ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 23219 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά οργανικών θέσεων της Περιφέρειας Νο τίου Αιγαίου από κλάδο σε κλάδο Προσδιορισμός του ειδικού τέλους άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ του ν. 2773/1999 σε 0,30 Ευρώ/MWh Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοσίου ακινήτου για ανέγερση κτιρίου για τη στέγαση των «ΓΑΚ Αρχείων Ν. Καρδίτσας» Εγκριση Συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ν.Π.Ι.Δ. εποπτείας Υπουργείου Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεω τικής Ανάθεση έργου στην εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ ΣΤΙΚΗ Α.Ε.»... 6 Τροποποίηση συστατικής πράξης... 7 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διορθώσεις Σφαλμάτων σε αποφάσεις του Υφυπουρ γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διόρθωση σφάλματος της υπ αριθμ / Απόφασης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργεί ου Δικαιοσύνης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Μεταφορά οργανικών θέσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από κλάδο σε κλάδο. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107 Α ), 2. Τη γνώμη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρει ας Νοτίου Αιγαίου, όπως διατυπώθηκε στο με αριθμό 18012/ (ορθή επανάληψη) έγγραφο της οικείας Περιφέρειας, 3. Την ανάγκη μεταφοράς οργανικών θέσεων της Περιφέ ρειας Νοτίου Αιγαίου, από κλάδο σε κλάδο, για την εξασφά λιση της εύρυθμης και ορθολογικής λειτουργίας της, 4. Την υπ αριθμό ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/ κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, περί ανά θεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 527 Β ), 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Μεταφέρουμε τις παρακάτω κενές οργανικές θέσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από τον κλάδο ΥΕ Ερ γατών ως εξής: Δύο (2) θέσεις στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής. Μία (1) θέση στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδικότη τας Γεωπόνων). Πέντε (5) θέσεις στον κλάδο TE Διοικητικό Λογι στικό. Μία (1) θέση στον κλάδο TE Γεωπονίας Αλιείας Τροφίμων. Τρεις (3) θέσεις στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. Τρεις (3) θέσεις στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμ ματέων Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ Αριθ. Δ6/φ1/οικ (2) Προσδιορισμός του ειδικού τέλους άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ του ν. 2773/1999 σε 0,30 Ευρώ/MWh. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ α) Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α )

2 23220 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιο μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 168) και το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 19), γ) το ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρι κής ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάζεις» (ΦΕΚ Α 286) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 3 εδάφ. (γ) αυτού όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 20 του ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμι κού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 207), δ) το ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 129), ε) την υπ Δ6/Φ1/18712/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, «Προσδιορισμός του ειδικού τέ λους άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ1 του ν. 2773/1993 σε 0,80 Ευρώ/MWh» (ΦΕΚ Β 1626), στ) την υπ 202/2006 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, με την οποία διατυπώνεται πρόταση για τον καθορισμό του ύψους του ειδικού τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ του ν. 2773/1999 σε 0,30 Ευρώ/MWh. ζ) το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί από φαση του Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά με τη μεθοδο λογία επιμερισμού του ειδικού τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ του ν. 2773/1999 κατά κατηγορία πελατών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 20 του ν. 3175/2003 με συνέπεια να μην είναι δυνατή η διατύπω ση γνώμης από τη ΡΑΕ για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία θα προσδιορίζονται οι αριθμητικοί συντελεστές της εν λόγω μεθοδολογίας, η) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Το ύψος του ενιαίου για όλη την επικράτεια ειδικού τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ του ν. 2773/1990, όπως ισχύει, που είναι χρεωστέο σε κάθε πελάτη ηλε κτρικής ενέργειας και αποτελεί έσοδο του ειδικού λογαριασμού, τον οποίο διαχειρίζεται η ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. για την ανάκτηση των κατά τις διατάξεις των άρθρων του ν. 2773/1999 και ήδη άρθρων 9, 10, 12 και 13 του ν. 3468/2006, ποσών που καταβάλλει ο εν λόγω Διαχειριστής του Συστήματος, καθώς και η ΔΕΗ Α.Ε., ως διαχειρίστρια Δικτύου, στους παραγωγούς ηλεκτρυχής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μέσω συμπαραγωγής, προσδιορίζεται σε 0,30 Ευρώ/ MWh (τριάντα λεπτά του Ευρώ ανά μεγαβοττώρα) ενιαία για όλες τις κατηγορίες πελατών. Στους πελάτες περι λαμβάνονται και οι αυτοπαραγωγοί κατά την αναλογία της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν. 2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1n Οκτωβρίου Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΣΙΟΥΦΑΣ Αριθμ /IZ/71/Φ. ΔΙΟΙΚ. (3) Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοσίου ακι νήτου για ανέγερση κτιρίου για τη στέγαση των «ΓΑΚ Αρχείων Ν. Καρδίτσας». Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Το άρθρο 19, παρ. 1 του ν. 1946/ περί «Ίδρυσης Αρχείων» που αναφέρεται στην Ίδρυση Αρχείων με την ονομασία «ΓΑΚ Αρχεία Νομού Καρδίτσας». 2. Το υπ αριθμ. Φ.472/1229/19924/ΣΤ3/ έγγρα φο της ΔΙ.ΕΦ.Ε.Σ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με το οποίο εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη για την αποδοχή της παραχώρησης. 3. Το υπ αριθ /ΙΖ/ έγγραφο με θέμα «Παραχώρηση χρήσης του Β.Κ. 121 δημοσίου ακινήτου, αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Καρδίτσας» που περιλαμβάνει το παραχωρητήριο του ΒΚ 121 δημοσίου ακινήτου και ένα τοπογραφικό διάγραμμα, αποφασί ζουμε: ότι αποδεχόμαστε την παραχώρηση της χρήσης του Β.Κ. 121 δημοσίου ακινήτου, αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Καρδίτσας, για αόριστο χρόνο και χωρίς αντάλλαγμα, με αποκλειστικό σκοπό την ανέγερση κτιρίου με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του ΥΠ.Ε.Π.Θ. προκειμένου να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες των Γενικών Αρχείων του Κράτους Αρχείων Ν. Καρ δίτσας. Το παραχωρούμενο δημόσιο ακίνητο είναι οικόπεδο εμβαδού 248,50 τ.μ. και βρίσκεται στην πόλη της Καρδί τσας, επί της οδού Ολύμπου, έναντι του Σιδηροδρομικού Σταθμού, εντός του σχεδίου πόλης, στο Ο.Τ.167. Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2006 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Αριθ (4) Εγκριση Συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ν.Π.Ι.Δ. εποπτείας Υπουργείου Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίμων». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δια τάξεις». β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 527 Β ), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ / όμοια της (ΦΕΚ 1284 Α )

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την υπ αριθμ. ΔΙ ΓΙ Π/Φ. ΕΓΚΡ.6/313/15201/ εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 55/1998 ΠΥΣ (άρθρ. 1 παρ. 51 ν. 2412/1996). 4. Την από Γνωμοδότηση του Νομικού Συμ βούλου του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ» με την οποία βεβαι ώνεται ότι, πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία. 5. Τα υπ αριθμ. 1023/ , 3981/ έγγραφα του εν λόγω νομικού προσώπου. 1) Εγκρίνουμε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δέκα τρία (13) άτομα από τον Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ» από τις παρακάτω ειδικότητες: ΠΕ Διοικητικού άτομα 1 ΠΕ Οικονομικού» 2 ΠΕ Μηχανικών» 1 ΠΕ Μηχ/γων» 1 ΠΕ Νομικών» 1 ΠΕ Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» 1 ΠΕ Παιδαγωγικής» 1 TE Διοικητικού Λογ/κου» 2 ΔΕ Διοικητικού Λογ/κου» 3 Σύνολο 13 2) Το έργο που θα εκτελέσουν τα ανωτέρω άτομα αφορά: Α) Την αναβάθμιση και τον εκσυνχρονισυό των δομών του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ» στην Περιφέρεια και θα απασχοληθούν κατά ειδικότητα ως εξής: ΠΕ Μηχανικών: Για την καταγραφή των οικοδομικών αναγκών προβλημάτων των κτιριακών υποδομών των Σχολών του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ». ΠΕ Μηχ/γων: Για την καταγραφή των ηλεκτρομηχα νολογικών αναγκών προβλημάτων των κτιριακών υπο δομών του Οργανισμού. Β) Την υλοποίηση 667 Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης τα οποία χρηματοδοτούνται κατά 25% από το Π.Δ.Ε. και κατά 75% από το Ε.Κ.Τ νια την οποία απαιτείται η σωστή παρακολούθηση υλοποίηση των προγραμμάτων και η σύνταξη των τριμηνιαίων δελτίων και θα απασχοληθούν κατά ειδικότητα ως εξής: ΠΕ Οικονομικού: Για την έρευνα και μελέτη του συστή ματος των οικονομικών συναλλαγών των Περιφερειακών Υπηρεσιών με την Κεντρική Υπηρεσία. Για την παρακο λούθηση και υλοποίηση των Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΠ.Α.Α A.Y EQUAL Κοινωνία της Πληροφορίας και πά σης φύσεως λογιστικές ενέργειες που σχετίζονται με τα προγράμματα αυτά. TE Διοικητικού Λογ/κου: Για την καταχώρηση λογιστικών εγγραφών μέσω του προγράμματος EUROASMA. ΔΕ Διοικητικού Λογ/κου: Για την παροχή υποστηρι κτικών υπηρεσιών Λογιστικής και Διοικητικής παρακο λούθησης των συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. προγραμμάτων Κατάρτισης Εκπαίδευσης του Οργα νισμού σε Κοινοτικό και Διακρατικό με τις Βαλκανικές χώρες επίπεδο. Γ) Τα προγράμματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για τα οποία θα απασχοληθούν κατά ειδικότητα ως εξής: ΠΕ Διοικητικού: Για το συντονισμό και την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Οργανισμού που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε., καθώς και την κατά θεση προτάσεων για τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα της Δ προγραμματικής περιόδου. ΠΕ Νομικών: Για την παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία που αφορά την Γ και Δ προγραμματική περίοδο στον τομέα της Εκπαίδευσης Κατάρτισης. Την προετοιμασία του Οργανισμού για τη συνεργασία στον τομέα της Εκπαίδευσης Κατάρτισης στην υλοποίηση προγραμ μάτων με τις Βαλκανικές χώρες. ΠΕ Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης: Για την προετοιμα σία και οργάνωση των απαραίτητων ενεργειών για τη συμμετοχή του Οργανισμού σε Κοινοτικά προγράμματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, την προβολή του έργου του με τη συμμετοχή του σε εκθέσεις, εκδηλώσεις, συ ζητήσεις κ.λπ δημοσίου ενδιαφέροντος στα αντικείμενα του. ΠΕ Παιδαγωγικής: Για να εκδοθούν οδηγίες προς τους εκπαιδευτές, σύμφωνα με τα διδάγματα της Παιδαγω γικής Επιστήμης, για τους εκπαιδευόμενους αγρότες, προκειμένου να αναβαθμιστεί η ποιότητα της παρεχό μενης εκπαίδευσης στα πλαίσια των προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 3) Το χρονικό διάστημα ανάθεσης του όλου έργου ορίζεται έως ένα (1) έτος και θα εκτελεστεί υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, που προβλέπουν μεταξύ άλλων ότι το έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του οικείου φορέα και ότι απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση της σύμβασης αυτής. 4) Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Κεντρική Υπηρεσία του εν λόγω νομικού προσώπου. 5) Η συνολική δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τρια κοσίων είκοσι έξι ( ) Ευρώ περίπου και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ο.Γ.Ε.Ε.ΚΑ. «ΔΗΜΗΤΡΑ», έτους 2006, (ΚΑΕ 2519), ο οποίος επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αύξησης της επιχορήγησης. ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤ. ΑΝΑΡΕΟΥΛΑΚΟΣ Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Αριθ /5438 (5) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τΑ / ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμε νικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του ν. 3254/ (ΦΕΚ 137/Α).

4 23222 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α / ) «Διοίκηση Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 4. Τις διατάξεις του ν. 998/ Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του ν. 1845/1989 «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις». 6. Την υπ αριθμ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών ΓΛΚ «παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003 και το αριθμ.2/34012/0022/ έγγραφο του ΓΛΚ Δ 22 Μισθολογίου. 7. Την υπ αριθμ. Υ132/ (1533/ ) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αλ. Κοντό». 8. Το υπ αριθμ. 5475/ έγγραφο της Δ/νσης Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας με το οποίο ζη τείται η η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υπο χρεωτικής υπαλλήλων των Περ. Δασικών Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των εκτροφείων θηραμάτων, των ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών και των πεστρο φογεννητικών σταθμών κατά το έτος Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί ται δαπάνη ύψους , η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού Υπ. Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων, Ε.Φ. 29/110, ΚΑΕ 5242 «Δαπάνες Δασοπροστασίας υπό κατανομή», αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε την υπερωριακή εργασία, με αμοιβή, καθώς και την εργασία προς συμπλήρωση της εβδο μαδιαίας υποχρεωτικής κατά τις νυχτερινές ώρες των εργασίμων ημερών καθώς και όλες τις ώρες των Κυρι ακών και Εξαιρέσιμων ημερών, για την κάλυψη αναγκών των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών στις οποίες λει τουργούν ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, κρατικά εκτροφεία θηραμάτων καθώς και πεστροφογεννητικοί σταθμοί και ορίζουμε: 1. Τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης για το χρονικό διάστημα από 1/9 έως 31/12/2006 σε ώρες, από τις οποίες, ώρες για απογευματινή εργασία και ώρες για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 2. Τις ώρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υπο χρεωτικής εργασίας τις νυχτερινές ώρες εργασίμων ημερών, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και τις Νύχτες Κυριακών και Εξαιρέσιμων ημερών για το χρο νικό διάστημα από 1/9 μέχρι 31/12 σε ώρες. Η διάθεση των ανωτέρω ωρών υπερωριακής κλπ απασχόλησης θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε.Φ 29/110 ως ακολούθως; α. Για τους υπαλλήλους των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών που απασχολούνται υπερωριακά, για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των ελεγχόμενων κυνηγε τικών περιοχών, των κρατικών εκτροφείων θηραμάτων καθώς και των πεστροφογεννητικών σταθμών σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του ν.δ. 86/1969, του ν. 177/1975 του ν. 998/1979 & του π.δ. 453/1977 και των άρθρων 36, 37 και 38 του ν. 1845/1989, σύνολο ωρών υπερωριακής εργασίας μέχρι ώρες, από τις οποίες ώρες απογευματινής εργασίας με δαπάνη μέχρι ποσού σε βάρος των Κ.Α.Ε 0511 και ώρες υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, με δαπάνη μέχρι ποσού σε βάρος των Κ.Α.Ε Το σύνολο των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν υπερωριακά και κατά τις Κυριακές, νύχτες, και εξαιρέ σιμες ημέρες, ανέρχεται στους 191 υπαλλήλους β. Για τους υπαλλήλους των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών που απασχολούνται προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, κατά τις νυχτε ρινές ώρες εργασίμων ημερών καθώς και κατά τις Κυρι ακές και εξαιρέσιμες ημέρες για την εξυπηρέτηση των ίδιων λειτουργικών αναγκών των ελεγχόμενων κυνηγε τικών περιοχών, των κρατικών εκτροφείων θηραμάτων καθώς και των πεστροφογεννητικών σταθμών σύμφωνα με τα προαναφερόμενα άρθρα του ν.δ. 86/1969, του ν. 177/1975 του ν. 998/1979 και του π.δ. 453/1977 και των άρθρων 36, 37 και 38 του ν. 1845/1989, σύνολο ωρών εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υπο χρεωτικής ώρες, με δαπάνη σε βάρος του ΚΑΕ Το σύνολο των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, κατά τις Κυριακές, νύχτες, και εξαιρέσιμες ημέρες, ανέρχεται στους 162 υπαλλήλους. Η υπερωριακή εργασία καθώς και η εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, θα πα ρέχεται στους χώρους λειτουργίας των ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών, των κρατικών εκτροφείων θη ραμάτων και των πεστροφογεννητικών σταθμών, όλες τις ημέρες της εβδομάδος σύμφωνα με τα σχετικά προ γράμματα και τις ανάγκες των υπηρεσιών. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματι κής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης, ορίζεται ο προϊστάμενος της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας που υλοποιεί το πρόγραμμα. Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης κατά μήνα και υπάλληλο ορίζονται μέχρι 76 από τις οποίες οι 60 ώρες αντιστοιχούν σε απογευματινή εργασία και οι 16 ώρες σε εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες και τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες. Χρονική περίοδος πραγματοποίησης από 1/9/2006 μέχρι Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από Ε.Φ 29/110 ΚΑΕ 5242 «Δαπάνες Δασοπροστασίας υπό κατα νομή», οι οποίες θα μεταφερθούν ανάλογα στο Φ. 065 και στους Κ.Α.Ε. 0511, Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών προς τις οποίες κοι νοποιείται η απόφαση αυτή: 1. Θα συντάξουν πίνακα υπαλλήλων οι οποίοι θα συ γκροτούν τα συνεργεία υπερωριακής απασχόλησης. 2. Θα τροποποιούν τον πίνακα υπαλλήλων στις περι πτώσεις που επιβάλλεται η προσθήκη ή αντικατάσταση τους σε αυτόν ανάλογα με τη φύση του έργου ή συνε πεία μεταθέσεων, ασθενείας κ.λπ. Ο πίνακας κατανομής του αριθμού ωρών στις Περι φερειακές Δασικές Υπηρεσίες που ακολουθεί, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) :. ( /5438/ ) /..,

6 23224 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Αριθ (6) Ανάθεση έργου στην εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1) Την περίπτωση α; της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/ ), όπως έχεi αντικατα σταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2749/1997 (ΦΕΚ 67 Α/ ) και την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α/ ). 2) Την περίπτωση β της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/ ) όπως έχει αντικατα σταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997 (ΦΕΚ 67 Α/ ) και την περίπτωση β της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α/ ). 3) Την περίπτωση γ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/ ) όπως έχει αντικαταστα θεί με την περίπτωση γ της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α/ ) και έχει συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α/ ). 4) Την περίπτωση ιβ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/ ) όπως έχει προστεθεί με την παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 165 Α/ ). 5) Την υπ αριθμ. 205/2004 γνωμοδότηση του Γ Τμή ματος του Ν.Σ.Κ., αποφασίζουμε: Αναθέτουμε στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» το παρακάτω έργο: Εκπόνηση των αναγκαίων μελετών πυροπροστασίας, εκτέλεση των έργων που απαιτούνται και ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έκδοση πιστοποιητικών πυρα σφάλειας για τα παρακάτω κτίρια 1. Δικαστική Φυλακή Κορυδαλλού 2. Κλειστή Κεντρική Φυλακή Γυναικών Κορυδαλλού 3. Νοσοκομείο Κρατουμένων Φυλακής Κορυδαλλού 4. Ψυχιατρείο Κρατουμένων Φυλακών Κορυδαλλού 5. Κ.Α.Υ.Φ. Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Αριθμ (7) Τροποποίηση συστατικής πράξης Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις της παρ του άρθρ. 5 του ν. 1894/1990 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαι δευτικές διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995, όπως ισχύει 4. Την υπ αριθμ. 1482/ απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Γ.Γ. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στον Προϊστάμενο Δ/νσης και στους Προϊσταμένους Τμημάτων Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Δ/ σης της Περιφέρειας» όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1010/ τ.β 5. Την υπ αριθμ / απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που αφορά τοποθέτηση Προϊσταμένης Δ/νσης Ν. Σάμου. 6. Την υπ αριθμ. 176/2006 νόμιμη απόφαση του Δημο τικού Συμβουλίου Μαραθοκάμπου περί τροποποίησης συστατικής πράξης σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Κουμαιίκων. 7. Την υπ αριθμ. 2691/1991 απόφαση Νομάρχη Σάμου περί σύστασης Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Κουμαιίκων», αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 2691/1991 απόφαση Νο μάρχη Σάμου (ΦΕΚ455/ τ.β ) ως προς την παρ. 1 που αφορά την επωνυμία του Νομικού Προσώπου το οποίο από «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΥΜΑΙΙΚΩΝ» ονομάζεται «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟ ΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΥΜΑΙΙΚΩΝ». Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθ. 2691/1991 απόφαση Νομάρχη Σάμου. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μαραθοκάμπου Νομού Σάμου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Σάμος, 31 Οκτωβρίου 2006 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (8) 1. Στην υπ αριθμ ΓΠ:Π(2)γ οικ Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1453/ (τ.β ) και αφορά στην Ειδική Πιστοποίηση ΝΠΙΔ ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδο σκοπικού χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακε δονίας εγράφη εκ παραδρομής ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Εορδαί ας, με έδρα την Κοζάνη ο οποίος διαγράφεται και αντικαθίσταται ως «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Εορδαίας, με έδρα την Πτολεμαϊδα» 2. Στην υπ αριθμ. ΓΠ:Π(2)γ/οικ Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ741/ (τ.β ) και

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αφορά στην Ειδική Πιστοποίηση ΝΠΙΔ ως φορέων πα ροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκο πικού χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής εγράφη εκ παραδρομής το Ίδρυμα Πρόνοιας και Εκπαίδευσης Κωφών και Βαρήκοων Ελλάδος με έδρα την Αθήνα ως φορέας δευτεροβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, το οποίο διαγράφεται και αντικαθίσταται ως «Σύλ λογος Πρόνοιας Κωφών και Βαρήκοων Ελλάδος με έδρα την Αθήνα, ως φορέας πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας». Επίσης στην ίδια Απόφαση, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εγράφη εκ παραδρομής Το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκαταστάσεως «Πανα γία Ελεούσα» με έδρα το Μεσολόγγι, ως φορέας πρω τοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας το οποίο διαγράφεται και αντικαθίσταται ως «Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελμα τικής Αγωγής και Αποκαταστάσεως «Παναγία Ελεούσα» με έδρα το Μεσολόγγι, ως φορέας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας κοινωνικής φροντίδας». Κατά τα λοιπά οι Αποφάσεις ισχύουν ως έχουν. (Από το Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) (9) Στην υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, «Συγκρό τηση Επιτροπής Παρακολούθησης Πιστοποίησης και Παραλαβής για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβού λου Τεχνικής Υποστήριξης για το Έργο «Εγκατάστα ση Πληροφοριακών Συστημάτων και Εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου των Εισαγγελιών Πρωτοδικών έξι πόλεων (Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, Θεσ σαλονίκη, Ηράκλειο, Βόλος)», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ1012/τ.Β/ διορθώνεται: το εσφαλμένο: «4. Αθανάσιο Μπακογιώργο, υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Κ.Υ.Υ.Δ. 5. Αλέξανδρο Ιακωβίδη, υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Κ.Υ.Υ.Δ.» στο ορθό: «4. Αθανάσιο Μπακογιώργο, υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Κ.Υ.Υ.Δ. (αναπληρωματικό μέλος) 5. Αλέξανδρο Ιακωβίδη, υπάλληλο της Διεύθυνσης Οι κονομικού της Κ.Υ.Υ.Δ. (αναπληρωματικό μέλος)» (Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης)

8 23226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöþ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2006, êáôü 40 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

4226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

4226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4227 4228 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4229 4230 ΕΦΗΜΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 80037/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών Επαγγελματικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1017 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 88 30 Ιανουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/1786 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότη τας Υπουργείου Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 371 28 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 256202/5.9.2003 «Διάρ θρωση, αρμοδιότητες και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 241 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3392 4 Οκτωβρίου 2005 Κύρωση της Συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3405 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 7 Φεβρουαρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 325890 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 125916/11.2.2004 (Β 364) υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 14 Νοεμβρίου 2006 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3506 Κύρωση της Απόφασης των Αντιπροσώπων των Κυβερ νήσεων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 282471 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ. 277628/29.5.2006 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7027 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 3 Mαΐου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ4/62591/4924 Έγκριση Κανονισμού Χάραξης και Επιδομής Μετρικής Γραμμής (ΚΧΕΜΓ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 192 13 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) του Δήμου Καλλιθέας (N.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 286 10 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο πρόγραμμα Α, Β και Γ τάξης Καλλιτεχνικών Σχολείων... 1 Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1433 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατ εφαρμογή του π.δ. 164/2004 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 587 0 Μαΐου 006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 44840/ΣΤ5 () Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 859 10 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έλεγχος των κλειστών πηγών υψηλής ραδιενέργειας και των έκθετων πηγών..... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μέτρα καταβολής της πρόσθετης ενίσχυσης (ποιο τικό παρακράτημα) στον τομέα του καπνού στα πλαίσια της νέας Κ.Α.Π.... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 27 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή έκτακτου προσωρινού χορηγήματος για τις γιορτές του Πάσχα 2006 στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 75 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 30 3 Σεπτεμβρίου 006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1571 14 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Περί δικαιολογητικών καταβολής των ενισχύσεων Προκαταβολή της επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24475 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1784 20 Δεκεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43504 Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έρ γων αξιοποίησής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής, Κυρια κών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής μονίμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 149 Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5900/25.8.2006 απόφα σης περί «Καθορισμού του τρόπου λειτουργί ας του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 314 27 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3429 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσί ας με τίτλο «Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των Κοινο τικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1491 9 Οκτωβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1976 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των Επιτρο πών των Πανελληνίων Μαθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3488 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στον Προϊστάμε νο του Τμήματος του Ειδικού Λογαριασμού της Βουλής... 1 Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 61539/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Τουρ κικής Γλώσσας στην Α, Β και Γ τάξη του Γυμνασίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1730 9 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 314 27 εκεµβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3429 ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 622 18 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του προγράμματος της ειδικότητας «Διασώ στης Πλήρωμα Ασθενοφόρου» από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού των Δ.Ο.Υ. Θεσπρωτικού και Φαναρίου.... 1 Κήρυξη υποχρεωτικής της από 18 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 29 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 278 9 Νοεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3413 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώ τατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1135 22 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και της Γραμματέως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 61 24 Ιανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων μονίμων κατοίκων εξωτερικού.... 1 Ρύθμιση στρατολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1193 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης επιτροπής για την διενέρ γεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 647 24 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση εφημεριών για τους γιατρούς του Αιγινη τείου Νοσοκομείου... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση της υποβολής αντιγράφου ποινικού μη τρώου, ως δικαιολογητικού, σε διαδικασίες αρμο διότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, ανα στολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρο θέσμων οφειλών των πληγέντων από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 139307/05 Καθορισμός του ύψους των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 48 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α 165) Καθορι σμός νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση της υποβολής αντιγράφου ποινικού μη τρώου, ως δικαιολογητικού, σε διαδικασίες αρμο διότητας Υπουργείου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 275 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3521 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 25 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια καταλληλότητας διδακτηρίων για τη στέγα ση σχολείων Ιδιωτικής Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή, εργασίας, πέραν του κανονικού ωραρίου, για μία (1) μόνιμη υπάλ ληλο του Κ.Α.Φ. Λιμένα Καβάλας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Β3 77/2006 απόφασης ΦΕΚ 526/27.4.2006 σχετικά με εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων «Με εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25839 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1880 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του άρθρ. 4 της αριθ. 1310/Γ ΚΠΣ 310/ 17.1.2001 κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 390 30 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23173 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1695 2 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Τελωνείου Μαυροματίου... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 397 3 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σύμβαση εργασίας ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13553 15 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 13 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εκατόν είκοσι δύο (122) μόνιμους διοικητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1555 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Συντελεστή Επάρκειας Δυναμικού Πα ραγωγής του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού θέσεων για τις Δικαστικές Υπη ρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που πληρού νται από άτομα που προστατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3480 Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμ βουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες δια τάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 211. Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονι σμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί ου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 211. Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονι σμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί ου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1033 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3460 Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Eκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης «Σύ σταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 267 19 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Τετάρτης Συνόδου της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 45881/2004 κοινής υπουρ γικής απόφασης, περί καθορισμού της διαδικα σίας είσπραξης προστίμων από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ειδικά Βραβεία δημοσίων υπηρεσιών.... 1 Ανασυγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) του άρθρου 16 του ν. 1388/1983....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 360 27 Μαρτίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4955 Ορισμός τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία στον Φαρμάκη Βασίλειο του Ιωάννη. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4617 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 375 28 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής Προέδρων, μελών, Γραμματέ ων και των Εισηγητών των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 154114/24.10.2005 (ΦΕΚ 1725/ Β/9.12.2005) κοινής υπουργικής απόφασης «Αντικατά σταση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 275 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3521 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 311 15 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1648 29 Νοεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 55572 Καθορισμός της στολής του ειδικού ένστολου προ σωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3495 Κύρωση του νέου αναθεωρημένου κειμένου της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση της Β Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΜΕΤΡΟ Ανώνυ μη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Δι ατροφής και Οικιακής Χρήσης (δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12250 28 Nοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12621 12 εκεµβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12661 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παρα λαβής του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστή ριξης των έργων αρμοδιότητας ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3497 Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί συνεργασίας για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και, σε περιπτώ σεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Oρισμός του συνοικισμού Πόμπια του Δημοτικού Δια μερίσματος Πόμπιας του Δήμου Μοιρών του Νο μού Ηρακλείου, ως ιστορικής έδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 130 3 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης μελών Επιτροπής του Οι κονομικού Επιμελητηρίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της πα ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται ρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 52205/25.9.2006 απόφασής μας για τον καθορισμό της ειδικής εκλογικής απο ζημίωσης των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 232 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους 24 Οκτωβρίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3500 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ανώνυμος Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 254 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους 14 Οκτωβρίου 2005 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 211 Τοποθετήσεις, μεταθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 114. Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με την Δι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1739 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΚΟΠΑΛΙΔΗ ΕΛΕΝΑ του ΦΙΛΙΠΠΕ κ.λπ.... 1 Απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Παίδων «Καραμανδά νειο»... 1 Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»... 2 Εφημερίες γιατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Παίδων «Καραμανδά νειο»... 1 Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»... 2 Εφημερίες γιατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Ανώτα τη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1747 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 22.9.2006 ΣΣΕ του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων Πε τρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 274 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3520 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία και την προ ώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφρά σεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 274 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3520 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία και την προ ώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφρά σεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1737 13 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων της Δ/νσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 447 12 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρυθμίσεις δανείων βιοτεχνικών, βιομηχανικών, με ταλλευτικών, κτηνοτροφικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 32430/ΥΠΕ/4/00027/ν. 3299/04/4.8.2006 απόφασης ολοκλήρωσης ορι στικοποίησης και πιστοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 1 4 Iανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/79/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης.... 1 Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1734 9 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση θεμάτων συγκρότησης Επιτροπής Προώθησης Επενδύσεων (Ε.Π.Ε.) και εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα