειψλεη φηη γλσξίδεη θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. πκθσλείηαη επνκέλσο ξεηά φηη φια ηα αλσηέξσ δεδνκέλα πνπ έξρνληαη ζε γλψζε ηνπ Δξγνδφηε ή ζηα νπνία ν Δξγνδφηεο έρεη εθ ηεο εξγαζίαο ηνπ πξφζβαζε, ζα πξνζηαηεχνληαη απφ απηφλ θαη ζα παξακέλνπλ απφξξεηα. Δπίζεο, ζε θακία πεξίπησζε νπνηνδήπνηε αξρείν (καγλεηηθφ, νπηηθφ, έγγξαθν ή άιινπ ηχπνπ) ή άιιν ζηνηρείν πνπ εκπεξηέρεη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα δελ ζα κεηαθέξεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (κεηαθνξά, αληηγξαθή, κεηάδνζε, θηι) εθηφο ηνπ ρψξνπ ηνπ Δξγνδφηε, παξά κφλνλ γηα αηηηνινγεκέλν ζθνπφ, γηα θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κφλνλ κε ηελ έγγξαθε άδεηα ηνπ Δξγνδφηε. Μεηά ηε ιήμε ηνπ αλσηέξσ θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ή κεηά απφ αίηεζε ηνπ Δξγνδφηε, ν Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαηαζηξέςεη (ζβήζεη) άκεζα φια ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ, ρσξίο δπλαηφηεηα επαλάθηεζεο (restore, recover, undelete, θηι) Οπνηεδήπνηε δηαπηζησζεί ε παξάβαζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ν Δξγνδφηεο ζα ην ζεσξήζεη ζνβαξφ ιφγν θινληζκνχ ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ πξνο ηνλ Δξγνδφηε θαη ζα δηθαηνχηαη λα δηαθφςεη άκεζα ηε Σελίδα 10 από 13

13 ζπλεξγαζία καδί ηνπ, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαη λα απαηηήζεη απνδεκίσζε γηα θάζε ζεηηθή δεκηά πνπ ζα ππνζηεί ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα αλαπιεξψζεη ηηο δηαθνπείζεο ππεξεζίεο. ΑΡΘΡΟ 17. ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΓΚΡΟΤΗ ΤΜΦΔΡΟΝΣΧΝ 17.1 Ο Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαζηεξψζεη θαη λα δηαηεξεί ηα θαηάιιεια επηρεηξεκαηηθά πξφηππα, δηαδηθαζίεο θαη ειέγρνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ απνθπγή νπνηνπδήπνηε πξαγκαηηθνχ ή θαηλνκεληθνχ αηνπήκαηνο ή λα απνηξέςεη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ή φξνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε ζχγθξνπζε κε ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ Δξγνδφηε. Η ππνρξέσζε απηή ηζρχεη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ Δξγνδφηε ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ Ιδξχκαηνο. Οη πξνζπάζεηεο ηνπ Δξγνδφηε πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ, αιιά φρη λα πεξηνξίδνληαη, ζηε ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνο απνθπγή πξάμεο ησλ ππαιιήισλ ή ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ γηα ηε δεκηνπξγία, απνδνρή, παξνρή ή πξνζθνξά δψξσλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ πξνθαζνξηζκέλε αμία, πιεξσκέο, δάλεηα ή άιιεο ζθνπηκφηεηεο ζε νπνηνλδήπνηε γηα ζθνπνχο επεξεαζκνχ ησλ αηφκσλ, εηαηξεηψλ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ νχησο ψζηε λα ελεξγήζνπλ αληίζεηα κε ην δεκφζην ζπκθέξνλ. ΑΡΘΡΟ 18. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 18.1 Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο Ο Δξγνδφηεο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ην Ίδξπκα ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Σν Ίδξπκα ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο είθνζη (20) πεξαηηέξσ εκεξψλ ζην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Δξγνδφηε, δηαθνξεηηθά, κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο, απαιιαζζφκελνπ ηνπ Δξγνδφηε απφ ηελ ππνρξέσζε λα Σελίδα 11 από 13

14 εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απηέο πνπ θσιχνληαη απφ ην γεγνλφο ηεο αλσηέξαο βίαο. ΑΡΘΡΟ 19. ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 19.1 Η χκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη εθηειεζηεί φηαλ παξαδνζεί νξηζηηθά ην ζχλνιν ηεο Πξνκήζεηαο, γίλεη ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο θαη εθπιεξσζνχλ νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηε χκβαζε θαη ην Νφκν. ΑΡΘΡΟ 20. ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 20.1 Ο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ, ηα ππ. αξηζ. 1231/11/02 Γεθ 2014 Πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ιδξχκαηνο θαη ε ππ αξηζκ. 17/10/2014 θαηαηεζείζα Πξνζθνξά ηνπ Δξγνδφηε απνηεινχλ ζπκπιεξσκαηηθά ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζπκβαηηθά ηεχρε. ε πεξίπησζε αζάθεηαο ή δηαθνξεηηθήο ξχζκηζεο κεηαμχ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη ηζρχνο είλαη ε αθφινπζε: α) Η παξνχζα χκβαζε β) Ο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (ΠΓ 118/07) γ) Σα ππ. αξηζ. ΠΓ 1242/16/28 Ινπι Πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ιδξχκαηνο 20.2 Γηα ηα ζέκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα, θαλέλα ζπλαθέο θείκελν ή έγγξαθν ή ζηνηρείν πξνυπάξρνλ απηήο δελ έρεη νπνηαδήπνηε ηζρχ ή κπνξεί λα ιεθζεί ππ φςε γηα ηελ εξκελεία ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, εθηφο αλ ξεηψο θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε παξνχζα χκβαζε Αληίθιεηνο ηνπ Δξγνδφηε, ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα γίλνληαη φιεο νη θνηλνπνηήζεηο απφ ην Ίδξπκα πξνο ηνλ Δξγνδφηε νξίδεηαη κε ηελ παξνχζα ν θ.., θάηνηθνο...., ΣΚ.. ηει:., fax..., e- mail: Η θνηλνπνίεζε εγγξάθσλ απφ ην Ίδξπκα ζηνλ Δξγνδφηε ζα γίλεηαη ηαρπδξνκηθά ζηε δηεχζπλζε απηή ή κε θαμ. Σελίδα 12 από 13

15 ΑΡΘΡΟ 21. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ 21.1 Ο Δξγνδφηεο, ην Ίδξπκα ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, κε βάζε ηελ θαιή πίζηε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα δηθαζηήξηα Αζελψλ, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη ην Διιεληθφ θαη ην θνηλνηηθφ Γελ απνθιείεηαη, σζηφζν, γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα πξνβιεθηεί ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ησλ δηθαζηεξίσλ, ζε δηαηηεζία ζχκθσλα πάληα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Δ ΠΙΣΩΗ ΣΩΝ ΑΝΩΣΔΡΩ ζπλεηάγε ην παξφλ ζε δχν πξσηφηππα, έλα έιαβε έθαζην ζπκβαιιφκελν κέξνο. ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ ΓΙΑ ΣΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπηγνο (ΤΙ) Ισάλλεο Αγγειάθαο Γεληθφο Γηεπζπληήο Λγνο (Ο) Ισάλλεο Κφλαο Πξντζηάκελνο Πξνκεζεηψλ Σελίδα 13 από 13

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ:

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: Αθελφο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία., κηαο εηαηξείαο εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εδξεχεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΓ-Α02 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΓ-Α02 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «ΑΝΑΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΞΤΛΔΙΑ ΚΑΙ ΥΡΩΜΑΣΩΝ»

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΞΤΛΔΙΑ ΚΑΙ ΥΡΩΜΑΣΩΝ» ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ Ρφδνο, 30-04-2015 Αξ. Πξση.: 4671 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Μαπξησηίζζεο Σαρ. Κψδηθαο : 52100 Καζηνξηά Πιεξνθνξίεο : Φψξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ηε Θεζζαινλίθε, ζήκεξα.../.../ 20 νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη αθελφο ε εηαηξία κε ηελ επσλπκία PHILACTION ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΥΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ, κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «PHILACTION»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.07.21 12:48:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΤ2Π46906Β-Α3Β EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ηνλ Πεηξαηά, ζήκεξα, Σξίηε 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 κεηαμχ ηεο εγθαηαζηεκέλεο ζηνλ Πεηξαηά θαη επί ηεο Αθηήο Κηανχιε 45 ηξαπεδηθήο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία The

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 17 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 3 Ννε 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ Πίλαθας Περηετοκέλωλ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΒΑΖ... 3 ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ... 3 Άξζξν 1 Οξηζκνί... 3 Άξζξν 2 Δηδνπνηήζεηο θαη Γξαπηέο Δπηθνηλσλίεο... 5 Άξζξν 3 Κπξηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα. κεηαμχ ησλ θαησηέξσ ζπκβαιινκέλσλ: 1. Σεο αηνκηθήο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «ΚΟΤΣΟΤΠΑ Ν. ΙΩΑΝΝΗ ε νπνία εδξεχεη ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο, νδφο Αηζρχινπ 27 α, 15234,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η : Υ Κ

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η : Υ Κ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 3 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ" ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Υαξάιακπνο Η. Κψηζηνο Σ.Κ. 570 10, Δμνρή,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΓΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ ΡΙΚ ΑΡ. 5/2011 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΔΚΜΙΘΩΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΟ ΑΡΥΔΙΟ ΣΟΤ ΡΑΓΙΟΦΩΝΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΡΑΓΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ ΡΙΚ ΑΡ. 5/2011 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΔΚΜΙΘΩΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΟ ΑΡΥΔΙΟ ΣΟΤ ΡΑΓΙΟΦΩΝΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΚΤΠΡΟΤ 1 ΡΑΓΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ ΡΙΚ ΑΡ. 5/2011 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΔΚΜΙΘΩΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΟ ΑΡΥΔΙΟ ΣΟΤ ΡΑΓΙΟΦΩΝΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΚΤΠΡΟΤ 1. ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Η πκθσλία Παξνρήο Τπεξεζηψλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Προκήζεηα θασζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ ηοσ Γήκοσ Λαγθαδά θαη ηωλ Νοκηθώλ ηοσ Προζώπωλ (ΓΗ.Κ.Δ.Λ., Τ.Κ.Π.Α.Α.Π., τοιηθή

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ OTE TV Μέζυ Γοπςθόπος 1. Ανηικείμενο 1.1 Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ν ΟΣΔ παξαρσξεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν (ζην εμήο πλδξνκεηήο ) ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο OTE TV Μέζσ Γνξπθφξνπ (ζην εμήο «Τπεξεζία»),

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΤΟ (2) ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΩΝ ΔΓΡΩΝ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΤΟ (2) ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΩΝ ΔΓΡΩΝ Σελίδα 1 από 20 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 5 Οθη 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΟΤ

ΤΜΒΑΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΗΔΡΑ ΑΡΥΗΔΠΗΚΟΠΖ ΑΘΖΝΩΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ : ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΟΛΑΒΗΑ ΣΟΠΟ ΔΡΓΟΤ : Παηήζηα, Ννκνχ Αηηηθήο ΔΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΜΟΤΔΗΟΤ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟΤ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.)

ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.) ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα../../2015 κεηαμχ αθελφο ηνπ πλεηαηξηζκνχ Δπαγγεικαηηψλ Πξαθηφξσλ Παηγληδηψλ Πξφγλσζεο (ζην εμήο ν «.Δ.Π.Π.Π.») ν νπνίνο εδξεχεη ζηελ Αζήλα επί ηεο νδνχ Μάξλε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ No 24 ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Γηα ηελ πξνκήζεηα Αλαηζζεζηνινγηθνχ κεραλήκαηνο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο.

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ No 24 ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Γηα ηελ πξνκήζεηα Αλαηζζεζηνινγηθνχ κεραλήκαηνο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 1ε ΤΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν "ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ - ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ Γ.Ν "ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ" ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ 16-12-2016 ΑΡΗΘ.ΠΡΩΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ππομήθεια ηλεκηπολογικού εξοπλιζμού (πιν. Α και Γ) ΆΡΘΡΟ 1 Ανηικείμενο ηηρ ζύμβαζηρ ππομήθεια ηλεκηπολογικού εξοπλιζμού (πιν.

ππομήθεια ηλεκηπολογικού εξοπλιζμού (πιν. Α και Γ) ΆΡΘΡΟ 1 Ανηικείμενο ηηρ ζύμβαζηρ ππομήθεια ηλεκηπολογικού εξοπλιζμού (πιν. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ& ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔNΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ Ρφδνο, 25/09/2015 Αξ. Πξση.: 11613 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ «ππομήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ No 14/2010 ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ (Δ.Σ.Α.Α.) ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «DENTAPHARM SA»

ΤΜΒΑΗ No 14/2010 ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ (Δ.Σ.Α.Α.) ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «DENTAPHARM SA» ΤΜΒΑΗ No 14/2010 ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ (Δ.Σ.Α.Α.) ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «DENTAPHARM SA» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΟΝΣΟΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα